The Predictors of Depression in Eighth Grade Primary School Students

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "The Predictors of Depression in Eighth Grade Primary School Students"

Transkript

1 Elementary Education Online, 8(2), , lkö retim Online, 8(2), , [Online]: The Predictors of Depression in Eighth Grade Primary School Students At)lgan ERÖZKAN 1 ABSTRACT: The aim of this study is to determine the factors -parenting styles, self-esteem, perfectionism, and test anxiety- influencing depression level of eighth grade primary school students. Descriptive method was used in this study. Participants were 500 eighth grade primary school students in Mugla, Turkey. Data were analyzed using statistical techniques. The findings showed that the parenting styles, self-esteem, perfectionism, and test anxiety important predictors of depression. The results are discussed in the light of previous findings and in the context of depression, parenting styles, self-esteem, perfectionism, and test anxiety, providing a guide for future research and applications as well. Key Words: Depression, parenting styles, self-esteem, perfectionism, test anxiety SUMMARY Purpose and significance: This study investigated the important predictors of depression levels of eighth grade primary school students according to their sociodemographic characteristics, parenting styles, self-esteem, perfectionism, and test anxiety level. Methods: This research is a descriptive and a correlational study. For this purpose 500 (250 girls; 250 boys) students are randomly recruited from five different primary schools in Mugla. Main instruments are Information Form, Children s Depression Inventory, Parents Attitude Scale, Rosenberg Self-Esteem Inventory, Multidimensional Perfectionism Scale, and Test Anxiety Inventory. SPSS for WINDOWS was used for data analysis. Multiple hierarchical regression analysis was used for explaining students depression level; correlational statistics was also employed to search for relationships among all variables. Results: Results showed that the gender, socioeconomic status, mother s education level, father s education level of eighth grade primary school students have not statistically significant effect on their depression levels. On the other hand, findings showed that the parenting styles, self-esteem, perfectionism, and test anxiety important predictors of depression for eighth grade primary school students. Discussion and Conclusions: It can be concluded from the research findings that there are significant relationships among depression, parenting styles, self-esteem, perfectionism, and test anxiety. More research is needed to generalize findings of this research. This research can be extended by including other levels of educational organizations. The relationship among depression, parenting styles, self-esteem, perfectionism, and test anxiety is very important for adolescents. It can be useful to educate adolescents about their interpersonal relationship skills and academic achievements. Since depression, parenting styles, self-esteem, perfectionism, and test anxiety are universal concepts, cross-cultural studies may also be considered as future work. 1 Y.Doç.Dr. Mu la Üniversitesi, E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü,

2 #lkö&retim Sekizinci S(n(f Ö&rencilerinde Depresyonun Yorday(c(lar( At)lgan ERÖZKAN 2 ÖZ: Bu arait)rman)n amac), ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencilerinin depresyon düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Bu arait)rma, ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencilerinin depresyon düzeylerinin; ebeveyn tutumlar), benlik sayg)s), mükemmeliyetçilik ve s)nav kayg)s) ile olan iliikisini aç)klamaya dönük betimsel bir çal)imad)r. AraIt)rma, amac)na uygun olarak Mu la ilindeki bei farkl) ilkö retim okulunda tesadüfi küme örnekleme seçimi ile 500 kiii üzerinde (250 k)z; 250 erkek) gerçekleitirilmiitir. AraIt)rmada Bilgi Toplama Formu, Çocuklar çin Depresyon Envanteri, Ana-Baba Tutum Ölçe i, Rosenberg Benlik Sayg)s) Envanteri, Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçe i ve S)nav Tutum Envanteri kullan)lm)it)r. Veri analizleri için SPSS/WINDOWS program) kullan)lm)it)r. Veriler, çok yönlü hiyerariik regresyon analizi ve korelasyon kullan)larak SPSS/WINDOWS program) ile incelenmiitir. AraIt)rma bulgular), ebeveyn tutumlar), benlik sayg)s), mükemmeliyetçilik ve s)nav kayg)s)n)n depresyonun önemli yorday)c)lar) oldu unu göstermiitir. AraIt)rma sonuçlar), önceki bulgular )I) )nda depresyon, ebeveyn tutumlar), benlik sayg)s), mükemmeliyetçilik ve s)nav kayg)s) kapsam)nda baika arait)rma ve uygulamalara da yol gösterecek ba lamda tart)i)lm)it)r. Anahtar Kelimeler: Depresyon, ebeveyn tutumlar), benlik sayg)s), mükemmeliyetçilik, s)nav kayg)s) GRM Ergenlik, fark edilebilir de iiikliklerle karakterize edilen, yaiam boyu sürecek kavray)ilar)n, inançlar)n, de erlerin ve al)ikanl)klar)n geliiimi için kritik bir dönemdir. Ergen ise bir kimlik bulman)n, de iien fizyolojik ve psikolojik özelliklere uyum sa laman)n, sa l)kl) bir yaiam tarz) için çeiitli beceriler kazanman)n, aileden ayr)lman)n, ahlaki kurallar ve de erler oluiturman)n, topluma katk)da bulunan bir birey olman)n ve bir meslek seçmenin geliiimsel sorumluluklar) ile mücadele eden bireydir. Bu mücadele ba lam)nda ergenlerin çeiitli incinebilirlikler ve buna ba l) depresyon yaiamalar) da söz konusudur (Anderson & Olnhausen, 1999). Ergenlik dönemi biyolojik, psikolojik ve sosyal de iiimin h)zland) ) ve birbirleri ile yo un etkileiim içine girdi i bir yaiam evresidir (Hamburg & Takanishi,1989). Bu dönemde, ergen hem sosyal dünyada kendine yer edinmeye çal)imakta hem de kendisiyle ilgili kiiisel plan ve hedeflerini oluiturmaya ve gerçekleitirmeye çal)imaktad)r. Çocuklu a k)yasla uyum sa lanmas) gereken de iiim alanlar) ve h)z) art)nca, ergenlikte ruh sa l) ) sorunlar) -özellikle depresif e ilimler içeren- olan kiii say)s) da artmaktad)r (Kim, 2003). Ayd)n a (2005) göre ergenlerin depresyona girmesine neden olan belli bail) olaylar; k)z-erkek arkadai) taraf)ndan reddedilme, aile içinde yaianan ciddi bir çat)ima durumu, ö retmenin olumsuz tutumu ya da s)n)f içinde aia )lanma, akran grubu d)i)nda tutulma ve yaln)zl)k olabilmektedir. Bazen de somut bir neden olmaks)z)n beni kimse sevmiyor, hiçbir zaman baiar)l) olamayaca )m, çok çirkin ve biçimsizim gibi düiünceler, ergenin depresyona girmesi için yeterli olabilmektedir. Ergenlik döneminde ergenin tamamlamas) gereken geliiimsel görevlerden birisi de aileden psikolojik ba )ms)zlaima sürecidir. Bu süreç ergenin aileden ayr)lmas)n) de il ancak ailesi ile ba lar)n) sürdürürken kendisine ait duygu ve düiünceleri ayr)it)rabilmesi, kendi de er yarg)lar)n), yaiam görüiünü, be enilerini oluiturabilme sürecidir. Bu ba lamda ebeveynleri taraf)ndan desteklenen ergenler kendilerine daha güvenli, kiiileraras) iletiiim becerili ve daha akademik baiar)l) olurken; aksi durumda ise incinebilirlik düzeyleri yüksek, düiük özsayg)l) ve depresif ergenler söz konusu olmaktad)r. Ebeveyn Tutumlar ve Depresyon Horney e (1945) göre ebeveyn tutumlar)n)n çocuklar üzerinde çok önemli etkileri vard)r. Örne in, çocukluklar)nda reddedici ana-baba taraf)ndan yetiitirilen bireyler, yaln)zl)k ve güvensizlik 2 Y.Doç.Dr. Mu la Üniversitesi, E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölümü, 335

3 duygusu ile büyümektedirler. Çocuklar)n sevilmeye ihtiyac) vard)r ancak eleitirilmek ve reddedilmek korkusu onlarda al)nganl) a, umutsuzluk duygular)na ve depresyona yol açmaktad)r. Böylece yaiam)n ileriki dönemlerinde de kiiileraras) iliikilere dayal) olarak yaiad)klar) problemler ba lam)nda kolayl)kla incinen ve depresyon yaiayan bireyler olarak yaiamlar)n) sürdürmektedirler. Otoriter ana-baban)n oldu u ailede uygulanan s)k) disiplin kurallar) ve e itimde cezaya baivurulmas) çocukta düiük benlik sayg)s)na yol açmakta, çocu un kayg)l) ve nörotik bir kiiilik geliitirmesinde önemli etken olmaktad)r. Bunlar)n yan) s)ra ana-babalar) otoriter olan gençlerin çevrelerine körü körüne uyan, baiar)l) ancak sosyal konularda kendilerine daha az güvenli, depresyona, suçlulu a ve madde kullan)m)na daha yatk)n olduklar) belirtilmektedir (Kuzgun ve Eldeleklio lu, 2005). Önemli di erlerinden -özellikle ebeveynlerinden- kabul ve onay beklentisi içerisinde olan ergenler bu beklentileri kari)lanmad) )nda kiiileraras) iliikilerindeki problemleri nedeniyle depresif bir duygu durumu sergileyebilmektedirler. Buna paralel olarak, bu bireyler kiiileraras) problem çözme becerilerindeki yetersizlikler yönüyle de genellemeler yaparak ve olumsuz ç)kar)mlarda bulunarak depresif bir duygu durumu gösterebilmektedirler. Bu genellemeler ve ç)kar)mlar)n etkisiyle iilevsel olmayan otomatik düiünceler geliitirerek di er bireylere iliikin olumsuz yüklemelerde bulunabilmektedirler. DüIük benlik sayg)s) da depresyon için oldukça önemli bir incinebilirlik faktörüdür fakat benlik sayg)s) ebeveynler taraf)ndan -çocuklar)ndan ai)r) beklentili mükemmeliyetçi ebeveynler- kabul edilmeme durumlar)nda özellikle önemli bir rol oynamaktad)r. Benlik sayg)s) düiük ergenler, benlik sayg)s) yüksek olanlara göre daha yüksek düzeyde depresyon, çaresizlik ve kayg) yaiamaktad)rlar (Blackburn, 1987). Ebeveynlerin demokratik ve destekleyici tutumlar)n)n yetersizli i, hatal) aile tutumlar)na verilebilecek önemli bir örnektir. Bununla ilgili olarak yaianan aile içi çat)ima, baban)n kat) ve anneye yard)mc) olmayan davran)ilar) ergenlerde depresyon, düiük özgüven ve davran)i bozukluklar)na yol açmakta iken; ebeveynlerinin haks)zl)k yapt) )n), anlai)lmaz olduklar)n) ve hogörüsüz olduklar)n) düiünen -ebeveynlerin davran)ilar)yla bu durumlar) do rulamas) noktas)nda- ergenler de depresyon yaiayabilmektedirler. Mükemmeliyetçi ana-babalar ise çocuklar) için ulai)lmas) güç hedefler belirleme ve çocuklar)n)n hatalar)na kari) ai)r) duyarl) olmalar) ba lam)nda özellikle ergenlik döneminde davran)i bozukluklar)na ve depresyona neden olabilmektedirler. Benlik Saygs ve Depresyon Benlik sayg)s), kiiinin kendini de erlendirmesi sonucu ulait) ) benlik kavram)n) kabul etmesinden do an bir be eni durumudur. KiIi kendinde baz) eksiklikler bulmas) yönüyle kendini eleitirebildi i gibi kendini eksiksiz de görebilir. Benlik sayg)s) bireyin kendini oldu u gibi, ne çok aia ) ne de çok üstün görmeden de erlendirip, sonuçtan memnun olmas) durumudur. Benlik sayg)s)n)n düiük ve yüksek olmas)n)n özellikle ergenler ba lam)nda çok önemli anlamlar) vard)r (Yörüko lu, 2000). Ergenin baz) biliisel ve davran)isal özellikleri depresyon ile iliikilidir. Ergenlik depresyonuyla iliikili olan özelliklerden biri benlik sayg)s)d)r. Benlik sayg)s) yüksek ergenlerde depresyon olas)l) )n)n daha düiük oldu u belirtilmiitir (Burwell & Shirk 2006; Guillon, Crocq, & Bailey, 2003; Lewinsohn, Gotlib, & Seeley, 1997). Benlik sayg)s) yüksek olan ergenlerin benlik kavramlar)n)n en az de iikenlik gösterdi i ve benlik sayg)s) yükseldikçe kendine ve di er insanlara olan güvenin artt) ) görülmektedir. Yüksek benlik sayg)s) özellikle kronik ve kontrol edilemez durumlarda, olaylarla baia ç)kabilmede kiiiye destek olabilecek ve strese kari) direncini art)rabilecek önemli bir kaynakt)r. Benlik sayg)s) düiük olan ergenler ise depresyon belirtisi göstermekte ve buna paralel yaln)zl)k, içe dönüklük ve hayalcilik e ilimlerinin artt) ) görülmektedir. DüIük benlik sayg)s)yla depresyonun iliikili oldu u ve düiük benlik sayg)s)n)n depresyon için bir risk etkeni oldu u da ortaya konmuitur. Stres alt)ndaki kiiiler kendileriyle ai)r) meiguldürler, kendilerini, aia )lay)c) ve karmai)k düiünce ve duygular içinde hissederler. Bu durum da performans) düiürmekte, duygusal ve davran)isal aç)dan kiiiyi yetersiz k)lmaktad)r (Johnston, O'Malley, & Bachman, 2001). DüIük benlik sayg)s), depresyon, anksiyete ve çaresizlik duygular) ile birleimektedir. Benlik sayg)s) düiük olan ergenlerin özgüvenleri de düiüktür. Bireysel baiar)lar) ve geliiimleri hakk)nda kötümser düiüncelere sahiptirler ve içinde bulunduklar) durum onlar)n depresif e ilimler göstermelerine yol açabilmektedir. Benlik sayg)s) düiük olan ergenlerin, düiük benlik sayg)s)yla birlikte geliiebilen sosyal etkileiimlerde tehdit hissetme, sosyal iliikilerde bozulma, tart)imalara 336

4 kat)lmaktan kaç)nma ve psikolojik iyi olamama durumlar) söz konusudur. Tüm bunlar bir araya geldi inde bu bireylerin depresyon yaiama olas)l)klar)n)n yüksek oldu u da görülmektedir (O Connor, Berry, Weiss, & Gilbert, 2002). Mükemmeliyetçilik ve Depresyon Ergenler aras)nda yap)lan arait)rmalarda, bu grubu tehdit eden en önemli psikolojik problemlerden birinin mükemmeliyetçili e ba l) depresif e ilimler oldu u belirtilmektedir. Mükemmeliyetçilikte ai)r) derecede yüksek ve gerçekçi olmayan hedeflere ulaima üzerinde yo unlaima ile kendini yenilgiye u rat)c) (self-defeating) bir dizi düiünceler ve davran)ilara sevk eden bir durum söz konusudur (Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990). Mükemmeliyetçi kiiilerin mükemmeliyetçiliklerini koruyan belli düiünce kal)plar) bulunmaktad)r. Mükemmeliyetçi insanlarda en çok görülen alg)lama bozukluklar)ndan birisi ya hep ya hiç tarz) düiünmedir. Bu düiünce tarz)nda kiii do ru ile yanl)i aras)nda pek çok derece bulunabilece ini düiünmeden, olaylar) sadece do ru ve yanl)i görme e ilimindedir. Bu da yüksek standartlara sahip olma anlam)na gelmektedir. Ya hep ya hiç düiünme e ilimi nedeniyle, düiüncelerin odak noktas)na ba l) olarak bireylerde genellikle depresyon, anksiyete ve öfke görülebilmektedir. BaIkalar)n)n davran)ilar)yla ilgili düiüncelerine genellikle öfke eilik ederken kiiinin kendisiyle ilgili bu tip düiüncelerine anksiyete, depresyon ve yetersizlik duygular) eilik etmektedir (Antony & Swinson, 2000). Mükemmeliyetçilik üzerinde yap)lan çal)imalar onun depresyonda oynad) ) rolü anlamada yararl)d)r. Hewitt ve Flett (1991) baiar)s)zl)k durumunda mükemmeliyetçilerin kendilerini de ersiz görerek, depresyon gibi semptomlardan s)k)nt) çekebileceklerini öngörmüilerdir. Mükemmeliyetçi insanlar kendilerini çok kat) bir Iekilde de erlendirirler. Yapt)klar) iilerin hep olumsuz taraflar)na bakarlar ve olumlu taraflar)n) göremezler. Bundan dolay) mükemmeliyetçiler az miktarda doyum yaiarlar. Ayr)ca kendilerini de erlendirme kriterleri çok kat) olmas) nedeniyle özsayg)lar) düiüktür. Bu özellik ayn) Iekilde depresyondaki bireylerde de görülmektedir (Oral, 1999). Slaney ve Ashby (1999) mükemmeliyetçili in DSM-IV'de yer alan birçok kiiilik bozuklu u -örne in depresyon, kayg) vb.- ile iliikili oldu unu vurgulam)ilar; davran)i ve performans için ai)r) derecede yüksek standartlara sahip olman)n mükemmeliyetçilik tan)m)n)n merkezinde yer ald) )n) belirlemiilerdir. Hewitt, Flett ve Ediger (1996), depresyonda bir incinebilirlik faktörü olarak mükemmeliyetçili in rolünü incelemiiler, kendine dönük mükemmeliyetçili in baiar) stresi ile etkileierek depresif semptomlar) yordamada etkili oldu unu; sosyal düzene dönük mükemmeliyetçili in ise ana etki olarak depresif semptomlar) yordad) )n) bulmuilard)r. Ayr)ca bu çal)imadan elde edilen di er bulgular mükemmeliyetçilik boyutlar)n)n, zaman içinde tek kutuplu depresyonun oluiumunda önemli faktörler olarak ortaya ç)kabildi ini göstermiitir (Akt: Erözkan, 2008). Antony ve Swinson (2000), ergenlerle yapt)klar) arait)rmada mükemmeliyetçilik tipleri ile depresyon semptomlar) aras)nda bir iliiki oldu u sonucuna varm)ilard)r. lk olarak kendine yönelik mükemmeliyetçili e sahip olan ergenler depresyona belli bir yatk)nl)k göstermektedirler. Bu bak)mdan bu tür bireyler kiiisel baiar) ile ilgili durumlarda s)kl)kla depresyona yakalanabilmektedirler. Buna ek olarak sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçili e sahip olan ergenler de yine kiiisel baiar) ile ilgili konularda s)k depresyona yakalanabilmektedirler. Buna göre bu tür bireyler okulda, akranlar aras)nda ya da evde stres alt)nda iseler depresyona girebilme olas)l)klar) yüksektir. Snav Kaygs ve Depresyon S)nav kayg)s), bir de erlendirilme durumunda yaianan stresin yaratt) ) fizyolojik, biliisel ve duygusal tepkiler olarak tan)mlanabilir (Spielberger, 1980). S)nav kayg)s), ö rencilerin derslere kari) tutumunu ve baiar)s)n) olumsuz yönde etkileyen bir duygudur. Hall Brown, Turner ve Beidel (2005) s)nav kayg)s)n), s)nav öncesinde ve s)nav s)ras)nda yaianan korku, endiie ve heyecan olarak tan)mlamaktad)rlar. Hembree (1988) ve Spielberger (1980), s)nav kayg)s)n)n kuruntu (worry) ve duyuisall)k (emotionality) olmak üzere iki temel boyutu oldu unu vurgulamaktad)rlar. Bireyin, kendisine ve baikalar)n)n kendisini nas)l gördü üne iliikin endiiesi s)navdaki durumunu etkilemektedir. Bireyin kendisine iliikin endiiesi, kiiinin s)nav baiar)s) ile kiiili inin de erini eide er görmesidir. Gelecekle ilgili endiieler, kiiinin gelecekteki mutlu u ve baiar)s)n) s)navlara ba lamas)d)r. Haz)rlanamamakla ilgili endiieler, kiiinin s)navlara yeterince haz)rlanamama 337

5 düiüncesine sahip olmas)d)r. Bedensel tepkiler, s)navlarda yaianan bedensel s)k)nt) ve rahats)zl)klard)r. Zihinsel tepkiler ise s)navlardaki zihinsel karmai)kl)k, dikkatsizlik, çevreye ai)r) duyarl)l)k, korku ve panik durumlar)d)r (BaltaI, 2002). S)navlar ergenlerin yaiam)nda önemli bir stres kayna )d)r (Peleg & Klingman, 2002). S)nav kayg)s)n)n ö rencinin duygusal ve akademik yaiant)lar)na olumsuz etki eden ve düzeyi artt)kça psikiyatrik sorunlara yol açan bir olgu oldu u bilinmektedir. Bireylerin kari)lait)klar) olumsuz yaiam olaylar) -örne in akademik baiar)s)zl)klara dönük yüksek s)nav kayg)s)- ile depresyon aras)nda güçlü bir iliiki oldu u bulunmuitur (Deffenbacher & Hazelius, 1985). S)nav kayg)s) yüksek olan bireyler s)nav veya de erlendirme durumunda öz varl) )n)n tehdit edildi i duygusuna kap)labilmektedir. Bu duygular) yaiayan bireyler yaln)zca s)nav an)nda de il bir grup içerisinde konuima yapaca ) zamanlarda sinirli ve endiieli bir yap)ya bürünürler. Bu bireylerin kendilerine yönelik olumsuz düiünceleri onlar)n dikkatlerinin kolayca da )lmas)na neden olabilir (Aysan, Thomson, & Hamarat, 2001). Spielberger ve Vagg (1995) a göre, s)nav kayg)l) ö renciler s)nav) oldukça tehdit edici, korkutucu olarak alg)larlar. Yüksek s)nav kayg)l) ö rencilerin, düiük s)nav kayg)l) ö rencilere göre, kendilerini küçülten kuruntu ve duyuisal reaksiyonlar Ieklindeki tepkileri daha yo undur. Yüksek s)nav kayg)l) bireylerin de erlendirilme ortamlar)nda düiük s)nav kayg)l) bireylere göre daha fazla olumsuz düiünceleri bulunmaktad)r. Bu düiünceler onlar)n incinebilirlik düzeylerini de art)rmaktad)r. Lufi ve Darliuk (2005), yüksek s)nav kayg)s) olan grubun depresyon ve di er baz) davran)i bozukluklar) boyutlar)nda s)nav kayg)s) olmayan gruptan daha fazla semptom gösterdiklerini saptam)ilard)r. Yukar)daki aç)klamalardan da anlai)laca ) gibi ergenlik döneminde oldukça önemli etkileri oldu u düiünülen ve ergenlerin psikolojik iyilik hallerine do rudan etkisi oldu u bilinen depresyon, ebeveyn tutumlar), benlik sayg)s), mükemmeliyetçilik ve s)nav kayg)s) aras)ndaki iliikilerin belirlenmesi ve bu bei önemli kavram)n ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencileri için anlamlar)n)n ortaya konmas) çal)iman)n amac)n) oluiturmaktad)r. Bu çal)iman)n, ergenlik döneminde depresyonun oluiumuna katk) sa layabilecek de iikenler hakk)nda önemli bilgiler verebilece i düiünülmektedir. YÖNTEM Bu arait)rma, ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencilerinin depresyon düzeylerinin ebeveyn tutumlar), benlik sayg)s), mükemmeliyetçilik ve s)nav kayg)s) ile olan iliikisini aç)klamaya dönük betimsel (survey tipi bir arait)rma modelinin kullan)ld) )) bir çal)imad)r. Örneklem: AraIt)rma, amac)na uygun olarak Mu la iline ba l) bei ilkö retim okulunun (Atatürk, Türdü 100. Y)l, Cumhuriyet, Sabri Acarsoy ve Mehbal Baydur lkö retim Okulu) 8. s)n)flar)nda ö renim gören farkl) kategorilerde tesadüfi küme örnekleme seçimi ile 500 kiii üzerinde (her okuldan 50 k)z; 50 erkek ö renci olmak üzere toplam 250 k)z; 250 erkek) gerçekleitirilmiitir. AraIt)rmaya kat)lan grubun say)sal da )l)m) aia )daki gibidir. Tablo 1. Aratrma grubunun sosyo-demografik özellikleri DEM. DEX. FAKTÖR N % Cinsiyet K)z Erkek Sos.Eko.Düz. DüIük Orta Yüksek Anne Ö r. Düz. Baba Ö r. Düz. lkokul Ortaokul Lise Üniversite lkokul Ortaokul Lise Üniversite

6 Veri Toplama Araçlar): Bilgi Toplama Formu: Bu formda örneklemi oluituran ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencileri hakk)nda cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, anne ve baban)n ö renim düzeyi gibi demografik özelliklere iliikin bilgiler yer alm)it)r. Çocuklar #çin Depresyon Ölçe&i: Çocuklar çin Depresyon Ölçe i (Children s Depression Inventory), çocuklardaki depresyon düzeyini belirlemek amac)yla Kovacks (1981) taraf)ndan geliitirilmiitir. Beck Depresyon Ölçe i temel al)narak haz)rlanm)i olan ölçekte, çocukluk depresyonuna özgü okul durumu ve arkadai iliikileri gibi alanlarla ilgili maddeler de yer almaktad)r. Ölçe in dili 6-17 yai aras) çocuk ve ergenlerin anlayabilece i düzeydedir. Ölçe in Türkçe ye uyarlanmas) Öy (1990) taraf)ndan yap)lm)it)r. Ölçek hem bireysel hem de grup olarak uygulanabilmekte ve 27 maddeden oluimaktad)r. Her maddede çocu un/ergenin son iki haftas)n) de erlendirerek, aralar)ndan seçim yapaca ) üç cümle bulunmaktad)r. Ölçe in iç tutarl)k katsay)s).86 olarak bulunmuitur. Ölçe in 4 hafta arayla yap)lan test-tekrar test güvenirli i.77 olarak bulunmuitur. Çocuklar için depresyon ölçe i puanlar)n)n çocukluk depresyonu derecelendirme ölçe i puanlar) ile korelasyonu.61 olarak bulunmui olup, bu de erin ölçe in geçerli say)labilmesi için yeterli oldu u düiünülmektedir. Ölçek depresif grupla depresif olmayan grubu ay)rt edebilmektedir. Anne-Baba Tutum Ölçe&i: Anne-Baba Tutum Ölçe i, Kuzgun (1972) taraf)ndan geliitirilmii, daha sonra Eldeleklio lu (1996) taraf)ndan revizyonu yap)lm)it)r. Demokratik ve koruyucu-istekçi alt ölçe i için faktör yükü en yüksek 15 er, Otoriter alt ölçe i için ise 10 madde seçilerek toplam 40 maddelik anne-baba tutum ölçe i oluiturulmuitur. Anne-baba tutum ölçe inin iç tutarl) ) Cronbach Alfa formülü ile hesaplanm)i ve bulunan alfa katsay)lar) demokratik tutum alt ölçe i için.89, otoriter tutum alt ölçe i için.78, koruyucu-istekçi tutum alt ölçe i için.82 bulunmuitur. Anne-baba tutum ölçe inin kararl)l)k düzeyini ölçmek için test tekrar test yöntemi kullan)lm)it)r. Korelasyon de erleri demokratik tutum alt ölçe i için.92; otoriter tutum alt ölçe i için.79; koruyucu-istekçi tutum alt ölçe i için.75 olarak bulunmuitur. Anne-baba tutum ölçe i maddelerine verilen cevaplar, bei basamakl) Likert tipi bir ölçekte derecelenecek Iekilde düzenlenmiitir. Her madde için cevaplar 1 den 5 e kadar derecelendirilmiitir. Hiç uygun de il (1), çok az uygun (2), k)smen uygun (3), oldukça uygun (4), tamamen uygun (5) gibi Likert tipi bei seçenekten anne ve babalar) için en uygun olan ifadenin seçilmesi ve iiaretlenmesi istenmektedir (Eldeleklio lu, 1996). Rosenberg Benlik Sayg(s( Envanteri: Rosenberg (1965) taraf)ndan geliitirilmii olan ölçe in Türkçe uyarlamas) Çuhadaro lu (1986) taraf)ndan yap)lm)it)r. 63 maddeden oluian ölçe in 12 alt ölçe i vard)r. Bu arait)rmada sadece benlik sayg)s) alt ölçe i kullan)lm)it)r. Guttman ölçüm Iekline göre düzenlenmii 6 madde ve 10 sorudan oluian testte olumlu ve olumsuz yüklü maddeler ard)i)k olarak s)ralanm)it)r. Ölçe in de erlendirme sistemine göre ölçekten 0-6 aras)nda puan al)nmaktad)r. Say)sal ölçümlerle yap)lan kari)lait)rmalarda benlik sayg)s) yüksek (0-l), orta (2-4) ve düiük (5-6) olarak de erlendirilmektedir. Ölçe in geçerlik çal)imas)nda benlik sayg)s) için psikiyatrik görüimeler yap)lm)it)r. Psikiyatrik görüimeler bei ayn) s)n)ftan rastgele örnekleme ile seçilmii beier ö renci al)narak yap)lm)it)r. Benlik sayg)s)n)n de erlendirilmesine yönelik olarak yap)lm)i psikiyatrik görüimelerle yap)lan de erlendirmede ö rencilerin benlik sayg)lar) kendilerine iliikin görüilerine göre yüksek, orta ve düiük olarak derecelendirilmiitir. Daha sonra ayn) ö rencilerin Rosenberg benlik sayg)s) ölçe inden ald)klar) puanlarda yüksek, orta ve düiük olarak grupland)r)lm)it)r. GörüImelerden ve benlik sayg)s) ölçe inden elde edilen sonuçlar aras)ndaki uygunluk Pearson Momentler çarp)m) korelasyon yöntemi ile hesaplanm)i, geçerlik katsay)s).71 olarak bulunmuitur. Güvenirlik çal)imas) için test-tekrar test 339

7 güvenirlik yöntemi kullan)lm)it)r. Testin ilk veriliiinden bir ay sonra ayn) deneklere test ikinci kez uygulanarak al)nan puanlar aras)ndaki korelasyon katsay)s).75 olarak bulunmuitur. Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçe&i: Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate (1990) taraf)ndan ö rencilerin mükemmeliyetçilik e ilimlerini belirlemek amac)yla geliitirilmii olan ölçe in Türkçe uyarlama çal)imalar) M)s)rl)- TaIdemir (2004) taraf)ndan yap)lm)it)r. Ölçek, Likert tipinde 1-5 aras) derecelendirme ile (1) Kesinlikle kat)lm)yorum, (2) Kat)lm)yorum, (3) Karars)z)m, (4) Kat)l)yorum, (5) Kesinlikle kat)l)yorum cevaplar)na kari)l)k gelecek Iekilde düzenlenmiitir. Frost, Marten, Lahart ve Rosenblate (1990) e göre mükemmeliyetçilik alt) alt özellikten oluian çok boyutlu bir yap)d)r. M)s)rl)-TaIdemir (2004) taraf)ndan yap)lan Türkçe uyarlama çal)imas)nda da 35 madde 6 faktör alt)nda toplanm)it)r. Ölçek örneklem grubuna uyguland)ktan sonra geçerlik yöntemi olarak faktör analizine tabi tutulmuitur. Faktör analizi SPSS FACTOR (SPSS/WINDOWS) ile gerçekleitirilmiitir. Daha sonra örneklem uygunlu u (sampling adequacy) ve Sphericity testleri gerçekleitirilmiitir. KMO Örneklem Uygunluk katsay)s).84 olarak bulunmuitur. Barlett Sphericity ise ile 1 düzeyinde anlaml) bulunmuitur. Alt) faktör için faktör yükleri: "Düzen" ( ). "Hatalara AI)r) lgi" ( ). "Davran)Ilardan Müphe" ( ) "Aile Beklentileri" ( ). "Ailesel EleItiri" ( ). "KiIisel Standartlar" ( ). Genel ve alt ölçekler için belirlenen güvenirlik katsay)lar).63 ile.87 aras)nda ortaya ç)km)it)r. Testin genel güvenirlik katsay)s).83 olarak hesaplan)rken; Düzen için.87, Hatalara AI)r) ilgi için.77, Davran)Ilardan Müphe için.61, Aile Beklentileri için.71., Ailesel EleItiri için.65 ve KiIisel Standartlar için.63 olarak bulunmuitur. Testin yar)ya bölme güvenirlik katsay)s) ise.80 olarak hesaplanm)it)r. S(nav Tutum Envanteri: S)navlara iliikin kayg) düzeylerini ölçmek için geliitirilmii, bireylere kendilerini de erlendirme imkan) veren, 20 maddeden oluian ve 1-4 aras)nda puanlanan likert tipi bir kendini de erlendirme ölçe idir (Spielberger, 1980). Türkçe uyarlamas) Öner (1986) taraf)ndan yürütülen üç çal)ima ile yap)lm)it)r. Üç aiamada yap)lan ölçek uyarlamas)n)n ilk iki aiamas) Albayrak-Kaymak )n (1985) yüksek lisans tezi olan dil eide erlili i ve güvenirli inin arait)r)lmas)d)r; üçüncü aiamas) ise ölçe in geçerlik çal)imas)d)r. Envanter likert tipinde 1-4 aras)nda derecelendirmeyle, l-hiçbir zaman, 2-Bazen, 3-S)k s)k, 4-Her zaman cevaplar)na kari)l)k gelecek Iekilde düzenlenmiitir. Testin geçerli ini belirlemek amac)yla faktör analizi yap)lm)it)r. Faktör analizi sonucunda 20 madde 2 faktör -DuyuIsall)k ve Kuruntu- alt)nda toplanm)it)r, 12 maddeden oluian DuyuIsall)k boyutu varyans)n % 34.6 s)n) aç)klarken, 8 maddeden oluian Kuruntu boyutu ise varyans)n % 6.3'ünü aç)klam)it)r. Faktörlerin toplam varyans)n % 40.9 unu aç)klad) ) bulunmuitur. Veri Analizleri: Veriler, çok yönlü hiyerariik regresyon analizi ve korelasyon kullan)larak SPSS/WINDOWS program) ile incelenmiitir. Veriler =0.05 anlaml)l)k düzeyinde test edilmiitir. BULGULAR AraIt)rman)n bulgular bölümünde ö rencilere uygulanan bilgi toplama formu, ana-baba tutum ölçe i, Rosenberg benlik sayg)s) envanteri, çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçe i ve s)nav tutum envanteri nden elde edilen veriler ve bu verilerin istatistiksel teknikler sonucu ortaya ç)kan bulgular) ile bu bulgulara iliikin yorumlar sunulmaktad)r. lkö retim sekizinci s)n)f ö rencileri için depresyonun önemli yorday)c)lar) Çok Yönlü Hiyerarik Regresyon Analizi ile incelenmiitir. BeI ad)mda gerçekleitirilen hiyerariik regresyon analizine birinci ad)mda cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, anne ö renim düzeyi ve baba ö renim düzeyi; ikinci ad)mda ebeveyn tutumlar); üçüncü ad)mda benlik sayg)s); dördüncü ad)mda mükemmeliyetçilik ve beiinci ve son ad)mda s)nav tutumlar) girilmiitir. Birinci ad)m)n özgün katk)s)n)n model içerisinde anlaml) olmad) ) belirlenmiitir, (R 2 =.09, F (4/495) =6.34, p>.05). 340

8 Tablo 2. Depresyon üzerinde çok yönlü hiyerarik regresyon analizi Mod Yord. R R 2 R 2 ch F Df Beta p 1 (Sabit) Cin Sed Aöd Böd / (Sabit) Demo. Kor. Otor. 3 (Sabit) Bsay. 4 Sabit) Düzen Hat..l. Dav.M. Ail.Be. Ail.ElI. KiI.St. 5 (Sabit) Kurn. DuyI / / / / Birinci ad)mda girilen demografik de iikenlerden cinsiyetin (=.09, p>.05), sosyo-ekonomik düzeyin (=.07, p>.05), anne ö renim düzeyinin (=.08, p>.05) ve baba ö renim düzeyinin (=.07, p>.05) modele özgün katk)lar)n)n olmad) ) belirlenmiitir. Modele ikinci ad)mda girilen ebeveyn tutumlar)n)n özgün katk)s)n)n model içerisinde anlaml) oldu u görülmektedir, (R 2 =.16, F (3/492) =10.93, p<.01). Ebeveyn tutumlar)n)n alt boyutlar)ndan demokratik (=-.14, p<.01), koruyucu (=.11, p<.05) ve otoriter tutumlar)n özgün katk)lar)n)n oldu u anlai)lm)it)r, (=.18, p<.01). Modele üçüncü ad)mda girilen benlik sayg)s)n)n özgün katk)s)n)n anlaml) oldu u görülmektedir, (R 2 =.16, F (1/491) =16.53, p<.01). Modele dördüncü ad)mda girilen mükemmeliyetçili in özgün katk)s)n)n model içerisinde anlaml) oldu u görülmektedir, (R 2 =.25, F (6/485) =14.40, p<.01). Mükemmeliyetçili in alt boyutlar)ndan düzen (=.12, p<.01), hatalara ai)r) ilgi (=.18, p<.01), davran)ilardan Iüphe (=.19, p<.01), aile beklentileri (=.19, p<.01), ailesel eleitiri (=.20, p<.01) ve kiiisel standartlar)n özgün katk)lar)n)n oldu u anlai)lm)it)r, (=.20, p<.01). Modele beiinci ve son ad)mda girilen s)nav tutumlar)n)n özgün katk)s)n)n model içerisinde anlaml) oldu u görülmektedir, (R 2 =.12, F (2/483) =12.01, p<.01). S)nav tutumlar)n)n alt boyutlar)ndan kuruntu (=.14, p<.01) ve duyuisall) )n özgün katk)lar)n)n oldu u anlai)lm)it)r, (=.13, p<.01). Tablo 3. Depresyon, ebeveyn tutumlar, benlik saygs, mükemmeliyetçilik ve snav kaygs arasndaki korelasyonlar DEX. Dem. Kor. Oto. B.say. Düzen Hat.l. Dav.M. AileB. AileEl KiI.st. Kurn. DuyI. Depr. -.39**.20*.48** -.38**.24**.45**.47**.47**.49**.50**.34**.31** **p<.01, *p<.05. Yap)lan korelasyon iileminde depresyon, ebeveyn tutumlar), benlik sayg)s), mükemmeliyetçilik ve s)nav tutumu aras)ndaki iliikiler Pearson Momentler Çarp)m) korelasyonu ile incelenmiitir. Depresyon ile ebeveyn tutumlar)n)n alt boyutlar)ndan demokratik tutum (r=-0.39, p<0.01) aras)nda orta düzeyde ve negatif, koruyucu (r=0.20, p<0.05) ve otoriter tutumlar (r=0.48, p<0.01) aras)nda ise düiük ve orta düzeyde ve pozitif yönde anlaml) iliikilerin oldu u görülmektedir. Depresyon ile benlik sayg)s) (r=-0.38, p<0.01) aras)nda orta düzeyde ve negatif yönde anlaml) bir iliikinin oldu u görülmektedir. Depresyon ile mükemmeliyetçili in alt boyutlar)ndan düzen (r=0.24, p<0.01) aras)nda düiük düzeyde ve pozitif, hatalara ai)r) ilgi (r=0.45 p<0.01), davran)ilardan Iüphe 341

9 (r=0.47, p<0.01), aile beklentileri (r=0.47, p<0.01), ailesel eleitiri (r=0.49, p<0.01) ve kiiisel standartlar (r=0.50, p<0.01) aras)nda ise orta düzeyde ve pozitif yönde anlaml) iliikiler oldu u görülmektedir. Depresyon ile s)nav tutumlar)n)n alt boyutlar)ndan kuruntu (r=0.34, p<0.01) ve duyuisall)k (r=0.31, p<0.01) aras)nda orta düzeyde ve pozitif yönde anlaml) iliikilerin oldu u görülmektedir. TARTI6MA, SONUÇ VE ÖNER#LER AraIt)rmada, cinsiyet, sosyo-ekonomik düzey, anne ö renim düzeyi ve baba ö renim düzeyinin depresyon üzerinde yorday)c) özelliklere sahip olmad)klar) görülmektedir. Örneklem grubunu oluituran bireylerin ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencileri ve ergenler olmas) ba lam)nda, ergenlerin içinde bulunduklar) dönemin kendine özgü yap)s) gere i kari)lait)klar) çeiitli yaiam olaylar)na/çeiitli durumlara ve bireylere, benzer tepkiler verebildikleri ve bu yüzden cinsiyet, sosyoekonomik düzey, anne ö renim düzeyi ve baba ö renim düzeyinin depresyona iliikin bir farkl)laima oluiturmad) ) düiünülebilir. AraIt)rmada, ebeveyn tutumlar), benlik sayg)s), mükemmeliyetçilik ve s)nav kayg)s)n)n ise depresyonun önemli yorday)c)lar) olduklar) görülmektedir. Ergenlik döneminin ilk evresi içinde yer alan ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencileri, baita ebeveynleri olmak üzere önemli di erlerinden anlay)i beklemekte ve ebeveynleri ile olan ve di er kiiiler aras) iliikilerinde kabul görme beklentileri ile iliikilerini önemsemektedirler. Ergenlik döneminin karmai)k yap)s) içerisinde ebeveynlerinden gerekli deste i göremeyen, otoriter -bask)c), reddedici vb.- ebeveyn tutumlar)na maruz kalan ve böylece incinebilirlik düzeyi artan ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencilerinin depresif e ilimler göstermeleri do ald)r. Ebeveyn tutumlar) ile depresyon aras)ndaki iliikiyi inceleyen çal)imalarda (Düzgün, 1995; Flett, Hewitt & Singer, 1995; Klohnen, 1996; Masten, 2001; Meadows, Brown, & Elder, 2006; Öztürk, 1990; Say)ner, Köknel ve Turanl), 2005) hatal) -otoriter, bask)c), reddedici- ebeveyn tutumlar) ile depresyon aras)nda anlaml) iliikiler bulunmuitur. Kabul görmeyen, anlai)lmad) )n) düiünen ve böylece kendini yenilgiye u rat)c) düiünceler geliitirebilen ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencilerinin kendilerine olan güven ve sayg) düzeyleri de düiebilecek, bu durum onlar)n keder ve karamsarl)k yaiama olas)l)klar)n) art)rarak depresif özellikler göstermelerine yol açabilecektir. DüIük benlik sayg)s)n)n depresyonun önemli yorday)c)lar)ndan oldu una dair arait)rma bulgular) (Burwell & Shirk, 2006; Eskin, Ertekin, Harlak ve Dereboy, 2008; Ferrari & Dovidio, 2001; Guillon, Crocq, & Bailey, 2003; Lewinsohn, Gotlib, & Seeley, 1997; Lucas & Epperson, 1988), düiük benlik sayg)s)n)n ergenlikte depresyon için bir önemli bir risk etkeni oldu unu ortaya koymuitur. Ergenlik döneminin önemli özelliklerinden biri de kusursuz olma ve mükemmeli yakalayabilme çabalar)d)r. Bu ba lamda ergen -ebeveynlerinin de olumsuz etkileri ile- kendisi için ulai)lmas) güç hedefler belirleme, yüksek düzeyde kiiisel standartlar oluiturma, hata yapmamaya özen gösterme -bu durum onun daha fazla hata yapmas)na yol açabilmekte- ve yanl)i yapma korkusuyla kendini sürekli kontrol alt)nda tutma ve davran)ilar)ndan kuiku duyma ile fizyolojik/psikolojik enerji kayb)na u rayabilecek ve böylece depresif bir duygudurum gösterebilecektir. Depresif e ilimlerin oluimas)nda mükemmeliyetçi e ilimlerin etkisinin arait)r)ld) ) çal)imalarda (Accordino, Accordino, & Slaney, 2000; Alden, Bieling, & Wallace, 1994; Alpert & Haber, 1990; Antony & Swinson, 2000; Blatt, 1995; Burns, 1980; Erözkan, 2008; Flett & Hewitt, 2002; Frost, Marten, Lahart, & Rosenblate, 1990; Hewitt & Dyck, 1986; Hewitt & Flett, 1991; Oral, 1999; Pacht, 1984; Rice, Ashby, & Slaney, 1998; Slaney & Ashby, 1999; Sumi & Kanda, 2002; Terry-Short, Owens, Slade, & Dewey, 1995), kendini yenilgiye u rat)c), kiiisel ve kiiiler aras) uyumu bozucu, kendine ve di erlerine yönelik olumsuz bir bak)i aç)s) ile mükemmeliyetçilik ve depresyon aras)nda anlaml) iliikiler bulunmuitur. Ergenlik döneminde di er ergenlerle uyum içinde olma -bir gruba ait olma ba lam)nda- çok önemli bir durum olsa da baz) zamanlar ergenler aras)nda özellikle akademik tabanl) bir yar)i oldu u da gözlemlenebilir. Bu durum ergenin s)nav kayg)s)n) art)rarak incinebilirlik düzeyinin yükselmesine yol açabilir. Özellikle akademik de erlendirilme için ergenin kendini haz)r hissetmedi i, yeteneklerinden emin olamad) ) ya da en iyi olmas) için performans)n)n yeterli olmad) )n) düiündü ü durumlar ergende gerginlik, s)nanmaya dönük kayg) ve üzüntü yaratabilir ya da depresyon duygular) yaiamas)na neden olabilir. S)nav kayg)s) ve depresyon aras)ndaki iliikilerin incelendi i çal)imalarda 342

10 da (Beer, 1991; Benjamin, McKeachie, & Lin, 1981; Culler & Holahan, 1980; Deffenbacher & Deitz, 1978; Ergene, 1994; Ergene ve Y)ld)r)m, 2004; Frydenberg & Lewis, 1991; Kalafat, 1996; Lee & Larson, 2000; Y)ld)r)m, 2004) s)nav kayg)s)n)n ergenlerde ve gençlerde anlaml) duygusal problemlere neden oldu una iliikin bulgular vard)r. Ergenler ve gençler için önemli olarak alg)lanan ve de erlendirilen s)navlar)n psikolojik ve somatik baz) belirtilere yol açt) )na; yüksek s)nav kayg)s)n)n depresyonun önemli bir yorday)c)s) oldu una vurgu yap)lmaktad)r. Yüksek s)nav kayg)s)n)n sadece akademik baiar)y) de il, ö renciyi bütün yönleriyle olumsuz etkileyebildi ine dikkat çekilmektedir. Akademik ve kiiiler aras) ilikilerde baiar)l) olmak -özellikle ergenlik dönemi içerisinde yer alan tüm ö renciler için- bireylerin iyilik hallerinden söz edebilmek ba lam)nda oldukça önemlidir. Akademik ve kiiileraras) iyilik halinin oluiturulmas) ise çok kolay olmayan, yaiam)n çeiitli evrelerinde -özellikle ergenlikte- bireyler için incinebilirlikler yaratan bir durumdur. Bu ba lamda temelinde kabul görmeye dayal) çeiitli davran)i biçimleri sergileyen ergenler için hatal) ebeveyn tutumlar), düiük benlik sayg)s), uyumu bozucu mükemmeliyetçilik ve yüksek s)nav kayg)s) ergenlerin incinebilirlik düzeylerini art)rabilmekte ve böylece depresyon yaiayabilmeleri söz konusu olabilmektedir. Bu çal)iman)n örneklemini oluituran ergenler için demokratik ebeveynlere sahip olamama ve hatal) ebeveyn tutumlar)na ba l) olarak kendine olan güven düzeyinde düiüklük, çeiitli problemlere iliikin uygun bai etme stratejilerine sahip olamama, gerçekçi olmayan amaçlar belirleme ve en önemlisi SBS olarak düiünülen çeiitli s)navlara dönük kayg) yaiaman)n, bu bireylerin depresif belirtiler geliitirmelerinde önemli nedenler olabilece i de düiünülebilir. Bu noktada ergenlerin psikolojik iyi olui düzeylerinin yükseltilebilmesi ve böylece psikolojik dayan)kl)l)klar)n)n art)r)labilmesi gerekmektedir. Bu ba lamda kari)lait)klar) ve yaiad)klar) olumsuz yaiam olaylar) yönüyle depresif özellikler gösterebilen ilkö retim sekizinci s)n)f ö rencileri için etkili kiiisel-kiiileraras) etkili sorun çözme ve s)nav kayg)s)yla baiaç)kma odakl) rehberlik ve psikolojik dan)ima yard)m programlar)n)n sunulmas)n)n yararl) olaca ) düiünülmektedir. Yard)m programlar) geliitirme ve uygulama ergenler için etkili iletiiim becerileri, etkili kiiisel-kiiiler aras) etkili sorun çözme becerileri ve s)nav kayg)s)yla baia ç)kma ba lam)nda depresif belirtilerin geliitirilmesinde önleyici bir etkiye sahip olabilir. Rehberlik ve psikolojik dan)ima alan) için katk) getirebilece i düiünülen de iikenlerin ele al)nd) ) bu çal)iman)n genellenebilirli i aç)s)ndan, -yaln)zca Mu la ilindeki baz) ilkö retim okullar)nda ö renim gören sekizinci s)n)f ö rencilerinden elde edilen verilerden oluitu u için- benzer arait)rmalar)n farkl) örneklemler üzerinde de yürütülmesi gerekmektedir. Bu tür çal)imalar)n, di er ö renim düzeylerindeki ö rencilerin kiii içi ve kiiileraras) iyi oluilar)nda önemli rol oynayabilece i düiünülen ebeveyn tutumlar), benlik sayg)s), mükemmeliyetçilik, s)nav kayg)s) ve buna ba l) depresyonu daha iyi aç)klama ba lam)nda yararl) olaca ) düiünülmektedir. KAYNAKÇA Accordino, D.B., Accordino, M.P., & Slaney, R.B., (2000). An investigation of perfectionism, mental health, achievement, and achievement motivation in adolescents. Psychology in the Schools, 37, Albayrak-Kaymak, D. (1985). The development of the Turkish form of the Spielberger test anxiety inventory: A study of transliteral equivalence and reliability. Unpublished Master s Thesis, Bo aziçi University, Istanbul, Turkey. Alden, L.E., Bieling, P.J., & Wallace, S.T. (1994). Perfectionism in an interpersonal context: A self-regulation analysis of dysphoria and social anxiety. Cognitive Therapy and Research, 18, Alpert, R. & Haber, N. (1990). Anxiety in academic situations. Journal of Abnormal and Social Psychology, 61, Anderson, J.A. & Olnhausen, K.S. (1999). Adolescent self-esteem: A foundational disposition. Nursing Science Quarterly, 12, Antony, M.M. & Swinson, R.P. (2000). Mükemmeliyetçilik: Dost sand) )m)z düiman. Kurald)I) Yay)nc)l)k, stanbul. Ayd)n, B. (2005). Çocuk ve ergen psikolojisi. (2. Bask)). Atlas Yay)nlar), stanbul. Aysan, F., Thomson, D. & Hamarat, E. (2001). Test anxiety, coping strategies and perceived health in a group of high school students: A Turkish sample. The Journal of Genetic Psychology; Child Behavior and Comparative Psychology, 162, BaltaI, A. (2002). Ö:renmede ve snavlarda üstün baar. Remzi Kitabevi, stanbul. Beer, J. (1991). Depression, general anxiety, test anxiety, and rigidity of gifted junior high and high school children. Psychological Report, 69,

11 Benjamin, M., McKeachie, W.J. & Lin, J.G. (1981). Test anxiety: Deficits in information processing. Journal of Educational Psychology, 73, Blackburn, I.M. (1987). Coping with depression, W.R. Chambers, Limited Edition, Edinburgh. Blatt, S. (1995). The destructiveness of perfectionism. American Psychologist, 50, Burns, D.D. (1980). The perfectionist script for self defeat. Psychology Today, 22, Burwell, R.A. & Shirk, S.R. (2006). Self processes in adolescent depression: The role of self-worth contingencies. Journal of Research Adolescence, 16, Culler, R.E. & Holahan, C.J. (1980). Test anxiety and academic performance: The affected study of related behaviors. Journal of Educational Psychology, 72, Çuhadaro lu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygs. Yay)nlanmam)I uzmanl)k tezi. Hacettepe Üniveristesi, T)p Fakültesi, Psikiyatri Bölümü, Ankara. Deffenbacher, J.L. & Deitz, S.R. (1978). Effects of test anxiety on performance, worry and emotionality in naturally occuring exams. Psychology in the School, 15, Deffenbacher, J.L. & Hazelius, S.L. (1985). Cognitive, emotional and psychological comparent of test anxiety. Cognitive Therapy and Research, 15, Düzgün, M. (1995). Lise ö:rencilerinin psikolojik belirtileri ile ana-baba tutumlar arasndaki ilikiler. Yay)nlanm)I Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum. Eldeleklio lu, J. (1996). Karar stratejileri ile ana-baba tutumlar arasndaki iliki. Yay)nlanmam)I Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Ergene, T. (1994). S)nav kayg)s) ile baia ç)kma program)n)n etkilili i. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2, Ergene, T. & Y)ld)r)m,. (2004). Üniversite adaylar)n)n depresyon düzeyleri. Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 12, Erözkan, A. (2008). Üniversite ö rencilerinin mükemmeliyetçilik e ilimleri ve depresyon düzeyleri. Cypriot Journal of Educational Sciences, 6, Eskin, M., Ertekin, K., Harlak, H., & Dereboy, C. (2008). Lise ö rencisi ergenlerde depresyonun yayg)nl) ) ve iliikili oldu u etmenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 19, Ferrari, J.R. & Dovidio, J.F. (2001). Behavioral information search processes by indecisiveness. Personality and Individual Differences, 30, Flett, G. & Hewitt P.L. (2002). Perfectionism and maladjustment: An overview of theoretical, definitional and treatment issues. Perfectionism: Theory, research, and treatment, Editor: G. Flett & P.L. Hewitt, Washington DC: American Psychological Association. Frost, R.O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14, Frydenberg, E. & Lewis, R. (1993). Boys play sport and girls turn to others: Age, gender, and ethnicity as determinants of coping. Journal of Adolescence, 16, Guillon, M.S., Crocq, M.A., & Bailey, P.E. (2003). The relationship between self-esteem and psychiatric disorders in adolescents. European Psychiatry, 18, Hall Brown, T.S., Turner, S.M., & Beidel, D.C. (2005). Is test anxiety a form of specific social phobia? Anxiety Disorders Association of American Annual Convention, Seattle, WA, March. Hamburg, B.A. & Takanishi, M. (1989). Preparing for life: The critical transition of adolescence. American Psychologist, 44, Hembree, R. (1988). Correlates, causes, and treatment of test anxiety. Review of Educational Research, 58, Hewitt, P.L. & Dyck, D.G. (1986). Perfectionism, stress, and vulnerability to depression. Cognitive Therapy and Research, 10, Hewitt, P.L., Flett, G.L., & Ediger, E. (1996). Perfectionism and depression: Longitudinal assesment of a spesific vulnerability hypothesis. Journal of Abnormal Psychology, 105, Hewitt, P.L. & Flett, G.L. (1991). Dimension of perfectionism in unipolar depression. Journal of Abnormal Psychology, 100, Horney, K. (1945). New ways in psychoanalysis. Norton Publishing, New York. Johnston, L.D., O Malley, P.M., & Bachman, J.G. (2001). Monitoring the future national survey restuls on drug use, Vol. I: Secondary school students (NIH Publication No ). Bethesda, MD: National Institute on Drug Abuse. Kalafat, S. (1996). Depresyon ve mutlulukta otomatik düüncelerin rolü. Yay)nlanmam)I Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz May)s Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. Kim, Y.H. (2003). Correlation of mental health problems with psychological constructs in adolescence: Final results from a 2-year study. The International Journal of Nursing Studies, 40, Kovacs, M. (1981). The children s depression inventory (CDI), Psychopharmacologica Bulletin, 21,

12 Kuzgun, Y. (1972). Ana baba tutumlarnn kendini gerçekletirme düzeyine etkisi. Yay)nlanmam)I Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi. Kuzgun, Y. & Eldeleklio lu, J. (2005). Rehberlik ve psikolojik danmada kullanlan ölçme araçlar ve programlar dizisi. Nobel Yay)n Da )t)m, Ankara. Lee, M. & Larson, R. (2000). The Korean examination hell: Long hours of studying, distress, and depression. Journal of Youth and Adolescence, 29, Lewinsohn, P.M., Gotlib, I.H., & Seeley, J.R. (1997). Depression-related psychosocial variables: Are they specific to depression in adolescents? Journal of Abnormal Psychology, 106, Lucas, M. & Epperson, D. (1988). Personality types in vocationally undecided students. Journal of College Student Development, 29, Lufi, D. & Darliuk, L. (2005). The interactive effect of test anxiety and learning disabilities among adolescents. International Journal of Educational Research, 43, Meadows, S.O., Brown, J.S., & Elder, G.H. (2006). Depressive symptoms, stress, and support: Gendered trajectories from adolescence to young adulthood. Journal of Youth and Adolescence, 35, M)s)rl)-TaIdemir, Ö. (2004). Üstün yetenekli çocuklarda mükemmeliyetçilik, snav kaygs, benlik saygs, kontrol oda:, öz-yeterlilik ve problem çözme becerileri arasndaki ilikinin incelenmesi. Yay)nlanmam)I Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon. O Connor, L.E., Berry, J.W., Weiss, J., & Gilbert, P. (2002). Guilt, fear, submission, and empathy in depression. Journal of Affective Disorders, 71, Oral, M. (1999). The relationship between dimensions of perfectionism, stressful life events and depressive symptoms in university students: A test of diathesis-stress model of depression. Unpublished Master s Thesis, Middle East Technical University, Ankara. Öy, B. (1990). Çocuklar için depresyon ölçe:i nin ö:renciler ve çocuk ruh sa:l: klini:ine bavuran çocuklara uygulanmas. Çocuk Psikiyatrisi Uzmanl)k Tezi, Hacettepe Üniversitesi T)p Fakültesi Psikiyatrisi Anabilim Dal), Ankara. Öztürk,. (1990). Ana-baba tutumlarnn üniversite ö:rencilerinin ba:mszlk duygularn anlama, yaknlk baatlk, kendini suçlama ve saldrganlk düzeyine etkisi. Yay)nlanmam)I Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. Pacht, A.R. (1984). Reflections on perfection. American Psychologist, 39, Peleg, O. & Klingman, A. (2002). Family environment, discrepancies between perceived actual and desirable environment and children's test and trait anxiety. British Journal of Guidance and Counseling, 30, Rice, K.G., Ashby, J.S., & Slaney, R.B. (1998). Self-esteem as a mediator between perfectionism and depression: A structural equations analysis. Journal of Counseling Psychology, 45, Rosenberg, M. (1965). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press: New Jersey. Say)ner, B., Köknel Ö., & Turanl), M. (2005). Lise ö rencilerinin ana-baba tutumlar)n)n çeiitli de iikenlere göre incelenmesi. VIII. Ulusal Psikolojik Danma ve Rehberlik Kongresi. Marmara Üniversitesi, stanbul. Slaney, R.B. & Ashby, J.S. (1999). Perfectionism: Study of a criterion group. Journal of Counseling and Development, 74, Spielberger, C.D. & Vagg, R.R. (1995). Test anxiety, theory, assessment and treatment. Taylor & Francis, Washington, DC. Spielberger, C.D. (1980). Test anxiety inventory. Palo Alto, CA: Consulting Psychologist Press. Sumi, K. & Kanda, K. (2002). Relationship between neurotic perfectionism, depression, anxiety, and psychosomatic symptoms: A prospective study among Japanese men. Personality and Individual Differences, 32, Terry-Short, L.A., Owens, R.G., Slade, P.D., & Dewey, M.E. (1995). Positive and negative perfectionism. Personality and Individual Differences, 18, Y)ld)r)m,. (2004). Depresyonun önemli yorday)c)s) olarak s)nav kayg)s), gündelik s)k)nt)lar ve sosyal destek. Hacettepe Üniversitesi E:itim Fakültesi Dergisi, 27, Yörüko lu, A. (2000). Çocuk ruh sa:l:. Özgür Yay)nlar), stanbul. 345

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. BA Psychology Hacettepe 1999 Resume 1. Name, Last Name: Ferzan Curun 2. Date of Birth: 11.04.1975 3. Position Title: :Assistant Professor 4. Education Info: :PhD. Derece Alan Üniversite Yıl BA Psychology Hacettepe 1999 Yüksek Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler

Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler 534 Öğrencilerin Olumlu ve Olumsuz Mükemmeliyetçilik Özellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkiler Fatma ALTUN, Karadeniz Teknik Üniversitesi, KTÜ Fatih Eğitim Fak., faltun@ktu.edu.tr Hikmet

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ

YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ YRD. DOÇ. DR. MÜGE AKBAĞ ÖĞRENİM DURUMU Üniversite Fakülte/Yüksekokul Bölüm Giriş Yılı Mezuniyet Yılı İstanbul Edebiyat Psikoloji 1987 1991 üstü Tür Tez Konusu Tez Danışmanı Yüksek Doktora Liseli Ergenlerin

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. Görev Kurum Yıl Dekan Yardımcısı Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi 1999-2004 Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Demet Erol Öngen Adres Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimler Bölümü Kampus 07058 E-posta demetongen@akdeniz.edu.tr Telefon 2423102072 Faks 2422261953 RESİM EKLENECEK 1.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Zümra Özyeşil 2. Doğum Tarihi : 11.10.1979 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Ph.D. 5. Çalıştığı Kurum : MEF Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans EĞİTİM

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tayfun Doğan Doğum Tarihi: 02.11.1979 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2003 Bilimleri/Rehberlik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara

ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu Ankara ÖZGEÇMİŞ (Son Güncelleme, Aralık, 2009) Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe Kampusu 06352 Ankara e-posta: frezya@hacettepe.edu.tr Adı Soyadı: Yeliz KINDAP Doğum Yeri ve Tarihi: Ankara - 31.07.1978

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

EJER CONGRESS 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI EJER CONGRESS 2015 CONFERENCE PROCEEDINGS

EJER CONGRESS 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI EJER CONGRESS 2015 CONFERENCE PROCEEDINGS EJER CONGRESS 2015 BİLDİRİ ÖZETLERİ KİTABI EJER CONGRESS 2015 CONFERENCE PROCEEDINGS "Eğitimde İnovasyon ve Profesyonelleşme" 08-10 Haziran 2015 Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi 08-10 June 2015

Detaylı

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT

İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT İSMAİL ÇELİK YARDIMCI DOÇENT ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 09.06.2015 Adres AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI Telefon E-posta 4722162035-5422 icelik@agri.edu.tr Doğum Tarihi 05.07.1977

Detaylı

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr

Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr Nagihan OĞUZ DURAN Tel: +90 (224) 294 22 11 e-mail: nagihan@uludag.edu.tr EĞİTİM Doktora,Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bilim Dalı (2006) Yüksek Lisans, Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK

Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres: Çağlayan mah. Cendere Cad. Profilo Teknik ve EML Kağıthane/İST GSM : 506 253 04 90 E- Posta : demirbas.nur@gmail.com Dr. Nur DEMİRBAŞ ÇELİK EĞİTİM Doktora: (2010 2014). İSTANBUL

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/ Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi 1991-1995

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011

Yardımcı Doçent Psikoloji Haliç Üniversitesi 2000 Yardımcı Doçent Psikoloji FSM Vakıf Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Gaye (Enbiyaoğlu) Saltukoğlu 2. Doğum Tarihi : 1945 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 1969 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014-

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Eğitim Yönetimi ve Denetimi GAU 2014- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı/Soyadı : F. Sülen ŞAHİN KIRALP 2. Doğum Tarihi : 16/06/1972 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psik. Danışmanlık Ankara Üniversitesi

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

TEOG Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyinin Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) June 2016 : 2 (1) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Review Article Recieved: 21.03.2016 - Accepted:13.05.2016

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Zeynep Çatay Çalışkan 2. Doğum Tarihi: 18 Şubat 1975 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları)

DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) DSM-5 Düzey 2 Somatik Belirtiler Ölçeği Türkçe Formunun güvenilirliği ve geçerliliği (11-17 yaş çocuk ve 6-17 yaş anne-baba formları) Şermin Yalın Sapmaz Manisa CBÜ Tıp Fakültesi Çocuk Ergen Ruh Sağlığı

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örneği. Perfectionism Among University Students: An Example From Anadolu University

Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örneği. Perfectionism Among University Students: An Example From Anadolu University Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik: Anadolu Üniversitesi Örneği Fikret Er a ve Harun Sönmez a a Anadolu Üniversitesi,Fen Fakültesi, İstatistik Böl., 6470, Eskişehir e-posta: fer@anadolu.edu.tr,

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESYON, ANKSİYETE VE STRES DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Doç. Dr. Ahmet Üstün Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü ustunahmet05@hotmail.com

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

Özgeçmiş. 2013 Doktora Tezi Başlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Mağduriyetinde Etkili Olan Öğrenci ve okul Düzeyi Faktörleri: Ekolojik Bir Bakış Açısı

Özgeçmiş. 2013 Doktora Tezi Başlığı: Ortaokul Öğrencilerinin Mağduriyetinde Etkili Olan Öğrenci ve okul Düzeyi Faktörleri: Ekolojik Bir Bakış Açısı Özgeçmiş Gökhan Atik Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü Cebeci Kampüsü Cemal Gürsel Sokak, 06590, Ankara E-posta(lar): gokhanatik@gmail.com, gatik@ankara.edu.tr

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 21, Sayfa : 75-88 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE AKADEMİK BAŞARILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Detaylı

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş

Akademik ve Mesleki Özgeçmiş RESİM Dr. Hülya PEHLİVAN hulyapeh@hacettepe.edu.tr Akademik ler Akademik ve Mesleki Özgeçmiş Üniversite Dışı ler ve Danışmanlıklar İdari ler Verdiği Dersler Lisans Dersin Kodu Adı Kredisi EBB 147 Eğitim

Detaylı

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999.

1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 1.YÖNETİLEN TEZLER 1.1. Yüksek Lisans Tezleri: 1. Cihan, H. Doktor-Hasta İletişim Envanteri: Geçerlik ve Güvenirlilik Çalışması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 1999. 2. Kuru, R. Kronik Bir Hastalığın Çocuklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burhan ÇAPRİ Öğrenim Durumu: Doç. Dr. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri/Rehberlik ve Psikolojik Danışma Yüksek Lisans Eğitim

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 66 (Bahar 2016) 317 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SINAV KAYGILARI İLE KARAR VERME STİLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Öz Gürbüz OCAK (*) Ramazan YURTSEVEN (**) Bu araştırma,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 EK 3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ferzan Curun 2. Doğum Tarihi: 11.04.1975 3. Unvanı: :Yrd.Doç.Dr 4. Öğrenim Durumu: :Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe 1999 Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme

Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Diyabette Öz-Yönetim Algısı Skalası nın (DÖYAS) Türkçe Versiyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Değerlendirme Yrd. Doç. Dr. Ayfer Bayındır Çevik Doç. Dr. Şeyda Özcan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bilim Dalı ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GENÇLİK DÖNEMİNDE YAŞADIKLARI AİLE SORUNLARI İLE DEPRESİF BELİRTİLER ARASINDAKİ

Detaylı

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ EĞİTİM DÜZEYİNİN BENLİK SAYGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Gizem Saygılı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi gizemsaygili@sdu.edu.tr Prof. Dr. Teoman İsmail Kesecioğlu Dokuz

Detaylı

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN

HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2002,13 (1), 3-15 HACETTEPE ÜNivERSiTESi SPOR BiLiMLERi VE TEKNOLOJiSi YÜKSEK OKULU'NA GiRişTE YAPILAN SıNAVLARıN GEÇERLiK ÇALIŞMASI selahattin GELBAL",

Detaylı

LİSEDEN MEZUN OLUP ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE BAŞARI GÜDÜSÜ, SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ VE ETKİLEYEN ETMENLER

LİSEDEN MEZUN OLUP ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE BAŞARI GÜDÜSÜ, SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ VE ETKİLEYEN ETMENLER LİSEDEN MEZUN OLUP ÜNİVERSİTE SINAVINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERDE BAŞARI GÜDÜSÜ, SÜREKLİ KAYGI DÜZEYİ VE ETKİLEYEN ETMENLER Cengiz ERDİK 1 Saliha ALTIPARMAK 2 Öz Çalışmanın amacı, liseden mezun olup üniversite

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ALGILANAN SOSYAL DESTEK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Hakan Salim ÇAĞLAYAN *, Yrd. Doç. Dr. Özden TAŞĞIN** Yrd.

Detaylı

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients

Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients 1 Table 1. Demographic and clinical characteristics of the patients Variables Results N mean±s.d. Age (years) 45,8±1,3 Gender Female 73 (44%) Male 93(56%) Hand dominance Right 147 (88,6%) Left 19 (11,4%)

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Sınav Kaygısının Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Pratik Sınav Başarısına Etkisi

Sınav Kaygısının Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Pratik Sınav Başarısına Etkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Sınav Kaygısının Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinin Pratik Sınav Başarısına Etkisi

Detaylı

ERGENLERİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYAL YAŞANTI DEĞİŞKENLERİ İLE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ

ERGENLERİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYAL YAŞANTI DEĞİŞKENLERİ İLE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ ERGENLERİN KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİNİ ETKİLEYEN SOSYAL YAŞANTI DEĞİŞKENLERİ İLE SALDIRGANLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ Özet Araştırmada ergenlerin kişilerarası ilişkilerini etkileyen

Detaylı

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI TEZ KONUSU

T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI TEZ KONUSU T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI TEZ KONUSU AİLE DANIŞMANLIĞININ ENGELLİ ÇOCUK ANNELERİNDEKİ ANKSİYETE, DEPRESYON VE STRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ TEZ ARAŞTIRMACISI

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET

LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET 34 LİSE ÖĞRENCİLERİNDEKİ PSİKOPATOLOJİK BELİRTİLERİN CİNSİYET VE SINIF DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET Yard.DoçDr. Necla A. Kapıkıran * Bu araştırmanın amacı ergenlerde psikopatolojik belirti düzeylerini

Detaylı

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, Sayfa 351-366

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2011, Sayfa 351-366 SEVİYE BELİRLEME SINAVINA GİRECEK OLAN İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNDE SINAV KAYGISI, MÜKEMMELİYETÇİLİK VE ANNE-BABA TUTUMU ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ* Arş. Gör. Egemen HANIMOĞLU Prof. Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Hikmet YAZICI Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Karadeniz Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HAVA KİRLİLİĞİ KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Geleceğimizi tehdit eden çevre problemlerinin özellikle çocuklara erken yaşlarda verilmesi ve böylece çevre duyarlılığı,

Detaylı

Examining the Social Anxiety of Adolescents with Regards to Interpersonal Problem Solving and Perfectionism

Examining the Social Anxiety of Adolescents with Regards to Interpersonal Problem Solving and Perfectionism Elementary Education Online, 8(3), 729-740, 2009. İlköğretim Online, 8(3), 729-740, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Examining the Social Anxiety of Adolescents with Regards to Interpersonal

Detaylı

The Predictors of Loneliness in Adolescents

The Predictors of Loneliness in Adolescents Elementary Education Online, 8(3), 809-819, 09. lköretim Online, 8(3), 809-819, 09. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Predictors of Loneliness in Adolescents At(lgan ERÖZKAN 1 ABSTRACT: The

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DOI:10.7816/sed-01-02-05 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BAZI SOSYODEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Arş. Gör. Dr. H. Onur KÜÇÜKOSMANOĞLU 1 ÖZET Araştırmada müzik öğretmeni

Detaylı

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995

EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1995 Prof. Dr. Asude BİLGİN Tel: +90 (2242942283 e-mail: asudebilgin@uludag.edu.tr EĞİTİM Lisans Psikoloji ODTU 1979 Y. Lisans Klinik Ege Üniversitesi 1984 Doktora Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi

Detaylı

Doç.Dr. Neriman ARAL Dr. Figen BAŞAR Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı

Doç.Dr. Neriman ARAL Dr. Figen BAŞAR Ankara Üniversitesi Ev Ekonomisi Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Anabilim Dalı ÇOCUKLARIN KAYGI DÜZEYLERİNİN YAŞ, CİNSİYET, SOSYO EKONOMİK DÜZEY VE AİLENİN PARÇALANMA DURUMUNA GÖRE İNCELENMESİ THE STUDY O CHILDREN S ANXIETY LEVELS IN RESPECT O AGE, SEX, SOCIOECONOMIC LEVELS AND THE

Detaylı

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi ---

Derece Program Üniversite Yıl. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Selçuk Üniversitesi --- ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı, Adı Soyadı: Arş. Gör. Dr. Elif YILMAZ Doğum Tarihi: 09.07.1987 Dili: İngilizce / ÜDS=66,250 (2009) Öğrenim Durumu: Derece Program Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN UMUTSUZLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Doç. Dr. Korkmaz Yiğiter Düzce Üniversitesi korkmazyigiter@gmail.com Öğrt. Mihraç Kuru Şahin Özel Okulları Özet Bu çalışmanın amacı, Özel

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and

Matematik Eğitimi ABD. Mesleki Deneyim: Indiana University, School of Education, Curriculum and Adı soyadı Belma Türker Biber Lisans Y. Lisans Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Matematik Bölümü. Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik ABD. Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri

Detaylı

YAYIN FAALİYETLERİ. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

YAYIN FAALİYETLERİ. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler YAYIN FAALİYETLERİ Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler Buyukgoze-Kavas, A., Duffy, R. D., Yerin Güneri, O., & Autin, K. L. (in press). Job satisfaction among Turkish teachers: Exploring

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖMER FARUK ŞİMŞEK Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler Ankara Üniversitesi 1996 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Burçin GÖKKURT Doğum Tarihi: 01.06.1984 Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ - 1 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ortaöğretim Öğretmenliği Karadeniz Teknik

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora

Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora Yrd. Doç. Dr. Celal Deha DOĞAN Öğrenim Durumu Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve Değerlendirme Bilim Dalı- Doktora- 2005-2011 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ölçme ve

Detaylı

DİLEK SARITAŞ-ATALAR. Psikoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE Tel: /1614 ( ) ( )

DİLEK SARITAŞ-ATALAR. Psikoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE Tel: /1614 ( ) ( ) DİLEK SARITAŞ-ATALAR Ankara Üniversitesi, DTCF dsaritas@ankara.edu.tr Psikoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE Tel: +90 312 310 3280 /1614 EĞİTİM Doktora, Klinik Psikoloji (2007-2012) Tez Başlığı: Psychological

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) Özel Sayı 2: 55-64 [2012] ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİ İLE SOSYAL BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ANABİLİM/BİLİM DALI Programı MEZUN TEZKONUSU

ANABİLİM/BİLİM DALI Programı MEZUN TEZKONUSU 1. Adı Soyadı: AYŞE ATLAS BOGENÇ 2. Doğum Tarihi: 24.05.1956 3. Unvanı: Yard. Doç. 4. Öğrenim Durumu: PhD ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl LİSANS PSİKOLOJİ ANABİLİM ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE 1985 DALI

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler :

ESERLER. A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : 1 ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan (SCI ve SSCI Indekslerinde taranan) makaleler : A1. Yalçın, B. M., Karahan, T. F., Karadenizli, D. & Şahin, E. M. (2006). Shortterm effects of problem-based

Detaylı

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi

Uluslararası Durum. rkiye nin Dikkate Alması Gereken. Prof.Dr.Giray. .Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Uluslararası Durum Belirleme Çalışmaları Kapsamında TürkiyeT rkiye nin Dikkate Alması Gereken Sonuçlar Prof.Dr.Giray.Giray Berberoğlu Orta Doğu u Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkiye nin Katıld

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı