Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu"

Transkript

1 Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

2 Finansal Tablo/ara İlişkin Rapor Yönetim Kuruluna: Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. Bağımsız denetçi raporu workıng world İstanbul Orjın Turkey ArıerbeerEr,ıYc.,,gÇobjurn,d Bağımsız denetimi yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, denetlenen finansal tablolar istihdam ettiğimiz bağımsız denetçilerin insiyatifine bırakılmış, ancak, duruma uygun denetim koşullara uygun olarak tasarlamak amacıyla, Şirket yönetimi tarafından hazırlanan finansal tablolar ile üzerinde görüş bildirmektir. Bağımsız denetimimiz, 1 Kasım 2006 tarihli ve sayılı Resmi alınarak ve uygulanan muhasebe politikalarının uygunluğu değerlendirilerek belirlenmiştir. Ancak, oluşturulması için yeterli ve uygun denetim kanıtı sağlanmıştır. iç kontrol sistemi arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Aşağıda belirtilen bağımsız denetim görüşünün Gazete de yayımlanan Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi hata içermediğine ilişkin makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız denetim planlanmış ve amacımız iç kontrol sisteminin etkinliği hakkında görüş vermek değil, bağımsız denetim tekniklerini teknikleri, flnansal tabloların hazırlanması ve sunumu sürecindeki iç kontrollerin etkinliği dikkate ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve dipnotları hakkında denetim kanıtı toplamaya yönelik denetim teknikleri uygulanmış; bu teknikler gerçekleştirilmiştir. Bağımsız denetimde; finansal tablolarda yer alan tutarlar ve finansal tablo açıklama Standartlarına uyumlu olarak gerçekleştirilmiştir. Finansal tabloların önemlilik arzedecek ölçüde bir ( KGK ) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Yetkili denetim kuruluşunun sorumluluğuna ilişkin açıklama kontrol sistemi oluşturulması, uygun muhasebe politikalarının seçilmesi ve uygulanmasından Tekdüzen Hesap Planı ve lzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin yayımlanan diğer arz eden ölçüde yanlış bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmasını ve sunulmasını sağlayacak bir iç sorumludur. Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve Bankacılık Düzenleme ve Şirket Yönetim Kurulu, rapor konusu flnansal tabloların 24 Aralık 2013 tarih ve sayılı Resmi yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara uygun olarak ve hata ya da suistimal dolayısıyla önemlilik Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ve Türkiye Şirket Yönetim Kurulu nun Sorumluluğuna İlişkin Açıklama özkaynak değişim tablosunu, nakit akış tablosunu ve önemli muhasebe politikaları ile diğer açıklayıcı aynı tarihte sona eren yıla ait gelir tablosunu, özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider tablosunu, notların bir özetini denetlemiş bulunuyoruz. Yapı Kredi Finansal Kiralama AO. nun ( Şirket ) hazırlanan bilançosunu, Buıldıng a bdfter Maslak, Sarıyer E P! 1as!ak No:27 Ticaret SciI Ne: Eski Büyükdere Cad. ey.ccm SMMM AŞ Fax: Güney Bağımsız Denetim ve Tel: D 00

3 Görüş sonuçları ile nakit akımlarını Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve fınansal raporlara esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ, genelge ve açıklamalara Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere ilişkin Rapor uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır. A.O. nun mali durumunu ve aynı tarihte sona eren döneme ait faaliyet Görüşümüze göre, ilişikteki finansal tablolar, bütün önemli taraflarıyla, Yapı Kredi Finansal Kiralama 4 rwtbcr rt d Yd_r.ş 4. (2> Istanbul, Türkiye 30 Ocak 2015 A member firm of Ernst 8. Young Global Limited Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir. 2> UK nın 402nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu tarafımıza denetim ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır. döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Şirket esas sözleşmesinin finansal raporlamaya 1) rrknın 402 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Şirketin 1 Ocak31 Aralık 2014 hesap wvrkinq world Buliding a better EY

4 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 6 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER TABLOSU 5 NAZIM HESAP KALEMLERİ 3 İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO 12 GELİR TABLOSU 4 finansal tablalar Not 3 Gerçeğe uygun değer farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar 23 Not 4 Bankalar 2324 Not 6 Alım satım amaçlı türev fınansal yükümlülükler 25 Not 7 Alınan krediler 2526 Not 9 Diğer borçlar 26 Not 10 Kiralama işlemleri ve takipteki alacaklar 2730 Not 11 Maddi duran varlıklar 31 Not 12 Maddi olmayan duran varlıklar 32 Not 13 İştirakler 32 Not 2 Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 923 Not 5 Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) 24 Not 8 ihraç edilen Menkul Kıymetler 26 Not 14 Peşin ödenmiş giderler 33 Not 17 Çalışan hakları yükümlülüğü 3435 Not 20 Esas faaliyet giderleri 37 Not 23 Hisse başına kazanç 43 Not 25 Finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi 4758 Not 26 Bilanço tarihinden sonraki olaylar 58 Not 15 Diğer karşılıklar 33 Not 19 Diğer yabancı kaynaklar 37 Not 21 Diğer faaliyet gelirleri/giderleri 38 Not 22 Vergi varlık ve yükümlülükleri 3842 Not 24 ilişkili taraf açıklamaları 4347 Not 1 Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu 9 Not 16 Taahhütler 34 Not 15 Özkaynaklar 3536 FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR 958 NAKİT AKIŞ TABLOSU 7 KAR DAĞITIM TABLOSU 8 Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.

5 bilanço (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL > olarak ifade edilmiştir.> IV. v. yi yil, :Vlll. 51 Bağımsız Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş Aktif kalemler Dlpnot TPI YP! Toplam! T?! YP! Toplam Nakit, Nakit Benzerleri ve Merkez Bankası Gerçeğe uygun değerfarkı kira yansıtılan tv (net) : 919 Alım satım amaçlı fınansal varlıklar 1 Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan fv ı Alım satım amaçlı türev fınansal varlıklar Bankalar r Ters repo Işlemlerinden alacaklar H! Satılmaya hazır finansal varlıklar (net) 5 122! 12: 122 Faktorlng alacaklan iskontolu faktorıng alacakları Yurtiçi.[ ı Yurt dışı 4 Kazanılmamış gelirler (.). Diğer faktonng alacakları 1 Yurtiçı Yurtdışı. Flnansman kredileri Tüketici kredıefl!. Kredi kanlan.. Taksıtli ticari krediler Kiralama işlemleri ,326 Kiralama işlemlerinden alacaklar ı Finansal kiralama alacakları Faaliyet kiralaması alacakları Kazanılmamış gelirler (.) Kiralama konusu yapılmakta olan yatırımlar d Kiralama işlemleri ıçn verılen avanslar IL Diğer alacaklar X. Takiptekl alacaklar Takıplekı faktodr.g alacakları 10.2 Takiptekı finansman kred;led )., Takipteki kiralama işlemednden alacaklar Özel karşılıklart) ı Xl. Riskten korunma amaçlı türev finansal varlıklar 11.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar Nakit akış riskinden korunma amaçlılar 11.3 Yurtdışındaki net yatırım nskinden kcrunma amaçlılar Xll. Vadeye kadar elde tutulacak yatnmlar (net) 4. Xlll. Bağlı ortaklıklar (net) i XIV. Iştirakler (net) 13 l88.l XV. iş ortaklıklan <net) XVI. Maddl duran varlıklar <net) G l XVII. Maddl olmayan duran varlıklar (net) Şerefiye. 172 Diğer XVIII. Peşln ödenmiş giderler : XIX. Carl dönem vergi varlığı XX. Ertelenmiş vergi varlığı XXI. Diğer aktlfler XXII. Ara toplam $ ,811 Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere ilişkin varlıklar (net) , Satış amaçlı 4166: D2 ı Durdurulan faaliyetlere ilişkin H ı ı , D , , , Aktif toplamı ! ! t ,811! Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlaylcı parçasını oluştururlar. (1)

6 e 1. Alım satım amaçlı türev lınansal yükümlülükler TPI YP Toplam TP YP Toplam (34.600)1 484 il. Alınan krediler IV. Klralama işlemlerinden borçlar 4 3 Diğer 5 1 Bonolar ili. raktoring borçlan 4.1 Fınansal kiralama borçları V. ihraç edilen menkul kıymetler (net) Pasif kaıemıer Dıpnot 31 Araıık Aralık 2013 Bağımsız denetımden geçmiş Bağımsız denetımden geçmiş (Tutarlar aksi beıirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) bilanço 44 Ertelenmiş fınansal kiralama giderleri (.) 4.2 Faatyet kiralaması borçları ! ,697.74d ( , 212 (2) Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. Paslitoplamı VI. Diğer borçlar Ara toplam Dönem net kör veya zararı Hisse senedi ıhraç primleri Geçmiş yıllar kör veya zararı Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal yedekler Olağanüstü yedekler 16.6 Kör veya zarar 15 2 Durdurulan faaliyetlere ihşkin Diğer kör yedekled Slatü yedekled 1623 D:ğer sermaye yedekleh Hisse senedi iplal krıarı 162 Sermaye yedekleri ilişkin duran varlık borçları (net) XV. Satış amaçlı elde tutulan ve durdurulan faaliyetlere Xl. Ertelenmiş gelirler Xll. Cari dönem vergi borcu 10.2 Çalışan hakları yükümlülüğü karşılığı 10.3 Diğer karşıııklar 16.3 Kr veya Zararda Yenıden Sınıfiandırılmayacai Binkmiş 16.4 Kör veya Zararda Yeniden sınıflandırııacak Birikmiş 16.5 Kör yedekleri j j ı ,49lj 89, , , , (34.598), ( (34 596) ! X. Borç ve gıder karşılıklan XIII. Eüelenmlş vergi borcu 82 Nakit akış nskınden korunma amaçlılar 8.1 Gerçeğe uygun değer riskinden korunma amaçlılar XIV. Sermaye benzeri krediler XVI. Özkaynakiar yükümlülükler yılı. Rlskten korunma amaçlı türev finansal Vll. Diğer yabancı kaynaklar 10.1 Yenıden yapılanma karşılığı 15.1 Satış amaçlı 16.1 Ödenmiş sermaye H ( 389,928 46,102 1.D i l j S hz l.09 49, : , Tahviller 3 8 Yurtdışındaki net yatırım nakinden korunma amaçıııar IX. Ödenecek vergi ve yükümlülükler 1 J J J H.[ 39[ ( : : i ı (34 598) (34.600) (34 600) 3l l l d l j Varıığa dayalı menkul kıymetler. Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.

7 Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. nazım hesap kalemleri (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Bağımsız denetlmden geçmış Bağımsız denetimden geçmış Nazım hesap kaıemlerl oıpnot İP Toplam İP Toplam İP İP Rıskı Üstienlıen faktoring Işıemıerı Il Riskl üstienıımeyen faktorlng.. işlemleri.. Il Alınan temınatlar IV Verilen temlnatlar V Taahhütler. 5,1 Cayılamaz iaahhütler 5,2 Cayılabilir taahhütler Kiralama taahhütleri Finansal kiralama taahhütleri Diğer cayılabılir taarihütler Faaliyet kiralama taahhütleri..... Vi Türe, finaneal araçlar Riskten korunma amaçlı lürev ,625 inansal araçlar Gerçeğe uygun değer hskinden korunma amaçlı şlemler Nakit akış nskinden korunma amaçlı işlemler Yurtdışındaki net yatırım riskinden korunma amaçlı işlemler Vadeli ahmsatım işlemleri Alim satım amaçlı işlemler Swap alım satım işlemleri 6 23 Alım satım opsiyon işlemleri 6.24 Futures alım satım işlemleri , Diğer. Vİ) Emanet kıymetler ,1? Nazım hesaplartoplamı 5.153A Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. (3>

8 , Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. 1 Ocak31 Aralık 2014 hesap dönemine ait gelir tablosu (Tutarlar aksi beliflilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.> :. 1 Gelir ve glder kilemleni Dlpnnn 31 *1111k 2014 L Eu** temiy.i geil,nd Faklarnç ad d. d 1 1 Fanlomo t aman Isının, ukomolu 112 Dn, 1 2 Fanlomg Mac.kWnı,Cı, Aknan 0CM ve Kmraşşmitr 121 ukonrvka n22 DIled Finan,m.n kr.dllednd.n g.lld.r 1 3 Fnansm an krndılndnaen alınan dinler 14 Finansman Ko.dılevndrh Alman Ucrnl ve Knmı,ynnlar KI,altm* gelinlenı 344, Finansal kınalama gehded Faaliyet kıralaması gelldel Kıralam. Işlemlehnden Alman ücret en Komisyonlar Il. FIntn,m.n gideded (t < 2 1 Kullanılan krediler, verilen laiul,r 2 2 Fakladng işlemlerinden bnrçlana verilen lalaler F nansa klaam. gdelen 24 hraçed. n,mr*likişfld.leaeenlaaler Oder tao çdmen 2 8 Verden ücnl ve Kunasyova Il 9601 IlO. Onu 4,2 ilahi IV. En, Inliyel çld.rl.d 0.) 20 >44.0 De 41 Perw, gden.n k dem kırş* öel (155) 4 3 AnaşlInna gelışlllme gıdnhnn 4 4 Genel lşlelmn )dednd ) 45 Dığer Il Ol?) V. 0,01 I.allyel KIZ yilani Vi. Diğer raally,a gelinen neil, 81 Bankalardan alinan alain, Ters nepn işlnm(nnnaen alınan Ialzl,r 8 3 Mnnkul değnderden alınan tablo, 831 Alım salrm amaçlı enansal vadıklardan Gerçeğa uygan değer larkı kanlzarana yansılıtan danek nınllandlnllan ta e ı 3 saı.ara ı. tane rha,nal v.i.brta, 834 Vanne kader ede.n±laca yunlmlaıd,n 84 ennenügetaen Sermaye Pnasan. işlemlen kan 45 oli bey nisansal ışlefleıden Dığer 8 8 Karıb3 işlenlen kan Dı)en 2? yil, T.klptekl 01ocak10,. Imkb Otel ktflıiıklte 0.> ) yili. Ol 0cr nnliyen giderled < 1.1 Menkul değelnn değnr aoşuş giden Gerçeğe uygun değer Altı kan/zarara y ansıl/an ntarok anı flandinılan t, değer nüşme gideri salılmaya hazır Onannal vadıuardan O 1 3 Vadeye kadar alan lalulacak yalırımmardan O 2 Dara, yanıtın, değer düşüş gıdnlnd O 2.1 Maddi danan yaaa değer düşüş nırinded O 2 2 Salış Amaçlı Elde Tatulnn ve Dardarnlan Faa[ıyerlen, 1111km Duran Vadıklan Değer Duşaş Gldelefl O 2 3 Şenenye değer ddşoş ğdeu 524 Drğen madül o1nnoin dunon nariaklan dnğen düşüş gdeelel lşı,noe, Eagş Dflaei k ne 15 Gine] kian Değer Dş4 Su. nem 03 TL revhnsr.sal ışlern4eıoen zv O 4 Ka mü ya ışle nden denen Il 7i 05 03cr 21 (15 5< Il. Nen natanyel k/t IV..nVIllI Olraepnne işi.,,. sonn.eanda gellr nlnk üşd.dıi.a lanlalık Nden Il. Net par.nl ponlnynn kğftrann nil. Sürdürülen bill reno. eergl netco 1 kir IlCeğuZli nurdueıüien IstlI nenner vergi karşiliğı <Et < 13.1 Carl vergi kanşılrğı ( Ede lenmi 1 vergi nıden elkısl (vi <33 Erini nnmış vergi gelir eıkıll Il Slv. Sürdürülen laaliretler dönem nen kil <SlltSllli V. Durdueulanta. Il tellerden oeliden 15.1 Salı, amaçlı elde lulalan duran yndık gelıdnd 15 2 Bağlı Dnnklık, lşllrak ve Iş Orlıklıkları Solış Kadarı <1 3 Dığer dardnruıon lneııyel gelıded SVI. Durdumlın mali y.nl.nden alafler <.0 ini Sarış raç:ı nrde Iulaan drjaal vr..k gdeam 02 Bağı CIa t, şı ak ve iş GiatI Jan am ş Zanraı 003 D şe tırtunian loneye? delor SVII. Dunduwlanna. Ily.nı.r verşi Onu., kan ISV.SVII Durdmulan n..liy.ner vergi karşılığı ±0 111 Cavıveşeanüçı 102 Enıerznuşveşg Jeenlkısl(.l 10 3 E denmiş vergi gnlr nı kisi Il SIK. Durdumla n lailiyeller donem nen kjz isvllsxvlıli 51. Net d Önem ktnü.nn IdIVCSIK) 14,kot Hınse taşına kor iroror <Tam TL) 23 Oan,, 3nnnl caundş ağımsıs denetimden geçmiş locak AÜ :eğom.ız denetimden ye çm ış 1 Ocak 31 enılık , v (71.237< (78 042< (1105) <2t074< ilim,? (10 777< <nin) ilidza 147, ! ) (7050< ,511< (11 745) ) Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. (4)

9 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait özkaynaklarda muhasebeleştirilen gelir gider tablosu (Tutarlar aksi beliıtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 39 Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş Dipnot 31 Aralık Anlık 2013 Dönem Karülaran ii. Diğer kapsamlı gelirler 2.1 Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme ArIışarıJAzalışları Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları : Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Olçüm Kazançları/Kayıplarıkr/zarar Diğer Kr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandınlmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire Ilişkin Vergiler. (10) Donem Vergı GiderlıGelifl (10) Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 22 Kr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacakiar Yabancı Para Çevirım Farkları Salılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 2,2 4 Yurtdışındaki Işletmeye lhşkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri/Giderleri 2 2,5 Diğer Kr veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları Kr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire lıişkin Vergiler Dönem Vergi Gideri/Gelıri Ertelenmiş Vergi Giden/Geliri ili Toplam kapsamlı gelir (1+11) Takip eden dipnotlar finansal tablolarin tamamlayici parçasini oluştururlar. (5)

10 . E.Ş E t 4 T T W > [ in 971 (39074> > I l, E ! (034143) Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. 1 Ocak31 Aralık 2014 hesap dönemine ait özkaynak değişim tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe bin Türk Lirası < TL ) olarak ifade edilmiştir.) E ili TuflK t 6454 K. <0, ) onu 0. ü a Sr.ods,tossca> 5.34a KALEMLERINOtK] kao. (Sğoo 0 9*O.ğ* ıooü..üğe KS.*afl*Gob1eo. utğlşsçtğiir 05 GdeS ü050 S.oays *. 0.0,0 1ğ ,. 0 K *5)5094* K 000,9 Ooçn Dğvan T5)4., 5so *40* *05) P943lll 0(14140 j y.doıün Y.ğ.*4eo Y0.I*14I *4 904<14051 J>ü.<z..., > 6440* tKKIDONEM t 0oK.vKaq0, şoo, z TMO * *04554ll ı IK.3I E s,0. 004* *40 22 D0ğl0J006lEa01 6. Yooo Oü9e Pm > I0l 6 IV. T9üoKaş.oI060h > > Iç KO,95k e0e99009 Ot Se0ieM*oo 00000wS0l>040l 00440,0 > t 0*onoorst ,1 :. IL *OKOOçIOJOI _ ğş14. II1410*l t OL KIl 01, t o.9>441t *1009)00 TasasI 22 *0 t (130074> ( ,9 5a1ü, o0vo..._uoiooın > 2» * c0d0n0m UOIOIKLS Yspia ,0*04KOIO.56101K49 : i 4 t , < * ,9E0l59 6. Yooo *0 (50614) 2 30 IL T ç47l, , IL4049G0lç6.03llü0. ; > it oooaroc * o69oa, it yg_, I. IL S0Y070K0K *494361*4 llodsos,l. 34,ş 1 t 02559, 4 1. E <.9 E! ) I3I OL * OşlüoTe,oOs. 22 Y ü1 Tasos )53) E *0ş0M 0IVo.._.. 0j40fl *1 401*9 IŞII (1 9 Ocak2013 sonros,ma oluşan aklüeıyal kayrp ve kazsoçlar. 0*9007 TMO 30 sofl49do *0*3 yuaklarası oda no55asoteiek,ir. (0(Llon10L6o %,oockcğğnlo.o 094>10.a.L41.s (2( T4660*15090 < [0 043., 1441k40.o,0., )2610,Ü2acoL nocai.üğokn.o,uood..j,ğ Lon,7do60koLa. )5o nü11040l.L06L141, Ito La a00l, il ,0.4l IK4L n618400a.4010 [ , 64 ono c 69k) kl. 3.60(0044 4, >4 5l[%!01542ü,,oğ]lko0061k4690,14nk0116Io,.0060,cü , K.Sj0üş L lO0.6KI)0L16,0l ü,9oJ30oa90910h[3.4[66ok46.a040d o4 Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. (6)

11 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait nakit akış tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL > olarak ifade edilmiştir.> Bağımsız Bağımsız denetimden denetimden geçmiş geçmiş A. Esas faaliyetlere ilişkin nakit akışları 1.1 Esas faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim öncesi faaliyet karı Alınan faizler/kiralama gelirleri Ödenen raizler/kiralama Giderleri 334, ,1.3 Kiralama giderleri Alınan ücret ve komisyonlar Elde edilen diğer kazançlar Zarar olarak muhasebeleştirilen takipteki alacaklardan tahsilatlar Personele ve hizmet tedarik edenlere yapılan nakit ödemeler (19.357) (18.089) Ödenen vergiler Diğer ( ) (79.566) Alınan temettüler 1.2 Esas faaliyet konusu aktif ve pasiflerdeki değişim ( ) (62.601) Faktoring alacaklarındaki net (artış) azalış Finansman kredilerindeki net (artış) azalış Kiralama işlemlerinden alacaklarda net (artış) azalış 9 ( ) ( ) Diğer aktiflerde net (artış) azalış (12.331) (8.073) Faktoring borçlanndaki net artış (azalış) Kiralama işlemlerinden borçiarda net artış (azalış) Alınan kredilerdeki net artış (azalış) Vadesi gelmiş borçiarda net artış (azalış) Diğer borçlarda net artış (azalış) (61.215) Esas faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit akışı ( ) B. Yatırım faaliyetlerine ilişkin nakit akışları 2.1 Iktisap edilen bağlı ortaklık ve iştirakler ve iş ortaklıkları ( ) 2.2 Elden çıkarılan bağlı ortaklık ve iştirakler ve iş ortaklıkları 2.3 Satın alınan menkuller ve gayrimenkuller 11,12 (585) (60.671) 2.4 Elden çıkarılan menkul ve gayrimenkuller 11, Elde edilen satılmaya hazır finansal varlıklar 5 (2) 2.6 Elden çıkarılan satılmaya hazır fınansal varlıklar 2.7 Satın alınan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 2.8 Satılan vadeye kadar elde tutulacak yatırımlar 2.9 Diğer Il. Yatınm faaliyetlerinden kaynaklanan (kullanılan> net nakit akışı ( ) C. Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akışları 3.1 Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden sağlanan nakit Krediler ve ihraç edilen menkul değerlerden kaynaklanan nakit çıkışı (3.156) 3.3 ihraç edilen sermaye araçları 3.4 Temettü ödemeleri 3.5 Finansal kiralamaya ilişkin ödemeler 3.6 Diğer 111. Finansman faallyetlerinden sağlanan (kullanılan) net nakit Döviz kurundaki değişimin nakit ve nakde eşdeğer varlıklar üzerindeki etkisi (261) V. Nakit ve nakde eşdeğer varlıklardaki net artış (azalış) (7.275) Vi. Dönem başındaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar VIl. Dönem sonundaki nakit ve nakde eşdeğer varlıklar Takip eden dipnotlar fınansal tabloların tamamlayıci parçasını oluştururlar. (7)

12 1 Ocak31 Aralık 2014 hesap dönemine ait kar dağıtım tablosu (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) I. DÖNEM KARININ DAG1T1M1 BİN TÜRK LİRASI Cari Dönem Öncekl Dönem (31112İ2014) ) () (3I1 1.1 DÖNEM KARI ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (34.220) (34.881) Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi) (45.013) (11.745) Gelir Vergisi Kesintsi Diğervergi ve Yasal Yükümlülükler (23.136) ( ) ) 4. NET DÖNEM KARI (1.11.2) GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI () 1.4 BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE () 1,5 KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (.) 8 DAĞ1TILABILIR NET DÖNEM KARI [(A fl ORTAKLARABİRINCİTEMErÜ() Senedi Sahiplerine 1.62 İmtiyazlı Hisse Senedi Sah plerine 1.63 Kaııma Intta Senetledne Kara Iştıraklı Tahvillem Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.7 PERSONELE TEMETTÜ () 1.8 YÖNETİMKURULUNATEMEUÜ() 1,9 ORTAKLARA IKİNCİ TEMETTÜ (.) Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 1.93 Katılma İntıfa Senellerine Kara İştirakN Tahvillere Kğr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine 1.10 IKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE () 1.11 STATÜYEDEKLERİ() 1.12 OLAĞANUSTÜ YEDEKLER DİĞER YEDEKLER 1.14 ÖZEL FONLAR Hsse 11. YEDEKLERDEN DAĞIlıM 2.1 DAĞITıLAN YEDEKLER 2.2 İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER () 2.3 ORTAKLARA PAY (.) 23,1 Hisse Senedi Sahiplerine İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine 2,3,3 Katılma Intifa Senetlerine 23.4 Kara Iştirakli Tahvillere 23 5 IQr ve Zarar Ortaklığı Begesi Sahipehne PERSONELE PAY () YÖNETİM KURULUNA PAY () HİSSE BAŞINA KAR 3.1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERINE (TL) 0,3838 0, HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( %) %38,38 %34, İMTİYAZL1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL) 3 4 İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE IV. HİSSE BAŞINA TEMEHÜ (%) 4 1 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL) 4.2 HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE 4.3 İMTIYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (TL) İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE ( %) 44 (%) () 2014 () yılına ilişkin kar dağıtım önerisi Yönetim Kurulu 2014 yılı kar dağıtım dağıtılabilir kar tutarı beliditmiştir. Bankacılık ve Kurumu vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak ve dolayısıyla karının kdnu varlıklardan kısmının kar ve konu gerektiği mütalaa edilmektedir. 31 Aralık tarihi itibariyle vergi varlıklarından TL vergi geliri (31 Aralık 2013: Yoktur). lablosunda sadece dağıtımına ertelenmiş Düzenleme Denetleme nilelendirilemeyeceği sermaye artınmına henüz kaynaklanan tarafından edelenmiş dönem edilmemesi tarafından hazırlanmamış olduğundan ertelenmiş bahse bulunmaktadır kaynaklanan 2014 Şirketin Takip eden dipnotlar finansal tablolarln tamamlayıcl parçasını oluştururiar. (8)

13 finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.> 1. Şirketin organizasyonu ve faaliyet konusu Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O. ( Şirket ), 19 Şubat 1987 de kurulmuştur ve TC. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ndan alınan izne istinaden 13 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca yurtiçi ve yurtdışında finansal kiralama ve faaliyet kiralaması işlemlerini yapmaktadır. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Ç YKB ) Şirketin ana ortağı konumundadır. YKB nin 31 Aralık 2014 ve 2013 tarihleri itibariyle %1 8,20 si halka açık olup sermayesinin kalan %81801 UniCredit ve Koç Grubunun müşterek yönetim hakimiyetinde olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ye aittir. Şirketin 138 çalışanı vardır (31 Aralık 2013: 134> Şirket in bütün faaliyetleri ağırlıklı olarak tek bir coğrafi bölgede (Türkiye) ve tek bir ticari alanda (finansal kiralama) yürütülmektedir. Şirket merkezi Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok LeventBeşiktaşIstanbul/Türkiye adresinded ir. Şirketin finansal tablolarının yayınlanmasına Yönetim Kurulu tarafından 30 Ocak 2015 tarihinde onay verilmiştir. 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar 2.1 Sunuma ilişkin temel esaslar Uygulanan muhasebe standartları Şirket, finansal tablolarını Bin Türk Lirası ( TL ) olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK ) tarafından 24 Aralık 2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelik ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve içeriği Hakkında Tebliğ ( Finansal Tablolar Tebliği > çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ( KGK ) tarafından yürürlüğe konulan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları ( TMSITFRS ) ile bunlara ilişkin ek ve yorumlara uygun olarak hazırlamıştır. Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerinin flnansal tabloları BDDK tarafından anılan şirketlere yönelik belirlenen formatlara göre hazırlanarak kamuya ilan edilir. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan türev finansal araçlar haricinde tarihi maliyet esasına göre hazırlanmaktadır. (9)

14 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar <devamı) 2.1,2 Netleştirmelmahsup Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler İşletmenin sürekliliği Şirket, finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır Kullanılan para birimi Şirket in finansal tabloları, faaliyette bulunduğu temel ekonomik çevrede geçerli olan para birimi (fonksiyonel para birimi) ile sunulmuştur. Işletmenin fınansal durumu ve faaliyet sonucu, Şirketin geçerli para birimi olan ve finansal tablo için sunum para birimi olan Türk Lirası < TL ) cinsinden ifade edilmiştir Muhasebe politikalarında değişiklikler Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi Finansal durum ve performans trendlednin tespitine imkan vermek üzere, Şirketin finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Finansal tablo kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla, önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılır ve önemli farklılıklar açıklanır Muhasebe politikalarındaki değişiklikler Yeni bir TMS/TFRS nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri söz konusu TMSrrFRS nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak; herhangi bir geçiş hükmü yer almıyorsa, veya muhasebe politikasında isteğe bağlı önemli bir değişiklik yapılmışsa geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir. Şirketin cari yıl içerisinde önemli bir muhasebe politikası değişikliği bulunmamaktadır Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemlerde, ileriye yönelik olarak uygulanır. Şirketin cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişikliği olmamıştır. Tespit edilen önemli muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem fınansal tabloları yeniden düzenlenir. (10>

15 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı> Standartlarda değişiklikler ve yorumlar Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar sona eren hesap dönemine ait fınansal tabloların hazırlanmasında esas alınan muhasebe politikaları aşağıda özetlenen 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle geçerli yeni ve değiştidlmiş TFRS standartları ve TFRYK yorumları dışında önceki yılda kullanılanlar ile tutarlı olarak uygulanmıştır. Bu standartların ve yorumların Şirket in mali durumu ve performansı üzerindeki etkileri ilgili paragraflarda açıklanmıştır. 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar aşağıdaki gibidir: TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik) Değişiklik muhasebeleştirilen tutarları netleştirme konusunda mevcut yasal bir hakkının bulunması ifadesinin anlamına açıklık getirmekte ve TMS 32 netleştirme prensibinin eş zamanlı olarak gerçekleşmeyen ve brüt ödeme yapılan hesaplaşma (takas büroları gibi) sistemlerindeki uygulama alanına açıklık getirmektedir. Söz konusu standardın Şirket finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler Bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün işletme tarafından, ödemeyi ortaya çıkaran eylemin ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştiği anda kaydedilmesi gerektiğine açıklık getirmektedir. Aynı zamanda bu yorum, vergi ve vergi benzeri yükümlülüğün sadece ilgili yasalar çerçevesinde ödemeyi ortaya çıkaran eylemin bir dönem içerisinde kademeli olarak gerçekleşmesi halinde kademeli olarak tahakkuk edebileceğine açıklık getirmektedir. Asgari bir eşiğin aşılması halinde ortaya çıkan bir vergi ve vergi benzeri yükümlülük, asgari eşik aşılmadan yükümlülük olarak kayıtlara alınamayacaktır. Söz konusu yorum Şirket için geçerli değildir ve Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer açıklamaları (Değişiklik> TERS 13 Gerçeğe uygun değer ölçümleri ne getirilen değişiklikten sonra TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü standardındaki değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir değerlerine ilişkin bazı açıklama hükümleri değiştirilmiştir. Değişiklik, değer düşüklüğüne uğramış varlıkların (ya da bir varlık grubunun) gerçeğe uygun değerinden elden çıkarma maliyetleri düşülmüş geri kazanılabilir tutarının ölçümü ile ilgili ek açıklama hükümleri getirmiştir. Söz konusu standardın Şirketin finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olmamıştır. TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme korunma muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik> Türev ürünlerin devri ve riskten Standarda getirilen değişiklik. finansal riskten korunma aracının kanunen ya da düzenlemeler sonucunda merkezi bir karşı tarafa devredilmesi durumunda riskten korunma muhasebesinin durdurulmasını zorunlu kılan hükme dar bir istisna getirmektedir. Söz konusu standardın Şirketin flnansal durumu veya performansı üzerinde bir etkisi olmamıştır. (11)

16 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik> TFRS 10 standardı yatırım şirketi tanımına uyan şirketlerin konsolidasyon hükümlerinden muaf tutulmasına ilişkin bir istisna getirmek için değiştirilmiştir. Konsolidasyon hükümlerine getirilen istisna ile yatırım şirketlerinin bağlı ortaklıklarını TFRS 9 Finansal Araçlar standardı hükümleri çerçevesinde gerçeğe uygun değerden muhasebeleştirmeleri gerekmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin finansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmamıştır. ii) Yayınlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar aşağıdaki gibidir: Konsolide olmayan finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiş ve Şirket tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Şirket aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden sonra konsolide olmayan finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar Sınıflandırma ve Açıklama Aralık 2012 de yapılan değişiklikle yeni standart, 1 Ocak 2015 tarihi ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerli olacaktır. TFRS 9 Finansal Araçlar standardının ilk safhası finansal varlıkların ve yükümlülüklerin ölçülmesi ve sınıflandırılmasına ilişkin yeni hükümler getirmektedir. TFRS 9 a yapılan değişiklikler esas olarak fınansal varlıkların sınıflama ve ölçümünü ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılarak ölçülen olarak sınıflandırılan fınansal yükümlülüklerin ölçümünü etkileyecektir ve bu tür fınansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değer değişikliklerinin kredi riskine ilişkin olan kısmının diğer kapsamlı gelir tablosunda sunumunu gerektirmektedir Şirket, standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini standardın diğer safbaları KGK tarafından kabul edildikten sonra değerlendirecektir, TMS 19 Tanımlanmış Fayda Planlan: Çalışan Katkıları <Değişiklik) TMS 19 a göre tanımlanmış fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne alınmalıdır. Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin söz konusu katkıları hizmet dönemlerine yaymak yerine. hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliğin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. TFRS 11 Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi <Değişiklikler) TFRS 11, faaliyeti bir işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi için değiştirilmiştir. Bu değişiklik> TFRS 3 Işletme Birleşmeleri nde belirtildiği şekilde faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu TFRS de belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, TFRS 3 ve diğer TFRS lerde yer alan işletme birleşmeleri muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, TFRS 3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer TFRS lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirket in fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. (12)

17 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) TMS 16 ve TMS 38 Kabul edilebilir Amortisman ve İlla Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması (TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler) TMS 16 ve TMS 38 deki Değişiklikler, maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişikliğin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler) TMS 16 da, taşıyıcı bitkilerin muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yapılmıştır. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, kauçuk ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin TMS 41 yerine TMS 16 kapsamında muhasebeleştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve maliyet modeli ya da yeniden değerleme modeli ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise TMS 41 deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklik Şirket için geçerli değildir ve Şirket in finansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. TMSITFRS lerde Yıllık iyileştirmeler KGK, Eylül 2014 de Dönemine ilişkin Yıllık lyileştirmeler ve Dönemine ilişkin Yıllık Iyileştirmeler ile ilgili olarak aşağıdaki standart değişikliklerini yayınlanmıştır. Değişiklikler 1 Temmuz 2014 den itibaren başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir. Yıllık iyileştirmeler Dönemi TFRS 2 Hisse Bazı, Ödemeler: Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. TFRS 3 Işletme Bideşmeleri Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu bedel, TFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. TFRS 8 Faaliyet Bölümleri Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri ile tutarlı olarak birleştirilebilir! toplulaştırılabilir. li) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yönetici sine raporlanıyorsa açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır. (13>

18 finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı> (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS 16.35(a) ve TMS 38.80(a) daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa kavuşturmuştur > Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii) varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. TMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Değişiklik! kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır. Yıllık İyileştirmeter Dönemi TFRS 3 İşletme Bideşmeleri Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da TFRS 3 ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Karar Gerekçeleri TFRS 13 deki portföy istisnasının sadece fınansal varlık, fınansal yükümlülüklere değil TMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. TMS 40 Yatınm Amaçlı Gayrimenkuller Gayrimenkulün yatırım amaçlı gaydmenkul ve sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında TFRS 3 ve TMS 40 un karşılıklı ilişkisini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu <UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut UFRS standartlarındaki değişiklikler UMSK tarafından yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS nin bir parçasını oluşturmazlar. Şirket konsolide olmayan finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu standart ve yorumlar TFRS de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır. (14)

19 finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar (devamı> (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı> Yıllık iyileştirmeler Dönemi TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Olçümü Karar Gerekçeleri nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda, fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır. Yıllık iyileştirmeler Dönemi UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat UMSK Mayıs 2014 de UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat standardını yayınlamıştır. Standarttaki yeni beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart, müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir. UFRS 15 e geçiş için iki alternatif uygulama sunulmuştur tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifıye edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir. Söz konusu değişikliğin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. UFRS 9 Finansal Araçlar Nihai Standart (2014) UMSK, Temmuz 2014 te UMS 39 Finansal Araçlar Muhasebeleştirme ve ölçme standardının yerine geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal Araçları nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 fınansal variıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, fınansal borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak fınansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran kendi kredi riski denilen sorunu ele almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak 2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir: ancak, erken uygulamaya izin verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi değiştirilmeden kendi kredi riski ile ilgili değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin verilmektedir. Şirket standardın finansal durumu ve performansı üzerine etkilerini değerlendirmektedir. UMS 27 Bireysel Mali Tablolarda Özkaynak Yöntemi (UMS 27 de Değişiklik) Ağustos 2014 te UMSK, işletmelerin bireysel fınansal tablolarında bağlı ortaklıklar ve iştiraklerdeki yatırımların muhasebeleştirilmesinde özkaynak yönteminin kullanılması seçeneğini yeniden sunmak için UMS 27 de değişiklik yapmıştır. Duna göre işletmelerin bu yatırımları: maliyet değeriyle UFRS 9 (veya UMS 39) a göre veya özkaynak yöntemini kullanarak muhasebeleştirmesi gerekmektedir (15)

20 (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) 2. Finansal tabloların sunumuna ilişkin esaslar (devamı) lşletmelerin aynı muhasebeleştirmeyi her yatırım kategorisine uygulaması gerekmektedir. Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, geçmişe dönük olarak uygulanmalıdır. Erken uygulamaya izin verilmekte olup, erken uygulama açıklanmalıdır. Söz konusu değişikliğin Şirket in finansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir. UFRS Yıllık İyileştirmeler, Dönemi UMSK, Eylül 2014 te UFRS lerdeki yıllık iyileştirmelerini, UFRS Yıllık Iyileştirmeler, Dönemini yayınlamıştır. Doküman, değişikliklerin sonucu olarak değişikliğe uğrayan standartlar ve ilgili Gerekçeler hariç, dört standarda beş değişiklik getirmektedir. Etkilenen standartlar ve değişikliklerin konuları aşağıdaki gibidir: UFRS UFRS UMS UMS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler elden çıkarma yöntemlerinde değişiklik 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar hizmet sözleşmeleri; değişikliklerin UFRS 7 ye ara dönem özet finansal tablolara uygulanabilirliği 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar iskonto oranına ilişkin bölgesel pazar sorunu 34 Ara Dönem Finansal Raporlama bölümde açıklanması bilginin ara dönem finansal raporda başka bir Bu değişiklik 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerli olup, erken uygulamaya izin verilmektedir. Söz konusu değişiklerin Şirketin fınansal durumu ve performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmektedir UFRS 10 ve UMS 28: Yatırımcı İşletmenin İştirak veya İş Ortaklığına Yaptığı Varlık Satışları veya Katkıları Değişiklikler UMSK, Eylül 2014 te, UFRS 10 ve UMS 28 deki bir iştirak veya iş ortaklığına verilen bir bağlı ortaklığın kontrol kaybını ele almadaki gereklilikler arasındaki tutarsızlığı gidermek için UFRS 10 ve UMS 28 de değişiklik yapmıştır. Bu değişiklik ile bir yatırımcı ile iştirak veya iş ortaklığı arasında, UFRS 3 te tanımlandığı şekli ile bir işletme teşkil eden varlıkların satışı veya katkısından kaynaklanan kazanç veya kayıpların tamamının yatırımcı tarafından muhasebeleştirilmesi gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. Eski bağlı ortaklıkta tutulan yatırımın gerçeğe uygun değerden yeniden ölçülmesinden kaynaklanan kazanç veya kayıplar, sadece ilişiksiz yatırımcıların o eski bağlı ortaklıktaki payları ölçüsünde muhasebeleştirilmelidir. işletmelerin bu değişikliği, 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için ileriye dönük olarak uygulamaları gerekmektedir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. UFRS 10, UFRS 12 ve UMS 28: Yatırım İşletmeleri: Konsolidasyon istisnasının uygulanması (UFRS 10 ve UMS 28 de Değişiklik) UMSK, Aralık 2014 te, UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar standardındaki yatırım işletmeleri istisnasının uygulanması sırasında ortaya çıkan konuları ele almak için UFRS 10. UFRS 12 ve UMS 26 de değişiklikler yapmıştır; Değişiklikler 1 Ocak 2016 veya sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemleri için geçerlidir. Erken uygulamaya izin verilmektedir. Değişiklikler Şirket için geçerli değildir ve Şirketin fınansal durumu veya performansı üzerinde etkisi olmayacaktır. (16)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU)

ATILIM FAKTORİNG A.Ş. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇOSU) AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI Not:4 13.402

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2015 31 Aralık 2014 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2010 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

Siemens Finansal Kiralama A.Ş.

Siemens Finansal Kiralama A.Ş. 30 Eylül 2009 hesap dönemine ait finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço 3-4 Nazım hesaplar tablosu 5 Gelir tablosu 6 Özkaynaklarda muhasebeleştirilen

Detaylı

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

KATAR FAKTORİNG A.Ş. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 01.01.2013 31.12.2013 HESAP DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Katar Faktoring Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanlığı na, Katar Faktoring Anonim Şirketi nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla

Detaylı

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇAĞDAŞ FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Geçmiş AKTİF KALEMLER Notlar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI - - - - - - II. GERÇEĞE

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Notlar 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT, NAKİT BENZERLERİ VE MERKEZ BANKASI II. GERÇEĞE

Detaylı

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER (31/12/2010) (31/12/2009) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 34.489-34.489 47.360-47.360 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4 5.000-5.000 1.010-1.010

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31.Ara.09 31.Ara.08 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER Not:4 506-506 301-301 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV Not:5

Detaylı

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO

ÇÖZÜM FİNANS FAKTORİNG HİZMETLERİ AŞ 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER Notlar 31 Aralık 2009 31 Aralık 2008 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 26.477-26.477 40.071-40.071 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A

Detaylı

Cari Dönem

Cari Dönem 31 ARALIK 2010 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER 31.12.2010 31.12.2009 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 47.360 47.360 26.477 26.477 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Şirketimizin 31.12.2012 tarihi itibariyle hazırlanan yıl sonu konsolide olmayan finansal raporu 25 / 04 / 2013 tarih ve 8307 sayılı Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıştır. Yayımlanan bilgilere; BDDK

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak 31 Aralık 2014 hesap dönemine ait finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporu

Detaylı

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Orfin Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Orfin Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolar İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço (finansal

Detaylı

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu

Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ak Finansal Kiralama A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2015 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU Ak Finansal Kiralama

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Tam Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Birinci bölüm Bağımsız denetim raporu Tam Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu na: Tam Faktoring A.Ş. nin ( Şirket ) 31 Aralık 2013

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Faktoring Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu FİNANSAL TABLOLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Finans Faktoring A.Ş. Yönetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Sınırlı denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2011 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2011 31 Aralık 2010 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Haziran 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı

Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Kapital Faktoring Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı İçindekiler: Bağımsız Denetim Raporu Konsolide

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RABOBANK A.Ş. Banka Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 HAZİRAN 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2016 31 Aralık 2015 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

1) http://tkbb.org.tr/bankalarin-bagimsiz-denetim-raporlari 2) http://www.albarakaturk.com.tr//yatirimci_iliskileri BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi Yönetim Kurulu na: Albaraka Türk Katılım Bankası Anonim Şirketi nin (Banka) 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide olmayan

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler: Sayfa Bağımsız denetçi raporu 1 2 Finansal durum tablosu (bilanço) 3 4

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait Ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu

Oyak Portföy Yönetimi A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait Ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu 1 Ocak - 30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait Ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet finansal durum tablosu 2 Ara dönem özet kar veya zarar ve diğer

Detaylı

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam

Cari Dönem (31/12/2014) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Aktif kalemler TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 262 4,125 4,387 II. Gerçeğe uygun değer farkı k/z'a yansıtılan fv (net) 2.1 Alım satım amaçlı finansal

Detaylı

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

ALJ Finansman A.Ş. 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal tablolar 1. Bilanço 2. Bilanço dışı hesaplar tablosu

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi. 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 31 Mart 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler: Sayfa Özet finansal durum tablosu (bilanço) 1-2 Özet nazım hesaplar tablosu

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Adabank Anonim Şirketi Sınırlı AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 816 53 869

Detaylı

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV.

950.871 2.941.370 3.892.241 516.439 3.493.035 4.009.474 IV. Konsolide Finansal Tablolar I. Konsolide bilanço (Finansal Durum Tablosu) Cari Dönem Önceki Dönem Aktif kalemler TP YP Toplam TP YP Toplam I. Nakit değerler ve Merkez Bankası 2.990.682 20.223.983 23.214.665

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2008 31.12.2007 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 231.814 247.601 479.415 209.602 217.950 427.552

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇO I. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Cari dönem Önceki dönem AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar, bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilanço (Finansal Durum Tablosu) Sınırlı 31 Aralık 2013 AKTİF (VARLIKLAR) Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI 5-I-1 637 53 690 808 53

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Sardes Faktoring A.Ş. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu 1 Ocak - finansal tablolar İçindekiler Sayfa Bağımsız denetim raporu 1-2 Bilanço (finansal durum tablosu) 3-4 Nazım hesap kalemleri 5 Kar veya zarar tablosu

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 30.06.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. Katılım Bankası Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ İSTATİSTİKLERİ HAZİRAN 2015 08.09.2015 Sayı: 2015-3 Son Güncelleme Tarihi: 03.09.2015 İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PARASAL VE FİNANSAL VERİLER MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 2014 hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Ara

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKERBANK T.A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU EK1A T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 3,341,784

Detaylı

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar

01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar 01.11.2006 Tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi gereği Türkiye Finans

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot 31.03.2017 31.12.2016 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT

Detaylı

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR

FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU......

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. ve FİNANSAL ORTAKLIKLARI KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) AKTİF KALEMLER Dipnot 31.12.2016 31.12.2015 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi 2015 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız sınırlı denetim raporu 1 Ocak 2015 Ara Dönem Finansal Bilgilere İlişkin Sınırlı

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU)

ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) ŞEKERBANK T.A.Ş. KONSOLİDE BİLANÇO (KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız Denetimden AKTİF KALEMLER Dipnot 30.09.2013 31.12.2012 TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 372.396

Detaylı

Kent Faktoring Anonim Şirketi

Kent Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan kamuya açıklanacak konsolide olmayan finansal tablolar, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar ile bağımsız denetim raporu İçindekiler Birinci bölüm Bağımsız

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU)... 1-2 GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİNE İLİŞKİN

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2015 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 31 ARALIK 2012 VE 2011 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR (FİNANSAL DURUM TABLOLARI) CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot 31/12/2012 31/12/2011 (Beşinci Bölüm) TP YP Toplam TP YP Toplam

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar

UFRS Bülten. 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar www.pwc.com.tr UFRS Bülten 31 Mart 2016 Tarihli Finansal Tabloları Hazırlarken Dikkat Edilecek Yeni Standartlar, Değişiklikler ve Yorumlar Mart 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPOR Bağımsız Denetçi

Detaylı

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Koç Finansman Anonim Şirketi. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Koç Finansman A.Ş. İçindekiler Birinci bölüm 1. Bağımsız denetim raporu İkinci bölüm Finansal

Detaylı