TURK DU~UNCESiNDE "UTOPY A": BiBLiYOGRAFiK BiR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURK DU~UNCESiNDE "UTOPY A": BiBLiYOGRAFiK BiR"

Transkript

1 TURK DU~UNCESiNDE "UTOPY A": BiBLiYOGRAFiK BiR <;ALI~MA Birgiil KOI;AK' Tiirk dii~iince ya~ammda "iitopya" temasmm aldlgl yeri gormek amaclyla yaptlml~ olan bu <;ah~mada, iitopya konusunda Tiirkiye'de yazllml~ ya da Tiirk<;e'ye <;evrilmi~ olan kitaplardan ve makalelerden, aynca konuyla i1gili yapllan tezlerden olu~an bir bibliyografya hazlrlanmaya <;ah~llml~tlr. <;:alt~ma, kronolojik anlamda temel olarak Milli Kiitiiphane'nin hazlrladlgl Tiirkiye Bibliyografyasl ve Makaleler Bibliyografyasl'na bagh olarak slmrlandmlmakla beraber, eri~ilebildigi ol<;iide, Bibliyografyalann ele aldlgl donemin oncesinde ve sonrasmda yaymlanan eserlere de bakllml~tlr. Utopya sozciigii, Thomas More'un bu tiire adml veren Utopia adlt eserinde oldugu gibi, mekansal olarak ve zaman diizleminde tam belirlenmemi~ bir yerde, genellikle bir adada oldugu dii~iiniilen, varolan toplumsal diizenin dl~mda ve ona kar~l bir bi<;imde, daha iyi bir toplumsal diizenin ozlemi ve ya~am tasansl anlamma gelir. Utopya, 'bir hayali toplum projesi' bi<;imindeki bu ozel anlammm dl~mda genelle~tirilerek, ger<;ekle~mesi miimkiin goriinmeyen her tiirlii hayal ya da hayali dii~iince (iitopik) anlammda kullamlmaktadlr. DolaylSlyla, <;ah~mamlzl elden geldigince iitopya sozciigiinii bu manada kullanan eserlerden aymp iitopya tiirii ve iitopyaclhk iizerinde yogunla~ttrmaya <;ah~tlk. Utopya, bir tiir olarak Batl'da ortaya <;lkml~ttr. Tiirk dii~iince ya~ammda, bu tiiriin ilk k1asiklerinin kitap olarak dilimize kazandmlmasl, Yunan Klasiklerinin terciimesi <;er<;evesinde Eflatun'un Devlet adlt eserinin 1942 Ylhndaki terciimesini hari<; tutarsak, neredeyse 60'1t Ylllan bulmu~tur (Francis Bacon:Yeni Atlantis, <;:ev.: Hamit Dereli, Ankara: Maarif Vekaleti, 1957 ya da Thomas More: Utopya, <;:ev.: Sebahattin Eyiiboglu-Mina Urgan-Vedat Giinyol, istanbul:<;an, 1968). Tiirk<;e Iiteratiirde konu <;e~itli yonlerden ele altnml~ttr: iitopya-ada i1i~kisi, iitopyalarda erkek egemenligi, kadmm yeri, egitim sistemi, adalet anlayl~l, toplumsal ya~ayl~, devlet Istanbul Oniversitesi Edebiyat FakUltesi Sosyoloji Bo!UmU Doktora Og:rencisi F.9

2 122 yonetimi, ozgurluk sarunu, Utopya ~ehrinin mimari duzeni vs, Aynca, IUrUn klasikleri dedigimiz eserlerin (Devlet, Utopia, Giine$ Ulkesi, Yeni Atlantis.,,) birbirleriyle ~e~itli a~llardan kar~lla~tmlmalan da soz konusudur. Klasik Utopyadan farkh olarak bir ba~ka Utopya turu daha vardlr: distopia, yani ters-utopyalar. Ters-Utopya, admdan da anla~tlacagl Uzere, UtopyaYI tersine ~evirir: varolan toplumsal duzene kar~l daha iyi bir toplum dlizeni onerisi getirmez; varolan duzenden ~ok daha kolu, karamsar bir tablo ~izer. Burada ama~, toplumsal duzende mevcut ya da olmasl ~ok muhtemel olumsuzluklann (omegin adaletsizlik, e~itsizlik, totaliter bir rejim, silahlanma, tabiatl ve insanhgm dogal ya~anum istila edecek bi~imde telcnolojinin yaygmla~masl, genetik manipulasyonlar vs) surdurulmesine ya da ger~ekle~mesine izin verildigi taktirde, ba~lmlza geleceklerin bir anlamda uyansml yapmaktir. Ters-Utopyalar, Batlda sanayi sonrasl donemde, ozellikle de 20. yuzylhn ba~lannda yogun olarak ortaya ~lkml~lardlr. Dlkemizde, Modem ingiliz EdebiyatI'ndan tercumeler ~er~evesinde yapllan ilk ters-utopya turunden metinlerin dilimize ~evrilmesi ise klasik litopyalardan once olmu~tur (Omegin, Aldous Huxley, Yeni Diinya, <;ev.: Orhan Burian, Ankara: MEB, 1945) Ters-Utopyamn da kimi zaman bilimkurgu sozcuguyle e~ anlamh kullamldlglm gonnekteyiz. DolaylSlyla, ~ah~mamlzda bilimkurgu sayllabilecek kimi eserlere de aym zamanda bir ters-utopya omegi olduklan i~in yer verdik. Dtopya temasl genel olarak baktlglmlzda edebiyat, felsefe, filoloji, siyaset bilimi, sosyoloji, ~ehircilik ve bolge planlamasl, mimarhk, egitim, kadm ~ah~malan gibi ~e~itli alanlarda yaztlan yazllann ve yapllan akademik ~ah~malann konusu olmu~tur. Oncelikle akademik ~ah~malar Uzerine bir degerlendirme yapacak olursak, 1960'lardan itibaren pek ~ok ~ah~ma yaplldlglm goruyoruz. 70'li Yillarda ozellikle felsefe alanmda yaptlan tezlerin saylsl artml~tlr. Bibliyografyamlzdaki ~ah~malarm saylsl, 80' Ii Ylllarda genel olarak bu konuya ilginin azaldlgma i~aret etmekle birlikte, Utopya konusunun 90' h Yillardan ba~layarak gunumuze degin yogun bir bi~imde ~e~itli disiplinler tarafmdan farkh a~llardan ele ahndlgml gostennektedir. 1970'lerde felsefe alanmda yapllan ~ah~malarda, Ronesans Utopyalan olarak adlandmlan Utopya, Giine$ Ulkesi, Yeni Atlantis gibi eserlerin birbirleriyle kar~lla~tmlmalan soz konusu oldugu gibi, bu eserler aynca Eflatun'un Devlet'iyle de klyaslanml~tir. Ronesans Utopyalannda adalet ve e~itlik kavramlannm temel rol oynadlgml goruyoruz. DolaYlslyla, adaleti ve e~itligi saglaylcl devletin rolu de bu eserlerde merkezi konumdadlr. Felsefe alamnda yapllan ~ah~malann odak noktasl, Utopyalarda devlet anlayl~l ve devlet felsefesi olmu~tur. Daha SOnra ilginin

3 yogunluguna gore slraslyla egitim, yasalar, miilkiyet, aile, ozgurluk sorunlan felsefe dahnda yapllan ~ah~malann konusu olmu~tur. 123 Akademik ~ah~malarda Utopya konusuna felsefeden sonra en buyuk ilgi, ingiliz Dili ve Edebiyatl alanmda ortaya ~lkml~tlr. Ancak bu alandaki ~ah~malarm ilgisi, ronesans ya da klasik de~igimiz Utopyalara degil, ters-utopyalara olmu~tur. 70'li Ylllardan bu yana, ozellikle de 90'h Ylllarda, lisans, yuksek Ii sans ve doktora duzeyinde yapllan ~ah~malar, ba~ta George Orwell'in 1984 ve Aldous Huxley'in Cesur Yeni Diinya adh eserleri olmak Uzere, hem ters-utopya turunun omeklerini tartl~ml~lar, hem de ters-utopya ve Utopya ili~kisini ele alml~lardlr. ingiliz Dili ve EdebiyalI'mn dl~mda ingiliz Filolojisi'nde, Alman, Franslz, Amerikan Dili ve EdebiyalI bolumlerinde yine, ters-utopyalar aglrhkh olmak Uzere, bu konuda yapllan ~ah~malar vardlr. Edebiyattan sonra Utopyanm en ~ok mimarhk ~ah~malanna konu olarak se~ildigini soyleyebiliriz. Utopyalarda soz konusu Utopya ~ehrinin (keza ters Utopyalardaki ~ehirlerin) veri len detayh sayilabilecek plam ve mimari ozellikleri, bu alanda yapilan ~ah~malara esin kaynagl olmu~tur. 90'h yillardan ba~layarak Utopyalann toplu konut ve kent tasanmma olan etkisi ba~ta olmak Uzere, mimarhk alanmda Utopya konusunda ~ah~malar yapllml tlr. Makalelere baktlglmlzda, tezlerde oldugu gibi kronolojik olarak alanlara gore bir dagillm tespit etmek zordur. 60'h Yillarda Utopya konusunda yaymlanan makaleler ~ok olmakla birlikte, bunlar daha ziyade Utopya eserlerinin tamtlml, ~e itli ozelliklerinin betimlenmesi turunde yazilardlr. Bu donemde edebiyat, felsefe ya da mimarhk gibi degi~ik alanlardan Utopya incelemeleri soz konusudur. 70'li Ylllarda azalan ilginin ardmdan 80'lerden itibaren Utopyalters-Utopya eserleri ve Utopyaclhk konusunda detayh incelemeler yapllmaya ba lanml tlr. Kitaplar i~in de benzer bir yorum yapllabilir. ilk metinler Utopyalters-Utopyalann ~evirileridir. 80'lerden sonra Utopya konusu Uzerine yazilltil gerek ~eviri, gerek telif kitaplan goruyoruz. Genel bir degerlendinne yapmak gerekirse, Utopya konusunun oncelikle edebiyat, ozellikle de ingiliz edebiyali, daha sonra felsefe, mimarhk ve siyaset bilimi alanlarmda ve ozellikle akademi ~evresinden yazarlann eserlerine konu olarak se~ildigini soyleyebiliriz. Bibliyografya ~ah mamlza dair belirtilmesi gereken birka~ husus vardlr. Bunlardan birincisi, tarihte yazilml Utopya ya da ters-utopya olarak kabul edilen ve dilimize ~evrilmi olan eserlerle, bu eserler hald"nd" ';'V" ~lls olan ba~ka eserleri

4 124 ~ah~mamlzda birbirinden ayn tutmaylp bir arada verdik. ikincisi, kitaplann baziian tiimiiyle iitopya iizerine yazllml~ olmaylp, bu konuya bir boliim i~inde deginmi~lerdir, Bu baglamda, Agop Dila~ar'm 900, Yzldoniimii DolaYlslyla Kutadgu BiUg jncelemesi adh eserini, be~inci boliimiinde "Diinya Edebiyatl <;er~evesinde Kutadgu Bilig" alt ba~hgl i~inde iitopya eserlerine geni~ bir bi~imde yer venni~ olmasl vesilesiyle ~ah~mamlza dahil ettik, Benzer ~ekilde, Karl Popper'in Apk Toplum ve Dii manlan 1: Platon isimli kitabma, iitopyaclhgm ele~tirisine aylrdlgl "Utopyaclhk" boliimii, Ak~it Goktiirk'iin Ada isimli kitabma iitopya-ada ili~kisini ele alan "Utopyada Ada" boliimii, Orhan Han~erlioglu'nun Dii iince Tarihi'ne, eserin i~inde "Utopya" ve "Giine~ Ulkesi" incelemeleri, Jacques Mourgeon'un jnsan Haklan kitabma, ikinci boliimdeki "Utopyanm i~kinligi" lasml, Max Beer'in SosyaUzmin ve Sosyal Miicadelelerin Tarihi eserine de, "U~iincii Kitap: Yakm~ag" alt ba~hgmdaki iitopya incelemeleri dolaylslyla ~ah~mamlzda yer verdik, Son olarak, Eflatun'un Devlet adh eseri, 'iitopik' bir toplum tasansl olmakla beraber, bu ozejliginin dl~mda ba~ka pek ~ok baklmdan da ele ahndlgl i~in sadece eserin kendisine yer verip iizerine yazllml~ olan kitap, makale ya da tezleri ~ah~mamlza dahil etmedik, Belirtilmesi gereken bir ba~ka husus, kimi yazarlar tarafmdan Tiirk edebiyatmda iitopya omegi olarak goriilen eserlerdir: Namlk Kemai'in Riiya (1872), Halide Edip Adlvar'm Yeni Turan, Y. Kadri Karaosmanoglu'nun Ankara (1934) ya da Peyami Safa'nm YalmZlZ (1951) eserleri gibi. Biz bu eserleri iitopya omegi olarak gormedik ve ~ah~mamlza almadlk. Ancak, ''Tiirk edebiyatmda iitopya" incelemesi yapan makalelere, giri~ mahiyetinde Utopya tiiriine deginmeleri ve bu tiirdeki eserler hakkmda bilgi vermeleri nedeniyle ~ah~mamlzda yer vermi~ bulunuyoruz. Bibliyografyamlzl konuya olan ilginin tarihsel olarak seyrini gorebilmek amaclyla kronolojik olarak diizenledik. Her bibliyografya ~ah~masl gibi, mutlaka bu ~ah~manm da eksik yonleri vardlr. Ancak amaclmlz sadece iitopya iizerine Tiirkiye'de yazllml~ ya da Tiirk~e'ye ~evrilmi~ tiim yazllan toplamaktan ziyade, belli ba~h olarak kimlerin iitopya temasmm hangi yoniiyle ilgilendiklerini ortaya koyabilmek, aynca bu konuda ara~tirma yapmak isteyenlere yol gosterici bir ~ah~ma sunabilmektir. '

5 125 Utopya BibJiyografyasl A. Kitapiar Atlf: Muhayyel Ada, istanbul: Sanayi-i Nefise Matbaasl, 1928,215 s,' 19x13 Agaoglu, Ahmet: Serbest insanlar Ulkesinde, istanbul: Sanayi-i Nefise Matbaasl, 1930 Eflatun (Platon): Devlet [3 eilt], <;:ev.: Aziz Erhat, Ankara: Maarif Vekaleti, Eflatun (Platon): Timaios, <;:ev.: Erol Gliney-Llitfi Ay, Ankara: Maarif Vekaleti, 1943, 143 s., 19 em Huxley, Aldous: Yeni Diinya, <;:ev.: Orhan Burian, Ankara: MEB, 1945,334 s,18 em Orwell, George: Hayvan (:ijtligi, <;:ev.: Halide Edip Adlvar, Ankara: Maarif Vekaleti, 1954, 112 s., 20 em Bacon, Francis: Yeni Atlantis, <;:ev.: Hamit Dereli, Ankara: Maarif Vekaleti, 1957,61 s., 18 em Orwell, George: Bin Dokuz Yiiz Seksen DiM, <;:ev.: V.Turhan-S.Tongu9, istanbul, I~lk, 1958,248 s., 17 em More, Thomas: Utopya, <;:ev.: Sebahattin Eyliboglu-Mina Urgan-Vedat Glinyol, istanbul: <;:an, 1968, 197 s. Yazgan, Mustafa: Monark: Utopia, Ankara: [y.y.] (Baylan Baslmevi), 1970,475 s., 22 em. Engels, Friedrich: Utopik Sosyalizm ve Bilimsel Sosyalizm, <;:ev.: Oner Unalan, Ankara: Sol, 1970, 110 s., 19 em Beer, Max: Sosyalizmin ve Sosyal Miicadelelerin Tarihi, <;:ev.: Galip Ustlin, istanbul: May, 1970(?), 656 s., 20 em Hangerlioglu, Orhan: Dii iince Tarihi, istanbul: Remzi, 1970, 365 s., 24 em Bradbury, Ray: Fahrenheit 451, <;:ev.: Reha Pmar, istanbul:okat, 1971,151 s.,18 em Dila9ar, Agop: 900. Ylldiiniimii DolaYlslyla Kutadgu Bilig incelemesi, Ankara: TDK, 1972,203 s., 24 em

6 126 yerni~evski, Nikolay Gavrilovi9: Nasll Yapmah, Giine~ Bozkaya, istanbul: Yar, 1972,586 s., 20 em GoktUrk, Ak~it: Ada, istanbul: Adam, 1973, 182 s., 19 em Campanella, Tommaso: Gilne~ Ulkesi, yev.: Vedat GUnyol-Haydar Kazgan, istanbul: yan, 1974, 143 s, 20 em Ertugrul, GUlden: Aldous Huxley'in Utopik Dilnyasl, Erzurum: AtatUrk Universitesi Edebiyat FakUltesi Yaymlan, 1977, 186 s., 24 em Huxley, Aldous: Ada, yev.: Seniha Akar, istanbul: Yol, 1983, 347 s., 20 em Vrgan, Mina: Edebiyatta Utopya Kavraml ve Thomas More, istanbul: Adam, 1984, 114 s., 24 em Bezel, Nail (der): Yeryilzii Cennetleri Kurmak: Utopyalardan Se,meler, istanbul: Say, 1984,235 s., 20 em Owen Gregory (ve ate.): Yeryilzil Cennetlerinin Sonu: Ters Utopyalar, yev.: Nail Bezel, istanbul: Say, 1984,247 s., 20 em Dalos,Gyorgy: BindokuZYiiZ Seksenbe~ Tarihsel Bir Ara~tlrma, yev.: Ender Ate~man, istanbul: Alan, 1984, 133 s., 19.5 em. Batur, Enis: Estetik Utopya, istanbul: Bilim Felsefe Sanat, 1987, 112 s, 19 em Zamyatin, Yevgeni: Biz, yev.: FUsun TUlek, istanbul: Aynntl, 1988, 157 s., 20 em Popper, Karl R.: A"k Toplum ve Dil$manlan 1: Platon, yev.: Mete Tun9ay, istanbul: Rennzi, 1989,361 s., 24 em Eflatun (platon): Kritias, yev.: Eral GUney-LiHfi Ay, Ankara: M.E.B., 1989,34 s., 18 em Havemann, Robert: Yarm: Sanayi Toplumu Yol Aynmmda Ele~tiri ve Ger,ek Utopya, yev.: Eral Ozbek, istanbul, Ayrmtl, 1990, 194 s., 20 em. MUhlestein, Hans: Proleter Utopya ve Marksist Hiimanizm, yev.: Vedat GUnyol, istanbul: Logos, 1990,70 s, 20 em Frankel, Boris: Sanayi Sonrasl Utopyalar, <;:ev.: Kamil Durand, istanbul: Aynntl, 1991,288 s., 22 em

7 Mourgeon, Jacques: insan Haklan, <;:ev.: Alev Tiirker-Ay~en Ekmek~i, istanbul: ileti~im, 1991, 131 s., 19 em Piercy, Marge: Zamanm K1Ylsmdaki Kadm, <;:ev.: Fiisun Tiilek, istanbul: Aynntl, 1992, 365 s., 20 em Atwood, Margeret: Damlzlzk Klzm Oykiisii, <;:ev.: Sevin~-Ozean istanbul: Afa, 1992, 352 s., 20 em Senel, Adam: Ozmos Kronos, istanbul: Aynntl, 1993, 145 s., 20 em 127 Kabak~lOglu, Le Guin, Ursula K.: Hayaller $ehri, <;:ev.: Meltem Toyga, istanbul: imge, 1994,252 s., 20 em Giiltekin, Hasret: Utopyalar UlkesininAte Hlrslzl, istanbul: Dtay, 1994,92 s., 24 em Callenbaeh, Ernest: Ekotopya: William Weston'un Defterleri ve Haberleri, <;:ev.: Osman Akmhay, istanbul: Aynntl, 1994, 215 s., 20 em Owen, Robert: Yeni Toplum yorii ii, <;:ev.: Dogan Sahiner, istanbul: Yapl Kredi, 1995, 193 s., 21 em Le Guin, Ursula K.: Karanlzgm Sol Eli, <;:ev.: Dmit Altug, istanbul: Aynntl, 1995, 254 s., 19 em Fourier, Charles: Gelecegin A k Diinyasmdan, <;:ev.: Oguz Oziigiil, istanbul: Peneere, 1995, 196 s., 19,5 em Suits, Bernard: (:ekirge: Oyun, Y Q am ve Utopya, <;:ev.: Siiha Sertabiboglu, istanbul: Aynntl, 1995,208 s. Lefebvre, Henri: YQ amla Soyle i: Sosyalizm, Giinliik YQ am ve Utopya Ustiine, <;:ev.: Emirhan Oguz, istanbul: BeIge, 1995,77 s., 20 em Weldon, Fay: Darcy'nin Utopyasl, <;:ev.: Ay~e Diizkan, istanbul: Afa, 1995, 276 s., 20 em Meri~, Cemil: Saint-Simon: ilk Sosyolog, ilk Sosyalist, istanbul:ileti~im,1995,159 s., 19.5 em Roloff, Bernhard-Georg SeeBlen: Utopik Sinema: Bilim-Kurgu Sinemasmm Tarihi ve Mitolojisi, <;:ev.: Veysel Atayman, istanbul: Alan, 1995,372 s., 20 em. Mimaroglu, ilhan: Yokistan Tasans" istanbul: Pan, 1997,64 s.

8 128 Anderson, Perry: Marksizmde Taru$malar: Tarih, Dtopyalar ve Stratejiler Ozerine, <;ev.: Ahmet Ozdemir, istanbul: Go~ebe, 1998,296 s, 20 em Cioran, Emil Michel: Tarih ve Dtopya, <;ev.: Haldun Bayn, istanbul: Metis, 1999, 115 s, 20 em Engels, Friedrich: Sosyalizmin Utopyadan Bilime Geli$mesi, <;ev.: ismail Yarkm-M. A. inci, istanbul: Inter, 1999, 156 s., 20 em Le Guin,Ursula K.: Miilksiizler, <;ev.: Molla Mustafaoglu, istanbul: Metis, 1999,348 s., 18 em Karakuyu, Re~at: Utopya: Mistik Masal Diinyasl, izmir: Re~-Kar, 2000, 384 s., 20 em Soykan, Orner Naci: Miiziksel Diinya Utopyasmda Adorno ile Bir Yolculuk, istanbul: Bulut, 2000, 104 s., 19.5 em Noziek, Robert: Anar$i, Devlet ve Utopya, <;ev.: AIi~an UnLYay., 2001, 428 s., 24 em Oktay, istanbul: Bilgi Turhanh, Halil: Utopyanm Sesleri, istanbul: <;iviyazilan, 2001, 204 s., 22 em Morris William: Hi,biryerden Haberler, <;ev.: Bahadtr Sinan ~ener, Karaerkek, istanbul: Kaos, 2002, 324 s. Kerem Morris, William: Gelecekten Amlar: Bir Huzur <;agz: Utopik bir Romanstan Boliimler, <;ev.: Ekin Bodur, istanbul: Ayrmtt, 2002, 270 s., 20 em Yiiriikoglu, Riza: Sovyet Deneyinin Dersleri: Utopik ve Bilim-dl$l Sosyalizm, istanbul: Alev, 2002, 239 s., 24 em Argm, ~iikrii: Nostalji ile Utopya Arasmda, istanbul, Birikim, 2003, 428 s., 20 em Frankl, George: Ball Uygarlzgl: Utopya ve Trajedi, <;ev.: Yusuf Kaplan, istanbul: A~thm, 2003, 320 s., 22 em Sareey, Miehelet Riot-Bouehet-Thomas-Pieon-Antoine: Utopyalar Sozliigii, <;ev.: Turhan I1gaz, istanbul: Sel, 2003, 288 s., 22 em Din~men, Kriton: Utopia'ya Topos Ararken, istanbul: Arion, 2003, 80 s., 20 em ~enel, Adam: Teleandregenos Utopyasmda Evlilik Hayatl, istanbul: imge, 2003, 93 s.,20em

9 Buck-Morss, Susan: Riiya Alemi ve Felaket: Doguda ve Bauda Kitlesel Utopyamn Tarihe Kan$maSl, <;:ev.: Tuneay Birkan, istanbul: Metis, 2004, 379 s., 24 em Sevin~, Akm: Utopya: Hayali Ahali Projesi, istanbul: Okyan Us, 2004,179 s.,23 em 129 Yal~mkaya, Ayhan: Egerden Megere: Utopya Kar$ISmda Tiirk Romam, istanbul: Phoenix, 2004, 403 s., 19 em Mannheim, Karl: ideoloji ve Utopya, <;:ev.: Mehmet Okyayuz, Ankara: Epos, 2004, 336 s., 20 em Kolektif [Ed.Halil G6khanj: Utopya, istanbul: Cern, 2004,126 s., 20 em. Kutvan, Ali Blilent: Utopya: Denemeler, istanbul: Index, 2004, 126 s., 19 em Atwood, Margaret: Antilop ve Flurya, <;:ev.: Dost K6rpe, istanbul: Oglak, 2005, 396 s., 19,5 em YIIdlrmaz, Yasemin Temizarabael: Utopyanm Kad,man Kadmlarm Utopyasl, istanbul: Sel, 2005,133 s., 20 em Wilson, Peter Lamborn: Korsan Utopyalan, <;:ev.: Yurdakul GUndogdu, istanbul: Aykm, 2005, 208 s., 20 em Usta, Sadlk (der.): Sparta'da Miikemmel Toplum: Likurgos Yasalan, istanbul: Kaynak, 2005, 115 s., 20 em Kumar, Krishan: Utopyacllzk, <;:ev.: Ali Somel, istanbul: imge, 2005, 190 s., 20 em Mattelart, Armand: Gezegensel Utopya Tarihi: Kehanetsel Kentten Kiiresel Topluma, <;:ev.: ~ule <;:i1ta~, istanbul: Ayrmh, 2005, 424 s., 20 em Kolektif: Antikrag Utopyalan: Platon'dan Jambulos'a, <;:ev.:sadlk Usta, istanbul: Kaynak, 2005, 212 s., 20 em Kumar, Krishan: Modern Zamanlarda Utopya ve Kar$l-Utopya, <;:ev.: Ali Galip, istanbul: Kalkedon, 2006, 24 em B. Makaleler Durant, Will: "Fran~ois Bacon", Fikir Hareketleri, istanbul, 8 (l85-190), 1937,94-95

10 130 Tannkut, Hasan: "Durumlar Ahlakl, Siyaset, idealist, Dtopist, Ahlaki ~ahsiyet, Bedii Ahlak", Hamle, Edebiyatta, Sanatta, Fikirde, ilimde, istanbul, 1 (5), 1940,29-30 Kessler, Martin: "iktidar ve Miikemmel Devlet, Orwell'in 1984 ve Huxley'in Yeni Diinya Eserlerinde Aksettirdikleri Hayal Kmkhklan Dzerine Bir inceleme", <;ev: Mete Tun,ay, Ankara Vniversitesi SBF Dergisi, Ankara, 14 0), 1959, Batuhan, Hiiseyin: "Sosyal Ogretilerde Mythos ve Utopia", Felsefe Arkivi, istanbul, 13, 1962, Eyiiboglu, Sabahattin-M. Ali Cimcoz: "Devlet-Onsoz", [Eflatun, Devlet, i~ Bankasl Kiiltiir Yaymlan, 1962, i,indej, 5-14 Han,erlioglu, Orhan: "Bilinmeyen DIke", Varlzk, istanbul, 30 (595), 1963,4 Urgan, Mina: "Utopia", Yeni Ufuklar, istanbul, 13 ( ),1964 Fmdlkoglu, Z. Fahri: "Thomas More", Sosyalistler: 3, Tiirkiye Harsi ve i,timai Ara~tmnalar Demegi, Fakiilteler Matbaasl, istanbul, 61, 1964, 16 s. Fmdlkoglu, Z. Fahri: "Campanella", Sosyalistler: 4, Tiirkiye Harsi ve i,timai Ara~lrmalar Demegi, Fakiilteler Matbaasl, istanbul, 63,1964, 16 s. Fmdlkoglu, Z. Fahri: "Bacon", Sosyalistler: 5, Tiirkiye Harsi ve i,timai Ara~tlrmalar Dernegi, istanbul, 64, 1964, 16 s. Fmdlkoglu, Z. Fahri: "Saint-Simon", Sosyalistler: 8, Tiirkiye Harsi ve i,timai Ara~t1rmalar Dernegi, istanbul, 67, 1964,24 s. Ay, Behzat: "Dtopyaclhk Degil, Ger,ek,ilik Gerek", Varlzk, istanbul, 650, 1965 Giinyol, Vedat: "Campanella", Yeni Ufuklar, istanbul, 13 (156), 1965,9-15 EIi,in, Emin Tiirk: "iki DtopyacJ: Pestalozzi, Saint Simon", Eylem, istanbul, 14, 1965 Vexliard, Alexandre: "Utopia'nm Psikolojisi", ArQ tlrma, Ankara, 5, 1967, "DergiJerden [Dtopik ~ehircilik <;ah~malanj", Mimarlzk, 5 (46), 1967,31-35 More, Thomas: "Dtopya", Yeni jnsan, istanbul, 7 (83), 1969, 12-13

11 Frye, Northrop: "Edebiyatta Otopya Tlirleri", <;ev: Ak~it Goktlirk, Turk Dili, Ankara, 23 (234), 1971, O,S.: "Koy-Kent Otopyasl", Bayrak, Ankara, 24 (761), 1977, Alsa~, Ostlin: "Dli~linsel Mimarhk: Ronesans Otopyalan Araclhglyla Bir Ornekleme", ODTU Mimarlzk Fakultesi Dergisi, Ankara, 4 (1), 1978,31-52 Glirel, inci: "Ylllar Boyunca Otopyalar", Varllk, istanbul, 46 (871),1980,14-15 More, Thomas: "Utopia", <;ev: Sabahattin Eyliboglu-Mina Ugan-Vedat Glinyol, YAZKO <;eviri, istanbul, 1 (2), 1981, I~m, Ekre\I1:"Jonttirk ideolojisinin Tlirk Romanma Etkileri: Mizanci Murad Bey ve Toplumsal Otopyasl", Sanat OlaYl, istanbul, 5,1981,74-77 Batum, Oya: "ingiliz Yazmmda Yeni Ger~ek~i1ik Aklml ( ) ve George Orwell", Turk DiU, Ankara, 43 (355),1981,1-9 Bloch, Ernst: "Utopia ve Madde", Tan, Ankara, 5, 1982, Orwell, George: "Bin Dokuz Yliz Seksen Dort", <;agdc/ Ele tiri, istanbul, 3 (2), 1984, Sturua, Melor: "George Orwell'in Kehaneti Nerede ve Nasil Ger~ekle~iyor? [Bin Dokuzyliz Seksen Dort Adh Romam Ozerinej", Yarm, Ankara, 36, 1984,4-6 Agaogullan, Mehmet Ali: "Klasik Otopyalar: Ozglirllikten Despotizme", Ankara Universitesi Basm-Yaym Yuksekokulu Yliltgl, Ankara, 8, ,23-41 Beige, Murat: '" 1984' Yazan George Orwell", Milliyet Sanat, istanbul, 87, 1984,18 Perin~ek, Dogu: "Havemann'da Ekolojik Kriz ve Otopya", jktisat, istanbul, 253, 1985,8-22 ip~iroglu, Zehra: "'Yalmz Adam' Thomas More", <;aftda Ele tiri, istanbul, 4 (2), 1985,58 Barlas, Orhan: '''Anti-Otopya' '84' Adh Film Ozerine", Varltk, istanbul, 52 (933), 1985,24-25 Urgan, Mina: '''Otopya' Ozerine [Amlan ve <;e~itli Konulardaki Gorii~leri Hakkmda Bir Konu~mal", Du un (Bizim Belde Toplum Sanat), istanbul, 13, 1985,3-5

12 132 Sakman, Erdogan: "Bacon, Francis ingiliz Filozof', Bilim ve Teknik, Ankara, 19 (219), 1986,36 Mumford, Lewis: "Otopya Kar~lsmda Venedik", <;ev.: Fatma Karaoren, Defter, istanbul, 1, 1987,38-48 OzgUI, Metin Kayahan: "Bir Otopya Taslagl: Hayat-I Muhayyel", Turk Dunyas! Ara$tmnalan, istanbul, 53, 1988, Somay, BUlent: ''Zamyatin'in 'Biz'i Biz miyiz?", [Yevgeni Zamyatin, Biz, istanbul: Aynntl, 1988, i~indel, 5-13 Lowy, Michael: "Marksizm ve Otopik GorU~", <;ev: Murat Paker, Birikim, istanbul, 4, 1989, Ayta~lar, Semih: "Marksizm: 'Cognitive (BiJi~sel)' ya da 'Otopik' Talepler", Birikim, istanbul, 5, 1989, Bezel, Nail: "Otopyalar, Kar~1 Otopyalar", Milliyet Sanat, istanbul, 216, 1989,2-7 Negt, Oskar: "Otopya ve Emek", Uluslararas! Dunyada Sosyalizm Konferans! (X., Yugoslavya, ), istanbul, 1989, Koker. Eser: "Klasik Otopyalarda Kadmlann Ya~aYI~lannm Bi~imlendirilmesi ve Otopyaci Gelenek", Ankara Universitesi Basm-Yaym Yiiksekokulu Y!lbg!, Ankara, , Akdemir, MUslim: ''Toplum Felsefesi A~lsmdan Otopyalar", Yoneli$ler, istanbul, 45, 1990,42-43 La~iner, Orner: "Saygm ve <;i1eke~ Bir Bilgenin Eko-Sosyalist Otopyasl", Birikim, istanbul, 15, 1990,48-50 Agaoglu, Adalet: "Otopyalar: Otekilerin <;i~ekleri", Milliyet Sanat, istanbul, 238, KU~iik, Mehmet: "ideoloji ve Otopya Arasmda: iki Farkh Siyaset", Birikim, istanbul, 25, 1991,58-64 Soykan, Orner Naci: "Otopyalarda Sanat-Toplum ili~kisi", 1,1991,31-37 Felsefe Diinyasl, Ankara, Bjedug, Murat: "Yeniden Otopya", Birikim, istanbul, 41,1992,87-89

13 Meri<;:, Cemil: "ideoloji ve Utopya" [Sosyoloji Notian, Ders Ylh, istanbul: ileti~im, 1993, i<;:inde], Meri<;:, Cemil: "Utopya ve Utopyacllar" [Sosyoloji Notlan, Ders Ylh, istanbul: ileti~im, 1993, i<;:indej, Ziyalan, Mustafa: "Utopya btesi: Hipertekst", Varlzk, istanbul, 59 (1028), 1993, Ba~, 133 i. Melih: "Boris Frankel Tarafmdan Yazllan ve Kamil Durand Tarafmdan <;evrilen 'Sanayi Sonrasl Utopyalar' Adh Eseri Uzerine", Denetim, Ankara, 8 (79), 1993, 40 Kaynardag, Arslan: "TUrk Yazm ve DU~Unce Tarihinde Utopya", VarZlk, istanbul, 59 (1025), 1993, Oskay, Unsal: "Utopyan DU~Unce ve Distopian DU~Unce ya da Batlhla~manm Yolunun A<;:tldlgl Toplumlarla A<;:llamadlgl 'Dogulu' Toplumlar", Varllk. istanbul, 59 (1025), 1993,6-8 Lapouge, Gilles: "Utopya ve Olanakslzm Kaygan Yeri", <;ev: Filiz NaYlr Deniztekin, VarZlk, istanbul, 59 (1025), 1993,2-5 Desroche, Henri: "Utopyalar Ge<;:idi", VarZlk, istanbul, 59 (1025), 1993, Stelo, Ignacio-Gill I~lk Neyire: "Yeni DUnya DUzen(sizlig)i ve KilltUr: ispanyol Siyaset Bilimcisi Ignacio Stelo: 'GUnUmUzde Aydmm i~levi Utopya Kuruculugu Degil Felaket Tellalhgldlr' [S6yle~i]", Milliyet Sanat, istanbul, 306, 1993, U<;:arol, Tuncer: "Utopyanm Merdivenleri", VarZlk, istanbul, 59 (1029), 1993,47-49 Bezel, Nail: "Utopyalarda ve Kar~l Utopyalarda Akhn ve insanm Durumu ve Kapsaml", VarZlk, istanbul, 59 (1026), 1993, Halman, Tala!: "Bahk izlerinin Sesi ya da Utopya'nm Sonu", Varbk, istanbul, 59 (1026), 1993,28-29 Tanyeli, Ugur: "Zihinsel Yaplmlz Utopyaya Kapah ml?", istanbul 5, istanbul, 1993, Ay, Taner: "Utopya ve Biz 97'liler", Varllk, istanbul, 1026, 1993,30-31

14 134 Y!Idmm, Cemal: "Francis Bacon ( )", Bilim ve Teknik, Ankara, 321, 1994, Usta, Sadlk: "Yeni Diinya'nm Utopyacl Komiinleri", Bilim ve Utopya, istanbul, 1, 1994, Ergin, ~enel: "Kadmm Utopyaslzhgl Uzerine", Bilim ve Utopya, istanbul,i,1994, 25 Usta, Sadlk: "Amana Komiinii", Bilim ve Utopya, istanbul, 2, 1994,27-28 Ors, Yaman: "Bilim, Felsefe ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 2, 1994, Soner, I~lk: "Erkek Utopyalannda Kadmm Adl Yok", Bilim ve Utopya, istanbul, 3, 1994,24-26 Usta, Sadlk: "Robert Owen ve New Harmony Komiinii", Bilim ve Utopya, istanbul, 4, 1994, Aydm, Erdem: "Utopia Ulkesinde Saghk Kavram ve Hizmetleri", Bilim ve Utopya, istanbul, 4, 1994, Kuruca, Osman Bilge: "Asimov'un 'Robotlar'l ve Kapitalist Utopyamn Slmrhhgl", Bilim ve Utopya, istanbul, 4, 1994,29 Ergin, ~enel: "Kadmm Utopyaslzhgl Uzerine-2 ", Bilim ve Utopya, istanbul, 4, 1994,28-29 Usta, Sadlk: "Utopyalar: Cabet ve ikarya Yo1culan", Bilim ve Utopya, istanbul, 7, 199~, 19 <;ii~en, A. Kadir: "Modem Bilimin Onciileri Francis Bacon ( ), Felsefe Dunyasl, Ankara, 1995, Usta, Sadlk: "William Morris'in Dii~ Ulkesi", Bilim ve Utopya, istanbul, 9, 1995, Ergin, ~enel: "YerIi Utopya ve Utopyac!Iar", Bilim ve Utopya, istanbul, 15, 1995,34-36 Soner, I~lk: "Kadm Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 16, 1995,36-41 Ergin, ~enel: "Kadm Utopyalannda Ufuk Dl~l Alamn Onemi", Bilim ve Utopya, istanbul, 17, 1995,51-53 Akath, Filsun: ''Utopyanm <;evresinde", Varllk, istanbul, 62 (1051),1995,22-23

15 135 Ceyhan, Erdal: "Egitim ve Utopya", <;agda$ Egitim, Ankara, 20 (215), 1995,4-7 Ors, Yaman: "Evrim, Ereksellik ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 17, 1995,44-46 GUnyol, Vedat: "GUne~ D1kesi-Onsoz" [Campanella, Giine$ Ulkesi, istanbul: Sosyal Yaymlar, 1996, i~indel, 7-14 Ergin, ~enel: "Kadm Utopyalannda Ufuk Dl~l Alanm Onemi-2", Bilim ve Utopya, istanbul, 19, 1996, Ergin, ~enel: "Piercy'nin Utopyasl", Bilim ve Utopya, istanbul, 21,1996, ~enel, Adam: "UtopyacBilimkurgu Yapl~lk ikizleri", Bilim ve Utopya, istanbul, 28, 1996,8-10 TUrner, GUrhan: "Utopya ve Ger~ek", Bilim ve Utopya, istanbul, 30, 1996,37-39 Meyerson, Martin: "Utopya Gelenekleri ve Kentlerin Planlamasl", <;ev: Yurdanur Salman, Cogito, istanbul, 8, 1996, Argm, ~Ukrii: "Nostalji i1e Utopya Arasmda", Birikim, istanbul, 82, 1996,21-24 Demir, Osman-Sururi Akta~: "Francis Bacon", Cumhuriyet Universitesi Fen Edebiyat Fakiiltesi Sosyal BiUmier Dergisi, Ankara, 19, 1997 Kuruca, Osman Bilge: "Ursula K.Leguin'de Bilimkurgu ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 31,1997,52-55 TUrner, GUrhan: "Kent Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 37, 1997, TiirkozU, Erdem:"Chariotte Perkins Gilman'dan Feminist Bir Utopya: Herland", Bilim ve Utopya, istanbul, 38, 1997, TUrner, Giirhan: "Oteki DUnyaya Gidip Gelme Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 41, 1997, Anonim: "Bir Berdu~un Utopyasl: Ylice Akide Sekeri Daglan", <;ev: BUlent Somay, Cogito, istanbul, 12, 1997,9-10 Suits, Bernard: "<;ekirge Bir Utopya Tablosu <;izerek Muammalan <;ozer", <;ev: SUha Setabiboglu, Cogito, istanbul, 12, 1997, Akdemir, Miislim: "Utopyalarda Toplumsal Mutluluk ve OzgUrliik Sorunu", Felsefe Diinyasl, Ankara, 23,1997,

16 136 Kanar, Ercan: "insan Haldan, Hukuk, Utopya ve Sol", jnsan Haklart Yazrlarz, istanbul,!. bzel SaYI, 1998, Bammer, Angelika: "Gelecegi Yeniden Yazmak: 1970'1i Yillann Feminizminde Utopyaci itki", <;ev: Yurdanur Salman, Cogito, istanbul, 14, 1998, KoktUrk, Milay: "Korku Utopyalan ve Demokrasi", TUrk Yurdu, tstanbul, 18 (118), 1998 TUrner, GUrhan: "Sovyet Birliginde Utopya ve Mimarhk ( )", Bilim ve Utopya, istanbul, 43, 1998,48-55 TUrner, GUrhan: "Marksizm, Sovyetler ve Utopya Uzerine", Bilim ve Utopya, istanbul,46, 1998, TUrner, Giirhan: "Manashr ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 47, 1998,42-46 TUrner, Giirhan: "Ay Ger~ekleri, Ay Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 53, 1998,46-52 Aktay, Yasin: "Deconstructing Time/Space For Reconstructing Drama and Dream VS Utopia and Heterotopia", Sel,uk Universitesi fleti$im FakUltesi Dergisi, Konya, 1 (1), 1999, Goodwin, Barbara: "Liberallere Kar 1 Utopya Dii Uncesi", <;ev: Engin YIldmm, BUgi-Sosyal BiUmler Dergisi, Sakarya Universitesi, 1 (1), 1999, Sancar, Nuray: "Kadm, Utopya", Evrensel Killtiir, istanbul, 87, 1999,7-10 Aktan, ~o kun Can: "Mazdekizm, More Utopyasl, Babeuf Trajedisi ve Zadruga Faciasl", Yeni Tilrkiye, Ankara, 5 (26, bzel SaYI), 1999, Bensman, Marilyn: "Utopya Pe inde Frances Wright", <;ev: Gamze Deniz, Evrensel KUltilr, istanbul, 90,1999,14-16 Usta, Sadlk: "68 YII bnce Yazllml Bir Genetik Anti-Utopya: Huxley'in 'Yeni Giizel Diinya'sl", Bilim ve Utopya, istanbul, 74, 2000, Yal~mkaya, Ayhan: "Utopya ve Utopyaclhgm Anlaml", Bilim ve Utopya, istanbul, 79,2000, Ak~ay, Ahmet Sait: "Robinsonad ml, Yakzanad ml?", Parsomen, istanbul, 2, 2000 Ege, Serna E: "Aldous Huxley ve <;eli kiler", Ankara Universitesi DTC Fakilltesi Dergisi, Ankara, 40 (3-4), 2000,

17 Kafala, Todor: "Otopya ile FUtUroloji Arasmda Baudrillard", Virgill, istanbul, 36, 2000, Oskay, Onsal: "Otopyan DU~Unce ile Distopian DU~Unce" [Ylkanmak istemeyen (:ocuklar Olalzm, istanbul: YKY, 2001, i~inde], "Ernst Bloch, Theodor W. Adorno, Horst KrUger [arasmda bir tartl~rna]: Otopik Ozlernin <;eli kileri Ozerine: Bir ~eyler Eksik", <;ev.: Hakkl HUnler, Defter, istanbul, 42, 2001, Yal~mkaya, Ayhan: "Otopyanm Tarihi ve Kaynaklan", Bilim ve Utopya, istanbul, 81,2001,58-65 GUndogan, Fatrna: "<;atalhoyuk'ten Otopyalara Kentier, insanlar ve Meydanlar", Egemimarlzk, izrnir, 11 (37),2001,32-35 Bayraktar, Ula~: "Illich'in Otopyasl", Virgiil, istanbul, 40,2001,20-23 TUrke~, Orner: "'Osrnanh Rornam' 'A~k ve Cinsellik Otopyasl"', Tarih ve Toplum, istanbul, 35 (208), 2001, i~en, HUseyin: "Bernard Shaw'un OtopyasI: Methuselah'ya DonU~ [Bernard Shaw'un Methuselah'ya DonU~ Adh Eseri Ozerine]", Bilim ve Utopya, istanbul, 85, 2001, Antan, Ozlern: "Rus Modernle~rnesi, Mekan ve Edebiyat. Dostoyevski: 'Yeraltmdan Notiar', Zarnyatin: 'Biz''', Arredamento Mimarlzk, istanbul, 140, 2001, Mahsereci, Nalan: "Yaym DUnyasl, TUrk~e'deki istanbul, 79, 2001, Otopyalar", Bilim ve Utopya, "BUIent Sornay ile Edebiyat ve Otopya Ozerine Soyle~i", Par$omen, istanbul, 2 (3), 2001,5 Akal, Cernal Bali: "Spinoza ve Otopyanm Sonu", Par$omen, istanbul, 2 (3), 2001 Sevin~, Akm: "Otopyalar Ozerine DU (lin)rnek, Par$omen, istanbul, 2 (3), 2001 Ak~ay, Ahrnet Sait: "Dogunun Otopyasl; Bireyin Otopyasl", Par$omen, istanbul, 2 (3),2001 GUne~, Ash: "Otopyaslz Bir Gelecekte OzgUrlUk Otopyasl", Par$omen, istanbul, 2 (3),2001 F.1D

18 138 Ozdek, Almtla: Sineklerin Tannst; Utopya Kavrammm Ytkth~t ve Postmodern <;ag, Par$omen, istanbul, 2 (3), 2001 "Latent Utopias, Belirtisiz Utopyalar", <;ev.: Bur~ak OZliidil, Arredamento Mimarlzk, 152,2002, Giinyol, Veda!: "Campanella'nm 'Giine~ Ulkesi' 'Dogacak Yeni Sabahlann <;an Sesiyim"', Bilim ve Utopya, istanbul, 92,2002, Kumar, Krishan: "Sosyalizmin Sonu mu? Utopyamn Sonu mu? Tarihin Sonu mut', <;ev.: Ozge Donmez, Dogu Batl, Ankara, 5 (19), 2002, Erdemli, Atilla: ''Thomas Morus'un 'Utopia'st 'Bakm Boyle Bir Ya~am da Var''', Bilim ve Utopya, istanbul, 92, 2002, Aydm, Hasan: "EI Medine el-faztla ve Farabi'nin Utopyast", Bilim ve Utopya, istanbul, 92, 2002, Akath, Fiisun: "Utopyalar iyidir!", Varlzk, istanbul, 69 (1134), 2002, $attroglu, Ay~en: "'Marco Polo'nun Gezileri' Bir Utopya Olarak Okunabilir mit', jstanbul Universitesi Edebiyat Fakiiltesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-6. Sayt, 2003,29-45 Akkoyunlu, Ertan KlVllctm: "Kentin Tiikeni~i ve Utopyalar", Amme Maresi, Ankara, 36 (2), 2003, Gedizlioglu, Leven!: "Yeni Diinya Diizeninde Utopya Kurulabilir mit', Bilim ve Utopya, istanbul, 110,2003, Baymdtr, Evrim: "Do~.Dr.Ustiin AIsa~ ile Soyle~i: Cennet Tasanmmdan 20. Yiizytla Mimarhk ve Kent Utopyalan", Bilim ve Utopya, istanbul, 111, 2003, Adorno, Theodor W.: "Huxley ve Utopya" [ Edebiyat YaZllan, <;ev.: Orhan K~ak Sabir Yiicesoy, istanbul: Metis, 2004, i~inde], Giinay, Mustafa: "l?an~ Bir Utopya Mldtr?", Kaygl, Uludag Universitesi Felsefe Dergisi, Bursa, 3, 2004, <;ah~kan, Onur: "Utopya", Kaygl, Uludag Universitesi Felsefe Dergisi, Bursa, 3, 2004, Yunusoglu, Kudret Nezir: "Ursula Ie Guin'in Miilksiizlerinde Utopyamn Degi~en Yiizii", Litera, istanbul, 16,2004,

19 139 HelvaclOglu, Ender: "Eski Doguda Utopya Bir Utopya ml?", Bilim ve Gelecek, istanbul, 5, 2004, Kii9iikaydm, Demir: "Dogu Toplumlan ve Utopya", Bilim ve Gelecek, istanbul, 5, 2004,22-25 Ak9ay, Ahmet Sait: "Dogunun Utopyasl Bireyin Utopyasl", Bilim ve Gelecek, istanbul, 5, 2004, Turan, Giiven: "Yok Ulkeler... Dii~ Ulkeler", Kitap-llk, istanbul, 76, 2004, Demiralp, Oguz: "Yok Boyle Bir Ulke", Kitap-izk, istanbul, 76, 2004, <;:igekoglu, Feride: "Utopya ve Distopya imgeleri: Denizden Hiperuzaya", Kitap-lzk, istanbul, 76, 2004, Klh9, Engin: 'Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Edebi Utopyalara Bir BakI~", Kitap-llk, istanbul, 76, 2004, Sevin9, Akm: "Ke~ke Taklmadalan", Kitap-llk, istanbul, 76, 2004, Sargent, Lymann Tower: "Utopya Gelenekleri, izlekler ve Varyasyonlar", <;:ev.: Mehmet H. Dogan, Kitap-llk, istanbul, 76, 2004, Claey, Gregory-Lymann Tower Sargent: "Utopyanm Slmrlarmda: Hicivler ve Robinsonadlar", Kitap-lzk, istanbul, 76, 2004, Co~kun, ismail: "Simdinin Ele~tirisi: Thomas More ve Bir imkan/oneri Olarak Utopyalar", Hece, Ankara, 90, 2004, Uhri, Ahmet: "Peki Ama Nerede Bu Atlantis?", Bilim ve Utopya, istanbul, 115, 2004, igen, Hiiseyin: "Yazm Tiirii Olarak Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 116, 2004, Usta, Sadlk: "Thomas More ve Utopya'nm Tarihsel Rolli", Bilim ve Utopya, istanbul, 122, 2004, Usta, Sadlk: "Babeuf ve Utopya", Bilim ve Utopya, istanbul, 124,2004, Co~kun, ismail: "Utopya ve Kent",is(allbul Ulliversitesi Edebiyat Fakiiltesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi- 9. SaYI, 2004,

20 140 Kuruca, Osman Bilge: "Son Otopyacl Jules Verne", Bilim ve Utopya, istanbul, 129, 2005, Usta, Sadlk: "Jules Verne'in Beslendigi Kaynaklardan Biri Olarak Lukianos", Bilim ve Utopya, istanbul, 129,2005, C. Tezler Etiman, Giinay: "About a Land of Happiness: More's Utopia", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, ingiliz Dili ve Edebiyatl Boliimii (?), Lisans Tezi, 1962, 50s. Goksu, Sadlk: "Thomas More'un Otopik Sosyalizmi ve Platon'un Devlet Ogretisi ile Bir Kar lla tlrma", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boltimii, Lisans Tezi,1963, 34 s. Oztiirk, Vedat: "Thomas Morus'un Otopia'sl ile Thomas Campanella'mn Civitas Solis'i Arasmda Bir Kar lla tlrma", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakliltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1965, 82 s. Ban kan, Y llmaz:"belli Ba h Reneissance Utopialarmda Ozgiirliik Sorunu (Utopia, Giine Olkesi, Yeni Atlantis)", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe BOliimii, Lisans Tezi, 1967,39 s. Bakan, Muhittin: "T. More ile J.J. Rousseau'da Yasalar Sorunu", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1967,36 s. Cansel, Yavuz: ''T. Morus'un ve T. Campanella'da Devlet", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Sosyoloji Boltimii, Lisans Tezi, 1968, 26 s. Karanfil, Selma: "Renaissance Otopyalan ve Ho gorii", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1969,41 s. Arslan, GliI: "Ronesans, Utopialannda Aile Problemi", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakliltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1970, 16 s. insel, Sadiye: "Devlet-Utopia-Yeni Atlantis Arasmda Bir Kar!la l!rma", istanbul Oniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe BOliimii, Lisans Tezi, 1970,71 s.

21 141 Klrba~, Fatih: ''Thomas Morns'un Devlet Tasansl: Utopya ve Dogma", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BolUmii, Lisans Tezi, 1970 Anarat, ytlmaz: "Thomas More ve Campanella'da Mtilkiyet, Aile, Devlet AnlaYI~I", istanbul Universitesi, Edebiyat FakUltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1971, 25 s. Oztiirk, Suriye Ya~ar: "Eski ve Yeni Utopia'larda Egitim Sorunu ile Egitimin Kiiltiirdeki Yeri", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1971,77 s. <;:igek, Semra: "Platon'un Devlet'inde Renaissance Utopia'larmda Toplum Hayau, Ahlak AnlaYI~1 ve Egitim Sorunu", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BolUmii, Lisans Tezi, 1972, 45 s. Giircan, Ersin: ''Thomas Morns, Thomas Campanella ve Nicholai Machiavelli'nin Devlet Felsefeleri", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BoliimU, Lisans Tezi, 1972, 8 s. Ardl9, Akup: ''Thomas More'da Adalet", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1972, 22 s. Ancl, Zeki: "Renaissance Utopialannda Egitim ve Toplumsal Ya~aYI~", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe BolUmii, Lisans Tezi, 1972, 18 s. i~ler, Fehmi: "Belli Ba~h Ronesans Utopialannda Yasalar ve Ozgiirliik Sorunu", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BOliimii, Lisans Tezi, 1972, 35 s. Ozkara, Ali: "Platon-Thomas More ve Tommaso Campanella'da Devlet Felsefesi", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1972, 33 s. Akkaya COniit), Tiilin: "Reneissance Utopyalan", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe BolUmii, Lisans Tezi, 1973, 23 s. Giinayar, <;:etin: "Platon, Thomas More ve Campanella'nm Devlet Felsefeleri", istanbul Universitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1973, 34 s. Akmcl, Kadir: ''Thomas Morus'ta Devlet AnlaYI~I", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe B6liimii, Lisans Tezi, 1974, 30 s.

22 142 Ba~ak, Mehmet: "R6nesans Dtopia'lanndan Birka~ma Gene! Bir Bakl~", istanbul Dniversitesi, Edebiyat FakUltesi, Felsefe B6IUmU, Lisans Tezi, 1974,29 s. Giikmen, ilksen: "T.Campanella'mn Devlet Felsefesinde Sosyal-Siyasal-Ekonomik Sorunlar", istanbul Dniversitesi, Edebiyat FakUItesi, Felsefe BiiIUmU, Lisans Tezi, 1974, 12 s. Dogru, Hale: "Dtopya Gelenegi i~inde More ile Morris A.L. Morton'dan Bir <;:eviri: 'DUn BugUn Dtopya"', istanbul Dniversitesi, Edebiyat Faktiltesi, ingiliz Filolojisi Biiltimii, Lisans Tezi, 1974, 26 s ipek, Nilgiin: "Thomas More ve Tommaso Campanella'nm Devlet Felsefeleri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe B61Umii, Lisans Tezi, 1974, 16 s. Taka, Mehmet: "Thomas Morus, Thomas Campanella ve N. Machiavelli'nin Devlet Felsefeleri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe BiilUmii, Lisans Tezi, 1974,26 s. Tuncay, Saadet: "Reneissance'da Dtopik Devlet Giirii~leri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat FakUltesi, Felsefe B6ltimU, Lisans Tezi, 1974, 25 s. Ceyhan, Zeynep: "Brave New World and 1984 as Antiutopias", istanbul Dniversitesi, ingiliz Dili ve Edebiyatl BiiliimU, 1975,46 s. SUmbtiloglu, A. Vahap: 'Thomas Morus'un Utopia'sl ile Tommase Campanella'mn Civitas Solis'i Arasmda Bir Kar~dar~tlITna", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe B61Umii, Lisans Tezi, 1975, s.14 Acar, ~erif: "N. Machiavelli, T. More, T. Campanella ve F. Bacon'm Devlet Ogretileri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat FakUltesi, Felsefe BiiliimU, Lisans Tezi, 1975, 49 s. Borazancl, Sezer: "J. J. Rousseau'nun ve T. More'un Devlet Giirii~leri", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Faktiltesi, Felsefe Biiliimii, Lisans Tezi, 1975,32 s. ilklh~, Nazmi: "Platon ile Renaissance Dtopialan (T. More, T. Campanella ve F. Bacon) Arasmda Bir Kar~lla~tlITna", istanbul Dniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe B6ltimii, Lisans Tezi, 1975, 30 s. Kayaalp, Giiniil: "Campanella ve More'da 'Devlet''', istanbul Dniversitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe B61iimU, Lisans Tezi, 1979

23 143 Tathdil, GUlay: "Thomas Morus ile Tommaso Campanella'nm Utopik Toplum Dlizenlerinin Kar~tla~tlfllmasl", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakliltesi, Felsefe Bollimli, Lisans Tezi, 1979,23 s. Akarh, Tuna Kermen: "insanhgm Geleeegi Konusunda Orwell'in Kaygtlan A~lsmdan Animal Farm ve 1984", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, ingiliz Filolojisi, Lisans Tezi, 1981,42 s. E~siz, Nurten: ''Thomas More'un Ki~iligi ile Utopia Arasmdaki <;eli~kiler Sorunu", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, ingiliz Filolojisi Boliimii, Lisans Tezi, 1981,35 s. Oztiirk, R. Sibel: "U~ Ronesans UtopyasI", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1982, 69 s. Uyar, Ay~e: ''T. More ve J. J. Rousseau'nun Devlet AnlaYl~lan", istanbul Universitesi, Edebiyat Fakiiltesi, Felsefe Boliimii, Lisans Tezi, 1982, 20 s. Ali: "Johann Gottfried Sehnabel'in Insel Felsenburg Adh Romanmda Utopya", istanbul Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Alman Edebiyatl ve Dili, Doktora Tezi, 1986, 141 s. <;avu~oglu, Akdemir, Abamiislim: "Toplum Felsefesi A~lsmdan Utopyalar", Atatiirk Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitlisii, Felsefe, Yiiksek Lisans Tezi, 1988, 70 s. Goneii, Rezzan: "The Un-Heroic Heroes of George Orwell's Novels Burmese Days, Coming Up For Air, Nineteen Eighty Four", Hacettepe Universitesi, Sosyal Bilimler Ensitiitlisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl,Yiiksek Lisans Tezi,1988, 69 s. Ok, ibrahim: "George Orwell' de Toplum Ele~tirisi", Dokuz Eyliil Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitiisU, ingiliz Dili ve Edebiyatl,Doktora Tezi, 1990,493 s. Ko~, Ertugrul: "DesirelLanguagerrruth: A Study of Power Relations in Orwell's Nineteen Eighty-Four", Bilkent Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1992, 87 s Okay, M. Aziz: "istanbul i~in 'Somut Bir Utopya Orneklemesi"', Mimar Sinan Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisii, ~ehircilik ve Bolge Planlama, Yiiksek Lisans Tezi, 1992, 149 s.

24 144 Oztlirk, Nurettin: "C;:agda~ Tiirk Edebiyatmda, Utopya", inonii Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Tiirk Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1992, 165 s. Akcan, Esra: "Utopia Topia Atopia Place-Architecture Relation in the Postmodern Condition", ODTU, Fen Bilimleri Enstitiisii, Mimarhk, 1992,200 s. Giirkan, Ozlem: "Orwell's Transformation: From Experience to Vision", ODTU, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyalt, Yiiksek Lisans Tezi, 1993, 108 s. Yaml, Vedat Safak: "1984 by George Orwell From Different Aspects", Sel~uk Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1993, 71 s. Emir, Din~er: "Die Utopischen Naturbilder in Goethes 'Wahlverwandschaften', 'Wilhelm Meister's Lehijahren' und 'Wilhelm Meister's Wanderjahren"', Uludag Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Alman Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1994,45 s. Karaca, Birsen: "Rus Edebiyatmda Nikolay Gavrilovi~ C;:erni~evski'nin 'Sto dela!' (Ne Yapmah), Yevgeni ivanovi~ Zamyatin'in 'MlY' (Biz) ve Tiirk Edebiyatmdan Peyami Safa'nm 'Yalmzlz' Adh Eserinde Utopya", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Bait Dilleri ve Edebiyalt, YUksek Lisans Tezi, 1994, 213 s. Takka~, Mehmet: "Arnold Wasker'in Utopik DUnyasl", Atatlirk Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitlisU, ingiliz Dili ve Edebiyalt, Doktora Tezi, 1994, 154 s. Zehir, Bee:. "Education in Aldous Huxley's Novels: Brave New World Ape and Essence and Island", Dokuz EylUl Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, ingiliz Dili ve Edebiyalt, YUksek Lisans Tezi, 1995, 109 s. Canbek, Mehmet Abdullah: "ibn Tufeyl'in 'Hayy bin Yakzan' Adh Eseri ve Utopyalar Arasmdaki Yeri", inonu Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, YUksek Lisans Tezi, 1996,80 s. Aykutiu, Nuray: "GUnUmUz Mimarhgmda Utopyanm Slmrlan", Osmangazi Universitesi, Fen Bilimleri EnstitlisU, Mimarhk, YUksek Lisans Tezi, 1996, 81 s.

25 145 Yllmazer, Mustafa ibrahim: "Amerikan Utopyasmda Kadm ", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Amerikan DiH ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1996, 72 s, Uslu, Tiirker: "Utopyalann Toplu Konut Tasanmma Etkisi", istanbul Teknik Universitesi, Fen Bilimleri Enstitiisii, Mimarhk,Yiiksek Lisans Tezi, 1996, 113 s. Giine, Ahmet: -"La Realite et L'utopie Les Contes de Voltaire (Voltaire'in Hikayelerinde Ger~ek ve Utopya Kavramlan)", Hacettepe Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Franslz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1997, 134 s. SUer, DUmn: "Evaluation Structural System Approaches in Utopic Architectural Design", Dokuz EylUi Universitesi, Fen Bilimleri EnstitUsii, Mimarhk, Doktora Tezi, 1997,92 s. Ge~im, Ufuk: "Von Mythologie zum Utopischen Menschenprofil im Roman 'Ein Gott der Frecheit' von Sten Nadolny (Sten Nadolny'nin 'Arslzhgm Tannsl' Adh Romamnda Mitolojiden Utopyaya insan Profili)",Gazi Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsti,Alman Dili ve Edebiyatl,Doktora Tezi, 1998,289 s. Zaman, Mehmet: "Language, Style and Society in Fiction and Non-fiction Works of Jonathan Swift and George Orwell", Ege Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, ingiliz Dili ve EdebiyalI, Doktora Tezi, 1998,221 s. Bal, Ferhan Ata: "Modemizm i~inde De Stijl Alammm bnerdigi Utopya ve Bi~im Sorunlan", Mimar Sinan Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsii, GUzel Sanatiar, YUksek Lisans Tezi, 1998,56 s. KlZller, Funda: "Hermann Hesse'nin Boncuk Oyunu Adh Romamndaki Utopik Us DUnyasl", Atatiirk Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, Alman Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1998, 120 s. Toran, bzge: "Looking Backward , Men Like Goods ve Brave New World: Utopya, Kar 1 Utopya ve Marksist Ele tiri", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsU, ingiliz Dili ve EdebiyalI, YUksek Lisans Tezi, 1998, 138 s. Tannverdi, Halime: "Aldous Huxley's 'Brave New World' and George Orwell's 'Nineteen Eighty Four': Propaganda and Force in Two Twentieth Century

26 146 British Utopias", Sel~uk Universitesi, Sosya\ Bilimler EnstitUsU, ingiliz Dili ve Edebiyatl, YUksek Lisans Tezi, 1998, 52 s. Diker, Emine: ''The Development of George Orwell's Political Consciousness", Hacettepe Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 1999, 68 s. Arslan, Ayten: "Devlet ve Utopia'da Egitim, istanbul Universitesi", Sosyal Bilimler EnstitiisU, Felsefe, YUksek Lisans Tezi, 1999, 100 s. Kasar, Mustafa Murat: "The Lust for Absolute Power in Dark Utopias, Nineteen Eighty-Four, Brave New World and We", Fatih Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 2000, 81 s. Ertan, KlVllc!m: "Kentin Tiikeni~i ve Utopyalar", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Kamu Y6netimi, Doktora Tezi, 2000, 342 s. ince, bmer Rauf: ''Totalitarizm Ele~tirisi Olarak Kar~l-Utopyalar", Hacettepe Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitiisU, Sosyoloji, Yiiksek Lisans Tezi, 2000, 89 s. Yal~mkaya, Ayhan: ''Tiirk Edebiyatmda Utopik Temalar Olarak E~itlik ve bzgiirliik, Bir Kar~lla~tlrma: ve ", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, Siyasal Bilimler, Doktora Tezi, 2000, 445 s. MencUtekin, Mustafa: "Platonic Influence on Utopian Literature: Republic and T. More's Utopia (16th cen.), J.Swift's Gulliver's Travels (Book IV) (l8th cen.), A.Huxley's Brave New World (early 20th cen.)", Fatih Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 2000, 105 s. bztiirk, Faruk: "Utopyalarda Egitim Sorunsahmn Kar~!la~tlfllmah Bir incelenmesi", Ankara Universitesi, Sosyal Bilimler EnstitiisU, Egitim ve bgretim, Doktora Tezi, 2001, 303 s. bztiirk, Figen Seyhan: "George Orwell'in Hayvan <;iftligi Eserinde Metin Baglam ili~kisi", Ege Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitiisii, ingiliz Dili veede6iyatl, Yiiksek Lisans Tezi, 200 1, 130 s. Kanat, Atilla: "Utopyalarda Devlet ve insan Haklan Problemine Bakl~", istanbul Universitesi, Sosyal Bilinller EnstitiisU, Felsefe, Yiiksek Lisans Tezi, 2001, 294 s.

27 147 Hala~, Halit: "Hayal/et Olke/li/ler", Gazi Oniversitesi, Fen Bilimleri EnstitUsli, Mimarhk, Yliksek Lisans, 2001, 156 s. Komlircli, Raglp Ru en: "Les Perspectives Critiques de La Mondialisation: S'agit-il D'une Recherche de L'utopie (Klireselle meye Ele tirel Bakl : Bir Otopya AraYl 1 Olabilir mi?)", Galatasaray Oniversitesi, Sosyal Bilimler EnstitUsli, Uluslararasl ili kiler, Yliksek Lisans Tezi, 2001, 137 s. Civelekoglu, Funda: 'The Dystopia From Female and Male Points of View: The Handmaid's Tale and A Clockwork Orange", Ege Oniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitlisli, ingiliz Dili ve Edebiyau, Yliksek Lisans Tezi,2002,113 s. Tuna, Zeynep: "Reading Manfredo Tafuri: Architecture and Utopia-design and Capitalist Development", ODTO, Fen Bilimleri EnstitUsii, Mimarhk, Yiiksek Lisans Tezi, 2002, 153 s. Kurbak, Ebru: "Fiziksel Diinyamn SimUlasyonu, DU sel Bir Cografya ya da Yeni Bir Ger~eklik Olarak Siberuzay", istanbul Teknik Oniversitesi, Fen Bilimleri Ensti!Usli, Mimarhk, Yliksek Lisans, 2002, 53 s. Yahm, Evren~: "Bilim-Kurgu Edebiyatmda Otopya ve Mimarhk ili kisi", istanbul Teknik Oniversitesi, Fen Bilimleri EnstitUsli, Mimarhk, Yliksek Lisans Tezi, 2002,123 s. Senel, Ashhan: "Yaratlcl Metropol: Dlizen ve DUzensizligin Smmnda", istanbul Teknik Oniversitesi, Fen Bilimleri EnstitUsli, Mimarhk, YUksek Lisans Tezi, 2002,85 s. Ergen~, Erdin~: "2LYUzYlhn Otopyasl: C;okkUltUrllillik", istanbul Oniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitlisli, Gazetecilik, Yliksek Lisans Tezi, 2002, 91 s. Ba hk, Seher: 'Teknolojik Geli me ve Kentlerin Tasanml", Mimar Sinan Oniversitesi, Fen Bilimleri EnstitlisU, Sehircilik ve BOige Planlama, Yliksek Lisans, 2003, 102 s. Asma, Emel Aycan: "Satire Aldous Huxley's Brave New World and Island", Erciyes Oniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitlisli, ingiliz Dili ve Edebiyatl, Yliksek Lisans Tezi, 2003, 88 s. Ko~ak, Dilek Ozhan: "Bir Toplum Ele tirisi Olarak Bilimkurgu Edebiyatmda Kar l Otopyalar: Biz, Yeni Cesur Diinya, Bindokuzylizsendort", Marmara