AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU"

Transkript

1 AKADEMÝK PERSONEL VE LÝSANSÜSTÜ EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (ALES) 2007 SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara

2 Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES) ile ilgili baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi esaslarýný belirlemek üzere T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) tarafýndan hazýrlanan bu kýlavuzun basýmý, daðýtýmý ve uygulanmasý Yükseköðretim Genel Kurulunun tarih ve sayýlý kararý ile kabul edilmiþtir. BAÞVURMA SÜRESÝ : Bankaya Ücret Yatýrma : 24 Eylül - 8 Ekim 2007 Baþvurma : 26 Eylül - 10 Ekim 2007 SINAV TARÝHÝ VE SAATÝ : 18 Kasým 2007, BAÞVURU EVRAKI ÜCRETÝ BAÞVURU HÝZMETÝ ÜCRETÝ SINAV ÜCRETÝ : 2,00 YTL (Kýlavuz: 1,50 YTL, Satýþ Hizmeti Ücreti: 0,50 YTL) : 3,00 YTL : 40,00 YTL DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan bütün ücretlere KDV dahildir. Baþvurusunu yapmayan, baþvurusu geçersiz sayýlan, sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkarýlan, sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan, ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Bu kýlavuzda yer alan ücretlerin dýþýnda baþvuru merkezlerine ve bankalara, baþka bir ad altýnda, herhangi bir ücret ödenmeyecektir. ADRESÝMÝZ Merkezimizi bir bütün olarak ilgilendiren resmi, özel ve genel yazýlar için: ÖSYM Baþkanlýðý Bilkent- ANKARA ÖSYM Ýnternet Adresi: Baþvurma, sýnav ve sýnav sonuçlarý konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için: ÖSYM Baþkanlýðý (SHB) Bilkent- ANKARA Telefon Numarasý: (312) (Çok Hatlý Santral) ÖSYM Ýstanbul Üsküdar Bürosu Hakimiyet-i Milliye Cad. No: 83 Üsküdar-ÝSTANBUL DÝKKAT: Bu kýlavuzda yer alan kurallar, Kýlavuzun yayým tarihinden sonra yürürlüðe girebilecek yasama, yürütme ve yargý organlarý ile Yükseköðretim Kurulu kararlarý gerekli kýldýðý takdirde deðiþtirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafýndan belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

3 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Sayfa 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR BAÞVURMA Baþvurma Ýþlemi Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Baþvurma Ýþleminin Tamamlanmasý Baþvurunun Yapýlamayacaðý Veya Geçersiz Sayýlacaðý Durumlar Baþvurusu Geçerli Adaylara Gönderilecek Belgeler SINAV Sýnavýn Kapsamý Sýnava Girerken Adayýn Yanýnda Bulundurmasý Gereken Belgeler Sýnavýn Uygulanmasý Sýnavda Uyulmasý Gereken Kurallar Puanlama Sýnav Sonuçlarýnýn Bildirilmesi... 6 TABLO-1. Mezun Olacaðý/Olduðu Üniversite... 7 TABLO-2. Mezun Olacaðý/Olduðu Lisans Programý ADRES DEÐÝÞÝKLÝÐÝ DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ/GENEL AMAÇLI DÝLEKÇE ÖRNEÐÝ

4 1. GENEL BÝLGÝLER, TEMEL ÝLKE VE KURALLAR Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES): 78 sayýlý Yükseköðretim Kurumlarý Öðretim Elemanlarý Kadrolarý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayýlý Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarýnca, yükseköðretim kurumlarýnda öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim elemaný dýþýndaki kadrolardan naklen atamalarda, ülkemizde lisansüstü eðitime giriþte, yurt dýþýna lisansüstü eðitim için gönderilecek adaylarýn seçiminde, ilgili kurumlarýn kullanacaklarý puanlarý veren bir sýnavdýr. Sýnavda alýnan puanlar, adaylara Sýnav Sonuç Belgesiyle duyurulacak ve istenildiðinde yukarýda sayýlan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafýndan verilecektir. Bu kýlavuz, sýnava baþvurma, sýnavýn uygulanmasý ve sýnav sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi esaslarýný kapsamaktadýr. 1.1 Sýnav, yýlda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapýlacaktýr. 1.2 Sýnava, bir lisans programýndan mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programýný bitirenler ile denklik belgesi almýþ olmak kaydýyla yurt dýþýnda lisans eðitimi görmüþ olanlar baþvurabilirler. 1.3 Sýnavda sayýsal ve sözel bölümden oluþan Yetenek Testleri yer alacaktýr. 1.4 Sýnav sonuçlarý iki yýl süre ile geçerlidir. 18 Kasým 2007 tarihinde yapýlacak sýnavýn sonuçlarý, 2009 Aralýk ayýnýn sonuna kadar geçerli olacaktýr. 1.5 Yükseköðretim kurumlarýnda öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan veya öðretim elemaný dýþýndaki kadrolardan naklen atanabilmek için, alanýndaki puan türünde yüz üzerinden yetmiþ puan alan adaylar baþarýlý sayýlýrlar. Baþarýlý olan adaylar, 657sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun 48. maddesindeki þartlarý taþýmalarý, yükseköðretim mevzuatý ve Yükseköðretim Kurulu kararlarý açýsýndan engel hallerinin bulunmamasý kaydýyla, usul ve esaslarý Devlet üniversiteleri ve yüksek teknoloji enstitüleri senatolarý, vakýf yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili organlarýnca belirlenecek giriþ sýnavlarýna baþvurabilirler. Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, bu sýnavdan muaf tutulmak suretiyle yükseköðretim kurumlarýnca yapýlacak giriþ sýnavlarýna baþvurabilirler. Týpta uzmanlýk eðitimine hak kazananlarýn araþtýrma görevlisi kadrosuna atanmalarýnda, bu sýnav ile yükseköðretim kurumlarýnca yapýlacak giriþ sýnavlarýna katýlma þartý aranmaz. Meslek yüksekokullarýnýn Yükseköðretim Kurulu tarafýndan belirlenecek uzmanlýk alanlarýna açýktan ya da naklen atanacak öðretim görevlileri merkezi sýnavdan muaftýr. Bu statüde meslek yüksekokullarýna atananlar, meslek yüksekokullarýnýn uzmanlýk alanlarý dýþýndaki üniversitelerin ya da yüksek teknoloji enstitülerinin bir birimine görevlendirilemez ve atanamazlar. 1.6 Bütün yükseköðretim kurumlarý lisansüstü programlarýna öðrenci seçme ve yerleþtirme iþlemlerinde bu sýnavýn sonuçlarýný kullanacaklardýr. Adaylarýn sýnavdan, baþvurduðu lisansüstü programýn puan türünde en az 55 (lisans diplomasýyla doktora veya sanatta yeterlik programýna baþvuracaklar için 70) puan almalarý gerekmektedir. Yükseköðretim kurumlarý lisansüstü programlarýna öðrenci seçiminde Sýnav puanýnýn, % 50'den az olmamak koþuluyla, ne kadar aðýrlýkla deðerlendirmeye alýnacaðýný adaylara duyuracaklardýr. Yükseköðretim kurumlarý seçme iþlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanlarý ön eleme amacýyla veya kendi yapacaklarý sýnavýn bir parçasý olarak da kullanabileceklerdir. Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alýnacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öðrencilerinden ALES'e girmiþ olma koþulu aranmaz, ALES sonuçlarý deðerlendirmeye tabi tutulmaz. 1.7 Yükseköðretim kurumlarýnýn öðretim elemaný ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla, lisansüstü öðrenimi görmek üzere yurt dýþýna gönderilecek adaylarýn seçiminde de bu sýnavýn sonuçlarý kullanýlacaktýr. Bu yolla yurt dýþýnda lisansüstü öðrenim görmek isteyen adaylarýn bu sýnava girmeleri zorunludur. Mecburi hizmet yükümlülüðü olmaksýzýn, kendi imkanlarýyla yurt dýþýnda lisansüstü öðrenim göreceklerin bu sýnava girme zorunluluðu bulunmamaktadýr. 1.8 Bazý kamu kurum ve kuruluþlarý, yurt dýþýnda lisansüstü öðrenim görecek öðrencilere burs verirken bu sýnavýn sonuçlarýndan yararlanmaktadýrlar. Yurt dýþýndaki öðretim kurumlarý lisansüstü öðrenim görmek üzere kendilerine baþvuran adaylardan ülkemizde yapýlmýþ bir sýnavýn sonuçlarýný da istedikleri takdirde, adaylar bu sýnavýn sonuç belgelerini bu kurumlara verebileceklerdir. 1.9 Yurt içindeki ve yurt dýþýndaki kurumlar istedikleri takdirde amaçlarý doðrultusunda bu sýnavýn sonuçlarýný kullanabilirler Sýnav, 18 Kasým 2007 tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakýr, Edirne, Elazýð, Erzurum, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Ýstanbul, Ýzmir, Kahramanmaraþ, Kars, Kayseri, Kýrýkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muðla, Niðde, Sakarya, Samsun, Sivas, Þanlýurfa, Tokat, Trabzon, Van ve Zonguldak illeri ile Lefkoþa'da yapýlacaktýr. Sýnav saat 09.30'da baþlayacak ve her bir bölümü için cevaplama süresi 90 dakika (1,5 saat) olacaktýr. 1

5 1.11 Sýnavda çoktan seçmeli sorulardan oluþacak testler uygulanacak, cevaplar cevap kâðýdýna iþaretlenecek, cevap kâðýtlarý ÖSYM'de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla deðerlendirilecektir. Soru kitapçýðý üzerindeki iþaretlemeler dikkate alýnmayacaktýr. Sýnav sonuçlarý, adaylarýn adreslerine postalanacaktýr Bir adayýn sýnavýnýn geçerli sayýlarak cevap kâðýdýnýn deðerlendirilebilmesi için, sýnava, Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinde yazýlý olan salonda girmesi ve sýnavda bu belgeyi görevlilere teslim etmiþ olmasý, kopya eylemine karýþmamýþ olmasý, cevap kâðýdýna T.C. Kimlik Numarasýný doðru olarak yazýp kodlamasý, kullandýðý soru kitapçýðýnýn türünü cevap kâðýdýna doðru olarak iþaretlemiþ olmasý, cevaplarýný soru kitapçýðýna deðil, cevap kâðýdýna iþaretlemiþ olmasý, soru kitapçýðýný ve cevap kâðýdýný eksiksiz olarak sýnav görevlilerine teslim etmesi, diðer sýnav kurallarýna uymasý (Bk. 3.4) zorunludur. Bu kurallara uymayan adaylarýn sýnavlarý iptal edilir Baþvurusu geçersiz sayýlan; sýnava girmeyen veya giremeyen, sýnava alýnmayan veya sýnavdan çýkartýlan; sýnavda baþarý saðlayamayan veya sýnavý geçersiz sayýlan; ücret gerektirmeyen bir iþlem için ücret yatýran, ayný iþlem için birden fazla ödeme yapmýþ olan adaylarýn ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alýnan sýnav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez Sýnava baþvuran adaylardan Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler, 15 Kasým 2007 Perþembe gününden itibaren sýnavýn yapýlacaðý merkezlerdeki ÖSYM Sýnav Merkezi Yöneticiliklerine baþvurarak bu belgelerini 3,00 YTL ödeyerek çýkartabilirler Sýnav Sonuç Belgesini yeniden çýkartmak isteyen adaylar, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" veya fotokopisi kullanarak ÖSYM'ye baþvurabilirler. Bu dilekçenin iþleme konabilmesi için adaylarýn, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler-Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 3,00 YTL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir Sýnav sonuçlarýnýn incelenmesini isteyen adaylar, Sýnav Sonuç Belgelerinin gönderildiði tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, bu kýlavuz ekindeki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" veya fotokopisi ile ÖSYM'ye baþvurabilirler. Süre hesabýnda ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayýn dilekçesi üzerine bastýðý tarih damgasý ve numara esas alýnýr. Bu adaylarýn inceleme masraflarý karþýlýðý, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankasý Güvenevler- Ankara Þubesindeki numaralý hesabýna 5,00 YTL yatýrmalarý ve bu ücreti yatýrdýklarýný gösteren Banka Dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir. Sýnav evraký ÖSYM'de sýnav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandýktan sonra imha edilir Engelli olan veya saðlýk sorunu bulunan adaylarýn, bu durumlarýný gösteren bir saðlýk raporunu, Aday Bilgi Formuna ekleyerek baþvuru sýrasýnda görevliye teslim etmeleri gerekmektedir. Baþvurusunu internet aracýlýðýyla kendisi yapacak adaylarýn da saðlýk raporunu baþvuru süresi içerisinde, Aday Bilgi Formu veya bu kýlavuzdaki "Genel Amaçlý Dilekçe Örneði" ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrmalarý gerekir.okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaþýk þekillere dayalý sorular sorulmayacak, bu adaylar ile ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/iþaretleyici verilecektir. 2. B A Þ V U R M A 2.1 BAÞVURMA ÝÞLEMÝ Baþvurular elektronik ortamda alýnacaktýr. Bu konuda adaylarýn izleyeceði yol aþaðýda maddeler halinde açýklanmýþtýr: a) Kýlavuzun edinilmesi Sýnava katýlmak isteyen adaylar, üniversite rektörlüklerinde bulunan baþvuru merkezlerinden 2007-ALES Sonbahar Dönemi Kýlavuzu ile Aday Bilgi Formundan oluþan baþvuru evrakýný, 2,00 YTL karþýlýðýnda 24 Eylül - 10 Ekim 2007 tarihleri arasýnda alacaklardýr. Baþvuru merkezleri ÖSYM'nin internet adresinden öðrenilebilir. b) Baþvurularýn nasýl yapýlacaðýnýn belirlenmesi Baþvurular aþaðýda belirtildiði þekilde yapýlacaktýr: 2006-LES veya 2007-ALES'e baþvurmuþ olan adaylar baþvurularýný, bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla kendileri yapacaklardýr. Bu dönemlerde LES'e veya ALES'e baþvurmamýþ adaylar baþvurularýný baþvuru merkezleri aracýlýðýyla yapacaklardýr. Baþvurusunu bir baþvuru merkezinde yapmasý gereken adaylardan sürekli yurt dýþýnda bulunma ya da hastalýk, tutukluluk gibi bir nedenle baþvuru merkezine gitmesi mümkün olmayanlar baþvurularýný postayla yapacaklardýr. c) Baþvuru için randevu alýnmasý Baþvurusunu baþvuru merkezinde yapacak adaylarýn randevu almalarý gerekir. Randevunun baþvurunun yapýlacaðý Baþvuru Merkezinden alýnmasý zorunludur. Randevu kýlavuzun edinildiði gün alýnabileceði gibi daha sonraki bir günde de alýnabilir. Randevu adayýn bir yakýný tarafýndan da alýnabilir. 2

6 d) Sýnav ücretinin yatýrýlmasý Adaylar sýnav ücretini (40,00 YTL) 24 Eylül - 8 Ekim 2007 tarihleri arasýnda ilgili banka þubelerine yatýracaklardýr. Adaylarýn, sýnav ücretini yatýrmalarý için ilgili banka þubesine gidip T.C. Kimlik Numarasý ile Ad ve Soyad bilgilerini vermeleri yeterli olacaktýr. Uyruðu T.C. olmayan adaylar ÖSYM'nin Ýnternet sayfasýndaki "Y.U.Numara Edinme" baþlýklý alandan aldýklarý numarayý T.C. Kimlik Numarasý olarak kullanacaklardýr. Adaylar, sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösteren banka dekontunu almayý unutmamalýdýrlar. Sýnav ücretinin yatýrýldýðý gün ile baþvuru iþleminin gerçekleþtirileceði gün arasýnda en az iki gün bulunmasý gerekmektedir. Bu kurala uymayanlarýn baþvuru iþlemi gerçekleþtirilemeyeceði için adaylarýn ücretlerini zamanýnda yatýrmalarý önem taþýmaktadýr. Bireysel olarak internet aracýlýðýyla baþvuru yapacak adaylar için de bu kural geçerlidir. e) Aday Bilgi Formunun Doldurulmasý Adaylarýn, Aday Bilgi Formunu bu Kýlavuzun "ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesindeki açýklamalara uygun olarak doldurmalarý gerekmektedir. f) Aday Bilgi Formunun Teslim Edilmesi Baþvurularýný baþvuru merkezinde yapacak olan adaylar randevu aldýklarý gün ve saatte baþvuru merkezine bizzat giderek baþvuru iþlemini tamamlatacaklardýr. Baþvuru sýrasýnda: Ekinde ÖSYM'ye ulaþtýrýlacak rapor vb. belge bulunan Aday Bilgi Formlarý ekleriyle birlikte görevliler tarafýndan teslim alýnacaktýr. Ekinde hiç bir belge bulunmayan Aday Bilgi Formlarý (baþvurularýný internet aracýlýðýyla kendileri yapacak adaylar da dahil) adaylarda kalacaktýr. Baþvuru iþlemini mektupla yapacak adaylar ise Aday Bilgi Formu ve eklerini saðlam bir zarf içine koyduktan sonra süresi içinde ÖSYM'ye postayla gönderecekler ya da elden teslim edilmesini saðlayacaklardýr. 2.2 ADAY BÝLGÝ FORMUNUN DOLDURULMASI Aday Bilgi Formundaki bilgi alanlarýnýn doldurulmasýna iliþkin açýklamalar aþaðýda sýrasýyla verilmiþtir. Bu açýklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma iþlemine geçilmelidir. Yapýlacak yanlýþlýklardan doðacak sonuçlarýn bütün sorumluluðu adaylara aittir. Formun doldurulmasý, baþvuru iþleminin kolay ve yanlýþsýz yapýlmasýna yardýmcý olacaðý için bu forma yazýlan yazýnýn okunaklý olmasý gereklidir. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarýna, adayýn nüfus cüzdanýnda yer alan bilgiler deðiþtirilmeden, kýsaltma yapýlmadan büyük harflerle yazýlacaktýr. 1. T.C. KÝMLÝK NUMARASI T.C. vatandaþlarý bu bilgi alanýna 11 rakamdan oluþan T.C. Kimlik Numarasýný yazacaklardýr. K.K.T.C. uyruklu, yabancý uyruklu ve uyruksuz adaylar T.C. Kimlik Numarasý yerine kullanacaklarý 11 rakamdan oluþan tanýtým numarasýný edinmek için ÖSYM Ýnternet sayfasýndaki "Y.U.Numara Edinme" baþlýklý alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluþan numarayý Aday Bilgi Formuna yazacaklardýr. 2. ADI 3. SOYADI 4. BABA ADI 5. ANNE ADI 6. DOÐUM TARÝHÝ 7. CÝNSÝYETÝ 8. DOÐUM YERÝ 9. NÜFUSA KAYITLI OLDUÐU ÝL/ÝLÇE 10. UYRUÐU T.C. uyruklular, uyruðundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaþlýðýndan izin ile ayrýlanlar ve bunlarýn kanuni mirasçýlarý (Pembe Kart sahipleri) ve Bulgaristan dan göç yoluyla gelmiþ Türk soylular T.C. seçeneðini; Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruðundan biri KKTC olan çift uyruklular K.K.T.C. seçeneðini (Uyruðundan biri KKTC, diðeri T.C. olanlar T.C. seçeneðini iþaretleyeceklerdir.); Türk soylu yabancýlarýn Türkiye'de meslek ve sanatlarýný serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluþ ve iþ yerlerinde çalýþabilmelerine iliþkin 2527 sayýlý Kanunun kapsamýnda bulunanlar 2527 Sayýlý Kanun Kapsamýnda Bulunanlar seçeneðini; yabancý uyruklular, hiçbir devletin uyruðunda olmayanlar ve mülteciler Yabancý Uyruklular seçeneðini iþaretleyeceklerdir. 11. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU ÜNÝVERSÝTE Bu alana, mezun olunacak/olunan üniversitenin adý ve Tablo-1'deki kodu yazýlacaktýr. 12. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU LÝSANS PROGRAMI Bu alana, mezun olunacak/olunan lisans programýnýn adý ve Tablo-2'deki kodu yazýlacaktýr. Yükseköðretim programý adlarýnda yýldan yýla deðiþiklik olabilmektedir. Bu nedenle adaylarýn kendi mezuniyet programlarýna en yakýn programý yazýp kodlamalarýnda yarar bulunmaktadýr. Mezuniyet programýnýn adýný bu tabloda bulamayan adaylar "Diðer" kodunu kullanacaklardýr. 13. SINAV MERKEZÝ TERCÝHÝ Bu alanda sýnava girilmek istenen merkezin adý ve kodu yazýlacaktýr. Sýnava girmek istediði merkezi yazmayan adaylar, herhangi bir sýnav merkezine atanýrlar. Adaylarýn atandýklarý sýnav merkezleri deðiþtirilmez. 3

7 010 Adana 351 Ýzmir-Güney 030 Afyonkarahisar (Konak/Balçova/ 061 Ankara-Altýndað-Mamak Buca/Gaziemir) 062 Ankara-Çankaya 352 Ýzmir-Kuzey 063 Ankara-Kuzey (Keçiören/ (Karþýyaka/ Yenimahalle/Etimesgut/Sincan) Bornova/Çiðli) 070 Antalya 360 Kars 090 Aydýn 380 Kayseri 100 Balýkesir 410 Kocaeli 140 Bolu 420 Konya 160 Bursa 430 Kütahya 170 Çanakkale 440 Malatya 200 Denizli 450 Manisa 210 Diyarbakýr 460 Kahramanmaraþ 220 Edirne 480 Muðla 230 Elazýð 510 Niðde 250 Erzurum 540 Sakarya 260 Eskiþehir 550 Samsun 270 Gaziantep 580 Sivas 310 Hatay 600 Tokat 320 Isparta 610 Trabzon 330 Mersin 630 Þanlýurfa 341 Ýstanbul-Kadýköy 650 Van 342 Ýstanbul-Üsküdar 670 Zonguldak 343 Ýstanbul-Beyoðlu 710 Kýrýkkale 344 Ýstanbul-Beyazýt 900 Lefkoþa 345 Ýstanbul-Avcýlar 14. SINAVA GÝRÝÞ AMACI Bu bilgi alanýnda sýnava giriþ amacýný belirten seçenek iþaretlenecektir. Birden fazla seçenek de iþaretlenebilir. 15. YAZIÞMA ADRESÝ Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi ile Sýnav Sonuç Belgesi bu adrese postalanacaðýndan adresin doðru ve eksiksiz olmasý önem taþýmaktadýr. Adres yurtdýþýndaysa il trafik kodu yerine KKTC için 90, Yurtdýþý için 91 yazýlacaktýr. 16. TELEFON NO Bu alana, adaya hemen ulaþýlabilecek telefon numarasý yazýlacaktýr. Adayýn telefonu yoksa veya yurtdýþýnda yaþýyorsa, adaya ulaþabilecek bir yakýnýnýn telefonu yazýlacaktýr. 17. E-POSTA ADRESÝ E-posta adresi yoksa bu alan boþ býrakýlacaktýr. 2.3 BAÞVURMA ÝÞLEMÝNÝN TAMAMLANMASI a) Baþvuru merkezinde yapýlacak baþvurular Randevu alýnan günde baþvuru merkezine gidildiðinde; Aday Bilgi Formunun eksiksiz ve doðru olarak doldurulmuþ olmasý, Sýnav ücretinin randevu gününden en az iki gün önce bankaya yatýrýlmýþ olmasý gerekir. Ayrýca adaylarýn; Fotoðraflý ve onaylý özel kimlik belgelerini de yanlarýnda bulundurmalarý gerekir. Baþvuru merkezi görevlisi tarafýndan Aday Bilgi Formundaki bilgilerle birlikte adayýn Web kamerayla alýnacak fotoðrafý da elektronik ortama aktarýlacaktýr. Bu fotoðrafýn cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf olmasý gerektiðinden, baþvuru merkezine giderken adaylarýn bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sýnav günü bu fotoðraftaki saç, býyýk, makyaj gibi tanýnmada önemli rol oynayacak görünüm özelliklerinde bir deðiþiklik bulunmamalýdýr. Sýnav günü, Salon Baþkanýnýn fotoðraftan adayýn kimliðini belirlemede güçlük çektiði takdirde, adayý sýnava almayabileceði göz önünde tutulmalýdýr. Baþvuru merkezi görevlisi adayýn bilgilerini ve fotoðrafýný elektronik ortama aktardýktan sonra yazýcýdan alacaðý "2007-ALES Sonbahar Dönemi Baþvuru Kayýt Bilgileri" adlý belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi kontrol edecek, bilgiler doðru ise belgeyi imzalayýp, görevliye onaylamasý için geri verecektir. Onaylanmýþ fotoðraflý belge görevliden alýnmalý ve sýnavýn bütün aþamalarýnda gerekli olacaðýndan saklanmalýdýr. Bu aþamadan sonra yapýlacak her türlü deðiþiklik istekleri doðrudan ÖSYM'ye yapýlmak zorundadýr. Baþvuruda 3,00 YTL olan Baþvuru Hizmeti Ücreti de adaylar tarafýndan ödenecektir. b) Ýnternet ile bireysel baþvurular 2006-LES veya 2007 ALES'e baþvurmuþ olan adaylar baþvurularýný bireysel olarak Ýnternet aracýlýðýyla yapacaklardýr. Bu durumdaki adaylarýn sýnav ücretini yatýrdýktan en az iki gün sonra ÖSYM'nin Ýnternet adresinde "2007-ALES Sonbahar Dönemi Kayýt" baþlýklý alana girmeleri ve buradaki açýklamalar doðrultusunda þifre alarak mevcut bilgilerini kontrol etmeleri ve gerekli olanlarý deðiþtirerek baþvurularýný tamamlamalarý gerekir. Baþvuru iþlemi tamamlandýktan sonra Aday Baþvuru Kayýt Bilgileri dökümünü yazýcýdan alýp kontrol etmeleri ve bu belgeyi saklamalarý gerekir. c) Postayla baþvurular Baþvuru süresince hastalýk, tutukluluk, yurt dýþýnda bulunma (eðitim, tedavi vb.) sebebiyle bir baþvuru merkezine gitmesi mümkün olamayan adaylar baþvuru süresi içerisinde aþaðýdaki belgeleri bir zarfta ÖSYM'ye gönderebilirler veya elden teslim ettirebilirler. Doldurulmuþ 2007-ALES Sonbahar Dönemi Aday Bilgi Formu Hastalýk, tutukluluk, yurt dýþýnda bulunma vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmi bir belge 4

8 Son üç ay içerisinde cepheden, baþý açýk, adayý kolaylýkla tanýtabilecek þekilde çekilmiþ bir fotoðraf (Bu niteliklere uymayan fotoðraf yapýþtýran adaylarýn baþvurularý kabul edilmeyecektir.) Fotoðraflý ve onaylý bir kimlik belgesinin (nüfus cüzdaný, ehliyet, pasaport vb.) onaylý bir örneði Sýnav ücretinin yatýrýldýðýný gösterir banka dekontu 2.4 BAÞVURUNUN YAPILAMAYACAÐI VEYA GEÇERSÝZ SAYILACAÐI DURUMLAR Aday Bilgi Formundaki bilgiler tam olarak yazýlmamýþsa, bilgilerde eksiklik ya da tutarsýzlýk varsa ya da baþvuru, baþvurma için tanýnan süre içinde, Baþvuru Merkezlerine yapýlmayarak Aday Bilgi Formu ÖSYM'ye gönderilmiþse, baþvurular yapýlamayacak veya geçersiz sayýlacaktýr. Aday Bilgi Formundaki bilgilerin gerçeðe uygun olarak yazýlmasýndan aday sorumludur. 2.5 BAÞVURUSU GEÇERLÝ ADAYLARA GÖNDERÝLECEK BELGELER Sýnava girilecek bina ve salonu gösteren 2007-ALES Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi sýnavdan önce adaylarýn adreslerine gönderilecektir. 3. S I N A V Sýnav 18 Kasým 2007 Pazar günü saat 9.30'da yapýlacaktýr. Sýnavda adaylara sayýsal ve sözel bölümden oluþan yetenek testleri uygulanacaktýr. Sýnav Türkçe olacaktýr. Her bölüm ayrý bir kitapçýk halinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarýný tek cevap kâðýdýna iþaretleyeceklerdir. Her bölüme ait soru kitapçýklarý farklý türde basýlacaktýr. Farklý türdeki soru kitapçýklarýnda sorular birbirinin tamamen ayný olacak ancak, sorularýn sýralanýþý deðiþebilecektir. Bu nedenle, her soru kitapçýðý türünün cevap anahtarý farklý olacaktýr. Soru kitapçýðý türü, kitapçýðýn üzerinde ve iç sayfalarýnda büyük harflerle yazýlý olacaktýr. 3.1 SINAVIN KAPSAMI Sýnav, sayýsal ve sözel bölümden oluþacaktýr. Sýnavýn sayýsal bölümünde 40'ar sorudan oluþan iki test (Sayýsal-1 ve Sayýsal-2 Testleri);sözel bölümünde ise 80 sorudan oluþan bir test (Sözel Testi) yer alacaktýr. Bütün adaylar her üç testi de cevaplayacaklardýr. Sayýsal-1 ve Sayýsal-2 Testleri adaylarýn sayýsal ve mantýksal akýl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluþacaktýr. Sayýsal-2 Testindeki sorularýn, Sayýsal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olmasý planlanmaktadýr. Sözel Testi, sözel akýl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluþacaktýr. Her üç testteki sorular da, belirli yükseköðretim programlarýnda kazanýlan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktýr. Test sorularý farklý alanlardan gelen yükseköðretim kurumu mezunlarýnýn cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktýr. Sýnavýn her bir bölümü için cevaplama süresi 90 dakikadýr (1,5 saat). 3.2 SINAVA GÝRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER a) 2007-ALES SONBAHAR DÖNEMÝ SINAVA GÝRÝÞ VE KÝMLÝK BELGESÝ: Belgede, adayýn kimlik bilgileri, fotoðrafý ile sýnava gireceði merkez, sýnav tarihi ve saati, sýnava girilecek bina ve salon yazýlý olacaktýr. b) FOTOÐRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KÝMLÝK BELGESÝ: Sýnava girebilmek için Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden baþka, adayýn kimliðini gösteren fotoðraflý ve soðuk damga ile onaylý bir belge (nüfus cüzdaný, sürücü belgesi veya pasaport) gerekmektedir. c) BÝR FOTOÐRAF: Sýnavda görevliler, adayý kolaylýkla tanýtabilecek bir fotoðraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayýn yanýnda kendini açýk bir þekilde tanýtan bir fotoðraf bulundurmasý gereklidir. Her aday bu fotoðrafýn arkasýna mutlaka T.C. Kimlik Numarasýný, adýný ve soyadýný yazmalýdýr ALES Sonbahar Dönemi Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinin aslý ile özel kimlik belgesini yanýnda bulundurmayan bir aday, gerekçesi ne olursa olsun sýnava alýnmayacak; sýnava alýnsa bile sýnavý geçersiz sayýlacaktýr. Adaylarýn sýnav binasýna cep telefonuyla girmeleri kesinlikle yasaktýr. Aday baþý açýk ve kýlýk kýyafeti ilgili mevzuata uygun bir þekilde gelmemiþse sýnava alýnmayacaktýr. Baþý örtülü adaylar sýnava alýnsa bile sýnavlarý geçersiz sayýlacaktýr. Sýnava girerken yukarýda sözü edilen belgelerin yaný sýra þu araç ve gereçlerin de bulundurulmasý gerekir: en az iki adet koyu siyah ve yumuþak kurþun kalem (mümkünse 2B; deðilse B veya HB), yumuþak, leke býrakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtýraþ. 3.3 SINAVIN UYGULANMASI Kimlik kontrolleri ve salona yerleþtirme iþlemlerinin zamanýnda yapýlabilmesi için adaylarýn, sýnavýn baþlama saatinden yarým saat önce sýnava girecekleri salonun kapýsýnda hazýr bulunmalarý zorunludur. Gerekli kimlik kontrolleri, yapýldýktan sonra fotoðraflý Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgeleri salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Salon baþkaný sýnavda uygulanacak kurallarý adaylara okuyacak ve cevap kâðýtlarý daðýtýlacaktýr. Cevap kâðýtlarýndaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, Sayýsal Bölüme ait soru kitapçýklarý daðýtýlacaktýr. Her aday kendisine verilen soru kitapçýðýnýn türünü, cevap kâðýdý üzerindeki ilgili alana iþaretleyecektir. Adaylar soru kitapçýklarý üzerinde ayrýlmýþ olan yerlere istenen bilgileri yazdýktan sonra 5

9 sýnav baþlatýlacaktýr. Soru kitapçýklarý daðýtýldýktan sonra gelen adaylar sýnava alýnmayacaklardýr. Bu bölüm için verilen cevaplama süresi sonunda Sayýsal Bölüme ait soru kitapçýklarý toplanacaktýr. Sayýsal Bölüm için ayrýlan süre bittikten sonra Sözel Bölüme geçilirken ara verilmeyecektir. Sözel Bölüme ait soru kitapçýðý adaylara verildikten sonra, kitapçýðýn türü, sayýsal bölümde olduðu gibi cevap kâðýdý üzerinde ayrýlan yere iþaretlenecek, kitapçýk üzerindeki bilgiler doldurulduktan sonra sýnavýn bu bölümü baþlatýlacaktýr. Sýnav evrakýný teslim ederek sýnav salonundan ayrýlan bir aday tekrar sýnav salonuna kesinlikle alýnmayacaktýr. 3.4 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Adaylarýn sýnava, cep telefonu, çaðrý cihazý, telsiz, fotoðraf makinesi vb. araçlarla, cep bilgisayarý, saat fonksiyonu dýþýnda fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliði bulunan cihazlarla, silah ve benzeri teçhizatla girmeleri; sýnav süresince, birbirleriyle konuþmalarý, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardýmcý olmalarý, salondaki görevlilere soru sormalarý, birbirlerinden kalem, silgi vb. þeyler alýp vermeleri, hesap makinesi, sözlük vb. yardýmcý araçlar kullanmalarý, sýnav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri, baþkalarýný rahatsýz edecek þekilde bir þeyler yiyip içmeleri ve sýnav düzenini bozacak baþka davranýþlarda bulunmalarý sýnav kurallarýna aykýrýdýr. Sýnav kurallarýna uymak adayýn temel görevidir. Kurallara aykýrý davranýþta bulunan adaylarýn sýnava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sýnav görevlileri diðer adaylarýn dikkatlerini daðýtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açýsýndan gerekli görürlerse kuraldýþý davranýþlarda bulunanlara uyarýda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurlarý sýnav görevlilerince sýnav tutanaðýna açýkça yazýlacak ve sýnavlarý ÖSYM'ce geçersiz sayýlacaktýr. Adaylarýn test sorularýna verdikleri cevaplarýn daðýlýmlarý bilgi iþlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafýndan deðerlendirilecek, ikili veya toplu kopya eyleminde bulunulduðu sonucuna varýlan salonlarda, kopya eylemine karýþtýðý belirlenen adaylarýn cevaplarýnýn bir kýsmý ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle adaylarýn, kopya giriþiminde bulunmamalarý ve baþkalarýnýn kendilerinden kopya çekmelerini engellemek için cevap kâðýtlarýný saklamalarý gerekir. Her adayýn kullandýðý soru kitapçýðý, cevap kaðýdý ile adaya ait Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesi salondaki görevliler tarafýndan toplanacaktýr. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlýþlýkla bir adaya ait soru kitapçýðý, cevap kaðýdý veya Sýnava Giriþ ve Kimlik Belgesinden herhangi birini almayý unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarýda bulunmalý ve yukarýda sayýlan belgelerinin eksiksiz teslim alýnmasýný saðlamalýdýr.ösym'de belgesi eksik çýkan adaylarýn sýnavlarý geçersiz sayýlýr. 3.5 P U A N L A M A Adaylarýn her testteki sorulara verdikleri doðru ve yanlýþ cevaplar ayrý ayrý toplanacak, doðru cevap sayýsýndan yanlýþ cevap sayýsýnýn dörtte biri çýkarýlarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanlarýn ortalamasý ve standart sapmasý ayrý ayrý hesaplanarak adaylarýn ham puanlarý, ortalamasý 50, standart sapmasý 10 olan standart puanlara dönüþtürülecektir. Böylece her aday için Sayýsal-1, Sayýsal-2 ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktýr. Bu standart puanlar kullanýlarak her aday için sayýsal aðýrlýklý, sözel aðýrlýklý ve eþit aðýrlýklý olmak üzere 3 aðýrlýklý puan (AP) hesaplanacaktýr. Aðýrlýklý puanlarýn hesaplanmasýnda testlerin aðýrlýklarý aþaðýdaki gibi olacaktýr. Sayýsal-1 SP Sayýsal-2 SP Sözel SP Sayýsal AP 0,3 0,4 0,3 Sözel AP 0,2 0,1 0,7 Eþit AP 0,25 0,25 0,5 Aðýrlýklý puanlar hesaplandýktan sonra bu puanlar, aþaðýdaki formül kullanýlarak, 100 üzerinden puanlara dönüþtürülecektir. ALES Puaný = [ 2 (AP X ) S] 2 ( B X ) S ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eðitimi Giriþ Sýnavý AP : Adayýn aðýrlýklý puaný X : Aðýrlýklý puanlarýn ortalamasý S : Aðýrlýklý puanlarýn standart sapmasý B : Aðýrlýklý puanlarýn en büyüðü 3.6 SINAV SONUÇLARININ BÝLDÝRÝLMESÝ Sýnav sonuçlarý, adaylarýn adreslerine Türkçe ve Ýngilizce hazýrlanmýþ olan bir sýnav sonuç belgesiyle gönderilecektir. Bu belgede adaylarýn sýnavýn her iki bölümüne ait doðru ve yanlýþ cevap sayýlarý, ALES Puanlarý ve bu puanlara göre baþarý sýralarý yer alacaktýr. 6

10 TABLO-1. MEZUN OLACAÐI/OLDUÐU ÜNÝVERSÝTE Üniversite Kodu Üniversite Adý Üniversite Kodu Üniversite Adý 101 Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi BOLU 167 Adýyaman Üniversitesi 102 Adnan Menderes Üniversitesi AYDIN 103 Afyon Kocatepe Üni. AFYONKARAHÝSAR 171 Aðrý Daðý Üniversitesi AÐRI 155 Ahi Evran Üniversitesi KIRÞEHÝR 104 Akdeniz Üniversitesi ANTALYA 163 Aksaray Üniversitesi 169 Amasya Üniversitesi 105 Anadolu Üniversitesi ESKÝÞEHÝR 106 Ankara Üniversitesi 178 Artvin Çoruh Üniversitesi 107 Atatürk Üniversitesi ERZURUM 201 Atýlým Üniversitesi ANKARA 202 Bahçeþehir Üniversitesi ÝSTANBUL 108 Balýkesir Üniversitesi 203 Baþkent Üniversitesi ANKARA 186 Batman Üniversitesi 204 Beykent Üniversitesi ÝSTANBUL 179 Bilecik Üniversitesi 205 Bilkent Üniversitesi ANKARA 180 Bitlis Eren Üniversitesi 109 Boðaziçi Üniversitesi ÝSTANBUL 166 Bozok Üniversitesi YOZGAT 110 Celâl Bayar Üniversitesi MANÝSA 111 Cumhuriyet Üniversitesi SÝVAS 206 Çað Üniversitesi MERSÝN 112 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 207 Çankaya Üniversitesi ANKARA 177 Çankýrý Karatekin Üniversitesi 113 Çukurova Üniversitesi ADANA 114 Dicle Üniversitesi DÝYARBAKIR 208 Doðuþ Üniversitesi ÝSTANBUL 115 Dokuz Eylül Üniversitesi ÝZMÝR 116 Dumlupýnar Üniversitesi KÜTAHYA 157 Düzce Üniversitesi 117 Ege Üniversitesi ÝZMÝR 118 Erciyes Üniversitesi KAYSERÝ 162 Erzincan Üniversitesi 143 Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi 209 Fatih Üniversitesi ÝSTANBUL 119 Fýrat Üniversitesi ELAZIÐ 120 Galatasaray Üniversitesi ÝSTANBUL 121 Gazi Üniversitesi ANKARA 122 Gaziantep Üniversitesi 123 Gaziosmanpaþa Üniversitesi TOKAT 154 Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 164 Giresun Üniversitesi 124 Hacettepe Üniversitesi ANKARA 210 Haliç Üniversitesi ÝSTANBUL 125 Harran Üniversitesi ÞANLIURFA 165 Hitit Üniversitesi ÇORUM 211 Iþýk Üniversitesi ÝSTANBUL 126 Ýnönü Üniversitesi MALATYA 212 Ýstanbul Bilgi Üniversitesi 228 Ýstanbul Bilim Üniversitesi 213 Ýstanbul Kültür Üniversitesi 128 Ýstanbul Teknik Üniversitesi 220 Ýstanbul Ticaret Üniversitesi 127 Ýstanbul Üniversitesi 219 Ýzmir Ekonomi Üniversitesi 129 Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 214 Kadir Has Üniversitesi ÝSTANBUL 130 Kafkas Üniversitesi KARS 131 Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniversitesi 175 Karabük Üniversitesi 132 Karadeniz Teknik Üniversitesi TRABZON 170 Karamanoðlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMAN 156 Kastamonu Üniversitesi 133 Kýrýkkale Üniversitesi 181 Kýrklareli Üniversitesi 176 Kilis 7 Aralýk Üniversitesi 134 Kocaeli Üniversitesi 215 Koç Üniversitesi ÝSTANBUL 216 Maltepe Üniversitesi ÝSTANBUL 185 Mardin Artuklu Üniversitesi 135 Marmara Üniversitesi ÝSTANBUL 158 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi BURDUR 136 Mersin Üniversitesi 137 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üni. ÝSTANBUL 138 Muðla Üniversitesi 139 Mustafa Kemal Üniversitesi HATAY 184 Muþ Alparslan Üniversitesi 161 Namýk Kemal Üniversitesi TEKÝRDAÐ 174 Nevþehir Üniversitesi 140 Niðde Üniversitesi 223 Okan Üniversitesi ÝSTANBUL 141 Ondokuz Mayýs Üniversitesi SAMSUN 168 Ordu Üniversitesi 142 Orta Doðu Teknik Üniversitesi ANKARA 144 Pamukkale Üniversitesi DENÝZLÝ 160 Rize Üniversitesi 217 Sabancý Üniversitesi ÝSTANBUL 145 Sakarya Üniversitesi 146 Selçuk Üniversitesi KONYA 173 Siirt Üniversitesi 172 Sinop Üniversitesi 147 Süleyman Demirel Üniversitesi ISPARTA 226 TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. ANKARA 148 Trakya Üniversitesi EDÝRNE 221 Ufuk Üniversitesi ANKARA 149 Uludað Üniversitesi BURSA 159 Uþak Üniversitesi 222 Yaþar Üniversitesi ÝZMÝR 218 Yeditepe Üniversitesi ÝSTANBUL 150 Yýldýz Teknik Üniversitesi ÝSTANBUL 151 Yüzüncü Yýl Üniversitesi VAN 152 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 153 Gülhane Askeri Týp Akademisi ANKARA 191 Harp Okullarý 192 Polis Akademisi ANKARA 301 Doðu Akdeniz Üni. KKTC- GAZÝMAÐUSA 302 Girne Amerikan Üniversitesi KKTC-GÝRNE 303 Lefke Avrupa Üniversitesi KKTC-LEFKE 304 Uluslararasý Kýbrýs Üni. KKTC-LEFKOÞA 305 Yakýn Doðu Üniversitesi KKTC-LEFKOÞA 443 Kýrgýzistan-Türkiye Manas Üniversitesi (BÝÞKEK) 590 Afrika Yükseköðretim Kurumlarý 591 Amerika Yükseköðretim Kurumlarý 592 Asya Yükseköðretim Kurumlarý 593 Avrupa Yükseköðretim Kurumlarý 594 Avustralya Yükseköðretim Kurumlarý 990 Diðer Yükseköðretim Kurumlarý 7

11 TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI KODU PROGRAM ADI 8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 5101 AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 8120 AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA 5102 AKTÜERYA BİLİMLERİ 8121 ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ 6104 ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI 3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI 3107 ANA OKULU ÖĞRETMENLİĞİ / ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ 7101 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ 3108 ANTROPOLOJİ 3109 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI 3110 ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ 3111 ARKEOLOJİ 3112 ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ 8146 ARP 3113 ARŞİVCİLİK 3114 ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ 3115 AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ 8147 BAHÇE BİTKİLERİ 7105 BALE 7106 BALE DANSÇILIĞI 3116 BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 7107 BANDO ŞEFLİĞİ 3117 BANKACILIK 3118 BANKACILIK FİNANS 6119 BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN 3120 BANKACILIK VE SİGORTACILIK 8122 BASIM VE YAYIMCILIK 8148 BASIN VE YAYIMCILIK 3121 BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN 8149 BASKI ÖĞRETMENLİĞİ 7150 BASKI SANATLARI 8150 BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT 7102 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ 8123 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU 8124 BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ 3122 BESLENME VE DİYETETİK 7208 BİLEŞİK SANATLAR / BİRLEŞİK SANATLAR 8144 BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ 3123 BİLGİSAYAR 8143 BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLER 5137 BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞ 3124 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3125 BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 3126 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 8151 BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 8125 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ 8152 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3127 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ 8153 BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ 8154 BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ 8155 BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK 8156 BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ 3128 BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ 3129 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 8157 BİLİM TARİHİ 5103 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 3130 BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ 8158 BİTKİ KORUMA 6131 BİTKİSEL ÜRETİM 3132 BİYOKİMYA 3133 BİYOLOJİ 5138 BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK 3364 BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 5104 BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ 3134 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ 3135 BİYOMÜHENDİSLİK 8159 BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ 3136 BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI 3137 BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 8239 BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK 8160 CAM 8

12 TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI KODU PROGRAM ADI 7151 CİLT 3138 COĞRAFYA 3365 COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ 3139 ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI 3140 ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 7136 ÇALGI YAPIM / ENSTRÜMAN YAPIM 3141 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 4101 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ (AÇIKÖĞRETİM) 8202 ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) 3142 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 3143 ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ 3144 ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI 7152 ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) 3145 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 6146 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 8161 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 8126 ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ / ÇOÇUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞ 8162 ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ 7209 DANS 8163 DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ 3147 DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ 8127 DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ 8164 DENİZ BİLİMLERİ 8165 DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ 3150 DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİM 3148 DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3149 DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 3151 DERİ MÜHENDİSLİĞİ 8166 DERİ TEKNOLOJİSİ 8167 DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ 8168 DEVLET KONSERVATUVARI 8169 DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI 6152 DİL BİLİMİ 6366 DİŞ HEKİMLİĞİ 8170 DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ 8171 DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ 3153 DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON 8172 DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 3154 DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ 7153 DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ / DRAMATURJİ-DRAMATİK YAZARLIK 7210 DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI 3155 EBELİK 3156 ECZACILIK 8173 EĞİTİM BİLİMLERİ 3157 EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI 8174 EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM 8175 EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ 8176 EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI 8177 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / EĞİTİMDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME 8128 EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER 3158 EKONOMETRİ 3159 EKONOMİ 5105 EKONOMİ VE FİNANS 5106 EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLAR 8179 EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ 8180 ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 3160 ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ 3161 ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ 3162 ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 8181 ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 3163 ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3164 ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 6165 ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ 3166 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ 3167 ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ 3168 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 7154 ENDÜSTRİ TASARIMI 3169 ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI 3170 ENDÜSTRİYEL TASARIM 3171 ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 8182 ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ 3172 ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ 6173 ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ 3174 ENFORMATİK / ENFORMATİK (ALMANCA) 8129 ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ 7156 ESKİ ÇİNİ ONARIMI / ESKİ ÇİNİ ONARIMLAR 8185 ESKİ KUMAŞ DESENLERİ 9

13 TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI KODU PROGRAM ADI 8186 ESKİ YAZI 7157 ESKİ YAZI (HAT) 3175 ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI 3176 ETNOLOJİ 3177 EV EKONOMİSİ 8187 EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ 3178 EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 8188 EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 8130 EV-İŞ VE EV EKONOMİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 8189 FAGOT 3179 FARS DİLİ VE EDEBİYATI 3180 FELSEFE 3367 FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ 3181 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 5107 FİNANS MATEMATİĞİ 3182 FİZİK 3183 FİZİK ANTROPOLOJİ 3184 FİZİK MÜHENDİSLİĞİ 3368 FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 3185 FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON 8190 FLÜT 7108 FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ 7158 FOTOĞRAF 7211 FOTOĞRAF VE VİDEO 3186 FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI 8131 FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ 3187 FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ 5108 GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI 6188 GAZETECİLİK 8191 GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER 7159 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI 7195 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ 3189 GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ 8192 GEMİ MAKİNALARI / GEMİ MAKİNELERİ 3190 GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 8193 GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ 8194 GEMOLOJİ 8195 GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK 8196 GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 3191 GIDA MÜHENDİSLİĞİ 7109 GİTAR 3192 GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 8197 GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ / GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI ÖĞRETMENLİĞ 3193 GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 3194 GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 7190 GÖRSEL İLETİŞİM SANATI 5109 GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 7191 GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI 7160 GRAFİK 7196 GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ 7145 GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI 7161 GRAFİK TASARIM 7162 GRAFİK TASARIMI 3195 GÜVERTE 8294 GÜVERTE (DKK) 8198 HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ 7163 HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ 5110 HALK BİLİM / HALKBİLİM 3196 HALK BİLİMİ (FOLKLOR) / HALKBİLİMİ (FOLKLOR) 8200 HALK EĞİTİMİ 3197 HALKLA İLİŞKİLER 5111 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 3198 HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM 8201 HAVA KONTROLÖRÜ 7215 HAVA TRAFİK KONTROL 3199 HAVA ULAŞTIRMA 3200 HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ 5112 HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ 3201 HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ 3202 HAYVANSAL ÜRETİM 3203 HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ 8203 HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3204 HEMŞİRELİK 3205 HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ 7164 HEYKEL 3206 HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 3207 HİNDOLOJİ 10

14 TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI KODU PROGRAM ADI 6208 HİTİTOLOJİ 8204 HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI 3209 HUKUK 3210 HUNGAROLOJİ 8205 İÇ MİMARİ 7165 İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI 3211 İÇ MİMARLIK 3212 İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI 3213 İKTİSAT 4102 İKTİSAT (AÇIKÖĞRETİM) 6214 İLAHİYAT 3215 İLETİŞİM 8132 İLETİŞİM SANATLARI 5113 İLETİŞİM TASARIMI 7212 İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA) 7168 İLETİŞİM VE TASARIM 3216 İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 3217 İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 5114 İMALAT MÜHENDİSLİĞİ 3218 İNGİLİZ DİL BİLİMİ 3219 İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI 8293 İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ 3220 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ 4103 İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ (AÇIKÖĞRETİM) 3221 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8206 İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 3222 İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI 3223 İSTATİSTİK 3224 İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 8207 İŞ İDARESİ 8208 İŞ İDARESİ VE İKTİSAT 8133 İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ 8209 İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞ 3225 İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ 4104 İŞLETME (AÇIKÖĞRETİM) 3226 İŞLETME / İŞLETMECİLİK 3227 İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ 8210 İŞLETME ENFORMATİĞİ 3228 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ 8134 İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ 8211 İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ 6229 İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT 3230 İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI 3231 JAPON DİLİ VE EDEBİYATI 3232 JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ 3233 JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ 3234 JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ 6235 JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 3236 KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ 3237 KAMU YÖNETİMİ 4105 KAMU YÖNETİMİ (AÇIKÖĞRETİM) 3238 KARA ULAŞTIRMA 3239 KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT 8212 KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ 8213 KEMAN 3240 KİMYA 6241 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ 3369 KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 5115 KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 8214 KLARNET 3242 KLASİK ARKEOLOJİ 8199 KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ 7111 KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ 7221 KOMPOZİSYON 3243 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ 3244 KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ 8215 KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 8216 KONTRABAS 3245 KONTROL MÜHENDİSLİĞİ 8141 KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3246 KORE DİLİ VE EDEBİYATI 7112 KOREOLOJİ 8217 KORNO 7113 KORO 8218 KUAFÖRLÜK ÖĞRETMENLİĞİ 3247 KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 8219 KUYUMCULUK 11

15 TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI KODU PROGRAM ADI 8220 KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI 5141 KÜLTÜREL ETÜDLER / KÜLTÜREL ETÜTLER 8221 KÜLTÜRTEKNİK 5116 KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 3248 KÜTÜPHANECİLİK 3249 LATİN DİLİ VE EDEBİYATI 3250 LEH DİLİ VE EDEBİYATI 8222 LOJİSTİK YÖNETİMİ 3251 MADEN MÜHENDİSLİĞİ 8295 MAKİNA (DKK) 8224 MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞ 3253 MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞR. / MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞR. / MAKİNE-RESİM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞR MAKİNE 3252 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 5117 MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ 3254 MALİYE 4106 MALİYE (AÇIKÖĞRETİM) 8225 MALİYE-MUHASEBE 8226 MALZEME 5118 MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ 8227 MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3255 MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ / MATBAACILIK ÖĞRETMENLİĞİ 6256 MATEMATİK 3257 MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ 3370 MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 3258 MATEMATİK VE BİLGİSAYAR / MATEMATİK-BİLGİSAYAR 8228 MATEMATİK VE İNFORMATİK / MATEMATİK-İNFORMATİK 8229 MATEMATİK VE İSTATİSTİK 8230 MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI 8244 MEDYA VE İLETİŞİM 3259 MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 5119 MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ 5120 MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ 7197 MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ 8231 METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 3260 METAL ÖĞRETMENLİĞİ 8232 METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ 3261 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 6262 METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ 5139 MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 3263 MİMARLIK 3264 MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ 3266 MODA TASARIMI 3265 MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ 3375 MODA VE TASARIM 7169 MODA VE TEKSTİL TASARIM / MODA VE TEKSTİL TASARIMI / TEKSTİL VE MODA TASARIMI 5144 MODEL ÖĞRETMENLİĞİ 7114 MODERN DANS 5121 MOLEKÜLER BİYOLOJİ 3267 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK 8233 MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ 3268 MUHASEBE 5122 MUHASEBE - FİNANSMAN (AÇIKÖĞRETİM) 3269 MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ 5123 MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM 3270 MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ 3381 MUHASEBE-FİNANSMAN 8234 MUHASEBE-İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ 8235 MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ 3271 MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI 3272 MÜTERCİM TERCÜMANLIK / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK 8178 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA) 8184 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA) 8242 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE) 8290 MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) 7148 MÜZİK 7205 MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, KORO, TEORİ-KOMPOSİZYON, RİTMİK MÜZİK 8291 MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR,ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON) 7171 MÜZİK BİLİMLERİ 7143 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 5124 MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ 8236 MÜZİK TEORİSİ 7213 MÜZİK TOPLULUKLARI 7115 MÜZİKOLOJİ 3273 NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ 7116 NEFESLİ ÇALGILAR 7117 NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR / NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR 12

16 TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI KODU PROGRAM ADI 8286 NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR 8237 NEFESLİ SAZLAR 3274 NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ 8238 OBUA 3275 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4107 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ(AÇIKÖĞRETİM) 7118 OPERA 8240 OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI 3276 ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 6277 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ 3278 OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ 7119 OYUNCULUK 8135 ÖZEL EĞİTİM 8136 ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ 3279 PALEOANTROPOLOJİ 5125 PAZARLAMA (AÇIKÖĞRETİM) 3280 PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK 8241 PETROL MÜHENDİSLİĞİ 3281 PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ 3282 PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM 6283 PEYZAJ MİMARLIĞI 7216 PİLOTAJ 7120 PİYANO 7122 PİYANO ARP / PİYANO VE HARP 7121 PİYANO ONARIMI VE YAPIMI / PİYANO YAPIMI VE ONARIM 8243 PLASTİK SANATLAR 7173 PLASTİK SANATLAR (RESİM - HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR (RESİM, HEYKEL,SERAMİK VE TAKI TASARIMI) 8245 PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK) 3284 PREHİSTORYA 3285 PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ 3286 PSİKOLOJİ 3290 PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK 8247 RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV 3287 RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA 3288 RADYO, TV VE SİNEMA 3289 RADYO-TV-SİNEMA 5126 RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR 8248 REHBERLİK 8249 REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ 3291 REKLAMCILIK 3292 REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER 7103 REKREASYON 7188 RESİM 7144 RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞ 8137 RESİM ÖĞRETMENLİĞİ 8298 RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR) 8250 RESİM-İŞ EĞİTİMİ 8251 RESTORASYON 8299 RİTMİK MÜZİK 8138 ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI 3293 RUS DİLİ VE EDEBİYATI 3294 SAĞLIK EĞİTİMİ 3295 SAĞLIK İDARESİ 3296 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ 3297 SAĞLIK MEMURLUĞU 6298 SAĞLIK YÖNETİMİ 7175 SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ 7176 SAHNE TASARIMI 8252 SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI 7192 SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ 7177 SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ 3299 SANAT TARİHİ 8253 SANAT TASARIMI 3300 SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI 7214 SANAT YÖNETİMİ 7189 SERAMİK 3301 SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ 7198 SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ 7146 SERAMİK SANATLAR / SERAMİK SANATLARI 7179 SERAMİK VE CAM 3302 SERMAYE PİYASASI 7223 SES EĞİTİMİ 6303 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ 3304 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ 3305 SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ 8254 SIHHİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 3309 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 13

17 TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI KODU PROGRAM ADI 3306 SİGORTACILIK 5127 SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ 8292 SİNEMA 3307 SİNEMA VE TELEVİZYON 3308 SİNEMA-TV 8246 SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF 3310 SİNOLOJİ 3311 SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ 3312 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ 3313 SİYASET BİLİMİ 3314 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 3315 SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 8255 SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATI 3316 SOSYAL ANTROPOLOJİ 3317 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 8300 SOSYAL HİZMETLER 6318 SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL HİZMET 3319 SOSYOLOJİ 7219 SPOR BİLİMLERİ 8256 SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ 7104 SPOR YÖNETİCİLİĞİ 3320 SU ÜRÜNLERİ 3321 SÜMEROLOJİ 8257 SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLAR / SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLARI 8258 SÜT TEKNOLOJİSİ 7123 ŞAN 7124 ŞAN OPERA / ŞAN VE OPERA / ŞAN-OPERA 8259 ŞEFLİK 3322 ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA 8260 TAKI TASARIMI 8301 TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR) 3323 TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ 3382 TARIM EKONOMİSİ 8261 TARIM İŞLETMECİLİĞİ 3383 TARIM MAKİNELERİ 3325 TARIM TEKNOLOJİSİ 8262 TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ 8263 TARIMSAL MEKANİZASYON 3384 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 6324 TARİH 3371 TARİH ÖĞRETMENLİĞİ 3385 TARLA BİTKİLERİ 3326 TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ 7141 TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM 8264 TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ 7180 TEKSTİL 3327 TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ 8265 TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA 3328 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 3329 TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ 7181 TEKSTİL TASARIMI 3330 TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ 3331 TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ 3332 TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ 7224 TEMEL BİLİMLER 8302 TEORİ-KOMPOZİSYON( MÜZİK) 3333 TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ 8266 TESVİYE ÖĞRETMENLİĞİ 5128 TEZHİP 7182 TEZHİP (SÜSLEME) 3334 TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER 3374 TIP 8267 TİCARET - İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ 7126 TİYATRO 7184 TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM) 7127 TİYATRO (OYUNCULUK) 3335 TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ 5142 TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER 3386 TOPRAK 8139 TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ 8268 TROMBON 8269 TROMPET 3336 TURİST REHBERLİĞİ 3337 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 8270 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ 3338 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK / TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK 8271 TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ 14

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 ÜNÝVERSÝTELERARASI KURUL YABANCI DÝL SINAVI (ÜDS) ÝLKBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Baþvuru Tarihleri : 2-11 Þubat 2009 Sýnav Tarihi, Saati ve Süresi : 22 Mart 2009,

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý ile açýk

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU 2010 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) TERCÝH KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2010 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi ANKARA Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU

KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU 2009 KAMU PERSONELÝ YABANCI DÝL BÝLGÝSÝ SEVÝYE TESPÝT SINAVI (K P D S) SONBAHAR DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 23/06/2007 tarihli ve 26561 sayýlý Resmî Gazetede yayýmlanan

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2011 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý Ankara Meslek yüksekokullarý

Detaylı

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU

2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU 2008 TIPTA UZMANLIK EÐÝTÝMÝ GÝRÝÞ SINAVI (TUS) EYLÜL DÖNEMÝ KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 50. maddesi ve ayný Kanunun 2880 sayýlý Kanunla deðiþtirilen

Detaylı

TABLO-3A MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-3A MEZUN OLUNAN LİSANS PROGRAMLARI 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 5101 AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 8120

Detaylı

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU

DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU 2012 MESLEK YÜKSEKOKULLARI ÝLE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LÝSANS ÖÐRENÝMÝNE DÝKEY GEÇÝÞ SINAVI (DGS) KILAVUZU Sýnava baþvuru iþleminizi tamamladýktan sonra, baþvuru bilgilerinizi ÖSYM

Detaylı

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU

TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU 2011 TÜRK SÝLAHLI KUVVETLERÝ ASKERÝ LÝSELER ÝLE BANDO ASTSUBAY HAZIRLAMA OKULUNDA ÖÐRENÝM GÖRECEK ÖÐRENCÝLERÝ SEÇME SINAVI (ALS) KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara TSK Ortaöðretim Okullarý

Detaylı

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU

JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU 2009 JANDARMA OKULLAR KOMUTANLIÐI JANDARMA ASTSUBAY TEMEL KURSU GÝRÝÞ SINAVI KILAVUZU Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara Jandarma Okullar Komutanlýðý ile T.C. Yükseköðretim Kurulu Öðrenci Seçme

Detaylı

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2013 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Sýnav ya da sýnavsýz geçiþ ücretini bankaya yatýrmak, Baþvuru Merkezinden yeniden þifre edinmek vb. iþlemler, ÖSYS ye baþvuru için yeterli deðildir.

Detaylı

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU

LİSANS MEZUNLARI İÇİN ARANAN NİTELİKLER ADAYA AİT MEZUN OLUNULAN PROGRAM KODLARI NİTELİK KODU ÖĞRENİM KOŞULU NİTELİK 4001 4003 4005 4007 4009 4011 4012 4013 4015 4016 4017 4019 4021 4023 4025 4027 4029 4031 4033 4035 4037 4039 4041 4043 4045 4047 4049 4051 Herhangi bir lisans programından mezun Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ

Sıra No. Nitelik Kodu ÖĞRENİM NİTELİĞİ 1/ 15 Not: Kamu kurum ve kuruluşları, yürütülebilmesi için her hangi bir mesleki veya teknik öğrenim görmüş olmayı gerektirmeyen Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru v.b. kadroları için personel talebinde

Detaylı

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU

2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU 2012 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Ankara i 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu nun 2880 sayýlý kanunla deðiþtirilen 7/h, 10. ve 45. maddeleri uyarýnca

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/4 TERCİH KILAVUZU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/4 TERCİH KILAVUZU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/4 TERCİH KILAVUZU ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR 1.1 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI Kodu Adı

LİSANS PROGRAMLARI Kodu Adı 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA 3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI

Detaylı

Kod Ad 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 3102 AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ 3103 AKTÜARYA / AKTÜERYA 3105 ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ 3106 AMERİKAN KÜLTÜRÜ

Detaylı

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından

LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 2014/2 Herhangi bir lisans programından mezun olmak. 87,80165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından LİSANS BÖLÜMLER VE EN SON TABAN PUANLAR 214/2 Herhangi bir lisans 87,8165 Türk Dili ve Edebiyatı lisans Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans Türkçe Öğretmenliği lisans Türkoloji lisans programından

Detaylı

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları

TABLO-4C Mezun Olunan/Olunacak Lisans Programları 8342 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 4203 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ 8145 AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARI Kod Ad

LİSANS PROGRAMLARI Kod Ad Kod Ad 8342 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ 8297 ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN) 9416 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ 3101 AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ 4203 AĞAÇ İŞLERİ

Detaylı

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU

MEZUNİYET KODLARI ÖĞRENİM KOŞULU 4001 Herhangi bir lisans programından 4002 Arnavut Dili ve Edebiyatı lisans 9346 4003 Türk Dili ve Edebiyatı lisans 3342 4004 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği lisans 3372 4005 Türkçe Öğretmenliği lisans

Detaylı

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan

SEÇME SINAVI (ÖSS) adaylar, bu programlara girmek için 2001-ÖSYS'ye katýlmalarýnýn gerekip gerekmediðini söz konusu kurumlardan 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2001-2002 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 2011 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) İLKBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ile ilgili

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2011/6 TERCİH KILAVUZU T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARIM REFORMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara 1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR

Detaylı

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A

1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2. B A Þ V U R M A 1. YÜKSEKÖÐRETÝME ÖÐRENCÝ SEÇME SINAVI (ÖSS) 2004-2005 öðretim yýlý için yükseköðretim programlarýna alýnacak öðrencilerin seçimi ve tercihlerine göre yerleþtirilmeleri Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Merkezi

Detaylı

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU

2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU 2011 ÜNİVERSİTELERARASI KURUL YABANCI DİL SINAVI (ÜDS) SONBAHAR DÖNEMİ KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Ankara Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU

TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU TÜRKÝYE'DEKÝ YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI ÝÇÝN YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ SINAVI (YÖS) KILAVUZU YÖS 2 0 0 8 KILAVUZU 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanununun 10. ve 45. maddeleri ve 2922 sayýlý Türkiye'de Öðrenim

Detaylı

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007)

YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ ÖÐRENÝM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERÝLECEK ADAYLARI SEÇME VE YERLEÞTÝRME KILAVUZU (YLSY-2007) Yükseköðretim Kurumlarýnýn Öðretim Elemaný, Kamu Kurumlarý ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðýnýn Uzman Personel Ýhtiyacýný Karþýlamak Amacýyla T.C. Milli Eðitim Bakanlýðý Tarafýndan YURTDIÞINA LÝSANSÜSTÜ

Detaylı