BiRLiGE. Ayhk, Ktiltur, Fiklr, Senet Dergisi TL. (KDV Dahildir)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BiRLiGE. Ayhk, Ktiltur, Fiklr, Senet Dergisi. 700.- TL. (KDV Dahildir)"

Transkript

1 BiRLiGE Ayhk, Ktiltur, Fiklr, Senet Dergisi TL. (KDV Dahildir)

2 l FOTO YAL~IN * RENKLi BASKI * video (;EKiMi *FOTOKOpi * RENKLi ACELE VESiKALIK * PLOROio VESiKALIK CEKiMLERiMizLE HEM~EHRiLERiMiziN HizMETiNDE OLMAKTANKIVANCDUYARIZ Adres : Lise Cad. Sayarlar lshsm Giris Kat No: 16 Tel: YOZGAT L

3 GeAGRI Aylrk Fikir Ve Sanat Dergisi YIL:2 SAYI: 14 HAZIRAN 1988 Degerli OkuyuculanmlZ; Ondiirdiincu saylmlz elinizde. Takdir sielerindir, Fakat her zamanhi gibi, hiisn-i zenda bulunacaguuzdan eminiz. Yaym hayatimtzdahi [astlastz' beraberligimizde hof/gori.i iiniiziinbiiyiik: yeri olsa gerek. Basm-yaym islerinin en zorlu engeli [inansmanair. Soz konusu durum bizi de hayli milshiilata soktu. Anladlk hi; hendi tesisimizi kurmadigtmiz miid detce simntilan bertaraf etmenin yolu yok. lste bu diisiinceden bahisle Yozgat'ta bir ofset matbaa tesisi kurmaya karar uerdih: Meseleye vak,{ oluncn, i!jin pek kolay olmadtguu, maddi ve manevi bir cok fedakarllklarm yaplimasl gerehtigini ogrendik. Biitiin manialara ragmen inf/aaliah diijiiincemizi gerceklestirmeye c;abf/acaglz. Programuu yapml, ka rah safhasina gelmis bulunuyoruz. Bu suretle "Birlige (:agrz" mesajtnt hakk,yla verebilme durumuna gelmis olacagtz, Aynca giinlid: vaslfll bir gazetenin de miiidesini uerebiliriz. Biltiln' goniilda$larlmlzln dualanna muhtaclz. Allah (cc) yard,mcl1n1z olsun (Amin). Niyet halis, giiye ilay-i helimetullan olunca, basanlmayacol«, hailedilmeyeceh hicbir meselenin meucudiyetine inanmlyoruz. Belhi pek bi.iyiil. Slkll1' ttlartn ic;erisine girecegiz, ama aillimlzltiakiyla muvaffah. olacaguruza eminiz. Birlige (:AGRl'nm Yozgat ve haualisindehi hiiltiir c;a/'$mala1'll1lk6riikledigi bir gercehtir. Yozgat Lisesi Billteni, Tugra Dergisi, imam Hatip Billteni gibi dergilerin yaym hayatma atllmas! bizleri pek memnun etmistir. AYl'lca Sorgun Turizm Dernegi'nin kurulmasmdan COIl htsa bir sure sonrc, giizel bir organizasyon ile "FET1H GECES1" icra etmesi gurur vesiler.liz olmu tw. Bit [aaliyetleri yeterli bulmuyoruz. Gelismesi icin elimizden, gelen gayreti sarfedecegis: Bu I.Jesileile hiirmet ve muhabbeilerimizi suo nor, sagl!1zoe afiyetler dileriz, Allah (cc) 'a emanet olunuz. Birlige <;AGlU. -.- DagltIm-Pazarlama: H. Orner UNSAL lrntlyaz Sahibi: -.- inan SOYER Idari Isler MlidUrti Yilmaz BARAN Genel Koordinator: AydmERCAN -. Teknik Yonetmen: Necati GOKS'EL Mahmut TURKER Yazi Isleri Miidiirii: Celalettin ALTIN Halkla ilil/kiler MiidUrU: Edip ERSOZ -.. Baskl: Sistern Ofset, Srhhiye/ ANKARA A«;IKLAMA: T.e. Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgt, Yayimlar Dairesi Baskanhgr'nm gi.inve SaYI: 660, Yardunci Ders Kitaplan Sube Miidiirliigii'niin numarah yazilan He "BiRLiGE C;AGRI" Dergisi, Ortadereceli okul ogretmenlerine tavsiye edilmis olup, 2249 sayih Tebligler Dergisi'nde yaymlanmisnr. idare Yeri: Lise Cad. Abide i~ham Nu: 9. YOZGAT... Haberlesme Adresi: P.K: 63. YOZGAT... Abone Sartlan: Aln ayhk: TL. Yilhk: TL. Yurt dl l: 40 Om. 900 Belr;ika Frangi veya kar l.hgldoviz... Hesap.Nu: Pamukbank Yozgat :,?ubesi: ve Posta t;:eki: numarah hesaplara inan SOYER adma yatmlmahdrr. Kapalz: Panel Dizgi

4 KIRK KEUMESiNDEKi HiKMET * HalillPEK Emekli Merkez Vaizi.: "ISLAMIYET ILK MOSLOMANLARIN fork OLMASlYLA KUVVETLENMI~T1R. OQLER, YEOILERl TE~KIL EDEN ALLAH DOSTLARINDAN SONRA KIRKLAR ZOMREStNDE BULUNAN VELILER DE, BU KIRK Z(}MRESININ HtKMETLERINDEN BIRtStDIR. BU ZAT-I MUHTEREMLERIN KIY AMETE KADAR ADETLERI VE HtMMETLERI KESILME YECEKTIR. " AllahU Tealil Hz. leri, Adem (AS)'I yaratacagi zaman arzm her cihetinden Azrail (AS) vasitasiyla cesitli topraklar aldirdi. Adem (AS)'m hilkat hamurunu kudret eliyle kirk gun yogurdu. Topraklarm cesitli olusu itiban ile insanlarda kimisi sert, kimisi yumusak huylu, kimisi beyaz, kimisi siyah, kimisi krrrmzi, kimisi esmer renkli oldu. Hz. Adem (AS)'in hilkat hamurunun iizerine 39 gun yagmur yagdl. Bir gun giines dogdu, Bunun icindir ki, insanlar 40 gunde 39 gun gamh, huzunluolur. Bir glinde de neseli olur. ~airin dedigi gibi: "Biitiln dunya benim olsa garmm gitmez nedendir bu, Til ezelden beri gamla yogrulmus bir bedendir bu." buyurmuslardir, Mevzumuzla iigili yine Efendimiz Cebrail (AS) "a "Ya CebraiI, yaratrldigm glinden beri hie; sikmti ile.kar da tm rm?" Cebrail (AS) "Evet karsilastim: Birisi Ibrahim (AS)'m atese atrldigmda arsm altmdaydim. Cenab-i Hakk (Azze ve Celie) emir verdi, "Su anda yetis atesi sondiir, giilzar-i giilistan et' buyurdu ben de saniyede yetistim ve atesi sondilrdtim. Ikincisi ise ibrahim (AS), ogtu Ismail (AS)'I kurban etmek iein yatirdlgl ve ble;agl bogazma caldigr anda yine arsm altindaydim, Cenab-i Hakk emretti anmda yetistim, btc;agl ters cevirdim, Vc;:iincUsUde Yusuf (AS)'l kardesleri kuyuya attiklannda yine arsm altmdaydim, yine emr-i ilahi geldi. Hemen amnda yetistim, Yusuf (AS),I hafifce kuyu- Peygamber Efendimize ve bir cok peygamberlere, nun dibine indirdim. Dordiinciisii ise ZiitJmzm mubarek peygamberlik 40 yasmda geldi. KIrk yas ergenlik c;:agl- disleri sehit olup mubarek yuziinuz Uhud'da yaralannm sonu, ihtiyarhk devresinin baslamasi zarnamdir. Bu digmda yine Cenab-i Hakk emretti, 'Ya Cebrail, yetis, yasta insanm karn durulur, akh kemale erer, nefsinin habibimin bir damla kam -yeryuzune diismesin. Eger dizginini eline ahr, Olgunlasir. Gerci peygamberimiz hil- duserse kiyamete kadar yerylizunde ot ve nebat bltir- -kat itibariyle yaratiklann evveli, peygamberler zineiri- mem' buyurdular. Yine amnda yetistim. MUbarek kanin sonuncusudur. Allah Tealii Hz. leri, en evvel O'nun mmzi aldim. Denize serptim" dedi. nurunu yaratti ve 0 'nun nurundan da kainati yaratti. lnsanoglu baba siilbunden ana rahmine du tliguan- "Bana peygamberlik verildiginde Hz. Adem (AS) daha dan itibaren kirkar giinluk olmak Uzere iie; devre gecirir, su ile camur arasmdaydi... " buyurmuslardir. Bir giin Birinci kirkta su He kan halinde, ikinci kirkta pihtilas- Resulii Ekrem Efendimiz Cebrail (AS)'a "Ya Cebrail, mrs kan halinde, ilciincii kirkta azalan belirir, dordilncii kac yasmdasin?" diye sorrnus. 0 da' "Ya Resulullah, kirkm evvelinde hayat nefholunur. Bunlann hepsi kudyasirm bilmem ama yetrnisbin yilda bir yildiz sema ufuk- ret-i iiiihiyenin kemaline birer delil teskil eder. Yunus lannda dogar, onu yetmis defa gordum... " demistir., (AS) Allah Teala'dan izin aimadan, kavmine ofkelene- Efendimizde, "0 yrldiznedir, bildin mi?" sualine karst- rek onlan terketti ve bir sahile gelerek gemiye bindi. ilk Cebrail (AS): "Hayrr, Allah ve ResulU daha iyi bilir" Gemi denize acilmca firtmaya tutuldu. Herkes Allah demistir. Server-i Kainat ise, "Iste 0 yrldiz benim nu- Teala'ya yalvarmaya basladi, "Bu afat kimin hatasi serumdur. 0 nurdan Cenab-i Hakk butlin kainati yaratti" bebiyle oluyor?" dediler. Yunus (AS) "Bu benim ku Birlig.e QAGRI

5 surumdan oluyor. Ben Efendimden izin almadan kacan bir kulum, beni denize atm, siz kurtulursunuz " dedi ve Yunus (AS)'1 denize attilar, Firtma kesildi. Bir bahk geldi ve D 'nu yuttu. Bahgm kammda kirk giln kaldi ve evvelce yaratam tesbih ettigi gibi, bahgm karnmda da su tesbihe devam' etti: "Senden baska hie bir ilah yoktur. Ancak Mabud-u Hakiki olarak sen varsm. Seni noksan sifatlardan tenzih ederim. Ben muhakkak nefsine zulmedenlerdenim" diyerek Cenab-i Hakk'i zikretti. Eger, bu tesbihi soylemeseydi dunyanm sonuna kadar baligm karnmda kalacaktr, Musa (AS)'da yerini kardesi Harun'u vekil ederek Allah Tealarm vaadi lizerine yetmil? kadar eshabi ile Tur Dagma gitti. Orata ZilkftJe ve Zilhicce aymm onuna kadar tam kirk giin oruc tuttu. Tazarru ve niyazda bulundu. Rabbisiyle konustu. Bu konusmayi eshabi da isitti. Nihayet Tevrat nazil oldu. Hz. Musa (AS) Cenab-i Hakk'm kelamma, an-i uluhiyetine mahsus bir vechile isitmek serefine nail oldu. Bu husus Kur'an-i Kerim'de soyle beyan edilir: "Vakta ki, Musa mukaleme serefine nail olmak icin bizirn tayirr ettlgimiz vakte geldi. Muayyen vakit nihayete erdi ve O'na Rabbi tekelliimde bulundu. Boyle azim bir atifete nail olan Hz. Musa bun dan ciiret alarak dedi ki; "Yarab bana zatmi goster, sana bakayim." Cenab-i Hakk O'nun bu niyazma cevaben buyurdu ki; 'Ya Musa sen beni katiyyen goremezsin sen bu niyet iktidanm haiz degilsin. Buna takat gosteremezsin, Fakat daga bir nazar et 0 kadar kuvvetli miistahkem bir varhk sahlbi oldugu halde eger yerinde durabilirse sen de beni go rebilirsin ve illa goremezsm. Hemen Rabbi daga tecelli edince Nur-u ilahiden bir lema ona isabet edince onu parca parca etti. Musa da baygm bir halde diisilp kaldi. Vakta ki ayildi ve 'Seni tenzih ederim, sana tevbe ettim. Nadim ve pisman old urn. Sana iman edenlerin Ilkiyim' dedi. Ve bu olaylar kirk giin ve kirk gecede 01- duo Peygamber Efendimiz bir hadis-i seriflerinde soyle buyurrnaktadir: "Kim benim su mescidimde kirk vakit namaz kilar, bir vakti fevtetmezse onun icin atesten azaptan kurtulus berati yazihr ve nifaktan da beri olur." "Medine-i Miinevvere'ye vasil olan bir miisliiman bu miijdeyi peygambere nail olmasi icin kirk vakit namazi ara vermeden mescid-i Nebi'de kilmasi gerekir. Aksi halde bu fazileti kar;llml olur. Yine Resulii Ekrem Efendimiz "Benim siinnetimden kim kirk hadisi erif ezberler ve onunla amel eder ve 0 hadisi erifleri diger miiminlere nakleder, onlarl da faydalamrsa klyamet giiniinde ona ahid olur ve ona efaat ederim" buyurmu~lardlr. Bir rivayetde de alimler ve ehidler ziimresinden sayllu. AI. lah TeiiHi onu iilimler ve fakihler ziimresinde ha reder" buyurmu lardlr. Her kim kirk sabah ihlas iizere amel ederse Him ve hikmet onun kalbinden diline r;e mesinin muslugundan suyun -dokiildugugibi dokiiliir. Yani 0 mumin daima ilimden hikmetden konu ur. Kalbi ilim ve irfan nuruyla dolar, oradan diline dokilliir." buyurulmu tur. Her kim sarho luk veren bir eyi ii;erse Allah Teiilii onun kirk gun namazml kabul etmez. Kim de bir haram lokma yerse, o hararn onun vilcudundan ancak kirk giinde arala lr ve bu miiddetde yaptjgl ibai:l.etleri kabul olmaz. Kim bir falclya bir mesele sorarsa onun da kirk giin namazml kabul etrnez" buyurulmu tur. Yine buna dair hadisi!jerifde: Birlige vagri Kimin ya 1 krrki gecerde hayn serrinden fazla olmazsa slmdiden cehenneme hazirlansm" buyurulmustur, Bundan anlasihyor ki kirktan sonra her miiminin iyi halleri kdtii hallerinden fazla olmah, daima iyi islere yonelmelidir. Mesayih Hazretlerinin dervislerini, talebelerinl kirk gun halvete, cileye koymasi ve riyazat yaptirmasr da Hz. Musa (AS)'m Tur-i Sina'da kirk giln Allah Tealii He mukalemesinden'ilham almmasmm neticesidir. lslamiyet de ilk miisliimanlann kirk olmasiyla kuvvetlenrnistir. Dtuzdokuzuncu miisliiman Hz. Hamza (RA) olup, kirkmci miisliiman Sahabede Hz. Orner (RA)'dir. Hz. Orner irnana gelince peygamberimizle beraber rniisliimanlar ibadetlerini ve Kabe 'yi tavaflanm asikare yaprmslardir, trcler, yediler teskil eden Allah dostlanndan sonra kirklar ziimresinde bulunan velilerde bu kirk kelimesinin hikrnetlerinden biridir. Bu zat-i muhteremlerin kiyamete Kadar adetleri ve himmetleri eksilmeyecektir. Bazi kimseler ahbab ve dostunu birkac giln goremeyince "Neredeydin kirklara nu kanstin?" derler. Kirkmdan sonra kotiilugu artan kimselere de "KIrk azgiru... Kirkindan sonra azana care bulunmaz" diye 0 adarm taan ederler. Allah (cc) ciirnlemizi kirklar ziimresinde hasreylesin (Amin). OGLUMA NASiHATIM Oglum ana sovlerim Son nasihat eylerim Namazi kif HalIkr (Yaratan) bil Olrna cahil Olma gafij Olma kahil (Tembel) Eyle arne I (cahs] Yakinda ecel (olum) Coktur ernel (iimit) Aldanma diinyaya Raglp 01 ukbaya (ahiret) Rrzayr kazan <;oktur azan Sen azma sakm Ahiret yakm Eyle tevekkui (baglan) Eyle tahammii! (sabreyle) Teslim 01 Hakk'a Emrini hakla (yerine getir) Et bana dua Bulasm nza 3

6 MESELE_B insan, tarihi boyunca miikemrneliyet pesinde kosrnustur. Yaran- 1t~1 gereg] insan, mad de ve manaslyla miikemmeldir. 0, kendi yaprsma uygun bir dunyarun hasretini, bir arayrs ve bulus halinde ortaya koyar. DI~ diinyadaki kesifler, aslmda insarun kendine arayrsmdan baska bir mana ifade etrnez. insan nedir? suali gercekte dii~iinen, d(j~iincelcriyle gelisen varhk icin "Ben neyim?" arayrsrnm baska bir ifadesidir. Her canh, kendi tabiatmdan kopup gelen bir zeminde gelisme imkaru bulur. Bir cekirdegin oziinde sakladig. cevher, miisaid sartlar altihda yeni bir diinyaya kucak acacak hale gelir. Toprak, su, giines, mineraller... O'nu besleyip biivuterek, akrllara durgunluk verecek bir i~leyi~ mekanizmasma oturturlar. Tabii sartlarm birer yetistirici, degi~ik bir ifade ile, terbiye edici ozelligi oldugunu sovlersek yamlml~ olmaylz. Bu terbiyedlik fikrini ister madded bir anlayi~la tabiatanaya mal ediniz, ister ilahi bir nizamm vecdiyle Allah'a hasretiniz, neticede bir canhnm kendi tabiatl iyerisinde bulunmadlgl takdirde.te-, lakete siiriiklenecegini inkar edemez.. siniz. Hiilasa, insan bir canltdlr ve 4' Harnza 6ZDEMiR canhlann en miikemmelidir. 0 halde, insarun yetismesi icin, diger canlrlardan daha fazla bir irntinava ihtiyac vardrr. insarn ken-il varau Irsma uygun olan miikemmeliyete ulasurrnak iyin de, mutlak surette terbiye esasnr. insan, gerek fizyolojik, gerekse ruhi vaprsryla cok daha hassas ve bakrrna muhtacnr. 0, kendine vetebilecek duruma gelmek icin, uzun bir zamana ihtiyac duvar, Bunun yanmda, dl~ diinyadan gelen tesirleri, kendi karakteristik vaprsi icerisin de senteze ulastrran, bu sentezde yenilesen ozelligi sebebiyle, beslkten mezara kadar gecen yolculukta, hep bir degisrne ve gelisrne sozkonusu olmustur. lnsanm ilk terbiye temelleri aile ocag: icerisinde anhr. Sonra cevre, okul, hayat bu tesiri derinlestirir. insan "Acrhp alern olan, diiriiliip adem olan" ozelligi ile, dl~ dunyanm problemlerinden daha zor bir bilmece olma tavnrn, her zaman muhafaza eder. Bu sebeple,onu terbiye edebilmek iyin iyi tanlmak gerekir. Hakim-i Mutlak Rabb'dlr. Yani terbiye ediddir. Vine, "Nefsini bilen: Rabbini bilir" hiikmii geregi bilinmez olan yaratl Clmlll tan'i!!lak, kendimizi tammamlza baglldlr. " Aile, bii milletin yekirdegidir. Cekirdegin srhhatr, gelismesi, saglamhgl mutlak surette millet biinyesinde kendisini hissettirecektir. 0 bakimdan aile, herseyden once, mil Ii ve manevi terneller iizerine oturtulmali, vetisecek yeni nesiller huzurlu ve saghkh bir aile hayatmm verdigi giivenle biiyiitiilmelidir. Ailede baba, giiciin, otoritenin, disiplin ve adaletin bilkillmez kolu, anne ise, sevglnin, sevkatin, fedakarhgm solmaz yiyegi olmahdir. Yeni nesil biiyildiikce anne-babasrrun cahil, herseyden habersiz geri kalrnrs eski nesil oldugu zehabrna kaprlrnamahdrr, Kulagma dogdugunda Ezan-I Muhammedi okunan cocuk, bu sirn konusrnaya ba~ladlgl ilk anda yozmeye cahsrnalr, onun ilk sozii annebabadan once Allah olrnahdrr, <;:0- cuk, herseyden once giizel ahlak sahibi krlmmah, anne-babava duyulan sevgi ve savginm otesinde, Allah ve O'nun peygamberine duyacag. derin askla yogrulmah ve bu askm gerektlrdig! itaat olyiisiiyle vetistlrilmelidir. "Ebeveynlerinize Of bile demeyiniz" emri ne biiyiik bir hakki ifade etrnektedir. Anne ve babasma asi olanlann miibarek gecelerde bile afva ugramayacaklan ne Wyler urperten bir tehdittir. "Allah'm ahlakl ile ahlaklaruruz" buyuruluyor. Demek ki, insan ilahi bir mesaj tasimaktadrr, ilihi bir sir tasrrnaktadrr. insan, bu Sir sebebiyle yeryiiziiniin halifesidir. Herseyin yerlerde ve goklerde olan, her seyin hizmetine verildigl bir halite... Dolavisrvla ona hiirmet etrnek, onu vetlstlrirken bu hiirmetin gerektirdigi bir sevgiyle biiyiitmek lazlmdlr. Allah resulilniln Hz. Hiiseyin ve Hz. Hasan'a yaptrk Ian muameleler, hepimize bir olyii teskil etmelidir. Dikkat etmek, 01- yiiyii iyi tutrnak esasnr. insanlara hie beddua etmeyen, Uhud'da milbarek disini klran, miibarek yanaglnl yaralayan kafirlere kar~l; "Yarabbi onlar bilmiyorlar, onlara hidayet nasip eyle" diyerek duada bulunan peygamber Hendek Sava ~I'nda harbin verdigi amanslzhkla namaz vaktinin geymesi iizerine; "Yarabbi bizim namazlmlzdan aftkoydular, onlann yerlerini' cehen- Birlige QAGRI

7 nem eyle" diyerek beddua ettikleri halde, miibarek torunlanrnn namaz arnnda ornuzlanna bile crkmalanna ofkelenmez ve secdesini uzanrlardr, Demek ki, ailede hakim olmast gereken unsur sevgidir. Ciceklere gosterilen ozeni cocuklardan esirgemek biiyiik vanhshktrr. Cocuklanrun kiifiirbazltglyla "Benim oglum erkek oldu, bir daha SOy bakalrm" diye ovunen babanrn gafleti, "KIzrrn da cok guzel artist olacak" diyerek smtan ananrn hayasrzhgindan hi~ de geri degildir, insan yetistirme faaliyetini, onun tabian icerisinde yaprlmast gerektigini, yine onun ilihi tarafrrnn ihmal edilmemesi lizlm geldigini soylemistik. Cocukluk vagi bir taklid ve ozenti ~agl olduguna gore on un ilk ornegi anne ve babadtr. Anne ve babarun saglam bir karekter yaprsma sahip olrnasr, rnuhakkak ki cocuk iizerinde derin bir,tesir icra edecektir. Hayrrh evlat vetistirme ol~iisii, lslarn'm aile hayannda tatbik sahasi bulmasryla gerceklik kazanacaktir. Anne ve baba cocuklanrun istikbali endisesivle hareket ederlerken, onlan cok kere kendi elleriyle atese attrklanmn farkmda bile olamamaktadrrlar. Diinya sevgisi ve ikbali, cocugun gozimde erisilmez bir makam olarak sergilenirken, ebeveynlerde bu fitnenin 'i~erisinde omurlerin] tiiketmekten geri kalmamakta, "mallanruz ve evlatlarrmz sizin icin birer fitnedir" ikazun duymazhktan gelmektedirler. Cocugun, ilk terbiye ternellerinin atlldlgl aile ocagmdan siireli olarak kopusu, ona okulun dlger bir ifade ile birlikte egitimin kapliannr aralar. Hi~ kimse okulu bina, srnlflar., slralar gibi madde ol~iileri i~erisinde kavramaz. Bilikis bu sa Yllanlar belki de geri planda goriinmez olurlar. Okul, ~ocuk hamuruljun ~ekillendirildigi, pi~irildigi ve hayata sunuldugu bir terbiye yuvasldlr. Ogretmenler bir~eyden once birer miirebbidir. Miiridin ~eyhinin derecesine delalet etmesi gibi, ogrenci de ogretmeninin aynasl olarak kar~lmlza ~Ikar. <;:ogu kez Birlige QAGRI gene ~agrna gelrnis ogrencilerimize vaptrklan lakayd hareketler sebebiyle; "Fatih sizin vasrruzdavken istanbul'u fethetrnis, Peygamber miijdesine mazhar olmustur " divecegimiz, gelivor: ancak onlann da, suurla "Onun hocasi Aksernsettin di" cevabrru vereceklerinden endlse ederek kendimize cekilmek zorunda kahyoruz. Elimiz altrnda bulunan ogrenciler ne yazrkki ~agrn getlrdig! anlavrsla, maddeci bir egitim carkindan birer materyalist in- "AVRUPA HAYALi VE AV RUPALILA~MA DD~VN CESt TERBtYE StSTEMIMiZ, BU DOGRULTUDA DEGi~ TiRMEK isteyen KOZMO POUT AYDINLARIN ELiN DE, KENDI BENLidtNDEN HABERSIZ, MiLLi VE MA NEVI DV~DNCELERE DD~ MAN, VENt BtR NESLIN YE Ti~TIRILMESt i<;in, EUN DEN GELEN <;ABAYI SAR FETMEKTEDtR. TARiH SAHNESINDE nrc BiR MiL LET ~U ANKi HAUMiZ KADAR ZiLLETlN KAPILA RINI ARALAMI~ DEdIL DtR." san olarak vetlsmektedir. Milli - rnanevi degerler onlar icin, birer urna CI olmaktan oteye gidememekte. ilerici olmak, onlar i~in ~agda~ 01- makla e~it mini ifade etmekte ~agda~ltk ise teknik bilgi ve beceriden oteye gidememektedir. Okullanmlzda kendi ecdadlmlzm resimleri kendi destanlanmlzrn ve tarihimizin paha bi«ilmez tablolan, yeni nesli uyu~uk ve ge«mi~e hasret duyan birer mazi hastasl haline getiriyor bahanesiyle ortadan kaldlnhrken, kapita list ve komiinist diinyanrn bunahmh hayatl onlann goziinde renkli ve ~a~ah bir duruma sokulmakta, bu suretle Nazrrn Hikmet'in ifadesiyle "rnakinalasmak istiyorum" «Ighgrnl koparan, hayasrz ve vurdumduymaz bir nesil yetistirilmektedir. Asnrnrzm problemleriyle kendini kaybeden bir sairin misralan onlara yol gostermekte" dii~iinme, arzu et sade-bak bocekler de boyle _ vapiyor" ifadeleri serefti mevkiinden indirmek isteyen bir hrrsiz tavnyla insarun terbiye rnevdaruru ele gecirrne gayreti icerisinde bulunmaktadir, Avrupa hayali ve Avrupahlasma dii~iincesi terbiye sistemimize bu dogrultuda degistirrnek isteyen kozmopolit aydmlarm elinde, kendi benliginden habersiz milli ve manevi diisiincelere dusrnan, yeni bir neslin yetistirilrnesi icin, elinden gelen cabavi sarfetmektedir. Tarih sahnesinde hicbir millet su anki halimiz kadar zilletin kapuanru aralarnrs degildir. Kendi tarihine ve mazisine sogmekten ve onu karalamaktan zevk duyan bir bahtsrzhk hie bir millette bovlesine derin yaralar acnus degildir. Maziyi, istikbalin motor giicii yapmak, biitiin tesvik unsurlanyla onu iyi kavramak, istikba Ie hatalanmtzi bilerek yiirumek zorundayrz. Tarih kitaplarrmn, TUrk diisrnaru eller tarafrndan yazlldlgl bir egitim sisteminde, yeni nesil hangi maksadla kime hizmet icin yetistirilecektir. Birer Yahudi kapka««lhglyla insarurruzr rnanevi degerlerin sadece simsan olmaktan oteye gotlkememekle hangi rnaksada hizrnet edilecektir. Care, hastalrgm teshislyle milmkiindiir. Biltiin bunyemizi kangren olmaya yiiztuttugu ~u zamanda fedakirhk yaparak, bir takim uzuvlarrmlzl ayakta kalabilmek ierin koparmamlz gerekiyorsa, buna nza gostermeliyiz. Yine bunye ancak milli, islami bir egitim zemini i~erisinde geli~me imkanr bulacaktlr. Yeni nesiller islim ahlik ve faziletinin verdigi kemalle, Tiirkiin tarihinden aldlgl ~uurun meczedilmesiyle, ger«ek birer ahlak kahramanr olarak yeti~ecek ve diinya olviisiinde insanhga 1~lktutma yoluna gidecektir. 5

8 SEVGlYLE, SEVDAYLA, A$K..,..., DEGILMIDIR... "A k yolunun erlerine... " '(Goniil erlerine...) Bulbulleri seher vakti otturen, Sevgiyle, sevdayla, ask degil midir? Otturup, yaz-bahar derdin arttiran, Sevgiyle, sevdayla ask degil midir? Mecnuna sahrayr, ~olu yol eden, Leyla'ya bendedip onu del'eden, Kerern'i, Ash'yla yakip kill eden, Sevgiyle, sevdayla, ask degil midir? Ferhat'a daglan deldiren varhk, Sirin 'e saclann yolduran varhk, Tahir'i, Zuhre'de bulduran varhk Sevgiyle, sevdayla, ask degil rnidir? Cicekten ~i~ege an ucurtan Kendinden Dervis 'i, piri gecirten Sunup sarabmdan yan icirten Sevgiyle, sevdayla, ask degi! midir? Edip kelebegi divane gibi Isik etrafmda pervane gibi Donduren Hazreti Mevlana gibi Sevgiyle, sevdayla, ask degil midir? Abide basiret gozun actiran, Buldurpu Arife sozun sectiren, <;aglatjp Dervisi ozun costuran, Sevgiyle, sevdayla, ask de gil midir? Gercek a~lklarm Hak Dayanagr Hak'dan baskaca da yok dayanagr Kalbte ilharmnm tek dayanagi Sevgiyle, sevdayla, aski degil midir? lbrehim KAN Birlige QAGRI

9 TASA VVUF UZERiNE Nedir Tasavvuf? Asirlarca yasanrnrs bu derin ve engin hikmet ummanr nedir? Yrllardrr aleyhine olrnadrk dedikodu ve dusmar-hklar uydurulan bu gercek nedir? En bilgilisinden, en cahiline kadar hemen herkesin goril~ bildlrdigi tasavvufu nasrl goruvoruz? Nasil yaklasrnahdrr? Tasavvuf konusu gilnesin balcrkla srvanamavacagi gibi acrk ve kesin bir vasarna tarzr, inaner ve duyu~ sistemidir. Kimi arasurmacrlar daha islam'l bilmeden sathi bir bakrsla, tasavvufun kavnaguu baska din, kiiltiir ve felsefe akimlarma baglamrslardir. Tasavvufun baska inane ve akrmlardan etkilendigi devirler olabilir. Bu demek degildir ki tasavvuf yabanci kavnaklrdir, Hayrr 1 Buradan hareketle kimleri Hint Budizrni'ne, kimileri iskenderive ekolune, kimileri Cin diisiincesine ve kimileri de Yunan Felsefesine baglarnrslardrr. Bu konuda ~a~i' laeak konu su ki; Tasavvufun hem kaynag: ve hem de misyonu itiban ile, bu kadar bizim olan muhte~em Muammer TURHAN bir hayat tarzmrn tartrsrlmasrdir. Tasavvuf mesleginin sahast He baska dinler, inanclar, felsefeler ve kisilerde ilgili olabilir. Bu husus ta- _ savvufun zenglnliglnin ispandrr. Bir defa Ban mistisizmi ile asia krvaslanamaz. Cogu nakilcilerirnizln ve ansiklopedilerimizin aksine ayrusr hlc degildir. Bu yonti ile tasavvufun kendi kurallan, uslubu ve kavnag: dismda vabanci ve Batrh mefhumlar la acrklanrnava hit; ltizum yoktur. Acikhkla soylenecek hakikat sudur: Tasavvufun gercek kaynag: islam Dinidir, yani; islamiyetin kendisinden crkrnrsur. Asia Seriattan ayn bir dil~ilnil~, inane ve yasarna sisterni degildir. Soyle ki bir kesisin, bir papazin, bir sarnanm, bir budistin hayatlan ile peygamber yolunda giden bir islam Seyhinin, bir velinin havatlan nasil olur da birbirine karrstmlabilir? Tasavvuf sistemi belki de zaman zaman saptmlrnrs ve suistimal edilmis olabilir. Baskalan tarafmdan sisternlice bozulmak icin, kdtil- krnek icin yanhs yorumlarda yaprlmrstrr. Olumsuz ne varsa uygu Ianmrstir. Bunu inane ve tasavvuf tarihimizi inceledigimizde gorrnek mtimktindilr. Bazan da vabanci rnisyonerler gibi, yerli akirnlarla da kanstmlmrsur. Krsacasi islam Dininin karst la~tlgl biitim iftira, uydurma, saptrrrna ve engellerden hepsi, islam rn bir nevi vasama iislubu olan Tasavvuf sistemi ve sisternin seckin ordusu icin de vardrr. Unutulmamast gereken bir husus sudur : Cihansiirnul ve ebedi mtiddet islam dini varsa Tasavvufda vardrr. inkar edilse de, yasaklansa da, istismar edilse de, gizlense de vasamaktadrr. Ruha, manaya, metafizik diinyaya ve bir olan AIlah'a inanan herkes icin de elzerndir, Tevhidin 01- dugu, tebligin oldugu her zaman da ve mekanda vardir. Yaradihsm ash ve varhgrn ozu, Hz. Peygamber ve seckin arkadaslarrmn ya~ayi~1insanhk icin numunedir, Her yonilvle de ibrettir. Tasavvufun gercegini de bu kaynaktan gorllyoruz ; Allah Resulu (SAV) Bedir harbinden donerlerken arkadaslarma (RA) "Kilfurle cihattan donuyoruz, biivllk cihada gidiyoruz" dediklerinde arkadaslarrndan birisi sorar: "Ey Allah'rn Resulii bilyiik d hat nedir?" Allah'm Resulti; "lnsarun kendi nefsiyle ugra~masldlr." Bundan hareketle yol olarak silsile bakmak, veliler, Sahabi ve Hz. Peygambere gotiirilrler. Tasavvuf ehline varsa bu voldadir. Esas kainatm en btiytik egitim sistemi boy Ieee bas lar ve.yaglar boyu ya~ar, ya~ar... Nefsin terbiyesi, insanrn olgunlasrnasr, Yaradan'a laylk kul olma cabasi ve sonunda AlIah'a yukselmek lnsarun vasarnasmda, dilnya gorti~tinde bundan daha ustun ne olabilir? insan; islam DiNi'NDE E~REF-UL MAHLUKATTIR. YARATlKLARIN OZODUR.. KAtNAT tnsan ic;tn YARATlLMI~TlR. tnsan, ALLAH (CC)'IN YERYDZONDEKi HA LlFESiDtR. BEZM-i ELES'TE YARADANINA SOZ VERMl~TtR. NASIL OLUR DA YAN LI~ VE SAPIK BtR HAYAT YA~AR? DONYA FANiDiR, HAYAT FANiDIR. OYLEYSE YA~AMANIN VOCE VE MUKADDES BIR GAYESt OLMALIDIR..." Birlige QAGRI

10 "TASAVVUFg EHU, YAN! ALLAH DOSTLARI, YELl VE SALiH KULLARI BiR UK DENiZiNDE YOK OL MU~LARDIR. bll\~eden EVVEL blmu~lerdir. BENUK YOKTUR. NEFstNDE FiRA VUNLUK YOK TUR..." gecmiste oldugu gibi el'an da de- hayata hazrrhkh olacaktir. Bu yol yam ettirmektedir. Egitimimiz, me- gaflet ve tembellige gelismez. Ciindeniyetimiz ve glizel san'atlanrruz ku omiir krsadir, oliimun ne zaman acrsindan da her zaman gecerlidir. gelecegi bilinmez. insan kesinkes Gereklidir de... lbadet yerleri olan kalamavacagi bir yerde ne diye mis- Allah'rn evleri camilerimiz yarunda kince oturmahdir? Oylevse "Bir ozellikle bizde rnedreseler ve tekke- hrrka, bir lokma" zihniyetiyle vasaler islam medeniyetinin essiz abide mak yasaktrr, Bu konuda da tasavleri olarak gorev yapnuslardir. Bura- vuf ehli musliimanlar bilerek veya lar listelik manevi bir kiiltiir kulliyesi bilmeyerek suclanmislardir. Tasavolarak sayisizegitimci, ~air, hattat, vufda dunyaya ve maddeye onem fikir ve sanat adarm ve rnusikisinas verilmez, ancak yasavabilmek ve gibi insanlar vetistirmistir. ibadet yapabilmek icin bunlar gei~te imam-i Azamlar, Ahrnet reklidir. Gercek anlamda dengeli Yeseviler, Gazaliler, Rabbaniler, vasamavi yani hem dunyayt ve hem Yunuslar, Mevlanalar, lbrahim Hak- de ahireti rnamur etmeyi hedef krlar... vb. maneviyat zincirinin sec- alan bir cahsmayr ve baghhgl gelslarn'da Tasavvuf yakm ile kin halkalan.. Yeter ki inkar etrne- rektirir. Allah': bilmek (Marifetullah) ve yelim. Hepsi de bizim ovgumuzus- Madem ki insamn bir yiice ga- Allah'i sevmektir (Muhabbetullah) tunde. yesi var. Diger varhklardan ayn Buna irfan denilir ki, bildigimiz lnsan, islam dininde Esref-i ozellikleri var. Bu dunya dismda, ilimden ustun tutulur. Ashnda irfan mahlukattir. Yaratiklann ozudur. gorilnen seyler drsmda hayalleri, ledun ilmi, ilahi ilimdir. Bu da il- Kainat insan icin varanlrmsnr. in- hisleri, du~unceleri, arzulan ve ham la, kalbi yolla, Allah icin vasa- san, Allah'm (CC) yeryuztindeki ha- idealleri var. Manev] yap lsi bildimakla, bu ugurda cok cok cahs- lifesidir. Bezrn-i Eles'te Yarataruna guruzin drsmda apayn bir alem makla elde edilir. Ancak her insa- soz verrnistir. Nasil olur da yanlis icin donanlmrstrr. Nasrl olur da run haddi ve kan degildir, Milyar- ve sapik bir hayat yasar? Diinya fa- sadece yasamak, gununti giin etlarca insan icinde cok az kimseye nidir, hayat fanidir, dunva "iki ka- rnek, guliip eglenmek, oburca kanasib olan bir yasamadrr. Yani; pili bir han gibidir". Bu dunvada zarup yemek, asm ihtiraslar i~in azim, irade, cahsmak ve nasip me- kalmak elimizde degildir. Ovleyse var olur? Varhgmdaki bu srrn, selesidir. Tasavvuf, insan icin bir yasamanm yuce ve mukaddes bir hikmeti, aynhgl, arasnrmasrnda ciledir. Allah'rn emri ve Hz. Pey- gayesi olmahdrr. Hatta musliimanlar iste karsrmrza islam Tasavvufu S;Jgamberin siinnetini "Emr-i Bil Ma' icin, "Dunya ahiretin tarlasrdir." kar: "Size azap gelir catrnadan ruf ve Nehy-i 'Anil Mtinker"i vasa- Bunun icin ahiret dunyasma nasrl Once Rabbinize dontin ve O'na yip vasatmak lazimdrr. Her halti- olsa gidecegirnizden burada bazi ha- teslim olun. Sonra vardim olunkarda insanm Allaln ile bir olrnasi- zrrhklanrmz olmahdir. Yolculuk bir mazsmiz." (ZUmer Suresi: Ayet: dir. baska aleme, bir baska dtinyaya yo- 54) lslarn tarihinde tasavvuf rnesle- neliktir. Katiyen ihmal edilernive- Bu ollimsllz gercegi bilince tagl ve diinya gorii~ii tarikatlarda ve cek ciddi ve tabi bir yol hazlrhgl sa~vufda bastan Hz. Peygamberin tekkelerde yasanrmsur. Bu sebeple gerekmektedir. ve O'nun Sahabelerinin, Onlarm tarikata giri~ Hz. Peygamberin, Ve- i~te Tasavvuf bu ya~ayl~a, bu yolunda giden Allah dostlannm Iilerin ve Allah'a yakm olanlarm yo- klsa yolculuga bir renk ve canhhk yolu olarak kar~lmlza S;lkar. lu ve ahlakl olarak vaslflandlnlml~- veren zenginlige sahiptir. "Allah'tan A~lkta, gizlide, ruhda, ~ekil~e ve tlr. Degi~ik devirlerde en buyiik gelip tekrar Allah'a giden" yolcu; her~eyde Allah'a kulluk yapabilegitim yuvalan tarikatlar olmu~tur. yani, kul, bu slkmtlh yolda bir ta- menin adl ve esasi olur. "Emroi~te bu onemine binaen tarikatlar kim duraklar ve makamlardan ges;e- lundugun gibi dosdogru 01" (Hud aklmlariistu goriilmeli, yani, felsefe cektir. Misal: Tevbe, Rlza, Sablr, Sl,Jresi, 114) diyen bir dinin ya- Ustii, edebiyat iistubir bakl~ as;lslyla- ~iikilr, ZUhd, Fakir, Tevekkiil... gibi ~anmasl olur. 0 derecedeki kulun yakla~llmahdlr. GiinUmfizde oldugu zaten bunlar bir musliimanm ya~a- her zaman biitun hareket ve yaptlk. gibi tasavvuf ve tarikatlara miskinler masi gerekli hallerdir. Tasavvufda lannda Allah'l anmasi, O'na slgml1,leslegi ve miskinler yuvasl' olarak bunu isrer, ayn ~eyler istemez biz- masl, gonui ehlinin prensibi olmu~degerlendirilemez. Bu yol ~ok hata- den. byleyse musliiman hi~bir za- tur. "byleyse siz beni zikredin, hdlr. Gerek diger mtisliimanlar ve man ihmalkar ve isyanklr olarriaz. anm. Ben de sizi anaylm. Bir de bagerekse miisliiman TUrk halkl Uzerin- Yaratlh~mm ve varhgmm gayesine na ~Ukredin, bana nankorliik etmede manevi, sosyal, siyasi, kiilturel uygun bir gidi~atla bitmeyecek son- yin" (Bakara Suresi, Ayet: 52). ve tarihi yonlerden fonksiyonunu ra yani oliim sonrasma, yani ebedi insana akll ve ilim ile nice kly Birlige QAGRI

11 metleri temelde kulluk icin veril- lnsarun maddi yonu, nefsi dairnistir. Bu inceligl ve derinlig! is- ma kottiltige meyyaldir. DtinyaYI islam Tasavvufu drsrnda baska hie ter, rahatt ister, zevki tatmak ister, bir dinde, sistemde ve du~tincede ancak, yontinti terbiye eden, bela labulrnak mtimktin degildir. "Asil ra kotuluklere cihatla ve sabtrla hayat ahiret havatrdir." diyen insan- k~r~1 koyan insan, yani gtizel amel IIgm tek onderi Hz. Muhammed ler isleyen insan tasavvuf ehli ola (SAV) insanlann en 1Y0k Allah'a bilir. ibadet edeni olmustur, Bu durum- Su ilahi kelama kulak veren da nasrl olur da bizler bu krsa omtir insan kurtulusa erer; "Sizi bos yere de ve valanci diinyada bu hakikat yaratngmuzi ve bize asia donduruldismda adi seylerle oyalanmz? Su- meyeceginizi mi zannettiniz!" (MUnu bilsek ki kujluk dismda baska minun Suresi: Ayet: 115). DUnyaYI hie bir asli gorevimiz de yoktur. ve.bu hayan bir sebepler zinciri olalira Allah ~oyle emreder: "Ben rak gorrneli, btiytik isler icin varanlcinleri de insanlan da ancak beni dlglmlzl bilmeliyiz. Allah'a tam bir tanrsmlar, bana kujluk etsinler dive tevekktille teslirn olrnahyrz. i~te tayarattim." [Zarivat Suresi, Ayet: savvuf budur. Dogruyol budur, SI 56). Bu hikmetin dismda baska da rat-t Mtistakim budur, "Ehl-i Silnnet crkar yol zaten yoktur. <;:Unktibil- Ve'l Cemaat Mezhebi" budur. ttin insanlar vaptiklanndan serum- savvuf budur. Dogruyol budur, SIlu ve sonunda sorguya cekilecek- rat-i Mtistakim budur, "Ehl-i SUnnet lerdir. Hiv bir hareket hesapsrz kal- Ve'l Cemaat Mezhebi" budur. mayacakttr. ilahi adalet de bunu Tasavvuf ehli yani Allah dostgerektirir. Aldanmarun sonucta bir Ian Veli ve Salih kujlan birlik denifaydaslolamaz... zinde yok olmuslar, olmeden evvel Ahlah dostlan herkesten apavn olmtlslerdir. Benlik yoktur. Nefsinyasarmslardir. Dtinyadan bir zevk de Firavunluk yoktur. Putlara tapm almadan, rahat ytilti gorrneden va- maz, egilmez, kimseden bir ~ey sarmslardtr. Bu sonucsuz mu kala- beklemez! Tek dostu, koruyucusu, caktrr? DUnyada bunun icin ina- nzrk vericisi Allah'tir. Samimiyet ve nan ve samimi insanlar icin zevk, tevazu icerisinde 'bir taatle insan rahat ve huzur yoktur. Bunun icin kendisini Allah'ma vermis ise artrk "Dunva mlislllmarun cehennemi" onun ilyiriherhangi bir endise, korhtikmunde goriilmti~tur. Nefis, ma- ku, tasa yoktur: "Onun ile bakar, siva ve dunya ile ilgili her ~ey bir O'nun ile gortir." hiy hukmundedir. i~te samimi mtis- Acaba kaly ki~i bu mukaddes IUman kullugunu bilerek ve sonunu hayatl, aynl oranda. yileli ya~ar? dti~tinerek her halde ve her zamanda Kurtulu~ kolay ml? I~te Medresetimit ve korku arasmda ya~amaya ler ve tarikatlar TUrk islam Medegayret gosterir. Dualannda diinyada niyetinde, egitim sisteminde ve dini da ahirette de rahmet ve iyilik ister. hayatlnda aslflarca bu ytice davayi, ilahi azaptan ve cehennem ate~in- insanm kujlugunu tahakkuk ettirden korkar. Allah sevgisi ve Allah mi~ler, onctiliik yapml~lardlr. Mtirmas I dl~mda ba~ka hilybir ~ey bek- ~itler, veliler bu gayeyi ogretip yalemez. ~atml~lardlf. Ne var ki bu yol cahil Peygamberler Peygamberi ne halkm ve inanysiz "bilimsellerin", giizel yol gosteriddir: "Mtimin ilyin saplklarm anladlklan gibi degildir. Rabbma kavu~masl dl~lnda hiybir Ba~ka gorii~lerle asia yorumlana ~eyde rahat ve huzur yoktur." Boy- maz. Bu meyanda bu dogruyolda Ie.dii~tiniir ve ya~arsak, diinya her gitmek insan olmanm ba~langlcl ~eyiyle mumlnln hizmetindedir. dlf. i nsan hakyolda kurban ola Tam inanml~ ve mutmain olmu~ bir caktlf. Acaba ka~ insan "Az yedim, gonui, daha dtinyada iken Allah'ln az uyudum, az konu~tum mu?" emirleri, nehiyleri, sevgisi ve nzasl dive murakabe ve hesap yapar? iie Cennet hayat".1:..y:a:~a~r~. Birlige QAGRI - lah ilyin ne vapnrn? dive sorar. Mil yarlarca insanm icinde kaci rahatrru unutur? Kolay degll bu; yaptlglmrz sadece ucuz kahramanhktir. llmimizi, kazancrrmzr, ~u guzel bedenimizi, su sayisiz nice nimetleri nicin harcryoruz? "DUnya benim, her ~ey benim, benden blivtik yok!" dive gururlananlar, ilahhk taslayanlar sonucta nerede? Fani dtinyada Nemrutlar, Firavunlar ne oldu? Kime teslirn oldular? DUnUn dini havatrm krnayanlar bunca ~ohrete, mala, silaha, varliga ragmen neden sonsuz bir hayat nizarm kuramrvorlar? insanhk neden bir ttirlii mesut olamivor? Oyleyse bu caresizlikler karsismda kendimize gelelim. rabbimize donelirn. Huzur bulalrm. Hz. Mevlana gibi: "Harndrm, pistim, vandim" srrnnda erimedikce gercek olgunluga ve saadete erismek mtimktin degildir.. Sonuc olarak sunu belirtelim: "Akil icin yol birdir" dernis atalanrmz, Akh tek basma dtimensiz oyalamaktansa ruhun ve imarun emrine vermeliyiz. Tasavvuf vozlasunlmadan gecmlsimizde nasil btiytik rol ovnamrssa, bugtin de ve vann da ayru ytice vazifeyi yapacaktrr. Hatta egitim sisteminde en bilyiik itici guiy olabilir. En btiytik derdimiz gencligimizin vetistirllrnesi icin de yegane bitmez ilham, heyecan ve inane kaynagldlr. GelYve guiyde olsa farkma vanyor muyuz ne? "Yo I varsa budur, bilmiyorum ba~ka IYlkar yol". GE<;:iLMEZ Bu kapldan kol ve kanat kmlmadan gec;ilmez E~ten, dosttan, sevgiliden aynlmadan gec;ilmez ic;eride bir has oda, yeri samur do eli Bu odadan gelsin diye c;agrdmadan gec;ilmez Eti zehir, yagl zehir, bah zehir diinyada, Biitiin fani lezzetlere danlmadan gec;ilmez Varhk nic;in, yokluk nasd, ya amak ne topyeklin? Akh yele sallverip c;lldirmadan gec;ilmez. Kayallkh bogazlarda yon arayan bir gemi, Usta kaptan kdavuza vanlmadan gec;ilmez. Ne okudun,.ne ogrendin, ne bildinse hep hava, Yer c;okmeden, yer iki ak yanlmadan gec;ilmez. Gec;itlerin,. kilitlerin yalruz O'na ifresi; i te i~te 0 etege sanlmadan gec;ilmez. ::::Gti::nu::_: m=ti...![1~a:s:.:.:"_:~e:.:l;:..:i:..:rd::..:i:..:.m~,_b.:...u:.:g::..ii_n_a_i- :(~N.:..:e:..:c:.:!ip:..:.F.:az:.:l::.l :.:K;,:I.:.SA:.::..K_O:..,: R;,,;.E_K_...:,} _ 9

12 <;AGRI Kuvvetlen gecen gunde Yer al saflarda en onde Cok gecrneden vakti tan'da Safagm sokmesi yakm Sen ozune don yeter ki. OKUMANIN 6NEMiNi KAVRAMAK Nazini ~im~ek Yad bit RAHMAN'm yadiru Takip eyle ecdadnu Tarihe yadir adnu Ahmet, Muzaffer, Alptekin Sen ozune don yeter ki. Hakk yoluna ada basi Soyle daim BiRLiK marsi Her zaman dinsize karst Durur hala yaym, okun Sen ozune don yeter ki. "YARATICININ, YARATTIKLARI ARASINDA INSANDA. MEVCUT OLAN DSTDNLDK; DD~DNME, MERAK ETME VE OGRENMESi NETICESINDEDIR Ki, BUGDNLERE ULA~ILMI~TIR. VOCE ALLAH (CC)'IN YARATTIGI ALEMI INSANLARIN HIZMETiNE SUNMASININ YA NINDA, SDREKLi (ALI~MA YI VE ARA~TIRMA YI BiLiNMEYENE ULA~MA VE ONA SAHIP OLMA GORE VINI INSANA VERDIGi TARTI~MA GOTORMEZ BIR GER(EKTIR. " lnsanlan dlger canhlardan ayi Kurtul zalimin selinden ran ozelllklerin basmda gelen unsurlardan olan merak ve ogren me duvsanhgm giinden giine gelisrnesinde, kalarma aktarma yoluna gitmesi, in Anla mazlumun dilinden Sahtekarlann elinden gusudur. bgrenme i~i, vrllarrn vermi~ oldugu tecrilbe ve gozlem sonu kolayhk saglarmstir. Bununla da bi merak ve llgilerlne cevap bulmada Ahnacak coolie hakkm cu oldugu gibi cesitli deneyler sonucu da olabilmektedir. insanlarda mzla birbirini takip ederek bulunlim ve teknolojideki gellsrneler son Sen ozune don yeter ki. mevcut olan, bilinmeyene karst ilgi dugurnuz noktaya gelmis bulunmak Benziyorsun coskun sele ve merakm sonucu ogrenmenin gelisrnesi ve genisletilrnesi saglamr. ki, insanhk 0 Kadar ~ag atlavip bu tayrz. Aksi olsaydr: zannetmiyorum Omuz omuza el ele Destan oldun her bir dile Cagmuzm ilerlemesi ve gelismesi giinki medeniyet seviyesine ulasamaz, diger canhlar gibi ilkleri ile karsrsmda ogrenilecek, ilgi ve merak duyulan konulann fazlahg: karsrsrnda yogun calrsmalara ragmen, olrnayrsma benzer bir durumla kar sonlan arasmdaki ya~ayl~ farkirun Soylenir dillerde turkun Sen ozune don yeter ki. insan zekasi yetersiz kalmakta, siirekli ogrenilmesi, bilinmesi gerekli Yarancinm, yarattrklan arasmsiiasmak icten bile degildi, Gurle gayn umman gibi konulann arttlgl gorulmektedir. da insanda mevcut olan iistiinluk; Kahraman Alparslan gibi [nsanhgm merak ve ogrenmeye dtisiinme, merak etme ve ogrenmesi Fatih Mehmet Sultan gibi olan a~hgml gidermesi icin birbirlerinin bilgi ve tecrubelerinden yarmsnr, Yiice Allah (cc] 'm yaratug: neticesindedir ki, bugiinlere ulasrl Tektas 'rm der baslar akm rarlanma yolunu secrnesi, nisbeten Alemi insanlann hizmetine sunrnasmm yamnda, siirekll cahsmavi ve ogrenmenin kolaylasmasim saglamrstrr. Uzun ve yorucu cahsmalarla arastrrrnayr, bilinmeyenlere ulasma Sen ozune don yeter ki. elde edilen deney ve berecileri, elde eden le:;" ""~~itli vasrtalarla bas- verdigi tarnsrna gotiirrnez bir ger- ve ona sahip olma gorevini insana lo Birlige QAGRI

13 cektir. o halde, biz insanlara dusen; ya~adlglmlz her an aldrgmuz nefesin zerresini dahi zayi etmemek iizere cahsmak ve vine cahsmaknr. Yaratrhs gayemize uygun olarak rneraklanmm gidermek, bilgimizi arnrrnak, diisiincelerimizi pekistirrnek, insanca vasarna vollanrn aramak, Hahk'imrzm verdigi nimetleri yerinde kullanmak ve imarurmzi kuvvetlendirmek icin cok cahsrna IIYlz. Dusunen, arasnran ve ~aglmlza 1~lk tutan; insanlar icinde dahi ustiin varanlrnrs hemcinslerimizin bilgi, beceri vc dii~iincelerinden yararlanrnarmzm en kolay yolu okurnaknr. Gorevinin sadece yemek, lcrnek ve dinlenmek olmayan insanm; iizerine aldlgl insanhk gorevini yerine getirmek icin, iyi bir kul olabilmek, iyi ve faydall bir vatandas olabilmek icin, iyi bir anne, baba, i~~i, memur ve idareci olabilmek icin, bilinmeyenleri giicilmilziln yettigince ogrenmek icin okumak gerekmektedir. Bilhassa, ilk emri "OKU" olan yiice din lslam'm mensuplan olazararhsmdan ayirabilmek icin okumaya en fazla onern vermesi gerekenlerdeniz. Yuce Mevla'ya kulluk gorevirnizi eksiksiz yerine getirebilmek icin okumaya ve ogrenmeye ihtivacrrruz vardir, i Ime onem veren bir dinin mensuplan olarak siirekli ogrenmeye, sevgili peygamberimiz (SA V)'in "i lim ';in'de bile olsa, gidip tahsil edin" hadisi kutsusi geregi daima ogrenmeye gayret etmeliyiz. i~inde bulundugumuz ~aga ayak uydurabilmek, iteri iilkeler se viyesinden geride kalmamak gayesi ite ogrenmeyi bir an bile olsa bjrak madan devam ettirmek, bizg<:nson ra gelecek neslin giiniimiizde oldugu gibi ba~kalarma imrenir durumda olmamasl, ge~mi~iyle gurur duyma sml saglamak i~in okumak, ogren mek ~agda~lanndan a~agl kalmamasml saglamak gerekmektedir. Okumak ve ogrenmek i~in sadece ogrenci olunmasl gerekmedi gi, yediden yetmi~e ihtiyaclmlz Birlige QAGRI olan bir konudur. Ciftcinin, memurun, miihendisin, eczacmm, doktorun, subaym velhasil biitiin gorevlilerin gorevlerini daha iyi yapabilmesi amaciyla okumaya ye ogren meye lhtivac vardir. ilgi ve istidatlanrmzm gerektirdigi sekilde zarnarurmzt daha iyi degerlendirmek okumaya ihtiyac vardir. Okumamn en iyi yolunun kitap edinme oldugunu biliriz. Lakin, giinilrntlz insarurun kitaba sahip 01 masrrun pekte kolay olrnadrgt sikca tekrar edilmektedir. Oysa, cesit Ii ahskanhklannuzi gidermek icin gereksiz masraftan kacmmazken, i~ kitap almaya gelince maddi gilciin yetersiz oldugu bahanesine slgml' nz. Sadece ayhk sigara masrafmm TURK insani Bu yurekler Daglar kadar buyuk. Toplarla, giillerle sarsilmaz. Bu gonuller Okyanuslar kadar engin. Dokunmadrkca TORKLUduNE Can dusmaruna bile kin tutmaz. Olume gjder de gulerek Yuzunde tebessum eksilmez. ACI ceker, A<;;kahr lo~ zindanlarda Vatanma ihanet dii~i.inmez. Giilerse <;;i<;;ekler a<;;ar Sevgisi evreni kaplar. Bir kiikremesin yoksa; Kurur ummanlar, Un-ufak olur oniinde daglar. ihtiyar dtinya iyi tamr "TURK" derler bu insanlara, Destanlar yazar, <;;aglara<;;ar Sigmaz tarih kitaplarma... Ali Rlza KARACABEY yansi kadanru bu yo Ida harcayabilsek, ihtiyacrrmz olan kitabi rahatlrkla elde etrnis oluruz. Aynca kisilerin birbirlerinden odiin~ kitap alarak okumavi siirdiirebilecekleri gibi, kiitiiphanelerden yararlanmak en kolay olamdir. EI yazmasi kitaplarla okuma ve ilrni cahsrnalanru devam ettirerek zarnarumn zirvesinde olan bir milletin cocuklan olarak; okumayazma orarumn gecrnise gore kiyaslanamayacak seviyede olmasi, bunca basih yavimn bulunrnasma ragmen, gelisrnis ve gelismekte olar illkeler arasrnda en az okuyan bir toplurn durumuna diismemiz bizirr icin acimlacak bir durumdur. Bu durumdan kurtularak gerekli oku ma aliskanhgrna kavusrnak icin iizerimize dusenl yaprnahviz. Kendimiz okudugumuz gibi yakmlanrmzr, arkadaslanmrzi da bu yonde tesvlk ederek onlann zarnanlanru favdah vonde kullanmalanna katkrda bulunrnahyrz. Okumaya toplum olmaktan kurtulup, okuyan kisilerin yasadrgl bir iilke haline gelmemizde Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanllklarma diisen gorev kilcilmsenemez. Maddi imkansrzhklar nedeniyle kurulamayan veya kurulrnus olrnasma ragmen yeterli savrda kitaba sahip olmayan okul kitaphklan ve halk kutuohanelerinin zenginlestirilmesi, yeni kiitiiphaneler acrlarak yaygmlasmasi saglanmalrdrr. Kiiltiir var hklanmlzm devaml ve ileri iilkeler seviyesine ula~abilmemiz i~in tesbit edilecek klstaslar i~erisindeki yaym lara siibvansiyonlar uygulayarak va tanda~lanmlzm okuma ihtiyacmm kar~llanmasmda destek olmasl bek lenir. Boylece, "Devlet Baba" gore vini!lir defa daha yerinde kullanml~ olur. Okuyan, dii~iinen, ara~tjran in sanlar sayesinde "muasjr medeni yet" seviyesine ula~abilecegimiz gozoniine allnacak olursa, deylet millet ikilisinin bu konuda ge~ ka Immadan gerekli tedbirleri alarak, gelecegimizin; yaratlll~ gayesini bi len, kiiltiirlii insanlann olmasml arzu ederiz. 11

14 Sabah olmayabilir bu gece... Doktor beklersiniz giin isrvmcava "SiLAHSIZ, SOPASIZ DV$ECEKStNtZ YOLLARA... YENt kadar. Doktor gelirse bilinki oliim idam GECELERiNt VEYA idamliklari HAZIRLA de gelmistir. ikisi de gelmez, giin YANLARIN ONONE DURACAKSINIZ. KUNDAKTAKi aganr, kuskuva gotlmlr, sevinei deiimidi BEBEKLERi ALIP KA<;IRACAKSINIZ; SEHPANIN, ida MIN OLMADIGI... GECELERiN OLMADIGI YERLERE... de. Deliksiz uykuyu ozler gozleriniz, gunle birlikte. Fakat bozulrnustur uykular, calmrn rsnr hayaller. 'Hie; OLMAZSA ONUN OLUMU SEHPADA OLMASIN' DiYECEKSiNiZ. " Celladlar, zalimler girer rilvaruza. "Seytanl'tdir der ~erre yorarsmrz ruvavi. Uykudur beklernediglniz.. Gelip catrmsnr kaprmza. Belleklerimiz hanralan hatirlamakta idam ONCESi VEYA OLOMON zorluk cekivorsa; yaslanm mazgahn online, hanrlarsrruz belki; C;:aga bas kaldiran cesareti. Mitingleri, forumlan, yiiriiyii~leri, i~galleri, silahlan, bicaklan... Hatirlar SEHBADA OLMASIN BEBEK smlz Roma asillerinin arenalanru... Bugiin hersey bitrnernistir, hersey bitmedigi icin her gilnesle birlikte Nedim DiYEMLi terlersiniz. Bitls- diidiigii sehpaya ~Iktlgmlz geee calacaktir, onlar icin... Gece, Idarnm yiikiinii tasrrnak icin bir omiir gelir dize. "Zindanda dakika farksizdir aydan" diyen sair hakhdrr. Ve hatrralar devam eder rnazgalin onimden uygun adrrnla gecmeye. Hayat cizglrnizin dikenli donemecinden bir kesit bugiin... Zulmiin Belki bir mermi sikacaklar alru Ugrunda acilara, mesakkatlere, i~kencelere talip oldugunuz Ulkuler almrruza vurdugu yazr.; rnza... 7,65'lik bir delikten frskira- Yasamamis olsaydrk keske, eak kanlar. Belki de daragacma "1- heyeean hlizmesivrnis, politikanm Gormeviverseydlk, herkes gibi. karaeaklar sizi.; Beyaz kostiimler ihtirasrvrnrs dersiniz. Aglamakh Bu soruyu cevaplandirmak bi- giydireeekier "rnllli forma" gibi... olur gozleriniz... Mavzer gibi patlar zim elimizde degil... Ak mr, kara rm Resmi tandash bir din i~leri mernuru gelecek; "Hilkilrnete asi gelenler" goz pmarlanmz. "Daha kac insan bilemem? Ama bir yazgi, idam gecesini vasayacak" dersiniz. Bu yazgmm bekleylsi: mealindeki hadisi okuyaeak size. Uygun adimla yiiriiyen hatiralar Bazen krsrak ayagl gibi krv- Belki de sasmp kizrlava kan bagl~1 (- Sey ayak sesleri) hrztanrr.. Haziran sleagi yakar icinizi... Buea Ce rak. Bazen.iimit ve sevinc dolu. vapmaruzi onerecek veya uzuvlarr- Bazen iki el arasma almmrs agrlsl OIZI bilmem hangi hastaneye bagl~lamamzi isteyecek. zaevi'nin kavaklan sinenize getirmez riizgan... ciharu sarsan baslar. Dogurn saner- Ianni hatirlatan sabirh ve kararh' Topluca katledilenlerin icinde Cekic sesleri, kosusturrnalar, bekleyis. de olabilirsiniz.. Fransiz ihtilalinin geriye diidiikleri ahr gotiiriir hanra Ve nihayet oliimii beklemek.., "Kurtar bizi kutsal giyotin" narasina kurban gidebilirsiniz... Hama'da Ian. Malta'da jandarmalar geziyor, Kurtulus yok, oleceksin... "Her eezaevi emniyete ahnmrs. Diriniz nefis oliimii tadaeak". tagutlarm hiikmiiyle sizin de basmr- kadar oliintizde korkulu ve sakla- Kimi bir hastalrkla, kimi bir ka- za bir corap (pardon rnermi] orulebilirdi. [damlarla kutlanan devrim- makh. zada. Belki de cellad ucurup ataeak Cernse sesleri, kosusturan insan kafaruzr. RahatSIZ olaeak bazrlan Ierde idam olabilirdiniz. Sastrrnavrn lann postal vankrsi ve eski boliimkafaruzrn varhgmdan, bir cellad ko- denge olsun diye sizi de sehpava ~I- den gelen Sela deler geeeyi... Gunes karabilirlerdi... paracak onu... Hangi sekilde olursa olsun; mazgal dejiginden ge~memi~tir, ge- Zannedeeekler; sevgileri, imaol, sonu sessizliktir, ebediyete ~Ikan ~ememi~tir bu geee. Sabah olmayafikirlcri 12 de kopardllar... eaktlr bu geee......;; ;y:...o_l_un_se_s_si_z~lig::.~i_ '-----Birlige Rahatsmlz artlk, QAGRI \

15 sabaht beklemiyor ve terlernivorsunuz. Bir yetkili gelir din memuruyla beraber; son lsteklerinizi, son haberlerinizi veya itirafmtzi isterler. iki rekat namaz krlmamz: tavsiye eder namaz memuru. Oysa ki siz, biitiin idam edilen sahabenin hayatrm ezberlemistiniz. Milli forma gecirilir srrtiruza, elleriniz arkaya baglarur. Mertce 01- mek isternistiniz... Yazgr bu dedik; elleri arkada bagll gidiyorsunuz... Siyah paltolu adamlar siizuyorlar, belki korkuyorlar, belki acrvorlar size. Siz butun omrunuz boyunca onlara acrrmstrmz... Haziran gecesi bu gece.; Giinesi, ~i~egi, renkleri ozlernistiniz... Hava saatini bile cok gorduler size. Sehpaya crktrruz, sandalyeyi cekti cellad. Saner bitti. Giine~ davetsiz kalmrs uykusunda. Dostumuz asrlmrs ve kavdi dti ~Ulmii~tUr... Hilkmilnuze kalern kiranlar cekip gittiler. Birgiin bir baskasi icin tekrar gelrnek iizere, Hukmunuze km Ian kalemlerin sesini duvrnadi cihan. Artrk hatrralarrnrza Haziran gecesindeki dostunuzu vazacaksmiz. Bazen birlikte yiiriidugiiniiz sokaklan adimlavacak, oturdugunuz parkta hasbihal edeceksiniz bos sandalyeyle. Veya her ihtilal sene-i devrivesrru tamamlarken.siz idam gecesini dusunecekslniz. Si lahsrz, sopasiz diiseceksinlz yollara... Yeni idam gecelerini veya idamlrklan hazrrlavanlann onilne duracaksrruz, Kundaktaki bebekleri ahp kacrracakstruz; sehparun, idamrn olmadlgl... Gecelerin olmadlgl yerlere... Hi~ olmasa onun ohimii sehpada olmasm diyeceksiniz. Asmasalar insanlarr Klrmasalar gulleri Veya ihtililler idamslz kutlansa Olmasa ayrrlrk, sehpalar olma- sa... bliimu sehpada olmasa bebekle- KADROLASMAK... Ergiiden $EN Hi bilgiye, beceriklilige sahip olrna Evvela en kalbi selam ve hiir- YI musluman olmanrn tabii bir nimetlerimi sunar, havrrh hizrnetlerimeti saymahdrr. Fakat musluman nizin muvaffakiyetle devarnrru dihangi UstUnlUge sahip olursa olsun lerim. bunun kendisine Allah'tan gelip vi "Gelecegin terninan yarrnlanne ona gldecegin! ogreterek baskamill kuracak, yonetecek, soz sahibi olacak gene arkadaslanmrza saha- Ian icin etiket olan zenginlik san, sohret bizim icin merdiven olmahsrnda basanh ihtisas sahibi olacak ve kadrolasmak icin gereken onerni dlr,o da kadrolasana kadar. Herkes nasrl zengin olmak isve degeri verebiliyor muyuz? Bu tek curnle aslrnda cok sey- terse bizim de 0 kadar kadrolasrnaleri ihtiva etmektedir, biz yalnrz ya ihtivacrmrz vardrr. Her rnedenibirkacma deginecegiz. yet goz karnastmci her basanmn Bir cocugun yetisrnesinde ve egititilmi~ cesitli branslarda, bilgi ileride soz sahibi olabilmesi icin ve hiiner kazanmrs insanlar mil!i ve manevi yonden cok iyi ye- ve hiiner kazanrnis insanlarrn eser letistirilrnesi gerekmektedir. Atalan- ri oldugunu unutmamalryrz, Gecirrmzrn bir hakh sozu vardrr: "Ne ltli~ oldugumuz aci tecrubelere daekersen onu bicersin" derler ya bir yair olarak rneseleleri ortaya koycocuga ne verirsen onu ahrsm, mak ve elestirilerde bulunmak ko- Cocugun kafasi bir bos bant gibi- laydir, onernli olan mevcut diizenin dir, onun icin cocuklanrruzt ve ak- hatalarrndan anndirrnak icin hie derabalanmrzrn cocuklarnu yetlstirir- gilse bundan boyle nelerin nasrl ve ken hie olmazsa milli ve manevi ne sekilde yaprlmasi gerektigini bilvonden gerekli bilgiyi vermeye, mek. Bu durumda genis tabanlara kucilk yaslarda baslamahyrz ki bas- vayrlrp kitle hareketine gecip, genis kalarrnrn vanlrs ve sacrna fikirlerini tabandan bir uste super kulturlu kaderken tesbit edip erken teshisini rolan yetistirrneliviz. byle bir kadkoyabi!sin. 0 gencecik beyinleri ro yetistirmeliviz ki birini gorevden kimse vrkayarnasm. Bir insanr ye- alrnca verine atanacak ayru fikirden tistirrnede onu hayata en iyi sekil- bilgi kapasitesine sahip bir ba~kasl de hazlrlama ki~iyi benliginde mev- bulunabilsin. Geni~ bir genel kultur cut kusur ve kotuhiklerden anndl- birikimine sahip olan imanlr, ihlasll np meziyet ve kabiliyetini en UstUn ve kuvvetli bir karakter ki~iligi olan seviyeye getirmeliyiz. Bir miimin ~ocuklanmlzl gelecegin kadrolan ~Uphesiz 'ibadetini yapmakla bera- olarak bakmallylz. ber hiyatrn her alanrnda insanlrga Bir milleti ayakta tutan dil, din hizmet sunan her meslekte soz sahi- hukuk, tarih birligi ve sanat, ekonobi olabilecek kadrolarr yeti~tirmeli- mi ve kendi sahasrnda ihtisas sahibi Viz. Ya~adlgl donemde gerekliligi olmu~ ilmi kadrolardlr. Hi~ bir devrin. ye ge~erliligi tartl~llmayan her tilr- let kadrosuz gu~lenmedigi gibi hi~ Birlige C;;AGRI ~--;--.;

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN

TEVFİZNAME AYETİ ŞERİF VE HADİSİ ŞERİFLERİN MEALİ SEÇME HADİSLER TARİKATLER VE HALVETİLİK FAKİRLERİN DOSTU BİR FRANSIZ DOKTORUN KEŞFİ İMAM ALİ NİN ÖNSÖZ GİRİŞ HABER VER ADEM İLE HAVVA VE ADEM BİSMİLLAHİ ŞERİF İN ESRARI ASLINI BİR CAN EDEN RUH NEDİR HABİBİ KİBRİYA MUHAMMED KELİMESİNDEKİ FERDİ HİKMET EVRAD-I ŞERİFE VE AÇIKLAMASI ALLAH İNSANI NİÇİN

Detaylı

YÖNÜMÜ ARIYORUM ÖNSÖZ Bugün gerek toplumumuzun ve gerekse tüm insanlığın siyasî, ekonomik, sosyal, psikolojik, dinî, ahlâkî birçok problemleri bulunmaktadır. Problemlerin temeline ve özüne inildiğinde

Detaylı

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır.

gibi köleydi. İslamiyet i Hz. Ebû Bekir vasıtasıyla kabul etti. adamlarındandır. 1 Temmuz HZ. PEYGAMBERİN MÜEZZİNİ KOÇİ BEY Bilâl b. Rebâh 581 yılında Arabistan'ın batısındaki Serât'ta Sultan IV. Murat ve kardeşi Sultan dünyaya geldi. Babası Rebâh ve annesi Hamâme de kendisi İbrahim

Detaylı

EDİTÖR Özgü MUŞTU. YAYIN EDİTÖRÜ Kadriye TAŞ. GRAFİK TASARIM Gülşah KÖPRÜ. YAZI İŞLERİ Gülenay ZİYA

EDİTÖR Özgü MUŞTU. YAYIN EDİTÖRÜ Kadriye TAŞ. GRAFİK TASARIM Gülşah KÖPRÜ. YAZI İŞLERİ Gülenay ZİYA Editörden Resulullah ın Nurunda Kuran ve Sünnete Uyabilmek Özgü MUŞTU Mustafa Özbağ Efendiden Gül Destesi Gülenay ZİYA Peygamberler Tarihi Aslı GÜNDÜZ Fethi Güzel Şehirden Dost Diyarına Sükûtun Bendesi

Detaylı

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK

Grafik Tasarım Esra AKBURAK. Fotoğraflar Kadir KOÇAK İÇİNDEKİLER 5 10 14 Kâinatın Efendisi Peygamberimizin 12 Yaşından 38 Yaşına Kadar Olan Hayatı I Ayın Sohbeti Dinimizin Direği Namaz Mehmet Emin Uzunosmanoğlu Kadir Mısıroğlu ile Röportaj Tasavvuf 16 Namaz

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin,

Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin, Ey Rabbimiz, indirdiğine inandık ve Peygamber'in ardınca gittik; Şimdi bizi o şahitlerle birlikte yaz! Al-i İmran s.53 2010 Ocak / Şubat sayısı Günlük yaşamımızda farketmeden verdiğimiz tepkilerimizin,

Detaylı

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ

MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ MEVLANA NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ Doç. Dr. İbrahim Arslanoğlu G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Anadolu da tasavvufun en önde gelen temsilcilerinden birisi Mevlana dır. Anadolu insanı ona büyük

Detaylı

YAYINLARI later Yayinlan, Zafer Yay1n Grubu'nun bir kurulu~udur.

YAYINLARI later Yayinlan, Zafer Yay1n Grubu'nun bir kurulu~udur. OOfup YAYINLARI YAYIN NO: 265 Genel yayin yonetmeni: Ergun Or yayinevi editoru: Ozkan bze iy duzen/kapak: lafer Yayinlan Bask1, cil t: Vesta Ofset tel : O 212 445 72 52 Birinci bask1: Agustos, 2010 ~ YAYINLARI

Detaylı

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ?

BEYLER! NEREYE GİDİYORSUNUZ? UCUZ KAHRAMANLAR Bir Arap atasözü vardır:,,vadi boş olduğu zaman tilki valiliğini ilân eder! Şu anda öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, ilim meydanı boştur ve boş kalmıştır. İlmiyle, irfanıyla, amel ve takvasıyla

Detaylı

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97)

(TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) TÜRKIYE DIYANET VAKFI YAYlNLARI /287 (TDV Kadın Kollan Konferans ve Panelleri: 1996-97) I ANKARA 1998 Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ TASAVVUF* Ayşe SUCU (TDV Kadın Kolları Başkanı) - Sayın Hocam, değerli misafirler,

Detaylı

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız

De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı bağışlasın; Allah, daima bağışlayan ve esirgeyendir. Al-i İmran s.31 İçindekiler Editörden Resulullah ın Nurunda

Detaylı

editörden Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz nasihat ettiği bir şahsa şöyle buyurmuştur:

editörden Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimiz nasihat ettiği bir şahsa şöyle buyurmuştur: editörden Hep erteleriz ya da bekleriz bir şeyler olsunda istediğimiz şekilde islamî bir hayata sıkı sıkıya sarılalım diye Gününü bekleriz yanılgılar içerisinde Aslında yaşadığımız her gün bize tanınan

Detaylı

MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDĠ DEN GÜL DESTESĠ

MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDĠ DEN GÜL DESTESĠ MUSTAFA ÖZBAĞ EFENDĠ DEN GÜL DESTESĠ Bir kimse otuz ramazan orucunu tutar, namazını kılar, dilini ve boğazından geçeni muhafaza ederse Allah onun geçmiş günahlarını affeder. Savaş sonrası şehitler arasında

Detaylı

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir.

Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler Diyanet İşleri Başkanlığı Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 05 Ocak - Güvenilir olmanın Önemi Ocak - İslam ve Değişim 9 Ocak - Yaşlılara Saygı 6 Ocak - Akrabalarımıza

Detaylı

İDEAL GENÇLİK NEREDE?

İDEAL GENÇLİK NEREDE? FİKRE SANATA RUHA... www.tohumdergisi.com OCAK - ŞUBAT - MART 2015 SAYI: 152 UYANIŞ... TIPKI BİR TOHUM GİBİ İDEAL GENÇLİK NEREDE? MUSTAFA CANBEY İDEAL VE ÖNCÜ BİR GENÇLİK ALİ ERKAN KAVAKLI İMAM HATİPLİYE

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş)

İÇİNDEKİLER. İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş) İÇİNDEKİLER 5 9 İki Cihan Güneşi Efendimizin Bebeklik Yılları-I (0-11 Yaş) Ayın Sohbeti Kutb-ul Aktâb Niyazi Baba Hazretleri Mehmet Emin Uzunosmanoğlu - I 13 Röportaj / Hocamız Mehmet Emin Uzunosmanoğlu

Detaylı

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM!

KIYMETLİ DİN KARDEŞİM! Allâh-u Teâlâ hazretlerine sonsuz hamd ve senâlar, Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallâhu Aleyhi Vessellem Efendimize, ashâbına ve Yakınlarına salât ve selam olsun. Kıymetli okuyucularım! Tasavvufî

Detaylı

Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse başı dertten kurtulmaz.

Kim iradesini dininin hizmetçisi yaparsa her güç ona boyun eğer. Kim de dinini isteklerine alet ederse başı dertten kurtulmaz. 1 Kasım MİLLÎ VE MANEVÎ DEĞERLERİMİZ Bir milleti millet yapan ve ayakta tutan millî ve manevî değerleridir. Bu değerler, milletlerin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde yaşamasını ve millî kimliğiyle

Detaylı

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI

FİDAN EĞİTİM KURUMLARI 1966 DERNEĞİ NURKAN BOZ Kestanepazarı Basın-Yayın ve Enformasyon Müdürü Fidan Dergisi Genel Yayın Yönetmeni aktifgelisim@gmail.com editör den Heyecanlıyım, Mutluyum, Geleceğimiz Adına Umutluyum FİDAN EĞİTİM

Detaylı

EDİTÖR ÖZGÜ MUŞTU GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE YAZI İŞLERİ GÜLENAY ZİYA

EDİTÖR ÖZGÜ MUŞTU GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE YAZI İŞLERİ GÜLENAY ZİYA İRŞAD OCAK / ŞUBAT 2011 SAYISI EDİTÖR ÖZGÜ MUŞTU GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE YAZI İŞLERİ GÜLENAY ZİYA Editör den Mustafa ÖZBAĞ Efendi den gül destesi Gülenay ZİYA Ya TEVVAB Musavvibe Peygamberler tarihi Semine

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 00 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 Ocak - Dinimizde Sağlığın Önemi - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 08 Ocak - Kaynaklarımız ve Kamu Malları

Detaylı

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir.

Başlarken... Takdir sizden, Tevfik Allah tandır. İlla Hûûû Daim Hûûû. Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Âsitâne 1 Başlarken... Âsitâne Mevlevî Kültür Dergisi www.semazen.net Semazen Yayın Grubu E-Dergisidir. Semazen Yayın Grubu Adına İmtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Emin Holat Yazı İşlerinden

Detaylı

Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya)

Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya) TEMMUZ / AĞUSTOS Oruç tutan müminin susması tespih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur. (Deylemi) Ramazan ın başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. (İ.Ebiddünya)

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Somuncu Baba Külliyesi Açılışı

Somuncu Baba Külliyesi Açılışı 153 AYLIK İLİM KÜLTÜR VE EDEBİYAT DERGİSİ Fiyatı: 8 TEMMUZ 2013 Dergisi Hediyesi... 24 Somuncu Baba Külliyesi Açılışı Takvayı Kuşandıran 46 İbadet: Oruç DÎVÂN-I HULÛSÎ-İ DÂRENDEVÎ 4. BASKI ÇIKTI ES-SEYYİD

Detaylı

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz?

Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? YRD. DOÇ. DR. SEZAİ KÜÇÜK * İLE SÖYLEŞİ Mevlana kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bize bilgi verir misiniz? Mevlânâ, 30 Eylül 1207 tarihinde eski Türk kültür merkezlerinden bugün Afganistan sınırları

Detaylı

Suriye de katliam devam ediyor...

Suriye de katliam devam ediyor... Bizim Şehrin Bülteni RİBAT EĞİTİM VAKFI ADAPAZARI ŞUBESİ YIL: 10 SAYI: 40 Ocak - Şubat - Mart 2014 ISSN 1305-5356 Suriye de katliam devam ediyor... 988 Lazkiye 518 Qunaitra 514 Tartus 7.603 Daraa 9.813

Detaylı

nasıl daha çok verimli Bir tebessümün de mi yok! oluruz Tebessüm gı- da ve el işi kermesine Tebessüm Gür-Der Kuran Ehli olmak Tebessüm

nasıl daha çok verimli Bir tebessümün de mi yok! oluruz Tebessüm gı- da ve el işi kermesine Tebessüm Gür-Der Kuran Ehli olmak Tebessüm Kıymetli okuyucularımız, Tebessüm Dergimizle Tekrar beraberiz Bir tebessümün de mi yok! serlevhası ile çıkmıştık yola. Tebessüm yürüyüşümüz dergimizin ikinci sayısında devam ediyor. Gürpınar Kuran Kursumuzdan

Detaylı

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST

Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 0 HUTBE ARŞİVİ Hutbeler ANTALYA Müftülüğü Web Sitesinden Alınarak Düzenlenmiştir. FİRHİST 07 Ocak - Her Canlı Ölümü Tadacaktır - Yusuf Demiryürek-Döşemealtı Müftüsü 4 Ocak - Hayatımızda Nafilelerin Önemi

Detaylı