Hz. Peygamber in badet Hayat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hz. Peygamber in badet Hayat"

Transkript

1 Onuncu Bölüm Hz. Peygamber in badet Hayat Kur'ân- Kerîm'de Hz. Peygamber hakk nda "ve sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin" (el-kalem 68/4) buyurulmakta ve bu yüce ahlâka eri tirilen sevgili Peygamberimiz yine Kur'ân- Kerîm'de bize "en güzel örnek" (el- Ahzâb 33/21) olarak tan t lmaktad r. Hiç ku kusuz Hz. Peygamber her hususta oldu u gibi ibadet hayat hususunda da inananlar için en güzel örnektir. Yüce Allah Kur'ân- Kerîm'de Hz. Peygamber'e hamd, tesbih, secde, ibadet, kulluk, ibadette sab r gibi hususlarda baz emir ve yükümlülükler vermi (bk. en-nahl 16/98-99; Meryem 19/65; Hûd 11/123; Tâhâ 20/14), ayr ca baz ibadetlere i aretle Resûl-i Ekrem'den onlar yerine getirmesini istemi tir. Meselâ namazla ilgili tâlimat içeren âyet meâlleri öyledir: "Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunan oku. Namaz k l; muhakkak ki namaz hayas zl ktan ve fenal ktan al kor" (el-ankebut 29/45).

2 574 LM HAL "Ey Muhammed! Onlar n dediklerine sabret; güne in do mas ndan ve batmas ndan önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatlerinde ve gündüzleri de tesbih et ki, Rabbinin r zâs na eresin" (Tâhâ 20/130). "Ehline namaz k lmas n emret, kendin de onda devaml ol" (Tâhâ 20/132). Kevser sûresinde ise "Öyleyse Rabbin için namaz k l, kurban kes" (108/2) buyurularak namazla kurban bir arada zikredilmi tir. üphesiz ki bu ve benzeri âyetlerde Hz. Peygamber in ahs nda bütün müslümanlara yönelik bir k s m emir ve tavsiyeler bulunmaktad r. Nitekim di er pek çok âyet-i kerîmede de namaz, bütün müminleri kapsayacak tarzda bazan tek olarak, ço u yerde de zekâtla birlikte emredilmi tir (bk. el- Bakara 2/110, ; en-nisâ 4/77; et-tevbe 9/71; en-nûr 24/56). "Ey bürünüp sar nan (resulüm), kalk ve (insanlar ) uyar. Sadece Rabbini büyük tan, kalbini tertemiz tut. Kötü eyleri terke devam et" (el- Müddessir 74/1-5) meâlindeki âyetlerin nüzûlünden sonra Hz. Peygamber, Cebrâil'in tarifiyle abdest al p namaz k lm, daha sonra Hz. Hatice'ye de abdest ald r p namaz k ld rm t r. Bu dönemde namaz, sabah n erken ve ak am n geç vaktinde olmak üzere günde iki vakitte iki er rek at olarak k l n rd. lk namazda Cebrâil, sabahleyin Kâbe civar nda Hz. Peygamber'e imaml k yapm, daha sonra namazlar Hz. Peygamber'in imâmetiyle devam etmi, hemen ilk gün ak am vaktine cemaat olarak Hz. Hatice, ertesi gün Hz. Ali kat lm t r. Hz. Ali, ak amleyin amca o lu Hz. Peygamber ile yengesi Hz. Hatice'yi namaz k larken görmü, davete uyarak ertesi gün o da büyük bir çocuk iken cemaate kat lm t. Daha sonra Zeyd b. Hârise ve Hz. Ebû Bekir bunlara eklenmi tir. Risâletin ilk döneminde alenî namaz k l nam yordu; Hz. Peygamber, Hz. Ali'yi de yan na alarak Mekke d nda da aralar nda namaz k l p dönüyordu. Di er müslümanlar da öyle yap yorlard. Bir defas nda Sa d b. Ebû Vakkas da aras nda mü riklerin takibine, alay ve tazyikine mâruz kal nca eline geçirdi i bir deve çene kemi i ile birinin ba n yarm ve "Allah yolunda ilk kan ak tan ki i" diye an lm t. "Ey Muhammed! Art k, sana buyurulan aç kça ortaya koy, mü riklerden yüz çevir" (el-hicr 15/94) meâlideki âyet nâzil olduktan sonra aç k davet ba lam, böylece Kâbe ve civar ndaki yerlerde namaz da k l n r olmu tu. Ancak bu durum k yas ya bir mücadeleyi gerektiriyordu. Meselâ, bir defas nda Hz. Ebû Bekir'in de srar yla

3 HZ. PEYGAMBER N BADET HAYATI 575 müslümanlar n Kâbe önünde topluca namaz k lma gayreti mü riklerin hücumuyla önlenmek istendi. Bu olayda Hz. Ebû Bekir dahil baz müslümanlar ölümden döndüler. Kezâ Hz. Ebû Bekir'in evinin avlusunda namaz k l p, Kur'an okumas n n engellenmesi de bu zamanlara rastlar. Peygamberli in alt nc y l nda önce Hz. Hamza, daha sonra Hz. Ömer'in müslüman olmas yla Kâbe'de iki saf olarak ilk defa aç kça ve topluca namaz k l nd. "Ey örtünüp bürünen (resulüm)! Biraz hariç geceleri kalk namaz k l..." (el-müzzemmil 73/1-4) âyetleri ile gece namaz farz k l nd. Bir süre sonra indirilen âyetle (el-müzzemmil 73/20) sorumluluk hafifletilerek gece namaz ümmet-i Muhammed için nâfileye dönü türüldü. Zaten geli meyi takip eden y l yani peygamberli in on birinci y l nda Mi rac gecesinde be vakit namaz farz k l nd. Mi rac takip eden günlerde Cebrâil gelip Hz. Peygamber'le birlikte be vakit namaz bir gün ilk vakitlerinde, ikinci gün ise son vakitlerinde k lm ve namaz vakitlerinin ba lang ç ve sonunu aç klam t r (Müslim, Mesâcid, 176, 179). Ayr ca "Gecenin bir k sm nda uyanarak, sana mahsus bir nâfile olmak üzere namaz k l..." (el- srâ 17/79) âyeti ile Hz. Peygamber'den gece namaz k lmas istenmi tir. Yak nlar, Hz. Peygamber'in hayat boyunca gece namaz na devam etti- ini rivayet ederler. Hatta gece namaz na olan bu itinas dolay s yla baz sahâbîlerin "Allah senin geçmi ve gelecekteki günahlar n ba lad halde bu kadar zahmete niye katlan yorsun?" diye sordu u, Hz. Peygamber'in de " ükreden bir kul olmayay m m?" cevab n verdi i rivayet edilir (Tirmizî, emâil, 44; Müsned, IV, 251). Peygamberimiz gecenin ba lang c nda yats namaz n k lar yatard. Üçte birlik süre içinde uyan r ve teheccüdü k lar, müteakiben vitir namaz n k lar, sonra tekrar yatar ve sabah ezan nda çabucak kalkar, abdest al r, sünnetini evinde k lar, farz için camiye giderdi. Hz. Peygamber teheccüde ilk ba layanlara, b kk nl k göstermemeleri için iki rek atla ba lamalar n tavsiye ederdi. Kendisi 8 veya 12 rek at k lard. Bir defas nda Hz. Âi e: " ayet geceleyin uyanamay p da vitri geçirirseniz durum ne olur?" deyince Hz. Peygamber ona: "Benim gözlerim uyursa da kalbim uyumaz, zaman gelince uyan r, önce teheccüdü sonra vitri k lar m" cevab n vermi ti (Tirmizî, emâil, 45). Hz. Peygamber teheccüdden sonra sabah yak n ise dinlenmek üzere, uzak ise uyumak üzere tekrar yatard. Bunlardan da anla l yor ki Hz. Pey-

4 576 LM HAL gamber'in teheccüd ve vitir için kalkt saat bazan gecenin ilk üçte biri geçtikten sonraki zamand, bazan gecenin ortas, bazan da sonuna do ru idi. Hz. Peygamber taraf ndan ilk cuma namaz Kubâ'dan Medine'ye giderken Sâlim b. Avf o ullar yurdunda Rânûnâ vadisinde hicretin 1. y l nda k l nd, ilk cuma hutbesi de orada irad edildi. Hz. Peygamber ramazan ay nda iki gece evinden camiye ç k p cemaate imam olarak teravih k ld rm, ama üçüncü gün halk beklese de, teravihi cemaatle k lmak farz k l n r endi esiyle camiye ç kmam t r. Ramazan gecelerinde tarz nda yats dan ayr olarak on bir rek at namaz k ld rivayet edilir. Bunun son üç rek at vitirdir. Hz. Peygamber ilk bayram namaz n hicretin 2. y l evvalin birinci gününde k lm ve cemaate k ld rm t r. Hz. Peygamber namaza çok dü kündü, onu dinin dire i olarak nitelendiriyordu (Tirmizî, Îmân, 8; Müsned, V, 231, 233). Namaz onun gözünün nuru idi (Nesâî, retü'n-nisâ, 1; Müsned, III, 128, 199, 285). O, namaz k larken sanki dünyaya veda eder, âhiret âlemine dalard ( bn Mâce, Zühd, 15; Müsned, V, 412). Hz. Âi e, Hz. Peygamber'in ahlâk n n Kur'an oldu unu ve Mü'minûn sûresinin ilk on âyetinde bu ahlâk n s raland n belirtiyordu. O sûreye bak ld zaman hemen ilk iki âyette kurtulu a eren müminlerin, namazlar nda hu û içinde olduklar (bk. el-mü minûn 23/1-2) belirtiliyor. Hz. Peygamber Kur'an emrine uyarak namazlar n hu û üzere k l yor, müslümanlar n da bu ekilde k lmalar n istiyordu. Esasen Hz. Peygamber kullukta ve ibadette ihsan esas ndan bahsediyordu. hsan, Allah' görüyormu ças na ibadet etmekti (Buhârî, Îmân, 37; Müslim, Îmân, 17; Tirmizî, Îmân, 4). Hz. Peygamber'in farz namazlara ilâve olarak de i ik zamanlarda nâfile namazlar da k ld, bu namazlar n slâm âlimlerince daha sonra, Hz. Peygamber'in devaml k l p k lmad na veya tavsiye ederken kulland üslûba göre sünnet (müekked ve gayr-i müekked), müstehap ve âdâb gibi isimlerle an ld bilinmektedir. Bu nâfileler gece içinde rek at say s pek belirgin olmayan teheccüd namaz, sabah namaz nda 2 rek at, güne do duktan bir süre sonra 2 rek at, ku luk vakti 4 rek at, ö leden önce 4, sonra 2 rek at, ikindiden önce 4, ak amdan sonra 2, yats dan önce 4, sonra 2 rek at namaz idi. Ak amdan sonra 6 rek at evvâbîn namaz n da genelde k lard. Seferden döndü ünde ise mescidde 2 rek atl k bir namaz k lard.

5 HZ. PEYGAMBER N BADET HAYATI 577 Hz. Peygamber in k ld nâfile namazlar n bu say lanlardan ibaret olmad, onun de i ik vesilelerle çe itli nâfile namazlar k ld bilinmektedir. O lu brâhim'in topra a verildi i gün güne tutulmu tu. Bunun brâhim'in ölümüyle bir ilgisi olmad n, Allah' n kanunu olarak cereyan etti ini belirttikten sonra mescidde cemaatle birlikte 2 veya 4 rek at küsuf namaz k ld. 4 rek at olarak tesbih namaz k lard. Sevinçli geli meler oldu unda ükür secdesine kapan rd. Zira Cenâb- Allah "Öyle ise siz beni ibadetle an n ki ben de sizi anay m. Bana ükredin; sak n bana nankörlük etmeyin! Ey iman edenler! Sab r ve namazla Allah'tan yard m isteyin. Çünkü Allah muhakkak sabredenlerle beraberdir" (el-bakara 2/ ) buyuruyordu. Nâfile namazlar evlerde k lmay tavsiye ederdi. Yüce Allah' n namaz k l nan eve hay r, rahmet ve bereket ihsan edece ini müjdelerdi. O kulluk uuru en yüksek seviyede bir insand, ihsan üzere (Allah' görüyormu ças na) ibadet edilmesi gerekti ini biliyor ve ümmetine bunu tavsiye ediyordu. man, ibadet, ahlâk (davran lar) bütünlü üne devaml i aret ederdi. Çünkü iman n anlam ve lezzetini, onu ibadet ve güzel davran larla destekledi inde yakalayabilirdi. Sosyal hayattaki bilinçli duyarl l k, Allah korkusu ve takvâ da böyle olu urdu. Müminler günlük hayatlar nda iman ve ibadet ölçüleriyle ya amal yd lar. Hz. Peygamber öyle iman etti, öyle ibadet etti, öyle ya ad. Onun tasviriyle namaz, bir kimsenin evinin önünden akan bir rmakta günde be defa y kanmas n n bütün kirleri ar tt gibi, mümini hata ve günahtan, gizli ve aç k çirkinliklerden temizlerdi (Buhârî, Mevâkýt, 6; Tirmizî, Edeb, 80). Zaten Kur'an'da da namaz n kötülük ve çirkinli e engel oldu u bildirilir (el-ankebût 29/45). Hz. Peygamber geceleri ihyaya çok önem verirdi. Çünkü Cenâb- Allah öyle buyuruyordu: " üphesiz ki gece kalk, (kalp ve uzuvlar aras nda) tam bir uyuma ve sa lam bir k raate daha elveri lidir. Zira gündüz vakti, sana uzun bir me guliyet var. Rabbinin ad n an. Bütün varl nla O'na yönel" (el-müzzemmil 73/6-8). Gece namaz nda k yamda uzun sûreleri okudu u olurdu. Bunlar Bakara, Nisâ, Âl-i mrân gibi sûreler olup, rükû ve secdeleri de uzun tutard. Âyetlerin derin anlamlar üzerinde dü ünürdü. Namazlar n pe inden s k s k veciz dualar yapar, Allah Teâlâ'y zikreder, bol bol tövbe ve isti far ederdi. Peygamber Efendimiz cenaze namaz da k ld ve k ld rd. Kendisi hayatta iken ölmü pek çok kad n ve erkek müslüman n cenaze namaz na kat lm t r. Uhud Sava nda Hz. Hamza'n n cesedi civar na di er ehidler de s ralanm ve Peygamberimiz yetmi kere cenaze namaz k lm t. Mescid-i Nebî'yi

6 578 LM HAL Allah r zâs için her gün süpürüp temizleyen siyahî bir müslüman ölmü ve bir gece topra a verilmi ti. Rahats z edilmemesi gayesiyle geceleyin Peygamberimiz e haber verilmemi ti. Daha sonra bunu ö renen Resûl-i Ekrem, o ki inin mezar na gidip onun için ma firet dile inde bulundu. O lu brâhim'in cenazesinde de bulundu ve mezar n düzgün örtülmesi hususunda müslümanlar uyard. Çünkü mezardaki bir oyuk ölüye de il, ama dirinin gözüne zarar verirdi. Diri olan, uygun bir görüntüyü severdi ve Allah yap lan bir i in en iyi yap lmas ndan ho nut olurdu. Hz. Peygamber namazlar n en üstün bir kulluk uuruyla eda etmi, ashab na da ö retmi, ashab n Hz. Peygamber'den k l n n ö renip aktard namazlar günümüze kadar gelmi tir. nananlara dü en de ayn kulluk uuruna ererek namazlar eda etmeye çal mak olmal d r. Hz. Peygamber bir defas nda attan dü tü. Hurma kütü üne çarpt için aya yar ld, sa yan s yr l p ezildi. Bu hadise üzerine yakla k bir ay kadar namazlar n oturarak k ld. Di er sa l kl zamanlar nda hep ayakta k lard. Yine vefat na yak n zamanlarda, kamu i lerinden yorgun dü tü ü günlerin gecelerinde teheccüdü oturarak k ld bilinmektedir. Son hastal nda Hz. Ebû Bekir'in k ld rd namaza oturarak uymu tu. Bu, onun cemaatle namaza ne kadar önem verdi ini göstermektedir. Hz. Peygamber'in sa l nda, cemaate müslüman erkekler geldi i gibi isteyen müslüman han mlar da gelerek Mescid-i Nebî'de arka saflarda cemaate i tirak edebiliyorlar ve namazdan sonra Hz. Peygamber'in nasihatlerini dinleyebiliyorlard. Hatta bu nasihatleri daha yararl düzeyde götürebilmek için han mlar n ba vurusu üzerine haftan n belirli bir gününde ve belirli bir saatte s rf han mlar, mescidi dolduruyorlar ve Hz. Peygamber'i dinleme imkân n buluyorlard. Ramazan orucu hicrî 2. y lda farz k l nd ve sahâbe Hz. Peygamber le birlikte dokuz y l ramazan orucu tutma bahtiyarl n ya ad. Hicretten sonra Medine'de yahudilerin a ure orucu tuttu unu gören Resûl-i Ekrem; "Biz bunu tutmaya daha lây k z" diyerek ad geçen orucu vâcip k lm t. Sonra ramazan orucunun farziyetini bildiren âyetler (bk. el-bakara 2/ ) gelince müslümanlardan a ure orucu mecburiyeti kald r ld ve a ure orucu bundan sonra isteyenin tutabilece i bir nâfileye dönü tü. Hz. Peygamber farz olan ramazan orucuna önem verirdi. ftarda acele edilmesini, sahurda ise imsake uzanan geç vakte kadar yemeyi tavsiye ederdi (Müslim, S yâm, 48-50). Sahur yeme inde bereket oldu unu söyler, Ehl-i kitap la müslümanlar aras ndaki fark n sahur yeme i oldu unu ifade ederdi (Müslim, S yâm, 46). Ümmetine, ibadet, tövbe ve isti far için ramazan

7 HZ. PEYGAMBER N BADET HAYATI 579 gecelerinin önemli bir f rsat oldu unu söyler ve müslümanlar ramazan gecelerini ihyaya te vik ederdi. Oruç kötülüklere kar bir kalkand ; zararl söz, dü ünce ve davran lardan korurdu. Oruçlu olmak bilinci ki iyi hep hay r ve iyiliklere yöneltirdi. Ashab n bildirdi ine göre Hz. Peygamber, insanlar n en cömerdi idi. Bilhassa ramazanda Cebrâil ile kar la t zaman mutlulu una ve cömertli ine s n r olmuyordu. Ramazan gecelerinde Cebrâil Hz. Peygamber'le bulu up nöbetle e Kur'an (mukabele) okurlard. Resûlullah Cebrâil ile bulu tu unda insanlara rahmet getiren rüzgârdan daha cömert, daha faydal olurdu. Hz. Peygamber, ramazan n genellikle son on gününde itikâfa girerdi. Hz. Âi e'nin bildirdi ine göre Resûlullah ramazanda son on gün girince geceleri ihya eder, ailesini ibadet için uyand r r, ibadete daha çok önem verir, di er vakitlere nisbetle daha çok ibadet eder ve müslümanlara da bunu tavsiye ederdi (Müslim, tikâf, 7). Hz. Peygamber, bin aydan daha hay rl (bk. el-kadr 97/3) olan Kadir gecesinin ramazan n son on gününde ve tekli gecelerde aranmas n tavsiye etmi tir (Müslim, S yâm, 208, 212). Hz. Peygamber ramazan ay d nda nâfile oruç da tutard. Üsâme b. Zeyd'in nakline göre Peygamberimiz en çok nâfile orucu âban ay nda tutard. Bunun hikmeti sorulunca Hz. Peygamber öyle cevap verdi: "Ey Üsâme, âban ay, recep ile ramazan aras nda de erli bir ayd r. Halk bunun faziletinden habersizdir. âban ay nda i lenen ameller âlemlerin Rabbi olan Cenâb- Allah' n huzuruna yükseltilir. Ben de sâlih amellerimin bu ay içinde Cenâb- Hakk' n huzuruna yükseltilmesinden haz duyar m" (Tirmizî, " emâil, 50-51). Sahâbeden yap lan nakillere göre Hz. Peygamber her ay n ba nda üç gün oruç tutard. Bu üç günü bazan ay n ortas na, bazan da sonuna getirdi i olurdu. Haftan n pazartesi ve per embe günleri ço unlukla oruçlu olurdu. Bazan bir ay n bir haftas n n cumartesi, pazar ve pazartesi, di er ay n o haftas n n çar amba, per embe günlerini oruçlu geçirirdi (Tirmizî, emâil, 51). Hz. Peygamber'in bazan iki oruç aras nda iftar etmeden visâl orucu tuttu u da olurdu. Ama herkesin gücünün bir olmad n söyleyerek ashab n bundan menederdi. Hz. Peygamber a ure orucunu da tavsiye etmi, kezâ receb, zilkade, zilhicce ve muharrem aylar nda üç gün oruç tutulmas n ö ütlemi tir. Bu üç

8 580 LM HAL günün muharrem ay ndaki uygulamas a uredan önceki gün, a ure günü ve a ureden sonraki gün eklindeydi. Bilindi i gibi a ure günü muharremin 10. günüdür. Bu konuda Hz. Peygamber'den nakledilen u hadis çok ilginçtir: "Ramazan orucundan ba ka en faziletli oruç Allah'a izâfeten ereflendirilen (yani ehrullah olan) muharrem ay nda tutulan oruçtur..." (Müslim, S yâm, 202). Ayr ca Hz. Peygamber ramazan ç kt ktan sonra evval ay nda alt gün oruç tutar ve müslümanlara tavsiye ederdi. O, bu konuda öyle buyurur: "Her kim ramazan orucunu tutar ve buna evvalden alt gün daha oruç tutup onun ard ndan gönderirse o ki i bütün seneyi oruçlu geçirmi gibi olur" (Müslim, S yâm, 204). slâm'da kurban, Hz. brâhim'in geçirdi i imtihanlardan sonra yüce Allah' n ihsan etti i koçun kurban edilmesini hat rlatan bir ibadettir. Hz. Peygamber kurban keserek bu ibadeti ifa etmi, "baban z brâhim'in sünneti" dedi i kurban ibadetini hem kendisi yerine getirmi, hem de ümmeti kanal yla günümüze kadar ya at lmas na vesile olmu tur. Kesilen kurban n etinden kendisi ve ailesi yer, dost ve arkada lar na ikram eder, ihtiyaç sahiplerine gönderirdi. Kurban etinden yenilenin de il ba kalar na ikram edilenin kal c oldu unu da s k s k tekrarlard. Zekât hicretten sonraki y llarda farz k l nm t r. Hz. Peygamber ahsen zengin de ildi, ancak toplanan zekât mallar n mümkün mertebe hiç bekletmeden ve geceletmeden gerekli yerlere ve ihtiyaç sahiplerine da t rd. Ehl-i beyt, zekât mallar ndan yararlanamazd. Dolay s yla Hz. Peygamber ömrü boyunca zekât gelirlerinden yararlanmam, hâne halk n da yararland rmam t r. Ancak o, hediye kabul eder, kendisine getirilen hediyeye hediye ile mukabelede bulunurdu. Hz. Peygamber inananlar zekâtlar n vermeye ve zekât d nda da infak ve tasadduka davet ederdi. Zira bu, di erkâml k duygular n geli tiriyordu. Veren gönül hazz, alan da eksiklerini kar layaca için gönül huzuru hissediyordu. Hz. Peygamber hiçbir mal n ihtiyaç fazlas k sm n elinde ve evinde tutmaz, infak ederdi; kom ular na ve muhtaçlara gönderirdi. Hac, hicretin 9. y l nda farz k l nd (bk. el-hac 22/26-29). O y l Hz. Ebû Bekir hac emîri tayin edilerek hacc n esaslar n uygulamal olarak insanlara gösterdi. Hz. Peygamber ise farz olan ilk ve son hacc n hicretin 10. y l nda gerçekle tirdi. Hac günlerinde Arafat'ta Zilhiccenin 9. günü irad edilen hutbenin ba lang c nda, ashab ile bir daha görü ememe ihtimalinden bahisle ebediyete intikalinden önce vedala t için bu hacca "Vedâ hacc " denilmi tir. Yine dinin kemale ve tamama erdi ini bildiren âyet (bk. el-mâide 5/3) o

9 HZ. PEYGAMBER N BADET HAYATI 581 günlerde nâzil oldu u için bu hacca "haccetü'l-kemâl ve't-temâm" hacc n hükümlerini sözle tebli edip amelî olarak gösterdi i için "haccetü'l-belâ ", farz olan hacc n ifas oldu u için "haccetü'l- slâm" gibi isimler de verilmi tir. Farkl rivayetler olmakla birlikte Hz. Peygamber'in hicretin 7. y l nda Hudeybiye umresi, 8. y l nda Mekke fethi günü ifa edilen umre, ayn y l Huneyn ve Tâif seferini müteakip gerçekle tirilen umre ve 10. y lda Vedâ hacc s ras nda ifa edilen umre olmak üzere dört umre yapt bilinmektedir. Ashaptan görgü ahitlerinin verdi i bilgiye göre Hz. Peygamber Kur'an okumay ve Kur'ân- Kerîm'i ba kas okurken dinlemeyi çok severdi. O, Kur'an okurken kelimeler gayet aç k bir ekilde anla l yordu, medlere riayet ediyordu, bazan yüksek sesle, bazan da içinden sessizce okuyordu; sesi sadas gayet güzeldi. Sesli okurken sesini sadece etraf nda ve odada bulunanlar n duyabilece i ekilde yükseltirdi. Tatl ve yumu ak bir sesi olan Hz. Peygamber etkileyici bir okuyu a sahipti. O, Kur'an okurken dinleyenleri bir vecd kaplar ve kendilerini sanki ba ka bir âlemde hissederlerdi. Tegannide a r gitmezdi; sunilikten uzak, tabii bir okuyu u vard. Hz. Peygamber ibadetlerinde devaml idi. Terketmez, ara vermez, sürekli yapard. Ömrü boyunca hiçbir zaman ibadetlerini b rakmad. Ashab na da en hay rl ibadetin devaml yap lan oldu unu söylerdi (Buhârî, Savm, 52, Teheccüd, 7, 18, Îmân, 32; Müslim, Müsâfirîn, 31). Hz. Peygamber ibadetin veya dinî bir hükmün asl n koruma kayd yla her konuda müslümanlar için hep kolay olan tercih etmi tir. Dolay s yla zorla t rmamak, müjdelemek, so utmamak onun uygulad ve önerdi i bir prensip idi. Her konuda oldu u gibi ibadette de itidali esas al r, a r l ktan uzak olmay tavsiye ederdi. Zira a r l k helâk sebebiydi (Buhârî, Rikak, 18; Müslim, lim, 4; bn Mâce, Zühd, 20). Ümit ile korku aras nda olmak kulluk âdâb n n gere iydi. Bu nedenle, müslümanlar n ümitsizli e dü mesini de, yapt klar ibadetlere a r güvenmelerini de uygun görmemi tir. badetlerde kulluk bilincinin diri tutulmas na önem verir, ki ilerin ibadet etme gayretiyle a r yükler alt na girmesine raz olmazd. Bir defas nda sahâbeden birinin oruç adad ve oruç gününde cuma hutbesinde ayakta durmay, d ar da gölgelenmemeyi ve konu mamay da kastetti i söylenince Hz. Peygamber bunu do ru bulmad ; o ki inin hutbede oturmas n n, gölgelenmesinin ve konu mas n n daha uygun olaca n, orucunu bu ekilde tamamlarsa makbul say laca n hat rlatt (Buhârî, Eymân, 31; Ebû Dâvûd,

10 582 LM HAL Eymân, 19). Nitekim Allah Teâlâ da "Allah sizin için kolayl k istiyor, zorluk istemiyor" (el-bakara 2/185) buyuruyordu. Hz. Peygamber'in cemaatle ibadet esnas ndaki baz uygulamalar da ibadetin özünü zedelememek kayd yla cemaate kar tam bir müsamaha içinde oldu unu gösteriyor. Meselâ cemaatle namaz esnas nda saflarda annesiyle birlikte bulunan bir çocu un a lamas n duyunca k sa bir sûre okuyarak rükû ve secdeye giderdi. Çünkü namaz uzad kça annenin zihni çocu un a lay na tak l p kalacakt. Hz. Peygamber'in bilhassa nâfileleri k larken, torunlar n n omuzuna t rman p oyun oynamalar na engel olmamas da onun hem çocuk sevgisini hem de ibadetlerde müsamahakâr davranmas n gösterir. Ashaptan Abdullah b. Amr son derece zâhid bir zat idi. Her gün oruç tutuyordu, her gece hatmediyordu; bu yüzden de yeni evli oldu u halde han m ndan uzak duruyordu. Durum Hz. Peygamber'e intikal edince onu ça rarak meseleyi ara t rd. Bu sahâbenin daha fazla sevap kazanma gayretiyle böyle davrand n anlay nca da ona, böyle yapmas n n yanl oldu unu, vücudunun ve ailesinin de üzerinde haklar n n bulundu unu söyleyip her ayda üç gün oruç tutmas n ve ayda bir de Kur'an' hatmetmesini tavsiye etti. Bundan fazlas na gücünün yetece ini söyleyip daha fazla ibadet etmek için izin istedi inde de ona gün a r oruç (savm- Dâvûd) tutmas n, haftada bir de Kur'an hatmetmesini önerdi (Müslim, S yâm, ). Yüce Allah kulun ibadetinden usanmaz, ama kul hastalan r, yo un i e mâruz kal r, ihtiyarlay p güçten dü er ve yüklendi i yo un ibadetlerin ifas nda zorlanabilirdi. Nitekim de öyle oldu. Ya l l k y llar nda Abdullah b. Amr' n, Hz. Peygamber'in gösterdi i kolayl klardan yararlanmaman n s k nt s n çekti i söylenir (Buhârî, Fezâilü'l-Kur'ân, 34; Müslim, S yâm, 35). Sonuç olarak Hz. Peygamber en üstün kulluk uuruyla ibadetlerini ifa etmi, Allah' n r zâs n her zaman ön planda tutmu ; iman, ibadet ve davran bütünlü ü ile ümmetine örnek olmu, sosyal hayatta dinî duyarl l a dikkat etmi, uygun ibadet telakkisini yayg nla t rm, ifrat ve tefritten, a r l ktan uzakla t rm ; çevresinde, yüce Allah'a ibadeti en derin haz bilen duyarl bir sahâbe kitlesi olu turmu tur. Bize dü en, bu mânevî miras n ilk uygulay c lar n iyi ö renmek, anlamak, anlad klar m z uygulamak ve en uygun yorumlarla günümüze ta makt r. Biz bu cildi, Resûl-i Ekrem'in hicretin 10. y l nda yapt hac esnas nda irad etti i Vedâ hutbesiyle, Hz. Peygamber'e, onun ailesinin güzide fertlerine

11 HZ. PEYGAMBER N BADET HAYATI 583 ve ashab na salâtü selâmla bitirmek istiyoruz. Bu hutbe özelde müslümanlara, genelde ise bütün insanl a slâm' n evrensel mesaj n duyuran, insanlar n karde li ini ve e itli ini, temel hak ve hürriyetlere sahip oldu unu vurgulayan önemli bir belgedir. ki cihan peygamberi Resûl-i Ekrem, hicretin 10. y l nda hac ibadeti esnas nda Arafat'ta, den fazla müslümana hitaben öyle buyurdular: Ey nsanlar! Sözümü iyi dinleyiniz! Bilmiyorum, bu seneden sonra sizinle burada belki de bir daha hiç bulu amayaca m. nsanlar! Bugünleriniz nas l mukaddes bir gün ise, bu aylar n z nas l mukaddes bir ay ise, bu ehriniz (Mekke) nas l mukaddes bir ehir ise, canlar n z, mallar n z, namuslar n z da öyle mukaddestir, her türlü tecavüzden korunmu tur. Ashab m! Yar n Rabbinize kavu acaks n z ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak sorulacaks n z. Sak n benden sonra eski sap kl klara dönüp de birbirinizin boynunu vurmayas n z. Bu vasiyetimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin! Olabilir ki bildirilen kimse, burada bulunup do rudan i itenden daha iyi anlayarak muhafaza etmi olur. Ashab m! Kimin yan nda bir emanet varsa onu sahibine versin! Faizin her çe idi kald r lm t r, aya m n alt ndad r. Lâkin borcunuzun asl n vermeniz gerekir. Ne zulmediniz, ne de zulme u ray n z. Allah' n emriyle faizcilik art k yasakt r. Câhiliye den kalma bu çirkin âdetin her türlüsü aya m n alt ndad r. lk kald rd m faiz de Abdülmuttalib'in o lu (amcam) Abbas' n faizidir. Ashab m! Câhiliye devrinde güdülen kan davalar da tamamen kald r lm t r. Kald rd m ilk kan davas Abdülmuttalib'in torunu (amcazadem) Rebîa'n n kan davas d r. nsanlar! Bugün eytan, sizin u topraklar n zda yeniden tesir ve hâkimiyetini kurmak gücünü ebedî surette kaybetmi tir. Fakat siz, bu kald rd m eyler

12 584 LM HAL d nda, küçük gördü ünüz i lerde ona uyarsan z bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sak n n z. nsanlar! Kad nlar n haklar n gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkman z tavsiye ederim. Siz kad nlar, Tanr emaneti olarak ald n z; onlar n namuslar n ve iffetlerini Allah ad na söz vererek helâl edindiniz. Sizin kad nlar üzerinde hakk n z, onlar n da sizin üzerinizde haklar vard r. Sizin kad nlar üzerindeki hakk n z, onlar n aile yuvas n sizin ho lanmad n z hiçbir kimseye çi netmemeleridir. E er raz olmad n z herhangi bir kimseyi aile yuvan za al rlarsa, onlar te dib edebilirsiniz. Kad nlar n da sizin üzerinizdeki haklar, me rû bir ekilde, her türlü yiyim ve giyimlerini temin etmenizdir. Müminler! Size bir emanet b rak yorum ki ona s k sar ld kça yolunuzu hiç a rmazs n z. O emanet Allah' n kitab Kur'an'd r. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz! Müslüman müslüman n karde idir, böylece bütün müslümanlar karde tir. Din karde inize ait olan herhangi bir hakka tecavüz helâl de ildir. Me er ki gönül ho lu u ile kendisi vermi olsun. Ashab m! Kendinize de zulmetmeyiniz. Kendinizin de üzerinizde hakk vard r. nsanlar! Cenâb- Hak her hak sahibine hakk n (Kur'an'da) vermi tir. Vârise vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin dö e inde do mu sa ona aittir. Zina eden için mahrumiyet vard r. Babas ndan ba kas na ait soy iddia eden soysuz, yahut efendisinden ba kas na intisaba kalkan nankör, Allah' n gazab na, meleklerin lânetine ve bütün müslümanlar n ilencine u ras n! Cenâb- Hak, bu gibi insanlar n ne tövbelerini ne de adalet ve ahadetlerini kabul eder. nsanlar! Yar n beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? " Allah' n elçili ini ifa ettin, vazifeni yerine getirdin, bize vasiyet ve ö ütte bulundun, diye ahadet ederiz" cevab n verdiler. Bunun üzerine Hz. Muhammed: ahit ol yâ Rab! ahit ol yâ Rab! ahit ol yâ Rab! dedi ( bn Hi âm, II, 350; Do u tan Günümüze Büyük slâm Tarihi, I, ).

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri

Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri Peygamberimizin (sav) Ramazan Ayı nı İhya Edişleri http://yenidunyadergisi.com// 2015 HAZİRAN sayısında yayınlanmıştır Ebû Hüreyre (ra) den Rasûlullâh In (sav) şöyle buyurduğu nakledilmiştir: Kim inanarak

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26

Ümmü Kühhâ. Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül 2009 09:26 Ümmü Kühhâ radıyallahu anhâ hakkında ferâiz âyetleri nâzil olan bir hanım sahâbî... Cahiliye devrinin kötü âdetlerinden birinin ortadan kalkmasını sebeb olan bir bahtiyar... Mirastan, hanım ve kızlara

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

DİNİN DİREĞİ NAMAZ VE MÜSLÜMANIN HAYATINDAKİ YERİ*

DİNİN DİREĞİ NAMAZ VE MÜSLÜMANIN HAYATINDAKİ YERİ* DİNİN DİREĞİ NAMAZ VE MÜSLÜMANIN HAYATINDAKİ YERİ* Allah kâinattaki hiçbir varl bo yere yaratmam, her varl - a bir görev vermi tir. Bu varl klar n hepsinin görevi de do rudan veya dolayl olarak insana

Detaylı

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI

TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI TEVRAT VE İNCİL DE İSLÂM A UYGUN ABDEST, NAMAZ, ORUÇ, HAC, ZEKAT, KURBAN İBÂDETİ VE ÎMAN ESASLARI Halil YAVUZ Emekli müftü ÖNSÖZ Hamd, şânı yüce olan Allah(c.c) a, salât-ü selâm O nun kulu ve Rasûlü Muhammed

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

İbadetin Manası ve Çeşitleri

İbadetin Manası ve Çeşitleri İbadetin Manası ve Çeşitleri Muhammed ibni Abd'il Vehhab (rahimehullah) www.at-tawhid.org 1 İbadetin Aslı Allah a ibadetin aslı; Allah ın emirlerine uymak nehyettiklerinden kaçınmak suretiyle ona itaat

Detaylı

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI

SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI HİCRİ SEYİTGAZİ İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ KONULARI VAAZ EDENİN Ramazan'a Hazırlık,Teravih Namazı Tadil-i Erkan 17 Haziran 2015 Çarşamba 1 Ramazan 1436 2 Ramazan 1436 3 Ramazan 1436 Oruç

Detaylı

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder.

8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. 8. SINIF 4. ÜNİTE İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR 1. Din Ve Din Anlayışı Kazanım :Din ve din anlayışı arasındaki farklılığı ayırt eder. Soru : Din nedir? Din, Allah tarafından gönderilmiştir. Peygamberler

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı

Düzelti Ömer ÇETİNKAYA 1. Baskı, Haziran Baskı:... Ofset Tel: Y0003- ISBN: Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları / Broşür No: Kırk Ayette Kur an Hazırlayan: Prof. Dr. Bünyamin ERUL Tasarım www.sfn.com.tr 0312 472 37 73-73 Din İşleri Yüksek Kurulu nun 31.03.2010 tarih ve 35 sayılı

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir.

Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve iğtisal da, yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül: Bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna taharet-i kübra (büyük temizlik) denir. Böyle bir temizliği

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİNDE ÖNEMLİ RENKLER DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 RENKLER Türk mitolojisinde renklerin sembolik anlamları ilk olarak batılı Türkologların dikkatini çekmiş ve çalışmalarında bu hususa işaret etmişlerdir.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR

BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR BAŞINI BİRAZ DAHA YUKARI KALDIR 1 Aralık 2008 de hilal şeklini almış ay ile Venüs yıldızı birbirlerine o kadar yaklaştılar ki, tam bir Türk Bayrağı görüntüsü oluştu. Ay ve Venüs ün bu hali bana hemen Üsküp

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ*

MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ* MÜMİNLERİN ÖZELLİKLERİ* lgili âyet-i kerimede aç kça ifade olundu u üzere, Cinlerle birlikte insanlar n yarat l sebebi Allah a ibadet etmektir. 1 badetin temeli ise ibadet edileni/mabudu tan y p iman etmektir.

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR? Müslüman olmak. Akıllı olmak. Ergenlik çağına gelmiş olmak. Hür olmak. Nisap miktarı mal yada paraya sahip olmak. Yolcu olmamak. DEVE En az 5 yaşını doldurmuş olmalı.

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Osmangazi Kaymakamlığı HAMİTLER TOKİ MTAL Müdürlüğü Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : HİDAYET KENAR Eğitsel Performans Duanın Allah tan

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

AHLÂK EKSENLİ DİNDARLIK

AHLÂK EKSENLİ DİNDARLIK AHLÂK EKSENLİ DİNDARLIK Ahlâk Dinin Vazgeçilmez Değeridir Ahlâk; insan n iyi veya kötü olarak vas fland r lmas na yol açan manevî nitelikler, huylar ve bunlar n etkisiyle ortaya koydu u iradeli davran

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?*

İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?* Filistin cihadının kilometre taşlarından ve bu topraklarda İslâmi kimliğin korunması yolunda çok yönlü mücadele eden önderlerden olan ve son zamanlarda İsrail e yaptığı direniş ile adından söz ettiren

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193

Müslüman Ahmediye Cemaatinin bugünkü durumunu şöyle özetleyebiliriz: o Şimdiye kadar bu Cemaatin yerleştiği ve merkez kurduğu ülkeler sayısı: 193 Bize ilâhî cemaatlerin kaderi olan bu işkenceler yapıladursun, Müslüman Ahmediye Cemaati İslâmiyet'e hizmet etmeye devam etmektedir. Yeryüzünün dört bucağında bulunan ve sayıları milyonlara ulaşmış olan

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü

YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİ Akdeniz Müftülüğü YETİŞKİNLER DİN EĞİTİMİNİN TANIMI Yetişkinler din eğitimi kavramını tanımlayabilmek için önce yetişkinler eğitimini tanımlayalım. En çok kullanılan ifade ile yaygın

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun...

Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Sorularlarisale.com Berat Kandilimiz Mübarek Olsun... Berat Gecesinin Mahiyeti ve Önemi Yıllık bir program çerçevesinde yürütülen ticari faaliyetler yıl sonunda o program esaslarına göre kontrol) ve teftiş

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN

ALEMLERİN EFENDİSİ NİN (SAV) DİLİYLE KUR AN KUR AN KARANLIKLARDAN AYIDINLIĞA ÇIKARIR Peygamber de (şikayetle): Ya Rabbi! Benim kavmim bu Kur an ı (okumayı ve hükümlerine uymayı bırakıp hatta menedip onu) terkettiler. dedi. (Furkân /30) Elif, Lâm,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MEKKE NİN FETHİ - H8 KUZEY Mekke nin Tarihi: Kendisine peygamberlik görevi verilmiş ve peygamberliğinin de on üç yılını burada geçirmiştir GÜNEY Hz. İbrahim

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Çizgeler 7. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Çift ve Tek Dereceler Çizgeler Çift ve Tek Dereceler Soru 51 kişinin

Detaylı

"Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu."

Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu. "Demiri demirle dövdüler; biri sıcak biri soğuktu, insanı insanla kırdılar; biri aç biri toktu." "Her yıl yapılan 'en iyi buğday' yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmıştı. Çiftçiye bu işin sırrı soruldu.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

TORKIYE'DE MiSYONERLİK

TORKIYE'DE MiSYONERLİK TÜRKIYE DiYANET VAKFI YAYINLARI/200 ( ~--- -------- --- ------------------------- - TORKIYE'DE MiSYONERLİK FAALİYETLERİ ANKARA 1996 YEHOVA ŞAHiTLERİNİN İNANÇ SİSTEMİ NASILDIR? Prof. Dr. Günay TÜMER Yehova

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/08 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatında 31.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (3) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne Bundan önceki iki sirkülerlerimizde;

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

İnsan İlişkilerini ve Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar

İnsan İlişkilerini ve Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar İnsan İlişkilerini ve Toplumsal Yaşamı Düzenleyen Kurallar NEZAKET KURALLARI NELERDİR? TEŞEKKÜR EDERİM Dünyada en çok söylenen kelimenin ` Teşekkür Ederim ` kelimesi olduğunu biliyor musunuz? Artık bugün

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ MUSTAFA YAZICI DEVLET KONSERVATUVARI MÜZĠK BÖLÜMÜ ĠLKÖĞRETĠM VE LĠSE DÜZEYĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1. (1) Bu

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU

ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU ÖLÜMÜNÜN B R NC YILDÖNÜMÜNDE BAHT YAR VAHAPZADE SEMPOZYUMU 16 Mart 2010, Ankara Cemile KINACI * Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Ça da Türk Lehçeleri ve Edebiyatlar Bölümü ile TÜRKSOY'un i birli

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır.

namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli bir uygulama vardır. Türkiye de Diyanet İşleri Başkanlığı nın belirlediği ve uyguladığı imsak vakti, oruca başlama ve sabah ezanın okunması ile Müslümanların sabah namazı kılmaları hususunda şöylesi bir yanlış ve tehlikeli

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı