ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALSANCAK LİMAN TESİSİNE VE GEMİLERE GİRİŞ ÇIKIŞ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE *"

Transkript

1 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1. HUKUKİ DAYANAK a. IMO nun (Uluslar Arası Denizcilik Örgütü), Uluslararası Denizde Can Güvenliği Anlaşması, 1974 Taraf Devletler Konferansı nın 12/12/2002 tarihinde kabul edilen ve 01/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren ISPS Kod (Uluslar Arası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodu) ve yönetmeliği. b sayılı İl İdaresi Kanunu, c. Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik, d. Limanlar Yönetmeliği e Sayılı Kabahatler Kanunu. f sayılı Çevre Kanunu 618 Sayılı Limanlar Kanununu uyarınca 18/11/1961 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe sokulan Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik g sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği h sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 2. AMAÇ Bu yönergenin amacı, İzmir Limanı tesisinde sürdürülebilir bir çevre ve sürdürülebilir bir kalkınmanın ilkeleri doğrultusunda, liman tesisini ve liman tesisini kullanan gemi, gemi adamı ve yolcular ile yurt dışından ithal edilen ya da yurt dışına ihraç edilen malların güvenliğinin sağlanması başta olmak üzere, liman tesisinde giriş - çıkış ve çalışma esaslarının belirlenerek, sürdürülen hizmetlerin daha etkin ve verimli olması için alınması gereken önlemlerin tek otorite (Vali) veya görevlendireceği Vali Yardımcısının gözetim ve denetimi altında sürekli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır. 3. KAPSAM İzmir deniz Limanı Tesisine deniz yoluyla gelen araçların kullandığı deniz sahasından başlamak üzere, deniz limanı tesisi ihata duvarları içerisinde faaliyet gösteren resmi veya özel tüm kuruluşların personeli, işçileri, araçları ve liman tesisini kullanan yolcularla ziyaretçiler bu yönergenin kapsamı içindedir *Valilik Makamının tarih ve sayılı olur emirleriyle yürürlüğe konulmuştur. 1

2 4. TANIMLAR Bu yönergede geçen deyimlerden; a. ISPS Kod : Uluslar arası Gemi ve Liman Tesisleri Güvenlik Kodunu, b. Yönerge : İzmir Liman Tesisine ve Gemilere Giriş-Çıkış ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönergeyi, c. Vali : İzmir Valisini d. Mülki İdare Amiri: 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Ek 1.maddesi uyarınca Vali nin İzmir limanında görevlendirdiği ve belirtilen 5442 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına dair olup yukarıda belirtilen Yönetmelikte yer alan ve bu yönergede belirtilen yetkileri Vali adına kullanan vali yardımcısını, e. Liman Güvenlik Komisyonu: Liman tesisindeki güvenlik tedbirlerinin geliştirilmesi ve uygulamada görülen aksaklıkların giderilmesi amacıyla Mülki İdare Amiri nin başkanlığında toplanan komisyonu, f. Güvenlik Tahkikatı: Liman Tesisini kullanmak üzere müracaat eden şahısların ve araçların Liman Tesisine girişlerinden önce güvenlik kuvvetlerince yapılan suç kaydı sorgulamasını, g. Liman Tesisi : İzmir Limanı İşletme Müdürlüğü binası ve bu binanın önünde yer alan Yolcu Salonu Otoparkı hariç olmak üzere, Liman A-B-C-D ve Viyadük Kapılarından kolluk kuvvetlerinin kontrolü sonrası girilebilen ve liman ihata duvarları ile çevrili kara alanı ile limana gelen gemilerin rıhtıma yanaşma esnasında ve rıhtımdan ayrılırken manevra yaptıkları deniz alanını, h. Liman Giriş Kartı: Liman tesisine girmeye izin veren -ancak gemiye giriş izni vermeyen- proximity kartları, ı. Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı: Görevi gereği her gün liman tesisinde çalışmak zorunda olan resmi ve özel kuruluş personelleriyle bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirlerine verilen kartları, i. Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı: Görevi icabı liman tesisine 4 saatten fazla, bir aydan az süre ile geçici olarak girmesi gereken özel kuruluş personeli ile bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirlerine verilen kartları, J. Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Giriş Kartı: Hem limana hem de gemilere giriş izni veren proximity kartları, k. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı: Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden, görevi icabı gemilere girip çıkması gereken resmi veya özel kurum ve kuruluş personeli ile bunların gözetim ve denetimi ile görevli yetkililerine verilen kartları, l. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı: Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş ve Çıkışın Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden, Özel kuruluşların görevi icabı gemilere 2 saatten fazla, bir aydan az süre ile girip çıkmak zorunda olan personelleri ve bunların gözetim ve denetimi ile görevli amirleri için alması gereken kartları, m. Geçici Hizmet Giriş Kartı : Liman tesisi içerisindeki araçlar ile binaların bakım ve onarımları ve yapılacak olan diğer iş ve işlemler kapsamında; malzeme, hizmet ve yer görmek maksadıyla, kamu ya da özel kuruluş personeli ve teknik elemanlarının, maksimum dört saatliğine liman tesisine girmesine izin veren kartları, n. RFID Tag: Liman tesisine araçla giriş çıkış yapan sürücülere ve araçlara verilen RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) etiketlerini o. İdari Para cezası: 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve diğer Kanunlarda belirtilen idari yaptırımı ifade eder. 2

3 İKİNCİ BÖLÜM Güvenlik Önlemleri 5. LİMAN GÜVENLİK KOMİSYONU Sivil havaalanları, limanlar ve sınır kapılarında güvenlik tedbir ve tertiplerinin geliştirilmesi ve uygulanması; yürütülen güvenlik eğitim ve denetim hizmetleri ile ilgili uygulanan tedbirleri, görülen aksaklık ve eksiklikleri görüşmek üzere ; Alsancak Limanı Mülki İdare Amirinin başkanlığında, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını temsilen İzmir Liman Başkanı ve TCDD İzmir Liman İşletme Müdürü, Gümrük teşkilatını temsilen İzmir Gümrük Müdürü ve İzmir Yolcu Salonu Gümrük Müdürü, İl Emniyet Müdürlüğünü temsilen Deniz Limanı Şube Müdürü, sağlık teşkilatını temsilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü İzmir Bölge Baştabibi nin de katılımları ile bir başkan ve altı üyeden müteşekkil bir "Liman Güvenlik Komisyonu" oluşturulur. Komisyon tarafından tespit edilen eksiklik ve aksaklıklar, limandaki birimlerin üst kuruluşlarına yazılı olarak bildirilir. Kuruluşlar gereğini ivedilikle yerine getirirler. Komisyonda alınan kararlar bir sonraki toplantının ilk maddesi olarak tekrar ele alınır. Liman Güvenlik Komisyonunda alınan kararlar Mülki İdare Amirliği Web sayfasında yayınlanır. Liman Tesisi ve Gemilere girişler için verilecek Liman Giriş Kartlarının rengi, şekli ve geçerlilik süreleri Liman Güvenlik Komisyonunca belirlenir. Komisyon acil durumlarda Kriz Yönetim Merkezi olarak görev yapar. Sekretarya hizmeti Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 6. MÜLKİ İDARE AMİRİ NİN GÖREV - YETKİ VE SORUMLULUKLARI Liman tesisinde hizmet veren kuruluşlar; teknik ve ticari nitelikteki hizmetlerinin dışına kalan diğer görev ve hizmetlerin sağlıklı, etkin, düzenli, emniyetli ve çevreye duyarlı bir biçimde yerine getirilmesinden mülki idare amirine karşı sorumludurlar. Bu kapsamda Mülki İdare Amiri; a. Görevli kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlar ve denetler. Mer i mevzuat çerçevesinde, liman tesisinde gerekli güvenlik önlemlerinin aldırılmasını ve asli görev, yetki ve sorumlulukları saklı kalmak üzere kolluk kuvvetleri ile özel güvenlik birimlerinin işbirliği içerisinde çalışmalarını temin eder ve uygulamaları denetler. b.liman tesisine ve gemilere giriş ve çıkışların düzenli şekilde yapılmasını, can ve mal güvenliğinin sağlanması, yolcu ve eşya trafiğinin güven içerisinde yürütülmesini, muhtemel yasadışı eylemlere karşı gerekli tertip ve tedbirlerin alınmasını temin için gerekli önlemleri aldırır ve denetler. c. Genel güvenlik ve limanlarla ilgili mevzuat ile Başbakanlık, bakanlık genelgeleri ve güvenlik talimatları, yetkili kurumların düzenlediği teftiş, inceleme ve değerlendirme raporlarında belirtilen eksiklik ve önerileri değerlendirir ve izler. d. Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun ile Gümrük Kanununun arama ile ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, genel güvenlik ve kamu düzeni bakımından gerekli gördüğü hallerde, liman tesisi içerisinde binaları, gemileri ve her türlü deniz ve kara taşıtlarını, giren çıkan yolcular ile buralarda görevli gerek kamu ve gerekse özel kuruluş 3

4 personelinin üstlerini, araçlarını ve eşyalarını aratabilir. Aramanın kimler tarafından yapılacağı kaydını da taşıyan arama emri yazılı olarak verilir. İvedi durumlarda sözlü olarak verilen emir derhal yerine getirilir ve en kısa zamanda yazılı olarak teyit edilir. e. Limanlar tesisi çerisinde meydana gelecek muhtemel olaylara karşı güvenlik talimatı, muhtemel harekat tarzı planı, acil durum planı, yasadışı müdahale eylemlerine karşı yapılacak işlemler yönergesi ile yangın-kaza-kırımlara karşı yapılacak işlemlere dair yönerge ve talimatları ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ederek hazırlatır ve bunların yürürlüğünü takip eder. f. Uluslararası nitelikteki kuruluşları temsil eden kişi ve kuruluşların sahadaki temas ve incelemelerini; güvenlik, verimlilik ve karşılıklılık çerçevesinde takip eder. Protokol kurallarını, karşılama ve uğurlamaları, ilgili mevzuat, Başbakanlık genelgeleri, uygulanan teamül ve diğer talimatlar çerçevesinde uygulanmasını sağlamaklar. g. Kuruluşların birbirine araç, gereç ve personel yardımı yapmasını isteyebilir. h.karar verme yetkililerinin ilgili Kanunda açıkça belirtildiği haller saklı kalmak üzere, Liman tesisi içerisinde kabahat işleyenlere gerekli idari para cezasını verir. ı. Resmi ya da özel kuruluş personellerinin; liman tesisi veya Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere daimi-geçici giriş kartı başvurularını yönergenin 8. maddesi gereğince güvenlik tahkikatı yapılmak üzere ilgili güvenlik kurumlarına havale eder. j. Yetki alanı içerisindeki kurum ve kuruluş amirlerinin yıllık izinlerini kullanma zamanı hakkında görüş bildirir, liman tesisinde görevli amir ve memurlar hakkında sicillerinde göz önünde bulundurulmak üzere değerlendirme raporları düzenler, başarılı gördüklerinin ödüllendirilmesi hususunda üst birimlerine teklifte bulunur. k. Liman tesisi ile ilgili başlatılan yatırımların seyrini takip ederek, varsa aksayan yönler hakkında Vali ye rapor sunar ve bunların zamanında bitirilmeleri hususunda takipçi olur. l. Vali nin Kanun ve Yönetmelik çerçevesinde devredeceği diğer başkaca yetkileri kullanır. 7. LİMAN TESİSİ GÜVENLİĞİ Liman güvenlik güçlerinin kendi asli görevlerini (Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personeli için güvenlik ve asayişi sağlanması, İzmir Gümrük Müdürlüğü muhafaza personeli için kaçakçılığın men ve takibinin yapılması ve kolluk güçlerine yardımcı birim olan Liman Özel Güvenlik Teşkilatı personeli için ise 5188 sayılı kanunun 7. maddesinde tanımlanan görevlerin ve ayrıca Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürlüğünce onaylanan ISPS Kod Güvenlik Planı nın uygulanmasından doğan görevlerin yapılması gibi) yapmaları asıl olmakla beraber, bu görevlerinin yanında liman tesisi içerisinde, gerek liman tesisi ve gerekse bu tesisi kullanan gemi veya gemi adamı, yolcu ve ziyaretçiler ile malların güvenliğinin sağlanması vb. konularda kamu düzeni ve asayişi bozan bir hususla karşılaştıklarında duruma müdahale etmekle de yükümlüdürler. 8. GÜVENLİK TAHKİKATI VE SONUÇLARI Güvenlik Tahkikatı; Ticari bir faaliyette bulunmak üzere Liman tesisine giriş yapmak isteyen şahıslar ve araçları hakkında İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce UYAP bilgi bankasından, İzmir 4

5 Gümrük Müdürlüğünce ise Kaçakçılık Bilgi Bankasından tahkikat yapılarak özellikle şahısların varsa geçmiş suç kayıtlarının incelenmesidir. Bu incelemeler sonucunda hakkında suç kaydı bulunduğu anlaşılanlardan mahkûmiyetleri ile ilgili mahkeme kararını veya durumlarını açıklığa kavuşturacak diğer adli belgeleri getirmeleri istenir. Getirilen belgelerden, suçu tecil edilmiş veya affa uğramış olsalar bile şahsın, 5607 sayılı Kaçakçılık kanununa muhalefetten, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan ya da resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma veya uyuşturucu ticareti, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş olduğunun anlaşılması halinde ilgilinin giriş talebi Limana Güvenlik Komisyonunda görüşülerek karara bağlanır. Kart sahibi iken yukarıdaki suçlardan dolayı haklarında kesinleşmiş yargı kararı olduğu anlaşılanların durumları da ayni Komisyonda görüşülerek karar bağlanır. İlgilisi tarafından getirilen belgelerden, mahkûmiyetine sebep olan suçun yukarıda belirtilen suçlar kapsamında kalmadığının ve bu kapsamda liman tesisine girişine esasen engel teşkil etmediğinin ya da kişinin isnat edilen suçtan beraat ettiğinin açıkça anlaşılması halinde, Deniz Limanı şube Müdürlüğünce; içinde, ilgili hakkında kesinleşmiş yargı kararının tarih ve sayısının ve suçun türünün de belirtildiği, ekinde ise mahkeme kararının ya da kararlarının yer aldığı ve giriş kartı verilmesi konusunda Müdürlüğün görüşlerini içeren bir olur hazırlanarak Mülki idare Amirine sunulur. Mülki Amirin imzalaması halinde bahse konu olur anılan Müdürlük tarafından ilgili birime intikal ettirilir. Mülki İdare Amirin yukarıda belirtilen, konunun Liman Güvenlik Komisyonunda görüşülmesini gerekli gördüğü yönünde olur a not düşerek imzalaması halinde ise konu gündemine alınarak Komisyonun ilk toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İçeriğinde birden çok kişinin yer aldığı Liman giriş kartı başvuru dilekçesi üzerine yapılan tahkikatta hakkında suç kaydı bulunanların varlığının tespit edilmesi halinde dilekçenin onaylı bir örneği, sakıncayı tespit eden birim tarafından saklanarak dilekçe aslı liman tesisine girmesinde sakınca bulunmayanlara kart düzenlenmesi için ilgili birime gönderilir ve bu kişiler hakkında giriş kartı düzenlenir. Hakkında suç haydı bulunanların adli mercilerden getireceği belgelerin bu birime ulaşmasını müteakip Mülki İdare Amirine sunulacak olur un ekine ya da Komisyonda görüşülecek dosyanın içine diğer belgelerle birlikte bu dilekçe örneği de eklenir. Daha sonra, gerek Mülki İdare Amiri ve gerekse Komisyon tarafından bu kişiler hakkında alınan kararların intikalini müteakip gereği yapıldıktan sonra bu evraklar kart düzenleyen birim tarafından evveliyatı birleştirilerek arşivlenir. Taleplerinin uygun bulunmadığı yukarıda belirilen her iki durumda da Komisyon kararları müracaatçıya Deniz Limanı Şube Müdürlüğü tarafından 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili Yönetmelik hükümleri çerçevesinde tebliğ edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Liman tesisi ve Gemilere Giriş-Çıkış Düzeni 9. YOLCULARIN/GEMİ PERSONELİNİN VE ARAÇLARIN LİMAN TESİSİNE GİRİŞ- ÇIKIŞ ESASLARI Yabancı bir ülkeden gelen veya yabancı bir ülkeye giden yolcu ve gemi personeli ile beraberindeki eşyanın Türkiye ye giriş ve çıkış işlemleri sadece yolcu salonu kapısından yapılır. Yurt dışından gelen gemilerin sağlık işlemleri tamamlandıktan sonra yolcular ve gemi personeli, sırasıyla pasaport ve gümrük muayene işlemlerine tabi tutulur. Bu kontroller yapılmadan gemi personeli ve yolcuların yurda girişlerine izin verilmez. Liman tesisine ve gemilere işi gereği girmesi gereken tüm resmi ve özel kuruluş personelleri Mülki İdare Amirinin onayına istinaden Liman İşletme Müdürlüğünce bastırılan Liman Tesisine veya Gemilere giriş kartları ile araçlar ise araç ve sürücü RFID Tag leri ile liman tesisine giriş çıkış yapabilirler. Liman tesisine yük getirip götüren araçlar ve sürücüleri ise Liman İşletmesi Müdürlüğünden alacakları RFID Taglerle giriş çıkış yapacaklardır. 5

6 10- LİMAN GİRİŞ KARTLARI VE RFID TAG LERİN NİTELİK VE ÇEŞİTLERİ a. Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı: Resmi kurumlar, personelleri için Liman Tesisine Daimi giriş kartı taleplerini Mülki İdare Amirliğine yaparlar. Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğü listede adı geçen kamu personellerine Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı tanzim ederek ilgili kuruma teslim eder. Özel kuruluşların, Liman Tesisindeki işlerini takip etmekle görevli personelleri için daimi giriş kartı taleplerini yönergenin 11-b sayılı maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte TCDD Liman İşletme Müdürlüğüne yaparlar. Liman İşletmesi Müdürlüğünce İşletmecilik faaliyetleri açısından incelenerek ön kabulü yapılan başvuru formu ve ekindeki evraklarda adı geçen şahıslar hakkında yönergenin 8.maddesi gereğince gerekli güvenlik tahkikatları yaptırıldıktan sonra, Liman Tesisine girişinde engel bulunmayan şahıslara Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce Liman Tesisine Daimi Giriş Kartı tanzim edilerek ilgili özel kuruluşa teslim edilir. b. Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı Özel kuruluşlar, Liman Tesisinde çalışması gereken personelleri için geçici giriş kartı taleplerini yönergenin 11-a sayılı maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte TCDD Liman İşletme Müdürlüğüne yaparlar. Liman İşletmesi Müdürlüğünce İşletmecilik faaliyetleri açısından incelenerek ön kabulü yapılan başvuru formu ve ekindeki evraklarda adı geçen şahıslar hakkında yönergenin 8.maddesi gereğince gerekli güvenlik tahkikatları yaptırıldıktan sonra, Liman Tesisine girişinde engel bulunmayan şahıslara Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce Liman Tesisine Geçici Giriş Kartı tanzim ederek ilgili özel kuruluşa teslim edilir. Mesai saati bitimi, hafta sonu ve diğer resmi tatillerde, zorunlu ve acil durumlarda geçici giriş başvuruları, Liman İşletmesi Müdürlüğü Nöbetçi LTGS ye yapılır. Nöbetçi LTGS tarafından işin aciliyetine ve zorunluluğuna karar verilen başvurular, yönergenin 8.maddesi gereğince gerekli güvenlik tahkikatları yapıldıktan sonra, liman tesisine girmesinde sakıncası bulunmayanlar Ek-1 form ile liman tesisine girerler. Akabinde, ilk mesai gününde söz konusu formlar Liman İşletme Müdürlüğünce Mülki İdare Amirinin onayına sunulur. Liman Tesisi Daimi-Geçici Giriş Kartı şahıslara sadece Liman Tesisine giriş izni verir, bu kartlar gemilere girip çıkma izni vermez; c. Geçici Hizmet Giriş Kartı, Liman tesisi içerisindeki araçlar ile binaların bakım ve onarımları için tespitte bulunmak amacıyla TCDD Liman İşletmesi Müdürlüğüne matbu dilekçe ile müracaat eden kamu ve özel kuruluş personeli ve teknik elemanlarının, maksimum dört saatliğine liman tesisine girmesine izin verir. Bu şahıslar hakkında Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personelince UYAP bilgi bankasından sadece aranıp aranmadıkları yönünde sorgulamaları yapılır. Liman tesisine girmesi uygun görülen kişiler Gümrük Müdürlüğü personeline de bilgi verilmek kaydıyla Liman B veya D Kapısından kimlik ve araç ruhsatları karşılığında geçici hizmet giriş kartı verilerek liman tesisine girişlerine izin verilir. Bu şahıslar liman tesisine giriş yaptıkları kapıdan geri çıkmak zorunda olup, çıkış esnasında geçici hizmet giriş kartlarını görevlilere iade etmek zorundadırlar. Bu tür girişler Liman Tesisi Özel Güvenlik Personelince giriş ve çıkış saatleri belirtilmek kaydıyla ayrı bir deftere işlenir. d. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı talebi konusunda resmi kurumlar, personelleri için Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı taleplerini Mülki İdare Amirliğine yazıyla bildirmek sureti ile başvuruda bulunurlar. Mülki İdare Amirinin ve Gümrük Muhafaza Bölge Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğü listede adı geçen kamu personellerine Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Giriş Kartı tanzim ederek ilgili kuruma teslim eder. Özel kuruluşlar, görevi icabı gemilere girip çıkmak zorunda olan personelleri için, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı verilmesi taleplerini Liman İşletme Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçe ile yönergenin 11-a maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler. Bahse konu müracaat evrakları Mülki İdare Amirliğince, yönergenin 8.maddesindeki güvenlik tahkikatlarının yapılabilmesi için İzmir Gümrük Müdürlüğüne havale edilir. İzmir Gümrük Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından da incelenen firma müracaatları, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Daimi Giriş Kartı verilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen şahıslara, Mülki İdare Amiri ve Gümrük Muhafaza Bölge Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen kartlar ilgili özel kuruluşa teslim edilir. 6

7 e. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı alımı ile ilgili olarak özel kuruluşlar, görevi icabı gemilere girip çıkmak zorunda olan personelleri için, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı verilmesi taleplerini Liman İşletme Müdürlüğünden alacakları matbu dilekçe ile yönergenin 11-a maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte Mülki İdare Amirliğine müracaat ederler. Bahse konu müracaat evrakları Mülki İdare Amirliğince, yönergenin 8.maddesindeki güvenlik tahkikatlarının yapılabilmesi için İzmir Gümrük Müdürlüğüne havale edilir. İzmir Gümrük Müdürlüğünce işletmecilik faaliyetleri açısından da incelenen firma müracaatlarından, Uluslararası Sefer Yapan Gemilere Geçici Giriş Kartı verilmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen özel kuruluşlarda çalışan şahıslara, Mülki İdare Amiri ve Gümrük Muhafaza Bölge Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen kartlar ilgili özel kuruluşa teslim edilir. f. Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Daimi/Geçici Giriş Kartlarında Mülki İdare Amiri ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürünün imzası bulunur. Bu tür kartlardan birine haiz şahısların ayrıca liman giriş kartı almalarına gerek yoktur; aynı kart Liman Tesisine girişte de geçerlidir. g. Araç ve Sürücü Tagleri: Liman tesisini kullanan tüm araçlar ile bunların sürücülerinin şahsına ait RFID Tag ile giriş çıkış yapmaları esastır. İlgili şahıslar araçla giriş çıkış yapacağı zaman sürücü tagini, yaya olarak giriş çıkış yapacağı zaman ise giriş kartını kullanacaktır. Resmi kurumlar, Liman tesisinde çalışan personelleri ve araçlarına RFID tag verilmesi için Mülki İdare Amirliği ne liste ile başvururlar. 8.maddeye göre yapılacak güvenlik tahkikatı neticesi Mülki İdare Amiri tarafından verilecek onaya istinaden bu araçlar ve sürücüleri için Liman İşletmesi Müdürlüğünce RFID Tagler düzenlenerek ilgililere teslim edilir. Özel kuruluşlar personelinden Liman Tesisine veya Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere Giriş izni veren herhangi bir kart sahibi olanlar, sürücü tag i almak üzere yönergenin 11-d maddesinde belirtilen evrakla birlikte Liman İşletme Müdürlüğüne müracaat ederler. Bu şahıslar için gerekli güvenlik tahkikatları yapılmış olduğu için tekrar bir güvenlik tahkikatı yapılmadan sürücü tag i tanzim edilir. h. Özel kuruluşlar, yük taşıma amaçlı olmayan ancak Liman Tesisi içerisindeki faaliyetlerinde kullandıkları araçlar için RFID Tag i almak zorundadırlar. Özel kuruluşlarca yönergenin 11-c maddesinde belirtilen evraklar ile birlikte Liman İşletmesi Müdürlüğüne yapılan müracaatlar, İşletmecilik faaliyetleri açısından incelenerek, yönergenin 8.maddesi gereği gerekli güvenlik tahkikatı yapılmak üzere ilgili birimlere havale edilir. Liman tesisine girmesinde herhangi bir engel bulunmayan araçlara Mülki İdare Amirinin onayına istinaden TCDD Liman İşletme Müdürlüğünce araç tag i verilir. ı. Limana yük getirip götüren TIR ve kamyonlar için araç ve sürücü tag i almak üzere Liman İşletmesi Müdürlüğüne yönergenin 11-d ve 11-e maddelerinde belirtilen evraklar ile müracaat ederler. Bu şahıslar ve araçları için Liman İşletmesi Müdürlüğünce düzenlenen Tagler verilir. Bu araçların kontrolleri Liman Tesisi giriş kapılarında kurulan plaka tanıma sistemi ile otomatik olarak yapılır. i. Geçici hizmet giriş kartları dışında kalan ve Liman İşletme Müdürlüğünce tanzim edilen liman tesisine daimi ya da geçici giriş kartları ile Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünce, dış hatlara sefer yapan gemilere giriş-çıkış için düzenlenen daimi ve geçici giriş kartları Mülki İdare Amirinin imzasını taşır. 11- LİMAN VE GEMİLERE GİRİŞ KARTLARI İLE RFID TAG MÜRACAATLARINDA GEREKEN BELGELER a. Geçici Giriş Kartı İçin; i. Dilekçe ve Ek-1 formu imzalayan yetkilinin imza sirküsü, ii. İmza eden vekil ise vekaletname, iii. Kart talep edilen personelin nüfus cüzdan örneği (T.C Kimlik Numarası mutlaka olacak) iv. Firmaya ait en son aylık sigorta bildirim çizelgesi v. Kart bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu vi. Kart talep edilen personel firmanın çalışanı ise ve firma namına liman tesisinde, gemilerde iş takibi ya da işçilik yapmak suretiyle çalışacak ise; vii. Yapacağı işlerle ilgili sağlık raporu 7

8 viii. İşyeri işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanı ya da OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) tarafından tanzim edilmiş, yapacağı işlerle ilgili risklere ilişkin eğitim aldığına dair belge ix. Yasa gereği, meslek odalarına, birliklere ve derneklere üye olmak zorunda olan kişilerden geçici giriş kartı talep edilen yıla ait üyelik belgesi, x. Tehlikeli yük taşıyan araçlar için SRC-5 Belgesi veya IMDG KOD Eğitim Sertifikası, b. Daimi Giriş Kartı İçin; 11.1 Maddesindeki Geçici Giriş Kartları için istenen belgelere ek olarak; i. Firmanın kuruluş ana sözleşmesini (varsa, unvan ve faaliyet değişikliğini gösterir) sicil gazetesi, ii. Kart talep edilen personele ilişkin bilgi işlem formu Ek-2 (Kart tevzi bürosundan alınacak) iii. Liman tesisinde faaliyet gösteren taşeron firma ve personelince uyulması zorunlu güvenlik ve emniyet tedbirleri formu Ek-3 (Kart tevzi bürosundan alınacak) iv. Kart talep edilen personelin Jpeg formatında son 6 aya ait vesikalık fotoğrafı (CD ile verilecek) c. Araç RFID Tagiiçin : i. Dilekçe ve Ek-1 formu imzalayan yetkilinin imza sirküsü, ii. İmza eden vekil ise vekaletname, iii. Araç ruhsat fotokopisi iv. Araç kiralık ise kiralama sözleşmesi v. Taahhütname (kart tevzi bürosundan alınacak) vi. Tag bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu d. Sürücü RFID Tagi için, i. Kart tevzi bürosundan alınacak sürücü bilgi formu. Ek-6 e. Limana Yük Getirip Götüren TIR Ve Kamyonlar Ve Sürücülere Alınacak Tagler İçin; i. Ek-5 Form A (Firma bilgileri formu), Ek-6 Form B (Sürücü bilgileri formu) ve Ek-7 Form C (Araç bilgileri formu), kart tevzi bürosundan alınacak. ii. Araç ruhsat fotokopisi -Ehliyet fotokopisi iii. Taahhütname (Kart tevzi bürosundan alınacak) iv. SGK ya verilen en son Sigorta Bildirim Formu -Tag bedelinin ödendiğini gösterir banka dekontu 12- GİRİŞ KARTI ARANMAYACAK ŞAHISLAR İlke olarak, kamu ve özel kurum veya kuruluşları, meslek odaları, vakıflar, kooperatifler, birlikler, dernekler ve şirketlerin kendi personeline, ortaklarına, üyelerine verdikleri tanıtım kartı, görev kartı, kokart, kimlik kartı gibi kartlar deniz limanı tesisine giriş izni vermez. a. Milletvekilleri, Vali, Mülki İdare Amiri, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Başsavcısı, Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Liman Güvenlik Komisyon üyelerinin Liman Tesisine ve gemilere girişlerinde giriş kartı aranmaz. Ayrıca görevi icabı limana girmesi gereken ve denetim ve gözlemci olarak görevlendirilen kamu personeli bağlı bulunduğu kurum tarafından yazılı olarak bildirilmek kaydıyla, kurum kimlik kartlarını göstermek suretiyle limana girebilirler. b. TBMM Milletvekilleri, Yabancı misyonların Büyükelçi, Başkonsolosları, Konsolosları, Maslahatgüzarları, Elçilik Müsteşar ve Katipleri, Fahri Konsoloslar (Dışişleri Bakanlığımız veya Valilik Makamından verilmiş olmalı) kimliklerini göstererek Liman Tesisine ve Gemiye girebilir. 8

9 c. Uluslararası kuruluşları temsil eden kişiler ile İzmir i ziyaret eden protokole dahil zevat ve ihracat ve ithalata konu girişimlerde bulunmak üzere yurt içinden veya dışından limana gelen Ticaret ve Sanayi Odaları ile benzer Odaların üst temsilcilerine Mülki İdare Amirinin bilgisi dahilinde gerekli kolaylıklar gösterilir. d. Liman tesisinde ticari bir faaliyette bulunmayıp gösteri veya eğitim amaçlı giriş yapmak isteyen kişi veya grupların müracaatları Mülki İdare Amirliğine yapılır. Mülki İdare Amirliğince liman tesisine girmesi uygun görülen şahıslar hakkında Deniz Limanı Şube Müdürlüğünce aranan şahıslardan olup olmadıklarına bakıldıktan sonra başlarındaki bir sorumlunun gözetimi eşliğinde liman (A) kapısından girişlerine izin verilir. e.. Deniz Ticaret Odasının Kabotaj Bayramı kutlamaları çerçevesindeki liman tesisi içerisinde faaliyetlerinin söz konusu olması halinde bu Yöndeki başvuruları Mülki İdare Amirliğine yapılır. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesine liman tesisinin yalnızca (1) ve (2) nolu rıhtımlarının (A) kapısına kadar olan bölgesinde izin verilir. Bu alana giriş-çıkışlarda (1) nolu rıhtıma açılan kapı ile (1) ve (2) nolu rıhtım arasında kalan kapı kullanılır. Etkinliğe katılanların liman tesisinin yolcu giriş-çıkış kapısından sonra devam eden kısmına geçmelerinin önlenmesi için bu kapı ile rıhtım arasında kalan mesafede gerekli önlemlerin alınmasından Deniz Şube Müdürlüğü sorumludur. 13- GİRİŞ KARTLARININ GERİYE ALINMASI VE İPTALİ a. Kamu kurum ve özel kuruluşların limanda görevli daimi veya geçici giriş kartına haiz personelinden görev değişikliği, tayin, emeklilik, istifa, görevine son verilme veya başka nedenlerle ayrılanların giriş kartları Liman İşletmesi Müdürlüğüne teslim edilmesi zorunludur. Kartın tesliminden ilgili personelin yetkili amiri sorumludur. b. Giriş kartını kaybeden şahısların, resmi veya özel kurum ve kuruluş yetkililerince durum, Mülki İdare Amirliği ne ve Liman İşletmesi Müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir. c. Liman İşletmesi Müdürlüğünce kartın sistemden iptali yapılır. 14- LİMAN TESİSİ DEVRİYE VE KONTROL HİZMETLERİ Liman kapılarındaki giriş çıkış kontrollerinin amacına ve yöntemine uygun olarak ilgili personelce yerine getirilmesi, Liman tesisinde devriye hizmetlerinin Emniyet Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü ve TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Özel Güvenlik Teşkilatı personelince yapılması esastır. Devriye ve nöbet hizmetleri birim amirlerince önceden belirlenir ve ilgililere tebliğ edilir. Birim amirleri belli dönemler itibariyle hazırlayacakları devriye ve nöbet hizmetleri dökümanlarının bir örneğini Mülki İdare Amirliğine gönderirler. 15-KAMU PERSONELİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Resmi üniformalı personel ve sivil ekipte olanlar hariç olmak üzere, görevli personelden liman tesisine giriş yapanlar giriş kartlarını görünür biçimde yakaya, araçların ise Tag,lerini aracın ön camına asmak zorundadırlar. Liman giriş kartını yukarıda belirtilen şekilde takmaksızın liman tesisinde dolaşan Kamu Personellerini, güvenlik birimleri, öncelikle ikaz ederler ve bu işlemi bir tutanağa bağlarlar. Bu tutanağı personelin bağlı bulunduğu birime gönderirler. Tekerrürü halinde Mülki İdare Amirince ilgili şahsa idari yönden disiplin soruşturması yapılması için kurum yöneticilerine talimat verilebilir. 9

10 16- KABAHAT KAPSAMINDA KALAN BAŞLICA FİİL VE HALLER: a.liman tesisine veya otoparkına maksat dışı girmek, b.liman tesisi içerisinde özel kuruluş personelleri ile ilgili olarak: i.giriş kartı olmadığı halde liman tesisi içerisinde dolaşmak veya ticari bir faaliyette bulunmak, ii.başka birisi adına tanzim edilmiş kartla liman tesisine giriş yapmak veya kendine ait Liman Giriş Kartını giriş izni olmayan şahıslara kullandırtmak, iii.liman giriş kartına sahip olduğu halde liman tesisi içerisinde giriş kartını dışarıdan gözükecek şekilde takmamak, iiii.aracını terk etmek suretiyle liman tesisinin işleyişine ve hizmetlerin aksamasına sebebiyet verecek şekilde demiryolu üzerine, vinç rayları üzerine, park çıkışlarına, boşaltma sahasına ve araç geçiş yollarına araçlarına park etmek, c. Liman tesisi içerisinde giriş müracaatında beyan ettiği iş ve işlemler dışında ya da görev tanımı içerisinde yer almayan işlerle meşgul olmak, d. (2) numaralı rıhtıma araçla izinsiz olarak girenler veya aracını bırakanlar ile yolcu gemilerinin limana yanaştığı günlerde bu rıhtımlara izinsiz olarak araçla girmek veya aracını bırakmak, e. Liman Tesisinin deniz alanında yük ve yolcu gemilerinin güvenliğini tehlikeye atacak şekilde ve hizmet gereği dışında deniz araçları bulundurmak, f. Yukarıdakilere benzer fiil ve hallerde bulunmak 17- İDARİ PARA CEZASI UYGULAMASINDA KARAR MERCİİ Başka bir kurul, makam ya da kamu görevlisinin yetkili kılındığına ilişkin mevzuat hükümleri saklı olmak üzere, liman tesisi içerisinde kabahat dolaysıyla idari para cezası kararı verme konusunda Liman Mülki İdare Amiri yetkilidir. Bu kapsamda kabahat işlendiğine dair tutanak düzenleyen liman güvenlik birimleri görevlilerinin kurumları, ceza uygulaması konusunda öncelikle yetkili makamı belirler ve yetkili makamın Mülki İdare Amirliği olduğu sonucuna vardıkları takdirde tutanakları Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne gönderirler. Anılan Müdürlük bu tutanaklara istinaden, kolluk görevlileri tarafından düzenlenen matbu idari para cezası tutanaklarını (Ek-8) kullanarak gerekli ceza kararını hazırlar ve Mülki Amirin imzasına sunar. Mülki amir tarafından imzalanan ceza kararları yine Mülki amirin imzası ile adı geçen Şube Müdürlüğü tarafından muhatabına tebliğ edilir. Mülki Amirin, 5326 sayılı Kanunun 32/1.maddesi hükmüne istinaden bu kişilere vereceği idari para cezası, maddede belirtilen tutarın yılı için tespit edilmiş miktarı kadardır. Gerçek kişilere uygulanan idari yaptırımlar, bu kişilerin bağlı bulundukları ya da adına faaliyette bulundukları firmalara da yazılı olarak tebliğ edilir. Kabahat tarihini izleyen bir yıl içerisinde ayni kişinin ikinci kez kabahat işlemesi halinde 5326 sayılı Yasanın 8.maddesine istinaden kabahat işleyen kişinin yanında bu ayni gerçek ya da tüzel kişi olmak koşuluyla; kişinin, adına hareket ettiği gerçek ya da tüzel kişilere de yukarıda belirtilen usul ve tutarlarda idari para cezası uygulanır. İlgili şahıs hakkında tutulan ilk tutanak tarihi baz alınarak, son 1 yıl içerisinde aynı şahsın liman tesisi içerisinde kamu düzenini bozucu 3.kez bir başka hareketinin tespiti halinde; şahsa ve ayni firma olmak koşuluyla ilgili firmaya da idari para cezası uygulanmasının yanında, firmanın diğer çalışanları da dahil olmak üzere liman tesisine ait tüm giriş izinlerinin 15 gün süre ile askıya alınması ve bu şahısların liman giriş kartının iptali hususları Liman Güvenlik Komisyonunda görüşülerek kararlaştırılır. 10

11 18- VUKUATLARIN RAPOR EDİLMESİ: Liman tesisinde meydana gelen terör, asayiş, kaçakçılık olayları kolluk kuvvetleri amirlerince; çevre ve iş kazaları gibi diğer vukuatlar ise Liman İşletme Müdürünce, Halk sağlığı ile ilgili vukuatlar Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Ege Bölge Baştabipliğince, yazılı raporu bilahare verilmek üzere anında Mülki İdare Amiri ne bildirilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler 19-BÜRO VE BÜRO HİZMETLERİ Mülki İdare Amirliği ve Komisyonun faaliyetleri için gerekli büro, araç, gereç ve personel ihtiyaçları Liman İşletmesi ve üst kuruluşları tarafından karşılanır. 20-YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI Yönergede değişiklik yapılması Vali onayı ile yapılır. 21-YÜRÜRLÜK Bu yönerge, İzmir Vali sinin onayına müteakip yürürlüğe girer. 22-İLAN Bu Yönerge, onaylanmasına müteakip İzmir Valiliğini ve Alsancak Mülki İdare Amirliğinin web sayfalarında yayınlanır. Bu durum, web sayfalarının adresleri de belirtilmek suretiyle ilgili birimlere, ekinde Yönerge metni olmaksızın yazılı olarak bildirilir. 23-EKLER 1. (Ek-1-a), (Ek-1- b), (Ek-1-c) 2. Ek-2 Bilgi işlem formu 3. Ek-3 Liman tesisinde faaliyet gösteren taşeron firma ve personelince uyulması zorunlu Güvenlik ve Emniyet Tedbirleri formu 4. Ek-4 Taahhütname 5. Ek-5 Form A (Firma bilgileri formu), 6. Ek-6 Form B (Sürücü bilgileri formu) 7. Ek-7 Form C (Araç bilgileri formu) 8. Ek-8 İdari para cezası tutanağı (3 nüsha) 9. Ek-9 Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere giriş kartı alınabilmesi için istenilen evraklar 10. Ek-10 Özet Beyan Yetkisi için istenilen evraklar 11. Ek-11 Dış Hatlara Sefer Yapan Gemilere giriş-çıkış Kartı için istenilen Bilgi İşlem Formu 11

12 24-YÜRÜTME Bu yönerge hükümlerini İzmir Valisi yürütür. Uygun görüşle arz ederim. /06 / 2015 Hasan Hüseyin CAN Vali Yardımcısı Alsancak Limanı Mülki İdare Amiri OLUR /06/2015 Mustafa TOPRAK İzmir Valisi 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707 Dayandığı Kanunun

Detaylı

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ

ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ ANTALYA HAVALİMANI GİRİŞ KARTLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, havalimanında, yolcuların, mürettebatın, yer personeli ve halkın güvenliğinin

Detaylı

TÜM HAVA ALANLARI GİRİŞ KARTI TALİMATI (SHT-17.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

TÜM HAVA ALANLARI GİRİŞ KARTI TALİMATI (SHT-17.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar TÜM HAVA ALANLARI GİRİŞ KARTI TALİMATI (SHT-17.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, Türkiye sınırları dahilinde, aksi belirtilmedikçe en az üç adet hava

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Muğla Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği. Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği Tarih: 09.05.2004 Sayı: 25457 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR

KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ-KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Meram Belediyesinin bünyesinde bulunan tüm birimlerin verimli,

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPTANCI HAL KOMPLEKSİNDE İŞYERİ TAHSİSLERİ ÇALIŞMA İLKE VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında; 11 Haziran 1998 tarih ve 4367 sayılı kanun ve 24 06 1995 ve 552 sayılı Yaş

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç MADDE-1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kastamonu Belediyesinin bünyesinde

Detaylı

Teftiş Kurulu Müdürlüğü

Teftiş Kurulu Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin Amacı, Avcılar Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARACI YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1: AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, YASAL DAYANAK

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UMUM SERVİS ARAÇLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak, Hukuki Sorumluluk ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik, 6360 sayılı Kanunla belirlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Trafik Tescil

Detaylı

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu

Detaylı

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. 5 Temmuz 2006 Tarihli ve 26219 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I-AMAÇ... 1 II-KAPSAM 1 III- HUKUKİ DAYANAKLAR...... 1 IV-TANIMLAR 1 İKİNCİ BÖLÜM... 2 İLKELER, SORUMLULUKLAR

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden: LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, lisanslı

Detaylı

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE GEMİ İNŞA SANAYİCİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER KISIM I - İÇ YÖNETMELİĞİN AMACI ve KAPSAMI Madde 1.Yönetmeliğin Amacı Madde 2.Yönetmeliğin Kapsamı KISIM II UYGULANACAK

Detaylı

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

YÖNETMELİK. C. ÇİÇEK H. YAZICI N. EKREN M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. Devlet Bak. ve Başb. Yrd. 9 Ocak 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26751 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2007/13012 Ekli Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778 1 YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (1)(2) Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:05.02.2008/26778 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27933 YÖNETMELİK Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden: SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK. SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Millî Savunma Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK SAVUNMA SANAYİİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı