Engineering Surveying Co.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Engineering Surveying Co."

Transkript

1 Engineering Surveying Co.

2

3 KÖRFEZ HARÝTACILIK PLANLAMA LÝMÝTED ÞTÝ. KÖRFEZ ENGINEERING SURVEYING CO. KURULUÞ KÖRFEZ Ltd. Þti yýlýnda Fethiye de Harita ve Mühendislik bürosu olarak faaliyetlerine baþlamýþtýr yýlýnda þirketleþerek ana faaliyet alanlarýný Haritacýlýk, Mühendislik projeleri ve inþaat olarak belirlemiþtir yýlýndan itibaren faaliyet alanlarýna hava fotoðrafçýlýðýný da dahil ederek, geleceðe daha dinamik ve kurumsal yapýsý daha saðlam bir organizasyon devretmek için yatýrýmlarýný sürdürmektedir. HARÝTACILIK ve MÜHENDÝSLÝK Grubun ilk firmasý olan Körfez Ltd. Þti. Haritacýlýk ve Mühendislikte kendi bilgi birikimi, kadrosu ve tam donanýmlý fotogrametri uçaðý ile digital fotogrametrik haritalar, ortofoto haritalar, uzaktan algýlama projeleri, DTM/DEM uygulamalarý, geodezik ölçmeler, sayýsal kadastro ve kamulaþtýrma projeleri gerçekleþtirmektedir. Bu uzmanlýk alanlarýna zaman içinde yapý ve yol mühendisliði dallarýnýda ekleyerek kapsamlý bir mühendislik þirketi haline gelmiþtir. KALÝTE Haritacýlýk ve Mühendislik hizmetleriyle, deðiþik Ýnþaat alanlarýndaki, baþarýlý çalýþmalarýyla sektörde 30 yýlý geride býrakmaya hazýrlanan Körfez Ltd. Þti. ISO-9001 kalite yönetim belgesi ile esas olarak kuruluþundan beri uygulamýþ olduðu kalite anlayýþýný belgelemiþtir. MÝSYON KÖRFEZ bu gün artýk sadece Türkiye deðil Suudi Arabistan, Libya ve Azerbeycan da kurumsal kimliði ile bulunmaktadýr. Önceliðimiz, bu ülkelerde önemli görevler üstlenmek ve bu görevleri takdirle tamamlayarak, hedeflemiþ olduðumuz þekilde inþaat ve mühendislik alanlarýna evrensel boyutta katkýlar sunmaktadýr. VÝZYON KÖRFEZ tüm projelerinde daima; toplumun kalkýnmasýný, insan mutluluðunu, çalýþanlarýnýn ve müþterilerinin memnuniyetini ön planda tutmayý ilke edinmiþtir. Firmamiz aldýðý her iþi zamanýnda, bütçesinde ve kalite deðerleri içinde bitirmiþ ve bitirmeye devam edecektir. Sizinle de çalýþma ayrýcalýðýný yaþayalým, Tecrübe ve birikimlerimizi paylaþalým, Hayal ettiklerinizi gerçekleþtirelim... BRIEF INTRODUCTION History Korfez, the flashing name of Quality in the Turkish Mediterranean Region, established in Fethiye at 1982 for the idea of Let's realize what you dream Surveying & Engineering Korfez Surveying & Engineering Co Inc., the first company of the Korfez Group, became a remarkable name through the region by forming its own know-how and intellectual capital. With this capital and fully furnished equipment including plane, he performs digital photogrammetric mapping, geodesic measurements, cadastral mapping, application and nationalization drawings, digital orthophoto mapping, remote sensing, DTM / DEM applications, and etc. In the course of time, Korfez Group has extended its expertise by adding the Road and Structural Engineering divisions to its structure in order to reach the excellence and aimed complete client satisfaction. Quality Getting ahead of 30 years with satisfactorily completed projects in Surveying &Engineering services and in the construction field, the Quality concept priority of Korfez Group has been certified with ISO 9001 Certificate. Mission Today, our mission is to spread the services of Korfez Group not only in Turkey but also especially in Saudi Arabia, Bosnia, Libya and Azerbaijan. Our corporate priority is to undertake important projects in these countries and to make universal contributions to Engineering and Construction with the satisfactory completions as we targeted. Vision Our vision is to keep foreground; the development of the societies we served, well being and happiness Client and employee satisfaction Korfez is aware of the success of the Project is to complete on time, on budget and within the limits of the Quality. We esteem working with you a privilege, Let's share our experience and knowledge Let's realize what you dream

4 HAVADAN FOTOÐRAF ALIMI AERIAL SURVEYING CESSNA T-206H DIMAC ULTRA WIDE+ CESSNA 402B VEXCEL UCX PIPER PA31-P

5 HAVA FOTOÐRAFÇILIÐI GSM 3000 MOUNT VEXCEL UCX P I P E R N AVA J O PA 3 1 P, CESSNA T-206H ve CESSNA 402B MODEL uçaklarýmýz haritacýlýk ve fotogrametri hizmetleri için ideal ve en yeni teknolojik özelliklere sahiptir. Günümüzde Körfez artýk Dünya nýn her köþesinde, her türlü havadan veri toplama projesini yapabilecek üstünlüðe sahip Türkiye nin önde gelen firmalarýndan birisi haline g e l m e n i n g u r u r u n u taþýmaktadýr. VEXCEL UCX ile DIMAC Ultrawide+ Digital Kamera, GSM 3000 mount ve APPLANIX P o s t r a c k U ç u þ y ö n e t i m sistemleri gibi en iyi dijital, optik, elektronik ekipmanlarý ve geçmiþ tecrübesi ile bütün g e r e k s i n m e l e r i n i z e h i t a p etmektedir. AERIAL SURVEYING Our PIPER NAVAJO PA31P, CESSNA T-206H and CESSNA 402B Model planes possess ideal and latest technological features for mapping and photogrammetrical services. DIMAC ULTRA WIDE+ APPLANIX FMS Nowadays, Körfez is proud of having become one of the prominent companies in Turkey capable of carrying out projects about collection of aerial data throughout the world. With the best digital, optical and electronic equipment such as the VEXCEL UCX and DIMAC Ultrawide+ Digital Camera, G S M m o u n t a n d APPLANIX Postrack Flight Management systems, couples with the past experiences, we are ready to meet all your requirements.

6 FOTOGRAMETRÝ PHOTOGRAMMETRY TEKNOLOJÝ, BÝLÝM ve SANATIN SÝHÝRLÝ BÝRLEÞÝMÝ FOTOGRAMETRÝ Fotogrametri bir veri toplama yöntemidir, genel olarak tanýmlanacak olursa; özel resim çekme ekipmanlarý ile donatýlmýþ uçaklarda birbirine bindirmeli olarak alýnan hava fotoðraflarýnýn bilgisayarda yeniden modellenerek yeryüzü koordinat sistemine göre referanslandýrýlmasý ve resimlerin bindirmeli alanlarýnda 3 boyutlu görüntü oluþturularak bu 3 boyutlu görüntülerden veri toplanmasý olarak tarif edilebilir. Fotogrametri, Halihazýr haritalarýn üretilmesinden, sayýsal yükseklik modellerinin oluþturulmasýna, ortofoto üretiminden arazi simülasyonlarýna kadar çok geniþ bir alanda kullanýlmaktadýr. Körfez firmasý mevcut personel kalitesi, yazýlým ve donaným parký ve tam donanýmlý 2 uçaðý ile 30 yýllýk tecrübesini harmanlayarak dünyanýn her köþesinde, her türlü projeyi yüzde yüz müþteri memnuniyeti saðlayarak yerine getirmeye devam etmektedir. FOTOGRAMETRÝK HÝZMETLERÝMÝZ - Hava Fotoðrafçýlýðý - Havai Dengeleme - Fotogrametrik Dijital Harita - Dijital Arazi ve Yükseklik Modeli - Ortofoto ve Ortomozaik - 3D Modelleme - Uçuþ Animasyonu THE MAGICAL COMBINATION OF THE ART, SCIENCE AND TECHNOLOGY- PHOTOGRAMMETRY Simply photogrammetry is a data collection method, the general description of photogrammetry is as follows ; The georeferencing of the overlapped images which are extracted by the aerial cameras from aircrafts according to desired coordinat system then the collecting data from 3D views.. Today photogrammetric methods have a wide usage from producing line maps to create digital terrain models and from orthophoto maps to fly trough animations. Korfez company is ready to perform every kind of mission in any part of world with it's 2 fully equipped aircrafts and more than 30 years experience.. OUR SCOPE OF SERVICES; -Aerial surveying -Aerial triangulation and adjustment -Photogrammetric line map -DTM and DEM collection -Orthophoto and Mosaicing -3D Visualisation and Modelling -Fly Throught animations

7 FOTOGRAMETRÝK VEKTÖR HARÝTA PHOTOGRAMMETRIC VECTOR MAP FOTOGRAMETRÝK VEKTÖR HARÝTALAR Georeferanslandýrýlmýþ resim çiftlerinden oluþturulan stereo görüntülerin iþlenmesi yolu ile oluþturulurlar, her anlamda geodezik vektörel haritalar ile ayný iþlev ve hassasiyete sahiptirler ve harita ihtiyacý olan her alanda kullanýlýrlar. Körfez olarak hem Türkiye de hemde yurtdiþýnda pek çok baþarýlý projeye imza atmýþ olmanýn gururunu yaþamaktayýz. En büyük amacýmýz ürettiðimiz verilerin hem hassasiyet hemde görsellik anlamýnda en üst standartlarda üretilmesi ve sunulmasýdýr. Bu konudaki en büyük referansýmýz ise bugüne kadar saðlanan müþteri memnuniyetidir. Ürettiðimiz vektörel haritalar pek çok yol, baraj, alt yapý, kadastro, toplulaþtýrma ve planlama projelerinde baþarý ile kullanýlmýþtýr. PHOTOGRAMMETRIC LINE MAPS Photogrammetric line maps are extracted from georeferenced 3D models. They have the same technical specifications and precise with the maps produced by geodetic ways. Photogrammetric vector maps can be used in every area we need map. We are proud of execution of many succesfull projects. Targeting to provide accurate products to the our customers in highest quality standarts. Korfez is glad with the total Client satisfaction. As Reference of Korfez, World-wide produced line maps are used in many projects in different types of the projects such as roads, dams, powerplants, infrastructural works, cadastre, consolidation jobs.

8 ORTOFOTO ORTHOPHOTO ORTOFOTO ve ORTOMOZAÝK Ortofotolar genel tanýmý ile ölçek farklýlýklarý giderilmiþ ve georeferanslandýrýlmýþ görüntülerdir. Firmamýz bu güne kadar pek çok baþarýlý ortofoto projesi gerçekleþtirmiþtir. Körfez firmasý tarafýndan yapýlan ortofotolar; Kadastro, planlama, altyapý, yol, enerji, toplulaþtýrma projelerinde verimli olarak kullanýlmaktadýr. ORTHOPHOTO VE ORTHOMOSAIC We can define the orthophotos as the georeferenced and scale difference free images So far Korfez has executed many succesfully orthophoto projects and these ortophotos are used at Cadastre, Infra structural works, Highway, Dams, Power plants, Consolidation projects efficiently.

9

10 3D GÖRÜNTÜLEME VE MODELLEME 3D VISUALISATION & MODELLING 3D MODELEME 3D modelleme iki yöntem ile yapýlabilir; 1- Fotogrametrik olarak üretilen vektörel haritalarýn sayýsal yükseklik modeli kullanýlmasý ile volumetrik hale getirilmesi ve bina yüzeylerine tekstür geçirilmesi. 2- Lidar (Airborne Laser Scanner) kullanýlarak toplanýlan verilerden model oluþturulmasý. 3D modeller özellikle þehir alanlarýnda kullanýcýya þehir dokusu hakkýnda önemli ipuçlarý verirler, bilinen bir çok uygulama da belediyeler, þehirlerinin 3D modellerini web sayfalarýndan yayýnlayarak dünyanýn her yerinden insanlara ulaþma ve þehirlerini tanýtma imkaný bulur. Bu uygulama özellikle turislik amaçlar için çok uygundur, her geçen gün geliþen veri toplama teknikleri ile çok daha hýzlý ve saðlýklý þehir modelleri oluþturulabilmektedir. 3D MODELLING 3D Modelling can be done by 2 ways ; 1- By creating the volumetric maps from the photogrammetric line maps by using Digital Terrain Models and covering by texture 2- By using the 3D City Models which are extracted by Airborne Laser Scanners 3D City models give important informations about the cities to to service providers. The municipalities can have a chance to reach a lot of peoples by publishing these from their web pages and they can present the comprehensive city introduction easily This applications are used with the touristic purposes in particular. It is possible to collect faster and easier data with the new technologies..

11 SAYISAL ARAZÝ / YÜKSEKLÝK MODELLERÝ DIGITAL TERRAIN & SURFACE MODEL SAYISAL YÜKSEKLÝK MODELLERÝ Sayýsal yükseklik modelleri arazinin topðrafyasýný gösteren modellerdir, sayýsal y ü k s e k l i k m o d e l l e r i, b e l i r l e n m i þ koordinatlarda arazi yükseklik bilgilerini saklarlar, bu bilgiler üç boyutlu modeller üzerinden toplanýr ve deðiþik formatlarda kaydedilebilirler. Kullaným alanlarý; ortofoto üretimi, uydu görüntülerinin rektifikasyonu, düzeç eðrisi üretimi ve uçuþ simülasyonu uygulamalarýdýr. Doðru bir ortofoto yapmanýn ön koþulu hatalardan arýndýrýlmýþ bir sayýsal yükseklik modeli kullanmaktýr. DIGITAL TERRAIN MODELS Digital Terrain Models show the topography of the terrain, they keep the altitude information of the surface and these information are extracted from 3D models. DTM files can be saved in different formats and they can be used mainly in the following applications ; -Orthophoto Production -Rectification of the Satallite images -Contour lines extracting -Fly-through Applications You must have an error -free DTM file in order to produce an accurate orthophoto

