*İsmail Saib Sencer in ölümünün 40. Yılı dolayısıyla 1980 de Beyazıt Devlet Kütüphanesi nde düzenlenen anma gününde yapılan konuşmanın tam metni.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "*İsmail Saib Sencer in ölümünün 40. Yılı dolayısıyla 1980 de Beyazıt Devlet Kütüphanesi nde düzenlenen anma gününde yapılan konuşmanın tam metni."

Transkript

1 PROF. DR. ABDÜLBAKİ GÖLPINARLI *İsmail Saib Sencer in ölümünün 40. Yılı dolayısıyla 1980 de Beyazıt Devlet Kütüphanesi nde düzenlenen anma gününde yapılan konuşmanın tam metni. Böyle bir toplantıya geldiğiniz için hepinize ve böyle bir böyle bir toplantıyı meydana getirdikleri için, ibra ettikleri için diyeceğim, bilhassa Beyazıt Kütüphanesi Umumi Müdürü Beyefendiye hassaten şükranlarımı arz ettikten sonra merhum ve mağfur İsmail Saib Efendi hakkında bir iki söz söylemek küstahlığında bulunacağım. Küstahlığında bulunacağım diyorum çünkü hakikaten öyle bir âlimdi, öyle bir allameydi, öyle bir ucu sonu ve ( ) bulunmayan denizdi ki bir bahr-i bi-gerandı ki ona karşı hakikaten ona dair söz söylemek dahi pek güç. İnsan adeta onu anlatırken kendisini tefsir etmiş olacağı için, utanıyorum ben. Rahmetli üstadımız hakkında bilhassa en güzel, en geniş, en safih, en sağlam bilgiyi İsmet Sungurbey Huzur Dersleri nde vermiş. Huzur Dersleri nde merhumun gerek ilmi tebakkuru gerek maddi hayatı hakkında en safih, en dürüst, en yakine yakın malumatı bulacaksınız, onu tavsiye ederim. Bendeniz bazı hususiyetlerinden bahsedeceğim ancak rahmetlinin. Erzurum da doğan, İstanbul da tahsilini bitiren, ondan sonra ihtisasını gene İstanbul da yapan, en sonunda da İstanbul Darülfünunu Edebiyat Medresesi Edebiyat-ı Arabiyye derslerine müderris tayin edilen Saib Efendi. Üniversite değildi o vakit, Darülfünunu Osmani idi. Prof tabiri yoktu o vakit, müderrislik tabiri vardı. Edebiyat-ı arabiye dersi, onun müderrisliğine tayin edilen İsmail Saib Efendi 1925 yılına kadar bu hizmeti devam ettirdi. Huzur Dersleri nde muhataplık payesini idrak etmiştir. Kendisinin Arapça bilgisi hakikaten vasi idi, o kadar vasi idi ki Edebiyat-ı Arabiye ile meşgul olanlar bunların içinde gerçekten Edebiyat-ı Arabiye de yani şimdiki tabiriyle Arap Edebiyatında, Arap Edebiyatı nın her sahasında, cahiliye devrinde, İslamda bu edebiyatı en iyi bilen Arap alimleri dahi kendilerine gelirler, herhangi bir bahiste en ince noktayı ancak ondan istifade ile maksatlarına nail olurlardı. Arapçayı bu kadar iyi bilen üstat aynı zamanda Farsça da da gerçekten bir mütehabbirdi. Ayrıca Fransızca bildiğini, Almanca bildiğini, İtalyanca biraz tefehhüm ettiğini ve tekellüm edebildiğini, Latinceye vukufu olduğunu söylerler. Bütün bunlardan başka rahmetli, Türk tıbb-ı Atika eski tıbba ve yeni tıbba ve eczacılığa da bir aralık kol atmış, onlardan da behreyab olmuştur. Bütün bunlar zahiri bilgileri. Hafızaya gelince, şimdi bir acaib laf söylüyorlar bellek mellek

2 diyorlar neyse bilmiyorum ben onları. Hafızaya gelince; hafızasına hayran olmamanın imkan ve ihtimali yoktu, hemen hemen her tez yapan üniversite, yani o zamanın tabiriyle edebiyat mederesesi yahut felsefe kısmına mensup her tez yapan şakirt gelir kendisinden mutlaka istifade ederdi. İstifademiz şöyle olurdu: ben başımdan geçen bir vakayı anlatacağım. Kendilerine geldim, bir yerde bir bahis görmüştüm, filan kitapta. fazla açmıyorum kısa kesmek için-. Filan kitapta şöyle bir bahis gördüm, filan kişi filan müellif yazmış, siz ne buyurursunuz dedim. Bana cevapları şu oldu ondan evvel, -gayet hafif konuşurlardı, gayet hafik konuşurlardı- ondan evvel filan kitapta ondan daha evvel de diğer kitapta buna dair bir bahis vardır, zannedersem o kitap Mısır da 1250 tarihlerinde basılmıştır, eğer hafızam beni aldatmıyorsa 56. Sahifenin ortalarına doğru o bahis başlar. Hafıza böyle idi ve hakikaten hiçbir suretle hafızasının yanıldığına şahit olan, yanıldığını bilen, yanıldığına dair bir şey nakleden birine rastlamadım. İlmi anlayışları harikuladeydi. İslam felsefesi ni, Yunan, Hint, İran, Roma ve Bizans felsefeleri ile tam olarak karşılaştırabilen, herhangi bir bahsi İslami bakımdan her mezhebin, her taifenin, her fıkranın reilerine göre izah eden ve ondan sonra o izahının neticesinde sorduğunuz bahsi Kuran a ve Hadis e tatbik ederek en güzel re iyi veren adeta bir müctehid di. Tevazularına gelince; O nu anlatmama imkan ve ihtimal yok, en yakınlarından ve kendilerine perestiş edercesine alaki-yi maneviyen olan birisi olmak sıfatı ile bir kere dahi mübarek ellerini öpmek nasip olmadı. Her defasında ellerine varırdım, çekerdi her defasında. Bir gün ısrar ile elini tuttum üstadın, o çekti ben çektim, fena halde canları sıkılmış olacak ki al dediler ayaklarını uzattılar, güldüm. Oldu mu dediler, oldu efendim dedim. Bu kadar mütevazı idiler, herhangi bir ilmi bahsi kendilerine soran kişiye her hususta istifade bahş malumatı verirler, filan kitapta, diğer kitapta, Avrupa da filan kişinin bastırdığı filan kitabın zannıma göre hafif sesleriyle zannıma göre filan sayfasında buna dair malumat vardır. Not tutarsınız. Giderken isminizle sizi çağırır, lütfen gelir misiniz, gelirsiniz, bahsettiğiniz şeyleri, bahsettiğim şeyleri yazarken lütfen benim adımı anmayın. Efendim olur mu, rica ederim. Hayır, aksi takdirde çok fena müteessir olurum, müteezzi olurum, kırılırım, yemin edin. Çok defa yemin ettirirler. Ve ondan sonra hadi öyleyse git derlerdi. Bazen, bu bahsetmek hususundaki sözü daha evvel, yani bilgi vermeden evvel alırlardı. Tevazularının, keremlerinin haddi ve nihayeti yoktu. Bir küçük misal olarak her ikisini de hayırla anmak suretiyle arz edeceğim. Bu kütüphanede bir memur vardı, adı Ebul Hayr Efendi idi. Biz ona Ebul Şer Efendi derdik. Hocamız hakkında bazı teferrühlerde

3 bulunmuşlar. Halbuki, tekaüdiye müddeti dolmuştu Hazretin, tekaüdiye müddetinden sonra kanun mucibinde 5 sene midir 3 sene midir ne kadardır bir kere temdit edilir, bir daha müracaat edilirse bir daha temdit edilirdi. Bilmiyorum hala öyle midir kanun, onları yaptıran İsmail Saib Efendi Hazretleri idi. Böyle iki kere kendisinin teksüdüyesini temdit ettirdiği halde İsmail Saib Efendi nin aleyhinde bazı sözler söylemiş ve çok çirkin sözler söylemiş. O zamanın Maarif Vekili de pek o kadar İsmail Saib Efendiyi anlayacak bir zat-ı alikadr değilmiş anlaşılan. Büyük bir tesadüf-i hasene (güzel bir tesadüf) Ali Canip Bey rahmetullahi aleyhe, yahu, böyle böyle bir adam varmış, şöyleymiş böyleymiş diye açıyor. Ali Bey kendisi anlatıyor bunu. Fena halde müteessir oldum, dedim ki diyor, bilmiyorsunuz siz onu. O zat bütün dünyanın tanıdığı bir zattır. Avrupalılar ona müracaat ederler. Müsteşrikler onu baş tacı ederler hatta müsteşriklerden herhangi birisi bir meselede bir neticeye varsa, ilmi bir neticeye varsa, o ilmi neticenin aksini, İsmail Saib Efendi buna muarız şey söylüyor diye aksini söylerse mademki öyledir, ben bilmiyorum, mutlaka onunki doğrudur diye kani olurlar, bu kadar büyük bir adamdır O, diyor. Böyle bir şey olmaz. Şaşırdı, diyor vekil, öyleyse sen takip et bunu diyor. Ben geldim, hoca efendiye girdim, oturdum hal hatır sordum, ondan sonra kemel-i edeple, utanarak efendim dedim diyor, böyle böyle bir şey olmuş. Bendeniz yazdım, böyle bir şey vaki değildir dedim, izaha da hiç lüzum yok, yalnız bir imza rica edeceğim şu kağıda dedim diyor. Kağıdı uzattım imza ettiler fakat çok müteessir oldular diyor ve bir müddet sükut ile oturduk ikimiz de, bir beş dakika sukuttan sonra izhar ettikleri teessürün ifadesi şu oldu diyor: Mübarek sağ ellerinin sırtı ile dizlerine vurarak, ilahi Ebul Hayr Efendi. Bu kadar. Tevazuları ve keremleri bu derece idi. Bahi mübarek-i ramazanda kütüphane tatil olduktan sonra bizzat kendisi pişirdiği yemekleri; Beyazıt Meydanında toplanırlardı ne kadar fukara varsa, affedersiniz, kimisi kel, kimisi kör, kimisi diğer bir illete müptela, hepsi birer birer içeriye girerler, arkada onlar için hazırlanmıştır yemek, bizzat kendileri elleriyle yemekleri onlara tevzi ederek ekmeklerini körlerin bizzat kopararak önlerine koyup, ellerine vererek hizmet ederler ve iftarları ancak buna mahsus, onlara mahsus idi. Kedileri çoktu, onları da merhameten beslerlerdi ama muhabbetleri de vardı kedilerle. Mesela bazen çok mühim bir iş için, bir sual için, ilmi bir sual için gittiğimiz vakit pek mütaassır vaziyette bu gün kalsın Abdülbaki oğlum cevabıyla karşılaşırdınız. Çünkü Beyza hasta. Beyza bir beyaz kedi idi ki bütün kedilerin anası, onun yüzünden kedi dolmuştu ve bu kedi istilasını rahmetli Osman Yaşar (Otmen Reşer) ki Onun yerine Ondan feyz almıştı. Onun yerine Üniversite de Edebiyat-ı Arabiyye müderrisi

4 olmuştu. Osman Yaşar vefat ederken, ben Otman Reşer diye anmayacağım onu çünkü, bu Alman Yahudi si vefat ederken, kendi kardeşini bizzat çağırıyor yanına, vefatından evvel diyor ki; benim mezarımı Seyit Nizam ın karşı tarafında, ben aldım işte tapusu budur, mezarımda hazırdır kazdırdım, zinhar beni başka mezarlığa gömmeyin, ben Müslüman olarak ölüyorum ve Müslüman ım. Ve oraya gömülüyor ve Onun için Otman Reşer değil Osman Yaşar rahmetullahi aleyh, bu zat Onun yerine gelmişti, O da aynı şeyi yürüttü. Bir uzun müddet kedileri besledi, buradaki kedileri aldı götürdü onlar çoğaldı, azaldı ve nihayet O da gitti, ve bilmem kediler şimdi nerdedir ne alemdedir, Allah onlara da saadet ve selamet nasib etsin. Hepsi merhametinden ve şefkatinden meydana gelmeydi. Vefatları 1953 hicri hangi tarihe denk geliyor bilmiyorum. Vefatlarına dairde bir küçük hatıramı anlattıktan sonra sözü kesip ben de dinlemek istiyorum inşallah konuşmaları. Garip bir şeydi, o vakit ben Ankara Dil Tarih-Coğrafya Fakültesinde Farsça Edebiyatı tedris ediyordum. Bir gün kaldığım otel odasına geldim ve birden bire kendimden geçtim, bu garip bir haleti ruhiyedir. Belki içinizde ruh-şinas olanlar veyahut bu yola doğru icade-i fikretmek isteyenler var ise diye anlatıyorum bunu. Adeta nerede olduğumun farkında değildim, hemen yanımda bir talebe bulunmuş o gidiyor haber veriyor, fakülte doktoru geliyor, sürmenaj diyorlar ve derhal 20 gün izinle İstanbul a, o akşam, trene bindiriyorlar ve geldim İstanbul a. Gelir gelmez ilk işim, o vakit Sultanahmet e doğru inerken Türbe de sağ tarafta muayenehanesi vardı Dr.Süheyl Ünver Bey kardeşimin ki, bugün berhayat olan galiba tek aşinam ve yaşdaşım, öbürlerinin hepsini götürdük. Bilmiyorum biz ne vakit geleceğiz, bizi kim götürecek. Ve O na gittim, dedim, doktor İzmit e kadar bu vaziyette idim, İzmit te kendime geldim. Onu bırak sen şimdi dedi, doğru İsmail Saib Efendiye git, son demlerinde dedi. Ben hemen oradan Cerrahpaşa ya çıkan, Aksaray dan Cerrahpaşa ya çıkan yol, onun sağ tarafında kardeşlerinin evi, çünkü buradan teksüd olduktan sonra bir müddet burada kaldılar, bir müddet burada kaldıktan sonra ki o zaman Necati Lügal buraya müdür oldu. Bir müddet burada kaldıktan sonra onun biraz bu hale müteessir olduğunu anladılar. Maarif Vekili ve bilhassa Hasan Ali rahmetlik, Ragıp Paşa Kütüphanesi ne verdiler, orayamemur ettiler, Ragıp Paşa Kütüphanesi nde oturuyorlardı, orada hastalanmışlar ve kardeşlerinin evine götürmüşler. Ve gittim, garip bir iş, gider gitmez ben ihtizar haline gelmiş, başucuna oturdum. Kur an istedi, Sureyi Yasin i bitirmek üzereydim teslim oldu, gözlerini kapatmak, çenelerini bağlamak, ellerini yana almak fakire nasip oldu. Vefat ilalarını da gene acizane bu fakir yazdı ve hatta vefat ilanlarını şimdi tam hatırlamıyorum,

5 aziz ve İsmet Sungur Bey, onu da Huzur Dersleri ne almıştı. Vefat ilanlarında işte vefat etmişlerdir, ebzalü l-müteahhirin İsmail Saib Efendi vefat etmişlerdir. Sadef-i Şerifleri filan gün Beyazıt Camii Şerifinde kılınacak namazı müteakip Merkez Efendi Mezarlığı nda defn edilecektir. Hak ehlibeyte mülhak eyleye. Böyle bitiriyordum. Çünkü kendileri, kendilerine Melami derlerdi. Son Melamilerle hiçbir münasebeti yoktu Hazretin. Seyid Abdülkadiri Belhi ye müntesiplerdi. Mevlevilikte de Osman Selahattin Efendi ye intisap etmişler Ondan sikke-puş olmuşlardı. Onun için Hak ehlibeyte mülhakeyleye diye bitirmiştim. İhsan Bey bir gün gene Ankara da Hazretten bahsedilirken ne biçim bir intihal ilanıydı o, adeta bir tarikatı aliye tarafından yazılmış gibi. Filan diye biraz çıkışır gibi söyleyince, ben fakir yazdım efendim dedim, onu, öyle mi dediler, ne kadar güzeldi o kadar güzel yazmıştı ki diye derhal tebdil ettiler. Çünkü maksadı mahsus ile söylenen söz, maksadı mahsus ile değiştirilir. Ben maksadı mahsus ile yazmadım ki. Ve vefatlarına tam tarih, yalnız İsmail eski yazı ile elifle, mimden sonra elifle olmak üzere, İlmü irfan gulşide bağded ni İsmail Saib bu mısraı tarih düşmüştüm ilim ve irfan İsmail Saib Efendi nin defniyle yok oldu burada hakikaten inşallah yok olmaz, bu, teessürümden söylenmiş bir söz. Bu arada bir şeyi daha hatırlatıp keseceğim müsadenizle. Ali Canip Rahmetullahi aleyh beraber dönüyoruz, mezarlıktan artık, bundan sonra dedi artık ilmi bir müşgil meselemiz olursa soracak kimsemiz kalmadı, İsmail Saib Efendi nin kabrinde murakebe tarikiyle bunu ancak halledeceğiz Ki bu da fevkalade güzel bir sözdür. Müsaadenizle burada hürmetlerimi arz ederek ve merhumun hatırası için geldiğinize hassaten teşekkür ederek sözümü kesiyorum. Sencer%E2%80%99in-olumunun-40--Yili-dolayisiyla-1980%E2%80%99de-Beyazit-Devlet- Kutuphanesi%E2%80%99nde-duzenlenen-anma-gununde-yapilan-konusmanin-tam-metni- -.html

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ

PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ bilimname IV, 2004/1, 143-160 PROF.DR.CİHAT TUNÇ İLE SÖYLEŞİ Yrd.Doç.Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. mgurkan@erciyes.edu.tr Sayın hocam, siz Türkiye de daha çok bir akademisyen, kelam bilgini olarak tanınmaktasınız.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Mehmet Nuri Güleç (Mehmet Fırıncı)

Mehmet Nuri Güleç (Mehmet Fırıncı) Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin özellikle Risale-i Nur tefsirlerini neşretme konusunda hizmetinde bulunan Mehmet Nuri Güleç (Fırıncı), 1928'de Bursa'ya bağlı İnegöl'ün Yenice Müslim köyünde doğdu.

Detaylı

BEŞİR AYVAZOĞLU NUN NURİ ARLASEZ LE YAPTIĞI RÖPORTAJ BUGÜN BAHA BİÇİLEMEYECEK KİTAPLAR, O ZAMAN KALDIRIMLARDA SÜRÜNÜYORDU!

BEŞİR AYVAZOĞLU NUN NURİ ARLASEZ LE YAPTIĞI RÖPORTAJ BUGÜN BAHA BİÇİLEMEYECEK KİTAPLAR, O ZAMAN KALDIRIMLARDA SÜRÜNÜYORDU! BEŞİR AYVAZOĞLU NUN NURİ ARLASEZ LE YAPTIĞI RÖPORTAJ BUGÜN BAHA BİÇİLEMEYECEK KİTAPLAR, O ZAMAN KALDIRIMLARDA SÜRÜNÜYORDU! Efendim, kamuoyu sizi hemen hiç tanımıyor. Ama tanıyanlar, ne kadar farklı bir

Detaylı

Ali Şakir Efendi ile söyleşi

Ali Şakir Efendi ile söyleşi Cıtatıon Bedir, Ahmet. Ali Şakir Ergin Efendi ile söyleşi, Journal of Faculy of Theology of Bozok University. 2,2 (2012/2), ss. 1-19. Ali Şakir Efendi ile söyleşi Ahmet Bedir Prof. Dr. Bozok Üniversitesi

Detaylı

T B M M Tutanak Müdürlüğü

T B M M Tutanak Müdürlüğü Komisyon : Dar.Ar.Kom Giriş :11.00 Tarih : 26/6/2012 Grup : Yunus Sayfa : 1 BİRİNCİ OTURUM 26 Haziran 2012 Açılma Saati: 11.30 BAŞKAN : Enver YILMAZ -----0----- BAŞKAN Bizler Komisyon üyeleri olarak, Darbeleri

Detaylı

makale EDİTÖRDEN Tacettin ÇETİNKAYA cetinkayatacettin@yahoo.com

makale EDİTÖRDEN Tacettin ÇETİNKAYA cetinkayatacettin@yahoo.com makale EDİTÖRDEN Tacettin ÇETİNKAYA cetinkayatacettin@yahoo.com Muhterem hocamızın vefat haberini aldığımda bir teşkilat eğitimindeydim. Yaklaşık 300 civarında teşkilat kadromuz eğitimli olmak için bir

Detaylı

Kadir Mısıroğlu ile MÜLAKAT

Kadir Mısıroğlu ile MÜLAKAT Kadir Mısıroğlu İle Kadir Mısıroğlu ile Bugünkü gençler emsal bulamıyor Bu nesle emsal olacak ve örnek ittihaz edebilecekleri şahsiyetleri tanıtmak lazım. Çünkü gençlik, taklit meylinin galebesi mevsimidir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş)

İÇİNDEKİLER. İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş) İÇİNDEKİLER 5 9 İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş) Ayın Sohbeti Kutb-ul Aktâb Niyazi Baba Hazretleri Mehmet Emin Uzunosmanoğlu - I 13 Röportaj / Hocamız Mehmet Emin Uzunosmanoğlu

Detaylı

Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar

Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar Yusuf Akçura nın Hüseyinzade Ali Bey e Yazdığı Mektuplar Yavuz Akpınar Hüseyinzade Ali Turan ın arşivi kızı Feyzaver Alpsar hanımefendi tarafından 2007 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk

Detaylı

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları

1929 Polemikleri. Tıp Tarihi Notları 1929 Polemikleri Tıp Tarihi Notları 1 1929 POLEMİKLERİ TIP TARİHİ NOTLARI Dr. H. Zafer Kars Mayıs 2003 2 ISBN 975-6984-52-X Türk Tabipleri Birliği Yayını, 2003 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ GMK

Detaylı

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ Prof. Dr. Ahmed Akgündüz İstanbul - 2013 OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI Zeynep Sultan Camii Sok. No: 29 34410 Fâtih/İstanbul Tel: (0212) 513 40

Detaylı

TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18, ss. 397-463. PROF. DR. ERHAN YETİK * İLE MÜLÂKAT

TASAVVUF: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 8 [2007], sayı: 18, ss. 397-463. PROF. DR. ERHAN YETİK * İLE MÜLÂKAT , ss. 397-463. PROF. DR. ERHAN YETİK * İLE MÜLÂKAT Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu: Muhterem Hocam ve değerli arkadaşlar! Hepiniz bu toplantımıza hoş geldiniz. Neredeyse artık geleneksel diyebileceğimiz İnegöl-Oylat

Detaylı

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ Cemaleddin Server Revnakoğlu ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI VE MARİFETNAMESİ İlk Harf Yayınevi, 2011 Kitabın tüm yayın hakları "İlk Harf Yayınevi"ne aittir. İlk Harf Yayınevi,

Detaylı

Taha TOROS İBNÜLEMİN MAHMUT KEMÂL. Yeni nesiller için tbnülemin adı, bir eski zaman adamını hatırlatır.

Taha TOROS İBNÜLEMİN MAHMUT KEMÂL. Yeni nesiller için tbnülemin adı, bir eski zaman adamını hatırlatır. Taha TOROS " i t -. İBNÜLEMİN MAHMUT KEMÂL Yeni nesiller için tbnülemin adı, bir eski zaman adamını hatırlatır. Yaşı doksana yaklaşırken ölen İbnülemin Mahmut Kemâl İnal, bir tarih adam"dı. Milletimizin

Detaylı

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ

BURSALI MEHMET TAHİR BEY (1865-1925) ve KONYA ZİYARETİ www.merhabahaber.com gazetesinin her Çarşamba okurlarına armağanıdır. Cilt: 14 Sayı: 31 26 KASIM2014 ÇARŞAMBA Sayfalar Hazırlayanlar: M. Ali UZ - Serdar CEYLAN maliuz@merhabagazetesi.com.tr srceylan@hotmail.com

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri Başkanlığı Komisyon : (10/236) Giriş :17.30 Tarih : 3/10/2012 Grup : Gökçen Sayfa : 1 Açılma Saati: 15.35 BAŞKAN: Nimet BAŞ (İstanbul) --------0------- BAŞKAN Değerli arkadaşlar, Sayın Özkök; Komisyonumuza hoş geldiniz.

Detaylı

PROF. DR. KENAN GÜRSOY LA * RÖPORTAJ

PROF. DR. KENAN GÜRSOY LA * RÖPORTAJ , ss. 473-525. PROF. DR. KENAN GÜRSOY LA * RÖPORTAJ Muhterem Hocam, öncelikle röportaj yapma önerimizi kabul edip bu fırsatı bize sağladığınız için arkadaşlarımız adına size kalbî teşekkürlerimizi arz

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

Hıristiyanlığa Reddiye

Hıristiyanlığa Reddiye ABDULLAH TERCÜMAN (ANSELMO TURMEDA) Hıristiyanlığa Reddiye Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyeti kabul eden muhtedi Abdullah Tercüman'ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü'l-Erib

Detaylı

Kapanış Konuşması: Hatıralarla İstanbul

Kapanış Konuşması: Hatıralarla İstanbul Kapanış Konuşması: Hatıralarla İstanbul Beşir Ayvazoğlu Mihail Vasiliadis Ahmed Güner Sayar Erol Üyepazarcı Mıgırdıç Margosyan Beşir Ayvazoğlu Efendim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 29 Mayıs Üniversitesi

Detaylı

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre

Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Gönül Sohbetleri 7 Büyük Hak Âşığı Yunus Emre Senelerce, senelerce evveldi İçi içine sığmayan küçük bir çocuktum. Beş yaşındayım. Bir gün eve bir misafir geldi. Babamın okul arkadaşıymış. Gittim, elini

Detaylı

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan)

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) - 1 - -Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla- H i l â f e t D e v l e t i Y a y ı n ı d ı r Ramazan 1422 (Kasım2002) -Tüm hakları mahfuzdur- Internet adresimiz: www.ilimdiyari.com www.hilafetdevleti.com

Detaylı

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI Mehmet RIHTIM Qafqaz Üniversitesi Bakü / Azerbaycan mrihtim@yahoo.com ÖZET Seyyid Yahya Baküvi, 15. asırda Azerbaycan da yaşamış bir sufidir. Halvetiyye tarikatının ikinci

Detaylı

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.)

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 1 KİTAP ADI: AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 2.BASKI MART- 2015 EDİTÖR Abdullah Özcan KİTAP TEMİN: GÜYAD Gümüşhane İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği Tlf: 0216 335

Detaylı

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ HİCRİ BİRİNCİ ASIR ÖNSÖZ İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük

Detaylı

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007 AHMED CEVDET PAŞA ve MECELLE Ahmed Şimşirgil Ekrem Buğra Ekinci İstanbul 2007 Takdim Osmanlı hukukçusu denince Batılıların hemen aklına gelen iki kişiden biri Şeyhülislâm Ebussuud Efendi ise, diğeri de

Detaylı

Sevgili AKİS okuyucuları

Sevgili AKİS okuyucuları AKİS Haftalık Aktüalite Mecmuası B. M. M. arkası Ardıç Sok. Desen Matbaası Ankara P. K. 582 Tel: 18992 Fiyatı: 60 kuruş İmtiyaz sahibi : Metin TOKER Yazı işlerini fiilen idare eden : Cüneyt ARCAYÜREK Ressam

Detaylı

YAPRAK DÖKÜMÜ REŞAT NURİ GÜNTEKİN DİZİSİ: 23. Reşat Nuri GÜNTEKİN. 25. Baskı REŞAT NURİ GÜNTEKİN'İN ESERLERİ. 1 - Çalıkuşu. 2 - Dudakten Kalbe

YAPRAK DÖKÜMÜ REŞAT NURİ GÜNTEKİN DİZİSİ: 23. Reşat Nuri GÜNTEKİN. 25. Baskı REŞAT NURİ GÜNTEKİN'İN ESERLERİ. 1 - Çalıkuşu. 2 - Dudakten Kalbe REŞAT NURİ GÜNTEKİN DİZİSİ: 23 YAPRAK DÖKÜMÜ Reşat Nuri GÜNTEKİN 25. Baskı REŞAT NURİ GÜNTEKİN'İN ESERLERİ 1 - Çalıkuşu 2 - Dudakten Kalbe 3 - Akşam Güneşi 4 - Acımak 5 - Damga 6 - Kızılcık Dalları 7 -

Detaylı

http://www.cengizcetintas.com/index.html

http://www.cengizcetintas.com/index.html http://www.cengizcetintas.com/index.html 1 KÜTAHYA - ESKİŞEHİR SAVAŞI Yunan Ordusu nun İnönü savaşlarında uğradığı başarısızlıklar, İngiltere nin Türkiye ye ilişkin planlarında önemli gedikler açmış, Türk

Detaylı