BiRLiGE. Ayhk, Ktiltur, Fiklr, Senet Dergisi TL. (KDV Dahildir)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BiRLiGE. Ayhk, Ktiltur, Fiklr, Senet Dergisi. 700.- TL. (KDV Dahildir)"

Transkript

1 BiRLiGE Ayhk, Ktiltur, Fiklr, Senet Dergisi TL. (KDV Dahildir)

2 l FOTO YAL~IN * RENKLi BASKI * video (;EKiMi *FOTOKOpi * RENKLi ACELE VESiKALIK * PLOROio VESiKALIK CEKiMLERiMizLE HEM~EHRiLERiMiziN HizMETiNDE OLMAKTANKIVANCDUYARIZ Adres : Lise Cad. Sayarlar lshsm Giris Kat No: 16 Tel: YOZGAT L

3 GeAGRI Aylrk Fikir Ve Sanat Dergisi YIL:2 SAYI: 14 HAZIRAN 1988 Degerli OkuyuculanmlZ; Ondiirdiincu saylmlz elinizde. Takdir sielerindir, Fakat her zamanhi gibi, hiisn-i zenda bulunacaguuzdan eminiz. Yaym hayatimtzdahi [astlastz' beraberligimizde hof/gori.i iiniiziinbiiyiik: yeri olsa gerek. Basm-yaym islerinin en zorlu engeli [inansmanair. Soz konusu durum bizi de hayli milshiilata soktu. Anladlk hi; hendi tesisimizi kurmadigtmiz miid detce simntilan bertaraf etmenin yolu yok. lste bu diisiinceden bahisle Yozgat'ta bir ofset matbaa tesisi kurmaya karar uerdih: Meseleye vak,{ oluncn, i!jin pek kolay olmadtguu, maddi ve manevi bir cok fedakarllklarm yaplimasl gerehtigini ogrendik. Biitiin manialara ragmen inf/aaliah diijiiincemizi gerceklestirmeye c;abf/acaglz. Programuu yapml, ka rah safhasina gelmis bulunuyoruz. Bu suretle "Birlige (:agrz" mesajtnt hakk,yla verebilme durumuna gelmis olacagtz, Aynca giinlid: vaslfll bir gazetenin de miiidesini uerebiliriz. Biltiln' goniilda$larlmlzln dualanna muhtaclz. Allah (cc) yard,mcl1n1z olsun (Amin). Niyet halis, giiye ilay-i helimetullan olunca, basanlmayacol«, hailedilmeyeceh hicbir meselenin meucudiyetine inanmlyoruz. Belhi pek bi.iyiil. Slkll1' ttlartn ic;erisine girecegiz, ama aillimlzltiakiyla muvaffah. olacaguruza eminiz. Birlige (:AGRl'nm Yozgat ve haualisindehi hiiltiir c;a/'$mala1'll1lk6riikledigi bir gercehtir. Yozgat Lisesi Billteni, Tugra Dergisi, imam Hatip Billteni gibi dergilerin yaym hayatma atllmas! bizleri pek memnun etmistir. AYl'lca Sorgun Turizm Dernegi'nin kurulmasmdan COIl htsa bir sure sonrc, giizel bir organizasyon ile "FET1H GECES1" icra etmesi gurur vesiler.liz olmu tw. Bit [aaliyetleri yeterli bulmuyoruz. Gelismesi icin elimizden, gelen gayreti sarfedecegis: Bu I.Jesileile hiirmet ve muhabbeilerimizi suo nor, sagl!1zoe afiyetler dileriz, Allah (cc) 'a emanet olunuz. Birlige <;AGlU. -.- DagltIm-Pazarlama: H. Orner UNSAL lrntlyaz Sahibi: -.- inan SOYER Idari Isler MlidUrti Yilmaz BARAN Genel Koordinator: AydmERCAN -. Teknik Yonetmen: Necati GOKS'EL Mahmut TURKER Yazi Isleri Miidiirii: Celalettin ALTIN Halkla ilil/kiler MiidUrU: Edip ERSOZ -.. Baskl: Sistern Ofset, Srhhiye/ ANKARA A«;IKLAMA: T.e. Milli Egitim Genclik ve Spor Bakanhgt, Yayimlar Dairesi Baskanhgr'nm gi.inve SaYI: 660, Yardunci Ders Kitaplan Sube Miidiirliigii'niin numarah yazilan He "BiRLiGE C;AGRI" Dergisi, Ortadereceli okul ogretmenlerine tavsiye edilmis olup, 2249 sayih Tebligler Dergisi'nde yaymlanmisnr. idare Yeri: Lise Cad. Abide i~ham Nu: 9. YOZGAT... Haberlesme Adresi: P.K: 63. YOZGAT... Abone Sartlan: Aln ayhk: TL. Yilhk: TL. Yurt dl l: 40 Om. 900 Belr;ika Frangi veya kar l.hgldoviz... Hesap.Nu: Pamukbank Yozgat :,?ubesi: ve Posta t;:eki: numarah hesaplara inan SOYER adma yatmlmahdrr. Kapalz: Panel Dizgi

4 KIRK KEUMESiNDEKi HiKMET * HalillPEK Emekli Merkez Vaizi.: "ISLAMIYET ILK MOSLOMANLARIN fork OLMASlYLA KUVVETLENMI~T1R. OQLER, YEOILERl TE~KIL EDEN ALLAH DOSTLARINDAN SONRA KIRKLAR ZOMREStNDE BULUNAN VELILER DE, BU KIRK Z(}MRESININ HtKMETLERINDEN BIRtStDIR. BU ZAT-I MUHTEREMLERIN KIY AMETE KADAR ADETLERI VE HtMMETLERI KESILME YECEKTIR. " AllahU Tealil Hz. leri, Adem (AS)'I yaratacagi zaman arzm her cihetinden Azrail (AS) vasitasiyla cesitli topraklar aldirdi. Adem (AS)'m hilkat hamurunu kudret eliyle kirk gun yogurdu. Topraklarm cesitli olusu itiban ile insanlarda kimisi sert, kimisi yumusak huylu, kimisi beyaz, kimisi siyah, kimisi krrrmzi, kimisi esmer renkli oldu. Hz. Adem (AS)'in hilkat hamurunun iizerine 39 gun yagmur yagdl. Bir gun giines dogdu, Bunun icindir ki, insanlar 40 gunde 39 gun gamh, huzunluolur. Bir glinde de neseli olur. ~airin dedigi gibi: "Biitiln dunya benim olsa garmm gitmez nedendir bu, Til ezelden beri gamla yogrulmus bir bedendir bu." buyurmuslardir, Mevzumuzla iigili yine Efendimiz Cebrail (AS) "a "Ya CebraiI, yaratrldigm glinden beri hie; sikmti ile.kar da tm rm?" Cebrail (AS) "Evet karsilastim: Birisi Ibrahim (AS)'m atese atrldigmda arsm altmdaydim. Cenab-i Hakk (Azze ve Celie) emir verdi, "Su anda yetis atesi sondiir, giilzar-i giilistan et' buyurdu ben de saniyede yetistim ve atesi sondilrdtim. Ikincisi ise ibrahim (AS), ogtu Ismail (AS)'I kurban etmek iein yatirdlgl ve ble;agl bogazma caldigr anda yine arsm altindaydim, Cenab-i Hakk emretti anmda yetistim, btc;agl ters cevirdim, Vc;:iincUsUde Yusuf (AS)'l kardesleri kuyuya attiklannda yine arsm altmdaydim, yine emr-i ilahi geldi. Hemen amnda yetistim, Yusuf (AS),I hafifce kuyu- Peygamber Efendimize ve bir cok peygamberlere, nun dibine indirdim. Dordiinciisii ise ZiitJmzm mubarek peygamberlik 40 yasmda geldi. KIrk yas ergenlik c;:agl- disleri sehit olup mubarek yuziinuz Uhud'da yaralannm sonu, ihtiyarhk devresinin baslamasi zarnamdir. Bu digmda yine Cenab-i Hakk emretti, 'Ya Cebrail, yetis, yasta insanm karn durulur, akh kemale erer, nefsinin habibimin bir damla kam -yeryuzune diismesin. Eger dizginini eline ahr, Olgunlasir. Gerci peygamberimiz hil- duserse kiyamete kadar yerylizunde ot ve nebat bltir- -kat itibariyle yaratiklann evveli, peygamberler zineiri- mem' buyurdular. Yine amnda yetistim. MUbarek kanin sonuncusudur. Allah Tealii Hz. leri, en evvel O'nun mmzi aldim. Denize serptim" dedi. nurunu yaratti ve 0 'nun nurundan da kainati yaratti. lnsanoglu baba siilbunden ana rahmine du tliguan- "Bana peygamberlik verildiginde Hz. Adem (AS) daha dan itibaren kirkar giinluk olmak Uzere iie; devre gecirir, su ile camur arasmdaydi... " buyurmuslardir. Bir giin Birinci kirkta su He kan halinde, ikinci kirkta pihtilas- Resulii Ekrem Efendimiz Cebrail (AS)'a "Ya Cebrail, mrs kan halinde, ilciincii kirkta azalan belirir, dordilncii kac yasmdasin?" diye sorrnus. 0 da' "Ya Resulullah, kirkm evvelinde hayat nefholunur. Bunlann hepsi kudyasirm bilmem ama yetrnisbin yilda bir yildiz sema ufuk- ret-i iiiihiyenin kemaline birer delil teskil eder. Yunus lannda dogar, onu yetmis defa gordum... " demistir., (AS) Allah Teala'dan izin aimadan, kavmine ofkelene- Efendimizde, "0 yrldiznedir, bildin mi?" sualine karst- rek onlan terketti ve bir sahile gelerek gemiye bindi. ilk Cebrail (AS): "Hayrr, Allah ve ResulU daha iyi bilir" Gemi denize acilmca firtmaya tutuldu. Herkes Allah demistir. Server-i Kainat ise, "Iste 0 yrldiz benim nu- Teala'ya yalvarmaya basladi, "Bu afat kimin hatasi serumdur. 0 nurdan Cenab-i Hakk butlin kainati yaratti" bebiyle oluyor?" dediler. Yunus (AS) "Bu benim ku Birlig.e QAGRI

5 surumdan oluyor. Ben Efendimden izin almadan kacan bir kulum, beni denize atm, siz kurtulursunuz " dedi ve Yunus (AS)'1 denize attilar, Firtma kesildi. Bir bahk geldi ve D 'nu yuttu. Bahgm kammda kirk giln kaldi ve evvelce yaratam tesbih ettigi gibi, bahgm karnmda da su tesbihe devam' etti: "Senden baska hie bir ilah yoktur. Ancak Mabud-u Hakiki olarak sen varsm. Seni noksan sifatlardan tenzih ederim. Ben muhakkak nefsine zulmedenlerdenim" diyerek Cenab-i Hakk'i zikretti. Eger, bu tesbihi soylemeseydi dunyanm sonuna kadar baligm karnmda kalacaktr, Musa (AS)'da yerini kardesi Harun'u vekil ederek Allah Tealarm vaadi lizerine yetmil? kadar eshabi ile Tur Dagma gitti. Orata ZilkftJe ve Zilhicce aymm onuna kadar tam kirk giin oruc tuttu. Tazarru ve niyazda bulundu. Rabbisiyle konustu. Bu konusmayi eshabi da isitti. Nihayet Tevrat nazil oldu. Hz. Musa (AS) Cenab-i Hakk'm kelamma, an-i uluhiyetine mahsus bir vechile isitmek serefine nail oldu. Bu husus Kur'an-i Kerim'de soyle beyan edilir: "Vakta ki, Musa mukaleme serefine nail olmak icin bizirn tayirr ettlgimiz vakte geldi. Muayyen vakit nihayete erdi ve O'na Rabbi tekelliimde bulundu. Boyle azim bir atifete nail olan Hz. Musa bun dan ciiret alarak dedi ki; "Yarab bana zatmi goster, sana bakayim." Cenab-i Hakk O'nun bu niyazma cevaben buyurdu ki; 'Ya Musa sen beni katiyyen goremezsin sen bu niyet iktidanm haiz degilsin. Buna takat gosteremezsin, Fakat daga bir nazar et 0 kadar kuvvetli miistahkem bir varhk sahlbi oldugu halde eger yerinde durabilirse sen de beni go rebilirsin ve illa goremezsm. Hemen Rabbi daga tecelli edince Nur-u ilahiden bir lema ona isabet edince onu parca parca etti. Musa da baygm bir halde diisilp kaldi. Vakta ki ayildi ve 'Seni tenzih ederim, sana tevbe ettim. Nadim ve pisman old urn. Sana iman edenlerin Ilkiyim' dedi. Ve bu olaylar kirk giin ve kirk gecede 01- duo Peygamber Efendimiz bir hadis-i seriflerinde soyle buyurrnaktadir: "Kim benim su mescidimde kirk vakit namaz kilar, bir vakti fevtetmezse onun icin atesten azaptan kurtulus berati yazihr ve nifaktan da beri olur." "Medine-i Miinevvere'ye vasil olan bir miisliiman bu miijdeyi peygambere nail olmasi icin kirk vakit namazi ara vermeden mescid-i Nebi'de kilmasi gerekir. Aksi halde bu fazileti kar;llml olur. Yine Resulii Ekrem Efendimiz "Benim siinnetimden kim kirk hadisi erif ezberler ve onunla amel eder ve 0 hadisi erifleri diger miiminlere nakleder, onlarl da faydalamrsa klyamet giiniinde ona ahid olur ve ona efaat ederim" buyurmu~lardlr. Bir rivayetde de alimler ve ehidler ziimresinden sayllu. AI. lah TeiiHi onu iilimler ve fakihler ziimresinde ha reder" buyurmu lardlr. Her kim kirk sabah ihlas iizere amel ederse Him ve hikmet onun kalbinden diline r;e mesinin muslugundan suyun -dokiildugugibi dokiiliir. Yani 0 mumin daima ilimden hikmetden konu ur. Kalbi ilim ve irfan nuruyla dolar, oradan diline dokilliir." buyurulmu tur. Her kim sarho luk veren bir eyi ii;erse Allah Teiilii onun kirk gun namazml kabul etmez. Kim de bir haram lokma yerse, o hararn onun vilcudundan ancak kirk giinde arala lr ve bu miiddetde yaptjgl ibai:l.etleri kabul olmaz. Kim bir falclya bir mesele sorarsa onun da kirk giin namazml kabul etrnez" buyurulmu tur. Yine buna dair hadisi!jerifde: Birlige vagri Kimin ya 1 krrki gecerde hayn serrinden fazla olmazsa slmdiden cehenneme hazirlansm" buyurulmustur, Bundan anlasihyor ki kirktan sonra her miiminin iyi halleri kdtii hallerinden fazla olmah, daima iyi islere yonelmelidir. Mesayih Hazretlerinin dervislerini, talebelerinl kirk gun halvete, cileye koymasi ve riyazat yaptirmasr da Hz. Musa (AS)'m Tur-i Sina'da kirk giln Allah Tealii He mukalemesinden'ilham almmasmm neticesidir. lslamiyet de ilk miisliimanlann kirk olmasiyla kuvvetlenrnistir. Dtuzdokuzuncu miisliiman Hz. Hamza (RA) olup, kirkmci miisliiman Sahabede Hz. Orner (RA)'dir. Hz. Orner irnana gelince peygamberimizle beraber rniisliimanlar ibadetlerini ve Kabe 'yi tavaflanm asikare yaprmslardir, trcler, yediler teskil eden Allah dostlanndan sonra kirklar ziimresinde bulunan velilerde bu kirk kelimesinin hikrnetlerinden biridir. Bu zat-i muhteremlerin kiyamete Kadar adetleri ve himmetleri eksilmeyecektir. Bazi kimseler ahbab ve dostunu birkac giln goremeyince "Neredeydin kirklara nu kanstin?" derler. Kirkmdan sonra kotiilugu artan kimselere de "KIrk azgiru... Kirkindan sonra azana care bulunmaz" diye 0 adarm taan ederler. Allah (cc) ciirnlemizi kirklar ziimresinde hasreylesin (Amin). OGLUMA NASiHATIM Oglum ana sovlerim Son nasihat eylerim Namazi kif HalIkr (Yaratan) bil Olrna cahil Olma gafij Olma kahil (Tembel) Eyle arne I (cahs] Yakinda ecel (olum) Coktur ernel (iimit) Aldanma diinyaya Raglp 01 ukbaya (ahiret) Rrzayr kazan <;oktur azan Sen azma sakm Ahiret yakm Eyle tevekkui (baglan) Eyle tahammii! (sabreyle) Teslim 01 Hakk'a Emrini hakla (yerine getir) Et bana dua Bulasm nza 3

6 MESELE_B insan, tarihi boyunca miikemrneliyet pesinde kosrnustur. Yaran- 1t~1 gereg] insan, mad de ve manaslyla miikemmeldir. 0, kendi yaprsma uygun bir dunyarun hasretini, bir arayrs ve bulus halinde ortaya koyar. DI~ diinyadaki kesifler, aslmda insarun kendine arayrsmdan baska bir mana ifade etrnez. insan nedir? suali gercekte dii~iinen, d(j~iincelcriyle gelisen varhk icin "Ben neyim?" arayrsrnm baska bir ifadesidir. Her canh, kendi tabiatmdan kopup gelen bir zeminde gelisme imkaru bulur. Bir cekirdegin oziinde sakladig. cevher, miisaid sartlar altihda yeni bir diinyaya kucak acacak hale gelir. Toprak, su, giines, mineraller... O'nu besleyip biivuterek, akrllara durgunluk verecek bir i~leyi~ mekanizmasma oturturlar. Tabii sartlarm birer yetistirici, degi~ik bir ifade ile, terbiye edici ozelligi oldugunu sovlersek yamlml~ olmaylz. Bu terbiyedlik fikrini ister madded bir anlayi~la tabiatanaya mal ediniz, ister ilahi bir nizamm vecdiyle Allah'a hasretiniz, neticede bir canhnm kendi tabiatl iyerisinde bulunmadlgl takdirde.te-, lakete siiriiklenecegini inkar edemez.. siniz. Hiilasa, insan bir canltdlr ve 4' Harnza 6ZDEMiR canhlann en miikemmelidir. 0 halde, insarun yetismesi icin, diger canlrlardan daha fazla bir irntinava ihtiyac vardrr. insarn ken-il varau Irsma uygun olan miikemmeliyete ulasurrnak iyin de, mutlak surette terbiye esasnr. insan, gerek fizyolojik, gerekse ruhi vaprsryla cok daha hassas ve bakrrna muhtacnr. 0, kendine vetebilecek duruma gelmek icin, uzun bir zamana ihtiyac duvar, Bunun yanmda, dl~ diinyadan gelen tesirleri, kendi karakteristik vaprsi icerisin de senteze ulastrran, bu sentezde yenilesen ozelligi sebebiyle, beslkten mezara kadar gecen yolculukta, hep bir degisrne ve gelisrne sozkonusu olmustur. lnsanm ilk terbiye temelleri aile ocag: icerisinde anhr. Sonra cevre, okul, hayat bu tesiri derinlestirir. insan "Acrhp alern olan, diiriiliip adem olan" ozelligi ile, dl~ dunyanm problemlerinden daha zor bir bilmece olma tavnrn, her zaman muhafaza eder. Bu sebeple,onu terbiye edebilmek iyin iyi tanlmak gerekir. Hakim-i Mutlak Rabb'dlr. Yani terbiye ediddir. Vine, "Nefsini bilen: Rabbini bilir" hiikmii geregi bilinmez olan yaratl Clmlll tan'i!!lak, kendimizi tammamlza baglldlr. " Aile, bii milletin yekirdegidir. Cekirdegin srhhatr, gelismesi, saglamhgl mutlak surette millet biinyesinde kendisini hissettirecektir. 0 bakimdan aile, herseyden once, mil Ii ve manevi terneller iizerine oturtulmali, vetisecek yeni nesiller huzurlu ve saghkh bir aile hayatmm verdigi giivenle biiyiitiilmelidir. Ailede baba, giiciin, otoritenin, disiplin ve adaletin bilkillmez kolu, anne ise, sevglnin, sevkatin, fedakarhgm solmaz yiyegi olmahdir. Yeni nesil biiyildiikce anne-babasrrun cahil, herseyden habersiz geri kalrnrs eski nesil oldugu zehabrna kaprlrnamahdrr, Kulagma dogdugunda Ezan-I Muhammedi okunan cocuk, bu sirn konusrnaya ba~ladlgl ilk anda yozmeye cahsrnalr, onun ilk sozii annebabadan once Allah olrnahdrr, <;:0- cuk, herseyden once giizel ahlak sahibi krlmmah, anne-babava duyulan sevgi ve savginm otesinde, Allah ve O'nun peygamberine duyacag. derin askla yogrulmah ve bu askm gerektlrdig! itaat olyiisiiyle vetistlrilmelidir. "Ebeveynlerinize Of bile demeyiniz" emri ne biiyiik bir hakki ifade etrnektedir. Anne ve babasma asi olanlann miibarek gecelerde bile afva ugramayacaklan ne Wyler urperten bir tehdittir. "Allah'm ahlakl ile ahlaklaruruz" buyuruluyor. Demek ki, insan ilahi bir mesaj tasimaktadrr, ilihi bir sir tasrrnaktadrr. insan, bu Sir sebebiyle yeryiiziiniin halifesidir. Herseyin yerlerde ve goklerde olan, her seyin hizmetine verildigl bir halite... Dolavisrvla ona hiirmet etrnek, onu vetlstlrirken bu hiirmetin gerektirdigi bir sevgiyle biiyiitmek lazlmdlr. Allah resulilniln Hz. Hiiseyin ve Hz. Hasan'a yaptrk Ian muameleler, hepimize bir olyii teskil etmelidir. Dikkat etmek, 01- yiiyii iyi tutrnak esasnr. insanlara hie beddua etmeyen, Uhud'da milbarek disini klran, miibarek yanaglnl yaralayan kafirlere kar~l; "Yarabbi onlar bilmiyorlar, onlara hidayet nasip eyle" diyerek duada bulunan peygamber Hendek Sava ~I'nda harbin verdigi amanslzhkla namaz vaktinin geymesi iizerine; "Yarabbi bizim namazlmlzdan aftkoydular, onlann yerlerini' cehen- Birlige QAGRI

7 nem eyle" diyerek beddua ettikleri halde, miibarek torunlanrnn namaz arnnda ornuzlanna bile crkmalanna ofkelenmez ve secdesini uzanrlardr, Demek ki, ailede hakim olmast gereken unsur sevgidir. Ciceklere gosterilen ozeni cocuklardan esirgemek biiyiik vanhshktrr. Cocuklanrun kiifiirbazltglyla "Benim oglum erkek oldu, bir daha SOy bakalrm" diye ovunen babanrn gafleti, "KIzrrn da cok guzel artist olacak" diyerek smtan ananrn hayasrzhgindan hi~ de geri degildir, insan yetistirme faaliyetini, onun tabian icerisinde yaprlmast gerektigini, yine onun ilihi tarafrrnn ihmal edilmemesi lizlm geldigini soylemistik. Cocukluk vagi bir taklid ve ozenti ~agl olduguna gore on un ilk ornegi anne ve babadtr. Anne ve babarun saglam bir karekter yaprsma sahip olrnasr, rnuhakkak ki cocuk iizerinde derin bir,tesir icra edecektir. Hayrrh evlat vetistirme ol~iisii, lslarn'm aile hayannda tatbik sahasi bulmasryla gerceklik kazanacaktir. Anne ve baba cocuklanrun istikbali endisesivle hareket ederlerken, onlan cok kere kendi elleriyle atese attrklanmn farkmda bile olamamaktadrrlar. Diinya sevgisi ve ikbali, cocugun gozimde erisilmez bir makam olarak sergilenirken, ebeveynlerde bu fitnenin 'i~erisinde omurlerin] tiiketmekten geri kalmamakta, "mallanruz ve evlatlarrmz sizin icin birer fitnedir" ikazun duymazhktan gelmektedirler. Cocugun, ilk terbiye ternellerinin atlldlgl aile ocagmdan siireli olarak kopusu, ona okulun dlger bir ifade ile birlikte egitimin kapliannr aralar. Hi~ kimse okulu bina, srnlflar., slralar gibi madde ol~iileri i~erisinde kavramaz. Bilikis bu sa Yllanlar belki de geri planda goriinmez olurlar. Okul, ~ocuk hamuruljun ~ekillendirildigi, pi~irildigi ve hayata sunuldugu bir terbiye yuvasldlr. Ogretmenler bir~eyden once birer miirebbidir. Miiridin ~eyhinin derecesine delalet etmesi gibi, ogrenci de ogretmeninin aynasl olarak kar~lmlza ~Ikar. <;:ogu kez Birlige QAGRI gene ~agrna gelrnis ogrencilerimize vaptrklan lakayd hareketler sebebiyle; "Fatih sizin vasrruzdavken istanbul'u fethetrnis, Peygamber miijdesine mazhar olmustur " divecegimiz, gelivor: ancak onlann da, suurla "Onun hocasi Aksernsettin di" cevabrru vereceklerinden endlse ederek kendimize cekilmek zorunda kahyoruz. Elimiz altrnda bulunan ogrenciler ne yazrkki ~agrn getlrdig! anlavrsla, maddeci bir egitim carkindan birer materyalist in- "AVRUPA HAYALi VE AV RUPALILA~MA DD~VN CESt TERBtYE StSTEMIMiZ, BU DOGRULTUDA DEGi~ TiRMEK isteyen KOZMO POUT AYDINLARIN ELiN DE, KENDI BENLidtNDEN HABERSIZ, MiLLi VE MA NEVI DV~DNCELERE DD~ MAN, VENt BtR NESLIN YE Ti~TIRILMESt i<;in, EUN DEN GELEN <;ABAYI SAR FETMEKTEDtR. TARiH SAHNESINDE nrc BiR MiL LET ~U ANKi HAUMiZ KADAR ZiLLETlN KAPILA RINI ARALAMI~ DEdIL DtR." san olarak vetlsmektedir. Milli - rnanevi degerler onlar icin, birer urna CI olmaktan oteye gidememekte. ilerici olmak, onlar i~in ~agda~ 01- makla e~it mini ifade etmekte ~agda~ltk ise teknik bilgi ve beceriden oteye gidememektedir. Okullanmlzda kendi ecdadlmlzm resimleri kendi destanlanmlzrn ve tarihimizin paha bi«ilmez tablolan, yeni nesli uyu~uk ve ge«mi~e hasret duyan birer mazi hastasl haline getiriyor bahanesiyle ortadan kaldlnhrken, kapita list ve komiinist diinyanrn bunahmh hayatl onlann goziinde renkli ve ~a~ah bir duruma sokulmakta, bu suretle Nazrrn Hikmet'in ifadesiyle "rnakinalasmak istiyorum" «Ighgrnl koparan, hayasrz ve vurdumduymaz bir nesil yetistirilmektedir. Asnrnrzm problemleriyle kendini kaybeden bir sairin misralan onlara yol gostermekte" dii~iinme, arzu et sade-bak bocekler de boyle _ vapiyor" ifadeleri serefti mevkiinden indirmek isteyen bir hrrsiz tavnyla insarun terbiye rnevdaruru ele gecirrne gayreti icerisinde bulunmaktadir, Avrupa hayali ve Avrupahlasma dii~iincesi terbiye sistemimize bu dogrultuda degistirrnek isteyen kozmopolit aydmlarm elinde, kendi benliginden habersiz milli ve manevi diisiincelere dusrnan, yeni bir neslin yetistirilrnesi icin, elinden gelen cabavi sarfetmektedir. Tarih sahnesinde hicbir millet su anki halimiz kadar zilletin kapuanru aralarnrs degildir. Kendi tarihine ve mazisine sogmekten ve onu karalamaktan zevk duyan bir bahtsrzhk hie bir millette bovlesine derin yaralar acnus degildir. Maziyi, istikbalin motor giicii yapmak, biitiin tesvik unsurlanyla onu iyi kavramak, istikba Ie hatalanmtzi bilerek yiirumek zorundayrz. Tarih kitaplarrmn, TUrk diisrnaru eller tarafrndan yazlldlgl bir egitim sisteminde, yeni nesil hangi maksadla kime hizmet icin yetistirilecektir. Birer Yahudi kapka««lhglyla insarurruzr rnanevi degerlerin sadece simsan olmaktan oteye gotlkememekle hangi rnaksada hizrnet edilecektir. Care, hastalrgm teshislyle milmkiindiir. Biltiin bunyemizi kangren olmaya yiiztuttugu ~u zamanda fedakirhk yaparak, bir takim uzuvlarrmlzl ayakta kalabilmek ierin koparmamlz gerekiyorsa, buna nza gostermeliyiz. Yine bunye ancak milli, islami bir egitim zemini i~erisinde geli~me imkanr bulacaktlr. Yeni nesiller islim ahlik ve faziletinin verdigi kemalle, Tiirkiin tarihinden aldlgl ~uurun meczedilmesiyle, ger«ek birer ahlak kahramanr olarak yeti~ecek ve diinya olviisiinde insanhga 1~lktutma yoluna gidecektir. 5

8 SEVGlYLE, SEVDAYLA, A$K..,..., DEGILMIDIR... "A k yolunun erlerine... " '(Goniil erlerine...) Bulbulleri seher vakti otturen, Sevgiyle, sevdayla, ask degil midir? Otturup, yaz-bahar derdin arttiran, Sevgiyle, sevdayla ask degil midir? Mecnuna sahrayr, ~olu yol eden, Leyla'ya bendedip onu del'eden, Kerern'i, Ash'yla yakip kill eden, Sevgiyle, sevdayla, ask degil midir? Ferhat'a daglan deldiren varhk, Sirin 'e saclann yolduran varhk, Tahir'i, Zuhre'de bulduran varhk Sevgiyle, sevdayla, ask degil rnidir? Cicekten ~i~ege an ucurtan Kendinden Dervis 'i, piri gecirten Sunup sarabmdan yan icirten Sevgiyle, sevdayla, ask degi! midir? Edip kelebegi divane gibi Isik etrafmda pervane gibi Donduren Hazreti Mevlana gibi Sevgiyle, sevdayla, ask degil midir? Abide basiret gozun actiran, Buldurpu Arife sozun sectiren, <;aglatjp Dervisi ozun costuran, Sevgiyle, sevdayla, ask de gil midir? Gercek a~lklarm Hak Dayanagr Hak'dan baskaca da yok dayanagr Kalbte ilharmnm tek dayanagi Sevgiyle, sevdayla, aski degil midir? lbrehim KAN Birlige QAGRI

9 TASA VVUF UZERiNE Nedir Tasavvuf? Asirlarca yasanrnrs bu derin ve engin hikmet ummanr nedir? Yrllardrr aleyhine olrnadrk dedikodu ve dusmar-hklar uydurulan bu gercek nedir? En bilgilisinden, en cahiline kadar hemen herkesin goril~ bildlrdigi tasavvufu nasrl goruvoruz? Nasil yaklasrnahdrr? Tasavvuf konusu gilnesin balcrkla srvanamavacagi gibi acrk ve kesin bir vasarna tarzr, inaner ve duyu~ sistemidir. Kimi arasurmacrlar daha islam'l bilmeden sathi bir bakrsla, tasavvufun kavnaguu baska din, kiiltiir ve felsefe akimlarma baglamrslardir. Tasavvufun baska inane ve akrmlardan etkilendigi devirler olabilir. Bu demek degildir ki tasavvuf yabanci kavnaklrdir, Hayrr 1 Buradan hareketle kimleri Hint Budizrni'ne, kimileri iskenderive ekolune, kimileri Cin diisiincesine ve kimileri de Yunan Felsefesine baglarnrslardrr. Bu konuda ~a~i' laeak konu su ki; Tasavvufun hem kaynag: ve hem de misyonu itiban ile, bu kadar bizim olan muhte~em Muammer TURHAN bir hayat tarzmrn tartrsrlmasrdir. Tasavvuf mesleginin sahast He baska dinler, inanclar, felsefeler ve kisilerde ilgili olabilir. Bu husus ta- _ savvufun zenglnliglnin ispandrr. Bir defa Ban mistisizmi ile asia krvaslanamaz. Cogu nakilcilerirnizln ve ansiklopedilerimizin aksine ayrusr hlc degildir. Bu yonti ile tasavvufun kendi kurallan, uslubu ve kavnag: dismda vabanci ve Batrh mefhumlar la acrklanrnava hit; ltizum yoktur. Acikhkla soylenecek hakikat sudur: Tasavvufun gercek kaynag: islam Dinidir, yani; islamiyetin kendisinden crkrnrsur. Asia Seriattan ayn bir dil~ilnil~, inane ve yasarna sisterni degildir. Soyle ki bir kesisin, bir papazin, bir sarnanm, bir budistin hayatlan ile peygamber yolunda giden bir islam Seyhinin, bir velinin havatlan nasil olur da birbirine karrstmlabilir? Tasavvuf sistemi belki de zaman zaman saptmlrnrs ve suistimal edilmis olabilir. Baskalan tarafmdan sisternlice bozulmak icin, kdtil- krnek icin yanhs yorumlarda yaprlmrstrr. Olumsuz ne varsa uygu Ianmrstir. Bunu inane ve tasavvuf tarihimizi inceledigimizde gorrnek mtimktindilr. Bazan da vabanci rnisyonerler gibi, yerli akirnlarla da kanstmlmrsur. Krsacasi islam Dininin karst la~tlgl biitim iftira, uydurma, saptrrrna ve engellerden hepsi, islam rn bir nevi vasama iislubu olan Tasavvuf sistemi ve sisternin seckin ordusu icin de vardrr. Unutulmamast gereken bir husus sudur : Cihansiirnul ve ebedi mtiddet islam dini varsa Tasavvufda vardrr. inkar edilse de, yasaklansa da, istismar edilse de, gizlense de vasamaktadrr. Ruha, manaya, metafizik diinyaya ve bir olan AIlah'a inanan herkes icin de elzerndir, Tevhidin 01- dugu, tebligin oldugu her zaman da ve mekanda vardir. Yaradihsm ash ve varhgrn ozu, Hz. Peygamber ve seckin arkadaslarrmn ya~ayi~1insanhk icin numunedir, Her yonilvle de ibrettir. Tasavvufun gercegini de bu kaynaktan gorllyoruz ; Allah Resulu (SAV) Bedir harbinden donerlerken arkadaslarma (RA) "Kilfurle cihattan donuyoruz, biivllk cihada gidiyoruz" dediklerinde arkadaslarrndan birisi sorar: "Ey Allah'rn Resulii bilyiik d hat nedir?" Allah'm Resulti; "lnsarun kendi nefsiyle ugra~masldlr." Bundan hareketle yol olarak silsile bakmak, veliler, Sahabi ve Hz. Peygambere gotiirilrler. Tasavvuf ehline varsa bu voldadir. Esas kainatm en btiytik egitim sistemi boy Ieee bas lar ve.yaglar boyu ya~ar, ya~ar... Nefsin terbiyesi, insanrn olgunlasrnasr, Yaradan'a laylk kul olma cabasi ve sonunda AlIah'a yukselmek lnsarun vasarnasmda, dilnya gorti~tinde bundan daha ustun ne olabilir? insan; islam DiNi'NDE E~REF-UL MAHLUKATTIR. YARATlKLARIN OZODUR.. KAtNAT tnsan ic;tn YARATlLMI~TlR. tnsan, ALLAH (CC)'IN YERYDZONDEKi HA LlFESiDtR. BEZM-i ELES'TE YARADANINA SOZ VERMl~TtR. NASIL OLUR DA YAN LI~ VE SAPIK BtR HAYAT YA~AR? DONYA FANiDiR, HAYAT FANiDIR. OYLEYSE YA~AMANIN VOCE VE MUKADDES BIR GAYESt OLMALIDIR..." Birlige QAGRI

10 "TASAVVUFg EHU, YAN! ALLAH DOSTLARI, YELl VE SALiH KULLARI BiR UK DENiZiNDE YOK OL MU~LARDIR. bll\~eden EVVEL blmu~lerdir. BENUK YOKTUR. NEFstNDE FiRA VUNLUK YOK TUR..." gecmiste oldugu gibi el'an da de- hayata hazrrhkh olacaktir. Bu yol yam ettirmektedir. Egitimimiz, me- gaflet ve tembellige gelismez. Ciindeniyetimiz ve glizel san'atlanrruz ku omiir krsadir, oliimun ne zaman acrsindan da her zaman gecerlidir. gelecegi bilinmez. insan kesinkes Gereklidir de... lbadet yerleri olan kalamavacagi bir yerde ne diye mis- Allah'rn evleri camilerimiz yarunda kince oturmahdir? Oylevse "Bir ozellikle bizde rnedreseler ve tekke- hrrka, bir lokma" zihniyetiyle vasaler islam medeniyetinin essiz abide mak yasaktrr, Bu konuda da tasavleri olarak gorev yapnuslardir. Bura- vuf ehli musliimanlar bilerek veya lar listelik manevi bir kiiltiir kulliyesi bilmeyerek suclanmislardir. Tasavolarak sayisizegitimci, ~air, hattat, vufda dunyaya ve maddeye onem fikir ve sanat adarm ve rnusikisinas verilmez, ancak yasavabilmek ve gibi insanlar vetistirmistir. ibadet yapabilmek icin bunlar gei~te imam-i Azamlar, Ahrnet reklidir. Gercek anlamda dengeli Yeseviler, Gazaliler, Rabbaniler, vasamavi yani hem dunyayt ve hem Yunuslar, Mevlanalar, lbrahim Hak- de ahireti rnamur etmeyi hedef krlar... vb. maneviyat zincirinin sec- alan bir cahsmayr ve baghhgl gelslarn'da Tasavvuf yakm ile kin halkalan.. Yeter ki inkar etrne- rektirir. Allah': bilmek (Marifetullah) ve yelim. Hepsi de bizim ovgumuzus- Madem ki insamn bir yiice ga- Allah'i sevmektir (Muhabbetullah) tunde. yesi var. Diger varhklardan ayn Buna irfan denilir ki, bildigimiz lnsan, islam dininde Esref-i ozellikleri var. Bu dunya dismda, ilimden ustun tutulur. Ashnda irfan mahlukattir. Yaratiklann ozudur. gorilnen seyler drsmda hayalleri, ledun ilmi, ilahi ilimdir. Bu da il- Kainat insan icin varanlrmsnr. in- hisleri, du~unceleri, arzulan ve ham la, kalbi yolla, Allah icin vasa- san, Allah'm (CC) yeryuztindeki ha- idealleri var. Manev] yap lsi bildimakla, bu ugurda cok cok cahs- lifesidir. Bezrn-i Eles'te Yarataruna guruzin drsmda apayn bir alem makla elde edilir. Ancak her insa- soz verrnistir. Nasil olur da yanlis icin donanlmrstrr. Nasrl olur da run haddi ve kan degildir, Milyar- ve sapik bir hayat yasar? Diinya fa- sadece yasamak, gununti giin etlarca insan icinde cok az kimseye nidir, hayat fanidir, dunva "iki ka- rnek, guliip eglenmek, oburca kanasib olan bir yasamadrr. Yani; pili bir han gibidir". Bu dunvada zarup yemek, asm ihtiraslar i~in azim, irade, cahsmak ve nasip me- kalmak elimizde degildir. Ovleyse var olur? Varhgmdaki bu srrn, selesidir. Tasavvuf, insan icin bir yasamanm yuce ve mukaddes bir hikmeti, aynhgl, arasnrmasrnda ciledir. Allah'rn emri ve Hz. Pey- gayesi olmahdrr. Hatta musliimanlar iste karsrmrza islam Tasavvufu S;Jgamberin siinnetini "Emr-i Bil Ma' icin, "Dunya ahiretin tarlasrdir." kar: "Size azap gelir catrnadan ruf ve Nehy-i 'Anil Mtinker"i vasa- Bunun icin ahiret dunyasma nasrl Once Rabbinize dontin ve O'na yip vasatmak lazimdrr. Her halti- olsa gidecegirnizden burada bazi ha- teslim olun. Sonra vardim olunkarda insanm Allaln ile bir olrnasi- zrrhklanrmz olmahdir. Yolculuk bir mazsmiz." (ZUmer Suresi: Ayet: dir. baska aleme, bir baska dtinyaya yo- 54) lslarn tarihinde tasavvuf rnesle- neliktir. Katiyen ihmal edilernive- Bu ollimsllz gercegi bilince tagl ve diinya gorii~ii tarikatlarda ve cek ciddi ve tabi bir yol hazlrhgl sa~vufda bastan Hz. Peygamberin tekkelerde yasanrmsur. Bu sebeple gerekmektedir. ve O'nun Sahabelerinin, Onlarm tarikata giri~ Hz. Peygamberin, Ve- i~te Tasavvuf bu ya~ayl~a, bu yolunda giden Allah dostlannm Iilerin ve Allah'a yakm olanlarm yo- klsa yolculuga bir renk ve canhhk yolu olarak kar~lmlza S;lkar. lu ve ahlakl olarak vaslflandlnlml~- veren zenginlige sahiptir. "Allah'tan A~lkta, gizlide, ruhda, ~ekil~e ve tlr. Degi~ik devirlerde en buyiik gelip tekrar Allah'a giden" yolcu; her~eyde Allah'a kulluk yapabilegitim yuvalan tarikatlar olmu~tur. yani, kul, bu slkmtlh yolda bir ta- menin adl ve esasi olur. "Emroi~te bu onemine binaen tarikatlar kim duraklar ve makamlardan ges;e- lundugun gibi dosdogru 01" (Hud aklmlariistu goriilmeli, yani, felsefe cektir. Misal: Tevbe, Rlza, Sablr, Sl,Jresi, 114) diyen bir dinin ya- Ustii, edebiyat iistubir bakl~ as;lslyla- ~iikilr, ZUhd, Fakir, Tevekkiil... gibi ~anmasl olur. 0 derecedeki kulun yakla~llmahdlr. GiinUmfizde oldugu zaten bunlar bir musliimanm ya~a- her zaman biitun hareket ve yaptlk. gibi tasavvuf ve tarikatlara miskinler masi gerekli hallerdir. Tasavvufda lannda Allah'l anmasi, O'na slgml1,leslegi ve miskinler yuvasl' olarak bunu isrer, ayn ~eyler istemez biz- masl, gonui ehlinin prensibi olmu~degerlendirilemez. Bu yol ~ok hata- den. byleyse musliiman hi~bir za- tur. "byleyse siz beni zikredin, hdlr. Gerek diger mtisliimanlar ve man ihmalkar ve isyanklr olarriaz. anm. Ben de sizi anaylm. Bir de bagerekse miisliiman TUrk halkl Uzerin- Yaratlh~mm ve varhgmm gayesine na ~Ukredin, bana nankorliik etmede manevi, sosyal, siyasi, kiilturel uygun bir gidi~atla bitmeyecek son- yin" (Bakara Suresi, Ayet: 52). ve tarihi yonlerden fonksiyonunu ra yani oliim sonrasma, yani ebedi insana akll ve ilim ile nice kly Birlige QAGRI

11 metleri temelde kulluk icin veril- lnsarun maddi yonu, nefsi dairnistir. Bu inceligl ve derinlig! is- ma kottiltige meyyaldir. DtinyaYI islam Tasavvufu drsrnda baska hie ter, rahatt ister, zevki tatmak ister, bir dinde, sistemde ve du~tincede ancak, yontinti terbiye eden, bela labulrnak mtimktin degildir. "Asil ra kotuluklere cihatla ve sabtrla hayat ahiret havatrdir." diyen insan- k~r~1 koyan insan, yani gtizel amel IIgm tek onderi Hz. Muhammed ler isleyen insan tasavvuf ehli ola (SAV) insanlann en 1Y0k Allah'a bilir. ibadet edeni olmustur, Bu durum- Su ilahi kelama kulak veren da nasrl olur da bizler bu krsa omtir insan kurtulusa erer; "Sizi bos yere de ve valanci diinyada bu hakikat yaratngmuzi ve bize asia donduruldismda adi seylerle oyalanmz? Su- meyeceginizi mi zannettiniz!" (MUnu bilsek ki kujluk dismda baska minun Suresi: Ayet: 115). DUnyaYI hie bir asli gorevimiz de yoktur. ve.bu hayan bir sebepler zinciri olalira Allah ~oyle emreder: "Ben rak gorrneli, btiytik isler icin varanlcinleri de insanlan da ancak beni dlglmlzl bilmeliyiz. Allah'a tam bir tanrsmlar, bana kujluk etsinler dive tevekktille teslirn olrnahyrz. i~te tayarattim." [Zarivat Suresi, Ayet: savvuf budur. Dogruyol budur, SI 56). Bu hikmetin dismda baska da rat-t Mtistakim budur, "Ehl-i Silnnet crkar yol zaten yoktur. <;:Unktibil- Ve'l Cemaat Mezhebi" budur. ttin insanlar vaptiklanndan serum- savvuf budur. Dogruyol budur, SIlu ve sonunda sorguya cekilecek- rat-i Mtistakim budur, "Ehl-i SUnnet lerdir. Hiv bir hareket hesapsrz kal- Ve'l Cemaat Mezhebi" budur. mayacakttr. ilahi adalet de bunu Tasavvuf ehli yani Allah dostgerektirir. Aldanmarun sonucta bir Ian Veli ve Salih kujlan birlik denifaydaslolamaz... zinde yok olmuslar, olmeden evvel Ahlah dostlan herkesten apavn olmtlslerdir. Benlik yoktur. Nefsinyasarmslardir. Dtinyadan bir zevk de Firavunluk yoktur. Putlara tapm almadan, rahat ytilti gorrneden va- maz, egilmez, kimseden bir ~ey sarmslardtr. Bu sonucsuz mu kala- beklemez! Tek dostu, koruyucusu, caktrr? DUnyada bunun icin ina- nzrk vericisi Allah'tir. Samimiyet ve nan ve samimi insanlar icin zevk, tevazu icerisinde 'bir taatle insan rahat ve huzur yoktur. Bunun icin kendisini Allah'ma vermis ise artrk "Dunva mlislllmarun cehennemi" onun ilyiriherhangi bir endise, korhtikmunde goriilmti~tur. Nefis, ma- ku, tasa yoktur: "Onun ile bakar, siva ve dunya ile ilgili her ~ey bir O'nun ile gortir." hiy hukmundedir. i~te samimi mtis- Acaba kaly ki~i bu mukaddes IUman kullugunu bilerek ve sonunu hayatl, aynl oranda. yileli ya~ar? dti~tinerek her halde ve her zamanda Kurtulu~ kolay ml? I~te Medresetimit ve korku arasmda ya~amaya ler ve tarikatlar TUrk islam Medegayret gosterir. Dualannda diinyada niyetinde, egitim sisteminde ve dini da ahirette de rahmet ve iyilik ister. hayatlnda aslflarca bu ytice davayi, ilahi azaptan ve cehennem ate~in- insanm kujlugunu tahakkuk ettirden korkar. Allah sevgisi ve Allah mi~ler, onctiliik yapml~lardlr. Mtirmas I dl~mda ba~ka hilybir ~ey bek- ~itler, veliler bu gayeyi ogretip yalemez. ~atml~lardlf. Ne var ki bu yol cahil Peygamberler Peygamberi ne halkm ve inanysiz "bilimsellerin", giizel yol gosteriddir: "Mtimin ilyin saplklarm anladlklan gibi degildir. Rabbma kavu~masl dl~lnda hiybir Ba~ka gorii~lerle asia yorumlana ~eyde rahat ve huzur yoktur." Boy- maz. Bu meyanda bu dogruyolda Ie.dii~tiniir ve ya~arsak, diinya her gitmek insan olmanm ba~langlcl ~eyiyle mumlnln hizmetindedir. dlf. i nsan hakyolda kurban ola Tam inanml~ ve mutmain olmu~ bir caktlf. Acaba ka~ insan "Az yedim, gonui, daha dtinyada iken Allah'ln az uyudum, az konu~tum mu?" emirleri, nehiyleri, sevgisi ve nzasl dive murakabe ve hesap yapar? iie Cennet hayat".1:..y:a:~a~r~. Birlige QAGRI - lah ilyin ne vapnrn? dive sorar. Mil yarlarca insanm icinde kaci rahatrru unutur? Kolay degll bu; yaptlglmrz sadece ucuz kahramanhktir. llmimizi, kazancrrmzr, ~u guzel bedenimizi, su sayisiz nice nimetleri nicin harcryoruz? "DUnya benim, her ~ey benim, benden blivtik yok!" dive gururlananlar, ilahhk taslayanlar sonucta nerede? Fani dtinyada Nemrutlar, Firavunlar ne oldu? Kime teslirn oldular? DUnUn dini havatrm krnayanlar bunca ~ohrete, mala, silaha, varliga ragmen neden sonsuz bir hayat nizarm kuramrvorlar? insanhk neden bir ttirlii mesut olamivor? Oyleyse bu caresizlikler karsismda kendimize gelelim. rabbimize donelirn. Huzur bulalrm. Hz. Mevlana gibi: "Harndrm, pistim, vandim" srrnnda erimedikce gercek olgunluga ve saadete erismek mtimktin degildir.. Sonuc olarak sunu belirtelim: "Akil icin yol birdir" dernis atalanrmz, Akh tek basma dtimensiz oyalamaktansa ruhun ve imarun emrine vermeliyiz. Tasavvuf vozlasunlmadan gecmlsimizde nasil btiytik rol ovnamrssa, bugtin de ve vann da ayru ytice vazifeyi yapacaktrr. Hatta egitim sisteminde en bilyiik itici guiy olabilir. En btiytik derdimiz gencligimizin vetistirllrnesi icin de yegane bitmez ilham, heyecan ve inane kaynagldlr. GelYve guiyde olsa farkma vanyor muyuz ne? "Yo I varsa budur, bilmiyorum ba~ka IYlkar yol". GE<;:iLMEZ Bu kapldan kol ve kanat kmlmadan gec;ilmez E~ten, dosttan, sevgiliden aynlmadan gec;ilmez ic;eride bir has oda, yeri samur do eli Bu odadan gelsin diye c;agrdmadan gec;ilmez Eti zehir, yagl zehir, bah zehir diinyada, Biitiin fani lezzetlere danlmadan gec;ilmez Varhk nic;in, yokluk nasd, ya amak ne topyeklin? Akh yele sallverip c;lldirmadan gec;ilmez. Kayallkh bogazlarda yon arayan bir gemi, Usta kaptan kdavuza vanlmadan gec;ilmez. Ne okudun,.ne ogrendin, ne bildinse hep hava, Yer c;okmeden, yer iki ak yanlmadan gec;ilmez. Gec;itlerin,. kilitlerin yalruz O'na ifresi; i te i~te 0 etege sanlmadan gec;ilmez. ::::Gti::nu::_: m=ti...![1~a:s:.:.:"_:~e:.:l;:..:i:..:rd::..:i:..:.m~,_b.:...u:.:g::..ii_n_a_i- :(~N.:..:e:..:c:.:!ip:..:.F.:az:.:l::.l :.:K;,:I.:.SA:.::..K_O:..,: R;,,;.E_K_...:,} _ 9

12 <;AGRI Kuvvetlen gecen gunde Yer al saflarda en onde Cok gecrneden vakti tan'da Safagm sokmesi yakm Sen ozune don yeter ki. OKUMANIN 6NEMiNi KAVRAMAK Nazini ~im~ek Yad bit RAHMAN'm yadiru Takip eyle ecdadnu Tarihe yadir adnu Ahmet, Muzaffer, Alptekin Sen ozune don yeter ki. Hakk yoluna ada basi Soyle daim BiRLiK marsi Her zaman dinsize karst Durur hala yaym, okun Sen ozune don yeter ki. "YARATICININ, YARATTIKLARI ARASINDA INSANDA. MEVCUT OLAN DSTDNLDK; DD~DNME, MERAK ETME VE OGRENMESi NETICESINDEDIR Ki, BUGDNLERE ULA~ILMI~TIR. VOCE ALLAH (CC)'IN YARATTIGI ALEMI INSANLARIN HIZMETiNE SUNMASININ YA NINDA, SDREKLi (ALI~MA YI VE ARA~TIRMA YI BiLiNMEYENE ULA~MA VE ONA SAHIP OLMA GORE VINI INSANA VERDIGi TARTI~MA GOTORMEZ BIR GER(EKTIR. " lnsanlan dlger canhlardan ayi Kurtul zalimin selinden ran ozelllklerin basmda gelen unsurlardan olan merak ve ogren me duvsanhgm giinden giine gelisrnesinde, kalarma aktarma yoluna gitmesi, in Anla mazlumun dilinden Sahtekarlann elinden gusudur. bgrenme i~i, vrllarrn vermi~ oldugu tecrilbe ve gozlem sonu kolayhk saglarmstir. Bununla da bi merak ve llgilerlne cevap bulmada Ahnacak coolie hakkm cu oldugu gibi cesitli deneyler sonucu da olabilmektedir. insanlarda mzla birbirini takip ederek bulunlim ve teknolojideki gellsrneler son Sen ozune don yeter ki. mevcut olan, bilinmeyene karst ilgi dugurnuz noktaya gelmis bulunmak Benziyorsun coskun sele ve merakm sonucu ogrenmenin gelisrnesi ve genisletilrnesi saglamr. ki, insanhk 0 Kadar ~ag atlavip bu tayrz. Aksi olsaydr: zannetmiyorum Omuz omuza el ele Destan oldun her bir dile Cagmuzm ilerlemesi ve gelismesi giinki medeniyet seviyesine ulasamaz, diger canhlar gibi ilkleri ile karsrsmda ogrenilecek, ilgi ve merak duyulan konulann fazlahg: karsrsrnda yogun calrsmalara ragmen, olrnayrsma benzer bir durumla kar sonlan arasmdaki ya~ayl~ farkirun Soylenir dillerde turkun Sen ozune don yeter ki. insan zekasi yetersiz kalmakta, siirekli ogrenilmesi, bilinmesi gerekli Yarancinm, yarattrklan arasmsiiasmak icten bile degildi, Gurle gayn umman gibi konulann arttlgl gorulmektedir. da insanda mevcut olan iistiinluk; Kahraman Alparslan gibi [nsanhgm merak ve ogrenmeye dtisiinme, merak etme ve ogrenmesi Fatih Mehmet Sultan gibi olan a~hgml gidermesi icin birbirlerinin bilgi ve tecrubelerinden yarmsnr, Yiice Allah (cc] 'm yaratug: neticesindedir ki, bugiinlere ulasrl Tektas 'rm der baslar akm rarlanma yolunu secrnesi, nisbeten Alemi insanlann hizmetine sunrnasmm yamnda, siirekll cahsmavi ve ogrenmenin kolaylasmasim saglamrstrr. Uzun ve yorucu cahsmalarla arastrrrnayr, bilinmeyenlere ulasma Sen ozune don yeter ki. elde edilen deney ve berecileri, elde eden le:;" ""~~itli vasrtalarla bas- verdigi tarnsrna gotiirrnez bir ger- ve ona sahip olma gorevini insana lo Birlige QAGRI

13 cektir. o halde, biz insanlara dusen; ya~adlglmlz her an aldrgmuz nefesin zerresini dahi zayi etmemek iizere cahsmak ve vine cahsmaknr. Yaratrhs gayemize uygun olarak rneraklanmm gidermek, bilgimizi arnrrnak, diisiincelerimizi pekistirrnek, insanca vasarna vollanrn aramak, Hahk'imrzm verdigi nimetleri yerinde kullanmak ve imarurmzi kuvvetlendirmek icin cok cahsrna IIYlz. Dusunen, arasnran ve ~aglmlza 1~lk tutan; insanlar icinde dahi ustiin varanlrnrs hemcinslerimizin bilgi, beceri vc dii~iincelerinden yararlanrnarmzm en kolay yolu okurnaknr. Gorevinin sadece yemek, lcrnek ve dinlenmek olmayan insanm; iizerine aldlgl insanhk gorevini yerine getirmek icin, iyi bir kul olabilmek, iyi ve faydall bir vatandas olabilmek icin, iyi bir anne, baba, i~~i, memur ve idareci olabilmek icin, bilinmeyenleri giicilmilziln yettigince ogrenmek icin okumak gerekmektedir. Bilhassa, ilk emri "OKU" olan yiice din lslam'm mensuplan olazararhsmdan ayirabilmek icin okumaya en fazla onern vermesi gerekenlerdeniz. Yuce Mevla'ya kulluk gorevirnizi eksiksiz yerine getirebilmek icin okumaya ve ogrenmeye ihtivacrrruz vardir, i Ime onem veren bir dinin mensuplan olarak siirekli ogrenmeye, sevgili peygamberimiz (SA V)'in "i lim ';in'de bile olsa, gidip tahsil edin" hadisi kutsusi geregi daima ogrenmeye gayret etmeliyiz. i~inde bulundugumuz ~aga ayak uydurabilmek, iteri iilkeler se viyesinden geride kalmamak gayesi ite ogrenmeyi bir an bile olsa bjrak madan devam ettirmek, bizg<:nson ra gelecek neslin giiniimiizde oldugu gibi ba~kalarma imrenir durumda olmamasl, ge~mi~iyle gurur duyma sml saglamak i~in okumak, ogren mek ~agda~lanndan a~agl kalmamasml saglamak gerekmektedir. Okumak ve ogrenmek i~in sadece ogrenci olunmasl gerekmedi gi, yediden yetmi~e ihtiyaclmlz Birlige QAGRI olan bir konudur. Ciftcinin, memurun, miihendisin, eczacmm, doktorun, subaym velhasil biitiin gorevlilerin gorevlerini daha iyi yapabilmesi amaciyla okumaya ye ogren meye lhtivac vardir. ilgi ve istidatlanrmzm gerektirdigi sekilde zarnarurmzt daha iyi degerlendirmek okumaya ihtiyac vardir. Okumamn en iyi yolunun kitap edinme oldugunu biliriz. Lakin, giinilrntlz insarurun kitaba sahip 01 masrrun pekte kolay olrnadrgt sikca tekrar edilmektedir. Oysa, cesit Ii ahskanhklannuzi gidermek icin gereksiz masraftan kacmmazken, i~ kitap almaya gelince maddi gilciin yetersiz oldugu bahanesine slgml' nz. Sadece ayhk sigara masrafmm TURK insani Bu yurekler Daglar kadar buyuk. Toplarla, giillerle sarsilmaz. Bu gonuller Okyanuslar kadar engin. Dokunmadrkca TORKLUduNE Can dusmaruna bile kin tutmaz. Olume gjder de gulerek Yuzunde tebessum eksilmez. ACI ceker, A<;;kahr lo~ zindanlarda Vatanma ihanet dii~i.inmez. Giilerse <;;i<;;ekler a<;;ar Sevgisi evreni kaplar. Bir kiikremesin yoksa; Kurur ummanlar, Un-ufak olur oniinde daglar. ihtiyar dtinya iyi tamr "TURK" derler bu insanlara, Destanlar yazar, <;;aglara<;;ar Sigmaz tarih kitaplarma... Ali Rlza KARACABEY yansi kadanru bu yo Ida harcayabilsek, ihtiyacrrmz olan kitabi rahatlrkla elde etrnis oluruz. Aynca kisilerin birbirlerinden odiin~ kitap alarak okumavi siirdiirebilecekleri gibi, kiitiiphanelerden yararlanmak en kolay olamdir. EI yazmasi kitaplarla okuma ve ilrni cahsrnalanru devam ettirerek zarnarumn zirvesinde olan bir milletin cocuklan olarak; okumayazma orarumn gecrnise gore kiyaslanamayacak seviyede olmasi, bunca basih yavimn bulunrnasma ragmen, gelisrnis ve gelismekte olar illkeler arasrnda en az okuyan bir toplurn durumuna diismemiz bizirr icin acimlacak bir durumdur. Bu durumdan kurtularak gerekli oku ma aliskanhgrna kavusrnak icin iizerimize dusenl yaprnahviz. Kendimiz okudugumuz gibi yakmlanrmzr, arkadaslanmrzi da bu yonde tesvlk ederek onlann zarnanlanru favdah vonde kullanmalanna katkrda bulunrnahyrz. Okumaya toplum olmaktan kurtulup, okuyan kisilerin yasadrgl bir iilke haline gelmemizde Milli Egitim ve Kiiltiir Bakanllklarma diisen gorev kilcilmsenemez. Maddi imkansrzhklar nedeniyle kurulamayan veya kurulrnus olrnasma ragmen yeterli savrda kitaba sahip olmayan okul kitaphklan ve halk kutuohanelerinin zenginlestirilmesi, yeni kiitiiphaneler acrlarak yaygmlasmasi saglanmalrdrr. Kiiltiir var hklanmlzm devaml ve ileri iilkeler seviyesine ula~abilmemiz i~in tesbit edilecek klstaslar i~erisindeki yaym lara siibvansiyonlar uygulayarak va tanda~lanmlzm okuma ihtiyacmm kar~llanmasmda destek olmasl bek lenir. Boylece, "Devlet Baba" gore vini!lir defa daha yerinde kullanml~ olur. Okuyan, dii~iinen, ara~tjran in sanlar sayesinde "muasjr medeni yet" seviyesine ula~abilecegimiz gozoniine allnacak olursa, deylet millet ikilisinin bu konuda ge~ ka Immadan gerekli tedbirleri alarak, gelecegimizin; yaratlll~ gayesini bi len, kiiltiirlii insanlann olmasml arzu ederiz. 11

14 Sabah olmayabilir bu gece... Doktor beklersiniz giin isrvmcava "SiLAHSIZ, SOPASIZ DV$ECEKStNtZ YOLLARA... YENt kadar. Doktor gelirse bilinki oliim idam GECELERiNt VEYA idamliklari HAZIRLA de gelmistir. ikisi de gelmez, giin YANLARIN ONONE DURACAKSINIZ. KUNDAKTAKi aganr, kuskuva gotlmlr, sevinei deiimidi BEBEKLERi ALIP KA<;IRACAKSINIZ; SEHPANIN, ida MIN OLMADIGI... GECELERiN OLMADIGI YERLERE... de. Deliksiz uykuyu ozler gozleriniz, gunle birlikte. Fakat bozulrnustur uykular, calmrn rsnr hayaller. 'Hie; OLMAZSA ONUN OLUMU SEHPADA OLMASIN' DiYECEKSiNiZ. " Celladlar, zalimler girer rilvaruza. "Seytanl'tdir der ~erre yorarsmrz ruvavi. Uykudur beklernediglniz.. Gelip catrmsnr kaprmza. Belleklerimiz hanralan hatirlamakta idam ONCESi VEYA OLOMON zorluk cekivorsa; yaslanm mazgahn online, hanrlarsrruz belki; C;:aga bas kaldiran cesareti. Mitingleri, forumlan, yiiriiyii~leri, i~galleri, silahlan, bicaklan... Hatirlar SEHBADA OLMASIN BEBEK smlz Roma asillerinin arenalanru... Bugiin hersey bitrnernistir, hersey bitmedigi icin her gilnesle birlikte Nedim DiYEMLi terlersiniz. Bitls- diidiigii sehpaya ~Iktlgmlz geee calacaktir, onlar icin... Gece, Idarnm yiikiinii tasrrnak icin bir omiir gelir dize. "Zindanda dakika farksizdir aydan" diyen sair hakhdrr. Ve hatrralar devam eder rnazgalin onimden uygun adrrnla gecmeye. Hayat cizglrnizin dikenli donemecinden bir kesit bugiin... Zulmiin Belki bir mermi sikacaklar alru Ugrunda acilara, mesakkatlere, i~kencelere talip oldugunuz Ulkuler almrruza vurdugu yazr.; rnza... 7,65'lik bir delikten frskira- Yasamamis olsaydrk keske, eak kanlar. Belki de daragacma "1- heyeean hlizmesivrnis, politikanm Gormeviverseydlk, herkes gibi. karaeaklar sizi.; Beyaz kostiimler ihtirasrvrnrs dersiniz. Aglamakh Bu soruyu cevaplandirmak bi- giydireeekier "rnllli forma" gibi... olur gozleriniz... Mavzer gibi patlar zim elimizde degil... Ak mr, kara rm Resmi tandash bir din i~leri mernuru gelecek; "Hilkilrnete asi gelenler" goz pmarlanmz. "Daha kac insan bilemem? Ama bir yazgi, idam gecesini vasayacak" dersiniz. Bu yazgmm bekleylsi: mealindeki hadisi okuyaeak size. Uygun adimla yiiriiyen hatiralar Bazen krsrak ayagl gibi krv- Belki de sasmp kizrlava kan bagl~1 (- Sey ayak sesleri) hrztanrr.. Haziran sleagi yakar icinizi... Buea Ce rak. Bazen.iimit ve sevinc dolu. vapmaruzi onerecek veya uzuvlarr- Bazen iki el arasma almmrs agrlsl OIZI bilmem hangi hastaneye bagl~lamamzi isteyecek. zaevi'nin kavaklan sinenize getirmez riizgan... ciharu sarsan baslar. Dogurn saner- Ianni hatirlatan sabirh ve kararh' Topluca katledilenlerin icinde Cekic sesleri, kosusturrnalar, bekleyis. de olabilirsiniz.. Fransiz ihtilalinin geriye diidiikleri ahr gotiiriir hanra Ve nihayet oliimii beklemek.., "Kurtar bizi kutsal giyotin" narasina kurban gidebilirsiniz... Hama'da Ian. Malta'da jandarmalar geziyor, Kurtulus yok, oleceksin... "Her eezaevi emniyete ahnmrs. Diriniz nefis oliimii tadaeak". tagutlarm hiikmiiyle sizin de basmr- kadar oliintizde korkulu ve sakla- Kimi bir hastalrkla, kimi bir ka- za bir corap (pardon rnermi] orulebilirdi. [damlarla kutlanan devrim- makh. zada. Belki de cellad ucurup ataeak Cernse sesleri, kosusturan insan kafaruzr. RahatSIZ olaeak bazrlan Ierde idam olabilirdiniz. Sastrrnavrn lann postal vankrsi ve eski boliimkafaruzrn varhgmdan, bir cellad ko- denge olsun diye sizi de sehpava ~I- den gelen Sela deler geeeyi... Gunes karabilirlerdi... paracak onu... Hangi sekilde olursa olsun; mazgal dejiginden ge~memi~tir, ge- Zannedeeekler; sevgileri, imaol, sonu sessizliktir, ebediyete ~Ikan ~ememi~tir bu geee. Sabah olmayafikirlcri 12 de kopardllar... eaktlr bu geee......;; ;y:...o_l_un_se_s_si_z~lig::.~i_ '-----Birlige Rahatsmlz artlk, QAGRI \

15 sabaht beklemiyor ve terlernivorsunuz. Bir yetkili gelir din memuruyla beraber; son lsteklerinizi, son haberlerinizi veya itirafmtzi isterler. iki rekat namaz krlmamz: tavsiye eder namaz memuru. Oysa ki siz, biitiin idam edilen sahabenin hayatrm ezberlemistiniz. Milli forma gecirilir srrtiruza, elleriniz arkaya baglarur. Mertce 01- mek isternistiniz... Yazgr bu dedik; elleri arkada bagll gidiyorsunuz... Siyah paltolu adamlar siizuyorlar, belki korkuyorlar, belki acrvorlar size. Siz butun omrunuz boyunca onlara acrrmstrmz... Haziran gecesi bu gece.; Giinesi, ~i~egi, renkleri ozlernistiniz... Hava saatini bile cok gorduler size. Sehpaya crktrruz, sandalyeyi cekti cellad. Saner bitti. Giine~ davetsiz kalmrs uykusunda. Dostumuz asrlmrs ve kavdi dti ~Ulmii~tUr... Hilkmilnuze kalern kiranlar cekip gittiler. Birgiin bir baskasi icin tekrar gelrnek iizere, Hukmunuze km Ian kalemlerin sesini duvrnadi cihan. Artrk hatrralarrnrza Haziran gecesindeki dostunuzu vazacaksmiz. Bazen birlikte yiiriidugiiniiz sokaklan adimlavacak, oturdugunuz parkta hasbihal edeceksiniz bos sandalyeyle. Veya her ihtilal sene-i devrivesrru tamamlarken.siz idam gecesini dusunecekslniz. Si lahsrz, sopasiz diiseceksinlz yollara... Yeni idam gecelerini veya idamlrklan hazrrlavanlann onilne duracaksrruz, Kundaktaki bebekleri ahp kacrracakstruz; sehparun, idamrn olmadlgl... Gecelerin olmadlgl yerlere... Hi~ olmasa onun ohimii sehpada olmasm diyeceksiniz. Asmasalar insanlarr Klrmasalar gulleri Veya ihtililler idamslz kutlansa Olmasa ayrrlrk, sehpalar olma- sa... bliimu sehpada olmasa bebekle- KADROLASMAK... Ergiiden $EN Hi bilgiye, beceriklilige sahip olrna Evvela en kalbi selam ve hiir- YI musluman olmanrn tabii bir nimetlerimi sunar, havrrh hizrnetlerimeti saymahdrr. Fakat musluman nizin muvaffakiyetle devarnrru dihangi UstUnlUge sahip olursa olsun lerim. bunun kendisine Allah'tan gelip vi "Gelecegin terninan yarrnlanne ona gldecegin! ogreterek baskamill kuracak, yonetecek, soz sahibi olacak gene arkadaslanmrza saha- Ian icin etiket olan zenginlik san, sohret bizim icin merdiven olmahsrnda basanh ihtisas sahibi olacak ve kadrolasmak icin gereken onerni dlr,o da kadrolasana kadar. Herkes nasrl zengin olmak isve degeri verebiliyor muyuz? Bu tek curnle aslrnda cok sey- terse bizim de 0 kadar kadrolasrnaleri ihtiva etmektedir, biz yalnrz ya ihtivacrmrz vardrr. Her rnedenibirkacma deginecegiz. yet goz karnastmci her basanmn Bir cocugun yetisrnesinde ve egititilmi~ cesitli branslarda, bilgi ileride soz sahibi olabilmesi icin ve hiiner kazanmrs insanlar mil!i ve manevi yonden cok iyi ye- ve hiiner kazanrnis insanlarrn eser letistirilrnesi gerekmektedir. Atalan- ri oldugunu unutmamalryrz, Gecirrmzrn bir hakh sozu vardrr: "Ne ltli~ oldugumuz aci tecrubelere daekersen onu bicersin" derler ya bir yair olarak rneseleleri ortaya koycocuga ne verirsen onu ahrsm, mak ve elestirilerde bulunmak ko- Cocugun kafasi bir bos bant gibi- laydir, onernli olan mevcut diizenin dir, onun icin cocuklanrruzt ve ak- hatalarrndan anndirrnak icin hie derabalanmrzrn cocuklarnu yetlstirir- gilse bundan boyle nelerin nasrl ve ken hie olmazsa milli ve manevi ne sekilde yaprlmasi gerektigini bilvonden gerekli bilgiyi vermeye, mek. Bu durumda genis tabanlara kucilk yaslarda baslamahyrz ki bas- vayrlrp kitle hareketine gecip, genis kalarrnrn vanlrs ve sacrna fikirlerini tabandan bir uste super kulturlu kaderken tesbit edip erken teshisini rolan yetistirrneliviz. byle bir kadkoyabi!sin. 0 gencecik beyinleri ro yetistirmeliviz ki birini gorevden kimse vrkayarnasm. Bir insanr ye- alrnca verine atanacak ayru fikirden tistirrnede onu hayata en iyi sekil- bilgi kapasitesine sahip bir ba~kasl de hazlrlama ki~iyi benliginde mev- bulunabilsin. Geni~ bir genel kultur cut kusur ve kotuhiklerden anndl- birikimine sahip olan imanlr, ihlasll np meziyet ve kabiliyetini en UstUn ve kuvvetli bir karakter ki~iligi olan seviyeye getirmeliyiz. Bir miimin ~ocuklanmlzl gelecegin kadrolan ~Uphesiz 'ibadetini yapmakla bera- olarak bakmallylz. ber hiyatrn her alanrnda insanlrga Bir milleti ayakta tutan dil, din hizmet sunan her meslekte soz sahi- hukuk, tarih birligi ve sanat, ekonobi olabilecek kadrolarr yeti~tirmeli- mi ve kendi sahasrnda ihtisas sahibi Viz. Ya~adlgl donemde gerekliligi olmu~ ilmi kadrolardlr. Hi~ bir devrin. ye ge~erliligi tartl~llmayan her tilr- let kadrosuz gu~lenmedigi gibi hi~ Birlige C;;AGRI ~--;--.;

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak " " dersek h 6. olarak sadaka verme.

M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI. lar aha beteri. dir veya 7 2. Y. 4. a bakarak   dersek h 6. olarak sadaka verme. M VE NAZARDAN KORUNMA VE KURTULMA YOLLARI lar aha beteri dir... 1. -3-5 veya 7 2. Y 3. : me sem. 1 (B bir olmaz) 4. a bakarak " " 5. sek, dersek h 6. olarak sadaka verme. 2 3 k, iyilik yapmak, anaya -

Detaylı

Dua ve Sûre Kitapçığı

Dua ve Sûre Kitapçığı Dua ve Sûre Kitapçığı Hazırlayan: Melike MÜFTÜOĞLU instagram.com/oyunveetlinliklerledinogretimi SÜBHANEKE DUASI Allah ım! Sen eksik sıfatlardan pak ve uzaksın. Seni daima böyle tenzih eder ve överim. Senin

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI 24.07.2012 23.07.2012 TESİ 22.07.2012 21.07.2012 RTESİ 20.07.2012 19.07.2012 RAMAZAN TARİH GÜN VAKİT VAİZİN ADI VE SOYADI VA ZIN KONUSU NİLÜFER İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2012 YILI RAMAZAN AYI ÖZEL VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 521 * Anadolu Hoca Ahmed Yesevî Anadolu Haydarî eyhi - Azerbaycan ve Anadolu On / t - -, de Pir olarak kabul ettiler. gelenek ve görenekleri ile

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

KUR'ANDAN DUALAR. "Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru." ( Bakara- 201 )

KUR'ANDAN DUALAR. Ey Rabbimiz, Bize dünyada bir iyilik, ahrette bir iyilik ver. Bizi ateş azabından koru. ( Bakara- 201 ) KUR'ANDAN DUALAR "Ey Rabbimiz Bizi sana teslim olanlardan kıl, neslimizden de sana teslim olan bir ümmet çıkar, bize ibadet yerlerimizi göster, tövbemizi kabul et zira tövbeleri kabul eden, çok merhametli

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE

ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE TASLAK PROJE NİSAN 2014 PROJENİN ADI: ÇALIŞAN GENÇLERLE EL ELE PROJENİN AMACI: 1. Çeşitli nedenlerle eğitim hayatını sürdürmeyip çeşitli sektörlerde çalışan gençlerimize yönelik

Detaylı

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır.

Senin için gelmesi mukadder olan şeylere hırs göstermen yersizdir. Senin için olmayan, başkasının hakkı olan şeylere, hasret çekmen yakışıksızdır. Ciddi olarak Allah a isyan etmekten kaçın. O nun rahmet kapısına devam et. Bütün gücünü ve kuvvetini Allah için harca. Taatında sarfet. Yalvar, ihtiyaçlarını O na arz et. Başını önüne eğ, kork, Hak kın

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır:

1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1 Ahlâk nedir? Ahlâk; insanın ruhuna ve kişiliğine yerleşen alışkanlıklardır. İki kısma ayrılır: 1. Güzel ahlâk 2. Kötü ahlâk 2 Güzel ahlâk neye denir? Allah ın ve Resulü nün emir ve tavsiye ettiği, diğer

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55

Ramazan Manileri // Ramazan Manileri. Editors tarafından yazıldı. Cuma, 25 Eylül 2009 17:55 Ramazan Manileri // Ahmet ağa uyursun uyursun Uykularda ne bulursun Kalk al abdest, kıl namaz Sabahleyin cenneti bulursun Akşamdan pilavı pişirdim Gene karnımı şişirdim Çok mani diyecektim ama Defteri

Detaylı

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31

Edeb Ya Hu! Cumartesi, 03 Ocak :31 Dünya bilimde altın çağını yaşarken insanlıkta yerlerde sürünüyor. Hayâ kalmamış, saygı kalmamış, sevgi kalmamış, büyüğe hürmet kalmamış. Hayatımızda ne eksik biliyor musunuz? Edeb. Edebe hiç önem vermiyoruz.

Detaylı

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52

tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Ağustos :33 - Son Güncelleme Pazartesi, 13 Ağustos :52 ASİLDER in organize ettiği ve çok sayıda genç üyemizin katılımı ile 2-16 Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleşen ASİLDER Umre Organizasyonumuz güzel bir şekilde tamamlanmıştır. Rabbim, bu güzel organizasyona

Detaylı

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun.

Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Otur, hanım otur. Allah aşkına bir otur. Nesrin: Ahmet! Ne oturması! Daha gezecek birçok mağaza var, sen oturmaktan bahsediyorsun. Ahmet: Allah aşkına bir otur hanım. Sabahtan beri dolaşmaktan ayaklarımın

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ

ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ ALLAH TEÂLÂ'NIN ARŞA İSTİVÂ ETMESİ استواء االله عرشه ] تر [ Türkçe Turkish Abdurrahman el-berrâk Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza Şahin 00-43 استواء االله عرشه» باللغة ال ية «عبد الر ن ال اك

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN

GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN 1 ÝMTÝYAZ SAHÝBÝ MUSTAFA KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENÝ VE SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ TALÝP ARSLAN BASKI YERÝ ÇAÐLAYAN A.Þ. TS EN ISO 9001:2008 SER NO: 300-01 SARNIÇ YOLU ÜZERÝ NO:7 GAZÝEMÝR / ÝZMÝR TEL: 0

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti

Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Resulullah ın Hz. Ali ye Vasiyyeti Hz. Ali (kv) bildiriyor: Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı: "Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı Hayat Amaçsız

Detaylı

Dua, kulluğun şuuruna varmak, kusurunun farkında olmak...acizliğinin, çaresizliğinin bilinciyle dergahı ilahiye durmaktır.

Dua, kulluğun şuuruna varmak, kusurunun farkında olmak...acizliğinin, çaresizliğinin bilinciyle dergahı ilahiye durmaktır. Acemiliğimize bağışlandığını ve hoş karşılandığını umduğumuz; dizgi, baskı ve renk ortamı gibi kusurlarımıza rağmen, dergimizin 1. ve 2. sayıları beklentilerimizin de ötesinde bir rağbet gördü ve yüzlerce

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25

Gizlemek. أ Helak etmek, yok etmek أ. Affetmek. Açıklamak. ا ر اد Sahip olmak, malik olmak. Đstemek,irade etmek. Seçme Metnler 25 136. Ey iman edenler, Allah'a, elçisine, elçisine indirdiği kitaba ve bundan önce indirdiği kitaba iman edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, elçilerini ve ahiret gününü inkar ederse, uzak bir sapıklıkla

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ORDU İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) ÜÇ AYLIK VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI 1 M.Süleyman KAYIŞ VAİZ AKYAZI MH. C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Raşit DEMİR VAİZ KARŞIYAKA MH. MERKEZ C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR Mustafa FIRAT VAİZ AZİZİYE (YALI) C. Ö.ÖNCE TEVBE VE İSTİĞFAR ZEYNEP TEKİN

Detaylı

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

2016 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI-SOYADI UNVANI VAAZIN VERİLECEĞİ YER VAAZIN KONUSU AHMET ERDEM İL MÜFTÜSÜ ALİPAŞA CAMİİ Oruçlunun Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ÜNAL TAN İL MÜF. YARD. ŞEHİTLER CAMİİ Oruçlunun Dikkat

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir?

Kurban Nedir Ve Niçin Kesilir? Kurban sözlükte yaklaşmak, yakınlaşmak gibi anlamlara gelmektedir. Kurban, Allah a yaklaşmak ve onun hoşnutluğunu kazanmak amacıyla belirli bir zamanda uygun nitelikteki bir hayvanı kesmektir. Kesilen

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14

Okul Çağı Çocuğunda Sevgi Yetersizliği Çalma Davranışına mı Neden Oluyor? Pazartesi, 02 Eylül 2013 06:14 Hiçbir ihtiyacı olmadığı halde sürekli arkadaşlarının kalem ve silgilerini çalan çocukla yaptığım görüşmede, çocuğun anlattıkları hem çok ilginç hem de Kleptomani Hastalığına çok iyi bir örnektir. Çocuk

Detaylı

ELAZIĞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 3. DÖNEM ( TEMMUZ- AGOSTUS- EYLÜL AYLARI) BAYANLAR VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

ELAZIĞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 3. DÖNEM ( TEMMUZ- AGOSTUS- EYLÜL AYLARI) BAYANLAR VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI ELAZIĞ İL MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 3. DÖNEM ( TEMMUZ- AGOSTUS- EYLÜL AYLARI) BAYANLAR VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI V A İ Z İ N V A A' Z I N NO ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ K O N U S U 1 SÜMEYYE

Detaylı

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANTLAYACAĞNZ TOPLAM SORU SAYS 20 DİR. ÖNERİLEN YANTLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADR. 1) Annemize Babamıza 3) İnsanda yardımlaşma, cömertlik, insan sevgisi

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ 7. 10. Ey Resûl! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan O nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan koruyacaktır. Doğrusu Allah, kâfirler

Detaylı

NAMAZIN RUHU NAMAZIN RUHU CAMİ VE NAMAZ

NAMAZIN RUHU NAMAZIN RUHU CAMİ VE NAMAZ 1 1.10.2015 PERŞEMBE MUSTAFA ÖNER VAİZ ATİK İBRAHİM PAŞA C. Ö.ÖNCE MADDİ TEMİZLİK 1.10.2015 PERŞEMBE İLKAY İYİBİLGİN VAİZ İMAM HATİP LİSESİ C. Ö.SONRA MADDİ TEMİZLİK 1.10.2015 PERŞEMBE FATMA ÇELENK KAYMAZ

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. . ETKİNLİKLERİN İLK HAFTASINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR. OKULUMUZDA AYNI GÜN İÇİNDE TÜM ŞUBELERİMİZDE ÖĞRETMENLERİMİZİN ÖZVERİLİ KATILIM İLE 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNİN ENGELLENMESİ

Detaylı

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti

Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti Hac & Umre Kültür Turları Uçak Bileti İnanç odaklı bir firma olarak biz, Hz. Allah ın ve Resulullah Efendimiz in (s.a.v.) misafirlerine hizmet etme şuuruna sahibiz 29 yıllık tecrübemiz ve yüksek ilmi değerlerle

Detaylı

Güzel Ahlâkı Kazanmak

Güzel Ahlâkı Kazanmak Ramazan, Allah a yakınlaşma vesilesidir. Oruç tutan insan Allah ın beğendiği davranışlar sergilemeye, nefsinin tutkularından sakınmaya çalışır. Şeytana karşı dikkatli ve şuurludur, vicdanının doğruyu fısıldayan

Detaylı

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir?

Question. Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Question Masumların (Allah ın selamı üzerlerine olsun) velayet hakkına sahip olduklarının delili Nedir? Answer: Dört ana kaynağa yani Kur an a, sünnete, akıla ve icmaya dayanarak Masumların velayet hakkına

Detaylı