12 UZAKTAN ALGILAMA REMOTE SENSING UZAKTAN ALGILAMA Uzaktan algýlama, uydu kanalý ile bir varlýðýn küçük veya büyük ölçekli bilgisinin elde edilmesidir. Günümüzde artik, bu terim uyduda bulunan ve diðer görsel alanlarda kullanýlanlardan farklý araçlarý içeren görüntü algýlayýcý teknolojileri ifade etmektedir. 2 tip uzaktan algýlama vardýr. Pasif algýlayýcýlar gözlem yapýlan alanlardan gelen doðal radyasyonun emilim ve yayýlýmýný tespit ederler. Bu kapsamda güneþ ýþýnlarý en çok ölçülen radyasyon kaynaðýdýr. Diðer taraftan aktif tarayýcýlar enerji emilimini varlýklarý ve alanlarý taramak için yaparlar. Daha sonra bir tarayýcý hedeften yansýtýlan radyasyonu tespit eder ve ölçer. Uzaktan algýlamanýn kalitesi uzaysal, spectral, radyometrik ve zamansal çözümler içermesi belirlenir. UZAKTAN ALGILAMANIN KULLANIM ALANLARI -Trafik kontrol, erken uyarý ve büyük ölçekli meteorolojik bilgi, - Rüzgar ve deniz dalgasý hýzý ile yönü, -Atmosferdeki ve tarýmsal alndaki kimyasal maddelerin konsantrasyonu, -Deðiþik kimyasallarýn spectra emilimlerinin tespiti, -Potansiyel yol rotalarýnýn topografik haritalarýnýn yapýlmasý, -Ormanlýk ve tarýmsal alanlarda mineralleri gözlemlemek, arazi kullanýmýný tespit etmek ve gözlemek, bitki ve mahsulleri teþhis etmek, -Uzun vadeli risk bölgelerini takip etmek, çölleþmeyi belirlemek, çevre yöenetimi ile gerekli önlemlerin alýnmasýný saðlamak. REMOTE SENSING Remote sensing is the small or large-scale acquisition of information of an object or phenomenon, by the satallite. In modern usage, the term generally refers to the use of imaging sensor technologies including: instruments found in spacecraft and is distinct from other imaging-related fields. There are two kinds of remote sensing. Passive sensors detect natural radiation that is emitted or reflected by the object or surrounding area being observed. Reflected sunlight is the most common source of radiation measured by passive sensors. Active collection, on the other hand, emits energy in order to scan objects and areas whereupon a sensor then detects and measures the radiation that is reflected or backscattered from the target. The quality of remote sensing data is directly related with the spatial, spectral, radiometric and seasonal solutions produced. APPLICATIONS OF REMOTE SENSING DATA -Aerial traffic control, early warning, and certain large scale meteorological data. -Wind speeds and direction, and surface ocean currents and directions. -The concentration of various chemicals in the atmosphere and Vegetation -Detection of the emission spectra of various chemicals -Making topographic maps by imagery and terrain analysts in trafficability and highway departments for potential routes. -Prospect for minerals, detect or monitor land usage, deforestation, and examine the health of indigenous plants and crops, including entire farming regions or forests -Follow-up and monitor risk areas in the long term, to determine desertification factors, to support decision-makers in defining relevant measures of environmental management, and to assess their impacts

13 UÇUÞ ANÝMASYONLARI FLY TROUGH UÇUÞ ANÝMASYONLARI Uçuþ animasyonlarý büyük alanlarda bu alanlarýn kuþ bakýþý görünüþlerinin üç boyutlu olarak anime edilmeleridir. Bu animasyonlar birer video dosyasý olarak saklanýrlar ve istenilen rotada yapýlan uçuþ animasyonu ile ilgili þehir yada bölgenin dokusu ve topoðrafyasý ile ilgili bilgi verirler. Bu güne kadar birçok projemizde kullanýcýlarýn proje sahasý hakkýnda daha fazla bilgi sahibi olmalarý amacý ile bu tür animasyonlar hazýrlanmýþ ve sunulmuþtur. FLY_THROUGH ANÝMATIONS Fly-through applications are the 3-D animating of the large areas. These animations can be saved as video files. The flight animations give us detailed information (such as texture of the city, topography and etc) about the related field in the planned route. So far we have prepared many similar animations to present more information about the project areas to the Clients and others.

14 GEODEZÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ GEODETIC MAP PRODUCTION JEODEZÝK UYGULAMALAR Yazýlý tarihin baþlangýcýndan ( takribi 5000 yýl önce) bu yana ölçme, insanlýðýn geliþmesinde köklü ve vazgeçilmez bir unsur olmuþtur. Her türlü inþaatýn projelendirilmesi ve yapýmýnda gereklidir. Ulaþým, yapý ve binalar, iletiþim, mülkiyet sýnýrlarýnýn belirlenmesi gibi alanlarda çok sýk kullanýlmaktadýr. Günümüzde ölçme üç boyutlu konum belirleyen bir teknik ve bilim dalýdýr. konum belirleme amaçlý ölçme iþlerinde optik/elektronik ölçüm cihazlarýnýn (Total station) yanýsýra, uydu bazlý ölçme (GPS) teknikleride kullanýlmaktadýr. Körfez firmasý güçlü bir jeodezik alt yapýya sahiptir. Firma bünyesinde çalýþan bir çok harita mühendisi ve harita teknisyeninin bilgi ve tecrübesi ile sahip olduðu en yeni, teknolojik ekipmanlarý bu alt yapýnýn temelini oluþturmaktadýr. JEODEZÝK HÝZMETLERÝMÝZ - GPS Gözlemleri - Kadastro Uygulamalarý - Toplulaþtýrma Uygulamalarý - Halihazýr Harita Üretimi - Yenileme Uygulamalarý - Ýmar Uygulamalarý - Batimetrik Uygulamalar - Aplikasyon Uygulamalarý GEODETIC APPLICATIONS Surveying has been an essential element in the development of the mankind since the beginning of recorded history (ca years ago) and it is a requirement in the planning and execution of nearly every form of construction. Its most familiar modern uses are in the fields of transport, building and construction, communications, mapping, and the definition of legal boundaries for land ownership. Today Surveying is the technique and science of accurately determining the terrestrial or threedimensional space position of points and the distances and angles between them. This measurements can be done either with the Optichal/ Electronical devices ( Total stations ) or satallite based measurement devices ( GPS ) Korfez has a high quality geodetic knowledge level and employing many experienced Surveying Engineers beside to have a strong and precise equipment. Our scope of services ; - GPS observations - Cadastre applications - Consolidation projects - Reconstruction Projects - Expropriation projects - Bathymetry Applications - As build applications

15 REFERANLARIMIZ / OUR REFERENCES SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝM PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AND ORTHOPHOTO PRODUCTIONS ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANDA 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ ORTOFOTO VE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ (5000 HA.) PRODUCTION OF ORTHOPH0TO AND DIGITAL MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF FETHIYE MUNICIPALITY (5000 HA.) GAZÝANTEP BÜYÜKÞEHÝR SINIRLARI ÝÇERÝSÝNDE 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ (9000 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAM METRIC MAPSAT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF GAZIANTEP METROPOLE (9000 HA) MEER PROJESÝ SAKARYA ÝLÝ VE ÇEVRESÝNÝ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION 0F DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AT A SCALE OF 1/1000 AS PER MEER PROJECT COVERING THE CITY OF SAKARYA AND ITS EVIRONS YEÞÝLKÖY BELEDÝYESÝ ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANDA 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ ORTOFOTO VE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ (1730 HA.) PRODUCTION OF ORTHOPHOTO AND DIGITAL MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF YESILKÖY MUNICIPALITY (1730 HA) BABADAÐI - FETHÝYE SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝMÝ (1200 HA.) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAP AND ORTHOPHOTO OF BABADAÐI-FETHIYE KARAÇULHA BELEDÝYESÝ ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANDA 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ ORTOFOTO VE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ (3250 HA.) PRODUCTION OF ORTHOPHOTO AND DIGITAL MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF KARAÇULHA MUNICIPALITY (3250 HA) ANTALYA ÝLÝ KAÞ ÝLÇESÝ ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANIN SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HALÝHAZIR HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝMÝ (4800 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC EXISTING MAPS AND ORTHOPHOTO WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF THE TOWN OF KAÞ AT THE CITY OF ANTALYA (4800 HA) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, SALÝHLÝ-MANÝSA BÖLGESÝNDE GÜZERGAH HARÝTASI (80 KM) ROUTE MAP OF GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS IN THE SALIHLI-MANISA REGION (80 KM) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, KORKUTELÝ ANTALYA BÖLGESÝNDE GÜZERGAH HARÝTASI (40 KM) ROUTE MAP OF GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS IN THE KORKUTELI, ANTALYA, REGION (40 KM) ÜZÜMLÜ BELEDÝYESÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝMÝ ÝÞÝ (5000 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AND ORTHOPHOTO FOR THE UZUMLU MUNICIPALITY ÝSPÝR/ERZURUM BÖLGESÝ HES. PROJESÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA (30 KM) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAP FOR HES PROJECT IN THE ISPIR/ERZURUM REGION (30 KM) DALAMAN BELEDÝYESÝ ÝDARÝ SINIRLARI VE ÇEVRESÝNDE 1/1000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ () PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AT A SCALE OF 1/1000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF THE DALAMAN MUNICIPALITY ÞANLIURFA/MERKEZ 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝMÝ ÝÞÝ (34100 HA.) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETIC MAPS AND ORTHOPHOTO AT SCALES OF 1/5000 FOR SANLIURFA/CENTRE (34100 HA) GAZÝANTEP ARITOPRAK ÝLÇE BELEDÝYESÝ SINIRLARI ÝÇERÝSÝNDE 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ (10000 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETIC MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE BOUNDARIES OF MUNICIPALITY OF THE TOWN OF ARITOPRAK, GAZIANTEP (10000 HA) HAZAR GÖLÜ/ELAZIÐ KIYI KENAR TESPÝTÝ AMACLI SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ (1500 HA) FOR THE PURPOSE OF ESTABLISHING COASTLINE OF HAZAR LAKE/ELAZIG (1500 HA) ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANDA 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ ORTOFOTO VE FOTOGRAMETRÝK SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ REVÝZYONU (5000 HA.) REVISED PRODUCTION OF DIGITAL ORTHOPHOTO AND PHOTOGRAMETRIC MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 ON THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF FETHIYE MUNICIPALITY G A Z Ý A N T E P B Ü Y Ü K Þ E H Ý R BELEDÝYESÝ G A Z I A N T E P M E T R O P O L MUNICIPALITY TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF TITLE DEEDS AND CADASTRAL SURVEY YEÞÝLKÖY/ANTALYA BELEDÝYESÝ Y E S I L K Ö Y / A N T A L Y A MUNICIPALITY SEVER MÜH. SEVER ENGINEERING KARAÇULHA BELEDÝYESÝ KARAÇULHA MUNICIPALITY HAN-EL ÝNÞAAT HAN-EL CONSTRUCTION HÝMMET HARÝTA HIMMET MAPPING HÝMMET HARÝTA HIMMET MAPPING ÜZÜMLÜ/ UZUMLU/FETHIYE MUNICIPALITY ENYA MÜH. ENYA ENGINEERING ÞAHÝN MÜH. SAHIN ENGINEERING ÝLLER BANKASI ILLER BANK NÝSPET HARÝTA NISPET MAPPING SÝVRÝCE ÝLÇESÝ KÖYLERE HÝZMET GÖTÜRME BAÞKANLIÐI CHAIRMANSHIP OF PROVIDING SERVICES TO VILLAGES OF THE TOWN OF SIVRICE FETHIYE MUNICIPALITY

16 FETHIYE MUNICIPALITY (5000 HA) KAHTA/ADIYAMAN SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO HARÝTA ÜRETÝMÝ (3500 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AND ORTHOPHOTO AT KAHTA/ADIYAMAN (3500 HA) SARICAKAYA-NALLIHAN YOLU JEODEZÝ ÇALIÞMALARI VE HAVA FOTOÐRAFI TEMÝNÝ ÝÞÝ GEODESY ACTIVITIES AND AERIAL PHOTOGRAPHS ON SARICAKAYA-NALLIHAN ROAD YALIKAVAK/BODRUM VE YAKIN ÇEVRESÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ VE ORTOFOTO HARÝTA ÜRETÝM ÝÞÝ PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AND ORTHOPHOTO AT YALIKAVAK/BODRUM AND ENVIRONS BTC BORU HATTI TÜRKÝYE KESÝMÝ ORTOFOTO YAPIMI ORTKOPHOTO PRODUCTION OF THE BTC PIPE LINE OF TURKEY PART NABUCCO BORU HATTI TÜRKÝYE KESÝMÝ HAVA FOTOÐRAF ALIMI ACRIAL IMAGE CAPTURING FOR THE NABUCCO PIPELINE OF TURKEY PART NABUCCO BORU HATTI TÜRKÝYE KESÝMÝ LÝDAR TARAMASI ÝÞÝ ACRIAL IMAGE CAPTURING & LIDER DATA COLLECTION FOR THE NABOCUS PIPELINE OF TURKEY PART UYDU GÖRÜNTÜSÜ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI PROJECTS BY STELLITE IMAGES S.ARABÝSTAN RÝYADD,CÝDDE,DAMMAN ÞEHÝRLERÝNÝN ÝKONOS GÖRÜNTÜLERÝ KULLANILARAK 3D DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE SAYISAL YÜKSEKLÝK MODELLERÝNÝN OLUÞTURULMASI (600 Km2) 3D EVALUATION OF IKON IMAGES OF RIYAD, CIDDE AND DAMAN IN SAUDI ARABIA AND PRODUCTION OF THEIR ELEVATED DIGITAL MODELS (600 SQ. KM.) BOSNA-HERSEK TUZLA, BÝJELJÝNA,BYRCKO, BANJA LUKA, ZENÝKA ÞEHÝRLERÝNÝN 1METRE ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ÝKONOS GÖRÜNTÜLERÝ KULLANILARAK 3D DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 METRE SOLUBLE IKON IMAGES OF BOSNIA-HERZIGOVINA, TUZLA, BIJELJINA, BYRCKO, BANJA LUKA AND ZENIKA ANKARA,ÝZMÝR,TRABZON ÞEHÝR ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERÝ KULLANILARAK 3D VEKTÖR HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF 3D VECTOR MAPS USING SATELLITE IMAGES OF URBAN AREAS OF ANKARA, IZMIR AND TRABZON YERSEL YÖNTEMLERLE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝM PROJELERÝMÝZ DIGITAL MAPS PRODUCTION WITH LOCAL FACILITIES GÖCEK (MUÐLA) KEPEZ VE TAÞBAÞI MAHALLELERÝ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF DIGITAL MAPS OF GÖCEK (MUGLA), KEPEZ AND TASBASI DISTRICTS GÜMÜÞDERE/SÝVAS SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF DIGITAL MAPS OF GUMUSDERE/SIVAS DALAMAN/GÜRLEYÝK HES PROJESÝ GÜZERGAH HARÝTASI ROUTE MAP OF DALAMAN/GURLEYIK FOR THE HES PROJECT KELEBEKLER VADÝSÝ/FETHÝYE/ÖLÜDENÝZ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF DÝGÝTAL MAP FOR THE VALLEY OF BUTTERFLY /FETHIYE/ OLUDENIZ CERÝTMÜMÝNLÝ/KIRIKKALE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF DIGITA LMAP OF CERIT/MUMINLI/KIRIKKALE ÖLÜDENÝZ BELEDÝYESÝ ÝDARÝ SINIRLARI SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ (1550 HA) PRODUCTION OF DIGITAL MAP OF THE AREA WITHIN THE ADMISTRATIVE BOUNDARIES OF OLUDENIZ MUNICIPALLITY (1550 HA) BURHANÝYE/BALIKESÝR BELEDÝYESÝ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ(3000 HA.) - (ORTAK GÝRÝÞÝM ORANIMIZ %49) PRODUCTION OF DIGITAL MAPS FOR BURHANIYE/BALIKESIR MUNICIPALITY (3000HA) - (PERCENT OF OUR UNDERTAKING 49%) BÜYÜKORHAN/BURSA MESKUN ALANI VE ÇEVRESÝ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ(367 HA.) - (ORTAK GÝRÝÞÝM ORANIMIZ %49) PRODUCTION OF DIGITAL MAPS OF POPULATED AREA AND ENVIRONS AT BUYUKORHAN/BURSA (367HA)-(RATIO OF OUR UNDERTAKING 49%) (DENÝZLÝ-DÝNAR D.Y.) AYR. DENÝZLÝ 2.KISIM ÇEVRE YOLU-SERÝNHÝSAR YOLU JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YERSEL YÖNTEMLE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ ÝÞÝ GOODESY AND PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING SERVICES, PRODUCTION OF DIGITAL MAPS WITH LOCAL METHODS OF THE (DENIZLI-DINAR RAILDOAD) JUNCTION - 2ND PART OF DENIZLI BYPASS-SERINHISAR ROAD (EMÝRDAÐ-ÇÝFTELER)-(EMÝRDAÐ-4.BL.HD.ARASI) YOLU JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YERSEL YÖNTEMLE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ ÝÞÝ GOODESY AND PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING SERVICES, PRODUCTION OF DIGITAL MAPS WITH LOCAL METHODS OF AREA BETWEEN THE (EMIRDAG- CIFTELER)-(EMIRDAG-4TH BL.HD) G.A.P. BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI PRESIDENCY OF G.A.P. REGIONAL DEVELOPMENT K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS BÝRLÝK HARÝTA LTD. BIRLIK MAPPING CO. LTD. BTC PIPE LINE COMPANY BTC PIPE LINE COMPANY ILF-SEBAT PRJ. ILF-SEBAT PRJ. ILF-SEBAT PRJ. ILF-SEBAT PRJ. TERRA LTD.ÞTÝ TERRA CO. LTD ÝNTA A.Þ. INTA CO. INC ÝNTA A.Þ. INTA CO. INC ÝLLER BANKASI ILLER BANK ÝLLER BANKASI ILLER BANK ÖZYERLER A.Þ OZYERLER CO.INC. ÝLLER BANKASI ILLER BANK ÖLÜDENÝZ BELEDÝYESÝ OLUDENIZ MUNICIPALITY ÝLLER BANKASI ILLER BANK ÝLLER BANKASI ILLER BANK K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS

17 (ADANA-KARATAÞ) AYR.-TUZLA YOLU JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ GEODESY AN PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING SERVICES ON (ADANA- KARATAÞ) JUNCTION-TUZLA ROAD AKÇAKIRAZ/ELAZIÐ BELEDÝYESÝ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ(1969 HA.) PRODUCTION OF DIGITAL MAPS FOR AKÇAKIRAZ/ELAZIG MUNICIPALITY (1969HA) MALATYA/KULUNCAK MADEN ÝMALAT HARÝTASI VE APLÝKASYON PROJESÝ PROJECT FOR MINE PRODUCTION AND APPLICATION AT MALATYA/KULUNCAK EDÝRNE-BULGARÝSTAN SINIRI ARASI YER ALTI KABLOSU TOPOÐRAFÝK ÖLÇÜMLERÝ TOPOGRAHIC MEASUREMENTS OF UNDERGROUND CABLE AT THE EDIRNE / BULGARIAN BORDER (TAÞKENT-GÖKTEPE) SARIVELÝLER- TAÞKENT ALANYA AYR. JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YERSEL YÖNTEMLE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ ÝÞÝ GEODESY AND PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING SERVICES AND PRODUCTION OF DIGITAL MAPS WITH LOCAL METHODS AT (TASKENT-GOKTEPE) SARIVELILER-2009 TASKENT ALANYA JUNCTION SAYISAL KADASTRAL HARÝTA ÜRETÝM PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS FOR PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS ERZURUM 1.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI ( 14 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 1.ERZURUM (14 VILLAGES) VAN / MERKEZ(VN-MER) 1.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI (29 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 1. VAN/CENTRE (VN- MER) (29VILLAGES) BÝNGÖL/MERKEZ (BL-MER) 9.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI (17 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 9. BINGOL/CENTRE (BL- MER) (17 VILLAGES) ÝSKÝLÝP/ÇORUM 4.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI (14 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 4. ISKILIP/CORUM (14 VILLAGES) GEMEREK/SÝVAS (SV-GEM) 2. GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI (20 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 2.GEMEREK/SIVAS SV- GEM) (20 VILLAGES) ORDU(GÖLKÖY-GÜRGENTEPE) 36.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI ÝÞÝ PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 36.ORDU (GOLKOY- GURGENTEPE) BURSA 7.GRUP (KELES) SAYISAL KADASTRAL HARÝTA ÜRETÝM ÝÞÝ PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 7.BURSA (KELES) ARAZÝ TOPLULAÞTIRMA,KAMULAÞTIRMA VE APLÝKASYON PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON LAND ACCUMMULATION EXPROPRIATION AND APPLICATION MAYA TATÝL KÖYÜ+ TORBA KÖYÜ ENERJÝ NAKÝL HATTI KAMULAÞTIRMA HARÝTASI MAP ON EÞPROPRIATION OF ENERGY COMMUNICATION LINE AT MAYA MOLIDAY VILLAGE+TORBA VILLAGE DALAMAN/GÜRLEYÝK HES PROJESÝ GÜZERGAHI KAMULAÞTIRMA VE ADRES TESPÝTÝ ESTABLISHMENT OF ADDRESSES AND EXPROPRAIATION OF THE ROUTE OF HES PROJECT AT DALAMAN/GURLEYIK MALATYA M44.20.KM-32 GRUP NOLU ENERJÝ NAKÝL HATLARININ KAMULAÞTIRMA HARÝTALARI ÝÞÝ MAP ON ESPROPRIATION OF ENERGY COMMUNICATION LINE M44.20 KM GROUP 32 AT MALATYA YOZGAT ÝLÝ AYDINCIK ÝLÇESÝ GÖKMEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESÝ KAMULAÞTIRMA HARÝTALARININ YAPIMI PRODUCTION AF MAPS FOR EXPROPRIATION AT GOKMEN REGULATOR AND HES PROJECT AT THE TOWN OF AYDINCIK OF THE CITY OF YOZGAT MARDÝN AT VE TÝGH PROJESÝ 37.KISIM ÝÞÝ (14170 HA. ALANDA A.T. Ve 243 km TARLA ÝÇÝ YOLLARININ YAPIMI ) PART 37 OF MARDIN AT AND TIGH PROJECT (A.T. ON AN AREA OF HA. AND CONSTRUCTION OF 243 KM. FARM ROADS) ÝMAR PLANLARI UYGULAMASI(18.MADDE) PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON APPLICATION OF DEVELOPMENT PLANS (ARTICLE 18) GÜNLÜKBAÞI MAHALLESÝ 27 NOLU ÝMAR UYGULAMASI K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS ÝLLER BANKASI ILLER BANK DÝSTEN MADENCÝLÝK DISTEN MINING HRDLÝCKA SPOL COMPANY HRDLICKA SPOL COMPANY K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ G E N E R A L M A N A G E N E T O F HIGHWAYS TEDAÞ MUÐLA TEDAÞ MUGLA ÖZYER A.Þ OZYER CO.INC. TEDAÞ MALATYA TEDAS MALATYA SU-GÜCÜ LTD.ÞTÝ. WATER POWER LTD.CO. T A R I M R E F O R M U G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF AGRARIAN REFORM

18 APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.27 AT GUNLUKBAÞI DISTRICT GÖCEK MERKEZ 6 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.6 AT GOCEK CENTRE GÖCEK MERKEZ 9 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.9 AT GOCEK CENTRE GÖCEK MERKEZ 8 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.8 AT GOCEK CENTRE ÇALIÞ MAHALLESÝ 71 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.71 AT ÇALIÞ CENTRE DISTRICT ÇALIÞ MAHALLESÝ 76 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.76 ATÇALIS DISTRICT PATLANGIÇ MAHALLESÝ 66 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.66 PATLANGIC DISTRICT PATLANGIÇ MAHALLESÝ 63 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.63 PATLANGIC DISTRICT PATLANGIÇ MAHALLESÝ 99 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.99 PATLANGIC DISTRICT TUZLA/MAHALLESÝ 103.NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.103 AT TUZLA DISTRICT GÖCEK MERKEZ 12 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.12 AT GOCEK CENTRE YEÞÝLKÖY FIRNAZ LÝMANI ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN AT YESILKOY FIRNAZ HARBOUR PATLANGIÇ MAHALLESÝ 141 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.141 PATLANGIC DISTRICT PATLANGIÇ MAHALLESÝ 146 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO146 PATLANGIC DISTRICT MERA SINIRLANDIRMA VE APLÝKASYON PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON ESTABLISHING BORDERS OF PASTURES KIZILIRMAK/ ÇANKIRI MUHTELÝF KÖYLERÝNÝN MERA ALANLARININ SINRLANDIRMASI VE APLÝKASYONU PROJESÝ ESTABLISHMENT AND APPLICATION OF BOUNDARIES FOR PASTURES OF VARIOUS VILLAGES AT KIZILIRMAK/CANKIRI ÖDEMÝÞ-TÝRE/ÝZMÝR MIHTELÝF KÖYLERÝNÝN MERA ALANLARININ SINIRLANDIRMA VE APLÝKASYONU PROJESÝ ESTABLISHMENT AND APPLICATION OF BOUNDARIES FOR PASTURES OF VARIOUS VILLAGES AT ODEMIS-TIRE / IZMIR GÜZERGAH VE ETÜT PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON ROUTES AND RESEARCH ARNAVUTLUK RURAL WATER SUPPLY CONSTRUCTÝON (ARNAVUTLUK 'TA 3 ADET ÞEHÝRDE ÝÇME SUYU VE ULAÞIM YOLLARI GÜZERGAH TESPÝT VE PROJE HÝZMETÝ) ALBANIAN RURAL WATER SUPPLY CONSTRUCTION (ESTABLISHMENT OF FRESH WATER RESOURCES AND THEIR PATHS IN 3 CITIES IN ALBANY AND PREPARATION OF PROJECTS) CBS VE ADRES BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON GIS AND ADDRESS INFORMATION SYSTEMS SINIRLARININ ADRES BÝLGÝ SÝSTEMÝNÝN KURULMASI ESTABLISHMENT OF ADDRESS INFORMATION SYSTEM WITHIN MUNICIPAL BOUNDARIES OF FETHIYE ÜZÜMLÜ BELEDÝYESÝ SINIRLARININ ADRES BÝLGÝ SÝSTEMÝNÝN KURULMASI ESTABLISHMENT OF ADDRESS INFORMATION SYSTEM WITHIN MUNICIPAL BOUNDARIES OF UZUMLU DÝÐER ÇEÞÝTLÝ PROJELERÝMÝZ OUR OTHER VARIOUS PROJECTS ÝDARÝ SINIRLARININ KADASTRO PAFTALARININ SAYISALLAÞTIRILMASI DIGITALIZATION OF CADASTRAL SECTIONS OF ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF FETHIYE MUNICIPALITY ÖLÜDENÝZ BELEDÝYESÝ OVACIK,HÝSARÖNÜ VE BELCEKIZ MAHALLELERÝNÝN KADASTRAL PAFTALARININ SAYISALLAÞTIRILMASI DIGITALIZATION OF CADASTRAL SECTIONS OF OVACIK, HISARONU AND BELCEKIZ DISTRICTS OF OLUDENIZ MUNICIPALITY FETHÝYE ÝLÇESÝNE AÝT 34 ADET KÖYÜN KÖY YERLEÞÝK ALAN HARÝTALARININ YAPIMI PREPARATION OF MAPS ON POPULATED AREAS OF 34 VILLAGES UNDER THE AUSPICES OF THE TOWN OF FETHIYE ADMINISTRATION FETHÝYE KAYA KÖYÜNÜN KADASTRAL PAFTALARININ SAYISALLAÞTIRILMASI DIGITALIZATION OF CADASTRAL SECTIONS OF KAYA VILLAGE, FETHIYE FETHIYE MUNICIPALITY GÖCEK BELEDÝYESÝ GOCEK MUNICIPALITY GÖCEK BELEDÝYESÝ GOCEK MUNICIPALITY GÖCEK BELEDÝYESÝ GOCEK MUNICIPALITY FETHIYE MUNICIPALITY FETHIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY GÖCEK BELEDÝYESÝ GOCEK MUNICIPALITY ARI-TUR KOOPERATÝFÝ ARI-TUR COOPERATIVE FEHTIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY ÇANKIRI TARIM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ C I T Y D I R E C T O R S H I P O F AGRICULTURE, CANKIRI ÝZMÝR TARIM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ C I T Y D I R E C T O R S H I P O F AGRICULTURE, IZMIR NEMA KÝMYA A.Þ NEMA CHEMICALS CO.INC. FETHÝYE/MUÐLA BELEDÝYESÝ FETHIYE/MUGLA MUNICIPALITY ÜZÜMLÜ/MUÐLA BELEDÝYESÝ UZUMLU/MUGLA MUNICIPALITY FETHIYE MUNICIPALITY OLUDENIZ MUNICIPALITY OLUDENIZ BELEDIYESI MUÐLA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ MUGLA SPECIALY CITY REMZÝ SÖNMEZ PLANLAMA REMZI SONMEZ PLANNING

19

20 Fethiye: Mustafa Kemal Bulv. No: Fethiye/MUÐLA Tel: (252) pbx Fax:(252) Ankara : Çetin Emeç Bulvarý 8.cadde No:34/ Öveçler/ANKARA Tel: (312) pbx Fax:(312) Libya : Tajoura, Billashar, Behind Bilal Mosque Tripoli / LÝBYA Tel: /

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 2016-2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY 2016 2 0 2 2 Z FİZ

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes

Research On Using a Mobile Terrestrial Photogrammetric Mapping System For The Determination Of Object Volumes Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (1-6) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (1-6) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI

2009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI 009 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / HARİTA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ATATURK'S PRINCIPLES AND HISTORY FİZ 101 FİZİK PHYSICS HM 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/

1. YARIYIL / SEMESTER 1 ZORUNLU/ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

REFERANSLARIMIZ / REFERENCES

REFERANSLARIMIZ / REFERENCES REFERANSLARIMIZ / REFERENCES SAYISAL FOTOGRAMETRİK HARİTA VE ORTOFOTO ÜRETİM PROJELERİMİZ DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC VECTOR MAP AND ORTHOPHOTO PROJECTS 1. (TR) FETHİYE BELEDİYESİ İDARİ SINIRLARINI KAPSAYAN

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

SAYISAL FOTOGRAMETRİK HARİTA VE ORTOFOTO ÜRETİM PROJELERİMİZ. Sıra No İŞİN ADI YILI İDARE/MÜŞTERİ

SAYISAL FOTOGRAMETRİK HARİTA VE ORTOFOTO ÜRETİM PROJELERİMİZ. Sıra No İŞİN ADI YILI İDARE/MÜŞTERİ REFERANSLARIMIZ Sıra No 1 FETHİYE BELEDİYESİ İDARİ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANDA 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLİ ORTOFOTO VE SAYISAL HARİTA ÜRETİMİ (5000 HA.) 2003 FETHİYE BELEDİYESİ 2 GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR SINIRLARI

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY

GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY GENÇ SARI İNŞ. TAAH. MÜH. ve TİC. LTD. ŞTİ. GENÇ SARI CONSTRUCTION COMPANY KURUMSAL BİLGİLER Firmamız 2001 yılında kurulmuştur ve 2003 yılından bu yana da çalışmalarına limited şirket olarak devam etmektedir.

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I

MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I MM103 E COMPUTER AIDED ENGINEERING DRAWING I ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Weeks: 3-6 ORTHOGRAPHIC (MULTIVIEW) PROJECTION (EŞLENİK DİK İZDÜŞÜM) Projection: A view of an object

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Software R&D Center. Generate future softwares

Software R&D Center. Generate future softwares Software R&D Center Generate future softwares WHO WE ARE? Served in Bursa R&D Center and İstanbul Service Office with more than 70 qualified staff, Litera is a turkish software company that established

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

AİRBORNE LİDAR TEKNOLOJİSİ İLE SAYISAL HARİTA ÜRETİMİ VE ŞIRNAK ÖRNEĞİ

AİRBORNE LİDAR TEKNOLOJİSİ İLE SAYISAL HARİTA ÜRETİMİ VE ŞIRNAK ÖRNEĞİ Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 4, No: 3, 2012 (16-22) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 4, No: 3, 2012 (16-22) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD

C O N T E N T S BHD BHD page 2-5 BHD page 6-9 BHD page BHD page page BHD C O N T E N T S BHD 32 + 4 BHD 28 + 4 BHD 24 + 3 page 2-5 page 6-9 BHD 19 + 3 page 10-13 BHD 18 + 3 page 14-17 BHD 18 + 3 page 18-21 BHD 17 + 3 page 18-21 BHDM 12 + 3 page 22-25 page 26-28 Boom Makina;

Detaylı

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE

ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET TANITIM DOSYASI COMPANY İNTRODUCTİON FİLE ŞİRKET BİLGİLERİ VE İLETİŞİM COMPANY İNFORMATİON AND COMMUNİCATİON NİTRO TEKNOLOJİ LTD. ŞTİ. ADRES: ADİL YAŞAR CAD. ZİLAN AP. NO: 2A YENİMAHALLE / SİİRT

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

t d h k d, t t s a t

t d h k d, t t s a t t d h k d, t t s a t TS EN ISO / IEC 17065 Uygunluk Değerlendirmesi standardına uygun olarak ve akreditasyon kapsamında gerçekleştirilen kalite yönetim sistemi ve ürün belgelendirme programına bağlı olarak;.

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. www.kocamaninsaattr.com İÇİNDEKİLER INDEX * FİRMA PROFİLİ COMPANY PROFİLE * FAALİYET ALANLARI FİELDS OF ACTİVTY * ÜST YAPI PROJELERİMİZ SUPERSTRUCTURE WORKS * ÇEVRE DÜZENLEME VE PEYZAJ İŞLERİ LANDSCAPİNG

Detaylı

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions.

We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We specialise in design and producing the most comprehensive infrastructural lighting solutions. We offer you cost and competing advantages with our professional staff and the experience gained through

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA

İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA .egeatlas.com.tr İŞ MAKİNALARI SERVİS ve YEDEK PARÇA kaliteli servis en iyi malzeme seçimi yüksek hassasiyetli makinalarda üretim .egeatlas.com.tr EGE ATLAS, kurulduğu 2012 yılından bu yana yeraltı ve

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman

Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Değerli Meslektaşlarım ve Dostlarım, Proland Grup, 1989 yılında kurulmuş olup farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Grubumuz; İnşaat, Medikal,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

TRAVERTINE COLLECTION

TRAVERTINE COLLECTION TRAVERTINE COLLECTION a trademark of ALISTONE COMPOSITE MARBLE COLLECTION 2015 FİRMA PROFİLİ 1965 de Sayın Ali BAŞARIR ın torna makinesinde başlayan girişimcilik hayatı sırasıyla tarım makineleri, mermer

Detaylı

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey

SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey SolarBaba2015: Solar Energy Conference GÜNEŞ ÖLÇÜM ⁹Ü NEDİR? NEDEN / NASIL YAPILIR? İSKENDER KÖKEY, MSc Country Manager, Turkey İÇERİK Kintech Engineering Hakkında Nereden Çıktı Güneş Ölçümü? Güneşlenme

Detaylı

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI

BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI BURSA YENI METROPOLITAN ALANI SAYISAL FOTOGRAMETRIK TEMEL PLANLARININ YAPILMASI PROJESI H. Kutoğlu a,, M. Oruç a, Ç. Mekik a, A.M. Marangoz a, K.S. Görmüş a, F. Aliyazıcıoğlu a a BEU, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN

2016 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU FAALİYET TÜRÜ HAM PUAN NET PUAN PROJE ARAŞTIRMA 0 0 YAYIN ALİ ÖZGÜN OK DOÇENT YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURUSU NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ/MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS

COMPARING THE PERFORMANCE OF KINEMATIC PPP AND POST PROCESS KINEMATICS METHODS IN RURAL AND URBAN AREAS KİNEMATİK PPP VE POST PROCESS KİNEMATİK YÖNTEMLERİNİN KIRSAL VE MESKUN ALANLARDAKİ PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI A. CEYLAN 1, C.Ö. YİGİT 2, S. ALÇAY 1, B. N. ÖZDEMİR 1 1 Selçuk Üniversitesi, Mühendsilik

Detaylı

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr

ESKORT MAKİNA A.Ş. www.eskort.com.tr ESKORT MAKİNA A.Ş. Eskort Makina bisküvi makineleri konusunda uzmanlaşmış bir firmadır. Komple anahtar teslimi bisküvi hatları, paketleme makineleri,bisküvi ve gıda ile siparişe özel makinelerin tasarım

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI

İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI İSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAHASININ İNSANSIZ HAVA ARACI YARDIMI İLE TRUE ORTOFOTO VE HALİHAZIR HARİTASININ YAPIMI B. GENÇ 1, Ö. GÖKDAŞ 2, G.TAFTALI 3, S. EROĞLU 4 1 İSKİ, Harita İşleri Şube Müdürlüğü, İstanbul,

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız

Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Siz Gençler Gibi Biz de Farklıyız Grubumuz,dekorasyon,inşaat taahhüt,ve turizim sektörlerinde uzun yıllardan beri hizmet vermektedir. Geçmişteki bilgi ve deneyimlerimizi modüler mobilya sistemine dönüştürerek

Detaylı

SU KEMERLERİNİN 3D MODELLENMESİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI; KURŞUNLUGERME/İSTANBUL ÖRNEĞİ

SU KEMERLERİNİN 3D MODELLENMESİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI; KURŞUNLUGERME/İSTANBUL ÖRNEĞİ 331 SU KEMERLERİNİN 3D MODELLENMESİNDE UZAKTAN ALGILAMA VE CBS KULLANIMI; KURŞUNLUGERME/İSTANBUL ÖRNEĞİ Cihan Uysal 1, Derya Maktav 1, James Crow 2 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri

Detaylı

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017

Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Fiyat Listesi Price List 01/01/2017 Firma Profili Sardoğan Endüstri ve Ticaret üretim faaliyetlerine 1979 yılında bir çok Türkiye'li sanayiciye ev sahipliği yapan Karaköy'de başlamıştır. Firmamız çalışmalarını

Detaylı

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25

SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU. DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / / 25 SAYISAL KADASTRO VERİLERİNİN ALTLIĞINI OLUŞTURAN ORTOFOTO HARİTALARIN KULLANIMI VE TKGM VİZYONU DÜNYA CBS GÜNÜ Kasım / 2015 1 / 25 FOTOGRAMETRİK VERİ ÜRETİMİ İlk tesis kadastrosunun tamamlanabilmesi amacı

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

National Hydrologic Information Network

National Hydrologic Information Network Seminar on Water Information Systems of Turkey & EMWIS 15 December 2005 General Directorate of State Hydraulic Works (DSI) Ankara / TURKIYE National Hydrologic Information Network Hamza ÖZGÜLER Person

Detaylı

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2

Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1078 [1025] LANDSAT 8'İN ADANA SEYHAN BARAJ GÖLÜ KIYI ÇİZGİSİNİN AYLIK DEĞİŞİMİNİN BELİRLENMESİNDE KULLANILMASI Sevim Yasemin ÇİÇEKLİ 1, Coşkun ÖZKAN 2 1 Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi, Harita Mühendisliği

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS

THE EFFECT TO GEOREFERENCING ACCURACY OF CONTROL TARGETS IN TERRESTRIAL LASER SCANNING APPLICATIONS YERSEL LAZER TARAMA UYGULAMALARINDA KONTROL HEDEFLERİNİN KONUMLANDIRMA DOĞRULUĞUNA ETKİSİ K. GÜMÜŞ 1, H.ERKAYA 2 1 Niğde Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Ölçme Tekniği Anabilim

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ FOTOGRAMETRİK GELİŞMELER

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ FOTOGRAMETRİK GELİŞMELER 229 [1069] TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ FOTOGRAMETRİK GELİŞMELER Levent ÖZMÜŞ 1, Metin SOYLU 2, Ekrem AYYILDIZ, 3,Bilal ERKEK 4, Sedat BAKCI 5 1 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Harita Dairesi

Detaylı

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE UÇAK PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN ORTOFOTO ÜRETİMİNDE KARŞILAŞTIRILMASI

İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE UÇAK PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN ORTOFOTO ÜRETİMİNDE KARŞILAŞTIRILMASI İNSANSIZ HAVA ARACI (İHA) VE UÇAK PLATFORMLARINDAN ELDE EDİLEN GÖRÜNTÜLERİN ORTOFOTO ÜRETİMİNDE KARŞILAŞTIRILMASI E. Ayyıldız*, L. Özmüş*, F. Ç. Açar, H. Tuna*, E. Özer*, B. Erkek*, S. Bakıcı* * Tapu ve

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA. (Photointerpretation and Remote Sensing)

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA. (Photointerpretation and Remote Sensing) FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 COĞRAFİ BİLGİ BİLGİSİSTEMİ İÇİN İÇİN ÖNEMLİ VERİ VERİTOPLAMA YÖNTEMLERİ YATAY YATAY ÖLÇMELER (X,Y) (X,Y) YATAY YATAY AÇILAR

Detaylı

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2)

TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (1/2) TECHNICAL WIND RESOURCE CAPACITY of TURKEY (2/2) «REPA» WIND ATLAS prepared by General Directorate of Renewable Energy (former EIE) indicates wind resource

Detaylı

forewordengineering services provide

forewordengineering services provide 2010 katalog Mühendislik hizmetleri, günümüzde endüstri haline dönüşen inşaat sektöründeki firmalara, dikkate alınacak boyutta katma değer sağlamakta ve kaçınılmaz bir faaliyet alanı olarak iş dünyasında

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

INSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM lerin Doğruluk Analizleri

INSAR SYM Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş SYM lerin Doğruluk Analizleri INSAR Referanslığında Farklı Tekniklerle Üretilmiş lerin Doğruluk Analizleri Umut Güneş SEFERCİK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, Zonguldak ugsefercik@hotmail.com

Detaylı

C o l l e c t i o n2012

C o l l e c t i o n2012 C o l l e c t i o n2012 Plastik Çerçeveler Plastic and Wooden Picture Frame Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Plastic Frames Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50

Detaylı

İHA ve Hava Kameralı Uçak İle Havadan Alınan Görüntüler Sonucu Elde Edilen Ürünlerin Karşılaştırılması

İHA ve Hava Kameralı Uçak İle Havadan Alınan Görüntüler Sonucu Elde Edilen Ürünlerin Karşılaştırılması TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, 3-6 Mayıs 2017, Ankara. İHA ve Hava Kameralı Uçak İle Havadan Alınan Görüntüler Sonucu Elde Edilen Ürünlerin

Detaylı

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations

COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations MCG MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK SANAYİ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. COMPANY PRESENTATION Engineering Services Recent Project References Representations ITEMIZED ENGINEERING, DESIGN AND SUPERVISION ACTIVITIES IN CIVIL

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles

Catalogue Plastic and Wooden Picture Frame Profiles Catalogue 2008 Plastic and Wooden Picture Frame Profiles DÖRTDİVAN artık BAŞARAN DORTDIVAN is BASARAN Aus DORTDIVAN wird BASARAN DORTDIVAN agora é BASARAN ДОРТДИВАН СТАНОБИТСЯ БАСАРАН DORTDIVAN est le

Detaylı

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.

COMPOSITES. 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon. COMPOSITES 7034 sokak no: 44 Kısıkköy Sanayi Sitesi Arkası Menderes/ Izmir Telefon: 0 232 257 52 49 info@prokomcomposites.com info@prokomcarbon.com HAKKIMIZDA ABOUT US Kompozit teknolojileri günümüzün

Detaylı

Curriculum Vitae. Degree Profession University Year. MSc Remote Sensing Gebze Institute of Technology 2009

Curriculum Vitae. Degree Profession University Year. MSc Remote Sensing Gebze Institute of Technology 2009 Curriculum Vitae Name, Surname: ISMAIL COLKESEN Date of birth: 1981 Title: Ph.D., Assistant Professor Education : Degree Profession University Year BSc Geodesy and Photogrammetry Karadeniz Technical University

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

Resimler %50 küçültülmüştür

Resimler %50 küçültülmüştür C o l l e c t i o n2012 Decorative Profiles Decorative Furniture Profiles 1 Resimler %50 küçültülmüştür Dekoratif Profil Dekoratif Mobilya Profilleri Plastic Picture Frame Profiles Downsized %50 from the

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project

Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project Development of Basin Monitoring and Evaluation System Project International Integrated Basin Management Workshop, February 2014, İstanbul Hande BİLİR TUBITAK-BILGEM-YTE Spatial Information Technologies

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır.

Misyonumuz: Sektörde bilinen firmaların en iyileri arasında olmaktır. 20 yıllık sektörel deneyimle müşterisini merkeze konumlandıran, zamanında istenilen miktarda, en iyi kalitede, doğru fiyatlı ürün üretme idealini kurumsal kültür olarak benimseyerek kurulmuştur. Müşterilerini

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION

ABOUT US HAKKIMIZDA VISION VİZYON MİSYON MISION ABOUT US Our company, who has begun its services in machining sector in OSTIM in 1987, has been operating as a sub-contractor for defence industry. Production for spare parts for Defence Industry, Aviation

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı