Sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan insanlara, uluslar arası norm ve standartlarda hizmet sunmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan insanlara, uluslar arası norm ve standartlarda hizmet sunmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR"

Transkript

1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyon Ülkemizde yaşayan ve Sosyal Hizmete ihtiyaç duyan tüm özel ihtiyaç gruplarına, ulusal ve uluslararası mevzuatın Kurumumuza verdiği yetkilere dayanarak, çağdaş sosyal hizmetleri ulaştırmaktır. Vizyon Sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan insanlara, uluslar arası norm ve standartlarda hizmet sunmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Türk toplumlarında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güzel örnekleri olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet öncesi yoksul, dul, yetim, kimsesiz ve özürlülere yönelik sosyal yardım hizmetleri: v Vakıflar (özellikle avarız ve müessesatı hayriye vakıfları), v Loncalar ve v Hayratlar Gibi gönüllü kurumlar aracılığı ile gelenek, görenek ve inançlarımızla bağlantılı bir biçimde sürdürülmüştür. Bu faaliyetler ilk kez 1872 yılında kurulan Darüşşafaka içerisinde daha sistemli bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır. Devlet tarafından yürütülen ilk sosyal hizmet çalışmaları ise 1903 yılında dernek mahiyetinde kurulan Darül Hayr-ı Âli adıyla başlamıştır. Milletimizin en temel özelliği olan ve tarihin her döneminde güzel örneklerini sunduğu, yetim ve kimsesizi sahiplenme düşüncesinin ürünü olarak; Ulu Önder Atatürk ün talimatları ile daha kurtuluş savaşı sürerken şehit çocuklarına hizmet vermek üzere 30 Haziran 1921 tarihinde Ankara'da kamuya yararlı bir dernek statüsünde kurumumuzun temelini oluşturan Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyet 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ise; 27 Mayıs 1983 tarihinde yayınlanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Kanunu ile kurulmuştur. Kurum yetkisini devletin sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı kimselere yönelik görevini yerine getirmek amacına matuf Anayasanın 61. maddesinden ve yukarıda belirtilen 2828 sayılı Kuruluş Kanunundan almaktadır. Sosyal devlet olmanın temel sorumluluklarını yerine getirmekte vazgeçilmez bir öneme sahip olan SHÇEK Genel Müdürlüğü korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, genç, kadın, özürlü ve yaşlılarımıza 24 saat sürekli koruma ve bakım hizmetini yatılı ve gündüzlü olarak vermektedir. Toplum merkezleri, aile, gençlik ve yaşlı danışma merkezleri, evlat edindirme, koruyucu aile, sosyal yardım uygulamaları, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik hizmetleri ile tüm alanlarda gönüllü katkı ve katılımların organizasyonu gibi koruyucu, önleyici ve eğitici çalışmaların yanında uluslar arası sosyal hizmet faaliyetlerini de yürütmekle görevlidir. 1

2 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanunu olan 2828 sayılı kanunun 9. maddesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve bu konuda kurum ve kuruluşlar arasında ilgili bakanlık adına Koordinasyon ve işbirliği sağlamak. Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, Danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki isçilerin çocuklarının bakımını ve korunmasını sağlamak amacıyla imkânları ölçüsünde gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek. Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları geliştirmek ve uygulamak. Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın gönüllü katılımın sağlamak ve organize etmek. Toplumun örf, adet, inançlarına göre yapacağı yardım ve bağışlara ilişkin programlar geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, yardımda bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek. Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görüş ve tavsiyelerde bulunmak. Kuruma bağlı olanlar dışında kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verenler hariç olmak üzere açılış iznine, her türlü standartlarına ve işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanların faaliyetlerini durdurmak. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. Hizmet için gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler arasından seçmek, eğitmek, yetiştirmek, çalışma esaslarını ve sorumluluklarını belirlemek ve ilgili alanlarda görevlendirmek. Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre özürlüler ve diğer sosyal hizmet alanlarında, Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, bunun için uygun gördüğü sosyal hizmet kuruluşlarını genel esaslar çerçevesinde kurmak ve işletmek, Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli plânlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin ivedi gereksinimlerini karşılamaya ve afet sonrası sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici veya sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü sosyal hizmeti gerçekleştirmek. 2

3 Yukarıda belirtilen temel görevler yanında başka kanunlar ile de kurumumuza faaliyet alanımızla ilişkili sorumluluklar yüklenmiştir yılında kabul edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile de Kurumumuza yeni görev ve sorumluluklar getirilmiştir sayılı Çocuk Koruma Kanunu korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin olarak koruyucu ve destekleyici tedbirler ile çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, bakım ve barınma konularında alınacak tedbirlerin yürütülmesi görevini SHÇEK Genel Müdürlüğüne vermiştir yılında kabul edilen 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile gerçek ve tüzel kişilerce açılacak özel sosyal hizmet kuruluşlarının ruhsat ve denetimi ile kişiler ve STK ların sosyal hizmetlere katkı ve katılımının sağlanması hedeflenmiş olup, Bakıma muhtaç özürlünüm ailesi yanında ya da gerçek veya tüzel kişilere ait özek kuruluşlarda bakımının yaptırılması 0 18 yaş grubu çocukların yurt binalarının yanında 6 ila 10 kişilik çocuk evleri bir kuruluş tipi olarak uygulanması sorumluluğu getirilmiştir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne yukarıda verilen görevler merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı tarafından ifa edilmektedir. Ayrıca, taşra teşkilatındaki birimler kendileriyle ilişkili 2828 sayılı Yasanın ilgili maddeleri dayanak alınarak hazırlanan Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Talimatlar çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmektedir. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı a) Merkez Teşkilatı SHÇEK Genel Müdürlüğü birbirinden bağımsız 6 adet binada hizmet vermektedir. Binalar ve Birimler aşağıdaki gibidir: Ulus Anafartalar Caddesi No:70/a Genel Müdürlük Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği, İç Denetim Başkanlığı Merkez Ayniyat Saymanlığı ve Ambarı Ulus Anafartalar Caddesi No:70 de, Genel Müdür Yardımcıları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kurum Yemekhanesi Birim Arşivleri Ulus Anafartalar Caddesi No:68 de, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Aile Kadın ve Toplum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 3

4 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Eğitim Merkezi Başkanlığı, Sosyal Yardım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Savunma Uzmanlığı Taşra Ayniyat Saymanlığı Ulus Anafartalar Caddesi No:66 da, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Alo 183 Ulus Denizciler Caddesi No:3 de, Kurum Tabipliği Araştırmacılar APK Uzmanları Kurum Arşivi Ulus Işıklar Caddesi No:16 da bulunan Ek Binada Teftiş Kurulu Başkanlığı birimleri hizmetlerini sunmaktadırlar. Genel Müdürlükte 12 adet otomobil, 15 adet minibüs, 4 adet otobüs ve 1 adet kamyon olmak üzere toplam 32 adet kayıtlı taşıt bulunmaktadır. b) Taşra Teşkilatı İdari ve mali yönden genel müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren taşra teşkilatında 2006 yılsonu itibariyle Toplam 639 kuruluş bulunmaktadır. Kuruluş türü ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Kuruluşlar Tablo - I Kuruluş Türü ve Sayıları Sayısı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 81 İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü 35 Çocuk Yuvası (Çocuk yuvalarına bağlı 31 adet çocuk evi) 99 Sevgi Evi (0-12 Yaş) 8 Çocuk ve Gençlik Merkezi, 44 Yetiştirme Yurdu (Yetiştirme yurtlarına bağlı 7 Gençlik Evi) 110 Sevgi Evi (13 18 Yaş) 2 Huzurevi 68 Yaşlı Dayanışma Merkezi 5 Rehabilitasyon Merkezi 66 Aile Danışma Merkezi 38 Kadın Konukevi 17 Toplum Merkezi 66 TOPLAM kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü binaların yaklaşık % 98 inin mülkiyeti hazineye aittir. Diğerleri ise sivil toplum kuruluşlarınca bedelsiz olarak tahsis edilen ya da kira karşılığı kullanılan binalardan oluşmaktadır. 4

5 Taşra kuruluşlarımızda 113 adet otomobil, 248 adet minibüs, 6 adet otobüs ve 4 adet kamyon, 18 adet ambulans ve 1 adet motosiklet olmak üzere toplam 390 adet kayıtlı taşıt bulunmaktadır. Genel Müdürlük ile 639 taşra kuruluşumuzun faaliyetlerinde kullandıkları muhtelif tipteki kuruma ait araçların toplam sayısı 422 adettir. 2- Örgüt Yapısı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Merkezde; 6 adet Ana Hizmet Birimi, 14 adet Danışma, Denetim ve Yardımcı Hizmet Biriminden; taşra teşkilatı ise 81 Sosyal Hizmetler İl, 35 ilçe Müdürlüğü ve 523 bağlı kuruluştan oluşmaktadır. Başbakanlık bünyesinde Devlet Bakanlığına bağlı olan Kurumumuzun üst yöneticisi Genel Müdürdür yılında 5 adet Genel Müdür Yardımcısı görev yapmıştır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince merkez teşkilatında harcama yetkilisi olarak daire başkanları, taşra teşkilatın da ise il müdürleri görevlendirilmiştir. Ayrıca Kurumun teşkilat yapısında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Danışma Kurulu adı altında sosyal hizmetlere veya uygulanmasına ilişkin konuları inceleme, görüş ve tavsiyelerde bulunmakla görevli bir kurul bulunmaktadır. Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği Bakanın başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca seçilecek sosyal hizmet alanında temayüz etmiş beş kişi, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür Bakanlıklarının Müsteşarları veya yardımcıları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı veya yardımcısı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Aile Araştırma Kurumu Başkanı ve Özürlüler İdaresi Başkanı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürleri ile Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Sekreteri, Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı. İllerde bulunan İl Sosyal Hizmetler Kurulu ise sosyal hizmetlere veya uygulanmasına ilişkin konuları inceleme, görüş ve tavsiyelerde bulunmakla görevli bir kuruldur. Aşağıdaki şemanın sosyal hizmet kuruluşları başlığı altında 523 adet kuruluş (yuva, yurt, sevgi evi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, aile danışma merkezi ve kadın konukevi gibi) yer almaktadır. 5

6 Şekil - I Merkez Teşkilatı Şeması Şekil II Taşra Teşkilatı Şeması 6

7 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kurumun bütün il müdürlükleri ile network bağlantısı 2006 yılında tamamlanmıştır. Bütün kuruluşlarımız yeter sayıda bilgisayar ve network ağı bulunmaktadır. Kurumun veri akışı ve paylaşımı Yönetim Bilişim Sistemi isimli bir programla sağlanmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemi Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi akışını hızlı, güvenilir ve etkin bir biçimde sağlamaktadır. Birimlerimizin sistem içinde bulunan ve geliştirilmesine devam edilmekte olan 19 adet modül ile ihtiyaçları doğrultusunda form, tablo, defterler ile diğer kayıt ve bilgileri işleme ve kontrol edebilme imkanı bulunmaktadır. Bu sayede kurumsal bilgiler taşradan kolay ve güvenli bir şekilde temin edilebilmektedir. Kurumun web sitesi 2000 yılından itibaren yayınını sürdürmektedir. Web sitemiz günlük yaklaşık (onbin) kişiyi bulan ziyaretçi sayısı ile önemli bir izleyici kitlesine sahiptir. Kurumsal mail server kurulmuş ve isteyen tüm personelimize hesabı açılabilmektedir. Tablo - II - Merkez ve Taşra Teşkilatının Hizmet Binalarına ait Alan ile Teknolojik Kaynaklar Tablosu HİZMET BİRİMLERİ TOPLAM ALAN m2 ( Yaklaşık) KAPALI ALAN m2 ( Yaklaşık) BİLGİSAYAR ESKİ YENİ TELEFON - FAX PROJEKSİYON CİHAZI TELEVİZYON ÇOCUK HİZMETELERİ GENÇLİK HİZMETLERİ YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ İL- İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ AİLE DANIŞMA MERKEZİ TOPLUM MERKEZİ KADIN KONUKEVİ MERKEZ TOPLAM

8 4- İnsan Kaynakları 2006 itibarıyla SHÇEK merkez teşkilatına tahsis edilmiş olan kadrodan 502 adedi dolu, 596 adedi ise boş, taşra teşkilatına tahsis edilmiş olan kadrodan adedi dolu, adedi ise boş durumdadır. Merkez teşkilatında 325 kadrolu, 177 kadro karşılığı sözleşmeli, toplam 502, taşra teşkilatında kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli, toplam personel görev yapmaktadır. Tablo - III- Yıllar İtibariyle Fiili Çalışan Personel Durumu SHÇEK YILLAR İTİBARİYLE SAYILAR Merkez Taşra TOPLAM Son 7 yılda 299 personel azalması yaşanmış olup ayrılanların çoğunluğu ek ödemesi olmayan memurlardan oluşmaktadır. Aynı dönemde aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi meslek elemanlarımızda yaklaşık % 25 oranında artış sağlanmıştır. Tablo - IV - Yıllara Göre Bazı Temel Kadrolarda Çalışan Sayısı (Merkez Ve Taşra) ( Tarihi İtibariyle) UNVANLAR YILLAR SOSYAL ÇALIŞMACI PSİKOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİSİ ÖĞRETMEN TABİP FİZYOTERAPİST HEMŞİRE DİYETİSYEN ÇOCUK EĞİTİCİSİ BAKICI ANNE TOPLAM

9 Kurumumuzdan 2006 yılında 453 kadrolu personel çeşitli nedenlerle ayrılmış olup 339 u emekliye ayrılmıştır. Unvana göre en çok ayrılanlar, sırasıyla 100 hizmetli personel, 29 öğretmen, 27 memur, 23 avukat (genel bütçeli kuruluşlar kapsamına alınmamız nedeniyle BAHUM a naklen geçmişlerdir), 21 sosyal çalışmacı ve 19 bekçi unvanlı çalışanlardan olmuştur. Aşağıdaki grafikte kurumdan ayrılanların ikinci sırasını, ücret dengesizliği nedeniyle başka kurumlara naklen geçenlerin oluşturduğu görülmektedir.. Grafik - I - Personelin 2006 Yılı Ayrılma Nedenleri 2006 Yılı Ayrılma Nedenleri Devlet Memurluğundan Çıkarılma 2 Naklen Geçiş 69 Mustafi İstifa Vefat Emekli

10 Tablo - V Kurumdan / Tarihleri Arasında Ayrılan Personelin Ayrılış Nedenine Göre Unvan Bazında Sayıları Başka Ünvanlar Emekli Vefat İstifa Mustafi Kur. Görev. Dev.Mem. Nakil son Çıkarılma TOPLAM (Ayr.) GENEL MÜDÜR YARD. 1 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 1 MÜŞAVİR 1 1 MÜŞAVİR (Ö) 1 1 DAİRE BAŞKANI 1 1 BAŞMÜFETTİŞ MÜFETTİŞ MÜFETTİŞ (Ö) 1 1 APK UZMANI İL MÜDÜRÜ 1 1 İL MÜDÜR YARD ŞUBE MÜDÜRÜ KURULUŞ MÜDÜRÜ 5 5 KURULUŞ MÜDÜR YRD ARAŞTIRMACI (Ö) AYNİYAT SAYMANI ŞEF ŞEF (Ö) 5 5 MEMUR AMBAR MEMURU SATINALMA MEMURU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 V.H.K.İ ÇOCUK EĞİTİCİSİ DAKTİLOĞRAF ŞOFÖR AVUKAT TABİP ECZACI + BİYOLOG 1 1 SOSYAL ÇALIŞMACI PSİKOLOG FİZYOTERAPİST DİYETİSYEN ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 2 2 HEMŞİRE MÜHENDİS 1 1 TEKNİKER 1 1 TEKNİSYEN ÖĞRETMEN TEKNİSYEN YARD AŞÇI TERZİ 7 7 BERBER 3 3 KALORİFERCİ 7 7 BEKÇİ HİZMETLİ BAKICI ANNE 1 1 TOPLAM

11 Grafik - II - Merkez Teşkilatı Personel Eğitim Durumu Merkez Teşkilatı Personel Eğitim Durumu- Aralık 2006 Yüksek Lisans + 20 Lisans 230 Ön Lisans 97 Lise ve Dengi 121 Ortaokul 30 İlkokul Grafik - III - Taşra Teşkilatı Personel Eğitim Durumu Taşra Teşkilatı Personel Eğitim Durumu- Aralık 2006 Yüksek Lisans Lisans 2429 Ön Lisans 1549 Lise ve Dengi 2636 Ortaokul 1221 İlkokul Merkez ve taşra teşkilatı eğitim durumlarını gösteren grafiklerde merkez teşkilatında lisans, taşra teşkilatında ise lise ve dengi okul mezunlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Tablo - VI - SHÇEK Merkez Teşkilatı Personel Hizmet Sınıfı - Aralık 2006 Personel Hizmet Sınıfları Statüsü G.İ.H. S.H.S. A.S. E.Ö.S. T.H.S. D.H.S. Y.H.S. Toplam Kadrolu Sözleşmeli Toplam Yukarıdaki tabloda merkez de çalışan personelin % 64 ü kadrolu % 36 sı ise sözleşmeli olarak çalışmaktadır. 11

12 Tablo - VII - SHÇEK Taşra Teşkilatı Personel Hizmet Sınıfı- Aralık 2006 Personel Hizmet Sınıfları Statüsü G.İ.H. S.H.S. A.S. E.Ö.S. T.H.S. D.H.S. Y.H.S. Toplam Kadrolu Sözleşmeli Toplam Yukarıdaki tabloda taşra teşkilatımız da çalışan personelin % 82 si kadrolu % 18 sı ise sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Grafik - IV - Merkez Teşkilatı Personel Cinsiyet Dağılımı SHÇEK Merkez Teşkilatı Cinsiyet Dağılımı - Aralık 2006 Sözleşmeli Kadın; 66 Erkek; 111 Kadrolu Kadın; 140 Erkek; Grafik - V - Taşra Teşkilatı Personel Cinsiyet Dağılımı SHÇEK Taşra Teşkilatı Cinsiyet Dağılımı - Aralık 2006 Sözleşmeli Kadın; 636 Erkek; 827 Kadrolu Kadın; 2487 Erkek; Taşradaki bakım hizmetleri başta olmak üzere temizlik, güvenlik, aşçılık ve kalorifercilik hizmetleri özel hizmet alımı yolu ile karşılanmaktadır. Son yıllardaki özel hizmet alımı yoluyla çalışan personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 12

13 Tablo - VIII İllere Göre Kadrolu ve Özel Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personel Dağılımı Tablosu KURULUŞU Bakılan Güvenlik Bakıcı Kaloriferci Aşçı Temizlikçi KADROLU ÇALIŞAN SAYISI ÖHA Çalışan Sayısı GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI ADANA İL TOPLAMI ADIYAMAN İL TOPLAMI AFYON İL TOPLAMI AĞRI İL TOPLAMI AMASYA İL TOPLAMI ANKARA İL TOPLAMI ANTALYA İL TOPLAMI ARTVİN İL TOPLAMI AYDIN İL TOPLAMI BALIKESİR İL TOPLAMI BATMAN İL TOPLAMI BİLECİK İL TOPLAMI BİNGÖL İL TOPLAMI BİTLİS İL TOPLAMI BOLU İL TOPLAMI BURDUR İL TOPLAMI BURSA İL TOPLAMI ÇANAKKALE İL TOPLAMI ÇANKIRI İL TOPLAMI ÇORUM İL TOPLAMI DENİZLİ İL TOPLAMI DIYARBAKIR İL TOPLAMI EDİRNE İL TOPLAMI ELAZIĞ İL TOPLAMI ERZİNCAN İL TOPLAMI ERZURUM İL TOPLAMI ESKİŞEHİR İL TOPLAMI GAZİANTEP İL TOPLAMI GİRESUN İL TOPLAMI GÜMÜŞHANE İL TOPLAMI HAKKARİ İL TOPLAMI HATAY İL TOPLAMI ISPARTA İL TOPLAMI MERSİN İL TOPLAMI İSTANBUL İL TOPLAMI İZMİR İL TOPLAMI KARS İL TOPLAMI KASTAMONU İL TOPLAMI KAYSERİ İL TOPLAMI KIRKLARELİ İL TOPLAMI KIRŞEHİR İL TOPLAMI KOCAELİ İL TOPLAMI KONYA İL TOPLAMI KÜTAHYA İL TOPLAMI MALATYA İL TOPLAMI MANİSA İL TOPLAMI K.MARAŞ İL TOPLAMI MARDİN İL TOPLAMI MUĞLA İL TOPLAMI MUŞ İL TOPLAMI NEVŞEHİR İL TOPLAMI NİĞDE İL TOPLAMI ORDU İL TOPLAMI RİZE İL TOPLAMI SAKARYA İL TOPLAMI SAMSUN İL TOPLAMI SİİRT İL TOPLAMI SİNOP İL TOPLAMI SİVAS İL TOPLAMI TEKİRDAĞ İL TOPLAMI TOKAT İL TOPLAMI TRABZON İL TOPLAMI TUNCELİ İL TOPLAMI Ş.URFA İL TOPLAMI UŞAK İL TOPLAMI VAN İL TOPLAMI YOZGAT İL TOPLAMI ZONGULDAK İL TOPLAMI AKSARAY İL TOPLAMI BAYBURT İL TOPLAMI BARTIN İL TOPLAMI ARDAHAN İL TOPLAMI IĞDIR İL TOPLAMI YALOVA İL TOPLAMI KARAMAN İL TOPLAMI KIRIKKALE İL TOPLAMI ŞIRNAK İL TOPLAMI KARABÜK İL TOPLAMI KİLİS İL TOPLAMI OSMANİYE İL TOPLAMI DÜZCE İL TOPLAMI GENEL TOPLAM NOT: Özel Hizmet Alım sayısına Yetki verilen iller dahildir. 13

14 5- Sunulan Hizmetler Anayasamızın 61. maddesi gereği sosyal devlet ilkesinden hareketle kurulan ve tüm ülke sathında hizmet sunumuna çalışan kurumumuzun oldukça geniş bir hizmet alanı mevcuttur. Sıfır yaştan başlamak üzere her yaş, cins ve gruba hizmet sunan ve öncelikle dezavantajlı grupları hedef almaktadır. a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler 1-) Çocuk Hizmetleri Haklarında ilgili mahkemece koruma kararı alınan çocuklar genel olarak 18 yaşına, ancak öğrenimleri veya iş konusunda yetiştirilmeleri sürüyor ise orta öğrenimde yirmi, üniversitede 25 yaşına, kimsesiz veya yaşamını yalnız başına sürdüremeyecek kız çocukları kendi başlarına yaşayabilecekleri ortamı kazanıncaya kadar, özürlü çocuk ve gençler ise gerekirse ömür boyu kurumun koruması altında bakılıp, toluma yaralı, üretken, ulusal değerlere, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmektedir. Kurumun koruma şemsiyesinden ayrılan çocuklar iş edinebilmesi ve gerektiğinde toplum içinde izlenip desteklenmeleri sürdürülmektedir. Kurumun korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetlerinde öncelikli tercihi ailesinin yanında korunup, bakılabilecek çocukların sosyal yardımlar ve aile danışma hizmetleri gibi hizmetlerle desteklenip aile yanında bakılmasıdır. Eğer ailenin içinde bulunduğu koşullar, yaşam biçimi çocuğun ailesinin yanında kalmasını imkansız kılıyorsa diğer koruma yöntemleri uygulanmaktadır. Korunmaya Muhtaç Çocuklara; Ayni-Nakdi Yardım, Koruyucu Aile, Evlat Edindirme, hizmetleri ile aile yanında bakım, Çocuk Yuvaları, Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile de kuruluşta bakım hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince özel ve tüzel kişilerce 0 12 yaş grubu çocuklara hizmet vermek üzere açılacak kuruluşların açılış, işleyiş ve denetimleri yapılmaktadır. Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların, örgün eğitim veya mesleki eğitime dahil edilmeleri ve ailelerinin yanına veya kurum bakımına yönlendirilerek, eğitimini tamamlamış ya da iş sahibi gençler olarak rehabilitasyonları sağlanmaktadır. 14

15 2-) Gençlik Hizmetleri Yetiştirme Yurtlarındaki tüm hizmetler 13 Kasım 1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Yasanın da öngördüğü biçimde söz konusu çocukların, Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip, kendine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu Atatürkçü düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına uygun olarak yetiştirilmelerine, bir iş ve meslek sahibi olmalarına, 18 yaşından sonra da izlenip desteklenmelerine özen gösterilmektedir. Kurumumuzca çocuğun her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması üç boyutta ele alınmaktadır; Birinci olarak; çocuk haklarının toplum içinde izlenmesi ve desteklenmesi, gerekirse koruyucu, destekleyici hizmetlerle çocuğun ailesi yanında korunması ve bakımı sağlanmaktadır. İkinci olarak; aile ortamında bakılamayan çocuklar kurum bakımına alınmakta, kurum bakımının olumsuzluklarının giderilmesi amacıyla da koğuş sisteminden ev tipi kuruluşlara geçilmektedir. Üçüncü olarak ise; korunma altında bulunan çocukların aileleriyle mesleki çalışma yapılmak suretiyle koruyucu destekleyici hizmetlerle aile yanına dönüşleri sağlanmaktadır. Korunmaya muhtaç çocukların tespiti, korunma altına alınması, bakımı, eğitimi, bir iş ve meslek sahibi yapılarak topluma faydalı insanlar haline getirilmesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemek, Okula giden çocukların öğrenim görmeleri ve en iyi şekilde yetişmeleri hususunda gerekli programları düzenlemek, Sanata yönelmiş çocukların yeteneklerine uygun beceriler kazanmasını ve bu becerilerin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak, takip ve koordine etmek ve denetlemek, Korunma kararları kalkan çocukların yaşamlarını en iyi biçimde sürdürebilmeleri amacıyla toplum içinde desteklemelerine ait hizmetleri programlamak ve yürütülmesini sağlamak, Yetiştirme Yurtlarının, çocukların okula veya sanata yönelmeleri durumları ve çevre imkânları göz önünde tutularak yurt sathında dengeli ve ihtiyaçlara dayalı olarak kurulmasına ait planlamaları yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmektir. Yetiştirme Yurtlarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek, hizmetin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak üzere rehberlik yapmak ve denetlemek, Yeni açılacak Yetiştirme Yurtlarının açılış işlemlerinin tamamlanması, tefrişi ve personel atanması hususlarında ilgili birimlerle işbirliği yapılmak, Yetiştirme Yurtlarının çocuk ve personel durumlarına ait sayısal verileri düzenli aralıklarla toplanması, değerlendirilmesi ve uygulamanın geliştirilmesine yönelik sonuçlar çıkarılması, Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili yeni hizmet modellerini araştırmak ve geliştirmesini sağlamak, Korunma kararı kaldırılmış çocukların başta Genel Müdürlük olmak üzere kamu kuruluşlarının ve özel sektöre ait kuruluşların imkanlarından faydalanılarak daimi nitelikte iş ve meslek sahibi olmalarını sağlayıcı çalışmaları organize etmek, 3413 sayılı kanun gereğince kamu kurum ve kuruluşlarda işe yerleştirilmelerini sağlamak, Kuruluşların ödenek ve bütçelerinin planlanması ve mahalline gönderilmesine yönelik işlemler yürütülmektedir. 15

16 Yaşamını tek başına sürdüremeyen kız çocuklarının kuruluşlarımızda bir süre himayesi sağlanmakta ve evlenen kız çocuklarına çeyiz yardımı (en yüksek devlet memuru maaşının bir buçuk katı kadar) yapılmaktadır. Bu konuda da gerekli çalışmalar sürdürülmektedir sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile birlikte Korunma İhtiyacı Olan Çocukların ve Suça Sürüklenen Çocuklara verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerden Danışmanlık, Bakım, Barınma Tedbirlerinin yerine getirilmesi görevi de Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Ayrıca korunma ihtiyacı olan çocuklar ve suç tarihinde 12 yaşını bitirmemiş suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi yönünde karar verilmesi halinde, bu çocuklar hakkında denetim görevi SHÇEK na verilmiştir. Bu çerçevede gerek özel korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklardan ceza evine girmeyenler hakkında bakım tedbirinin uygulanması öngörülmekte, Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde rehabilite edilen bu çocuklar SHÇEK Genel Müdürlüğü ne bağlı yatılı bakım için kuruluşlara yerleştirilmektedir. 3-) Yaşlı Bakım Hizmetleri Kurumun yaşlılara yönelik hizmetleri yatılı bakım ve gündüzlü bakım hizmetleri şeklinde sürdürülmektedir. Kurum yatılı bakım hizmetlerini Huzurevleri Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Gündüzlü bakım hizmetlerini de; Yaşlı Dayanışma Merkezleri Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezleri Aracılığıyla yerine getirmektedir. Bu kapsamda; Huzurevlerinde; ruh sağlığı yerinde olan ve bulaşıcı hastalığı olmayan 60 yaş üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ise; ruh sağlığı yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı, fiziksel veya zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla kendi kendilerini idare edebilecek bir şekilde rehabilitasyonlarını, tedavisi mümkün olmayanların ise, sürekli olarak özel bakımlarını sağlamaktır. Yaşlı Dayanışma Merkezinde ise; Yatılı kurum bakımına gereksinim duymayan ve ekonomik-sosyal durumu ne olursa olsun ev ortamında yaşayan yaşlıların sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, yaşam koşullarını iyileştirmek, günlük yaşamla ilgili etkinliklerine yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak, kendi olanakları ile karşılamakta güçlük çektikleri konularda destek hizmetleri vermek, sosyal ilişkilerini ve aktivitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktır. 16

17 Ailesi yanında yaşayan Alzheimer hastası yaşlılara da; Gündüz bakımlarını sağlayarak ailesine destek hizmetleri verilmektedir. Yaşlıların evde tek başına kalmasından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırarak güvenliğini sağlamak, oluşabilecek ajitasyonu azaltmak, aktif hale getirerek için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Aileleri ile dayanışma ve paylaşımı geliştirerek, ailelerdeki çaresizlik ve suçluluk duygularının azalmasını sağlamak üzere; Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezi aracılığıyla hizmet verilmektedir. 4-) Özürlü Bakım Hizmetleri Özürlülere yönelik hizmetlerimiz; kuruluş ortamında yürütülmektedir. Yatılı olarak hizmet veren Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde; özürlü bireylerin bakım ve rehabilitasyonuna yönelik hizmetler verilmektedir. Rehabilitasyon programlarında; rehabilitasyon hizmetleriyle birlikte, aile ve toplumun kaynaklarına dayalı ve özürlünün kendi kendine yeterliliğini ortaya çıkaran ve artıran hizmetlere ağırlık verilmektedir. Bakıma muhtaç özürlülere geçici veya sürekli bakım hizmeti sunulmaktadır. Özürlülerimize hizmet sunumunda, özürlünün biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, sağlık, huzur ve güven içinde aile ortamında hizmet verilmesi esas alınmaktadır. Bakıma muhtaç özürlüye yönetmelikle belirlenen akrabalarından herhangi birinin evde bakması durumunda bakan kişiye bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır. Bakıma muhtaç özürlünün akrabaları tarafından bakımının mümkün olmaması halinde ise bakım hizmeti kurum bakımı (özel bakım veya resmi kurum ve kuruluşlara ait merkezler) aracılığıyla da verilmektedir. Gündüzlü olarak hizmet veren merkezlerimizde ise, Özürlü bireylere nitelikli bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulmakta, özürlü bireylere sahip ailelerin ve annelerin kendilerine daha çok zaman ayırması ve üzerlerindeki bakım yükünün hafifletilmesi yönünde çalışmalarda bulunulmaktadır. Bu merkezlerimizde, danışmanlık ve destek hizmetlerimizle, özürlülerin aileleri ile birlikte yaşamalarına ve normal bir toplumsal ortamda işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olunmaktadır. Yatılı ve gündüzlü hizmet verilen merkezlerimizde özellikle yetişkin özürlülerin mesleki rehabilitasyona yönelik iş-uğraşı atölyeleri oluşturulmuştur. İş-uğraşı atölyelerinde ahşap işletmeciliği, oyuncak imalatı, galoş yapımı, santral operatörlüğü, çiçekçilik vb. iş kollarında çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle görme özürlüler rehabilitasyon merkezlerinde, spastik çocuklar rehabilitasyon merkezlerindeki iş-uğraşı atölyeleri gelişmiş durumdadır. 17

18 5-) Sosyal Yardım Hizmetleri Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı taşraya ait iş ve işlemlerini İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri aracılığıyla yürütmekte olup Başkanlıkça yürütülen başlıca görevler aşağıda belirtilmiştir; Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgi esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak tespit etmek, çalışma planı ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve bu konuda ilgili bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak, Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları geliştirmek ve uygulamak, Uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, Sosyal Yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olması amacıyla halkın gönüllü katılımını sağlamak ve organize etmek, Toplumun örf, adet ve inançlarına göre yardım ve bağışlara ilişkin programlar geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, yardımda bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek, Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görüş ve tavsiyelerde bulunmak, Kurumca yürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzel kişilerin her türlü maddi ve manevi katkı ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin esaslar ile Kuruma büyük hizmet ve katkıları geçenlerin onurlandırılmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak, İllerdeki sosyal hizmet kurullarının çalışmalarını takip ederek alınan kararların ilgili birimlere duyurulmasını temin etmek, İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin çalışmalarına ait esasları düzenlemek, genel anlamda uygulamaları takip etmek ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapmak, Sosyal Hizmetler politikasını geliştirmek amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru nedenlerin değerlendirmesini yaparak, İl bazında öncelikleri saptamak, İl ve İlçe Müdürlüklerinin, araç, gereç, ödenek, yatırım plan ve programlarına ilişkin standartların belirlenmesi ve dağılımlarında ilgili birimlerle işbirliği yapmak, İller arasında bilgi, görüş alış-verişini sağlayıcı, özendirici, teşvik edici çalışma ve organizasyonları gerçekleştirmek, 6-) Aile Kadın ve Toplum Hizmetleri Kurum hizmetlerini Aile Danışma Merkezleri, Kadın Konukevleri ve Toplum Merkezleri aracılığı ile yerine getirmektedir. Aile Danışma Merkezlerinde genellikle aile ve çocuk iletişim sorunları, ekonomik sorunlar, psikolojik sorunlar, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, evlilik öncesi danışmanlık, sığınma evi talebi gibi nedenlerle yapılan başvurular kabul edilmektedir. Bu başvurular doğrultusunda gerekli mesleki çalışmalar yapılarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır. Aile bireylerini gereksinim duydukları hizmetlere yönlendirmek, bu hizmetlere ulaşım ve hizmetlerin içeriği konularında rehberlik yapmak, 18

19 Çatışma ve sorunların yaşandığı aile bireylerine yönelik bilgi, bilinç düzeyinin yükseltilmesine ve sorun çözme kapasitelerinin artırılmasına yönelik mesleki çalışmalar (bireysel ve grup çalışmaları) gerçekleştirmek, Evlilik öncesi evliliğe hazırlık, cinsel sağlık, eş seçimi ve aile içi iletişim konularında eğitim vermek, aile sistemini güçlendirmeye yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Çocuk mahkemeleri tarafından çocuklar için verilmiş olan danışmanlık, tedbir kararlarının izlenmesi ve yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Aile Danışma Merkezlerinin tanıtımı ve etkinliliğinin artırılması, ailenin önemine, işlevlerine dikkat çekme, kamuoyu oluşturma, aile bireylerinin görev ve sorumluluklarını vurgulama amacıyla sosyal kültürel faaliyetler düzenlenmek, Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önleme, Kadının İnsan Hakları konusunda bilinç düzeyini arttırmaya yönelik faaliyetler yapmak, Kadının İnsan Hakları, Baba Destek Programı, Anne Çocuk Eğitimi Programı, Benim Ailem Eğitim Programı uygulanmakta olup, programların içeriğinde şiddet, öfke kontrolü, iletişim, olumlu olumsuz disiplin yöntemleri konuları işlenmekte, aile bireylerinin iletişim becerileri, eğitici potansiyelleri ile sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Kadın konukevlerinde; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği doğrultusunda; eşler arası anlaşmazlık nedeniyle evini terk eden yada terk edilmesi sebebiyle yardıma ihtiyaç duyan, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan, boşanma veya eşin ölüm nedeni ile ekonomik ve sosyal yoksunluk yaşayan, istenmeyen evliliklere zorlanan, evlilik dışı hamile kalan yada çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen, önceden alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olup tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk eden, cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe ihtiyacı olan, çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınların kabulü yapılmaktadır. Kadın konukevlerinde sunulan hizmetler; Kadınların ve yanlarında getirdikleri çocuklarının sağlık, psiko-sosyal ve hukuki yardım, beslenme, giyim, eğitim, öğrenim, harçlık, ulaşım vb. ihtiyaçları karşılamak, Kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapmak, Yapıan mesleki çalışmalar ışığında şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması, yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunmak, Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin alınması, Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması yönünde izleme faaliyetlerini sürdürmek, Yukarıda belirtilen çalışmaların yanı sıra ortaya çıkabilecek değişik sorunlar karşısında dinamik bir yaklaşımla şiddet kurbanlarına gereken tüm hizmetlerin çok disiplinli ekip çalışması anlayışıyla sunulmaktadır. Toplum merkezlerinde ise; bireylerin bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim programları yapılmaktadır. Bu programlar çerçevesinde; 19

20 Her yaş için eğitimi destekleme programları, İş ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar, Gelir getirici etkinlikler, Çevre geliştirme çalışmaları Sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilmektedir. b) Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler 1-) Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurum Kanununa dayanılarak çıkarılan Teftiş Kurulu Yönetmeliğimizin 6. maddesinde belirlenen iş ve işlemleri yapmaktadır. Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatına ait birimlerin kuruluş ve işletmelerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle personele ait hususların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş etmek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. Genel Müdürlük tarafından verilen açılış izin belgesi ile faaliyet gösteren kamu kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kuruluşlarını bu konudaki mevzuat ve emirlerde belirtilen esaslara uygunluğu açısından teftiş etmektedir. 2-) İç Denetim Birimi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanuna göre yeni oluşturulması istenen ve Genel Müdürlüğün çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanım esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak İç Denetim Birim Başkanlığına 5 kişi iç denetçiler olarak atanmıştır. 3-) Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği tarafından; Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile mali, cezai ve hukuki sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, Adli ve idari davalarla, icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak; adli ve idari davalar ile icra takiplerinin her safhasında mahkemeler, hakemler, icra daireleri ve dava ve icra işleriyle ilgili sair merciiler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, Genel Müdürlüğün amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi, mevzuata, plana ve programa uygun çalışmalar yapılmasını temin etmek maksadıyla ihtiyaç duyulan konularda gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik yönden hazırlanan veya diğer kuruluşlardan yahut Bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek, hizmetler yerine getirilmektedir. 4-) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanuna göre Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının yerine kurulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığın sunduğu hizmetler; 20

21 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. c) Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler 1-) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak. Kurumun amacı olan faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için altyapı, araç, donanım ve her türlü teknoloji gibi kaynakların yanında bunların kullanılabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve kabiliyete sahip yeterli sayıda nitelikli ve eğitilmiş personel ihtiyacının karşılanmasını sağlamak. Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelin atama, yer değiştirme, kadro, terfi, sicil, disiplin ve emeklilik ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 21

22 Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Kuruluşlarının personel ihtiyacını standart kadroya göre tespit etmek, kadro düzenlemesi ve planlamasını yerine getirmek. Personelinin kuruluşlar arası nakil ve yer değiştirme işlemleri ile başka kurumlardan Kuruma naklen geçmek isteyen personelin işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. İlgili birimlerin yazılı önerileri doğrultusunda personelin ödül ve ceza işlemlerini yürütmek. Tüm Kurum personelinin özlük ve sicil dosyalarının arşivlenerek muhafazasını sağlamak. Kurumca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına destek vermek, Kurumun ihtiyacı olan kadroların alınması, dağıtılması; tenkis-tahsis, iptal-ihdas işlemlerini yapmak, ilgili kurumlara bilgi vermek. 2-) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin yurt içinden ve yurt dışından temini ve Genel Müdürlük Merkez Teşkilatının ulaşım hizmetlerini organize etmektedir. Satın alınan malzemenin depolanması ile ihtiyaç mahalline sevk edilmelerini sağlamaktadır. Genel Müdürlüğümüze ait merkez lojmanlarının tahsis ve tahliye işlemlerini yasal mevzuat içinde yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüze ait yemekhanenin yasal mevzuat içerisinde idare edilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmektedir. Genel Müdürlük merkez teşkilatının idari düzen, temizlik, aydınlatma, ısıtma, taşıma ve onarım badana ve her türlü bakım hizmetlerini gerektiğinde Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile temas kurarak yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüz sağlık servisini yönlendirerek, personel ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktadır. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının her türlü tahakkuk iş ve işlemlerini yerine getirmektedir. Genel Müdürlüğe gelen yazı mesajlardan gerekenlerin Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarına sunulmasını sağlamaktadır. Genel Müdürlük Merkez teşkilatının her türlü ihale iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütmektedir. Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamaktadır. Genel Evrak kurum arşivi Destek Hizmetleri birim Arşivi ve haberleşme hizmet ve faaliyetlerini düzenleyerek yürütmektedir. Taşınır mal işlemlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini takip ve koordine etmektedir. Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde, gerektiğinde Savunma Uzmanlığına yardımcı olmaktadır. Yukarıda belirtilen görevler; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü, Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü, Merkez Ayniyat Saymanlığı, Taşra Ayniyat Saymanlığı ve SHÇEK Sağlık Merkezi ünitelerince 115 personelle yerine getirilmektedir. 3-) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca sunulan hizmetler; Genel Müdürlük hizmet binalarına ait yapım ve onarım işlerine ait her çeşit teknik çalışmaları yürütmek, 22

23 Yapı İşleri Daire Başkanlığınca yapılmasına karar verilen inşaat, bakım ve onarım işleriyle ilgili gerekli izinleri alarak; bunlara ait ödeneğe esas, yaklaşık maliyet hesapları ve şartnameleri hazırlamak ya da hazırlattırmak, ihaleleri yapılan yapım ve onarım işleri ile doğrudan temin işlerine ait mevzuat gereği yapılması gereken işlemleri yapmak, bu işlere ait ara ve kesin hak ediş ile muayene ve kabul (geçici ve kesin kabul) işlemlerini yapmak, Genel Müdürlümüzün yapı işleriyle ilgili ihalelerinde, mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli katılımın sağlanmasına çalışmak, Gayrimenkul karşılığı olarak, yeni hizmet binası yapılması için TOKİ, Özel İdare, Belediyeler ve Valiliklerle protokoller düzenlenmesine yönelik çalışmalarda bulunarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu hizmet binası ihtiyacı karşılanması ve bu binaların projelerinin belirlenmesi konusunda ilgili daire başkanlıkları ile protokol düzenlenen idareler arasında teknik ve idari koordinasyon görevini yürütmek, Kurumumuz yatırım programında yer alan projelerin ödeneklerinin ilgili Bakanlığa ya da İl Özel İdareleri ne aktarılması ve ödenek planlaması işlerinde ilgili daire başkanlıkları ve DPT ile koordinasyon görevini yürütmek, Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan büyük onarım ödeneğinin kuruluşlarımızın ihtiyacına ve ödenek durumuna göre planlamasında ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyon görevini yürütmek, Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen sevgi evleri, engelsiz yaşam merkezleri ve diğer hizmet binalarının yapımı için gerekli olan arsa temini için Milli Emlak Genel Müdürlüğünden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından tahsis taleplerinde bulunmak, İl Müdürlüklerimizin kullanımında bulunan hizmet binalarının arsa, tapu ve imar sorunlarına ilişkin çalışmalar da bulunmak, İllerden gelen hizmet binası kiralama taleplerini değerlendirilip uygun görülen talepler ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını sağlamak, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden gelen yapım ve onarım ihalelerine ait teknik eleman talebi ile yine bu işlerin kontrollük ve kabul işlemlerinde bulunmak üzere talep edilen teknik elemanları imkanlar dahilinde görevlendirmek, Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alıp ihaleleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılıp yürütülen inşaatların idaremize tesliminde ve kabul işlemlerinde refakat etmek üzere teknik elemanlar görevlendirmek, Genel Müdürlüğümüzün diğer birimleri ile İl Müdürlüklerimizden gelen teknik inceleme ve değerlendirme taleplerini karşılamak, Genel Müdürlükçe verilen ve mevzuat gereği yapılması gereken diğer iş ve işlemleri yapmak. 4-) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Türkiye de uluslararası sosyal hizmetler SHÇEK-AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başkanlıkça ISS ile işbirliği halinde aile parçalanması, boşanma, çocukların velayeti, evlilik dışı çocuklar, çocukların akraba yanında bakımı, korunma kararlı çocuklar, çifte evlilik, nafaka, kayıp kişilerin aranması (ebeveyn, çocuk, vs.) kültürler arası evlilik, çocuk kaçırma, oturma izni ve sınır dışı edilen çocuklar konu başlıklarında çalışmalar yürütülmektedir. Sosyal hizmetlerle ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek bilgi alışverişinde bulunmak, Diğer ülkelerdeki sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları ve yeni gelişmeleri izlemek, 23

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı

BAKAN SUNUŞU. Mehmet Ali ŞAHİN Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı , BAKAN SUNUŞU Türk sporuna evrensel kuralların hakim olmaya başlamasıyla, dünya çapında başarılar da peş peşe gelmeye başlamıştır. 2003 yılından itibaren gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerinde yapılan

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı

2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI. Strateji Geliştirme Başkanlığı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız.

Detaylı

2013 YILI. FAALiYET RAPORU

2013 YILI. FAALiYET RAPORU 2013 YILI FAALiYET RAPORU Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK BAKAN SUNUŞU 2011 yılında 633 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Bakanlığımızın temel

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, misyonunda da belirtildiği üzere yüksek öğrenim gençliğinin

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU i BAKAN SUNUŞU Güçlü ve köklü devlet geleneğimiz ile hizmet felsefemiz; hak temelli anlayışıyla sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasi alanlarda, her bir vatandaşımızın dil, din,

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 Bedenen ve ruhen iyi eğitilmiş genç bir nüfus, 21 inci yüzyılda ülkemizin başta sosyal

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 sağlanmıştır. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, yüksek öğrenim gençliğinin barınma

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON

I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON I- GENEL BİLGİLER A) VİZYON VE MİSYON Vizyon Ülkemizin dünya lideri olmasına katkıda bulunan, Türkiye de eğitim görmeyi herkes için ayrıcalığa dönüştüren, mutlu bireyler yetiştiren bir eğitim sistemini

Detaylı

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen

36 Faaliyet ve Projeler c)yardımcı Hizmet Birimi Tarafından Yürütülen Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2009 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan 2010 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU ii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON 1 B- YETKİ,

Detaylı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü 2007 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan-2008 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU i ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- MİSYON VE VİZYON.. 1 B- YETKİ,

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU 2006 YILI FAALİYET RAPORU 1 2 3 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 1961 yılında kurulmuştur. Geçen 46 yıllık dönemde yüksek öğrenim gençliğinin barınma ihtiyaçları,

Detaylı

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI T. C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NİSAN 2009 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU... 6 MÜSTEŞAR SUNUŞU... 9 I. GENEL BİLGİLER... 10 A. Misyon ve Vizyon... 10 B. Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 10 1. MERKEZ TEŞKİLATI... 10

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER 3 MİSYON VE VİZYON... 4 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 6 Tarihçe... 6 Fiziksel

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 2010 İdare Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2011 1 2 3 BAKAN SUNUŞU XXI. yüzyılda her alanda, verimlilik, etkinlik

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU 09 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2010 09 Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, bağımsız, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin bel kemiğidir. 2 T.C. ULAŞTIRMA

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C C. BAŞBAKANLIK ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE VE TARİH YÜKSEK KURUMU KURUMU 2013 YILI FAALİYET RAPORU Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI NİSAN-2014 2013 SUNUŞ Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı, kurulduğu günden bugüne kadar geçen sürede insana hizmet odaklı çalışmayı kendisine ilke edinmiş,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 2006 yılı Faaliyet Raporu I BAKAN SUNUŞU Bakanlığımız, sanayiden ticarete, tarımdan sosyal alanlara kadar çok geniş bir yelpazede görev yapmaktadır. Cumhuriyetimizin 59 uncu Hükümeti olarak 14 Mart 2003 tarihinde göreve başlayıp

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2010 SUNUŞ

FAALİYET RAPORU 2010 SUNUŞ FAALİYET RAPORU 2010 SUNUŞ Kamu yönetimi dünyada ve ülkemizde kamuoyunda sıklıkla üzerinde durulan, sorgulanan ve sürekli gelişen bir alandır. Dolayısıyla, geleneksel yönetim tarzımızı yenileme ve geliştirme

Detaylı

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU

İŞKUR 2010 YILI FAALİYET RAPORU 10 2010 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 358 Ankara 2010 2010 YILI FAALİYET RAPORU ...BU ULUSA VE ÜLKEYE HİZMET GÖREVİ BİTMEYECEKTİR. yılında tüm dünyaya yayılarak 2009 yılında zirve yapan 2008 son ekonomik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun netice-i tabiiyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır.

Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun netice-i tabiiyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak. Servet ve onun netice-i tabiiyesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışanların hakkıdır. 2013 YILI FAALİYET RAPORU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı

TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2010 Yılı Performans Programı TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010 Yılı Performans Programı Ocak 2010 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI...2 GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU...4 I - GENEL BİLGİLER...6 A- Yetki Görev ve Sorumluluklar...6 B. Teşkilat

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU T.C. ADALET BAKANLIĞI 2010 YILI BAKANLIK FAALİYET RAPORU Adliye siyasetimizde izlenecek amaç, evvelâ halkı yormaksızın hızla, isabetle, güvenle adaleti dağıtmaktır. M. Kemal ATATÜRK II İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...III

Detaylı

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir.

İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2011 İnsanların hayatına, faaliyetine hâkim olan kuvvet, ibda ve icat kabiliyetidir. 2010 YILI FAALİYET RAPORU Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 2010 Yayıma Hazırlayan:

Detaylı