Engineering Surveying Co.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Engineering Surveying Co."

Transkript

1 Engineering Surveying Co.

2

3 KÖRFEZ HARÝTACILIK PLANLAMA LÝMÝTED ÞTÝ. KÖRFEZ ENGINEERING SURVEYING CO. KURULUÞ KÖRFEZ Ltd. Þti yýlýnda Fethiye de Harita ve Mühendislik bürosu olarak faaliyetlerine baþlamýþtýr yýlýnda þirketleþerek ana faaliyet alanlarýný Haritacýlýk, Mühendislik projeleri ve inþaat olarak belirlemiþtir yýlýndan itibaren faaliyet alanlarýna hava fotoðrafçýlýðýný da dahil ederek, geleceðe daha dinamik ve kurumsal yapýsý daha saðlam bir organizasyon devretmek için yatýrýmlarýný sürdürmektedir. HARÝTACILIK ve MÜHENDÝSLÝK Grubun ilk firmasý olan Körfez Ltd. Þti. Haritacýlýk ve Mühendislikte kendi bilgi birikimi, kadrosu ve tam donanýmlý fotogrametri uçaðý ile digital fotogrametrik haritalar, ortofoto haritalar, uzaktan algýlama projeleri, DTM/DEM uygulamalarý, geodezik ölçmeler, sayýsal kadastro ve kamulaþtýrma projeleri gerçekleþtirmektedir. Bu uzmanlýk alanlarýna zaman içinde yapý ve yol mühendisliði dallarýnýda ekleyerek kapsamlý bir mühendislik þirketi haline gelmiþtir. KALÝTE Haritacýlýk ve Mühendislik hizmetleriyle, deðiþik Ýnþaat alanlarýndaki, baþarýlý çalýþmalarýyla sektörde 30 yýlý geride býrakmaya hazýrlanan Körfez Ltd. Þti. ISO-9001 kalite yönetim belgesi ile esas olarak kuruluþundan beri uygulamýþ olduðu kalite anlayýþýný belgelemiþtir. MÝSYON KÖRFEZ bu gün artýk sadece Türkiye deðil Suudi Arabistan, Libya ve Azerbeycan da kurumsal kimliði ile bulunmaktadýr. Önceliðimiz, bu ülkelerde önemli görevler üstlenmek ve bu görevleri takdirle tamamlayarak, hedeflemiþ olduðumuz þekilde inþaat ve mühendislik alanlarýna evrensel boyutta katkýlar sunmaktadýr. VÝZYON KÖRFEZ tüm projelerinde daima; toplumun kalkýnmasýný, insan mutluluðunu, çalýþanlarýnýn ve müþterilerinin memnuniyetini ön planda tutmayý ilke edinmiþtir. Firmamiz aldýðý her iþi zamanýnda, bütçesinde ve kalite deðerleri içinde bitirmiþ ve bitirmeye devam edecektir. Sizinle de çalýþma ayrýcalýðýný yaþayalým, Tecrübe ve birikimlerimizi paylaþalým, Hayal ettiklerinizi gerçekleþtirelim... BRIEF INTRODUCTION History Korfez, the flashing name of Quality in the Turkish Mediterranean Region, established in Fethiye at 1982 for the idea of Let's realize what you dream Surveying & Engineering Korfez Surveying & Engineering Co Inc., the first company of the Korfez Group, became a remarkable name through the region by forming its own know-how and intellectual capital. With this capital and fully furnished equipment including plane, he performs digital photogrammetric mapping, geodesic measurements, cadastral mapping, application and nationalization drawings, digital orthophoto mapping, remote sensing, DTM / DEM applications, and etc. In the course of time, Korfez Group has extended its expertise by adding the Road and Structural Engineering divisions to its structure in order to reach the excellence and aimed complete client satisfaction. Quality Getting ahead of 30 years with satisfactorily completed projects in Surveying &Engineering services and in the construction field, the Quality concept priority of Korfez Group has been certified with ISO 9001 Certificate. Mission Today, our mission is to spread the services of Korfez Group not only in Turkey but also especially in Saudi Arabia, Bosnia, Libya and Azerbaijan. Our corporate priority is to undertake important projects in these countries and to make universal contributions to Engineering and Construction with the satisfactory completions as we targeted. Vision Our vision is to keep foreground; the development of the societies we served, well being and happiness Client and employee satisfaction Korfez is aware of the success of the Project is to complete on time, on budget and within the limits of the Quality. We esteem working with you a privilege, Let's share our experience and knowledge Let's realize what you dream

4 HAVADAN FOTOÐRAF ALIMI AERIAL SURVEYING CESSNA T-206H DIMAC ULTRA WIDE+ CESSNA 402B VEXCEL UCX PIPER PA31-P

5 HAVA FOTOÐRAFÇILIÐI GSM 3000 MOUNT VEXCEL UCX P I P E R N AVA J O PA 3 1 P, CESSNA T-206H ve CESSNA 402B MODEL uçaklarýmýz haritacýlýk ve fotogrametri hizmetleri için ideal ve en yeni teknolojik özelliklere sahiptir. Günümüzde Körfez artýk Dünya nýn her köþesinde, her türlü havadan veri toplama projesini yapabilecek üstünlüðe sahip Türkiye nin önde gelen firmalarýndan birisi haline g e l m e n i n g u r u r u n u taþýmaktadýr. VEXCEL UCX ile DIMAC Ultrawide+ Digital Kamera, GSM 3000 mount ve APPLANIX P o s t r a c k U ç u þ y ö n e t i m sistemleri gibi en iyi dijital, optik, elektronik ekipmanlarý ve geçmiþ tecrübesi ile bütün g e r e k s i n m e l e r i n i z e h i t a p etmektedir. AERIAL SURVEYING Our PIPER NAVAJO PA31P, CESSNA T-206H and CESSNA 402B Model planes possess ideal and latest technological features for mapping and photogrammetrical services. DIMAC ULTRA WIDE+ APPLANIX FMS Nowadays, Körfez is proud of having become one of the prominent companies in Turkey capable of carrying out projects about collection of aerial data throughout the world. With the best digital, optical and electronic equipment such as the VEXCEL UCX and DIMAC Ultrawide+ Digital Camera, G S M m o u n t a n d APPLANIX Postrack Flight Management systems, couples with the past experiences, we are ready to meet all your requirements.

6 FOTOGRAMETRÝ PHOTOGRAMMETRY TEKNOLOJÝ, BÝLÝM ve SANATIN SÝHÝRLÝ BÝRLEÞÝMÝ FOTOGRAMETRÝ Fotogrametri bir veri toplama yöntemidir, genel olarak tanýmlanacak olursa; özel resim çekme ekipmanlarý ile donatýlmýþ uçaklarda birbirine bindirmeli olarak alýnan hava fotoðraflarýnýn bilgisayarda yeniden modellenerek yeryüzü koordinat sistemine göre referanslandýrýlmasý ve resimlerin bindirmeli alanlarýnda 3 boyutlu görüntü oluþturularak bu 3 boyutlu görüntülerden veri toplanmasý olarak tarif edilebilir. Fotogrametri, Halihazýr haritalarýn üretilmesinden, sayýsal yükseklik modellerinin oluþturulmasýna, ortofoto üretiminden arazi simülasyonlarýna kadar çok geniþ bir alanda kullanýlmaktadýr. Körfez firmasý mevcut personel kalitesi, yazýlým ve donaným parký ve tam donanýmlý 2 uçaðý ile 30 yýllýk tecrübesini harmanlayarak dünyanýn her köþesinde, her türlü projeyi yüzde yüz müþteri memnuniyeti saðlayarak yerine getirmeye devam etmektedir. FOTOGRAMETRÝK HÝZMETLERÝMÝZ - Hava Fotoðrafçýlýðý - Havai Dengeleme - Fotogrametrik Dijital Harita - Dijital Arazi ve Yükseklik Modeli - Ortofoto ve Ortomozaik - 3D Modelleme - Uçuþ Animasyonu THE MAGICAL COMBINATION OF THE ART, SCIENCE AND TECHNOLOGY- PHOTOGRAMMETRY Simply photogrammetry is a data collection method, the general description of photogrammetry is as follows ; The georeferencing of the overlapped images which are extracted by the aerial cameras from aircrafts according to desired coordinat system then the collecting data from 3D views.. Today photogrammetric methods have a wide usage from producing line maps to create digital terrain models and from orthophoto maps to fly trough animations. Korfez company is ready to perform every kind of mission in any part of world with it's 2 fully equipped aircrafts and more than 30 years experience.. OUR SCOPE OF SERVICES; -Aerial surveying -Aerial triangulation and adjustment -Photogrammetric line map -DTM and DEM collection -Orthophoto and Mosaicing -3D Visualisation and Modelling -Fly Throught animations

7 FOTOGRAMETRÝK VEKTÖR HARÝTA PHOTOGRAMMETRIC VECTOR MAP FOTOGRAMETRÝK VEKTÖR HARÝTALAR Georeferanslandýrýlmýþ resim çiftlerinden oluþturulan stereo görüntülerin iþlenmesi yolu ile oluþturulurlar, her anlamda geodezik vektörel haritalar ile ayný iþlev ve hassasiyete sahiptirler ve harita ihtiyacý olan her alanda kullanýlýrlar. Körfez olarak hem Türkiye de hemde yurtdiþýnda pek çok baþarýlý projeye imza atmýþ olmanýn gururunu yaþamaktayýz. En büyük amacýmýz ürettiðimiz verilerin hem hassasiyet hemde görsellik anlamýnda en üst standartlarda üretilmesi ve sunulmasýdýr. Bu konudaki en büyük referansýmýz ise bugüne kadar saðlanan müþteri memnuniyetidir. Ürettiðimiz vektörel haritalar pek çok yol, baraj, alt yapý, kadastro, toplulaþtýrma ve planlama projelerinde baþarý ile kullanýlmýþtýr. PHOTOGRAMMETRIC LINE MAPS Photogrammetric line maps are extracted from georeferenced 3D models. They have the same technical specifications and precise with the maps produced by geodetic ways. Photogrammetric vector maps can be used in every area we need map. We are proud of execution of many succesfull projects. Targeting to provide accurate products to the our customers in highest quality standarts. Korfez is glad with the total Client satisfaction. As Reference of Korfez, World-wide produced line maps are used in many projects in different types of the projects such as roads, dams, powerplants, infrastructural works, cadastre, consolidation jobs.

8 ORTOFOTO ORTHOPHOTO ORTOFOTO ve ORTOMOZAÝK Ortofotolar genel tanýmý ile ölçek farklýlýklarý giderilmiþ ve georeferanslandýrýlmýþ görüntülerdir. Firmamýz bu güne kadar pek çok baþarýlý ortofoto projesi gerçekleþtirmiþtir. Körfez firmasý tarafýndan yapýlan ortofotolar; Kadastro, planlama, altyapý, yol, enerji, toplulaþtýrma projelerinde verimli olarak kullanýlmaktadýr. ORTHOPHOTO VE ORTHOMOSAIC We can define the orthophotos as the georeferenced and scale difference free images So far Korfez has executed many succesfully orthophoto projects and these ortophotos are used at Cadastre, Infra structural works, Highway, Dams, Power plants, Consolidation projects efficiently.

9

10 3D GÖRÜNTÜLEME VE MODELLEME 3D VISUALISATION & MODELLING 3D MODELEME 3D modelleme iki yöntem ile yapýlabilir; 1- Fotogrametrik olarak üretilen vektörel haritalarýn sayýsal yükseklik modeli kullanýlmasý ile volumetrik hale getirilmesi ve bina yüzeylerine tekstür geçirilmesi. 2- Lidar (Airborne Laser Scanner) kullanýlarak toplanýlan verilerden model oluþturulmasý. 3D modeller özellikle þehir alanlarýnda kullanýcýya þehir dokusu hakkýnda önemli ipuçlarý verirler, bilinen bir çok uygulama da belediyeler, þehirlerinin 3D modellerini web sayfalarýndan yayýnlayarak dünyanýn her yerinden insanlara ulaþma ve þehirlerini tanýtma imkaný bulur. Bu uygulama özellikle turislik amaçlar için çok uygundur, her geçen gün geliþen veri toplama teknikleri ile çok daha hýzlý ve saðlýklý þehir modelleri oluþturulabilmektedir. 3D MODELLING 3D Modelling can be done by 2 ways ; 1- By creating the volumetric maps from the photogrammetric line maps by using Digital Terrain Models and covering by texture 2- By using the 3D City Models which are extracted by Airborne Laser Scanners 3D City models give important informations about the cities to to service providers. The municipalities can have a chance to reach a lot of peoples by publishing these from their web pages and they can present the comprehensive city introduction easily This applications are used with the touristic purposes in particular. It is possible to collect faster and easier data with the new technologies..

11 SAYISAL ARAZÝ / YÜKSEKLÝK MODELLERÝ DIGITAL TERRAIN & SURFACE MODEL SAYISAL YÜKSEKLÝK MODELLERÝ Sayýsal yükseklik modelleri arazinin topðrafyasýný gösteren modellerdir, sayýsal y ü k s e k l i k m o d e l l e r i, b e l i r l e n m i þ koordinatlarda arazi yükseklik bilgilerini saklarlar, bu bilgiler üç boyutlu modeller üzerinden toplanýr ve deðiþik formatlarda kaydedilebilirler. Kullaným alanlarý; ortofoto üretimi, uydu görüntülerinin rektifikasyonu, düzeç eðrisi üretimi ve uçuþ simülasyonu uygulamalarýdýr. Doðru bir ortofoto yapmanýn ön koþulu hatalardan arýndýrýlmýþ bir sayýsal yükseklik modeli kullanmaktýr. DIGITAL TERRAIN MODELS Digital Terrain Models show the topography of the terrain, they keep the altitude information of the surface and these information are extracted from 3D models. DTM files can be saved in different formats and they can be used mainly in the following applications ; -Orthophoto Production -Rectification of the Satallite images -Contour lines extracting -Fly-through Applications You must have an error -free DTM file in order to produce an accurate orthophoto

12 UZAKTAN ALGILAMA REMOTE SENSING UZAKTAN ALGILAMA Uzaktan algýlama, uydu kanalý ile bir varlýðýn küçük veya büyük ölçekli bilgisinin elde edilmesidir. Günümüzde artik, bu terim uyduda bulunan ve diðer görsel alanlarda kullanýlanlardan farklý araçlarý içeren görüntü algýlayýcý teknolojileri ifade etmektedir. 2 tip uzaktan algýlama vardýr. Pasif algýlayýcýlar gözlem yapýlan alanlardan gelen doðal radyasyonun emilim ve yayýlýmýný tespit ederler. Bu kapsamda güneþ ýþýnlarý en çok ölçülen radyasyon kaynaðýdýr. Diðer taraftan aktif tarayýcýlar enerji emilimini varlýklarý ve alanlarý taramak için yaparlar. Daha sonra bir tarayýcý hedeften yansýtýlan radyasyonu tespit eder ve ölçer. Uzaktan algýlamanýn kalitesi uzaysal, spectral, radyometrik ve zamansal çözümler içermesi belirlenir. UZAKTAN ALGILAMANIN KULLANIM ALANLARI -Trafik kontrol, erken uyarý ve büyük ölçekli meteorolojik bilgi, - Rüzgar ve deniz dalgasý hýzý ile yönü, -Atmosferdeki ve tarýmsal alndaki kimyasal maddelerin konsantrasyonu, -Deðiþik kimyasallarýn spectra emilimlerinin tespiti, -Potansiyel yol rotalarýnýn topografik haritalarýnýn yapýlmasý, -Ormanlýk ve tarýmsal alanlarda mineralleri gözlemlemek, arazi kullanýmýný tespit etmek ve gözlemek, bitki ve mahsulleri teþhis etmek, -Uzun vadeli risk bölgelerini takip etmek, çölleþmeyi belirlemek, çevre yöenetimi ile gerekli önlemlerin alýnmasýný saðlamak. REMOTE SENSING Remote sensing is the small or large-scale acquisition of information of an object or phenomenon, by the satallite. In modern usage, the term generally refers to the use of imaging sensor technologies including: instruments found in spacecraft and is distinct from other imaging-related fields. There are two kinds of remote sensing. Passive sensors detect natural radiation that is emitted or reflected by the object or surrounding area being observed. Reflected sunlight is the most common source of radiation measured by passive sensors. Active collection, on the other hand, emits energy in order to scan objects and areas whereupon a sensor then detects and measures the radiation that is reflected or backscattered from the target. The quality of remote sensing data is directly related with the spatial, spectral, radiometric and seasonal solutions produced. APPLICATIONS OF REMOTE SENSING DATA -Aerial traffic control, early warning, and certain large scale meteorological data. -Wind speeds and direction, and surface ocean currents and directions. -The concentration of various chemicals in the atmosphere and Vegetation -Detection of the emission spectra of various chemicals -Making topographic maps by imagery and terrain analysts in trafficability and highway departments for potential routes. -Prospect for minerals, detect or monitor land usage, deforestation, and examine the health of indigenous plants and crops, including entire farming regions or forests -Follow-up and monitor risk areas in the long term, to determine desertification factors, to support decision-makers in defining relevant measures of environmental management, and to assess their impacts

13 UÇUÞ ANÝMASYONLARI FLY TROUGH UÇUÞ ANÝMASYONLARI Uçuþ animasyonlarý büyük alanlarda bu alanlarýn kuþ bakýþý görünüþlerinin üç boyutlu olarak anime edilmeleridir. Bu animasyonlar birer video dosyasý olarak saklanýrlar ve istenilen rotada yapýlan uçuþ animasyonu ile ilgili þehir yada bölgenin dokusu ve topoðrafyasý ile ilgili bilgi verirler. Bu güne kadar birçok projemizde kullanýcýlarýn proje sahasý hakkýnda daha fazla bilgi sahibi olmalarý amacý ile bu tür animasyonlar hazýrlanmýþ ve sunulmuþtur. FLY_THROUGH ANÝMATIONS Fly-through applications are the 3-D animating of the large areas. These animations can be saved as video files. The flight animations give us detailed information (such as texture of the city, topography and etc) about the related field in the planned route. So far we have prepared many similar animations to present more information about the project areas to the Clients and others.

14 GEODEZÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ GEODETIC MAP PRODUCTION JEODEZÝK UYGULAMALAR Yazýlý tarihin baþlangýcýndan ( takribi 5000 yýl önce) bu yana ölçme, insanlýðýn geliþmesinde köklü ve vazgeçilmez bir unsur olmuþtur. Her türlü inþaatýn projelendirilmesi ve yapýmýnda gereklidir. Ulaþým, yapý ve binalar, iletiþim, mülkiyet sýnýrlarýnýn belirlenmesi gibi alanlarda çok sýk kullanýlmaktadýr. Günümüzde ölçme üç boyutlu konum belirleyen bir teknik ve bilim dalýdýr. konum belirleme amaçlý ölçme iþlerinde optik/elektronik ölçüm cihazlarýnýn (Total station) yanýsýra, uydu bazlý ölçme (GPS) teknikleride kullanýlmaktadýr. Körfez firmasý güçlü bir jeodezik alt yapýya sahiptir. Firma bünyesinde çalýþan bir çok harita mühendisi ve harita teknisyeninin bilgi ve tecrübesi ile sahip olduðu en yeni, teknolojik ekipmanlarý bu alt yapýnýn temelini oluþturmaktadýr. JEODEZÝK HÝZMETLERÝMÝZ - GPS Gözlemleri - Kadastro Uygulamalarý - Toplulaþtýrma Uygulamalarý - Halihazýr Harita Üretimi - Yenileme Uygulamalarý - Ýmar Uygulamalarý - Batimetrik Uygulamalar - Aplikasyon Uygulamalarý GEODETIC APPLICATIONS Surveying has been an essential element in the development of the mankind since the beginning of recorded history (ca years ago) and it is a requirement in the planning and execution of nearly every form of construction. Its most familiar modern uses are in the fields of transport, building and construction, communications, mapping, and the definition of legal boundaries for land ownership. Today Surveying is the technique and science of accurately determining the terrestrial or threedimensional space position of points and the distances and angles between them. This measurements can be done either with the Optichal/ Electronical devices ( Total stations ) or satallite based measurement devices ( GPS ) Korfez has a high quality geodetic knowledge level and employing many experienced Surveying Engineers beside to have a strong and precise equipment. Our scope of services ; - GPS observations - Cadastre applications - Consolidation projects - Reconstruction Projects - Expropriation projects - Bathymetry Applications - As build applications

15 REFERANLARIMIZ / OUR REFERENCES SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝM PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AND ORTHOPHOTO PRODUCTIONS ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANDA 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ ORTOFOTO VE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ (5000 HA.) PRODUCTION OF ORTHOPH0TO AND DIGITAL MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF FETHIYE MUNICIPALITY (5000 HA.) GAZÝANTEP BÜYÜKÞEHÝR SINIRLARI ÝÇERÝSÝNDE 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ (9000 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAM METRIC MAPSAT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF GAZIANTEP METROPOLE (9000 HA) MEER PROJESÝ SAKARYA ÝLÝ VE ÇEVRESÝNÝ KAPSAYAN 1/1000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION 0F DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AT A SCALE OF 1/1000 AS PER MEER PROJECT COVERING THE CITY OF SAKARYA AND ITS EVIRONS YEÞÝLKÖY BELEDÝYESÝ ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANDA 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ ORTOFOTO VE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ (1730 HA.) PRODUCTION OF ORTHOPHOTO AND DIGITAL MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF YESILKÖY MUNICIPALITY (1730 HA) BABADAÐI - FETHÝYE SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝMÝ (1200 HA.) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAP AND ORTHOPHOTO OF BABADAÐI-FETHIYE KARAÇULHA BELEDÝYESÝ ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANDA 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ ORTOFOTO VE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ (3250 HA.) PRODUCTION OF ORTHOPHOTO AND DIGITAL MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF KARAÇULHA MUNICIPALITY (3250 HA) ANTALYA ÝLÝ KAÞ ÝLÇESÝ ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANIN SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HALÝHAZIR HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝMÝ (4800 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC EXISTING MAPS AND ORTHOPHOTO WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF THE TOWN OF KAÞ AT THE CITY OF ANTALYA (4800 HA) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, SALÝHLÝ-MANÝSA BÖLGESÝNDE GÜZERGAH HARÝTASI (80 KM) ROUTE MAP OF GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS IN THE SALIHLI-MANISA REGION (80 KM) KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ, KORKUTELÝ ANTALYA BÖLGESÝNDE GÜZERGAH HARÝTASI (40 KM) ROUTE MAP OF GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS IN THE KORKUTELI, ANTALYA, REGION (40 KM) ÜZÜMLÜ BELEDÝYESÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝMÝ ÝÞÝ (5000 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AND ORTHOPHOTO FOR THE UZUMLU MUNICIPALITY ÝSPÝR/ERZURUM BÖLGESÝ HES. PROJESÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA (30 KM) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAP FOR HES PROJECT IN THE ISPIR/ERZURUM REGION (30 KM) DALAMAN BELEDÝYESÝ ÝDARÝ SINIRLARI VE ÇEVRESÝNDE 1/1000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ () PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AT A SCALE OF 1/1000 WITHIN THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF THE DALAMAN MUNICIPALITY ÞANLIURFA/MERKEZ 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO ÜRETÝMÝ ÝÞÝ (34100 HA.) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETIC MAPS AND ORTHOPHOTO AT SCALES OF 1/5000 FOR SANLIURFA/CENTRE (34100 HA) GAZÝANTEP ARITOPRAK ÝLÇE BELEDÝYESÝ SINIRLARI ÝÇERÝSÝNDE 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ (10000 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETIC MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 WITHIN THE BOUNDARIES OF MUNICIPALITY OF THE TOWN OF ARITOPRAK, GAZIANTEP (10000 HA) HAZAR GÖLÜ/ELAZIÐ KIYI KENAR TESPÝTÝ AMACLI SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ (1500 HA) FOR THE PURPOSE OF ESTABLISHING COASTLINE OF HAZAR LAKE/ELAZIG (1500 HA) ÝDARÝ SINIRLARINI KAPSAYAN ALANDA 1/1000 VE 1/5000 ÖLÇEKLÝ ORTOFOTO VE FOTOGRAMETRÝK SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ REVÝZYONU (5000 HA.) REVISED PRODUCTION OF DIGITAL ORTHOPHOTO AND PHOTOGRAMETRIC MAPS AT SCALES OF 1/1000 AND 1/5000 ON THE ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF FETHIYE MUNICIPALITY G A Z Ý A N T E P B Ü Y Ü K Þ E H Ý R BELEDÝYESÝ G A Z I A N T E P M E T R O P O L MUNICIPALITY TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF TITLE DEEDS AND CADASTRAL SURVEY YEÞÝLKÖY/ANTALYA BELEDÝYESÝ Y E S I L K Ö Y / A N T A L Y A MUNICIPALITY SEVER MÜH. SEVER ENGINEERING KARAÇULHA BELEDÝYESÝ KARAÇULHA MUNICIPALITY HAN-EL ÝNÞAAT HAN-EL CONSTRUCTION HÝMMET HARÝTA HIMMET MAPPING HÝMMET HARÝTA HIMMET MAPPING ÜZÜMLÜ/ UZUMLU/FETHIYE MUNICIPALITY ENYA MÜH. ENYA ENGINEERING ÞAHÝN MÜH. SAHIN ENGINEERING ÝLLER BANKASI ILLER BANK NÝSPET HARÝTA NISPET MAPPING SÝVRÝCE ÝLÇESÝ KÖYLERE HÝZMET GÖTÜRME BAÞKANLIÐI CHAIRMANSHIP OF PROVIDING SERVICES TO VILLAGES OF THE TOWN OF SIVRICE FETHIYE MUNICIPALITY

16 FETHIYE MUNICIPALITY (5000 HA) KAHTA/ADIYAMAN SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA VE ORTOFOTO HARÝTA ÜRETÝMÝ (3500 HA) PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AND ORTHOPHOTO AT KAHTA/ADIYAMAN (3500 HA) SARICAKAYA-NALLIHAN YOLU JEODEZÝ ÇALIÞMALARI VE HAVA FOTOÐRAFI TEMÝNÝ ÝÞÝ GEODESY ACTIVITIES AND AERIAL PHOTOGRAPHS ON SARICAKAYA-NALLIHAN ROAD YALIKAVAK/BODRUM VE YAKIN ÇEVRESÝ SAYISAL FOTOGRAMETRÝK HARÝTA ÜRETÝMÝ VE ORTOFOTO HARÝTA ÜRETÝM ÝÞÝ PRODUCTION OF DIGITAL PHOTOGRAMMETRIC MAPS AND ORTHOPHOTO AT YALIKAVAK/BODRUM AND ENVIRONS BTC BORU HATTI TÜRKÝYE KESÝMÝ ORTOFOTO YAPIMI ORTKOPHOTO PRODUCTION OF THE BTC PIPE LINE OF TURKEY PART NABUCCO BORU HATTI TÜRKÝYE KESÝMÝ HAVA FOTOÐRAF ALIMI ACRIAL IMAGE CAPTURING FOR THE NABUCCO PIPELINE OF TURKEY PART NABUCCO BORU HATTI TÜRKÝYE KESÝMÝ LÝDAR TARAMASI ÝÞÝ ACRIAL IMAGE CAPTURING & LIDER DATA COLLECTION FOR THE NABOCUS PIPELINE OF TURKEY PART UYDU GÖRÜNTÜSÜ VE UZAKTAN ALGILAMA UYGULAMALARI PROJECTS BY STELLITE IMAGES S.ARABÝSTAN RÝYADD,CÝDDE,DAMMAN ÞEHÝRLERÝNÝN ÝKONOS GÖRÜNTÜLERÝ KULLANILARAK 3D DEÐERLENDÝRÝLMESÝ VE SAYISAL YÜKSEKLÝK MODELLERÝNÝN OLUÞTURULMASI (600 Km2) 3D EVALUATION OF IKON IMAGES OF RIYAD, CIDDE AND DAMAN IN SAUDI ARABIA AND PRODUCTION OF THEIR ELEVATED DIGITAL MODELS (600 SQ. KM.) BOSNA-HERSEK TUZLA, BÝJELJÝNA,BYRCKO, BANJA LUKA, ZENÝKA ÞEHÝRLERÝNÝN 1METRE ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ÝKONOS GÖRÜNTÜLERÝ KULLANILARAK 3D DEÐERLENDÝRÝLMESÝ 1 METRE SOLUBLE IKON IMAGES OF BOSNIA-HERZIGOVINA, TUZLA, BIJELJINA, BYRCKO, BANJA LUKA AND ZENIKA ANKARA,ÝZMÝR,TRABZON ÞEHÝR ALANLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERÝ KULLANILARAK 3D VEKTÖR HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF 3D VECTOR MAPS USING SATELLITE IMAGES OF URBAN AREAS OF ANKARA, IZMIR AND TRABZON YERSEL YÖNTEMLERLE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝM PROJELERÝMÝZ DIGITAL MAPS PRODUCTION WITH LOCAL FACILITIES GÖCEK (MUÐLA) KEPEZ VE TAÞBAÞI MAHALLELERÝ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF DIGITAL MAPS OF GÖCEK (MUGLA), KEPEZ AND TASBASI DISTRICTS GÜMÜÞDERE/SÝVAS SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF DIGITAL MAPS OF GUMUSDERE/SIVAS DALAMAN/GÜRLEYÝK HES PROJESÝ GÜZERGAH HARÝTASI ROUTE MAP OF DALAMAN/GURLEYIK FOR THE HES PROJECT KELEBEKLER VADÝSÝ/FETHÝYE/ÖLÜDENÝZ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF DÝGÝTAL MAP FOR THE VALLEY OF BUTTERFLY /FETHIYE/ OLUDENIZ CERÝTMÜMÝNLÝ/KIRIKKALE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ PRODUCTION OF DIGITA LMAP OF CERIT/MUMINLI/KIRIKKALE ÖLÜDENÝZ BELEDÝYESÝ ÝDARÝ SINIRLARI SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ (1550 HA) PRODUCTION OF DIGITAL MAP OF THE AREA WITHIN THE ADMISTRATIVE BOUNDARIES OF OLUDENIZ MUNICIPALLITY (1550 HA) BURHANÝYE/BALIKESÝR BELEDÝYESÝ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ(3000 HA.) - (ORTAK GÝRÝÞÝM ORANIMIZ %49) PRODUCTION OF DIGITAL MAPS FOR BURHANIYE/BALIKESIR MUNICIPALITY (3000HA) - (PERCENT OF OUR UNDERTAKING 49%) BÜYÜKORHAN/BURSA MESKUN ALANI VE ÇEVRESÝ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ(367 HA.) - (ORTAK GÝRÝÞÝM ORANIMIZ %49) PRODUCTION OF DIGITAL MAPS OF POPULATED AREA AND ENVIRONS AT BUYUKORHAN/BURSA (367HA)-(RATIO OF OUR UNDERTAKING 49%) (DENÝZLÝ-DÝNAR D.Y.) AYR. DENÝZLÝ 2.KISIM ÇEVRE YOLU-SERÝNHÝSAR YOLU JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YERSEL YÖNTEMLE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ ÝÞÝ GOODESY AND PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING SERVICES, PRODUCTION OF DIGITAL MAPS WITH LOCAL METHODS OF THE (DENIZLI-DINAR RAILDOAD) JUNCTION - 2ND PART OF DENIZLI BYPASS-SERINHISAR ROAD (EMÝRDAÐ-ÇÝFTELER)-(EMÝRDAÐ-4.BL.HD.ARASI) YOLU JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YERSEL YÖNTEMLE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ ÝÞÝ GOODESY AND PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING SERVICES, PRODUCTION OF DIGITAL MAPS WITH LOCAL METHODS OF AREA BETWEEN THE (EMIRDAG- CIFTELER)-(EMIRDAG-4TH BL.HD) G.A.P. BÖLGE KALKINMA ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI PRESIDENCY OF G.A.P. REGIONAL DEVELOPMENT K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS BÝRLÝK HARÝTA LTD. BIRLIK MAPPING CO. LTD. BTC PIPE LINE COMPANY BTC PIPE LINE COMPANY ILF-SEBAT PRJ. ILF-SEBAT PRJ. ILF-SEBAT PRJ. ILF-SEBAT PRJ. TERRA LTD.ÞTÝ TERRA CO. LTD ÝNTA A.Þ. INTA CO. INC ÝNTA A.Þ. INTA CO. INC ÝLLER BANKASI ILLER BANK ÝLLER BANKASI ILLER BANK ÖZYERLER A.Þ OZYERLER CO.INC. ÝLLER BANKASI ILLER BANK ÖLÜDENÝZ BELEDÝYESÝ OLUDENIZ MUNICIPALITY ÝLLER BANKASI ILLER BANK ÝLLER BANKASI ILLER BANK K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS

17 (ADANA-KARATAÞ) AYR.-TUZLA YOLU JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ GEODESY AN PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING SERVICES ON (ADANA- KARATAÞ) JUNCTION-TUZLA ROAD AKÇAKIRAZ/ELAZIÐ BELEDÝYESÝ SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ(1969 HA.) PRODUCTION OF DIGITAL MAPS FOR AKÇAKIRAZ/ELAZIG MUNICIPALITY (1969HA) MALATYA/KULUNCAK MADEN ÝMALAT HARÝTASI VE APLÝKASYON PROJESÝ PROJECT FOR MINE PRODUCTION AND APPLICATION AT MALATYA/KULUNCAK EDÝRNE-BULGARÝSTAN SINIRI ARASI YER ALTI KABLOSU TOPOÐRAFÝK ÖLÇÜMLERÝ TOPOGRAHIC MEASUREMENTS OF UNDERGROUND CABLE AT THE EDIRNE / BULGARIAN BORDER (TAÞKENT-GÖKTEPE) SARIVELÝLER- TAÞKENT ALANYA AYR. JEODEZÝ VE FOTOGRAMETRÝ MÜHENDÝSLÝK HÝZMETLERÝ YERSEL YÖNTEMLE SAYISAL HARÝTA ÜRETÝMÝ ÝÞÝ GEODESY AND PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING SERVICES AND PRODUCTION OF DIGITAL MAPS WITH LOCAL METHODS AT (TASKENT-GOKTEPE) SARIVELILER-2009 TASKENT ALANYA JUNCTION SAYISAL KADASTRAL HARÝTA ÜRETÝM PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS FOR PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS ERZURUM 1.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI ( 14 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 1.ERZURUM (14 VILLAGES) VAN / MERKEZ(VN-MER) 1.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI (29 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 1. VAN/CENTRE (VN- MER) (29VILLAGES) BÝNGÖL/MERKEZ (BL-MER) 9.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI (17 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 9. BINGOL/CENTRE (BL- MER) (17 VILLAGES) ÝSKÝLÝP/ÇORUM 4.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI (14 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 4. ISKILIP/CORUM (14 VILLAGES) GEMEREK/SÝVAS (SV-GEM) 2. GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI (20 KÖY) PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 2.GEMEREK/SIVAS SV- GEM) (20 VILLAGES) ORDU(GÖLKÖY-GÜRGENTEPE) 36.GRUP SAYISAL KADASTRAL HARÝTA YAPIMI ÝÞÝ PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 36.ORDU (GOLKOY- GURGENTEPE) BURSA 7.GRUP (KELES) SAYISAL KADASTRAL HARÝTA ÜRETÝM ÝÞÝ PRODUCTION OF DIGITAL CADASTRAL MAPS FOR GROUP 7.BURSA (KELES) ARAZÝ TOPLULAÞTIRMA,KAMULAÞTIRMA VE APLÝKASYON PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON LAND ACCUMMULATION EXPROPRIATION AND APPLICATION MAYA TATÝL KÖYÜ+ TORBA KÖYÜ ENERJÝ NAKÝL HATTI KAMULAÞTIRMA HARÝTASI MAP ON EÞPROPRIATION OF ENERGY COMMUNICATION LINE AT MAYA MOLIDAY VILLAGE+TORBA VILLAGE DALAMAN/GÜRLEYÝK HES PROJESÝ GÜZERGAHI KAMULAÞTIRMA VE ADRES TESPÝTÝ ESTABLISHMENT OF ADDRESSES AND EXPROPRAIATION OF THE ROUTE OF HES PROJECT AT DALAMAN/GURLEYIK MALATYA M44.20.KM-32 GRUP NOLU ENERJÝ NAKÝL HATLARININ KAMULAÞTIRMA HARÝTALARI ÝÞÝ MAP ON ESPROPRIATION OF ENERGY COMMUNICATION LINE M44.20 KM GROUP 32 AT MALATYA YOZGAT ÝLÝ AYDINCIK ÝLÇESÝ GÖKMEN REGÜLATÖRÜ VE HES PROJESÝ KAMULAÞTIRMA HARÝTALARININ YAPIMI PRODUCTION AF MAPS FOR EXPROPRIATION AT GOKMEN REGULATOR AND HES PROJECT AT THE TOWN OF AYDINCIK OF THE CITY OF YOZGAT MARDÝN AT VE TÝGH PROJESÝ 37.KISIM ÝÞÝ (14170 HA. ALANDA A.T. Ve 243 km TARLA ÝÇÝ YOLLARININ YAPIMI ) PART 37 OF MARDIN AT AND TIGH PROJECT (A.T. ON AN AREA OF HA. AND CONSTRUCTION OF 243 KM. FARM ROADS) ÝMAR PLANLARI UYGULAMASI(18.MADDE) PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON APPLICATION OF DEVELOPMENT PLANS (ARTICLE 18) GÜNLÜKBAÞI MAHALLESÝ 27 NOLU ÝMAR UYGULAMASI K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF HIGHWAYS ÝLLER BANKASI ILLER BANK DÝSTEN MADENCÝLÝK DISTEN MINING HRDLÝCKA SPOL COMPANY HRDLICKA SPOL COMPANY K A R A Y O L L A R I G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ G E N E R A L M A N A G E N E T O F HIGHWAYS TEDAÞ MUÐLA TEDAÞ MUGLA ÖZYER A.Þ OZYER CO.INC. TEDAÞ MALATYA TEDAS MALATYA SU-GÜCÜ LTD.ÞTÝ. WATER POWER LTD.CO. T A R I M R E F O R M U G E N E L MÜDÜRLÜÐÜ GENERAL MANAGEMENT OF AGRARIAN REFORM

18 APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.27 AT GUNLUKBAÞI DISTRICT GÖCEK MERKEZ 6 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.6 AT GOCEK CENTRE GÖCEK MERKEZ 9 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.9 AT GOCEK CENTRE GÖCEK MERKEZ 8 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.8 AT GOCEK CENTRE ÇALIÞ MAHALLESÝ 71 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.71 AT ÇALIÞ CENTRE DISTRICT ÇALIÞ MAHALLESÝ 76 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.76 ATÇALIS DISTRICT PATLANGIÇ MAHALLESÝ 66 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.66 PATLANGIC DISTRICT PATLANGIÇ MAHALLESÝ 63 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.63 PATLANGIC DISTRICT PATLANGIÇ MAHALLESÝ 99 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.99 PATLANGIC DISTRICT TUZLA/MAHALLESÝ 103.NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.103 AT TUZLA DISTRICT GÖCEK MERKEZ 12 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.12 AT GOCEK CENTRE YEÞÝLKÖY FIRNAZ LÝMANI ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN AT YESILKOY FIRNAZ HARBOUR PATLANGIÇ MAHALLESÝ 141 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO.141 PATLANGIC DISTRICT PATLANGIÇ MAHALLESÝ 146 NOLU ÝMAR UYGULAMASI APPLICATION OF DEVELOPMENT PLAN NO146 PATLANGIC DISTRICT MERA SINIRLANDIRMA VE APLÝKASYON PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON ESTABLISHING BORDERS OF PASTURES KIZILIRMAK/ ÇANKIRI MUHTELÝF KÖYLERÝNÝN MERA ALANLARININ SINRLANDIRMASI VE APLÝKASYONU PROJESÝ ESTABLISHMENT AND APPLICATION OF BOUNDARIES FOR PASTURES OF VARIOUS VILLAGES AT KIZILIRMAK/CANKIRI ÖDEMÝÞ-TÝRE/ÝZMÝR MIHTELÝF KÖYLERÝNÝN MERA ALANLARININ SINIRLANDIRMA VE APLÝKASYONU PROJESÝ ESTABLISHMENT AND APPLICATION OF BOUNDARIES FOR PASTURES OF VARIOUS VILLAGES AT ODEMIS-TIRE / IZMIR GÜZERGAH VE ETÜT PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON ROUTES AND RESEARCH ARNAVUTLUK RURAL WATER SUPPLY CONSTRUCTÝON (ARNAVUTLUK 'TA 3 ADET ÞEHÝRDE ÝÇME SUYU VE ULAÞIM YOLLARI GÜZERGAH TESPÝT VE PROJE HÝZMETÝ) ALBANIAN RURAL WATER SUPPLY CONSTRUCTION (ESTABLISHMENT OF FRESH WATER RESOURCES AND THEIR PATHS IN 3 CITIES IN ALBANY AND PREPARATION OF PROJECTS) CBS VE ADRES BÝLGÝ SÝSTEMLERÝ PROJELERÝMÝZ OUR PROJECTS ON GIS AND ADDRESS INFORMATION SYSTEMS SINIRLARININ ADRES BÝLGÝ SÝSTEMÝNÝN KURULMASI ESTABLISHMENT OF ADDRESS INFORMATION SYSTEM WITHIN MUNICIPAL BOUNDARIES OF FETHIYE ÜZÜMLÜ BELEDÝYESÝ SINIRLARININ ADRES BÝLGÝ SÝSTEMÝNÝN KURULMASI ESTABLISHMENT OF ADDRESS INFORMATION SYSTEM WITHIN MUNICIPAL BOUNDARIES OF UZUMLU DÝÐER ÇEÞÝTLÝ PROJELERÝMÝZ OUR OTHER VARIOUS PROJECTS ÝDARÝ SINIRLARININ KADASTRO PAFTALARININ SAYISALLAÞTIRILMASI DIGITALIZATION OF CADASTRAL SECTIONS OF ADMINISTRATIVE BOUNDARIES OF FETHIYE MUNICIPALITY ÖLÜDENÝZ BELEDÝYESÝ OVACIK,HÝSARÖNÜ VE BELCEKIZ MAHALLELERÝNÝN KADASTRAL PAFTALARININ SAYISALLAÞTIRILMASI DIGITALIZATION OF CADASTRAL SECTIONS OF OVACIK, HISARONU AND BELCEKIZ DISTRICTS OF OLUDENIZ MUNICIPALITY FETHÝYE ÝLÇESÝNE AÝT 34 ADET KÖYÜN KÖY YERLEÞÝK ALAN HARÝTALARININ YAPIMI PREPARATION OF MAPS ON POPULATED AREAS OF 34 VILLAGES UNDER THE AUSPICES OF THE TOWN OF FETHIYE ADMINISTRATION FETHÝYE KAYA KÖYÜNÜN KADASTRAL PAFTALARININ SAYISALLAÞTIRILMASI DIGITALIZATION OF CADASTRAL SECTIONS OF KAYA VILLAGE, FETHIYE FETHIYE MUNICIPALITY GÖCEK BELEDÝYESÝ GOCEK MUNICIPALITY GÖCEK BELEDÝYESÝ GOCEK MUNICIPALITY GÖCEK BELEDÝYESÝ GOCEK MUNICIPALITY FETHIYE MUNICIPALITY FETHIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY GÖCEK BELEDÝYESÝ GOCEK MUNICIPALITY ARI-TUR KOOPERATÝFÝ ARI-TUR COOPERATIVE FEHTIYE MUNICIPALITY FEHTIYE MUNICIPALITY ÇANKIRI TARIM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ C I T Y D I R E C T O R S H I P O F AGRICULTURE, CANKIRI ÝZMÝR TARIM ÝL MÜDÜRLÜÐÜ C I T Y D I R E C T O R S H I P O F AGRICULTURE, IZMIR NEMA KÝMYA A.Þ NEMA CHEMICALS CO.INC. FETHÝYE/MUÐLA BELEDÝYESÝ FETHIYE/MUGLA MUNICIPALITY ÜZÜMLÜ/MUÐLA BELEDÝYESÝ UZUMLU/MUGLA MUNICIPALITY FETHIYE MUNICIPALITY OLUDENIZ MUNICIPALITY OLUDENIZ BELEDIYESI MUÐLA ÝL ÖZEL ÝDARESÝ MUGLA SPECIALY CITY REMZÝ SÖNMEZ PLANLAMA REMZI SONMEZ PLANNING

19

20 Fethiye: Mustafa Kemal Bulv. No: Fethiye/MUÐLA Tel: (252) pbx Fax:(252) Ankara : Çetin Emeç Bulvarý 8.cadde No:34/ Öveçler/ANKARA Tel: (312) pbx Fax:(312) Libya : Tajoura, Billashar, Behind Bilal Mosque Tripoli / LÝBYA Tel: /

Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman

Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Ümit Günay AKINCI Yönetim Kurulu Başkanı - Chairman Değerli Meslektaşlarım ve Dostlarım, Proland Grup, 1989 yılında kurulmuş olup farklı sektörlerde faaliyet göstermektedir. Grubumuz; İnşaat, Medikal,

Detaylı

PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology,

PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology, PROJEDEN YAŞAMA From project to life Planlama, Yapı, Yatırım, Teknoloji, Danışmanlık, Turizm, Enerji Planning Building, Investment, Technology, Conuslting, Tourism, Energy Adnan GÜRCAN ODTÜ Şehir ve Bölge

Detaylı

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS

İÇİNDEKİLER/ CONTENTS İÇİNDEKİLER/CONTENTS KATILIMCILAR/PARTICIPANTS 10 TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN HARİTALANMASINDA JEOİSTATİSTİKSEL TEKNİKLERİN KULLANIMI 13 USING GEOSTATISTICAL TECHNIQUES IN MAPPING SOIL PROPERTIES 13 ZONGULDAK

Detaylı

MADEN ÇEVRE PLAST İK. mitto.com.tr. www. Mükemmel Başlangıç...

MADEN ÇEVRE PLAST İK. mitto.com.tr. www. Mükemmel Başlangıç... Mükemmel Başlangıç... www PLAST İK ÇEVRE MADEN mitto.com.tr 1 Mükemmel Başlangıç... Perfect Startup... MİTTO MADEN, madencilik faliyetlerinize başlamadan önce doğru bir yatırım için gerekli olan çalışmaları

Detaylı

Vatanda; endüstrinin geliþmesini saðlamayý, medeni bir millet olmanýn temel taþý sayýyorum. Mustafa Kemal Atatürk MERSÝN-TARSUS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE WWW.MTOSB.ORG.TR MTOSB

Detaylı

T.C. PTT GENEL MÜDÜRLÜÐÜ REPUBLIC OF TURKEY GENERAL DIRECTORATE OF PTT FAALÝYET RAPORU ANNUAL REPORT (2002-2003) Araþtýrma Planlama Koordinasyon Dairesi Baþkanlýðý Research Planning Coordination Department

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer

Detaylı

Mayýs / May 2007 www.gazbir.org.tr Doðalgaz Yaygýnlaþýyor Þehirler Temizleniyor EPDK Baþkaný Yusuf Günay Eurogas Genel Sekreteri Jean Marie Devos Botaþ Satýþ ve Pazarlama Daire Baþkaný Mehmet Konuk ÜYELER

Detaylı

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com

TARİHÇE, MİSYON ve VİZYONUMUZ. www.can-insaat.com TARİHÇE: Can İnşaat Ticaret ve İhracat Anonim Şirketi, 1982 yılında 5 ortaklı olarak kurulmuştur. Kurulduğu günden beri Türkiye nin çeşitli bölgelerinde çok çeşitli projeler gerçekleştirmiştir. Halen de

Detaylı

DSÝ BÜYÜK ÝSTANBUL ÝÇME SUYU II. MERHALE PROJESÝ MELEN SÝSTEMÝNDE MÜHENDÝSLÝK ÖLÇMELERÝ ÖZET Y. KALKAN 1, B. YANIK 2 Dünyanýn nadide þehirlerinden biri olan Ýstanbul, ayný zamanda bir su medeniyeti olmuþtur.

Detaylı

28-30 SEPTEMBER / EYLÜL

28-30 SEPTEMBER / EYLÜL 28-30 SEPTEMBER / EYLÜL 2015 WOW CONVENTION CENTER / WOW KONGRE MERKEZİ ISTANBUL, TURKEY/TÜRKİYE www.nodigistanbul.com EXHIBITION & CONFERENCE INFO BOOK SERGİ ALANI & KONFERANS KATILIMCILARI EL KİTABI

Detaylı

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES

İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES İSMAİL ÇELİK ŞİRKETLER GRUBU İSMAİL ÇELİK GROUP OF COMPANIES BAŞKANIN MESAJI CHAIRMAN S MESSAGE 99 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermek üzere kurmuş olduğumuz İsmail Çelik İnşaat Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER VS.) BÖLÜMÜMÜZÜN TARĠHÇESĠ

ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER VS.) BÖLÜMÜMÜZÜN TARĠHÇESĠ ANABĠLĠM DALI ADI: HARĠTA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CEVAT ĠNAL ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER VS.) BÖLÜMÜMÜZÜN TARĠHÇESĠ Harita Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER / CONTENTS Genel Tanýtým / General Introduction 3 17 Gündem / Agenda 18 I Giriþ / Introduction A. Raporun Dönemi / Period of The Report 19 B. Ortaklýðýn Ünvaný / Name of The Company 19 C. Yönetim

Detaylı

Ývedik O.S.B. Aðaç Ýþleri Yapý Kooperatifi 21.Cadde 524.Sokak No:13 Ývedik-Yenimahalle / ANKARA -TÜRKÝYE Tel : +90 0312 394 64 08 (pbx) Fax : +90 0312 394 64 82 E-mail : info@mupapano.com.tr Web : www.mupapano.com.tr

Detaylı

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr

BOTAŞ. Faaliyet Raporu. Annual Report. www.botas.gov.tr BOTAŞ Faaliyet Raporu Annual Report www.botas.gov.tr Çalışmak demek, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gereklerine göre bilim ve teknik ve her türlü medeni buluşlardan azami derecede yararlanmak

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 25.04.2013 01. YARIYIL

GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 25.04.2013 01. YARIYIL GEOMATĠK MÜHENDĠSLĠĞĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ 25.04.2013 01. YARIYIL GMM 101 Mühendisliğe GiriĢ ve Teknik iletiģim Becerisi (Intro. to Eng. and Tech. Comm. Skills) (2-0-2) Üniversite ve Fakültenin tanıtımı, üniversitenin

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Dear Participants. De erli Kat l mc lar

Dear Participants. De erli Kat l mc lar De erli Kat l mc lar Elektronik Vadisi ve Uluslararas Silahl Kuvvetler Muhabere ve Elektronik Birli i Türkiye ubesi, AFCEA Türkiye olarak Askeri Elektronik Seminerlerinin 2.sini sizlerle bulu turman n

Detaylı

Þubat / February 2008 Doðal Gaz Dünyasý Enerjide Yeni Dönem Dr. M. Hilmi Güler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Daniel Hec Marcogaz Genel Sekreteri TÜRKÝYE TURU Maraþ - Düzce / Ereðli - Balýkesir - Gemlik

Detaylı

İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments

İÇERİK CONTENTS. Kalite Politikası Quality Policy. Tarihçe History. Anahtar Finansal Rakamlar Key Financial Figures. Yatırımlar Investments İÇERİK CONTENTS Vizyon - Misyon - Değerler Vision - Mission - Values Kalite Politikası Quality Policy İSG ve Çevre Politikası OHS and Environment Policy Tarihçe History Kurumsal Yönetim Corporate Governance

Detaylı

OUR GROUP COMPANIES GRUP ŞİRKETLERİMİZ

OUR GROUP COMPANIES GRUP ŞİRKETLERİMİZ 2 3 OUR GROUP COMPANIES GRUP ŞİRKETLERİMİZ UĞUR MAKİNA SAN. GIDA İNŞ. TAAH. END. YAPILAR TRZ. TARIM DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BEREKETLİ UĞUR MAKİNA VE İNŞ. SAN. İTH. İHR. DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. BBCA DEPOLAMA SİS.

Detaylı

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2013 FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mayor of Istanbul Metropolitan Municipality Sevgili İstanbullular, Yaşanabilir bir İstanbul için pek çok dev projeye imza attık. Hayata geçireceğimiz her projeyi çevre

Detaylı

GİA İNŞAAT VE MEKANİK;

GİA İNŞAAT VE MEKANİK; İNŞAAT VE MEKANİK HAKKIMIZDA ADA GRUP, bünyesindeki Ada Enerji ve Gia İnşaat ve Mekanik firmalarıyla Raylı Sistemler, Enerji, Endüstriyel Tesisler, İnşaat ve Haberleşme sektörlerinde faaliyetlerine devam

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

İçindekiler Contents

İçindekiler Contents İçindekiler Contents OSTİM Medikal Sanayi Kümelenmesi Derneği Adına Küme Yönetim Kurulu Başkanı Murat ATAMAN on behalf of OSTİM Medical Industry Cluster Association Chairman of the Board Gülnaz KARAOSMANOĞLU

Detaylı

ÖZET KAPALI MEKANLARDA KURP APLÝKASYONU HÜSEYÝN ÝNCE 1 Kurplar, genellikle karayolu, demiryolu ve kanallarýn aplikasyonunda uygulanýrken, bu çalýþmada baþka bir uygulama alaný sunulmuþtur Tiyatro, sinema,

Detaylı

Chronological Development of Türkerler 1993 June 30, Establishment of the Turkerler Construction Co.

Chronological Development of Türkerler 1993 June 30, Establishment of the Turkerler Construction Co. Biz kimiz? Biz Türkerler olarak, İnşaat ve enerji sektöründe, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarına yön verebilecek, nitelikli, güçlü, güvenilir, faaliyet gösterdiği tüm iş kollarında lider, kalite hedefleri

Detaylı