SİRKÜLER: 2014/055 BURSA,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, 25.06.2014"

Transkript

1 SİRKÜLER: 2014/055 BURSA, Konu:2014 Yılı Mali Tatil Uygulamaları hakkında Sayın Mükellefimiz, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. maddesi gereği 2014 yılında tarihleri arası mali tatildir. (20 Temmuz 2014 Pazar gününe rastladığı için mali tatilin son günü 21 Temmuz 2014 olacaktır.) Bu sirkülerimizde bu konu üzerinde duracağız. Mali tatil uygulamasına ilişkin açıklamalar; Maliye Bakanlığı nca yayınlanan 1 sıra no.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nca yayınlanan 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile yapılmıştır. MALİ TATİLİN UYGULANACAĞI TARİHLER: 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. hükmü yer almaktadır. Buna göre, 2014 yılında mali tatil Salı günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecektir. MALİ TATİL KAPSAMINDA OLMAYAN SÜRELER: 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (7) numaralı fıkrasında, Gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak mali tatil uygulanmaz. hükmüne yer verilmiştir. Söz konusu fıkra hükmüne göre, gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen (ithalde alınan katma değer vergisi, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi gibi) vergi, resim ve harçlar hakkında mali tatil uygulanmayacaktır. Ayrıca, kaynak kullanımını destekleme fonu kesintilerine ilişkin olarak verilmesi gereken bildirimlerin verilme ve ödeme süreleri de mali tatil nedeniyle uzamayacaktır.

2 Diğer taraftan, özel kanunlarında ödeme süreleri tespit edilmemiş amme alacaklarının ödeme sürelerinin, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tayin edilmesi ve tayin edilen sürelerin de mali tatile rastlaması halinde bu alacaklar için belirlenen ödeme sürelerinin, mali tatil nedeniyle uzaması söz konusu olmayacaktır YILI MALİ TATİL NEDENİYLE BEYAN VE ÖDEME TARİHLERİ UZAYAN BEYANNAME VE BİLDİRİMLER BEYANNAME/BİLDİRİM ÇEŞİDİ İLK BEYAN SON BEYAN SON ÖDEME GÜNÜ GÜNÜ GÜNÜ Haziran 2014 Dönemine Ait Gelir / Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyan ve Ödemeleri Nisan- Mayıs- Haziran 2014 Dönemine Ait Gelir/ Kurumlar Vergisi Stopajının ve Damga Vergisinin Muhtasar Beyanname ile Beyanı ve Ödemeleri ( Üç Aylık) Nisan- Mayıs- Haziran /2014 Dönemine Ait GVK Geçici 67. Mad. Kapsamında Yapılan Tevkifatlara ilişkin Muhtasar Beyanı ve Ödemesi Haziran 2014 Dönemine Ait Katma Değer Vergisi (KDV) Beyan ve Ödemesi Haziran / 2014 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Haziran 2014 Dönemine İlişkin Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi

3 Haziran 2014 Dönemine Ait Kolalı Gazoz, Alkollü İçecekler ve Tütün Mamullerine ilişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Haziran 2014 Dönemine Ait Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Haziran 2014 Dönemine Ait Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisinin (Tescile Tabi Olmayanlar) Beyanı ve Ödemesi (com) Haziran 2014 Dönemine Ait Özel İletişim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Haziran 2014 Dönemine Ait Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinin Beyanı ve Ödemesi Haziran 2014 Dönemine Ait Şans Oyunları Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 1-15 Temmuz 2014 Dönemine Ait Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisinin Beyanı ve Ödemesi 16/07/ /07/ /07/2014 Haziran / 2014 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi ve Ödenmesi 01/07/ /07/ /07/2014 *(ÖNEMLİ NOT: TEMMUZ 2014 TARİHLERİNİN RAMAZAN BAYRAMI NEDENİYLE RESMİ TATİL OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ)

4 2014 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ BİLGİLER 28 Mart 2007 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ilişkin 1 Sayılı Genel Tebliği 30 Haziran 2007 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Sosyal Güvenlik Uygulamasına ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 30/06/2007 Tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan tebliğ güncelliğini korumaktadır. com 5604 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasında, "Her yıl temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) malî tatil uygulanır. Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlar. Buna göre 2014 mali tatili 01 Temmuz 2014 Salı günü başlayacak, 21 Temmuz 2014 tarihinde sona erecektir. (20 Temmuz Pazar Gününe rastladığı için son gün 21 Temmuzdur.) Verilme süresinin son günü mali tatil süresine veya mali tatilin son gününü izleyen yedinci güne rastlayan vergilere ilişkin beyannamelerin 2014 yılı için 28 Temmuz 2014 Tarihine, (27 Temmuz Pazar Gününe rastladığı için son gün 28 Temmuzdur.) Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de 30 Temmuza uzamış sayılacaktır. İlgili tebliğ hükümlerine göre bazı bilgiler şöyledir; Mali tatil nedeniyle beyan ve ödeme süreleri değişen vergi beyannameleri ve SGK bildirgesine ilişkin bilgiler yukarıdaki tabloda belirtilmiştir. Vergi idaresi tarafından yapılan incelemeler sonucu uygulanan vergilerin vadesi mali tatile rastlayan vergi, resim ve harçlar ile vergi cezaları ve gecikme faizlerinin ödeme süresi. İnceleme sonucu hesaplanan vergilere ve/veya kesilen cezalara karşı uzlaşma talep etme veya cezada indirim hükümlerinden yararlanmak amacıyla yapılacak başvurulara ilişkin süreler. Devamlı bilgi verme hükümleri kapsamında verilmesi gereken bilgilerin verilmesine ilişkin süreler. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli sürelerde yapılması gereken muhasebe kayıt süreleri, bildirim süreleri ve vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma süreleri mali tatil süresince işlemez. Belirtilen süreler mali tatilin bitiminden itibaren tekrar işlemeye başlar. Aramalı incelemeler hariç olmak üzere, mali tatil süresince inceleme amacıyla defter ve belgelerin ibrazı talep edilemez, mükellefin işyerinde incelemeye başlanılmaz. Tatil süresince, vergi ve ceza ihbarnameleri ile mahsup taleplerine yönelik olanlar hariç, bilgi isteme talepleri mükelleflere, vergi ve ceza sorumlularına bildirilmez. Ancak tatil süresi içinde gerçekleşen tebligat işlemlerinde süre, mali tatilin son gününden itibaren işlemeye başlar.

5 Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır. *2014 YILINDA MALİ TATİL KAPSAMINA GİREN BİLDİRİMLER VE ÖDEMELER 1.İşyeri Bildirgesi 5510 sayılı yasanın 11. maddesine göre İşveren tarafından en geç sigortalı çalıştırmaya başlandığı tarihte SGK ya verilmesi gereken işyeri bildirgesi, bu tarihin mali tatile rastlaması durumunda, bildirgenin verilme süresi 27 Temmuza kadar uzamaktadır. (2014 Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür) Örnek: 15 Temmuz tarihinde işyeri açarak sigortalı çalıştırmaya başlayan işveren, bu işyerine ait işyeri bildirgesini 27 Temmuz tarihine kadar verebilecektir Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür 2. İşe Giriş Bildirgesi 5510 sayılı yasanın 8. maddesinde işe giriş bildirgelerinin yasal verilme süreleri belirtilmiştir. İlk defa tescil edilen işyerleri ile yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında sefer esnasında işe alınan sigortalılar için, işe alındıkları tarihten itibaren bir ay, inşaat, başlıkçılık ve tarım işlerinde çalışanlar için, işe alındıkları gün, diğer işyerlerinde çalışanlar için, işe başlamadan bir gün önce sigortalı işe giriş bildirgesinin SGK ya internet ortamında verilmesi gerekmektedir. İşe giriş bildirgesinin son verilme tarihinin Mali tatile rastlaması durumunda, bu süreler 27 temmuz tarihine uzamaktadır Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür Örnek: İlk defa 5 Haziranda tescil edilen bir işyerinde, aynı tarihte işe alınan sigortalıya ait işe giriş bildirgesinin son verilme zamanı 5 Temmuz iken, Mali tatil dolayısıyla bu süre 27 Temmuza uzamaktadır Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür 4/b (bağ-kur) kapsamında olanları bildirmekle yükümlü olanlar için de mali tatil uygulaması geçerlidir. Örnek: ABCD Anonim Şirketine ortak iken tarihinde yönetim kuruluna seçilen Ali Bey in sigortalı işe giriş bildirgesi, Şirket tarafından 15 gün içinde en geç tarihinde SGK ya verilmesi gerektiği halde mali tatil nedeniyle, yasal verilme süresi tarihine kadar uzayacaktır. 3. İşten Ayrılış Bildirgesi Sigortalı işten ayrılış bildirgesi, 5510 sayılı yasanın 9. maddesine göre, sigortalılığın sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde SGK ya verilmelidir. 4/a (SSK) kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce bu bildirim e-sigorta ile internet yoluyla yapılmaktadır.

6 Örnek: 28 Haziran 2014 tarihinde işten ayrılan sigortalı Ali Bey adına işten ayrılış bildirgesinin işverence 8 Temmuz tarihinde SGK ya e-sigorta yoluyla verilmesi gerekirken, mali tatil nedeniyle 2014 Yılı için 28 temmuz tarihine kadar verilebilecektir. Örnek: X Ltd. Şti. ortağı Hasan Bey, şirket ortaklığından 25 haziran tarihinde ortaklar kurulu kararı ile ayrılmıştır. Hasan Bey e ilişkin en geç 05 Temmuz tarihinde verilmesi gereken sigortalı işten ayrılış bildirgesi X Ltd tarafından mali tatil dolayısıyla 2014 Yılı olduğu için 28 temmuz tarihinde verildiği durumda yasal sürede verilmiş olacaktır. 4. Aylık Prim Hizmet Belgeleri Resmi işyerleri ile ayın 15 i ila müteakip ayın 14 ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri(3), aylık prim hizmet belgelerini takip eden takvim ayının 7 sine kadar e-sigorta yoluyla SGK ya vermeleri gerekmektedir. Örnek: TERS işlem gören özel sektör işyeri, Mayıs aylarına ait aylık prim hizmet belgesini 07 Temmuza kadar vermesi gerekirken mali tatil dolayısıyla 2014 yılı olduğu için 28 temmuz tarihine kadar verebilecektir. 5. SGK ya yapılacak İtirazlar SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına 15 gün içinde yapılması gereken itiraz süresinin, resen hesaplanan prim borçlarına bir aylık itiraz süresinin, asgari işçilik tespit komisyonunca belirlenen orana bir aylık itiraz süresinin ve SGK tarafından tespit edilen kısa vadeli sigortalar prim oranına itiraz süresinin son günlerinin mali tatile denk gelmesi hallerinde de bu süreler 27 Temmuza kadar uzamaktadır. (2014 Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür) Örnek: SGK tarafından uygulanarak 17 Haziranda işverene tebliğ edilen idari para cezasına yasal itiraz süresi 02 Temmuz iken mali tatil nedeniyle bu süre 2014 yılı için 27 temmuz tarihine uzamaktadır. 6. Prim ve İdari Para Cezası Ödemeleri Son ödeme tarihi Mali tatile rastlayan prim ve idari para cezası ödemeleri de mali tatil kapsamında 27 Temmuz tarihine kadar ödenebilecek, yapılan bu ödemeler yasal sürede ödenmiş olarak değerlendirilecektir. (2014 Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür) Örnek: 4/a kapsamında sigortalı çalıştıran Seyhan Belediyesi, 2014/05. ay primlerini 14 Temmuz 2014 tarihinde ödemesi gerekirken mali tatil uygulaması dolayısıyla, bu primleri 2014 Yılı için 28 Temmuz 2014 tarihine kadar gecikme zammı ve gecikme cezası olmadan ödeyebilecektir. Örnek: Kendisine 16 Haziranda idari para cezası tebliğ edilen işveren, 01 Temmuz tarihinde ödemesi gereken bu cezayı 27 Temmuz tarihine kadar % 25 indirimli olarak ödeyebilecektir. (2014 Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür) Örnek: Askerlik borçlanması yapan ve ödemesi gereken tutar 10 haziran tarihinde kendisine tebliğ edilen Kerim Bey, bir ay içinde 10 Temmuza kadar ödemesi geren askerlik borçlanma bedelini, mali tatil dolayısıyla 27 Temmuza kadar ödediği durumda borçlanması geçerli sayılacaktır. (2014 Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür)

7 *TEMMUZ 2014 TARİHLERİNE İLİŞKİN BİLDİRİM VE ÖDEMELER temmuz arası mali tatil olarak ihdas edilmiş ve bu sürelerde yapılması gereken bildirim ve ödemeler için ilave 7 günlük bir süre tanınmıştır. Aynı şekilde temmuz tarihlerinde yapılması gereken bildirim ve ödemeler de 27 temmuz tarihine kadar yapılabilecek ve 27 temmuz tarihinde yapılan bildirimler yasal sürede yapılmış olarak değerlendirilecektir. (2014 Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür) *2014 MALİ TATİL KAPSAMINA GİRMEYEN BİLDİRİMLER tarihli resmi gazetede yayınlanan 5604 sayılı mali tatil ihdas edilmesi hakkında kanunun 2 nci maddesinin uygulanmasına ilişkin tebliğin 8. maddesinin (b) bendinde, İş kazası ve meslek hastalığına ilişkin bildirimler ile rapor alan sigortalılar için yapılacak olan çalışılmadığına dair bildirimlerin 5604 sayılı mali tatil kapsamında olmadığı ifade edilmektedir. Buna göre iş kazası bildirimleri ile meslek hastalığı bildirimlerinin mali tatile rastlaması durumunda da 5510 sayılı yasada öngörülen 3 günlük süre içinde SGK ya bildirilmesi gerekmektedir. MuhasebeDR.com Yine istirahat raporu kullanan sigortalılara ilişkin çalışılmadığına dair bildirim girişinin e-sigorta üzerinden mali tatile denk gelip gelmediğine bakılmaksızın 5 günlük yasal süre içinde yapılması gerekmektedir. *DENETİM VE TEBLİGATLAR SGK mali tatil esnasında denetim, tespit, kontrol ve tarama yapabilecektir. Aynı zamanda Kayıt ve Belge ibrazı için tebligat gönderebilecek, ancak kayıt ve belgelerin ibrazı için verilen sürenin son günün mali tatile rastlaması halinde 27 temmuza kadar süre uzayacaktır. (2014 Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür) SGK 5510 sayılı yasanın 100. maddesi kapsamında da bilgi ve belge isteyebilecek, bununla ilgili sürenin son gününün mali tatile rastlaması halinde de süre 27 temmuza uzayacaktır. (2014 Yılı için 28 Temmuz 2014 Pazartesi son gündür) Bilgi edinmenizin faydalı olacağını düşünmekteyiz. Saygılarımızla, EKREM ALFATLI YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR > Yayınlanmış Sirkülerimizin tamamına adresinden ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz.(?)

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA 2015 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, İst. 26/06/2015 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiş bulunan 5604 sayılı

Detaylı

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI

I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI I- VERGİ MEVZUATI II-SOSYAL GÜVENLİK-ÇALIŞMA MEVZUATI Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatilde İşlemeyen (Duran) Süreler Mali Tatil Kapsamında Olmayan İş ve İşlemler Mali Tatil Kapsamında Olan

Detaylı

Tarih : 02/08/2007 Sirkü No : Sirkü 2007/021 Konusu : Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğler

Tarih : 02/08/2007 Sirkü No : Sirkü 2007/021 Konusu : Mali Tatil Uygulamasına İlişkin Tebliğler FANUS YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. Merkez Efendi Mah. Güney Yanyol Akdaş Blok Giriş Katı No:2 Cevizlibağ Zeytinburnu İSTANBUL Tel : 0212.416 7153-54-55 Fax : 0212.416 7156 Mobil : 0544 711 8712 www.fanus-ymm.com

Detaylı

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi

TORBA YASA MEVZUATI. ORTAK Seminer Merkezi amaç öğrenmekse çözüm ORTAK Seminer Merkezi TORBA YASA MEVZUATI (6552) İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR

Detaylı

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır.

(3) 6552 sayılı Kanunun 79 uncu maddesinde yer alan 31/12/2014 tarihi 30/6/2015 tarihine karar uzatılmıştır. Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri MADDE 1 (1) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Ücretsizdir Bu yayına elektronik ortamda http://www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No:101 Aralık 2009 Vergi takviminde yer alan

Detaylı

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 1 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir.

6111 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde kapsama giren alacaklar, alacaklı idareler itibarıyla belirlenmiştir. Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) (Yürürlülük:12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 6111 sayılı

Detaylı

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014

2015 VERGİ TAKVİMİ. Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 195 Aralık 2014 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI;

1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 1)-VERGİ BORÇLARINI YENİDEN YAPILANDIRILMASI; 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun (TORBA

Detaylı

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1)

AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) AZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (27/09/2014 tarih ve 29132 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanmıştır) 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı

Detaylı

10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan "Torba Kanun" olarak da bilinen İş Kanunu ile

10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan Torba Kanun olarak da bilinen İş Kanunu ile 1 10 Eylül 2014 tarihli Meclis Genel Kurulu toplantısında kabul edilerek 6552 kanun numarasıyla yasalaşan "Torba Kanun" olarak da bilinen İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile

Detaylı

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015

12 Ocak 2015 23 Ocak 2015 15 Ocak 2015 26 Ocak 2015 20 Ocak 2015 2015 VERGİ TAKVİMİ Vergi takviminde yer alan tarihler, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 18. maddesi uyarınca, sürelerin son gününün resmi tatile rastladığı durumlarda, tatili takip eden ilk iş günü olarak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 64399925/031-811 25/09/2014 Konu : Kurum alacaklarının Geçici 60 ıncı madde uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

15.10.2014/1-1 ÖZET :

15.10.2014/1-1 ÖZET : 15.10.2014/1-1 11.09.2014 TARİH VE 29116 (MÜKERRER) SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN 6552 SAYILI KANUN İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA OLAN BORÇLARIN BAZI ŞARTLAR ALTINDA YAPILANDIRILMASI İMKANI GETİRİLDİ

Detaylı

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ

İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 1 İŞVERENLERE YÖNELİK SİGORTA PRİM DESTEKLERİ 2 5746 SAYILI KANUN GEREĞİNCE UYGULANAN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE SİGORTA PRİM DESTEĞİ 3 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) FAALİYETLERİNDE

Detaylı

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında "(1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen;

6552 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin birinci, ikinci ve on altıncı fıkralarında (1) Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsil edilen; Page 1 of 61 BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Gazete No 29132 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2014 Kapsam 6552 sayılı Đş Kanunu ile

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENĐDEN YAPILANDIRILMASINA DAĐR GENEL TEBLĐĞ (SERĐ NO: 1) Resmi Sayısı Resmi Tarihi Kapsam Gazete Gazete 29132 27.09.2014 6552 sayılı Đş Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık. Sayı: 2014 050 29.09.2014 Sirküler Sayı: 2014 050 29.09.2014 Konu: Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Genel Tebliğ (Seri No: 1) KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMINDAKİ ALACAKLI İDARELER VE

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) Maliye Bakanlığından: BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6552 sayılı îş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES

6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES 6552 SAYILI (TORBA) KANUNUN VERG VE SOSYAL GÜVENL K UYGULAMALARI YÖNÜNDEN DE ERLEND R LMES Hazırlayanlar: Uğur DOĞAN Ömer ERDAL Vergi Müfettişi Vergi Müfettişi 5510 SK. KAPSAMINDAK KURUM ALACAKLARININ

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) BAZI ALACAKLARIN 6552 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 27.09.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29132 (SERİ NO: 1) İçindekiler I- KANUNUN 73 ÜNCÜ MADDESİNE

Detaylı

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir.

Bu sirkülerimizde sadece 73. Madde hükmü ile yapılan düzenlemelere kendi görüşlerimizle birlikte yer verilmiştir. SİRKÜLER TARİHİ : 15/9/2014 SİRKÜLER NO : 2014/55 VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552 sayılı Kanunun 73. Maddesi ile Maliye

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * Vergi borçlarının yeniden yapılandırılması VERGİ BORÇLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASI: SİRKÜLER NO:2014/55 15/9/2014 11 Eylül 2014 tarihli mükerrer sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6552

Detaylı

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER

VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER VERGİ, SGK VE ODA BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI, KASA AFFI VE MUHASEBE KAYITLARI İLE DİĞER KONULARDA ÖZET BİLGİLER 1 Değerli Üyemiz, 15/09/2014 6552 Sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR 6552 SAYILI KANUNA GÖRE BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI Adana, 17.11.2014 İbrahim GÜLER * Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi A- VERGİ DAİRESİ VE BELEDİYELERE OLAN BORÇLAR

Detaylı