MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMEVİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMEVİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar"

Transkript

1 MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMEVİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 Saylı KHK ya tabi olarak çalışan memur ve sözleşmeli personelin 30 ay 72 ay yaş grubundaki çocuklarının güvenli bir ortam içinde çocuk eğitimi ve bilimsel gereklere uygun olarak gelişmelerine yardımcı olmak amacıyla açılan Çocuk Bakımevinin çalışma esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Bakımevinde çalışan personelin yürütecekleri hizmetlerin nitelik ve işleyişleri ile buraya alınacak çocuklar ve velilerinin uyacakları esasları belirler. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsü ile 8 Aralık 1987 tarih ve Sayılı Resmi Gazete de yayınlanan ve 87/12197 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmelik e dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen kavramlardan ; a) MKE/Kurum/Teşekkül/Genel Müdürlük : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünü, b) Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu, c) Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü, ç) Merkez teşkilatı: Teşekkül merkezindeki birimleri, d) Yönetmelik:08/12/1987 tarih,19658 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan ve 87/12197 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri Hakkında Yönetmeliği, e) Çocuk Bakımevi : 30 aylık ile 72 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin sağlandığı yeri, f) Grup : Çocukların fiziki ve ruhi gelişim özellikleri dikkate alınarak 30 aylıktan küçük olmamak şartıyla yaşlara göre oluşturulan, 20 kişiyi geçmeyen grupları, Gruplar : 3 Yaş Grubu (30 ay 36 ay), 4-5 Yaş Grubu (37 ay 60 ay), 6 Yaş Grubu (61 ay 72 ay). ifade eder. -1-

2 İlkeler MADDE 5- (1) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Bakımevinde, çocukların, fiziksel ruhsal ve sosyal gelişimlerini sağlamak üzere gerekli faaliyetleri, Kurum imkanlarını dikkate alarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan eğitim programlarına göre hazırlamaktır. Sorumluluk, kontrol ve rapor verme esasları MADDE 6- (1) Yönetmelik ve Yönergenin uygulanmasından Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürü ve burada görev yapan tüm personel sorumludur. (2) Yönetmelik, Yönerge hükümlerinin uygulanıp uygulanmadığı Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir, gerektiğinde Genel Müdür e sunulmak üzere rapor düzenlenir. (3) Yönerge esaslarına uygunluğu, Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Eğitim Faaliyetleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından denetlenir. Değişiklik esasları MADDE 7- (1) Bu Yönerge, uygulamalar ile Çocuk Eğitim ve Gelişimi konularındaki gelişmeler gözönüne alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi üzerine Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığının koordinesinde hazırlanan Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve uygulamanın izlenmesinden sorumlu ilgili Daire Başkanlığınca incelendikten sonra Genel Müdürün onayına sunulur. Dağıtım ve kullanma esasları MADDE 8- (1) Bu Yönerge gizli olmayıp,teşekkül birimlerine dağıtılır. Uygulamadan sorumlu tüm ilgililer tarafından kullanılmak üzere devamlı gözönünde bulundurulur. İKİNCİ BÖLÜM Bakımevinden yararlanma MADDE 9- (1) Bakımevinden yararlanma; a) Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK ye tabi memur ve sözleşmeli olarak çalışan anne veya babanın çocukları, b) MKE Kurumu Genel Müdürlüğünde çalışırken vefat eden Madde 9.a da belirtilen personelin çocukları, c) Yer kalması halinde Genel Müdürlükçe uygun görüldüğü takdirde annesi ve babası Kamu Kuruluşunda memur olarak çalıştığını ve çalıştığı yerde, çocuk bakımevinin bulunmadığını belgeleyen personelin çocukları çocuk bakımevinden yararlandırılabilir. Bunlardan çocuk bakımevi ücreti en az % 25 fazla alınır. d) Bakımevinin olanaklar ölçüsünde tam kapasite ile çalışması esastır. Bakımevine kabul esasları MADDE 10- (1) Her yıl ilkokula başlayan çocuk sayısı ile çeşitli nedenlerle ayrılan çocuk sayısı dikkate alınarak, Eylül-Şubat ayları içerinde çocuk bakımevine alınacak çocuk sayısı tespit edilir ve Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Sosyal ve İdari Hizmetleri Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürünün onayı ile kesinleşen listeler halinde, her yıl eğitim dönemi başlangıcından bir ay önce Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü personeline duyurulur. Bu sayı kayıt sırasında dikkate alınır. -2-

3 (2) Bakımevinden yararlanmak isteyen ve Madde 9 Bakımevinden Yararlanma da belirtilen koşullara uygun personel bir başvuru dilekçesi ile çalıştığı birime müracaat eder. Birimin uygun görüşü ile durum Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığına iletilir. (3) Müracaat sayısının bakımevi kapasitesinin üzerinde olması halinde, madde 9 da yer alan sıralama esas alınır. Bu sıralamada eşitlik olduğu takdirde personelden Kurumda hizmeti fazla olana öncelik tanınır. Hizmet sürelerinin eşitliği halinde ise bakımevine alınacak çocuklar kura ile tespit edilir. Kayıt için istenecek belgeler MADDE 11- (1) Çocukların bakımevine kaydının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir. a) Velilerin dilekçesi, b) Çocuğun Nüfus Cüzdanı Sureti, c) Çocuğun iki adet fotoğrafı, ç) Çocuğun Sağlık Raporu (Dispanser Raporu), d) Çoçuğun Aşı Kartı, e) Çocuğun memur olmayan anne veya baba ile kardeşlerinin sağlık raporu (Dispanser Raporu) (2) Kayıt işlemleri yukarıdaki belgelerin tamamlanmasından sonra yapılır. Belgeler tamamlanmadıkça çocuklar bakımevine kabul edilmez. (3) Bakımevine alınacak çocuk sayısı, her yıl ilkokula başlayan çocuklar ile çeşitli nedenlerle ayrılan çocukların yerine Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığının teklifi ve Genel Müdürün onayı ile kesinleşen listelere göre yapılır. Ücret MADDE 12- (1) Çocuk bakımevi hizmetleri ücretlidir. Her çocuk için alınacak aylık bakım ücreti her mali yılbaşında Maliye Bakanlığınca belirlenir. Belirlenen ücreti gerektiğinde yıl içinde değiştirmeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. (2) Tespit edilen ücret, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda çalışan velilerin aylıklarından kesilir, diğer veliler ise bakımevi ücretini aylıkların ödenmesinden itibaren en geç üç gün içinde Mali İşler Dairesi Başkanlığına, makbuz karşılığında yatırırlar. Bu paralar, Mali İşler Dairesi Başkanlığında bakımevinin gelir ve giderlerinin toplanacağı masraf yerine aktarılır, muhasebe işleriyle ilgili bir görevli ve Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürünün müşterek imzaları ile çocuğun beslenmesi ve eğitimi ile ilgili hususlarda kullanılabilir. Bakımevinden geçici olarak uzaklaştırma MADDE 13- (1) Aşağıda belirtilen durumlarda çocuk geçici olarak bakımevinden uzaklaştırılabilir ve bu süreler için ücret talep edilmez. Peşin alınmış olan ücret müteakip ay ücretinden kıstelyevm usulü ile mahsup edilir: a) Çocuk salgın veya çocuk hastalıklarından birisine yakalandığında bakımevine alınmaz. Ancak iyileştiği doktor raporu ile belgelendikten sonra tekrar bakımevine başlar. b) Çocuğun bakımevine uyumsuzluğunun ilgili çocuk gelişimcisi veya eğitimcisince yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporla tespit edilmesi halinde, Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürünün teklifi ve Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığının Onayı ile çocuk bir aya kadar geçici olarak uzaklaştırılır. c) Veliler, Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, Kanunen izinli bulundukları süre içinde çocuklarını bakımevine geçici olarak göndermeyebilirler. ç) Çocuk bakımevi bakım onarım amacıyla, gerektiği takdirde, belirli bir süre kapatılabilir, bu süre içinde çocuklar bakımevine alınmazlar. -3-

4 Bakımevinden kayıt silme Madde 14- (1) Aşağıdaki durumlarda çocuğun bakımevindeki kaydı silinir ve ödenen ücret iade edilmez. a) Velisinin yazılı isteği, b) Velisinin Kurumdan ayrılması, c) Çocuğun habersiz olarak aralıksız 10 gün veya daha fazla süre ile bakımevine gelmemesi, ç) Çocuğun 6 yaşını tamamlaması ya da İlkokula başlaması, d) Çocukların veya velilerinin bakımevi işleyiş ve düzeni ile Yönetmelik ve bu Yönerge hükümlerine uymadıklarının, ilgili çocuk gelişimcisi veya eğitimcisince yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporla tespit edilmesi, e) Kabule esas olan bilgi ve belgelerde yanlışlık veya velinin gerçek dışı beyanı bulunduğunun tesbiti, Ancak (d) ve (e) fıkralarına göre ilişiği kesilecekler için Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürlüğü tarafından Genel Müdürlük Onayı alınır. Çalışma saatleri MADDE 15- (1) Çocuk bakımevi Genel Müdürlüğün çalışma saatinin başlamasından yarım saat önce açılır, çalışma saatinin bitiminden yarım saat sonra kapatılır. Hafta tatili ile, resmi ve dini bayram günlerinde kapalıdır. Çocuğun bakımevine teslimi ve alınması MADDE 16- (1) Çocuklar bakımevine aileleri tarafından teslim edilir ve alınır. Çıkışta çocuğun aile dışında birisine teslimi isteniyorsa bakımevi yetkililerine önceden bilgi verilir. Programlar MADDE 17- (1) Bakımevinin çalışma programları, çocukların bir aile ortamı içinde ve çocuk eğitim bilimi gereklerine uygun olarak, aşağıdaki bölümler çerçevesinde düzenlenir. a) Eğitim Programları : Modern eğitim kurallarına uygun bir biçimde ilgililer tarafından yazılı olarak hazırlanır ve Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürünün onayından sonra uygulanır. b) Gelişim Programları : Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişmelerinin sağlanması amacıyla, yaşları ve özel durumları gözönüne alınarak, bedeni, zihni ve ruhsal gelişim programları ilgililerce hazırlanır ve Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürünün onayından sonra uygulanır. Bunların uygulanmasından anne ve babaya düşen görevler de tesbit edilerek kendilerine bilgi verilir. c) Sağlık Programları : Çocuk, bakımevinde kaldığı süre içinde, kayıt yapılırken istenen belgeler ışığında, Sağlık Hizmetleri Şubesi Müdürlüğünce sağlık programları uygulanır, Bakımevinde kalan çocuklar ile burada görevli personel 6 ayda bir genel sağlık kontrolünden geçirilir ve düzenlenen raporları dosyalarına konur. Çocukların velileri tarafından periyodik olarak yaptırılan aşı ve sağlık kontrolleri, Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürlüğü tarafından kontrol edilerek Sağlık İzleme Defteri ne kaydedilir. ç) Beslenme Programı : Bakımevine alınan çocuklara öğle yemeği ile sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kahvaltı verilir. Çocukların yemek listeleri yaş ve sağlık durumlarına uygun biçimde, günlük kalori ihtiyaçları gözönünde bulundurularak ve Sağlık Hizmetleri Şubesi Müdürlüğüne danışılarak hazırlanır. Çocuk bakımevi şubesi müdürlüğü MADDE 18- (1) Bakımevinin amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili her türlü işinden ve çocukların sevgi ve şefkate dayanan, sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, yetişme ve -4-

5 gelişmelerinin sağlanmasından birinci derecede Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürü sorumludur. Çocuk Bakımevi Şubesi Müdürü aşağıdaki görevleri yerine getirir. a) Bakımevinin işletilmesinde ve yönetilmesinde Kurum ile koordinasyonu sağlamak, b) Bakımevinin yıllık ihtiyaçlarını tespit etmek, c) Kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak, ç) Görevli personelin eğitimleri ile ilgili tedbirleri almak ve bunun için gerekli çalışmaları yapmak, d)bakımevinin temizlik ve sağlık şartlarına uygunluğunu beslenme ve eğitim hizmetlerinin yeterli olup olmadığını kontrol etmek, e)hizmetle ilgili harcama ve kayıtların düzenli olarak tutulmasını sağlamak ve harcamaları kontrol etmek, f)mevzuatın gerektirdiği diğer kayıt ve evrakların düzenli olarak tutulmasını ve saklanmasını sağlamak, g)bakımevine alınacak çocuklarla ilgili değerlendirmeleri yaparak Sosyal ve İdari Hizmetler Dairesi Başkanlığına tekliflerde bulunmak, Çocuk gelişimcisi veya eğitimcileri MADDE 19- (1) Bakımevinde çocukların, fiziksel, ruhsal, sosyal gelişmelerini sağlamak üzere, gerekli faaliyetlerde bulunmak, Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan programları çocukların yaş grubuna göre uygulamak, onların beslenme ve temizliklerinin sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini sağlamakla görevlidir. Çocuk bakıcısı (bakıcı anne) MADDE 20- (1) Bakımevinde, yeterli sayıda çocuk bakıcısı (bakıcı anne) görevlendirilir. Bunlar çocukların bakımevinde bulundukları süre içinde her türlü temizlik, beslenme, eğitim, araç ve gereçlerinin düzeni ve benzeri konularda kendilerine verilen işleri yerine getirmekle görevlidirler. Diğer personel MADDE 21- (1) Bakımevi hizmetlerini aksatmadan yürütebilecek yeterli nitelik ve nicelikteki elemanlar görevlendirilebilir. Çocuk eşyası MADDE 22- (1) Yaş gruplarına uygun olarak bakımevince belirlenecek eğitim faaliyetleri için gerekli eşya ve araçlarla çocukların bakımevinde giyeceği elbise ve çamaşırları, markalı olarak, sağlamakla veli yükümlüdür. Özel malzeme MADDE 23- (1) Çocuklar evlerinden bakımevine özel yiyecek ve oyuncak getiremezler. Çocuğun herhangi bir eşyayı eve götürmesi halinde bu eşyalar bakımevine iade edilir. Çocuğun tehlike yaratacak bir eşya ile (delici, kesici, yakıcı vb.) veya kıymetli ziynet eşyası takılarak (küpe, yüzük, bilezik, nazarlık vb.) bakımevine gönderilmesi yasaktır. Veli toplantısı MADDE 24- (1) Bakımevinde ihtiyaç duyulan zamanlarda veli toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda bakımevi ve çocukların ihtiyaçları, sorunları tartışılır. Çocukların psiko-sosyal gelişimleri hakkında velilere açıklayıcı bilgiler verilir. Ziyaretçi MADDE 25- (1) Bakımevi personeli ziyaretçisini idare tarafından kendilerine gösterilen yerde kabul eder, grup odalarına götüremez. Veliler ve diğer yetişkinler de izinsiz olarak belirlenen yerlerin dışına çıkamaz. -5-

6 Personelin giyimi MADDE 26- (1) Bakımevi personeli Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği esaslarına göre, hizmetin gereklerine uygun biçimde giyinmek zorundadır. Uygulamayı kabul etme MADDE 27- (1) Çocuğu bakımevine devam eden personel, Yönetmelik ve Yönergenin bütün hükümlerini kabul etmiş sayılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bakımevinde bulunacak defter ve dosyalar MADDE 28- (1) Bakımevinde aşağıda belirtilen defter ve dosyaların bulunması zorunludur. a) Çocuk Kayıt Defteri, b) Her çocuk için bir dosya (çocuğa ait belgelerin konulduğu dosya) c) Sağlık İzleme Defteri (çocuk ve personelin sağlık durumlarını gösteren defter) d) Gelen ve giden evrak kayıt föyü, Muhasebe işlemleri MADDE 29- (1)Bakımevinin her türlü muhasebe işlemleri Mali İşler Dairesi Başkanlığınca yürütülür. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 30- (1) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesi ile; 02/06/1992 tarihli Makam Olur u ile kabul edilen MKE Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Bakımevi Talimatı yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 31- (1) Bu Yönerge Makamın 14/04/2006 tarihli Olur u ile yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 32- (1) Bu Yönerge hükümlerini Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü yürütür. -6-

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 2487 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK ÇOCUK BAKIMEVLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 12.10.1987, No : 87/12197 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14.7.1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR ÇOCUK EVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR ÇOCUK EVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYESİ AVCILAR ÇOCUK EVİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi Avcılar Çocuk

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İŞLETME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, Kreş ve Gündüz Bakımevlerine

Detaylı

ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA TALİMATI

ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA TALİMATI ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA TALİMATI 1.AMAÇ: Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde yürütülen hizmetlerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ UYGULAMA ANAOKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Kuruluş Madde 1- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesine bağlı olarak "Uygulama Anaokulu kurulmuştur.

Detaylı

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 16.08.2013/28737 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004 25486 *Yönetmelik Değişikliği (1) (R.G): 20/02/2006 26086 *Yönetmelik Değişikliği (2) (R.G): 09/06/2007 26547 *Yönetmelik Değişikliği (3) (R.G): 27/10/2007 26683

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete : 6.1.2011/27807 Tebliğler Dergisi : ŞUBAT 2011/2641 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KÜTÜPHANE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, a) MKE Kurumu personelinin

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EVİ ÇALIŞMA ESASLARI

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EVİ ÇALIŞMA ESASLARI NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EVİ ÇALIŞMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde 1- Bu çalışma esaslarının amacı, Namık Kemal Üniversitesi çalışanlarının ve öğrencilerinin 3-6 yaş arasındaki

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Yönetmelik Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundan Resmi Gazete Tarihi: 13/11/1995

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Esaslar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, yoksunluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını

Detaylı

Çocuk Yuvaları Yönetmeliği

Çocuk Yuvaları Yönetmeliği Çocuk Yuvaları Yönetmeliği Tarih: 07.01.1999 Sayı: 23576 R.G. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; çocuk yuvalarındaki hizmetin

Detaylı

Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği

Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği Tarih : 30.09.2001 Sayı : 24539 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 ' Bu Yönetmeliğin amacı, sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan sokakta

Detaylı

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Tarih : 13.11.1995 Sayı : 22462 R.G. Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DİNLENME VE SPOR TESİSLERİ YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DİNLENME VE SPOR TESİSLERİ YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA DİNLENME VE SPOR TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Kurumumuz Antalya Dinlenme

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi,

YÖNETMELİK. c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi, 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29072 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Aralık 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 13 Aralık 2012 B.02.0.PPG.0.12-305-10364

Detaylı

06 /07 /2011-27986 RG/4

06 /07 /2011-27986 RG/4 Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik Tarih : 08.10.1996 Sayı : 22781 R.G. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ DESTEK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 77 EYLÜL 2014 SAYI: 2684 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Temel Eğitim

Detaylı

4 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29435 YÖNETMELİK

4 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29435 YÖNETMELİK 4 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29435 YÖNETMELİK Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ

Detaylı

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 1 Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı