MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)"

Transkript

1 TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/5

2 MADDE 1. TARAFLAR Bu sözleşme (bundan böyle Sözleşme olarak anılacaktır) TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. ile arasında aşağıdaki şartlarla akit ve imza edilmiştir. Bundan böyle, sözleşme metninde ve eklerinde, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. kısaca "TUSAŞ" veya İDARE,..... de "FİRMA veya YÜKLENİCİ" olarak anılacaktır. MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU 2.1. İşbu Sözleşme nin konusu, TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.- Kazan/ANKARA tesislerinde, Teklif Alma Şartnamesi ekinde verilen plan, proje ve teknik şartnamelere uygun şekilde MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ nin, tüm alt yapı sistemleri ve mevcut sistemlerle bağlantıları ile birlikte, götürü bedel anahtar teslim usulü ile, tüm fonksiyonlarıyla kullanılır ve çalışır vaziyette tamamlanması ve İDARE ye teslim edilmesidir YÜKLENİCİ, anılan işleri, bu sözleşme hükümlerine uygun olarak, sözleşmede belirtilen sürede ve şartlarda tamamlamakla yükümlü ve sorumludur YÜKLENİCİ sözleşme konusu tüm işlerin aynı zamanda FENNİ MESUL üdür. MADDE 3. İŞİN SÜRESİ YÜKLENİCİ söz konusu tüm işleri sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminden itibaren... (.) takvim günü içerisinde tamamlayarak Geçici Kabul e hazır hale getirmiş olacaktır. MADDE 4. İŞ PROGRAMI YÜKLENİCİ, sözleşme konusu işleri sözleşme Ek'inde yer alan iş programına göre yürütecektir. MADDE 5. İŞİN BEDELİ VE ÖDEMELER VE FİYAT ARTIŞI Bu sözleşmeye göre götürü sabit bedel, anahtar teslimi usulü yapılacak işlerin toplam bedeli... (...).-TL+KDV dir. Ödemeler YÜKLENİCİ nin teklif mektubundaki ödeme programı na uygun olarak yapılacak aylık hakedişlerle YÜKLENİCİ faturası karşılığı, ilgili hakedişin onay tarihinden sonraki 15 (onbeş) iş günü içerisinde ödenecektir. Sözleşme süresince YÜKLENİCİ ye teklif bedeli dışında, gerek iş süresince, gerekse herhangi bir şekilde uzayan süre içinde başka bir bedel ödenmez. MADDE 6. AVANS VERİLMESİ YÜKLENİCİ'ye banka teminat mektubu karşılığı yukarıda belirtilen bedelin %15'i kadar avans verilebilir. Bu avans, aylık hakediş raporlarından %30 oranında kesilerek mahsup TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 2/5

3 edilir. Avans verilmesi durumunda ödeme, Avans Teminat Mektubu tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde yapılacaktır. MADDE 7. KESİN TEMİNAT Sözleşme konusu işin Kesin Teminatı, toplam sözleşme bedelinin %6'sı olan (.).-TL dır. Süresiz olarak verilecek olan Kesin Teminat Mektubu, YÜKLENİCİ'nin Sözleşme den doğan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini takiben yapılacak olan Kesin Kabul den sonra YÜKLENİCİ nin SSK İlişiksizlik Belgesini getirmesini takiben iade edilecektir. MADDE 8. İŞ KAPSAMINDA DEĞİŞİKLİKLER TUSAŞ, herhangi bir zamanda, bu sözleşmede belirtilen hizmetlere ek olarak benzer özellikte diğer hizmetleri talep edebilir yada bazı kısımlarının yapılmasından vazgeçebilir. İşin artması durumunda, ek işler de bu sözleşme şartlarına göre yapılacaktır. İşin azaltılması durumunda YÜKLENİCİ herhangi bir hak talebinde bulunamaz. MADDE 9. GECİKME CEZASI 9.1 GECİKME HALİNDE ALINACAK CEZALAR Sözleşme konusu işin, sözleşmesinde öngörülen süreye göre tamamının bitirilememesi halinde, gecikilen her takvim günü için, sözleşme bedelinin % 0,09 u (onbindedokuz) oranında gecikme cezası kesilir (otuz) takvim gününü geçen gecikmelerde TUSAŞ, İdari Şartname sinin 10. Maddesi hükümleri uyarınca sözleşmeyi feshetmekte veya cezalı çalışılmasını dilediği kadar sürdürmekte yetkilidir Geçici Kabul işlemlerinde, Geçici Kabul Tutanağının ekinde tesbit edilen eksikliklerin tutanakta belirtilen sürede tamamlanmaması halinde gecikilen her takvim günü için bu sözleşmenin maddesinde belirtilen gecikme cezası Geçici Kabul Eksiklerini Tamamlama Gecikme Cezası olarak kesilir İş güvenliği ihlali durumunda, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Şartnamesi nde belirtilmiş cezalar uygulanır. 9.2 PERSONEL CEZASI YÜKLENİCİ, Kabul edilen idari ve teknik personeli şantiyede bulundurmadığı takdirde, TUSAŞ her bir gün için personel başına 250.-TL ceza uygulamakta serbesttir. MADDE 10. İŞİN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE YAPTIRILMASI Yüklenici nin, işbu Sözleşme Eki nde yer alan teklif mektubunda belirtilen hizmet bedeli üzerinden yapmaktan imtina etmesi ve/veya yapamaması halinde İdare, söz konusu işleri kendi seçeceği üçüncü kişilere yaptırabilir. Böyle bir durumda, Yüklenici, İdare nin TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 3/5

4 3. kişilerle yaptığı sözleşmede iş karşılığında ödemeyi taahhüt ettiği hizmet bedelinin, Yüklenici nin teklif mektubunda yer alan hizmet bedelinden fazla olan kısmını İdare ye ödemekle yükümlüdür. MADDE 11. KANUNİ İKAMETGAH VE TEBLİGATLAR YÜKLENİCİ, bu sözleşme ile ilgili tebligatların adresine yapılmasını kabul eder. TUSAŞ ın tebligat adresi, TUSAŞ-TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş., Fethiye Mahallesi Havacılık Bulvarı No: Kazan- ANKARA dır. Bu Sözleşme dolayısıyla bu adreslere yapılacak her türlü bildirim tarafların kendilerine yapılmış sayılır. YÜKLENİCİ, adresini değiştirdiği takdirde bu değişikliği yazılı olarak 7 iş günü içinde TUSAŞ a bildirecektir. Aksi takdirde yukarıdaki adrese yapılmış olan tebligat, geçerli sayılacaktır. MADDE 12. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR Bu Sözleşme nin akdinden ve uygulamasından doğan her türlü vergi, resim, harç, noter giderleri ihale karar ve sözleşme pulları, teyit mektubu pulları, damga resimleri, işçi ücretleri ve sosyal sigorta veya her ne ad altında olursa olsun, Devlet, Belediye, Özel İdare veya herhangi bir merci ve makam tarafından tarh veya tahsil olunursa, mali yükümlülük ve sorumluluk tümüyle YÜKLENİCİ ye aittir. KDV, TUSAŞ tarafından ödenir. MADDE 13. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ Bu sözleşmenin uygulama ve yorumlanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların karşılıklı anlayışla çözümlenmesi esastır. Karşılıklı çözümlenemeyen konuların çözümlenmesinde Kazan Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 14. SÖZLEŞMENİN EKLERİ İşbu Sözleşme nin ekleri; 1. Teklif Alma Şartnamesi ve ekleri 2. YÜKLENİCİ nin Teklif Mektubu ve ekleri Sözleşme ve eklerindeki hükümler arasında farklılık olması durumunda, işbu Sözleşme hükümleri öncelik taşır. TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 4/5

5 MADDE 15. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI VE YÜRÜRLÜK TARİHİ 5(beş) sayfadan oluşan bu sözleşme, TUSAŞ ile YÜKLENİCİ arasında tarihinden itibaren yürürlükte olmak ve aslı TUSAŞ da kalmak kaydıyla bir nüsha olarak imzalanmıştır. TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY YÜKLENİCİ SANAYİİ A.Ş. İmza : İmza : Adı Soyadı : Adı Soyadı : Ünvanı : Ünvanı : Tarih : Tarih : İmza : Adı Soyadı : Ünvanı : Tarih : TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 5/5

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ

HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA HURDA VE İHTİYAÇ FAZLASI MALZEME SATIŞ İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/11 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR...

Detaylı

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ

DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ DONDURULMUŞ GÖVDE TAVUK, TAVUK BUT VE TAVUK GÖĞÜS ETİ ALIM- SATIM SÖZLEŞMESİ Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare. Kombinası

Detaylı

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02

HİZMET ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI. İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 VİRANŞEHİR KAYMAKAMLIĞI AFET VE ACİL DURUM İDARESİ VİRANŞEHİR KONAKLAMA TESİSİ İÇİN VİNÇ(OPERATÖRLÜ-YARDIMCISI) VE KEPÇE(FOLKLİFT ÖZELLİKLİ OPERATÖRLÜ) KİRALAMA İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/02 HİZMET

Detaylı

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ

TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ TRT İstanbul Müdürlüğü ve Koordinatörlükler bünyesindeki personele, İdare yemekhanelerinde hazırlanmak suretiyle, öğle yemeği verilmesi HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/27 MUHTELİF ASFALT

Detaylı

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU

SÖZLEŞME 2. SÖZLEŞME KONUSU SÖZLEŞME 1. TARAFLAR ve TANIMLAR A) TFF: İşbu sözleşme bir tarafta İstinye Mahallesi Darüşşafaka Cad. No 45 Kat 2 İstinye İstanbul adresinde mukim Türkiye Futbol Federasyonu (Bundan böyle TFF olarak anılacaktır)

Detaylı

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 -

Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Panelvan Tarım Araç ve Panelvan Havuz Araç Kiralanması HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/21251 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme, bir tarafta MKE Destek Tesisleri

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI:

MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME. Taraflar yasal adreslerini aşağıdaki şekilde bildirmişlerdir: İŞVEREN:... TASARIMCI: MEKANİK TESİSAT PROJE HAZIRLAMA TİP SÖZLEŞME 1-Taraflar Bir taraftan... ile diğer taraftan. aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varmışlardır. Bu sözleşmede...(işveren ) ise (TASARIMCI) olarak anılmıştır. 2-

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİNDEN BOTAŞ ULUSAL İLETİM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİNDEN BOTAŞ ULUSAL İLETİM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ TPAO SİLİVRİ DOĞALGAZ DEPOLAMA TESİSİNDEN BOTAŞ ULUSAL İLETİM ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN DOĞALGAZ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. KONU VE TARAFLAR 1.1. Bir taraftan... Şirketi (FİRMA) ile diğer taraftan Türkiye Petrolleri

Detaylı

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 20 kalem Derin Sulama Kuyusu Malzemeleri/Şartname de belirtilmiştir İKN (İhale Kayıt Numarası): 2014/160715 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/18 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME

TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME TEKNOPARK İSTANBUL A.Ş. İSTANBUL TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ DIŞ MEKÂN REKLAM ALANLARININ KİRALANMASINA İLİŞKİN ŞARTNAME MAYIS 2015 Teknopark İstanbul A.Ş. Dış Mekân Reklam Alanları Kiralama Şartnamesi

Detaylı

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014

BURSASPOR KULÜBÜ DERNEĞİ Özel Güvenlik Hizmet İdari Şartnamesi 2013-2014 20132014 1 1. İHALE KONUSU İhale konusu Bursaspor Özlüce Tesislerinde Özel Güvenlik Hizmetinin iş bu idari şartnamede ve Ek teknik şartnamede belirtilenler çerçevesinde 1 yıllık süre için satın alınması

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI KAPALI ZARF USULÜ İLE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI KAPALI ZARF USULÜ İLE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ 16.12.2013 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2013/27594 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI SON İHALE DOSYA SATIN ALAMA TARİHİ

Detaylı

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU

TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU TIBBİ MALZEME TEMİNİ FİRMA SÖZLEŞMESİ İLE İLGİLİ DUYURU Genel Sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için sağlık hizmeti sunucuları tarafından reçete ve sağlık raporu düzenlenmesi suretiyle

Detaylı

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ

TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI TİP SÖZLEŞMESİ Konusu : Dosya No : Şube No : Sipariş No : Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : Sözleşmenin Tarafları

Detaylı

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI-

KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- KURUMSAL GÜVENLİK DUVARI ALIM İŞİ -SÖZLEŞME TASLAĞI- İş bu sözleşme metni taslak niteliğinde olup İDARE NİN metin üzerinde ki her tür tasarruf (madde ekleme, madde çıkarma, madde değiştirme) hakkı saklıdır.

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi

: TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi 02/02/2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/2757 KONU : TFF Riva ve Beylerbeyi Tesislerinde 2 adet sentetik çim saha yapım işi SON BAŞVURU TARİHİ : 09/Şubat/2015 Pazartesi günü saat 1500 İşbu

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA

TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Kazan ANKARA YAPIM İŞLERİ İHALESİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Sayfa 1/19 İÇİNDEKİLER 1. TANIMLAR... 3 2. TEKLİF VEREBİLMEK

Detaylı

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR.

TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 3 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KARABÜK AFET DEPOSUNUN ÇEVRE DÜZENLESİ YAPTIRILACAKTIR. 1- Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, î 13 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz

Detaylı