Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014"

Transkript

1 Sayfa: 1/7 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 11 Madde/Karışım kimliği Içerik 330 ml, 500 ml 12 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı sektör Building and construction work Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Adhesive anchoring system for rebar and anchor fastenings in concrete 13 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri Üretici / Teslimatı yapan: Hilti İnşaat Malz Tic AŞ Şerifali Mh Şehit Sk Form Plaza No: Ümraniye İstanbul Telefon : 44Hilti ( ) Faks: 0(216) Güvenlik hakkında bilgiler veren kesim: madde 16 'den bakınız 14 Acil durum telefon numarası Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum - 24 h Service Tel: 0041 / (international) * 2: Zararlılık tanımlanması 21 Madde veya karışımın sınıflandırılması Düzenlemeye göre sınıflandırma (EC) No 1272/2008 Aquatic Acute 1 H400 Sucul ortamda çok toksiktir Eye Irrit 2 H319 Ciddi göz tahrişine yol açar Skin Sens 1 H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar Directif 67/548/EEC veya Directif 1999/45/EC'ye göre sınıflandırma Xi; Hassaslaştırmak R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir O; Yangını teşvik edici niteliktedir R7: Yangına neden olabilir N; Çevre için tehlikelidir R50: Sucul organizmalar için çok toksiktir İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları: Üründe en son yayımlanmış "Avrupa Birliğinde Hazırlama Malzemeleri Genel Sıralandırma Talimatnamesinin" Hesaplama Yöntemine bağlı olarak tanıtıcı etiket olması zorunludur Klasifikasyon sistemi: Sınıflandırma güncel Avrupa Topluluğu listelerine uygun olup, ihtisas literatüründen alınan ve firmalarca verilen bilgilerle takviye edilmiştir 22 Etiket unsurları Yönetmelik (EC) No 1272/2008'e göre etiketleme Ürün CLP yönetmeliğine göre sınıflandırılmış ve etiketlenmiştir Zararlılık İşaretleri GHS07 GHS09 Uyarı Kelimesi Dikkat Etiketlendirme için tehlikeyi belirleyici bileşenler: Hidroksipropil metakrilat Dibenzoilperoksit Zararlılık İfadesi H319 Ciddi göz tahrişine yol açar H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar H400 Sucul ortamda çok toksiktir (Devamı sayfa 2 'da)

2 Sayfa: 2/7 (Sayfa 1 'nın devamı) Önlem İfadesi P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın P262 Gözle, ciltle veya kıyafetle temas ettirmeyin P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın Durulamaya devam edin P333+P313 Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın P337+P313 Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın 23 Diğer zararlar PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları PBT: Uygulanamaz vpvb: Uygulanamaz Ek bilgiler: Hilti HIT İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları: A H317 Allerjik deri reaksiyonuna sebep olabilir İnsan ve çevre için özel tehlike uyarıları: B H319 Ciddi göz tahrişine sebep olur H317 Allerjik deri reaksiyonuna sebep olabilir H400 Sucul ortamda çok toksiktir * 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi 32 Karışımlar Tarifi: 2-Component-foilpack, contains: Component A: Urethane methacrylate resin, inorganic filler Component B: Dibenzoyl peroxide, phlegmatized Tehlikesiz katkılar ihtiva eden ve aşağıda belirtilen maddelerden oluşan karışım İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: İhtiva ettiği tehlikeli maddeler A: CAS: EINECS: Regnr: Hidroksipropil metakrilat Xi R36; Xi R43 Eye Irrit 2, H319; Skin Sens 1, H317 CAS: tetramethylene dimethacrylate EINECS: Regnr: İhtiva ettiği tehlikeli maddeler B: CAS: EINECS: Regnr: Xi R43 Skin Sens 1B, H317 Dibenzoilperoksit Xi R36; Xi R43; E R3; O R7; N R50 Org Perox B, H241; Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Eye Irrit 2, H319; Skin Sens 1, H317 SVHC yoktur Ek uyarılar: belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız %5-10 %10-15 % : İlk yardım önlemleri 41 İlk yardım önlemlerinin açıklaması Genel uyarılar: Ürünün bulaşmış olduğu giyim eşyalarını derhal uzaklaştırınız Teneffüs ettikten sonra: Kazazedeyi temiz havaya çıkararak sakin bir yere bırakınız Cilde temas ettikten sonra: Derhal su ve sabunla yıkayarak iyice durulayınız Gözlere temas ettikten sonra: Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun altına tutunuz ve doktora başvurunuz (Devamı sayfa 3 'da)

3 Sayfa: 3/7 Yaralanmamış gözü koruyunuz Yuttuktan sonra: Ağzını çalkalayınız ve bolca su içiriniz Derhal doktora başvurunuz 42 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler Alerjik belirtiler 43 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir (Sayfa 2 'nın devamı) 5: Yangınla mücadele önlemleri 51 Yangın söndürücüler Elverişli söndürücü maddeler: CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su Daha büyük yangınlarla püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz Güvenlik açısından elverişli olmayan söndürücü maddeler: Sıkma su 52 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Bir yangında şu maddeler oluşabilir: Nitrojen oksiti (NOx) Karbon monoksit (CO) (CO2) Bazı yangın şartları altında diğer zehirli maddelerin izlerine de rastlanabilir 53 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Özel koruyucu teçhizat: Çevre havasına bağımlı olmayan nefes koruyucu takınız 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler 61 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Koruyucu teçhizat takınız Korunmamış şahısları yaklaştırmayınız Yeterli havalandırma sağlayınız 62 Çevresel önlemler Yeraltına/toprağa karışmasını önleyiniz 63 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Mekanik olarak toplayınız Kaza yerini itinalı bir şekilde temizleyiniz; bunu için elverişli olan şunlardır: Organik çözücü madde Yeterli havalandırma sağlayınız Zararlı madde karışmış malzemeyi çöp olarak madde 13 'e göre tasfiye ediniz 64 Diğer bölümlere atıflar Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7 bölümden alınız Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8 bölümden alınız Tasfiye ile ilgili bilgileri 13 bölümden alınız 7: Elleçleme ve depolama 71 Güvenli kullanim önlemleri Son kullanma tarihi: bkz bağlantı parçasının üzerindeki baskı (Ay/Yıl) Son kullanma tarihi geçtikten sonra folyo tüp artık kullanılmamalıdır! Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır Yangın ve patlamadan korunmak için uyarılar: Tutuşturucu cisimlerden uzak tutunuz - sigara içmeyiniz Aşırı sıcaktan koruyunuz 72 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Depolama: Depolarda ve kaplarda aranan özellikler: arasında serin, kuru ve karanlık bir yerde depolayınız, 5 C - 25 C Birarada depolama ile ilgili uyarılar: Gıda maddelerinden ayrı muhafaza ediniz Depolama şartları ile ilgili diğer bilgiler: Sıcaktan ve güneş ışınlarından koruyunuz Depolama sınıfı: As per VCI (1991) storage classification concept Belirli son kullanımlar Dübel ve destek çubuğu sabitlemeleri için yapıştırma harcı (Devamı sayfa 4 'da)

4 Sayfa: 4/7 (Sayfa 3 'nın devamı) * 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma Teknik tesisatların şekillendirilmesi ile ilgili ek bilgiler: Başka bilgi yoktur, madde 7 'den bakınız 81 Kontrol parametreleri Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler: Ürün macun kıvamındadır Solukla ciğere kaçabilen tozlar için olan maruz kalma sınır değerleri bu ürün için geçerli değildir Ek uyarılar: Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır 82 Maruz kalma kontrolleri Kişisel koruyucu teçhizat: Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate alınmalıdır Gıda maddelerinden, içeceklerden ve yem maddelerinden uzak tutunuz Molalardan önce ve mesai sonunda ellerinizi yıkayınız Gözlerinize ve cildinize değmesinden kaçınınız Çalışma sırasında yemek yemeyiniz, birşey içmeyiniz, sigara içmeyiniz ve burnunuzdan birşey çekmeyiniz Nefes koruyucu önlemler: Gerekli değildir Elleri koruyucu: Koruyucu eldivenler EN 374 Sadece CE işareti taşıyan Kategori III'e dahil olan kimyasal maddeden koruma eldivenleri kullanılmalıdır Kimyasal madde / ürün / hazırlanmış malzeme ile doğrudan temas organizasyon önlemleri almak sureti ile engellenmelidir Eldiven malzemesi ürün / malzeme / hazırlanan madde ile ilgili olarak geçirmez ve dayanıklı olmalıdır Eldiven malzemesi Nitril kauçuk Tavsiye edilen malzeme kalınlığı: 0,12 mm Eldiven malzemesine nüfuz etme süresi Kesin delinme (aşınma) süresi eldiven imalatçısından öğrenilmeli ve bu sürelere riayet edilmelidir Aşağıdaki malzemelerden imal edilmiş olan eldivenlerin kullanımı uygun değildir: Doğal kauçuk (lateks) Deri eldivenler Kalın kumaştan eldivenler Gözleri koruyucu: Kenarları tam kapatan koruyucu gözlük EN 166 / EN 170 Vücut koruyucu: Koruyucu iş giyimi 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 91 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Genel bilgiler Görünüm Biçim: Renk: Macun gibi Bileşen A: Gri Bileşen B: Beyaz Koku: Ester gibi Koku eşiği belirli değil (Devamı sayfa 5 'da)

5 Sayfa: 5/7 ph - değeri: Bileşen A: uygulanamaz Bileşen B: ~ 7 Durum değişikliği Erime ısısı / Erime ısı alanı: Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı: Belirlenmemiştir Belirlenmemiştir Alev alma ısısı: Bileşen A: > 109 C (DIN EN ISO 1523) Bileşen B: uygulanamaz Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): belirli değil Tutuşma ısısı: 355 C Çözülme ısısı: Bileşen A: ilgili değil Bileşen B: SADT 65 C UN test H4 Kendiliğinden tutuşabilme özelliği: Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir Patlama tehlikesi: Ürünün patlama tehlikesi yoktur Patlama sınırları: Alt: Üst: belirli değil belirli değil Buhar basıncı 20 C'de: < 0,1 hpa (HPMA) Yoğunluk 20 C'de: 1,8 g/cm³ (DIN 51757) Nisbi yoğunluk belirli değil Buhar yoğunluğu belirli değil Buharlaşma hızı belirli değil Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti suyla: Dağılım katsayısı (n-octanol/su): belirli değil Karıştırılamaz ya da düşük ölçüde karıştırılabilir Viskozitesi: Dinamik 20 C'de: 50 Pas (DIN EN ISO 53019) Kinematik 20 C'de: > 20 s (ISO 2431) Çözücü madde oranı: Su: Bileşen B: ~ 20% 92 Diğer bilgiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir (Sayfa 4 'nın devamı) 10: Kararlılık ve tepkime 101 Tepkime 102 Kimyasal kararlılık Termik ayrışma / kaçınılması gereken şartlar: Termik ayrışmayı önlemek için aşırı derecede ısıtmayınız Usulüne uygun muhafaza edildiğinde ve kullanıldığında ayrışma olmaz 103 Zararlı tepkime olasılığı Tehlikeli reaksiyonları duyulmamıştır 104 Kaçınılması gereken durumlar Daha başka önemli bilgi mevcut değildir 105 Kaçınılması gereken maddeler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir 106 Bozulma tehlikesi olan ürünler: Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır 11: Toksikolojik bilgiler 111 Toksik etkiler hakkında bilgi Akut toksisite: Asli tahriş edici etkisi: ciltte: Uyarıcı tesiri yoktur gözde: Tahriş edici tesiri vardır Duyarlılık yaratma: Cilde temasla duyarlılığı arttırabilir Ek toksikolojik uyarılar: Ürün, AT 'nin hazırlanan maddeler için Genel tasnif yönetmeliklerinin hesaplama yönteminin en son geçerli metnine göre aşağıda belirtilen tehlikelere haizdir: (Devamı sayfa 6 'da)

6 Sayfa: 6/7 Tahriş edicidir (Sayfa 5 'nın devamı) 12: Ekolojik bilgiler 121 Toksisite Su toksisitesi: Daha başka önemli bilgi mevcut değildir 122 Kalıcılık ve bozunabilirlik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir 123 Biyobirikim potansiyeli Daha başka önemli bilgi mevcut değildir 124 Toprakta hareketlilik Daha başka önemli bilgi mevcut değildir Diğer ökolojik uyarılar: Tarifesine göre 2006/11/EC nolu AT nizamnamesinin şu ağır madenleri ve bileşimlerini ihtiva eder: yoktur Genel uyarılar: Ürün organik olarak bağlı halojenlerden aridir (AOX'den ari) 125 PBT ve vpvb değerlendirmesinin sonuçları PBT: Uygulanamaz vpvb: Uygulanamaz 126 Diğer olumsuz etkiler Daha başka önemli bilgi mevcut değildir 13: Bertaraf etme bilgileri 131 Atık işleme yöntemleri Tavsiye: Full or only partially emptied cartridges must be disposed of as special waste in accordance with official regulations Atık listesi * Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları * Tehlikeli maddeler içeren boya, mürekkepler, yapıştırıcılar ve reçineler Temizlenmemiş ambalajlar: Tavsiye: Tasfiyesi resmi makamların yönetmeliklerine göre yapılır Empty packs: May be disposed via the local Green Dot collecting system (ÇEVKO) or EAK waste material code (plastic packaging materials) 14: Taşımacılık bilgileri 141 UN numarası ADR, ADN, IMDG, IATA kalkmıştır 142 Uygun UN taşımacılık adı ADR kalkmıştır ADN, IMDG, IATA kalkmıştır 143 Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı ADR, ADN, IMDG, IATA sınıfı kalkmıştır 144 Ambalajlama grubu ADR, IMDG, IATA kalkmıştır 145 Çevresel zararlar Marine pollutant: Hayır Etiketleme özel (ADR): yoktur Etiketleme özel (IATA): yoktur 146 Kullanıcı için özel önlemler Uygulanamaz Kemler (tehlike) sayısı: kalkmıştır EMS - numarası: kalkmıştır Segregation groups kalkmıştır 147 MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Uygulanamaz Nakliyat/diğer bilgiler: Yukardaki yönetmeliklere göre tehlikeli mal değil available oxygen content < 1 % (Devamı sayfa 7 'da)

7 Sayfa: 7/7 (Sayfa 6 'nın devamı) UN "Model Düzenleme": - HS-Code: : Glaziers' putty, grafting putty, resin cements, caulking compounds and other mastics 15: Mevzuat bilgileri 151 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı Ulusal hükümler: Ürün tehlikeli madde yönetmeliğinin en son geçerli metnine göre işaretleme yükümlülüğüne tabidir Çalıştırma tahdidi ile ilgili uyarılar: Gençleri çalıştırma sınırlamalarını dikkate alınız 152 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Zorunlu değildir * 16: Diğer bilgiler Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler Önemli Risk İfadeleri R3 Şok, sürtünme, alev ve diğer tutuşturucu kaynakları ile temasında çok ciddi patlama riski R7 Yangına neden olabilir R36 Gözleri tahriş eder R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir R50 Sucul organizmalar için çok toksiktir H241 Isıtma yangına veya patlamaya yol açabilir H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar H319 Ciddi göz tahrişine yol açar H400 Sucul ortamda çok toksiktir Veri pusulasını düzenleyen bölüm: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbh Hiltistrasse 6 D Kaufering Tel: Fax: Başvurulacak kişi ya da yer: Mechthild Krauter Kısaltmalar ve: RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail) ICAO: International Civil Aviation Organisation ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods IATA: International Air Transport Association GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances ELINCS: European List of Notified Chemical Substances CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) Eye Irrit 2: Serious eye damage/eye irritation, Hazard Category 2 Skin Sens 1: Sensitisation - Skin, Hazard Category 1 Aquatic Acute 1: Hazardous to the aquatic environment - AcuteHazard, Category 1 * Bundan önceki basıma göre değiştirilmiş olan veriler

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/5 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı Ticari adı: Hilti Firestop Mortar CFS-M RG CP 636 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 1863031, 1863004, 53010759, 10023114, 10028562 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları

Detaylı

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.floor protect prim Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 5 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı 1.2. Madde veya müstahzarın tanımlanmış ilgili kullanımları

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/12 Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 258 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanıldığı

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 / ISO 11014 Sayfa: 1/7 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Ürün kategorisi Elektrik

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/16 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 488 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/14 * Bölüm 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği Mal numarası: 221 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik Bilgi Formu 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/9 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1 Madde/Karışım kimliği 1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Daha başka önemli bilgi mevcut

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/6 * 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Maddenin Kullanımı

Detaylı

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu

weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu Sayfa no. 1 / 7 weber.tec 905 Ürün Güvenlik Bilgi Formu 1. Madde veya müstahzar ve şirket/iş sahibinin tanıtıcı bilgileri 1.1. Ürünü tanıtıcı bilgiler Kod:... Unvanı WEBER.TEC 905 1.2. Madde veya müstahzarın

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31

Güvenlik veri pusulası 1907/2006/AT uyarınca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı - Ürün tanılayıcı - - Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri - Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Soğuk temizleyici

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. Ürün ve Şirket Bilgileri Ürün Numarası: 311 Ürün Adı: LEKE SÖKÜCÜ LİKİT Belge Tanzim Tarihi: 02.01.2009 Şirket Bilgileri: KARAMAN KİMYA ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. Çavuşbaşı Beldesi, Cumhuriyet Cd. No: 201/C

Detaylı

Güvenlik veri pusulası 91/155/AET uyarınca

Güvenlik veri pusulası 91/155/AET uyarınca Sayfa: 1/6 1 Madde / hazırlık ve firma adı Ürün hakkında bilgiler Mal numarası: 34011BE210 Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Primer for adhesive or sealant Üretici / Teslimatı yapan: Foreign Trade Co.

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün tan lay c Madde veya kar m n tan lanan ilgili kullan mlar ve tavsiye edilmeyen kullan m biçimleri Maddenin Kullan m / Haz rlanmas Su bazl iç cephe boyas. Güvenlik

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 2 -BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3- TEHLİKELERİN TANITIMI Sayfa: 1/7 GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı Ticari adı: Firmanın Tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK

Detaylı

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün hakk nda bilgiler Maddenin Kullan m / Haz rlanmas Su bazl dispersiyon boya. Üretici / Teslimat yapan: Aksio Boya Sanayi ve Renk Tasar m A.. Hüseyin Çelik Sokak

Detaylı

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Sayfa: 1/8 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün hakk nda bilgiler Maddenin Kullan m / Haz rlanmas MOB LYA SANAY Üretici / Teslimat yapan: Betek Boya ve Kimya Sanayi A.. G.O.S.B. Tembelova Alan 3200 Sokak No:3206

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 Ticari ürün ismi: VBA 2M70 Basım tarihi: 02.06.2014 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yapıştırıcılar,

Detaylı

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5

: cityblue. Hazırlama Tarihi : 20.01.2015 GBF NO : 002.00 Yeni Düzenleme Tarihi : - Kaçıncı Düzenleme Olduğu :1 Sayfa 1 / 5 Sayfa 1 / 5 1 MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün Adı : Madde/Karışım : Karışım Kimyasal İsmi / tanımı : Üre solüsyonu CAS NO : - EINECS NO : - Kullanım Alanı : ADBLUE (SCR-Katolizatörlerinin

Detaylı

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün hakk nda bilgiler Maddenin Kullan m / Haz rlanmas Solvent bazl siloksan esasl yüzey emprenye malzemesidir. Üretici / Teslimat yapan: Betek Boya ve Kimya Sanayi

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

Sayfa No: 1/12 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 136071 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Epoksi esaslı ankraj ve yapıştırma harcı 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici/

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

Sayfa No: 1/11 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün SDS No 136087 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Polimer reçine esaslı sıvı membran 1.3 Üretici/Distribütör Firma: Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı