OVA ÜZERİNE KURULMUŞ ŞEHİRLERDE SEDİMAN KALINLIĞININ ÖNEMİ: ISTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OVA ÜZERİNE KURULMUŞ ŞEHİRLERDE SEDİMAN KALINLIĞININ ÖNEMİ: ISTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ"

Transkript

1 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY ÖZET: OVA ÜZERİNE KURULMUŞ ŞEHİRLERDE SEDİMAN KALINLIĞININ ÖNEMİ: ISTANBUL AVRUPA YAKASI ÖRNEĞİ S. Karabulut 1 ve O. Özel 1 1 Jeofizik Müh. Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İstanbul Üniversitesi, Avcılar, İstanbul Mitolojiden günümüze insanlığın yaşam alanı farklı gereksinimler, yasam tarzları ve ilişkileri nedeniyle sürekli değişmiştir. Yüksek tepelerde başlayan yaşam; tarım, hayvancılık ve yaşamın en büyük ihtiyacı olan su nedeniyle ovalara inilmesini zorunlu kılmıştır. Bununla beraber geçmişten geleceğe hayatı kolaylaştırmanın en uygun yolunu arayan uygarlıklar, savaş nedeniyle yüksek tepelere çekilmenin dışında düz, engebesiz alanlarda, ovalarda yaşamı kurmuşlardır. Geçmişten günümüze yaşam alanlarını tehdit eden birçok farklı olgu olmasına rağmen, değişmeyen tek temel olgu ise doğa olayları olmuştur. Depremler ise bunların en önemlisi ve hala en büyük kayıpların oluşmasına neden olan olguların başında gelmektedir. Amik ve Antakya Ovası üzerine kurulu olan Hatay ve Kahramanmaraş, Erzincan Ovası üzerine kurulu olan Erzincan, Adapazarı Ovası üzerine kurulu olan İzmit ve oldukça kalın bir sediman istif üzerine kurulu olan İstanbul un Avcılar İlçesi bu alanların başında gelmektedir. Ovalar, kayaçlarda farklı nedenlerle meydana gelen ayrışmadan dolayı sediman istifin birikmesi sonucunda oluşmaktadır. Son 30 yıl içinde Dünya da ve ülkemizde meydana gelen birçok depremde (Mexico City, Northidge, Kobe, Izmit-Gölcük vb.) hasarın en önemli nedenlerinden biri olduğu bilinen Yerel Zemin Etkisinin (Site Effect) başlıca nedenlerinden biri de bu sediman istif olmaktadır. Sediman Kalınlığı ve ortamdaki hız terslenmesi nedeniyle deprem dalgalarının belirli frekanslarda enerjilerini arttırdığı ve üzerinde bulunan yapılarda hasara neden olan bu olguya, Zemin Büyütmesi denmektedir. Zemin Büyütmesinin birçok nedeni vardır. En önemli nedenleri; basenin (ovanın) geometrisi, sedimanın kalınlığı, kayma dalga hızının değişimi ve ortamın hakim rezonans frekans değerleridir. 17 Ağustos 1999 İzmit-Gölcük (Mw: 7.4) depremi sırasında, depremin odağından yaklaşık 100 km. uzaklıkta bulunan Avcılar İlçesinde rezonans nedeniyle meydana gelen hasarın nedeni de bu olgulardan biri veya birkaçı olmuştur. Bu çalışma kapsamında; İstanbul şehrinin özellikle Avrupa yakasında, Haliç in Güney-Güneybatısında başlayan, sediman istifin kalınlığının nasıl değiştiği ve Marmara Denizi içinden geçen Kuzey Anadolu Fayında olabilecek olası bir deprem sırasında yer hareketinin nasıl şekilleneceğinin belirlenmesi amacıyla, tek istasyon ve dizilim mikrotremor ölçümleri toplanmıştır. Dizilim mikrotremor ölçümleri ile yüzeyden sismolojik anakayaya (Vs>1500 m/s) kadar olan derinliğine ait jeofizik parametreler belirlenmiş ve Avrupa yakası için anakayanın 3-Boyutlu batimetri haritası, dolayısıyla sediman kalınlık haritası hazırlanmıştır. Ayrıca sediman kalınlığının mühendislik pratiğinde kolayca belirlenmesi amacıyla çalışılan alan için ortamın zemin frekans değerini kullanarak sediman kalınlığının hesaplanmasına yönelik amprik bağıntılar (mühendislik ve sismolojik anakayası için) geliştirilmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Sediman kalınlığı, İstanbul, deprem, yerel zemin etkisi, Mikrotremor. 1. GİRİŞ Depremler nedeniyle meydana gelen hasarın üç temel nedeni vardır. Bunlar, mühendislik yapısının özellikleri, depremin özellikleri ve yerel zemin özelliklerinden kaynaklıdır. Genel olarak; sismoloji biliminde aletsel dönemden önce hasarın dağılımını belirlemede kullanılan eş-şiddet haritalarına bakıldığında bile depremin merkezine yakın alanlarda yüksek şiddet değerinin var olduğu, deprem merkezinden uzaklaştıkça şiddet değerinin (yani hasarın) azaldığı görülmektedir. Ancak sismoloji biliminde aletsel dönemin gelişimiyle beraber 1

2 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY hasarın nedenlerini belirlemede daha detaylı çalışmalar başlamış ve depremin merkezinden uzaklaştıkta da büyük hasar ve can kayıplarının görüldüğü mühendislik sismolojisi çalışan araştırmacılar tarafından gözlenmiştir. Yerel Zemin Etkisi Site Effect olarak bilinen bu etki hakkında yapılan birçok çalışma vardır (Borcherdt, 1970; Şafak,2001; Akyol ve diğ., 2002;Semblat ve diğ., 2005;Karabulut, 2012; Özalaybey ve diğ., 2011; Cranswick ve diğ.,2000). Yerel zemin etkisinin 6 temel nedeni, Şafak, (2001) tarafından yapılan çalışmada belirtilmiştir (Şekil 1). Yerel zemin etkisine bağlı yer hareketinde meydana gelen değişim:1) Empedans farkından kaynaklı rezonans; 2) Yer altı topoğrafyasından kaynaklı odaklanma; 3) Cisim dalgalarının yüzey dalgalarına dönüşümü;4) Su içeriği; 5) Yer içinin heterojen yapısı; 6) Yüzey Topoğrafyası dır. Şekil 1. (a) Bir depremden sonra sismik dalganın yayınımı: Yeşil üçgenler farklı ortamlara kurulan istasyonların yerlerini belirtmektedir (S1: kaya ortamını, S2: zemin ortamını temsil etmektedir) (Parolai, 2012 den değiştirilerek kullanılmıştır); (b) Yerel zemin etkisinin nedenleri (Şafak, 2001 dan değiştirilerek kullanılmıştır). 2. YÖNTEM 2.1. Mikrotremor Dizilim Yöntemi Mikrotremorlar yüksek frekanslı ve düşük genlikli titreşimlerdir. Birçok farklı ölçüm yöntemi vardır (Karabulut, 2007; Nakamura, 1989). Bu çalışma kapsamında toplanan mikrotremor dizilim verilerine Şekil 5 de gösterilen veri işlem aşamaları uygulanmıştır. Verilen toplanırken Uzaysal otokorelasyon yöntemi (SPAC: Spatial Autocorrelation Method) olarak bilinen ve Aki (1957:1965) tarafından geliştirilen ve Okada (1983;1994;2003) tarafından uygulanmaya başlanan yöntem kullanılmıştır. Değerlendirmede Betting ve diğ., 2003 tarafından geliştirilen MSPAC (Değiştirilmiş Uzaysal Otokorelasyon Yöntemi) olarak bilinen yöntem kullanılmıştır. Güralp CMG-6 TD tip 4 adet sismometre kullanılmış (Şekil 2 a, [1;2]) ve ölçüm süreleri dizilimin yarıçapına bağlı olarak ayarlanmıştır. Küçük yarıçaplı (< r:30m) ağ ölçümlerinde maksimum 30 dakika süreyle ölçüm alınmış ve yarıçap arttıkça ölçüm süreleri de 120 dakikaya kadar ulaşmıştır. Her bir ölçüm noktasında kayıt edilen üç bileşen verinin önce Fourier spektrumları alınmış ve daha sonra H/V spektral oranları hesaplanmıştır (Şekil 2 f-g). Amaç, Spektral oranlar arasındaki uyumun incelenmesidir. Geopsy programı (Şekil 2. b-c-d-e-f-gh) kullanılarak veriler değerlendirilmiş ve ters çözüm (Şekil 2 i-j, Yamanaka and Ishida, (1996); Picozzi ve diğ., (2005)) için genetik algoritmaya bağlı bir arama aralığı kullanılmıştır. 2

