T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı BAKANLIK MAKAMINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı BAKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : Konu : 2013 Yılı Yatırım Ġş Programı BAKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programı, Bakanlar Kurulu nun 18 Ekim 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ın eki olarak, sektör ve projeler itibariyle 12 Ocak 2012 gün ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu nun 2012/3839 sayılı Karar ının 5 inci maddesi gereğince; Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programının uygulanabilmesi için, projeler kapsamında yer alan detay faaliyetlere ait ödeneklerin ve coğrafi dağılımların Bakanlık Makamınca tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede hazırlanan detay program ve coğrafi dağılım cetvelleri ekte sunulmuştur. Uygun görüldüğü takdirde; Sektörler, bütçe ve projeler itibariyle coğrafi dağılımları yapılarak ekte sunulan Bakanlığımız 2013 Yılı İş Programının, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Başbakanlığın kamu harcamalarındaki tasarruf genelgeleri ile Maliye Bakanlığının Bütçe Uygulama Talimatları çerçevesinde tarihinden itibaren uygulamaya konulmasını, Olur larınıza arz ederim. Muhammet ÖZGÜR Başkan V. Uygun görüşle arz ederim Prof. Dr. Lütfi AKCA Müsteşar OLUR Prof. Dr. Veysel EROĞLU Bakan EKLER : 1-Detay Listesi (12 sayfa) 2-Coğrafi Dağılım Cetvelleri (25 sayfa) Bu evrak 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıģtır. Evrak doğrulama adresi: Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe Yenimahalle - ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A. BULUT Telefon : Fax : e-posta : Elektronik Ağ:

2 PROJE NO FAALIYET ADI BiRiMi MiKTARI DIġ TOPLAM 2011A A SEKTÖR TOPLAMI POTANSĠYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERĠTABANI ĠLE HAVZA BAZLI ĠZLEME SĠSTEMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ a-fizibilite Etüt ve Ġzleme Giderleri TAġKIN DĠREKTĠFĠNĠN UYGULANMASI ĠÇĠN KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ (AB) 100 a- Etüd-Proje+Uygulama A MUHTELĠF ETÜT PLAN VE PROJE YAPIMI PROJESĠ a-etüt-plan Proje Yapımı Fizibilite Etütü Adet Etüt-Plan-Proje Yapımı Adet ĠĢ Tanımı ve Birim Zaman Analizi Adet b-yazılım, Donanım ve Ekipmanlar Yazılım Alımı Adet Etüt Kiti malzeme ve ekipmanları Adet Bilgisayar Alımı Adet A ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMANCILIK SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI 4-ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE PĠLOT PROJE UYGULAMALARI PROJESĠ a-çölleģme ve Erozyonla Mücadele Adet b-çığ Kontrolu Adet c-sel Kontrolu Adet A ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE KAPASĠTE GELĠġTĠRME PROJESĠ a-eğitim 890 Eğitim-Yolluklar ve Muhtelif Harcamalar 890 b-ġzleme Değerlendirme 300 c-araģtırma - GeliĢtirme Adet AraĢtırma Ġstasyonu ve alanı kurukması Adet AraĢtırma Deneme Alanları Kurulması Adet 6 60 d-çalıģtay Teknik Ġnceleme ve Raporlama Adet A BÜTÜNLEġĠK ĠLETĠġĠM PROJESĠ 676 a-eğitim, Yayın ve Tanıtım Giderleri 628 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 270 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 358 b-yayın Tanıtım Makine ve Ekipmanları 48 Bilgisayar Alımı 36 Yazıcı Alımı A TAġIT ALIM PROJESĠ PROJESĠ 39 a-taģıt Alımı (T-02) Adet A TAġKIN RĠSK YÖNETĠM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESĠ a- Doğu Karadeniz Havzası TaĢkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Planlama) 450 b- YeĢilırmak Havzası TaĢkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Planlama) 400 c- Asi Havzası TaĢkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Planlama) A BĠLĠġĠM ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ (1) a-demirbaģ/ ĠĢyeri Makine ve Techizat Alımları b- Bilgisayar Yazılımı Alımlar c- Diğer Giderler A MURAT NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ a-ġzleme, Değerlendirme A SOKAK HAYVANI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ (2) Adet a-kısırlaģtırma, AĢılama ve ĠĢaretleme Adet b-alet ve Ekipman 500 (1) Revize Fizibilite Etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadan harcama yapılamaz. (2) KuruluĢ tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını takiben uygulama safhasına geçilecektir.

3 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI TURĠZM SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI GENEL BÜTÇE SEKTÖR TOPLAMI F MĠLLĠ PARK PROJESĠ a) Etüt- Proje Adet GeliĢme Planı Yapımı Adet Göl Rehabilitasyon Ana Planı Adet Hali Hazır Harita Yapımı Adet Kentsel Tasarım Projesi Adet Koruma Amaçlı Ġmar Planı Adet Master Plan (UDGP) Adet Muhtelif Adet 1 50 Plan Proje Yapımı Adet Proje Revizesi Adet Sürdürülebilir Turizm/ Ekoturizm Planı Adet Uygulama Ġmar Planı Adet Yönetim Planı Adet 1 50 b) Makine Techizat Adet x4 Traktör Alımı Adet 1 60 ATV Motor Adet 9 56 Bilgisayar Adet Çim Biçme Makinesi Adet 9 21 Dürbün Adet Elektrik süpürgesi Adet 3 3 Faks Makinesi Adet 3 3 Fotoğraf Makinesi/Ekipmanı Adet Fotokapan Adet 5 7 Fotokopi Makinası Adet 6 22 GPS Adet GüneĢ Enerjisi Sistemi Adet 1 40 Güvenlik Kamera Sistemi Adet Kamera Adet 8 8 Kar Motorsikleti Adet Karla Mücadele Aparatları Adet 1 50 Kilima Adet 8 26 Kiosk Adet 1 5 KuĢ Müzesi Ekipman Alımı Adet MefruĢat Alımı Adet Muhtelif Adet Paletli Kar Aracı Adet Projeksiyon Cihazı Adet Seyyar WC Adet Tarayıcı Adet 6 6 Teleskop Adet 4 15 Telsiz/Telefon Adet 39 8 Tıbbi malzemeler Adet 1 20 Trafo Alımı Adet 1 25 Video Kamera Adet 4 8 Yangın Söndürme Ekipmanı Adet Yazıcı Adet c) Alan Düzenleme Adet ÇeĢme Yapımı Adet Çevre Düzenleme Adet Çevre Ġhata Adet Çocuk Oyun Grubu 1 20 Derbent Rest.Alan Düzlnmesi Adet Doruk Parke, Yol ve Aydınlatma Piknik Üniteleri Adet Tel Ġhata Adet 1 50 YürüyüĢ/ Bisiklet Parkuru yapımı Adet 2 10

4 d) Alt Yapı ve Tesisler Adet Altyapı Yapımı Adet Elektrik Hattı Adet Foseptik Yapımı Adet 2 31 Kanalizasyon Yapımı Adet 1 50 Su Deposu Yapımı Adet Su Ġsale Hattı Adet e) Yardımcı Bina ve Tesisler Adet AhĢap Çocuk Oyun Grubu Adet AhĢap YürüyüĢ Yolu Adet Arıtma Sistemi Adet 1 90 Bisiklet Parkur Düzenlemesi Adet 1 50 Çevre Aydınlatma Adet Çöp Konteyner/Kovası Adet DuĢ/Soyunma Kabini Adet 5 50 Foseptik Yapımı Adet 1 25 GiriĢ Kontrol Ünitesi Adet Ġdare ve Ziyaretçi Merkezi Adet Ġkaz Levhası Adet 25 8 Ġstinat duvarı Adet 1 25 Jeolojik Açık Hava Müzesi Adet 1 50 Kafeterya Adet 1 54 Kamelya Adet 3 24 Kır Kahvesi Adet Kırevi Adet Köprü Yapımı Adet 2 33 KuĢ Gözlem Kulesi Adet 1 50 Manzara Seyir Terası Adet Muhtelif Adet Otomatik GiriĢ Kapısı Adet 4 32 Otopark Adet Parke ve Patika/Sanat/ Yol Yapımı Adet 1 80 Saha Aydınlatma Adet 1 20 Sehir Terası Yapımı Adet 3 65 Su Deposu Adet 1 8 ġehitlik Yapımı Adet Tanıtım ve Ġkaz Levhaları Adet TaĢ ve Su Açık Hava Müzesi Adet 1 50 Turnike Sistemi Adet UlaĢım Yolu Yapımı Adet WC Yapımı Adet Yağmur Barınağı Adet 1 20 Yol/Sanat Yapımı Adet Yönlendirme/Bilgilendirme Levhası Adet Yöresel Ürün SatıĢ Ünitesi Adet YürüyüĢ/ Bisiklet Parkuru yapımı Adet 2 80 Ziyaretçi Tanıtım Doğa Eğitim Merkezi Adet Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Adet f) Menkul Mal-Bakım Onarımı Adet Araç Bakımı Adet g) Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım) Adet Anfi tiyatro onarımı Adet Bina Onarımı Adet Çevre ihata tamiratı Adet 1 40 Dere Islahı( Onarım)/Peyzaj Restorasyonu Adet 1 50 Elektrik Santral ve Hat Onarımı Elektrik Hattı Onarımı Adet 3 40 Fosseptik bakım-onarım Adet 1 20 GiriĢ Ünite Onarımı Adet 3 80 Muhtelif Onarım Adet Parke ve Patika/Sanat/ Yol Onarımı Adet Su Ġsale Hattı Bakım/Onarımı Adet WC Bakım ve Onarım Adet Yol/Sanat Onarım Adet h) Koruma Bakım Adet Akaryakıt Alımı Adet 1 15 Enerji Alımları Adet 2 96 Yolluk Adet

5 2003F BAġKOMUTANLIK TARĠHĠ MĠLLĠ PARKI PROJESĠ a) Etüt- Proje Adet Koruma Amaçlı Ġmr. Pln.Ġmar Planı Adet Proje Yapımı Adet b) Alan Düzenleme Adet Çevre Düzenleme Adet c) Yardımcı Bina ve Tesisler Adet Panoramik Müze Yapımı Adet Yol/Sanat Yapımı Adet Yönlendirme/Bilgilendirme Levhası Adet 1 50 d) Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım) Adet Muhtelif Onarım Adet Zafer Müzesi Onarımı Adet e) Koruma Bakım Adet 1 50 Yolluk Adet 1 50 f) Makine Techizat Adet 8 29 Bilgisayar Adet 4 8 Çim Biçme Makinesi Adet 1 3 Motopomp Adet 2 8 Römork Adet 1 10 g) Menkul Mal-Bakım Onarımı Adet 1 35 Araç Bakımı Adet F ÇANAKKALE ZAFERĠNĠN 100. YILI HAZIRLIK PROJESĠ a)etüd-proje Adet Yılı Tanıtım Merkezinin gösterim merkezinde Kim Nereden geldi uygulamasının Avan Projesi Adet Hali Hazır Harita Yapımı Adet AraĢtırma GeliĢtirme Adet 1 70 Yüzey AraĢtırması Adet Tarihi Alanlarda iģaretleme yapılması ve haritaya aktarılması Adet 1 50 Çanakkale Muharebelerinin Kronolojik Anlatımına Avan Projesi Adet Kocaçimetepe gözetleme kulesi (gözetleme yazılımı) Adet Çanakkale Muharebelerinin Kronolojik Anlatımı ve Gösterim Merkezinin OluĢturulma uygulaması Adet Yılı Tanıtım Merkezinin gösterim merkezinde Kim Nereden geldi uygulama projesi Adet ġehitler abidesi içerisindeki rölyefin Bronz olarak yeniden yapılması Adet b)makine Teçhizat Adet Seddülbahir Kalesi Röleve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi. Adet Gömülü SavaĢ toplarının Röleve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi. Adet Yıkılan siper, irtibat hendeği, tünel, Rah-ı Mestur alanlarına ait Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi. Adet Çanakkale kumköy çamtekke Ģehitliği Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi Adet 1 90 Çanakkale kilitbahir Havuzlar Ģehitliği Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi Adet Çanakkale Alçıtepe Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi Adet 1 25 Ġtilaf güçleri tarafından yıkılan anıtlara ait Restitüsyon ve Restorasyon ve çevre düzenleme Uygulama iģi. Adet Kazı Gideri (Gömülü savaş toplarının ortaya çıkarılması, siperlerin iyileştirilmesi kapsamında kazı çalışmaları yapılacaktır) Adet Güvenlik Kamara alımı alana mobese sistemi kurulması Adet Yıl Eğitim ve farkındalık Materyallerin hazırlanması Adet e)yardımcı Bina ve Tesisler Adet Ağadere Ģehitliği hastanesi ve müze Proje Adet Yılı Tanıtım Merkezi Adet Bigalı Kalesi Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Projesi Adet Çamburnu Kalesi Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Projesi Adet Alçıtepe-Yahya ÇavuĢ ġehitliği Yolu projesi Adet 1 15 ġehitliklerin inģaası ve Düzenleme projesi Adet Jeofizik Etüd Adet MüĢavirlik Hizmeti alımı Adet MüĢavirlik- Kontrollük Hizmet Alımı Adet Gömülü SavaĢ toplarının Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Projesi Adet 1 50 Yıkılan siper, irtibat hendeği, tünel, Rah-ı Mestur alanlarına ait Röleve-Restütisyon ve Restorasyonu Projesi Adet Manzara seyir alanı düzenleme projesi Adet 1 30 Gözetleme kulesi Projesi Adet 1 50 ġehitler abidesi rölöve alımı ve tadilat projesi Adet 1 30 ġehitler abidesi ıģıklandırma projesi Adet 1 10 Ġtilaf güçleri tarafından yıkılan anıtlara ait Restütisyon ve Restorasyon ve çevre düzenleme Projesi Adet 1 50 Alçıtepe-YahyaÇavuĢ ġehitliği Yol yapımı ( km) Adet Ağadere Ģehitliği hastanesi ve müze inģası Adet Yılı Tanıtım Merkezi inģası Adet ġehitliklerin inģası ve Düzenleme uygulaması Adet Manzara seyir alanı düzenleme yapımı Adet ġehitler abidesi ve tadilat projesi Uygulama iģi. Adet ġehitler abidesi ıģıklandırma proje uygulaması Adet Diri örtü temizliği Adet f) Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım) Adet WC Bakım Onarımı Adet F ĠSTANBUL YABAN HAYATI KURTARMA VE REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ PROJESĠ (1) a-plan-proje Yapımı Adet b- Tesisler Adet F ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYONU PROJESĠ a) Plan Proje - MüĢavirlik Hizmet Alımı Adet (1) KuruluĢ tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığınca değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben harcama yapılabilecektir.

6 1995F GELĠBOLU YARIMADASI TARĠHĠ MĠLLĠ PARK ÖZEL a) Makine Techizat Adet Bilgisayar Adet 5 10 Çim Biçme Makinesi Adet Faks Makinesi Adet 1 1 Fotoğraf Makinesi/Ekipmanı Adet 2 4 b) Yardımcı Bina ve Tesisler Adet Otopark Adet 1 40 Yahya ÇavuĢ ġehitliği-alçıtepe Yolu Yapımı (8 km.) Adet Yol/Sanat Yapımı Adet c) Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım) Adet Muharebe Alanları Aslına Uygun Yenileme Adet Muhtelif Onarım Adet d) Koruma ve Bakım Adet 1 30 Yolluk Adet F HĠZMET BĠNASI BAKIM ONARIMI PROJESĠ a-bakanlık Ġdare Binası Bakım-Onarımı 400 Bakanlık Ġdare Binası Bakım-Onarımı 400 b-ġstanbul I. Bölge Müdürlüğü 601 Ġstanbul I. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım- Onarımı 82 Ġstanbul ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 122 Ġstanbul - ġile Hizmet Binası Bakım-Onarımı 95 Tekirdağ ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 45 Kırklareli ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 32 Kocaeli ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 120 Sakarya - Gevye Hizmet Binası Bakım-Onarımı 105 c-bursa II. Bölge Müdürlüğü 59 Yalova - Çınarcık Hizmet Binası Bakım-Onarımı 20 Bilecik - Bozüyük Hizmet Binası Bakım-Onarımı 39 ç-çanakkale III. Bölge Müdürlüğü 114 Balıkesir - Dursunbey Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Balıkesir - Burhaniye Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Edirne - Ġpsala Hizmet Binası Bakım-Onarımı 44 d-manisa IV. Bölge Müdürlüğü 151 Muğla ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 Muğla - Köyceğiz Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 Ġzmir ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 Ġzmir - Bergama Hizmet Binası Bakım-Onarımı 4 Ġzmir - ÖdemiĢ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 6 Ġzmir - Seferihisar Hizmet Binası Bakım-Onarımı 4 Manisa - Salihli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 10 Aydın - Nazilli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 10 e-afyonkarahisar V. Bölge Müdürlüğü 259 Kütahya - Gediz Hizmet Binası Bakım-Onarımı 65 Kütahya - TavĢanlı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 7 Denizli - Acıpayam Hizmet Binası Bakım-Onarımı 70 Afyon - Dinar Hizmet Binası Bakım-Onarımı 100 EskiĢehir ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 f-burdur VI. Bölge Müdürlüğü 209 Antalya - Demre Hizmet Binası Bakım-Onarımı 60 Antalya - Korkuteli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 49 Antalya - Manavgat Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 Isparta - Eğirdir Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 g-adana VII. Bölge Müdürlüğü Adana VII. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı Adana - Karaisalı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 24 Adana - Yumurtalık Hizmet Binası Bakım-Onarımı 11 Adana - Kozan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 18 Mersin ġube Müdürlüğü Mezitli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 92 Mersin - Erdemli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 30 Hatay - Samandağ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 62 Kayseri - Develi Hizmet Binası Bakım-Onarımı 41 h-konya VIII. Bölge Müdürlüğü 234 NevĢehir - Ürgüp Hizmet Binası Bakım-Onarımı 6 NevĢehir - Avonos Hizmet Binası Bakım-Onarımı 44 Konya VIII. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 149 Konya - Hadim Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 ı-ankara IX. Bölge Müdürlüğü 974 Ankara IX. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 223 Ankara - Polatlı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 175 Ankara - Nallıhan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 197 Ankara - Beypazarı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 103 Bolu ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 159 Çankırı - ÇerkeĢ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Yozgat ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 59 Yozgat - Boğazlıyan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 23

7 i-sinop X. Bölge Müdürlüğü 99 Kastamonu - Cide Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Kastamonu - Devrekani Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 Kastamonu - Tosya Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 Bartın - Amasra Hizmet Binası Bakım-Onarımı 30 j-samsun XI. Bölge Müdürlüğü 664 Tokat ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 43 Tokat - Turhal Hizmet Binası Bakım-Onarımı 115 Ordu ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 345 Çorum ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 25 Samsun - Bafra Hizmet Binası Bakım-Onarımı 136 k-rize XII. Bölge Müdürlüğü 135 Rize ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 20 Rize - Pazar Hizmet Binası Bakım-Onarımı 48 Giresun - ġebinkarahisar Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 GümüĢhane ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 l-erzurum XIII. Bölge Müdürlüğü 922 Erzurum XIII. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 300 Erzurum - Ġspir Hizmet Binası Bakım-Onarımı 40 Erzurum - HınısHizmet Binası Bakım-Onarımı 40 Erzurum - Oltu Hizmet Binası Bakım-Onarımı 40 Ardahan ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 250 Kars ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 8 Iğdır ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 25 Erzincan -Tercan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 219 m-van XIV. Bölge Müdürlüğü 213 Van - ErciĢ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 68 Van - GevaĢ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 68 Van XIV. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 70 Bitlis - Ahlat Hizmet Binası Bakım-Onarımı 7 n-malatya XV. Bölge Müdürlüğü 845 Tunceli ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 100 Tunceli - ÇemiĢgezek Hizmet Binası Bakım-Onarımı 5 Sivas ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 Sivas - Kangal Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Sivas- Zara Hizmet Binası Bakım-Onarımı 28 ġanlıurfa - Birecik Hizmet Binası Bakım-Onarımı 25 Malatya - DoğanĢehir Hizmet Binası Bakım-Onarımı 59 Malatya - Arapgir Hizmet Binası Bakım-Onarımı 18 Elazığ ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 20 Elazığ - Karakoçan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 107 Elazığ - Palu Hizmet Binası Bakım-Onarımı 14 Elazığ - Sivrice Hizmet Binası Bakım-Onarımı 143 KahramanmaraĢ ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 K.maraĢ - Elbistan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 9 K.maraĢ - Göksun Hizmet Binası Bakım-Onarımı 10 Adıyaman - GölbaĢı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 139 Gaziantep - Ġslahiye Hizmet Binası Bakım-Onarımı 19 Diyarbakır - Çermik Hizmet Binası Bakım-Onarımı 40 Diyarbakır - Ergani Hizmet Binası Bakım-Onarımı 40

8 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI TURĠZM SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI (SAHA DAĞILIMI) GENEL BÜTÇE PROJE NO SIRA NO FAALĠYET ADI ĠLĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ TUTAR 2001F MĠLLĠ PARK PROJESĠ Yıl GümüĢkum MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama Ağustos Tabiat Parkı AFYON Etüd-Proje-Uygulama Abant BOLU Etüd-Proje-Uygulama 45 4 Abant Gölü Tabiat Parkı BOLU Etüd-Proje-Uygulama Ağrı Dağı Milli Parkı AĞRI Etüd-Proje-Uygulama Akdağ Tabiat Parkı AFYONKRHSR Etüd-Proje-Uygulama 665 7a Aladağlar Milli Parkı ADANA Etüd-Proje-Uygulama 410 7b Aladağlar Milli Parkı KAYSERĠ Etüd-Proje-Uygulama 255 7c Aladağlar Milli Parkı NĠĞDE Etüd-Proje-Uygulama 90 8 Alanın Ardıç ERZĠNCAN Etüd-Proje-Uygulama 10 9 AltınbeĢik Mağarası ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama 9 10 Altındere Vadisi Milli Parkı TRABZON Etüd-Proje-Uygulama AĢıkpaĢa Tabiat Parkı KIRġEHĠR Etüd-Proje-Uygulama Ayazma ÇANAKKALE Etüd-Proje-Uygulama Aydıncık MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama Bafa Gölü Tabiat Parkı MUĞLA Etüd-Proje-Uygulama Balamba BARTIN Etüd-Proje-Uygulama Ballıca Mağarası Tabiat Parkı TOKAT Etüd-Proje-Uygulama Ballıkayalar Tabiat Parkı KOCAELĠ Etüd-Proje-Uygulama Belgrad Ormanı ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Beydağı MALATYA Etüd-Proje-Uygulama Beydağları Sahili ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama Beypazarı ANKARA Etüd-Proje-Uygulama BeyĢehir Gölü Milli Parkı KONYA Etüd-Proje-Uygulama Borçka Karagöl ARTVĠN Etüd-Proje-Uygulama Çal-cami TRABZON Etüd-Proje-Uygulama Çamgölü SAMSUN Etüd-Proje-Uygulama Çamkoru ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Çamlık KARABÜK Etüd-Proje-Uygulama Çamlıköy-Atatürk Ormanı TEKĠRDAĞ Etüd-Proje-Uygulama Çatak ÇORUM Etüd-Proje-Uygulama Çığlıkara ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama 1 32 ÇobançeĢme ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Değirmenburnu ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Demirciönü Tabiat Koruma Alanı DÜZCE Etüd-Proje-Uygulama 5 35 Derebağ KAYSERĠ Etüd-Proje-Uygulama Dilburnu ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Dilek Yarımadası AYDIN Etüd-Proje-Uygulama Eğriova ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Elmasburnu ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Erdemli Çamlığı MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama 6 41 Eriktepe KOCAELĠ Etüd-Proje-Uygulama Evrendede UġAK Etüd-Proje-Uygulama Gala Gölü EDĠRNE Etüd-Proje-Uygulama GölbaĢı Gölleri ADIYAMAN Etüd-Proje-Uygulama Gölcük Tabiat Parkı ISPARTA Etüd-Proje-Uygulama Gölpınar ġanliurfa Etüd-Proje-Uygulama Göreme Milli Parkı NEVġEHĠR Etüd-Proje-Uygulama Güzeldere DÜZCE Etüd-Proje-Uygulama Hacıosman Ormanı SAMSUN Etüd-Proje-Uygulama 4 50 Hamsilos Tabiat Parkı SĠNOP Etüd-Proje-Uygulama Harmankaya BĠLECĠK Etüd-Proje-Uygulama Hatila Vadisi ARTVĠN Etüd-Proje-Uygulama Hazımdağlı ÇANKIRI Etüd-Proje-Uygulama Hisar Çamlığı KĠLĠS Etüd-Proje-Uygulama Honaz Dağı DENĠZLĠ Etüd-Proje-Uygulama Ilgaz Dağı Milli Parkı KASTAMONU Etüd-Proje-Uygulama Ġğneada- Longoz Ormanları MParkı KIRKLARELĠ Etüd-Proje-Uygulama Ġl Ormanı SAKARYA Etüd-Proje-Uygulama Ġncekum ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama 1 60 Ġncüvez ZONGULDAK Etüd-Proje-Uygulama 5 61 Kaçkar Dağları Milli Parkı RĠZE Etüd-Proje-Uygulama Kadın Çayırı ÇANKIRI Etüd-Proje-Uygulama Kapıçam KAHRAMANMARAġ Etüd-Proje-Uygulama Karaahmetli Tabiat Parkı KIRIKKALE Etüd-Proje-Uygulama KaraekĢi MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama Karagöl ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Karagöl-Sahara ARTVĠN Etüd-Proje-Uygulama Karatepe AslantaĢ OSMANĠYE Etüd-Proje-Uygulama KarĢıyaka SĠVAS Etüd-Proje-Uygulama Kartalkaya TEKĠRDAĞ Etüd-Proje-Uygulama 10

9 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI TURĠZM SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI (SAHA DAĞILIMI) PROJE NO SIRA NO FAALĠYET ADI ĠLĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ TUTAR 2013F MĠLLĠ PARK PROJESĠ 71 Kazdağı BALIKESĠR Etüd-Proje-Uygulama Kenbağı ÇANKIRI Etüd-Proje-Uygulama Kovadağ Gölü ISPARTA Etüd-Proje-Uygulama Köprülü Kanyon ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama Kula Per MANĠSA Etüd-Proje-Uygulama KurĢunlu ġelalesi ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama Kuzu Yayla KOCAELĠ Etüd-Proje-Uygulama 40 78a Küre Dağları BARTIN Etüd-Proje-Uygulama b Küre Dağları KASTAMONU Etüd-Proje-Uygulama Limni Gölü GÜMÜġHANE Etüd-Proje-Uygulama 8 80 Mahabadi BATMAN Etüd-Proje-Uygulama 5 81 Marmaris MUĞLA Etüd-Proje-Uygulama Meke Gölü KONYA Etüd-Proje-Uygulama Mesir MANĠSA Etüd-Proje-Uygulama Mızık Çamı KÜTAHYA Etüd-Proje-Uygulama Milli Egemenlik ZONGULDAK Etüd-Proje-Uygulama Muhtelif MUHTELĠF Etüd-Proje-Uygulama Munzur Vadisi TUNCELĠ Etüd-Proje-Uygulama 3 88 Musaözü ESKĠġEHĠR Etüd-Proje-Uygulama MuĢkara NEVġEHĠR Etüd-Proje-Uygulama 2 90 Nallıhan ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Nemrut Kalderası BĠTLĠS Etüd-Proje-Uygulama Nemrut Dağı ADIYAMAN Etüd-Proje-Uygulama 4 93 Nenehatun ERZURUM Etüd-Proje-Uygulama NeĢetsuyu ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Okturdede AFYONKRHSR Etüd-Proje-Uygulama Oluközü Kadınpınarı YOZGAT Etüd-Proje-Uygulama Örümcek Ormanları GÜMÜġHANE Etüd-Proje-Uygulama Polatlı ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Polenezköy ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Poyrazlar Gölü SAKARYA Etüd-Proje-Uygulama Pullu-1 MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama Samandere DÜZCE Etüd-Proje-Uygulama a SarıkamıĢ Allahuekber ERZURUM Etüd-Proje-Uygulama b SarıkamıĢ Allahuekber KARS Etüd-Proje-Uygulama Sarıkum SĠNOP Etüd-Proje-Uygulama Sıklık Tabiat Parkı ÇORUM Etüd-Proje-Uygulama Soğuksu Milli Parkı ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Soğuksu KARS Etüd-Proje-Uygulama Solhan Yüzenadalar BĠNGÖL Etüd-Proje-Uygulama Sorgun ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Spildağı Milli Parkı MANĠSA Etüd-Proje-Uygulama Suadiye-Ballıkaya KOCAELĠ Etüd-Proje-Uygulama Sultansazlığı KAYSERĠ Etüd-Proje-Uygulama Sülüklügöl BOLU Etüd-Proje-Uygulama Tatlıca ġelaleri SĠNOP Etüd-Proje-Uygulama TavĢanburnu-Bafa AYDIN Etüd-Proje-Uygulama Tekkedağı ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Termesos ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama Tamara ġelalesi GÜMÜġHANE Etüd-Proje-Uygulama Topalçam SĠNOP Etüd-Proje-Uygulama Troya ÇANAKKALE Etüd-Proje-Uygulama Turgut Özal MALATYA Etüd-Proje-Uygulama Uludağ BURSA Etüd-Proje-Uygulama Ulugöl ORDU Etüd-Proje-Uygulama Vezirsuyu SAMSUN Etüd-Proje-Uygulama YavĢan KAHRAMANMARAġ Etüd-Proje-Uygulama Yedigöller BOLU Etüd-Proje-Uygulama Yerköprü ġelalesi MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama YeĢildere BĠNGÖL Etüd-Proje-Uygulama YeĢilyuva KASTAMONU Etüd-Proje-Uygulama Yozgat Çamlığı YOZGAT Etüd-Proje-Uygulama Yumurtalık ADANA Etüd-Proje-Uygulama Yunusemre KARAMAN Etüd-Proje-Uygulama 12

10 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI TURĠZM SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI DÖNER SERMAYE PROJE NO FAALĠYET ADI BĠRĠMĠ MĠKTARI TUTAR SEKTÖR TOPLAMI F AV VE YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERĠ PROJESĠ a) Etüt- Proje Adet Etüt envanter Adet 1 10 Tür Koruma Eylem Planı Adet Sürdürülebilir (Turizm) Ekoturizm Planı Adet 1 50 Yönetim ve GeliĢme Planı Yapımı Adet Muhtelif 315 Avlak Planlama Adet 1 20 Halihazır Harita ve Ġmar Planı Yapımı Adet 1 20 b) Makine Techizat Adet Çim Biçme Tırpanı Adet 1 3 Dürbün Adet 6 11 Fotoğraf Makinesi Adet 4 8 Fotokapan Adet GPS Adet 5 10 Güvenlik Kamera Adet 1 20 El Telsiz Adet 10 5 GüneĢ Paneli Adet 2 10 Fax Makinası Adet 3 3 Fotoğraf Makinesi lensi, Kamera Sistemi Adet 1 20 Soğutucu Buzdolabı Adet 1 2 Tekne Alımı Adet 1 25 Teleskop Adet 2 10 Muhtelif 100 Kuluçkahane ve damızlıkhane alet ve makineleri Adet Civciv Büyütme Kafesi Adet Otomatik Suluk ve Yemlikler Adet Damızlık Kafesi Adet Yumurta Döl ve IĢıklı Döl Kontrol Masası Adet 1 2 Yumurta Çıkım, Yumurta GeliĢim, Yumurta Saklama Makinaları Adet 3 21 Ana Makinası (Yavru Büyütme Kafesi) Adet 6 6 Ġklimlendirme Cihazı ( Üretme Ġstasyonuna Kurulmak Üzere) Adet Yavru Büyütme Kümesi Adet Bilgisayar Adet 2 4 Yazıcı Adet 2 2 c)tesisler ve Alt Yapı Hizmetleri Adet Bekçi Evi Adet 1 50 Su Deposu Adet 1 50 Tel Ġhata Yapımı Adet Yırtıcı Barınağı Adet Muhtelif 400 Damızlıkhane, Kuluçkahane, Voliyer Yapımı Adet Çevre düzenleme Adet 1 10 Balık Üretme Ġstasyonu Yapımı Adet Kanatlı Üretme Ġstasyonu Adet Dezenfekte Havuzu Yapımı Adet 1 5 Keklik Ek Voliyer Adet 1 24 AlıĢtırma Voleyörü Adet d)tesisler ve Alt Yapı Hizmetleri (Onarımı) Adet Bina yapım ve tesis büyük onarım iģleri Adet 1 90 Elektrik Su Ġsale hattı onarımı Adet 1 30 Ġhata onarımı adet Adaptasyon (AlıĢtırma) Volyerinin Üzerinin Kapatılması ĠĢi 2 50 Muhtelif 125

11 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇEVRE SEKTÖRÜ YATIRIMLARI 2013 YILI DETAY PROGRAMI 2009K K K K K K K K K K K K K SEKTÖR TOPLAMI ÇEVRE KORUMA PROJELERĠ a- Karacaören Barajı GeliĢme ve Nihai Raporların Teslimi (Etüt-Proje) Adet b- BeyĢehir Gölü Havzası GeliĢme ve Nihai Raporların Teslimi (Etüt- Proje) Adet SULAK ALANLARIN YÖNETĠM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESĠ 535 a-kaz Gölü (Tokat) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (80) b-akģehir ve Eber Gölleri (Afyon) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (40) c-kızılırmak Deltası (Samsun) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (45) ç-ġznik Gölü (Bursa) Sulak Alanları Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (105) d-tuzla Gölü ve Güllük Deltası (Muğla) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (135) e-ağyatan Gölü (Adana) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (100) f-bloke (Merkez) (30) 3-DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRMA VE PEYZAJ ONARIM PROJESĠ a-etüd-proje Adet/Yer CĠTES UYGULAMALARINDA KURUMSAL VE TEKNĠK KAPASĠTENĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ (AB) (1) 13 a-etüd-proje Adet/Yer MARMARA BÖLGESĠ SĠSTEMATĠK KORUMA PLANLANMASI PROJESĠ a) Etüd- Proje Adet b) Makine Techizat Adet ULUSAL BĠYOÇEġĠTLĠLĠK VERĠTABANININ GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ 750 a-etüd- Proje YEġĠLIRMAK HAVZASI BĠYOÇEġĠTLĠLĠK VE PEYZAJ HARĠTASININ ÇIKARILMASI PROJESĠ a-etüd-proje Adet/Yer ULUSAL ARAZĠ ÖRTÜSÜ VERĠTABANI PROJESĠ (2012) a-etüd Proje b- Harita Alımları 250 c- Diğer Giderler BĠYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESĠ 300 a-etüd Proje ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ (2) a) Envanter -Ġzleme (DanıĢmanlık Hizmeti) Tohumsuz bitki uzmanı Adet/Bölge Tohumlu bitki uzmanı Adet/Bölge Omurgalı hayvan uzmanı Adet/Bölge Omurgasız hayvan uzmanı Adet/Bölge Mantar uzmanı Adet/Bölge Ekolog Adet/Bölge Veri hazırlama ve iģletmeni danıģmanı Adet/Bölge b) Envanter- Ġzleme Arazi çalıģmaları Adet/Bölge c) ÇalıĢtay Adet/Bölge BARAJ SU AYNASI ALTINDA KALACAK BĠTKĠ TÜRLERĠNĠN TESPĠTĠ PROJESĠ 320 a-envanter-ġzleme DanıĢmanlık Hizmeti 160 Bitki Uzmanı Adet/Bölge 8 80 Ekolog Adet/Bölge 8 80 b) Envanter- Ġzleme Arazi çalıģmaları Adet/Bölge c)çalıģtay Adet/Bölge ULUSAL KORUNAN ALAN SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ (3) Etüd-Proje Adet NATURA 2000 GEREKLĠLĠKLERĠNĠN UYGULANABĠLMESĠ ĠÇĠN DOĞA KORUMA SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ (AB) (4) a) Etüd- Proje Adet b) Makine Techizat Adet Muhtelif 105 (1) Proje Giderleri (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır. (2) Revize fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz, ihaleye çıkılamaz. (3) Revize proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır. (4) Ödeneğin TL'si (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda yer almaktadır.

12 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇEVRE SEKTÖRÜ YATIRIMLARI 2013 YILI DETAY PROGRAMI DÖNER SERMAYE PROJE NO FAALĠYET ADI BĠRĠMĠ MĠKTARI DIġ TUTAR 2013K SEKTÖR TOPLAMI SULAK ALANLARIN KORUNMASI, TANZĠMĠ, REHABĠLĠTASYONU PROJESĠ a) Etüd- Proje Adet Halihazır Harita ve Ġmar Planı Yapım Adet 4 8 Su Kalitesi Ġnceleme ve Analiz Projesi Adet 1 80 Hali Hazır Jeolojik Ġmar Planı Adet 1 30 Flora ve Fauna Envanteri Adet 1 20 Etüt-proje Adet 1 50 Muhtelif Adet 1 10 b) Makine Techizat Adet Dürbün Adet Fotoğraf Makinası Adet Fotoğraf Makinası Lensi Adet 5 18 GPS Adet 2 3 Kamera Sistemi Adet 3 78 ATV Motor Adet 3 28 Bot Adet 2 30 Kamera Adet 3 10 Seyyar Su Debisi Ölçüm Aleti Adet 1 20 Teleskop Takımı Adet 5 28 Projeksiyon Cihazı Adet 2 12 Muhtelif Adet 2 13 c) Alan Düzenleme Adet Çöp Konterneri Adet 10 4 Saz Kesimi ve Dip Çamuru Temizlenmesi Adet Muhtelif Adet 1 23 d) Alt Yapı ve Tesisler Adet 2 35 Elektrik Hattı Adet 1 25 Muhtelif Adet 1 10 e) Yardımcı Bina ve Tesisler Adet 3 8 Paratoner Sistemi Adet 2 3 Muhtelif Adet 1 5

13 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠÇME SUYU SEKTÖRÜ YATIRIMLARI 2013 YILI DETAY PROGRAMI SEKTÖR TOPLAMI K HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI PROJESĠ a-etüt Proje (Nihai Raporların Teslimi) K TEHLĠKELĠ MADDELERĠN KONTROLÜ PROJESĠ 861 a- Etüd-Proje+Uygulama K HAVZA ĠZLEME VE REFERANS NOKTALARI BELĠRLEME PROJESĠ (AB) (1) a- Havza Ġzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Etüd-Proje Ara Raporların Teslimi Adet b- Su Kaynaklarımıza Özgü Biyolojik Kalite Ġndekslerinin Belirlenmesi Projesi K (Etüd-Proje+ 4-ULUSAL SU Uygulama) BĠLGĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ 774 a-etüt Proje 774 DanıĢmanlık Hizmeti K SU KAYNAKLARININ KALĠTE KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ VE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ a- Türkiye'de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi (Etüd-Proje+ Uygulama) b- Ülkemiz Kıyı ve GeçiĢ Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi (KIYITEMA) (Etüd-Proje + Uygulama) c- Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine ĠliĢkin Proje (Etüd-Proje+Uygulama) K OTOMATĠK SÜREKLĠ ÖLÇÜM ĠSTASYONLARININ KURULMASI PROJESĠ a-ġzleme K GÖRDES BARAJ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELĠRLEME PROJESĠ 490 a-etüt-proje Ara Raporun Teslimi (Gördes Baraj Gölü Havzası) Adet K KURAK DÖNEM YÖNETĠM VE EYLEM PLANLARI HAZIRLANMASI PROJESĠ 480 a- Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Proje) b- Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Proje) K SEKTÖREL SU TAHSĠS PLANI YAPIMI PROJESĠ 300 a-etüt Proje 300 DanıĢmanlık Hizmeti K ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA PROJESĠ 500 a-etüd-proje+uygulama K ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNĠN SU KAYNAKLARINA ETKĠSĠ PROJESĠ 400 a-etüt Proje K ĠÇME SUYU ARITIMI ĠÇĠN UYGUN METODLARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESi (AB) (2) 786 a-etüd-proje+uygulama 786 (1) Ödeneğin TL'si Sermaye Transferi Tertibi ödeneğidir. (2) Proje Giderleri (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır. 280

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. Yatırım İş Programı. Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. Yatırım İş Programı. Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yatırım İş Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı ORMAN VE

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ

ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ ÜLKEMĠZDE KRĠZ YÖNETĠMĠ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dr. Ġlhan ÖZTÜRK BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ İLE BELİRLENEN ACİL DURUM YÖNETİMİ GEREKTİRENHALLER: 1.Dış

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu i T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ii ĠÇĠNDEKĠLER 1. ÜRETĠM... 1 2. DIġ TĠCARET... 1 ĠTHALAT... 1 ĠHRACAT... 2 3. YURTĠÇĠ LPG TĠCARETĠ... 3 3.1 DAĞITICILAR BAZINDA

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü. Sayı :B GM / /04/ VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü) T.C. MĠLLÎ EGĠTĠM BAKANLIGI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.0GM.0.71.03.910.01/2691 02/04/2010 Konu : 2010 Mali Yılında Aylıkla Ödüllendirilecek Yönetici ve Öğretmenler... VALĠLĠĞĠNE (Ġl Millî

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM İŞ PROGRAMI

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı 2012 YILI YATIRIM İŞ PROGRAMI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2012 YILI YATIRIM İŞ PROGRAMI ANKARA 2012 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji

Detaylı

Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi

Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi Satış Bilgilendirme SGK Avuç İçi Biyometrik Kimlik Tanıma Projesi Sürüm: 01.10.2012 Copyright Fujitsu Technology Solutions 2012 Page 1 of 5 A. Biyometrik Doğrulama Sistemi Ürünleri Avuç İçi Damar Tanıma

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

2015 Yatırım İş Programı

2015 Yatırım İş Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2015 Yatırım İş Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2015 www.ormansu.gov.tr T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. GENÇLĠK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI ĠL SPOR MERKEZLERĠ UYGULAMALARINA AĠT RAPOR VE ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER 2015 ANKARA ĠL SPOR MERKEZLERĠ Büyüyen gelişen ve genç nüfusa sahip Türkiye

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6

YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 2015 OKUL ADI SORU SAYISI TEMEL SOSYAL YGS-1 YGS-2 YGS-3 YGS-4 YGS-5 YGS-6 1 40 26,62 10,91 27,58 22,46 325,218 310,003 355,402 349,084 357,564 344,551 2 40 17,46 10,35 25,77 16,44 275,100 268,374 307,336

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

2015 Yatırım İş Programı

2015 Yatırım İş Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2015 Yatırım İş Programı www.ormansu.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2015 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 71286623-602.07-425

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

PROJE NO FAALIYET ADI BiRiMi MiKTARI DIŞ TOPLAM Su Havuzu Ad 3 60 Yağmurlama Ad 4 60 Damla Sulama Ad 6 60 Elektrik Tesisi Ad 3 80 Mobil Bekçi

PROJE NO FAALIYET ADI BiRiMi MiKTARI DIŞ TOPLAM Su Havuzu Ad 3 60 Yağmurlama Ad 4 60 Damla Sulama Ad 6 60 Elektrik Tesisi Ad 3 80 Mobil Bekçi ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ORMANCILIK SEKTÖRÜ 2009 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI GENEL BÜTÇE PROJE NO FAALIYET ADI BiRiMi MiKTARI DIŞ TOPLAM SEKTÖR TOPLAMI 2.666 97.730 2004A050110 1-ANADOLU SU HAVZALARI REHABİLİTASYON

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group

DD MORTGAGE. 18 Mayıs 2011. Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group DD MORTGAGE 18 Mayıs 2011 Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank and Dogan Group Bir Deutsche Bank ve Doğan Grubu Ortaklığıdır / A Joint Venture of Deutsche Bank

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu

2015 YGS-LYS Taban Puanları Kitapçığı (MF-1 Başarı Sıralı Liste) Prog. Kodu Üniversite/ Fakülte Süre Puan 2015 2013 Prof. Doç. Yrd. Doç. Özel Koşullar Türü Kon. Kon. Sıra Sıra Puan 203910115 KOÇ Üniv. (ĠSTANBUL) Matematik (Ġngilizce) 4 MF-1 10 10 10500 8020 478,996 5 8 1 3, 15,

Detaylı

EK: tarih ve sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı.

EK: tarih ve sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısı. No: 2016/44 Tarih: 10.05.2016 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Defne Sok. No:1 Flora Residence K:11 D.141-142 Ataşehir/İSTANBUL Tel : 0.216.340

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013)

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ(2013) Sayı: 4 02.07.2015 16:00 Mülga Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yıllık tehlikeli atık beyanları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Bilgi Sistemi altında yer alan Atık Yönetim Uygulaması/Tehlikeli

Detaylı

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL

PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL PROGRAM EKİNİN GAYRİ RESMİ ÇEVİRİSİDİR. E K L E R EK 1.1... 4 DAİMİ İKAMET EDENLERİN SAYISI, TOPLAM NÜFUS, İLLERE GÖRE ŞEHİR VE KIRSAL YERLEŞİMLERDEKİ NÜFUS %'Sİ... 4 EK 1.2... 6 KİŞİ BAŞI REEL GSYİH,

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN)

BATI AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) ORTA AKDENĠZ GÜMRÜK VE TĠCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (MERSĠN) S.N O BATI AKDNĠZ GÜMRÜK V TĠCART MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) Antalya Gümrük Müdürlüğü Antalya Havalimanı Gümrük Müdürlüğü Antalya Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü Bodrum Gümrük Müdürlüğü Marmaris Gümrük Müdürlüğü

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARAR. : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri. : Yetkilendirme Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir ve BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 14.12.2016 Karar No : 2016/DK-YED/486 Gündem Konusu : 2017 Yıllık Kullanım Hakkı Ücretleri KARAR ekleri incelenmiştir. : Yetkilendirme Dairesi

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TÜRKİYE'NİN TABİAT PARKLARI

TÜRKİYE'NİN TABİAT PARKLARI TÜRKİYE'NİN TABİAT PARKLARI (Revizyon Tarihi: 01.07.2015) S.No İli Alanın Adı Alanı (Dekar) İlan Tarihi 1 Muğla Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı 10.195,69 1983 2 Çorum Çatak Tabiat Parkı Tabiat Parkı 3.791,65

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15

2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 10 2006-2007 ADANA 20 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 ADIYAMAN 10 2006-2007 AGRI 15 S.No OKUL ADI DÖNEM İLİ KONTENJAN 1 SEYHAN - MERKEZ ATL, AML, TL VE ADANA 10 2 CEYHAN BĠLĠCĠLER AND.OTELCĠLĠK VE TUR.MES.LĠS. ADANA 10 3 MOTOR A.T.L.MOTOR T.L.MOT.M.L.VE YET.T.E.M. ADANA 10 4 SEYHAN -

Detaylı

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve

TABLO-3B. B GRUBU KADROLARA ATANACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR Yerleştirme Yapılacak Kadrolar Koşul ve 50 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 8971 SANTRAL MEMURU (BOLU)... GİH 10 1... 13,17, 210 8981 DAKTİLOGRAF (BOLU)... GİH 12 1... 13, 17, 237, 242 8991 HEMŞİRELİK (BOLU)... SH 12 4... 13, 79, 216 9001

Detaylı

2014 Yatırım İş Programı

2014 Yatırım İş Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2014 Yatırım İş Programı www.ormansu.gov.tr Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığı

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE

BÖLGE GRUP SIRALAMASI EBE EBE ADANA İZMİR ANKARA MERSİN KOCAELİ DENİZLİ ESKİŞEHİR KAYSERİ EDİRNE AYDIN ZONGULDAK BALIKESİR TEKİRDAĞ SAKARYA MUĞLA KONYA ANTALYA YALOVA ÇANAKKALE UŞAK KIRKLARELİ AFYONKARAHİSAR BOLU OSMANİYE GİRESUN

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı