T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak"

Transkript

1 T.C. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Staj Yönergesinin amacı, öğrencilerin meslekî bilgi ve becerilerini geliştirmeye, pratik, teknik ve idari bilgi ve tecrübe donanımlarını artırmaya, eğitim ve kariyer planlarını gerçekleştirmeye yönelik staj faaliyetlerini düzenlemektir. Staj faaliyetlerinin amaçları, staj yoluyla öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları teorik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek, proje, laboratuar ve atölye uygulamalarında edindikleri beceri ve deneyimlerini geliştirmek, staj yapacakları işyerlerindeki sorumluluklarını, ilişkileri, organizasyonu, üretim sürecini ve yeni teknolojileri tanımalarını sağlamaktır. Kapsam MADDE 2-(1) Bu Yönerge, Tıp Fakültesi hariç diğer fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının müfredatları kapsamında yapılması zorunlu olan stajların gerçekleştirilmesinde uyulması gereken esasları belirler. Dayanak MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulunun tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır. Staj Yönetimi İKİNCİ BÖLÜM Staj İşlerinin Yönetimi, Görev ve Sorumluluklar MADDE 4-(1) Staj işlerinin yönetiminden Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu ve Bölüm/Program Staj Komisyonları sorumludur. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu MADDE 5-(1) Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, Rektör tarafından görevlendirilen Rektör Yardımcısı, ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarından birer temsilci ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü nden oluşur. Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, Staj Komisyonlarının taleplerini karşılamaktan ve staj sisteminin etkin çalışmasından sorumludur. Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu MADDE 6-(1) Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, meslek yüksekokulu müdürü tarafından müdür yardımcıları arasından belirlenen Okul-Sanayi-Sağlık Kurumları Koordinatörünün başkanlığında; meslek yüksekokulunun program başkanlarından oluşur. Bölüm Staj Komisyonları MADDE 7-(1) Bölüm Staj Komisyonları, bölüm başkanı tarafından 3 yıl için seçilen en az 3 öğretim elemanından oluşur. Görev süresi biten komisyon üyeleri tekrar seçilebilir. Staj Komisyonları, bu Yönergeye uygun olarak, staj kılavuzunun hazırlanması, öğrenci tarafından bulunan staj yerinin onaylanması, staj yeri bulamayan öğrencilere uygun staj yerinin temini, yapılan staj çalışmasının değerlendirilmesi ve sonuçların Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilmesinden sorumludur. Staj Komisyonları stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli denetimleri ve 1

2 değerlendirmeleri yapar, gerekli tedbirleri alır. Bölüm Staj Komisyonunun sekretarya işleri, fakültenin/bölümün idari personeli tarafından yerine getirilir. Program Staj Komisyonları MADDE 8-(1) Meslek Yüksekokullarında Program Staj Komisyonları, program başkanı ile birlikte üç öğretim elemanından oluşur. Staj Komisyonları, bu yönergeye uygun olarak, staj kılavuzunun hazırlanması, öğrenci tarafından bulunan staj yerinin onaylanması, staj yeri bulamayan öğrencilere uygun staj yerinin temini, yapılan staj çalışmasının değerlendirilmesi ve sonuçların Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna bildirilmesinden sorumludur. Staj Komisyonları stajın amacına ve kurallarına uygun yürütülmesi için gerekli denetimleri ve değerlendirmeleri yapar, gerekli tedbirleri alır. Program Staj Komisyonu adına her türlü yazışma işlerini program başkanı yürütür. Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun Görevleri MADDE 9-(1) Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görevleri: a) Staj, eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek, b) Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarının görüşünü alarak staj alanlarını belirlemek, c) İşyerleri ile Staj ve Eğitim Uygulama Kurulları arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak, ç) Yurt içi ve yurt dışı staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerini belirlemek, d) Staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yapacak öğrenci sayısını, staj, eğitim ve uygulama çalışmaları alanlarını, staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerinin özelliklerini ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurullarının önerilerini dikkate alarak, staj kontenjanlarını dengeli bir şekilde dağıtmak. Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu nun Görevleri MADDE 10-(1) Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu nun görevleri: a) Meslek Yüksekokul öğrencilerinin bu Yönerge hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli ön bilgileri almalarına yönelik toplantılar düzenlemek, b) Stajda kullanılacak evrakı düzenlemek, organize etmek ve program staj komisyonlarına iletmek, c) Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak, ç) Öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak, d) Staj çalışmalarını denetlemek, e) Staj çalışmalarının değerlendirmesini yapmak, f) Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek. Program Staj Komisyonunun Görevleri MADDE 11- (1) Program staj komisyonu aynı zamanda staj değerlendirme komisyonudur. Program staj komisyonunun görevleri: a) Biri güz diğeri bahar döneminde olmak üzere her akademik yılda en az iki toplantı yapmak ve toplantı kararlarını Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna sunmak, b) Teslim edilmiş staj dosyalarının ve staj yapan öğrencilerin değerlendirmelerini yapmak, değerlendirme sonuçlarını Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna, kurulun önceden belirlediği takvim çerçevesinde sunmak, c) Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun belirleyeceği görevleri yerine getirmek, ç) Program içinde stajla ilgili olarak doğabilecek problemleri çözüme kavuşturmak, gerektiğinde Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kuruluna iletmek, d) Öğrencilerin onaylatarak getirdikleri staj kabul belgelerini düzenleyerek Meslek Yüksekokulu Staj Eğitim ve Uygulama Kuruluna iletmek suretiyle sigorta işlemlerinin başlatılmasını sağlamak. 2

3 Staj Kılavuzu MADDE 12-(1) Öğrencilerine staj yaptıran lisans programlarındaki bölümler bünyesinde oluşturulacak olan Staj Komisyonları, Ön lisans programlarında Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu programın yapısına uygun bir Staj Kılavuzu hazırlar. Hazırlanan staj kılavuzu ilgili Bölümün/Meslek Yüksekokulunun ve Kariyer Merkezi nin internet sayfasına konularak bütün öğrencilerin bu kılavuza erişimi sağlanır. Staj Kılavuzu içinde aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur: a) Stajın Tanımı, b) Stajın Amacı, c) Stajdan Beklenen Çıktılar, ç) Staj Süresi, d) Uygun Staj Yerleri İçin Öngörülen Kriterler, e) Staj İş Akım Tablosu (Staj yeri seçimi, staj için başvuru, bölüm onayı, staj raporunun biçimi, yazım kuralları, içeriği, onaylanması ve teslim süresi), f) Öğrenci tarafından ilgili komisyona verilecek Staj Dilekçesi örneği, g) İşyerine ilgili Staj Komisyonunca yazılacak resmi yazı örneği, ğ) Staj çalışmasının işyerince değerlendirilmesi ve değerlendirme sonuçlarının ilgili komisyonlara iletilmesi ile ilgili kurallar, h) Yapılan stajın ve staj raporunun ilgili komisyonlarca değerlendirilip nasıl nota dönüştürüleceğinin kuralları, ı) Staj Sicil Formu Örneği, i) Staj Raporu Örneği. (2) Staj yapılması zorunlu olan ön lisans programları için Meslek Yüksekokulu Staj Eğitim ve Uygulama Kurulu tarafından hazırlanan 30 iş gününü içeren Staj Defteri ve Staj Karnesinin (FORM 57) doldurulması zorunludur Staj defteri ve staj karnesi ile ilgili bilgiler Meslek Yüksekokulunun internet sayfasında yer alır. Staj Zamanı ve Süresi MADDE 13-(1) Lisans programlarında stajın toplam süresi, programların niteliğine göre değişmekle birlikte, 20 iş gününden az olamaz. Resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz. Ön lisans programlarında aşağıdaki hususlara dikkat edilir: a) Staj süresi 30 iş gününden (240 saat) az, 60 işgününden (480 saat) çok olamaz. Bir tam iş günü 8 saat olarak hesaplanır. Öğrenciler staj yapacakları yerin çalışma saatlerine uymak zorundadırlar. Stajyer öğrencinin haftada 45 saatten fazla çalışması, fazla mesai yapması veya gece vardiyasında çalışması ek staj günü olarak sayılmaz. b) Öğrenciler kendi bulacakları staj yerlerinde Program Staj Komisyonunun onayından sonra staja başlayabilirler. c) İlan edilen staj takviminde belirtilen tarihler arasında işlemlerini yapmayan veya stajda başarısız sayılan öğrenciler bir sonraki staj döneminde yeniden staj yapabilirler. ç) Öğrenimleri devam eden öğrencilerin stajlarını yarıyıl ve yaz tatiline rastlayan aylarda yapması esastır. Ancak bu süreler dışında öğretimi aksatmamak koşuluyla da staj yapılabilir. Yıl içi stajlarda staj ile birlikte eğitim devam eder, ancak ders olan günlerde staj yapılamaz. d) Öğrenci bütün derslerini başarıyla verdikten sonra stajını henüz tamamlamamış ise stajına herhangi bir ayda başlayabilir. e) Öğrenim süresi içinde yapılan mesleki uygulamalar yukarıda belirtilen günlük staj süresinden sayılmaz. Çalışma Yerleri Madde 14-(1) Stajlar her bölümün veya programın kendi belirlediği kriterler çerçevesinde programın özelliğine ve ihtiyacına uygun olarak, yurt içinde veya yurt dışında bulunan kamu, özel sektör kurum ve kuruluşlarında veya sivil toplum örgütlerinde yapılabilir. Gerekli olduğu takdirde, staj 3

4 çalışmalarının bir kısmı veya tamamı, Üniversitenin farklı birimlerinde, laboratuvarlarında, Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde veya başka üniversitelerin laboratuvarlarında yapılabilir. Kamu ya da özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda çalışan öğrencilerin çalıştıkları birim staj amacına ve stajdan beklenen çıktılara uygun ise çalıştıkları birimde staj yapmalarına izin verilebilir. Staj komisyonunca uygun görülmeyen bir işyerinde yapılacak çalışma staj çalışması olarak kabul edilmez ve değerlendirilmez. Staj Kuralları Madde 15-(1) a) Bir öğrencinin zorunlu staj yapabilmesi için lisansta en az dört yarıyılı, ön lisansta iki yarıyılı tamamlaması gerekir. b) Mezun olmak için stajı tamamlamak ve başarılı olmak şarttır. c) Staj yapılacak günler, dönem sonu sınavlarının son günü ile gelecek dönem derslerinin başladığı ilk gün arasında olmalıdır. Özel nedenlerle, öğretim yılı içinde yapılmak istenen stajlar için Staj Komisyonunun izni gereklidir. ç) Müfredat gereği zorunlu staj yapan öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası primi Üniversite tarafından ödenir. Ancak öğrencilere stajları süresince Turgut Özal Üniversitesi tarafından herhangi bir ücret ödenmez. d) Öğrencilerin staj yaptıkları işyerleri ile aralarındaki mali ilişkiler, Turgut Özal Üniversitesi için herhangi bir mali yükümlülük doğurmaz. e) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin geldikleri kurumda yaptıkları stajların geçerli sayılıp sayılmayacağı, staj komisyonunun görüşü alınarak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir ve karar bölüm başkanlığının onayına sunulur. İlgili değerlendirmeyi Meslek Yüksekokullarında Program Staj Komisyonları yapar. Stajyer Öğrencilerin Yükümlülükleri Madde 16-(1) a) Uygun staj yerlerini bulma yükümlülüğü öğrenciye aittir. Ancak Üniversitenin Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi ve staj komisyonları öğrencilere staj yeri bulma konusunda yardımcı olurlar. Stajyer öğrenci kontenjanı bildiren ve talepleri ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülen yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel işyerleri bölüm/program başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur ve öğrenci başvurularına göre dağıtılır. b) Öğrenciler staj yaptıkları işletme veya işyerinin çalışma düzenine ve kurallarına uymak, daimi personel gibi işletme veya işyerinin ticari, sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılmak ve yöneticilerin verdikleri mesleki eğitimle ilgili görevleri yapmak zorundadırlar. Aksi durumda stajları başarılı sayılmaz. c) Staj yapılan işletme veya işyeri öğrenciye mesleki eğitim formasyonuna aykırı görev verdiği takdirde, Staj Komisyonu öğrencinin staj yerini değiştirebilir. ç) Stajyerler, staj yaptıkları işletme veya işyeri elemanlarının tabi oldukları yükümlülüklere tabidir. d) Bölümler/Programlar, gerektiğinde, staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını denetler veya denetletir. e) Öğrenciler, staj süresince mazeretsiz devamsızlık yapamazlar. Mazeretsiz olarak üst üste üç gün veya staj dönemi boyunca staj süresinin %10 u oranında devamsızlık yapan stajyerin stajına son verilerek durum Staj Komisyonuna bildirilir. Geçerli mazeret nedeniyle devam edilemeyen günler, mazeretin belgelendirilmesi şartıyla, telafi edilmek zorundadır. f) Staj sırasında hastalanan veya hastalığı sebebiyle staja 2 günden fazla devam edemeyen ya da bir kazaya uğrayan stajyer durumunu Staj Komisyonu'na bildirir. Staj Komisyonu, durumu öğrencinin ailesine bildirmekle yükümlüdür. Öğrencinin mazereti kadar gün staj süresine eklenir, ancak bu süre toplam sürenin yarısını geçemez. g) Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin hükümleri staj sırasında da geçerlidir. 4

5 Staj Belgeleri Madde 17-(1) Staj yapılması zorunlu olan lisans programlarındaki bölümlerin staj işlerinin yönetimi sırasında gerekli olan Staj Belgeleri: a) Öğrencinin kendi bulduğu staj yerini Staj Komisyonuna bildirmek için dolduracağı Staj Yeri Bildirim Formu (FORM 35), b) Stajın yapılacağı kurumun öğrenciyi kabul ettiğini gösteren Stajyer Kabul Formu (FORM 36), c) Öğrencinin staj yaptığı kurum tarafından doldurulacak olan Staj Sicil Formu (FORM 37); Çalışılan işyeri veya işletme amirinin staj yapan öğrenciyi değerlendirdiği bir formdur. Bu form amir tarafından doldurulduktan sonra imzalanıp kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde öğrenciye verilir. ç) Öğrenci tarafından doldurulup, işyerine onaylatılacak olan ve yapılan çalışmaların dökümünü gösteren Staj Defteri; Staj Defterinin her sayfasında işverenin mühür ve imzası bulunur. Staj Defterinde stajyer öğrencinin vesikalık fotoğrafının bulunması şarttır. Staj süresi içinde staj defterinin bu Yönergede belirlenen kurallara uygun bir şekilde doldurulması gerekir. Staj Defterinin ilk sayfası, yapılacak olan çalışmanın haftalara göre genel olarak programını gösterir. Bu sayfa ilgili birim sorumlusu ile işletme veya işyerinin staj işlerinden sorumlu yöneticisi tarafından onaylanır. Çalışma programını izleyen sayfalarda yer alan ve haftanın günleri boyunca yapılan çalışmaların dökümünü gösteren formlar bulunur. Bu formlar her gün doldurulur ve çalışmaları kontrol eden sorumlu yönetici tarafından onaylanır. Staj Defteri, Türkçe veya İngilizce olarak yazılabilir. d) Öğrenci tarafından hazırlanıp, staj defteri ile birlikte teslim edilecek olan Staj Raporu; Staj Defterinin sonunda, öğrencinin, staj programında belirtilen staj konularını sürelerine göre, günlük/haftalık çalışmalarını ayrıntılı olarak rapor edeceği sayfalar bulunur (Günlük/Haftalık Ayrıntılı Rapor). Bu sayfalar öğrenci tarafından gerektiği şekilde doldurulup onaylatılır. e) Bütün staj belgelerinin içinde toplanacağı Staj Dosyası. (2) Staj yapılması zorunlu olan ön lisans programlarındaki staj işlerinin yönetimi sırasında gerekli olan Staj Belgeleri, Meslek Yüksekokulu Staj Eğitim ve Uygulama Kurulu tarafından hazırlanan Staj Defteri ve Staj Karnesinden oluşur. Staj Defterinin ve Karnesinin doldurulma usul ve esasları yine Meslek Yüksekokulu Staj Eğitim ve Uygulama Kurulu tarafından belirlenerek Meslek Yüksekokul web sayfasında ilan edilir. Staj Öncesi Yapılacak İşler, Staj Yerlerinin Bulunması Madde 18-(1) Öğrencilerin staj yerlerini kendilerinin bulması esastır. Staj yerini bulan öğrenci, ilan edilen süre içinde Staj Yeri Bildirim Formunu (FORM 35) doldurarak Staj Komisyonu na başvurur. Başvurunun kabul edilmesi için, stajın yapılacağı işletme veya işyerinin Stajyer Kabul Formunu (FORM 36) doldurması ve Staj Komisyonu nun bu öneriyi onaylaması gerekir. (2) Öğrenciler, bölümün bulduğu ve ilan ettiği işletme veya işyerlerine de aynı şekilde başvurabilirler. Bu başvuruların işletme veya işyerlerine dağıtımı Staj Komisyonu tarafından yapılır. (3) Öğrenciler, Üniversitenin Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü nün imzaladığı protokoller çerçevesinde veya ERASMUS Programı kapsamında da staj yapabilirler. (4) Ön lisans öğrencileri Meslek Yüksekokulu Staj Eğitim ve Uygulama Kurulu tarafından hazırlanan staj kabul belgesini staj yapacakları kuruma onaylatarak program staj komisyonlarına en geç mayıs ayının 15 ine kadar teslim ederler. Staj Süresince Yapılacak İşler Madde 19-(1) Staj yerleri kesinleşen öğrenciler, onaylanmış staj defterini, staj yapacağı işletme veya işyerine hitaben yazılmış yazıyı ve Staj Sicil Formunu (FORM 37) alarak, staj çalışmalarına başlarlar. (2) Staj yeri onaylanan öğrenciye, ilgili bölüm sekreterliğince Staj Sicil Formu (FORM 37) verilir. Bu sicil belgesi staj sonunda, staj yapılan işletme veya işyeri yetkili amirince doldurulup onaylanarak kapalı zarf ile ilgili bölüm sekreterliğine iade edilir. (3) Öğrenci, staj süresince yaptığı çalışmalar hakkında, bölümün belirlediği esaslara göre bir Staj Raporu hazırlar. Staj Raporu staj yapılan işyeri ve işletme veya işyeri yetkilisince onaylanır. 5

6 Hazırlanan staj raporları dönem başladıktan sonra en geç bir ay içinde bölüm sekreterliğine teslim edilir. Staj Sonunda Yapılacak İşler Madde 20-(1) Lisans öğrencileri; a) Stajını tamamlayan öğrenci yaptığı stajı değerlendiren bir Staj Raporu hazırlar. b) Raporunun içeriği, öğrencinin kazandığı bilgi ve becerileri yansıtır. Öğrenci, aldığı eğitim ile uygulamalı pratik beceri kazanma süresi içinde edindiği bilgileri raporda belirtir. c) Rapor bilgisayarda yazılır. ç) Rapor Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanır. d) Staj Sicil Formu doldurulmuş ve onaylanmış bir biçimde ve işletme veya işyeri kaşesini taşıyan kapalı zarf içinde teslim edilir. e) Öğrenciler staj süresi sonunda, işyerinden imzalı olarak geri alınan Staj Sicil Formunu, Staj Raporunu ve Staj Defterini ilgili birimlerin Staj Komisyonlarına izleyen dönemin en geç ilk bir ayı içinde teslim ederler. Bu belgeleri süresi içinde teslim etmeyen öğrenci stajını yapmamış sayılır. (2) Ön lisans öğrencileri stajını tamamladıktan sonra en geç iki ay içerisinde staj dosyasını ilgili bölüm/program staj komisyonuna teslim eder. Teslim edilen staj dosyası için alındı belgesi verilir. Staj Raporunda Bulunması Gereken Unsurlar Madde 21-(1) Lisans öğrencileri için; a) Kapak sayfası: Bölüm Adı, Staj Yeri ve Konusu, Hazırlayan ve Tarih. b) Önsöz: Staj Raporunun amacı ve kapsamı, nasıl hazırlandığı, çalışmaya katkısı olanlara teşekkür. c) İçindekiler: Konu başlıklarına göre hangi konunun hangi sayfada olduğunu gösteren liste, tablolar, çizimler ve eklerin hangi sayfalarda olduğunu gösteren liste. ç) Ana Bölüm: Ana bölüm üç alt bölümden oluşur: -Staj Yapılan İşletme veya İşyerinin Tanıtımı (Raporun ¼ ü): İşletme/İşyerinin adı, adresi, kuruluş tarihi, sermaye yapısı, personel sayısı, ana faaliyet alanları, kapasitesi, hangi sektör içinde yer aldığı ve sektör içindeki yeri belirtilir. İşletmenin/İşyerinin organizasyon şeması, yönetim yapısı; varsa sorunları ve iyi işleyen yönleri değerlendirilir. - Staj yapılan birimin tanıtımı (Raporun ¼ ü). -Staj yapılan işletme veya işyerinin işlevleri ve öğrencinin staj süresince geçirdiği deneyimlerle ilgili olarak, öğrencinin değerlendirmeleri (Raporun 2/4 ü) d) Sonuç: Staj Raporunun çok kısa özeti ile stajdan beklenen ve gerçekleşen/gerçekleşmeyen hususlar ile bunların nedenleri, öğrencinin görüş ve önerileri. e) Referanslar-Notlar: Raporun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklar ve görüşülen kişilerin listesi. Staj Başarı Değerlendirmesi Madde 22-(1) Lisans öğrencileri için Staj Komisyonu, Staj Sicil Formunda (FORM 37) yer alan kriterleri, Staj Defterini ve Staj Raporunu teslim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde inceleyerek öğrencinin staj başarı durumunu değerlendirir. Öğrencinin stajda başarılı sayılması için 100 üzerinden en az 60 puan alması zorunludur. Staj değerlendirme sonuçları, başarılı/başarısız olarak belirtilir. Staj Komisyonu değerlendirme yaparken, dosyayı şekil ve içerik yönünden yeterli bulursa öğrencinin stajını kabul edebileceği gibi, gerekli görürse ilgili öğrenci ile mülakat yapabilir veya uygulama yaptırabilir. Staj komisyonu, staj belgelerini en geç bir ay içinde inceler ve sonucunda kabul, düzeltme veya ret kararlarından birini verir. Staj raporunda düzeltme istenen öğrenci, en geç bir ay içinde istenen düzeltmeyi gerçekleştirmek zorundadır. Aksi halde stajı reddedilir. Bu durum yazılı olarak ilgili Fakülte Dekanlığına iletilir. Kabul edilen stajlar, Staj Komisyon Başkanı tarafından yazılı olarak Fakülte Dekanlıklarına bildirilir. Başarısız olan öğrencilerin stajı geçersiz kabul edilir. Staj dosyası kabul tarihinden başlamak üzere, Bölüm başkanlıkları tarafından en az iki yıl süreyle saklanır, bu süre geçtikten sonra gerekli görüldüğü takdirde Bölümler tarafından imha edilebilir. Staj 6

7 belgelerinin değerlendirilmesinde ve stajlardan muaf tutulma işlemlerinde, yukarıda açıklanan hususların dışında kalan hallerde Fakülte kurulları yetkilidir. (2) Ön lisans öğrencilerinin staj dosyalarını program staj komisyonları Başarılı veya Başarısız olarak değerlendirir. Sonuçları staj teslim tutanağı doldurarak Meslek Yüksekokulu Staj Eğitim ve Uygulama Kuruluna teslim eder. Staj Başarı Değerlendirme Sonuçlarına İtiraz Madde 23-(1) Öğrenciler staj başarı değerlendirme sonucuna, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içinde itiraz edebilirler. Bununla ilgili olarak Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılır. Staj başarı değerlendirme sonucuna itirazlar Lisans Programlarında Bölüm Başkanlıklarına, Ön Lisans programlarında ilgili Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kuruluna yapılır. İtirazlar Bölüm başkanlıkları ve Meslek Yüksekokulu Staj ve Uygulama Kurulu tarafından onbeş iş günü içerisinde değerlendirilerek nihai karar verilir. Yürürlük ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler MADDE 24-(1) Bu Yönerge, onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 25-(1) Bu Yönerge hükümlerini Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür Yönergenin Kabul Edildiği Senato Kararının Tarihi Sayısı /1 Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının Tarihi Sayısı 13 Mart /4 Değişiklik Yapılan Madde Madde numarası değişikliği 6., 8., 9., 10., 11., maddeler yeni madde olarak eklenmiş, madde sıraları buna göre değiştirilmiştir. Metin değişikliği 2-(1), 3-(1), 4-(1), 5-(1), 7-(1), 12-(1), 13 - (1), 14-(1), 15-(1-a, ç, e), 17-(e), 18-(4), 20-(g), 21-(1), 22-(2), 23-(1) Yönergedeki Değişikliğin Kabul Edildiği Senato Kararının Tarihi Sayısı /8 Form adlarında değişiklik Form 35, Form 36, Form 37 Yeni form ilavesi Form 57 7

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - Amaç: Bu yönergenin amacı Plato Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince kazandıkları teorik

Detaylı

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.)

STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) STAJ DEFTERİNİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR; (Lütfen aşağıdaki maddeleri okuyunuz.) Staj defterini gerek yazı gerekse şekil olarak teknik resim kurallarına uygun şekilde doldurunuz.

Detaylı

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ

T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ T.C.DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS/LİSANS ÖĞRETİMİ STAJ YÖNERGESİ (Üniversite Senatosunun 20.11.2008 tarih ve 2008/20 sayılı toplantısında kabul edilerek, 25.03.2009 tarih, 2009/4 sayılı Mütevelli Heyeti

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde- 1: (1) Bu Yönergenin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Turizm Fakültesi nde

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ÇAN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ STAJ DOSYASI 20. 20. AKADEMİK YILI ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI : BÖLÜMÜ : PROGRAMI : SINIFI : NUMARASI : İŞ YERİNİN ADI : ADRESİ : : EĞİTİM

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Detaylı

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ

ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ KAYSERĠ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESĠ AMAÇ Madde 1. Bu esaslar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin staj uygulama esaslarını ve ilkelerini belirler KAPSAM

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM ve DAYANAK Amaç Madde 1- Bu esasların amacı, öğrencilere almış oldukları teorik

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK BÖLÜMÜ ÖĞRENCİ STAJ ESASLARI 1- Stajın Amacı Biyomedikal Mühendisliği öğrencilerinin, Biyomedikal Mühendisliği

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ *

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ STAJ YÖNERGESİ * STAJ YÖNERGESİ * Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek ve pekiştirmek amacıyla yapılan staj çalışmalarında uyulması gereken usul ve esasları düzenlemektir

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu staj yönergesi, Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin teorik bilgilerini pratikle geliştirmek

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ (25.03.2010 gün ve 03 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin lisans programlarında

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar EK-19 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, öğrencilerin mimarlık

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ STAJ DOSYASI BÖLÜMÜ :.... NUMARASI :.... ADI ve SOYADI :.... STAJ TÜRÜ :.... Arkasında Adı, Soyadı ve Numarası yazılı öğrenci FOTOGRAFI STAJ TÜRÜ :...... STAJ

Detaylı

ÖĞRENCĠ STAJ DOSYASI

ÖĞRENCĠ STAJ DOSYASI ÖĞRENCĠ STAJ DOSYASI 20... 20... ÖĞRETĠM YILI ÖĞRENCĠNĠN... BÖLÜMÜ PROGRAMI : YÖNETİM ve ORGANİZASYON : Kooperatifçilik SINIFI :... NUMARASI :... STAJ BAġLAMA BĠTĠġ TARĠHLERĠ :... /... Sayfa: 1 / 43 ÖĞRENCĠ

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER 1. STAJ UYGULAMA YÖNERGESİ 3 2. STAJ GRUPLARI VE STAJ YERLERİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KRİTERLER 9 3. STAJLARDA İZLENECEK

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI Amaç KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ UYGULAMA ESASLARI MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı, Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Acıbadem Üniversitesi ne bağlı Sağlık Hizmetleri

Detaylı

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler

OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler OMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04.02.2014 Tarih ve 1/5-8 Sayılı Kararı ile Kabul Edilmiştir STAJ YÖNERGESİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM, İKTİSAT VE İŞLETME FAKÜLTELERİ STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Form No: 5. Zorunlu Staj Dosyası Kapak Sayfası T.C ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ DOSYASI ÖĞRENCİNİN Adı Soyadı : Programı : Numarası : ADI : ADRESİ : TELEFON : STAJ YAPILAN İŞ YERİNİN ( )

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI STAJ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı Kırklareli Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu ile Sağlık

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ*

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ* Adnan Menderes Üniversitesi FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ II-- EĞİİTİİM--ÖĞRETİİM VE SIINAV YÖNERGESİİ IIII-- BATII DİİLLERİİ VE EDEBİİYATLARII BÖLÜMÜ HAZIIRLIIK SIINIIFII YÖNERGESİİ IIIIII-- BÖLÜMLER ARKEEOLLOJJİ

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönerge nin amacı, İstanbul Arel Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu nda öğrenim gören

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE DEVAM 5.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 2. STAJLAR VE İZLENECEK YOL 3. İŞYERİ SEÇİMİ 4. İŞE

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Yönergesi

Detaylı