BARTIN østatøstøklerø 2011 T.C. BARTIN VALøLøöø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN østatøstøklerø 2011 T.C. BARTIN VALøLøöø"

Transkript

1

2 BARTIN STAT ST KLER 2011 T.C. BARTIN VAL L

3 Bart n statistikleri, 2011 Yay n No: 06 ISBN: leti im T.C. Bart n Valili i Tel: + (378) Fax: + (378) Bart n Valili i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü ü, TÜ K Zonguldak Bölge Müdürlü ü ve Bat Karadeniz Kalk nma Ajans birli i ile haz rlanm t r. Bu yay n n 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakk Bart n Valili i ne aittir. Gerçek veya tüzel ki iler taraf ndan izinsiz ço alt lamaz ve da t lamaz. Bask & Cilt ALBAN TANITIM Me rutiyet Cad. No:41 K z lay / ANKARA Tel: B+N Haziran 2012

4 çindekiler Ç NDEK LER Önsöz Genel Bilgiler Genel Aç klamalar Sayfa No IV VI IX Arazi 1 klim 2 Çevre 4 Nüfus 8 Göç 22 Demografi 26 Sa l k 33 E itim 37 Kültür ve Turizm 49 Adalet, Seçim 54 gücü 59 Tüketim, Harcama 63 Fiyat 64 D Ticaret 68 Tar m ve Hayvanc l k 73 statistikleri 87 Enerji 89 Bina n aat 91 Ula t rma 93 Ulusal Hesaplar 97 Maliye 102 Sosyal Güvenlik 106 Bart n statistikleri, 2011 III

5 Önsöz ÖNSÖZ Rakamlar istedi iniz gibi konu turabilir, onlara istedi iniz yalan söyletebilirsiniz. denir. Do rudur! Rakamlar konu turulursa, her ey söyletilebilir. Ama biz bu yolu seçmedik; yani rakamlar konu turmad k. Onlar oldu u gibi saf ve temiz olarak kamuoyunun bilgisine sunmak istedik. Do ru ve duru bilgi, do ru ve h zl karar vermemize yard mc olur. Bu bilgilere h zl ve kolay ula lmas da ayr bir önem ta r. l ölçe inde kamu ve özel kesim yöneticileri taraf ndan yap lan planlar n yada yap lacak olan yeni planlamalar n ba ar l olmas, do ru ve belirli aral klarla ula l p, görülebilen göstergelere ba l d r. Bu kitapç k ile Türkiye ve Bart n iline ili kin ihtiyaç duyulan güncel, güvenilir ve kapsaml bilgilere h zl ve kolay eri ilmesi amaçlanm t r. Bart n statistikleri, 2011 IV

6 Önsöz Bart n statistikleri, 2011 bugünün merakl lar na ve gelecekteki ara t rmac lar na Bart n ilimizin Vilayet Tarihi sürecindeki 20 y l n göstermesinin yan s ra, ilimizin gelecek planlamas n yapacak ki i ve kurulu lar na da yard mc olacakt r. Bart n ili için son derece faydal olaca na inand m bu çal mada katk lar ndan dolay Türkiye statistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlü üne ve Bat Karadeniz Kalk nma Ajans Yönetimine te ekkür eder, yap lan bu tür çal malar n devam etmesini temenni ederim. sa KÜÇÜK Bart n Valisi Bart n statistikleri, 2011 V

7 Genel Bilgiler BARTIN Tarihçe Bart n ve çevresine ilk yerle enler hakk nda kesin bilgiler bulunmamakla beraber, yörenin ilk yerle enlerinin yöreye M.Ö. 14. yüzy lda gelen Gaskalar oldugu dü ünülmektedir. Hitit mparatorlu u nun önemli bir güç haline gelmeye ba lamas yla beraber bölgedeki Gaska hâkimiyeti sona ermi tir. Hitit mparatorlu u nun y k lmas ndan sonra Lydial lar, Persler, Makedonyal lar, Bithynia Krall ve Romal lar yöreye hâkim olmu lard r. Roma döneminde, Bart n n askeri ve ekonomik nedenlerden dolay önem kazand bilinmektedir. Roma mparatorlu u M.S. 395 te ikiye ayr ld nda yörenin Do u Roma topraklar içerisinde kald görülür. Bu dönemden sonra yörede Bizans etkinli inin sürdü ü, 13. yüzy lda Türklerin Anadolu ya gelmesinden sonra Bart n ve çevresinin Candaro ullar Beyli i nin hâkimiyetine girdi i bilinmektedir. Bart n statistikleri, 2011 VI

8 Genel Bilgiler 1395 te Y ld r m Bayezid, Bart n Candaro ullar Beyli i nden almakla beraber Amasra da bulunan Ceneviz kolonisi tesirini sürdürmü, Amasra 1460 y l nda Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanl hâkimiyetine geçmi tir. Bart n, 1924 te Zonguldak n ilçesi, 1991 de ise il olmu tur. Co rafi Durum Bart n kuzeyini 59 km lik sahil eridiyle Karadeniz çevrelerken, do uda Kastamonu, do u ve güneyde Karabük, bat da ise Zonguldak illeriyle kom udur. Yüzölçümü km² dir. l merkezinin rak m 25 m dir. Da lar, yüksek olmamakla birlikte oldukça dik, sahillere do ru sarp ve kayal kt r. En önemli da lar ; Alada, Kocada, Karada, Kayaard, Karasu ve Ar t da lar d r. Bart n Irma ve kollar taraf ndan derin bir biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir görünümdedir. Kent merkezlerine inildikçe düz ovalar artmaktad r. Bart n n en önemli akarsuyu, kente ad n veren Bart n rma d r. Bart n da yazlar s cak, k lar serin geçen l man deniz iklimi (karadeniz iklimi) hüküm sürmektedir. Denize yak nl ve pek yüksek olmayan da s ralar n n k y ya paralel olu u, genellikle k y eridi üzerinde s cakl k farklar n n azalmas na, nemin artmas na ve Balkanlar dan gelen hava kütlelerinin etkisine neden olmaktad r. Bart n daki ormanl k alanlar, bitki ve a aç türü zenginlikleri ile yaban hayvanlar yönünden Türkiye'nin en ilginç ve en zengin ormanl k alanlar ndand r. Bu itibarla, Kastamonu ve Bart n il s n rlar içinde bulunan Küre Da lar n n bat kesimi, Bakanlar Kurulu karar ile Bart n statistikleri, 2011 VII

9 Genel Bilgiler Kastamonu-Bart n-küre Da lar Milli Park olarak kabul edilmi tir. Bart n n bitki örtüsünde geni yer tutan ormanlar genellikle yayvan ve i ne yaprakl a açlardan olu ur. Sahil boyunca 600 m. yüksekli e kadar olan alan n karakteristik a açlar ; me e, kay n ve gürgendir. Sahilden içeride ve 1500 m. den yüksek kesimlerde; kay n, kestane, köknar ve çam türleri, sahil eridinde de ceviz, kestane ve f nd k plantasyonlar yayg nd r. dari ve Sosyo - Ekonomik Durum Bart n ilinin nüfusu, 2011 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre ki idir. Nüfusun ki isi ehirlerde ya arken, ki isi belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 35, köyde ya ayanlar n oran % 65 tir. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu tir. lin nüfus yo unlu u ise km² ba na 90 ki idir. Nüfus ve yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi Merkez ilçedir. Nüfus ve yüzölçümü bak m ndan en küçük ilçesi ise Kuruca ile dir. Di er iki ilçesi Amasra ve Ulus tur. Bart n daki ilçe say s 4, belediye say s 9 ve köy say s ise 260 dir. Bart n Üniversitesi 22 May s 2008 tarih ve 5765 say l kanun ile kurulmu tur. Bart n statistikleri, 2011 VIII

10 Genel Aç klamalar GENEL AÇIKLAMALAR Baz çizelgelerde, rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir. Ortanca ya, ya ba ml l k oran, nüfus art h z gibi terimlerin tan m, aç klama ve hesaplamalar n n nas l yap ld na ili kin ayr nt l bilgiler için çizelge altlar nda belirtilen kaynak yay nlara ba vurulmal d r. Fiyat endeks say lar yüzde de i imi, y ll k nüfus art h z gibi ondal kl rakamlar n al nd kaynaklarda virgülden sonra farkl say da hane yürütülmü olsa da burada virgülden sonra iki hane yürütülerek eksik haneler s f r (0) rakam ile doldurulmu tur. Bart n statistikleri, 2011 IX

11 Arazi Yüzölçümüne göre Bart n ilçeleri Göl Hariç Yüzölçümü (km²) Bart n ili Yüzölçümüne göre ilçeler Merkez Kuruca ile 167 Ulus 706 Amasra 178 Kaynak: Harita Genel Komutanl web sitesi veri taban Yüzölçümüne Göre lçeler Ulus 34% Merkez 49% Kuruca ile 8% Amasra 9% Bart n statistikleri,

12 klim Bart n iklim göstergeleri, 2011 Aylar Ayl k maksimum s cakl k (ºC) Ayl k minimum s cakl k (ºC) Ayl k ortalama nem (%) Ocak 17,9-5,2 83,0 ubat 18,4-4,9 80,1 Mart 22,9-4,2 77,7 Nisan 21,3-0,5 83,0 May s 27,3 3,1 82,1 Haziran 34,8 10,2 77,8 Temmuz 36,6 12,4 75,1 A ustos 31,2 11,6 76,0 Eylül 33,2 6,9 76,7 Ekim 31,5-0,9 82,3 Kas m 16,5-5,5 84,6 Aral k 20,0-5,4 82,2 Kaynak: TÜ K, Türkiye statistik Y ll Bart n statistikleri,

13 klim Bart n iklim göstergeleri, 2011 (devam) Aylar Ayl k toplam ya ortalamas (mm) Ayl k ortalama günlük toplam güne lenme Süresi (saat-dk) Ocak 50,5 2,5 ubat 34,2 3,6 Mart 65,7 3,8 Nisan 107,7 3,4 May s 64,5 5,8 Haziran 103,4 8,0 Temmuz 20,8 10,5 A ustos 14,8 9,4 Eylül 22,8 9,2 Ekim 183,8 4,8 Kas m 42,4 4,5 Aral k 77,1 2,8 Kaynak: TÜ K, Türkiye statistik Y ll Bart n statistikleri,

14 Çevre statistikleri Çevresel Hizmet Verilen Nüfus Oranlar, 2010 Türkiye Bart n Kanalizasyon ebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oran (%) çme ve kullanma suyu ebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oran (%) At k hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam nüfusa oran (%) At k hizmeti verilen belediye nüfusunun belediye nüfusuna oran (%) At ksu ar tma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun belediye nüfusu içindeki pay (%) 62 - Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

15 Çevre statistikleri Çevresel At k statistikleri, 2010 Türkiye Bart n Ki i ba na ortalama belediye at k miktar (kg/ki i-gün) 1,14 1,74 Belediye taraf ndan ya da belediye ad na toplanan at k miktar (1000 ton) Çöp depolama sahalar nda bertaraf edilen belediye at k miktar (1000 ton) Di er bertaraf (çöp depolama sahas ve yakma tesisi hariç) (1000 ton) Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

16 Çevre statistikleri çme ve Kullanma Suyu statistikleri, 2010 Türkiye Bart n Belediyelerde ki i ba na çekilen günlük su miktar (litre/ki i-gün) Toplam ar t lan içme ve kullanma suyu miktar (1000 m 3 /y l) Belediyelerde içme ve kullanma suyu ebekesi için çekilen yüzey suyu miktar (1000 m 3 /y l) Belediyelerde içme ve kullanma suyu ebekesi için çekilen yeralt suyu miktar (1000 m 3 /y l) Su temini için belediyelerin toplam yat r m harcamalar (TL) Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

17 Çevre statistikleri At k su statistikleri, 2010 Türkiye Bart n Belediyelerde ki i ba na günlük at ksu miktar (litre/ki i-gün) Belediyelerde kanalizasyon ebekesinden de arj edilen at ksu miktar (1000 m 3 /y l) Belediyeler taraf ndan ar t lan at ksu miktar (1000 m 3 /y l) Belediyelerdeki toplam at ksu ar tma tesisi say s Belediyelerdeki geli mi at ksu ar tma tesisi say s 53 - At ksu yönetimi hizmetleri çevresel yat r m harcamalar (TL) Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

18 Nüfus Nüfus, Say m y l (1) Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Türkiye statistik Y ll (1) 1927 y l ndan 2000 y l na kadar olan veriler Genel Nüfus Say mlar ndan elde edilmi tir ve sonraki y llara ait veriler Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi'nden elde edilmi tir. Bart n statistikleri,

19 Nüfus l, ilçe, belediye ve köy say s, Türkiye Bart n lçe say s Belediye say s Köy say s Bart n statistikleri,

20 Nüfus Y ll k nüfus art h z, Y ll k nüfus art h z ( ) Say m y l (1) Türkiye Bart n , ,03 (2) , , , , , , , , , , , ,10 17, ,50 16, ,88-3, ,49-2,49 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Türkiye statistik Y ll (1) 1935 y l ndan 2000 y l na kadar olan veriler Genel Nüfus Say mlar ndan elde edilmi tir ve sonraki y llara ait veriler Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi'nden elde edilmi tir. (2) Hatay ilinin nüfusu toplama dahil edilerek hesap edilmi tir. Bart n statistikleri,

21 Nüfus Nüfus yo unlu u, Say m y l Nüfus yo unlu u (ki i/km²) Türkiye Bart n Not. Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan temin edilen 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. Bart n statistikleri,

22 Nüfus Nüfus büyüklü üne göre ilçe nüfuslar, Nüfus Bart n ili Merkez Kuruca ile Ulus Amasra Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2011 ADNKS Sonuçlar. Nüfus yo unlu una göre Bart n ilçeleri, Nüfus Yüzölçümü (km²) Nüfus Yo unlu u (ki i/km²) Bart n ili Merkez Kuruca ile Ulus Amasra Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2011 ADNKS Sonuçlar. Yüzölçümleri Harita Genel Komutanl web sitesi veri taban. Bart n statistikleri,

23 Nüfus Bart n il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu, Toplam l/ilçe merkezleri Belde/ köyler Toplam Merkez Kuruca ile Ulus Amasra Kaynak: TÜ K, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2011 Sonuçlar. Not. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT)'nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. Bart n statistikleri,

24 Nüfus lçelere göre dönemi nüfus art h zlar Y ll k nüfus ADNKS nüfusu ADNKS nüfusu art h z ( ) (Binde) Bart n ili ,5 Merkez ,3 Kuruca ile ,1 Ulus ,7 Amasra ,5 Kaynak: TÜ K, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2011 Sonuçlar. Bart n statistikleri,

25 Nüfus Bart n belediye nüfuslar, lçe Belediye Nüfus S ra Merkez Bart n Hasankad Kozca z Ar t Kuruca ile Kuruca ile Ulus Ulus Kumluca Abdipa a Amasra Amasra Not. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT) nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. 29 Mart 2009 tarihli Genel Mahalli dareler Seçimi'nden sonra, 5393 say l Belediye Kanunu'nun 8. ve 11. maddelerine göre yap lm olan birle me ve kat lmalar, belediye nüfuslar na dâhil de ildir. Birle en veya kat lan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa'n n 12. maddesi gere ince mevcut tüzel ki iliklerinde gösterilmi tir. Bart n statistikleri,

26 Nüfus Bart n belde belediye nüfuslar, lçe Belediye Nüfus Merkez Kozca z Ulus Abdipa a Ulus Kumluca Merkez Hasankad Merkez Ar t Kaynak: TÜ K, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2011 Sonuçlar. Bart n köy say lar, lçe Say Bart n ili 260 Merkez 133 Kuruca ile 28 Ulus 69 Amasra 30 Bart n statistikleri,

27 Nüfus Bart n köy nüfuslar, lçe Köy Nüfus Nüfusu en fazla olan köyler Merkez Epçiler Merkez Geri Merkez Aka aç Merkez arköy Merkez Bakio lu Nüfusu en az olan köyler Kuruca ile Ziyaretköy 73 Ulus Gökp nar 65 Kuruca ile eyhler 65 Kuruca ile Ömerler 53 Ulus Köklü 44 lçelerin en büyük nüfusa sahip köyleri, lçe Köy Nüfus Merkez Epçiler Kuruca ile Ba köy 541 Ulus Zafer 694 Amasra Kocaköy 726 Bart n statistikleri,

28 Nüfus Ya grubuna göre nüfus, Ya grubu Türkiye Nüfus Oran (%) Bart n Nüfus Oran (%) Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2011 ADNKS Sonuçlar. Not. Oranlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir Bart n statistikleri,

29 Nüfus Ya grubu ve cinsiyete göre nüfus, Bart n Ya grubu Toplam Erkek Kad n Toplam Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2011 ADNKS Sonuçlar. Bart n statistikleri,

30 Nüfus l/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu, 2011 Türkiye Bart n Toplam nüfus l ve ilçe merkezi Erkek Kad n Belde ve köy Erkek Kad n Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Nüfus Say m Sonuçlar Not. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT) nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. Bart n statistikleri,

31 Nüfus Ortanca ya ve ya ba ml l k oran Türkiye Ortanca ya 28,47 28,77 29,22 29,70 Toplam ya ba ml l k oran 49,51 49,25 48,89 48,42 Ya l ba ml l k oran (65+ ya ) 10,23 10,46 10,76 10,91 Genç ba ml l k oran (0-14 ya ) 39,28 38,79 38,13 37,51 Bart n Ortanca ya 33,85 34,12 34,84 35,48 Toplam ya ba ml l k oran 46,16 45,46 45,48 45,20 Ya l ba ml l k oran (65+ ya ) 15,84 16,04 16,63 16,79 Genç ba ml l k oran (0-14 ya ) 30,33 29,42 28,86 28,41 Bart n statistikleri,

32 Göç Al nan göç, verilen göç, net göç ve net göç h z, Bart n Dönemi Dönem sonu nüfusu Ald göç Verdi i göç Net göç Net göç h z (binde) 2,45-5,08-5,64 Kaynak: TÜ K web sayfas ADNKS 2011 veri taban, Göç statistikleri. Bart n ilinin di er illerden ald göç Toplam En fazla göç ald iller Dönemi Say Oran (%) stanbul ,08 Zonguldak ,36 Ankara 536 8,17 Karabük 297 4,53 Kocaeli 182 2,77 En az göç ald iller Burdur 6 0,09 K r ehir 6 0,09 Bitlis 4 0,06 Ardahan 4 0,06 Kilis 4 0,06 Kaynak: TÜ K web sayfas ADNKS 2011 veri taban, Göç statistikleri. Bart n statistikleri,

33 Göç Bart n ilinin di er illere verdi i göç Dönemi Say Oran (%) Toplam En fazla göç verdi i iller stanbul ,06 Ankara ,04 Zonguldak 620 8,14 Karabük 295 3,87 Kocaeli 250 3,28 En az göç verdi i iller I d r 5 0,07 Kilis 4 0,05 Osmaniye 2 0,03 Bayburt 1 0,01 Ardahan 1 0,01 Bart n statistikleri,

34 Göç Bart n ilinde ikamet edenlerin nüfusa kay tl olduklar iller, 2011 Bart n ilinde ikamet edenler Say Oran (%) Bart n da ikamet eden Bart nl lar ,73 En fazla nüfus kayd olan iller Zonguldak ,67 Karabük ,04 Kastamonu ,90 Trabzon ,59 Ankara 820 0,44 En az nüfus kayd olan iller Siirt 47 0,03 I d r 28 0,01 Hakkari 24 0,01 Yalova 17 0,01 rnak 9 0,00 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas ADNKS veri taban. Not. Yabanc lar hariçtir. 31/12/2011 tarihi itibariyle Adrese Dayal Nüfus Kay t Sitemine göre Bart n ili nüfusu olup Bart n ilinde ikamet eden T.C. uyruklu ki i bulunmaktad r. Bart n ilinde ikamet edenlerin % 86,73 ü Bart n ili nüfusuna kay tl d r (yabanc lar hariç). Bart n statistikleri,

35 Göç Bart n nüfusuna kay tl olanlar n ikamet ettikleri iller, 2011 Bart nl lar n Türkiye'ye da l m Bart n nüfusuna kay tl olup Türkiye'de ikamet edenler En fazla ikamet ettikleri iller Say Oran (%) Bart n ,46 stanbul ,89 Zonguldak ,86 Ankara ,67 Karabük ,77 En az ikamet ettikleri iller Karaman 25 0,01 Gümü hane 23 0,01 Osmaniye 23 0,01 I d r 21 0,01 Bayburt 9 0,00 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas ADNKS veri taban. Not. Yabanc lar hariçtir. 31/12/2011 tarihi itibari ile Adrese Dayal Nüfus Kay t Sitemine göre yurt içinde ikamet eden Bart n ili nüfusuna kay tl ki i vard r. Yurt içinde ikamet eden Bart n ili nüfusuna kay tl lar n % 50,46 s Bart n ilinde ikamet etmekte olup %28,89 u stanbul ilinde ikamet etmektedir. Bart n statistikleri,

36 Demografi Medeni duruma göre nüfus, 2011 (15+ ya ) Say Oran (%) Türkiye Hiç evlenmedi ,44 Evli ,13 Bo and ,01 E i öldü ,42 Toplam ,00 Bart n Hiç evlenmedi ,17 Evli ,16 Bo and ,88 E i öldü ,79 Toplam ,00 Kaynak: TÜ K Web sayfas Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar. Bart n statistikleri,

37 Demografi Ya gruplar na göre ölüm say lar, 2010 Türkiye Bart n Toplam Bilinmeyen Kaynak: TÜ K web sayfas veritabanlar, Ölüm statistikleri. Bart n statistikleri,

38 Demografi Evlenme say lar, Bart n/ Türkiye Bart n Türkiye Oran (%) , , , , , , , , ,27 Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler veritaban. Y llara göre evlenmeler Bart n Bart n statistikleri,

39 Demografi Ya grubuna göre evlenme say lar, Bart n 2010 Erkek Kad n Toplam Bilinmeyen Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler veritaban. Ya gruplar na göre ev lenmeler Erkek Kad n ve üz eri Bilinmeyen Bart n statistikleri,

40 Demografi Bo anma say lar, Bart n/ Türkiye Bart n Türkiye Oran (%) , , , , , , , , ,25 Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler veritaban. 400 Y llara göre bo anmalar Bart n statistikleri,

41 Demografi Ya grubuna göre bo anma say lar, Bart n 2010 Erkek Kad n Toplam Bilinmeyen 3 1 Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler veri taban. Ya gruplar na göre bo anmalar Erkek Kad n ve üze ri Bili nmeyen Bart n statistikleri,

42 Demografi ntihar say lar, Türkiye Bart n Bart n/ Türkiye Oran (%) , , , , , , , ,27 Cinsiyet ve ya grubuna göre intihar say lar, Bart n 2010 Ya Toplam Erkek Kad n Toplam Bilinmeyen Bart n statistikleri,

43 Sa l k statistikleri Kamu ve özel hastane ve hastane yatak say s Toplam Hastane say s Yatak say s Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Sa l k statistikleri. Bart n statistikleri,

44 Sa l k statistikleri Kamu ve özel hastane ve hastane yatak say s (devam) Kamu (1) Özel (2) Hastane say s Yatak say s Hastane say s Yatak say s Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Sa l k statistikleri. Not Bilgiler Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ünden al nm olup, Milli Savunma Bakanl 'na ait hastaneleri kapsamaz, (1) 14 ubat 2005 tarihli 927 say l Sa l k Bakanl makam onay ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sa l k Bakanl 'na devredildi inden, istatistiki veriler Sa l k Bakanl verileri içerisinde yer alm t r (2) Ki ilere, derneklere, yabanc lara ve az nl klara ait hastaneler özel hastanelerdir. Bart n statistikleri,

45 Sa l k statistikleri Sa l k personeli say s Uzman hekim Türkiye Pratisyen hekim Di hekimi Bart n Sa l k memuru Hem ire Ebe Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Sa l k statistikleri. Not Milli Savunma Bakanl sa l k personeli Türkiye toplam nda verilmi tir. Bart n statistikleri,

46 Sa l k statistikleri 2010 y l nda Bart n ilinde toplam 916 sa l k personeli da l m : 100 Uzman Hekim, 119 Pratisyen Hekim, 28 Di Hekimi, 246 Sa l k Memuru, 291 Hem ire 132 Ebe 2007 y l nda 845 olan toplam sa l k personeli say s, 2010 y l nda %8,40 l k bir art la 916 ya yükselmi tir. Bart n ilindeki sa l k personel say s nda 2010 y l nda, 2007 e göre Uzman Hekim say s nda %23,46 l k, Pratisyen Hekim say s nda %23,96 l k ve Sa l k Memuru say s nda %20 lik bir art gözlenirken Hem ire say s nda %2,02 lik ve Ebe say s nda % 4,35 lik bir azalma olmu tur. Di Hekimi say s nda ise de i iklik olmam t r. Bart n statistikleri,

47 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okul, ö retmen ve ö renci say lar Türkiye Toplam Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Bart n statistikleri,

48 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okul, ö retmen ve ö renci say lar (devam) Türkiye Okul öncesi Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Türkiye lkö retim Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Bart n statistikleri,

49 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okul, ö retmen ve ö renci say lar (devam) Türkiye Genel ortaö retim Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Türkiye Mesleki ve teknik ortaö retim Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler E itim veritaban. Bart n statistikleri,

50 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okulla ma oran ( %) Okulla ma Oran lkö retim Toplam Erkek Kad n 2009/' 10 Türkiye Brüt 106,48 107,05 105,88 Net 98,17 98,47 97, /' 10 Bart n Brüt 103,82 104,37 103, /'11 Net 99,14 99,26 99,02 Türkiye Brüt 107,58 107,36 107,81 Net 98,41 98,59 98,22 20 /' 1 Bart n Brüt 104,96 104,97 104, /'12 Net 99,95 99,98 99,91 Türkiye Brüt 108,42 108,21 108,65 Net 98,67 98,77 98, /' 12 Bart n Brüt 105,59 105,11 106,09 Net 100,00 100,00 99,96 Kaynak: TÜ K, E itim statistikleri (Bk. Bölgesel statistikler) Bart n statistikleri,

51 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okulla ma oran (devam) % Ortaö retim Okulla ma Oran Toplam Erkek Kad n 2009/' 10 TR Türkiye Brüt 84,19 89,14 78,97 Net 64,95 67,55 62, /' 10 Bart n Brüt 83,11 89,73 76, /'11 Net 68,29 73,63 63,13 TR Türkiye Brüt 93,34 99,06 87,31 Net 69,33 72,35 66, /'11 Bart n Brüt 91,92 97,84 86, /'12 Net 74,73 79,68 69,79 TR Türkiye Brüt 92,56 95,68 89,26 Net 67,37 68,53 66, /'12 Bart n Brüt 93,64 96,56 90,73 Net 74,65 78,26 71,04 Kaynak: TÜ K E itim statistikleri. (Bk. Bölgesel statistikler) Bart n statistikleri,

52 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okul ve ö retmen ba na dü en ö renci say lar Türkiye Genel Ortaö retim Okul Ö retmen Mesleki ve teknik Ortaö retim Okul Ö retmen lkö retim Okul Ö retmen Bart n Genel Ortaö retim Okul Ö retmen Mesleki ve teknik Ortaö retim Okul Ö retmen lkö retim Okul Ö retmen Kaynak: TÜ K, Milli E itim statistikleri (Bk. Bölgesel statistikler) Bart n statistikleri,

53 E itim statistikleri Yüksekö retim kurumlar nda ön lisans ve lisans düzeyinde ö renci say lar Türkiye 2008/' /' / 11 Mezun Okuyan Yeni kay tl Bart n 2008/' /' / 11 Mezun Okuyan Yeni kay tl Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

54 E itim statistikleri Yüksekö retim kurumlar nda kendi biriminde görevli ö retim eleman say s Türkiye 2008/' /' /'11 Toplam ö retim eleman Profesör Doçent Yard mc Doçent Di er ö retim eleman Bart n 2008/' /' /'11 Toplam ö retim eleman Profesör Doçent Yard mc Doçent Di er ö retim eleman Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

55 E itim statistikleri Okuryazarl k ve cinsiyete göre nüfus, [6 > ya ] (%) Türkiye Bart n Toplam Okuma yazma bilmeyen 4,87 6,87 Okuma yazma bilen 95,13 93,13 Erkek Okuma yazma bilmeyen 1,70 3,01 Okuma yazma bilen 98,30 96,99 Kad n Okuma yazma bilmeyen 8,06 10,55 Okuma yazma bilen 91,94 89,45 Not: Oranlar hesaplan rken e itim durumu bilinmeyenler kapsanmam t r. Bart n statistikleri,

56 E itim statistikleri E itim durumuna göre nüfus, [15 > ya ] Türkiye Bart n Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen lkokul mezunu lkö retim mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen Kaynak: TÜ K web sayfas 2011 (ADNKS) Sonuçlar /E itim durumu. Bart n statistikleri,

57 E itim statistikleri Bart n statistikleri,

58 E itim statistikleri Bart n'da en çok ve en az Yüksek okul veya fakülte mezunlar n n ya ad ilçeler, Erkek Kad n Bart n En çok yüksekokul veya fakülte mezunu ya ayan ilçeler Merkez Amasra Ulus En az yüksekokul veya fakülte mezunu ya ayan ilçeler Kuruca ile Kaynak: sitesi ADNKS Sonuçlar sayfas (y l/e itim durumu/ilçe/bitirilen e itim düzeyi/toplam/15+ya /il seçimi/tüm ilçeler/tablo format seçilip rapor olu tur t kland nda Toplam, Erkek, Kad n nüfus ayr m nda bilgiler gelmektedir. S ralaman n kolayca yapt r labilmesi için tablonun Excel format nda al nmas önerilir) Bart n statistikleri,

59 Kültür ve Turizm statistikleri Halk kütüphaneleri Kütüphane say s Kitap say s Yararlanma say s Türkiye Bart n Kaynak: TÜ K, Bölgesel statistikler veritaban, Kültür statistikleri. Bart n statistikleri,

60 Kültür ve Turizm statistikleri Müzeler, mevcut eserler ve ziyaretçiler Müze say s Eser mevcudu Ziyaretçi say s Türkiye Bart n Bart n statistikleri,

61 Kültür ve Turizm statistikleri Sinema Salon say s Gösteri say s Gösteri ba na seyirci say s Türkiye Bart n Kaynak: TÜ K, Bölgesel statistikler veritaban, Kültür statistikleri. Bart n statistikleri,

62 Kültür ve Turizm statistikleri Bart n li Turizm statistikleri, 2011 Tesis Türü Adedi Oda Say s Yatak Say s Turizm letme Belgeli Yerel Yönetim Belgeli Ev Pansiyonculu u Toplam Kaynak: Bart n l Kültür ve Turizm Müdürlü ü. Bart n statistikleri,

63 Kültür ve Turizm statistikleri Bart n li Konaklama Tesisleri Giri ve Geceleme Say lar, 2011 Giri Tesis Türü Yabanc Yerli Toplam letme Belgeli Yerel Yönetim Belgeli Ev Pansiyonlar Toplam Geceleme Tesis Türü Yabanc Yerli Toplam letme Belgeli Yerel Yönetim Belgeli Ev Pansiyonlar Toplam Kaynak: Bart n l Kültür ve Turizm Müdürlü ü. Bart n statistikleri,

64 Adalet, Seçim Türlerine göre ceza infaz kurumu say s Türkiye Toplam Kapal ceza infaz kurumu Aç k ceza infaz kurumu Çocuk ceza infaz kurumu ve e itimevi 6 7 Bart n Toplam 1 1 Kapal ceza infaz kurumu 1 1 Aç k ceza infaz kurumu - - Çocuk ceza infaz kurumu ve e itimevi - - Suçun i lendi i yerle im yerine göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler, Türkiye Bart n Oran (%) , , , , , , , ,33 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

65 Adalet, Seçim Suçun i lendi i yerle im yeri ve e itim durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler De i im (%) Türkiye Toplam ,88 Okuma yazma bilmeyen ,54 Okuryazar olup bir okul bitirmeyen ,31 lkokul ,70 lkö retim ,98 Ortaokul ve dengi meslek okulu ,94 Lise ve dengi meslek okulu ,72 Fakülte ve yüksekokul ,78 Bart n Toplam ,94 Okuma yazma bilmeyen ,86 Okuryazar olup bir okul bitirmeyen ,33 lkokul ,57 lkö retim ,18 Ortaokul ve dengi meslek okulu ,00 Lise ve dengi meslek okulu ,26 Fakülte ve yüksekokul ,67 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Bölgesel statistikler. Not. E itim durumu bilinmeyenler toplam de ere dahildir. Bart n statistikleri,

66 Adalet, Seçim Belediye ba kanl seçimi, seçmen ve oy bilgileri, 2009 Türkiye Bart n Toplam kay tl seçmen say s Oy kullanan seçmen say s Kat l m oran 84,2 86,1 Ba kanl k say s Adalet ve Kalk nma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Demokrat Parti Demokratik Toplum Partisi 97 - Saadet Partisi 80 - Demokratik Sol Parti 60 - Ba ms zlar 45 - Di er partiler 27 - Büyük Birlik Partisi 20 - Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Ba kanl. Not: 29 Mart 2009 tarihinde gerçekle tirilen Mahalli dareler Seçiminde belediye ba kanl seçimi iptal edilen yerle im yerlerine ili kin 7 Haziran 2009 tarihinde yenilenen seçim sonuçlar dahil edilmi tir. Bart n statistikleri,

67 Adalet, Seçim Milletvekili genel seçimi, seçmen ve oy bilgileri, 2011 Türkiye Bart n Seçmen listesinde yaz l olan seçmen say s Oy kullanan seçmen say s Kat l m oran (%) 83,2 88,3 Milletvekili say s Adalet ve Kalk nma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Ba ms zlar 35 - Kaynak: TÜ K Web sayfas veritabanlar. Not. 1. Seçmen listesi, Yüksek Seçim Kurulu Ba kanl 'n n elindeki kay tlar n güncelle tirilmesi ile olu turulmu tur. Bart n statistikleri,

68 Adalet, Seçim Halk oylamas sonuçlar, 2010 Türkiye Bart n Sand k say s Seçmen listesinde yaz l olan seçmen say s Oy kullanan seçmen say s Kat l m oran (%) 73,7 86,5 Geçersiz oy oran (%) 1,9 3,5 Geçerli oy oran (%) 98,1 96,5 Evet oyu (%) 57,9 55,4 Hay r oyu (%) 42,1 44,6 Not: 1. Seçmen listesi, Yüksek Seçim Kurulu Ba kanl 'n n elindeki kay tlar n güncelle tirilmesi ile olu turulmu tur. 2. Gümrük kap lar Türkiye toplam nda verilmi tir. Bart n statistikleri,

69 gücü statistikleri Kurumsal olmayan sivil nüfusun y llara göre i gücü durumu (15+ ya ) % TR81 TR Türkiye Zonguldak,Karabük,Bart n gücüne kat lma oran 48,8 49,9 52,2 56,9 sizlik oran 11,9 9,8 10,8 7,6 stihdam oran 43,0 45,0 46,6 52,6 Tar m d i sizlik oran 14,8 12,4 16,8 12,6 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Hanehalk gücü Anketi Bart n statistikleri,

70 gücü statistikleri gücüne dahil olmayanlar n y llara göre i gücüne dahil olmama nedenleri, 15+ ya (bin) TR81 Zonguldak,Karabük, TR Türkiye Bart n gücüne dahil olmayan nüfus bulma ümidi olmayanlar aramay p çal maya haz r/di er Ev i leriyle me gul gücüne dahil olmayanlar n y llara göre i gücüne dahil olmama nedenleri (devam) (bin) TR Türkiye TR81 Zonguldak,Karabük, Bart n E itim/ö retime devam eden Emekli Çal amaz halde Di er Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Hanehalk gücü Anketi Bart n statistikleri,

71 gücü statistikleri stihdam edilenlerin y llara göre i teki durumu, 15+ ya (bin) TR Türkiye TR81 Zonguldak,Karabük, Bart n Toplam Ücretli, maa l ve yevmiyeli veren ve kendi hesab na Ücretsiz aile i çisi E itim durumuna göre i gücü, 15+ ya (bin) TR Türkiye TR81 Zonguldak, Karabük,Bart n Toplam Okuma-yazma bilmeyen Lise alt e itimliler Lise ve dengi meslek okulu Yüksekö retim Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Hanehalk gücü Anketi Bart n statistikleri,

72 gücü statistikleri l Düzeyinde gücü Göstergeleri, 2010 Bart n gücü- sizlik- stihdam Oranlar (%) ,6 49,0 10,2 gücü sizlik stihdam Kaynak: TÜ K web sitesi Bölgesel statistikler sayfas ndan al nm t r y l nda il baz nda yap lan istatistiki % 95 güven aral kl tahminlere göre Bart n linde i sizlik oran % 10,2 olarak tahmin edilmi tir. Bunun yan s ra, gücüne kat l m oran % 54,6 ve istihdam oran ise % 49,0 olarak gerçekle mi tir. Bu tahminler için salt i siz say s vermek metodolojik aç dan anlams z olaca ndan, bu tarz verilerin kar la t r lmas oransal olarak Türkiye ortalamas na göre yapmak istatistiksel olarak daha anlaml d r. Bu kapsamda, Bart n linde 2010 l tahminleri sonuçlar na göre % 10,2 olan i sizlik oran, % 11,9 olan Türkiye i sizlik oran ndan dü ük seyretmi tir. Not: l düzeyinde üretilmi olan bu temel i gücü göstergelerinin, dolayl olarak elde edildi i göz önünde bulundurulmal, veriler de i im katsay s, güven aral klar ve istatistiksel anlaml l k düzeyleri dikkate al narak kullan lmal d r. Sosyo-Ekonomik Geli mi lik S ras : 2003 y l nda ller Sosyo Ekonomik geli mi lik s ralamas nda 55. s rada yer alan Bart n 2011 y l nda 48. s raya yükselmi tir. Kaynak: Kalk nma Bakanl Bart n statistikleri,

73 Tüketim, Harcama Harcama türlerine göre hanehalk tüketim harcamas n n da l m (%), 2010 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n Harcama Grubu (%) G da ve alkolsüz içecekler 25,8 Alkollü içecekler, sigara ve tütün 4,8 Giyim ve ayakkab 4,8 Konut ve kira 23,8 Mobilya, ev aletleri ve bak m hizmetleri 7,8 Sa l k 2,3 Ula t rma 13,5 Haberle me 4,2 E lence ve kültür 2,2 E itim hizmetleri 1,9 Lokanta ve oteller 5,1 Çe itli mal ve hizmetler 3,8 Toplam tüketim harcamas 100,0 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu, (TÜ K) Bart n statistikleri,

74 Fiyat statistikleri 2003 Temel Y ll Tüketici Fiyatlar Endeksi (TÜFE) Rakamlar ve Y ll k De i im Oranlar (%), Y l Sonu tibariyle TR81 TR Türkiye Zonguldak, Karabük, Bart n Endeks De i im Endeks De i im ,65 7,72 122,52 7, ,49 9,65 132,25 7, ,77 8,39 145,00 9, ,44 10,06 161,59 11, ,91 6,53 167,13 3, ,85 6,40 177,68 6, ,85 10,45 197,47 11,14 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas veritabanlar. TÜ K web sayfas i Bölgesel statistikler sayfas. Bart n statistikleri,

75 Fiyat statistikleri 2003 Temel Y ll Tüketici Fiyatlar Endeksinde, Türkiye genelinde 2011 y l nda % 10,45; Zonguldak, Karabük, Bart n Bölgesinde ise % 11,14 art gerçekle mi tir. 2005, 2006, 2009 ve 2010 y llar nda Zonguldak, Karabük, Bart n Bölgesinde gerçekle en y ll k art oranlar Türkiye Geneli y ll k art oranlar ndan daha dü ük gerçekle irken, 2007, 2008 ve 2011 y llar nda ise daha yüksek gerçekle mi tir. Bart n statistikleri,

76 Fiyat statistikleri 2003 Temel Y ll Tüketici Fiyatlar Endeksi, Harcama Gruplar na Göre Y ll k De i im Oranlar (%), Y l Sonu tibariyle TR TR :Genel 6,40 10,45 6,31 11,14 01:G da ve alkolsüz içecekler 7,02 12,21 7,73 10,06 02:Alkollü içecekler ve tütün 24,66 18,50 25,82 19,02 03:Giyim ve ayakkab 4,74 7,98 0,82 13,0 04:Konut, su, elektrik, gaz ve di er yak tlar 5,91 8,20 6,11 13,34 05:Mobilya, ev aletleri ve ev bak m hizmetleri 3,27 11,04 2,53 11,69 06:Sa l k 0,57 0,34 0,83 1,65 07:Ula t rma 6,78 12,22 7,51 12,54 08:Haberle me -3,22 2,48-1,71 2,60 09:E lence ve kültür -2,32 6,49-2,36 2,27 10:E itim 4,25 6,47 2,63 4,05 11:Lokanta ve oteller 9,76 8,20 8,16 9,31 12:Çe itli mal ve hizmetler 5,51 17,14 0,71 14,89 Kaynak: TÜ K web sitesi Bölgesel statistikler sayfas. Bart n statistikleri,

77 Fiyat statistikleri 2011 y l nda en yüksek art gerçekle en ana harcama grubu, hem Türkiye Genelinde % 18,50 oran ile, hem de Zonguldak,Karabük, Bart n Bölgesinde % 19,02 oran ile Alkollü içecekler ve tütün dür. Fiyatta en az art gerçekle en ana harcama grubu ise Türkiye genelinde % 0,34 ve Zonguldak, Karabük, Bart n Bölgesinde ise % 1,65 oran ile Sa l k t r 2010 y l nda, 2003 temel y ll Tüketici Fiyatlar Endeksinde, hem Türkiye Genelinde hem de Zonguldak Bölgede en yüksek art gerçekle en ana harcama grubu s ras yla % 24,66 ve % 25,82 oranlar ile alkollü içecekler ve tütündür. Fiyatta en yüksek dü ü gerçekle en ana harcama grubu ise Türkiye genelinde % -3,22 oran ile haberle me, Zonguldak Bölgede ise % -2,36 oran ile e lence ve kültürdür. Bart n statistikleri,

78 D s Ticaret D ticaret göstergeleri, Bart n hracat (Bin $) De i im (%) 137,53 52,19 7,06 thalat (Bin $) De i im (%) -51,22 9,91 4,09 D ticaret dengesi (Bin $) D ticaret hacmi (Bin $) hracat / thalat kar lama oran 118,29 163,79 168,46 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Bart n statistikleri,

79 D s Ticaret 2011 y l nda Bart n dan en çok ithalat ve ihracat yap lan ülkeler (Bin $) hracat ALMANYA TÜRKMEN STAN GÜRC STAN AZERBEYCAN 784 IRAK 685 RUSYA FEDERASYONU 505 Di er Ülkeler thalat H ND STAN TALYA Ç N ALMANYA RUSYA FEDERASYONU TAYLAND 570 Di er Ülkeler Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas veritabanlar Not. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir y l verileri geçicidir. Bart n statistikleri,

80 D s Ticaret Uluslararas standart ticaret s n flamas na göre ihracat, 2011, Bart n (Bin $) Maddeler (USTS, 3.Rev) hracat Toplam Giyim e yas Mobilya ve ba ka yerde s n fland r lmam di er ürünler Plastik ve kauçuk ürünleri Tekstil ürünleri Metalik olmayan di er mineral ürünler 990 Dabaklanm deri, bavul, el çantas, saraciye ve ayakkab 444 Ba ka yerde s n fland r lmam makine ve teçhizat 316 Kimyasal madde ve ürünler 188 Metal e ya sanayi (makine ve teçhizat hariç) 156 Motorlu kara ta t ve römorklar 156 A aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); has r vb. örülerek yap lan maddeler 105 Ka t ve ka t ürünleri 85 Tar m ve hayvanc l k 59 G da ürünleri ve içecek 57 Di erleri 77 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas veritabanlar Not. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir y l verileri geçicidir. Bart n statistikleri,

81 D s Ticaret Uluslararas standart ticaret s n flamas na göre ithalat, 2011, Bart n (Bin $) Maddeler (USTS, 3.Rev) thalat Toplam A aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); has r vb. örülerek yap lan maddeler Ba ka yerde s n fland r lmam makine ve teçhizat Kimyasal madde ve ürünler Tekstil ürünleri T bbi aletler; hassas optik aletler ve saat 679 Motorlu kara ta t ve römorklar 295 Mobilya ve ba ka yerde s n fland r lmam di er ürünler 164 Plastik ve kauçuk ürünleri 124 Metal e ya sanayi (makine ve teçhizat hariç) 68 Metalik olmayan di er mineral ürünler 67 Dabaklanm deri, bavul, el çantas, saraciye ve ayakkab 66 Metal cevherleri 53 Ta ocakç l ve di er madencilik 17 Di erleri 24 Gizli veri Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas veritabanlar Not. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir y l verileri geçicidir. Bart n statistikleri,

82 D s Ticaret Bart n Liman D Ticaret Hacmi Y llar hracat ($) thalat ($) Bart n statistikleri,

83 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Alan Kullan mlar (Hektar) Toplam lenen Uzun Tar m Tar m Ömürlü Alan Alan Bitkiler Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Not. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir. Bart n statistikleri,

84 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri y llar aras nda, Bart n ili alan kullan mlar na ili kin istatistikler incelendi inde; 2003 y l nda hektar olan i lenen tar m alan n n, 2010 y l itibariyle % 15,60 oran nda artarak hektara ç kt, ayn y llar için toplam tar m alan n n % 14,56 oran nda art la hektar oldu u, 2003 y l nda hektar olan uzun ömürlü bitki alan n n, 2010 y l itibariyle % 5,03 oran nda artarak hektara ç kt, anla lmaktad r. Bart n statistikleri,

85 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Tar msal Üretim De eri (Bin TL) Bitkisel Canl Hayvansal Üretim Hayvanlar Ürünler Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

86 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Bart n statistikleri,

87 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Bart n linde Seçilmi Baz Meyvelerin Üretim Miktarlar (Ton) Kestane Elma Çilek F nd k Erik Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bitkisel Üretim veri taban Bart n statistikleri,

88 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri y llar aras nda, Bart n ilinde seçilmi baz meyvelerin üretim miktarlar incelendi inde: 2010 y l nda en çok elma ard ndan da f nd k üretildi i, Be y l n ortalama üretiminin yakla k olarak kestanede 2 625, elmada 4 660, çilekte 780, f nd kta ve erikte ton oldu u, Meyve üretim miktarlar nda y llar itibariyle az oranlarda art ve azal lar n oldu u, Çilek üretiminin, 2006 y l ndan beri sürekli artarak 2010 y l nda 907 tona ula t görülmektedir. Bart n statistikleri,

89 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Bart n linde Seçilmi Baz Örtüalt Sebzelerin Üretim Miktarlar (Ton) Domates H yar Marul Kabak Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bitkisel Üretim veri taban Bart n statistikleri,

90 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri y llar aras nda, Bart n ilinde seçilmi baz örtüalt sebzelerin üretim miktarlar incelendi inde: Domates üretiminde 2006 y l ndan 2008 y l na kadar art oldu u ancak 2009 y l nda çok az bir azal göstererek 2010 y l nda yeniden artt n, H yar ve marul üretiminde herhangi bir azalman n olmad, Kabak (Sak z) üretiminde istikrarl bir çizginin izlendi i, artma ve azalmalar n az oldu u, Tüm ürünlerin 2010 y l örtüalt üretim miktar n n, 2006 y l na göre artt, görülmektedir. Bart n statistikleri,

østatøstøklerle AMASYA 2010 T.C. AMASYA VALøLøöø

østatøstøklerle AMASYA 2010 T.C. AMASYA VALøLøöø STAT ST KLERLE AMASYA 2010 T.C. AMASYA VAL L İSTATİSTİKLERLE 2010 AMASYA statistiki veri ve bilgi istekleri için TÜ K Samsun Bölge Müdürlü ü Tel: + (362) 433 09 26 Fax: + (362) 432 50 88 E-Posta: tuiksamsun@tuik.gov.tr

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

MALİYE İSTATİSTİKLERİ

MALİYE İSTATİSTİKLERİ MALİYE İSTATİSTİKLERİ Dört Ayaklı Minare KARACADAĞ KALKINMA AJANSI 115 MALİYE İSTATİSTİKLERİ İSTATİSTİKLERLE DİYARBAKIR 2012 Diyarbakır Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı İşbirliği ile hazırlanmıştır.

Detaylı

MALİYE İSTATİSTİKLERİ

MALİYE İSTATİSTİKLERİ MALİYE İSTATİSTİKLERİ KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Balıklıgöl 115 MALİYE İSTATİSTİKLERİ İSTATİSTİKLERLE ŞANLIURFA 2012 Şanlıurfa Valiliği ve Karacadağ Kalkınma Ajansı İşbirliği ile hazırlanmıştır. Bu yayının

Detaylı

İlçe Sayısı

İlçe Sayısı Sayfa1/7 İDARİ İlçe Sayısı 19 --- --- --- --- --- --- 19 19 19 19 19 19 20 20 20 2015 970 20 5 Yüzölçüm (km 2 ) (göl dahil) --- --- 14 473 --- --- --- --- --- --- --- --- --- 14 272 14 272 14 583 14 583

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015

2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim ENFLASYON RAKAMLARI 3 Kasım 2015 2015 Ekim Ayı Tüketici Fiyat Endeksi ne (TÜFE) ilişkin veriler İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2015 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık yayımlanan

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE BOLU 2010 T.C. BOLU VALİLİĞİ

İSTATİSTİKLERLE BOLU 2010 T.C. BOLU VALİLİĞİ İSTATİSTİKLERLE BOLU 2010 T.C. BOLU VALİLİĞİ İstatistiki veri, bilgi ve yayın istekleri için TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Tel: + (262) 321 52 86 / 152 Fax: + (262) 322 44 25 İnternet http://www.tuik.gov.tr

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE YALOVA 2010 T.C. YALOVA VALİLİĞİ

İSTATİSTİKLERLE YALOVA 2010 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İSTATİSTİKLERLE YALOVA 2010 T.C. YALOVA VALİLİĞİ İstatistiki veri, bilgi ve yayın istekleri için TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Tel: + (262) 321 52 86 / 152 Fax: + (262) 322 44 25 İnternet http://www.tuik.gov.tr

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE DÜZCE 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ

İSTATİSTİKLERLE DÜZCE 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İSTATİSTİKLERLE DÜZCE 2010 T.C. DÜZCE VALİLİĞİ İstatistiki veri, bilgi ve yayın istekleri için TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Tel: + (262) 321 52 86 / 152 Fax: + (262) 322 44 25 İnternet http://www.tuik.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE KOCAELİ 2010 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ

İSTATİSTİKLERLE KOCAELİ 2010 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İSTATİSTİKLERLE KOCAELİ 2010 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ İstatistiki veri, bilgi ve yayın istekleri için TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Tel: + (262) 321 52 86 / 152 Fax: + (262) 322 44 25 İnternet http://www.tuik.gov.tr

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE AMASYA 2011 T.C. AMASYA VALİLİĞİ

İSTATİSTİKLERLE AMASYA 2011 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İSTATİSTİKLERLE AMASYA 2011 T.C. AMASYA VALİLİĞİ İstatistiki veri ve bilgi istekleri için TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü Tel: + (362) 433 09 26 Fax: + (362) 432 50 88 E-Posta: tuiksamsun@tuik.gov.tr Amasya

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU

2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU 2015 KASIM AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.12.2015 Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Araş. Gör. Dr. Hakan BEKTAŞ İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü RAPOR Kasım ayında

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Haziran - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ HAREKETLERİ.. 2 İTHALAT

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE SAKARYA 2010 T.C. SAKARYA VALİLİĞİ

İSTATİSTİKLERLE SAKARYA 2010 T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İSTATİSTİKLERLE SAKARYA 2010 T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İstatistiki veri, bilgi ve yayın istekleri için TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü Tel: + (262) 321 52 86 / 152 Fax: + (262) 322 44 25 İnternet http://www.tuik.gov.tr

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI

TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI TÜİK KULLANICI ANKETİ SONUÇLARI Aralık 1 Giriş Kurumumuz taraf ndan üretilen istatistikler kullan c lara çeşitli kanallar yoluyla sunulmakta, hizmet kalitesini artt rmak ve kullan c ihtiyaçlar n karş lamak

Detaylı

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU

2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU 2016 ŞUBAT AYI ENFLASYON RAPORU HAZIRLAYAN 03.03.2016 RAPOR Yrd. Doç. Dr. Sema ULUTÜRK AKMAN - İstatistik Araştırma Merkezi Yrd. Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ İstatistik Araştırma Merkezi Şubat ayında Tüketici

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/64 ALAN BELEDİYE, İLÇE VE KÖY SAYISI NÜFUS VE DEMOGRAFİ EĞİTİM ULUSAL HESAPLAR İŞGÜCÜ GİRİŞİM SAYISI KÜLTÜR SAĞLIK ULAŞTIRMA DIŞ TİCARET TURİZM TARIM ÇEVRE

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı EKONOMİK GÖSTERGELER Ocak 2009 Ekonomik Göstergeler yayını, T.C. MALİYE BAKANLIĞI, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ekonomik ve Sektörel Analiz

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014

ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 ENFLASYON ORANLARI 03.07.2014 TÜFE Mayıs ayında aylık %0,31 yükselişle ile ortalama piyasa beklentisinin (-%0,10) bir miktar üzerinde geldi. Yıllık olarak ise 12 aylık TÜFE %9,16 olarak gerçekleşti (Beklenti:

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE ŞANLIURFA

İSTATİSTİKLERLE ŞANLIURFA İSTATİSTİKLERLE ŞANLIURFA 2016 İÇİNDEKİLER TEMEL GÖSTERGELER...4 ARAZİ... 6 İKLİM...7 ÇEVRE... 9 NÜFUS...13 GÖÇ... 25 DEMOGRAFİ... 29 SAĞLIK... 37 EĞİTİM... 40 KÜLTÜR... 54 ADALET... 57 İŞ GÜCÜ... 62 GELİR

Detaylı

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra

Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) 2011 Sıra. Toplam yaş bağımlılık oranı (%) 2011 Sıra. yoğunluğu 2011 Sıra. Köy sayısı 2011 Sıra Genel Bilgiler Nüfus Şehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı (%) Sıra Nüfus yoğunluğu Sıra Toplam yaş bağımlılık oranı (%) Sıra Yıllık nüfus artış hızı ( ) Sıra Cinsiyet oranı (%) erkek/kadın Sıra

Detaylı

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA

STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES DAN MARKA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Danimarka Krall Yönetim ekli : Anayasal Monar i Co rafi Konumu : Bat Avrupa

Detaylı

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ

SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ SELMA PEKŞEN TÜİK SAMSUN BÖLGE MÜDÜRÜ 12/07/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Sayfa No. Temel göstergeler Arazi, İklim 7 Nüfus, Göç, Demografi, Yaşam Memnuniyeti 15 Sağlık, Eğitim, kültür Adalet, Seçim 65 Çevre, Enerji, Bina inşaatı, Ulaştırma 93 İşgücü, İş istatistikleri 109 Gelir

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kütahya nın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşgücü Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre Nüfus

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık

EKONOMİK GELİŞMELER Aralık EKONOMİK GELİŞMELER Aralık - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ARALIK 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDĐRMELER... ÖZET Şubat ayında tüketici fiyatları yüzde,3 oranında artmış ve yıllık enflasyon sınırlı bir yükselişle yüzde 7,9 düzeyinde gerçekleşmiştir. Döviz kurunun gecikmeli etkileri sonucu çekirdek enflasyon göstergelerinde

Detaylı

Sayfa No. Temel göstergeler, Arazi Nüfus, Göç, Demografi 7 13 Sağlık, Eğitim, kültür Adalet, Seçim 45 Çevre, Enerji, Bina inşaatı, Ulaştırma 69 İşgücü, İş istatistikleri 85 Gelir tüketim, Fiyat, Dış ticaret

Detaylı

I. GENEL B LG LER. Resmi Dili : Arnavutça Din : %70 i Müslüman, %20 si Ortodoks, %10 u Katolik tir.

I. GENEL B LG LER. Resmi Dili : Arnavutça Din : %70 i Müslüman, %20 si Ortodoks, %10 u Katolik tir. STANBUL T CARET ODASI AB VE ULUSLARARASI B RL UBES ARNAVUTLUK ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Arnavutluk Cumhuriyeti Yönetim ekli : Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kom ular kuzeyde

Detaylı

Türkiye. Mersin Hinterlandı Mersin Firmaları

Türkiye. Mersin Hinterlandı Mersin Firmaları MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN NO: 212-5 ŞUBAT 212 2 İmalat sanayi ihracatı yükselişte 3 Afrika ülkelerinin ihracat içerisindeki ağırlığı artıyor 4 DIŞ TİCARET 212 yılı Ocak- döneminde Türkiye de

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER

UBES Y.U. I. GENEL B LG LER STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES MAKEDONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Y.U. I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Makedonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu :

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU

ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU ELLE SÜT SAĞIM FAALİYETİNİN KADINLARIN HAYATINDAKİ YERİ ARAŞTIRMA SONUÇLARI ANALİZ RAPORU Hazırlayan Sosyolog Kenan TURAN Veteriner Hekimi Volkan İSKENDER Ağustos-Eylül 2015 İÇİNDEKİLER Araştırma Konusu

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

ANKARA İŞGÜCÜ PIYASASININ

ANKARA İŞGÜCÜ PIYASASININ KADINLAR İÇIN DAHA ÇOK VE DAHA İYI İŞLER: TÜRKIYE DE İNSANA YAKIŞIR İŞ İÇIN KADINLARIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI ANKARA İŞGÜCÜ PIYASASININ TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI PERSPEKTIFINDEN ANALIZI EMEL MEMİŞ KADINLAR

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i

: Büyük Britanya Birle ik Krall. : Anayasal Monar i STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES NG LTERE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 C.D.O. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli Co rafi Konumu Zaman Ayar : Büyük Britanya Birle ik Krall :

Detaylı

: Ukraynaca. Yönetim ekli

: Ukraynaca. Yönetim ekli STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES UKRAYNA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 M.K. 1 I. GENEL B LG LER Resmi Ad Yönetim ekli : Ukrayna : Ba kanl k Tipi Cumhuriyet Co rafi Konumu : Kuzeybat

Detaylı

(*T.C. Dublin Büyükelçili i 2009 y Mü avirlik Raporu)

(*T.C. Dublin Büyükelçili i 2009 y Mü avirlik Raporu) STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI B RL UBES RLANDA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : rlanda Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : rlanda,

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

RAKAMLARLA KIRKLARELİ

RAKAMLARLA KIRKLARELİ 2011 RAKAMLARLA KIRKLARELİ RAKAMLARLA KIRKLARELİ ÖNSÖZ Bilim ve Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilgiye anında ulaşma ihtiyacı doğmuş, bunun paralelinde niceliksel verilerin temini ve bu verilerin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım

EKONOMİK GELİŞMELER Kasım EKONOMİK GELİŞMELER Kasım - 2010 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - KASIM 2010 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İzmir Bölge Müdürlüğü 1/48 Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Küresel Yetişkin Tütün Araştırması Dış Ticaret Endeksleri

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 Yozgat-SarıkayaKaplıcaları-Tarihi Roma Hamamı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

2011 RAKAMLARLA EDİRNE

2011 RAKAMLARLA EDİRNE 2011 RAKAMLARLA EDİRNE RAKAMLARLA EDİRNE ÖNSÖZ Bilim ve Teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte bilgiye anında ulaşma ihtiyacı doğmuş, bunun paralelinde niceliksel verilerin temini ve bu verilerin yorumlanması

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. İzmir Bölge Müdürlüğü Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Tüketici Güven Endeksi Sektörel Güven Endeksleri Perakende Satış Hacim Endeksi Sanayi Ciro Endeksi Sanayi Üretim Endeksi Sanayi İşgücü Girdi Endeksleri Küçük

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül EKONOMİK GELİŞMELER Eylül - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR EYLÜL 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR - MART 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI

AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES SV ÇRE ÜLKE RAPORU Nisan 2011 E.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : sviçre Konfederasyonu Yönetim ekli : Federal Cumhuriyet Co rafi Konumu : Almanya

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri

Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Afyonkarahisar ın Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Manisa Bölge Müdürlüğü 01.12.2014 Sunum İçeriği Nüfus Demografik Yapı Eğitim Kültür Sağlık İşsizlik Sanayi Dış Ticaret Tarım Motorlu Taşıtlar Enerji Çevre

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Mart

EKONOMİK GELİŞMELER Mart EKONOMİK GELİŞMELER Mart - 2009 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM. 2 İSTİHDAMIN YAPISI. 2 İŞSİZLİK. 3 İŞGÜCÜNE KATILMA

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim

EKONOMİK GELİŞMELER Ekim EKONOMİK GELİŞMELER Ekim - 2008 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 NÜFUS... 2 İSTİHDAM... 2 İSTİHDAMIN YAPISI... 2 İŞSİZLİK...

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU

OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU Üst Politika Belgelerinde Okul Bazlı Bütçe: Amaç: OKUL BAZLI BÜTÇELEME KILAVUZU 1. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 154- Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Şubat 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR ŞUBAT 2012 İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı