TÜRKKIZILAYI 1668 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKKIZILAYI 1668 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN"

Transkript

1 TÜRKKIZILAYI 1668 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ ÜZERİNE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR. 1- Türk Kızılayı mülkiyetinde bulunan Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 198 ada, 4 parselde kayıtlı 584 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır. 2- Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3 ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile birlikte vereceklerdir. 3- İhaleye ait şartnameler Ataç 1 Sok. No:32 Yenişehir/ANKARA adresindeki Genel Müdürlüğümüzden, Amediye Mah. Halk Cad. Esvafçı Sok. No:8 Üsküdar / İstanbul adresindeki İstanbul Müdürlüğümüzden 250,00 TL karşılığında temin edilebilecektir. İdari ve teknik şartnamelere İlanları adresinden ulaşılabilecektir. 4- Firmaların ihale zarflarını en gec ^) günü saat 10:00*a kadar Agah Ateş Mah. Muhsin Alataş Cad. No: 12 adresindeki Türk Kızılayı Hereke Şube Başkanlığına vermiş / göndermiş olmaları gerekmektedir. 5-2 Nolu Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 05.12,2014 günü saat 14:00 de Türk Kızılayı Hereke Şube Başkanlığı Toplantı Salonunda açılacaktır. 6- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz. 7- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. 8- Kurumlunuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

2 TURKKIZILAYI ' 186$ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' - İDARİ ŞARTNAME', İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ ' v r. Madde I - Tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere KIZILAY ın mülkiyetindeki Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 198 ada, 4 parselde kayıtlı 584 m2 yüzölçümlü taşınmazın varsa üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımları ve hafriyatın, gerekir ise ifraz/tevhit işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, imar durumuna göre ve KIZILAY m uygun göreceği proje uyarınca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması bedeli de dahil tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, Kat Karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli plan ve projelerinin hazırlanması, taşınmazın üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkılması, ilgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, sözleşme ve eki Şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti Tapularının alınması (elektrik, doğalgaz ve su aboneliği yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işidir. İSTEKLİLER, ihale dosyalarını, Ataç-1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğünde, Balabanağa Mahallesi Büyük Reşitpaşa Caddesi No: 18 Fatih/İSTANBUL adresinde bulunan Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğünde, Agah Ateş Mah. Muhsin Alataş Cad. No: 12 Hereke / KOCAELİ adresindeki Türk Kızılayı Hereke Şube Başkanlığında inceleyebileceklerdir. İSTEKLİLER ihale konusu işle ilgili sorularım, Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Yapı Teknik ve Proje Yönetimi Müdürlüğü ( Ataç-1 Sokak No 32 Yenişehir/ANKARA) adresine veya / nolu telefonlara iletebileceklerdir. İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI Madde 2- İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır. A. Türkiye deki tebligat adresi (Telefon, faks vs.) B. Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi (2014 yılı içinde alınmış) a) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge, b) Tüzel kişi olması halinde, Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya idari merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan 2014 yılı içinde alınmış tescil belgesi, C. İmza sirküleri a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri, b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, D. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri/imza beyannamesi vermesi, E. Diğer Belgeler a) Ticaret Sicil Gazetesi (Firmanın tesciline, faaliyet alanına ilişkin son durumunu gösterir) b) İdari, Teknik Şartnamelerin vc eklerinin okunup incelendiği, bütün hükümlerinin kabul edildiği anlamını taşımak üzere kaşeli ve imzalı İdari Şartname ve İhale Dokümanları, e) Vergi Levhası fotokopisi d) Firmanın, Kamu ihalelerinden yasaldı olmadığını içeren ve ekte yer alan taahhütname (Firma yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanmış olarak) e) Şartname alındı makbuzu F. Bu Şartnamenin 6/C maddesinde yazılı miktarda geçici teminat vermesi, 1

3 TURKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ' \,V> iv V, İDARİ ŞARTNAME ' ' ' G. İhale Tekııik Şartnamesi Madde-3 te yazılı esaslara göre hazırlayacağı teklifini verrhesîf H. İhale Teknik Şartnamesi Madde-4 de istenen belgeler, t. İhale Mali Şartnamede istenilen belgeler, (Mali şartnam e 3-c bendinde istenilen belge 2 nolu zarfa konulacaktır.) İhaleye katılan Firma temsilcisi, yetki belgesi, nüfus cüzdanı (kimlik belgesi) ve firm a kaşesini yanında bulunduracaktır. Yetki belgesi noter tasdikli değilse firma yetkilisinin imza sirküleri ile birlikte ibraz edilecektir. İHALEYE KATILAN YETKİLİ KİŞİ NOTER ONAYLI İMZA BEYANNAMESİ VEYA İMZA SİRKÜLERİ DE BERABER GETİRECEKTİR. İHALEYE KATILIM İÇİN İSTENEN BELGELERİN ŞARTNAMEDEKİ SIRAYA GÖRE DÜZENLENMELERİ VE ASIL VEYA NOTER TASDİKLİ SURETİ OLMASI GEREKM EKTEDİR. ORTAK GİRİŞİM İS ORTAKLIĞI KABUL EDİLM EYECEKTİR. İH ALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR M adde 3 - Aşağıda a, b, e ve d maddesinde sayılan gerçek veya tüzel kişiler, pay oranına bakılmaksızın tüzel kişilerin ortakları, kendi adına, vekaleten veya temsilen başkaları adına ve bu kişilerin pay oranına bakılmaksızın ortağı olduğu şirketler Kuruluşun ihalelerine doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, yasaklılık süresi sonuna kadar katılamazlar. (Son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ibrazından istekli sorumludur) a) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, b) Türk Kızılayı çalışanları ve bunların anne, baba, eş, çocukları ve kardeşleri, c) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde söz edilenlerden, GMYK tarafından karara bağlanarak Türk Kızılayı ihalelerine katılımı yasaklananlar, d) İşbu şartnamenin 13. ve 14. maddelerinde belirtilen hususlardan dolayı; Türk Kızılayı veya Türk Kızılayı mensupları ve çalışanları ile hukuki ihtilafı olanlar (hukuki ihtilafın neticelenmesini beklemeye gerek görtilmeksizin) üç yıl süre ile ihalelere katılamazlar. Türk Kızılayı ile ticari ilişkiye giremezler. e) Kamu ihalelerinden yasaklı olanlar yasaklılık süresince Türk Kızılayı ihalelerine katılamazlar. 1) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Türk Kızılayı nın gayrimenkullerinden kiracı olarak yararlanamaz, bunları satın alamaz. g) Genel Merkez ile Şubelerin zorunlu ve ihtiyari organlarının üyeleri ile Türk Kızılayı personeli ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimseler, Kuruluşun İktisadi İşletmeleri ile hiçbir şekilde ticari ilişkide bulunamazlar. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan isteklilerin teminatları gelir kaydedilir ve bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa iptal edilerek geçici teminatı gelir kaydedilir; sözleşme yapılmışsa ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. İHALE DOSYASININ HAZIRLANMASI M adde 4- İhale dosyaları, aşağıda belirtilen belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır Numaralı zarfın içerisine idari şartname Madde 2/ A-E bentlerinde (E dahil) ve Madde 2/İ de (Mali Şartname 3-C de istenilen belge hariç) istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine İlıale İdari Belgeleri ibaresi yazılacaktır. 2

4 KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ İÇİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İHALESİ İHALE İDARİ VE MALİ BELGELERİ ZARFI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale K urulu Başkanlığına ANKARA Numaralı zarfın içerisine; İDARİ ŞARTNAME MADDE 2/F>DE İSTENEN TEMİNAT MEKTUBU AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE TEMİNAT MEKTUBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK, MADDE 2/ G de İSTENEN TEKLİF MEKTUBU, BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ VE BAĞIMSIZ BÖLÜM PAYLAŞIM PLANI AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE * TEKLİF MEKTUBU ZARFI İBARESİ YAZILACAK, MALİ ŞARTNAME 3-C DE İSTENİLEN BELGE AYRI BİR ZARFIN İÇİNE KONULUP ÜZERİNE "MALİ ŞARTNAME 3- C DE İSTENEN BELGE İBARESİ YAZILACAK VE TEKLİF MEKTUBU ZARFI, TEMİNAT MEKTUBU ZARFI VE MALİ ŞARTNAME 3-C DE İSTENEN BELGE ZARFI TEK BÜYÜK BİR ZARFIN İÇİNE KONULARAK ZARFIN ÜZERİNE TEKLİF VE TEMİNAT MEKTUBU İBARESİ YAZILACAKTIR. FİRMA ADI VE ADRESİ 2 NOLU ZARF KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ İÇİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İHALESİ TEKLİF ve TEMİNAT MEKTUBU ZARFI TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale K urulu B aşkanlığına ANKARA Numaralı zarfın içerisine idari şartname madde 2/H de istenen belgeler konacak, zarf kapatılacak ve kapalı zarfın üzerine İhale Teknik Belgeleri ibaresi yazılacaktır. FİRMA ADI VE ADRESİ KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ İÇİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI İHALESİ İHALE TEKNİK BELG ELERİ ZARFI 3 NOLU ZARF TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İhale K urulu Başkanlığına ANKARA 3

5 TÜRKKIZILAYI 1868 T Ü R K K IZ IL A Y I G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü /, > İD A R İ Ş A R T N A M E : >. ; ; _ 4.1, 4.2 ve 4.3 maddelerine göre hazırlanan 3 zarf, günü saat İOjOO a kadar Agah Ateş M ah. Muhsin Alataş Cad. No: 12 Hereke- KÖRFEZ/KOCAELİ adresindeki Türk Kızılayı Hereke Şube Başkanlığına ulaşacak şekilde verilecek/gönderilecek ve 3 ayrı evrak numarası alınacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerin sorumluluğu firmaya aittir. Son teklif verme saatinden sonra ( saat:10:00), aynı gün mesai saati içerisinde gelen ihale dosyalarını değerlendirmeye alıp almamaya İhale K urulu yetkilidir Türk Kızılayı, gerekli gördüğü takdirde bir duyuru ile son teklif verme tarihini ( saat:10:00) ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu durumda, Türk Kızılayı ve teklif sahibinin daha önce belirtilen teklif verme tarihine kadarki tüm hak ve yükümlülükleri yeni belirlenen başvuru talihine kadar geçerli kalır. 4.5 İDARİ ŞARTNAMENİN 4.1., 4.2. ve 4.3. MADDELERİNDE HAZIRLANIŞ ŞEK L AÇIKLANAN ÜÇ ADET ZARFTAN BİRİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE FİRMA İHALE DIŞI BIRAKILACAKTIR. 4.6 Teklif mektubunda idari şartnamelerin ve eklerinin tamamen okunup aynen kabul edildiği belirtilecek ve teklif edilen fiyat rakam ve yazı ile açık olarak yazılacaktır. TEKLİFLER, İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ EKİNDE YER ALAN TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ, BAĞIMSIZ BÖLÜM PAYLAŞIM PLANI İLE BİRLİK TE VERİLECEKTİR. KISM İ TEK LİFLER KABUL EDİLMEYECEKTİR. ALTERNATİF TEK LİFLER KABUL EDİLEM EYECEKTİR. ŞARTLI TEK LİF KABUL EDİLM EYECEKTİR. İMAR DURUMUNA AYKIRI TEK LİFLER KABUL EDİLM EYECEKTİR İhale Kurulu, rakam ve yazıyla belirtilen teklif fıyatmda farklılık bulunması halinde, yazı ile belirtilen teklif tutarını dikkate alır. Esasa etki etmeyen diğer şekli unsurlardaki noksanlıklar istekliye tamamlattırılarak teklif değerlendirmeye alınır. TEK LİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Madde 5 - Teklifler, teklif mektuplarının açıldığı günden itibaren asgari 120 takvim günü geçerli olacaktır. İhaleyi kazanan istekli ile yapılacak sözleşme neticesinde tekliflerin geçerlilik süresi olarak sözleşme süresi esas alınacaktır. Bazı istisnai durumlarda Türk Kızılayı, teklif sahiplerinden tekliflerinin geçerlilik süresini belirli bir süre için uzatmalarını isteyebilir. Türk Kızılayı nın uzatma isteği ve teklif sahibinin buna yanıtı posta veya faks ile olacaktır. Teklif sahibi, Türk Kızılayı tarafından talep edilen uzatma isteğini kabul etmezse bu durumu yazılı olarak teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce olmak kaydıyla Türk Kızılayı na bildirmek zorundadır. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. Türk Kızılayı nm uzatma isteğini kabul eden teklif sahipleri, geçici teminatın geçerlilik süresini Türk Kızılayı nca istenen süre kadar uzatmakla yükümlüdür, ancak teklifinde herhangi bir değişiklik yapamaz. TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR Madde -6 A. Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir. a) Tedavüldeki Türk parası b) Yürürlükteki mevzuata göre düzenlenmiş ve Türkiye de kurulan mevduat bankalar veya katılım bankalarının geçici teminat mektupları en az 120 takvim günü süreli olacaktır. GEÇİCİ TEMİNAT M EKTUPLARININ 120 TAKVİM GÜNÜNDEN AZ OLMASI DURUMUNDA SÖ Z KONUSU 4

6 TURKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILA YI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ î i m :i i Ş \:d A!Rİ ŞARTNAME: V»» ^>:^: ŞEKLİNDE VERİLMESİ HALİNDE TEMİNAT MEKTUBU MİNUMUM 13 YIL SÜRELİ OLACAKTIR. (Yurtdışı bankalardan alınmış teminat mektuplarında Türk Bankalarının garantisi aranır.) c) Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonoları d) Konvertible yabancı paralar (Amerikan Doları, Euro) B. Teminatların Teslim Yeri: Bankalarca verilen teminat mektupları ve dövizler dışındaki nakit teminatlar Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı TL hesabına, döviz cinsi nakit teminatlar ise T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar / Ankara Kamu Girişimci Şubesi TR IBAN numaralı USD hesabına veya TR IBAN numaralı EURO hesabına yatırılır. C. Geçici Teminat: Teklif sahipleri, teklifleri ile birlikte teklif edilen yapının maliyetinin % 3 ü nispetindeki teminatı da vereceklerdir. Teminatlar, banka teminat mektubu ise, Türk Kızılayı Kamu İhale K anunlarına tabii olmadığından EKTE YER ALAN GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİNE GÖRE VERİLECEKTİR, Teminatların % 35teıı az olması durumunda teklif geçersiz sayılır. Fiyat bakımından ilk 3 sırayı alan isteklilerin teminatları ihale kesinleşinceye kadar (sözleşme imzalanana kadar) Türk Kızılayı nca muhafaza edilir. Bunun için hiçbir itirazda bulunulamaz. İlk üç isteklinin dışındaki isteklilerin teminatları ihaleden sonra iade edilir. D. Kesin Teminat: İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme davetinin istekliye yazılı olarak bildirilmesini müteakip 5 iş günü içinde teklif edilen yapının maliyetinin % 6 sıııa tekabül eden miktarda teminat alınır. İstekli tarafından herhangi bir suretle sözleşme şartlarına riayet edilmediği takdirde, Türk Kızılayı protesto keşidesine ve hüküm istihsaline mahal olmaksızın akdi fesih etmeye ve teminatı irat kaydetmeye yetkilidir. Teminatın irat kaydedilmesi ile birlikte Türk Kızılayı zararları belirleninceye kadar isteklinin diğer alacaklarına da el koyar. Taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun biçimde yerine getirdiği anlaşıldıktan sonra kesin teminat geri verilir. Türk Kızılayı ııa verilen teminatlar her ne suretle olursa olsun haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. TEK LİFLERİN AÇILMASI VE DEĞERLENDİRME Madde günü saat 10:00 a kadar firmalarca Agah Ateş Mah. Muhsin Alataş Cad. No: 12 Hereke- Körfez/Kocaeli adresindeki Türk Kızılayı Hereke Şube Başkanlığına teslim edilen 3 adet zarftan 1 No iu zarflar Lojistik Direktörlüğü tarafından, 3 No lu zarflar Yapı Teknik ve Proje Yönetimi M üdürlüğü tarafından açılacak ve incelenecektir. 1 ve 3 No lu zarfların açılması ve incelenmesi aşamasına firmalar iştirak etmeyecektir. İhale giriş evrakları uygun bulunmayan firmaların 2 Nolu zarfları iade edilecek olup, ihaleye giriş evrakları tam olan firmaların fiyat ve teminat mektuplarına ait 2 No lu Zarfları ise, tarih saat de firma temsilcilerinin huzurunda açılacak, EN UYGUN TEKLİFİ VERMİŞ OLAN İLK BEŞ İSTEKLİNİN KATILIMIYLA AYNI GÜN VE SAATTE ( Saat:14:00) ACIK PAZARLIK YAPILACAKTIR. Açık pazarlıktan çekilerek son teklifini veren istekliler, tekrar teklif veremezler. Tekliflerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasında kendisine yardımcı olması amacıyla Türk Kızılayı, teklif sahibinden teklifi ile ilgili açıklama isteyebilir. Açıklama isteği ve cevabı 5

7 TÜRKKIZILAYI TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ "i Vı,HİI) ARİŞARTNAME. >o : posta veya faks ile olacak; ancak fiyatta veya teklifin özünde hiçbir değişiklik yapılmayacak,; teklif edilmeyecek ve buna izin verilmeyecektir. İhale Kumlu, teklif sahibi veya vekili ihalede hazır bulunmadığı takdirde, kapalı teklifinde belirttiği fiyatı son ve kesin teklif olarak kabul eder. (1 ve 3 no lıı zarf açıldığında ihale evrakının usulime uygun ve yeterli olmaması durumunda, eksik evraklar tamamlanabilecek nitelikte ise isteklinin eksik evrakını tamamlamayı talep etmesi halinde, 2 No lu zarfın açılmasına kadar geçen süre zarfında eksikliklerin tamamlattırılmasına ve teklifin açılmasına İhale Kurulu karar verecektir. İhale Kurulunun kararı doğrultusunda, ihale evrakı eksik, usulüne veya yeterli olmayan isteklilerin teklif ve teminatlarının bulunduğu kapalı zarflar ihale sonuçlandıktan sonra açılmadan iade edilecektir.) İHALEYİ KAZANANA TEBLİGAT VE SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI Madde 8- Türk Kızılayı tarafından belirlenen tekliflerin geçerlilik süresinin sona ermesinden önce, değerlendirmede uygun bulunan teklif sahibine gerekli onaylar alındıktan sonra teklifin kabul edildiği faksla tebliğ ve ardından taahhütlü mektupla teyit edilecektir. İhaleyi alan istekli, şartnamede belirtilen esaslara göre tek nüsha olarak hazırlanan sözleşmeyi, tebliğ tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde kati teminatım yatırdıktan sonra imzalar. İsteklinin, sözleşmenin imza aşamasında ihale tarihi itibariyle kamu ihalelerinden yasaklı olmaması gerekmekte olup, istekli sözleşme aşamasında bu hususla ilgili taahhütname verecektir. Sözleşmeyi imzalamayan istekli teminatı Türk Kızılayı nca irat kaydedilir. Ancak, bir garanti süresim içermeyen mal ve hizmet alımlarmda, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihinden (iadeli taahhütlü olarak isteklinin eline ulaştığı tarih) itibaren beş işgünü içerisinde taahhütname vererek, söz konusu malzemeyi, müteakip 10 işgünü içinde istenilen miktar ve evsafta sözleşme yapmaksızın şartname hükümleri çerçevesinde teslim edebilir. Bu durumda İdari Şartname ve ekleri sözleşme yerine kabul edilecektir. Birinci uygun teklif sahibinin istenen kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, Türk Kızılayı birinci uygun teklif sahibinin teminatım irat kaydedecek ve ikinci uygun teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. İkinci uygun teklif sahibi de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda, bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecek ve üçüncü teklif sahibini aynı şekilde sözleşmeye davet edebilecektir. Üçüncü uygun teklif sahibinin de kati teminatı vermemesi veya sözleşme imzalamaması durumunda bu isteklinin de geçici teminatı irat kaydedilecektir. İŞİN SÜRESİ Madde 9 - Söz konusu işin süresi ihale teknik şartnamesinde belirtilmiştir. FİYAT FARKI Madde 10- İstekli ihale tarihinden soma, gerek taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde Taahhüdün tamamen ifasına kadar vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve işçi ücretlerinin artması, kur farkı gibi sebeplere istinat ederek fiyat farkı ve sair taleplerde bulunamaz.

8 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :v* İDARİ ŞARTNAME TURK K IZILA YININ YETKİSİ î vv: Madde 11 Türk Kızılayı Kamu İhale Kanunlarına tabi olmayıp, ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, pazarlıkta uygun bedeli saptamakta tamamen serbesttir. M Ü TEFERRİK HÜKÜMLER M adde 12 - a) T ürk Kızılayı nca gerek görüldüğünde ihale tarihinden en geç 4 iş günü öncesine kadar tüm isteklilere yazılı bildirimde bulunm ak kaydıyla şartnam e esaslarında değişildik yapılabilir. b) İsteklinin gösterdiği adrese yapılacak her türlü tebligat muteber addedilecektir. e) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve eklerine uygun olmayan teklif verilemeyecektir. d) İdari Şartname, İhale Dokümanları ve ekleri bir bütün olup, bunların arasındaki farklılıklarda Türk Kızılayı lehine olan hüküm esas alınacaktır. e) Türk Kızılayı dilediği takdirde verilen teklifleri müşterek muhafaza altına alıp ihaleyi erteleyebilir, i) Verilen teklifler hiçbir suretle geri alınamaz. g) TÜRK KIZILAYFNCA, İHALE VE SÖZLEŞME SÜRESİNCE İHALEYE KATILAN İSTEKLİLERDEN VEYA YÜKLENİCİLERDEN AYNİ VEYA NAKDİ BAĞIŞ TALEP ED İLM EYECEKTİR. h) İstekliler, varsa ihaleye ait Teknik ve İdari Şartnamelere ait değişiklik taleplerini en geç ihale tarihinden 7 İS GÜNÜ öncesine kadar yazılı olarak Türk Kızılayı na bildirecek olup, bu tarihten sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınm ayacaktır. i) İstekliler tarafından satın alman şartnamelerin bedeli, hiçbir suretle iade edilmez. İhalenin iptal edilerek tekrar çıkılması veya ertelenmesi halinde yeni şartname, ilk ihaleye ait şartnameyi satın alan isteklilere ücretsiz olarak verilir. İHALEDEN MEN EDİLME DURUMLARI M adde- 1 3 a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, b) İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, anlaşma teklifinde bulunmak, anlaşarak teklif vermek veya teşvik etmek, c) Rekabeti ve ihale kararım etkileyecek davranışlarda bulunmak, d) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, e) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, bir istekli tarafından ihale idari ve teknik şartnamelerinde belirtilen şartlar dışında, şart ileri sürecek şekilde bir veya birden fazla teklif verilmesi halinde, İhale Kurulunun söz konusu şartı veya tekliflerden birden fazlasını geri çekme önerisini kabul etmemek, f) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir gerçek veya tüzel kişiliği temsil eden yetkilinin, başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten bir başka gerçek veya tüzel kişiliği temsil etmesi ve bu anlamda birden fazla teklif vermesi, g) İşbu şartnamenin 3. maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilmiş olmasına rağmen ihaleye katılmak, lı) Kuruluşun tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, İhaleye fesat karıştırdığı değerlendirilen istekli veya teklif verenler veya iştirak edenler hakkında Yetkili Cumhuriyet Savcılığına 353 Sayılı Kanunun 235. Maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulur. 7

9 TURKKIZILAYI v 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ m^amidari ŞARTNAME- İHALELERDEN YASAKLANMA DURUMLARI Madde -14 a) Taahhüdünü yerine getirirken Kuruluşa zarar vermek, bilgi ve deneyimini Kuruluşun zararına kullanmak, b) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek, c) Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında sözleşme yapmamak, d) Kuruluşun ihalelerine ilişkin olarak, kurum ve kuruluşlara veya medya yoluyla kamuoyuna haksız ve mesnetsiz olarak yanıltıcı bilgi vermek, e) Türk Kızılay ının tüzel kişiliğine, her kademe yönetici ve çalışanlarının manevi şahsiyetine hakarette bulunmak, 1) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında İlileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak, g) Sözleşme sürecinde; lıile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla işlemlere fesat karıştırmak veya teşebbüs etmek, fiillerini yapanların sözleşmeleri feshedilir, teminatları irat kaydedilir, üç yıl süre ile ihalelere katılımları yasaklanır. Edimin ifasına fesat karıştırdığı tespit edilenler hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. DEVİR VE TEMLİK Madde 15 - Firm alar işbu şartnameden doğan sorumluluklarını Türk Kızılayı nın yazılı m uvaffakatı olmaksızın tam am en veya kısmen bir başkasına devir, alacaklarını temlik ve ciro edemezler. İHTİLAFLARIN HALLİ Madde 16 - İş bu satın alma neticesinde taraflar arasında akdedilecek sözleşmenin tatbikatından doğacak her türlü ihtilaflar öncelikle sulhen anlaşma yoluna gidilecek, ihtilafın çözülmemesi halinde hal merci Taşınmazın Bulunduğu İl Mahkemeleri Ve İcra Daireleridir. 8

10 Tarih: Mektup No: GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kurumunuzca ihaleye çıkarılan...(ihale konusu) işine istekli sıfatıyla katılacak olan... {istekli adı) nın ihale hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan... (Yalnız/... ) m... (Banka adı) garanti ettiğinden, ihale hükümleri çerçevesinde; geçici teminatın gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile Kurumunuz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin Kurumunuza veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte Ödeyeceğimizi... (Banka adı) nın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla v e... (Banka adı) ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. Bu teminat m ektubu... tarihine kadar geçerli olup, bu tarihe kadar elimize geçecek şekilde tarafınızdan yazılı tazmin talebinde bulunulmadığı takdirde hükümsüz olacaktır. Banka Adı/Şubesi Yetkili İsim/İmza NOT: 1) Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşların kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgaıantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk parası ise kontrgaıantilere dayanılarak verilecek teminat mektupları Türk parası üzerinden düzenlenecektir. 2) İdari şartnamede yabancı para birimi veya yabancı para birimleri cinsinden teklife izin verilmesi durumunda; istekliler, teminat mektuplarını tekliflerine esas para birimi üzerinden düzenleyecektir. 3) Teminat mektubunun Türk parası dışında bir para birimi üzerinden düzenlenmesi halinde, teminat mektubunun sonuna İşbu teminat mektubunun tazmini halinde; mektup tutarı tazmin tarihindeki T.C.M.B. Döviz Satış Kuru üzerinden hesaplanarak tarafınıza ödenecektir. paragrafına yer verilecektir. 9

11 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KURULU BAŞKANLIĞINA Türk Kızılayı tarafından yapılacak olan KOCAELİ İLL KÖRFEZ İLÇESİ. YARIMCA MAHALLESİNDE BULUNAN TAŞINMAZ İÇİN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPILMASI ihale tarihi olan tarihi öncesi itibariyle Kamu ihalelerinden yasaklı olmadığımızı beyan eder, kamu ihalelerinden yasaklı olduğumuz anlaşılması durumunda firmamız tarafından verilen teminat bedelinin Kurumunuz adına irat kaydedilmesini kabul ve taahhüt ederiz. FİRMA Ad SOY AD / Unvan (Kaşe) İmza 10

12 KAT KARŞILIĞI İHALE MALİ BELGELER ŞARTN TANIMLAR VE KISALTMALAR:' KIZILAY. ;. : 'Î'ÜRK.KIZÎLAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) :, İhaleye katılangerçekkişi veya tüzel.kişi, Y Û KLİBN1Ğİs Üze^iiıfe 5 al e- ^.âpi îa nts'l'kki>i İHALENİN KONUSU.:. Madde 1-,. ' ' ; Vy ' Tüm gideri eri YÛkLENjGİ tarafından karalanmak üzere-kizi LAY'm mülkiyetindeki; JKöcaeli ili,; Körfez ilçesi,.yarımca mahallesi; 198 ada, 4 parselde kayıtlı.584 m2 yüzölçümlü taşınmazın, varsa üzerindeki mevcut yapı/yapılarm yıkımları ve hafriyatın, gerekir ise ifrâz/tevhit işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, imar durumuna göre Ve KlZILAY m Uygun göreceği proje uyarınca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması bedeli de dahil tüıiı giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, Kat Karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli plan Ve projelerinin hazırlanması, taşınmazın üzerindeki mevçut yapı/yapılarm yıkılması, ilgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı, projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, sözleşm e ve- eki Şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat.'Mülkiyeti Tapularının alınması (elektrik, doğalgaz ve su aboneliği yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işidir. İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Bu iş kapsamında yapılacak İşlerin süreleri sözleşme taslağı madde 5'te belirtilmiştir. İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ MALİ BELGELER:. M adde 3- İhaleye katılmak İsteyenlerden aşağıdaki şartlar aranır, a. Yergi dairelerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu olduğunu gösteren son teklif v^rme târihinden oiıdekî 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya veya internet çıktısı. b. Mevzuat hükümleri uyarınca Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair veya taksitlendirilmiş borcu olduğunu gösteren son teklif verme tarihinden önceki 3 (üç) ay içinde düzenlenmiş belge aslı veya internet barkotlu belge. c. Teklif edilen yapının maliyetinin %10 (yüzde on) undan az olmamak üzere, İSTEKLİ tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli ve yabancı bankalardan alınacak belge banka referans mektuplarının aslı ve teyidinin aslı.

13 KAT KARŞILIĞI İHALE TEKNİK BELGELER ŞÂRTNAMl TANIMLAR Vli k(saltmai.ar: \ ' ' %\ZVÇ${ TÜRK KIZ1LAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 'Y -'-:.. tstbkivi(i,lir): İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi rnz\^<i YÜKLENİCİ ÖzerineihaleyapıîariİSTEKLİ "j. İHALENİN KONUŞU; Madde 1*. ' Tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından-'karşılanmak üzere JÖZILAY'm mülfciyetindeki Kocaeli' ili, Körfez.- ilçesi, Yarımca mahallesi, 198 ada, 4 parselde kayıtlı* 584. m2 yüzölçümlü taşınm azın varsa üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımları ve hafriyatın, gerekir ise ifraz/tevhit işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, imar durumuna göre ve KlZILAY'm uygun göreceği proje üyarinca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması bedeli de dahil, tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, Kat Karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli plan ve projeletidin hazıklanması, taşınmazın üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkılması, ilgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açjk ve kapalı otopark inşaatlarının, ada içi ve dışı her türlü teknik, alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, söyleşme ve eki Şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeli Tapularının alınması (elektrik ve su aboneliği yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işidir. İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Bu iş kapsamında yapılacak işlerin sûreleri sözleşme taslağı madde5 te belirtilmiştir. TEKLİFLERDE UYULACAK ESASLAR: M adde 3- Teklif hazırlarken, aşağıdaki hususlar göz Önünde bulundurulmalıdır, A. İhale konusu inşaat işi Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca mahallesi, 198 ada, A parselde yapılacaktın B. SÖz konusu taşınm az için im ar durum una göre tekliflerin h a s ırla n m a s ı gerekmektedir. C. İmar planına göre gerekli tüm projelerin hazırlanması, ilgili belediye ve ilgili idarelere onaylatılmaları, yapı ruhsatlarının alınması, KİZİ LA Y'câ onaylanmış projelerine ve mahal listelerine göre sözleşme-ve eki şartnameler doğrultusunda bağımsız bölümler ve her türlü teknik alt yapısı, çevre tanzimi ve peyzajı ile birlikte tamamlanması, kat irtifakının kurulması, iskan ruhsatlarının ve kat mülkiyeti tapularının alınması, vb. tüm işler ve bunlarla ilgili giderler sözleşme.konusu işin kapsamına dâhildir. D» Bu işle ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon; elektrik, su, sigorta, SGK. giderleri, inşaat imalat giderleri ve kurumlara ödenecek katkı payları ve benzeri giderler YÜKLEN ÎCİ'ye aittir. KIZILAY herhangi bir ad altında hiçbir ödemede bulunmaz. E. Bu ihale kapsamındaki yapım işlerinden dolayı oluşabilecek her türlü Katma Değer Vergisi (KDV} YÜKLENİCl'nin sorumluluğundadır. F. İnşaat sürecinde ihtiyaç duyulan TUS (Teknik Uygulama Sorumlusu) veya yapı denetim YÜKLENİCİ tarafından taahhüt edilerek ' ücretleri de YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır.. G. Şantiye elektriği ve suyu YÜKLENİCİ tarafından temin edilecektir. İş süresince binaya ait elektrik ve su bedelleri Yl^LENÎCİ tarafından ödenecektir. il G Savfa 1 I 7

14 H. Parselde karşılanam ayan otopark ile ilgili öden tarafından karşılanacaktır. i,. \ Çevre düzenleme, peyzaj, teknik alt yapı ve lâı,. '..ekohornik işletme şartları dikkate almaçaktır., J. Sozîeşhıeye.'ait oluşan bağımsız bölürhlpr:üzerir ;v ; ;uygulâriâhıaz.-: : ' y ;. v.: y;:.. K,..îhal.e- üzerinde kalan YÜKLENİCİ şayet bağıfnsız, bölümlere iiâve. olarak n a k it para ; yermeyi taahhüt ettiyse, sözleşmenin imzalanması içirt bu parayı KIZILAY hesabına yatırm ak zorundadır. YÜKLEN İCrnin bu zorunluluğa.uymaması lialinde protesto çekm eye' i vâ hüküîti- almaya gerek kairnaksızıh ihale iptal edilir ve ğe^idtepiühiatı elıir j^ d e fliîjft L. Tekİif edilen yapının; maliyeti 2014 yılı T.C. Çevre ye..şehirçiîik.biikauliği Yjapj Yaklaşık Birim Maliyetleri ve teklif edilen yapı/yapıların inşaat alanı/alanları dikkate alınarak hesaplanacaktır, (teminat miktarları ve nakit kredisini veya kullanılmamış tem inat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir belge ile ilgili hesaplam ada kullanılacaktır,) -. M. İstenilen belgeler asil veya noter tasdikli olacaktır..'. ' İHALEYE GİREBİLMEK İÇİN GEREKLİ TEKNİK BELGELER: M adde 4 aranır. A. Söz konusu işe ait ayan proje ( 1/200 ölçekli vaziyet planı, 1/100 Ölçekli m im ari kat avan projeleri, 1/100 ölçekli kesit ve görünüşler) ve bunu destekleyen 3 boyutlu taslak çizimler, vb. destekleyici görseller. B. İSTEKLİLER tek başlarına teklif veriyorlarsa son 15 yılda tek bir sözleşme kapsam ında benzer iş olarak; 1) Bü iş için teklif edilen inşaat alanının en az %70'i kadar inşaat alanlı b ir yapıyı tamamladıklarını gösteren inşaat ve iskan ruhsatını veya 2) Bu iş için teklif edilen yapı maliyetinin en az %70'i kadar bir yapıyı tamamlandığını gösteren iş bitirme veya iş denetleme belgelerini ibraz etmeleri veya 3) En az bu iş için teklif edilen yapı maliyetinin en az %70'i kadar tutardaki İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık lisans diplomalarını (toplam süre 15 yılı geçmemek kaydiyla diploma için mezuniyet tarihinden başlamak üzere her yıla 175,297,00TL ile hesap yapılacaktır,) ibraz etmeleri gerekmektedir. İş bitirme, iş denetleme belgelen için ilgili kurumîarınca düzenlenen belgedeki tu tar esas alınacaktır. İş bitirme belgelerinin güncellenmesi 2014 yılı T.C* Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Karne Katsayıları cetveline ve T,C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre yapılacaktır. İş bitirme, denetleme ye diploma belgeleri belge sahipleri gerçek ve tüzel kişiler dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz. Bu belge sahiplerinin' ortağı bulunduğu tüzel kişilerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yandan fazla hissesine sahip olmasi ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın, muhafaza edilmesi zorunludur. C. Yer Görme Belgesi (Örnek 2) 2-Teklif Zarfına Konulacak Belgeler: a) İhale Teknik Şartnamesi ekindeki örneğe uygun Teklif Mektubu (Örnek-1) b) Bağımsız Bölüm Listesi fcetveî-11. c) B ağ ım sız B ölüm d) Geçici te m in a t Sayfa 2 / 7

15 Geçici Tem inat Miktarı: Teklif edilen yapının maliyetinin en az % 3^ü otfanındcölâcakö^. kesin Tem inat Miktarı: Teklif edilen yapının maliyetinin en âz % 6'sı o.ramaua ol NOT: Kesin Teminatın* teminat mektubu şeklinde veıilmesi halinde,' kesin temini m inunııim 13 yit: süreli olacaktır. Her ne suretle olursa olsun KIZILAY'a verıji İiaçi^iİem çi -yey&: üserleripe, jhö^atl şdbi ;l<qm : :, yaptırılması halinde YÜKLEN İCİ-deri ek kesin teminat alniır.. ; / > - s İŞİN YAPILACAĞI YER VE ZEMİN.DURUMUNUN TETKİKİ:, Madde S- İSTEKLİLER teklif- öhcesi işin yapılacağı, yeri- görecek ve gerekli incelem elerde bulünacaldardıivistekli; işin yapılacağı yeri görmekle, işin yapılacağı, yeri v işje; ilgili btitün v. hususları, malzeme kaynaklarını ye arazinin, zeminin durumunu, işi yapm ak; için gerekli mahalli şartları öğrenmiş sayılır. Bu konularda ihale dokümanında belirtilenler dışında hak; talebi doğuracak bir istekte bulunamaz. ' * İŞ VE İŞYERİNİN SİGORTALANMASI; M adde 6- İş ye işyerinin sigortalanması hususundaki şartlar sözleşmede belirtilm iştir. DİĞER HUSUSLAR Madde 7- a) Ş artlı teklifler kabul edilm eyecektir. b) S üreler takvim günü esasına göre verilm iştir, c) O rtak girişim, iş ortaklığı vb. kabul edilm eyecektir. d) İm ar durum una aykırı teklifler dikkate alınm ayacaktır. İHALE DOKÜMANLARI; Madde 8- Bu işin ihale dokümanları aşağıda sıralanmıştır. 1. İdari Şartname ve Ekleri 2. İhale Teknik Belgeler Şartnamesi 3. İhale Mâlı Belgeler Şartnamesi 4. Sözleşm e Taslağı 5. Yapım Şartnamesi ve Ekleri 6. T eknik Şartna mel er (İnşaat, mekanik, elektrik* asansör) EKLER: ö rn e k -1 ; Mali Teklif Mektubu Örnek-2: Yer Görme Belgesi Cetveİ-1: Bağımsız bölüm listesi Cetvel-2: Teklif edilen bağımsız bölüm^ö^ylaşım planı Sayfa 3 / 7

16 . - TÜRK KIZILAYI'mca tarihimde ihalesi yapılacak; olaıi İli, İlçesi,... Mahallesindeki,..., ada, parsellerde bulunan.taşınniazlâr üzerinde, giderlerinin tamamı tarafımdan / tarafımızdan karşılanmak üzere k a t karşılığı inşaat işinin ihalesine ait Teklif Alma Şartnamesi, Öze!Teknik Şartname, Sözleşme Taslağı ve ekleri ile diğer belgeleri okuyup inceledim / inceledik ve aynen kabul ettim / ediyoruz. İşin yapılacağı yeri inceledim / inceledik ve koşullan hakkında tam bir fikir sahibi oldum / olduk. 1-Kabullendiğim / kabullendiğimiz ve imzaladığım/ imzaladığımız bu şartlarla; m2 (yazıyla...metrekare) - : Toplam Bağımsız Bölüm Miktarı (TBM) üzerinden, KIZILAY'A Konut alanları için m2(......metrekare) miktarında (KPBM), %...(yüzde...,) oranında (KPBO), KIZILAY'A İşyeri alanları için.... m2... metrekare) miktarında (KPBM), % (yüzde...) oranında (KPBO), KIZILAY Payı, Bağımsız Bölüm Miktarım ( KPBM) Türk Kızılayı na İdari belgeler şartnam esi, İhale teknik belgeler-şartnamesi, ihale mali belgeler şartnamesi, Yapım Şartnamesi, Sözleşme Taslağı ve ekleri ile belgeleri ve Teklif Mektubu ekindeki şartlar dahilinde yapmayı kabul ve taahhüt ederim / ederiz. 2- Teklifimiz, ihale tarihinden itibaren 120 ( yüz y irm i) takvim günü geçerlidir. 3- İhale konusu iş için kendimiz veya başkası âdına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekâleten birden fazla teklif vermediğimizi beyan ediyoruz. 4- Verilen tekliflerden herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor ve kabul ediyoruz.. ' 5- İhale, konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin yıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 6- İhale konusu işle İlgili Vermiş olduğumuz teklifimizde bir iş kaleminde olabilecek herhangi bir işlem, hatasının (toplama, çarpma vb.) KIZILAY lehine değerlendirilmesini kabul ve taahhüt ediyoruz İSTEKLİNİN. : ADİ SOYADI VE TİCARİ ÜNVANl TEBLİGAT ADRESİ

17 VER GÖRME BELGESİ 1. İŞİN ADI:...;... İli,...i*.»..,.,... İlçesi,...Mahallesi,... ada, parselde. kayıtlı taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat yapılması - ' 2, YERî İli......»...İlçesi,...-mahallesi,... ada, parselde kayıtlı taşınmaz....sm, ili,...ilçesi,...mahallesi., ada,..., parselde kayıtlı taşınm az üzerine kat karşılığı inşaat yapılmasıişi ile ilgili inşaat sahasını... tarihinde gezerek gerekli incelemelerde bulunduk. İşin yapılacağı yeri görerek işle ilgili türii hususları, malzeme kaynaklarım, zemin durumunu ve işi yapmak için gerekli mahalli şartları öğrendik. FİRMA Sayfa 5 / 7

18

19

20 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRKKIZILAYI KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİ, 198 ADA, 4 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİNE AİT İHALEDOSYASI

21 TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOCAELİ İLİ, KÖRFEZ İLÇESİ, YARIMCA MAHALLESİ, 198 ADA, 4 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİNE AİT SÖZTOŞME TASLAĞI

22 SÖZLEŞME Madde 1-A TARAFLAR: Bu sözleşme, bir taraftan TÜRK KIZILAYI GENEL. MÜDÜRLÜĞÜ (bundan böyle KIZILAY olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan... (bundan böyle YÜKLENİCİ olarak, anılacaktır) arasında sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve. diğer her. türlü münasebetleri düzeııiemekdçin aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir. Madde İ-B TANIMLAR: KIZILAY., : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKLENİCİ Özerine ihale yapılan İSTEKLİ. i. Madde 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU : Tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere KIZILAY ın mülkiyetindeki Kocaeli ili, Körfez ilçesi, Yarımca mahallesi, 198 ada, 4 parselde kayıtlı 584 m2 yüzölçümlü taşınmazın varsa üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkımları ve hafriyatın, gerekir ise ifıaz/tevhit işlemlerinin YÜKLENİCİ tarafından yapılması, imar durumuna göre ve KIZILAY5m uygun göreceği proje uyarınca, T.U.S veya yapı denetim uygulaması bedeli de dahil tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere, kat karşılığı inşaat işi yapımı için gerekli plan ve projelerinin hazırlanması, taşınmazın üzerindeki mevcut yapı/yapıların yıkılması, ilgili Belediye ve ilgili idarelerden onaylarının ve her türlü ruhsatlarının alınması ile onaylı projelerine, mahal listesine göre bağımsız bölümlerin, açık ve kapalı otopark inşaatlarının, parsel içi ve dışı her türlü teknik alt yapı, çevre tanzimi ve peyzaj ile birlikte, sözleşme ve eki şartnameler doğrultusunda tamamlanarak, İskan Ruhsatlarının ve Kat Mülkiyeti Tapularının alınması (elektrik ve su aboneliği yapılıp, sayaçları takılı olacak şekilde) ve bağımsız bölümlerin paylaşılması işidir, Madde 3- BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN PAYLAŞILMASI: Sözleşme konusu iş karşılığında, elde edilecek Bağımsız bölümler aşağıdaki şekilde paylaşılacaktır: BAĞIMSIZ BÖLÜM NO BAĞIMSIZ BÖLÜM BRÜT ALANI <M2) BAĞIMSIZ BÖLÜM TİPİ BULUNDUĞU KAT KIZILAY PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ B.B. NO B.B. BRÜT ALANI (M2) YÜKLENİCİ PAYI BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ B.B. NO B.B. BRÜT ALANI (M2) * - a) YÜKLENİCİ Payı Bağımsız Bölüm Oram (YPBO) alana göre %...Mir. b) Kızılay Payı Bağımsız Bölüm Oranı (KPBO).alana göre %... dir. KIZILAY payına düşecek Bağımsız" Bölümlerin miktarı, yukarıdaki tabloda belirtilen miktarlar olup bu miktarlar herhangi bir nedenle azalmayacaktır. c) Sözleşme konusu iş kapsamında YÜKLENİCİ tarafından sunulan Bağımsız bölümlerle ilgili olarak teklif aşamasında sunduğu tip, alan ve mahal listeleri, verdiği minimum değerlerdir. Bunlarda iyileştirici yönde değişiklikler KIZILAY m muvafakati ile yapılabilir. Bu iyileştirmeler karşılığında KJZILAY m paylaşım oranında herhangi bir değişiklik olmayacağı gibi bu sözleşmenin Madde 27 hükümleri dahilinde ilave kazanımlar konusunda KIZILAY m haklan saklı kalacaktır. d) Teklif venue tarihinden sonra, ilgili yasa ve mevzuatlardaki değişiklikler nedeniyle ve/veya Projelerin ilgili Belediyesi'nce onaylanması safhasında, inşaata esas toplam emsal değerinde artma veya eksilme olması, durumunda, KIZILAY m paylaşım oranı değişmemek kaydıyla, KIZILAY m paylaşım miktarı, emsal artış etkileşim oranında değişeceljftr. Bu bent inşaata esas toplam emsal değerinde eksilme olması durumunda. KîZILAY'm muvafakati ile uveulanacakur.

23 Madde 4- YÜKLENİCİ PAYININ ÖDENME SEKLİ; İnşaat İlerleme Durum Tespit Tutanağı, YÜKLENİCİ'nin yazılı talebi üzerine 'Kontrol ve YÜKLENİCİ tarafından düzenlenir ve.kizilay a gönderilir. KIZILAY bu tutanağı onaylayarak, YÜKLENİCİ payına karşılık gelen Bağımsız Bölümlerin devirleri yapılacaktır. 1;. Bıı sözleşme ve eklerinin uygulamııasmdan oluşabilecek her türlü Kaiıiıa Değer Vergisi (KDV) YÜKLENİÇİ yeaittir,, : '. ; 2, Gerek bu iş ile ilgili gerekse bu Sözleşme konusundan doğan her türlü, sigorta, vergi, resim*. harç, fon, her türlü masraf, ve giderler ile vadeli satışlarda ipotek tesisi ile İlgili tüm giderler/vb. tüm işlemler ve. masraflar YÜKLENİCİ'ye aittir. KIZILAY herhangi. bir ad altında hiçbir ödemede bulunmaz ve Sözleşmede belirtilen bağımsız bölümler üzerinde.'hiçbir.şekilde ipotek, haciz vb. işlem uygulanamaz.- Tapu devrinin KIZILAY tarafından yapılması durumunda oluşacak zorunlu giderler YÜKLENİCİ tarafından devir işleminden önce KIZILAY a ödenecektir... Madde 5- İSİN SÜRESİ: YÜKLENİCİ, yapı ruhsatını varsa taşınmaz üzerindeki yapılan yıkıp projeleri tamamlayarak sözleşmenin imzalanmasını müteakip 90 takvim günü içerisinde alacak, yükümlülüğünde olan inşaat işlerini yapı ruhsatının alınmasını müteakip 360 takvim günü içerisinde tamamlayacaktır. Yüklenici inşaat imalatlarını tamamladıktan sonra yapılacak geçici kabulün itibar tarihinden itibaren 60 takvim günü içinde yapı kullanma izin belgesini alacaktır. İşin -tamamlanması için cezalı süre verilse bile gecikme süresi hiçbir şekilde 60 takvim gününü geçemez. Gecikilen sürenin 60 takvim gününü geçmesi durumunda kesin teminat irat kaydedilerek sözleşme fesih edilir. Bu süreler takvim günü esasına göre verilmiş olup her türlü iklim şartları ve sair çalışmaya engel olabilecek sebepler göz önünde tutulmuştur. Sözleşmenin 30. maddesinde belirtilen zorlayıcı sebepler dışında süre uzatılmayacaktır. Madde 6- İNŞAAT İLERLEME DURUM TESPİTİ: Taahhüt konusu işlerin gerçekleştirilme seviyelerinin tespitinde, yapım şartnamesinde belirtilen -pursantaj oranlan kullanılacaktır. Taahhüt konusu işlerin inşaat seviye tespiti, YÜKLENİCİ'nin talebi üzerine düzenlenecek "İnşaat Sıra No Taahhüt Konusu İşin İnşaat Seviyesi (Toplam İnşaat Alam Olarak) Serbest Bırakılacak YÜKLENİCİ Payı Bağımsız Bölüm Oranı 1 % 30 % 25 2 % 45 - % 40 ' 3 % 60 % 55-4 ' % 75 % 70 5' % 90 % 85 6 Madde 7 deki hususların tamamı yerine getirildiğinde % 100 M adde 7- YÜKLENİCİYE VERİLECEK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER: Yapılacak binalara ait tatbikat projelerinin KIZILAY tarafından onaylanmasını takiben ilgili Belediyesinden' inşaat ruhsatnamesi alındıktan soma KIZILAY in onaylayacağı bağımsız bölümlere ait arsa paylan üzerinden, KIZILAY ve YÜKLENÎCFye ait tüm bağımsız bölümlerin KIZILAY adına kat irtifakı kıırulacaktır.

24 Yüklenicinin talebi ve TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ nün uygun görmesi halinde; İnşaat İlerleme Duamı Tespit Tutanağına göre inşaatın % 30 u tamamlandığında Yüklenici payının % 25 i,. inşaatın % 45 i. tamamlandığında Yüklenici payımn % 40 ı, inşaatın %. 60 ı tamamlandığında Yüklenici payının % 55% inşaatın % 75 i tamamlandığında Yüklenici payımn. % 70,i,iıışaatm % 90 i, tamamlandığında Yüklenici payının % 85 i, yüklenicinin sorumluluğundaki işler tamamen bitirilip iskaiı raporiı ilgili Belediyeden alındıktan, geçici kabule ilişkin tutanaklar İdare tarafından onaylandıktan, YÜjCLENİĞFnin varsa cezaları tahsil edildikten, su, elektrik, varsa doğalğazj havagazı bağlantıları yapıldıktan, varsa asansör ve kalorifer tesisatının kullanma izni alındıktan, revize projelerinin tümünün orijinallerinin KIZILAY a teslim edildikten, kat mülkiyeti tapuları alındıktan şonra yüklenici payından kalan bağımsız bölümlerin tapu devirleri yapılacaktır; Bu işlemler için gerekli tüm masrafları da YÜKLENİCİ karşılayacaktır.. Madde 8- İSLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR ; Bu sözleşme konusu işlerin yapıhıiasında YÜKLENİCİ; Sözleşme ve eklerindeki esaslara, KIZIL AY m onaylayacağı uygulama ve detay projelerine, Yürürlükteki Belediye İmar Yönetmeliğine, Türk Standartları Enstitüsü Normlarına, -Deprem Bölgelerinde yapılacak binalar.hakkıııdaki yönetmeliğe, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri inşaat, Mekanik ve Elektrik Genel Teknik Şartnamelerine, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Yapı İşleri Birim Fiyat Tariflerine Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkmdaki Yönetmeliğe, Uygun birinci sınıf işçilikle inşaat yapmak zorundadır. M adde 9- YER TESLİMİ VE İSE BAŞLAMA : İşin yapılacağı yer, sözleşmenin imzalandığı günü takip eden iş gününde YÜKLENİCİ ye teslim edilmiş sayılacaktır. Ayrıca yer teslim tutanağı düzenlenmeyecektir. Madde 10- İS PROGRAM I: Yapı ruhsatının ahmındaıı itibaren 20(yirmi) takvim gün içinde YÜKLENİCİ, işlerin miktar, tarih, süre ve sırasını göstermek üzere ayrıntılı iş programını bilgisayar destekli (paket programlarla) hazırlayarak KIZILAY5a vermek zorundadır. YÜKLENİCİ bu vecibeyi yerine getirmediği takdirde gecikilen her gün için, Madde 29-da yer alan günlük gecikme cezasının XA (dörtte biri) kadar ceza kesilecektir. YÜKLENİCİ iş programım, gerekli yıkımlar ve hafriyatın yapılmasını, varsa tevhit işlemini, bağımsız bölümlerin, altyapıların ve sosyal donatıların, yapım ve kullanımım dikkate alarak düzenleyecektir. KIZILAY bu programları düzeltme, ve değiştirmeye yetkili olup programlar KIZILAY'ca onaylandıktan sonra geçerli olacaktır. YÜKLENİCİ, onaylı iş programım iş süresince K IZILA Y ın gerek duyduğu zamanlarda güncelleştirecektir. Madde 11- İSİN KONTROLÜ : Sözleşme kapsamında tüm işleri denetlemek üzere, KIZILAY isterse işyerinde bir veya birden fazla sayıda kendi personel kadrosundan kontrol bulundurabilir veya KIZILAY dışından kuruluş ve kişilere denetlettirebilir. Kontroller, işin sözleşme, şartnameler ve projelere göre yapılması ile faaliyetin iş programına göre yürütülmesini KIZILAY adına denetler. Yüklenici kontrol teşkilatının çalışması için gerekli zaman, mekân ve gerekli araç gereçleri kontrol teşkilatına bila bedel tahsis edecektir. Kontrollerin şartnameler, sözleşme ve ekleri ile diğer belgelere uygun olarak verecekleri talimatlara YÜKLENİCİ uymak zorundadır. K ontrollerin yapılan işi uygun fehlması. şartnam eler, sözleşm e ve ekleri ile-diğer b elg ele rd e yazılı h ü k ü m leri bozm uş olması YÜKLENİCİM İ K ızılay ve K am u)$ karşı sorum luluktan k u rtarm az; tüm Sayfa 4/14

25 sorumluluk YÜKLENİCİ'ye aittir. KIZILAY tarafından onaylanmış proje ve imalatlarda yapılacak her türlü değişikliğin KIZILAY m yazılı müsaadesiyle olması şarttır. YÜKLENİCİ, vekili veya temsilcisi, bu esasa uymadığı takdirde, her türlü gider kendisine ait olmak üzere değişiklikleri KIZILAY.ın isteyeceği şekle getirmek zorundadır. Madde İ2r KAZALÂR: :,V:'. ' Y Ü K L E N İC İ yürürlükteki-:iş.sağlığı ve ĞüvenHği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağhğı.ve İş. Güvenliği Yönetmelik Hükümleri ile ek. ve değişikliklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların, sebep olacağı, zararlardan doğrudan doğruya YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır, : '.. Madde 13 İSÇİLERİN HAKLARI ve MALZEME BEDELLERİ : YÜKLENİCİ, işçi alacakları, taşeron hak edişleri ile inşaatta kullanılacak malzeme bedellerini zamanında ödemekle ilgili doğrudan ve tek sorumludur. Madde 14- KULLANILACAK MALZEME : Sözleşme kapsamında tüm işlerde en az TSE, CE veya ISO Belgesine havi malzemeler, madeni aksam, cihazlar vb. kullanılacaktır, KIZILAY söz konusu malzemelerin fenni özelliklerini tespit amacıyla, her türlü gideri YÜKLENİCİ'ye ait olmak üzere uygun göreceği kuruluşlardan test raporu isteyebilir. Öncelikle ince iş kalemleri ile ilgili malzemelerin, seçiminde asgari sözleşme ekindeki mahal listesinde belirtilen özelliklerdeki malzemeler kullanılacak olup daha üstün özellikte farklı malzemelerin kullanılmasının düşünülmesi durumunda malzeme değişikliği KIZILAY teknik personelinin bilgisi dahilimde yapılacaktır. Yukarıda belirtilen şartlara uymayan malzemenin kullanılmasından doğacak her türlü sorumluluk YÜKLENİCİ'ye aittir. YÜKLENİCİ bu nevi kullanımlarda, ilgili malzemeyi şartlara uygun hale getirmek zorundadır. YÜKLENİCİ, şantiyeden uzaklaştmlması Kontrol tarafından istenilen malzemeleri bütün giderleri kendisine ait olmak üzere, şantiye dışına çıkaracaktır. Çıkannadığı takdirde, Kontrol tarafından şantiye dışına çıkarılacak ve yapılan masraf YÜKLENÎCİ'den tazmin edilecektir. Uygun olmayan malzeme kullanıldığının fark edilmemesi sonucu YÜKLENİCİ'ye - KIZILAY tarafından yazılı uyarı yapılmamış olması; malzemenin fenni nitelik ve şartlara haiz bulunduğu ve Türk standartlarına uyduğu anlamına gelmeyeceği gibi, bu hal YÜKLENİCİ'nin sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz. Madde 15- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUKLARI: YÜKLENİCİ yapmakla yükümlü olduğu, uygulama, altyapı, peyzaj vb. tüm projelerin hazırlatılması süresinde KIZILAY ile koordinasyonu devam ettirecek, malzeme seçimi, kalite, miktar, mahal - listesi ve benzeri konularda KIZILAY in onayı veya ekli mahal listeleri doğrultusunda hareket edecektir, hazırlatacağı projeleri KIZILAY a onaylatacaktır. YÜKLENİCİ Sözleşme konusu işlere ait projeler için ilgili Kurum ve kuruluşlardan gerekli tüm onaylan almakla yükümlüdür.. YÜKLENİCİ belediye onaylı uygulama projelerinden l'er takım siyah ozaliti, ayrıca projelerin kayıtlı olduğu CD yi KIZILAY a verecektir. YÜKLENİCİ varsa arsa üzerindeki taşınmazların yıkım ve kaldırılmasını, bu taşınmazlarla ilgili varsa kiracılardan/işgalcilerden doğan elektrik, su ve doğalgaz borçlanılın kapatılması, varsa tevhit işlemlerinin yapılması ve yıkım ruhsatının alımıyla ilgili tüm vergi, resim, harç, fon ve hizmet karşılığı vb. bedelleri ödemekle yükümlüdür. YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işleri sözleşmesine uygun olarak eksiksiz yapacak, alıcılarına ve/veya ilgili kuruluşlara teslim edecektir. YÜKLENİCİ sözleşme kapsamındaki işlerin Teknik Uygulam a Sommluluğunu veya Y apı Denetim. K anunu gereği gerekli olan Yapı Denetim Sorumluluğunu üstlenecektir. Yapı Denetim firm ası ve Teknik U ygulam a Sorum luluğunu yasal ücret bedelleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanacaktır. Bölge içinde kalan parsel içi W o ik altyapı projeleri (yollar, kanalizasyon, yağm ur suyu drenajı, saha ay d ın latm a vb.) çevrenin genel alt yapi^na bağım lı olarak Y Ü K LEN İC İ tarafından hazırlanacak ve projesine. ^.. Sayfa 5/14

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI TÜRK KIZIL AYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI 1- Sivas İli, Merkez İlçesi, Eskikale Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Samsun İli, İlkadım İlçesi, 19 Mayıs Mahallesi, İsmetpaşa Caddesi F36B22B4B Pafta,7798 Ada, 11 Parselde kayıtlı 173,00m² yüzölçümlü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Karabük ili, Merkez ilçesi, Zobran köyü, Hamzalar mevkii, 113 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde bulunan Türk Kızılayı Karabük Afet Deposunun Çevre Düzenlemesi işlerinin

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI VAN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Muğla İli, Merkez İlçesi, Şeyh Mahallesi, Bankalar (İsmet İnönü) Caddesi (Eski No:21) adresindeki 353 ada, 4 no lu parselde kayıtlı 86,98 m2

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Eskişehir İli, Tepebaşı İlçesi, Uluönder Mahallesi, 14382 Ada, 1 Nolu Parselinde Kayıtlı (Eski 9400 Ada, 1 Nolu Parsel) Taşınmaz Üzerine Eskişehir Bölge Kan Merkezi Binası

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- Yapı Ruhsatı alma süresi 120 (yüzyirmi) takvim günü, inşaat yapım süresi 450 (dörtyüzelli) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l YAP-İŞLET-DEVRET modeli çerçevesinde; İstanbul ili, Beyoğlu İlçesi, Camii kebir Mah. 1089 ada, 10 parsel sayısında kayıtlı 210 m2 arsa yüzölçümlü taşınmazda bulunan mevcut

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l İstanbul ili, Üsküdar İlçesi Ahmediye Mah. Halk Cad. Esvapçı Sok. No:8 adresinde bulunan Türk Kızılayına ait taşınmazın

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR

İHALELERE KATILAMAYACAK OLANLAR İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Kırkkonaklar Mahallesi, 314. cadde Ankarama Konutları No:15 Çankaya /Ankara

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Cad. No:1 adresinde bulunan Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi içerisinde bulunan Afom Binası ıslak hacimler ve misafirhane

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kızılay, Konur Sokak No:29/9 (zemin kat) adresindeki taşınmaz yasal haliyle kapalı zarf ve açık artırma ihale suretiyle kiraya

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Yapı Ruhsatı alma süresi 30 (otuz) takvim günü, inşaat yapım süresi 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ KABA İNŞAAT (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI KARACABEY ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.

İŞİN SÜRESİ: Madde 2- İşin süresi yer tesliminden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü müzün ihtiyacı olan,aşağıda miktarları belirtilen malzemeler

Detaylı

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI

MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ MADDE 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS KAN BAĞIŞ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 20 KVA DİZEL JENERATÖR İHTİYACI İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk

Detaylı

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ ANAHTAR TESLİMİ (GÖTÜRÜ BEDEL) İHALE TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR VE KISALTMALAR: KIZILAY : TÜRK KIZILAYI SAMSUN ŞUBE BAŞKANLIĞI İSTEKLİ(LER) : İhaleye katılan gerçek kişi veya tüzel kişi YÜKLENİCİ : Üzerine

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Vişnezade Mahallesi, Abacılatif sok. No:7 adresinde bulunan, 689 ada, 14 nolu parselde kayıtlı, 155,08 m2 yüzölçümlü,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇELİK KONSTÜRKSİYON KAFES ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GÜNEY DOĞU BÖLGE KAN MERKEZİ (VAN) OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 Türk Kızılayı Güney Doğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (Van) Sayfa 1 TÜRK I OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL KİRA ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU Madde 1-) Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kültür mahallesinde kain tapunun 2504 ada 5 parselinde kayıtlı 377 m2 yüzölçümlü 7 katlı ( Bodrum+Zemin+ 5 normal kat) beton apartman ve arsası vasıflı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait,

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. : Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLIK YÖNTEMİ İLE GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Tapu Kaydı : Mülkiyeti Kurumumuza ait, 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MADDE 1- İHALENİN KONUSU Mülkiyeti Kurumumuza ait, TÜRK KIZILAYI 1- Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı 31 Blok Kargir Bina ve Arsası vasıflı

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde I - Tüm giderleri YÜKLENİCİ tarafından karşılanmak üzere KIZILAY ın mülkiyetindeki Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait;

TÜRK KIZILAYI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ. Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; MADDE 1- İHALENİN KONUSU TÜRK KIZILAYI Mülkiyeti Türk Kızılayı na, kullanma hakkı Türk Kızılayı Malkara Şube Başkanlığına ait; Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, Camiatik Mah. Tapunun 294 ada, 22 nolu parselde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için Ankara ilinde 30 Haziran-12 Temmuz 2014 tarihleri arasında

Detaylı

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI AVRUPA BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ SICAK YEMEK HİZMETİ ALIM İHALESİ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Avrupa (İstanbul) Bölge Kan Merkezi personeline 1 (bir)

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı na ait 349 adet aracın 1 yıl süreyle ek donanımları ve üst yapıları ile birlikte kasko sigortası ve 324 adet

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünce Mardin İli Yenişehir İlçesi, 13 Mart

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünün ihtiyacı olan 3 adet binek

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıdaki tabloda belirtilen malzeme teknik

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ VE BAĞLI KAN BAĞIŞI MERKEZLERİ OSGB HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ 2015 TANIMLAR VE KISALTMALAR: İDARE : TÜRK KIZILAYI BATI ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI SOMALİ DELEGASYON BAŞKANLIĞI KİRALAMA İDARİ ŞARTNAMESİ A. Türk Kızılayı tarafından, Somali Mogadishu Belediyesince Türk Kızılayına tahsisi edilen taşınma

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2016 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2017 MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü, Aydın Kan Bağış Merkezi Müdürlüğü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK 15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIM İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ İSTANBUL AVRUPA YAKASI YAKLAŞIK15 ÇOCUK İÇİN EMZİRME ODASI, ÇOCUK BAKIM YURTLARI VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI İSTANBUL AVRUPA

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü Orta Anadolu (Ankara) Bölge Kan Merkezi nin ihtiyacı olan Kan

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME ÇALIŞAN SAYISI HİZMETİN CİNSİ SÜRESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kan hizmet birimlerinin 3 (üç) yıllık ihtiyacı olan aşağıdaki

Detaylı

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI TOPLUMSAL HİZMETLER AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ YEMEK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1 Türk Kızılayı, Marmara Bölge Afet Yönetim

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Etimesgut Yerleşkesi ve Orta Anadolu Bölge Kan Merkezinin 3 yıllık ihtiyacı olan 36.000 adet

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ

KIZILAY TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ İDARİ ŞARTNAMESİ 1 TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1 İHALENİN

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ

TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI BATI KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı na bağlı Batı Karadeniz BKM, Düzce, Sakarya ve Kocaeli Kan Bağışı Merkezleri 2016

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Kurumumuz Ankara Genel Merkez ve Etimesgut Yerleşkesin de hizmet aracı olarak kullanılan 7 Adet Toyota Marka aracın 1 yıl süre

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ve Etimesgut Yerleşkesinde görev yapan personel çocukları için

Detaylı

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü

FİRMA ADI VE ADRESİ ZARF NO: 1. İHALE İDARİ ve TEKNİK BELGELERİ - TEMİNAT ZARFI TÜRK KIZILAYI Marmara Bölge Afet Yönetim Müdürlüğü TÜRK I MARMARA BÖLGE AFET YÖNETİM MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı nca, ekli teknik şartnamelerde belirtilen esaslar dahilinde ekte belirtilen güzergahlar için, yeterli

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı için aşağıda miktarı belirtilen hazır kek kapalı zarfla teklif

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi

OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi TÜRKI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı İdari Şartnamesi 1 TÜRK I GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı na bağlı iş yerleri

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi ve bağlı Kan Bağış Merkezi personeline yapılacak olan ayni yemek yardımının

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler çerçevesinde

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ FAALİYET ALANI KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürülüğü nün ihtiyacı olan,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Fatih Mah.Petrol Yolu Cad. No:255 Sultanbeyli/İSTANBUL Tlf: (0216) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL SULTANBEYLİ TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212)

TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME. Göztepe Mah. Şehit Mehmet Özcan Sok. No:1 Bağcılar/İSTANBUL Tlf: (0212) MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI İSTANBUL BAĞCILAR TOPLUM MERKEZİ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair kanun ve bu kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikler

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen malzemeler kapalı

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI. - GAYRİM F^KUL SATIŞ ŞARTNAMESİ:

TÜRKKIZILAYI 1868 TÜRK KIZILAYI. - GAYRİM F^KUL SATIŞ ŞARTNAMESİ: MADDE 1- İHALENİN KONUSU Mülkiyeti Kurumlunuza ait, TÜRKKIZILAYI 1868. - GAYRİM F^KUL SATIŞ ŞARTNAMESİ: Antalya ili, Alanya ilçesi, Türkler mahallesinde kain tapunun 167 ada, 1 nolu parselinde kayıtlı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I 2 ADET OTOBÜS ALIM İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı için 2 ADET OTOBÜS ALIM İHALESİ teknik şartnameye göre kapalı

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1- Türk Kızılayı nın ihtiyacı için mülkiyeti Kurumumuza kullanım hakkı Eskişehir Şube Başkanlığımıza ait olan Yunus Emre Devlet

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ihtiyacı olan aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı