BARTIN østatøstøklerø 2011 T.C. BARTIN VALøLøöø

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BARTIN østatøstøklerø 2011 T.C. BARTIN VALøLøöø"

Transkript

1

2 BARTIN STAT ST KLER 2011 T.C. BARTIN VAL L

3 Bart n statistikleri, 2011 Yay n No: 06 ISBN: leti im T.C. Bart n Valili i Tel: + (378) Fax: + (378) Bart n Valili i l Planlama ve Koordinasyon Müdürlü ü, TÜ K Zonguldak Bölge Müdürlü ü ve Bat Karadeniz Kalk nma Ajans birli i ile haz rlanm t r. Bu yay n n 5846 Say l Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakk Bart n Valili i ne aittir. Gerçek veya tüzel ki iler taraf ndan izinsiz ço alt lamaz ve da t lamaz. Bask & Cilt ALBAN TANITIM Me rutiyet Cad. No:41 K z lay / ANKARA Tel: B+N Haziran 2012

4 çindekiler Ç NDEK LER Önsöz Genel Bilgiler Genel Aç klamalar Sayfa No IV VI IX Arazi 1 klim 2 Çevre 4 Nüfus 8 Göç 22 Demografi 26 Sa l k 33 E itim 37 Kültür ve Turizm 49 Adalet, Seçim 54 gücü 59 Tüketim, Harcama 63 Fiyat 64 D Ticaret 68 Tar m ve Hayvanc l k 73 statistikleri 87 Enerji 89 Bina n aat 91 Ula t rma 93 Ulusal Hesaplar 97 Maliye 102 Sosyal Güvenlik 106 Bart n statistikleri, 2011 III

5 Önsöz ÖNSÖZ Rakamlar istedi iniz gibi konu turabilir, onlara istedi iniz yalan söyletebilirsiniz. denir. Do rudur! Rakamlar konu turulursa, her ey söyletilebilir. Ama biz bu yolu seçmedik; yani rakamlar konu turmad k. Onlar oldu u gibi saf ve temiz olarak kamuoyunun bilgisine sunmak istedik. Do ru ve duru bilgi, do ru ve h zl karar vermemize yard mc olur. Bu bilgilere h zl ve kolay ula lmas da ayr bir önem ta r. l ölçe inde kamu ve özel kesim yöneticileri taraf ndan yap lan planlar n yada yap lacak olan yeni planlamalar n ba ar l olmas, do ru ve belirli aral klarla ula l p, görülebilen göstergelere ba l d r. Bu kitapç k ile Türkiye ve Bart n iline ili kin ihtiyaç duyulan güncel, güvenilir ve kapsaml bilgilere h zl ve kolay eri ilmesi amaçlanm t r. Bart n statistikleri, 2011 IV

6 Önsöz Bart n statistikleri, 2011 bugünün merakl lar na ve gelecekteki ara t rmac lar na Bart n ilimizin Vilayet Tarihi sürecindeki 20 y l n göstermesinin yan s ra, ilimizin gelecek planlamas n yapacak ki i ve kurulu lar na da yard mc olacakt r. Bart n ili için son derece faydal olaca na inand m bu çal mada katk lar ndan dolay Türkiye statistik Kurumu Zonguldak Bölge Müdürlü üne ve Bat Karadeniz Kalk nma Ajans Yönetimine te ekkür eder, yap lan bu tür çal malar n devam etmesini temenni ederim. sa KÜÇÜK Bart n Valisi Bart n statistikleri, 2011 V

7 Genel Bilgiler BARTIN Tarihçe Bart n ve çevresine ilk yerle enler hakk nda kesin bilgiler bulunmamakla beraber, yörenin ilk yerle enlerinin yöreye M.Ö. 14. yüzy lda gelen Gaskalar oldugu dü ünülmektedir. Hitit mparatorlu u nun önemli bir güç haline gelmeye ba lamas yla beraber bölgedeki Gaska hâkimiyeti sona ermi tir. Hitit mparatorlu u nun y k lmas ndan sonra Lydial lar, Persler, Makedonyal lar, Bithynia Krall ve Romal lar yöreye hâkim olmu lard r. Roma döneminde, Bart n n askeri ve ekonomik nedenlerden dolay önem kazand bilinmektedir. Roma mparatorlu u M.S. 395 te ikiye ayr ld nda yörenin Do u Roma topraklar içerisinde kald görülür. Bu dönemden sonra yörede Bizans etkinli inin sürdü ü, 13. yüzy lda Türklerin Anadolu ya gelmesinden sonra Bart n ve çevresinin Candaro ullar Beyli i nin hâkimiyetine girdi i bilinmektedir. Bart n statistikleri, 2011 VI

8 Genel Bilgiler 1395 te Y ld r m Bayezid, Bart n Candaro ullar Beyli i nden almakla beraber Amasra da bulunan Ceneviz kolonisi tesirini sürdürmü, Amasra 1460 y l nda Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanl hâkimiyetine geçmi tir. Bart n, 1924 te Zonguldak n ilçesi, 1991 de ise il olmu tur. Co rafi Durum Bart n kuzeyini 59 km lik sahil eridiyle Karadeniz çevrelerken, do uda Kastamonu, do u ve güneyde Karabük, bat da ise Zonguldak illeriyle kom udur. Yüzölçümü km² dir. l merkezinin rak m 25 m dir. Da lar, yüksek olmamakla birlikte oldukça dik, sahillere do ru sarp ve kayal kt r. En önemli da lar ; Alada, Kocada, Karada, Kayaard, Karasu ve Ar t da lar d r. Bart n Irma ve kollar taraf ndan derin bir biçimde parçalanan arazi çok engebeli bir görünümdedir. Kent merkezlerine inildikçe düz ovalar artmaktad r. Bart n n en önemli akarsuyu, kente ad n veren Bart n rma d r. Bart n da yazlar s cak, k lar serin geçen l man deniz iklimi (karadeniz iklimi) hüküm sürmektedir. Denize yak nl ve pek yüksek olmayan da s ralar n n k y ya paralel olu u, genellikle k y eridi üzerinde s cakl k farklar n n azalmas na, nemin artmas na ve Balkanlar dan gelen hava kütlelerinin etkisine neden olmaktad r. Bart n daki ormanl k alanlar, bitki ve a aç türü zenginlikleri ile yaban hayvanlar yönünden Türkiye'nin en ilginç ve en zengin ormanl k alanlar ndand r. Bu itibarla, Kastamonu ve Bart n il s n rlar içinde bulunan Küre Da lar n n bat kesimi, Bakanlar Kurulu karar ile Bart n statistikleri, 2011 VII

9 Genel Bilgiler Kastamonu-Bart n-küre Da lar Milli Park olarak kabul edilmi tir. Bart n n bitki örtüsünde geni yer tutan ormanlar genellikle yayvan ve i ne yaprakl a açlardan olu ur. Sahil boyunca 600 m. yüksekli e kadar olan alan n karakteristik a açlar ; me e, kay n ve gürgendir. Sahilden içeride ve 1500 m. den yüksek kesimlerde; kay n, kestane, köknar ve çam türleri, sahil eridinde de ceviz, kestane ve f nd k plantasyonlar yayg nd r. dari ve Sosyo - Ekonomik Durum Bart n ilinin nüfusu, 2011 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre ki idir. Nüfusun ki isi ehirlerde ya arken, ki isi belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 35, köyde ya ayanlar n oran % 65 tir. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu tir. lin nüfus yo unlu u ise km² ba na 90 ki idir. Nüfus ve yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi Merkez ilçedir. Nüfus ve yüzölçümü bak m ndan en küçük ilçesi ise Kuruca ile dir. Di er iki ilçesi Amasra ve Ulus tur. Bart n daki ilçe say s 4, belediye say s 9 ve köy say s ise 260 dir. Bart n Üniversitesi 22 May s 2008 tarih ve 5765 say l kanun ile kurulmu tur. Bart n statistikleri, 2011 VIII

10 Genel Aç klamalar GENEL AÇIKLAMALAR Baz çizelgelerde, rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir. Ortanca ya, ya ba ml l k oran, nüfus art h z gibi terimlerin tan m, aç klama ve hesaplamalar n n nas l yap ld na ili kin ayr nt l bilgiler için çizelge altlar nda belirtilen kaynak yay nlara ba vurulmal d r. Fiyat endeks say lar yüzde de i imi, y ll k nüfus art h z gibi ondal kl rakamlar n al nd kaynaklarda virgülden sonra farkl say da hane yürütülmü olsa da burada virgülden sonra iki hane yürütülerek eksik haneler s f r (0) rakam ile doldurulmu tur. Bart n statistikleri, 2011 IX

11 Arazi Yüzölçümüne göre Bart n ilçeleri Göl Hariç Yüzölçümü (km²) Bart n ili Yüzölçümüne göre ilçeler Merkez Kuruca ile 167 Ulus 706 Amasra 178 Kaynak: Harita Genel Komutanl web sitesi veri taban Yüzölçümüne Göre lçeler Ulus 34% Merkez 49% Kuruca ile 8% Amasra 9% Bart n statistikleri,

12 klim Bart n iklim göstergeleri, 2011 Aylar Ayl k maksimum s cakl k (ºC) Ayl k minimum s cakl k (ºC) Ayl k ortalama nem (%) Ocak 17,9-5,2 83,0 ubat 18,4-4,9 80,1 Mart 22,9-4,2 77,7 Nisan 21,3-0,5 83,0 May s 27,3 3,1 82,1 Haziran 34,8 10,2 77,8 Temmuz 36,6 12,4 75,1 A ustos 31,2 11,6 76,0 Eylül 33,2 6,9 76,7 Ekim 31,5-0,9 82,3 Kas m 16,5-5,5 84,6 Aral k 20,0-5,4 82,2 Kaynak: TÜ K, Türkiye statistik Y ll Bart n statistikleri,

13 klim Bart n iklim göstergeleri, 2011 (devam) Aylar Ayl k toplam ya ortalamas (mm) Ayl k ortalama günlük toplam güne lenme Süresi (saat-dk) Ocak 50,5 2,5 ubat 34,2 3,6 Mart 65,7 3,8 Nisan 107,7 3,4 May s 64,5 5,8 Haziran 103,4 8,0 Temmuz 20,8 10,5 A ustos 14,8 9,4 Eylül 22,8 9,2 Ekim 183,8 4,8 Kas m 42,4 4,5 Aral k 77,1 2,8 Kaynak: TÜ K, Türkiye statistik Y ll Bart n statistikleri,

14 Çevre statistikleri Çevresel Hizmet Verilen Nüfus Oranlar, 2010 Türkiye Bart n Kanalizasyon ebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oran (%) çme ve kullanma suyu ebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oran (%) At k hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam nüfusa oran (%) At k hizmeti verilen belediye nüfusunun belediye nüfusuna oran (%) At ksu ar tma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun belediye nüfusu içindeki pay (%) 62 - Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

15 Çevre statistikleri Çevresel At k statistikleri, 2010 Türkiye Bart n Ki i ba na ortalama belediye at k miktar (kg/ki i-gün) 1,14 1,74 Belediye taraf ndan ya da belediye ad na toplanan at k miktar (1000 ton) Çöp depolama sahalar nda bertaraf edilen belediye at k miktar (1000 ton) Di er bertaraf (çöp depolama sahas ve yakma tesisi hariç) (1000 ton) Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

16 Çevre statistikleri çme ve Kullanma Suyu statistikleri, 2010 Türkiye Bart n Belediyelerde ki i ba na çekilen günlük su miktar (litre/ki i-gün) Toplam ar t lan içme ve kullanma suyu miktar (1000 m 3 /y l) Belediyelerde içme ve kullanma suyu ebekesi için çekilen yüzey suyu miktar (1000 m 3 /y l) Belediyelerde içme ve kullanma suyu ebekesi için çekilen yeralt suyu miktar (1000 m 3 /y l) Su temini için belediyelerin toplam yat r m harcamalar (TL) Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

17 Çevre statistikleri At k su statistikleri, 2010 Türkiye Bart n Belediyelerde ki i ba na günlük at ksu miktar (litre/ki i-gün) Belediyelerde kanalizasyon ebekesinden de arj edilen at ksu miktar (1000 m 3 /y l) Belediyeler taraf ndan ar t lan at ksu miktar (1000 m 3 /y l) Belediyelerdeki toplam at ksu ar tma tesisi say s Belediyelerdeki geli mi at ksu ar tma tesisi say s 53 - At ksu yönetimi hizmetleri çevresel yat r m harcamalar (TL) Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

18 Nüfus Nüfus, Say m y l (1) Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Türkiye statistik Y ll (1) 1927 y l ndan 2000 y l na kadar olan veriler Genel Nüfus Say mlar ndan elde edilmi tir ve sonraki y llara ait veriler Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi'nden elde edilmi tir. Bart n statistikleri,

19 Nüfus l, ilçe, belediye ve köy say s, Türkiye Bart n lçe say s Belediye say s Köy say s Bart n statistikleri,

20 Nüfus Y ll k nüfus art h z, Y ll k nüfus art h z ( ) Say m y l (1) Türkiye Bart n , ,03 (2) , , , , , , , , , , , ,10 17, ,50 16, ,88-3, ,49-2,49 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Türkiye statistik Y ll (1) 1935 y l ndan 2000 y l na kadar olan veriler Genel Nüfus Say mlar ndan elde edilmi tir ve sonraki y llara ait veriler Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi'nden elde edilmi tir. (2) Hatay ilinin nüfusu toplama dahil edilerek hesap edilmi tir. Bart n statistikleri,

21 Nüfus Nüfus yo unlu u, Say m y l Nüfus yo unlu u (ki i/km²) Türkiye Bart n Not. Yüzölçümüne do al göller ve baraj gölleri dahil de ildir. Harita Genel Komutanl 'ndan temin edilen 1/ ölçekli harita baz al narak hesaplanm t r. Bart n statistikleri,

22 Nüfus Nüfus büyüklü üne göre ilçe nüfuslar, Nüfus Bart n ili Merkez Kuruca ile Ulus Amasra Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2011 ADNKS Sonuçlar. Nüfus yo unlu una göre Bart n ilçeleri, Nüfus Yüzölçümü (km²) Nüfus Yo unlu u (ki i/km²) Bart n ili Merkez Kuruca ile Ulus Amasra Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2011 ADNKS Sonuçlar. Yüzölçümleri Harita Genel Komutanl web sitesi veri taban. Bart n statistikleri,

23 Nüfus Bart n il/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu, Toplam l/ilçe merkezleri Belde/ köyler Toplam Merkez Kuruca ile Ulus Amasra Kaynak: TÜ K, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2011 Sonuçlar. Not. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT)'nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. Bart n statistikleri,

24 Nüfus lçelere göre dönemi nüfus art h zlar Y ll k nüfus ADNKS nüfusu ADNKS nüfusu art h z ( ) (Binde) Bart n ili ,5 Merkez ,3 Kuruca ile ,1 Ulus ,7 Amasra ,5 Kaynak: TÜ K, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2011 Sonuçlar. Bart n statistikleri,

25 Nüfus Bart n belediye nüfuslar, lçe Belediye Nüfus S ra Merkez Bart n Hasankad Kozca z Ar t Kuruca ile Kuruca ile Ulus Ulus Kumluca Abdipa a Amasra Amasra Not. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT) nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. 29 Mart 2009 tarihli Genel Mahalli dareler Seçimi'nden sonra, 5393 say l Belediye Kanunu'nun 8. ve 11. maddelerine göre yap lm olan birle me ve kat lmalar, belediye nüfuslar na dâhil de ildir. Birle en veya kat lan yerlerin nüfusu, söz konusu Yasa'n n 12. maddesi gere ince mevcut tüzel ki iliklerinde gösterilmi tir. Bart n statistikleri,

26 Nüfus Bart n belde belediye nüfuslar, lçe Belediye Nüfus Merkez Kozca z Ulus Abdipa a Ulus Kumluca Merkez Hasankad Merkez Ar t Kaynak: TÜ K, Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) 2011 Sonuçlar. Bart n köy say lar, lçe Say Bart n ili 260 Merkez 133 Kuruca ile 28 Ulus 69 Amasra 30 Bart n statistikleri,

27 Nüfus Bart n köy nüfuslar, lçe Köy Nüfus Nüfusu en fazla olan köyler Merkez Epçiler Merkez Geri Merkez Aka aç Merkez arköy Merkez Bakio lu Nüfusu en az olan köyler Kuruca ile Ziyaretköy 73 Ulus Gökp nar 65 Kuruca ile eyhler 65 Kuruca ile Ömerler 53 Ulus Köklü 44 lçelerin en büyük nüfusa sahip köyleri, lçe Köy Nüfus Merkez Epçiler Kuruca ile Ba köy 541 Ulus Zafer 694 Amasra Kocaköy 726 Bart n statistikleri,

28 Nüfus Ya grubuna göre nüfus, Ya grubu Türkiye Nüfus Oran (%) Bart n Nüfus Oran (%) Toplam , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,12 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) 2011 ADNKS Sonuçlar. Not. Oranlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir Bart n statistikleri,

29 Nüfus Ya grubu ve cinsiyete göre nüfus, Bart n Ya grubu Toplam Erkek Kad n Toplam Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2011 ADNKS Sonuçlar. Bart n statistikleri,

30 Nüfus l/ilçe merkezi ve belde/köy nüfusu, 2011 Türkiye Bart n Toplam nüfus l ve ilçe merkezi Erkek Kad n Belde ve köy Erkek Kad n Kaynak: Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Nüfus Say m Sonuçlar Not. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT) nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. Bart n statistikleri,

31 Nüfus Ortanca ya ve ya ba ml l k oran Türkiye Ortanca ya 28,47 28,77 29,22 29,70 Toplam ya ba ml l k oran 49,51 49,25 48,89 48,42 Ya l ba ml l k oran (65+ ya ) 10,23 10,46 10,76 10,91 Genç ba ml l k oran (0-14 ya ) 39,28 38,79 38,13 37,51 Bart n Ortanca ya 33,85 34,12 34,84 35,48 Toplam ya ba ml l k oran 46,16 45,46 45,48 45,20 Ya l ba ml l k oran (65+ ya ) 15,84 16,04 16,63 16,79 Genç ba ml l k oran (0-14 ya ) 30,33 29,42 28,86 28,41 Bart n statistikleri,

32 Göç Al nan göç, verilen göç, net göç ve net göç h z, Bart n Dönemi Dönem sonu nüfusu Ald göç Verdi i göç Net göç Net göç h z (binde) 2,45-5,08-5,64 Kaynak: TÜ K web sayfas ADNKS 2011 veri taban, Göç statistikleri. Bart n ilinin di er illerden ald göç Toplam En fazla göç ald iller Dönemi Say Oran (%) stanbul ,08 Zonguldak ,36 Ankara 536 8,17 Karabük 297 4,53 Kocaeli 182 2,77 En az göç ald iller Burdur 6 0,09 K r ehir 6 0,09 Bitlis 4 0,06 Ardahan 4 0,06 Kilis 4 0,06 Kaynak: TÜ K web sayfas ADNKS 2011 veri taban, Göç statistikleri. Bart n statistikleri,

33 Göç Bart n ilinin di er illere verdi i göç Dönemi Say Oran (%) Toplam En fazla göç verdi i iller stanbul ,06 Ankara ,04 Zonguldak 620 8,14 Karabük 295 3,87 Kocaeli 250 3,28 En az göç verdi i iller I d r 5 0,07 Kilis 4 0,05 Osmaniye 2 0,03 Bayburt 1 0,01 Ardahan 1 0,01 Bart n statistikleri,

34 Göç Bart n ilinde ikamet edenlerin nüfusa kay tl olduklar iller, 2011 Bart n ilinde ikamet edenler Say Oran (%) Bart n da ikamet eden Bart nl lar ,73 En fazla nüfus kayd olan iller Zonguldak ,67 Karabük ,04 Kastamonu ,90 Trabzon ,59 Ankara 820 0,44 En az nüfus kayd olan iller Siirt 47 0,03 I d r 28 0,01 Hakkari 24 0,01 Yalova 17 0,01 rnak 9 0,00 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas ADNKS veri taban. Not. Yabanc lar hariçtir. 31/12/2011 tarihi itibariyle Adrese Dayal Nüfus Kay t Sitemine göre Bart n ili nüfusu olup Bart n ilinde ikamet eden T.C. uyruklu ki i bulunmaktad r. Bart n ilinde ikamet edenlerin % 86,73 ü Bart n ili nüfusuna kay tl d r (yabanc lar hariç). Bart n statistikleri,

35 Göç Bart n nüfusuna kay tl olanlar n ikamet ettikleri iller, 2011 Bart nl lar n Türkiye'ye da l m Bart n nüfusuna kay tl olup Türkiye'de ikamet edenler En fazla ikamet ettikleri iller Say Oran (%) Bart n ,46 stanbul ,89 Zonguldak ,86 Ankara ,67 Karabük ,77 En az ikamet ettikleri iller Karaman 25 0,01 Gümü hane 23 0,01 Osmaniye 23 0,01 I d r 21 0,01 Bayburt 9 0,00 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas ADNKS veri taban. Not. Yabanc lar hariçtir. 31/12/2011 tarihi itibari ile Adrese Dayal Nüfus Kay t Sitemine göre yurt içinde ikamet eden Bart n ili nüfusuna kay tl ki i vard r. Yurt içinde ikamet eden Bart n ili nüfusuna kay tl lar n % 50,46 s Bart n ilinde ikamet etmekte olup %28,89 u stanbul ilinde ikamet etmektedir. Bart n statistikleri,

36 Demografi Medeni duruma göre nüfus, 2011 (15+ ya ) Say Oran (%) Türkiye Hiç evlenmedi ,44 Evli ,13 Bo and ,01 E i öldü ,42 Toplam ,00 Bart n Hiç evlenmedi ,17 Evli ,16 Bo and ,88 E i öldü ,79 Toplam ,00 Kaynak: TÜ K Web sayfas Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi Sonuçlar. Bart n statistikleri,

37 Demografi Ya gruplar na göre ölüm say lar, 2010 Türkiye Bart n Toplam Bilinmeyen Kaynak: TÜ K web sayfas veritabanlar, Ölüm statistikleri. Bart n statistikleri,

38 Demografi Evlenme say lar, Bart n/ Türkiye Bart n Türkiye Oran (%) , , , , , , , , ,27 Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler veritaban. Y llara göre evlenmeler Bart n Bart n statistikleri,

39 Demografi Ya grubuna göre evlenme say lar, Bart n 2010 Erkek Kad n Toplam Bilinmeyen Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler veritaban. Ya gruplar na göre ev lenmeler Erkek Kad n ve üz eri Bilinmeyen Bart n statistikleri,

40 Demografi Bo anma say lar, Bart n/ Türkiye Bart n Türkiye Oran (%) , , , , , , , , ,25 Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler veritaban. 400 Y llara göre bo anmalar Bart n statistikleri,

41 Demografi Ya grubuna göre bo anma say lar, Bart n 2010 Erkek Kad n Toplam Bilinmeyen 3 1 Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler veri taban. Ya gruplar na göre bo anmalar Erkek Kad n ve üze ri Bili nmeyen Bart n statistikleri,

42 Demografi ntihar say lar, Türkiye Bart n Bart n/ Türkiye Oran (%) , , , , , , , ,27 Cinsiyet ve ya grubuna göre intihar say lar, Bart n 2010 Ya Toplam Erkek Kad n Toplam Bilinmeyen Bart n statistikleri,

43 Sa l k statistikleri Kamu ve özel hastane ve hastane yatak say s Toplam Hastane say s Yatak say s Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Sa l k statistikleri. Bart n statistikleri,

44 Sa l k statistikleri Kamu ve özel hastane ve hastane yatak say s (devam) Kamu (1) Özel (2) Hastane say s Yatak say s Hastane say s Yatak say s Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Sa l k statistikleri. Not Bilgiler Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlü ünden al nm olup, Milli Savunma Bakanl 'na ait hastaneleri kapsamaz, (1) 14 ubat 2005 tarihli 927 say l Sa l k Bakanl makam onay ile Sosyal Sigortalar Kurumu Sa l k Bakanl 'na devredildi inden, istatistiki veriler Sa l k Bakanl verileri içerisinde yer alm t r (2) Ki ilere, derneklere, yabanc lara ve az nl klara ait hastaneler özel hastanelerdir. Bart n statistikleri,

45 Sa l k statistikleri Sa l k personeli say s Uzman hekim Türkiye Pratisyen hekim Di hekimi Bart n Sa l k memuru Hem ire Ebe Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Sa l k statistikleri. Not Milli Savunma Bakanl sa l k personeli Türkiye toplam nda verilmi tir. Bart n statistikleri,

46 Sa l k statistikleri 2010 y l nda Bart n ilinde toplam 916 sa l k personeli da l m : 100 Uzman Hekim, 119 Pratisyen Hekim, 28 Di Hekimi, 246 Sa l k Memuru, 291 Hem ire 132 Ebe 2007 y l nda 845 olan toplam sa l k personeli say s, 2010 y l nda %8,40 l k bir art la 916 ya yükselmi tir. Bart n ilindeki sa l k personel say s nda 2010 y l nda, 2007 e göre Uzman Hekim say s nda %23,46 l k, Pratisyen Hekim say s nda %23,96 l k ve Sa l k Memuru say s nda %20 lik bir art gözlenirken Hem ire say s nda %2,02 lik ve Ebe say s nda % 4,35 lik bir azalma olmu tur. Di Hekimi say s nda ise de i iklik olmam t r. Bart n statistikleri,

47 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okul, ö retmen ve ö renci say lar Türkiye Toplam Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Bart n statistikleri,

48 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okul, ö retmen ve ö renci say lar (devam) Türkiye Okul öncesi Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Türkiye lkö retim Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Bart n statistikleri,

49 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okul, ö retmen ve ö renci say lar (devam) Türkiye Genel ortaö retim Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Türkiye Mesleki ve teknik ortaö retim Okul Ö retmen Ö renci 2009/' /' / Bart n 2009/' /' / Kaynak: TÜ K web sayfas Bölgesel statistikler E itim veritaban. Bart n statistikleri,

50 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okulla ma oran ( %) Okulla ma Oran lkö retim Toplam Erkek Kad n 2009/' 10 Türkiye Brüt 106,48 107,05 105,88 Net 98,17 98,47 97, /' 10 Bart n Brüt 103,82 104,37 103, /'11 Net 99,14 99,26 99,02 Türkiye Brüt 107,58 107,36 107,81 Net 98,41 98,59 98,22 20 /' 1 Bart n Brüt 104,96 104,97 104, /'12 Net 99,95 99,98 99,91 Türkiye Brüt 108,42 108,21 108,65 Net 98,67 98,77 98, /' 12 Bart n Brüt 105,59 105,11 106,09 Net 100,00 100,00 99,96 Kaynak: TÜ K, E itim statistikleri (Bk. Bölgesel statistikler) Bart n statistikleri,

51 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okulla ma oran (devam) % Ortaö retim Okulla ma Oran Toplam Erkek Kad n 2009/' 10 TR Türkiye Brüt 84,19 89,14 78,97 Net 64,95 67,55 62, /' 10 Bart n Brüt 83,11 89,73 76, /'11 Net 68,29 73,63 63,13 TR Türkiye Brüt 93,34 99,06 87,31 Net 69,33 72,35 66, /'11 Bart n Brüt 91,92 97,84 86, /'12 Net 74,73 79,68 69,79 TR Türkiye Brüt 92,56 95,68 89,26 Net 67,37 68,53 66, /'12 Bart n Brüt 93,64 96,56 90,73 Net 74,65 78,26 71,04 Kaynak: TÜ K E itim statistikleri. (Bk. Bölgesel statistikler) Bart n statistikleri,

52 E itim statistikleri E itim seviyesine göre okul ve ö retmen ba na dü en ö renci say lar Türkiye Genel Ortaö retim Okul Ö retmen Mesleki ve teknik Ortaö retim Okul Ö retmen lkö retim Okul Ö retmen Bart n Genel Ortaö retim Okul Ö retmen Mesleki ve teknik Ortaö retim Okul Ö retmen lkö retim Okul Ö retmen Kaynak: TÜ K, Milli E itim statistikleri (Bk. Bölgesel statistikler) Bart n statistikleri,

53 E itim statistikleri Yüksekö retim kurumlar nda ön lisans ve lisans düzeyinde ö renci say lar Türkiye 2008/' /' / 11 Mezun Okuyan Yeni kay tl Bart n 2008/' /' / 11 Mezun Okuyan Yeni kay tl Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

54 E itim statistikleri Yüksekö retim kurumlar nda kendi biriminde görevli ö retim eleman say s Türkiye 2008/' /' /'11 Toplam ö retim eleman Profesör Doçent Yard mc Doçent Di er ö retim eleman Bart n 2008/' /' /'11 Toplam ö retim eleman Profesör Doçent Yard mc Doçent Di er ö retim eleman Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

55 E itim statistikleri Okuryazarl k ve cinsiyete göre nüfus, [6 > ya ] (%) Türkiye Bart n Toplam Okuma yazma bilmeyen 4,87 6,87 Okuma yazma bilen 95,13 93,13 Erkek Okuma yazma bilmeyen 1,70 3,01 Okuma yazma bilen 98,30 96,99 Kad n Okuma yazma bilmeyen 8,06 10,55 Okuma yazma bilen 91,94 89,45 Not: Oranlar hesaplan rken e itim durumu bilinmeyenler kapsanmam t r. Bart n statistikleri,

56 E itim statistikleri E itim durumuna göre nüfus, [15 > ya ] Türkiye Bart n Okuma yazma bilmeyen Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen lkokul mezunu lkö retim mezunu Ortaokul veya dengi okul mezunu Lise veya dengi okul mezunu Yüksekokul veya fakülte mezunu Yüksek lisans mezunu Doktora mezunu Bilinmeyen Kaynak: TÜ K web sayfas 2011 (ADNKS) Sonuçlar /E itim durumu. Bart n statistikleri,

57 E itim statistikleri Bart n statistikleri,

58 E itim statistikleri Bart n'da en çok ve en az Yüksek okul veya fakülte mezunlar n n ya ad ilçeler, Erkek Kad n Bart n En çok yüksekokul veya fakülte mezunu ya ayan ilçeler Merkez Amasra Ulus En az yüksekokul veya fakülte mezunu ya ayan ilçeler Kuruca ile Kaynak: sitesi ADNKS Sonuçlar sayfas (y l/e itim durumu/ilçe/bitirilen e itim düzeyi/toplam/15+ya /il seçimi/tüm ilçeler/tablo format seçilip rapor olu tur t kland nda Toplam, Erkek, Kad n nüfus ayr m nda bilgiler gelmektedir. S ralaman n kolayca yapt r labilmesi için tablonun Excel format nda al nmas önerilir) Bart n statistikleri,

59 Kültür ve Turizm statistikleri Halk kütüphaneleri Kütüphane say s Kitap say s Yararlanma say s Türkiye Bart n Kaynak: TÜ K, Bölgesel statistikler veritaban, Kültür statistikleri. Bart n statistikleri,

60 Kültür ve Turizm statistikleri Müzeler, mevcut eserler ve ziyaretçiler Müze say s Eser mevcudu Ziyaretçi say s Türkiye Bart n Bart n statistikleri,

61 Kültür ve Turizm statistikleri Sinema Salon say s Gösteri say s Gösteri ba na seyirci say s Türkiye Bart n Kaynak: TÜ K, Bölgesel statistikler veritaban, Kültür statistikleri. Bart n statistikleri,

62 Kültür ve Turizm statistikleri Bart n li Turizm statistikleri, 2011 Tesis Türü Adedi Oda Say s Yatak Say s Turizm letme Belgeli Yerel Yönetim Belgeli Ev Pansiyonculu u Toplam Kaynak: Bart n l Kültür ve Turizm Müdürlü ü. Bart n statistikleri,

63 Kültür ve Turizm statistikleri Bart n li Konaklama Tesisleri Giri ve Geceleme Say lar, 2011 Giri Tesis Türü Yabanc Yerli Toplam letme Belgeli Yerel Yönetim Belgeli Ev Pansiyonlar Toplam Geceleme Tesis Türü Yabanc Yerli Toplam letme Belgeli Yerel Yönetim Belgeli Ev Pansiyonlar Toplam Kaynak: Bart n l Kültür ve Turizm Müdürlü ü. Bart n statistikleri,

64 Adalet, Seçim Türlerine göre ceza infaz kurumu say s Türkiye Toplam Kapal ceza infaz kurumu Aç k ceza infaz kurumu Çocuk ceza infaz kurumu ve e itimevi 6 7 Bart n Toplam 1 1 Kapal ceza infaz kurumu 1 1 Aç k ceza infaz kurumu - - Çocuk ceza infaz kurumu ve e itimevi - - Suçun i lendi i yerle im yerine göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler, Türkiye Bart n Oran (%) , , , , , , , ,33 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

65 Adalet, Seçim Suçun i lendi i yerle im yeri ve e itim durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler De i im (%) Türkiye Toplam ,88 Okuma yazma bilmeyen ,54 Okuryazar olup bir okul bitirmeyen ,31 lkokul ,70 lkö retim ,98 Ortaokul ve dengi meslek okulu ,94 Lise ve dengi meslek okulu ,72 Fakülte ve yüksekokul ,78 Bart n Toplam ,94 Okuma yazma bilmeyen ,86 Okuryazar olup bir okul bitirmeyen ,33 lkokul ,57 lkö retim ,18 Ortaokul ve dengi meslek okulu ,00 Lise ve dengi meslek okulu ,26 Fakülte ve yüksekokul ,67 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Bölgesel statistikler. Not. E itim durumu bilinmeyenler toplam de ere dahildir. Bart n statistikleri,

66 Adalet, Seçim Belediye ba kanl seçimi, seçmen ve oy bilgileri, 2009 Türkiye Bart n Toplam kay tl seçmen say s Oy kullanan seçmen say s Kat l m oran 84,2 86,1 Ba kanl k say s Adalet ve Kalk nma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Demokrat Parti Demokratik Toplum Partisi 97 - Saadet Partisi 80 - Demokratik Sol Parti 60 - Ba ms zlar 45 - Di er partiler 27 - Büyük Birlik Partisi 20 - Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu Ba kanl. Not: 29 Mart 2009 tarihinde gerçekle tirilen Mahalli dareler Seçiminde belediye ba kanl seçimi iptal edilen yerle im yerlerine ili kin 7 Haziran 2009 tarihinde yenilenen seçim sonuçlar dahil edilmi tir. Bart n statistikleri,

67 Adalet, Seçim Milletvekili genel seçimi, seçmen ve oy bilgileri, 2011 Türkiye Bart n Seçmen listesinde yaz l olan seçmen say s Oy kullanan seçmen say s Kat l m oran (%) 83,2 88,3 Milletvekili say s Adalet ve Kalk nma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi Ba ms zlar 35 - Kaynak: TÜ K Web sayfas veritabanlar. Not. 1. Seçmen listesi, Yüksek Seçim Kurulu Ba kanl 'n n elindeki kay tlar n güncelle tirilmesi ile olu turulmu tur. Bart n statistikleri,

68 Adalet, Seçim Halk oylamas sonuçlar, 2010 Türkiye Bart n Sand k say s Seçmen listesinde yaz l olan seçmen say s Oy kullanan seçmen say s Kat l m oran (%) 73,7 86,5 Geçersiz oy oran (%) 1,9 3,5 Geçerli oy oran (%) 98,1 96,5 Evet oyu (%) 57,9 55,4 Hay r oyu (%) 42,1 44,6 Not: 1. Seçmen listesi, Yüksek Seçim Kurulu Ba kanl 'n n elindeki kay tlar n güncelle tirilmesi ile olu turulmu tur. 2. Gümrük kap lar Türkiye toplam nda verilmi tir. Bart n statistikleri,

69 gücü statistikleri Kurumsal olmayan sivil nüfusun y llara göre i gücü durumu (15+ ya ) % TR81 TR Türkiye Zonguldak,Karabük,Bart n gücüne kat lma oran 48,8 49,9 52,2 56,9 sizlik oran 11,9 9,8 10,8 7,6 stihdam oran 43,0 45,0 46,6 52,6 Tar m d i sizlik oran 14,8 12,4 16,8 12,6 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Hanehalk gücü Anketi Bart n statistikleri,

70 gücü statistikleri gücüne dahil olmayanlar n y llara göre i gücüne dahil olmama nedenleri, 15+ ya (bin) TR81 Zonguldak,Karabük, TR Türkiye Bart n gücüne dahil olmayan nüfus bulma ümidi olmayanlar aramay p çal maya haz r/di er Ev i leriyle me gul gücüne dahil olmayanlar n y llara göre i gücüne dahil olmama nedenleri (devam) (bin) TR Türkiye TR81 Zonguldak,Karabük, Bart n E itim/ö retime devam eden Emekli Çal amaz halde Di er Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Hanehalk gücü Anketi Bart n statistikleri,

71 gücü statistikleri stihdam edilenlerin y llara göre i teki durumu, 15+ ya (bin) TR Türkiye TR81 Zonguldak,Karabük, Bart n Toplam Ücretli, maa l ve yevmiyeli veren ve kendi hesab na Ücretsiz aile i çisi E itim durumuna göre i gücü, 15+ ya (bin) TR Türkiye TR81 Zonguldak, Karabük,Bart n Toplam Okuma-yazma bilmeyen Lise alt e itimliler Lise ve dengi meslek okulu Yüksekö retim Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), Hanehalk gücü Anketi Bart n statistikleri,

72 gücü statistikleri l Düzeyinde gücü Göstergeleri, 2010 Bart n gücü- sizlik- stihdam Oranlar (%) ,6 49,0 10,2 gücü sizlik stihdam Kaynak: TÜ K web sitesi Bölgesel statistikler sayfas ndan al nm t r y l nda il baz nda yap lan istatistiki % 95 güven aral kl tahminlere göre Bart n linde i sizlik oran % 10,2 olarak tahmin edilmi tir. Bunun yan s ra, gücüne kat l m oran % 54,6 ve istihdam oran ise % 49,0 olarak gerçekle mi tir. Bu tahminler için salt i siz say s vermek metodolojik aç dan anlams z olaca ndan, bu tarz verilerin kar la t r lmas oransal olarak Türkiye ortalamas na göre yapmak istatistiksel olarak daha anlaml d r. Bu kapsamda, Bart n linde 2010 l tahminleri sonuçlar na göre % 10,2 olan i sizlik oran, % 11,9 olan Türkiye i sizlik oran ndan dü ük seyretmi tir. Not: l düzeyinde üretilmi olan bu temel i gücü göstergelerinin, dolayl olarak elde edildi i göz önünde bulundurulmal, veriler de i im katsay s, güven aral klar ve istatistiksel anlaml l k düzeyleri dikkate al narak kullan lmal d r. Sosyo-Ekonomik Geli mi lik S ras : 2003 y l nda ller Sosyo Ekonomik geli mi lik s ralamas nda 55. s rada yer alan Bart n 2011 y l nda 48. s raya yükselmi tir. Kaynak: Kalk nma Bakanl Bart n statistikleri,

73 Tüketim, Harcama Harcama türlerine göre hanehalk tüketim harcamas n n da l m (%), 2010 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n Harcama Grubu (%) G da ve alkolsüz içecekler 25,8 Alkollü içecekler, sigara ve tütün 4,8 Giyim ve ayakkab 4,8 Konut ve kira 23,8 Mobilya, ev aletleri ve bak m hizmetleri 7,8 Sa l k 2,3 Ula t rma 13,5 Haberle me 4,2 E lence ve kültür 2,2 E itim hizmetleri 1,9 Lokanta ve oteller 5,1 Çe itli mal ve hizmetler 3,8 Toplam tüketim harcamas 100,0 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu, (TÜ K) Bart n statistikleri,

74 Fiyat statistikleri 2003 Temel Y ll Tüketici Fiyatlar Endeksi (TÜFE) Rakamlar ve Y ll k De i im Oranlar (%), Y l Sonu tibariyle TR81 TR Türkiye Zonguldak, Karabük, Bart n Endeks De i im Endeks De i im ,65 7,72 122,52 7, ,49 9,65 132,25 7, ,77 8,39 145,00 9, ,44 10,06 161,59 11, ,91 6,53 167,13 3, ,85 6,40 177,68 6, ,85 10,45 197,47 11,14 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas veritabanlar. TÜ K web sayfas i Bölgesel statistikler sayfas. Bart n statistikleri,

75 Fiyat statistikleri 2003 Temel Y ll Tüketici Fiyatlar Endeksinde, Türkiye genelinde 2011 y l nda % 10,45; Zonguldak, Karabük, Bart n Bölgesinde ise % 11,14 art gerçekle mi tir. 2005, 2006, 2009 ve 2010 y llar nda Zonguldak, Karabük, Bart n Bölgesinde gerçekle en y ll k art oranlar Türkiye Geneli y ll k art oranlar ndan daha dü ük gerçekle irken, 2007, 2008 ve 2011 y llar nda ise daha yüksek gerçekle mi tir. Bart n statistikleri,

76 Fiyat statistikleri 2003 Temel Y ll Tüketici Fiyatlar Endeksi, Harcama Gruplar na Göre Y ll k De i im Oranlar (%), Y l Sonu tibariyle TR TR :Genel 6,40 10,45 6,31 11,14 01:G da ve alkolsüz içecekler 7,02 12,21 7,73 10,06 02:Alkollü içecekler ve tütün 24,66 18,50 25,82 19,02 03:Giyim ve ayakkab 4,74 7,98 0,82 13,0 04:Konut, su, elektrik, gaz ve di er yak tlar 5,91 8,20 6,11 13,34 05:Mobilya, ev aletleri ve ev bak m hizmetleri 3,27 11,04 2,53 11,69 06:Sa l k 0,57 0,34 0,83 1,65 07:Ula t rma 6,78 12,22 7,51 12,54 08:Haberle me -3,22 2,48-1,71 2,60 09:E lence ve kültür -2,32 6,49-2,36 2,27 10:E itim 4,25 6,47 2,63 4,05 11:Lokanta ve oteller 9,76 8,20 8,16 9,31 12:Çe itli mal ve hizmetler 5,51 17,14 0,71 14,89 Kaynak: TÜ K web sitesi Bölgesel statistikler sayfas. Bart n statistikleri,

77 Fiyat statistikleri 2011 y l nda en yüksek art gerçekle en ana harcama grubu, hem Türkiye Genelinde % 18,50 oran ile, hem de Zonguldak,Karabük, Bart n Bölgesinde % 19,02 oran ile Alkollü içecekler ve tütün dür. Fiyatta en az art gerçekle en ana harcama grubu ise Türkiye genelinde % 0,34 ve Zonguldak, Karabük, Bart n Bölgesinde ise % 1,65 oran ile Sa l k t r 2010 y l nda, 2003 temel y ll Tüketici Fiyatlar Endeksinde, hem Türkiye Genelinde hem de Zonguldak Bölgede en yüksek art gerçekle en ana harcama grubu s ras yla % 24,66 ve % 25,82 oranlar ile alkollü içecekler ve tütündür. Fiyatta en yüksek dü ü gerçekle en ana harcama grubu ise Türkiye genelinde % -3,22 oran ile haberle me, Zonguldak Bölgede ise % -2,36 oran ile e lence ve kültürdür. Bart n statistikleri,

78 D s Ticaret D ticaret göstergeleri, Bart n hracat (Bin $) De i im (%) 137,53 52,19 7,06 thalat (Bin $) De i im (%) -51,22 9,91 4,09 D ticaret dengesi (Bin $) D ticaret hacmi (Bin $) hracat / thalat kar lama oran 118,29 163,79 168,46 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Bart n statistikleri,

79 D s Ticaret 2011 y l nda Bart n dan en çok ithalat ve ihracat yap lan ülkeler (Bin $) hracat ALMANYA TÜRKMEN STAN GÜRC STAN AZERBEYCAN 784 IRAK 685 RUSYA FEDERASYONU 505 Di er Ülkeler thalat H ND STAN TALYA Ç N ALMANYA RUSYA FEDERASYONU TAYLAND 570 Di er Ülkeler Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas veritabanlar Not. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir y l verileri geçicidir. Bart n statistikleri,

80 D s Ticaret Uluslararas standart ticaret s n flamas na göre ihracat, 2011, Bart n (Bin $) Maddeler (USTS, 3.Rev) hracat Toplam Giyim e yas Mobilya ve ba ka yerde s n fland r lmam di er ürünler Plastik ve kauçuk ürünleri Tekstil ürünleri Metalik olmayan di er mineral ürünler 990 Dabaklanm deri, bavul, el çantas, saraciye ve ayakkab 444 Ba ka yerde s n fland r lmam makine ve teçhizat 316 Kimyasal madde ve ürünler 188 Metal e ya sanayi (makine ve teçhizat hariç) 156 Motorlu kara ta t ve römorklar 156 A aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); has r vb. örülerek yap lan maddeler 105 Ka t ve ka t ürünleri 85 Tar m ve hayvanc l k 59 G da ürünleri ve içecek 57 Di erleri 77 Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas veritabanlar Not. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir y l verileri geçicidir. Bart n statistikleri,

81 D s Ticaret Uluslararas standart ticaret s n flamas na göre ithalat, 2011, Bart n (Bin $) Maddeler (USTS, 3.Rev) thalat Toplam A aç ve mantar ürünleri (mobilya hariç); has r vb. örülerek yap lan maddeler Ba ka yerde s n fland r lmam makine ve teçhizat Kimyasal madde ve ürünler Tekstil ürünleri T bbi aletler; hassas optik aletler ve saat 679 Motorlu kara ta t ve römorklar 295 Mobilya ve ba ka yerde s n fland r lmam di er ürünler 164 Plastik ve kauçuk ürünleri 124 Metal e ya sanayi (makine ve teçhizat hariç) 68 Metalik olmayan di er mineral ürünler 67 Dabaklanm deri, bavul, el çantas, saraciye ve ayakkab 66 Metal cevherleri 53 Ta ocakç l ve di er madencilik 17 Di erleri 24 Gizli veri Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas veritabanlar Not. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir y l verileri geçicidir. Bart n statistikleri,

82 D s Ticaret Bart n Liman D Ticaret Hacmi Y llar hracat ($) thalat ($) Bart n statistikleri,

83 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Alan Kullan mlar (Hektar) Toplam lenen Uzun Tar m Tar m Ömürlü Alan Alan Bitkiler Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Not. Rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir. Bart n statistikleri,

84 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri y llar aras nda, Bart n ili alan kullan mlar na ili kin istatistikler incelendi inde; 2003 y l nda hektar olan i lenen tar m alan n n, 2010 y l itibariyle % 15,60 oran nda artarak hektara ç kt, ayn y llar için toplam tar m alan n n % 14,56 oran nda art la hektar oldu u, 2003 y l nda hektar olan uzun ömürlü bitki alan n n, 2010 y l itibariyle % 5,03 oran nda artarak hektara ç kt, anla lmaktad r. Bart n statistikleri,

85 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Tar msal Üretim De eri (Bin TL) Bitkisel Canl Hayvansal Üretim Hayvanlar Ürünler Türkiye Bart n Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bölgesel statistikler. Bart n statistikleri,

86 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Bart n statistikleri,

87 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Bart n linde Seçilmi Baz Meyvelerin Üretim Miktarlar (Ton) Kestane Elma Çilek F nd k Erik Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bitkisel Üretim veri taban Bart n statistikleri,

88 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri y llar aras nda, Bart n ilinde seçilmi baz meyvelerin üretim miktarlar incelendi inde: 2010 y l nda en çok elma ard ndan da f nd k üretildi i, Be y l n ortalama üretiminin yakla k olarak kestanede 2 625, elmada 4 660, çilekte 780, f nd kta ve erikte ton oldu u, Meyve üretim miktarlar nda y llar itibariyle az oranlarda art ve azal lar n oldu u, Çilek üretiminin, 2006 y l ndan beri sürekli artarak 2010 y l nda 907 tona ula t görülmektedir. Bart n statistikleri,

89 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri Bart n linde Seçilmi Baz Örtüalt Sebzelerin Üretim Miktarlar (Ton) Domates H yar Marul Kabak Kaynak: Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) web sayfas Bitkisel Üretim veri taban Bart n statistikleri,

90 Tar m ve Hayvanc l k statistikleri y llar aras nda, Bart n ilinde seçilmi baz örtüalt sebzelerin üretim miktarlar incelendi inde: Domates üretiminde 2006 y l ndan 2008 y l na kadar art oldu u ancak 2009 y l nda çok az bir azal göstererek 2010 y l nda yeniden artt n, H yar ve marul üretiminde herhangi bir azalman n olmad, Kabak (Sak z) üretiminde istikrarl bir çizginin izlendi i, artma ve azalmalar n az oldu u, Tüm ürünlerin 2010 y l örtüalt üretim miktar n n, 2006 y l na göre artt, görülmektedir. Bart n statistikleri,

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR63 Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 2009 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3426 MTB: 2010-233-247 Adet II ISBN 978-975-19-4753-6 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu,

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 Açık Hava Müzesi-Göreme TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE NEVŞEHİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 Saat Kulesi TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İZMİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İZMİR İstatistiki

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ANTALYA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ANTALYA İstatistiki veri

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 Kuş Cenneti- Manyas TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE BALIKESİR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE KIRKLARELİ 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 Harran Evleri TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ŞANLIURFA 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 ŞANLIURFA

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI

TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI TR41 BURSA ESKİŞEHİR BİLECİK BÖLGE PLANI 2010-2013 Ç NDEK LER K saltmalar... v Tablolar... viii ekiller... xii Haritalar... xiv ÖNSÖZ... 1 SUNU... 2 YÖNET C ÖZET... 4 PLAN HAZIRLAMA SÜREC VE KATILIMCILIK...

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE İSTANBUL 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 İSTANBUL İstatistiki

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 Kafkasör Yaylası TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ARTVİN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu

Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLI I ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeleri Raporu Strateji Geli tirme Dairesi Ba kanl ANKARA ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ Ü Gazi Tesisleri No lu Bina,

Detaylı

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU

T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C KARABÜK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü KARABÜK L ÇEVRE DURUM RAPORU KARABÜK-2012 K A R A B Ü K 2 0 1 1 Y I L I L Ç E V R E D U R U M R A P O R U K A R A B Ü K - 2012 HAZIRLAYANLAR Mehmet Ali

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜİK İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK MTB: 2010-962-10 Adet-Copies Contents İçindekiler Arazi 2 Land klim 4 Climate Çevre 6

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU

2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU T.C. YALOVA VAL L 2011 YILI L ÇEVRE DURUM RAPORU HAZIRLAYAN YALOVA ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü 2011 ÇEVRE DURUM RAPORUNUN ANA BA LIKLARI Sayfa A. CO RAF KAPSAM... 19 B. DO AL KAYNAKLAR... 59 C. HAVA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU

BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU T.C. SARAYBOSNA BÜYÜKELÇİLİĞİ TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ BOSNA HERSEK ÜLKE RAPORU Temmuz 2013 1/61 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 4 1. GİRİŞ 1.1 Ülke Kimli i 5 1.2 Temel Ekonomik Göstergeler 6 1.3 Bosna Hersek Tarihine

Detaylı

Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions

Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions MPRA Munich Personal RePEc Archive Turkish Agricultural Statistics in the Process of Adjustment to the EU: Problems, Suggestions Mustafa Acar and Ferhat Arslaner Aksaray Üniversitesi, Borsa İstanbul May

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical

Detaylı

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21

I.C.5.13. dari Personelin Ya tibariyle Da... 21 NDEK LER ÜST YÖNET SUNU U... 1 I. GENEL B LG LER... 2 I.A. SYON VE ZYON... 2 I.A.1. Görev (Misyon)... 2 I.A.2. Uzgörü (Vizyon)... 2 I.B. YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 I.B.1. Üniversitenin Görevleri...

Detaylı

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel

türkiye nin kap s ndaki f rsat: dr. can fuat gürlesel türkiye nin kap s ndaki f rsat: 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar dr. can fuat gürlesel 2025 e do ru nüfus, e itim ve yeni aç l mlar Eğitim Reformu Girişimi (ERG), eğitim politikaları ve karar

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009

T.C. KOCAELø ÜNøVERSøTESø 2008 YILI ødare FAALøYET RAPORU Nisan 2009 T.C. KOCAEL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU Nisan 2009 Sunarken Kocaeli Üniversitesi nin De erli Mensuplar, Sevgili Ö rencilerimiz, Mezunlar m z, Üniversitemizin Çal malar n zleyen De erli

Detaylı