Sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan insanlara, uluslar arası norm ve standartlarda hizmet sunmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan insanlara, uluslar arası norm ve standartlarda hizmet sunmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR"

Transkript

1 I- GENEL BİLGİLER A- MİSYON VE VİZYON Misyon Ülkemizde yaşayan ve Sosyal Hizmete ihtiyaç duyan tüm özel ihtiyaç gruplarına, ulusal ve uluslararası mevzuatın Kurumumuza verdiği yetkilere dayanarak, çağdaş sosyal hizmetleri ulaştırmaktır. Vizyon Sosyal hizmetlere ihtiyaç duyan insanlara, uluslar arası norm ve standartlarda hizmet sunmaktır. B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Türk toplumlarında sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın güzel örnekleri olduğu bilinmektedir. Cumhuriyet öncesi yoksul, dul, yetim, kimsesiz ve özürlülere yönelik sosyal yardım hizmetleri: v Vakıflar (özellikle avarız ve müessesatı hayriye vakıfları), v Loncalar ve v Hayratlar Gibi gönüllü kurumlar aracılığı ile gelenek, görenek ve inançlarımızla bağlantılı bir biçimde sürdürülmüştür. Bu faaliyetler ilk kez 1872 yılında kurulan Darüşşafaka içerisinde daha sistemli bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır. Devlet tarafından yürütülen ilk sosyal hizmet çalışmaları ise 1903 yılında dernek mahiyetinde kurulan Darül Hayr-ı Âli adıyla başlamıştır. Milletimizin en temel özelliği olan ve tarihin her döneminde güzel örneklerini sunduğu, yetim ve kimsesizi sahiplenme düşüncesinin ürünü olarak; Ulu Önder Atatürk ün talimatları ile daha kurtuluş savaşı sürerken şehit çocuklarına hizmet vermek üzere 30 Haziran 1921 tarihinde Ankara'da kamuya yararlı bir dernek statüsünde kurumumuzun temelini oluşturan Himaye-i Etfal Cemiyeti kurulmuştur. Bu cemiyet 1935 yılında Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu adını almıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ise; 27 Mayıs 1983 tarihinde yayınlanan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) Kanunu ile kurulmuştur. Kurum yetkisini devletin sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı kimselere yönelik görevini yerine getirmek amacına matuf Anayasanın 61. maddesinden ve yukarıda belirtilen 2828 sayılı Kuruluş Kanunundan almaktadır. Sosyal devlet olmanın temel sorumluluklarını yerine getirmekte vazgeçilmez bir öneme sahip olan SHÇEK Genel Müdürlüğü korunmaya, bakıma veya yardıma muhtaç aile, çocuk, genç, kadın, özürlü ve yaşlılarımıza 24 saat sürekli koruma ve bakım hizmetini yatılı ve gündüzlü olarak vermektedir. Toplum merkezleri, aile, gençlik ve yaşlı danışma merkezleri, evlat edindirme, koruyucu aile, sosyal yardım uygulamaları, sokakta yaşayan ve çalışan çocuklara yönelik hizmetleri ile tüm alanlarda gönüllü katkı ve katılımların organizasyonu gibi koruyucu, önleyici ve eğitici çalışmaların yanında uluslar arası sosyal hizmet faaliyetlerini de yürütmekle görevlidir. 1

2 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanunu olan 2828 sayılı kanunun 9. maddesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün görevleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak tespit etmek, çalışma plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve bu konuda kurum ve kuruluşlar arasında ilgili bakanlık adına Koordinasyon ve işbirliği sağlamak. Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, Danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek, korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç çocuk, özürlü ve yaşlıların tespiti, bunların korunması, bakımı, yetiştirilmesi ve rehabilitasyonlarını sağlamak üzere gerekli hizmetleri yürütmek, Çalışan ana ve babalar ile yurt dışındaki isçilerin çocuklarının bakımını ve korunmasını sağlamak amacıyla imkânları ölçüsünde gündüzlü veya yatılı kuruluşlar kurmak ve işletmek. Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları geliştirmek ve uygulamak. Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak amacıyla halkın gönüllü katılımın sağlamak ve organize etmek. Toplumun örf, adet, inançlarına göre yapacağı yardım ve bağışlara ilişkin programlar geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, yardımda bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek. Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görüş ve tavsiyelerde bulunmak. Kuruma bağlı olanlar dışında kurulacak sosyal hizmet kuruluşlarının, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verenler hariç olmak üzere açılış iznine, her türlü standartlarına ve işleyişlerine ilişkin esasları, varsa ücret tarifelerini tespit etmek, onaylamak, denetimini yapmak ve bu esaslara uymayanların faaliyetlerini durdurmak. Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. Hizmet için gerekli personeli bu hizmete elverişli kişiler arasından seçmek, eğitmek, yetiştirmek, çalışma esaslarını ve sorumluluklarını belirlemek ve ilgili alanlarda görevlendirmek. Toplumun değişen ihtiyaçlarına göre özürlüler ve diğer sosyal hizmet alanlarında, Kanunlarla verilen diğer görevleri yerine getirmek, bunun için uygun gördüğü sosyal hizmet kuruluşlarını genel esaslar çerçevesinde kurmak ve işletmek, Ailenin bütünlüğünü korumak, parçalanmış ailelerin korunmaya, yardıma ve bakıma muhtaç fertleriyle çocuklarına her türlü maddi, manevi ve sosyal destek sağlamak; bu amaçla gerekli plânlamaları yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmak. Doğal afetler nedeniyle ortaya çıkabilecek sorunların çözümüne yönelik sosyal hizmetleri önceden planlamak, afetzedelerin ivedi gereksinimlerini karşılamaya ve afet sonrası sorunlarını çözümlemeye yönelik geçici veya sürekli hizmetleri yerine getirmek, afetle bağlantılı göçler ve göçmenlerle ilgili her türlü sosyal hizmeti gerçekleştirmek. 2

3 Yukarıda belirtilen temel görevler yanında başka kanunlar ile de kurumumuza faaliyet alanımızla ilişkili sorumluluklar yüklenmiştir yılında kabul edilen 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile de Kurumumuza yeni görev ve sorumluluklar getirilmiştir sayılı Çocuk Koruma Kanunu korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin olarak koruyucu ve destekleyici tedbirler ile çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik danışmanlık, bakım ve barınma konularında alınacak tedbirlerin yürütülmesi görevini SHÇEK Genel Müdürlüğüne vermiştir yılında kabul edilen 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile gerçek ve tüzel kişilerce açılacak özel sosyal hizmet kuruluşlarının ruhsat ve denetimi ile kişiler ve STK ların sosyal hizmetlere katkı ve katılımının sağlanması hedeflenmiş olup, Bakıma muhtaç özürlünüm ailesi yanında ya da gerçek veya tüzel kişilere ait özek kuruluşlarda bakımının yaptırılması 0 18 yaş grubu çocukların yurt binalarının yanında 6 ila 10 kişilik çocuk evleri bir kuruluş tipi olarak uygulanması sorumluluğu getirilmiştir. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne yukarıda verilen görevler merkez teşkilatı ile taşra teşkilatı tarafından ifa edilmektedir. Ayrıca, taşra teşkilatındaki birimler kendileriyle ilişkili 2828 sayılı Yasanın ilgili maddeleri dayanak alınarak hazırlanan Yönetmelik, Yönerge, Genelge ve Talimatlar çerçevesinde verilen görevleri yerine getirmektedir. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- Fiziksel Yapı a) Merkez Teşkilatı SHÇEK Genel Müdürlüğü birbirinden bağımsız 6 adet binada hizmet vermektedir. Binalar ve Birimler aşağıdaki gibidir: Ulus Anafartalar Caddesi No:70/a Genel Müdürlük Makamı, Özel Kalem Müdürlüğü, Basın ve Halka İlişkiler Müşavirliği, İç Denetim Başkanlığı Merkez Ayniyat Saymanlığı ve Ambarı Ulus Anafartalar Caddesi No:70 de, Genel Müdür Yardımcıları, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Özürlü Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kurum Yemekhanesi Birim Arşivleri Ulus Anafartalar Caddesi No:68 de, Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Yaşlı Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Aile Kadın ve Toplum Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Çocuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, 3

4 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Eğitim Merkezi Başkanlığı, Sosyal Yardım Hizmetleri Daire Başkanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Savunma Uzmanlığı Taşra Ayniyat Saymanlığı Ulus Anafartalar Caddesi No:66 da, Döner Sermaye Merkez Müdürlüğü Alo 183 Ulus Denizciler Caddesi No:3 de, Kurum Tabipliği Araştırmacılar APK Uzmanları Kurum Arşivi Ulus Işıklar Caddesi No:16 da bulunan Ek Binada Teftiş Kurulu Başkanlığı birimleri hizmetlerini sunmaktadırlar. Genel Müdürlükte 12 adet otomobil, 15 adet minibüs, 4 adet otobüs ve 1 adet kamyon olmak üzere toplam 32 adet kayıtlı taşıt bulunmaktadır. b) Taşra Teşkilatı İdari ve mali yönden genel müdürlüğe bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren taşra teşkilatında 2006 yılsonu itibariyle Toplam 639 kuruluş bulunmaktadır. Kuruluş türü ve sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Kuruluşlar Tablo - I Kuruluş Türü ve Sayıları Sayısı İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 81 İlçe Sosyal Hizmet Müdürlüğü 35 Çocuk Yuvası (Çocuk yuvalarına bağlı 31 adet çocuk evi) 99 Sevgi Evi (0-12 Yaş) 8 Çocuk ve Gençlik Merkezi, 44 Yetiştirme Yurdu (Yetiştirme yurtlarına bağlı 7 Gençlik Evi) 110 Sevgi Evi (13 18 Yaş) 2 Huzurevi 68 Yaşlı Dayanışma Merkezi 5 Rehabilitasyon Merkezi 66 Aile Danışma Merkezi 38 Kadın Konukevi 17 Toplum Merkezi 66 TOPLAM kuruluşun faaliyetlerini yürüttüğü binaların yaklaşık % 98 inin mülkiyeti hazineye aittir. Diğerleri ise sivil toplum kuruluşlarınca bedelsiz olarak tahsis edilen ya da kira karşılığı kullanılan binalardan oluşmaktadır. 4

5 Taşra kuruluşlarımızda 113 adet otomobil, 248 adet minibüs, 6 adet otobüs ve 4 adet kamyon, 18 adet ambulans ve 1 adet motosiklet olmak üzere toplam 390 adet kayıtlı taşıt bulunmaktadır. Genel Müdürlük ile 639 taşra kuruluşumuzun faaliyetlerinde kullandıkları muhtelif tipteki kuruma ait araçların toplam sayısı 422 adettir. 2- Örgüt Yapısı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Merkezde; 6 adet Ana Hizmet Birimi, 14 adet Danışma, Denetim ve Yardımcı Hizmet Biriminden; taşra teşkilatı ise 81 Sosyal Hizmetler İl, 35 ilçe Müdürlüğü ve 523 bağlı kuruluştan oluşmaktadır. Başbakanlık bünyesinde Devlet Bakanlığına bağlı olan Kurumumuzun üst yöneticisi Genel Müdürdür yılında 5 adet Genel Müdür Yardımcısı görev yapmıştır sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince merkez teşkilatında harcama yetkilisi olarak daire başkanları, taşra teşkilatın da ise il müdürleri görevlendirilmiştir. Ayrıca Kurumun teşkilat yapısında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Danışma Kurulu adı altında sosyal hizmetlere veya uygulanmasına ilişkin konuları inceleme, görüş ve tavsiyelerde bulunmakla görevli bir kurul bulunmaktadır. Sosyal Hizmetler Danışma Kurulu, Başbakanın veya görevlendireceği Bakanın başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur. Başbakanın önerisi üzerine Cumhurbaşkanınca seçilecek sosyal hizmet alanında temayüz etmiş beş kişi, Adalet, İçişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Kültür Bakanlıklarının Müsteşarları veya yardımcıları ile Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı veya yardımcısı, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Aile Araştırma Kurumu Başkanı ve Özürlüler İdaresi Başkanı, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürleri ile Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor Genel Müdürü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Sekreteri, Kızılay, Türk Hava Kurumu ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Genel Başkanı. İllerde bulunan İl Sosyal Hizmetler Kurulu ise sosyal hizmetlere veya uygulanmasına ilişkin konuları inceleme, görüş ve tavsiyelerde bulunmakla görevli bir kuruldur. Aşağıdaki şemanın sosyal hizmet kuruluşları başlığı altında 523 adet kuruluş (yuva, yurt, sevgi evi, huzurevi, rehabilitasyon merkezi, toplum merkezi, aile danışma merkezi ve kadın konukevi gibi) yer almaktadır. 5

6 Şekil - I Merkez Teşkilatı Şeması Şekil II Taşra Teşkilatı Şeması 6

7 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kurumun bütün il müdürlükleri ile network bağlantısı 2006 yılında tamamlanmıştır. Bütün kuruluşlarımız yeter sayıda bilgisayar ve network ağı bulunmaktadır. Kurumun veri akışı ve paylaşımı Yönetim Bilişim Sistemi isimli bir programla sağlanmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemi Kurumun merkez ve taşra teşkilatlarının ihtiyaçları doğrultusunda bilgi akışını hızlı, güvenilir ve etkin bir biçimde sağlamaktadır. Birimlerimizin sistem içinde bulunan ve geliştirilmesine devam edilmekte olan 19 adet modül ile ihtiyaçları doğrultusunda form, tablo, defterler ile diğer kayıt ve bilgileri işleme ve kontrol edebilme imkanı bulunmaktadır. Bu sayede kurumsal bilgiler taşradan kolay ve güvenli bir şekilde temin edilebilmektedir. Kurumun web sitesi 2000 yılından itibaren yayınını sürdürmektedir. Web sitemiz günlük yaklaşık (onbin) kişiyi bulan ziyaretçi sayısı ile önemli bir izleyici kitlesine sahiptir. Kurumsal mail server kurulmuş ve isteyen tüm personelimize hesabı açılabilmektedir. Tablo - II - Merkez ve Taşra Teşkilatının Hizmet Binalarına ait Alan ile Teknolojik Kaynaklar Tablosu HİZMET BİRİMLERİ TOPLAM ALAN m2 ( Yaklaşık) KAPALI ALAN m2 ( Yaklaşık) BİLGİSAYAR ESKİ YENİ TELEFON - FAX PROJEKSİYON CİHAZI TELEVİZYON ÇOCUK HİZMETELERİ GENÇLİK HİZMETLERİ YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ ÖZÜRLÜ BAKIM HİZMETLERİ İL- İLÇE MÜDÜRLÜKLERİ AİLE DANIŞMA MERKEZİ TOPLUM MERKEZİ KADIN KONUKEVİ MERKEZ TOPLAM

8 4- İnsan Kaynakları 2006 itibarıyla SHÇEK merkez teşkilatına tahsis edilmiş olan kadrodan 502 adedi dolu, 596 adedi ise boş, taşra teşkilatına tahsis edilmiş olan kadrodan adedi dolu, adedi ise boş durumdadır. Merkez teşkilatında 325 kadrolu, 177 kadro karşılığı sözleşmeli, toplam 502, taşra teşkilatında kadrolu, kadro karşılığı sözleşmeli, toplam personel görev yapmaktadır. Tablo - III- Yıllar İtibariyle Fiili Çalışan Personel Durumu SHÇEK YILLAR İTİBARİYLE SAYILAR Merkez Taşra TOPLAM Son 7 yılda 299 personel azalması yaşanmış olup ayrılanların çoğunluğu ek ödemesi olmayan memurlardan oluşmaktadır. Aynı dönemde aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi meslek elemanlarımızda yaklaşık % 25 oranında artış sağlanmıştır. Tablo - IV - Yıllara Göre Bazı Temel Kadrolarda Çalışan Sayısı (Merkez Ve Taşra) ( Tarihi İtibariyle) UNVANLAR YILLAR SOSYAL ÇALIŞMACI PSİKOLOG ÇOCUK GELİŞİMCİSİ ÖĞRETMEN TABİP FİZYOTERAPİST HEMŞİRE DİYETİSYEN ÇOCUK EĞİTİCİSİ BAKICI ANNE TOPLAM

9 Kurumumuzdan 2006 yılında 453 kadrolu personel çeşitli nedenlerle ayrılmış olup 339 u emekliye ayrılmıştır. Unvana göre en çok ayrılanlar, sırasıyla 100 hizmetli personel, 29 öğretmen, 27 memur, 23 avukat (genel bütçeli kuruluşlar kapsamına alınmamız nedeniyle BAHUM a naklen geçmişlerdir), 21 sosyal çalışmacı ve 19 bekçi unvanlı çalışanlardan olmuştur. Aşağıdaki grafikte kurumdan ayrılanların ikinci sırasını, ücret dengesizliği nedeniyle başka kurumlara naklen geçenlerin oluşturduğu görülmektedir.. Grafik - I - Personelin 2006 Yılı Ayrılma Nedenleri 2006 Yılı Ayrılma Nedenleri Devlet Memurluğundan Çıkarılma 2 Naklen Geçiş 69 Mustafi İstifa Vefat Emekli

10 Tablo - V Kurumdan / Tarihleri Arasında Ayrılan Personelin Ayrılış Nedenine Göre Unvan Bazında Sayıları Başka Ünvanlar Emekli Vefat İstifa Mustafi Kur. Görev. Dev.Mem. Nakil son Çıkarılma TOPLAM (Ayr.) GENEL MÜDÜR YARD. 1 1 HUKUK MÜŞAVİRİ 1 1 MÜŞAVİR 1 1 MÜŞAVİR (Ö) 1 1 DAİRE BAŞKANI 1 1 BAŞMÜFETTİŞ MÜFETTİŞ MÜFETTİŞ (Ö) 1 1 APK UZMANI İL MÜDÜRÜ 1 1 İL MÜDÜR YARD ŞUBE MÜDÜRÜ KURULUŞ MÜDÜRÜ 5 5 KURULUŞ MÜDÜR YRD ARAŞTIRMACI (Ö) AYNİYAT SAYMANI ŞEF ŞEF (Ö) 5 5 MEMUR AMBAR MEMURU SATINALMA MEMURU BİLGİSAYAR İŞLETMENİ 1 1 V.H.K.İ ÇOCUK EĞİTİCİSİ DAKTİLOĞRAF ŞOFÖR AVUKAT TABİP ECZACI + BİYOLOG 1 1 SOSYAL ÇALIŞMACI PSİKOLOG FİZYOTERAPİST DİYETİSYEN ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 2 2 HEMŞİRE MÜHENDİS 1 1 TEKNİKER 1 1 TEKNİSYEN ÖĞRETMEN TEKNİSYEN YARD AŞÇI TERZİ 7 7 BERBER 3 3 KALORİFERCİ 7 7 BEKÇİ HİZMETLİ BAKICI ANNE 1 1 TOPLAM

11 Grafik - II - Merkez Teşkilatı Personel Eğitim Durumu Merkez Teşkilatı Personel Eğitim Durumu- Aralık 2006 Yüksek Lisans + 20 Lisans 230 Ön Lisans 97 Lise ve Dengi 121 Ortaokul 30 İlkokul Grafik - III - Taşra Teşkilatı Personel Eğitim Durumu Taşra Teşkilatı Personel Eğitim Durumu- Aralık 2006 Yüksek Lisans Lisans 2429 Ön Lisans 1549 Lise ve Dengi 2636 Ortaokul 1221 İlkokul Merkez ve taşra teşkilatı eğitim durumlarını gösteren grafiklerde merkez teşkilatında lisans, taşra teşkilatında ise lise ve dengi okul mezunlarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Tablo - VI - SHÇEK Merkez Teşkilatı Personel Hizmet Sınıfı - Aralık 2006 Personel Hizmet Sınıfları Statüsü G.İ.H. S.H.S. A.S. E.Ö.S. T.H.S. D.H.S. Y.H.S. Toplam Kadrolu Sözleşmeli Toplam Yukarıdaki tabloda merkez de çalışan personelin % 64 ü kadrolu % 36 sı ise sözleşmeli olarak çalışmaktadır. 11

12 Tablo - VII - SHÇEK Taşra Teşkilatı Personel Hizmet Sınıfı- Aralık 2006 Personel Hizmet Sınıfları Statüsü G.İ.H. S.H.S. A.S. E.Ö.S. T.H.S. D.H.S. Y.H.S. Toplam Kadrolu Sözleşmeli Toplam Yukarıdaki tabloda taşra teşkilatımız da çalışan personelin % 82 si kadrolu % 18 sı ise sözleşmeli olarak çalışmaktadır. Grafik - IV - Merkez Teşkilatı Personel Cinsiyet Dağılımı SHÇEK Merkez Teşkilatı Cinsiyet Dağılımı - Aralık 2006 Sözleşmeli Kadın; 66 Erkek; 111 Kadrolu Kadın; 140 Erkek; Grafik - V - Taşra Teşkilatı Personel Cinsiyet Dağılımı SHÇEK Taşra Teşkilatı Cinsiyet Dağılımı - Aralık 2006 Sözleşmeli Kadın; 636 Erkek; 827 Kadrolu Kadın; 2487 Erkek; Taşradaki bakım hizmetleri başta olmak üzere temizlik, güvenlik, aşçılık ve kalorifercilik hizmetleri özel hizmet alımı yolu ile karşılanmaktadır. Son yıllardaki özel hizmet alımı yoluyla çalışan personel sayıları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 12

13 Tablo - VIII İllere Göre Kadrolu ve Özel Hizmet Alımı ile Çalıştırılan Personel Dağılımı Tablosu KURULUŞU Bakılan Güvenlik Bakıcı Kaloriferci Aşçı Temizlikçi KADROLU ÇALIŞAN SAYISI ÖHA Çalışan Sayısı GENEL MÜDÜRLÜK TOPLAMI ADANA İL TOPLAMI ADIYAMAN İL TOPLAMI AFYON İL TOPLAMI AĞRI İL TOPLAMI AMASYA İL TOPLAMI ANKARA İL TOPLAMI ANTALYA İL TOPLAMI ARTVİN İL TOPLAMI AYDIN İL TOPLAMI BALIKESİR İL TOPLAMI BATMAN İL TOPLAMI BİLECİK İL TOPLAMI BİNGÖL İL TOPLAMI BİTLİS İL TOPLAMI BOLU İL TOPLAMI BURDUR İL TOPLAMI BURSA İL TOPLAMI ÇANAKKALE İL TOPLAMI ÇANKIRI İL TOPLAMI ÇORUM İL TOPLAMI DENİZLİ İL TOPLAMI DIYARBAKIR İL TOPLAMI EDİRNE İL TOPLAMI ELAZIĞ İL TOPLAMI ERZİNCAN İL TOPLAMI ERZURUM İL TOPLAMI ESKİŞEHİR İL TOPLAMI GAZİANTEP İL TOPLAMI GİRESUN İL TOPLAMI GÜMÜŞHANE İL TOPLAMI HAKKARİ İL TOPLAMI HATAY İL TOPLAMI ISPARTA İL TOPLAMI MERSİN İL TOPLAMI İSTANBUL İL TOPLAMI İZMİR İL TOPLAMI KARS İL TOPLAMI KASTAMONU İL TOPLAMI KAYSERİ İL TOPLAMI KIRKLARELİ İL TOPLAMI KIRŞEHİR İL TOPLAMI KOCAELİ İL TOPLAMI KONYA İL TOPLAMI KÜTAHYA İL TOPLAMI MALATYA İL TOPLAMI MANİSA İL TOPLAMI K.MARAŞ İL TOPLAMI MARDİN İL TOPLAMI MUĞLA İL TOPLAMI MUŞ İL TOPLAMI NEVŞEHİR İL TOPLAMI NİĞDE İL TOPLAMI ORDU İL TOPLAMI RİZE İL TOPLAMI SAKARYA İL TOPLAMI SAMSUN İL TOPLAMI SİİRT İL TOPLAMI SİNOP İL TOPLAMI SİVAS İL TOPLAMI TEKİRDAĞ İL TOPLAMI TOKAT İL TOPLAMI TRABZON İL TOPLAMI TUNCELİ İL TOPLAMI Ş.URFA İL TOPLAMI UŞAK İL TOPLAMI VAN İL TOPLAMI YOZGAT İL TOPLAMI ZONGULDAK İL TOPLAMI AKSARAY İL TOPLAMI BAYBURT İL TOPLAMI BARTIN İL TOPLAMI ARDAHAN İL TOPLAMI IĞDIR İL TOPLAMI YALOVA İL TOPLAMI KARAMAN İL TOPLAMI KIRIKKALE İL TOPLAMI ŞIRNAK İL TOPLAMI KARABÜK İL TOPLAMI KİLİS İL TOPLAMI OSMANİYE İL TOPLAMI DÜZCE İL TOPLAMI GENEL TOPLAM NOT: Özel Hizmet Alım sayısına Yetki verilen iller dahildir. 13

14 5- Sunulan Hizmetler Anayasamızın 61. maddesi gereği sosyal devlet ilkesinden hareketle kurulan ve tüm ülke sathında hizmet sunumuna çalışan kurumumuzun oldukça geniş bir hizmet alanı mevcuttur. Sıfır yaştan başlamak üzere her yaş, cins ve gruba hizmet sunan ve öncelikle dezavantajlı grupları hedef almaktadır. a) Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler 1-) Çocuk Hizmetleri Haklarında ilgili mahkemece koruma kararı alınan çocuklar genel olarak 18 yaşına, ancak öğrenimleri veya iş konusunda yetiştirilmeleri sürüyor ise orta öğrenimde yirmi, üniversitede 25 yaşına, kimsesiz veya yaşamını yalnız başına sürdüremeyecek kız çocukları kendi başlarına yaşayabilecekleri ortamı kazanıncaya kadar, özürlü çocuk ve gençler ise gerekirse ömür boyu kurumun koruması altında bakılıp, toluma yaralı, üretken, ulusal değerlere, Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine bağlı bireyler olarak yetiştirilmektedir. Kurumun koruma şemsiyesinden ayrılan çocuklar iş edinebilmesi ve gerektiğinde toplum içinde izlenip desteklenmeleri sürdürülmektedir. Kurumun korunmaya muhtaç çocuklara yönelik hizmetlerinde öncelikli tercihi ailesinin yanında korunup, bakılabilecek çocukların sosyal yardımlar ve aile danışma hizmetleri gibi hizmetlerle desteklenip aile yanında bakılmasıdır. Eğer ailenin içinde bulunduğu koşullar, yaşam biçimi çocuğun ailesinin yanında kalmasını imkansız kılıyorsa diğer koruma yöntemleri uygulanmaktadır. Korunmaya Muhtaç Çocuklara; Ayni-Nakdi Yardım, Koruyucu Aile, Evlat Edindirme, hizmetleri ile aile yanında bakım, Çocuk Yuvaları, Sevgi Evleri ve Çocuk Evleri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri ile de kuruluşta bakım hizmetleri verilmektedir. Ayrıca Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince özel ve tüzel kişilerce 0 12 yaş grubu çocuklara hizmet vermek üzere açılacak kuruluşların açılış, işleyiş ve denetimleri yapılmaktadır. Sokakta yaşayan/çalıştırılan çocukların, örgün eğitim veya mesleki eğitime dahil edilmeleri ve ailelerinin yanına veya kurum bakımına yönlendirilerek, eğitimini tamamlamış ya da iş sahibi gençler olarak rehabilitasyonları sağlanmaktadır. 14

15 2-) Gençlik Hizmetleri Yetiştirme Yurtlarındaki tüm hizmetler 13 Kasım 1995 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir. Yasanın da öngördüğü biçimde söz konusu çocukların, Türk örf, adet, inanç ve milli ahlakına sahip, kendine güvenen, insan sevgi ve saygısıyla dolu Atatürkçü düşünce ve Atatürk İlke ve İnkılâplarına uygun olarak yetiştirilmelerine, bir iş ve meslek sahibi olmalarına, 18 yaşından sonra da izlenip desteklenmelerine özen gösterilmektedir. Kurumumuzca çocuğun her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunması üç boyutta ele alınmaktadır; Birinci olarak; çocuk haklarının toplum içinde izlenmesi ve desteklenmesi, gerekirse koruyucu, destekleyici hizmetlerle çocuğun ailesi yanında korunması ve bakımı sağlanmaktadır. İkinci olarak; aile ortamında bakılamayan çocuklar kurum bakımına alınmakta, kurum bakımının olumsuzluklarının giderilmesi amacıyla da koğuş sisteminden ev tipi kuruluşlara geçilmektedir. Üçüncü olarak ise; korunma altında bulunan çocukların aileleriyle mesleki çalışma yapılmak suretiyle koruyucu destekleyici hizmetlerle aile yanına dönüşleri sağlanmaktadır. Korunmaya muhtaç çocukların tespiti, korunma altına alınması, bakımı, eğitimi, bir iş ve meslek sahibi yapılarak topluma faydalı insanlar haline getirilmesi ile ilgili faaliyetleri düzenlemek, Okula giden çocukların öğrenim görmeleri ve en iyi şekilde yetişmeleri hususunda gerekli programları düzenlemek, Sanata yönelmiş çocukların yeteneklerine uygun beceriler kazanmasını ve bu becerilerin geliştirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak, takip ve koordine etmek ve denetlemek, Korunma kararları kalkan çocukların yaşamlarını en iyi biçimde sürdürebilmeleri amacıyla toplum içinde desteklemelerine ait hizmetleri programlamak ve yürütülmesini sağlamak, Yetiştirme Yurtlarının, çocukların okula veya sanata yönelmeleri durumları ve çevre imkânları göz önünde tutularak yurt sathında dengeli ve ihtiyaçlara dayalı olarak kurulmasına ait planlamaları yapmak ve gerekli çalışmaları yürütmektir. Yetiştirme Yurtlarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek, hizmetin etkinliğini ve verimliliğini arttırmak üzere rehberlik yapmak ve denetlemek, Yeni açılacak Yetiştirme Yurtlarının açılış işlemlerinin tamamlanması, tefrişi ve personel atanması hususlarında ilgili birimlerle işbirliği yapılmak, Yetiştirme Yurtlarının çocuk ve personel durumlarına ait sayısal verileri düzenli aralıklarla toplanması, değerlendirilmesi ve uygulamanın geliştirilmesine yönelik sonuçlar çıkarılması, Korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili yeni hizmet modellerini araştırmak ve geliştirmesini sağlamak, Korunma kararı kaldırılmış çocukların başta Genel Müdürlük olmak üzere kamu kuruluşlarının ve özel sektöre ait kuruluşların imkanlarından faydalanılarak daimi nitelikte iş ve meslek sahibi olmalarını sağlayıcı çalışmaları organize etmek, 3413 sayılı kanun gereğince kamu kurum ve kuruluşlarda işe yerleştirilmelerini sağlamak, Kuruluşların ödenek ve bütçelerinin planlanması ve mahalline gönderilmesine yönelik işlemler yürütülmektedir. 15

16 Yaşamını tek başına sürdüremeyen kız çocuklarının kuruluşlarımızda bir süre himayesi sağlanmakta ve evlenen kız çocuklarına çeyiz yardımı (en yüksek devlet memuru maaşının bir buçuk katı kadar) yapılmaktadır. Bu konuda da gerekli çalışmalar sürdürülmektedir sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile birlikte Korunma İhtiyacı Olan Çocukların ve Suça Sürüklenen Çocuklara verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerden Danışmanlık, Bakım, Barınma Tedbirlerinin yerine getirilmesi görevi de Genel Müdürlüğümüze verilmiştir. Ayrıca korunma ihtiyacı olan çocuklar ve suç tarihinde 12 yaşını bitirmemiş suça sürüklenen çocuklar ile çocuğun aileye teslimi yönünde karar verilmesi halinde, bu çocuklar hakkında denetim görevi SHÇEK na verilmiştir. Bu çerçevede gerek özel korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklardan ceza evine girmeyenler hakkında bakım tedbirinin uygulanması öngörülmekte, Sosyal Rehabilitasyon Merkezlerinde rehabilite edilen bu çocuklar SHÇEK Genel Müdürlüğü ne bağlı yatılı bakım için kuruluşlara yerleştirilmektedir. 3-) Yaşlı Bakım Hizmetleri Kurumun yaşlılara yönelik hizmetleri yatılı bakım ve gündüzlü bakım hizmetleri şeklinde sürdürülmektedir. Kurum yatılı bakım hizmetlerini Huzurevleri Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Gündüzlü bakım hizmetlerini de; Yaşlı Dayanışma Merkezleri Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezleri Aracılığıyla yerine getirmektedir. Bu kapsamda; Huzurevlerinde; ruh sağlığı yerinde olan ve bulaşıcı hastalığı olmayan 60 yaş üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ise; ruh sağlığı yerinde olup, bulaşıcı hastalığı olmayan, yatağa bağımlı, fiziksel veya zihinsel gerilemeleri nedeniyle özel ilgi, destek ve koruma gerektiren yaşlı kişilerin yaşamlarını sağlık, huzur ve güven içinde sürdürmeleri amacıyla kendi kendilerini idare edebilecek bir şekilde rehabilitasyonlarını, tedavisi mümkün olmayanların ise, sürekli olarak özel bakımlarını sağlamaktır. Yaşlı Dayanışma Merkezinde ise; Yatılı kurum bakımına gereksinim duymayan ve ekonomik-sosyal durumu ne olursa olsun ev ortamında yaşayan yaşlıların sosyal ve psikolojik gereksinimlerini karşılamak, boş zamanlarını değerlendirmelerine yardımcı olmak, yaşam koşullarını iyileştirmek, günlük yaşamla ilgili etkinliklerine yardımcı olmak, rehberlik ve mesleki danışmanlık yapmak, kendi olanakları ile karşılamakta güçlük çektikleri konularda destek hizmetleri vermek, sosyal ilişkilerini ve aktivitelerini arttırmaya yönelik çalışmalar yapmaktır. 16

17 Ailesi yanında yaşayan Alzheimer hastası yaşlılara da; Gündüz bakımlarını sağlayarak ailesine destek hizmetleri verilmektedir. Yaşlıların evde tek başına kalmasından kaynaklanan riskleri ortadan kaldırarak güvenliğini sağlamak, oluşabilecek ajitasyonu azaltmak, aktif hale getirerek için çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Aileleri ile dayanışma ve paylaşımı geliştirerek, ailelerdeki çaresizlik ve suçluluk duygularının azalmasını sağlamak üzere; Alzheimer Hastası Yaşlılar Gündüzlü Bakım Merkezi aracılığıyla hizmet verilmektedir. 4-) Özürlü Bakım Hizmetleri Özürlülere yönelik hizmetlerimiz; kuruluş ortamında yürütülmektedir. Yatılı olarak hizmet veren Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerimizde; özürlü bireylerin bakım ve rehabilitasyonuna yönelik hizmetler verilmektedir. Rehabilitasyon programlarında; rehabilitasyon hizmetleriyle birlikte, aile ve toplumun kaynaklarına dayalı ve özürlünün kendi kendine yeterliliğini ortaya çıkaran ve artıran hizmetlere ağırlık verilmektedir. Bakıma muhtaç özürlülere geçici veya sürekli bakım hizmeti sunulmaktadır. Özürlülerimize hizmet sunumunda, özürlünün biyolojik, fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçları da dikkate alınarak, öncelikle yaşadığı sosyal ve fiziksel çevreden ayrılmaksızın, sağlık, huzur ve güven içinde aile ortamında hizmet verilmesi esas alınmaktadır. Bakıma muhtaç özürlüye yönetmelikle belirlenen akrabalarından herhangi birinin evde bakması durumunda bakan kişiye bir aylık net asgari ücret tutarında ödeme yapılmaktadır. Bakıma muhtaç özürlünün akrabaları tarafından bakımının mümkün olmaması halinde ise bakım hizmeti kurum bakımı (özel bakım veya resmi kurum ve kuruluşlara ait merkezler) aracılığıyla da verilmektedir. Gündüzlü olarak hizmet veren merkezlerimizde ise, Özürlü bireylere nitelikli bakım ve rehabilitasyon hizmeti sunulmakta, özürlü bireylere sahip ailelerin ve annelerin kendilerine daha çok zaman ayırması ve üzerlerindeki bakım yükünün hafifletilmesi yönünde çalışmalarda bulunulmaktadır. Bu merkezlerimizde, danışmanlık ve destek hizmetlerimizle, özürlülerin aileleri ile birlikte yaşamalarına ve normal bir toplumsal ortamda işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olunmaktadır. Yatılı ve gündüzlü hizmet verilen merkezlerimizde özellikle yetişkin özürlülerin mesleki rehabilitasyona yönelik iş-uğraşı atölyeleri oluşturulmuştur. İş-uğraşı atölyelerinde ahşap işletmeciliği, oyuncak imalatı, galoş yapımı, santral operatörlüğü, çiçekçilik vb. iş kollarında çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle görme özürlüler rehabilitasyon merkezlerinde, spastik çocuklar rehabilitasyon merkezlerindeki iş-uğraşı atölyeleri gelişmiş durumdadır. 17

18 5-) Sosyal Yardım Hizmetleri Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı taşraya ait iş ve işlemlerini İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri aracılığıyla yürütmekte olup Başkanlıkça yürütülen başlıca görevler aşağıda belirtilmiştir; Sosyal yardım ve hizmetlerle ilgi esasları, sosyal hizmetler politikası ve hedeflerine uygun olarak tespit etmek, çalışma planı ve programlarını hazırlamak, uygulamak ve bu konuda ilgili bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak, Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları geliştirmek ve uygulamak, Uluslararası düzeyde sosyal hizmet uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak, Sosyal Yardım ve hizmetlerle ilgili alanlarda araştırma, yayın ve tanıtma faaliyetlerinde bulunmak, Kurum görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olması amacıyla halkın gönüllü katılımını sağlamak ve organize etmek, Toplumun örf, adet ve inançlarına göre yardım ve bağışlara ilişkin programlar geliştirmek ve yürütülmesini sağlamak, bu amaçla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği yapmak, yardımda bulunmak isteyen kişi, kurum ve kuruluşlara yol göstermek, Dernek ve vakıfların sosyal hizmetler alanındaki faaliyetlerini yönlendirmek, bunların bütçelerinde sosyal hizmetlere ayırdıkları payların yerinde ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla görüş ve tavsiyelerde bulunmak, Kurumca yürütülmekte olan sosyal hizmet faaliyetlerine gerçek ve tüzel kişilerin her türlü maddi ve manevi katkı ve katılımlarının sağlanmasına ilişkin esaslar ile Kuruma büyük hizmet ve katkıları geçenlerin onurlandırılmasına ilişkin çalışmalarda bulunmak, İllerdeki sosyal hizmet kurullarının çalışmalarını takip ederek alınan kararların ilgili birimlere duyurulmasını temin etmek, İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinin çalışmalarına ait esasları düzenlemek, genel anlamda uygulamaları takip etmek ve çalışmalarına ilişkin değerlendirmeler yapmak, Sosyal Hizmetler politikasını geliştirmek amacıyla İl ve İlçe Müdürlüklerine başvuru nedenlerin değerlendirmesini yaparak, İl bazında öncelikleri saptamak, İl ve İlçe Müdürlüklerinin, araç, gereç, ödenek, yatırım plan ve programlarına ilişkin standartların belirlenmesi ve dağılımlarında ilgili birimlerle işbirliği yapmak, İller arasında bilgi, görüş alış-verişini sağlayıcı, özendirici, teşvik edici çalışma ve organizasyonları gerçekleştirmek, 6-) Aile Kadın ve Toplum Hizmetleri Kurum hizmetlerini Aile Danışma Merkezleri, Kadın Konukevleri ve Toplum Merkezleri aracılığı ile yerine getirmektedir. Aile Danışma Merkezlerinde genellikle aile ve çocuk iletişim sorunları, ekonomik sorunlar, psikolojik sorunlar, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet, evlilik öncesi danışmanlık, sığınma evi talebi gibi nedenlerle yapılan başvurular kabul edilmektedir. Bu başvurular doğrultusunda gerekli mesleki çalışmalar yapılarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır. Aile bireylerini gereksinim duydukları hizmetlere yönlendirmek, bu hizmetlere ulaşım ve hizmetlerin içeriği konularında rehberlik yapmak, 18

19 Çatışma ve sorunların yaşandığı aile bireylerine yönelik bilgi, bilinç düzeyinin yükseltilmesine ve sorun çözme kapasitelerinin artırılmasına yönelik mesleki çalışmalar (bireysel ve grup çalışmaları) gerçekleştirmek, Evlilik öncesi evliliğe hazırlık, cinsel sağlık, eş seçimi ve aile içi iletişim konularında eğitim vermek, aile sistemini güçlendirmeye yönelik mesleki çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Çocuk mahkemeleri tarafından çocuklar için verilmiş olan danışmanlık, tedbir kararlarının izlenmesi ve yerine getirilmesi sağlanmaktadır. Aile Danışma Merkezlerinin tanıtımı ve etkinliliğinin artırılması, ailenin önemine, işlevlerine dikkat çekme, kamuoyu oluşturma, aile bireylerinin görev ve sorumluluklarını vurgulama amacıyla sosyal kültürel faaliyetler düzenlenmek, Kadına ve çocuğa yönelik şiddeti önleme, Kadının İnsan Hakları konusunda bilinç düzeyini arttırmaya yönelik faaliyetler yapmak, Kadının İnsan Hakları, Baba Destek Programı, Anne Çocuk Eğitimi Programı, Benim Ailem Eğitim Programı uygulanmakta olup, programların içeriğinde şiddet, öfke kontrolü, iletişim, olumlu olumsuz disiplin yöntemleri konuları işlenmekte, aile bireylerinin iletişim becerileri, eğitici potansiyelleri ile sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Kadın konukevlerinde; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu na Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliği doğrultusunda; eşler arası anlaşmazlık nedeniyle evini terk eden yada terk edilmesi sebebiyle yardıma ihtiyaç duyan, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik istismara uğrayan, boşanma veya eşin ölüm nedeni ile ekonomik ve sosyal yoksunluk yaşayan, istenmeyen evliliklere zorlanan, evlilik dışı hamile kalan yada çocuk sahibi olan ve bu nedenle ailesi tarafından kabul edilmeyen, önceden alkol veya uyuşturucu madde bağımlısı olup tedavi görmüş ve alışkanlıklarını terk eden, cezaevinden yeni çıkmış olup yardım ve desteğe ihtiyacı olan, çevre koşulları nedeniyle ekonomik ve sosyal yoksunluk içine düşmüş kadınların kabulü yapılmaktadır. Kadın konukevlerinde sunulan hizmetler; Kadınların ve yanlarında getirdikleri çocuklarının sağlık, psiko-sosyal ve hukuki yardım, beslenme, giyim, eğitim, öğrenim, harçlık, ulaşım vb. ihtiyaçları karşılamak, Kadınların durumlarının, aileleri ya da eşleri ile olan anlaşmazlıklarının incelenmesi ve sorunlarının giderilmesine yönelik mesleki çalışmalar yapmak, Yapıan mesleki çalışmalar ışığında şiddete uğrayan kadınlarda şiddet sonucu ortaya çıkan umutsuzluk, değersizlik, suçluluk, utanç ve korku gibi duyguların aşılması, özgüven ve özsaygının yeniden yapılanması, yeni yaşam seçeneklerini sağlıklı biçimde belirleyebilmeleri yönünde psikolojik destek, danışmanlık, hukuksal rehberlik sunmak, Kendilerine yeterli olabilecekleri bir iş ve meslek edindirmelerinde gerekli önlemlerin alınması, Aile veya eşle bir araya gelmeyi tercih etmeleri durumunda ailenin şiddet içermeyen bir ortam haline gelmesi ve çocukların şiddetten uzak, sağlıklı bir ortamda yetişmesi için aile ilişkilerinin sağlıklı sürdürülmesinin sağlanması yönünde izleme faaliyetlerini sürdürmek, Yukarıda belirtilen çalışmaların yanı sıra ortaya çıkabilecek değişik sorunlar karşısında dinamik bir yaklaşımla şiddet kurbanlarına gereken tüm hizmetlerin çok disiplinli ekip çalışması anlayışıyla sunulmaktadır. Toplum merkezlerinde ise; bireylerin bilgi, bilinç ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim programları yapılmaktadır. Bu programlar çerçevesinde; 19

20 Her yaş için eğitimi destekleme programları, İş ve meslek edindirmeye yönelik çalışmalar, Gelir getirici etkinlikler, Çevre geliştirme çalışmaları Sosyal-kültürel ve sportif etkinlikler gerçekleştirilmektedir. b) Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler 1-) Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Kurum Kanununa dayanılarak çıkarılan Teftiş Kurulu Yönetmeliğimizin 6. maddesinde belirlenen iş ve işlemleri yapmaktadır. Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatına ait birimlerin kuruluş ve işletmelerin her türlü faaliyet ve işlemleriyle personele ait hususların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, karar, genelge ve emirlere uygunluğu yönünden teftiş etmek, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek. Genel Müdürlük tarafından verilen açılış izin belgesi ile faaliyet gösteren kamu kuruluşları ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kuruluşlarını bu konudaki mevzuat ve emirlerde belirtilen esaslara uygunluğu açısından teftiş etmektedir. 2-) İç Denetim Birimi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanuna göre yeni oluşturulması istenen ve Genel Müdürlüğün çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomik, etkili ve verimli kullanım esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak İç Denetim Birim Başkanlığına 5 kişi iç denetçiler olarak atanmıştır. 3-) Hukuk Müşavirliği Hukuk Müşavirliği tarafından; Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden sorulan hukuki konular ile mali, cezai ve hukuki sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, Adli ve idari davalarla, icra takiplerinde gerekli bilgileri hazırlamak; adli ve idari davalar ile icra takiplerinin her safhasında mahkemeler, hakemler, icra daireleri ve dava ve icra işleriyle ilgili sair merciiler nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, Genel Müdürlüğün amaçlarının daha iyi gerçekleştirilmesi, mevzuata, plana ve programa uygun çalışmalar yapılmasını temin etmek maksadıyla ihtiyaç duyulan konularda gerekli hukuki teklifleri hazırlamak, Genel Müdürlük birimleri tarafından teknik yönden hazırlanan veya diğer kuruluşlardan yahut Bakanlıklardan gönderilen kanun, tüzük ve yönetmelik tasarılarını hukuki açıdan inceleyerek görüş bildirmek, hizmetler yerine getirilmektedir. 4-) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 5018 Sayılı Kanuna göre Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığının yerine kurulan Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığın sunduğu hizmetler; 20

21 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak. İdarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak. İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek, kurum içi kapasite araştırması yapmak, hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek. İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek. Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak. Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak. İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek. Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek. İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak. Malî kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak. Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak; üst yönetimin iç denetime yönelik işlevinin etkililiğini ve verimliliğini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak. c) Yardımcı Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler 1-) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel politikası ile ilgili çalışmalarını yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak. Kurumun amacı olan faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için altyapı, araç, donanım ve her türlü teknoloji gibi kaynakların yanında bunların kullanılabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve kabiliyete sahip yeterli sayıda nitelikli ve eğitilmiş personel ihtiyacının karşılanmasını sağlamak. Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilatında görevli personelin atama, yer değiştirme, kadro, terfi, sicil, disiplin ve emeklilik ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. 21

22 Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Kuruluşlarının personel ihtiyacını standart kadroya göre tespit etmek, kadro düzenlemesi ve planlamasını yerine getirmek. Personelinin kuruluşlar arası nakil ve yer değiştirme işlemleri ile başka kurumlardan Kuruma naklen geçmek isteyen personelin işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak. İlgili birimlerin yazılı önerileri doğrultusunda personelin ödül ve ceza işlemlerini yürütmek. Tüm Kurum personelinin özlük ve sicil dosyalarının arşivlenerek muhafazasını sağlamak. Kurumca düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına destek vermek, Kurumun ihtiyacı olan kadroların alınması, dağıtılması; tenkis-tahsis, iptal-ihdas işlemlerini yapmak, ilgili kurumlara bilgi vermek. 2-) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Genel Müdürlük için gerekli araç, gereç ve malzemenin yurt içinden ve yurt dışından temini ve Genel Müdürlük Merkez Teşkilatının ulaşım hizmetlerini organize etmektedir. Satın alınan malzemenin depolanması ile ihtiyaç mahalline sevk edilmelerini sağlamaktadır. Genel Müdürlüğümüze ait merkez lojmanlarının tahsis ve tahliye işlemlerini yasal mevzuat içinde yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüze ait yemekhanenin yasal mevzuat içerisinde idare edilmesi ile ilgili hizmetleri yürütmektedir. Genel Müdürlük merkez teşkilatının idari düzen, temizlik, aydınlatma, ısıtma, taşıma ve onarım badana ve her türlü bakım hizmetlerini gerektiğinde Yapı İşleri Daire Başkanlığı ile temas kurarak yürütmektedir. Genel Müdürlüğümüz sağlık servisini yönlendirerek, personel ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktadır. Genel Müdürlüğümüz merkez teşkilatının her türlü tahakkuk iş ve işlemlerini yerine getirmektedir. Genel Müdürlüğe gelen yazı mesajlardan gerekenlerin Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcılarına sunulmasını sağlamaktadır. Genel Müdürlük Merkez teşkilatının her türlü ihale iş ve işlemlerini mevzuata uygun olarak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde yürütmektedir. Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamaktadır. Genel Evrak kurum arşivi Destek Hizmetleri birim Arşivi ve haberleşme hizmet ve faaliyetlerini düzenleyerek yürütmektedir. Taşınır mal işlemlerinin usulüne uygun olarak yürütülmesini takip ve koordine etmektedir. Güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesinde, gerektiğinde Savunma Uzmanlığına yardımcı olmaktadır. Yukarıda belirtilen görevler; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, Mali İşler Şube Müdürlüğü, Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü, Merkez Ayniyat Saymanlığı, Taşra Ayniyat Saymanlığı ve SHÇEK Sağlık Merkezi ünitelerince 115 personelle yerine getirilmektedir. 3-) Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığınca sunulan hizmetler; Genel Müdürlük hizmet binalarına ait yapım ve onarım işlerine ait her çeşit teknik çalışmaları yürütmek, 22

23 Yapı İşleri Daire Başkanlığınca yapılmasına karar verilen inşaat, bakım ve onarım işleriyle ilgili gerekli izinleri alarak; bunlara ait ödeneğe esas, yaklaşık maliyet hesapları ve şartnameleri hazırlamak ya da hazırlattırmak, ihaleleri yapılan yapım ve onarım işleri ile doğrudan temin işlerine ait mevzuat gereği yapılması gereken işlemleri yapmak, bu işlere ait ara ve kesin hak ediş ile muayene ve kabul (geçici ve kesin kabul) işlemlerini yapmak, Genel Müdürlümüzün yapı işleriyle ilgili ihalelerinde, mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli katılımın sağlanmasına çalışmak, Gayrimenkul karşılığı olarak, yeni hizmet binası yapılması için TOKİ, Özel İdare, Belediyeler ve Valiliklerle protokoller düzenlenmesine yönelik çalışmalarda bulunarak kurumumuzun ihtiyaç duyduğu hizmet binası ihtiyacı karşılanması ve bu binaların projelerinin belirlenmesi konusunda ilgili daire başkanlıkları ile protokol düzenlenen idareler arasında teknik ve idari koordinasyon görevini yürütmek, Kurumumuz yatırım programında yer alan projelerin ödeneklerinin ilgili Bakanlığa ya da İl Özel İdareleri ne aktarılması ve ödenek planlaması işlerinde ilgili daire başkanlıkları ve DPT ile koordinasyon görevini yürütmek, Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alan büyük onarım ödeneğinin kuruluşlarımızın ihtiyacına ve ödenek durumuna göre planlamasında ilgili daire başkanlıkları ile koordinasyon görevini yürütmek, Genel Müdürlüğümüzce geliştirilen sevgi evleri, engelsiz yaşam merkezleri ve diğer hizmet binalarının yapımı için gerekli olan arsa temini için Milli Emlak Genel Müdürlüğünden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından tahsis taleplerinde bulunmak, İl Müdürlüklerimizin kullanımında bulunan hizmet binalarının arsa, tapu ve imar sorunlarına ilişkin çalışmalar da bulunmak, İllerden gelen hizmet binası kiralama taleplerini değerlendirilip uygun görülen talepler ile ilgili gerekli izinlerin alınmasını sağlamak, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden gelen yapım ve onarım ihalelerine ait teknik eleman talebi ile yine bu işlerin kontrollük ve kabul işlemlerinde bulunmak üzere talep edilen teknik elemanları imkanlar dahilinde görevlendirmek, Genel Müdürlüğümüz yatırım programında yer alıp ihaleleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılıp yürütülen inşaatların idaremize tesliminde ve kabul işlemlerinde refakat etmek üzere teknik elemanlar görevlendirmek, Genel Müdürlüğümüzün diğer birimleri ile İl Müdürlüklerimizden gelen teknik inceleme ve değerlendirme taleplerini karşılamak, Genel Müdürlükçe verilen ve mevzuat gereği yapılması gereken diğer iş ve işlemleri yapmak. 4-) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Türkiye de uluslararası sosyal hizmetler SHÇEK-AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Başkanlıkça ISS ile işbirliği halinde aile parçalanması, boşanma, çocukların velayeti, evlilik dışı çocuklar, çocukların akraba yanında bakımı, korunma kararlı çocuklar, çifte evlilik, nafaka, kayıp kişilerin aranması (ebeveyn, çocuk, vs.) kültürler arası evlilik, çocuk kaçırma, oturma izni ve sınır dışı edilen çocuklar konu başlıklarında çalışmalar yürütülmektedir. Sosyal hizmetlerle ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek bilgi alışverişinde bulunmak, Diğer ülkelerdeki sosyal hizmetlere ilişkin uygulamaları ve yeni gelişmeleri izlemek, 23

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ)

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176421 1 0 082.164 082.164 AVUKAT (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 3176423 2 0 080.960 081.595 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (MERKEZ) 3176424 3 0 079.384 079.639 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 )

KPSS 2008/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 19 OCAK 2009 ) 3842341 1 0 090.770 090.770 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) 3842343 5 0 076.290 079.037 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU Merkez ) 3842345 1 0 087.615 087.615 ABANT

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN

1/59 KPSS 2011/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 02.12.2011) KADRO KODU EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONTENJAN KADRO KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KURUM ADI KADRO ÜNVANI 3121011 1 0 69,888 69,888 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE BOLU Merkez 3121013 1 0 73,867 73,867 ABANT İZZET

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/72 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 3842341 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİYETİSYEN ( BOLU Merkez ) SH 6 1 4797 4799 3842343 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE ( BOLU

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA İZMİR GAZİANTEP ANKARA MERSİN ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK ÇANAKKALE HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ YALOVA AYDIN EDİRNE ANTALYA KAYSERİ ISPARTA BOLU UŞAK BİLECİK

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011)

KPSS 2011/1 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (LİSANS) (YERLEŞTİRME TARİHİ 07.07.2011) 3111223 1 0 82,064 82,064 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AVUKAT (BOLU Merkez) 3111225 1 0 82,763 82,763 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (BOLU Merkez) 3111227 1 0 80,763 80,763 ABANT

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 06.09.2012 TARİH VE 179 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ KADIN SIĞINMA EVİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLERİ AMAÇ

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

3413 SAYILI SHÇEK KANUNU

3413 SAYILI SHÇEK KANUNU 3413 SAYILI SHÇEK KANUNU BİRİNCİ BÖLÜM : AMAÇ VE KAPSAM, TANIMLAR VE YARARLANACAKLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Tüzük, korunmaya muhtaç çocukların, korunmaları sona erdikten sonra işe yerleştirilmelerinin

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2014 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILI HİZMET İÇİ PLANI II DEFTERDARLIKLAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK HİZMET İÇİ FAALİYETLERİ FAALİYET LARIN 1 ADANA BTE MİLLİ EMLAK MEVZUATI MAYIS KARATAŞ VE DİNLENME TESİSLERİ MİLLİ

Detaylı

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI

DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI DÜNYA İLK YARDIM GÜNÜNÜN AMAÇLARI Halkın, ilk yardım ile ilgili basit uygulamaların hayat kurtardığı ve ilk yardım öğrenmenin önemini fark etmelerini sağlamak, Kişileri ilk yardım öğrenmeye motive etmek,

Detaylı

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER

2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 YILI İL SPOR MERKEZLERİ VE ENGELLİLER İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMALARINA AİT RAPOR VE İSTATİSTİKÎ BİLGİLER 2016 ANKARA İL SPOR MERKEZLERİ Büyüyen

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI )

TABLO-2. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS MEZUNLARI ) 2751751 2 0 092.271 093.625 TEKNİKER (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 2751753 2 0 073.613 075.487 HEMŞİRE (AYDIN) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 2751755 1 0 088.601 088.601 LABORANT (AYDIN) ADNAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) BURSA KOCAELİ İZMİR MERSİN İSTANBUL ANKARA ESKİŞEHİR ÇANAKKALE DENİZLİ ZONGULDAK ANTALYA KONYA MUĞLA MANİSA HATAY BALIKESİR EDİRNE TEKİRDAĞ YALOVA SAKARYA

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER

EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER EK 1: TABLO VE ŞEKİLLER NET OKULLULAŞMA TABLO 1: Türkiye Net Okullulaşma Oranı Trendleri (%) Kademe ve cinsiyet 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 5,40% 7,50%

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653

K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN KADRO UNVANI KURUM ADI 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 2157651 1 0 088.425 088.425 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157653 1 0 081.206 081.206 MEMUR (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (MERKEZ) 2157655 1 0 088.005 088.005 MEMUR (BOLU)

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. BAŞBAKANLIK GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER 2008 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU A- Misyon ve Vizyon Genel Müdürlüğümüz hizmetlerinin

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI

BÖLGE GRUP SIRALAMASI ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) ADANA ANKARA ESKİŞEHİR KONYA ZONGULDAK EDİRNE ANTALYA HATAY DENİZLİ TEKİRDAĞ KAYSERİ SAKARYA YALOVA AYDIN BALIKESİR ISPARTA BOLU KIRIKKALE BİLECİK ORDU

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu GAZİANTEP BURSA İSTANBUL MERSİN ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) İSTANBUL ADANA ANKARA EDİRNE ESKİŞEHİR ANTALYA MANİSA HATAY TEKİRDAĞ ZONGULDAK SAKARYA ÇANAKKALE MUĞLA YALOVA KAYSERİ DENİZLİ KIRIKKALE SAMSUN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. Devlet Personel Başkanlığı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına 1 Yerleştirme KURUM ADI ADI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 86,60289 86,60289

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KURUM ADI UNVANI 310010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 75,69951 75,69951 310010019 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 73,21259

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL

ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) 1. BÖLGE İLLER A Grubu B Grubu C Grubu D Grubu ADANA GAZİANTEP KOCAELİ İZMİR ANKARA İSTANBUL ACİL TIP TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ) KOCAELİ ANKARA İSTANBUL ESKİŞEHİR ÇANAKKALE ZONGULDAK TEKİRDAĞ KONYA EDİRNE YALOVA BALIKESİR SAKARYA KAYSERİ HATAY MUĞLA ISPARTA SAMSUN KÜTAHYA RİZE BİLECİK

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi

Anket: SAÜ Fizik Bölümü Mezunları İşveren Anketi Çıkış Hesabım Ahmet Karakiraz - akarakiraz@gmail.com o o o Anasayfa Anketlerim Adres Listelerim o o Soru Alanlarım Yeni Anket Oluştur Daha fazla katılım alma ve özelliğe mi ihtiyacınız var? Üyeliğinizi

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Mayıs 2013 - Düzce 1 Mayıs 2013 - Düzce 1 İçerik Giriş Kamu Üniversite Sanayi İşbirliğinde En Somut Ara Yüzler: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ülkemizde Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Bölgesel

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı