TURK DU~UNCESiNDE "UTOPY A": BiBLiYOGRAFiK BiR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURK DU~UNCESiNDE "UTOPY A": BiBLiYOGRAFiK BiR"

Transkript

1 TURK DU~UNCESiNDE "UTOPY A": BiBLiYOGRAFiK BiR <;ALI~MA Birgiil KOI;AK' Tiirk dii~iince ya~ammda "iitopya" temasmm aldlgl yeri gormek amaclyla yaptlml~ olan bu <;ah~mada, iitopya konusunda Tiirkiye'de yazllml~ ya da Tiirk<;e'ye <;evrilmi~ olan kitaplardan ve makalelerden, aynca konuyla i1gili yapllan tezlerden olu~an bir bibliyografya hazlrlanmaya <;ah~llml~tlr. <;:alt~ma, kronolojik anlamda temel olarak Milli Kiitiiphane'nin hazlrladlgl Tiirkiye Bibliyografyasl ve Makaleler Bibliyografyasl'na bagh olarak slmrlandmlmakla beraber, eri~ilebildigi ol<;iide, Bibliyografyalann ele aldlgl donemin oncesinde ve sonrasmda yaymlanan eserlere de bakllml~tlr. Utopya sozciigii, Thomas More'un bu tiire adml veren Utopia adlt eserinde oldugu gibi, mekansal olarak ve zaman diizleminde tam belirlenmemi~ bir yerde, genellikle bir adada oldugu dii~iiniilen, varolan toplumsal diizenin dl~mda ve ona kar~l bir bi<;imde, daha iyi bir toplumsal diizenin ozlemi ve ya~am tasansl anlamma gelir. Utopya, 'bir hayali toplum projesi' bi<;imindeki bu ozel anlammm dl~mda genelle~tirilerek, ger<;ekle~mesi miimkiin goriinmeyen her tiirlii hayal ya da hayali dii~iince (iitopik) anlammda kullamlmaktadlr. DolaylSlyla, <;ah~mamlzl elden geldigince iitopya sozciigiinii bu manada kullanan eserlerden aymp iitopya tiirii ve iitopyaclhk iizerinde yogunla~ttrmaya <;ah~tlk. Utopya, bir tiir olarak Batl'da ortaya <;lkml~ttr. Tiirk dii~iince ya~ammda, bu tiiriin ilk k1asiklerinin kitap olarak dilimize kazandmlmasl, Yunan Klasiklerinin terciimesi <;er<;evesinde Eflatun'un Devlet adlt eserinin 1942 Ylhndaki terciimesini hari<; tutarsak, neredeyse 60'1t Ylllan bulmu~tur (Francis Bacon:Yeni Atlantis, <;:ev.: Hamit Dereli, Ankara: Maarif Vekaleti, 1957 ya da Thomas More: Utopya, <;:ev.: Sebahattin Eyiiboglu-Mina Urgan-Vedat Giinyol, istanbul:<;an, 1968). Tiirk<;e Iiteratiirde konu <;e~itli yonlerden ele altnml~ttr: iitopya-ada i1i~kisi, iitopyalarda erkek egemenligi, kadmm yeri, egitim sistemi, adalet anlayl~l, toplumsal ya~ayl~, devlet Istanbul Oniversitesi Edebiyat FakUltesi Sosyoloji Bo!UmU Doktora Og:rencisi F.9

2 122 yonetimi, ozgurluk sarunu, Utopya ~ehrinin mimari duzeni vs, Aynca, IUrUn klasikleri dedigimiz eserlerin (Devlet, Utopia, Giine$ Ulkesi, Yeni Atlantis.,,) birbirleriyle ~e~itli a~llardan kar~lla~tmlmalan da soz konusudur. Klasik Utopyadan farkh olarak bir ba~ka Utopya turu daha vardlr: distopia, yani ters-utopyalar. Ters-Utopya, admdan da anla~tlacagl Uzere, UtopyaYI tersine ~evirir: varolan toplumsal duzene kar~l daha iyi bir toplum dlizeni onerisi getirmez; varolan duzenden ~ok daha kolu, karamsar bir tablo ~izer. Burada ama~, toplumsal duzende mevcut ya da olmasl ~ok muhtemel olumsuzluklann (omegin adaletsizlik, e~itsizlik, totaliter bir rejim, silahlanma, tabiatl ve insanhgm dogal ya~anum istila edecek bi~imde telcnolojinin yaygmla~masl, genetik manipulasyonlar vs) surdurulmesine ya da ger~ekle~mesine izin verildigi taktirde, ba~lmlza geleceklerin bir anlamda uyansml yapmaktir. Ters-Utopyalar, Batlda sanayi sonrasl donemde, ozellikle de 20. yuzylhn ba~lannda yogun olarak ortaya ~lkml~lardlr. Dlkemizde, Modem ingiliz EdebiyatI'ndan tercumeler ~er~evesinde yapllan ilk ters-utopya turunden metinlerin dilimize ~evrilmesi ise klasik litopyalardan once olmu~tur (Omegin, Aldous Huxley, Yeni Diinya, <;ev.: Orhan Burian, Ankara: MEB, 1945) Ters-Utopyamn da kimi zaman bilimkurgu sozcuguyle e~ anlamh kullamldlglm gonnekteyiz. DolaylSlyla, ~ah~mamlzda bilimkurgu sayllabilecek kimi eserlere de aym zamanda bir ters-utopya omegi olduklan i~in yer verdik. Dtopya temasl genel olarak baktlglmlzda edebiyat, felsefe, filoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, ~ehircilik ve bolge planlamasl, mimarhk, egitim, kadm ~ah~malan gibi ~e~itli alanlarda yaztlan yazllann ve yapllan akademik ~ah~malann konusu olmu~tur. Oncelikle akademik ~ah~malar Uzerine bir degerlendirme yapacak olursak, 1960'lardan itibaren pek ~ok ~ah~ma yaplldlglm goruyoruz. 70'li Yillarda ozellikle felsefe alanmda yaptlan tezlerin saylsl artml~tlr. Bibliyografyamlzdaki ~ah~malarm saylsl, 80' Ii Ylllarda genel olarak bu konuya ilginin azaldlgma i~aret etmekle birlikte, Utopya konusunun 90' h Yillardan ba~layarak gunumuze degin yogun bir bi~imde ~e~itli disiplinler tarafmdan farkh a~llardan ele ahndlgml gostennektedir. 1970'lerde felsefe alanmda yapllan ~ah~malarda, Ronesans Utopyalan olarak adlandmlan Utopya, Giine$ Ulkesi, Yeni Atlantis gibi eserlerin birbirleriyle kar~lla~tmlmalan soz konusu oldugu gibi, bu eserler aynca Eflatun'un Devlet'iyle de klyaslanml~tir. Ronesans Utopyalannda adalet ve e~itlik kavramlannm temel rol oynadlgml goruyoruz. DolaYlslyla, adaleti ve e~itligi saglaylcl devletin rolu de bu eserlerde merkezi konumdadlr. Felsefe alamnda yapllan ~ah~malann odak noktasl, Utopyalarda devlet anlayl~l ve devlet felsefesi olmu~tur. Daha SOnra ilginin

3 yogunluguna gore slraslyla egitim, yasalar, miilkiyet, aile, ozgurluk sorunlan felsefe dahnda yapllan ~ah~malann konusu olmu~tur. 123 Akademik ~ah~malarda Utopya konusuna felsefeden sonra en buyuk ilgi, ingiliz Dili ve Edebiyatl alanmda ortaya ~lkml~tlr. Ancak bu alandaki ~ah~malarm ilgisi, ronesans ya da klasik de~igimiz Utopyalara degil, ters-utopyalara olmu~tur. 70'li Ylllardan bu yana, ozellikle de 90'h Ylllarda, lisans, yuksek Ii sans ve doktora duzeyinde yapllan ~ah~malar, ba~ta George Orwell'in 1984 ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Diinya adh eserleri olmak Uzere, hem ters-utopya turunun omeklerini tartl~ml~lar, hem de ters-utopya ve Utopya ili~kisini ele alml~lardlr. ingiliz Dili ve EdebiyalI'mn dl~mda ingiliz Filolojisi'nde, Alman, Franslz, Amerikan Dili ve EdebiyalI bolumlerinde yine, ters-utopyalar aglrhkh olmak Uzere, bu konuda yapllan ~ah~malar vardlr. Edebiyattan sonra Utopyanm en ~ok mimarhk ~ah~malanna konu olarak se~ildigini soyleyebiliriz. Utopyalarda soz konusu Utopya ~ehrinin (keza ters Utopyalardaki ~ehirlerin) veri len detayh sayilabilecek plam ve mimari ozellikleri, bu alanda yapilan ~ah~malara esin kaynagl olmu~tur. 90'h yillardan ba~layarak Utopyalann toplu konut ve kent tasanmma olan etkisi ba~ta olmak Uzere, mimarhk alanmda Utopya konusunda ~ah~malar yapllml tlr. Makalelere baktlglmlzda, tezlerde oldugu gibi kronolojik olarak alanlara gore bir dagillm tespit etmek zordur. 60'h Yillarda Utopya konusunda yaymlanan makaleler ~ok olmakla birlikte, bunlar daha ziyade Utopya eserlerinin tamtlml, ~e itli ozelliklerinin betimlenmesi turunde yazilardlr. Bu donemde edebiyat, felsefe ya da mimarhk gibi degi~ik alanlardan Utopya incelemeleri soz konusudur. 70'li Ylllarda azalan ilginin ardmdan 80'lerden itibaren Utopyalters-Utopya eserleri ve Utopyaclhk konusunda detayh incelemeler yapllmaya ba lanml tlr. Kitaplar i~in de benzer bir yorum yapllabilir. ilk metinler Utopyalters-Utopyalann ~evirileridir. 80'lerden sonra Utopya konusu Uzerine yazilltil gerek ~eviri, gerek telif kitaplan goruyoruz. Genel bir degerlendinne yapmak gerekirse, Utopya konusunun oncelikle edebiyat, ozellikle de ingiliz edebiyali, daha sonra felsefe, mimarhk ve siyaset bilimi alanlarmda ve ozellikle akademi ~evresinden yazarlann eserlerine konu olarak se~ildigini soyleyebiliriz. Bibliyografya ~ah mamlza dair belirtilmesi gereken birka~ husus vardlr. Bunlardan birincisi, tarihte yazilml Utopya ya da ters-utopya olarak kabul edilen ve dilimize ~evrilmi olan eserlerle, bu eserler hald"nd" ';'V" ~lls olan ba~ka eserleri

4 124 ~ah~mamlzda birbirinden ayn tutmaylp bir arada verdik. ikincisi, kitaplann baziian tiimiiyle iitopya iizerine yazllml~ olmaylp, bu konuya bir boliim i~inde deginmi~lerdir, Bu baglamda, Agop Dila~ar'm 900, Yzldoniimii DolaYlslyla Kutadgu BiUg jncelemesi adh eserini, be~inci boliimiinde "Diinya Edebiyatl <;er~evesinde Kutadgu Bilig" alt ba~hgl i~inde iitopya eserlerine geni~ bir bi~imde yer venni~ olmasl vesilesiyle ~ah~mamlza dahil ettik, Benzer ~ekilde, Karl Popper'in Apk Toplum ve Dii manlan 1: Platon isimli kitabma, iitopyaclhgm ele~tirisine aylrdlgl "Utopyaclhk" boliimii, Ak~it Goktiirk'iin Ada isimli kitabma iitopya-ada ili~kisini ele alan "Utopyada Ada" boliimii, Orhan Han~erlioglu'nun Dii iince Tarihi'ne, eserin i~inde "Utopya" ve "Giine~ Ulkesi" incelemeleri, Jacques Mourgeon'un jnsan Haklan kitabma, ikinci boliimdeki "Utopyanm i~kinligi" lasml, Max Beer'in SosyaUzmin ve Sosyal Miicadelelerin Tarihi eserine de, "U~iincii Kitap: Yakm~ag" alt ba~hgmdaki iitopya incelemeleri dolaylslyla ~ah~mamlzda yer verdik, Son olarak, Eflatun'un Devlet adh eseri, 'iitopik' bir toplum tasansl olmakla beraber, bu ozejliginin dl~mda ba~ka pek ~ok baklmdan da ele ahndlgl i~in sadece eserin kendisine yer verip iizerine yazllml~ olan kitap, makale ya da tezleri ~ah~mamlza dahil etmedik, Belirtilmesi gereken bir ba~ka husus, kimi yazarlar tarafmdan Tiirk edebiyatmda iitopya omegi olarak goriilen eserlerdir: Namlk Kemai'in Riiya (1872), Halide Edip Adlvar'm Yeni Turan, Y. Kadri Karaosmanoglu'nun Ankara (1934) ya da Peyami Safa'nm YalmZlZ (1951) eserleri gibi. Biz bu eserleri iitopya omegi olarak gormedik ve ~ah~mamlza almadlk. Ancak, ''Tiirk edebiyatmda iitopya" incelemesi yapan makalelere, giri~ mahiyetinde Utopya tiiriine deginmeleri ve bu tiirdeki eserler hakkmda bilgi vermeleri nedeniyle ~ah~mamlzda yer vermi~ bulunuyoruz. Bibliyografyamlzl konuya olan ilginin tarihsel olarak seyrini gorebilmek amaclyla kronolojik olarak diizenledik. Her bibliyografya ~ah~masl gibi, mutlaka bu ~ah~manm da eksik yonleri vardlr. Ancak amaclmlz sadece iitopya iizerine Tiirkiye'de yazllml~ ya da Tiirk~e'ye ~evrilmi~ tiim yazllan toplamaktan ziyade, belli ba~h olarak kimlerin iitopya temasmm hangi yoniiyle ilgilendiklerini ortaya koyabilmek, aynca bu konuda ara~tirma yapmak isteyenlere yol gosterici bir ~ah~ma sunabilmektir. '

5 125 Utopya BibJiyografyasl A. Kitapiar Atlf: Muhayyel Ada, istanbul: Sanayi-i Nefise Matbaasl, 1928,215 s,' 19x13 Agaoglu, Ahmet: Serbest insanlar Ulkesinde, istanbul: Sanayi-i Nefise Matbaasl, 1930 Eflatun (Platon): Devlet [3 eilt], <;:ev.: Aziz Erhat, Ankara: Maarif Vekaleti, Eflatun (Platon): Timaios, <;:ev.: Erol Gliney-Llitfi Ay, Ankara: Maarif Vekaleti, 1943, 143 s., 19 em Huxley, Aldous: Yeni Diinya, <;:ev.: Orhan Burian, Ankara: MEB, 1945,334 s,18 em Orwell, George: Hayvan (:ijtligi, <;:ev.: Halide Edip Adlvar, Ankara: Maarif Vekaleti, 1954, 112 s., 20 em Bacon, Francis: Yeni Atlantis, <;:ev.: Hamit Dereli, Ankara: Maarif Vekaleti, 1957,61 s., 18 em Orwell, George: Bin Dokuz Yiiz Seksen DiM, <;:ev.: V.Turhan-S.Tongu9, istanbul, I~lk, 1958,248 s., 17 em More, Thomas: Utopya, <;:ev.: Sebahattin Eyliboglu-Mina Urgan-Vedat Glinyol, istanbul: <;:an, 1968, 197 s. Yazgan, Mustafa: Monark: Utopia, Ankara: [y.y.] (Baylan Baslmevi), 1970,475 s., 22 em. Engels, Friedrich: Utopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, <;:ev.: Oner Unalan, Ankara: Sol, 1970, 110 s., 19 em Beer, Max: Sosyalizmin ve Sosyal Miicadelelerin Tarihi, <;:ev.: Galip Ustlin, istanbul: May, 1970(?), 656 s., 20 em Hangerlioglu, Orhan: Dii iince Tarihi, istanbul: Remzi, 1970, 365 s., 24 em Bradbury, Ray: Fahrenheit 451, <;:ev.: Reha Pmar, istanbul:okat, 1971,151 s.,18 em Dila9ar, Agop: 900. Ylldiiniimii DolaYlslyla Kutadgu Bilig incelemesi, Ankara: TDK, 1972,203 s., 24 em

6 126 yerni~evski, Nikolay Gavrilovi9: Nasll Yapmah, Giine~ Bozkaya, istanbul: Yar, 1972,586 s., 20 em GoktUrk, Ak~it: Ada, istanbul: Adam, 1973, 182 s., 19 em Campanella, Tommaso: Gilne~ Ulkesi, yev.: Vedat GUnyol-Haydar Kazgan, istanbul: yan, 1974, 143 s, 20 em Ertugrul, GUlden: Aldous Huxley'in Utopik Dilnyasl, Erzurum: AtatUrk Universitesi Edebiyat FakUltesi Yaymlan, 1977, 186 s., 24 em Huxley, Aldous: Ada, yev.: Seniha Akar, istanbul: Yol, 1983, 347 s., 20 em Vrgan, Mina: Edebiyatta Utopya Kavraml ve Thomas More, istanbul: Adam, 1984, 114 s., 24 em Bezel, Nail (der): Yeryilzii Cennetleri Kurmak: Utopyalardan Se,meler, istanbul: Say, 1984,235 s., 20 em Owen Gregory (ve ate.): Yeryilzil Cennetlerinin Sonu: Ters Utopyalar, yev.: Nail Bezel, istanbul: Say, 1984,247 s., 20 em Dalos,Gyorgy: BindokuZYiiZ Seksenbe~ Tarihsel Bir Ara~tlrma, yev.: Ender Ate~man, istanbul: Alan, 1984, 133 s., 19.5 em. Batur, Enis: Estetik Utopya, istanbul: Bilim Felsefe Sanat, 1987, 112 s, 19 em Zamyatin, Yevgeni: Biz, yev.: FUsun TUlek, istanbul: Aynntl, 1988, 157 s., 20 em Popper, Karl R.: A"k Toplum ve Dil$manlan 1: Platon, yev.: Mete Tun9ay, istanbul: Rennzi, 1989,361 s., 24 em Eflatun (platon): Kritias, yev.: Eral GUney-LiHfi Ay, Ankara: M.E.B., 1989,34 s., 18 em Havemann, Robert: Yarm: Sanayi Toplumu Yol Aynmmda Ele~tiri ve Ger,ek Utopya, yev.: Eral Ozbek, istanbul, Ayrmtl, 1990, 194 s., 20 em. MUhlestein, Hans: Proleter Utopya ve Marksist Hiimanizm, yev.: Vedat GUnyol, istanbul: Logos, 1990,70 s, 20 em Frankel, Boris: Sanayi Sonrasl Utopyalar, <;:ev.: Kamil Durand, istanbul: Aynntl, 1991,288 s., 22 em

7 Mourgeon, Jacques: insan Haklan, <;:ev.: Alev Tiirker-Ay~en Ekmek~i, istanbul: ileti~im, 1991, 131 s., 19 em Piercy, Marge: Zamanm K1Ylsmdaki Kadm, <;:ev.: Fiisun Tiilek, istanbul: Aynntl, 1992, 365 s., 20 em Atwood, Margeret: Damlzlzk Klzm Oykiisii, <;:ev.: Sevin~-Ozean istanbul: Afa, 1992, 352 s., 20 em Senel, Adam: Ozmos Kronos, istanbul: Aynntl, 1993, 145 s., 20 em 127 Kabak~lOglu, Le Guin, Ursula K.: Hayaller $ehri, <;:ev.: Meltem Toyga, istanbul: imge, 1994,252 s., 20 em Giiltekin, Hasret: Utopyalar UlkesininAte Hlrslzl, istanbul: Dtay, 1994,92 s., 24 em Callenbaeh, Ernest: Ekotopya: William Weston'un Defterleri ve Haberleri, <;:ev.: Osman Akmhay, istanbul: Aynntl, 1994, 215 s., 20 em Owen, Robert: Yeni Toplum yorii ii, <;:ev.: Dogan Sahiner, istanbul: Yapl Kredi, 1995, 193 s., 21 em Le Guin, Ursula K.: Karanlzgm Sol Eli, <;:ev.: Dmit Altug, istanbul: Aynntl, 1995, 254 s., 19 em Fourier, Charles: Gelecegin A k Diinyasmdan, <;:ev.: Oguz Oziigiil, istanbul: Peneere, 1995, 196 s., 19,5 em Suits, Bernard: (:ekirge: Oyun, Y Q am ve Utopya, <;:ev.: Siiha Sertabiboglu, istanbul: Aynntl, 1995,208 s. Lefebvre, Henri: YQ amla Soyle i: Sosyalizm, Giinliik YQ am ve Utopya Ustiine, <;:ev.: Emirhan Oguz, istanbul: BeIge, 1995,77 s., 20 em Weldon, Fay: Darcy'nin Utopyasl, <;:ev.: Ay~e Diizkan, istanbul: Afa, 1995, 276 s., 20 em Meri~, Cemil: Saint-Simon: ilk Sosyolog, ilk Sosyalist, istanbul:ileti~im,1995,159 s., 19.5 em Roloff, Bernhard-Georg SeeBlen: Utopik Sinema: Bilim-Kurgu Sinemasmm Tarihi ve Mitolojisi, <;:ev.: Veysel Atayman, istanbul: Alan, 1995,372 s., 20 em. Mimaroglu, ilhan: Yokistan Tasans" istanbul: Pan, 1997,64 s.

8 128 Anderson, Perry: Marksizmde Taru$malar: Tarih, Dtopyalar ve Stratejiler Ozerine, <;ev.: Ahmet Ozdemir, istanbul: Go~ebe, 1998,296 s, 20 em Cioran, Emil Michel: Tarih ve Dtopya, <;ev.: Haldun Bayn, istanbul: Metis, 1999, 115 s, 20 em Engels, Friedrich: Sosyalizmin Utopyadan Bilime Geli$mesi, <;ev.: ismail Yarkm-M. A. inci, istanbul: Inter, 1999, 156 s., 20 em Le Guin,Ursula K.: Miilksiizler, <;ev.: Molla Mustafaoglu, istanbul: Metis, 1999,348 s., 18 em Karakuyu, Re~at: Utopya: Mistik Masal Diinyasl, izmir: Re~-Kar, 2000, 384 s., 20 em Soykan, Orner Naci: Miiziksel Diinya Utopyasmda Adorno ile Bir Yolculuk, istanbul: Bulut, 2000, 104 s., 19.5 em Noziek, Robert: Anar$i, Devlet ve Utopya, <;ev.: AIi~an UnLYay., 2001, 428 s., 24 em Oktay, istanbul: Bilgi Turhanh, Halil: Utopyanm Sesleri, istanbul: <;iviyazilan, 2001, 204 s., 22 em Morris William: Hi,biryerden Haberler, <;ev.: Bahadtr Sinan ~ener, Karaerkek, istanbul: Kaos, 2002, 324 s. Kerem Morris, William: Gelecekten Amlar: Bir Huzur <;agz: Utopik bir Romanstan Boliimler, <;ev.: Ekin Bodur, istanbul: Ayrmtt, 2002, 270 s., 20 em Yiiriikoglu, Riza: Sovyet Deneyinin Dersleri: Utopik ve Bilim-dl$l Sosyalizm, istanbul: Alev, 2002, 239 s., 24 em Argm, ~iikrii: Nostalji ile Utopya Arasmda, istanbul, Birikim, 2003, 428 s., 20 em Frankl, George: Ball Uygarlzgl: Utopya ve Trajedi, <;ev.: Yusuf Kaplan, istanbul: A~thm, 2003, 320 s., 22 em Sareey, Miehelet Riot-Bouehet-Thomas-Pieon-Antoine: Utopyalar Sozliigii, <;ev.: Turhan I1gaz, istanbul: Sel, 2003, 288 s., 22 em Din~men, Kriton: Utopia'ya Topos Ararken, istanbul: Arion, 2003, 80 s., 20 em ~enel, Adam: Teleandregenos Utopyasmda Evlilik Hayatl, istanbul: imge, 2003, 93 s.,20em

9 Buck-Morss, Susan: Riiya Alemi ve Felaket: Doguda ve Bauda Kitlesel Utopyamn Tarihe Kan$maSl, <;:ev.: Tuneay Birkan, istanbul: Metis, 2004, 379 s., 24 em Sevin~, Akm: Utopya: Hayali Ahali Projesi, istanbul: Okyan Us, 2004,179 s.,23 em 129 Yal~mkaya, Ayhan: Egerden Megere: Utopya Kar$ISmda Tiirk Romam, istanbul: Phoenix, 2004, 403 s., 19 em Mannheim, Karl: ideoloji ve Utopya, <;:ev.: Mehmet Okyayuz, Ankara: Epos, 2004, 336 s., 20 em Kolektif [Ed.Halil G6khanj: Utopya, istanbul: Cern, 2004,126 s., 20 em. Kutvan, Ali Blilent: Utopya: Denemeler, istanbul: Index, 2004, 126 s., 19 em Atwood, Margaret: Antilop ve Flurya, <;:ev.: Dost K6rpe, istanbul: Oglak, 2005, 396 s., 19,5 em YIIdlrmaz, Yasemin Temizarabael: Utopyanm Kad,man Kadmlarm Utopyasl, istanbul: Sel, 2005,133 s., 20 em Wilson, Peter Lamborn: Korsan Utopyalan, <;:ev.: Yurdakul GUndogdu, istanbul: Aykm, 2005, 208 s., 20 em Usta, Sadlk (der.): Sparta'da Miikemmel Toplum: Likurgos Yasalan, istanbul: Kaynak, 2005, 115 s., 20 em Kumar, Krishan: Utopyacllzk, <;:ev.: Ali Somel, istanbul: imge, 2005, 190 s., 20 em Mattelart, Armand: Gezegensel Utopya Tarihi: Kehanetsel Kentten Kiiresel Topluma, <;:ev.: ~ule <;:i1ta~, istanbul: Ayrmh, 2005, 424 s., 20 em Kolektif: Antikrag Utopyalan: Platon'dan Jambulos'a, <;:ev.:sadlk Usta, istanbul: Kaynak, 2005, 212 s., 20 em Kumar, Krishan: Modern Zamanlarda Utopya ve Kar$l-Utopya, <;:ev.: Ali Galip, istanbul: Kalkedon, 2006, 24 em B. Makaleler Durant, Will: "Fran~ois Bacon", Fikir Hareketleri, istanbul, 8 (l85-190), 1937,94-95

10 130 Tannkut, Hasan: "Durumlar Ahlakl, Siyaset, idealist, Dtopist, Ahlaki ~ahsiyet, Bedii Ahlak", Hamle, Edebiyatta, Sanatta, Fikirde, ilimde, istanbul, 1 (5), 1940,29-30 Kessler, Martin: "iktidar ve Miikemmel Devlet, Orwell'in 1984 ve Huxley'in Yeni Diinya Eserlerinde Aksettirdikleri Hayal Kmkhklan Dzerine Bir inceleme", <;ev: Mete Tun,ay, Ankara Vniversitesi SBF Dergisi, Ankara, 14 0), 1959, Batuhan, Hiiseyin: "Sosyal Ogretilerde Mythos ve Utopia", Felsefe Arkivi, istanbul, 13, 1962, Eyiiboglu, Sabahattin-M. Ali Cimcoz: "Devlet-Onsoz", [Eflatun, Devlet, i~ Bankasl Kiiltiir Yaymlan, 1962, i,indej, 5-14 Han,erlioglu, Orhan: "Bilinmeyen DIke", Varlzk, istanbul, 30 (595), 1963,4 Urgan, Mina: "Utopia", Yeni Ufuklar, istanbul, 13 ( ),1964 Fmdlkoglu, Z. Fahri: "Thomas More", Sosyalistler: 3, Tiirkiye Harsi ve i,timai Ara~tmnalar Demegi, Fakiilteler Matbaasl, istanbul, 61, 1964, 16 s. Fmdlkoglu, Z. Fahri: "Campanella", Sosyalistler: 4, Tiirkiye Harsi ve i,timai Ara~lrmalar Demegi, Fakiilteler Matbaasl, istanbul, 63,1964, 16 s. Fmdlkoglu, Z. Fahri: "Bacon", Sosyalistler: 5, Tiirkiye Harsi ve i,timai Ara~tlrmalar Dernegi, istanbul, 64, 1964, 16 s. Fmdlkoglu, Z. Fahri: "Saint-Simon", Sosyalistler: 8, Tiirkiye Harsi ve i,timai Ara~t1rmalar Dernegi, istanbul, 67, 1964,24 s. Ay, Behzat: "Dtopyaclhk Degil, Ger,ek,ilik Gerek", Varlzk, istanbul, 650, 1965 Giinyol, Vedat: "Campanella", Yeni Ufuklar, istanbul, 13 (156), 1965,9-15 EIi,in, Emin Tiirk: "iki DtopyacJ: Pestalozzi, Saint Simon", Eylem, istanbul, 14, 1965 Vexliard, Alexandre: "Utopia'nm Psikolojisi", ArQ tlrma, Ankara, 5, 1967, "DergiJerden [Dtopik ~ehircilik <;ah~malanj", Mimarlzk, 5 (46), 1967,31-35 More, Thomas: "Dtopya", Yeni jnsan, istanbul, 7 (83), 1969, 12-13

11 Frye, Northrop: "Edebiyatta Otopya Tlirleri", <;ev: Ak~it Goktlirk, Turk Dili, Ankara, 23 (234), 1971, O,S.: "Koy-Kent Otopyasl", Bayrak, Ankara, 24 (761), 1977, Alsa~, Ostlin: "Dli~linsel Mimarhk: Ronesans Otopyalan Araclhglyla Bir Ornekleme", ODTU Mimarlzk Fakultesi Dergisi, Ankara, 4 (1), 1978,31-52 Glirel, inci: "Ylllar Boyunca Otopyalar", Varllk, istanbul, 46 (871),1980,14-15 More, Thomas: "Utopia", <;ev: Sabahattin Eyliboglu-Mina Ugan-Vedat Glinyol, YAZKO <;eviri, istanbul, 1 (2), 1981, I~m, Ekre\I1:"Jonttirk ideolojisinin Tlirk Romanma Etkileri: Mizanci Murad Bey ve Toplumsal Otopyasl", Sanat OlaYl, istanbul, 5,1981,74-77 Batum, Oya: "ingiliz Yazmmda Yeni Ger~ek~i1ik Aklml ( ) ve George Orwell", Turk DiU, Ankara, 43 (355),1981,1-9 Bloch, Ernst: "Utopia ve Madde", Tan, Ankara, 5, 1982, Orwell, George: "Bin Dokuz Yliz Seksen Dort", <;agdc/ Ele tiri, istanbul, 3 (2), 1984, Sturua, Melor: "George Orwell'in Kehaneti Nerede ve Nasil Ger~ekle~iyor? [Bin Dokuzyliz Seksen Dort Adh Romam Ozerinej", Yarm, Ankara, 36, 1984,4-6 Agaogullan, Mehmet Ali: "Klasik Otopyalar: Ozglirllikten Despotizme", Ankara Universitesi Basm-Yaym Yuksekokulu Yliltgl, Ankara, 8, ,23-41 Beige, Murat: '" 1984' Yazan George Orwell", Milliyet Sanat, istanbul, 87, 1984,18 Perin~ek, Dogu: "Havemann'da Ekolojik Kriz ve Otopya", jktisat, istanbul, 253, 1985,8-22 ip~iroglu, Zehra: "'Yalmz Adam' Thomas More", <;aftda Ele tiri, istanbul, 4 (2), 1985,58 Barlas, Orhan: '''Anti-Otopya' '84' Adh Film Ozerine", Varltk, istanbul, 52 (933), 1985,24-25 Urgan, Mina: '''Otopya' Ozerine [Amlan ve <;e~itli Konulardaki Gorii~leri Hakkmda Bir Konu~mal", Du un (Bizim Belde Toplum Sanat), istanbul, 13, 1985,3-5

12 132 Sakman, Erdogan: "Bacon, Francis ingiliz Filozof', Bilim ve Teknik, Ankara, 19 (219), 1986,36 Mumford, Lewis: "Otopya Kar~lsmda Venedik", <;ev.: Fatma Karaoren, Defter, istanbul, 1, 1987,38-48 OzgUI, Metin Kayahan: "Bir Otopya Taslagl: Hayat-I Muhayyel", Turk Dunyas! Ara$tmnalan, istanbul, 53, 1988, Somay, BUlent: ''Zamyatin'in 'Biz'i Biz miyiz?", [Yevgeni Zamyatin, Biz, istanbul: Aynntl, 1988, i~indel, 5-13 Lowy, Michael: "Marksizm ve Otopik GorU~", <;ev: Murat Paker, Birikim, istanbul, 4, 1989, Ayta~lar, Semih: "Marksizm: 'Cognitive (BiJi~sel)' ya da 'Otopik' Talepler", Birikim, istanbul, 5, 1989, Bezel, Nail: "Otopyalar, Kar~1 Otopyalar", Milliyet Sanat, istanbul, 216, 1989,2-7 Negt, Oskar: "Otopya ve Emek", Uluslararas! Dunyada Sosyalizm Konferans! (X., Yugoslavya, ), istanbul, 1989, Koker. Eser: "Klasik Otopyalarda Kadmlann Ya~aYI~lannm Bi~imlendirilmesi ve Otopyaci Gelenek", Ankara Universitesi Basm-Yaym Yiiksekokulu Y!lbg!, Ankara, , Akdemir, MUslim: ''Toplum Felsefesi A~lsmdan Otopyalar", Yoneli$ler, istanbul, 45, 1990,42-43 La~iner, Orner: "Saygm ve <;i1eke~ Bir Bilgenin Eko-Sosyalist Otopyasl", Birikim, istanbul, 15, 1990,48-50 Agaoglu, Adalet: "Otopyalar: Otekilerin <;i~ekleri", Milliyet Sanat, istanbul, 238, KU~iik, Mehmet: "ideoloji ve Otopya Arasmda: iki Farkh Siyaset", Birikim, istanbul, 25, 1991,58-64 Soykan, Orner Naci: "Otopyalarda Sanat-Toplum ili~kisi", 1,1991,31-37 Felsefe Diinyasl, Ankara, Bjedug, Murat: "Yeniden Otopya", Birikim, istanbul, 41,1992,87-89

13 Meri<;:, Cemil: "ideoloji ve Utopya" [Sosyoloji Notian, Ders Ylh, istanbul: ileti~im, 1993, i<;:inde], Meri<;:, Cemil: "Utopya ve Utopyacllar" [Sosyoloji Notlan, Ders Ylh, istanbul: ileti~im, 1993, i<;:indej, Ziyalan, Mustafa: "Utopya btesi: Hipertekst", Varlzk, istanbul, 59 (1028), 1993, Ba~, 133 i. Melih: "Boris Frankel Tarafmdan Yazllan ve Kamil Durand Tarafmdan <;evrilen 'Sanayi Sonrasl Utopyalar' Adh Eseri Uzerine", Denetim, Ankara, 8 (79), 1993, 40 Kaynardag, Arslan: "TUrk Yazm ve DU~Unce Tarihinde Utopya", VarZlk, istanbul, 59 (1025), 1993, Oskay, Unsal: "Utopyan DU~Unce ve Distopian DU~Unce ya da Batlhla~manm Yolunun A<;:tldlgl Toplumlarla A<;:llamadlgl 'Dogulu' Toplumlar", Varllk. istanbul, 59 (1025), 1993,6-8 Lapouge, Gilles: "Utopya ve Olanakslzm Kaygan Yeri", <;ev: Filiz NaYlr Deniztekin, VarZlk, istanbul, 59 (1025), 1993,2-5 Desroche, Henri: "Utopyalar Ge<;:idi", VarZlk, istanbul, 59 (1025), 1993, Stelo, Ignacio-Gill I~lk Neyire: "Yeni DUnya DUzen(sizlig)i ve KilltUr: ispanyol Siyaset Bilimcisi Ignacio Stelo: 'GUnUmUzde Aydmm i~levi Utopya Kuruculugu Degil Felaket Tellalhgldlr' [S6yle~i]", Milliyet Sanat, istanbul, 306, 1993, U<;:arol, Tuncer: "Utopyanm Merdivenleri", VarZlk, istanbul, 59 (1029), 1993,47-49 Bezel, Nail: "Utopyalarda ve Kar~l Utopyalarda Akhn ve insanm Durumu ve Kapsaml", VarZlk, istanbul, 59 (1026), 1993, Halman, Tala!: "Bahk izlerinin Sesi ya da Utopya'nm Sonu", Varbk, istanbul, 59 (1026), 1993,28-29 Tanyeli, Ugur: "Zihinsel Yaplmlz Utopyaya Kapah ml?", istanbul 5, istanbul, 1993, Ay, Taner: "Utopya ve Biz 97'liler", Varllk, istanbul, 1026, 1993,30-31

14 134 Y!Idmm, Cemal: "Francis Bacon ( )", Bilim ve Teknik, Ankara, 321, 1994, Usta, Sadlk: "Yeni Diinya'nm Utopyacl Komiinleri", Bilim ve Utopya, istanbul, 1, 1994, Ergin, ~enel: "Kadmm Utopyaslzhgl Uzerine", Bilim ve Utopya, istanbul,i,1994, 25 Usta, Sadlk: "Amana Komiinii", Bilim ve Utopya, istanbul, 2, 1994,27-28 Ors, Yaman: "Bilim, Felsefe ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 2, 1994, Soner, I~lk: "Erkek Utopyalannda Kadmm Adl Yok", Bilim ve Utopya, istanbul, 3, 1994,24-26 Usta, Sadlk: "Robert Owen ve New Harmony Komiinii", Bilim ve Utopya, istanbul, 4, 1994, Aydm, Erdem: "Utopia Ulkesinde Saghk Kavram ve Hizmetleri", Bilim ve Utopya, istanbul, 4, 1994, Kuruca, Osman Bilge: "Asimov'un 'Robotlar'l ve Kapitalist Utopyamn Slmrhhgl", Bilim ve Utopya, istanbul, 4, 1994,29 Ergin, ~enel: "Kadmm Utopyaslzhgl Uzerine-2 ", Bilim ve Utopya, istanbul, 4, 1994,28-29 Usta, Sadlk: "Utopyalar: Cabet ve ikarya Yo1culan", Bilim ve Utopya, istanbul, 7, 199~, 19 <;ii~en, A. Kadir: "Modem Bilimin Onciileri Francis Bacon ( ), Felsefe Dunyasl, Ankara, 1995, Usta, Sadlk: "William Morris'in Dii~ Ulkesi", Bilim ve Utopya, istanbul, 9, 1995, Ergin, ~enel: "YerIi Utopya ve Utopyac!Iar", Bilim ve Utopya, istanbul, 15, 1995,34-36 Soner, I~lk: "Kadm Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 16, 1995,36-41 Ergin, ~enel: "Kadm Utopyalannda Ufuk Dl~l Alamn Onemi", Bilim ve Utopya, istanbul, 17, 1995,51-53 Akath, Filsun: ''Utopyanm <;evresinde", Varllk, istanbul, 62 (1051),1995,22-23

15 135 Ceyhan, Erdal: "Egitim ve Utopya", <;agda$ Egitim, Ankara, 20 (215), 1995,4-7 Ors, Yaman: "Evrim, Ereksellik ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 17, 1995,44-46 GUnyol, Vedat: "GUne~ D1kesi-Onsoz" [Campanella, Giine$ Ulkesi, istanbul: Sosyal Yaymlar, 1996, i~indel, 7-14 Ergin, ~enel: "Kadm Utopyalannda Ufuk Dl~l Alanm Onemi-2", Bilim ve Utopya, istanbul, 19, 1996, Ergin, ~enel: "Piercy'nin Utopyasl", Bilim ve Utopya, istanbul, 21,1996, ~enel, Adam: "UtopyacBilimkurgu Yapl~lk ikizleri", Bilim ve Utopya, istanbul, 28, 1996,8-10 TUrner, GUrhan: "Utopya ve Ger~ek", Bilim ve Utopya, istanbul, 30, 1996,37-39 Meyerson, Martin: "Utopya Gelenekleri ve Kentlerin Planlamasl", <;ev: Yurdanur Salman, Cogito, istanbul, 8, 1996, Argm, ~Ukrii: "Nostalji i1e Utopya Arasmda", Birikim, istanbul, 82, 1996,21-24 Demir, Osman-Sururi Akta~: "Francis Bacon", Cumhuriyet Universitesi Fen Edebiyat Fakiiltesi Sosyal BiUmier Dergisi, Ankara, 19, 1997 Kuruca, Osman Bilge: "Ursula K.Leguin'de Bilimkurgu ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 31,1997,52-55 TUrner, GUrhan: "Kent Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 37, 1997, TiirkozU, Erdem:"Chariotte Perkins Gilman'dan Feminist Bir Utopya: Herland", Bilim ve Utopya, istanbul, 38, 1997, TUrner, Giirhan: "Oteki DUnyaya Gidip Gelme Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 41, 1997, Anonim: "Bir Berdu~un Utopyasl: Ylice Akide Sekeri Daglan", <;ev: BUlent Somay, Cogito, istanbul, 12, 1997,9-10 Suits, Bernard: "<;ekirge Bir Utopya Tablosu <;izerek Muammalan <;ozer", <;ev: SUha Setabiboglu, Cogito, istanbul, 12, 1997, Akdemir, Miislim: "Utopyalarda Toplumsal Mutluluk ve OzgUrliik Sorunu", Felsefe Diinyasl, Ankara, 23,1997,

16 136 Kanar, Ercan: "insan Haldan, Hukuk, Utopya ve Sol", jnsan Haklart Yazrlarz, istanbul,!. bzel SaYI, 1998, Bammer, Angelika: "Gelecegi Yeniden Yazmak: 1970'1i Yillann Feminizminde Utopyaci itki", <;ev: Yurdanur Salman, Cogito, istanbul, 14, 1998, KoktUrk, Milay: "Korku Utopyalan ve Demokrasi", TUrk Yurdu, tstanbul, 18 (118), 1998 TUrner, GUrhan: "Sovyet Birliginde Utopya ve Mimarhk ( )", Bilim ve Utopya, istanbul, 43, 1998,48-55 TUrner, GUrhan: "Marksizm, Sovyetler ve Utopya Uzerine", Bilim ve Utopya, istanbul,46, 1998, TUrner, Giirhan: "Manashr ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 47, 1998,42-46 TUrner, Giirhan: "Ay Ger~ekleri, Ay Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 53, 1998,46-52 Aktay, Yasin: "Deconstructing Time/Space For Reconstructing Drama and Dream VS Utopia and Heterotopia", Sel,uk Universitesi fleti$im FakUltesi Dergisi, Konya, 1 (1), 1999, Goodwin, Barbara: "Liberallere Kar 1 Utopya Dii Uncesi", <;ev: Engin YIldmm, BUgi-Sosyal BiUmler Dergisi, Sakarya Universitesi, 1 (1), 1999, Sancar, Nuray: "Kadm, Utopya", Evrensel Killtiir, istanbul, 87, 1999,7-10 Aktan, ~o kun Can: "Mazdekizm, More Utopyasl, Babeuf Trajedisi ve Zadruga Faciasl", Yeni Tilrkiye, Ankara, 5 (26, bzel SaYI), 1999, Bensman, Marilyn: "Utopya Pe inde Frances Wright", <;ev: Gamze Deniz, Evrensel KUltilr, istanbul, 90,1999,14-16 Usta, Sadlk: "68 YII bnce Yazllml Bir Genetik Anti-Utopya: Huxley'in 'Yeni Giizel Diinya'sl", Bilim ve Utopya, istanbul, 74, 2000, Yal~mkaya, Ayhan: "Utopya ve Utopyaclhgm Anlaml", Bilim ve Utopya, istanbul, 79,2000, Ak~ay, Ahmet Sait: "Robinsonad ml, Yakzanad ml?", Parsomen, istanbul, 2, 2000 Ege, Serna E: "Aldous Huxley ve <;eli kiler", Ankara Universitesi DTC Fakilltesi Dergisi, Ankara, 40 (3-4), 2000,

17 Kafala, Todor: "Otopya ile FUtUroloji Arasmda Baudrillard", Virgill, istanbul, 36, 2000, Oskay, Onsal: "Otopyan DU~Unce ile Distopian DU~Unce" [Ylkanmak istemeyen (:ocuklar Olalzm, istanbul: YKY, 2001, i~inde], "Ernst Bloch, Theodor W. Adorno, Horst KrUger [arasmda bir tartl~rna]: Otopik Ozlernin <;eli kileri Ozerine: Bir ~eyler Eksik", <;ev.: Hakkl HUnler, Defter, istanbul, 42, 2001, Yal~mkaya, Ayhan: "Otopyanm Tarihi ve Kaynaklan", Bilim ve Utopya, istanbul, 81,2001,58-65 GUndogan, Fatrna: "<;atalhoyuk'ten Otopyalara Kentier, insanlar ve Meydanlar", Egemimarlzk, izrnir, 11 (37),2001,32-35 Bayraktar, Ula~: "Illich'in Otopyasl", Virgiil, istanbul, 40,2001,20-23 TUrke~, Orner: "'Osrnanh Rornam' 'A~k ve Cinsellik Otopyasl"', Tarih ve Toplum, istanbul, 35 (208), 2001, i~en, HUseyin: "Bernard Shaw'un OtopyasI: Methuselah'ya DonU~ [Bernard Shaw'un Methuselah'ya DonU~ Adh Eseri Ozerine]", Bilim ve Utopya, istanbul, 85, 2001, Antan, Ozlern: "Rus Modernle~rnesi, Mekan ve Edebiyat. Dostoyevski: 'Yeraltmdan Notiar', Zarnyatin: 'Biz''', Arredamento Mimarlzk, istanbul, 140, 2001, Mahsereci, Nalan: "Yaym DUnyasl, TUrk~e'deki istanbul, 79, 2001, Otopyalar", Bilim ve Utopya, "BUIent Sornay ile Edebiyat ve Otopya Ozerine Soyle~i", Par$omen, istanbul, 2 (3), 2001,5 Akal, Cernal Bali: "Spinoza ve Otopyanm Sonu", Par$omen, istanbul, 2 (3), 2001 Sevin~, Akm: "Otopyalar Ozerine DU (lin)rnek, Par$omen, istanbul, 2 (3), 2001 Ak~ay, Ahrnet Sait: "Dogunun Otopyasl; Bireyin Otopyasl", Par$omen, istanbul, 2 (3),2001 GUne~, Ash: "Otopyaslz Bir Gelecekte OzgUrlUk Otopyasl", Par$omen, istanbul, 2 (3),2001 F.1D

18 138 Ozdek, Almtla: Sineklerin Tannst; Utopya Kavrammm Ytkth~t ve Postmodern <;ag, Par$omen, istanbul, 2 (3), 2001 "Latent Utopias, Belirtisiz Utopyalar", <;ev.: Bur~ak OZliidil, Arredamento Mimarlzk, 152,2002, Giinyol, Veda!: "Campanella'nm 'Giine~ Ulkesi' 'Dogacak Yeni Sabahlann <;an Sesiyim"', Bilim ve Utopya, istanbul, 92,2002, Kumar, Krishan: "Sosyalizmin Sonu mu? Utopyamn Sonu mu? Tarihin Sonu mut', <;ev.: Ozge Donmez, Dogu Batl, Ankara, 5 (19), 2002, Erdemli, Atilla: ''Thomas Morus'un 'Utopia'st 'Bakm Boyle Bir Ya~am da Var''', Bilim ve Utopya, istanbul, 92, 2002, Aydm, Hasan: "EI Medine el-faztla ve Farabi'nin Utopyast", Bilim ve Utopya, istanbul, 92, 2002, Akath, Fiisun: "Utopyalar iyidir!", Varlzk, istanbul, 69 (1134), 2002, $attroglu, Ay~en: "'Marco Polo'nun Gezileri' Bir Utopya Olarak Okunabilir mit', jstanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-6. Sayt, 2003,29-45 Akkoyunlu, Ertan KlVllctm: "Kentin Tiikeni~i ve Utopyalar", Amme Maresi, Ankara, 36 (2), 2003, Gedizlioglu, Leven!: "Yeni Diinya Diizeninde Utopya Kurulabilir mit', Bilim ve Utopya, istanbul, 110,2003, Baymdtr, Evrim: "Do~.Dr.Ustiin AIsa~ ile Soyle~i: Cennet Tasanmmdan 20. Yiizytla Mimarhk ve Kent Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 111, 2003, Adorno, Theodor W.: "Huxley ve Utopya" [ Edebiyat YaZllan, <;ev.: Orhan K~ak Sabir Yiicesoy, istanbul: Metis, 2004, i~inde], Giinay, Mustafa: "l?an~ Bir Utopya Mldtr?", Kaygl, Uludag Universitesi Felsefe Dergisi, Bursa, 3, 2004, <;ah~kan, Onur: "Utopya", Kaygl, Uludag Universitesi Felsefe Dergisi, Bursa, 3, 2004, Yunusoglu, Kudret Nezir: "Ursula Ie Guin'in Miilksiizlerinde Utopyamn Degi~en Yiizii", Litera, istanbul, 16,2004,

19 139 HelvaclOglu, Ender: "Eski Doguda Utopya Bir Utopya ml?", Bilim ve Gelecek, istanbul, 5, 2004, Kii9iikaydm, Demir: "Dogu Toplumlan ve Utopya", Bilim ve Gelecek, istanbul, 5, 2004,22-25 Ak9ay, Ahmet Sait: "Dogunun Utopyasl Bireyin Utopyasl", Bilim ve Gelecek, istanbul, 5, 2004, Turan, Giiven: "Yok Ulkeler... Dii~ Ulkeler", Kitap-llk, istanbul, 76, 2004, Demiralp, Oguz: "Yok Boyle Bir Ulke", Kitap-izk, istanbul, 76, 2004, <;:igekoglu, Feride: "Utopya ve Distopya imgeleri: Denizden Hiperuzaya", Kitap-lzk, istanbul, 76, 2004, Klh9, Engin: 'Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Edebi Utopyalara Bir BakI~", Kitap-llk, istanbul, 76, 2004, Sevin9, Akm: "Ke~ke Taklmadalan", Kitap-llk, istanbul, 76, 2004, Sargent, Lymann Tower: "Utopya Gelenekleri, izlekler ve Varyasyonlar", <;:ev.: Mehmet H. Dogan, Kitap-llk, istanbul, 76, 2004, Claey, Gregory-Lymann Tower Sargent: "Utopyanm Slmrlarmda: Hicivler ve Robinsonadlar", Kitap-lzk, istanbul, 76, 2004, Co~kun, ismail: "Simdinin Ele~tirisi: Thomas More ve Bir imkan/oneri Olarak Utopyalar", Hece, Ankara, 90, 2004, Uhri, Ahmet: "Peki Ama Nerede Bu Atlantis?", Bilim ve Utopya, istanbul, 115, 2004, igen, Hiiseyin: "Yazm Tiirii Olarak Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 116, 2004, Usta, Sadlk: "Thomas More ve Utopya'nm Tarihsel Rolli", Bilim ve Utopya, istanbul, 122, 2004, Usta, Sadlk: "Babeuf ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 124,2004, Co~kun, ismail: "Utopya ve Kent",is(allbul Ulliversitesi Edebiyat Fakiiltesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi- 9. SaYI, 2004,

20 140 Kuruca, Osman Bilge: "Son Otopyacl Jules Verne", Bilim ve Utopya, istanbul, 129, 2005, Usta, Sadlk: "Jules Verne'in Beslendigi Kaynaklardan Biri Olarak Lukianos", Bilim ve Utopya, istanbul, 129,2005, C. Tezler Etiman, Giinay: "About a Land of Happiness: More's Utopia", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, ingiliz Dili ve Edebiyatl Boliimii (?), Lisans Tezi, 1962, 50s. Goksu, Sadlk: "Thomas More'un Otopik Sosyalizmi ve Platon'un Devlet Ogretisi ile Bir Kar lla tlrma", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boltimii, Lisans Tezi,1963, 34 s. Oztiirk, Vedat: "Thomas Morus'un Otopia'sl ile Thomas Campanella'mn Civitas Solis'i Arasmda Bir Kar lla tlrma", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakliltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1965, 82 s. Ban kan, Y llmaz:"belli Ba h Reneissance Utopialarmda Ozgiirliik Sorunu (Utopia, Giine Olkesi, Yeni Atlantis)", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe BOliimii, Lisans Tezi, 1967,39 s. Bakan, Muhittin: "T. More ile J.J. Rousseau'da Yasalar Sorunu", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1967,36 s. Cansel, Yavuz: ''T. Morus'un ve T. Campanella'da Devlet", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Sosyoloji Boltimii, Lisans Tezi, 1968, 26 s. Karanfil, Selma: "Renaissance Otopyalan ve Ho gorii", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1969,41 s. Arslan, GliI: "Ronesans, Utopialannda Aile Problemi", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakliltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1970, 16 s. insel, Sadiye: "Devlet-Utopia-Yeni Atlantis Arasmda Bir Kar!la l!rma", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe BOliimii, Lisans Tezi, 1970,71 s.

21 141 Klrba~, Fatih: ''Thomas Morns'un Devlet Tasansl: Utopya ve Dogma", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BolUmii, Lisans Tezi, 1970 Anarat, ytlmaz: "Thomas More ve Campanella'da Mtilkiyet, Aile, Devlet AnlaYI~I", istanbul Universitesi, Edebiyat FakUltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1971, 25 s. Oztiirk, Suriye Ya~ar: "Eski ve Yeni Utopia'larda Egitim Sorunu ile Egitimin Kiiltiirdeki Yeri", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1971,77 s. <;:igek, Semra: "Platon'un Devlet'inde Renaissance Utopia'larmda Toplum Hayau, Ahlak AnlaYI~1 ve Egitim Sorunu", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BolUmii, Lisans Tezi, 1972, 45 s. Giircan, Ersin: ''Thomas Morns, Thomas Campanella ve Nicholai Machiavelli'nin Devlet Felsefeleri", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BoliimU, Lisans Tezi, 1972, 8 s. Ardl9, Akup: ''Thomas More'da Adalet", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1972, 22 s. Ancl, Zeki: "Renaissance Utopialannda Egitim ve Toplumsal Ya~aYI~", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe BolUmii, Lisans Tezi, 1972, 18 s. i~ler, Fehmi: "Belli Ba~h Ronesans Utopialannda Yasalar ve Ozgiirliik Sorunu", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BOliimii, Lisans Tezi, 1972, 35 s. Ozkara, Ali: "Platon-Thomas More ve Tommaso Campanella'da Devlet Felsefesi", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1972, 33 s. Akkaya COniit), Tiilin: "Reneissance Utopyalan", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BolUmii, Lisans Tezi, 1973, 23 s. Giinayar, <;:etin: "Platon, Thomas More ve Campanella'nm Devlet Felsefeleri", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1973, 34 s. Akmcl, Kadir: ''Thomas Morus'ta Devlet AnlaYI~I", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe B6liimii, Lisans Tezi, 1974, 30 s.

22 142 Ba~ak, Mehmet: "R6nesans Dtopia'lanndan Birka~ma Gene! Bir Bakl~", istanbul Dniversitesi, Edebiyat FakUltesi, Felsefe B6IUmU, Lisans Tezi, 1974,29 s. Giikmen, ilksen: "T.Campanella'mn Devlet Felsefesinde Sosyal-Siyasal-Ekonomik Sorunlar", istanbul Dniversitesi, Edebiyat FakUItesi, Felsefe BiiIUmU, Lisans Tezi, 1974, 12 s. Dogru, Hale: "Dtopya Gelenegi i~inde More ile Morris A.L. Morton'dan Bir <;:eviri: 'DUn BugUn Dtopya"', istanbul Dniversitesi, Edebiyat Faktiltesi, ingiliz Filolojisi Biiltimii, Lisans Tezi, 1974, 26 s ipek, Nilgiin: "Thomas More ve Tommaso Campanella'nm Devlet Felsefeleri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe B61Umii, Lisans Tezi, 1974, 16 s. Taka, Mehmet: "Thomas Morus, Thomas Campanella ve N. Machiavelli'nin Devlet Felsefeleri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe BiilUmii, Lisans Tezi, 1974,26 s. Tuncay, Saadet: "Reneissance'da Dtopik Devlet Giirii~leri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat FakUltesi, Felsefe B6ltimU, Lisans Tezi, 1974, 25 s. Ceyhan, Zeynep: "Brave New World and 1984 as Antiutopias", istanbul Dniversitesi, ingiliz Dili ve Edebiyatl BiiliimU, 1975,46 s. SUmbtiloglu, A. Vahap: 'Thomas Morus'un Utopia'sl ile Tommase Campanella'mn Civitas Solis'i Arasmda Bir Kar~dar~tlITna", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe B61Umii, Lisans Tezi, 1975, s.14 Acar, ~erif: "N. Machiavelli, T. More, T. Campanella ve F. Bacon'm Devlet Ogretileri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat FakUltesi, Felsefe BiiliimU, Lisans Tezi, 1975, 49 s. Borazancl, Sezer: "J. J. Rousseau'nun ve T. More'un Devlet Giirii~leri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe Biiliimii, Lisans Tezi, 1975,32 s. ilklh~, Nazmi: "Platon ile Renaissance Dtopialan (T. More, T. Campanella ve F. Bacon) Arasmda Bir Kar~lla~tlITna", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe B6ltimii, Lisans Tezi, 1975, 30 s. Kayaalp, Giiniil: "Campanella ve More'da 'Devlet''', istanbul Dniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe B61iimU, Lisans Tezi, 1979

23 143 Tathdil, GUlay: "Thomas Morus ile Tommaso Campanella'nm Utopik Toplum Dlizenlerinin Kar~tla~tlfllmasl", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakliltesi, Felsefe Bollimli, Lisans Tezi, 1979,23 s. Akarh, Tuna Kermen: "insanhgm Geleeegi Konusunda Orwell'in Kaygtlan A~lsmdan Animal Farm ve 1984", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, ingiliz Filolojisi, Lisans Tezi, 1981,42 s. E~siz, Nurten: ''Thomas More'un Ki~iligi ile Utopia Arasmdaki <;eli~kiler Sorunu", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, ingiliz Filolojisi Boliimii, Lisans Tezi, 1981,35 s. Oztiirk, R. Sibel: "U~ Ronesans UtopyasI", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1982, 69 s. Uyar, Ay~e: ''T. More ve J. J. Rousseau'nun Devlet AnlaYl~lan", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1982, 20 s. Ali: "Johann Gottfried Sehnabel'in Insel Felsenburg Adh Romanmda Utopya", istanbul Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Alman Edebiyatl ve Dili, Doktora Tezi, 1986, 141 s. <;avu~oglu, Akdemir, Abamiislim: "Toplum Felsefesi A~lsmdan Utopyalar", Atatiirk Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitlisii, Felsefe, Yiiksek Lisans Tezi, 1988, 70 s. Goneii, Rezzan: "The Un-Heroic Heroes of George Orwell's Novels Burmese Days, Coming Up For Air, Nineteen Eighty Four", Hacettepe Universitesi, Sosyal Bilimler Ensitiitlisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl,Yiiksek Lisans Tezi,1988, 69 s. Ok, ibrahim: "George Orwell' de Toplum Ele~tirisi", Dokuz Eyliil Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitiisU, ingiliz Dili ve Edebiyatl,Doktora Tezi, 1990,493 s. Ko~, Ertugrul: "DesirelLanguagerrruth: A Study of Power Relations in Orwell's Nineteen Eighty-Four", Bilkent Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1992, 87 s Okay, M. Aziz: "istanbul i~in 'Somut Bir Utopya Orneklemesi"', Mimar Sinan Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisii, ~ehircilik ve Bolge Planlama, Yiiksek Lisans Tezi, 1992, 149 s.

24 144 Oztlirk, Nurettin: "C;:agda~ Tiirk Edebiyatmda, Utopya", inonii Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Tiirk Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1992, 165 s. Akcan, Esra: "Utopia Topia Atopia Place-Architecture Relation in the Postmodern Condition", ODTU, Fen Bilimleri Enstitiisii, Mimarhk, 1992,200 s. Giirkan, Ozlem: "Orwell's Transformation: From Experience to Vision", ODTU, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyalt, Yiiksek Lisans Tezi, 1993, 108 s. Yaml, Vedat Safak: "1984 by George Orwell From Different Aspects", Sel~uk Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1993, 71 s. Emir, Din~er: "Die Utopischen Naturbilder in Goethes 'Wahlverwandschaften', 'Wilhelm Meister's Lehijahren' und 'Wilhelm Meister's Wanderjahren"', Uludag Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Alman Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1994,45 s. Karaca, Birsen: "Rus Edebiyatmda Nikolay Gavrilovi~ C;:erni~evski'nin 'Sto dela!' (Ne Yapmah), Yevgeni ivanovi~ Zamyatin'in 'MlY' (Biz) ve Tiirk Edebiyatmdan Peyami Safa'nm 'Yalmzlz' Adh Eserinde Utopya", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Bait Dilleri ve Edebiyalt, YUksek Lisans Tezi, 1994, 213 s. Takka~, Mehmet: "Arnold Wasker'in Utopik DUnyasl", Atatlirk Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitlisU, ingiliz Dili ve Edebiyalt, Doktora Tezi, 1994, 154 s. Zehir, Bee:. "Education in Aldous Huxley's Novels: Brave New World Ape and Essence and Island", Dokuz EylUl Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, ingiliz Dili ve Edebiyalt, YUksek Lisans Tezi, 1995, 109 s. Canbek, Mehmet Abdullah: "ibn Tufeyl'in 'Hayy bin Yakzan' Adh Eseri ve Utopyalar Arasmdaki Yeri", inonu Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, YUksek Lisans Tezi, 1996,80 s. Aykutiu, Nuray: "GUnUmUz Mimarhgmda Utopyanm Slmrlan", Osmangazi Universitesi, Fen Bilimleri EnstitlisU, Mimarhk, YUksek Lisans Tezi, 1996, 81 s.

25 145 Yllmazer, Mustafa ibrahim: "Amerikan Utopyasmda Kadm ", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Amerikan DiH ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1996, 72 s, Uslu, Tiirker: "Utopyalann Toplu Konut Tasanmma Etkisi", istanbul Teknik Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisii, Mimarhk,Yiiksek Lisans Tezi, 1996, 113 s. Giine, Ahmet: -"La Realite et L'utopie Les Contes de Voltaire (Voltaire'in Hikayelerinde Ger~ek ve Utopya Kavramlan)", Hacettepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Franslz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1997, 134 s. SUer, DUmn: "Evaluation Structural System Approaches in Utopic Architectural Design", Dokuz EylUi Universitesi, Fen Bilimleri EnstitUsii, Mimarhk, Doktora Tezi, 1997,92 s. Ge~im, Ufuk: "Von Mythologie zum Utopischen Menschenprofil im Roman 'Ein Gott der Frecheit' von Sten Nadolny (Sten Nadolny'nin 'Arslzhgm Tannsl' Adh Romamnda Mitolojiden Utopyaya insan Profili)",Gazi Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsti,Alman Dili ve Edebiyatl,Doktora Tezi, 1998,289 s. Zaman, Mehmet: "Language, Style and Society in Fiction and Non-fiction Works of Jonathan Swift and George Orwell", Ege Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, ingiliz Dili ve EdebiyalI, Doktora Tezi, 1998,221 s. Bal, Ferhan Ata: "Modemizm i~inde De Stijl Alammm bnerdigi Utopya ve Bi~im Sorunlan", Mimar Sinan Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsii, GUzel Sanatiar, YUksek Lisans Tezi, 1998,56 s. KlZller, Funda: "Hermann Hesse'nin Boncuk Oyunu Adh Romamndaki Utopik Us DUnyasl", Atatiirk Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, Alman Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1998, 120 s. Toran, bzge: "Looking Backward , Men Like Goods ve Brave New World: Utopya, Kar 1 Utopya ve Marksist Ele tiri", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, ingiliz Dili ve EdebiyalI, YUksek Lisans Tezi, 1998, 138 s. Tannverdi, Halime: "Aldous Huxley's 'Brave New World' and George Orwell's 'Nineteen Eighty Four': Propaganda and Force in Two Twentieth Century

26 146 British Utopias", Sel~uk Universitesi, Sosya\ Bilimler EnstitUsU, ingiliz Dili ve Edebiyatl, YUksek Lisans Tezi, 1998, 52 s. Diker, Emine: ''The Development of George Orwell's Political Consciousness", Hacettepe Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1999, 68 s. Arslan, Ayten: "Devlet ve Utopia'da Egitim, istanbul Universitesi", Sosyal Bilimler EnstitiisU, Felsefe, YUksek Lisans Tezi, 1999, 100 s. Kasar, Mustafa Murat: "The Lust for Absolute Power in Dark Utopias, Nineteen Eighty-Four, Brave New World and We", Fatih Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 2000, 81 s. Ertan, KlVllc!m: "Kentin Tiikeni~i ve Utopyalar", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Kamu Y6netimi, Doktora Tezi, 2000, 342 s. ince, bmer Rauf: ''Totalitarizm Ele~tirisi Olarak Kar~l-Utopyalar", Hacettepe Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitiisU, Sosyoloji, Yiiksek Lisans Tezi, 2000, 89 s. Yal~mkaya, Ayhan: ''Tiirk Edebiyatmda Utopik Temalar Olarak E~itlik ve bzgiirliik, Bir Kar~lla~tlrma: ve ", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Siyasal Bilimler, Doktora Tezi, 2000, 445 s. MencUtekin, Mustafa: "Platonic Influence on Utopian Literature: Republic and T. More's Utopia (16th cen.), J.Swift's Gulliver's Travels (Book IV) (l8th cen.), A.Huxley's Brave New World (early 20th cen.)", Fatih Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 2000, 105 s. bztiirk, Faruk: "Utopyalarda Egitim Sorunsahmn Kar~!la~tlfllmah Bir incelenmesi", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitiisU, Egitim ve bgretim, Doktora Tezi, 2001, 303 s. bztiirk, Figen Seyhan: "George Orwell'in Hayvan <;iftligi Eserinde Metin Baglam ili~kisi", Ege Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili veede6iyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 200 1, 130 s. Kanat, Atilla: "Utopyalarda Devlet ve insan Haklan Problemine Bakl~", istanbul Universitesi, Sosyal Bilinller EnstitiisU, Felsefe, Yiiksek Lisans Tezi, 2001, 294 s.

27 147 Hala~, Halit: "Hayal/et Olke/li/ler", Gazi Oniversitesi, Fen Bilimleri EnstitUsli, Mimarhk, Yliksek Lisans, 2001, 156 s. Komlircli, Raglp Ru en: "Les Perspectives Critiques de La Mondialisation: S'agit-il D'une Recherche de L'utopie (Klireselle meye Ele tirel Bakl : Bir Otopya AraYl 1 Olabilir mi?)", Galatasaray Oniversitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsli, Uluslararasl ili kiler, Yliksek Lisans Tezi, 2001, 137 s. Civelekoglu, Funda: 'The Dystopia From Female and Male Points of View: The Handmaid's Tale and A Clockwork Orange", Ege Oniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitlisli, ingiliz Dili ve Edebiyau, Yliksek Lisans Tezi,2002,113 s. Tuna, Zeynep: "Reading Manfredo Tafuri: Architecture and Utopia-design and Capitalist Development", ODTO, Fen Bilimleri EnstitUsii, Mimarhk, Yiiksek Lisans Tezi, 2002, 153 s. Kurbak, Ebru: "Fiziksel Diinyamn SimUlasyonu, DU sel Bir Cografya ya da Yeni Bir Ger~eklik Olarak Siberuzay", istanbul Teknik Oniversitesi, Fen Bilimleri Ensti!Usli, Mimarhk, Yliksek Lisans, 2002, 53 s. Yahm, Evren~: "Bilim-Kurgu Edebiyatmda Otopya ve Mimarhk ili kisi", istanbul Teknik Oniversitesi, Fen Bilimleri EnstitUsli, Mimarhk, Yliksek Lisans Tezi, 2002,123 s. Senel, Ashhan: "Yaratlcl Metropol: Dlizen ve DUzensizligin Smmnda", istanbul Teknik Oniversitesi, Fen Bilimleri EnstitUsli, Mimarhk, YUksek Lisans Tezi, 2002,85 s. Ergen~, Erdin~: "2LYUzYlhn Otopyasl: C;okkUltUrllillik", istanbul Oniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitlisli, Gazetecilik, Yliksek Lisans Tezi, 2002, 91 s. Ba hk, Seher: 'Teknolojik Geli me ve Kentlerin Tasanml", Mimar Sinan Oniversitesi, Fen Bilimleri EnstitlisU, Sehircilik ve BOige Planlama, Yliksek Lisans, 2003, 102 s. Asma, Emel Aycan: "Satire Aldous Huxley's Brave New World and Island", Erciyes Oniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitlisli, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yliksek Lisans Tezi, 2003, 88 s. Ko~ak, Dilek Ozhan: "Bir Toplum Ele tirisi Olarak Bilimkurgu Edebiyatmda Kar l Otopyalar: Biz, Yeni Cesur Diinya, Bindokuzylizsendort", Marmara

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ

2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ SIRA NO ADI SOYADI İLİ LİSANSI KUMİTE SECİLDİĞ İ KONUM KATA SECİLDİĞ İ KONUM 2016 YILI HAKEM VİZESİ GENEL SONUÇ LİSTESİ / 24-27 ARALIK 2015 - KOCAELİ TERFİ SONUÇLARI 1 TİMUR ÖZDEMİR BURSA U.ARASI ORTA

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

AnaBilimDalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Bilimdalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM

AnaBilimDalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Bilimdalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM AnaBilimDalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Bilimdalı: İLETİŞİM VE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM Sno Adı Soyadı Mezun Olduğu Üniversite Mezun olduğu Anabilimdalı Sonuç Kabul/Red 1. TÜLİN PARMAKSIZ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR

KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR KOMİSYON SORUMLULUK ALANI ALT KURUL KOMİSYONU Prof. Dr. Mete GÜNDOĞAN BAŞKAN Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZDEMİR Prof. Dr. Galip SAİD Prof. Dr. Mahmut KARTAL Prof. Dr. Selman KARAYILMAZLAR SEKRETERYA MÜHENDİSLİK

Detaylı

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE

SIRA NO PROJE NO ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNİVERSİTE EŞLEŞTİĞİ ÜLKE 1 2013-1-TR1-COM04-47097 Adem TOPRAK İngilizce Öğretmenliği Anadolu Üniversitesi POLONYA 2 2013-1-TR1-COM04-46886 Adem CELEP Mütercim Tercümanlık Anadolu Üniversitesi POLONYA 3 2013-1-TR1-COM04-46419 Adnan

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2014 (15): 1 ISSN : 1307-4474 2014 (15): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ

15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ 15 İNCİ ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI ÖDÜL TÖRENİ Değerlendirme Jürisi Başkanı Prof. Dr. İlham ALİYEV Onursal Başkan Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE Rektör 17 MAYIS 2010 Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.

Detaylı

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL

PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL PFESP MEZUN ÖĞRENCİLER ÖN KAYIT LİSTESİ KAYIT NO ADI SOYADI BÖLÜM/ANABİLİM DALI GANO ÖSYM PUANI 195 EMRE KARABIYIK ANTRENÖRLÜK 2,49 237,894 127 KEMAL SEYHAN KARAKAŞ ANTRENÖRLÜK 2,4 201,314 128 RAMİZ ZEVKER

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM

2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM 2011-2012 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI 4. SINIF SEÇMELİ DERS ISE4216 YAPILARDA TAŞIYICI SİSTEM BELİRLENMESİ Prof. Dr. Erdal İRTEM II.Öğretim 1 200820401001 Cihan Şahin 2 200820401014 Helin Bingöl 3 200820401016

Detaylı

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1

ISSN : 1307-4474. Ege Journal of Education 2013 (14): 1 ISSN : 1307-4474 2013 (14): 1 EGE EĞİTİM DERGİSİ Sahibi / Owner Prof. Dr.Süleyman DOĞAN Eğitim Fakültesi adına Editör (Editor) Doç. Dr. Dilek Yelda KAĞNICI Editör Yardımcıları (Asistant-Editor) Yrd. Doç.

Detaylı

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.

ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU UYGUN OLANLAR. 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01. ADI SOYADI KİMLİK NO ECZANE ADI EVRAK TARİH VE NUMARASI DURUMU 1 Haşim DEMİRCİ 27104478160 Fatih Dev.Hast 11.01.2013/364 Uygun 2 Yakup BEDER 47785803518 Fatih Dev.Hast. 31.12.2012/24483 Uygun 3 Lütfi Gürsel

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 Abdullah YENİGÜN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 2 Abdulselam EMEN ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI 3 ABDURRAHİM BAVLİ ENERJİ YÖNETİCİSİ

Detaylı

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ

KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ KOCAELİ ATATÜRK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DAL YERLEŞTİRME LİSTESİ ALANI:ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ Endüstriyel Bakım Onarım 18 12 Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü 18 17 Durumu 1.TERCİH

Detaylı

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO

NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO NO A/Y BAŞVURU KONUT ADI SOYADI BLOK TİPİ KAT NO ASİL FATMA BAL 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL SALİYE ŞAHİNLER 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL TEMEL ALAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL NEJLA ZAMAN 0 -.Kat Giriş.KAT ASİL EMİNE

Detaylı

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik

İktisat Türk Dili ve Edebiyatı İktisat Maliye (İÖ) İktisat Gıda Mühendisliği Tarih (İÖ) Uluslararası İlişkiler (İÖ) Lojistik 53 Yıl Adı Soyadı Program Kodu Program Adı 2014 MEDİNE ÇOBAN 105610864 Veteriner Fakültesi Yerleşme Türü OKUL BİRİNCİSİ Bitirme Yılı OBP Doğum Yılı 2014 453,55 1996 36 2014 SEZER ŞENGÜL 108810659 Mekatronik

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 1 Salahattin KİRİŞ ASİL 2 Sinan TOMBALAK ASİL 3 Alev ANBAR ASİL 4 Mehmet Şafii KARABULUT ASİL 1 Burak YILDIRIM ASİL TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA PROGRAMI 1 Yusuf

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM

DR. BİNNAZ EGE DR. RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ 2013 YILI ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM SIRA NO 1 2 3 ADI - SOYADI KAZANDIĞI ÜNİVERSİTE KAZANDIĞI BÖLÜM ONUR ASLAN ALİ RIZA AKGÜN SILA DENİZ ÇALIŞGAN 4 İSMAİL TAYLAN YEŞİLYURT 5 HASAN FURKAN TUNÇAY 6 SABRİ FURKAN YILMAZ 7 MERT DEMİREL 8 9 ÜLKER

Detaylı

SIRA NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ BABA ADI BÖLÜM 1 MEHMET EMRAH KALA 09.06.1985 NECAT BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

SIRA NO ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ BABA ADI BÖLÜM 1 MEHMET EMRAH KALA 09.06.1985 NECAT BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 30 MAYIS 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00-16.00 ARASINDA 1 MEHMET EMRAH KALA 09.06.1985 NECAT BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 İBRAHİM ALP AKÇAY 30.06.1990 MEHMET BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 3 ALİ ŞAHİN 03.12.1985

Detaylı

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER)

TTK ISCI ALIMI MULAKAT PUAN DÖKÜMÜ LISTESI (ÖNCELİKLİLER) MUESSESE === AMASRA IL === BELDE === 0 RAMAZAN ÖZKARA MUSTAFA YERİ 0/0/0 Kontennjan : MUESSESE === ARMUTÇUK IL === BELDE === 0 0 0 00 0 0 00 00 0 0 00 00 0 0 0 00 BURHAN TEKİN EMRAH TAYFUN ERSAN ENGİN

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT ISPARTAKULE EVLERİ YEDEK LİSTESİ BASVURU GRUBU SOY ÖZEL DURUM 1+1 *******6134 NEVRUZ PARLAZ 1 ÖZEL DURUM 1+1 *******7022 HÜSNÜ SAVAŞ 2 ÖZEL DURUM

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 1997 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Nejat Semerci Anadolu Üniversitesi Resim Nejat Semerci Tansel Diplikaya Anadolu Üniversitesi Çizgi Film Satı Gamze Erdoğan

Detaylı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı

Not: Öğretmenlik Uygulaması dersi kapsamında öğretmen adayları haftada 6 saat uygulama yapmak zorundadır. Uygulama Günü ve Zamanı 1 2 EDA ÖZALP BETÜL DEMİRYÜREK Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz Zeki Durmaz 3 ÖZGE ORAL A1 / A Niğde Anadolu İmam Hatip Lisesi Zeki Durmaz 4 MELAHAT YÜCEL Niğde

Detaylı

Ad Soyadı Branşı Görüşme Günü Görüşme Saati

Ad Soyadı Branşı Görüşme Günü Görüşme Saati TED KAYSERİ KOLEJİ ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜN VE SAATLERİ Ad Soyadı Branşı Görüşme Günü Görüşme Saati 1 ASUMAN AYTEKİN PERŞEMBE 11.45-12.25 PERŞEMBE 16.00-1650

Detaylı

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER

Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER Adı Soyadı üniversite bölüm durum açıklama FERİDE ASLAN BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI HAKAN MERMİT BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI ÖMER KADIOĞLU BATMAN ÜNİVERSİTESİ TARİH KAZANDI MESUT PARLAKER BATMAN

Detaylı

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Bologna Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO) Koordinatörü. scerci@adiyaman.edu.tr

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ. Bologna Birim (Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO) Koordinatörü. scerci@adiyaman.edu.tr FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ Yrd. Doç. Dr. Salim ÇERÇİ scerci@adiyaman.edu.tr Türk Dili ve Edeb. Yrd. Doç. Dr. Nazmi ÖZEROL nozerol@adiyaman.edu.tr Sosyoloji Arş. Gör. Rezzan ALAGÖZ rezzanalagoz@gmail.com Sanat

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAVLARA GİRİŞ BELGESİ ÖĞRENCİ NO 090551075 BUKET ÜÇERLER İŞLETME (İ.Ö) 23.03.2013 13:30 0551804 STRATEJİK YÖNETİM 405 34 25.03.2013 13:30 0551802 FİNANS TAB. ANALİZİ 124 22 26.03.2013 08:30 0551801 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ

Detaylı

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015

Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN 1305 0060 Sayı/Number: 26 Aralık /December 2015 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi Aralık, Nisan ve Eylül Aylarında Yayınlanan

Detaylı

2012-2 MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI KADROLARI İÇİN ATAMA DUYURUSU

2012-2 MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI KADROLARI İÇİN ATAMA DUYURUSU 2012-2 MİLLİ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI KADROLARI İÇİN ATAMA DUYURUSU MEB UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA TAKVİMİ SINAV SONUÇ İLÂNI TARİHİ BELGELERİN TESLİM TARİHİ 07/01/2013 07/01/2013 22/01/2013 İLETİŞİM BİLGİLERİ

Detaylı

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI. Edebiyat. Fakültesi İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI. Fen

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI. Edebiyat. Fakültesi İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI. Fen Şube 13 - Yabancı Dil Grubu - Kontenjan: 40 Diğer Üniversiteler Kontenjan: 10 Sıra Adı Soyadı Üniversite Fakülte Bölüm 1 ÖZGE CANBUL - Yaşar - 2 EBRU TAŞDELEN Fatih 3 GÖZDE ORTANCA 4 YAPRAK ARAYICI 5 EDA

Detaylı

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round

Seeded Players 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA. Quarterfinal Round Semifinal Round 25+ TEK BAYANLAR ANA TABLO Phone 1. ZEREN, BURCU 2. AMASYALI, SEMRA 3. ONUR, BILLUR 4. TAKICI, FATMA 1 ZEREN, BURCU [1] ZEREN, BURCU [1] 3 KARAMAN, MERAL 4 KAYINOGLU, IRMAK 5 ONUR, BILLUR [3] ONUR, BILLUR

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2014/2015 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI BÖTE 1 4 11:30-12:15 GÜLİZ KURAL BÖTE :0-9: 9:0-0: :0 - : :0 - : :0 - : İngilizce Okuma ve Yazma II D GÜLİZ KURAL Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Eğitimde Bilişim Teknolojileri II Türkçe II: Sözlü Anlatım BL YRD. DOÇ. DR. TANER ARABACIOĞLU

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi

2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 2. Çeyrek Dönem sonunda aşağıdaki öğrenciler belirtilen seviyelerde eğitimlerine devam edeceklerdir. Öğrenci No. Adı-Soyadı Seviyesi 120114036 Ozan Emre ERDEM Upper-Intermediate 120114023 Buse Yonca HÜSMEN

Detaylı

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler )

Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) Öğrenci - Ders Listesi ( Tüm Dersler ) 13640710016 MUSTAFA DOĞAN 13640710042 ELİF SEMA ÖZDİL 13640710044 RAMAZAN KOÇ 13640710050 SEVDA ÜRE 13640710054 GÜLFEN ELMACIOĞLU 13640710069 AYŞE BEKTAŞ 13640710081

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ AMP - 11. Sınıf / A Şubesi (MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI) Sınıf Listesi 1 18 BARIŞ ÖZ 2 45 YİĞİT BERAT KAYA 3 112 İSA ÖZDAL 4 114 HALİT ARPACI 5 122 VOLKAN KUL 6 141 İSMAİL ERSEZER 7 179 GÖKHAN AYTEKİN 8 206

Detaylı

2015 PİST KUPALARI SİNAN ŞENEL BURAK ALBAYRAK TOLGA UPRAK ARAS ÖZKAÇAR MUAMMER KARAKAYA FURKAN ERYILMAZ ARAS ÖZKAÇAR FURKAN ERYILMAZ

2015 PİST KUPALARI SİNAN ŞENEL BURAK ALBAYRAK TOLGA UPRAK ARAS ÖZKAÇAR MUAMMER KARAKAYA FURKAN ERYILMAZ ARAS ÖZKAÇAR FURKAN ERYILMAZ 2015 PİST KUPALARI 2015 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası TMF Kupası 1000 cc Şampiyonu SİNAN ŞENEL 2015 Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası TMF Kupası 1000 cc İkincisi BURAK ALBAYRAK 2015 Türkiye Motosiklet

Detaylı

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ

T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ T.C AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU LİSTESİ S.No Adı Soyadı Bölümü Lisans Not %80 Yazılı Sınav Notu %20 Başarı Ort. Sonuç/Açıklama

Detaylı

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER

TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Sıra No Adı Soyadı TC. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞE BAŞVURAN ÖĞRENCİLER Anadolu Üniversitesi Hukuk Taban Puanı Öğrencinin

Detaylı

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş

YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş YENİLİKÇİ LİDER ÖĞRETMENLER PROJESİ GÖNÜLLÜ KATILIMCILARIN LİSTESİ Okul Adı Öğretmenler Branş Mutlu Kozak Gökay ERTOK Hakan ALTINGÜL Sema TEKİN Şekerevleri İmam Hatip Mehmet Süheyb IŞIK Ortaokulu Halil

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 3 Dilara Dilek CENGİZ LYS 4 Ayrancı 8 9 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ 2 Gazi And. si 5 İrem ALPUT Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL 6 Ayrancı 7 Büşra ATAMAN Hira Oğuzhan AYDIN Ceren ÇALIKOĞLU Ezgi KUYRUKÇU

Detaylı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ

2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI %10 LİSTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ /OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (İKİNCİ ÖĞRETİM) ÖĞRENCİ NO ADI SOYADI SINIFI ORTALAMA BÖLÜMÜ /ANABİLİM DALI 2013259071 BÜŞRA YAŞDALI

Detaylı

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ

ENERJİ YÖNETİCİSİ SERTİFİKASI LİSTESİ LİSTESİ SIRA NO. ADI SOYADI SERTİFİKA TÜRÜ 1 ABDURRAHİM BAVLİ 2 ABDÜLKADİR ÜNAL 3 AHMED KADİFECİ 4 AHMET DİNGİL 5 AHMET KAYA 6 AHMET KORKMAZ 7 Ahmet TÜTÜNCÜLER 8 AHMET FUAT YALÇIN 9 AHMET KÜRŞAD ÇANAKÇI

Detaylı

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Erciyes İletişim (ISSN 1308-3198) Sahibi Prof. Dr. Hamza ÇAKIR Yazı İşleri Müdürü / Editör Doç. Dr. Mustafa AKDAĞ Editör Yardımcıları Arş. Gör.

Detaylı

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ GÜN/AY/YIL ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ (ERENKÖY FTRH) ERENKÖY FTRH 1.8.2013 SINAV ORTALAMASI

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ GÜN/AY/YIL ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ (ERENKÖY FTRH) ERENKÖY FTRH 1.8.2013 SINAV ORTALAMASI SIRA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 AD-SOYAD EMRE SERDAR VAYVAY KADROSUNUN BULUNDUĞU DURUM GÖREV YAPTIĞI KURUM MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ GÜN/AY/YIL ERENKÖY FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI) 1 24 DAVUT FURKAN DEMİRPOLAT 2 142 FAZLI YILMAZ 3 383 BERKAN PEHLİVAN 4 695 GÖKHAN İLTER 5 719 HASAN UYGAN AMP - 10. Sınıf / B Şubesi

Detaylı

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK)

2014 ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) 1 5 7 Zeynep Fatıma Betül RAYLAZ Hira Oğuzhan AYDIN ALINTERĐ LĐSTESĐ (EŞĐT AĞIRLIK) Ayrancı And. si Ulus Gazi 2 Gazi And. si 3 Büşra ATAMAN Canan AĞCİL Rahime Helin YÜNGÜL ATATÜRK si Gazi And. si İrem

Detaylı

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI

BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ - 2015 GÜZ TEZSİZ YL SONUÇLARI Genel Başarı Ad Soyad Program Adı Durumu Bilimsel Hazırlık Dersleri Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH BİLGİN BAŞARISIZ Bilgi Güvenliği -Tezsiz YL ABDULLAH

Detaylı

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 )

Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun Olan: 90, Yerleşen: 87 ) Okul No Adı Soyadı 1 Mehmet Saltuk Özertürk 9 Raşit Barut 24 Ege Yeşiltaş 26 Ahmet Fatih Ceylan 30 Tolgatakay 41 İbrahim Utku Moral 42 Cemal Tunç Özsan 1988-1989 Öğretim Yılı 1989 Ösys Sonuçları ( Mezun

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAPATILAN DERSLER HK.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAPATILAN DERSLER HK. 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KAPATILAN DERSLER HK. Ders kodu Ders Adı Grup No Öğretim Üyesi Öğrenci Sayısı EGT5101 Türk Eğitim Sistemi 1 Diğer Tanımsız Tanımsız 0 EGT5102 Öğretimde Bireysel

Detaylı

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ ACİL TIP 100601171 ÖZLEM KANDEMİR 07/07/2014-18/07/2014 120601020 PELİN ARI 07/07/2014-18/07/2014 120601061 GÖZDE ÖRÇEN 07/07/2014-18/07/2014 120601159 SEDEF DENİZ CEVHEROĞLU 07/07/2014-18/07/2014 110601196

Detaylı

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR.

*İSİMLERİ KARŞISINDA AYLARI BELİRTİLEN ÖĞRENCİLERİN STAJ TARİHLARİ EN KISA SÜREDE İLAN EDİLECEKTİR. *ZORUNLU STAJ LİSTESİNDE ADI YER ALAN ÖĞRENCİLERİN, KURUMUMUZCA ONAYLANMASI GEREKEN BELGELERİNİ İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANLIĞI EĞİTİM VE STAJ OFİSİNE EN KISA SÜREDE GETİRMELERİ GEREKMEKTEDİR. *İSİMLERİ KARŞISINDA

Detaylı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ ASİL SONUÇ LİSTESİ

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ YATAY GEÇİŞ ASİL SONUÇ LİSTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ İLE 0 21 21 18 15 24 24 12 8 ********018 Fatma Poyraz 271,2465 ********136 Seyid Kudsi Üdürgücü 312,1806 ********104 Şeyma Özer 298,7435 (2014) SİYASET BİLİMİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

ŞANLIURFA İLİ SİVEREK İLÇESİ OCAK AYI AİLE HEKİMİ/AİLE SAĞLIĞI ELEMANI NÖBET LİSTESİ

ŞANLIURFA İLİ SİVEREK İLÇESİ OCAK AYI AİLE HEKİMİ/AİLE SAĞLIĞI ELEMANI NÖBET LİSTESİ ASIL LİSTE ŞANLIURFA İLİ SİVEREK İLÇESİ OCAK AYI AİLE HEKİMİ/AİLE SAĞLIĞI ELEMANI NÖBET LİSTESİ Tarih Saat ASM Adı Aile Hekimi Aile Sağlığı Elemanı 03.01.2015 08:00-16:00 1 NOLU AİLE SAĞLIK MERKEZİ Sinan

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr.

UYGULAMA ÖĞRETİM ELEMANI. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. Elvan YALÇINKAYA. Doç. Dr. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ İLK BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI 2016-2017 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (RMAL -4/A) S 1 130302001 MEHMET SIDDIK YALÇIN 2 130302002

Detaylı

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU

KONGRE KURULLARI ONUR KURULU DÜZENLEME KURULU KONGRE KURULLARI ONUR KURULU Dr. Hasan CANPOLAT - Denizli Valisi Prof. Dr. Fazıl Necdet ARDIÇ - Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI - PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı DÜZENLEME KURULU Eşbaşkanlar

Detaylı

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMINDAN SORUMLU KOORDİNATÖRLER BİRİM FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YO/M.YO KOORDİNATÖRLER TEL. e-posta MEHMET AKİF ERSOY FARABİ KURUM ÜNİVERSİTESİ KOORDİNATÖRÜ Yrd.

Detaylı

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ

TURİZM AKADEMİK DERGİSİ Turizm Akademik Dergisi i TURİZM AKADEMİK DERGİSİ TOURISM ACADEMIC JOURNAL CİLT 2, SAYI 2, GÜZ 2015 VOLUME 2, ISSUE 2, FALL 2015 ii Turizm Akademik Dergisi Dergi Hakkında Turizm Akademik Dergisi 2000-2006

Detaylı

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ

ADI SOYADI FİRMA ADI TARİHİ NO DURSUN KILIÇ DOSYA MASRAFI ZİRAAT BANKASI 25.03.14 330 KABUL S.NO KONUSU SONUÇ T.C. TURHAL KAYMAKAMLIĞINDAN İLAN TURHAL KAYMAKAMLIĞI TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI MART 2014 DÖNEMİ İÇERİSİNDE VERİLEN KARARLAR. MÜRACAT EDENİN ŞİKAYET EDİLEN KARAR S.NO KONUSU SONUÇ ADI

Detaylı

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017

Eğitim Fakültesi-Matematik Eğitimi ABD 16/01/2017 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI (ARŞ. GÖR.) SINAVI ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI Eğitim Fakültesi-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD 16/01/2017 1 Semra KİYE 72,845 67,500 70,707 Sınava Girecek

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ312 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ312 Ders Adı TOPLUMA HİZMET UYG. Yrd. Doç.Dr. HAKAN İNCE Sınıfı 3 1 11270049 YILDIRIM AYDIN Zorunlu/ 2 11270077 AYTEN ERBAY Zorunlu/ 3 12270001 FIRAT AYGEN Zorunlu/ 4 12270071 MUSTAFA KÖRPE

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER

MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER MEHMET AKİF ERSOY ANADOLU LİSESİ 2015 YILI MEZUNLARI ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER SIRA Ad Soyad Program Adı Üniversite Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ABDULMELİK TOPTAŞ ONUR POLAT Mimarlık Maliye ULUDAĞ

Detaylı

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ

MANGALA TURNUVASI 7. 8.SINIF LİSTESİ MANGALA TURNUVASI. 8.SINIF LİSTESİ. Grup. Grup. Grup. Grup FURKAN KURUOĞLU MUHAMMET BAKSİ ELİF ELVİN ÖZDEMİR ŞEYMA YILDIZ ECEM SAYAR DURU ECE CİNGÖZ ALİ BÜYÜKÖZDEMİR ORKUN BALCI ELİF ÖZCİHAN SELEN FİGEN

Detaylı

OKULİÇİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR VE İZCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI İZCİLİK FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRİLEN EĞİTİMCİ İZCİ LİDERLERİNE AİT İSİM LİSTESİ NO FAALİYETİN ADI YERİ TARİHİ Kamp-Kurs ve Seminer

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL SONUÇLARI Asillerin kayıtları 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihleri arasında Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında yapılacaktır. Öğrencilerin yanlarında öğrenci kimlikleri

Detaylı

.2-2-.04. 2Df ~ : 5"f~ _;zz, 01-(-, 1'1

.2-2-.04. 2Df ~ : 5f~ _;zz, 01-(-, 1'1 T.C. A TA TURK KULTUR, DiL VE TARiH YUKSEK KURUMU AT A TURK ARA~TIRMA MERKEZi BA~KANLIGI Bilimsel (:ah~malar Mtidtirltigu Say I Konu 30200866-051.04-900 Sempozyum hk. 15/04/2013 KAFKAS ONiVERSiTESi REKTORLOGONE

Detaylı

BİLİM VE ÜTOPYA. Ütopyalar, toplumlar üzerine tasarlanan ve gerçekte olmayan idealler üzerine kurulu

BİLİM VE ÜTOPYA. Ütopyalar, toplumlar üzerine tasarlanan ve gerçekte olmayan idealler üzerine kurulu Harun SEMERCİOĞLU BİLİM VE ÜTOPYA Giriş Ütopyalar, toplumlar üzerine tasarlanan ve gerçekte olmayan idealler üzerine kurulu durumlardır 1. Kelime anlam temeli Yunancadan gelmektedir: Ou; "olmayan", topos;

Detaylı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı

ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ Adı Soyadı Program Adı ANADOLU TEKNİK LİSESİ LİSANS PROGRAMLARINA YERLEŞEN ÖĞRECİLERİMİZ ALTUĞ PEKTAŞ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)/Edebiyat Fakültesi/İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) ARDA BAĞÇE İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ/Hasan Ali

Detaylı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı

Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı Sınıfı No Adı Soyadı Dersin Adı 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE DİL VE ANLATIM 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE KİMYA 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE MATEMATİK 9A AMP 101 SONERCAN KÖLE TÜRK EDEBİYATI 9A AMP 349 MUSTAFA AY MATEMATİK

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN

Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Yrd.Doç.Dr. TUNCAY SAYGIN Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk İslam Düşünce Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1997-2001 Lisans Atatürk Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans Atatürk Üniversitesi

Detaylı

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL

İLETİŞİM. Öğrenci / Mezun ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL İLETİŞİM ADI SOYADI ALANI MEZUNİYET HASAN ALİ ÖZDEMİR Öğrenci / Mezun Üniversite GANO Kayıt Durumu ÖĞRETMENLİK M EGE ÜNİVERSİTESİ 4 ASIL BÜŞRA TANRITANIR GAZETECİLİK GAZETECİLİK Ö AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK (DÖRT YIL) DERS PROGRAMI (YENİ DÜZENLEME) BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ 101 Felsefeye Giriş I Z 2 2 0 2 5 103 İlkçağ Felsefesi I Z 3 3 0

Detaylı

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi

16-17 Ekim 2015 - Çankaya Üniversitesi 16-17 Ekim 2015 - Çankaya Çalışma Grubu: Dil Öğretiminde Kalite ve Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Grup Başkanı: Tijen Akşit 1 Ahmet Selçuk Akdemir Ağrı İbrahim Çeçen 2 S.Semih Ünsal Akdeniz 3 Mehmet

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM ETMEYECEK 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ANESTEZİ VE REANİMASYON DERSİ SINIF LİSTESİ Sıra No Fakülte No Adı-Soyadı Devam Durumu 1 1101000154 UTKU ŞAHİN DEVAM EDECEK 2 1101020023 KAAN ERTUĞRUL DEVAM

Detaylı

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI

DERSLİ K DERS SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 ÖĞRT. ELEMANI YABANCI DİLLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2013-2014 AKADEMİK YILI BAHAR YARIYILI HAFTALIK DERS PROGRAMI SAAT GÜN PERŞEMBE ÖĞRT. ELEMANI 1-8:15 2-9:10

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR

1 Turgut TAHAN. 1 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Cihan ÇETİNKAYA. 2 Veli TIR. 3 Veli TIR 2017-2018 GÜZ YARIYILI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ (4. Sınıf Öğrencilerine)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ŞUBE, OKUL VE ÖĞRETİM ÜYESİ BİLGİ FORMU S.NO ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI BÖLÜMÜ ÜNV. UYGULAMA AKADEMİSYENİ ADI-SOYADI

Detaylı

9:30-10:15 10:30-11:15. Genel Kimya I D1 YRD. DOÇ. DR. BURAK FEYZİOĞLU. Genel Fizik I AA MA 104 YRD. DOÇ. DR. HANİFE CAN ŞEN. Eğitim Bilimine Giriş

9:30-10:15 10:30-11:15. Genel Kimya I D1 YRD. DOÇ. DR. BURAK FEYZİOĞLU. Genel Fizik I AA MA 104 YRD. DOÇ. DR. HANİFE CAN ŞEN. Eğitim Bilimine Giriş ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 05/0 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI Fen Bilgisi Öğretmenliği :0 - :5 :0-0:5 0:0 - :5 :0 - :5 :0 - :5 :0-5:5 5:0 - :5 :0 - :5 Genel Kimya I D YRD. DOÇ. DR. BURAK

Detaylı

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu

Beden Eğitimi (5900) - (70)-KARAMAN / (2) -ERMENEK / (747769) - Fikret Ünlü Yatılı Bölge Ortaokulu T.C KARAMAN VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM M ÜDÜRLÜĞÜ 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI (2) NO'LU ÖĞRETMEN ONAY LİSTESİ SIRA T.C KİMLİK NO ADI SADI GÖREV 1 ERCAN ATAĞAN Beden Eğitimi GÖREV YERİ -ERMENEK / (747769) -

Detaylı

SOYADI KURUM PROGRAMI

SOYADI KURUM PROGRAMI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI TAŞINMAZ GELİŞTİRME ANABİLİM DALI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI MÜLAKAT BİLİM SINAVI SONUÇLARI S. No ADI SOYADI KURUM PROGRAMI

Detaylı

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4

ISSN: YIL: 2 / SAYI: 4 Editör Dr. Özcan BAYRAK Editör Yardımcıları Ar. Gör. Hasan KIZILDAĞ Uzm. Çiğdem ŞAHİN Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy) uluslararası hakemli bir dergi olup yılda 4 kez yayınlanır. Kesit

Detaylı

UBEK

UBEK UBEK 2016 27- www.ubek2016.gazi.edu.tr i ii ÖNSÖZ ailesinin en önemli bilimsel (UBEK 2016) birincisini mekten timi akademisyenler, ile süresince bildiriler a ler 54 sözlü ve 19 poster bildirileri ile.

Detaylı

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL

Alan İçi. No Ad Soyad Tercih Durumu YANKI YILMAZ 1 ASİL İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA 2015 BAŞVURU DEĞERLENDİRME Elektrik Müh - Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği 1. 1236 YANKI YILMAZ 1 ASİL 2. 1911 İBRAHİM ATEŞPARE 1 ASİL 3. 1898

Detaylı

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI

YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI YAYINEVİ / DAĞITIM / HAZIRLIK KURSLARI meşrutiyet cad. karanfil 2 sok. no: 45 kızılay / ankara tel: +90 312 430 67 50-51 (pbx) belgeç: +90 312 435 44 60 e-posta: pegem@pegem.net internet: pegem.net / pegemakademi

Detaylı

Ders Kodu : İOÖ403 Ders Adı Öğretim Elemanı

Ders Kodu : İOÖ403 Ders Adı Öğretim Elemanı Ders Kodu İOÖ403 Ders Adı ARAŞTIRMA PROJESİ I Doç. Dr. Cemal AKÜZÜM Sınıfı 4 Alış/Ö. t 1 270001 EZGİ BALTA Zorunlu/ 2 270005 YASEMİN BİNGÖL Zorunlu/ 3 2700 KÜBRA YAMAN Zorunlu/ 4 270019 VEYSEL FERİT NERGİZ

Detaylı

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ

ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI VELİ-ÖĞRETMEN GÖRÜŞME GÜNLERİ VE SAATLERİ SINIF ÖĞRETMENLERİ YÖNETİM / KOORDİNATÖR / REHBER ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Nazmi ERCAN Lise Müdür Yardımcısı Tüzün ULUKAN Ortaokul Müdür Yardımcısı 7-8 Gürkan PİŞKİN Ortaokul

Detaylı

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz.

Yoksullukları, yoklukları aşarak bir okulu bitirip meslek sahibi olanları ilk defa burada bir araya getiriyoruz. OKUMUŞLAR Ahmetler, öteden beri eğitime ve okumaya meraklı insanların yaşadığı bir köy. Buradan okumaya giden çocuklar gittikleri okullarda her yönden ba ş ar ı göstererek okullarında örnek olmu ş lard

Detaylı

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ

23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ 23/03/2015 TARİHLİ THH TOPLANTI KARAR ÖZETLERİ SIRA NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 TÜKETİCİ ŞİKAYET EDİLEN ŞİKAYETİN KONUSU SONUÇ KARAR NO SEVİNÇ EBRU

Detaylı

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu

2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) Lojman Tercihi. Yenimahalle. Balcıoğlu 2015 YILI İL MÜDÜRLÜĞÜ LOJMAN SIRA LİSTESİNE BAŞVURANLARA AİT LİSTEDİR.(1. GRUP) S.N. ADI SOYADI UNVANI GÖREV YERİ 1 Erdoğan AKSU VHKİ. İl Millî Eğitim Müdürlüğü X 140 6 6 28 180 2 Yavuz ÖZCAN Bil.İşletmeni

Detaylı

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ DİN PSİKOLOJİSİ ÖZEL SAYISI Prof. Dr. Kerim Yavuz Armağanı Çukurova University Journal of Faculty of Divinity Cilt 12 Sayı 2 Temmuz-Aralık 2012 ÇUKUROVA

Detaylı