T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Aralık 1999 PAZARTESİ CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Aralık 1999 PAZARTESİ CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Aralık 1999 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 24 Aralık 1999 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG.Ö CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Aralık 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Millî Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOGLU'nun dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞ- LU'nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 24 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 24 Aralık 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Aralık 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Millî Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU'nun dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: İçişleri Bakanlığından: Yönetmelikler YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; a)yardım toplama faaliyetinde kullanılacak olan makbuz ve biletlerin şekli, bastırılması, dağıtılması ve kullanılmasına ait esasları, b)yardım toplama faaliyetinde bulunacakların müracaat dilekçelerinde bulunması gereken hususları ve eklenecek belgeleri, c)türk Hava Kurumu Şubelerince, kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle nakdi ve ayni yardımın toplanması, bu faaliyetler sırasında yapılacak harcama ve elde edilecek gelirlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı arasında paylaşılmasına ait esas ve usulleri, d)ilgili Kanunların uygulanmasına ilişkin diğer hususları, kapsar sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan dernek, vakıf ve kulüplerin kendi statülerine göre üyeleri veya diğer kişilerden alacakları bağış ve yardımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Dayanak Madde 3-Bu Yönetmelik; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 30 uncu maddesi ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (c) bendine göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen; Sorumlu Kurul: Yardım toplama faaliyetlerinde bulunacak; gerçek kişilerde en az 3 kişiden, tüzel kişilerde yönetim organlarından oluşan kurulu, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Kurul: Türk Hava Kurumu Şubelerinde; Şube üyelerinden en az bir üye, bir görevli personel ite Şube saymanından oluşan kurulu, ifade eder. KİNCİ BÖLÜM Müracaat ve İzin İzin Alma Zorunluluğu Madde 5-Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflar dışındaki kişi ve kuruluşlar, 2860 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile belirlenen makamlardan bu Yönetmelikte belirtilen usule göre izin almak zorundadırlar. Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar, bu Yönetmelik kapsamına giren yardım toplama faaliyetlerini 2860 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile tespit edilen usule göre ilgili ve yetkili makamlara bildirmekle yetinirler. İzin alınmadan veya ilgili ve yetkili makamlara bilgi verilmeden girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır. Müracaat Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar Madde 6-Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar isteklerini bir dilekçe ile izin vermeye yetkili makama bildirirler. Müracaat dilekçelerinde hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı belirtilir. Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler de müracaat dilekçesine eklenir. Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adresleri belirtilir. Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri de eklenir. İzin veren makamca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler daha sonra tamamlattırılır. Müracaatın İncelenmesi ve İzin Madde 7-Müracaat dilekçeleri izin veren makam tarafından emniyet kuruluşlarına havale edilir. Emniyet makamlarınca her yardım toplama faaliyeti için bir dosya tutulur. İlgili emniyet kuruluşu dilekçe ve eklerini aldıktan sonra varsa eksikliklerini tamamlatır. Emniyet makamlarınca bu bilgi ve belgelere göre işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır, inceleme sonucunda düzenleyeceği raporu izin vermeye yetkili makama sunar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Raporda gerekçeli olarak görüş belirtilmesi zorunludur. Yardım toplanmasına izin verilmesi gerektiği görüşüne varılırsa, verilecek iznin süresi hakkında da kanaat belirtilir. İzin vermeye yetkili makam bu bilgilere göre gerekli incelemeyi yaparak kararını verir ve sonucu en geç iki ay içinde, başvuranlara yazılı olarak bildirir. Yardım toplanması için tanınacak süre 1 yılı geçemez. Ancak, haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre izin veren makamlarca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Kimlik Belgesi Madde 8-İzin veren makam tarafından, yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülenlere, faaliyetin konusu ve süresini de belirten fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesi faaliyetin sonunda izin veren makamca geri alınıp, o işe ait dosyada saklanır. Makbuz ve Biletler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Makbuz ve Biletler Madde 9-Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar müteselsil ve sıra numarası taşıyacak şekilde ve ciltler halinde tertip edilir. Ciltleri oluşturan asıl ve koçan yapraklan aynı renk kağıtlara basılır. Dernekler, kurumlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışındaki diğer vakıflar ve spor kulüplerinin yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları makbuzlar, gelir makbuzlarından ayrı olarak bastınlır. Makbuzların asıl ve koçanlarında gerçek kişilerce bastırılması halinde sorumlu kurul üyelerinden en az ikisinin ad, soyad ve adresleri; dernek, kurum, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışındaki diğer vakıflar veya spor kulüplerince bastırılması halinde bu kuruluşların adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile iznin başlangıç ve bitiş tarihine ait bilgiler bulunur. Eşya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması halinde bastırılacak biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması hallerinde bastırılacak bilet ve davetiyelerde de üçüncü fıkrada yazılı bilgilerin bulunması ve ayrıca rakam ve yazıyla olmak üzere bilet ve davetiye bedellerinin gösterilmesi zorunludur. Yardım toplanmasına izin yeren makamın uygun görmesi halinde üzerinde rakam ve yazı ile yardım miktarı belirtilmiş maktu makbuzlar da bastırılabilir. Bu makbuzlarda da üçüncü fıkrada yazılı bilgilerin bulunması zorunludur. Makbuz ve biletler seri numaralı olarak bastırılır ve noter damgalı olarak satışa arzedilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Makbuz ve Biletlerin Kontrolü Madde 10-Yardım toplama faaliyetlerine girişen kişi ve kuruluşlarca bastırılan makbuz, bilet ve yardım toplama pulları, izin veren makam tarafından 2860 sayıl» Kanunun 26 ncı maddesine göre basımevlerince bildirilen bilgiler ve örneklerle karşılaştırılarak cilt, seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu görülen makbuz ciltleri, biletler ve yardım toplama pullarının yenisi bastırılmak üzere ilgililere geri verilir ve sonuç bir tutanağa bağlanır. Hatalı olanların yerine yeniden bastırılanlar tekrar kontrol edildikten sonra makbuz, bilet ve yardım toplama pullarının tamamı sayman olarak gösterilen sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilir. Makbuz-Bilet Kayıt Defteri Madde 11-Yardım toplama faaliyetlerinde bulunanlar makbuz ve biletleri kaydetmek üzere örneği Ek-l'de gösterilen ve noterden onaylı "Makbuz-Bilet Kayıt Defteri" ni tutmak zorundadır. Sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilen makbuz, bilet ve yardım toplama pulları bu üye tarafından numarası en küçük olandan başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle Makbuz-Bilet Kayıt Defteri'ne kaydolunur. Sayman üye olarak gösterilen sorumlu kurul üyesi bu defterin düzenli bir şekilde tutulmasından sorumludur. Makbuz ve biletler, Kanunun 15 inci maddesine göre yardım toplama faaliyetlerinde görev alması uygun görülenlere sayman üye tarafından zimmetle verilir ve bu deftere kaydedilir. Makbuzların Kullanılması Madde 12-Makbuzlar sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir şekilde, silintisiz ve kazımışız olarak doldurulur. Yardımda bulunanlara asıl yaprak koparılarak verilir. Koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı makbuz yaprağı ödemede bulunanlara verilmez. Asıl ve koçan yapraklarının üzerine "iptal edilmiştir" ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. Toplanan Yardım Paralarının Teslimi Madde 13-Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişiler her halde 15 günde bir, topladıkları yardım miktarının 150 milyon Türk Lirasını geçmesi halinde 15 günlük süreyi beklemeksizin topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bulunan hesaplara yatırmak zorundadırlar. Kesin Hesabın Çıkarılması Madde 14-Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde bu süre, izin veren makamca otuz güne kadar uzatılabilir. îzin veren makam, kesin hesabın bir örneğini 2860 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre belirlenen denetçilere gönderir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurban Derisi, Bağırsak Toplama, Fitre ve Zekat Zarfı Dağıtma Biçimi, Giderler, Gelirlerin Paylaştırılmasına Ait Usul ve Esaslar Yetki Madde 15-Kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfi dağıtmak suretiyle yardım toplama yetkisi Türk Hava Kurumuna aittir. Türk Hava Kurumu kurban bayramlarında kurban derileri ve bağırsağın toplanması ile zarf dağıtmak suretiyle zekat ve fitre toplanmasına dair usul ve esasları, yapılacak propaganda, reklam, kırtasiye ve makbuz basımı gibi işleri de kararlaştırır. Kurban derileri ve bağırsak toplama, fitre ve zekat zarfları dağıtmak suretiyle yardım toplama faaliyetleri, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar ile ikinci fıkra gereğince alınan kararlar doğrultusunda Türk Hava Kurumu Şubelerince yürütülür. Türk Hava Kurumu, Şubesi olmayan yerlerde o yere en yakın Şubesi veya merkezden görevlendireceği elemanları marifeti ile bu maddede belirtilen faaliyetleri yürütür. Fitre ve Zekat Zarflarının Tanzimi ve Kaydı Madde 16-Fitre ve zekat zarflarının şekli ve üzerinde bulunması gereken bilgiler Türk Hava Kurumu Genel Merkezince belirlenir ve Türk Hava Kurumu Şubelerince bastırılır. Fitre ve zekat zarfları bu Şubelerce Fitre-Zekat Hesap Cetveline kaydedilip seri numaraları da belirtilerek, imza karşılığı görevli personele teslim edilir. Görevliler, görev bölgelerinde dağıttıktan zarfların adreslerine göre kaydını yaparlar ve zarflan topladıklarında fitre ve zekatını veren vatandaşın adını, soyadını, zarfın seri numarasını ve zarf üzerindeki para miktarını Fitre Tahakkuk Defteri'ne işleyerek, zarfları toplu olarak teslim ederler. Dolu ve boş gelen zarflar ile zayi olan zarflar Fitre-Zekat Hesap Cetveline yazılır ve zarf hesabı kapatılır. Fitre-zekat zarfları Türk Hava Kurumu Şubelerinde, Kurul huzurunda açılarak paralar sayılır. Zarftan çıkan para miktarı ile Tahakkuk Cetveline kaydedilmiş para miktarı karşılaştırılır ve mutabakat sağlandığında Tahakkuk Cetvellerinin altındaki tutanak kısmı Kurul üyeleri tarafından imzalanır. Her dağıtıcının almış olduğu zarflardan çıkan paralar toplam olarak Fitre-Zekat Hesap Defterinin gelir kısmına kaydedilir. Zarflardan çıkan tüm para tutan için bir vezne makbuzu kesilerek görevli personele verilir. Zarfların teslimi sırasında zayi edilen zarfın bulunması halinde durum tutanağa geçirilir. Zarfların kaybedilmesinde kusurlu olan personel hakkında gerekli kanuni işlem yapılır. Bu Şubelerce bastırılan fitre ve zekat zarfları dışında hiç bir kimse veya kuruluş tarafından zarf bastırılamaz veya başka zarf kullanılamaz. Ancak vatandaşlar, zayi ettikleri zarflar yerine adı ve soyadı ile açık adresi ve para miktarı bizzat kendileri tarafından yazılmak suretiyle beyaz zarf kullanabilirler. Fitre ve zekat zarflan bu hususta yapılacak denetimi izleyen yılın sonuna kadar saklanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Makbuzların Tanzimi ve Kaydı Madde 17-Kurban derileri ve bağırsak toplamada kullanılacak makbuzun şekli ve üzerinde bulunması gereken bilgiler Türk. Hava Kurumu Genel Merkezince belirlenir ve örneği Şubelere gönderilerek, örneğe uygun olarak bu Şubelerce ihtiyaç miktarında bastırılır. Söz konusu Şubeler makbuzların kaydedildiği noterden onaylı Makbuz Kayıt Defterini tutmak zorundadır. Zarf ve Makbuz Dağıtımına Ait Esaslar Madde 18-Kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplanması için il ve ilçelerdeki Türk Hava Kurumu Şubelerinde yeteri kadar ekip oluşturulur. Ekiplerde görev alan personel için bu Şubelerce fotoğraflı geçici yetki belgeleri düzenlenir. Kurban derileri ve bağırsak toplama faaliyetlerinde görev alanlara deri (koyun, keçi, sığır, deve) ve bağırsak makbuzları imza karşılığı teslim edilir. Vatandaşlardan alınan her deri ve bağırsak için cinsine göre makbuz verilmesi zorunludur. Ekiplerce toplanan deri ve bağırsaklar, sarf edilen makbuzlar ile toplama yerine getirilen deri ve bağırsakların cinslerine göre sayılması sonucunda mutabakat sağlanarak söz konusu Şube yetkililerince deri teslimat fişi ile teslim alınır. Teslim alınan deri ve bağırsakların cinsi, miktarı ve toplanan yerin adı (köyü-mahallesi) Şubenin Deri Defterine kaydedilir. Toplanan deri ve bağırsakların satışı aynı Şubelerce yapılır. Bu Şubeler deri ve bağırsakların en kısa zamanda toplanması, bunların saklanması ve bozulmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Gelirlerin Bildirilmesi Madde 19- Türk Hava Kurumu Şubelerince kurban bayramında toplanan deri ve bağırsakların satışı sonucu elde edilen gelir toplamı, toplanan deri ve bağırsakların cinsi, sayısı ve birim fiyatları da belirtilerek en geç iki ay içinde Faaliyet Raporu ile Türk Hava Kurumu Genel Merkezine bildirilir. Raporda ayrıca, satışlardan peşin alınan miktar, taksitlerin ödeme zamanlan ve miktarları ile toplayıcılara Ödenen toplama giderleri de belirtilir. Ramazan ayında bu Şubelerce toplanan fitre, zekat geliri de en geç iki ay içinde fitre- zekat faaliyet raporu ile Türk Hava Kurumu Genel Merkezine bildirilir. Raporda ayrıca dağıtılan zarf sayısı, geri alınan dolu ve boş zarf sayısı, zayi edilen zarf sayısı ile harcanan zorunlu masraflar da belirtilir. Zorunlu Giderler Madde 20- Kurban derileri ve bağırsak toplanması, fitre ve zekat zarfı dağıtım ve toplanması faaliyetleri nedeniyle Türk Hava Kurumu Şubelerince yapılabilecek zorunlu giderler şunlardır: a)kurban derileri ve bağırsak toplanmasında kullanılacak makbuz ve belgeler ile fitre ve zekat zarflarının kağıt ve baskı masrafları, b) Deri, bağırsak, fitre ve zekat gelirlerinin artırılması için yapılan tanıtma, propaganda, reklam ve yayın giderleri, c) Kurban derisi ve bağırsak ile fitre ve zekat zarfı damıtılması ve toplanması faaliyetlerinde görev alan kişilere ödenecek pirimler, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa': 8 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: d) Bu faaliyetlerde kullanılacak araç giderleri, (Deri ve bağırsak toplama işlerinde kamu araçlarından yararlanılması, mülki idare amirlerince kararlaştırılabilir.) e) Deri ve bağırsakların depolama ve tuzlama giderleri, f) Deri, bağırsak ile fitre ve zekat toplama faaliyetleri sebebiyle yapılan demirbaş alımları ile kırtasiye, ilan ve posta giderleri. Bu giderlerin toplamı genel hasılatın % 10' unu geçemez. Yıllık Kesin Hesapların Bildirilmesi Madde 21- Türk Hava Kurumu Şubeleri 19 uncu maddede belirtilen raporlar dışında, takvim yılı sonunda Şubenin kesin gelir ve gider durumunu gösterir bilançolarını düzenleyerek Türk Hava Kurumu Genel Merkezine gönderirler. Bilançoda bu Şubelerin deri, bağırsak, fitre ve zekat gelirleri dışındaki diğer gelir ve giderleri de belirtilir. Gelirlerin Paylaştırılmasına Ait Esaslar Madde 22- Takvim yılı sonunda deri, bağırsak, fitre ve zekat gelirlerinden 20 nci maddede sayılan giderler düşüldükten sonra kalan gelirlerin % 50'si gelirin toplandığı yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mahallindeki hesaplarına kaydolunur, % 40'ı Türk Hava Kurumu, % 4'ü Türkiye Kızılay Derneği, % 3'ü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, % 3'ü Türkiye Diyanet Vakfının merkezdeki hesaplarına ödenmek üzere Türk Hava Kurumu Genel Merkezine gönderilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller Madde 23- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2860 ve 3294 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanır. Fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplanması ve makbuz karşılığı kurban derisi ve bağırsak toplanması ile ilgili hususlarda alınması gereken tedbirler Türk Hava Kurumu Genel Merkezince çıkarılacak talimatlarla tespit edilir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 24-Bu Yönetmelikle, 29/4/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1-Kurban derileri ile bağırsak ve fitre- zekat toplanması faaliyetleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bastırılmış olan matbu evrak, makbuz ve kayıt amacıyla tutulan defterler, Türk Hava Kurumu Şubelerince mahalline en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ücreti mukabili alınarak değerlendirilir. Yürürlük Madde 25-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 26-Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : g

9 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 MAKBUZ - BİLET KAYIT DEFTERİ Ek-1 Makbuz-Bilet Cildinin Başlangıç Bitiş No: No: Serisi Verildiği Kimse Veriliş Tarihi Alanın İmzası İade Tarihi Geri Alanın İmzası Açıklama - Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Çankaya Üniversitesinden: Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Kuruluş Uygulama Merkezi Yönetmeliği (SEDAM) Madde 1 Çankaya Üniversitesi; Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEDAM) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin d bendinin (2) nolu alt bendine göre Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Amaç Madde 2 SEDAM'ın amacı Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve Üniversitenin faaliyette bulunduğu tüm alanlarda sürekli ve yaygın olarak verilecek eğitim-öğretim ve uygulama programlan düzenlemek, araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektir. Çalışma Alanı Madde 3 Belirlenen amaçlar doğrultusunda, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla uluslararası kuruluşlara ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim, öğretim ve uygulama programlan düzenlemek, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek ve bütün bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamaktır. Görevliler Madde 4 SEDAM aşağıdaki organlardan oluşur: a) Bilim Kurulu b) Müdür c) Proje Çalışma Grupları d) Sekreterya Bilim Kurulu Madde 5 Bilim Kurulu Üniversiteye bağlı Fakültelerin Dekanları ile Meslek Yüksekokulu ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlerinden oluşur. Görevleri a) SEDAM kapsamındaki çalışmaları planlamak, b) SEDAM'ın görevlerini başarı ile yerine getirebilmesi için gerekli bilimsel desteği sağlamak bu konudaki insan gücü ihtiyacım karşılamak, c) SEDAM'ın çahşmalarını izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde ileriye dönük önlemler almaktır. Madde 6 Müdür, Rektör tarafından, Çankaya Üniversitesi öğretim elemanları veya SEDAM'ın, görev alanı ile ilgili bir işte en az iki yıl deneyimli, yükseköğrenim görmüş kişiler arasından iki yıl için atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Sürekli olarak, dört aydan fazla bir süre görevi başında bulunmadığı taktirde müdürün görevi sona erer. Rektör, SEDAM müdürünün önerisi ile müdür yardımcısı atayabilir. Müdür yardımcısı müdüre dört aya kadar vekalet edebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Görevleri a) Müdür SEDAM'ı, amaçlan doğrultusunda yönetir. Her mali yılın başında bir çalışma programı ve her faaliyet dönemi sonunda bir değerlendirme raporu düzenler ve rektöre sunar. b) Kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak, onların belli konulardaki yeniliklerini izlemek, eksikliklerini tamamlamak amacıyla yapacakları talep doğrultusunda, özel kurs, seminer ve benzeri etkinlikleri düzenler. c) Genel katılıma açık KPDS, TOEFL ve benzeri yabancı dil kurslarının yanısıra, sertifikaya yönelik Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayarlı Muhasebe, Uluslararası Ticaret, Genel Matematik, Türkçe ve benzeri kurslar düzenler. d) SEDAM çerçevesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlar. e) SEDAM'ın daimi ve geçici görevlilerini izler, gerekli göreceği yeni görevlendirmeler için rektörlüğe öneride bulunur. Çalışma ve Proje Grupları Madde 7 SEDAM'ın etkinlik alanlarına ilişkin olarak açılacak her bir kurs ve sertifika programım gerçekleştirmek üzere çalışma grup veya grupları; bir veya birden fazla öğretim elemanının bilgisayar programı yazmak, danışmanlık, araştırma veya benzeri çalışmalarda bulunmak amacıyla bir proje çerçevesinde yürütecekleri etkinlikler için proje grup veya grupları oluşturulur. Madde 8 Her bir proje için proje önerisi olan kişi veya kişiler, ayrıntılı iş tanımı ile birlikte rektörlüğe başvururlar. Rektörlük proje ile ilgili görüşünü de ekledikten ve gerekli gördüğü taktirde bir proje koordinatörü belirledikten sonra konuyu Mütevelli Heyeti Başkanlığına sunar. Madde 9 Onaylanan proje ve grup çalışmalarıyla diğer etkinliklerin, araç-gereç alımı ve benzeri mali yönlerine ilişkin hususlar, Üniversitedeki genel kurallar çerçevesinde, SEDAM Müdürü tarafından izlenip yerine getirilir. Sekreterya Madde 10 SEDAM'ın faaliyetlerinde müdüre yardımcı olmak üzere; tüm yazışmaların yapıldığı, kayıtların tutulduğu, kurs sonucunda verilmesi gerekenbaşarıbelgeleri ile sertifikaların hazırlandığı birimdir. Yürürlükten Kaldırma Madde 11 2/6/1998 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE ' 27 Aralık Sayı: Fırat Üniversitesinden : Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 5/11/4996 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Anabilim dallarının Senatoda kabul edilen programlarında gösterilen derslerden hangilerinin öğretime açılacağı anabilim dalı kurulu önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra yarıyıl başında ilan edilir." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 18/7/1999 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yüksek lisans, programlarına müracaatta başvurulan programın puan türünde standart LES puanının en az 45 ve lisans mezuniyet not ortalamasının en az % 60 olma şartı aranır. Doktora programına müracaatta ise standart LES puanının en az 45 ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az % 75 olma şartı veya doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda lisans mezuniyet notunun en az % 60 olma şartı aranır. Bu şartları sağlamayanlar müracaat edemezler. Müracaatta en az bir adet referans mektubu ve neden lisansüstü eğitim yapmak istediğini belirten bir kompozisyon (niyet mektubu) istenir. Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına başvurabilmek için, Tıp Fakültesi mezunlarının Temel Tıp puanının en az 50 olması veya LES sayısal kısmından en az 45 puan almış olması gerekir. Temel Tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri l. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Temel Tıp Bilimleri II. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir." MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 18/7/1999 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Değerlendirmede LES puanı 0.50, mezuniyet notu 0.25 ve mülakat notu 0.25 ile çarpılarak toplanması ile adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. Eşitlik halinde yabancı dil sınav notu yüksek olan adaya öncelik verilir." MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 T. C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu : 7 Ekim Aralık 1999 PAZARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Sayı: Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No: 1997/111 K. No : 1998/243 Dolandırıcılık suçundan sanık Kastamonu, Cide, İshakçı Köyü Nüf. kayıtlı Mustafa ve Ayşe'den olma 1961 D.lu Murat Şimşek hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda: Sanığın eylemine uyan TCK-504/3, 80, 522, 59/2, 350/1-3, 59/2 72. Mad. gereğince 1 Sene 9 Ay 23 gün Hapis ve TL. Ağır para cezasına dair Mahkememizden verilen 8/12/1998 tarih ve 1997/ /243 sayılı kararın sanık gösterdiği adreslerde bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanca tebliğ olunur E. No : 1999/69 K. No : 1999/276 Sahte Amerikan doları alarak tedavüle koymak suçundan sanık Mısır Soy ve uyruklu Ankara, Keçiören Kaz. Aktepe Mah. Nüf. kayıtlı Hamid ve Setal'dan olma Alsayer Swailem hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; Sanığın eylemine uyan TCK-316/4, 318, 59/2, 647/6, TCK-40, 36 Mad. gereğince 1 Sene 3 Ay Hapis ve TL. Ağır para ve 647/4 Mad. gereğince Tecili ile emanette kayıtlı paranın TCK-36 maddesi gereğince Zoralımına dair mahkememizden verilen 1/11/1999 tarih ve 1999/ sayılı karar sanık gösterdiği adreste bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanca tebliğ olunur E. No : 1996/501 K. No : 1998/271 Sahte Parayı Bilerek Tedavüle Koymak suçundan sanık Batman, Merkez, 19 Mayıs Mah. Nüf. kayıtlı İsmail ve Sadika'dan olma 1971 D.lu Bayram Dündar hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda: Sanığın eylemine uyan TCK-316/3, 318, 59/2, Madde gereğince 1 Sene 3 Ay Hapis ve ,- TL. Ağır para ve emanetteki eşyanın zoralımına dair Mahkememizden verilen 16/12/1998 tarih ve 1996/ /271 sayılı karar sanık gösterdiği adreslerde bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hüküm kesinleşmiş sayılmasına, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanca tebliğ olunur

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Gemlik Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/484 K. No : 1999/525 Sanık : Fuat Hiçyılmaz-Hamdi ve Şefika oğlu, 4/3/1950 doğumlu, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, İsaağa nf. kayıtlı, Cebesoy Sakalpınar Apt. No:31, D:65 Cedit/Kadıköy/İstanbul adresinde otururken, halen adresi meçhul. Hüküm Özeti: Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Fuat Hiçyılmaz hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılamasının sonunda, mahkememizin 14/9/1999 tarihli karan ile 2918 sayılı Kanunun 48/5 maddesi gereğince sürücü belgesinin üç ay süre ile geri alınmasına karar verilmiş olup, yapılan tüm aramalara rağmen gıyabi karar kendisine tebliğ edilememiştir. Yukanda hüküm özeti yazılı karann 7201 sayılı Tebligat Yasasmın 28 ve müteakip maddeleri gereğince, Resmi Gazete'de ilanına, ilan masraflarının sanıktan alınmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann tebliğ edilmiş sayılmasına ilanen tebliğ olunur Kumluca Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/84' K. No : 1999/172 Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Antalya İli, Kaş İlçesi, Sütleğen Köyü nüfusuna kayıtlı, Kumluca İlçesi, Hacıveliler Köyü, Dingil mevkiinde ikamet eden Süleyman ve Ayser oğlu, 1/10/1980 doğumlu Ahmet Bıçakçı hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda sanığın TCK.nun 72. maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına dair sanığın yokluğunda 20/4/1999 tarihinde verilen karar, PTT ve Zabıta marifetiyle bulunamadığı için kendisine tebliğ edilemediğinden, ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün soma hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No : 1999/192 K. No : 1999/334 Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Uzunoluk Köyü nüfusuna kayıtlı, Finike İlçesi, Sahilkent Kasabası, Sahilkent ekmek fabrikasında çalışan Ahmet ve Teslime oğlu, 13/6/1974 Özcan Tekin hakkında mahkememizde yapdan yargılama sonucunda sanığın TCK.nun 72. maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandınlmasına dair sanığın yokluğunda 15/6/1999 tarihinde verilen karar, PTT ve Zabıta marifetiyle bulunamadığı için kendisine tebliğ edilemediğinden, ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No : 1999/473 K. No : 1999/525 Müessir fiil suçundan sanık İçel İli, Anamur İlçesi, Kaşdişlen Köyü nüfusuna kayıtlı, Kumluca İlçesi, Hacıveliler Köyünde ikamet eden Mehmet ve Esme oğlu, 7/5/1974 doğumlu İsmail Ediz hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda sanığın TCK.nun 457/1 maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandınlmasına dair sanığın yokluğunda 14/9/1999 tarihinde verilen karar, PTT ve Zabıta marifetiyle bulunamadığı için kendisine tebliğ edilemediğinden, ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

15 27 Arahk Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: j5 Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1998/627 K. No : 1998/ sayılı Kanununa muhalefet suçundan sanık Ömer oğlu, 1971 doğumlu, Bolu İli Göynük İlçesi Yeşilyazı Köyü nüfusuna kayıtlı Şakir Bozkurt hakkında mahkememizden verilen 23/9/1998 tarih 1998/627 esas, 1998/523 karar sayılı 3167 sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince ve TCK.nun 119. maddesi uyarınca neticeten ,-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup verilen karar sanığa tebliğ edilmesi için aramalara rağmen sanığın bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden ve zabıta marifeti ile yapılan araştırmada da sanığın adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından 720! sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete üe İanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağından ve ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilan olunur Manavgat Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1998/904 K. No : 1999/ sayılı Yasanın 48/5. maddesine muhalefet suçundan sanık Murat ve Naciye oğlu Kütahya 3/5/1968 doğumlu Kütahya Merkez Mecidiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı Yusuf Topal mahkememizin 10/6/1999 gün 1998/904 esas 1999/428 karar sayılı ilamı ile 2918 saydı Yasanın 48/5. mad. gereğince sürücü belgesinin 3 ay süre ile geri alınmasına karar verilmiş olup, sanığa adresinde tebligat yapılamadığı ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur E. No :1999/323 K. No: 1999/286 Fuhuşa aracılık etmek suçundan sanık Mülaim ve Hatice oğlu 1/1/1960 doğumlu Ankara doğumlu, Bursa İli Osmangazi İlçesi Cirişhane Mahallesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Tütal hakkında mahkememizin 3/5/1999 gün 1999/323 esas 1999/286 karar saydı ilamı ile TCK.526/1, TCK.ek 1, ek 2, 647 SY 4 ve TCK.72. maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanığa adresinde tebligat yapılamadığı, bütün aramalara rağmen adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur E. No: 1998/265 K. No : 1998/175 Yaralama suçundan sanık Hüsamettin ve Bedriye oğlu Osmaniye 2/5/1980 doğumlu Muş Merkez Yolgözler Köyü nüfusuna kayıtlı Ferhat Danışır'a mahkememizin 30/3/1998 gün 1998/265 esas 1998/175 karar sayılı ilamı ile TCK.456/4, ek 1, ek 2, 457/1, 55/3. maddesi gereğince neticeden ,-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanığa adresinde tebligat yapılamadığı ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur Sultandağı Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/193 K.No : 1998/190 Sanık : Cengiz Karancı-Tahir ile Bahar'dan olma Kars İli Selim İlçesi Aşağıdamlapınarköyünde nüfusa kayıtlı olup Selim 20/5/1962 doğumlu, halen Fatih Cad. No:10 Daire 2 Bornova- İzmir'de oturur. 23/2/1998 suç tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 51/2-a. maddesine muhalefet ettiğinden bahisle sanığın sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına ve ,-TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiştir. İlandan başlayarak kararın 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Güney Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1999/10 K. No: 1999/18 Sanık Mehmet Kılınç, Mehmet oğlu Elif'den 25/11/1946 Bucakışla'da olma İçel ili Mut İlçesi Hacınuhlu Köyü nüfusuna kayıtlı ve aynı yerde oturur. Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Mehmet Kılıç hakkında Güney Sulh Ceza Mahkemesine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen 17/2/1999 tarih ve 1999/10 esas 1999/18 karar sayılı ilanda sanığın 2918 SK SK. 36/3, TCK. 119/5,647 Sk. 4. TCK. 72 maddeleri gereği ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, karar sanığın gıyabında verildiğinden adına çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade olunduğu ve açık adreside tesbit edilemediğinden kararın Resmi Gazete'de ilanına karar verilmiştir. İş bu ilamın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediğinde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur Bünyan Sulh Ceza Hakimliğinden : ' E. No : 1999/46 K.No : 1999/137 Karar Tarihi : 17/6/1999 Sanık : Mustafa Reşit Eşyar; İbrahim ve Adile oğlu 1961 doğumlu Aydın İli Nazilli İlçesi İsabeyli Cumhuriyet Mah. nüf. kayıtlı, Aydın İli Hisarbeyli Kasabasında oturur. Suç : Sürücü belgesiz araç kullanmak (1. defa) Suç Tarihi : 15/4/1999 Yukarıda açık kimliği ve eylemi yazılı sanık hakkında müsnet suçtan mahkememizce sanığın 2918 sayılı Kanunun36/3. maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup, karar sanığa tebliğ edilemediğinden para cezasının ilanen tebliğine, ilan masraflarının sanığa tehmiline, ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanuni bir müracaatta bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilan olunur Gelibolu Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1995/211 K. No : 1999/284 Sanıklar : 1 - Hasan Gazı Işık - Mehmet - Fatma oğlu, 1959 doğumlu, Malatya İli Darende İlçesi Yeniköy nf. kayıtlı. 2 - Mustafa Işık - Mehmet ve Arife oğlu, 1977 doğumlu, Malatya İli Darende İlçesi Yeniköy nf. kayıtlı. 3 - Osman Yılmaz - Mehmet ve Ayşe oğlu, 1970 doğumlu, Malatya İli Darende İlçesi nf. kayıtlı. Suç : Saldırgan Sarhoşluk-Etkili Eylem. Suç Tarihi : 20/8/1995 Karar Tarihi : 11/11/1999 Sanıklar Mustafa Işık ve Osman Yılmaz'ın müessir fiil suçundan dolayı beraatlerine, Hasan Gazı Işık'ın müşteki sanık Lale Bayraktar'a söz atmak suçundan dolayı şikayetinden vazgeçtiğinden düşürülmesine, Hasan Gazi Işık hakkında müessir fiil suçundan dolayı ortadan kaldırılmasına, Hasan Gazi Işık'ın saldırgan sarhoşluk suçundan dolayı TCK.nun 572/1,647 SK.nın 4/1,6 md.leri gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırıldığı ve ertelendiği hk. Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememizden verilen 11/11/1999 tarihli 1995/211 E. 1999/284 K. sayılı kararın Resmi Gazete'de ilanına İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, karardan bir örneğinin mahkeme panosuna asılmasına karar verildi

17 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Çorum 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1998/498 K. No: 1998/415 Çek karnesini iade etmemek suçundan sanık Elazığ İli Çalıca Köyü nüfusuna kayıüı Mustafa ve Mürşide kızı 1966 doğumlu Sayım Yddınm'a 3167 S.Y.nın 13/1, 3506 SY, TCK, 1 ve 2. mad. TCK. 19. maddeleri gereğince verilen ,-TL. Ağır para cezasına ilişkin Mahkememizden verilen 11/8/1998 tarih ve 1998/498 Esas, 1998/415 sayılı karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş saydacağı ve ilan giderlerinin kendisinden alınacağı ilan olunur Araban Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1994/29 K. No: 1999/ sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Ökkeş ve Besey'den olma Pazarcık- 20/2/1962 doğumlu, Sımak İli Merkez İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Cilt No:003/06, Sayfa No:4 ve Kütük Sıra No:165'de nüfusa kayıtlı Süleyman Gezer hakkında 6831 sayüı Yasanın 108/1,647 sayılı Kanunun 4, TCK.nun 72 maddeleri gereğince ,-TL. APC. ile mahkumiyetine, 6831 sayılı Yasanın 108/Son maddesi gereğince yediemine teslimi yapılan 4500 Kg. meşe odunu bedeli ile suçta kullanılan 5/7/1994 tarih, 30/46 vaaka saydı fişle satışı yapılan 27 LC 643 plaka saydı vasıta bedelinin Orman İdaresi adına gelir kaydına ve 647 sayılı Kanunun 6 maddesi gereğince takdiren bu cezasının ertelenmesine karar verilmiştir. İşbu ilamın sanığa tebliği mümkün olmamış ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 maddesindeki esaslar dairesinde adresi tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından Kanunun 28, 29, 30 ve 31 maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine; İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 8 gün sonrada kararın kesinleştirilmesine, bir nüshasının Mahkeme Divanhanesinde asılmasına, ilan masraflarının sanıktan alınmasına Bor Sulh Ceza Hakimliğinden ; E. No: 1999/145 K. No: 1999/270 25/6/1999 tarihinde 2918 sayılı Yasanın 51/2-a maddesi gereğince sanığın ehliyetine 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verilmekle; Mahkememizin 25/6/1999 tarih ve 1999/145 esas 1999/270 karar sayılı ilamı ile Bahri ve Gülendan'dan olma Gevaş 4/6/1971 doğumlu Van İli Gevaş İlçesi Koçak Köyü nüfusuna kayıtlı Hakan Ezdinşir'in 2918 sayılı "ihsanın 51/2-a maddesi gereğince ehliyetinin bir yıl içinde beş kez hız sınırını aştığından 1 yıl süre ik ehliyetinin alınmasına ilişkin ilam, sanığın tüm aramalara rağmen adresinin bulunamadığı, ilamımda sanığa tebliğ edilememiş olması nedeni ile karar özetinin 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri uyannca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilanın yapılacağı tarihten 15 günlük süre sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/ sayılı Yasanın 13/1 maddesine muhalefet suçundan sanık Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Uysallı Köyü nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İli Emniyet Caddesi Özmodanlı Apt. altındaki iş yerinde faaliyet gösteren Mehmet ve Hanım oğlu, 1970 doğumlu Nedim Önkol'un adresini terk etmesi nedeniyle, CMUK.nun 225 maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlanarak; 3167 sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince ,-TL. Ağır para cezasını 10 gün içinde yatırması hususunun TCK.nun 119 maddesi gereğince ihtaratı ilanen tebliğ olunur

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Erdemli Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/593 K. No : 1998/837 Sarhoşluk suçundan sanık Şanlıurfa Merkez Eyübiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı Muhammet ve Hatice'den olma 1975 D.lu, Hüseyin Alakuş hakkında mahkememizde yapılıp bitirilen yargılama sonunda; Mahkememizin 1998/593 esas 1998/837 karar ve 20/10/1998 günlü karan ile sanığa TCK.nun 571, maddesi gereğince 38O.OO0,-TL. hafif para cezasına mahkum edilmiş olup, uzun aramalara rağmen sanık bulunup karann kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri uyannca Resmi Gazete ile ilanen tebliğine İlanın yapıldığı tarihden itibaden 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına karar verildi E. No: 1998/129 K. No: 1998/933 Hırsızlık ve Hırsızlık malı bilerek satın almak suçundan sanık İçel Merkez Bahçe Mahallesi nüfusuna kayıüı Bahaddin ve Gülseren'den olma 1979 D.lu, Malik Ekinci hakkında mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılama sonunda; Mahkememizin 1998/129 esas 1998/933 karar ve 3/11/1998 günlü karan ile sanığa TCK.491/4, 59, 647 S.Y.4,6, maddeleri gereğince tecille ,-TL. ağır para cezasına mahkum edilmiş olup, uzun aramalara rağmen sanık bulunup karann kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri uyannca karann Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, İlanın yapıldığı tarihden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına karar verildi Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/122 K. No: 1999/88 Müessirfiil suçundan Denizli Çivril-Beyköy K.N.kayıtlı halen Alanya Kestel adresinde oturan Nurullah ve Güldane'den olma 1977 D.lu, sanık Önder Batır hakkında mahkememizce 13/4/1999 tarih 1998/122 esas 1999/88 karar sayılı ilam ile TCK-456/4, 456/4, TCK-72 maddesi gereğince ,-TL. APC sıyla mühkim edildiği, 647 S.K.nun 6. maddesi gereğince cezasının ertelendiği, sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligatın yapılamadığından; 7201 sayılı Tebligat Kanunun maddeleri gereğince tebligatın Resmi Gazete üe ilanen yapılmasına, ilan tarihinden itabaren 1 ay sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair 6/12/1999 günü karar verildi E. No: 1999/50 K. No : 1999/ sayılı Kununa muhalefet suçundan sanık Yaşar ve Dilber'den olma 1962 D.lu, Ferman Çelikkıran Kocaeli-Kandıra İlçesi Sagalı Köyün nüfusuna kayıtlı olup, Derince Esentepe Mahallesi Aslal Sokak No: 26 adresinde oturur, mahkememizce 29/4/1999 tarih 1999/50 esas 1999/100 karar sayılı ilam ile 2918 sayılı Kanunun 36/2, TCK-119/5,647-S.K.nun 4, TCK.nun 72 maddesi gereğince ,-TL. HPC sı ile mahkum edildiği, sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Kanunun 28,29,30 ve 31 maddeleri gereğince tebligatın Resmi Gazete ile ilan yapılmasına, ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair 6/12/1999 günü karar verildi

19 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Soma Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/329 K. No: 1999/ S.K.M. suçundan mahkememizin 19/7/1999 tarihli karan ile 119/5, 647 4/ maddesi uyannca ,-TL. hükümlü aşağıda açık kimliği yazılı sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye karann ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. Sanık : İbrahim Soysal - Adem ve Azize den olma. 15/3/1965 D.lu. Mardin Derik İlçesi Göktaş Köyü Nüf. kayıtlı olup E. No: 1999/110 K. No: 1999/ S.K.M. suçundan mahkememizin 16/6/1999 tarihli karan ile 2918 S.K. 51/2A maddesi uyannca ehliyetinin bir ay süreyle geri alınmasıyla hükümlü aşağıda açık kimliği yazılı sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden7201 sayıhtebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye karann ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. Sanık : Tahsin Gazi - Halim ve Hayriye'den olma D.lu İzmir/Bornova İlçesi Ünüz Mah. Nüf. kayıtlı Bor Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/127 K. No : 1999/269 7/5/1999 tarihinde 2918 sayılı Yasanın 48/5 maddesine muhalefet etmek suçundan Niğde İli Bor İlçesi Karanlıkdere Köyü Nüf. kayıtlı, 10/2/1972 D.lu Mehmet ve Ferdane'den olma Ramazan Çığlı'nın Mahkememizin 7/5/1999 tarih ve 1999/63 esas 1999/134 karar sayılı ilamı ile sanığın eyleminin 2918 sayılı Yasanın 48/5 maddesi gereğince alkollü araç kullandığından dolayı ehliyetinin 3 Ay Süre ile Geri Alınmasına karar yerilmiş olup sanığın yokluğunda verilen işbu ilam sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş adresi saptanamamış bu nedenle karar özetinin 7201 sayılı Yasanın İlgili Maddeleri uyannca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan yapılacağı tarihten 15 gün sonrada tebliğin yapılmış sayılacağının ilanen tebliğ olunur Bayındır Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1998/435 K. No: 1999/9 Sanık : Hamza Zorbay, Gazi oğlu Feride'den olma Tarsus 23/2/1976 D.lu İlçel Tarsus Polatlı Köyü Nüf. kayıtlı. Sanık hakkında 2918 SK. 36 Mad. muhalefet suçundan mahkememize açılan kamu davasında yapılan yargılama sonunda; Sanık Hamza Zorbay'm atılı 2918 SK. 36. Mad. muhalefet suçundan eylemine uyan 2918 SK. 36/3, ve ek 3, TCK. 119, 647 SK. 4 Mad., TCK. 72. Mad. gereğince birleştirilerek TL. yargılama masrafının sanık Hamza Zorbay'dan alınmasına karar verilmiş, verilen karar sanığa adreste tebliğ edilememiş, yapılan zabıta araştırmasıyla da bulunamamıştır SK. 28 Mad. ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de yayımı ile tebliğine, ilandan itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşeceğine ilan masraflarının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme İlan Tahtasına asılmasına. Evrak üzerinde karar verilerek tebliğ yerine ilan olunur

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Edremit Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/545 K.No : 1999/571 Sanık : Ahmet Çetmeli, Mehmet ve Safiye oğlu 1949 D.lu Kastamonu Merkez İsmailbey Mah. Nüf. kayıtlı Akçay Mah. Güneş Cad. 1. Sok. Yalçın Apt. No: 32 de oturur. Suç : Karayolları Trafik Kan. Muh. Suç Tarihi : 26/7/1999 Karar Tarihi: 21/9/1999 Sanık hakkında 2918 S.Y. 36, TCK. 119, 647 S.Y. 4, TCK. 72. Mad. gereğince TL. Hafif Para Cezasının tahsiline dair hüküm tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur E. No : 1999/470 K. No : 1999/648 Sanık : Muharrem Uysal, Ahmet ve Akile oğlu 1972 D.lu Edremit Bostancı Köyü Nüf. kayıtlı Gaziilyas Mah. Dede Çıkmazı 1. Geçit No: 32 de oturur. Suç : Hırsızlık Suç Tarihi : 27/6/1998 Karar Tarihi: 5/10/1999 Sanık hakkında TCK. 491/ilk, 61/1, 522/1, 647 S.Y. 4. Mad. gereğince verilen TL. A.P.C.nın ertelenmesine dair karar tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur E. No : 1998/892 K. No : 1999/284 Sanık : Muharrem Uysal, Ahmet ve Akile oğlu 1972 D.lu Edremit Bostancı Köyü Nüf. kayıtlı Gaziilyas Mah. Dede Çıkmazı 1. Geçit No: 32 de oturur. Suç Tarihi : 17/6/1998 Karar Tarihi: 4/5/1999 Sanık hakkında TCK. 491/4, 61/1, 81/2 Mad. gereğince 4 ay 20 gün hapis cezasına dair hüküm tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur Sarayköy Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/187 K. No : 1998/334 Davacı Sanık : K.H. : Mehmet Köroğlu - İsmail ve Şükrüye oğlu, Sarayköy -18/10/1961 D.lu, Sarayköy Hasköy Köyü Nüf. kayıtlı, Sarayköy Aşağı Mah. Mithatpaşa Cad. No: 51'de oturur. Suç : Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak Suç Tarihi : 13/7/1998 Sanığın eylemine uyan 2918 SY. 36, TCK. 119/5, 647 SY. 4, TCK. 72 maddelerinden ,-TL.sı hafif para cezasına mahkum olduğu, sanık hakkındaki gıyabi hüküm kararının bugüne kadar bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları

-T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 20 Ekim 1998 SALI. TBMM Kararları -T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 20 Ekim 1998 SALI Sayı: 23499 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları (9/18) Esas Numaralı Meclis Soruşturması

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 4 Aralık 1999 CUMARTESİ. Kanunlar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Aralık 1999 CUMARTESİ Sayı: 23896 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Ocak 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 8 Ocak 2015 69471265-305-143

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l- Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi olacakları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Haziran 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 14 Haziran 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Şubat 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 12 Şubat 2014 69471265-305-1107

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Nisan 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 25 Nisan 2014 69471265-305-3174

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Ağustos 2013 69471265-305-7516

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2015 SALI Sayı : 29305 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER İZMİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Sayı : 29094 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlıktan: BAŞBAKANLIK PERSONELİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Şubat 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Türkiye İş Kurumundan: YÖNETMELİKLER Sayı : 29269 TÜRKİYE İŞ KURUMU

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 20 Nisan 1989 PERŞEMBE Sayı : 20145

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Nisan 2014 69471265-305-2530

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 1 Nisan 1991 PAZARTESİ. Bakana Vekillik Etme İşlemi T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 1 Nisan 1991 PAZARTESİ Sayı : 20832 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakana Vekillik Etme İşlemi T.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Ağustos 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29078 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6646

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29234 Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE YÜKSEK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : 29162

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 28990 Çankırı Karatekin Üniversitesinden: ÇANKIRI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Kasım 2012 PAZARTESİ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Kasım 2012 PAZARTESİ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Kasım 2012 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı