YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01"

Transkript

1 YENİÇAĞ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ'NİN VERGİ KANUNLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SİRKÜLER SİRKÜLER No: 2011/01 İÇİNDEKİLER A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, ÇESITLI KANUNLARDA YAPILAN YENI DÜZENLEMELER 3 1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi: 3 2. Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had: 3 3. Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı: 3 4. Özel Usulsüzlük Cezaları: 3 6.Gelir Vergisi, Gelir Dilimleri ve Uygulanacak Tarife: 4 7. Yeniden Değerleme Oranı: 4 8. Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna : 5 9. Asgari Ücret: Tek Meskenli Emeklilerin Emlak Vergisi Muaflığı Serbest Meslek ve Kira Stopaj Oranları 6 B TARİHİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, BAZI VERGİ KANUNLARINDAKİ HADLER ÜZERİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER 7 1. Damga Vergisi Uygulaması: 7 2. Harçlar Kanunu : 7 3. Çevre Temizlik Vergisi: 8 4. Vergi Beyannamelerinin Verilmesine ve Vergilerin Ödenmesine Yönelik Sürelerde Değişiklik: 8 C. DİGER DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER 9 1. YILLIK TECIL FAIZ ORANIYLA AYLIK GECIKME ZAMMI ORANINDA YAPILAN DEGISIKLIK 9 a. TECIL FAIZ ORANI: *** 9 b. GECIKME ZAMMI ORANI : YILINDA UYGULANACAK OLAN DEGERLI KAGIT BEDELLERI AÇIKLANMISTIR. 9 SAYFA 1/20

2 3-Veraset ve İntikal Vergisi kanunu Genel Tebliğinde tarihinden itibaren veraset ve intikal vergisinin uygulanmasında esas alınacak istisna tutarları ile vergi matrahı dilimleri tutarları açıklanmıştır EMLAK VERGİSİ SAYILI SERBEST MUHASEBECILIK, SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLIK VE YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK KANUNU ILE ILGILI, PARASAL HADLERDEKI DEGISIKLIKLER SSK PRIMLERINE ESAS GÜNLÜK KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI 12 7.VERGİ KANUNLARINDA TARİHİNDEN ITIBAREN UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR. VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR 14 8.ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 18 SAYFA 2/20

3 A. ARALIK 2011 DE RESMİ GAZETELERDE YAYIMLANAN, TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, ÇESITLI KANUNLARDA YAPILAN YENI DÜZENLEMELER Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi kanunu ve Diğer Vergi kanunlarında yer alan ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan yeni düzenlemeler özetle aşağıda belirtilmiştir. Vergi Usul Kanunundaki hadler ile ilgili yapılan değişiklikler, Tarih, Sayılı Resmi Gazete den sonra yayınlanan aynı gününm 6.Mükerrer sayısında yapılan değişikliklerle belirlenmiştir. 1.Yazar Kasa Fişi (Fatura) Düzenleme Haddi: V.U.K. nun 232. maddesi uyarınca birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin yazar kasa fişi düzenleme haddi tarihinden itibaren 700,00 TL.den 770,00 TL.ye yükseltilmiştir. ( Tarih, Sayılı Resmi Gazete, 411 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği) 2. Doğrudan Gider Yazılacak Sabit Kıymetlere İlişkin Had: V.U.K. nun 313, maddesi uyarınca değeri 700,00 TL.yi aşmayan peştamallıklar ile alet, edevat, mefruşat ve demirbaşların amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılabilmesine ilişkin had, tarihinden geçerli olmak üzere770,00 TL.ye yükseltilmiştir. ( Tarih, Sayılı Resmi Gazete, 411 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği) 3. Hizmet Erbabına Verilecek Yemek Yardımı: Gelir Vergisi Kanunu nun 23/8. maddesinde yer alan işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin günlük 10,70 TL. olan istisna tutarı 2012 yılında11.70 TL. olarak uygulanacaktır. ( Tarih, Sayılı Resmi Gazete, 280 Sayılı G.V. Genel Tebliği) 4. Özel Usulsüzlük Cezaları: a) VUK-353/1.maddesine göre; Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu vermeyen ve almayanlara, veya düzenlenen bu belgelerde gerçek meblağdan farklı meblağlara yer verenlere her belge için tarihinden itibaren 180,00 TL. den aşağı olmamak üzere Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Bir takvim yılı içinde her bir belge nev ine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza ,00 TL yi geçemez. ( Tarih, Sayılı Resmi Gazete, 411 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği) SAYFA 3/20

4 b) V.U.K. 353/2 maddesine göre; Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığı nca düzenlenme zorunluluğu getirilen belgelerin; düzenlenmediğinin, kullanılmadığının, bulundurulmadığının tespiti halinde, her bir belge için 2012 yılında180,00 TL. Özel Usulsüzlük Cezası kesilir. Ancak her bir belge nev ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza 8.800,00 TL, her bir belge nev ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza ,00TL yi aşamaz. ( Tarih, Sayılı Resmi Gazete, 411 Sayılı V.U.K. Genel Tebliği) 6.Gelir Vergisi, Gelir Dilimleri ve Uygulanacak Tarife: Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife: 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. ( Tarih, Sayılı Resmi Gazete, G.V 280 sayılı G.T) TL ye kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL, fazlası (ücret gelirlerinde TL. nin TL. si için TL) fazlası % TL den fazlasının TL si için TL, fazlası %35 (ücret gelirlerinde TL. den fazlasının TL. si için TL) 2011 Yılında elde edilen gelirlere uygulanacak esas tarife aşağıdaki şekilde daha önce belirlenmişti. ( tarih, sayılı Resmi Gazete, G.V 278 sayılı G.T) TL ye kadar % TL nin TL si için TL, fazlası % TL nin TL si için TL, fazlası % TL den fazlasının TL si için TL, fazlası %35 7. Yeniden Değerleme Oranı: Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrasında Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu nun Üretici Fiyatları Genel Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığı nca Resmi Gazete ile ilan edilir hükmü yer almaktadır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2011 yılı için % 10,26 (on virgül yirmi altı) olarak tespit edilmiştir. Bu oran aynı zamanda 2011 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır. ( Tarih, Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 410 sıra no.lu V.U.K. Genel Tebliği) SAYFA 4/20

5 8. Gayrimenkul Sermaye İratlarında (Kira Gelirleri) Beyan ve İstisna : Binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın 2011 yılı için 2.800,00 TL. sı gelir vergisinden müstesnadır. İstisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamaz yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 3.000,00 TL. olarak uygulanacaktır. ( Tarih, sayılı Resmi Gazete, 280 Sayılı G.V. Genel Tebliği) Binaların işyeri (stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2011 yılı için TL.yi (G.V. 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutar) aşmaması halinde beyanname verilmeyecek ancak bu rakamın aşılması halinde tümü için beyanname verilecektir. (G.V. Kanununun 86/c maddesi) ,00 TL.lik haddin hesabında; tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye iradının brüt tutarının toplamı dikkate alınacaktır. Örnek 1: Yıllık işyeri kirası (Brüt) ,00 Götürü gider-%25 ( - ) 6.000,00 Beyan edilecek işyeri kirası ,00 Hesaplanan G.V ,00 Mahsup Edilecek Stopaj (% 20) 4.800,00 İadesi gereken Gelir Vergisi ,00 Örnek 2: Yıllı işyeri kirası (Brüt) ,00 Götürü gider-%25 ( - ) ,00 Beyan edilecek işyeri kirası ,00 Hesaplanan G.V ,00 Mahsup Edilecek Stopaj (% 20) ,00 Ödenecek Gelir Vergisi 1.180,00 Not: 2011-Yıllık (Brüt) işyeri kira gelirinin ,00 TL veya altında olması halinde beyan edilmeyecektir. SAYFA 5/20

6 Binaların işyeri (Stopajlı) olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen brüt hasılatın 2012 yılı için de beyan sınırı TL olarak dikkate alınacaktır. 9. Asgari Ücret: Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2012 yılının ilk altı ayı için ( ) 16 yaşından büyükler için uygulanacak asgari (brüt) ücret aylık 886,50 TL, günlük 29,55 TL., 2012 yılının ikinci altı ayı için ( ) aylık 940,50 TL., günlük 31,35 TL. olarak tespit edilmiştir. ( Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun Tarih, 2011/01 Sayılı Kararı) 10. Tek Meskenli Emeklilerin Emlak Vergisi Muaflığı Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, Emeklilere, Gazilere, Özürlülere, Şehitlerin Dul Ve Yetimlerine ait Brüt 200 M2 yi Geçmeyen Tek Meskenin Bine Vergisi Oranının 2009 yılında olduğu gibi 2010 Yılı İçin de Sıfıra İndirilmesi (2012 Yılı için yeni bir karar çıkana kadar geçerlidir.) Sıfır oranlı vergi konut için uygulanıyor. Dükkan, arsa ya da arazi sıfır oranlı vergi uygulamasından yararlanamıyor. 11. Serbest Meslek ve Kira Stopaj Oranları 2012 yılı için, Serbest Meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan ödemelerden tevkif edilen Gelir vergisi Stopajı % 20 ile mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden tevkif edilecek kira stopajı da %20 oranında uygulanmaya devam edilecektir. SAYFA 6/20

7 B TARİHİNDE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE, BAZI VERGİ KANUNLARINDAKİ HADLER ÜZERİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER 1. Damga Vergisi Uygulaması: tarihinden itibaren Beyannameler aşağıdaki tutarlarda damga vergisine tabi olacaktır. Maaş, ücret, gündelik gibi hizmet karşılığı alınan paralar: (Binde 6.6) Yıllık gelir vergisi beyannameleri Kurumlar vergisi beyannameleri Muhtasar Beyannameler Katma değer vergisi beyannameleri Diğerleri Belediyelere verilen beyannameler Sosyal Sigorta Kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler 34,50 TL. 46,10 TL. 22,85 TL. 22,85 TL. 22,85 TL. 17,00 TL. 17,00 TL. 46,10 TL. Bilanço ve İşletme Hesabı Özetleri: Bilançolar Gelir Tabloları İşletme Hesabı Özetleri 26,65 TL. 12,95 TL. 12,95 TL. ( Tarih, sayılı Resmi Gazete, 2011/2628 Sayılı BKK ve 31,12,2011 Tarih, Sayılı Resmi gazete, 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) 2. Harçlar Kanunu : 492 Sayılı Harçlar Kanununda, yapılan yeni düzenleme: tarih ve /138.mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu ile ilgili 65 no. lu genel tebliğinde, maktu harçlar ile nispi harçların asgari ve azami miktarlarındaki artış yeniden değerleme oranı olan % 10,26 oranında belirlenmiştir. Belirlenen bu oran tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. SAYFA 7/20

8 3. Çevre Temizlik Vergisi: Çevre temizlik vergisi tarifesinde yer alan bina gruplarının tespitine ilişkin ekli karar yürürlüğe konmuştur.( Tarih ve 28154/138.mükerrer sayılı Resmi Sayılı Gazete-Belediye Gelirleri Kan. G.T.No.40) Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir Belediyelerinde 15 Kuruş, diger belediyelerde 12 Kuruş olarak hesaplanacaktır.. Is yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait vergi ayrı bir tarifeye göre alınır. Su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle hesaplanan çevre temizlik vergisi, su faturasında ayrıca gösterilmek suretiyle tahakkuk etmiş sayılır. Bu suretle tahakkuk eden vergi, su tüketim bedeli ile birlikte belediyelerce tahsil edilir. 4. Vergi Beyannamelerinin Verilmesine ve Vergilerin Ödenmesine Yönelik Sürelerde Değişiklik: 5035 Sayılı Kanunun 48. Maddesi hükümleri 2012 yılında da devam etmektedir: a) Katma Değer Vergisi beyannamesi takip eden ayın 24. günü akşamına kadar Muhtasar beyanname takip eden ayın 23. günü akşamına kadar verilecektir. Ödemeler ise, beyanname verme süresi içerisinde değil de, beyanname verecekleri ayın 26. günü akşamına kadar yapılabilecektir. b) Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar Muhtasar beyannamelerini bağlı bulundukları vergi dairelerine (üçer aylık beyanda bulunacaklarını) önceden bildirmek şartıyla Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü aksamına kadar verebileceklerdir. Ödemeler ise, aylık muhtasar beyannamelerde olduğu gibi ayın 26.günü akşamına kadar yapılabilecektir. c) Geçici Vergi Beyannameleri, dönemlerini takip eden ikinci ayın 14. günü aksamına kadar verilecektir. Ödemeleri ise beyanname verecekleri ayın 17. günü akşamına kadar yapılacaktır. d) Kurumlar Vergisi Beyannamesi hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden 25. günü akşamına kadar ilgili vergi dairelerine verilecek, ödemesi ise beyanname verecekleri ayın sonuna kadar bir defada yapılacaktır. e) Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri ise gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançtan ibaret olması halinde izleyen yılın şubat ayinin 25. günü aksamına kadar, diğer hallerde ise Mart ayinin 25. günü aksamına kadar ilgili vergi dairelerine verilecektir. Ödemeler ise, sadece basit usulde olanlar için Şubat ve Haziran aylarının sonuna kadar, gerçek usulde ise Mart ve Temmuz ayları sonuna kadar olmak üzere (4842 sayılı kanun ile yapılan değişiklik uyarınca) iki eşit taksitte ödenecektir. f)vergi Usul Kanununda yapılan yeni düzenleme tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vergi Usul Kanunun 396 nolu genel tebliğinde Ba,BS formlarında Mükelleflerin 2010 yılı ve müteakip yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had TL olarak yeniden belirlenmiştir. Buna göre, bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)" ile; bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç TL ve üzerindeki mal SAYFA 8/20

9 ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)" nun Tablo II alanında bildirilecektir. Mükellefler söz konusu bildirim formlarını, aylık dönemler halinde düzenlemek ve takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24:00 e kadar sistem üzerinden onaylamak suretiyle göndermekle yükümlüdürler. C. DİGER DÜZENLEME VE DEĞİŞİKLİKLER 1. YILLIK TECIL FAIZ ORANIYLA AYLIK GECIKME ZAMMI ORANINDA YAPILAN DEGISIKLIK 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanunun 48.maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faiz oranının belirlenmesi ile ayni kanunun 51. Maddesi uyarınca belirlenen ve ödeme vadesi içerisinde ödenmeyen, amme alacaklarına, vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanan aylık gecikme faiz oranının uygulamasına ilişkin olarak yapılan açıklamalar aşağıdaki belirtilmiştir. a. TECIL FAIZ ORANI: *** 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden belirlenen ve 21/10/2010 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) uygulanmakta olan yıllık tecil faiz oranı %12 dir. b. GECIKME ZAMMI ORANI : 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü hakkında kanunun 51. Maddesi uyarınca tarihinden itibaren amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı % 3 oranında gecikme faizi uygulanmaktaydı. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yeni oranlar açıklanmıştır. Aylık olarak gecikme zammı oranı da tarihinden itibaren 1,40 olarak belirlenmiştir YILINDA UYGULANACAK OLAN DEGERLI KAGIT BEDELLERI AÇIKLANMISTIR. Maliye Bakanlığı nca tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 210 Seri No lu Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği ile tarihinden itibaren geçerli olacak Değerli Kağıt bedelleri açıklanmıştır. Kanuna göre tabloda yer alan kira sözleşme kağıtları, askerlik cüzdanları ve bono kağıtları (Emre muharrer senetler.)5281 sayılı kanunun 1. maddesi hükmüne göre tablodan itibaren tablodan çıkarılmıştır. Söz konusu Genel Tebliğe göre tarihinden itibaren uygulanacak olan değerli kâğıt bedelleri aşağıda belirtilmiştir. Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL.) SAYFA 9/20

10 1 - Noter kağıtları: a) Noter kağıdı 6,25 b) Beyanname 6,25 c) Protesto, vekaletname, re sen senet 12, (Mülga:30/12/ /14.md) Pasaportlar 62, Yabancılar için ikamet tezkereleri 172, (Mülga:30/12/ /14.md) Nüfus cüzdanları 5, Aile cüzdanları 58, (Mülga:30/12/ /14.md) Sürücü belgeleri 77, Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 77, Motorlu araç trafik belgesi 77, Motorlu araç tescil belgesi 58, İş makinesi tescil belgesi 58, Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 3,80 Yukarıda tabloda belirtilen değerli kağıtlar tarihinden itibaren muhasebe birimleri, yetkili memurlar,noterler ve noterlik görevi yapan memurlar ile bankalar tarafından yukarıda belirtilen yeni bedeller üzerinden satılacaktır. 3-Veraset ve İntikal Vergisi kanunu Genel Tebliğinde tarihinden itibaren veraset ve intikal vergisinin uygulanmasında esas alınacak istisna tutarları ile vergi matrahı dilimleri tutarları açıklanmıştır. Bu Genel Tebliğdeki açıklamalara göre; SAYFA 10/20

11 a. İstisna Tutarları : -Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde ,00 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde ,00 TL), - İvazsız suretle meydana gelen intikallerde ayrıca para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde 3.010,00 TL, olarak dikkate alınacaktır. b. Vergi Tarifesi Matrah Dilimleri Ve Tutarları : Matrah vergi oranı (yüzde) vergi oranı (yüzde) İlk TL için 1 10 Sonra gelen TL için 3 15 Sonra gelen TL için 5 20 Sonra gelen TL için 7 25 Matrahın TL yi aşan bölümü için EMLAK VERGİSİ Mükelleflerin 2012 yılına ait bina,arsa ve arazi vergi değerleri; 2012 yılı vergi değerlerinin,2012 yılına ilişkin tespit edilen % 10,26 yeniden değerleme oranının yarısı olan % 5,13 nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır. (Belediyeler söz konusu tutarları kendileri hesaplamaktadır.) SAYILI SERBEST MUHASEBECILIK, SERBEST MUHASEBECI MALI MÜSAVIRLIK VE YEMINLI MALI MÜSAVIRLIK KANUNU ILE ILGILI, PARASAL HADLERDEKI DEGISIKLIKLER a)süresinde Düzenlenmiş Tam tasdik sözleşmesi bulunmayan Mükelleflere Yeminli Mali Müşavir tasdik raporu ile KDV iadesi alınmasındaki sınır ,00 TL olarak tespit edilmiştir. b)katma Değer Vergisi Kanununun 14.maddesinde yer alan uluslararası taşımacılık hizmetlerindeki, Katma Değer Vergisi iadesi ile ilgili işlemlerde sınır ,00 TL olarak tespit edilmiştir. SAYFA 11/20

12 c)katma Değer Vergisi Kanununun 13.maddesinde yer alan araçlar petrol aramaları ve teşvik belgeli yatırımlarla ilgili iade işlemlerinde sınır ,00 TL olarak belirlenmiştir. d) Katma Değer vergisi Kanununun 29/2 maddesinde yer alan indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili iade işlemlerinde sınır ,00TL olarak belirlenmiştir. e) Katma Değer Vergisi Kanununun 11/1b maddesinde yer alan bavul ticareti ve yolcu beraberi eşya ihracatıyla ilgili Katma Değer Vergisi iade işlemlerinde sınır ,00 TL,olarak belirlenmiştir. f)katma Değer Vergisi Kanununun 15.maddesinde yer alan diplomatik istisnalar ile ilgili Katma Değer Vergisi iadesi işlemlerinde sınır ,00 TL olarak belirlenmiştir. g)27 sıra no (SM.,SMMM.,YMM.) Genel Tebliğ ile karşıt inceleme zorunluluğu kapsamı dışında bulunan belgelerde sınır ,00 TL olarak belirlenmiştir. h)35 sıra no (SM,,SMMM,,YMM) Genel Tebliğinde düzenlenen yatırım indirimi işlemlerinde 2011 yılı yatırım harcamaları için yeni sınır ,00 TL olarak belirlenmiştir. ı)ticari,zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden 2011 yılı aktif toplamı ,00 TL yi ve net satışlar toplamı ,00 TL yi asmayan mükellefler, BEYANNAMELERINI IMZALATMA KAPSAMINDA OLAN MÜKELLEFLER dir. i)ikinci sınıf tacirlerden,alım satım veya imalat faaliyetlerinde bulunanlardan 2012 yılında satışlarının tutarı ,00 TL yi,bu faaliyetler dışındaki islerle uğraşanlardan 2012 yılı gayrı safi is hasılatlarının tutarı ,00 TL yi, Zirai kazancı isletme hesabi esasına göre tespit edilen çiftçilerden 2012 yılında hasılatları tutarı ,00 TL yi, Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan 2012 yılında gayri safi hasılatları tutarı ,00 TL nı aşmayan mükellefler,beyannamelerini IMZALATMA KAPSAMI DISINDAKI MÜKELLEFLER dir. Bu mükelleflerin söz konusu hadleri aşmaları durumunda, beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatmaları gerektiği tabiidir. Bakanlıkça özel bir belirleme yapılmadığı için 2011 yılına ait yer alan parasal hadler bir önceki yıl için belirlenen % 10,26 yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanmıştır. Bu şekilde yapılacak hesaplamada 0,50 TL ve daha düşük tutarlar dikkate alınmayacak 0,50 TL den fazla olan tutarlar ise 1,00,TL ye yükseltilecektir. Yukarıda yer alan tutarlar aynı tebliğin son paragrafına uygun olarak Bakanlığımızca özel bir belirleme yapılmadığı takdirde, bu Genel Tebliğde yer alan parasal hadler her yıl bir önceki yıl için belirlenen yeniden değerleme oranında (10,26) artırılmıştır. 6. SSK PRIMLERINE ESAS GÜNLÜK KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI SAYFA 12/20

13 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2011 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2012 ila 30/6/2012 ve 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arası için ayrı ayrı tespit edilerek, 30/12/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karar ile; - 1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arası için: a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 29,55 (yirmidokuzliraellibeşkuruş) Türk Lirası, b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 25,35 (Yirmibeşotuzbeş) Türk Lirası, - 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arası için: a) 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 31,35 (Otuzbirotuzbeş) Türk Lirası, b) 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretleri 26,85 (Yirmialtıseksenbeş) Türk Lirası, olarak tespit edilmiştir. Buna göre, 1/1/2011 ila 31/12/2011 tarihleri arasında, 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, idari para cezalarında, geçici iş göremezlik ödeneklerinde, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primlerde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları 1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için; ÖZEL SEKTÖRDE : 1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç alt sınırı : 29,55 TL Aylık kazanç alt sınırı : 886,50 TL Günlük kazanç üst sınırı : 192,08 TL* Aylık kazanç üst sınırı : 5.762,40 TL 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç alt sınırı : 31,35 TL Aylık kazanç alt sınırı : 940,50 TL Günlük kazanç üst sınırı : 203,78 TL Aylık kazanç üst sınırı : 6.113,40 TL_ KAMU SEKTÖRÜNDE : 15/12/ /1/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 2011 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 26,55 TL x 16 gün = 424,80 TL 2011 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 29,55 TL x 14 gün = 413,70 TL 15/12/ /1/2011 devresi için : 424,80 TL + 413,70 TL = 838,50 TL 15/12/ /1/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 2011 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için : 181,35 TL x 16 gün 2.901,60 TL 2012 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : SAYFA 13/20

14 192,08 TL x 14 gün = 2.689,12 TL 15/12/ /1/2012 devresi için : 2.901,60 TL ,12 TL = 5.590,72 TL 15/1/2012 ila 14/6/2012 tarihleri arasında sigorta primine esas; Aylık kazanç alt sınırı : 886,50 TL Aylık kazanç üst sınırı : 5.762,40 TL 15/6/ /7/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı; 2012 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 29,55 TL x 16 gün = 472,80 TL 2012 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 31,35 TL x 14 gün = 438,90 TL 15/6/ /7/2012 devresi için : 472,80 TL + 438,90 TL = 911,70 TL 15/6/ /7/2012 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı; 2012 yılı Haziran ayının ikinci yarısı için : 172,58 TL x 16 gün = 3.073,28 TL 2012 yılı Temmuz ayının ilk yarısı için : 203,78 TL x 14 gün = 2.852,92 TL 15/6/ /7/2012 devresi için : 3.073,28 TL ,92 TL = 5.926,20 TL 15/7/2012 ila 14/12/2012 tarihleri arasında sigorta primine esas; Aylık kazanç alt sınırı : 940,50 TL Aylık kazanç üst sınırı : 6.113,25 TL olarak uygulanacaktır Çırak ve öğrenciler için: 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin sigorta primleri, yaşlarına uygun olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince belirlen asgari ücretin % 50 si üzerinden alınmaktadır. Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları: 16 yaşından büyük olanların; 1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında; Günlük kazanç tutarı : 14,78 TL Aylık kazanç tutarı : 443,40 TL 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında; Günlük kazanç tutarı : 15,68 TL Aylık kazanç tutarı : 470,40 TL 16 yaşından küçük olanların; 1/1/2012 ila 30/6/2012 tarihleri arasında: Günlük kazanç tutarı : 12,68 TL Aylık kazanç tutarı : 380,40 TL 1/7/2012 ila 31/12/2012 tarihleri arasında: Günlük kazanç tutarı : 13,43 TL Aylık kazanç tutarı : 402,90 TL olacaktır 7.VERGİ KANUNLARINDA TARİHİNDEN ITIBAREN UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR. VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK HAD VE MİKTARLAR SAYFA 14/20

15 411 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete No: ve tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Mükerrer Madde 115 Tahakkuktan vazgeçme... 20,00 TL. Madde:177Bilanço esasına göre defter tutma hadleri. Yıllık Alış Tutarı , TL. Yıllık Satış Tutarı , TL Gayri safi is hasılatı ile Yıllık satış tutarı toplamı ,TL. Is Hasılatının beş kati ile yıllık satış tutarı toplamı ,TL. Madde 232 Fatura Kullanma Mecburiyeti ,00TL. Madde 252 Muhtarların Karne tasdikinde aldığı harç... 2,00 TL. Madde 313 Doğrudan gider yazılacak Demirbaş ve peştamallıklar ,00TL. Madde 343 En az ceza haddi Damga Vergisinde...8,80 TL. Diğer Vergilerde... 18,00 TL. Madde 352 Usulsüzlük Dereceleri ve Cezaları(Kanuna bağlı cetvel) Birinci derece usulsüzlükler. 1-Sermaye Şirketleri...96,00 TL. 2-Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serb. Meslek. Erbabı... 60,00 TL. 3-İkinci sınıf Tüccarlar... 33,00 TL. SAYFA 15/20

16 4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar... 16,00 TL. 5-Kazancı basit usulde tespit edilenler... 8,80 TL. 6-Gelir vergisinden muaf esnaf... 4,00 TL. İkinci derece usulsüzlükler. 1-Sermaye Şirketleri... 58,00 TL. 2-Sermaye Şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest Meslek Erbabı... 33,00 TL. 3-İkinci sınıf Tüccarlar... 16,00 TL. 4-Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar TL 5-Kazancı basit usulde tespit edilenler... 4,00 TL. 6-Gelir vergisinden muaf esnaf... 2,30 TL. Madde 353; Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer sekil usul Hükümlerine Uyulmamasının cezaları: 1-Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil mk. serb. meslek. Mk. verilmemesi,alınmaması. 180,00 TL. 2-Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza ,00 TL. 3-Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fisi, giriş ve yolcu tasıma bileti,sevk irsaliyesi,tasıma irsaliyesi,yolcu listesi,günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,kullanılmaması veya bulundurulmaması...180,00 TL SAYFA 16/20

17 4-Her bir belge nevine ilişkin olarak her bir tespit için, toplam ceza ,00TL. 5-Her bir belge nev ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza ,00 TL. 6-Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kaydedilme mecburiyeti getirilen defterlerin bulundurulmaması,günü gününe kayıt yapılmaması,yetkililere ibraz edilmemesi,levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması ,00 TL. 7-Belirlenen muhasebe standartlarına,tek düzen hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uyulmaması , TL. 8-Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara ,00 TL. 9-Belge basımı ile bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa İsletmelerine ,00 TL. 10- Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası TL Sayılı kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri belirlenen standartlarda ve zamanında yerine getirmeyenlere ,00 TL ci maddenin ( d )bendi uyarınca,maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına ,00 TL. Mükerrer Madde 355 Bilgi vermekten çekinenler ile 256,257 ve mükerrer 257 nci Madde hükmüne uymayanlar için ceza ; 1-Birinci sınıf tüccarlar ile Serbest Meslek erbabı hakkında ,00 TL. 2-ikinci sınıf tüccarlar,defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler, hakkında ,00 TL. SAYFA 17/20

18 3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında ,00 TL. 4-Tahsilat ve ödemelerini banka,benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen 8.ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemeler bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak 265 seri No.lu Gelir Vergisi Tebliğinde verilmiştir sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 2 nci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mülga 32 nci maddesi 01/01/2008 tarihinden geçerli olmak üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bir ücretlinin aylık dönemde hak kazanacağı indirim tutarı; Asgari ücretin yıllık tutarı X asgari geçim indirimi oranı X %15 12 formülü ile hesaplanacaktır.bulunan tutar,medeni durumunda bir değişiklik olmadığı takdirde, ücretlinin Asgari Geçim indiriminden bir yıl boyunca sağlayacağı aylık net menfaat olacaktır DÖNEMİ İÇİN 886,50 TL BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMA ÖRNEKLERİ (EŞİ ÇALIŞMAYAN ÜCRETLİLER İÇİN) ÇALIŞANIN MEDENİ DURUMU ÜCRETLİNİN AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BEKAR İÇİN 886,50 TL %50 = 443,25 - X % 15 66,49 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ SAYFA 18/20

19 886,50 TL%60 (50+10) =531,90 X %15 77,79TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN BİR ÇOCUKLU 886,50-TL%67,5 ( ,5) = 598,39 X% 15 89,76 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN İKİ ÇOCUKLU 886,50-TL%75 ( ,5+7,5) = 664,88 X % 15 99,73 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ÜÇ ÇOCUKLU 886,50 TL%80 ( ,5+7,5+5 ) = 709,20 X %15 106,38 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN DÖRT ÇOCUKLU 886,50 TL%85 ( ,5+7,5+5+5) = 753,53 X %15 113,03 TL DÖNEMİ İÇİN 886,50 TL BRÜT ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN HESAPLAMA ÖRNEKLERİ (EŞİ ÇALIŞAN ÜCRETLİLER İÇİN) ÇALIŞANIN MEDENİ DURUMU ÜCRETLİNİN AYLIK ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ BEKAR İÇİN 886,50 TL %50 = 443,25 - X % 15 66,49 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ÇOCUKSUZ 886,50 TL%60 (50+10) =531,90 X %15 77,79TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN BİR ÇOCUKLU 886,50-TL%67,5 ( ,5) = 598,39 X% 15 89,76 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN İKİ ÇOCUKLU 886,50-TL%75 ( ,5+7,5) = 664,88 X % 15 99,73 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN ÜÇ ÇOCUKLU SAYFA 19/20

20 886,50 TL%80 ( ,5+7,5+5 ) = 709,20 X %15 106,38 TL EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN DÖRT ÇOCUKLU 886,50 TL%85 ( ,5+7,5+5+5) = 753,53 X %15 113,03 TL SIRKÜLERIMIZDE YER VERILEN KONULARDA EK BILGI IHTIYACI DUYULDUGUNDA TEMASA GEÇMENIZI RICA EDERIZ. GÜNCELLEME TARİHİ: DÜZENLEYEN: HAVVA GÜNDOĞAN ONAY: OKAN İNANÇ, YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR SAYFA 20/20