Güvenlik Veri Sayfası 1907/2006/EC Yönergesine (REACH Tüzüğü) uygundur

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Güvenlik Veri Sayfası 1907/2006/EC Yönergesine (REACH Tüzüğü) uygundur"

Transkript

1 Yayın tarihi: (beşinci baskı) Sayfa 1/7 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN TANIMLANMASI 1.1 Ürün tanımlayıcı Referans Numarası Ürün İsmi Ürün Bileşenleri PapilloCheck DNA Chips (DNA Çipleri) PapilloCheck high-risk MasterMix CytoInspect TM Hybridisation Buffer (hibridizasyon tamponu) ParoCheck Buffer A (tampon A) Buffer B (tampon B) CarnoCheck ipcr (yalnızca CytoInspect TM ) 1.2 Maddenin ya da karışımın ilgili tanımlanmış kullanımları ve maddenin/karışımın tavsiye edilmeyen kullanımları Ürün İsmi PapilloCheck PapilloCheck high-risk Kullanım Amacı İnsan servikal smear lerinden DNA örneklerinde 24 İnsan Papillomavirüsü çeşidinin kalitatif olarak tespit ve ayırt edilmesi. İnsan servikal smear lerinden DNA örneklerinde 14 yüksek riskli İnsan Papillomavirüsü çeşidinin kalitatif olarak tespit ve ayırt edilmesi. CytoInspect TM Hücre kültürleri ve biyolojik öğelerden alınan DNA örneklerinde 40 Mikoplazmanın 40 farklı türünün kalitatif olarak tespit ve ayırt edilmesi. ParoCheck CarnoCheck Periyodontit ile ilişkilendirilen 10 ya da 20 patojenin kalitatif olarak tespit ve ayırt edilmesi. Et gıda ürünlerindeki 8 hayvan bileşeninin kalitatif olarak tespit ve ayırt edilmesi İlgili Tanımlanmış kullanımlar: Laboratuvar Kimyasalları (PC21) 1.3 Güvenlik veri sayfası sağlayıcısı ayrıntıları Şirket: Greiner Bio-One GmbH Adres: Maybachstrasse 2 D Frickenhausen Almanya Tel: +49 (0) , E-posta: 1.4 Acil durum telefonu Almanya (DE) dışı için: Bölgesel Zehir Bilgi Hizmetleri ya da yerel Hayat Kurtarma Hizmetleri hattını arayın. DE: Mainz zehir bilgi merkezi; tel. +49 (0) TEHLİKE TANIMLAMASI 2.1 Madde ya da karışım sınıfı EC No 1272/2008 düzenlemesine göre sınıflama Hybridisation Buffer (hibridizasyon tamponu) Buffer B (tampon B) akut toksisite, oral (kategori 4) cilt tahrişi (kategori 2) akut toksisite, solunum (kategori 4) ciddi göz hasarı (kategori 1) kronik sucul toksisite (kategori 3)

2 Yayın tarihi: (beşinci baskı) Sayfa 2/7 2.2 Etiket öğeleri Hybridisation Buffer (hibridizasyon tamponu) (guanidin tiyosiyanat solüsyonu, %25-50, CAS No ) Buffer B (tampon B) (sodyum dodesil sülfat solüsyonu, %10-20, CAS No ) İşaret sözcüğü UYARI Tehlike ifadeleri: H302 Yutulması zararlıdır. H332 Solunması zararlıdır. H412 Sucul yaşam için uzun süreli etkilerle birlikte zararlıdır. Uyarı ifadeleri: P273 Çevreye salımını önleyin. Ek tehlike bilgisi (AB): EUH032 Asitle teması çok zehirli gazlar açığa çıkartır. İşaret sözcüğü TEHLİKE Tehlike ifadeleri: H315 Cilt tahrişine neden olur. H318 Ciddi göz hasarına neden olur. Uyarı ifadeleri: P280 Koruyucu eldiven/göz koruması/yüz koruması kullanın. P305+ P351 + P338 GÖZLE TEMASI HALİNDE: Birkaç dakika boyunca bol suyla dikkatlice yıkayın. Varsa ve kolaylıkla çıkartılabilecek gibiyse, lenslerinizi çıkartın. Yıkamaya devam edin. 2.3 Diğer tehlikeler yoktur 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.1 Bileşenlerin tanımı Bileşen Kimyasal madde Saf kimyasal maddeler için (EC) No 1272/2008 düzenlemesine göre Sınıflandırma/İfadeler DNA Chips (DNA çipleri) MasterMix Hybridisation Buffer (hibridizasyon tamponu) Buffer A (tampon A) Buffer B (tampon B) ipcr guanidinyum tiyosiyanat CAS No EC-No sodyum dodesil sülfat CAS No EC No akut toksisite (kategori 4) ciltte aşınma (kategori 1c) kronik sucul toksisite (kategori 3) H H312 + H332 Yutulması, ciltle teması ya da solunması zararlıdır. H314 Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına neden olur. H412 Sucul yaşam için uzun süreli etkilerle birlikte zararlıdır. EUH 032 Asitle teması çok zehirli gazlar açığa çıkartır. alevlenebilir katılar (kategori 1) akut toksisite, oral (kategori 4) akut toksisite, dermal (kategori 3) cilt tahrişi (kategori 2) ciddi göz hasarı (kategori 1) özel hedef organ toksisitesi - tek maruziyet (kategori 3) H228 Alevlenebilir katı. H302 Yutulması zararlıdır. H311 Ciltle teması toksiktir. H315 Cilt tahrişine neden olur. H318 Ciddi göz hasarına neden olur. H335 Solunum yolu tahrişine neden olabilir. Konsantrasyon %25-50 %10-20

3 Yayın tarihi: (beşinci baskı) Sayfa 3/7 4 İLK YARDIM TEDBİRLERİ 4.1 İlk yardım tedbirleriyle ilgili açıklama Bir doktora danışın. Bu güvenlik veri sayfasını ilgili doktora gösterin. Etki altındaki kişiyi derhal tehlike alanından temiz hava alabileceği bir alana götürün. Sessiz, sıcak bir ortam yaratın ve gerekli durumlarda canlandırma çalışmaları uygulayın. CİLT ile teması sonrasında Kontamine olmuş giysileri çıkartın. Cildin etkilenmiş olan alanını ya da mukoza zarını, akan su altında iyice durulayın. (Mümkünse) sabun kullanın. GÖZ ile teması sonrasında Göz ile teması sonrasında, akan su altında ve göz kapağı açık durumdayken göz yıkama şişesiyle, göz duşu ya da akan suyla iyice durulayın (göz bütünlüğünü koruyun). Buharların SOLUNMASI sonrasında Solunum sonrasında temiz hava alınması gerekmektedir. Hava yollarını açık tutun. AĞIZ YOLUYLA alınması sonrasında Ağzınızı suyla yıkayın. Bir doktora danışın. 4.2 Hem akut hem de gecikmeli çoğu önemli semptom ve etkiler Bilgilerimiz dahilinde, kimyasal, fiziksel ve toksik özellikler detaylı olarak araştırılmamıştır. 4.3 Acil tıbbi yardım ya da özel tedavi gerekliliğinin bulunduğuna dair belirti Ek öneri yoktur. 5 YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ 5.1 Uygun yangın söndürme araçları Kuru toz 5.2 Madde ya da karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler Karbon oksitler, azot oksitler, sülfür oksitler, sodyum oksitler 5.3 İtfaiyecilere öneri/koruyucu donanım Gerekli durumlarda, ortam havasından bağımsız bir solunum aleti (izole ekipman) kullanın; yüksek miktarda toksik madde oluşumunda kapalı koruyucu giysilerin kullanılması gerekmektedir. 5.4 Ek bilgiler Ürün ambalajı, kağıt ya da plastik gibi yanabilir. 6 KAZARA SALIMA KARŞI TEDBİRLER 6.1 Kişisel önlemler Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Buhar, buğu ya da gazları solumaktan kaçının. Yeterli havalandırma bulunmasını sağlayın. 6.2 Çevresel önlemler Güvenli olarak gerçekleştirebilecekseniz, sızıntı veya dökülmenin sürmesini önleyin. Ürünlerin kanallara girmesini engelleyin. Ürün çevreye boşaltılmasından kaçınılmalıdır. 6.3 Çevreleme ve temizleme için yöntem ve malzemeler Ürünü atıl emici maddeyle alın ve bu maddeyi tehlikeli atık olarak bertaraf edin. Suyla yıkamayın. Bertaraf işlemi öncesinde, uygun ve kapalı kaplarda saklayın. 7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA 7.1 Güvenli elleçleme için tedbirler Göz ve ciltle temasından kaçının. Buhar ya da buğuların solunmasından kaçının. 7.2 Varsa geçimsizlikler dahil olmak üzere güvenli depolama koşulları Özgün ürün ambalajı, ürünün 4-8 C sıcaklık arasında, karanlık ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmasına olanak vermektedir. Elleçleme ve depolama sırasında özgün ürün ambalajlarını sıkıca kapalı tutun. Asitlerle birlikte depolamayın.

4 Yayın tarihi: (beşinci baskı) Sayfa 4/7 8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUMA 8.1 Kontrol parametreleri Ürün işyerinde izleme gerektirecek kadar kritik değerlere sahip miktarda madde içermemektedir. 8.2 Maruz kalma kontrolleri Oda içerisindeki havalandırma ve uzaklaştırma olanaklarının iyi olması, zeminin kimyasallara karşı dayanıklı olması, döşeme süzgeci ve yıkama sistemine sahip olması. İşyerinde en yüksek temizlik seviyesi korunmalıdır. Solunum koruması Yalnızca toz/buhar oluşumunda gereklidir (DIN 3181 e göre P3 filtresi). Ürünün kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanılması halinde, buhar veya toz oluşmaz. El koruması 89/686/EEC numaralı EC yönergesi hükümleri ve ilgili EN 374 standardına uygun koruyucu eldiven kullanın. Göz koruması EN 166 ya uygun ve yan taraflarında siperlikleri bulunan koruyucu gözlükler kullanın. Cilt koruması Laboratuvar önlüğü ve kimyasallara karşı koruyucu tam giysiler giyin. Koruyucu ekipman türü, işyerindeki tehlikeli madde konsantrasyonu ve miktarına uygun olarak seçilmelidir. Genel hijyen Cilt, göz ve kıyafetlerle temasından kaçının. Kontamine olmuş giysileri derhal değiştirin. Maddeyle çalıştıktan sonra, ellerinizi iyice yıkayın. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. 9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleriyle ilgili bilgi Özellik Hibridizasyon Tamponu Tampon B Görünüm Biçimi sıvı sıvı Renk renksiz renksiz Koku kokusuz Koku Eşiği ph 7,0-8,5 Erime noktası/donma noktası Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı Parlama noktası uygun değil uygun değil Buharlaşma hızı Alevlenebilirlik (katı, gaz) uygun değil uygun değil Üst/alt alevlenebilirlik ya da patlama sınırları uygun değil uygun değil Buhar basıncı Buhar yoğunluğu Bağıl yoğunluk 1,06-1,12 g/cm³ 1,010 g/cm³ Ayrılım katsayısı: n-oktanol/su Suda çözünebilirlik uygun değil uygun değil Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı uygun değil uygun değil Ayrışma sıcaklığı Viskozite Patlayıcı özellikler patlayıcı değil patlayıcı değil Oksitleyici özellikler yoktur 9.2 Diğer güvenlik bilgileri

5 Yayın tarihi: (beşinci baskı) Sayfa 5/7 10 KARARLILIK VE REAKTİVİTE 10.1 Reaktivite 10.2 Kimyasal kararlılık 10.3 Tehlikeli reaksiyon olasılığı Ayrışacak kadar ısıtma ya da Hibridizasyon Tamponunun asitler veya güçlü oksitleyici reaktiflerle temas etmesi zehirli siyanür buharı salımına neden olabilir. Tampon B, güçlü oksitleyici reaktiflerle reaksiyona girebilir Kaçınılması gereken durumlar Isıtma (ayrışma), ışık 10.5 Geçimsiz maddeler Güçlü oksitleyici maddeler. Kuvvetli asitlerle temasından kaçının Tehlikeli ayrışma ürünleri Özgün ambalaj içerisinde tüm parçalar/reaktifler güvenli ve ayrı bir şekilde saklanır. Önerilen koşullar altında, kullanım dönemi boyunca ayrışma gözlenmez. 11 TOKSİKOLOJİK BİLGİLER 11.1 Toksikolojik etkiler hakkında bilgiler Bu üründe yer alan karışımların toksisitesine ilişkin tur. Aşağıdaki toksikolojik bilgiler, yalnızca saf kimyasal maddeler için geçerlidir. Saf kimyasal maddenin toksikolojik etkisi Bileşen Hibridizasyon Tamponu Tampon B Kimyasal madde guanidin tiyosiyanat sodyum dodesil sülfat Akut toksisite LD50 Oral - sıçan mg/kg LD50 İntraperitoneal - fare 300 mg/kg LD50 Oral - sıçan - 1,288 mg/kg LC50 Soluma - sıçan - 1 h - >3,900 mg/m3 LD50 Dermal - tavşan mg/kg Cilt aşınması/tahrişi Cilt- tavşan - Cilt tahrişi - 24 s Gözde ciddi hasar/tahriş Göz - tavşan - Gözde ciddi hasar riski - OECD Test Kılavuzu 405 Solunum ya da cilt duyarlılaşması Uzun süreli ya da tekrarlanan maruziyet, bazı hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Üreme hücresi mutajenisitesi Kanserojenlik IARC: Bu ürün içerisindeki hiçbir bileşen, IARC tarafından insanlarda kanserojen olma olasılığı veya olanağı bulunan ya da olduğu onaylanan maddelerden %0,1 ya da daha yüksek değerde içermemektedir. Üreme toksisitesi Özel hedef organ toksisitesi - tek maruz kalma Özel hedef organ toksisitesi - tekrarlanan maruz kalma Solunum - Solunum tahrişine neden olabilir. Aspirasyon tehlikesi Bu üründeki karışımların/bileşenlerin neden olabileceği olası sağlık sorunları Solunum Hibridizasyon Tamponu Solunması zararlıdır. Solunum yolları tahrişine neden olabilir. Tampon B Solunması zararlı olabilir. Solunum yolları tahrişine neden olur. Sindirim Yutulması zararlıdır. Yutulması zararlı olabilir.

6 Yayın tarihi: (beşinci baskı) Sayfa 6/7 Cilt Ciltle emilmesi zararlı olabilir. Cilt tahrişine neden olabilir. Ciltle emilmesi zararlı olabilir. Cilt tahrişine neden olur. Gözler Göz tahrişine neden olabilir. Gözde ciddi tahrişe neden olur. 12 EKOLOJİK BİLGİLER Bu üründe yer alan karışımların ekotoksisitesiyle ilgili kullanılabilir kantitatif veri yoktur. Aşağıdaki bilgiler, yalnızca saf kimyasal maddeler için geçerlidir Toksisite Hibridizasyon Tamponu Tampon B kimyasal madde: guanidin tiyosiyanat Su piresi ve diğer sucul omurgasızlar için toksiktir EC50 - Su Piresi - 42,4 mg/l - 48 s kimyasal madde: sodyum dodesil sülfat Balıklar için toksisite mortalite NOEC - Oncorhynchus mykiss (gökkuşaklı alabalık) - 19,5 mg/l - 96 s mortalite LOEC - Pimephales promelas (iribaş golyan) - 4,6 mg/l - 8 gün LC50 - Oncorhynchus mykiss (gökkuşaklı alabalık) - 3,6 mg/l - 96 s 12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik 12.3 Biyobirikim potansiyeli 12.4 Toprakta hareketlilik 12.5 PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları 12.6 Diğer advers etkiler Sucul yaşama zararlıdır. Algler için toksisite Büyüme engelleme LOEC - Pseudokirchneriella subcapitata (Yeşil yosun) - 2,68 mg/l - 6 gün %90 - biyolojik olarak kolayca bozunabilirdir. Cyprinus carpio (Sazan) - 72 s Biyokonsantrasyon faktörü (BCF): 3,9-5,3 Sucul yaşam için toksiktir. 13 BERTARAFLA İLGİLİ HUSUSLAR Lütfen tehlikeli atıkların toplanması ve bertarafıyla ilgili yerel düzenlemelere uygun hareket edin ve laboratuvar atığı bertarafıyla ilgili bilgi alabileceğiniz atık bertaraf şirketiyle irtibata geçin (atık kodu numarası: ). İçeriği/kapları uygun bir atık işleme tesisine gönderin. 14 NAKLİYE BİLGİLERİ Tüm bileşenler, ADR/RID, IMDG ve IATA ya göre tehlikeli olmayan mal olarak sınıflandırılmıştır. 15 DÜZENLEYİCİ BİLGİLER Bu güvenlik veri sayfası EC No. 1907/2006 düzenlemesinin gerekliliklerine uygun şekilde hazırlanmıştır Madde ya da karışıma özel güvenlik, sağlık ve çevreyle ilgili düzenlemeler/mevzuat 15.2 Kimyasal güvenlik değerlendirmesi

7 Yayın tarihi: (beşinci baskı) Sayfa 7/7 16 DİĞER BİLGİLER /548/EEC ya da 1999/45/EC AB yönergelerine göre sınıflandırma ve etiketleme Hybridisation Buffer (hibridizasyon tamponu) (guanidin tiyosiyanat solüsyonu, %25-50, CAS No ) Buffer B (tampon B) (sodyum dodesil sülfat solüsyonu, %10-20, CAS No ) Zararlı Xn R20/21/22 Solunması, ciltle teması veya yutulması zararlıdır. R32 Asitlerle temasında çok toksik gaz çıkarır. R52/R53 Sucul organizmalar için zararlıdır, sucul ortamda uzun süreli advers etkilere neden olabilir. S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. S61 Çevreye salınmasından kaçının. Özel kullanım talimatına/güvenlik veri formuna bakın. Zararlı Xn R20/22 Solunması ve yutulması zararlıdır R38 Cildi tahriş edebilir Notlar: Madde, su ve yeraltı suyu için tehlikelidir 88/379 Sayılı AB Yönergesi Madde 9 çerçevesinde, özel izin alınmıştır ve bu izin çerçevesinde, sağlığa zararlı ya da tahriş edici maddelerin 125 ml ya da gramlık ambalajlarının üzerinde güvenlik veri sayfasında verilen tehlikeli tanımlayıcı bilgilere tehlikeli ya da tahriş edici olduğu bilgisi dahil edilmeyebilir Revizyon Bu, revize edilmiş içerik ve düzene sahip bu güvenlik veri sayfasının beşinci baskısıdır Eğitim önerisi Düzenli güvenlik eğitimi Kullanımla ilgili önerilen kısıtlamalar Yalnızca profesyonel kullanıcılar içindir Daha fazla bilgi Mevcut Güvenlik Veri Sayfalarımızın en güncel sürümlerine İnternet üzerinden erişebilirsiniz: Greiner Bio-One burada bulunan bilgileri, revizyon sırasında en güncel olduğuna inandığı bilgiler çerçevesinde, iyi niyetli olarak hazırlamıştır. Bu belge, maddeyle, bu ürünü kullanan uygun eğitimi almış kişiler tarafından tedbirli bir şekilde ilgilenilmesi için bir kılavuz oluşturma amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bilgileri alan kişiler, bu bilgilerin belirli bir amaca uygunluğunun belirlenmesinde kendi bağımsız karar yetkilerini kullanmalıdırlar. Greiner Bio-One, burada verilen bilgilere ya da bilgilerin referans verdiği ürüne ilişkin olarak, sınırlı olmamakla birlikte her tür ticari olarak satılabilirlik, amaca uygunluk garantisi dahil, açık ya da zımni HİÇBİR GARANTİ ya da TAAHHÜTTE BULUNMAMAKTADIR. Bu nedenle, Greiner Bio-One, bu bilgilerin kullanılması ya da bu bilgilere dayanarak hareket edilmesinden doğacak zararlardan sorumlu olmayacaktır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54

MİR TİCARET Tersane caddesi Kuyumcu Tahir sokak No:7 Tel. 0 212 244 57 54 Faks : 0 212 244 57 54 Safety Data Sheet ( EC ) 1907 /2006 ( REACH ) Madde 31 ve Ek II 1.. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Maddenin veya karışımın tanımlanması : Selon 210, 230, 240, 335, 336, 335 TO,389,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 8 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Cam temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40

Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 Revizyon Sürümü: 01-12-2009 PRISTA SHPD 15W-40 Sürüm: 01-01-2012 Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista SHPD 15W-40 1.2 Bilinen kullanımları Multigrade Motor Yağı 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri. Yeşilköy/ISTANBUL

Detaylı

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

Permethrin (25:75) CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 18/07/2014 Revizyon tarihi: 15/01/2015 Fişi değiştirin: 18/07/2015 Versiyon: 1.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Oda havası için ferahlatıcı Tavsiye

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik (R.G. 26.12.200827092) GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket /

Detaylı

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011

Versiyon 2 - Bu sürüm önceki tüm versiyonların yerine geçer. Revizyon Tarihi 01.07.2011 Basım Tarihi: 01.07.2011 1.ġĠRKET VE ÜRÜN TANIMI 1.1. Ürün Tanımı Ürün ismi : Tasarım Kodu : A12720B 1.2 Ürünün TanımlanmıĢ ve Önerilen Ġlgili Kullanım Alanları Kullanım Alanı : Rodentisit 1.3 Güvenlik Bilgi Formunu Sağlayan Firma

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Motorin 1 MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün Adı 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Uygun olmayan kullanım

Detaylı

PONCHO FS 600 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 06.07.2011 102000007886 Basım Tarihi: 06.07.2011

PONCHO FS 600 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 06.07.2011 102000007886 Basım Tarihi: 06.07.2011 PONCHO FS 600 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi PONCHO FS 600 Ürün Kodu (UVP) 05669669 Kullanım amacı Böcek ilacı, Tohum İlaçlama Adres Şirket:

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi INTERVIX PRO Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

HEXETIDINE CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 17/09/2007 Versiyon: 4.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 C8833Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH)

CEFALOTIN SODIUM CRS Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 27/06/2013 Revizyon tarihi: 27/06/2013 Fişi değiştirin: 10/12/2009 Versiyon: 6.0 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Madde Ticari

Detaylı

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Düzenlenme ve Yayın Tarihi:26.05.2013 Sayfa No: 1/20 1.MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 ÜRÜN ADI Her tür çamaşır makinesinde, beyaz, pamuklu, keten gibi çamaşırların ağartılmasında ve

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı