T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı BAKANLIK MAKAMINA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı BAKANLIK MAKAMINA"

Transkript

1 T.C. ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Sayı : Konu : 2013 Yılı Yatırım Ġş Programı BAKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programı, Bakanlar Kurulu nun 18 Ekim 2012 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar ın eki olarak, sektör ve projeler itibariyle 12 Ocak 2012 gün ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Bakanlar Kurulu nun 2012/3839 sayılı Karar ının 5 inci maddesi gereğince; Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Programının uygulanabilmesi için, projeler kapsamında yer alan detay faaliyetlere ait ödeneklerin ve coğrafi dağılımların Bakanlık Makamınca tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede hazırlanan detay program ve coğrafi dağılım cetvelleri ekte sunulmuştur. Uygun görüldüğü takdirde; Sektörler, bütçe ve projeler itibariyle coğrafi dağılımları yapılarak ekte sunulan Bakanlığımız 2013 Yılı İş Programının, 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, Başbakanlığın kamu harcamalarındaki tasarruf genelgeleri ile Maliye Bakanlığının Bütçe Uygulama Talimatları çerçevesinde tarihinden itibaren uygulamaya konulmasını, Olur larınıza arz ederim. Muhammet ÖZGÜR Başkan V. Uygun görüşle arz ederim Prof. Dr. Lütfi AKCA Müsteşar OLUR Prof. Dr. Veysel EROĞLU Bakan EKLER : 1-Detay Listesi (12 sayfa) 2-Coğrafi Dağılım Cetvelleri (25 sayfa) Bu evrak 5070 sayılı Elektronik Ġmza Kanunu'na göre elektronik olarak imzalanmıģtır. Evrak doğrulama adresi: Adres : Söğütözü Cad. No:14/E Beştepe Yenimahalle - ANKARA Ayrıntılı Bilgi : A. BULUT Telefon : Fax : e-posta : Elektronik Ağ:

2 PROJE NO FAALIYET ADI BiRiMi MiKTARI DIġ TOPLAM 2011A A SEKTÖR TOPLAMI POTANSĠYEL AĞAÇLANDIRMA SAHALARI VERĠTABANI ĠLE HAVZA BAZLI ĠZLEME SĠSTEMĠNĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ a-fizibilite Etüt ve Ġzleme Giderleri TAġKIN DĠREKTĠFĠNĠN UYGULANMASI ĠÇĠN KAPASĠTENĠN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ (AB) 100 a- Etüd-Proje+Uygulama A MUHTELĠF ETÜT PLAN VE PROJE YAPIMI PROJESĠ a-etüt-plan Proje Yapımı Fizibilite Etütü Adet Etüt-Plan-Proje Yapımı Adet ĠĢ Tanımı ve Birim Zaman Analizi Adet b-yazılım, Donanım ve Ekipmanlar Yazılım Alımı Adet Etüt Kiti malzeme ve ekipmanları Adet Bilgisayar Alımı Adet A ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMANCILIK SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI 4-ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE PĠLOT PROJE UYGULAMALARI PROJESĠ a-çölleģme ve Erozyonla Mücadele Adet b-çığ Kontrolu Adet c-sel Kontrolu Adet A ÇÖLLEġME VE EROZYONLA MÜCADELE KAPASĠTE GELĠġTĠRME PROJESĠ a-eğitim 890 Eğitim-Yolluklar ve Muhtelif Harcamalar 890 b-ġzleme Değerlendirme 300 c-araģtırma - GeliĢtirme Adet AraĢtırma Ġstasyonu ve alanı kurukması Adet AraĢtırma Deneme Alanları Kurulması Adet 6 60 d-çalıģtay Teknik Ġnceleme ve Raporlama Adet A BÜTÜNLEġĠK ĠLETĠġĠM PROJESĠ 676 a-eğitim, Yayın ve Tanıtım Giderleri 628 Basılı Yayın Alımları ve Yapımları 270 Görüntülü Yayın Alımları ve Yapımları 358 b-yayın Tanıtım Makine ve Ekipmanları 48 Bilgisayar Alımı 36 Yazıcı Alımı A TAġIT ALIM PROJESĠ PROJESĠ 39 a-taģıt Alımı (T-02) Adet A TAġKIN RĠSK YÖNETĠM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESĠ a- Doğu Karadeniz Havzası TaĢkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Planlama) 450 b- YeĢilırmak Havzası TaĢkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Planlama) 400 c- Asi Havzası TaĢkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Planlama) A BĠLĠġĠM ALTYAPISININ GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ (1) a-demirbaģ/ ĠĢyeri Makine ve Techizat Alımları b- Bilgisayar Yazılımı Alımlar c- Diğer Giderler A MURAT NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ a-ġzleme, Değerlendirme A SOKAK HAYVANI REHABĠLĠTASYON PROJESĠ (2) Adet a-kısırlaģtırma, AĢılama ve ĠĢaretleme Adet b-alet ve Ekipman 500 (1) Revize Fizibilite Etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmadan harcama yapılamaz. (2) KuruluĢ tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığınca onaylanmasını takiben uygulama safhasına geçilecektir.

3 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI TURĠZM SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI GENEL BÜTÇE SEKTÖR TOPLAMI F MĠLLĠ PARK PROJESĠ a) Etüt- Proje Adet GeliĢme Planı Yapımı Adet Göl Rehabilitasyon Ana Planı Adet Hali Hazır Harita Yapımı Adet Kentsel Tasarım Projesi Adet Koruma Amaçlı Ġmar Planı Adet Master Plan (UDGP) Adet Muhtelif Adet 1 50 Plan Proje Yapımı Adet Proje Revizesi Adet Sürdürülebilir Turizm/ Ekoturizm Planı Adet Uygulama Ġmar Planı Adet Yönetim Planı Adet 1 50 b) Makine Techizat Adet x4 Traktör Alımı Adet 1 60 ATV Motor Adet 9 56 Bilgisayar Adet Çim Biçme Makinesi Adet 9 21 Dürbün Adet Elektrik süpürgesi Adet 3 3 Faks Makinesi Adet 3 3 Fotoğraf Makinesi/Ekipmanı Adet Fotokapan Adet 5 7 Fotokopi Makinası Adet 6 22 GPS Adet GüneĢ Enerjisi Sistemi Adet 1 40 Güvenlik Kamera Sistemi Adet Kamera Adet 8 8 Kar Motorsikleti Adet Karla Mücadele Aparatları Adet 1 50 Kilima Adet 8 26 Kiosk Adet 1 5 KuĢ Müzesi Ekipman Alımı Adet MefruĢat Alımı Adet Muhtelif Adet Paletli Kar Aracı Adet Projeksiyon Cihazı Adet Seyyar WC Adet Tarayıcı Adet 6 6 Teleskop Adet 4 15 Telsiz/Telefon Adet 39 8 Tıbbi malzemeler Adet 1 20 Trafo Alımı Adet 1 25 Video Kamera Adet 4 8 Yangın Söndürme Ekipmanı Adet Yazıcı Adet c) Alan Düzenleme Adet ÇeĢme Yapımı Adet Çevre Düzenleme Adet Çevre Ġhata Adet Çocuk Oyun Grubu 1 20 Derbent Rest.Alan Düzlnmesi Adet Doruk Parke, Yol ve Aydınlatma Piknik Üniteleri Adet Tel Ġhata Adet 1 50 YürüyüĢ/ Bisiklet Parkuru yapımı Adet 2 10

4 d) Alt Yapı ve Tesisler Adet Altyapı Yapımı Adet Elektrik Hattı Adet Foseptik Yapımı Adet 2 31 Kanalizasyon Yapımı Adet 1 50 Su Deposu Yapımı Adet Su Ġsale Hattı Adet e) Yardımcı Bina ve Tesisler Adet AhĢap Çocuk Oyun Grubu Adet AhĢap YürüyüĢ Yolu Adet Arıtma Sistemi Adet 1 90 Bisiklet Parkur Düzenlemesi Adet 1 50 Çevre Aydınlatma Adet Çöp Konteyner/Kovası Adet DuĢ/Soyunma Kabini Adet 5 50 Foseptik Yapımı Adet 1 25 GiriĢ Kontrol Ünitesi Adet Ġdare ve Ziyaretçi Merkezi Adet Ġkaz Levhası Adet 25 8 Ġstinat duvarı Adet 1 25 Jeolojik Açık Hava Müzesi Adet 1 50 Kafeterya Adet 1 54 Kamelya Adet 3 24 Kır Kahvesi Adet Kırevi Adet Köprü Yapımı Adet 2 33 KuĢ Gözlem Kulesi Adet 1 50 Manzara Seyir Terası Adet Muhtelif Adet Otomatik GiriĢ Kapısı Adet 4 32 Otopark Adet Parke ve Patika/Sanat/ Yol Yapımı Adet 1 80 Saha Aydınlatma Adet 1 20 Sehir Terası Yapımı Adet 3 65 Su Deposu Adet 1 8 ġehitlik Yapımı Adet Tanıtım ve Ġkaz Levhaları Adet TaĢ ve Su Açık Hava Müzesi Adet 1 50 Turnike Sistemi Adet UlaĢım Yolu Yapımı Adet WC Yapımı Adet Yağmur Barınağı Adet 1 20 Yol/Sanat Yapımı Adet Yönlendirme/Bilgilendirme Levhası Adet Yöresel Ürün SatıĢ Ünitesi Adet YürüyüĢ/ Bisiklet Parkuru yapımı Adet 2 80 Ziyaretçi Tanıtım Doğa Eğitim Merkezi Adet Ziyaretçi Tanıtım Merkezi Adet f) Menkul Mal-Bakım Onarımı Adet Araç Bakımı Adet g) Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım) Adet Anfi tiyatro onarımı Adet Bina Onarımı Adet Çevre ihata tamiratı Adet 1 40 Dere Islahı( Onarım)/Peyzaj Restorasyonu Adet 1 50 Elektrik Santral ve Hat Onarımı Elektrik Hattı Onarımı Adet 3 40 Fosseptik bakım-onarım Adet 1 20 GiriĢ Ünite Onarımı Adet 3 80 Muhtelif Onarım Adet Parke ve Patika/Sanat/ Yol Onarımı Adet Su Ġsale Hattı Bakım/Onarımı Adet WC Bakım ve Onarım Adet Yol/Sanat Onarım Adet h) Koruma Bakım Adet Akaryakıt Alımı Adet 1 15 Enerji Alımları Adet 2 96 Yolluk Adet

5 2003F BAġKOMUTANLIK TARĠHĠ MĠLLĠ PARKI PROJESĠ a) Etüt- Proje Adet Koruma Amaçlı Ġmr. Pln.Ġmar Planı Adet Proje Yapımı Adet b) Alan Düzenleme Adet Çevre Düzenleme Adet c) Yardımcı Bina ve Tesisler Adet Panoramik Müze Yapımı Adet Yol/Sanat Yapımı Adet Yönlendirme/Bilgilendirme Levhası Adet 1 50 d) Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım) Adet Muhtelif Onarım Adet Zafer Müzesi Onarımı Adet e) Koruma Bakım Adet 1 50 Yolluk Adet 1 50 f) Makine Techizat Adet 8 29 Bilgisayar Adet 4 8 Çim Biçme Makinesi Adet 1 3 Motopomp Adet 2 8 Römork Adet 1 10 g) Menkul Mal-Bakım Onarımı Adet 1 35 Araç Bakımı Adet F ÇANAKKALE ZAFERĠNĠN 100. YILI HAZIRLIK PROJESĠ a)etüd-proje Adet Yılı Tanıtım Merkezinin gösterim merkezinde Kim Nereden geldi uygulamasının Avan Projesi Adet Hali Hazır Harita Yapımı Adet AraĢtırma GeliĢtirme Adet 1 70 Yüzey AraĢtırması Adet Tarihi Alanlarda iģaretleme yapılması ve haritaya aktarılması Adet 1 50 Çanakkale Muharebelerinin Kronolojik Anlatımına Avan Projesi Adet Kocaçimetepe gözetleme kulesi (gözetleme yazılımı) Adet Çanakkale Muharebelerinin Kronolojik Anlatımı ve Gösterim Merkezinin OluĢturulma uygulaması Adet Yılı Tanıtım Merkezinin gösterim merkezinde Kim Nereden geldi uygulama projesi Adet ġehitler abidesi içerisindeki rölyefin Bronz olarak yeniden yapılması Adet b)makine Teçhizat Adet Seddülbahir Kalesi Röleve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi. Adet Gömülü SavaĢ toplarının Röleve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi. Adet Yıkılan siper, irtibat hendeği, tünel, Rah-ı Mestur alanlarına ait Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi. Adet Çanakkale kumköy çamtekke Ģehitliği Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi Adet 1 90 Çanakkale kilitbahir Havuzlar Ģehitliği Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi Adet Çanakkale Alçıtepe Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Uygulama iģi Adet 1 25 Ġtilaf güçleri tarafından yıkılan anıtlara ait Restitüsyon ve Restorasyon ve çevre düzenleme Uygulama iģi. Adet Kazı Gideri (Gömülü savaş toplarının ortaya çıkarılması, siperlerin iyileştirilmesi kapsamında kazı çalışmaları yapılacaktır) Adet Güvenlik Kamara alımı alana mobese sistemi kurulması Adet Yıl Eğitim ve farkındalık Materyallerin hazırlanması Adet e)yardımcı Bina ve Tesisler Adet Ağadere Ģehitliği hastanesi ve müze Proje Adet Yılı Tanıtım Merkezi Adet Bigalı Kalesi Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Projesi Adet Çamburnu Kalesi Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Projesi Adet Alçıtepe-Yahya ÇavuĢ ġehitliği Yolu projesi Adet 1 15 ġehitliklerin inģaası ve Düzenleme projesi Adet Jeofizik Etüd Adet MüĢavirlik Hizmeti alımı Adet MüĢavirlik- Kontrollük Hizmet Alımı Adet Gömülü SavaĢ toplarının Rölöve-Restütisyon ve Restorasyonu Projesi Adet 1 50 Yıkılan siper, irtibat hendeği, tünel, Rah-ı Mestur alanlarına ait Röleve-Restütisyon ve Restorasyonu Projesi Adet Manzara seyir alanı düzenleme projesi Adet 1 30 Gözetleme kulesi Projesi Adet 1 50 ġehitler abidesi rölöve alımı ve tadilat projesi Adet 1 30 ġehitler abidesi ıģıklandırma projesi Adet 1 10 Ġtilaf güçleri tarafından yıkılan anıtlara ait Restütisyon ve Restorasyon ve çevre düzenleme Projesi Adet 1 50 Alçıtepe-YahyaÇavuĢ ġehitliği Yol yapımı ( km) Adet Ağadere Ģehitliği hastanesi ve müze inģası Adet Yılı Tanıtım Merkezi inģası Adet ġehitliklerin inģası ve Düzenleme uygulaması Adet Manzara seyir alanı düzenleme yapımı Adet ġehitler abidesi ve tadilat projesi Uygulama iģi. Adet ġehitler abidesi ıģıklandırma proje uygulaması Adet Diri örtü temizliği Adet f) Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım) Adet WC Bakım Onarımı Adet F ĠSTANBUL YABAN HAYATI KURTARMA VE REHABĠLĠTASYON MERKEZĠ PROJESĠ (1) a-plan-proje Yapımı Adet b- Tesisler Adet F ÇORUH NEHRĠ HAVZASI REHABĠLĠTASYONU PROJESĠ a) Plan Proje - MüĢavirlik Hizmet Alımı Adet (1) KuruluĢ tarafından hazırlanacak fizibilite etüdünün Kalkınma Bakanlığınca değerlendirilmesini ve onaylanmasını takiben harcama yapılabilecektir.

6 1995F GELĠBOLU YARIMADASI TARĠHĠ MĠLLĠ PARK ÖZEL a) Makine Techizat Adet Bilgisayar Adet 5 10 Çim Biçme Makinesi Adet Faks Makinesi Adet 1 1 Fotoğraf Makinesi/Ekipmanı Adet 2 4 b) Yardımcı Bina ve Tesisler Adet Otopark Adet 1 40 Yahya ÇavuĢ ġehitliği-alçıtepe Yolu Yapımı (8 km.) Adet Yol/Sanat Yapımı Adet c) Yardımcı Bina ve Tesisler (Onarım) Adet Muharebe Alanları Aslına Uygun Yenileme Adet Muhtelif Onarım Adet d) Koruma ve Bakım Adet 1 30 Yolluk Adet F HĠZMET BĠNASI BAKIM ONARIMI PROJESĠ a-bakanlık Ġdare Binası Bakım-Onarımı 400 Bakanlık Ġdare Binası Bakım-Onarımı 400 b-ġstanbul I. Bölge Müdürlüğü 601 Ġstanbul I. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım- Onarımı 82 Ġstanbul ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 122 Ġstanbul - ġile Hizmet Binası Bakım-Onarımı 95 Tekirdağ ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 45 Kırklareli ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 32 Kocaeli ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 120 Sakarya - Gevye Hizmet Binası Bakım-Onarımı 105 c-bursa II. Bölge Müdürlüğü 59 Yalova - Çınarcık Hizmet Binası Bakım-Onarımı 20 Bilecik - Bozüyük Hizmet Binası Bakım-Onarımı 39 ç-çanakkale III. Bölge Müdürlüğü 114 Balıkesir - Dursunbey Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Balıkesir - Burhaniye Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Edirne - Ġpsala Hizmet Binası Bakım-Onarımı 44 d-manisa IV. Bölge Müdürlüğü 151 Muğla ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 Muğla - Köyceğiz Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 Ġzmir ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 Ġzmir - Bergama Hizmet Binası Bakım-Onarımı 4 Ġzmir - ÖdemiĢ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 6 Ġzmir - Seferihisar Hizmet Binası Bakım-Onarımı 4 Manisa - Salihli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 10 Aydın - Nazilli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 10 e-afyonkarahisar V. Bölge Müdürlüğü 259 Kütahya - Gediz Hizmet Binası Bakım-Onarımı 65 Kütahya - TavĢanlı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 7 Denizli - Acıpayam Hizmet Binası Bakım-Onarımı 70 Afyon - Dinar Hizmet Binası Bakım-Onarımı 100 EskiĢehir ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 f-burdur VI. Bölge Müdürlüğü 209 Antalya - Demre Hizmet Binası Bakım-Onarımı 60 Antalya - Korkuteli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 49 Antalya - Manavgat Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 Isparta - Eğirdir Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 g-adana VII. Bölge Müdürlüğü Adana VII. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı Adana - Karaisalı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 24 Adana - Yumurtalık Hizmet Binası Bakım-Onarımı 11 Adana - Kozan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 18 Mersin ġube Müdürlüğü Mezitli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 92 Mersin - Erdemli Hizmet Binası Bakım-Onarımı 30 Hatay - Samandağ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 62 Kayseri - Develi Hizmet Binası Bakım-Onarımı 41 h-konya VIII. Bölge Müdürlüğü 234 NevĢehir - Ürgüp Hizmet Binası Bakım-Onarımı 6 NevĢehir - Avonos Hizmet Binası Bakım-Onarımı 44 Konya VIII. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 149 Konya - Hadim Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 ı-ankara IX. Bölge Müdürlüğü 974 Ankara IX. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 223 Ankara - Polatlı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 175 Ankara - Nallıhan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 197 Ankara - Beypazarı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 103 Bolu ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 159 Çankırı - ÇerkeĢ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Yozgat ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 59 Yozgat - Boğazlıyan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 23

7 i-sinop X. Bölge Müdürlüğü 99 Kastamonu - Cide Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Kastamonu - Devrekani Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 Kastamonu - Tosya Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 Bartın - Amasra Hizmet Binası Bakım-Onarımı 30 j-samsun XI. Bölge Müdürlüğü 664 Tokat ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 43 Tokat - Turhal Hizmet Binası Bakım-Onarımı 115 Ordu ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 345 Çorum ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 25 Samsun - Bafra Hizmet Binası Bakım-Onarımı 136 k-rize XII. Bölge Müdürlüğü 135 Rize ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 20 Rize - Pazar Hizmet Binası Bakım-Onarımı 48 Giresun - ġebinkarahisar Hizmet Binası Bakım-Onarımı 50 GümüĢhane ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 l-erzurum XIII. Bölge Müdürlüğü 922 Erzurum XIII. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 300 Erzurum - Ġspir Hizmet Binası Bakım-Onarımı 40 Erzurum - HınısHizmet Binası Bakım-Onarımı 40 Erzurum - Oltu Hizmet Binası Bakım-Onarımı 40 Ardahan ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 250 Kars ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 8 Iğdır ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 25 Erzincan -Tercan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 219 m-van XIV. Bölge Müdürlüğü 213 Van - ErciĢ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 68 Van - GevaĢ Hizmet Binası Bakım-Onarımı 68 Van XIV. Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 70 Bitlis - Ahlat Hizmet Binası Bakım-Onarımı 7 n-malatya XV. Bölge Müdürlüğü 845 Tunceli ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 100 Tunceli - ÇemiĢgezek Hizmet Binası Bakım-Onarımı 5 Sivas ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 Sivas - Kangal Hizmet Binası Bakım-Onarımı 35 Sivas- Zara Hizmet Binası Bakım-Onarımı 28 ġanlıurfa - Birecik Hizmet Binası Bakım-Onarımı 25 Malatya - DoğanĢehir Hizmet Binası Bakım-Onarımı 59 Malatya - Arapgir Hizmet Binası Bakım-Onarımı 18 Elazığ ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 20 Elazığ - Karakoçan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 107 Elazığ - Palu Hizmet Binası Bakım-Onarımı 14 Elazığ - Sivrice Hizmet Binası Bakım-Onarımı 143 KahramanmaraĢ ġube Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım-Onarımı 17 K.maraĢ - Elbistan Hizmet Binası Bakım-Onarımı 9 K.maraĢ - Göksun Hizmet Binası Bakım-Onarımı 10 Adıyaman - GölbaĢı Hizmet Binası Bakım-Onarımı 139 Gaziantep - Ġslahiye Hizmet Binası Bakım-Onarımı 19 Diyarbakır - Çermik Hizmet Binası Bakım-Onarımı 40 Diyarbakır - Ergani Hizmet Binası Bakım-Onarımı 40

8 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI TURĠZM SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI (SAHA DAĞILIMI) GENEL BÜTÇE PROJE NO SIRA NO FAALĠYET ADI ĠLĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ TUTAR 2001F MĠLLĠ PARK PROJESĠ Yıl GümüĢkum MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama Ağustos Tabiat Parkı AFYON Etüd-Proje-Uygulama Abant BOLU Etüd-Proje-Uygulama 45 4 Abant Gölü Tabiat Parkı BOLU Etüd-Proje-Uygulama Ağrı Dağı Milli Parkı AĞRI Etüd-Proje-Uygulama Akdağ Tabiat Parkı AFYONKRHSR Etüd-Proje-Uygulama 665 7a Aladağlar Milli Parkı ADANA Etüd-Proje-Uygulama 410 7b Aladağlar Milli Parkı KAYSERĠ Etüd-Proje-Uygulama 255 7c Aladağlar Milli Parkı NĠĞDE Etüd-Proje-Uygulama 90 8 Alanın Ardıç ERZĠNCAN Etüd-Proje-Uygulama 10 9 AltınbeĢik Mağarası ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama 9 10 Altındere Vadisi Milli Parkı TRABZON Etüd-Proje-Uygulama AĢıkpaĢa Tabiat Parkı KIRġEHĠR Etüd-Proje-Uygulama Ayazma ÇANAKKALE Etüd-Proje-Uygulama Aydıncık MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama Bafa Gölü Tabiat Parkı MUĞLA Etüd-Proje-Uygulama Balamba BARTIN Etüd-Proje-Uygulama Ballıca Mağarası Tabiat Parkı TOKAT Etüd-Proje-Uygulama Ballıkayalar Tabiat Parkı KOCAELĠ Etüd-Proje-Uygulama Belgrad Ormanı ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Beydağı MALATYA Etüd-Proje-Uygulama Beydağları Sahili ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama Beypazarı ANKARA Etüd-Proje-Uygulama BeyĢehir Gölü Milli Parkı KONYA Etüd-Proje-Uygulama Borçka Karagöl ARTVĠN Etüd-Proje-Uygulama Çal-cami TRABZON Etüd-Proje-Uygulama Çamgölü SAMSUN Etüd-Proje-Uygulama Çamkoru ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Çamlık KARABÜK Etüd-Proje-Uygulama Çamlıköy-Atatürk Ormanı TEKĠRDAĞ Etüd-Proje-Uygulama Çatak ÇORUM Etüd-Proje-Uygulama Çığlıkara ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama 1 32 ÇobançeĢme ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Değirmenburnu ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Demirciönü Tabiat Koruma Alanı DÜZCE Etüd-Proje-Uygulama 5 35 Derebağ KAYSERĠ Etüd-Proje-Uygulama Dilburnu ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Dilek Yarımadası AYDIN Etüd-Proje-Uygulama Eğriova ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Elmasburnu ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Erdemli Çamlığı MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama 6 41 Eriktepe KOCAELĠ Etüd-Proje-Uygulama Evrendede UġAK Etüd-Proje-Uygulama Gala Gölü EDĠRNE Etüd-Proje-Uygulama GölbaĢı Gölleri ADIYAMAN Etüd-Proje-Uygulama Gölcük Tabiat Parkı ISPARTA Etüd-Proje-Uygulama Gölpınar ġanliurfa Etüd-Proje-Uygulama Göreme Milli Parkı NEVġEHĠR Etüd-Proje-Uygulama Güzeldere DÜZCE Etüd-Proje-Uygulama Hacıosman Ormanı SAMSUN Etüd-Proje-Uygulama 4 50 Hamsilos Tabiat Parkı SĠNOP Etüd-Proje-Uygulama Harmankaya BĠLECĠK Etüd-Proje-Uygulama Hatila Vadisi ARTVĠN Etüd-Proje-Uygulama Hazımdağlı ÇANKIRI Etüd-Proje-Uygulama Hisar Çamlığı KĠLĠS Etüd-Proje-Uygulama Honaz Dağı DENĠZLĠ Etüd-Proje-Uygulama Ilgaz Dağı Milli Parkı KASTAMONU Etüd-Proje-Uygulama Ġğneada- Longoz Ormanları MParkı KIRKLARELĠ Etüd-Proje-Uygulama Ġl Ormanı SAKARYA Etüd-Proje-Uygulama Ġncekum ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama 1 60 Ġncüvez ZONGULDAK Etüd-Proje-Uygulama 5 61 Kaçkar Dağları Milli Parkı RĠZE Etüd-Proje-Uygulama Kadın Çayırı ÇANKIRI Etüd-Proje-Uygulama Kapıçam KAHRAMANMARAġ Etüd-Proje-Uygulama Karaahmetli Tabiat Parkı KIRIKKALE Etüd-Proje-Uygulama KaraekĢi MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama Karagöl ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Karagöl-Sahara ARTVĠN Etüd-Proje-Uygulama Karatepe AslantaĢ OSMANĠYE Etüd-Proje-Uygulama KarĢıyaka SĠVAS Etüd-Proje-Uygulama Kartalkaya TEKĠRDAĞ Etüd-Proje-Uygulama 10

9 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI TURĠZM SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI (SAHA DAĞILIMI) PROJE NO SIRA NO FAALĠYET ADI ĠLĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ TUTAR 2013F MĠLLĠ PARK PROJESĠ 71 Kazdağı BALIKESĠR Etüd-Proje-Uygulama Kenbağı ÇANKIRI Etüd-Proje-Uygulama Kovadağ Gölü ISPARTA Etüd-Proje-Uygulama Köprülü Kanyon ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama Kula Per MANĠSA Etüd-Proje-Uygulama KurĢunlu ġelalesi ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama Kuzu Yayla KOCAELĠ Etüd-Proje-Uygulama 40 78a Küre Dağları BARTIN Etüd-Proje-Uygulama b Küre Dağları KASTAMONU Etüd-Proje-Uygulama Limni Gölü GÜMÜġHANE Etüd-Proje-Uygulama 8 80 Mahabadi BATMAN Etüd-Proje-Uygulama 5 81 Marmaris MUĞLA Etüd-Proje-Uygulama Meke Gölü KONYA Etüd-Proje-Uygulama Mesir MANĠSA Etüd-Proje-Uygulama Mızık Çamı KÜTAHYA Etüd-Proje-Uygulama Milli Egemenlik ZONGULDAK Etüd-Proje-Uygulama Muhtelif MUHTELĠF Etüd-Proje-Uygulama Munzur Vadisi TUNCELĠ Etüd-Proje-Uygulama 3 88 Musaözü ESKĠġEHĠR Etüd-Proje-Uygulama MuĢkara NEVġEHĠR Etüd-Proje-Uygulama 2 90 Nallıhan ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Nemrut Kalderası BĠTLĠS Etüd-Proje-Uygulama Nemrut Dağı ADIYAMAN Etüd-Proje-Uygulama 4 93 Nenehatun ERZURUM Etüd-Proje-Uygulama NeĢetsuyu ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Okturdede AFYONKRHSR Etüd-Proje-Uygulama Oluközü Kadınpınarı YOZGAT Etüd-Proje-Uygulama Örümcek Ormanları GÜMÜġHANE Etüd-Proje-Uygulama Polatlı ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Polenezköy ĠSTANBUL Etüd-Proje-Uygulama Poyrazlar Gölü SAKARYA Etüd-Proje-Uygulama Pullu-1 MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama Samandere DÜZCE Etüd-Proje-Uygulama a SarıkamıĢ Allahuekber ERZURUM Etüd-Proje-Uygulama b SarıkamıĢ Allahuekber KARS Etüd-Proje-Uygulama Sarıkum SĠNOP Etüd-Proje-Uygulama Sıklık Tabiat Parkı ÇORUM Etüd-Proje-Uygulama Soğuksu Milli Parkı ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Soğuksu KARS Etüd-Proje-Uygulama Solhan Yüzenadalar BĠNGÖL Etüd-Proje-Uygulama Sorgun ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Spildağı Milli Parkı MANĠSA Etüd-Proje-Uygulama Suadiye-Ballıkaya KOCAELĠ Etüd-Proje-Uygulama Sultansazlığı KAYSERĠ Etüd-Proje-Uygulama Sülüklügöl BOLU Etüd-Proje-Uygulama Tatlıca ġelaleri SĠNOP Etüd-Proje-Uygulama TavĢanburnu-Bafa AYDIN Etüd-Proje-Uygulama Tekkedağı ANKARA Etüd-Proje-Uygulama Termesos ANTALYA Etüd-Proje-Uygulama Tamara ġelalesi GÜMÜġHANE Etüd-Proje-Uygulama Topalçam SĠNOP Etüd-Proje-Uygulama Troya ÇANAKKALE Etüd-Proje-Uygulama Turgut Özal MALATYA Etüd-Proje-Uygulama Uludağ BURSA Etüd-Proje-Uygulama Ulugöl ORDU Etüd-Proje-Uygulama Vezirsuyu SAMSUN Etüd-Proje-Uygulama YavĢan KAHRAMANMARAġ Etüd-Proje-Uygulama Yedigöller BOLU Etüd-Proje-Uygulama Yerköprü ġelalesi MERSĠN Etüd-Proje-Uygulama YeĢildere BĠNGÖL Etüd-Proje-Uygulama YeĢilyuva KASTAMONU Etüd-Proje-Uygulama Yozgat Çamlığı YOZGAT Etüd-Proje-Uygulama Yumurtalık ADANA Etüd-Proje-Uygulama Yunusemre KARAMAN Etüd-Proje-Uygulama 12

10 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI TURĠZM SEKTÖRÜ 2013 YILI DETAY YATIRIM PROGRAMI DÖNER SERMAYE PROJE NO FAALĠYET ADI BĠRĠMĠ MĠKTARI TUTAR SEKTÖR TOPLAMI F AV VE YABAN HAYATI VE SU ÜRÜNLERĠ PROJESĠ a) Etüt- Proje Adet Etüt envanter Adet 1 10 Tür Koruma Eylem Planı Adet Sürdürülebilir (Turizm) Ekoturizm Planı Adet 1 50 Yönetim ve GeliĢme Planı Yapımı Adet Muhtelif 315 Avlak Planlama Adet 1 20 Halihazır Harita ve Ġmar Planı Yapımı Adet 1 20 b) Makine Techizat Adet Çim Biçme Tırpanı Adet 1 3 Dürbün Adet 6 11 Fotoğraf Makinesi Adet 4 8 Fotokapan Adet GPS Adet 5 10 Güvenlik Kamera Adet 1 20 El Telsiz Adet 10 5 GüneĢ Paneli Adet 2 10 Fax Makinası Adet 3 3 Fotoğraf Makinesi lensi, Kamera Sistemi Adet 1 20 Soğutucu Buzdolabı Adet 1 2 Tekne Alımı Adet 1 25 Teleskop Adet 2 10 Muhtelif 100 Kuluçkahane ve damızlıkhane alet ve makineleri Adet Civciv Büyütme Kafesi Adet Otomatik Suluk ve Yemlikler Adet Damızlık Kafesi Adet Yumurta Döl ve IĢıklı Döl Kontrol Masası Adet 1 2 Yumurta Çıkım, Yumurta GeliĢim, Yumurta Saklama Makinaları Adet 3 21 Ana Makinası (Yavru Büyütme Kafesi) Adet 6 6 Ġklimlendirme Cihazı ( Üretme Ġstasyonuna Kurulmak Üzere) Adet Yavru Büyütme Kümesi Adet Bilgisayar Adet 2 4 Yazıcı Adet 2 2 c)tesisler ve Alt Yapı Hizmetleri Adet Bekçi Evi Adet 1 50 Su Deposu Adet 1 50 Tel Ġhata Yapımı Adet Yırtıcı Barınağı Adet Muhtelif 400 Damızlıkhane, Kuluçkahane, Voliyer Yapımı Adet Çevre düzenleme Adet 1 10 Balık Üretme Ġstasyonu Yapımı Adet Kanatlı Üretme Ġstasyonu Adet Dezenfekte Havuzu Yapımı Adet 1 5 Keklik Ek Voliyer Adet 1 24 AlıĢtırma Voleyörü Adet d)tesisler ve Alt Yapı Hizmetleri (Onarımı) Adet Bina yapım ve tesis büyük onarım iģleri Adet 1 90 Elektrik Su Ġsale hattı onarımı Adet 1 30 Ġhata onarımı adet Adaptasyon (AlıĢtırma) Volyerinin Üzerinin Kapatılması ĠĢi 2 50 Muhtelif 125

11 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇEVRE SEKTÖRÜ YATIRIMLARI 2013 YILI DETAY PROGRAMI 2009K K K K K K K K K K K K K SEKTÖR TOPLAMI ÇEVRE KORUMA PROJELERĠ a- Karacaören Barajı GeliĢme ve Nihai Raporların Teslimi (Etüt-Proje) Adet b- BeyĢehir Gölü Havzası GeliĢme ve Nihai Raporların Teslimi (Etüt- Proje) Adet SULAK ALANLARIN YÖNETĠM PLANLARININ HAZIRLANMASI PROJESĠ 535 a-kaz Gölü (Tokat) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (80) b-akģehir ve Eber Gölleri (Afyon) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (40) c-kızılırmak Deltası (Samsun) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (45) ç-ġznik Gölü (Bursa) Sulak Alanları Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (105) d-tuzla Gölü ve Güllük Deltası (Muğla) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (135) e-ağyatan Gölü (Adana) Sulak Alan Yönetim Planı (Etüd-Proje) Adet/Yer 1 (100) f-bloke (Merkez) (30) 3-DOĞAYA YENĠDEN KAZANDIRMA VE PEYZAJ ONARIM PROJESĠ a-etüd-proje Adet/Yer CĠTES UYGULAMALARINDA KURUMSAL VE TEKNĠK KAPASĠTENĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ PROJESĠ (AB) (1) 13 a-etüd-proje Adet/Yer MARMARA BÖLGESĠ SĠSTEMATĠK KORUMA PLANLANMASI PROJESĠ a) Etüd- Proje Adet b) Makine Techizat Adet ULUSAL BĠYOÇEġĠTLĠLĠK VERĠTABANININ GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ 750 a-etüd- Proje YEġĠLIRMAK HAVZASI BĠYOÇEġĠTLĠLĠK VE PEYZAJ HARĠTASININ ÇIKARILMASI PROJESĠ a-etüd-proje Adet/Yer ULUSAL ARAZĠ ÖRTÜSÜ VERĠTABANI PROJESĠ (2012) a-etüd Proje b- Harita Alımları 250 c- Diğer Giderler BĠYOKAÇAKÇILIKLA MÜCADELE PROJESĠ 300 a-etüd Proje ULUSAL BĠYOLOJĠK ÇEġĠTLĠLĠK ENVANTER VE ĠZLEME PROJESĠ (2) a) Envanter -Ġzleme (DanıĢmanlık Hizmeti) Tohumsuz bitki uzmanı Adet/Bölge Tohumlu bitki uzmanı Adet/Bölge Omurgalı hayvan uzmanı Adet/Bölge Omurgasız hayvan uzmanı Adet/Bölge Mantar uzmanı Adet/Bölge Ekolog Adet/Bölge Veri hazırlama ve iģletmeni danıģmanı Adet/Bölge b) Envanter- Ġzleme Arazi çalıģmaları Adet/Bölge c) ÇalıĢtay Adet/Bölge BARAJ SU AYNASI ALTINDA KALACAK BĠTKĠ TÜRLERĠNĠN TESPĠTĠ PROJESĠ 320 a-envanter-ġzleme DanıĢmanlık Hizmeti 160 Bitki Uzmanı Adet/Bölge 8 80 Ekolog Adet/Bölge 8 80 b) Envanter- Ġzleme Arazi çalıģmaları Adet/Bölge c)çalıģtay Adet/Bölge ULUSAL KORUNAN ALAN SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ (3) Etüd-Proje Adet NATURA 2000 GEREKLĠLĠKLERĠNĠN UYGULANABĠLMESĠ ĠÇĠN DOĞA KORUMA SĠSTEMĠNĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ (AB) (4) a) Etüd- Proje Adet b) Makine Techizat Adet Muhtelif 105 (1) Proje Giderleri (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır. (2) Revize fizibilite raporu Kalkınma Bakanlığınca onaylanmadan harcama yapılamaz, ihaleye çıkılamaz. (3) Revize proje etüdü Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylandıktan sonra harcama yapılacaktır. (4) Ödeneğin TL'si (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda yer almaktadır.

12 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇEVRE SEKTÖRÜ YATIRIMLARI 2013 YILI DETAY PROGRAMI DÖNER SERMAYE PROJE NO FAALĠYET ADI BĠRĠMĠ MĠKTARI DIġ TUTAR 2013K SEKTÖR TOPLAMI SULAK ALANLARIN KORUNMASI, TANZĠMĠ, REHABĠLĠTASYONU PROJESĠ a) Etüd- Proje Adet Halihazır Harita ve Ġmar Planı Yapım Adet 4 8 Su Kalitesi Ġnceleme ve Analiz Projesi Adet 1 80 Hali Hazır Jeolojik Ġmar Planı Adet 1 30 Flora ve Fauna Envanteri Adet 1 20 Etüt-proje Adet 1 50 Muhtelif Adet 1 10 b) Makine Techizat Adet Dürbün Adet Fotoğraf Makinası Adet Fotoğraf Makinası Lensi Adet 5 18 GPS Adet 2 3 Kamera Sistemi Adet 3 78 ATV Motor Adet 3 28 Bot Adet 2 30 Kamera Adet 3 10 Seyyar Su Debisi Ölçüm Aleti Adet 1 20 Teleskop Takımı Adet 5 28 Projeksiyon Cihazı Adet 2 12 Muhtelif Adet 2 13 c) Alan Düzenleme Adet Çöp Konterneri Adet 10 4 Saz Kesimi ve Dip Çamuru Temizlenmesi Adet Muhtelif Adet 1 23 d) Alt Yapı ve Tesisler Adet 2 35 Elektrik Hattı Adet 1 25 Muhtelif Adet 1 10 e) Yardımcı Bina ve Tesisler Adet 3 8 Paratoner Sistemi Adet 2 3 Muhtelif Adet 1 5

13 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ĠÇME SUYU SEKTÖRÜ YATIRIMLARI 2013 YILI DETAY PROGRAMI SEKTÖR TOPLAMI K HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI PROJESĠ a-etüt Proje (Nihai Raporların Teslimi) K TEHLĠKELĠ MADDELERĠN KONTROLÜ PROJESĠ 861 a- Etüd-Proje+Uygulama K HAVZA ĠZLEME VE REFERANS NOKTALARI BELĠRLEME PROJESĠ (AB) (1) a- Havza Ġzleme ve Referans Noktalarının Belirlenmesi Etüd-Proje Ara Raporların Teslimi Adet b- Su Kaynaklarımıza Özgü Biyolojik Kalite Ġndekslerinin Belirlenmesi Projesi K (Etüd-Proje+ 4-ULUSAL SU Uygulama) BĠLGĠ SĠSTEMĠ PROJESĠ 774 a-etüt Proje 774 DanıĢmanlık Hizmeti K SU KAYNAKLARININ KALĠTE KRĠTERLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ VE ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ PROJESĠ a- Türkiye'de Havza Bazında Hassas Alanların ve Su Kalitesi Hedeflerinin Belirlenmesi Projesi (Etüd-Proje+ Uygulama) b- Ülkemiz Kıyı ve GeçiĢ Sularında Tehlikeli Maddelerin Tespiti ve Ekolojik Kıyı Dinamiği Projesi (KIYITEMA) (Etüd-Proje + Uygulama) c- Bitki Koruma Ürünlerinin Kullanımı Neticesinde Meydana Gelen su Kirliliğinin Tespiti ve Madde veya Madde Grubu Bazında Çevresel Kalite Standartlarının Belirlenmesine ĠliĢkin Proje (Etüd-Proje+Uygulama) K OTOMATĠK SÜREKLĠ ÖLÇÜM ĠSTASYONLARININ KURULMASI PROJESĠ a-ġzleme K GÖRDES BARAJ HAVZASI ÖZEL HÜKÜM BELĠRLEME PROJESĠ 490 a-etüt-proje Ara Raporun Teslimi (Gördes Baraj Gölü Havzası) Adet K KURAK DÖNEM YÖNETĠM VE EYLEM PLANLARI HAZIRLANMASI PROJESĠ 480 a- Konya Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Proje) b- Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planının Hazırlanması Projesi (Etüd-Proje) K SEKTÖREL SU TAHSĠS PLANI YAPIMI PROJESĠ 300 a-etüt Proje 300 DanıĢmanlık Hizmeti K ATATÜRK BARAJ GÖLÜ KORUMA PROJESĠ 500 a-etüd-proje+uygulama K ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠNĠN SU KAYNAKLARINA ETKĠSĠ PROJESĠ 400 a-etüt Proje K ĠÇME SUYU ARITIMI ĠÇĠN UYGUN METODLARIN GELĠġTĠRĠLMESĠ PROJESi (AB) (2) 786 a-etüd-proje+uygulama 786 (1) Ödeneğin TL'si Sermaye Transferi Tertibi ödeneğidir. (2) Proje Giderleri (07) Sermaye Transferi Ekonomik Kodunda Yer Almaktadır. 280