3 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY Şekil 2. Veri işlem aşamaları. Şekil 3 de çalışma alanda bir ölçüm noktası için çizilen kesite ait kayma dalga hızı-derinlik kesitleri (Rayleigh dalgası (Şekil 3-b-üstte) ve Rayleigh dalgası ile H/V oranı verilerinin birlikte kullanımı (Şekil 3-b-altta) ile elde edilen derinlik modelleri) ve bu kesitlerde belirtilen ölçüm noktalarına ait dispersiyon eğrileri (Şekil 3-c) gösterilmiştir. Avcılar-Bahçeşehir arasında kalan alan için çizilen bu kesitte Bahçeşehir bölgesinde yüzeylenen Eosen yaşlı kireçtaşlarının hız değerlerini temsil eden m/s lik hız değerlerinin yüzeylendiği görülmekte, aksine Avcılar bölgesinde ise anakaya derinliğinin 950 m derinlerde olduğu belirlenmiştir. Yani, anakayanın kuzeyden güneye doğru dalım yaptığı görülmüştür. 3

4 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY Şekil 3. Çalışma alanı için üretilen; a) Kesitlerin doğrultularını gösteren harita, b) 2-B kayma dalga hız derinlik kesiti ve c) Dispersiyon Eğrileri 2.2. Çalışma Alanının Jeolojisi İstanbul Avrupa yakası iki temel birimle temsil edilmektedir. Bunlar, Paleozoyik yaşlı temel kaya ve üzerinde bulunan sedimanter istiftir. Anakaya/Temel kaya olarak Paleozoyik yaşlı Trakya formasyonu (Kaya, 1972) İstanbul Avrupa yakasının en yaşlı birimini oluşturmaktadır. Bu birim kumtaşı, kiltaşı, silttaşı birimlerinden oluşmaktadır. Birim Haliç in kuzey-kuzeydoğusunda yüzeylenmeye başlamaktadır. Mühendislik anakayası özelliğini taşıyan ise iki birim vardır. Bunlar Eosen yaşlı Kireçtaşları ve oldukça derinlerde hızları 760 m/s lere ulaşan Gürpınar formasyonu dur. Paleozoyik yaşlı temel istif üzerinde bulunan birimler en yaşlıdan en genç birime doğru, Eosen yaşlı Oligosen yaşlı Gürpınar ve Çukurçeşme formasyonları, Miyosen yaşlı Bakırköy ve Gürpınar Formasyonları, Kuvaterner yaşlı Alüvyon ve dolgu malzemeleridir. Gürpınar formasyonun kalınlığı >700 m den fazladır. Genel olarak sediman istifinin sınırı birçok jeoloji haritasında belirtilmiş olsa da mikrotremor ölçümlerinden belirlenen frekans değerleri kullanılarak elde edilen sediman kalınlık haritası ile daha net sediman-anakaya sınırı belirlenmiştir (Şekil 3). 4

5 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY 3. İSTANBUL AVRUPA YAKASI İÇİN SEDİMAN KALINLIK HARİTASININ HAZIRLANMASI 3.1. Sediman Kalınlık Bağıntısının Üretilmesi Mikrotremor dizilim ve tek istasyon ölçüm sonuçları kullanılarak iki farklı anakaya derinliği için elde edilen zemin hakim frekans değerine bağlı sediman kalınlık bağıntıları geliştirilmiştir. Literatürde bu şekilde geliştirilen birçok bağıntı olmasına rağmen (Ibs-von Seht, M., ve Wohlenberg, J., (1999); Birgören ve diğ., 2009), çalışılan bölge için kullanılması gereken bağıntıların başka bir çalışma alanı için anlamlı sonuçlar vermesinin beklenmesi doğru değildir. Bu kapsamda İstanbul un jeolojik yapısını temsil eden iki farklı anakaya (Sismolojik anakaya Vs>1500 m/s ve Mühendislik anakaya Vs> 760 (m/s)) için iki farklı analiz tekniği kullanılarak (Ortak Analiz (Joint Inversion: Rayleigh dalgası dispersiyon eğrisi ile Y/D (H/V)) spektral oranı) ve Rayleigh dalgası dispersiyon eğrisi) elde edilen yer altı modelleri için 4 farklı frekans-sediman kalınlığı bağıntıları geliştirilmiştir (Şekil 4). Bu bağıntılar kullanılarak elde edilen derinlik modelleri Şekil 5 de gösterilmiştir. Şekil 4. Sediman Kalınlık-Frekans İlişkisi. Mühendislik Anakayası için geliştirilen bağıntılar; HmO=121.7*f-0.55 (1) HmR=115.2*f-0.48 (2) Sismolojik Anakaya için geliştirilen bağıntılar; HsO=280.2*f-0.39 (3) HsR=257*f-0.37 (4) 5

6 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY Şekil 5. a) Ortak analiz ve b) Rayleigh dalgası kullanılarak, elde edilen sediman kalınlık haritaları. 4. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Yerel zemin etkisi nedeniyle depremler sırasında beklenmedik alanlarda önemli can kayıpları ve hasarlar oluşmaktadır. Ülkemizdeki aktif fay hatlarının varlığı, birçok yerleşim yerinin ovaların üzerine kurulmuş olması bu etkinin yaratacağı tehlikeyi de beraberinde getirmektedir.. Farklı nedenlerden dolayı meydana gelen zemin büyütmesi, dolaylı olarak depremin ivmesini de değiştirerek, mühendislik yapılarında deprem enerjisinin çok daha fazla hissedilmesine neden olmaktadır. Bu etkilerin nasıl değiştiğinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Avrupa yakasında bir çalışma yapılmıştır. Çalışma kapsamında ilk olarak tek istasyon mikrotremor ölçümleri (215 nokta, Picozzi ve diğ., (2009)) ile zemin hakim frekans değerleri belirlenmiş ve haritalanmıştır. Daha sonra çalışma alanı için mikrotremor dizilim ölçümleri toplanmış ve değerlendirilmiştir. Verileri toplamak için SPAC yöntemi olarak bilinen dairesel ağ dizilim yöntemi kullanılmıştır. Bölgede daha önceden yapılmış derin sondaj verileri, jeolojik kesitler ve diğer jeofizik ölçümlerde (Elektrik Özdirenç, Sismik Kırılma, MASW-MAM) kullanılarak elde edilen modellerin güvenilirliliği kontrol edilmiştir. Çalışma alanı için sediman kalınlık haritaları hazırlanmıştır (Şekil 5). Bu haritalar incelendiğinde çalışma alanında kuzeydoğudan,güneybatıya inildikçe sediman kalınlığında artmaların olduğu gözlenmiştir. Özellikle Avcılar, Ambarlı limanı ve Küçükçekme gölünün güneybatısında görülen yüksek sediman kalınlık değerlerinin dışından, Büyükçekmece-Küçükçekmece gölleri arasında kalan alanda görülen üç farklı havzanın oluşum şeklinin Marmara denizinde bulunan üç çukurluğun gelişimine benzer jeodinamik evrimin bir parçası olup olmadığı veya Kuzey Anadolu Fay hattına dik yönde gelişen fay hatlarının etkisiyle mi oluştukları soruları irdelenmiştir. Özellikle Okay ve diğ, (1994) tarafından Karadeniz in oluşumunun açıklandığı çalışmalarında, bu çukurlukların, Batı Karadeniz Fayının etkisinin gözlendiği bu alanlara karşılık gelip gelmedikleri gelecekte yapılması planlanan çalışmaya konu olarak seçilmiştir. KAYNAKLAR Aki, K., (1957), Space and time spectra of stationary stochastic waves, with special reference to microtremors, Bull. Earthq. Res. Inst., 35, Aki, K., (1965), A note on the use of microseisms in determining the shallow structures of the Earth s crust: Geophysics, 30,

7 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY Akyol, N, Akıncı, A., Eyidoğan, H., (2002), Site amplification of S-waves in Bursa City and its vicinity, Northwestern Turkey: comparison of different approaches, Soil Dynamics and Earthquake Engineering,Volume 22, Issue 7, September 2002, Pages Borcherdt, R. D. (1970). Effects of local geology on ground motion near San Francisco Bay, Bull. Seismol. Soc. Am., 60, Cranswick E, Ozel O, Meremonte M, Erdik M, Safak E, Mueller C, Overturf D, Frankel A. (2000), Earthquake Damage, Site Response, and Building Response in Avcilar, West of Istanbul, Turkey, International Journal for Housing Science and Its Applications, ISSN , Special Issue: Kocaeli Earthquake 1999, Oktay Ural, Editor-In-Chief, Vol. 24, No 1, pp Ibs-von Seht, M., and Wohlenberg, J., (1999). Microtremor measurements used to map thickness of soft sediments. Bull. Seismol. Soc. Am. 89, Karabulut, S., (2007). Mikrotremorlar ve Analiz Yöntemleri, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Meslekiçi Belgelendirme ve Kurs Notları:4, Ankara. Karabulut, S., (2012). İstanbul Kenti İçin Yer Tepkisi ve 3 Boyutlu (3-B) Kayma Dalga Hız (Vs) Yapısının Belirlenmesi. Doktora Tezi, Jeofizik Mühendisliği A.B.D. İstanbul Üniversitesi, İstanbul. Kaya O., (1972). İstanbul un Karbonifer stratigrafisi. Türkiye Jeoloji Kurumu Bülteni, XIV, 2, Nakamura, Y., (1989), A Method for Dynamic Characteristics Estimation of Subsurface using Microtremor on the Ground Surface, Quarterly Reports of the Railway Technical Research Institute Tokyo, 30. pp Okada, H., And Sakajırı,N., (1983), Estimates of an S-wave velocity distribution using long-period microtremors: Geophys. Bull., Hokkaido University, 42, (in Japanese, with English Abstract). Okada, H., (1994), A research on the practical application of microtremor exploration technique to a wide area survey of a underground structure under 3,000 m in depth, report of a Grant-in-Aid for Co-operative Research (B) No supported by the Scientific Research Fund in Okada, H., (2003), The Microtremor Survey Methodǁ. Geophys. Monograph Series, SEG. Okay, A.I., Şengör, A.M.C. ve Görür, N. (1994). The Black sea: kinematic history of opening and its effect on the surrounding regions Geology, 22, Özalaybey, S., Zor, E., Ergintav, S., and Tapırdamaz, M. C., (2011), Investigation of 3-D basin structures in the İzmit Bay area (Turkey) by single-station microtremor and gravimetric methods, Geophysical Journal International, doi: /j X x Parolai, S., (2012), Investigation of site response in urban areas by using earthquake data and seismic noise, Chapter 14, (Version January 2012; DOI: /GFZ.NMSOP-2_ch14). Picozzi, M., Parolai, S., Richwalskı, S.M., (2005), Joint inversion of H/V ratios and dispersion curves from seismic noise: Estimating the S-wave velocity of bedrock. Geoph. Res. Lett., 32, No.11 doi: /2005GL

8 25-27 Eylül 2013 MKÜ HATAY Picozzi, M., Strollo, A., Parolai, S., Durukal E., Ozel, O., Karabulut S., Zschau, J., Erdik, M., (2009), Site characterization by seismic noise in Istanbul, Turkey, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29, Şafak, E. (2001). Local site effects and dynamic soil behavior, Soil Dynamics & Earthquake Engineering, Elsevier Science Ltd., Vol. 21, pp Semblat, J.F., Kham, M., Parara, E., Bard, P.Y., Pitilakis, K., Makra, K., Raptakis, D., (2005). Seismic wave amplification: Basin geometry vs soil layering, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Volume 25, Issues 7 10, August October 2005, Pages Yamanaka, H., And H. Ishida (1996), Application of generic algorithms to an inversion of surface-wave dispersion data, Bull. Seismol. Soc. Am., 86, [1] [2] 8

NEW METHOD TO DETERMINATION OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF ENGINEERING STRUCTURES AGAINST EARTHQUAKE HAZARD: MICROTREMOR METHODS AND CASE STUDY ABSTRACT

NEW METHOD TO DETERMINATION OF FUNDAMENTAL FREQUENCY OF ENGINEERING STRUCTURES AGAINST EARTHQUAKE HAZARD: MICROTREMOR METHODS AND CASE STUDY ABSTRACT ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2009, Volume: 4, Number: 3, Article Number: 1A0041 ENGINEERING SCIENCES Received: December 2008 Accepted: June 2009 Series : 1A ISSN : 1308-7231 2009

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE SİSMİK AKTİVİTE GÖSTEREN ALANLARDAKİ YER ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANKARA İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET: M.K. Koçkar 1 ve H. Akgün 2 1 Doktor, Deprem Müh. Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi) Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı MİKROTREMOR ARAŞTIRMA YÖNTEMİ KURS NOTLARI Arş.Gör. Yasemin BEKER Gümüşhane, 2013

Detaylı

İZMİRNET GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ. Correlation of Noise From Izmirnet

İZMİRNET GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ. Correlation of Noise From Izmirnet Jeofizik, 2012, 16, 55-64 doi: 11.b02/jeofizik-1111-14 İZMİRNET GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ Correlation of Noise From Izmirnet Murat Keçecioğlu 1 ve Orhan Polat 1,a 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ADANA VE BURSA HAVZALARI İÇİN ARTALAN SİSMİK GÜRÜLTÜ VERİLERİNDEN GREEN FONKSİYONLARININ ELDE EDİLMESİ

ADANA VE BURSA HAVZALARI İÇİN ARTALAN SİSMİK GÜRÜLTÜ VERİLERİNDEN GREEN FONKSİYONLARININ ELDE EDİLMESİ ÖZET: ADANA VE BURSA HAVZALARI İÇİN ARTALAN SİSMİK GÜRÜLTÜ VERİLERİNDEN GREEN FONKSİYONLARININ ELDE EDİLMESİ T. BAKIRCI A. KAŞLILAR ve A. KOCAOĞLU Jeofizik Müh. Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul

Detaylı

SENİRKENT YERLEŞİM ALANINA AİT ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ReMi YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

SENİRKENT YERLEŞİM ALANINA AİT ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ReMi YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ SENİRKENT YERLEŞİM ALANINA AİT ZEMİN ÖZELLİKLERİNİN ReMi YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ Ali SİLAHTAR 1, M. Zakir KANBUR 2 1 Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, asilahtar@sakarya.edu.tr

Detaylı

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu

ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu ERZURUM ŞEHİR MERKEZİNDE KUZEY GÜNEY DOĞRULTULU BİR HAT BOYUNCA YER ALAN YAPI STOĞUNUN, ZEMİN VE YAPI PERİYODU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Bilge Aksu Yüksek Lisans Tezi İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

Yerleşime uygunluğun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile sorgulanması, Esenler (İstanbul) örneği

Yerleşime uygunluğun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile sorgulanması, Esenler (İstanbul) örneği SAÜ. Fen Bil. Der. 18. Cilt, 3. Sayı, s. 189-200, 2014 Yerleşime uygunluğun Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile sorgulanması, Esenler (İstanbul) örneği T. Fikret Kurnaz *, Şefik Ramazanoğlu Sakarya Üniversitesi,

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187, Adapazarı, Sakara 1999 MARMARA DEPREMİ SONRASI ADAPAZARI YERLEŞİM ALANI İÇİN HASAR TESPİT ANALİZLERİ ANALYSIS OF THE DAMAGE ASSESSMENTS OF ADAPAZARI CITY AFTER 1999 MARMARA EARTHQUAKE SÜNBÜL A.B. 1, DAĞDEVİREN U. 1, GÜNDÜZ

Detaylı

İSTANBUL İÇİN DEPREM SENARYOLARININ HAZIRLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI

İSTANBUL İÇİN DEPREM SENARYOLARININ HAZIRLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Kuvaterner Çalıştayı IV 2003 İSTANBUL İÇİN DEPREM SENARYOLARININ HAZIRLANMASINDA COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN KULLANIMI Okan Tüysüz 1 ÖZET 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Memet GÜZEL MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINDA JEOLOJİK, JEOFİZİK, JEOTEKNİK VERİLERİN BİRLİKTE KULLANIMI (KUZEY ADANA ÖRNEĞİ) JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ

DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ DENİZLİ HAVZASI 3-B SİSMİK HIZ YAPISININ JEOLOJİK, TEKTONİK, HİDROTERMAL VE DEPREMSELLİKLE İLİŞKİSİ ÖZET: Bülent Kaypak 1 ve Gözde Venedik 2 1 Y.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü, Ankara Üniversitesi, Tandoğan

Detaylı

Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi

Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(3), 22-29, 2014 Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan

Detaylı

SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR

SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR ÖZET: SİSMİK GÜRÜLTÜ İLİŞKİSİ KULLANILARAK İZMİR VE ÇEVRESİ YERALTI HIZ YAPISI: İLK SONUÇLAR O. Polat 1, F.J. Chavez-Garcia 2, U. Çeken 3, E. Gök 4 ve M. Keçecioğlu 1 1 Yrd.Doç.Dr., Jeofizik Müh. Bölümü,

Detaylı

YERBİLİMLERİ. Bulletin for Earth Sciences

YERBİLİMLERİ. Bulletin for Earth Sciences YERBİLİMLERİ Bulletin for Earth Sciences Cilt / Volume 36 Sayı / No 1 Nisan / April 2015 Baş Editör (Editor-in-Chief) ELİF VAROL MURATÇAY Editör (Editor) ERMAN ÖZSAYIN Yardımcı Editör (Assistant Editor)

Detaylı

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ İstanbul Yerbilimleri Dergisi, C.25, S.1, SS. 25-40, Y. 2012 19 MAYIS 2011 KÜTAHYA-SİMAV DEPREMİNİN (Mw=5.8) DALGA ŞEKLİ TERS ÇÖZÜM YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE 19 MAY 2011 KUTAHYA-SIMAV

Detaylı

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri *

Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * İMO Teknik Dergi, 214 6775-684, Yazı 419 Prens Adaları Fayında Kuvvetli Yer Hareketi Benzeşimleri * Aydın MERT* Yasin FAHJAN** Ali PINAR*** Lawrence HUTCHINGS**** ÖZ Bu çalışmanın temel amacı, mühendislik

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2911 Number: 36, p. 179-201, Summer II 2015 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

Yüzey Dalgası Dispersiyon Verisinin Ardışık Ters Çözümü Sequential Inversion of Surface Wave Dispersion Data

Yüzey Dalgası Dispersiyon Verisinin Ardışık Ters Çözümü Sequential Inversion of Surface Wave Dispersion Data Yerbilimleri, 36 (1), 1-18 Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni Bulletin of the Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University Yüzey Dalgası

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELASTİK DALGALAR KULLANILARAK YERİÇİNİN ÜÇ BOYUTLU HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELASTİK DALGALAR KULLANILARAK YERİÇİNİN ÜÇ BOYUTLU HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELASTİK DALGALAR KULLANILARAK YERİÇİNİN ÜÇ BOYUTLU HIZ YAPISININ BELİRLENMESİ Begüm KOCA JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA 25 Her

Detaylı

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI

23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ (Mw=7.1) VE ARTÇI DEPREM DAĞILIMI D. Kalafat 1, M. Suvarıklı 1, Z. Öğütcü 1, K. Kekovalı 1 ve Y. Güneş 1 1 Doktor, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli

Detaylı

ÖLÇÜLEN ZEMİN PARAMETRELERİNDEN KAYMA DALGA HIZ (V s ) HESABINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI

ÖLÇÜLEN ZEMİN PARAMETRELERİNDEN KAYMA DALGA HIZ (V s ) HESABINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI ÖZET: ÖLÇÜLEN ZEMİN PARAMETRELERİNDEN KAYMA DALGA HIZ (V s ) HESABINDA BULANIK MANTIK YAKLAŞIMI M. Tün 1 1 Araştırma Görevlisi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Email: mtun@anadolu.edu.tr

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sondaj Derinliğinin Sıvılaşma Analizine Etkisinin Belirlenmesi (Eskişehir Örneği)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Sondaj Derinliğinin Sıvılaşma Analizine Etkisinin Belirlenmesi (Eskişehir Örneği) Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No:2, 2013 (50-60) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 2, 2013 (50-60) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1309-3983

Detaylı

Arabistan-Avrasya kıtasal çarpışma bölgesindeki depremlerin benzerlik ilişkileri

Arabistan-Avrasya kıtasal çarpışma bölgesindeki depremlerin benzerlik ilişkileri itüdergisi/d mühendislik Cilt:4, Sayı:6, 105-115 Aralık 2005 Arabistan-Avrasya kıtasal çarpışma bölgesindeki depremlerin benzerlik ilişkileri Onur TAN *, Tuncay TAYMAZ İTÜ Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 09.11.2006 Makalenin Kabul Tarihi : 26.12.2006

Detaylı

NEDEN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ETÜTLERİ ZEMİN ETÜTLERİNDE ZORUNLU OLMALI WHY GEOPHYSICAL ENGINEERING STUDIES IN SOIL STUDIES MUST BE MANDATORY

NEDEN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ETÜTLERİ ZEMİN ETÜTLERİNDE ZORUNLU OLMALI WHY GEOPHYSICAL ENGINEERING STUDIES IN SOIL STUDIES MUST BE MANDATORY Jeofizik, 2012, 17, 13-24 doi 11.b08/jeofizik-1111-23 NEDEN JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ ETÜTLERİ ZEMİN ETÜTLERİNDE ZORUNLU OLMLI WHY GEOPHYSICL ENGINEERING STUDIES IN SOIL STUDIES MUST E MNDTORY li Keçeli* *Salacak

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme.

Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme. Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme Örnek Uygulamalar Hazırlayan Kurum: Mali Destek Veren Kurum: Belediyeler için Sismik

Detaylı

DENİZLİ İL MERKEZİ YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK, JEOTEKNİK KENT BİLGİ SİSTEMİ (JEO-KBS)

DENİZLİ İL MERKEZİ YERLEŞİM ALANININ JEOLOJİK, JEOTEKNİK KENT BİLGİ SİSTEMİ (JEO-KBS) P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area

HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ. Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Jeofizik, 2012, 16, 43-53 doi: 11.b01/jeofizik-1011-03 HAYDARLI BARAJ ALANININ ELEKTRİK ÖZDİRENÇ VE JEOLOJİK ÖZELLİKLERİ Properties of the Electrical Resistivity and Geology of the Haydarli Dam Area Osman

Detaylı

Types of Soil and Acceleration Response For Earthquake Resistant Building (Example Taiwan)

Types of Soil and Acceleration Response For Earthquake Resistant Building (Example Taiwan) Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1-3 (26),428-436 Depreme Dayanıklı Yapılaşma İçin Zemin Sınıfları ve İvme Tepkileri (Tayvan Örneği) Ümit Yalçın KALYONCUOĞLU Süleyman Demirel

Detaylı