T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Aralık 1999 PAZARTESİ CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 27 Aralık 1999 PAZARTESİ CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim Aralık 1999 PAZARTESİ Sayı: YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlığa Vekâlet Etme İşlemi T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler 24 Aralık 1999 Genel Müdürlüğü B.02.0.PPG.Ö CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Aralık 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Millî Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOGLU'nun dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞ- LU'nun vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim. Bülent ECEVİT Başbakan TÜRKİYE CUMHURBAŞKANLIĞI 24 Aralık BAŞBAKANLIĞA İLGİ : 24 Aralık 1999 gün ve B.02.0.PPG sayılı yazınız. Görüşmelerde bulunmak üzere, 27 Aralık 1999 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan Millî Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU'nun dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Devlet Bakanı Prof. Dr. Ramazan MİRZAOĞLU'nun vekâlet etmesi uygundur. Bilgilerini rica ederim. Süleyman DEMİREL CUMHURBAŞKANI Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu : İçindekiler 64. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: İçişleri Bakanlığından: Yönetmelikler YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; a)yardım toplama faaliyetinde kullanılacak olan makbuz ve biletlerin şekli, bastırılması, dağıtılması ve kullanılmasına ait esasları, b)yardım toplama faaliyetinde bulunacakların müracaat dilekçelerinde bulunması gereken hususları ve eklenecek belgeleri, c)türk Hava Kurumu Şubelerince, kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle nakdi ve ayni yardımın toplanması, bu faaliyetler sırasında yapılacak harcama ve elde edilecek gelirlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Türk Hava Kurumu, Türkiye Kızılay Derneği, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye Diyanet Vakfı arasında paylaşılmasına ait esas ve usulleri, d)ilgili Kanunların uygulanmasına ilişkin diğer hususları, kapsar sayılı Kanunun 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan dernek, vakıf ve kulüplerin kendi statülerine göre üyeleri veya diğer kişilerden alacakları bağış ve yardımlar bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. Dayanak Madde 3-Bu Yönetmelik; 2860 sayılı Yardım Toplama Kanununun 30 uncu maddesi ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 8 inci maddesinin (c) bendine göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4-Bu Yönetmelikte geçen; Sorumlu Kurul: Yardım toplama faaliyetlerinde bulunacak; gerçek kişilerde en az 3 kişiden, tüzel kişilerde yönetim organlarından oluşan kurulu, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 Kurul: Türk Hava Kurumu Şubelerinde; Şube üyelerinden en az bir üye, bir görevli personel ite Şube saymanından oluşan kurulu, ifade eder. KİNCİ BÖLÜM Müracaat ve İzin İzin Alma Zorunluluğu Madde 5-Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan kamu yararına çalışan dernek, kurum ve vakıflar dışındaki kişi ve kuruluşlar, 2860 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile belirlenen makamlardan bu Yönetmelikte belirtilen usule göre izin almak zorundadırlar. Bakanlar Kurulunca izin almadan yardım toplayabileceği kararlaştırılan dernek, kurum ve vakıflar, bu Yönetmelik kapsamına giren yardım toplama faaliyetlerini 2860 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile tespit edilen usule göre ilgili ve yetkili makamlara bildirmekle yetinirler. İzin alınmadan veya ilgili ve yetkili makamlara bilgi verilmeden girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır. Müracaat Dilekçelerinde Bulunması Gereken Hususlar Madde 6-Yardım toplayacak kişi ve kuruluşlar isteklerini bir dilekçe ile izin vermeye yetkili makama bildirirler. Müracaat dilekçelerinde hangi amaçla ve ne miktarda yardım toplanacağı, yardım toplama faaliyetlerinin sürdürüleceği il ve ilçeler, yardım toplama şekillerinden hangilerinin uygulanacağı, kaç kişi çalıştırılacağı ve yardım toplamada kullanılacak makbuz miktarı belirtilir. Toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayacak keşif özeti, rapor ve benzeri bilgi ve belgeler de müracaat dilekçesine eklenir. Tüzel kişiliği haiz kuruluşların müracaatlarında kuruluşun yönetim organlarında görevli olanların, gerçek kişilerin yardım toplaması halinde ise sorumlu kurul üyelerinin ve yardım toplama faaliyetlerinde görev alacakların açık kimlikleri ve adresleri belirtilir. Kamu görevlilerinin çalıştırılmasının düşünülmesi halinde ilgili valilik ve kaymakamlıklardan alınmış izin belgeleri de eklenir. İzin veren makamca gerekli görülecek diğer bilgi ve belgeler daha sonra tamamlattırılır. Müracaatın İncelenmesi ve İzin Madde 7-Müracaat dilekçeleri izin veren makam tarafından emniyet kuruluşlarına havale edilir. Emniyet makamlarınca her yardım toplama faaliyeti için bir dosya tutulur. İlgili emniyet kuruluşu dilekçe ve eklerini aldıktan sonra varsa eksikliklerini tamamlatır. Emniyet makamlarınca bu bilgi ve belgelere göre işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır, inceleme sonucunda düzenleyeceği raporu izin vermeye yetkili makama sunar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Raporda gerekçeli olarak görüş belirtilmesi zorunludur. Yardım toplanmasına izin verilmesi gerektiği görüşüne varılırsa, verilecek iznin süresi hakkında da kanaat belirtilir. İzin vermeye yetkili makam bu bilgilere göre gerekli incelemeyi yaparak kararını verir ve sonucu en geç iki ay içinde, başvuranlara yazılı olarak bildirir. Yardım toplanması için tanınacak süre 1 yılı geçemez. Ancak, haklı sebeplerin bulunması halinde bu süre izin veren makamlarca bir yılı geçmemek üzere uzatılabilir. Kimlik Belgesi Madde 8-İzin veren makam tarafından, yardım toplama faaliyetinde görev alması uygun görülenlere, faaliyetin konusu ve süresini de belirten fotoğraflı bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesi faaliyetin sonunda izin veren makamca geri alınıp, o işe ait dosyada saklanır. Makbuz ve Biletler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Makbuz ve Biletler Madde 9-Yardım toplama faaliyetinde kullanılmak üzere bastırılan makbuzlar müteselsil ve sıra numarası taşıyacak şekilde ve ciltler halinde tertip edilir. Ciltleri oluşturan asıl ve koçan yapraklan aynı renk kağıtlara basılır. Dernekler, kurumlar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışındaki diğer vakıflar ve spor kulüplerinin yardım toplama faaliyetlerinde kullanacakları makbuzlar, gelir makbuzlarından ayrı olarak bastınlır. Makbuzların asıl ve koçanlarında gerçek kişilerce bastırılması halinde sorumlu kurul üyelerinden en az ikisinin ad, soyad ve adresleri; dernek, kurum, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları dışındaki diğer vakıflar veya spor kulüplerince bastırılması halinde bu kuruluşların adı, varsa kısa adı, adresi, hangi amaçla yardım toplandığı, izin veren makam, verilen iznin tarih ve sayısı ile iznin başlangıç ve bitiş tarihine ait bilgiler bulunur. Eşya piyangosu düzenlenerek yardım toplanması halinde bastırılacak biletlerle, kültürel gösteriler ve sergiler, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle yardım toplanması hallerinde bastırılacak bilet ve davetiyelerde de üçüncü fıkrada yazılı bilgilerin bulunması ve ayrıca rakam ve yazıyla olmak üzere bilet ve davetiye bedellerinin gösterilmesi zorunludur. Yardım toplanmasına izin yeren makamın uygun görmesi halinde üzerinde rakam ve yazı ile yardım miktarı belirtilmiş maktu makbuzlar da bastırılabilir. Bu makbuzlarda da üçüncü fıkrada yazılı bilgilerin bulunması zorunludur. Makbuz ve biletler seri numaralı olarak bastırılır ve noter damgalı olarak satışa arzedilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 5 Makbuz ve Biletlerin Kontrolü Madde 10-Yardım toplama faaliyetlerine girişen kişi ve kuruluşlarca bastırılan makbuz, bilet ve yardım toplama pulları, izin veren makam tarafından 2860 sayıl» Kanunun 26 ncı maddesine göre basımevlerince bildirilen bilgiler ve örneklerle karşılaştırılarak cilt, seri ve sıra numaraları ile diğer baskı işlerinde kusur bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Kontrolde hatalı olduğu görülen makbuz ciltleri, biletler ve yardım toplama pullarının yenisi bastırılmak üzere ilgililere geri verilir ve sonuç bir tutanağa bağlanır. Hatalı olanların yerine yeniden bastırılanlar tekrar kontrol edildikten sonra makbuz, bilet ve yardım toplama pullarının tamamı sayman olarak gösterilen sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilir. Makbuz-Bilet Kayıt Defteri Madde 11-Yardım toplama faaliyetlerinde bulunanlar makbuz ve biletleri kaydetmek üzere örneği Ek-l'de gösterilen ve noterden onaylı "Makbuz-Bilet Kayıt Defteri" ni tutmak zorundadır. Sorumlu kurul üyesine zimmetle teslim edilen makbuz, bilet ve yardım toplama pulları bu üye tarafından numarası en küçük olandan başlamak üzere alt alta yazılmak suretiyle Makbuz-Bilet Kayıt Defteri'ne kaydolunur. Sayman üye olarak gösterilen sorumlu kurul üyesi bu defterin düzenli bir şekilde tutulmasından sorumludur. Makbuz ve biletler, Kanunun 15 inci maddesine göre yardım toplama faaliyetlerinde görev alması uygun görülenlere sayman üye tarafından zimmetle verilir ve bu deftere kaydedilir. Makbuzların Kullanılması Madde 12-Makbuzlar sabit boyalı sert veya sivri uçlu tükenmez kalemle okunaklı bir şekilde, silintisiz ve kazımışız olarak doldurulur. Yardımda bulunanlara asıl yaprak koparılarak verilir. Koçan kısmı ciltte bırakılır. Düzenleme sırasında hata yapılırsa, hatalı makbuz yaprağı ödemede bulunanlara verilmez. Asıl ve koçan yapraklarının üzerine "iptal edilmiştir" ibaresi yazılıp her ikisi koparılmadan ciltte bırakılır. Toplanan Yardım Paralarının Teslimi Madde 13-Yardım toplamakla yetkili ve görevli kişiler her halde 15 günde bir, topladıkları yardım miktarının 150 milyon Türk Lirasını geçmesi halinde 15 günlük süreyi beklemeksizin topladıkları parayı sorumlu sayman üyeye teslim etmek veya bu amaçla bankalarda açılmış bulunan hesaplara yatırmak zorundadırlar. Kesin Hesabın Çıkarılması Madde 14-Sorumlu kurullar, yardım toplama süresinin bitiminden itibaren on gün içinde toplanan yardımın kesin hesabını çıkarmak ve bir örneğini izin veren makama vermekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde bu süre, izin veren makamca otuz güne kadar uzatılabilir. îzin veren makam, kesin hesabın bir örneğini 2860 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre belirlenen denetçilere gönderir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kurban Derisi, Bağırsak Toplama, Fitre ve Zekat Zarfı Dağıtma Biçimi, Giderler, Gelirlerin Paylaştırılmasına Ait Usul ve Esaslar Yetki Madde 15-Kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfi dağıtmak suretiyle yardım toplama yetkisi Türk Hava Kurumuna aittir. Türk Hava Kurumu kurban bayramlarında kurban derileri ve bağırsağın toplanması ile zarf dağıtmak suretiyle zekat ve fitre toplanmasına dair usul ve esasları, yapılacak propaganda, reklam, kırtasiye ve makbuz basımı gibi işleri de kararlaştırır. Kurban derileri ve bağırsak toplama, fitre ve zekat zarfları dağıtmak suretiyle yardım toplama faaliyetleri, bu Yönetmelikte belirlenen esaslar ile ikinci fıkra gereğince alınan kararlar doğrultusunda Türk Hava Kurumu Şubelerince yürütülür. Türk Hava Kurumu, Şubesi olmayan yerlerde o yere en yakın Şubesi veya merkezden görevlendireceği elemanları marifeti ile bu maddede belirtilen faaliyetleri yürütür. Fitre ve Zekat Zarflarının Tanzimi ve Kaydı Madde 16-Fitre ve zekat zarflarının şekli ve üzerinde bulunması gereken bilgiler Türk Hava Kurumu Genel Merkezince belirlenir ve Türk Hava Kurumu Şubelerince bastırılır. Fitre ve zekat zarfları bu Şubelerce Fitre-Zekat Hesap Cetveline kaydedilip seri numaraları da belirtilerek, imza karşılığı görevli personele teslim edilir. Görevliler, görev bölgelerinde dağıttıktan zarfların adreslerine göre kaydını yaparlar ve zarflan topladıklarında fitre ve zekatını veren vatandaşın adını, soyadını, zarfın seri numarasını ve zarf üzerindeki para miktarını Fitre Tahakkuk Defteri'ne işleyerek, zarfları toplu olarak teslim ederler. Dolu ve boş gelen zarflar ile zayi olan zarflar Fitre-Zekat Hesap Cetveline yazılır ve zarf hesabı kapatılır. Fitre-zekat zarfları Türk Hava Kurumu Şubelerinde, Kurul huzurunda açılarak paralar sayılır. Zarftan çıkan para miktarı ile Tahakkuk Cetveline kaydedilmiş para miktarı karşılaştırılır ve mutabakat sağlandığında Tahakkuk Cetvellerinin altındaki tutanak kısmı Kurul üyeleri tarafından imzalanır. Her dağıtıcının almış olduğu zarflardan çıkan paralar toplam olarak Fitre-Zekat Hesap Defterinin gelir kısmına kaydedilir. Zarflardan çıkan tüm para tutan için bir vezne makbuzu kesilerek görevli personele verilir. Zarfların teslimi sırasında zayi edilen zarfın bulunması halinde durum tutanağa geçirilir. Zarfların kaybedilmesinde kusurlu olan personel hakkında gerekli kanuni işlem yapılır. Bu Şubelerce bastırılan fitre ve zekat zarfları dışında hiç bir kimse veya kuruluş tarafından zarf bastırılamaz veya başka zarf kullanılamaz. Ancak vatandaşlar, zayi ettikleri zarflar yerine adı ve soyadı ile açık adresi ve para miktarı bizzat kendileri tarafından yazılmak suretiyle beyaz zarf kullanabilirler. Fitre ve zekat zarflan bu hususta yapılacak denetimi izleyen yılın sonuna kadar saklanır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 Makbuzların Tanzimi ve Kaydı Madde 17-Kurban derileri ve bağırsak toplamada kullanılacak makbuzun şekli ve üzerinde bulunması gereken bilgiler Türk. Hava Kurumu Genel Merkezince belirlenir ve örneği Şubelere gönderilerek, örneğe uygun olarak bu Şubelerce ihtiyaç miktarında bastırılır. Söz konusu Şubeler makbuzların kaydedildiği noterden onaylı Makbuz Kayıt Defterini tutmak zorundadır. Zarf ve Makbuz Dağıtımına Ait Esaslar Madde 18-Kurban derileri ve bağırsak toplama ile fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplanması için il ve ilçelerdeki Türk Hava Kurumu Şubelerinde yeteri kadar ekip oluşturulur. Ekiplerde görev alan personel için bu Şubelerce fotoğraflı geçici yetki belgeleri düzenlenir. Kurban derileri ve bağırsak toplama faaliyetlerinde görev alanlara deri (koyun, keçi, sığır, deve) ve bağırsak makbuzları imza karşılığı teslim edilir. Vatandaşlardan alınan her deri ve bağırsak için cinsine göre makbuz verilmesi zorunludur. Ekiplerce toplanan deri ve bağırsaklar, sarf edilen makbuzlar ile toplama yerine getirilen deri ve bağırsakların cinslerine göre sayılması sonucunda mutabakat sağlanarak söz konusu Şube yetkililerince deri teslimat fişi ile teslim alınır. Teslim alınan deri ve bağırsakların cinsi, miktarı ve toplanan yerin adı (köyü-mahallesi) Şubenin Deri Defterine kaydedilir. Toplanan deri ve bağırsakların satışı aynı Şubelerce yapılır. Bu Şubeler deri ve bağırsakların en kısa zamanda toplanması, bunların saklanması ve bozulmaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Gelirlerin Bildirilmesi Madde 19- Türk Hava Kurumu Şubelerince kurban bayramında toplanan deri ve bağırsakların satışı sonucu elde edilen gelir toplamı, toplanan deri ve bağırsakların cinsi, sayısı ve birim fiyatları da belirtilerek en geç iki ay içinde Faaliyet Raporu ile Türk Hava Kurumu Genel Merkezine bildirilir. Raporda ayrıca, satışlardan peşin alınan miktar, taksitlerin ödeme zamanlan ve miktarları ile toplayıcılara Ödenen toplama giderleri de belirtilir. Ramazan ayında bu Şubelerce toplanan fitre, zekat geliri de en geç iki ay içinde fitre- zekat faaliyet raporu ile Türk Hava Kurumu Genel Merkezine bildirilir. Raporda ayrıca dağıtılan zarf sayısı, geri alınan dolu ve boş zarf sayısı, zayi edilen zarf sayısı ile harcanan zorunlu masraflar da belirtilir. Zorunlu Giderler Madde 20- Kurban derileri ve bağırsak toplanması, fitre ve zekat zarfı dağıtım ve toplanması faaliyetleri nedeniyle Türk Hava Kurumu Şubelerince yapılabilecek zorunlu giderler şunlardır: a)kurban derileri ve bağırsak toplanmasında kullanılacak makbuz ve belgeler ile fitre ve zekat zarflarının kağıt ve baskı masrafları, b) Deri, bağırsak, fitre ve zekat gelirlerinin artırılması için yapılan tanıtma, propaganda, reklam ve yayın giderleri, c) Kurban derisi ve bağırsak ile fitre ve zekat zarfı damıtılması ve toplanması faaliyetlerinde görev alan kişilere ödenecek pirimler, Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa': 8 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: d) Bu faaliyetlerde kullanılacak araç giderleri, (Deri ve bağırsak toplama işlerinde kamu araçlarından yararlanılması, mülki idare amirlerince kararlaştırılabilir.) e) Deri ve bağırsakların depolama ve tuzlama giderleri, f) Deri, bağırsak ile fitre ve zekat toplama faaliyetleri sebebiyle yapılan demirbaş alımları ile kırtasiye, ilan ve posta giderleri. Bu giderlerin toplamı genel hasılatın % 10' unu geçemez. Yıllık Kesin Hesapların Bildirilmesi Madde 21- Türk Hava Kurumu Şubeleri 19 uncu maddede belirtilen raporlar dışında, takvim yılı sonunda Şubenin kesin gelir ve gider durumunu gösterir bilançolarını düzenleyerek Türk Hava Kurumu Genel Merkezine gönderirler. Bilançoda bu Şubelerin deri, bağırsak, fitre ve zekat gelirleri dışındaki diğer gelir ve giderleri de belirtilir. Gelirlerin Paylaştırılmasına Ait Esaslar Madde 22- Takvim yılı sonunda deri, bağırsak, fitre ve zekat gelirlerinden 20 nci maddede sayılan giderler düşüldükten sonra kalan gelirlerin % 50'si gelirin toplandığı yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının mahallindeki hesaplarına kaydolunur, % 40'ı Türk Hava Kurumu, % 4'ü Türkiye Kızılay Derneği, % 3'ü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, % 3'ü Türkiye Diyanet Vakfının merkezdeki hesaplarına ödenmek üzere Türk Hava Kurumu Genel Merkezine gönderilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Hüküm Bulunmayan Haller Madde 23- Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 2860 ve 3294 sayılı Kanunların ilgili hükümleri uygulanır. Fitre ve zekat zarfı dağıtmak suretiyle yardım toplanması ve makbuz karşılığı kurban derisi ve bağırsak toplanması ile ilgili hususlarda alınması gereken tedbirler Türk Hava Kurumu Genel Merkezince çıkarılacak talimatlarla tespit edilir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 24-Bu Yönetmelikle, 29/4/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1-Kurban derileri ile bağırsak ve fitre- zekat toplanması faaliyetleri için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca bastırılmış olan matbu evrak, makbuz ve kayıt amacıyla tutulan defterler, Türk Hava Kurumu Şubelerince mahalline en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından ücreti mukabili alınarak değerlendirilir. Yürürlük Madde 25-Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 26-Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri ve Maliye Bakanları yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : g

9 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9 MAKBUZ - BİLET KAYIT DEFTERİ Ek-1 Makbuz-Bilet Cildinin Başlangıç Bitiş No: No: Serisi Verildiği Kimse Veriliş Tarihi Alanın İmzası İade Tarihi Geri Alanın İmzası Açıklama - Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Çankaya Üniversitesinden: Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Kuruluş Uygulama Merkezi Yönetmeliği (SEDAM) Madde 1 Çankaya Üniversitesi; Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi (SEDAM) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesinin d bendinin (2) nolu alt bendine göre Çankaya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Amaç Madde 2 SEDAM'ın amacı Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmak ve Üniversitenin faaliyette bulunduğu tüm alanlarda sürekli ve yaygın olarak verilecek eğitim-öğretim ve uygulama programlan düzenlemek, araştırmalar yapmak ve danışmanlık hizmetlerini yürütmektir. Çalışma Alanı Madde 3 Belirlenen amaçlar doğrultusunda, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla uluslararası kuruluşlara ve kişilere, ihtiyaç duydukları alanlarda, kurs, seminer, konferans ve benzeri eğitim, öğretim ve uygulama programlan düzenlemek, araştırma ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek ve bütün bu etkinliklerin koordinasyonunu sağlamaktır. Görevliler Madde 4 SEDAM aşağıdaki organlardan oluşur: a) Bilim Kurulu b) Müdür c) Proje Çalışma Grupları d) Sekreterya Bilim Kurulu Madde 5 Bilim Kurulu Üniversiteye bağlı Fakültelerin Dekanları ile Meslek Yüksekokulu ve İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlerinden oluşur. Görevleri a) SEDAM kapsamındaki çalışmaları planlamak, b) SEDAM'ın görevlerini başarı ile yerine getirebilmesi için gerekli bilimsel desteği sağlamak bu konudaki insan gücü ihtiyacım karşılamak, c) SEDAM'ın çahşmalarını izlemek, değerlendirmek ve gerektiğinde ileriye dönük önlemler almaktır. Madde 6 Müdür, Rektör tarafından, Çankaya Üniversitesi öğretim elemanları veya SEDAM'ın, görev alanı ile ilgili bir işte en az iki yıl deneyimli, yükseköğrenim görmüş kişiler arasından iki yıl için atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Sürekli olarak, dört aydan fazla bir süre görevi başında bulunmadığı taktirde müdürün görevi sona erer. Rektör, SEDAM müdürünün önerisi ile müdür yardımcısı atayabilir. Müdür yardımcısı müdüre dört aya kadar vekalet edebilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Görevleri a) Müdür SEDAM'ı, amaçlan doğrultusunda yönetir. Her mali yılın başında bir çalışma programı ve her faaliyet dönemi sonunda bir değerlendirme raporu düzenler ve rektöre sunar. b) Kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişki kurarak, onların belli konulardaki yeniliklerini izlemek, eksikliklerini tamamlamak amacıyla yapacakları talep doğrultusunda, özel kurs, seminer ve benzeri etkinlikleri düzenler. c) Genel katılıma açık KPDS, TOEFL ve benzeri yabancı dil kurslarının yanısıra, sertifikaya yönelik Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayarlı Muhasebe, Uluslararası Ticaret, Genel Matematik, Türkçe ve benzeri kurslar düzenler. d) SEDAM çerçevesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli koordinasyonu sağlar. e) SEDAM'ın daimi ve geçici görevlilerini izler, gerekli göreceği yeni görevlendirmeler için rektörlüğe öneride bulunur. Çalışma ve Proje Grupları Madde 7 SEDAM'ın etkinlik alanlarına ilişkin olarak açılacak her bir kurs ve sertifika programım gerçekleştirmek üzere çalışma grup veya grupları; bir veya birden fazla öğretim elemanının bilgisayar programı yazmak, danışmanlık, araştırma veya benzeri çalışmalarda bulunmak amacıyla bir proje çerçevesinde yürütecekleri etkinlikler için proje grup veya grupları oluşturulur. Madde 8 Her bir proje için proje önerisi olan kişi veya kişiler, ayrıntılı iş tanımı ile birlikte rektörlüğe başvururlar. Rektörlük proje ile ilgili görüşünü de ekledikten ve gerekli gördüğü taktirde bir proje koordinatörü belirledikten sonra konuyu Mütevelli Heyeti Başkanlığına sunar. Madde 9 Onaylanan proje ve grup çalışmalarıyla diğer etkinliklerin, araç-gereç alımı ve benzeri mali yönlerine ilişkin hususlar, Üniversitedeki genel kurallar çerçevesinde, SEDAM Müdürü tarafından izlenip yerine getirilir. Sekreterya Madde 10 SEDAM'ın faaliyetlerinde müdüre yardımcı olmak üzere; tüm yazışmaların yapıldığı, kayıtların tutulduğu, kurs sonucunda verilmesi gerekenbaşarıbelgeleri ile sertifikaların hazırlandığı birimdir. Yürürlükten Kaldırma Madde 11 2/6/1998 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan "Çankaya Üniversitesi Sürekli Eğitim, Danışma, Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 12 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 13 Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE ' 27 Aralık Sayı: Fırat Üniversitesinden : Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 1 5/11/4996 tarih ve Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Fırat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Anabilim dallarının Senatoda kabul edilen programlarında gösterilen derslerden hangilerinin öğretime açılacağı anabilim dalı kurulu önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulunda görüşülüp karara bağlandıktan sonra yarıyıl başında ilan edilir." MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 18/7/1999 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Yüksek lisans, programlarına müracaatta başvurulan programın puan türünde standart LES puanının en az 45 ve lisans mezuniyet not ortalamasının en az % 60 olma şartı aranır. Doktora programına müracaatta ise standart LES puanının en az 45 ve yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının en az % 75 olma şartı veya doktora programı için yüksek lisans gerektirmeyen programlarda lisans mezuniyet notunun en az % 60 olma şartı aranır. Bu şartları sağlamayanlar müracaat edemezler. Müracaatta en az bir adet referans mektubu ve neden lisansüstü eğitim yapmak istediğini belirten bir kompozisyon (niyet mektubu) istenir. Temel Tıp Bilimleri doktora programlarına başvurabilmek için, Tıp Fakültesi mezunlarının Temel Tıp puanının en az 50 olması veya LES sayısal kısmından en az 45 puan almış olması gerekir. Temel Tıp puanı, Tıpta Uzmanlık Sınavında (TUS) Temel Tıp Bilimleri l. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,7; Temel Tıp Bilimleri II. Bölümünden elde edilen standart puanın 0,3 ile çarpılarak toplanması ile elde edilir." MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 18/7/1999 tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "Değerlendirmede LES puanı 0.50, mezuniyet notu 0.25 ve mülakat notu 0.25 ile çarpılarak toplanması ile adaylar sıralamaya tabi tutulurlar. Eşitlik halinde yabancı dil sınav notu yüksek olan adaya öncelik verilir." MADDE 4 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 5 Bu Yönetmelik hükümlerini Fırat Üniversitesi Rektörü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 12

13 T. C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. Kuruluşu : 7 Ekim Aralık 1999 PAZARTESİ İLÂN BÖLÜMÜ Yargı İlânları Sayı: Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığından : E. No: 1997/111 K. No : 1998/243 Dolandırıcılık suçundan sanık Kastamonu, Cide, İshakçı Köyü Nüf. kayıtlı Mustafa ve Ayşe'den olma 1961 D.lu Murat Şimşek hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda: Sanığın eylemine uyan TCK-504/3, 80, 522, 59/2, 350/1-3, 59/2 72. Mad. gereğince 1 Sene 9 Ay 23 gün Hapis ve TL. Ağır para cezasına dair Mahkememizden verilen 8/12/1998 tarih ve 1997/ /243 sayılı kararın sanık gösterdiği adreslerde bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanca tebliğ olunur E. No : 1999/69 K. No : 1999/276 Sahte Amerikan doları alarak tedavüle koymak suçundan sanık Mısır Soy ve uyruklu Ankara, Keçiören Kaz. Aktepe Mah. Nüf. kayıtlı Hamid ve Setal'dan olma Alsayer Swailem hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda; Sanığın eylemine uyan TCK-316/4, 318, 59/2, 647/6, TCK-40, 36 Mad. gereğince 1 Sene 3 Ay Hapis ve TL. Ağır para ve 647/4 Mad. gereğince Tecili ile emanette kayıtlı paranın TCK-36 maddesi gereğince Zoralımına dair mahkememizden verilen 1/11/1999 tarih ve 1999/ sayılı karar sanık gösterdiği adreste bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanca tebliğ olunur E. No : 1996/501 K. No : 1998/271 Sahte Parayı Bilerek Tedavüle Koymak suçundan sanık Batman, Merkez, 19 Mayıs Mah. Nüf. kayıtlı İsmail ve Sadika'dan olma 1971 D.lu Bayram Dündar hakkında Mahkememizde yapılan yargılama sonunda: Sanığın eylemine uyan TCK-316/3, 318, 59/2, Madde gereğince 1 Sene 3 Ay Hapis ve ,- TL. Ağır para ve emanetteki eşyanın zoralımına dair Mahkememizden verilen 16/12/1998 tarih ve 1996/ /271 sayılı karar sanık gösterdiği adreslerde bulunup, tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri dairesinde Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra hüküm kesinleşmiş sayılmasına, ilan masrafının sanıktan tahsiline karar verildiği ilanca tebliğ olunur

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Gemlik Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/484 K. No : 1999/525 Sanık : Fuat Hiçyılmaz-Hamdi ve Şefika oğlu, 4/3/1950 doğumlu, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, İsaağa nf. kayıtlı, Cebesoy Sakalpınar Apt. No:31, D:65 Cedit/Kadıköy/İstanbul adresinde otururken, halen adresi meçhul. Hüküm Özeti: Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Fuat Hiçyılmaz hakkında açılan kamu davasının yapılan yargılamasının sonunda, mahkememizin 14/9/1999 tarihli karan ile 2918 sayılı Kanunun 48/5 maddesi gereğince sürücü belgesinin üç ay süre ile geri alınmasına karar verilmiş olup, yapılan tüm aramalara rağmen gıyabi karar kendisine tebliğ edilememiştir. Yukanda hüküm özeti yazılı karann 7201 sayılı Tebligat Yasasmın 28 ve müteakip maddeleri gereğince, Resmi Gazete'de ilanına, ilan masraflarının sanıktan alınmasına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra karann tebliğ edilmiş sayılmasına ilanen tebliğ olunur Kumluca Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/84' K. No : 1999/172 Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Antalya İli, Kaş İlçesi, Sütleğen Köyü nüfusuna kayıtlı, Kumluca İlçesi, Hacıveliler Köyü, Dingil mevkiinde ikamet eden Süleyman ve Ayser oğlu, 1/10/1980 doğumlu Ahmet Bıçakçı hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda sanığın TCK.nun 72. maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına dair sanığın yokluğunda 20/4/1999 tarihinde verilen karar, PTT ve Zabıta marifetiyle bulunamadığı için kendisine tebliğ edilemediğinden, ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün soma hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No : 1999/192 K. No : 1999/334 Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Antalya İli, Korkuteli İlçesi, Uzunoluk Köyü nüfusuna kayıtlı, Finike İlçesi, Sahilkent Kasabası, Sahilkent ekmek fabrikasında çalışan Ahmet ve Teslime oğlu, 13/6/1974 Özcan Tekin hakkında mahkememizde yapdan yargılama sonucunda sanığın TCK.nun 72. maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandınlmasına dair sanığın yokluğunda 15/6/1999 tarihinde verilen karar, PTT ve Zabıta marifetiyle bulunamadığı için kendisine tebliğ edilemediğinden, ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur E. No : 1999/473 K. No : 1999/525 Müessir fiil suçundan sanık İçel İli, Anamur İlçesi, Kaşdişlen Köyü nüfusuna kayıtlı, Kumluca İlçesi, Hacıveliler Köyünde ikamet eden Mehmet ve Esme oğlu, 7/5/1974 doğumlu İsmail Ediz hakkında mahkememizde yapılan yargılama sonucunda sanığın TCK.nun 457/1 maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandınlmasına dair sanığın yokluğunda 14/9/1999 tarihinde verilen karar, PTT ve Zabıta marifetiyle bulunamadığı için kendisine tebliğ edilemediğinden, ilamın 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve 31 Maddeleri gereğince Resmi Gazete'de ilanen tebliği ile ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur

15 27 Arahk Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: j5 Kocaeli 1. Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1998/627 K. No : 1998/ sayılı Kanununa muhalefet suçundan sanık Ömer oğlu, 1971 doğumlu, Bolu İli Göynük İlçesi Yeşilyazı Köyü nüfusuna kayıtlı Şakir Bozkurt hakkında mahkememizden verilen 23/9/1998 tarih 1998/627 esas, 1998/523 karar sayılı 3167 sayılı Kanunun 13/1 maddesi gereğince ve TCK.nun 119. maddesi uyarınca neticeten ,-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup verilen karar sanığa tebliğ edilmesi için aramalara rağmen sanığın bulunup kendisine tebliğ edilemediğinden ve zabıta marifeti ile yapılan araştırmada da sanığın adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından 720! sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince hüküm özetinin Resmi Gazete üe İanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra hükümlüye tebliğ edilmiş sayılacağından ve ilan ücretinin sanıktan alınacağı ilan olunur Manavgat Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1998/904 K. No : 1999/ sayılı Yasanın 48/5. maddesine muhalefet suçundan sanık Murat ve Naciye oğlu Kütahya 3/5/1968 doğumlu Kütahya Merkez Mecidiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı Yusuf Topal mahkememizin 10/6/1999 gün 1998/904 esas 1999/428 karar sayılı ilamı ile 2918 saydı Yasanın 48/5. mad. gereğince sürücü belgesinin 3 ay süre ile geri alınmasına karar verilmiş olup, sanığa adresinde tebligat yapılamadığı ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur E. No :1999/323 K. No: 1999/286 Fuhuşa aracılık etmek suçundan sanık Mülaim ve Hatice oğlu 1/1/1960 doğumlu Ankara doğumlu, Bursa İli Osmangazi İlçesi Cirişhane Mahallesi nüfusuna kayıtlı İbrahim Tütal hakkında mahkememizin 3/5/1999 gün 1999/323 esas 1999/286 karar saydı ilamı ile TCK.526/1, TCK.ek 1, ek 2, 647 SY 4 ve TCK.72. maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanığa adresinde tebligat yapılamadığı, bütün aramalara rağmen adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur E. No: 1998/265 K. No : 1998/175 Yaralama suçundan sanık Hüsamettin ve Bedriye oğlu Osmaniye 2/5/1980 doğumlu Muş Merkez Yolgözler Köyü nüfusuna kayıtlı Ferhat Danışır'a mahkememizin 30/3/1998 gün 1998/265 esas 1998/175 karar sayılı ilamı ile TCK.456/4, ek 1, ek 2, 457/1, 55/3. maddesi gereğince neticeden ,-TL. Ağır para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, sanığa adresinde tebligat yapılamadığı ve bütün aramalara rağmen bulunamadığı, adresinin tesbit edilemediği anlaşılmakla, kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlan tarihinden 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur Sultandağı Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/193 K.No : 1998/190 Sanık : Cengiz Karancı-Tahir ile Bahar'dan olma Kars İli Selim İlçesi Aşağıdamlapınarköyünde nüfusa kayıtlı olup Selim 20/5/1962 doğumlu, halen Fatih Cad. No:10 Daire 2 Bornova- İzmir'de oturur. 23/2/1998 suç tarihinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Yasasının 51/2-a. maddesine muhalefet ettiğinden bahisle sanığın sürücü belgesinin 1 yıl süreyle geri alınmasına ve ,-TL. Yargılama giderinin sanıktan tahsiline karar verilmiştir. İlandan başlayarak kararın 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Güney Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1999/10 K. No: 1999/18 Sanık Mehmet Kılınç, Mehmet oğlu Elif'den 25/11/1946 Bucakışla'da olma İçel ili Mut İlçesi Hacınuhlu Köyü nüfusuna kayıtlı ve aynı yerde oturur. Trafik Kanununa muhalefet suçundan sanık Mehmet Kılıç hakkında Güney Sulh Ceza Mahkemesine açılan davanın yapılan yargılaması sonunda verilen 17/2/1999 tarih ve 1999/10 esas 1999/18 karar sayılı ilanda sanığın 2918 SK SK. 36/3, TCK. 119/5,647 Sk. 4. TCK. 72 maddeleri gereği ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, karar sanığın gıyabında verildiğinden adına çıkarılan tebligatların bila tebliğ iade olunduğu ve açık adreside tesbit edilemediğinden kararın Resmi Gazete'de ilanına karar verilmiştir. İş bu ilamın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde temyiz edilmediğinde kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur Bünyan Sulh Ceza Hakimliğinden : ' E. No : 1999/46 K.No : 1999/137 Karar Tarihi : 17/6/1999 Sanık : Mustafa Reşit Eşyar; İbrahim ve Adile oğlu 1961 doğumlu Aydın İli Nazilli İlçesi İsabeyli Cumhuriyet Mah. nüf. kayıtlı, Aydın İli Hisarbeyli Kasabasında oturur. Suç : Sürücü belgesiz araç kullanmak (1. defa) Suç Tarihi : 15/4/1999 Yukarıda açık kimliği ve eylemi yazılı sanık hakkında müsnet suçtan mahkememizce sanığın 2918 sayılı Kanunun36/3. maddesi gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile tecziyesine karar verilmiş olup, karar sanığa tebliğ edilemediğinden para cezasının ilanen tebliğine, ilan masraflarının sanığa tehmiline, ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfında kanuni bir müracaatta bulunulmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilan olunur Gelibolu Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1995/211 K. No : 1999/284 Sanıklar : 1 - Hasan Gazı Işık - Mehmet - Fatma oğlu, 1959 doğumlu, Malatya İli Darende İlçesi Yeniköy nf. kayıtlı. 2 - Mustafa Işık - Mehmet ve Arife oğlu, 1977 doğumlu, Malatya İli Darende İlçesi Yeniköy nf. kayıtlı. 3 - Osman Yılmaz - Mehmet ve Ayşe oğlu, 1970 doğumlu, Malatya İli Darende İlçesi nf. kayıtlı. Suç : Saldırgan Sarhoşluk-Etkili Eylem. Suç Tarihi : 20/8/1995 Karar Tarihi : 11/11/1999 Sanıklar Mustafa Işık ve Osman Yılmaz'ın müessir fiil suçundan dolayı beraatlerine, Hasan Gazı Işık'ın müşteki sanık Lale Bayraktar'a söz atmak suçundan dolayı şikayetinden vazgeçtiğinden düşürülmesine, Hasan Gazi Işık hakkında müessir fiil suçundan dolayı ortadan kaldırılmasına, Hasan Gazi Işık'ın saldırgan sarhoşluk suçundan dolayı TCK.nun 572/1,647 SK.nın 4/1,6 md.leri gereğince ,-TL. Hafif para cezası ile cezalandırıldığı ve ertelendiği hk. Yukarıda kimlikleri yazılı sanıklar hakkında mahkememizden verilen 11/11/1999 tarihli 1995/211 E. 1999/284 K. sayılı kararın Resmi Gazete'de ilanına İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılmasına, karardan bir örneğinin mahkeme panosuna asılmasına karar verildi

17 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 17 Çorum 2. Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1998/498 K. No: 1998/415 Çek karnesini iade etmemek suçundan sanık Elazığ İli Çalıca Köyü nüfusuna kayıüı Mustafa ve Mürşide kızı 1966 doğumlu Sayım Yddınm'a 3167 S.Y.nın 13/1, 3506 SY, TCK, 1 ve 2. mad. TCK. 19. maddeleri gereğince verilen ,-TL. Ağır para cezasına ilişkin Mahkememizden verilen 11/8/1998 tarih ve 1998/498 Esas, 1998/415 sayılı karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa ilanen tebliğine, kararın ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra kesinleşmiş saydacağı ve ilan giderlerinin kendisinden alınacağı ilan olunur Araban Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1994/29 K. No: 1999/ sayılı Yasaya muhalefet suçundan sanık Ökkeş ve Besey'den olma Pazarcık- 20/2/1962 doğumlu, Sımak İli Merkez İlçesi İsmetpaşa Mahallesi Cilt No:003/06, Sayfa No:4 ve Kütük Sıra No:165'de nüfusa kayıtlı Süleyman Gezer hakkında 6831 sayüı Yasanın 108/1,647 sayılı Kanunun 4, TCK.nun 72 maddeleri gereğince ,-TL. APC. ile mahkumiyetine, 6831 sayılı Yasanın 108/Son maddesi gereğince yediemine teslimi yapılan 4500 Kg. meşe odunu bedeli ile suçta kullanılan 5/7/1994 tarih, 30/46 vaaka saydı fişle satışı yapılan 27 LC 643 plaka saydı vasıta bedelinin Orman İdaresi adına gelir kaydına ve 647 sayılı Kanunun 6 maddesi gereğince takdiren bu cezasının ertelenmesine karar verilmiştir. İşbu ilamın sanığa tebliği mümkün olmamış ve 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28 maddesindeki esaslar dairesinde adresi tesbit edilemediği ve meskeni meçhul kaldığından Kanunun 28, 29, 30 ve 31 maddeleri uyarınca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine; İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, tebliğ tarihinden itibaren 8 gün sonrada kararın kesinleştirilmesine, bir nüshasının Mahkeme Divanhanesinde asılmasına, ilan masraflarının sanıktan alınmasına Bor Sulh Ceza Hakimliğinden ; E. No: 1999/145 K. No: 1999/270 25/6/1999 tarihinde 2918 sayılı Yasanın 51/2-a maddesi gereğince sanığın ehliyetine 1 yıl süre ile geri alınmasına karar verilmekle; Mahkememizin 25/6/1999 tarih ve 1999/145 esas 1999/270 karar sayılı ilamı ile Bahri ve Gülendan'dan olma Gevaş 4/6/1971 doğumlu Van İli Gevaş İlçesi Koçak Köyü nüfusuna kayıtlı Hakan Ezdinşir'in 2918 sayılı "ihsanın 51/2-a maddesi gereğince ehliyetinin bir yıl içinde beş kez hız sınırını aştığından 1 yıl süre ik ehliyetinin alınmasına ilişkin ilam, sanığın tüm aramalara rağmen adresinin bulunamadığı, ilamımda sanığa tebliğ edilememiş olması nedeni ile karar özetinin 7201 sayılı Yasanın ilgili maddeleri uyannca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilanın yapılacağı tarihten 15 günlük süre sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur Şanlıurfa Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/ sayılı Yasanın 13/1 maddesine muhalefet suçundan sanık Şanlıurfa İli Suruç İlçesi Uysallı Köyü nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İli Emniyet Caddesi Özmodanlı Apt. altındaki iş yerinde faaliyet gösteren Mehmet ve Hanım oğlu, 1970 doğumlu Nedim Önkol'un adresini terk etmesi nedeniyle, CMUK.nun 225 maddesi gereğince iş bu ilanın yayınlanarak; 3167 sayılı Yasanın 13/1 maddesi gereğince ,-TL. Ağır para cezasını 10 gün içinde yatırması hususunun TCK.nun 119 maddesi gereğince ihtaratı ilanen tebliğ olunur

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Erdemli Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/593 K. No : 1998/837 Sarhoşluk suçundan sanık Şanlıurfa Merkez Eyübiye Mahallesi nüfusuna kayıtlı Muhammet ve Hatice'den olma 1975 D.lu, Hüseyin Alakuş hakkında mahkememizde yapılıp bitirilen yargılama sonunda; Mahkememizin 1998/593 esas 1998/837 karar ve 20/10/1998 günlü karan ile sanığa TCK.nun 571, maddesi gereğince 38O.OO0,-TL. hafif para cezasına mahkum edilmiş olup, uzun aramalara rağmen sanık bulunup karann kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri uyannca Resmi Gazete ile ilanen tebliğine İlanın yapıldığı tarihden itibaden 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına karar verildi E. No: 1998/129 K. No: 1998/933 Hırsızlık ve Hırsızlık malı bilerek satın almak suçundan sanık İçel Merkez Bahçe Mahallesi nüfusuna kayıüı Bahaddin ve Gülseren'den olma 1979 D.lu, Malik Ekinci hakkında mahkememizde yapılıp bitirilen açık yargılama sonunda; Mahkememizin 1998/129 esas 1998/933 karar ve 3/11/1998 günlü karan ile sanığa TCK.491/4, 59, 647 S.Y.4,6, maddeleri gereğince tecille ,-TL. ağır para cezasına mahkum edilmiş olup, uzun aramalara rağmen sanık bulunup karann kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 Sayılı Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri uyannca karann Resmi Gazete ile ilanen tebliğine, İlanın yapıldığı tarihden itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşmiş sayılmasına karar verildi Gazipaşa Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/122 K. No: 1999/88 Müessirfiil suçundan Denizli Çivril-Beyköy K.N.kayıtlı halen Alanya Kestel adresinde oturan Nurullah ve Güldane'den olma 1977 D.lu, sanık Önder Batır hakkında mahkememizce 13/4/1999 tarih 1998/122 esas 1999/88 karar sayılı ilam ile TCK-456/4, 456/4, TCK-72 maddesi gereğince ,-TL. APC sıyla mühkim edildiği, 647 S.K.nun 6. maddesi gereğince cezasının ertelendiği, sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligatın yapılamadığından; 7201 sayılı Tebligat Kanunun maddeleri gereğince tebligatın Resmi Gazete üe ilanen yapılmasına, ilan tarihinden itabaren 1 ay sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair 6/12/1999 günü karar verildi E. No: 1999/50 K. No : 1999/ sayılı Kununa muhalefet suçundan sanık Yaşar ve Dilber'den olma 1962 D.lu, Ferman Çelikkıran Kocaeli-Kandıra İlçesi Sagalı Köyün nüfusuna kayıtlı olup, Derince Esentepe Mahallesi Aslal Sokak No: 26 adresinde oturur, mahkememizce 29/4/1999 tarih 1999/50 esas 1999/100 karar sayılı ilam ile 2918 sayılı Kanunun 36/2, TCK-119/5,647-S.K.nun 4, TCK.nun 72 maddesi gereğince ,-TL. HPC sı ile mahkum edildiği, sanığın bütün aramalara rağmen bulunamaması nedeniyle tebligat yapılamamış olmakla; 7201 sayılı Kanunun 28,29,30 ve 31 maddeleri gereğince tebligatın Resmi Gazete ile ilan yapılmasına, ilan tarihinden itibaren 1 ay sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair 6/12/1999 günü karar verildi

19 27 Aralık Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 19 Soma Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/329 K. No: 1999/ S.K.M. suçundan mahkememizin 19/7/1999 tarihli karan ile 119/5, 647 4/ maddesi uyannca ,-TL. hükümlü aşağıda açık kimliği yazılı sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye karann ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. Sanık : İbrahim Soysal - Adem ve Azize den olma. 15/3/1965 D.lu. Mardin Derik İlçesi Göktaş Köyü Nüf. kayıtlı olup E. No: 1999/110 K. No: 1999/ S.K.M. suçundan mahkememizin 16/6/1999 tarihli karan ile 2918 S.K. 51/2A maddesi uyannca ehliyetinin bir ay süreyle geri alınmasıyla hükümlü aşağıda açık kimliği yazılı sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden7201 sayıhtebligat Kanunun 29. maddesi gereğince adı geçen hükümlüye karann ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğine, hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı, ilan ücretinin kendisinden alınacağı ilan olunur. Sanık : Tahsin Gazi - Halim ve Hayriye'den olma D.lu İzmir/Bornova İlçesi Ünüz Mah. Nüf. kayıtlı Bor Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/127 K. No : 1999/269 7/5/1999 tarihinde 2918 sayılı Yasanın 48/5 maddesine muhalefet etmek suçundan Niğde İli Bor İlçesi Karanlıkdere Köyü Nüf. kayıtlı, 10/2/1972 D.lu Mehmet ve Ferdane'den olma Ramazan Çığlı'nın Mahkememizin 7/5/1999 tarih ve 1999/63 esas 1999/134 karar sayılı ilamı ile sanığın eyleminin 2918 sayılı Yasanın 48/5 maddesi gereğince alkollü araç kullandığından dolayı ehliyetinin 3 Ay Süre ile Geri Alınmasına karar yerilmiş olup sanığın yokluğunda verilen işbu ilam sanığın bütün aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş adresi saptanamamış bu nedenle karar özetinin 7201 sayılı Yasanın İlgili Maddeleri uyannca Resmi Gazete'de ilanen tebliğine ilan yapılacağı tarihten 15 gün sonrada tebliğin yapılmış sayılacağının ilanen tebliğ olunur Bayındır Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No: 1998/435 K. No: 1999/9 Sanık : Hamza Zorbay, Gazi oğlu Feride'den olma Tarsus 23/2/1976 D.lu İlçel Tarsus Polatlı Köyü Nüf. kayıtlı. Sanık hakkında 2918 SK. 36 Mad. muhalefet suçundan mahkememize açılan kamu davasında yapılan yargılama sonunda; Sanık Hamza Zorbay'm atılı 2918 SK. 36. Mad. muhalefet suçundan eylemine uyan 2918 SK. 36/3, ve ek 3, TCK. 119, 647 SK. 4 Mad., TCK. 72. Mad. gereğince birleştirilerek TL. yargılama masrafının sanık Hamza Zorbay'dan alınmasına karar verilmiş, verilen karar sanığa adreste tebliğ edilememiş, yapılan zabıta araştırmasıyla da bulunamamıştır SK. 28 Mad. ve devamı maddeleri gereğince karann Resmi Gazete'de yayımı ile tebliğine, ilandan itibaren 15 gün sonra hükmün kesinleşeceğine ilan masraflarının sanıktan alınmasına, ilanın bir suretinin Mahkeme İlan Tahtasına asılmasına. Evrak üzerinde karar verilerek tebliğ yerine ilan olunur

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 27 Aralık Sayı: Edremit Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1999/545 K.No : 1999/571 Sanık : Ahmet Çetmeli, Mehmet ve Safiye oğlu 1949 D.lu Kastamonu Merkez İsmailbey Mah. Nüf. kayıtlı Akçay Mah. Güneş Cad. 1. Sok. Yalçın Apt. No: 32 de oturur. Suç : Karayolları Trafik Kan. Muh. Suç Tarihi : 26/7/1999 Karar Tarihi: 21/9/1999 Sanık hakkında 2918 S.Y. 36, TCK. 119, 647 S.Y. 4, TCK. 72. Mad. gereğince TL. Hafif Para Cezasının tahsiline dair hüküm tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur E. No : 1999/470 K. No : 1999/648 Sanık : Muharrem Uysal, Ahmet ve Akile oğlu 1972 D.lu Edremit Bostancı Köyü Nüf. kayıtlı Gaziilyas Mah. Dede Çıkmazı 1. Geçit No: 32 de oturur. Suç : Hırsızlık Suç Tarihi : 27/6/1998 Karar Tarihi: 5/10/1999 Sanık hakkında TCK. 491/ilk, 61/1, 522/1, 647 S.Y. 4. Mad. gereğince verilen TL. A.P.C.nın ertelenmesine dair karar tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin Resmi Gazete'de ilanen tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra hükmün tebliğ edilmiş sayılacağı ve kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur E. No : 1998/892 K. No : 1999/284 Sanık : Muharrem Uysal, Ahmet ve Akile oğlu 1972 D.lu Edremit Bostancı Köyü Nüf. kayıtlı Gaziilyas Mah. Dede Çıkmazı 1. Geçit No: 32 de oturur. Suç Tarihi : 17/6/1998 Karar Tarihi: 4/5/1999 Sanık hakkında TCK. 491/4, 61/1, 81/2 Mad. gereğince 4 ay 20 gün hapis cezasına dair hüküm tüm aramalara rağmen bulunamadığından tebliğ edilememiş olup, hüküm özetinin Resmi Gazete'de ilanına, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur Sarayköy Sulh Ceza Hakimliğinden : E. No : 1998/187 K. No : 1998/334 Davacı Sanık : K.H. : Mehmet Köroğlu - İsmail ve Şükrüye oğlu, Sarayköy -18/10/1961 D.lu, Sarayköy Hasköy Köyü Nüf. kayıtlı, Sarayköy Aşağı Mah. Mithatpaşa Cad. No: 51'de oturur. Suç : Sürücü Belgesiz Araç Kullanmak Suç Tarihi : 13/7/1998 Sanığın eylemine uyan 2918 SY. 36, TCK. 119/5, 647 SY. 4, TCK. 72 maddelerinden ,-TL.sı hafif para cezasına mahkum olduğu, sanık hakkındaki gıyabi hüküm kararının bugüne kadar bulunamadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilanen tebliğ olunur

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-26/9/2013-28777)

Detaylı

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ

YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ YARDIM TOPLAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik

Detaylı

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 27.12.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23919 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2860

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU 5871 YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YARDIM TOPLAMA KANUNU. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YARDIM TOPLAMA KANUNU Kanun Numarası : 2860 Kabul Tarihi : 23/6/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/6/1983 Sayı : 18088 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 438 Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Mart 1983 PAZARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 28 Mart 1983 PAZARTESİ Sayı: 18001 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ

Detaylı

Yardım Toplama Kanunu

Yardım Toplama Kanunu Yardım Toplama Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 25.6.1983 Sayı : 18088) Kanun No. 2860 Kabul Tarihi : 23. 6. 1983 BIR'ÎNCİI BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; yardım toplamaya yetkili

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Ocak 1992 PERŞEMBE. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Ocak 1992 PERŞEMBE Sayı : 21099 Mükerrer YASAMA BÖLÜMÜ Kanun 2972 Sayılı Mahallî İdareler

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Eylül 1995 CUMARTESİ. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Eylül 1995 CUMARTESİ Sayı : 22413 Mükerrer, YÜRÜTME VE IDARE BÖLÜMÜ 559 Sayılı nin Geçici

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Ekim 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29152 Mükerrer BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ BAŞBAKANLIK 17 Ekim

Detaylı

YARDIM TOPLAMA KANUNU

YARDIM TOPLAMA KANUNU Yardım Toplama Kanunu Derneklerin iş, işlem ve denetimi İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulacak Dernekler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak. 4970 Sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Genel Kadro ve

Detaylı

BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI

BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI BAĞIġ ve YARDIM TOPLAMA USUL VE ESASLARI ĠÇĠNDEKĠLER BağıĢ nedir? BağıĢ toplama mevzuatı BağıĢlar için düzenlenmesi gereken evraklar Yardım nedir? Yardım toplama mevzuatı Yardımlar için düzenlenmesi gereken

Detaylı

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı;

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ TURİZMİ TEŞVİK KANUNU NUN CEZAİ HÜKÜMLERİ 15 Ekim 2008 Sayı : 27025 Kültür ve Turizm Bakanlığından: TURİZMİ TEŞVİK KANUNUNUN CEZAİ HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27949 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi : 16.01.2005 R.G. Sayısı : 25702 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Yeminli Mali

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Dernekler Dairesi Başkanlığı GENELGE 2005/38

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Dernekler Dairesi Başkanlığı GENELGE 2005/38 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Dernekler Dairesi Başkanlığı Sayı : B050DDB0000007/1434-527 07/04/2005 Konu : Yardım Toplama İşlemleri GENELGE 2005/38 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu nda ve Yardım Toplama Esas

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

T.C. Resmî Gazete. 24 Eylül 1982 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 24 Eylül 1982 CUMA Sayı: 17822 2. MÜKERRER YÜRÜTME VE

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİK T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2016 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: Sayı : 29653 ÖĞRETİM

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek İhtisas Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir.

Tutanağın imzalanması MADDE 6 (1) Kararın uygulandığı kişiye aşağıdaki hususlarda bilgi verilir ve karar tutanağını imzalaması istenir. 27 Mayıs 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26888 TEBLİĞ İçişleri, Maliye ve Sağlık Bakanlıklarından: KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA AİT YER, ARAÇ, BİNA VE TESİSLERDE TÜTÜN ÜRÜNÜ TÜKETENLERE VERİLECEK İDARİ YAPTIRIM

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Sayfa 1 8 Ocak 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28522 Erciyes Üniversitesinden: YÖNETMELİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama

Detaylı

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE IĞDIR ÜNĠVERSĠTESĠ DĠPLOMA, DĠPLOMA EKĠVE DĠĞER BELGELERĠN DÜZENLENMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Iğdır Üniversitesi nde önlisans,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA DEFTERİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu uygulama esaslarının amacı; Atatürk

Detaylı

Anadolu Üniversitesinden:

Anadolu Üniversitesinden: Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 11 Ekim 2014 Sayı : 29142 Anadolu Üniversitesinden: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞI TÜRKLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Ekim 1999 CUMA- Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 8 Ekim 1999 CUMA- Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 8 Ekim 1999 CUMA- Sayı: 23840 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi T.C.

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Harran Üniversitesi

Detaylı

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı.

Yürürlük Tarihi: HRÜ Senatosunun tarih ve 2014/20 sayılı kararı. HARRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul ve esasların

Detaylı

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini,

YÖNETMELİK. a) A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 modülleri: Avrupa Konseyi ortak dil kriterlerini, 30 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27596 Yalova Üniversitesinden: YÖNETMELİK YALOVA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR)

TEBLİĞ MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) 13 Ocak 2017 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29947 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 54) (PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YURT DIŞI TEŞKİLÂTINA SÜREKLİ GÖREVLE ATANACAK PERSONELİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi : 24/02/2004 Sayısı: 25383 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Nisan 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı: 28619 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakülte ve enstitülerden mezun olanlara verilecek

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu usul

Detaylı

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Madde 1- Amaç: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu yönergenin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, eğitim ve öğretimleri süresince

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YAZ ÖĞRETİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Şehir Üniversitesinde uygulanacak yaz öğretimine ilişkin

Detaylı

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ

GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) TEBLİĞ Genelge : 2016/21 24.05.2016 GENELGE (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama; 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın

Detaylı

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

16 Ağustos 2016 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 16 Ağustos 2016 Sayı : 29803 RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 YÖNETMELİKLER Ahi Evran Üniversitesinden: AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL VE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ 1 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1)

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2003/1) (9 Nisan 2003 tarih ve 25074 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 26453 Resmi Gazete Tarihi: 05.03.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26453 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER Sayı : 28711 Mükerrer ANKARA

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KABUL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 26.11.2013/201-1 SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN DENETİM ESASLARI VE TUTACAKLARI DEFTERLER İLE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ SİCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Yönetmelikte sendika ve konfederasyonların

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı Enstitülerde lisansüstü (tezsiz

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 30 Mart 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28249 YÖNETMELİK İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953

Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 Resmi Gazete Tarihi: 31.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26953 ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA NAKLEN VEYA AÇIKTAN YAPILACAK ATAMALARDA UYGULANACAK MERKEZİ SINAV İLE GİRİŞ SINAVLARINA İLİŞKİN

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 9333 CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5320 Kabul Tarihi : 23/3/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/3/2005 Sayı : 25772 (M.) Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, SERTİFİKA, GEÇİCİ MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, SERTİFİKA, GEÇİCİ MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, SERTİFİKA, GEÇİCİ MEZUNİYET VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Hacettepe Üniversitesi ne bağlı fakülte,

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN ATAMA YÖNERGESİ Senato : 03 Mart 2010 / 4 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNA NAKLEN VEYA AÇIKTAN BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096

TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 TİCARİ PLAKALARIN VERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA KARAR KARAR SAYISI : 86/10553 RESMİ GAZETE TARİHİ :03-05-1986/19096 KARAR SAYISI : 90/390 RESMİ GAZETE TARİHİ :27-06-1990/20561 KARAR SAYISI

Detaylı

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 14.11.2013, Sayısı: 28821 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (GUZEM): Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini, 18 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28711 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği 09 Ekim 2005 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25961 İçişleri Bakanlığından: İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5320 Kanun Kabul Tarihi: 23/03/2005 Yayımlandığ Resmi Gazete No: 25772 Mükerrer Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 31/03/2005

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı:71/2007. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 2 Temmuz 2007 tarihli Yetmişaltıncı Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan,, Şans Oyunları Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE KAFKAS ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ, GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Kafkas Üniversitesi nin ilgili eğitim - öğretim ve

Detaylı