Neşet DECDELİ 1. Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı, Ankara. Özetçe. 1. Giriş. Abstract

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Neşet DECDELİ 1. Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı, Ankara. Özetçe. 1. Giriş. Abstract"

Transkript

1 MULTIPLE INTERNET SERVICE PROVIDER APPLICATIONS IN THE INTERNET SERVICE TO BE PROVIDED OVER CABLE TV NETWORK : CURRENT REGULATIONS AND RECOMMENDATIONS FOR TURKEY KABLO TV ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN VERİLECEK İNTERNET SERVİSİNDE ÇOKLU İNTERNET SERVİS SAĞLAYICI UYGULAMALARI: MEVCUT DÜZENLEMELER VE TÜRKİYE ÖNERİLERİ Neşet DECDELİ 1 Telekomünikasyon Kurumu, Lisans ve Sözleşmeler Dairesi Başkanlığı, Ankara 1 e-posta: Özetçe Bu çalışmada, kablo (kablo TV) şebekesi üzerinde çoklu İnternet Servis Sağlayıcı uygulamaları incelenmiştir. Bu uygulamaya kısaca açık erişim denilmektedir. Günümüzdeki kablo şebekeleri, kablo işletmecilerinin, servis sağlayıcıların ve kullanıcıların ilgisini çekmektedir. Çünkü kablo şebekelerinin çoğu artık Karma Fiber Koaksiyel yapıdadır ve kullanıcılara genişbant erişim imkanı sağlamaktadır. Bu yapı, kaliteli TV yayınlarının ve birçok telekomünikasyon hizmetinin sunulmasına da uygundur. Özellikle İnternet Servis Sağlayıcılar, rekabet ortamının oluşacağı ve kullanıcıların bundan fayda sağlayacağı iddiasıyla, kablo şebekelerine erişmek ve hizmetlerini bunlar üzerindeki kullanıcılara sunmak istemektedirler. Ancak, kablo işletmecileri, kullanıcılarını ve dolayısı ile gelirlerini İnternet Servis Sağlayıcılarla paylaşmak istemediklerinden, buna karşı çıkmaktadırlar. Teknik açıdan, açık erişimi mümkün kılacak değişik yöntemler vardır. Bunlar, temelde fiziksel ayrım ve mantıksal ayrımdır. Açık erişimin uygulamasında da iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bunlar, pazar gelişimli açık erişim ve zorunlu açık erişimdir. En çok tercih edilenler, Politika Tabanlı Yönlendirme (mantıksal ayrım) modeli ve pazar gelişimli açık erişimdir. Türkiye de de pazar gelişimli açık erişim uygulamasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte Telekomünikasyon Kurumu, gerekli gördüğü kablo işletmecilerini zorunlu açık erişime tabii tutabilmelidir. Abstract In this study, multiple Internet service provider applications over cable network have been studied. This application is shortly called open access. At the present time, the cable networks are attractive for cable operators, service providers and users. Because, most of the cable networks have now Hybrid Fiber Coaxial structure and provide the users the capability of broadband access. This structure is also appropriate for offering high quality TV broadcasts and many telecommunication services. In particular, the Internet Service Providers, asserting that the competition environment will exist and the users will benefit from this, want to access this network and offer services to users over it. However, the cable operators oppose to this demand of Internet Service Providers because of not wanting to share their users and so their revenues with Internet Service Providers. There are different methods that make the access technically possible. These are basically physical separation and logical separation. Two different approaches can be applied in the implementation of the open access. These are market driven open access and forced open access. The most preferred one is Policy Based Routing (logical separation) method and the market driven open access. It is concluded that the application of market driven open access will be appropriate for Turkey too. Nevertheless, Telecommunications Authority should be able to force the selected cable operators to apply the open access. 1. Giriş Kablo İnternet hizmetinin verilmesinde çoklu İnternet Servis Sağlayıcı uygulamaları ifadesiyle birden fazla İnternet Servis Sağlayıcının kablo şebekesi üzerinden kullanıcılara erişmesi anlatılmaktadır. Kablo İnternet hizmetinde birden fazla (çoklu) İnternet Servis Sağlayıcı uygulamaları konusu; dünya literatüründe, açık erişim (open access) ya da kabloya açık erişim (open access to cable, cable open access) olarak geçmekte olup, bu çalışmada da açık erişim ifadesi kullanılmıştır. Açık erişim konusunda, ilk düzenleyici uygulama Kanada da gerçekleşmiş ve tartışmalar ise bazı Kablo İşletmecilerin bazı İnternet Servis Sağlayıcılar ile ortaklık sağlayıp diğer İnternet Servis Sağlayıcılara kablo şebekelerini kapatmak istemesiyle, Amerika Birleşik Devletleri nde devam etmiştir. Türkiye de halihazırda açık erişim yoktur. Kablo şebekesi sahibi olan Türksat, sadece TTNet vasıtasıyla İnternet e erişim hizmeti vermektedir. Bu durum diğer İnternet Servis Sağlayıcılar tarafından

2 tartışılmaktadır ve değiştirilmesi yönünde Telekomünikasyon Kurumu ve Rekabet Kurumu nezdinde bir takım girişimlerde bulunmuşlardır. 2. Açık Erişim 2.1. Kablo Şebekesi Elektronik iletişim şebekeleri ve hizmetleri pazarlarında rekabet konusundaki Avrupa Komisyonu Direktifi 2002/77/EC ye göre, kablo şebekeleri, temelde, kamuya radyo /televizyon yayını sunmak ya da dağıtmak için kurulmuş kablo temelli altyapılardır[1]. Bu altyapılar, gelişim sırasına göre, koaksiyel, karma fiber-koaksiyel yada eve kadar fiber kablodan oluşabilmekte ve gelişmiş altyapılar üzerinden radyo/tv yayınlarıyla birlikte İnternet erişimi ve diğer telekomünikasyon hizmetleri de sunulabilmektedir. Günümüzde en yaygın kullanılan altyapı Karma Fiber Koaksiyel yapıdadır (Şekil 1). Ancak artan bant genişliği ihtiyacı, gelişen teknolojiler ve azalan altyapı maliyetleriyle birlikte fiber kablo adım adım eve doğru ilerlemektedir. Şekil 1: Karma Fiber Koaksiyel Yapı 2.2. Açık Erişim Görüşleri Açık erişimin uygulanması konusunda üç temel görüş bulunmaktadır[2]. Bunlardan ilk ikisi açık erişimi ve düzenlemelerini desteklerken, üçüncü görüş açık erişimi ve düzenlemelerini reddetmektedir. (i)birinci görüş, tüm Kablo İşletmecilerinin adil ve ayrımcı olmayan bir temelde isteyen diğer İnternet Servis Sağlayıcılara de erişim sağlamasıdır. Buna göre, İnternet in uçtan uca olan doğal yapısını korumak amacıyla, mevcut yerel telekom işletmecilerinin tabi olduğu düzenlemeler (örneğin yerel şebekenin zorunlu açık erişime tabi tutulması), kablo genişbanda da uygulanmalı, Kablo İşletmecilere diğer yerel işletmecilerden farklı davranılmamalı ve kablo genişbant da zorunlu erişim düzenlemelerine tabi tutulmalıdır. Örneğin bir tanıma göre; açık erişim, kullanıcının, bir kablo modem tabanlı genişbant hizmetine abone olmak istediğinde, şebekedeki bir çok İnternet Servis Sağlayıcı arasından kendi istediği İnternet Servis Sağlayıcıyı seçmesidir [3]. Amerika daki OpenNet Coalition ise, açık erişimi, diğer İnternet Servis Sağlayıcıların da, adil bir temelde, kendi hizmetlerini talep eden kullanıcılara erişmek amacıyla, son kullanıcıya erişim hakkını Kablo İşletmecisinden satın alması ve kullanıcının kendi tercihi olan İnternet Servis Sağlayıcıyı seçebilme imkanı olarak tanımlamaktadır. (ii)ikinci görüş, diğerine göre daha az kapsamlı açık erişim öngörmektedir. Buna göre; Kablo İşletmecilerinin, adil ve ayrımcı olmayan bir temelde, isteyen diğer İnternet Servis Sağlayıcılara da erişim sağlaması yükümlülüğü, sadece Kablo İşletmeciler ve içerik sağlayıcılar arasında dikey birleşme olduğunda uygulanmalıdır. Yukarıdaki ilk iki görüş, kısaca zorunlu açık erişim olarak ifade edilebilmektedir. Zorunlu açık erişimde; Ulusal Düzenleyici Otoritenin kendi belirlediği ve/veya onayladığı şartlar ve tarifeler çerçevesinde, tüm Kablo İşletmeciler ya da gerekli görülen Kablo İşletmeciler, zorunlu açık erişim yükümlüsüdür. Kablo İşletmeciler, adil, ayrımcı olmayan ve rekabetçi bir ortamda isteyen tüm İnternet Servis Sağlayıcılara erişim sağlamak zorundadır. Kablo İşletmecisinden erişim sağlayan hiç bir İnternet Servis Sağlayıcıya özel hak verilmemekte, aksine her İnternet Servis Sağlayıcı erişim kapasitesini Kablo İşletmecisinden satın almaktadır. Kablo İşletmecisi, adil bir temelde şebekeyi işletmekte ve yönetmektedir. (iii)üçüncü görüş, Kablo İşletmecilerinin hiç bir şekilde zorunlu açık erişim düzenlemelerine tabi tutulmamalarını öngörmektedir. Buna göre; zorunlu açık erişim düzenlemeleri, Kablo İşletmecilerinin, genişbanda yapacakları yatırım teşviklerini azaltacaktır. America Online ve Time Warner a göre; açık erişim, İnternet Servis Sağlayıcılar ve Kablo İşletmeciler arasında görüşülerek mutabakata varılacak ticari anlaşmalar sonucunda ve serbest bir pazarda başarılmalıdır. Çünkü bu tür anlaşmalarda, ücretler, koşullar ve şartlar, İnternet Servis Sağlayıcının ihtiyacına ve Kablo İşletmecisinin kaynaklarına göre değişebilmektedir[4]. Bu üçüncü tanım için, kısaca pazar gelişimli açık erişim ifadesi kullanılmaktadır. Pazar gelişimli açık erişimde; pazar dengeleri içerisinde, İnternet Servis Sağlayıcılar ve Kablo İşletmeciler arasındaki ticari görüşmeler ve vardıkları anlaşmalar sonucunda, Kablo İşletmeciler, anlaştığı İnternet Servis Sağlayıcılara erişim sağlamaktadırlar. Genel olarak, açık erişimi uygulama konusunda düzenleyici kurumların iki temel yaklaşımı vardır: (i)pazar gelişimli açık erişim uygulamaları (örneğin Amerika ve çeşitli Avrupa Birliği ülkeleri): Pazar dengeleri içerisinde, ticari bir temelde, İnternet Servis Sağlayıcılar ve Kablo İşletmeciler kendi aralarında yaptıkları anlaşma sonucunda, Kablo İşletmecisi dilediği İnternet Servis Sağlayıcıya açık erişim sağlamaktadır. Olağanüstü durumlar haricinde Ulusal Düzenleyici Otoritenin müdahalesi olmamaktadır. (ii)zorunlu açık erişim uygulamaları (örneğin Kanada, Singapur, Hong Kong) : Ulusal Düzenleyici Otoritenin koyduğu şartlar çerçevesinde (özellikle onayladığı tarifelere uygun olarak) Kablo İşletmeciler, isteyen tüm İnternet Servis Sağlayıcılara erişim sağlamak zorundadır. Kablo İşletmecisinden erişim sağlayan hiç bir İnternet Servis Sağlayıcıya özel hak verilmemekte, aksine her İnternet Servis Sağlayıcı erişim kapasitesini Kablo İşletmecisinden satın almaktadır. Kablo İşletmecisi, adil bir temelde şebekeyi işletmekte ve yönetmektedir Açık Erişim Tanımı İster zorunlu isterse pazar gelişimli olsun, bir kablo şebekesine birden fazla İnternet Servis Sağlayıcının

3 erişmesini açık erişim olarak düşünürsek, açık erişimi, teknik açıdan, şöyle tanımlamak mümkündür : Aşağıdaki gerekli teknik kriterlerin her ikisinin de sağlandığı varsayılarak, kablo sistemleri üzerinden, rekabetçi bir ortamda, Kablo İşletmecisinin kendi İnternet Servis Sağlayıcısına ve diğer İnternet Servis Sağlayıcılara erişim hizmeti sunmasıdır. Bu kriterler : (i) Kablo sistemi teknik altyapısı, teknik sebepler hariç Kablo İşletmecisinin herhangi bir kısıtlaması olmadan, İnternet Servis Sağlayıcıların diledikleri hizmetleri, kendilerini seçen kullanıcılara sunmaları imkanını sağlamalıdır, (ii) Kablo sistemi teknik altyapısı ve/veya Ulusal Düzenleyici Otoritelerin yaptıkları düzenlemeler, Kablo İşletmecisinin, kendi şebekesi üzerindeki herhangi bir İnternet Servis Sağlayıcı kullanıcısı tarafından gönderilen veya alınan veri iletiminin içeriğini izleme veya kendi amacı doğrultusunda kullanmasını önlemelidir. Teknik olarak, açık erişimin sağlanabilmesi için, bölgesel headend e/hub a İnternet Servis Sağlayıcıların bağlanabilmesi gerekmektedir (Şekil 2). Şekil 2: Açık Erişimde İnternet Servis Sağlayıcı Bağlantıları 2.4. Açık Erişim Modelleri Teknik açıdan açık erişim e uygun olan bir kablo şebekesinde, kullanıcı kendisinin seçtiği İnternet Servis Sağlayıcı üzerinden İnternet e erişebilmektedir. Ancak bunun gerçekleşmesi için, çözülmesi gereken sorun, paylaşmalı bir şebeke olduğu göz önünde tutulduğunda, kablo şebekesinin, veriyi kullanıcı ile seçtiği İnternet Servis Sağlayıcının şebekesi arasında nasıl yönlendireceğidir. Çoklu İnternet Servis Sağlayıcıların kablo şebekelerine erişimini sağlayan üç model vardır. Bunlar: (i)kablo İşletmecisinden satın alınan toptan servisin yeniden markalanarak satılması (Yeniden Markalama ve Satma): Bu model Amerika da çoğu büyük Kablo İşletmecisi tarafından önerilmektedir[5]. (ii)fiziksel ayrım (Ayrı Kanal Tahsisi): Farklı İnternet Servis Sağlayıcılar tarafından farklı kablo kanallarının kullanılması modelidir[6]. (iii)mantıksal ayrım : Bu modelde değişik mantıksal ayrım yöntemleri kullanılmaktadır[6]. Bunlar; a.tünelleme: Kullanıcı, Kablo İşletmecisi ve İnternet Servis Sağlayıcı arasında mantıksal olarak özel bir tünel açılması modelidir. Bu tünel için genellikle kullanılan yöntemler: i.ethernet Üzerinden Noktadan Noktaya İletişim Protokolü ii.katman 2 Tünelleme Protokolü b.politika Tabanlı Yönlendirme Yukarıdaki tüm modeller, Karma Fiber Koaksiyel Şebeke ve Eve Kadar Fiber Şebeke üzerinde uygulanabilmektedir Açık Erişim ve Rekabet Açık erişim talebinin temelinde yatan en büyük etken, İnternet erişimindeki rekabet ve pazar durumudur. Eğer pazar olarak tüm İnternet erişim yöntemlerini ele alırsak, kablo genişbandın kendisi pazar değil, sadece pazarın bir parçasıdır. Bu pazara, Kablo, DSL, Sabit Telsiz Erişim, Uydu, ISDN, Çevirmeli Bağlantı vb. erişimler de dahildir. Bu durumda, çevirmeli bağlantılı erişim hizmeti etkin bir erişim yöntemidir. Bu nedenle, kablonun İnternet erişim hizmeti pazarında tekel olması mümkün olmamaktadır. Eğer herhangi bir Kablo İşletmecisi, kablo İnternet erişim hizmetlerinin ücretlerini artırmaya çalışırsa, talebin diğer seçeneklere kayma riski vardır ki, bu kablo şirketlerinin İnternet erişim hizmeti sunarken etkin pazar gücünün olmadığını onaylar niteliktedir. Diğer yandan, eğer genişbant erişim ayrı bir pazar olarak ele alınırsa, o zaman kablo genişbandın diğer genişbant alternatifleri ile rekabeti söz konusudur. Yani kablo genişbant, sadece kendi başına bir pazar değil DSL, Sabit Telsiz Erişim, ISDN, Uydu vb. erişimler gibi diğer alternatiflerin de bulunduğu bir pazardır. Sonuçta Kablo İşletmecilerinin tekeli ele geçirme veya sunulan içeriği kontrol etme adına yapacakları herhangi bir teşebbüs, kullanıcıların diğer alternatifleri olduğu sürece önemli olmayacaktır. Kablonun, İnternet erişiminde doğal tekel olabileceği tek durum, her bölgede tek Kablo İşletmecisinin olduğu ve kablo İnternet pazarı diye başlı başına bir pazar tanımı yapıldığında söz konusudur. Oysa, İnternet pazarı tek bir sektördür. Ayrıştırması, ancak darbant ve genişbant İnternet pazarı olarak yapılmalıdır. Türkiye, açık erişim konusunda bir takım düzenlemeler yapılan ve/veya tartışmalar yaşanan ülkelere göre, gerek kablo şebekelerinin eriştiği hane yüzdesinde ve gerekse genişbant kablo İnternet oranında oldukça geridedir. Türkiye nin göstergeleri, açık erişim konusunda hiç tartışma yaşamamış yada daha bir kaç yıl önce tartışmalar yaşamış ülkelere göre de oldukça geridedir. Dünyadaki ve Türkiye deki bazı şirketlerin iddialarına rağmen, eğer Kablo İşletmecisi, Karma Fiber Koaksiyel şebeke üzerinde açık erişim sağlamaya istekli ya da zorunlu ise, etkin ve adil bir temelde açık erişim sağlanmasında teknik açıdan hiç bir engel yoktur. Ancak son kullanıcıya erişim platformlarından biri olan kablo şebekeleri paylaşımlı bir yapıya sahip olduğundan, kablo şebekesinin ayrıştırılması sabit telefon şebekesindeki yerel şebekenin ayrıştırılmasından oldukça farklıdır. Bir düğüme bağlı ve kullanıcıya hizmet veren kablo şebekesi, her bir kullanıcı için ayrı tahsis edilmiş, fiziksel bir hatta ayrıştırılamamaktadır. Kullanıcılar toplam kapasiteyi paylaşmaktadırlar. Bazı ilave düzenleme ihtiyacı olabilmesine rağmen, işletmecinin kablo şebekesini yeniden kurmasına gerek yoktur. Açık erişimi engelleyen teknik engeller, donanım üreticileri tarafından ya da Ulusal Düzenleyici Otoritenin öncülüğünde kurulan komisyonlar (Kanada daki gibi) tarafından kolayca aşılabilecek

4 durumdadır. Bununla birlikte, eğer engelleyici bir düzenleme politikası ya da Kablo İşletmecisi ile İnternet Servis Sağlayıcı arasındaki sözleşmeden kaynaklanan sınırlamalar olmazsa, Kablo İşletmecisi hem kendi kullanıcılarının hem de şebekesi üzerindeki diğer İnternet Servis Sağlayıcıların kullanıcılarının İnternet içeriğini kontrol edebilmekte ve kendi lehine kullanabilmektedir. 3. Sonuç, Değerlendirme ve Öneriler Hem zorunlu açık erişimde hem de pazar gelişimli açık erişimde, bir kablo şebekesi üzerinde birden fazla İnternet Servis Sağlayıcının olması durumunda, Ulusal Düzenleyici Otorite, Kablo İşletmecilere uygulayacağı ortak düzenlemeler ile gerekli önlemleri almalıdır. Bu önlemler: (i)kablo İşletmecisi, kullanıcıları kendi İnternet Servis Sağlayıcısı lehinde yönlendirme yapmamalı ya da zorlamamalıdır, (ii)kablo İşletmecisi, kullanıcıların İnternet başlangıç sayfalarını kısıtlamamalıdır, (iii) İnternet Servis Sağlayıcılara herhangi bir içerik zorlaması yapmamalıdır, (iv) İnternet Servis Sağlayıcılar kullanıcılar ile doğrudan sözleşme ve faturalandırma yapabilmelidir, (v) Kablo İşletmecisi, kullanıcı ile İnternet Servis Sağlayıcı arasındaki bilgi akışı üzerinde herhangi bir kısıtlama yapmamalı ve bunu kontrol ederek kendi lehine kullanmamalıdır. (vi) Kablo İşletmeciler ve İnternet Servis Sağlayıcılar arasında bir erişim sözleşmesi imzalanmalıdır. Bu sözleşmede; uygulanacak erişim tekniği (veri yönlendirme biçimi), aboneyi devreye alma test prosedürleri, faturalandırma, şebeke yönetimi, son kullanıcı sorunları, kullanıcıya kablo modem sağlama, tarife düzenlemeleri, abone ekleme ve çıkarma işlemleri, hizmet kalitesi ve bütünlüğü, sunulacak hizmetler, sonradan sunulması muhtemel hizmetler, artan kapasite talebi karşısında Kablo İşletmecisi nin sorumlulukları, şebeke kapasite artırımı ve ölçeklemesi, tesis paylaşımı, ara bağlantı noktalarının tespiti, değişmesi ve bu noktalarda tarafların görev ve sorumlulukları gibi konular net ve açık olmalıdır Zorunlu açık erişim düzenleme önerileri Zorunlu açık erişime tabi tutulacak Kablo İşletmeciler için yukarıdaki düzenlemelere ilaveten aşağıdaki düzenlemeler de uygun olacaktır : (i)kablo İşletmeciler, kendi İnternet Servis Sağlayıcısına ve/veya isteyen tüm İnternet Servis Sağlayıcılara adil, ayrımcı olmayan bir temelde şebekelerine erişim hakkı vermelidir. (ii)kablo İşletmeciler, şebekelerini işletirken ve İnternet Servis Sağlayıcılara erişim sağlarken, adil ve ayrımcı olmayan bir temelde, tüm İnternet Servis Sağlayıcılara aynı mesafede olmalı ve herhangi bir İnternet Servis Sağlayıcı lehine çalışmamalıdır. Şeffaf olmalıdır. (iii)kablo İşletmecisi ve Kablo İşletmecisinin kendi İnternet Servis Sağlayıcısı arasında hesap ayrıştırması olmalıdır. (iv)kablo İşletmeciler, şebekelerine erişen tüm İnternet Servis Sağlayıcılara, bu erişim hizmetini belirledikleri tarife üzerinden satmalıdır. Bu tarife, maliyet bazlı belirlenmeli ve Ulusal Düzenleyici Otorite tarafından onaylanmalıdır. (v)kablo İşletmecisi, şebeke kapasitesini, şebekesine erişen İnternet Servis Sağlayıcıların kullanıcılarının taleplerine, dolayısıyla da İnternet Servis Sağlayıcıların taleplerine uygun biçimde yapılandırmalıdır. Gerekli durumlarda, erişim sağlayan İnternet Servis Sağlayıcıların da görüşleri doğrultusunda şebekede bölümlendirmeler yaparak kapasite artırımına gitmelidir. Ancak yaptığı yatırımları, maliyet bazlı olarak tarifelerine yansıtabilir Pazar gelişimli açık erişim düzenleme önerileri Pazar gelişimli açık erişim uygulamasında, Kablo İşletmeciler ve İnternet Servis Sağlayıcılar ticari bir temelde görüşecekler ve kendi belirleyecekleri tarifeler üzerinden erişim hizmeti alıp satabileceklerdir. Bu senaryoda, Ulusal Düzenleyici Otoritenin müdahalesi söz konusu değildir. Ancak sektörde etkin rekabet ortamını bozacak faaliyetler gibi (örneğin Kablo İşletmeciler ve İnternet Servis Sağlayıcılar arasındaki şirket birleşmeleri, şirketlerin faaliyetlerini bırakmaları, etkin piyasa gücüne sahip bir Kablo İşletmecisinin genişbant erişim pazarını etkilemesi vb) olağanüstü bir gelişme olduğunda, Ulusal Düzenleyici Otorite, ilgili Kablo İşletmecisini zorunlu açık erişime tabi tutabilmelidir Sonuç Açık erişimi sağlamak ve/veya etkin bir kablo sistemi yapısı oluşturmak için, Türkiye deki mevcut ve/veya kurulacak olan tüm kablo sistemleri iyileştirilerek, bant genişliği halihazırdaki en yüksek bant genişliği olan 862 MHz e yükseltilmeli, gelişen teknoloji ve artan bant genişliğine paralel olarak Kablo İşletmeciler şebekelerini geliştirmelidirler. Kullanılacak olan standart en az DOCSIS 1.1 sürümü olmalıdır. Kısa vadede, Kablo İşletmecilerinin kendi yazılım ve donanımlarında yapacakları iyileştirmeler ve diğer İnternet Servis Sağlayıcıların donanımlarının konumlandırılması için mevcut tesislerinde yer açmaları yararlı olacaktır. Uzun vadede, açık erişimi bütün yönleriyle sağlamak, uygulamak ve kolaylaştırmak için şebeke altyapısını geliştirecek, şebekede yenilikler sağlayacak ve kamu yararına olacak yeni bir şebeke mimarisi ne önem vermek ve yaygınlaştırılmasını sağlamak gereklidir. Bu mimari; yeni nesil şebeke yapısını temsil etmekte olup, kullanıcı seçimini, İnternet Servis Sağlayıcı rekabetini ve toplumun teknolojiye erişimini en üst düzeyde tutacaktır. Bu şebeke mimarisinin; fiberin kullanıcılara daha fazla yaklaştığı Eve Kadar Fiber yapısında olacaktır. Dolayısıyla Türkiye de bu yapı teşvik edilmeli ve özendirilmelidir. Karma Fiber Koaksiyel şebeke üzerinde açık erişimi uygulamanın en uygun yöntemi olarak Politika Tabanlı Yönlendirme modeli önerilmektedir. Politika Tabanlı Yönlendirmenin nasıl uygulandığına bağlı olarak, ya açık erişimin amacına hizmet edecek şekilde ya da zarar verecek şekilde uygulanabileceği doğrudur. Dolayısıyla burada asıl önemli olan teknik konular değil, kendisine erişim imkanı verilen diğer İnternet Servis Sağlayıcı ve Kablo İşletmecisi arasında sağlanan sözleşme koşulları ve/veya düzenleyici kurallardır. Kablo İşletmecisi, kullanıcıların İnternet bağlantısı üzerindeki kontrolü konusunda sınırlandırılırsa, bu model potansiyel olarak kullanıcılara İnternet Servis Sağlayıcı seçiminde en fazla özgürlüğü sağlamaktadır. Türkiye de henüz genişbant pazarı yokken ve/veya yeni gelişmeye başlamışken, genişbant alternatiflerinden biri olan kablo sektöründe, zorunlu açık erişim gibi şimdilik gereksiz

5 bir düzenlemeye kalkmak, bu sektörde yapılacak yatırımları tehlikeye atabilecektir. Bu nedenle, halihazırda kablo pazarında birden fazla Kablo İşletmecisi vardır ve pazar gelişimli açık erişimin uygulanması uygundur. Ancak Telekomünikasyon Kurumu, kablo pazarındaki gelişmeyi, Kablo İşletmecilerinin İnternet Servis Sağlayıcılarla yapacakları anlaşmaları ve/veya birleşmeleri, her Kablo İşletmecisi nin hizmet verdiği bölgedeki İnternet ve/veya genişbant İnternet pazarını, diğer alternatif platformlardaki gelişme vb. konuları takip ederek, gerekli gördüğü Kablo İşletmecisine zorunlu açık erişim yükümlülüğü getirmelidir. 4. Kaynakça [1] EC, 2002/77/EC, Commission directive 2002/77/EC of 16 September 2002 on competition in the markets for electronic communications networks and services, s.5 egulatory/maindocs/documents/l_ en pdfLee [2] Bittlingmayer, G., Hazlet, T. W., 2002, Open access: the ideal and the real, Telecommunication policy, Volume 26, Numbers 5/6, June/July 2002, s.296, 298, 299, 309 [3] Cable Modem Net, Open access:what it means to you, [4] FCC, 2000, Inquiry concerning high-speed access to the İnternet over cable and other facilities, Notice of inquiry, ABD, s.13 Notices/2000/fcc00355.doc [5] CTC (Columbia Telecommunications Corporation), 2001, Technological analysis of open access and cable television systems, Kolombiya, ABD, s.2, 3, 9, 13, 16-32,D-3 [6] Cisco, Managed broadband access using MPLS VPNs for cable MSOs, m

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul

Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Telekomünikasyon Sektöründe Rekabet Sektörel Rekabet ve Tüketici Hakları Dairesi Başkanlığı Ocak 2008 İstanbul Gündem Genel İstatistikler Pazar Analizleri Sabit Arama Pazarı Mobil Arama Pazarı Genişbant

Detaylı

YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI SONRASINDA VERİLECEK HİZMETLER VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ

YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI SONRASINDA VERİLECEK HİZMETLER VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ YEREL AĞIN PAYLAŞIMA AÇILMASI SONRASINDA VERİLECEK HİZMETLER VE DÜZENLEME ÖNERİLERİ SERVICES TO BE PROVIDED AFTER LOCAL LOOP UNBUNDLING AND REGULATION RECOMMENDATIONS Şaban TAŞKIN 1 Telekomünikasyon Kurumu,

Detaylı

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008

Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 Altyapıya Dayalı Rekabet -Türkiye Uygulamaları- Dr. Kuddusi YAZICI Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Tarifeler Dairesi Başkanı Aralık 2008 İçindekiler Genel Bilgi Ulaştırma Bakanlığı Görev ve

Detaylı

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD)

ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) ECTA 2009 DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR KARNESİ (ECTA 2009 REGULATORY SCORECARD) TELKODER DEN Üyesi olduğumuz ECTA tarafından bağımsız danışmanlık kuruluşlarına yaptırılan 2009 Regulatory Scorecard Düzenleyici

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 05.02.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/75 Gündem Konusu : DSL Satış Performans ve Genişbant/THK Erişim Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 08.04.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/198 Gündem Konusu : Toptan İnternet Kampanyası. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PİYASA ANALİZİ ÇALIŞMALARI - VII VERİ AKIŞ ERİŞİMİNİ İÇEREN TOPTAN GENİŞBANT ERİŞİM PİYASASI Kamuoyu Görüşlerini İçeren Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU Ocak 2010, ANKARA Ref: 2010.T.12.2

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 21.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/658 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı 12/12/2011

Detaylı

EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*)

EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*) EX- ANTE DÜZENLEMELER KAPSAMINDA TÜRKİYE PERAKENDE İNTERNET PİYASASI ANALİZİ(*) Ayhan Tözer Telekomünikasyon Kurumu atozer@tk.gov.tr ÖZET Ülkemiz internet hizmetleri piyasasında toptan sevide altyapı (omurga)

Detaylı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı

Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı 1. KaradenizHazar Düzenleyici Konferansi 25 Mayıs 2006, İstanbul Atila Çelik UlaştırmaBakanlığı ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNUN HAZIRLANMASINDA DİKKATE ALINAN HUSUSLAR AB müktesebatının üstlenilmesine ilişkin

Detaylı

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ

YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ YAYIN YÜKSEK KURULU IPTV LİSANS VE YAYIN İZNİ TÜZÜĞÜ (4.3.2011 - R.G. 41 - EK III - A.E. 117 Sayılı Tüzük) KAMU VE ÖZEL RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARI YASASI (39/1997, 34/2003, 36/2010 ve

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME DAĞITIM ŞİRKETİ Kontrol Odası Yönetimi IP Altyapısı MV Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek

Detaylı

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*)

Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler (*) inet-tr 08 - XIII. Türkiye de İnternet Konferansı Bildirileri 22-23 Aralık 2008 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Genişbant İnternet Hizmetleri: Türkiye de Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Öneriler

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/221 Gündem Konusu : Türk Telekom DSL Yeni Müşteri Satış Performans ve İSS Sadakat Kampanyaları. KARAR :Erişim

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 06.12.2011 Karar No : 2011/DK-07/628 Gündem Konusu : SSG İnternet Hizmeti Tarife ve SSG Uygulama Teklifleri. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME

OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME OG VE AG GENİŞBANT POWER LINE HABERLEŞME Akıllı şebekeleri ve akıllı sayaç okumaları hayata geçirebilmek için anahtar nitelikteki enerji değerlerini gerçek zamanlı olarak transfer edilebilecek bir haberleşme

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 YILSONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 6 Şubat 2013 Güçlü Büyüme ve Karlılık 2012 de Devam Etti Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON 1 SÖZLEŞMESİ NE İLİŞKİN PORT VE TRANSMİSYON KONULU EK PROTOKOL TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İLE... ARASINDAKİ FTTx VERİ AKIŞ ERİŞİMİ VERSİYON

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERE AİT LOKAL ERİŞİM, TEÇHİZAT ve DEVRE HAZIRLAMA ÜCRETLERİ KDV ve ÖİV HARİÇ ÜCRETLER Hizmetin verilmesine yönelik olarak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Toptan Hat Kiralama Hizmeti Yoluyla Abonelerine Ses Hizmeti Sunan Sabit Telefon Hizmeti İşletmecilerinin Erişim Yöntemi Değiştirmelerine İlişkin Usul ve Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır.

LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır. TANIMLAR 1. TANIMLAR LOKAL SANTRAL : Abonelerin erişim şebekesi ile direk bağlı olduğu yerel telefon santralıdır. TOLL SANTRAL : Lokal santralların şehirlerarası çıkışlarının yapıldığı santraldir. LOKAL

Detaylı

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014

OpenScape 4000 V7. Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Kurumsal Çözümler Her Zaman Fark Yaratır Ocak 2014 OpenScape 4000 V7 Hibrit Dağıtık Yapı Örneği OpenScape 4000 V7 SoftGate IPDA AP 3700 OpenScape Access 3 OpenScape 4000 V7 Sanal Dağıtık

Detaylı

Dosya Sayısı : 2012-2-118 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 13-03/17-9 Karar Tarihi : 10.01.2013 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

Dosya Sayısı : 2012-2-118 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 13-03/17-9 Karar Tarihi : 10.01.2013 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2012-2-118 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 13-03/17-9 Karar Tarihi : 10.01.2013 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler B. RAPORTÖR :

Detaylı

2.1. Sabit Telefon Piyasası... 6. 2.3. Düzenlemeler... 17. 3.1. Yöntem... 30. 3.2. Kurumsal Arka Plan... 31

2.1. Sabit Telefon Piyasası... 6. 2.3. Düzenlemeler... 17. 3.1. Yöntem... 30. 3.2. Kurumsal Arka Plan... 31 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU SABİT TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ PİYASASINDA REKABET DURUMU ANALİZİ VE ÖNERİLER Ankara, Ağustos 2012 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... i 1 GİRİŞ... 1 2 DÜNYADA SABİT

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2012 2. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 16 Temmuz 2012 2012 2. Çeyreğinde Kârlılıkta Güçlü Büyüme Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom,

Detaylı

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Operatör Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Operatör Çözümleri Operatör ve servis sağlayıcı gibi sorunsuz altyapı üzerinden müşterilerine hizmet sunma ihtiyacı duyan müşterilerimize Mobil TV için altyapılar, Sinyal İşleme merkezleri ile sorunsuz

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2011 3. ÇEYREK FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 18 Ekim 2011 Güçlü Faaliyet Performansı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2011 3. Çeyrek

Detaylı

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ

FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ FİBER OPTİK KABLO (F/O), BAKIR KABLO VE RADYO LİNK (R/L) ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMETLERİN BAĞLANTI VE NAKİL ÜCRETLERİ %18 KDV VE %15 ÖİV DAHİL ÜCRETLER Avans Ücreti (Bağlantı ücretine mahsuben) :.250 TL alınır.

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMU

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM KURUMU YER ALTI TESİSLERİNİN PAYLAŞIMINA İLİŞKİN ERİŞİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ DÜZENLEMELERİ: ÜLKE UYGULAMALARI ve TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER Müberra GÜNGÖR Yaşar YEKEBAĞCI K. Kaya PAÇACI Atila SEÇKİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ve İLETİŞİM

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE EĞİLİMLER Müberra GÜNGÖR Cihan AYDIN Nur SAYGI Ayhan TÖZER Ankara, Kasım 2011 Bu çalışmada yer alan görüşler yazarlarına aittir,

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKESİNE GENEL BAKIŞ VE KABLO TV ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN VERİLEBİLECEK HİZMETLER HAKKINDA BİR ÇALIŞMA

TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKESİNE GENEL BAKIŞ VE KABLO TV ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN VERİLEBİLECEK HİZMETLER HAKKINDA BİR ÇALIŞMA TELEKOMÜNİKASYON ŞEBEKESİNE GENEL BAKIŞ VE KABLO TV ŞEBEKESİ ÜZERİNDEN VERİLEBİLECEK HİZMETLER HAKKINDA BİR ÇALIŞMA GENEL DURUM TELEKOMÜNİKASYON ORTAMI TELEKOMÜNİKASYON ORTAMI BİLEŞENLERİ-1 KOAKSİYEL BAKIR

Detaylı

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen

Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen 1 2 Mobil cihazlar insanlar için hayatı kolaylaştırıp; evde, ofiste ya da günlük yaşamda ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, içerik ve uygulamaya istenilen yerden, istenildiği anda ulaşabilmeyi sağlamaktadır.

Detaylı

MOBİLSAD, Eylül 2010

MOBİLSAD, Eylül 2010 MOBİLSAD, Eylül 2010 Gündem TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜ VE KATKILARIMIZ Telekomünikasyon Sektörü Mobil İletişim Sektörü Ekonomiye Diğer Katkılarımız Ülke Gelişimine Katkı TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE VERGİ

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 3. Çeyrek Temmuz-Ağustos-Eylül Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Detaylı

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak

Bölüm 9. İletişim ve Ağlar. Bilgisayarların. Discovering. Keşfi 2010. Computers 2010. Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişim ve Ağlar Bilgisayarların Discovering Keşfi 2010 Computers 2010 Living in a Digital World Dijital Dünyada Yaşamak İletişimler Bilgisayar iletişimi, iki veya daha fazla bilgisayarın veya aygıtın

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 4. Çeyrek Ekim-Kasım-Aralık Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Şubat

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü

T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü T.C. ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü WAN NETWORK HİZMETİ, KURUMSAL İNTERNET ERİŞİMİ (70 MBPS) VE NETWORK GÜVENLİK SERVİSLERİ HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME KAPSAM VE HEDEFLER Internet

Detaylı

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU PAZAR ANALİZİ ÇALIŞMALARI SABİT ŞEBEKEDE ÇAĞRI BAŞLATMA PAZARI Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Nihai Doküman BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU MART 2014 ANKARA 1 Fiyat Sıkıştırması Yükümlülüğü Fiyat

Detaylı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı

Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı Telekomünikasyon sektöründe düzenleme, rekabet ve yatırım ortamı İzak Atiyas Sabancı Üniversitesi Rekabet Politikası ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Konferansı, 4 Mart 2005, Ankara Ana başlıklar Telekomünikasyon

Detaylı

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR?

1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? 1.GÜÇ HATLARINDA HABERLEŞME NEDİR? Güç hattı haberleşmesi, verinin kurulu olan elektrik hattı şebekesi üzerinden taşınması tekniğidir. Sistem mevcut elektrik kablolarını kullanarak geniş bantlı veri transferi

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 24.08.2011 Karar No : 2011/DK-14/461 Gündem Konusu : Güvenli İnternet Hizmetine İlişkin Usul ve Esaslar. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü

Detaylı

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU AĞ TEMELLERİ DERS NOTLARI (9) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DATA ŞEBEKELERİ VE GENİŞBANT ERİŞİM TEKNOLOJİLERİ ISDN (INTEGRATED SERVICES DIGITAL NETWORK) ISDN (Bütünleştirilmiş

Detaylı

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 24/08/2011 tarihli ve 2011/DK-14/461 sayılı Kurul Kararı ile GÜVENLİ İNTERNET HİZMETİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç MADDE 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı, tercihe dayalı Güvenli İnternet Hizmetine

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 12.03.2015 Karar No : 2015/DK-ETD/140 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve

Detaylı

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de

milyona ulaştı İnternet abone sayısı 2011 de İnternet abone sayısı 2011 de milyona ulaştı 14 Türkiye nin elektronik haberleşme sektör büyüklüğü, 2011 de 27.6 milyarı bulurken pazar gelirlerinde telefon hizmetlerinden sonra en büyük payı oluşturan

Detaylı

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını

Data fiyatlarının ucuzlaması ve 3G destekli modemlerin artması ile beraber; 2010 yılında mobil internet kullanımı, sabit internet kullanımını 3G THIRD GENERATION 3G, mevcut 2G şebekelerden çok daha hızlı data bağlantısı sunulabilen ve kullanıcıların video uygulamalarını kullanabildiği yeni nesil şebekedir. 3G tam olarak 3. nesil GSM hizmetleri

Detaylı

Araştırma Notu 10/80

Araştırma Notu 10/80 Araştırma Notu 10/80 09.07.2010 GENİŞBANT İNTERNETİN YAYGINLAŞMASI REKABETİN GELİŞMESİNE BAĞLI Emin Köksal * Yönetici Özeti Günümüz internet teknolojisinin daha çok veri taşıyabilen genişbant özelliği

Detaylı

METRO ETHERNET TOPTAN TARİFE ve ÜCRETLENDİRMELERİ

METRO ETHERNET TOPTAN TARİFE ve ÜCRETLENDİRMELERİ TOPTAN TARİFE ve ÜCRETLENDİRMELERİ İNTERNET HİZMETİ Fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahil değildir. Devre Hazırlama Ücreti (TL) Devre Başına 20,30 Aylık Kira Ücretleri

Detaylı

Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası Uygulama Esasları

Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası Uygulama Esasları Üniversitelilere Yönelik DSL Kampanyası Uygulama Esasları Genişbant pazarını büyütmek amacıyla toptan seviyede üniversite öğrencilerine özel DSL ve Fiber kampanyası yapılması planlanmıştır. Kampanya kapsamında

Detaylı

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Avm Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Avm Çözümleri Yaşam konforunu arttırmada önemli rol oynayan alışveriş ve yaşam merkezleri, müşterilerine sundukları ek hizmet ve konforla rakiplerinden ayrılıyorlar. Alışveriş merkezlerinin altyapı ihtyaçları

Detaylı

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA

BÖLÜM 7. Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji. Doç. Dr. Serkan ADA BÖLÜM 7 Telekomünikasyon, İnternet ve, Kablosuz Teknoloji Doç. Dr. Serkan ADA Bilgisayar Ağı Nedir? En yalın haliyle ağ, iki veya daha fazla birbirine bağlı bilgisayardan oluşur. Bilgisayar Ağı Nedir?

Detaylı

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü

Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü 26 Şubat 215 Türkiye de Telekomünikasyon Sektörü Sektöre Genel Bakış Türkiye de elektronik haberleşme sektörü artarak şehirleşen ve teknoloji okur yazarlığı artan genç nüfus dolayısıyla büyüme potansiyeli

Detaylı

Toplu Taşıma Çözümlerimiz

Toplu Taşıma Çözümlerimiz Toplu Taşıma Çözümlerimiz Yoğun insan ve hareketliliğin bulunduğu hava limanı, otobüs ve tren terminalleri, şehir içi duraklar gibi alanlar, kitle yönelndirme ve reklam gibi birçok yeni teknolojinin ihtiyaç

Detaylı

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Kamu Çözümleri Kamu sektöründe ihtiyaç duyulan düşük işletme maliyetine sahip, uzun ömürlü ve güncellenebilen network altyapılarını gerektiğinde birbiriyle entegre ederek minimum ilk yatırım maliyetleriyle

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. Uzaktan Erişim Ağı Site-to-Site VPN Altyapısı Kurulum Kılavuzu. Sürüm: 1.1 Tarih: 09.01.2015

BORSA İSTANBUL A.Ş. Uzaktan Erişim Ağı Site-to-Site VPN Altyapısı Kurulum Kılavuzu. Sürüm: 1.1 Tarih: 09.01.2015 BORSA İSTANBUL A.Ş. Uzaktan Erişim Ağı Site-to-Site VPN Altyapısı Kurulum Kılavuzu Sürüm: 1.1 Tarih: 09.01.2015 Döküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik Özeti 1.0 24/12/2014 İlk Yazım 1.1 09/01/2015 Ekte

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2010 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2010 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2010 YIL SONU FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 8 Şubat 2010 Başarılı bir 2010 Yılı Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri grubu Türk Telekom, 2010 yıl sonu finansal

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR 1- Daire Başkanı: Kilis 7 Aralık Üniversitesi nın görevi; Başkanlık bünyesinde bulunan tüm iş tanımlarını ve çalışma gruplarının düzenli çalışması için personel ayırımı yapmaksızın

Detaylı

Hakkımızda. Vizyon & Misyon

Hakkımızda. Vizyon & Misyon 25 USD + KDV Hakkımızda Vizyon & Misyon Firmamız 5188 sayılı yasa kapsamındadır ve ALARM SİSTEMİ KURMA YETERLİLİK BELGESİ ALARM MERKEZİ KURMA VE İZLEME İZİN BELGESİ ne sahiptir. Verdiğimiz hizmet ve firmamızın

Detaylı

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu

4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu Madde 0003: Tanımlar Bu Kanunun uygulanmasında; 4646 Doğal Gaz Piyasası Kanunu BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Bakanlık : Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

Detaylı

Merkezi Tv de Sistem Seçimi:

Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Merkezi Tv de Sistem Seçimi: Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi Tv Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı. Birçok teknik detay arasında

Detaylı

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012

Liberalleşmenin Türkiye Enerji. 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin Türkiye Enerji Piyasasına Etkileri i 22 Şubat 2012 Liberalleşmenin son kullanıcılara yararları somutları çeşitli sektörlerde kanıtlanmıştır Telekom Havayolu Liberalleşme öncesi > Genellikle

Detaylı

Merkezi TV Notları 2015 V1

Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV Notları 2015 V1 Merkezi TV de Sistem Seçimi Gelişen ve çeşitlenen teknolojiler sayesinde, Merkezi TV Sistemlerinden en yüksek faydayı elde edebilmek için doğru sistem seçimi büyük önem kazandı.

Detaylı

IPTV, bu sistem için abone olmuş kullanıcılara dijital televizyon hizmetlerinin dağıtılması için

IPTV, bu sistem için abone olmuş kullanıcılara dijital televizyon hizmetlerinin dağıtılması için TANIM IPTV, bu sistem için abone olmuş kullanıcılara dijital televizyon hizmetlerinin dağıtılması için kullanılan bir yapıdır. Dijital Televizyonun dağıtılması işlemi, genişbandlı bir bağlantı üzerinden

Detaylı

SAP Mobile Documents. İlave Şartlar ve Koşullar

SAP Mobile Documents. İlave Şartlar ve Koşullar SAP Mobile Documents SAP ve Müşteri, belirli SAP ürünlerinin ve hizmetlerinin satın alınmasına ilişkin bir anlaşma ( Anlaşma ) imzalamıştır; bu Anlaşma uyarınca Müşteri, SAP Mobile Documents hizmetini

Detaylı

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Askeri Çözümler. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Askeri Çözümler Askeri bina ve yapılarda ihtiyaç duyulan sistemleri yakından takip eden ekibimizle birlikte talep ve beklentilerinize uygun merkezi TV sistemleri ile uydu ve karasal yayın dağıtımları;

Detaylı

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri

Konut Çözümleri. SMATV Sistemleri. IPTV Sistemleri. Kablolu-Kablosuz Genişbant Şebeke Çözümleri Konut Çözümleri Toplu konutlarda bireysel çanak antenlerin meydana getirdiği görüntü kirliliğini önleyen ve görüntü kalitesinde çığır açan merkezi TV dağıtım sistemlerinden başlayarak, günümüzde Triple

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER

TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNÜN YAPILANDIRILMASI KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLER I. Genel Telekomünikasyon, sosyal hayatımızın canlandırılmasında, endüstrileşme hamlemizin yeniden başlatılıp hızla başarıya ulaştırılmasında,

Detaylı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı

Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI. Sunum Kapsamı Türkiye Ulusal Sabit GPS İstasyonları Ağı (TUSAGA-AKTİF : CORS-TR) İşletilmesinde TÜRKSAT A.Ş. YAKLAŞIMI 36 K 20 K 1K 1 Sunum Kapsamı 1. İstasyonların Bakımı, idamesi ve işletilmesi 2. Kontrol Merkezinin

Detaylı

Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet?

Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet? Niçin Bilinçli ve Güvenli İnternet? Sanal ortamdaki katalog suçlardan öğretmen ve öğrencilerimiz korunsun, Sanal suçlular okulumuza ve evimize girmesin, Masumlar suçlu olmasın, Çocuklarımız istismar edilmesin,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI. : Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 07.12.2012 Karar No : 2012/DK-07/611 Gündem Konusu : Yüksek Hızlı DSL Kampanyaları Süre Uzatımı. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının

Detaylı

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV

Merkezi TV sistemleri, genişbant şebekeler, triple play ve IPTV Mobil Mobil TV TV Biz Kimiz? Vizyon Komünikasyon, iletişim teknolojileri alanında yüksek teknoloji sistem çözümleri üreten ve iş ortaklarına ürün desteği sağlayan bir mühendislik firmasıdır. Dünya çapında

Detaylı

Servis olarak Altyapı

Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı Servis olarak Altyapı (Infrastructure as a Servis, IaaS) fiziksel makineler, sanal makineler ve sanal depolama gibi temel kaynaklara erişebilmeyi sağlar. Bu kaynaklardan başka IaaS

Detaylı

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI GAZİ ÜNİVERSİTESİ İÇİNDEKİLER GENİŞBANT VE IP TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKASYON PROGRAMI 3 Sertifika Programının Amacı 4-5 Eğitim Haritası 6 Telekomünikasyon

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4454

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4454 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: AĞ SERVİSLERİ VE UYGULAMALARI Dersin Orjinal Adı: NETWORK SERVICES AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45

Yatırımcı İlişkileri Direktörü Finans Direktörü 26.07.2001, 18:45 26.07.2001, 18:45 ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. Turkcell Plaza Meşrutiyet Cad. No:153 Tepebaşı 80050 İstanbul Tel: (212) 313 1000 Fax: (212) 292 5390 Konu: Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 03.04.2013 Karar No : 2013/DK-ETD/163 Gündem Konusu : Engelli, Gazi ve Şehit Yakınlarına Yönelik İndirimli İnternet Tarifelerinin Kapsamının

Detaylı

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr

Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014. Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr Bulut Bilişimin Hayatımızdaki Yeri İnternet Haftası Etkinlikleri 17 Nisan 2014 Yard.Doç.Dr.Tuncay Ercan tuncay.ercan@yasar.edu.tr SaaS Gündem Kullanım alanları IaaS PaaS Sanallaştırma Hizmet Şekilleri

Detaylı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı

Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel İlke 2: Yönetim İlke 3: Kapsamlı Risk Yönetimi için Altyapı Temel İlkeler: Genel Organizasyon İlke 1: Kanuni Temel Finansal Piyasa Altyapıları (FPA) tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin iyi tesis edilmiş, açık, şeffaf ve zorlayıcı bir kanuni temele sahip

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 22.09.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/460 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. Karar Tarihi: : 22.09.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/460 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi: : 22.09.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/460 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR hazırladığı takrir ve ekleri incelenmiştir. : Erişim ve

Detaylı

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİ

RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27965 RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU KABLOLU YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

INVESTIGATION OF INTELLIGENT NETWORK ECHNOLOGIES BY AUTHORIZATION REGULATIONS POINT OF VIEW

INVESTIGATION OF INTELLIGENT NETWORK ECHNOLOGIES BY AUTHORIZATION REGULATIONS POINT OF VIEW INVESTIGATION OF INTELLIGENT NETWORK ECHNOLOGIES BY AUTHORIZATION REGULATIONS POINT OF VIEW AKILLI ŞEBEKE TEKNOLOJİLERİNİN YETKİLENDİRME MEVZUATI AÇISINDAN INCELENMESİ Elektrik-Elektronik Mühendisi Beytullah

Detaylı

6 SERİ NO'LU NO'LU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6 SERİ NO'LU NO'LU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 04.05.2009/86 6 SERİ NO'LU NO'LU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 5838 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Yasanın 39 ncu maddesinde yapılan değişiklikler sonucunda 01.03.2009 tarihinden

Detaylı

SSG İNTERNET HİZMETİ TARİFELER. SSG İnternet Ürünü Tarifeleri (4:1) Hız (Download)* Mbps. Aylık Ücret**

SSG İNTERNET HİZMETİ TARİFELER. SSG İnternet Ürünü Tarifeleri (4:1) Hız (Download)* Mbps. Aylık Ücret** SSG İNTERNET HİZMETİ SSG İnternet Hizmeti, İşletmelerin IP VAE, ATM VAE ya da YAPA kapsamında ortak yerleşimde bulunan SSG lerinde toplanan trafiğinin internet ortamına taşınabilmesi için sunulur. Hizmet;

Detaylı

TÜRKİYE NİN İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TÜRKİYE NİN İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA TÜRKİYE NİN İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Evren SEZGİN 1, Turgut Fatih KASALAK 1 1 Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm Başkanlığı, Antalya esezgin@akdeniz.edu.tr, tfatih@akdeniz.edu.tr

Detaylı

Türkiye nin İnternet ve Genişbant Verileri Üzerine Bir Araştırma

Türkiye nin İnternet ve Genişbant Verileri Üzerine Bir Araştırma Akademik Bilişim 12 - XIV. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 1-3 Şubat 2012 Uşak Üniversitesi Türkiye nin İnternet ve Genişbant Verileri Üzerine Bir Araştırma Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölüm

Detaylı

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği

İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ. Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği İŞLETİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ Von Neumann Mimarisi Modern bilgisayar çalışma prensipleri, Von Neumann ın 1945 de geliştirdiği mimariyi temel almaktadır. Merkezi İşlem Birimi Aritmetik ve Mantık Birimi Kontrol

Detaylı

Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil:

Anne Kızlık Soyadı: Vergi Dairesi: Ticari Sicil / Vakıf Sicil: TT DİJİTAL HAT (ISDN) HİZMET FORMU ÇAS ID HF ID Pilot Numara: Birden fazla TT Digital Hat için başvuru yapmak istiyorum.* (Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda Hizmet Listesi nin doldurulması gerekmektedir.)

Detaylı

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Erdem ÇAKMAK Üst Kurul Uzmanı Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 1 RADYO YAYINCILIĞINDA ULUSLAR ARASI DÜZENLEMELER 1961 Stockholm: 87.5-100 MHz 1979 Cenevre WARC: 87.5 108 MHz 1984 Cenevre: Bölgesel tahsisler

Detaylı

METRO ETHERNET TOPTAN TARİFE VE ÜCRETLENDİRMELERİ

METRO ETHERNET TOPTAN TARİFE VE ÜCRETLENDİRMELERİ METRO ETHERNET TOPTAN TARİFE VE ÜCRETLENDİRMELERİ METRO ETHERNET İNTERNET HİZMETİ Fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %5 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahil değildir. Devre Hazırlama Ücreti (TL) Devre

Detaylı

TT VPN TOPTAN TARİFE ve ÜCRETLENDİRMELERİ

TT VPN TOPTAN TARİFE ve ÜCRETLENDİRMELERİ TT VPN TOPTAN TARİFE ve ÜCRETLENDİRMELERİ Fiyatlara %18 Katma Değer Vergisi (KDV) ve %15 Özel İletişim Vergisi (ÖİV) dahil değildir. TT VPN HİZMET PAKETLERİ* Paket Gerçek Zamanlı Veri Kritik Veri Standart

Detaylı

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA

10- BĐLGĐ TOPLUMU VE MEDYA ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER (KANUN) I. 2007-2008 YASAMA DÖNEMĐNDE (01/10/2007-30/09/2008) ÇIKARILMASINDA YARAR GÖRÜLEN YASAL DÜZENLEMELER Çıkarılacak Yasal Adı 10.0007.1.01 540 Sayılı

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Ağustos 2009, Ankara

Üç Aylık Pazar Verileri Raporu. Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu. Ağustos 2009, Ankara TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 2009 Yılı 2. Çeyrek Nisan-Mayıs-Haziran Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 18.03.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/150 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR takrir ve ekleri incelenmiştir. :Erişim ve Tarifeler Dairesi

Detaylı

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEN, EDEBİYAT, FEN - EDEBİYAT, DİL VE TARİH - COĞRAFYA FAKÜLTELERİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME VE AKREDİTASYON DERNEĞİ FEF LİSANS PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ FEDEK FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT,

Detaylı