404 Metalik Çelik Reçine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "404 Metalik Çelik Reçine"

Transkript

1 1.MADDE TANIMI / HAZIRLANMASI VE RKET / G R MC Ürün hakk nda bilgi Ticari ismi : 404 Metalik Plastik Çelik REÇ NE irket : 404 Kimya Sanayi ve Tic. A. Yukari Dudullu Organize Umraniye-Istanbul Telefon : Telefax : B LE M / KARI IMINDAK MALZEMELER HAKKINDA B LG Kimyasal yap s Bisfenol A epoksi reçine Madde CAS-No : Zararl bile enler Kimyasal smi CAS-No. Sembol(ler) R -cümlesi/ R-cümleleri konsantrasyon [%] Reactionproduct:bisphenol A Xi,N R36/38 R43 R51/ (epichlorhydrin);epoxy resin (number average molecular weight<700) 6 3. ZARAR TANIMI Gözleri vederiyi tahri eder. Deri temas yoluyla duyarl l n artmas na neden olabilir. Suda yasayan organizmalar için toksik, su ortam nda uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir. 4. LK YARDIM TEDB RLER Solunum : Temiz havaya ç kart n z. Semptomlar devam ederse doktora ba vurunuz. Göz temas : En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile hemen y kay n z. Göz yanmas devam ederse, bir uzmana ba vurunuz. Deri temas : Sabun ve bol miktarda su ile y kay n z. Deri tahri i devam ederse doktora ba vurunuz. A z yoluyla alma : Hemen bol miktarda su veriniz. (mümkünse kömür (karbon)) Ki i s rt üstü yatarken kusarsa, tedavi pozisyonuna getiriniz. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yap n z. Kusmaya zorlamay n z.

2 5. YANGIN SÖNDÜRME KR TERLER Uygun yang n söndürme aletleri Güvenlik nedeniyle kullan lmamas gereken yang n söndürme aletleri Yang n söndürenler için özel koruyucu ekipmanlar : Su spreyi Karbon dioksit (CO2) Köpük. Kuru toz. : Yüksek hacimli su jeti. : Oksijen tüplü komple maske tak n z ve koruyucu giysilerinizi giyiniz. Ek bilgi : Yanma sonucu zehirli ve pis kokulu gazlar aç a ç kar. Karbon oksitler. 6. KAZA TEDB RLER Ki isel tedbirler : Tutu maya neden olabilecek her eyden uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Deri, göz ve giysilere dokunmay n z. Tozu/buhar solumay n z. Çevresel tedbirler : Ürünün kanalizasyona kar mamas na dikkat ediniz. Yerüstü sular n n kirlenmemesine dikkat ediniz. Yeralt na s zmamal d r. Temizlik için metodlar : Eylemsiz emici bir malzeme ile absorbe etmesini sa lay n z ve zararl at k olarak imha ediniz. 7. TA IMA VE SAKLAMA Ta ma Dikkatli kullan lmas n sa lay n z. : Çal ma ortam nda yeterli hava de i imi ve/veya egsozu olmal d r. yi bir havaland rma oldu undan emin olunuz. Kab dikkatlice ta y n z ve aç n z.

3 Depolama Saklama ko ullar yla ilgili ayr nt l bilgiler Depolama tehlike s n f Huntsman Advanced Materials : Yiyecek, içecek ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz. Kab s k ca kapal olarak saklay n z. Oda s cakl nda orijinal kab içinde saklay n z. : Depolama s n f 10, Çevre için zararl s v maddeler 8. MARUZ YET KONTROLÜ / K SEL KORUNMA Çal ma alan kontrol parametreleri ile bile enler Bile enler CAS-No. Kontrol parametreleri Mühendislik ölçütleri Al nmasi gereken özel tedbirler yoktur. Düzeltme Esaslar Ki isel koruyucu ekipmanlar Solunum sisteminin korunmas : Yetersiz havaland rma durumunda, uygun maske kullan n z. Filitre tipi AX-P2 (organik buharlar, partiküller) Gözlerin korunmas : Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri. Yüz koruyucu (siper) Ellerin korunmas : Uzun mûddetli kullan ma mûsait eldiven malzemesi (BTT>480 dak): Bûtil kauçuk Etil Vinil Alkol Laminat (EVAL) K sa mûddetli kullan ma mûsait eldiven malzemesi/s çrama(serpme) tatbikat (10 dak<btt<480 dak): Nitril kauçuk Neopren kauçuk Onaylanm standartlara uygun eldivenleri kullan n z. Örne in; EN 374 (Avrupa), F739 (ABD). Eldivenin uygunlu u ve dayan kl l kullan m na ba l d r; õrne in, temas s kl ve sûresi, eldiven malzemesinin kimyasal dayan kl l ve el becerisi. Her zaman eldiven sat c lar n n tavsiyelerini sorunuz. Deri ve vücudun korunmas : Koruyucu tulum. Güvenik ayakkab lar. Koruyucu tedbirler : Tutu maya neden olabilecek her eyden uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. Deri, göz ve giysilere dokunmay n z.

4 9. F Z KSEL VE K MYASAL ÖZELL KLER Form Renk Koku : s v : gri : az ph : Yakla k 7 (20 C) 1:1 suda Kaynama noktas : > 200 C Termik bozunma : > 200 C (dekompozisyon) Parlama noktas : > 200 C Metod: DIN (Pensky-Martens Closed Cup) Buhar bas nc Yo unluk : < 0,01Pa nin 20 C : 1,15-1,2 g/cm3 25 C Suda çözünürlü ü : 20 C Not: çözünmez çözünmez Su ile kar t r labilme Viskozite, dinamik : kar abilir (faz ayr m olmadan) : 12,000 16,00 mpa.s nin 25 C 10. KARARLILIK VE REAKT V TE Sak n lmas gereken durumlar Kaç n lmas gereken materyaller Tehlikeli bozunma(dekompozisyon) ürünleri hakk nda bilgi : Not: Statik elektrik de arj için gerekli önlemleri al. : Kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar. Kuvvetli oksitleyici maddeler. : Karbon oksitler.

5 11.ZEH RL L K LE LG L B LG LER Akut oral toksisite : LD50 s çan Doz: > 5,000 mg/kg Göz tahri i : Ciddi göz tahri i tav an Deri tahri i : tahri edici tav an deri Duyarl l k : Duyarl l a neden olur. Gine domuzu deri 12. EKOLOJ K B LG Ekotoksisite Bal klar için zehirlilik :LC50 Derecesi Tür:Alabal k (...) Doz:2,4 mg/l Maruziyet zaman :96 h Piresi için zehirlilik :LC50 Derecesi Tür:Dafnia magna Straus 1820 Doz:3,6 mg/l Maruziyet zaman :24 h Ekolojiyle ilgili ayr nt l bilgiler Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Yeralt na s zmamal d r. Ürünün kanalizasyona kar mamas na dikkat ediniz. Yerüstü sular n n kirlenmemesine dikkat ediniz. 13. MHA Ç N D KKATE ALINMASI GEREKENLER Ürün : EWC at k imha No: Yerel mevzuata uygun ise, yak lmal d r. Konteyn r : Yerel kanunlara uygun olarak, bo kaplar temizlendikten sonra gömülebilir.

6 14. NAKL YE B LG LER Kara ta mac l 14. TRANSPORT INFORMATION Kara ta mac l ADR: UN-No: 3082 S n f: 9 S n fland rma kodu: M6 Paketleme grubu: III Risk No.: 90 ADR/RID-Etiketleri: 9 Uygun ta mac l k ismi: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. içerir: BISPHENOL A EPOXY RESIN RID: UN-No: 3082 S n f: 9 Paketleme grubu: III Risk No.: 90 ADR/RID-Etiketleri: 9 Uygun ta mac l k ismi: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. içerir: BISPHENOL A EPOXY RESIN Deniz ta mac l IMDG: UN-No: 3082 S n f: 9 Paketleme grubu: III ADR/RID-Labels: 9 MFAG: EmS: F-A S-F Uygun ta mac l k ismi: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. içerir: (BISPHENOL A EPOXY RESIN)

7 Hava ta mac l IATA-DGR: UN/ID No.: UN 3082 Sinif: 9 Paketleme gurubu: III Paketleme aç klamalar 914 (kargo uçaklar ): Max. Adet/Paket.: L ( = limitsiz ) Ambalaj yönergesi (yolcy 914 uça ): Max. Adet/Paket.: L ( = limitsiz ) ADR/RID-Etiketleri: 9 Uygun ta mac l k ismi: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. içerir: (BISPHENOL A EPOXY RESIN) 15. DÜZENLEY C B LG LER EEC yönergelerine göre etiketlendirme Tehlikeli madde etiketi gerektirir Sembol(ler) : Xi Tahri edici N Çevreye zararl R -cümlesi/ R-cümleleri : R36/38 Gözleri ve deriyi tahri eder. R43 Deri temas yoluyla duyarl l n artmas na neden olabilir. R52/53 Suda yasayan organizmalar için zararl d r ve aquatik çevredeuzun süreli kötü etkiler yaratabilir. S kodlu cümle(ler) : S24 Deri temas ndan kaç n n z. S26 Gözlere temas etmesi halinde, gözleri bol miktarda su ile y kay n z ve doktora ba vurunuz. S36737/39 Uygun eldiven, giysi ve göz/yüz koruyucu ekipmanlar kullan n z. S61 Çevreye kontrolsüz verilmesinden kaç n n. Özel ku llan m talimat na / Güvenlik Bilgi Formuna bak n.

8 Ulusal kanunlar Tebli hali : EU NLP evet Art k polimer de il. Tebli numaras : : TSCA evet : DSL evet : AICS evet : INV (CN) evet : PICCS (PH) evet : KECI (KR) evet Tebli numaras : KE : JEX (JP) evet Tebli numaras : D ER B LG LER R cümlecikleri listesi (Bölüm 2) R36/38 Gözleri ver deriyi tahri eder. R43 Deri temas yoluyla duyarl l n artmas na neden olabilir. R51/53 Sudaki organizmalar için toksik, su ortam nda uzu n süreli olumsuz etkilere neden olabilir. Tüm bilgiler, deneyimlerimiz ve testler sonucunda do ru oldu una inan larak verilmektedir, ancak kullan m ko ullar tamam yla kontrolümüz d nda oldu undan, olu acak zarar, ziyan ve kay pta hiçbir sorumlulu umuz bulunmamaktad r. Kullan c lar, tasarlad klar uygulama için malzemelerimizin uygunlu unu yeterince test etmelidir. Yaz l olarak aç kça kabul edilmedi i sürece hiç bir

PONCHO FS 600 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 06.07.2011 102000007886 Basım Tarihi: 06.07.2011

PONCHO FS 600 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 06.07.2011 102000007886 Basım Tarihi: 06.07.2011 PONCHO FS 600 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi PONCHO FS 600 Ürün Kodu (UVP) 05669669 Kullanım amacı Böcek ilacı, Tohum İlaçlama Adres Şirket:

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10

Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] Chlorantraniliprole 500008-45-7 N; R50/53 35. 68512-34-5 Xi; R36 >= 5 - < 10 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010

DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 04.05.2010 102000007740 Basım Tarihi: 28.12.2010 DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT 1/6 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DIFETHIALONE RB 0,0025H W U-IT Ürün Kodu (UVP) 05502888 Kullanım amacı Fare zehiri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.

SIGMA-ALDRICH. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08. SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Versiyon 5.0 Yeni düzenleme tarihi 27.04.2013 Basım Tarihi 01.08.2013 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş

Detaylı

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

Sınıflandırma (27092 T.C.) Hassaslaştırıcı Xi: Tahriş edici R43: Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ

GÜVENLİK VERİ ÇİZELGESİ Basım tarihi: 07.05.2012 Sayfa 1 nin 7 BÖLÜM 1: Kimyasal maddenin/karışım ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün adı Madde veya karışımın ilgili tespit edilen kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Detaylı

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz.

Dökme bölgesi bitki veya ağaçların yanında bir yerdeyse, ilk temizlikten sonra toprağın üzerindeki 5 cm lik kısmı alıp yok ediniz. GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI EŞANLAMLILAR, TİCARİ ADLAR KULLANIM TEDARİKÇİ B1230141 DPX-GBF2 75PX Yabani ot mücadele ilacı DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler

Detaylı

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Sayfa: 1/6 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün hakk nda bilgiler Maddenin Kullan m / Haz rlanmas Solvent bazl siloksan esasl yüzey emprenye malzemesidir. Üretici / Teslimat yapan: Betek Boya ve Kimya Sanayi

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri tr/tr Sayfa 1-7 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün ismi STANDOX THINNER 2K 20-25 Ürün kodu 4024669780901 Tavsiye edilen kullanım amacı Tiner Şirket/üstlenen bilgileri

Detaylı

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Sayfa: 1/8 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün hakk nda bilgiler Maddenin Kullan m / Haz rlanmas MOB LYA SANAY Üretici / Teslimat yapan: Betek Boya ve Kimya Sanayi A.. G.O.S.B. Tembelova Alan 3200 Sokak No:3206

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOCAP 10 G

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOCAP 10 G 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı: Ürün bilgileri Adı Kullanım amacı Firma 2. Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi: Kimyasal Yapısı Granül (GR) Ethoprophos %10 GR MOCAP 10G Böcek

Detaylı

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C

: APRIN XL 350 ES MALZEME GÜVENLK BLG FORMU. Versiyon 6 Revizyon Tarihi: 08.08.2005 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI APRIN XL 350 ES. Ürün ismi : A9642C 1. RKET VE ÜRÜN TANIMI Ürün ismi Dizayn Kodu : : A9642C Kullanım alanı : Fungisit, Tohum ilacı ZARARLI irket : Syngenta Crop Protection AG Postfach CH-4002 Basel sviçre Telefon : +41 61 323 11 11 Faks

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ŞİRKET VE ÜRÜN TANIMI 26.03.2012 ÜRÜN İSMİ : DAGOS MZ AKTİF MADDE : DIMETHOMORPH + MANCOZEB ÜRÜN KODU : ERTKİM 092 ÜRÜN TİPİ : FUNGUSİT ŞİRKET ADI : ERTAR KİMYA TARIM URUNLERİ LTD. ADRES : HACI SABANCI

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 04 CP757Series Verildiği tarih 06-03-2014

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 02124 Sürüm #: 02 Yayınlanma tarihi: 16-Nisan-2015 Revize Edildiği Tarih - 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği PAXgene Blood RNA Tube Maddenin/karışımın

Detaylı

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31

MALZEME GÜVENL K B LG FORMU 1907/2006/AT uyar nca, Madde 31 Sayfa: 1/5 1 Ürün ve firma tan mlamas Ürün hakk nda bilgiler Maddenin Kullan m / Haz rlanmas Su bazl dispersiyon boya. Üretici / Teslimat yapan: Aksio Boya Sanayi ve Renk Tasar m A.. Hüseyin Çelik Sokak

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON UW Islak Yüzey Tamir Macunu

MSDS Güvenlik Bilgi Formu DEVCON UW Islak Yüzey Tamir Macunu 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı MSDS Güvenlik Bilgi Formu Üretici Adı: ITW DEVCON Ürün Numarası: X0016 Ticari Adı: DEVCON Islak Yüzey Tamir Macunu Sertleştirici Adres: BAY 150 SHANNON IND. ESTATE SHANNON,

Detaylı

Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX

Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 : 01-2119471330-49-0006, 01-2119471330-49-XXXX Versiyon 12.0 Revize Edildiği Tarih 13.05.2011 Basım Tarihi 16.05.2011 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Acetone : 01-2119471330-49-0006,

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 6 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 C8833Series Yoktur. Verildiği tarih

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN

GÜVENLİK BİLGİ FORMU MOTORİN 1. ÜRÜN VE FİRMA TANITIMI 1.1. Ürün Hakkında Bilgiler Ürün Adı : Motorin 1.2. Kullanımı/Uygulama Alanı Dizel motorlu araçlarda yakıt olarak kullanılır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Detaylı

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu / EC directive 1907/2006 ICON 10 CS Versiyon. 12 Revizyon tarihi: 11.06.2008 1. ġġrket VE ÜRÜN TANIMI 1.1 Ürün ismi : 1.2 Ġnsektisit 1.3 ġirket : Syngenta Tarım Sanayi ve Ticaret A.ġ Kullanım Alanı : İnsektisit Telefon : +90 232 413 00 55 Telefaks : +90 232 435 18 85 Acil durum

Detaylı

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011

HICKSON DECOR PLUS WOODSTAIN (ÇEŞİTLİ RENKLER) Hazırlama Tarihi: 12.10.2009 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 26.04.2011 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 176002 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Solvent bazlı ahşap boyası 1.3 Üretici Firma : 1.3.1 Üretici Firma Adı

Detaylı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre Güvenlik Bilgi Formu Sayfa: 1/11 1. Madde/Karışım ve Firma Bilgisi INTERVIX PRO Kullanım: tarım ilaçları, herbisit Firma: BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti. 34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul TURKEY

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı