50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması"

Transkript

1 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com

2 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

3 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin ertelenmesi nasıl uygulanır? 8 2 Borçlunun çok zor durum hali nedir? 9 3 İş kazasının bildirilmesi, işverenin ve 3.kişinin sorumluluğu uygulaması nasıldır? 11 4 Mali tatil dönemi nedir? 13 5 İdari para cezaları ve zamanaşımı düzenlemesi nasıldır? 14 6 İdari para cezalarına itiraz ve peşin ödeme indirimi uygulaması nasıldır? 20 7 İdari para cezalarında pişmanlık indirimi nasıl uygulanır? 21 8 İşe iade davası sonucu ödenen ücret veya tazminatın sigorta primi açısından uygulaması nasıldır? 23 9 İşe iade davası sonucu işten ayrılış bildirgesinin verilme süresinde yapılan değişiklik düzenlemesi nasıldır? İşe iade davası sonucu aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinde yapılan değişiklik düzenlemesi nasıldır? Eksik gün bildirimi ve puantaj kayıtlarında yapılan değişiklik düzenlemesi nasıldır? Asgari işçilik incelemesi uygulaması nasıldır? Kayıt ibrazı düzenlemesi nasıldır? Şirket ortağının prime esas kazanç matrahı konusunda yeni düzenleme nasıldır? Yurt dışı çalışmalarına sağlanan sigorta primi teşvik düzenlemesi nasıldır? On ve daha fazla işçi çalıştıran işverenlere sağlanan sigorta prim teşviki nedir? Sigorta prim teşviklerinden yararlanmanın askıya alınması nedir? Özel sağlık sigortası primi ve emeklilik katkı payları sigorta primine esas kazanç açısından nasıl uygulanır? İhale konusu işin devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılması açısından ilişiksizlik belgesi nasıl verilir? İhale konusu işin konsorsiyum halinde üstlenilmesinde ilişiksizlik belgesi ayrı ayrı düzenlenir mi? İhale konusu işin iş ortaklığı halinde üstlenilmesinde ilişiksizlik belgesi ayrı mı yoksa birlikte mi düzenlenir? Sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerin ve çalıştırdıkları işçilerin ödeyecekleri primler nelerdir? Hizmet sözleşmesi ile çalışan sigortalının, çalıştığı şirkete ortak olması halinde, sigortalılık statüsü değişir mi? Prim borçlarının KDV iade alacağından mahsubu düzenlemesi nasıldır? 47

4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 5 25 İşverence (inşaat, güvenlik v.b işlerinde) alt işveren (taşeron) çalıştırılması halinde SGK sorumlulukları nelerdir? Alt işverenin (taşeron) ödemediği primlerden asıl işveren sorumlu mudur? Yabancı uyrukluların sigortalı sayılıp sayılmayacakları nasıl belirlenir? Sosyal güvenlik açısından üst düzey yöneticelerin sorumluluğu varmıdır? Deneme süresinde sigorta bildirimi yapılır mı? Sigortalılık Ne zaman başlar? Bildirimi nasıl yapılır? İşverenin işyerinde eşini çalıştırmasının sosyal güvenlik boyutu nedir? Prim destekleri birlikte nasıl uygulanır? Şirket ortaklarının sigortalılık başlangıcı ve bitimi ne zaman ve nasıl bildirilir? Aylık prim ve hizmet belgesi ne zaman verilir? Aylık prim ve hizmet belgesinin sonradan verilmesi halinde işleme konur mu? Primler ne zaman ödenir? İşyerinin tescil, devir, intikal ve nakledilmesinde yapılacak işlemler nelerdir? yılı prime esas kazancın alt ve üst sınırları ve prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları nedir? Prime tabi olmayan kazançlar nelerdir? Aylık prim ve hizmet belgesinde, prim ödeme gün sayısı nasıl hesaplanır? Eksik gün nedenlerinin ve işten çıkış nedenlerinin bildirimi nasıl yapılır? e-sigorta uygulaması nasıl yapılır? Prim oranları ve devlet katkısı ne kadar? Çalışılmadığına İlişkin Bildirim Nasıl Yapılır? Sigortalı işten ayrılış bildirgesi ne zaman verilir? Yaşlılık aylığı bağlanmasında 18 yaş öncesi sigortalılık süreleri dikkate alınır mı? tarihi öncesi sigortalı olanlar yaş haddinden nasıl emekli olurlar? tarihi sonrası sigortalılar hangi koşullarla emekli olurlar? Farklı sigortalılık kapsamında çalışanlar nerden emekli olurlar? Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur kapsamında çalışılsa ne olur? Kadın sigortalılara özel haklar nelerdir? İki Günlük İstirahat Raporu Alan İşçiye Ücret Ödenir mi? 102

5 Kısaltmalar Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Yönetmelik: Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Ünite: Sosyal Güvenlik Kurumu nun ilgili birimi

6 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 7 Önsöz Değerli okuyucular, KPMG Türkiye Vergi Bölümü tarafından derlenen bu bilgi dokümanı, sosyal güvenlik uygulamalarına ilişkin en güncel ve en sık karşılaşılan soruları bir araya getirerek, güncel ve uygulamaya yönelik açıklayıcı cevaplar sunmayı amaçlamaktadır. Son mevzuat değişiklikleri ışığında örnek uygulamaların da yer aldığı söz konusu rehber, alışılagelmiş sosyal güvenlik rehberlerinde rastlanan, daha ziyade mevzuatı özetleyen klasik anlayışın dışına çıkarak, uygulamada karşılaşılabilecek özel durumlara ilişkin açıklamalar içermektedir. İşverenin mali yönden zor duruma düşmesi, afet durumu, iş kazası meydana gelmesi gibi temenni etmediğimiz olağandışı hallerde bilinmesi ve yapılması gereken işlemlerin yanı sıra; olağan bildirimler, primler, teşvikler gibi günlük işlemler de rehberde yer alan konular arasındadır. Zamanaşımı, evrakların ibrazı, cezayı doğuran eylemler ve uygulanacak idari para cezaları, idari para cezalarına itiraz, idari para cezalarında indirim, asgari işçilik incelemesi, asgari işçilik incelemesinin durdurulması gibi geniş bir içeriğe yer verilen rehberde; yabancıların sosyal güvenliği, alt işverenüst işveren ilişkisi gibi özellik taşıyan konular ve emeklilik ile farklı kapsamlarda çalışma gibi günlük hayatta sık sorulan konular da yer almaktadır. Bu vesile ile söz konusu rehberin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı Sayın Metin Aysoy a teşekkürlerimizi sunar, ilgilenenlere faydalı olmasını dileriz. Abdulkadir Kahraman KPMG Türkiye Vergi Bölüm Başkanı, Ortak

7 8 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 1Afet Durumunda Bildirim ve Primlerin Ertelenmesi Nasıl Uygulanır? 5510 sayılı Yasa nın 91 inci maddesine göre; işyerleri yangın, su baskını, yer kayması, deprem gibi afete uğrayan, tabii afet nedeniyle tarımsal faaliyetinden dolayı zarar gören işverenler ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla olayın meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları ile afetin meydana geldiği tarihten itibaren tahakkuk edecek üç aylık prim borçları, olayın meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. Birinci fıkrada belirtilen durumlarda; afetin meydana geldiği ayda verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgeleri, afetin meydana geldiği ayı takip eden üç ay içinde Kurum a verildiği takdirde, süresinde verilmiş sayılır. 15/05/1959 tarih ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun uyarınca, genel hayatı etkilediğine karar verilen afetler nedeniyle, afet bölgesinde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerinin bu Kanun a göre vermekle yükümlü oldukları belgelerin verilme süresi ile ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanun daki sürelere bağlı olmaksızın, afet bölgesindeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir. Prim borcunun ertelendiği sürede zamanaşımı işlemez ve ertelenen kısmına gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaz. İtfaiye ve belediye zabıta müdürlüklerine tespit yaptırılıp, afet belgelenebilir. Defter ve kayıtların afetten zarar gördüğü, mahkemeden alınacak, zayi belgesiyle kanıtlanabilir.

8 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 9 2Borçlunun Çok Zor Durumu Hali Nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu nun tarih ve 2011/53 sayılı Genelgesinde belirtildiği üzere; 6183 sayılı Kanun un 48 inci maddesi uyarınca amme borcunun vadesinde ödenmesi veya haczin tatbiki veyahut haczolunmuş malların paraya çevrilmesi borçluyu çok zor duruma düşürecekse, tecil ve taksitlendirme işlemi yapılabilmektedir. Bu bakımdan, yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemlerinde borçlunun çok zor durum halinin tespitinde; Kasa+Banka+Kısa Vadeli Alacaklar / Kısa Vadeli Borçlar formülü sonucu bulunacak oranın 2 ve altında olması halinde, bu durum borçlu açısından çok zor durum hali olarak kabul edilecektir. Rasyonun; a) 1,5 ve altında olması durumunda tecil ve taksitlendirme işleminin azami 36 aya kadar, b) 1,51 ila 2,00 aralığında olması halinde tecil ve taksitlendirme işleminin azami 30 aya kadar, eşit taksitler halinde ödenmesini sağlayacak şekilde söz konusu borçlar idarece ödeme planına bağlanabilecektir. Yukarıda belirtilen süreler azami tecil ve taksitlendirme süreleri olup, tecil ve taksitlendirmeye yetkili makamlarca daha az süreli tecil ve taksitlendirme yapılabilecektir. Yine, yukarıdaki formüle göre yapılacak hesaplama sonucu bulunacak rasyonun 2,01 ve üzerinde olması halinde ise, borçluların tecil ve taksitlendirme talepleri reddedilecektir. Ancak, belirtilen formüle göre yapılacak likidite oranı hesaplamalarında virgülden sonraki iki rakam dikkate alınacak ve herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.

9 10 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Borçlunun çok zor durum halinin tespitinde; a) Tecile konu borç toplamı, borç türü bazında TL ve altında olan borçlular ile borç miktarı üzerinde durulmaksızın kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler (şirketleri hariç) için çok zor durum halinin tespitinde, Mali Durum Bildirim Formu ile beyan edecekleri bilgiler esas alınacaktır. b) Tecil ve taksitlendirme başvurusunda bulunan borçluların herhangi bir borç türü bazında tecile konu borçları toplamının TL üzerinde olması durumunda, çok zor durum halinin tespitinde; i. Halka açık olan şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu na verdikleri en son bilanço esas alınarak likidite oranı Kurumca hesaplanacaktır. ii. Bu bendin (1) No.lu alt bendi dışında kalan borçlular yönünden ise, 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu na göre ruhsat almış ve faaliyet belgesine sahip serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerce yukarıdaki formüle göre hesaplanacak likidite oranına göre işlem yapılacaktır. Borçların tecili ve taksitlendirilmesinde borcun eşit taksitlerle ödenmesi esastır. Ancak, borçlularca kademeli ödeme planında ısrar edilmesi ve ünitece borçlunun taksitlerini eşit olarak ödeyemeyecek durumda olduğuna kanaat getirilmesi halinde; en fazla ilk altı taksit, eşit taksitlere bölünmüş ödeme planındaki taksit tutarının % 50 sinden az olmamak kaydıyla kademeli olarak tecil ve taksitlendirilebilecektir.

10 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 11 3İş kazasının Bildirilmesi, İşverenin ve Üçüncü Kişinin Sorumluluğu Uygulaması Nasıldır? 5510 sayılı Yasa nın 13 üncü maddesi uyarınca; sigortalılar bakımından bunları çalıştıran işveren tarafından, o yerin yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Kurum a da en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile doğrudan ya da taahhütlü posta ile Kurum a bildirilmesi zorunludur. Bu süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar. İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formunun elektronik ortamda veya doğrudan ya da posta yoluyla Kurum a gönderilmesi gerekmektedir. İşverenler tarafından elektronik ortamda gönderilecek olan İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu na adresindeki e-sgk / Diğer Uygulamalar / Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi alt menüsünden Hizmet Akdi ile Çalışanlar başlığı altındaki İşveren Bildirim İşlemleri ekranından ulaşılabilecektir sayılı Yasa nın 21 inci maddesine göre, iş kazasının, belirtilen sürede işveren tarafından Kurum a bildirilmemesi halinde, bildirim tarihine kadar geçen süre için sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneği, Kurumca işverenden tahsil edilir. Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği nin 45 inci maddesine göre; a) İş kazası veya meslek hastalığı, işverenin kastı sonucunda meydana gelmişse işveren Kurum a karşı sorumlu hâle gelir. Kasıt; iş kazası veya meslek hastalığına, işverenin bilerek ve isteyerek, hukuka aykırı eylemiyle neden olması hâlidir. İşverenin eylemi hukuka aykırı olmamakla birlikte, yaptığı hareketin hukuka aykırı sonuç doğurabileceğini bilmesi, ihmali veya ağır ihmali sorumluluğunu kaldırmaz.

11 12 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması b) İş kazası veya meslek hastalığı işverenin, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareketi sonucunda oluşmuşsa işvereni Kurum a karşı sorumlu hâle getirir. Mevzuat; yasal olarak yürürlüğe konulmuş ve yürürlüğünü muhafaza eden, sigortalıların sağlığını koruma ve iş güvenliği alanında, yasa koyucu ile yasa koyucunun yürütme veya İdare ye verdiği yetki sonucu, bu organlarca kabul edilen genel, objektif kural veya hükümlerin tümüdür. c) İşverenin sorumluluğunun tespitinde kaçınılmazlık ilkesi dikkate alınır. Kaçınılmazlık, olayın meydana geldiği tarihte geçerli bilimsel ve teknik kurallar gereğince alınacak tüm önlemlere rağmen, iş kazası veya meslek hastalığının meydana gelmesi durumudur. İşveren, alınması gerekli herhangi bir önlemi almamış ise olayın kaçınılmazlığından söz edilemez. d) İş kazası,meslek hastalığı ve hastalık, üçüncü bir kişinin kusuru nedeniyle meydana gelmişse; sigortalıya ve hak sahiplerine yapılan veya ileride yapılması gereken ödemeler ile bağlanan gelirin başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, zarara sebep olan üçüncü kişilere ve şayet kusuru varsa bunları çalıştıranlara rücu edilir. e) Üçüncü bir kişinin kastı nedeniyle malûl veya vazife malûlü olan sigortalıya veya ölümü hâlinde hak sahiplerine, Kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk peşin sermaye değerinin yarısı, Kurumca zarara sebep olan üçüncü kişilere rücu edilir.

12 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 13 4Mali Tatil Dönemi Nedir? 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun a istinaden her yılın Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanmakta olup, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde mali tatil, Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten 5604 sayılı Kanun un 1 inci maddesindeki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmakta olup; mali tatilin son gününü izleyen yedinci günün resmi tatile rastlaması halinde ise süre, resmi tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine kadar uzamaktadır sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu nda yer alan bütün beyan, bildirim ve ödemelerine ilişkin sürelerin mali tatil dönemine rastlaması durumunda; yukarıda belirtildiği üzere süreler uzamaktadır. Bu kuralın tek istisnası, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleridir.

13 14 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 5İdari Para Cezaları ve Zamanaşımı Düzenlemesi Nasıldır? 5510 Sayılı Kanun un 102 nci Maddesine Göre İdari Para Cezaları 8 inci maddenin birinci fıkrasında yer alan, sigortalı işe giriş bildirgesini ve 61 inci maddede belirtilen, genel sağlık sigortası giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında. 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurum un denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında. İşyeri esas almak suretiyle, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurum un denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde, her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında. 11 inci maddede belirtilen, işyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgar ücretin üç katı tutarında.

14 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 15 Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için aylık asgari ücretin iki katı tutarında. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücret tutarında. 86 ncı maddede belirtilen, aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için: Belgenin asıl olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla, belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında. Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri (1/8) tutarında. Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden, Kurumca re sen düzenlenmesi halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla, her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında. Belgenin mahkeme kararı, Kurum un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında. 59 uncu madde uyarınca Kurum un defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya 59 uncu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen SMMM ile YMM tarafından düzenlenen raporlara

15 16 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması istinaden Kurum a bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için, aylık asgari ücretin iki katı tutarında. İşyeri Kayıt, Belge ve Defterlerinin Kurum un Denetim ve Kontrol ile Görevlendirilmiş Memurlarınca İncelenmek Üzere Kurumca Yapılan Yazılı İhtara Rağmen 15 Gün İçinde Mücbir Sebep Olmaksızın Tam Olarak İbraz Edilmemesi veya İbraz Süresi Geçtikten Sonra İbraz Edilen Defter ve Belgelerin Tümünün veya Bir Kısmının Geçersiz Olduğunun Tespit Edilmesi Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin on iki katı tutarında. Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için aylık asgari ücretin altı katı tutarında. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için aylık asgari ücretin üç katı tutarında. Defter ve belgelerin verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılması halinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için aylık asgari ücretin yarısı tutarında (defter ve belge ibraz etmeme halinde uygulanacak cezayı geçmemek üzere). İbraz edilmekle birlikte, bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken, işletme hesabı esasına göre defter tutulmuş olması halinde aylık asgari ücretin on iki katı tutarında. Kurum un denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının; bu Kanun un uygulanmasından doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler

16 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 17 görevlerini yapmasına engel olamazlar. Engel olanlar hakkında, asgari ücretin beş katı tutarında. Kurum un denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişiler fiil daha ağır bir cezayı gerektiren ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde Türk Ceza Kanunu nun 265 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre cezalandırılır. Bu suçu işleyenler hakkında ayrıca asgari ücretin on katı tutarında. Her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında. 8 inci maddenin yedinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kamu idareleri ile bankalara sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında. 8 inci maddenin üçüncü fıkrasında, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler için aynı maddenin üçüncü fıkrasında, 47 nci maddenin üçüncü fıkrasında ve 90 ıncı maddenin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında. 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bildirim yükümlülüğünü yasal süresi içinde yerine getirmeyen ticaret sicili memurlukları ile aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen yükümlülüğü yasal süresi içinde yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara yerine getirilmeyen her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında. 85 inci maddenin beşinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri belirtilen sürede yerine getirmeyenlere, aylık asgari ücretin iki katı tutarında. 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanun un geçici 20 nci maddesinde yer alan

17 18 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında; bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla; her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için asgari ücretin onda biri tutarında. 100 üncü maddenin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara asgari ücretin yarısı tutarında. Ek 6 ncı maddeye göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, her bir fiil için asgari ücret tutarında sayılı Yasa nın Yürürlüğe Girdiği 01/10/2008 veya Sonraki Bir Tarihte İşlenen Fiiller Yönünden Tahakkuk Zamanaşımı Süresi 5510 sayılı Kanun un 102 nci maddesinin yedinci fıkrasında, İdari para cezaları on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresi, fiilin işlendiği tarihten itibaren başlar hükmü yer almaktadır. Buna göre, 5510 sayılı Kanun da öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezalarının, en geç fiilin işlendiği tarihten itibaren on yıl içinde tebliğ edilmesi gerekmektedir. Örnek; Özel sektör işverenince düzenlenen 2009/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinin Kurum a yasal süresi dışında verildiği ve söz konusu belgenin Kurumca işleme alındığı varsayıldığında, bahse konu prim belgesinin yasal

18 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 19 verilme süresi 23/11/2009 tarihinde sona ermiş olduğundan; söz konusu fiil dolayısıyla uygulanacak idari para cezası 22/11/2019 tarihine kadar tebliğ edilmediği takdirde zamanaşımına uğrayacaktır. Yasal Ödeme Süresinin Son Günü 01/10/2008 veya Sonraki Bir Tarihe Rastlayan İdari Para Cezalarının Tahsilinde Dikkate Alınacak Zamanaşımı Süresi 5510 sayılı Kanun un 102 nci maddesinin dördüncü fıkrasına göre, idari paracezalarının tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ödenmesi gerekmektedir sayılı Kanun un 93 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; Kurum un prim ve diğer alacakları ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak on yıllık zamanaşımına tâbidir hükmüne istinaden; ödeme süresinin dolduğu on beşinci günü takip eden takvim yılı başından itibaren on yıl olarak dikkate alınacaktır. Örnek; 17/04/2010 tarihinde sigortalı çalıştırmaya başlayan, ancak işyeri bildirgesini yasal süresi dışında Kurum a veren işveren hakkında uygulanan idari para cezasının, 25/05/2010 tarihinde tebliğ edildiği varsayıldığında; idari para cezasının ödeme süresi 09/06/2010 tarihinde sona ermektedir. Dolayısıyla, bahse konu idari para cezasına ilişkin on yıllık zamanaşımı süresi 01/01/2011 tarihinde başlayıp 31/12/2020 tarihinde sona erecektir.

19 20 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 6İdari Para Cezalarına İtiraz ve Peşin Ödeme İndirimi Uygulaması Nasıldır? 5510 sayılı Yasa nın 102 nci maddesi hükmüne göre; İdarî para cezaları ilgiliye tebliğ ile tahakkuk eder. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Kurum a ya da Kurum un ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde Kurum a itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir. İdarî para cezalarının, Kurum a itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme; idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez. Ancak Kurumca veya mahkemece Kurum lehine karar verilmesi halinde, daha önce tahsil edilmemiş olan dörtte birlik ceza tutarı, 89 uncu maddenin ikinci fıkrası hükmü de dikkate alınarak tahsil edilir. Mahkemeye başvurulması idari para cezasının takip ve tahsilini durdurmaz. Tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde ödenmeyen idari para cezaları, 89 uncu madde hükmü gereğince hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

20 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 21 7İdari Para Cezalarında Pişmanlık İndirimi Nasıl Uygulanır? Mahkeme kararına, Kurum un denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, 5510 sayılı Kanun un 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (g), (h) ve (j) bentlerinde öngörülen cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. Pişmanlık ve Peşin Ödeme İndiriminin Birlikte Uygulanması 5510 Sayılı Yasa nın 102 nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Yasa nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, bir sigortalı başına bir asgari ücret oranında idari para cezası uygulanmaktadır. İşe giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezanın ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır. İdarî para cezalarının, Kurum a itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını etkilemez.

21 22 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Örnek; tarihleri arasında bir sigortalı için işe giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra 30 gün içinde verildiğini ve tebliğ edilen cezanın da, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödendiğini varsayalım ,00 (asgari ücret) X 1/ 4 = 267,75 TL 267,75 X 3/4 = 200,00 TL ceza tahsil edilecektir Sayılı Yasa nın 102 nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Yasa nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işten ayrılış bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, bir sigortalı başına bir asgari ücretin onda biri oranında idari para cezası uygulanmaktadır. Ayrıca, söz konusu bildirgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içerisinde verilmesi ve cezanın ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi durumunda, ceza dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden tatbik edilmektedir. Öte yandan, idari para cezalarının, kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde peşin ödenmesi halinde de, bunun dörtte üçü tahsil edilir. Peşin ödeme idari para cezasına karşı yargı yoluna başvurma hakkını da etkilemez. Örnek; tarihleri arasında bir sigortalı için işten ayrılış bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verildiğini ve tebliğ edilen cezanın da, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde ödendiğini varsayalım ,00 (asgari ücret) X 1/10 =107,10 TL 107,10 X 1/ 4 = 26,77 TL 26,77 X 3/4 = 20,00 TL ceza tahsil edilecektir.

22 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 23 8İşe İade Davası Sonucu Ödenen Ücret veya Tazminatın Sigorta Primi Açısından Uygulaması Nasıldır? 4857 sayılı İş Yasası nın 21 inci maddesi uyarınca, işverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde; işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşveren, işçiyi başvurusu üzerine bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur. Mahkeme veya özel hakem feshin geçersizliğine karar verdiğinde, işçinin işe başlatılmaması halinde ödenecek tazminat miktarını da belirler. Kararın kesinleşmesine kadar çalıştırılmadığı süre için işçiye en çok dört aya kadar doğmuş bulunan ücret ve diğer hakları ödenir. İşverenin işçiyi başlatmaması halinde ödeyeceği tazminat, niteliği itibariyle ücret sayılabilecek kazanç değildir. Bu nedenle sigorta primine tabi değildir. Ancak; işçi ister işe başlatılsın ister başlatılmasın, çalışmadığı süre için ödenecek ve en çok dört ay olabilecek ücret ve diğer hakları ise sigorta primine tabidir.

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun;

Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; İDARİ PARA CEZALARI 5510 S.K.MD. 102 Kurumca dayanağı belirtilmek suretiyle diğer kanunlarda aşağıda belirtilen fiiller için idari para cezası öngörülmüş olsa dahi ayrıca bu Kanunun; a) 1) 8 inci maddesinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013 Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta primi teģviki düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SSK.5.01.08.00/VIII-031-727934 30 Ekim 2008 Konu : Prim ve idari para cezası borçlarının

Detaylı

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR

G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR Sayı : B.13.2.SGK.0.10.06.00/ 031-103 Konu :Tecil, taksitlendirme yetkileri ile 03/02/2009 usul ve esasları G E N E L G E 2009 20 1- GENEL AÇIKLAMALAR 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu hükümleri

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003

İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 8423 İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Kabul Tarihi : 22/5/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam

Detaylı

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI

66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 66- SÖZLEġMEYE DAVET KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU SözleĢmeye davet Madde 42- (DeğiĢik birinci fıkra: 20/11/2008-5812/15 md.) 41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali

Detaylı

GENELGE 2009/79. 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammına ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

GENELGE 2009/79. 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren fiili hizmet süresi zammına ilişkin yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır. T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sayı : B.13.2.SGK.0.10.03.00-509 05/06/2009 Konu : Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması.

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2-

6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- 6111 Sayılı (Torba) Kanun ile Çalışma Mevzuatında Getirilen Değişiklikler -2- Cumhur Sinan ÖZDEMİR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Baş İş Müfettişi Uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan ve Torba

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU I-GENEL BİLGİLER: A- ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 506 sayılı Kanunun 2. maddesinde, hizmet akdine istinaden bir veya birkaç işveren

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : B.13.2.SGK.0.10.04.00/31-842714 Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 397 25/06/2010 Konu: Devamlı mahiyetteki işyeri sigortalıları ile yapılan veya piyasadan hazır

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik

i) Numune verilmek amacıyla prototiplerden kopyalar çıkarılıp dağıtılması ve reklam amaçlı tüketici testleri, j) Üretim ve üretim altyapısına yönelik YÖNETMELĐK Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ARAŞTIRMA VE GELĐŞTĐRME FAALĐYETLERĐNĐN DESTEKLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN UYGULAMA VE DENETĐM YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar GİRİŞ Bilindiği gibi; Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:16) Kişilerden Alacaklar 1- Bütçe içi ve bütçe dışı işlemlerden doğan yersiz, fazla ve haksız ödemeler, 2- Çalınan, kaybedilen veya

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 11695 SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kanun Numarası : 6356 Kabul Tarihi : 18/10/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 7/11/2012 Sayı : 28460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı