BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010"

Transkript

1 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010 ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TRC2 Şanlıurfa, Diyarbakır 2010

3 İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu Tel: Faks: Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi Tel: Faks: Yayın içeriğine yönelik sorularınız için TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Tel: Faks: İnternet E-posta Yayın No ISSN Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: * Faks: Haziran 2011 II

4 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel yap s ile ilgili say m ve ara t rmalardan elde etti i bilgileri, ba ta kamu kurum ve kurulu lar ve ara t rmac lar olmak üzere kamuoyunun kullan m na sunmaktad r. Yay nlar, tutarl l k, zamanl l k, effafl k ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kaliteli veri üretimi ve hizmet sunumu ilkelerine göre haz rlanmaktad r. Dünyada ve ülkemizde istatistiki bilgiye duyulan ihtiyac n her geçen gün artmas na paralel olarak, üretilen istatistiklerin iyile tirilmesi, geli tirilmesi, bölgesel istatistiklerin toplanmas, bölgelerin sosyoekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli i Bölgesel statistik Sistemi ne uygun kar la t r labilir istatistiki veri taban olu turulmas amac yla, ülke genelinde statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas ( BBS) tan mlanm, bu kapsamda Kurumumuzun Bölge Te kilatlar n n güçlendirilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi için gereken altyap kurulmu tur. Yerel düzeyde kalk nma projeleri üretildikçe, veriye olan talep de artacakt r. Bu yay nda yer alan bölgesel veriler BBS ye göre s n fland r lm t r. Bölgesel düzeyde ayr nt l verilerin üretilmesi, kay tlara dayal verilerin geli tirilmesine ba l d r. Ulusal kay t sisteminin güncel olarak sürdürülmesi için TÜ K taraf ndan yürütülen faaliyetler devam etmektedir. Bölgesel düzeyde veri talebinin yüksekli i göz önünde bulundurularak haz rlanan bu yay n, de i ik zamanlarda yay nlanan resmi istatistikler bir araya getirilerek, her a amadaki karar al c ve kullan c lara kolayl k ve zaman tasarrufu sa layacakt r. Bu yay n, ayn zamanda bölge yöneticilerinin verdikleri hizmetteki geli meleri ve eksiklikleri tesbit etmek amac yla, üretilen verileri göstergelere dönü türerek karar almada kolayl k sa layacak, BBS ye göre anl urfa ve Diyarbak r illerini kapsayan 2. düzeyde TRC2 bölgesi bilgilerini içermektedir. Ayr ca yay nda, kullan c lar n kar la t rma yapabilmelerini sa lamak üzere TRC21 ( anl urfa) ve TRC22 (Diyarbak r) 3. düzeyde bölge birimleri olan illerin göstergelerine de yer verilmektedir. Yay n n tüm kullan c lara kolayl k sa lamas n ve faydal olmas n dilerim. A. Ömer TOPRAK Ba kan V. A. Ömer TOPRAK Başkan V. III

5 İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Önsöz çindekiler Simge ve K saltmalar Aç klama statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) Genel Bilgiler III V VI VII VIII IX 1. Temel Göstergeler 1 2. Nüfus ve Sosyal Yap 29 Nüfus E ilimleri ve Demografi 35 Sa l k 48 E itim 50 Kültür 55 Adalet 59 Seçim 63 Çevre 65 gücü 68 Gelir Da l m 71 Tüketim Harcamalar Ekonomik Yap 73 Milli Gelir 78 D Ticaret 79 Fiyat ve Endeksler 81 statistikleri 82 Enerji 84 n aat 85 Ula t rma 87 Tar m 90 Turizm 99 Ek 1. Veri Kaynaklar lgili Bilgilere Ula mak çin 101 V

6 Simge ve Kısaltmalar Simge ve K saltmalar... Bilgi elde edilememi tir - Bilgi yoktur 0 Kullan lan birimin yar s ndan azd r TL YTL Türk Liras Yeni Türk Liras $ ABD Dolar BBS TÜ K TÜFE GSKD 2008/' /'09 % 20'lik gelir grubu ISIC, Rev.3 CPA Not. statistiki Bölge Birimleri S n fland rmas Türkiye statistik Kurumu Tüketici Fiyatlar Endeksi Gayrisafi Katma De er 2008'de ba layan ve 2009'da biten sezon y l 2008'de ba layan ve 2009'da biten e itim ö retim y l Toplam hane gelirlerinin küçükten büyü e do ru s ralanarak, hanehalk say lar n n 5 e it parçaya bölünmek suretiyle gelir gruplar n n olu turulmas Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi S n flamas Faaliyetlere Göre Ürünlerin statistiki S n flamas Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolay toplam vermeyebilir VI

7 Açıklama AÇIKLAMA 1. Giri Bölgesel düzeyde kullan c talebi dikkate al narak seçilen belirli de i ken ve göstergelerden olu an bu yay n kullan c lar n bölgesel veriye daha kolay ula abilmesi amac yla haz rlanm t r. Ayr ca grafiklerle verinin daha kolay anla labilmesi amaçlanm t r. 2. Kapsam Yay n, 2000 y l ndan ba layarak mevcut en son y l verilerini içermekte, TRC2 2. düzey bölgesi ( anl urfa, Diyarbak r) ile TRC21 ( anl urfa) ve TRC22 (Diyarbak r) 3. düzey illerinin yan nda, BBS 2. düzey (26 Bölge), BBS 3. düzey (81 il) göstergelerini kapsamaktad r. 3. Veri Kaynaklar Yay nda sunulan verilerin önemli bir k sm Türkiye statistik Kurumunun çal malar ya da ilgili kurumlarla yap lan i birli i ile elde edilmi tir. Bir bölümü ise ilgili kurumlar n yay nlar ndan oldu u gibi al nm t r. Yay n n ilk k sm nda bu verilerden yararlan larak göstergeler hesaplanm t r. Bu yay nda yer alan verilerin son güncelleme tarihi 21/03/2010 dur. 4. S n flamalar statistiki Bölge Birimleri S n flamas Bölgesel istatistiklerin toplanmas, geli tirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birli i Bölgesel statistik Sistemine uygun, kar la t r labilir istatistiki veri taban olu turulmas amac yla ülke çap nda statistiki Bölge Birimleri S n flamas tan mlanm t r. statistiki Bölge Birimleri S n flamas nda iller 3. düzey olarak tan mlanm ; ekonomik, sosyal ve co rafi yönden benzerlik gösteren kom u iller ise bölgesel kalk nma planlar ve nüfus büyüklükleri de dikkate al narak 1. düzey ve 2. düzey olarak grupland r lmak suretiyle hiyerar ik statistiki Bölge Birimleri S n flamas yap lm t r. Buna göre: 1. düzey: 2. Düzey Bölge Birimlerinin grupland r lmas sonucu tan mlanm olup, 12 adettir. 2. düzey: 3. düzeydeki kom u illerin grupland r lmas sonucu tan mlanm olup, 26 adettir. 3. düzey: l düzeyinde 81 adet statistiki Bölge Birimi yer almaktad r. Her il bir statistiki Bölge Birimini tan mlamaktad r. S n flamaya ili kin ayr nt l bilgi statistiki Bölge Birimleri S n flamas tablosunda verilmektedir. VII

8 Açıklama statistiki Bölge Birimleri S n flamas ( BBS) 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey TR1 stanbul TR10 stanbul TR100 stanbul (Zonguldak, TR811 Zonguldak (Tekirda, TR211 Tekirda TR81 Karabük, TR812 Karabük TR21 Edirne, TR212 Edirne Bart n) TR813 Bart n TR2 Bat K rklareli ) TR213 K rklareli (Kastamonu, TR821 Kastamonu Marmara ( Bal kesir, TR221 Bal kesir Bat TR82 Çank r, TR822 Çank r TR22 TR8 Çanakkale ) TR222 Çanakkale Karadeniz Sinop) TR823 Sinop TR31 ( zmir) TR310 zmir (Samsun, TR831 Samsun (Ayd n, TR321 Ayd n Tokat, TR832 Tokat TR32 Denizli, TR322 Denizli TR83 Çorum, TR833 Çorum Mu la) TR323 Mu la Amasya) TR834 Amasya TR3 Ege (Manisa, TR331 Manisa (Trabzon TR901 Trabzon Afyonkarahisar, TR332 Afyonkarahisar Ordu, TR902 Ordu TR33 Kütahya, TR333 Kütahya Do u Giresun, TR903 Giresun U ak) TR334 U ak TR9 Karadeniz TR90 Rize, TR904 Rize (Bursa, TR411 Bursa Artvin, TR905 Artvin TR41 Eski ehir, TR412 Eski ehir Gümü hane) TR906 Gümü hane Bilecik ) TR413 Bilecik (Erzurum, TRA11 Erzurum Do u ( Kocaeli, TR421 Kocaeli TRA1 Erzincan, TRA12 Erzincan TR4 Marmara Sakarya, TR422 Sakarya Bayburt ) TRA13 Bayburt TR42 Düzce TR423 Düzce TRA Kuzeydo u (A r, TRA21 A r Bolu, TR424 Bolu Anadolu Kars, TRA22 Kars Yalova ) TR425 Yalova TRA2 I d r, TRA23 I d r Bat TR51 ( Ankara) TR510 Ankara Ardahan ) TRA24 Ardahan TR5 Anadolu ( Konya, TR521 Konya (Malatya, TRB11 Malatya TR52 Karaman) TR522 Karaman Elaz, TRB12 Elaz TRB1 ( Antalya, TR611 Antalya Bingöl, TRB13 Bingöl TR61 Isparta, TR612 Isparta Ortado u TRB Tunceli ) TRB14 Tunceli Burdur) TR613 Burdur Anadolu (Van, TRB21 Van TR62 (Adana, TR621 Adana Mu, TRB22 Mu TR6 Akdeniz Mersin) TR622 Mersin TRB2 Bitlis, TRB23 Bitlis TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari ) TRB24 Hakkari Kahramanmara TR632 Kahramanmara (Gaziantep, TRC11 Gaziantep Osmaniye) TR633 Osmaniye TRC1 Ad yaman, TRC12 Ad yaman TR71 (K r kkale, TR711 K r kkale Kilis ) TRC13 Kilis Aksaray, TR712 Aksaray ( anl urfa, TRC21 anl urfa Ni de, TR713 Ni de TRC2 TRC Güneydo u Diyarbak r ) TRC22 Diyarbak r Orta Nev ehir, TR714 Nev ehir Anadolu (Mardin, TRC31 Mardin TR7 Anadolu K r ehir) TR715 K r ehir Batman, TRC32 Batman TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri TRC3 rnak, TRC33 rnak Sivas, TR722 Sivas Siirt) TRC34 Siirt Yozgat) TR723 Yozgat Top VIII

9 Genel Bilgiler GENEL B LG LER Güneydo u Anadolu Bölgesinde yer alan anl urfa Bölgesi ( anl urfa ve Diyarbak r), ,48 km 2 lik yüzölçümü ile Türkiye yüzölçümünün % 4,4 üne denk gelmektedir. Bölge 2 ilden olu maktad r: bunlardan biri anl urfa ili, di eri ise Diyarbak r ilidir. Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (2010 Nüfus Say m ) verilerine göre bölgenin kilometrekareye 94 ki i olan nüfus yo unlu u, 96 olan ülke nüfus yo unlu unun alt ndad r. Bölge illerinden anl urfa n n nüfus yo unlu u 89 ile bölge de eri olan 94 ün alt nda iken, Diyarbak r ili 102 ile bölge rakam n n üstünde kalm t r. Bölgenin 2010 y l y ll k nüfus art oran 20,12 dir. Güneydo u Anadolu, Akdeniz iklimi ile kara ikliminin iç içe bulundu u bir bölgedir. Oldukça uzun geçen yazlar s cak ve kurak, k lar ise so uk ve ya l d r. Gece ile gündüz aras nda oldukça büyük s cakl k farklar vard r y l nda bölge nüfusunun % ya n alt ndad r ya aras nüfus toplam nüfusun % 36 s n, 65 ya üstü nüfus toplam nüfusun % 4 ünü olu turmaktad r y l nda ehir nüfus oran % 63 dür. Nüfusun ki isi ehirlerde ya arken, ki isi belde ve köylerde ya amaktad r y l nda istihdam edilenlerin % 54,7 si hizmetler, % 28,0 i tar m ve % 17,2 si sanayi sektöründe çal maktad r. Bölgenin i sizlik oran yine ayn y l için % 13,1, i gücüne kat lma oran % 33,5, tar m d i sizlik oran % 14,5 ve istihdam oran % 29,1 dir. Bölgenin belli ba l tar m ürünleri tah l, bu day, arpa, kuru baklagil, pamuk ve üzümdür. Hayvansal ürünler ise, deri, süt ve yumurtad r. ANLIURFA Tarihçe anl urfa tarihinin Paleolotik ça a kadar uzand tespit edilmi tir. Kaz larda Neolitik ça, Kalkolitik ça ve lk Tunç ça na ait çok say da de erli eserler ele geçirilmi tir. Bölge, Arami, Part, Roma, Bizans, Arap, Selçuklu, Selahattin Eyyubi, Mo ol, Memlük ve Osmanl hâkimiyetinde kalm t r y l nda ngilizler ve Frans zlar n i galine u rayan anl urfa, 11 Nisan 1920 de bu i galden kurtar lm ve 1924 y l nda il durumuna getirilmi tir. Kurtulu Sava nda dü mana kar verilen üstün mücadele nedeniyle; tarihinde ç kart lan Say l Yasa ile ismi, anl urfa olarak de i tirilmi tir. IX

10 Genel Bilgiler Co rafi Durum anl urfa do uda Mardin, bat da Gaziantep, kuzeybat da Ad yaman, kuzeydo uda Diyarbak r ile çevrilidir. l'in güneyinde Türkiye - Suriye s n r uzan r. Yüzölçümü ,6 km² olup genelde bir ova görünümündeki il merkezinin rak m 518 m'dir. anl urfa ili, konum itibar yla Arap Platformu'nun kuzey bölümleri ile Güneydo u Toroslar n orta k sm n n güney etekleri üzerinde yer almaktad r. lin kuzeyinde bulunan da lar n yükseklikleri dü üktür. Da lar aras nda geni ovalar yer al r. lin en önemli akarsuyu F rat Irma 'd r. anl urfa kenti içinde göl olarak nitelendirilen Halil Ür - Rahman ve Aynzeliha olmak üzere iki göl mevcuttur. Ayr ca GAP Projesi ile yapay olarak olu turulan Atatürk Baraj Gölü Türkiye'nin en büyük gölü olup, il s n rlar içinde bulunmaktad r. anl urfa ili, genel olarak plato görünümünde olup ba l ca ovalar unlard r: Harran, Suruç, Viran ehir, Hilvan, Ceylanp nar, Bozova ve Siverek ovalar d r. anl urfa kara iklim özelli i gösterir. Yazlar çok kurak ve s cak, k lar bol ya l, nisbeten l man geçmektedir. Deniz etkisinden uzak bir bölgede bulunmaktad r. Bu özellik s cakl k ve ya bak m ndan kendisini göstermektedir. anl urfa tabii bitki örtüsü bak m ndan oldukça fakirdir. Çünkü yaz s cakl ve kurakl, tabii bitki örtüsünün geli imini engellemektedir. Tabii bitki örtüsü genellikle steptir. A aç topluluklar genellikle akarsu boylar nda görülür (kavak, sö üt vb.). Ayr ca Karacada, Siverek ve Halfeti civarlar nda yer yer me e, al ç, palamut gibi a aç topluluklar na rastlan r. Tektek Da lar nda ise geni bir alanda yabani f st k a açlar yer al r. Bunlar zamanla a lanarak üretime kazand r lm t r. Step kalkt ktan sonra bir çöl manzaras ile kar la l r. anl urfa'n n sulama yap lan alanlar nda ve de i ik bölümlerinde, özellikle F rat nehri havzas nda erozyonu önlemek için a açland rma çal malar na h z verilmi tir. dari ve Sosyo - Ekonomik Durum anl urfa ilinin nüfusu, 2010 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre ki idir. Nüfusun ki isi ehirlerde ya arken, ki isi belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 56, köyde ya ayanlar n oran % 44 tür. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu , ilin nüfus yo unlu u ise km² ba na 89 ki idir. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Merkez, Siverek ve Viran ehir dir. Yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi ise Siverek tir. Nüfus ve yüzölçümü bak m ndan en küçük ilçe ise Halfeti dir. anl urfa daki ilçe say s 11, belediye say s 26 ve köy say s ise dir. H zl nüfus art ve k rsal alandan kentsel alanlara olan göç nedeniyle il merkezi ve ilçelerde yeni okullara ihtiyaç bulunmaktad r. anl urfa da kurulan ilk yüksek ö retim birimi anl urfa Meslek Yüksekokulu dur (1976). Sonra Dicle Üniversitesine ba l Ziraat Fakültesi (1978), Mühendislik Fakültesi n aat Bölümü (1984) ve Gaziantep Üniversitesine ba l lahiyat Fakültesi (1988) kurulmu tur. Daha sonra 1992 y l nda Harran Üniversitesi kurulmu ve daha önce var olan okullar bu kanuna göre Harran Üniversitesine ba lanm t r. ehirle me oran, ki i ba na gayri safi yurtiçi has la, sanayi i kolunda çal anlar n toplam istihdama oran bak m ndan Türkiye ortalamalar n n alt ndad r. Y ll k nüfus art h z ve tar m kolunda çal anlar n toplam istihdama oran ise Türkiye ortalamalar n n üstündedir. anl urfa n n en önemli özelliklerinden biri dünyan n en büyük bütünle mi bölgesel kalk nma projelerinden biri olan GAP n merkezinde yer almas d r. anl urfa, bu projenin hayata geçmesiyle birlikte X

11 Genel Bilgiler önemli geli melere sahne olmaktad r. GAP projesinin k smen devreye girmesi ile birlikte özellikle 1995 y l ndan sonra anl urfa da sanayi tar m ürünlerine dayal olarak h zla geli meye ba lam t r. anl urfa'n n ekonomik yap s a rl kl olarak tar m sektörüne dayanmaktad r. l, bu day, arpa, antepf st, k rm z mercimek, nohut, ya üzüm ve susam üretiminde önemli bir yere sahiptir. GAP ile birlikte sulu tar m n yayg nla mas sonucu pamuk üretiminde büyük art lar olmu tur. Son y llarda serac l k ve örtü alt tar mda da önemli geli meler sa lanm t r. Hayvanc l k alan nda küçükba hayvanc l k ön plandad r. Büyükba hayvanc l k beklenen düzeyde olmasa da her geçen gün geli mektedir. Ar c l n geli tirilmesi ve yayg nla t r lmas için çal malar devam etmektedir. Atatürk Baraj ve F rat Nehri ise bal kç l k konusunda önemli bir potansiyel ta maktad r. Bu bölgemizde, modern bal kç l k tesislerinde az da olsa bal k üretimi yap lmaktad r. l ekonomisi aç s ndan önemli olan bir di er husus da, Akçakale S n r Kap s d r. D YARBAKIR Tarihçe Diyarbak r tarihinin, önceleri M.Ö y l na kadar uzand bilinirken, son zamanlarda Çayönü kaz lar ile yap lan ara t rmalar sonucunda uygarl k geçmi inin M.Ö y llar na kadar uzand belirlenmi tir. Diyarbak r ve çevresinde Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlar, Medler, Persler, Büyük skender, Romal lar, Bizansl lar, Araplar, Selçuklular ve Osmanl lar hüküm sürmü tür. Co rafi Durum Do uda Batman, güneyde anl urfa ve Mardin, kuzeyde Elaz ve Bingöl, bat da Malatya ve Ad yaman, kuzeydo uda Mu illeriyle s n rl olan Diyarbak r n yüzölçümü ,88 km² dir. Diyarbak r ilinde yüzey ekilleri oldukça sadedir. Çevresi yüksekliklerle ku at lm t r. Ortas çukur bir havza durumundad r. Diyarbak r havzas denen bu çukur alan n eksenini bat -do u do rultulu geni Dicle Vadisi olu turur. Kuzeyden Güneydo u Toroslar yay ile ku at lm t r. Bu da lar Do u Anadolu Bölgesi'yle Güneydo u Anadolu'yu birbirinden ay r r. Diyarbak r havzas n n güneybat s nda ise Karacada kütlesi yükselir. Yüksekli i, en yüksek noktas olan Kolubaba doru unda metreyi bulur. lin en önemli akarsuyu Dicle'dir. Elaz ili s n rlar içinden ç kan bu akarsu, hemen sonra Diyarbak r topraklar na girer. Diyarbak r ili s n rlar içinde önemli göl yoktur. Diyarbak r'da sert bir kara iklimi egemendir. Yazlar çok s cak geçer. Ama, k so uklar çevresindeki iller kadar iddetli de ildir. Bunun ba l ca nedeni, Güneydo u Toroslar yay n n kuzeyden gelen so uk rüzgarlar kesmesidir. Kuzeydeki da lar n eteklerine do ru gidildikçe ya lar da artar. Son y llarda yap lan barajlar n olu turdu u yapay göller (Karakaya, Atatürk, Batman, Silvan Barajlar ) geni buharla ma yüzeyleri olu turmaktad r. Do al bitki örtüsünü, genellikle otsu bitkilerin a r bast bozk r bitkileri olu turur. Bunlar ilkbaharda k sa bir süre içinde ye erip çiçeklenir, ama ya lar n kesilmesiyle yaz ba nda kururlar. Çevredeki da lar, yer yer me e ormanlar yla kapl d r. Orman bak m ndan çok yoksul olan Karacada ' n Diyarbak r ili içindeki kesimlerinde yer yer me e topluluklar na rastlan r. Ama ormanlar, ilin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmaz. XI

12 Genel Bilgiler dari ve Sosyo - Ekonomik Durum Diyarbak r ilinin nüfusu, 2010 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre ki idir. Nüfusun ki isi ehirlerde ya arken, ki isi belde ve köylerde ya amaktad r. ehirde ya ayanlar n oran % 71, köyde ya ayanlar n oran % 29 dur. Yine ayn nüfus say m sonucuna göre, il merkezi nüfusu , ilin nüfus yo unlu u ise km² ba na 102 ki idir. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Ba lar, Kayap nar ve Yeni ehir dir. Nüfus bak m ndan en küçük ilçe Çüngü, yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçe Merkez, en küçük ilçe ise Kocaköy dür. Diyarbak r daki ilçe say s 17, belediye say s 29 ve köy say s ise 809 dur. 18 Aral k 1966 tarihinde Ankara T p Fakültesi bünyesinde ö retime aç lan Diyarbak r T p Fakültesi ile tarihinde Diyarbak r'da kurulan Fen Bilimleri Fakültesi, bugünkü Dicle Üniversitesinin olu mas nda temel te kil etmistir. Önceleri Diyarbak r Üniversitesi olarak faaliyet gösteren Üniversitenin ad, tarihinde Dicle Üniversitesi olarak de i tirilmi tir. ehirle me oran, ki i ba na gayri safi yurtiçi has la, sanayi i kolunda çal anlar n toplam istihdama oran bak m ndan Türkiye ortalamalar n n alt ndad r. Y ll k nüfus art h z ve tar m kolunda çal anlar n toplam istihdama oran ise Türkiye ortalamalar n n üstündedir. Diyarbak r ili ekonomisi tar m ve hayvanc l k a rl kl olmak üzere küçük çapl sanayi, turizm ve ticarete dayanmaktad r. lde ekilen belli ba l tar m ürünlerimiz bu day, arpa, pamuk ve k rm z mercimektir. Son y llarda sulu tar ma geçi çal malar n n h zlanmas yla pamuk ekimi a rl k kazanmaya ba lam t r. Bunun sonucu olarak 60 civar nda kütlü pamuk i leme tesisi, 10 civar ndada pamuk ya üretim tesisleri faaliyete geçmi tir. lde üretilen Golda türü pamuk Türkiye nin en iyi pamu udur. Son y llarda sulu tar ma geçi te ya anan geli meler sonucu tar ma dayal sanayide hareketlilik ya anm t r. GAP çerçevesi içinde in a edilen ve edilmekte olan Karakaya, Devegeçidi, Kral K z, Dicle gibi barajlar n önemli bir bölümü Diyarbak r çevresindedir. Hidroelektrik enerji yan nda baraj ve göletlerden elde edilen su, tar msal alanlarda yeni olanaklar sa lamaktad r. l, mermer merkezi olma yolundad r. Üretilen mermerin büyük k sm ihraç edilmektedir. XII

13 Temel Göstergeler Sayfa Açıklama Sayfa 2 Açıklama Grafik 2 Grafik 1.1 ehir-köy nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı, ehir-köy Nüfus yo unlu u, nüfusunun 2010 toplam nüfus içindeki oranı, Nüfus Toplam yo unlu u, ya ba ımlılık 2010 oranı, Toplam Yıllık nüfus ya ba ımlılık artı hızı, oranı, Yıllık Ö retmen nüfus artı ba ına hızı, dü en 2010 ö renci sayısı (ilkö retim), 2010/ Ö retmen Yüz bin ki i ba ına ba ına dü en dü en ö renci hastane sayısı yatak (ilkö retim), sayısı, / Yüz Belediyelerde bin ki i ba ına ki i dü en ba ına hastane temin edilen yatak günlük sayısı, 2007 su miktarı, Belediyelerde Ki i ba ına toplam ki i ba ına elektrik temin tüketimi, edilen günlük 2009 su miktarı, Ki i Ki i ba ına toplam gayrisafi elektrik katma tüketimi, de er, Ki i gücü ba ına göstergeleri, gayrisafi katma 2010de er, gücü Çalı an göstergeleri, sayılarının Türkiye 2010 toplamı içindeki payı, Çalı an Maa sayılarının ve ücretlerin Türkiye toplamı içindeki payı, payı, Maa Ki i ve ba ına ücretlerin bitkisel Türkiye üretim toplamı de eri, içindeki 2009 payı, Ki i Ki i ba ına bitkisel canlı hayvanlar üretim de eri, de erleri, Ki i Ki i ba ına canlı dı hayvanlar ticaret, 2009 de erleri, Ki i TÜFE ba ına - Bir dı önceki ticaret, yılın 2009 aynı ayına göre de i im oranı (%), TÜFE - Bir önceki yılın aynı ayına göre de i im oranı (%), Tablo Tablo 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları, BBS BBS ikinci üçüncü düzey düzey (26 bölge) (81 il) gösterge ve sıralamaları, BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve sıralamaları,

14 Temel Göstergeler 1. TEMEL GÖSTERGELER Bu bölümde bölgedeki geli melere ait temel göstergeler BBS 2. düzey (26 bölge) ve BBS 3. düzey (81 il) ayr m nda verilmi tir. Ki i ba na göstergeler hesaplan rken her bir düzey için ilgili y la ait Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) sonuçlar kullan lm t r. Tan m ve Kavramlar Nüfus art h z : Birbirini izleyen iki say m n kesin sonuçlar na dayan larak, do al art ba nt s n n yard m ile hesaplanmaktad r. Do al art ba nt s n n gösterimi öyledir: P n =P o.e rn Bu ba nt daki terimlerden: P n : ki ard l say mdan ikincisini, P o : ki ard l say mdan birincisini, e : (sabit say ), n : ki say m aras nda bulunan zaman birimi say s n, r : ki say m aras nda, zaman birimi içerisindeki nüfus art h z n göstermektedir. Nüfus yo unlu u: Bir kilometrekareye dü en nüfustur. Nüfus yo unlu u hesaplan rken göl hariç yüzölçümü verileri kullan lm t r. ehir nüfusu: l ve ilçe merkezleri belediye s n rlar içindeki nüfustur. Köy nüfusu: Belde ve köylerdeki nüfustur. Ya : Ki inin bitirmi (tamamlam ) oldu u ya t r. Cinsiyet oran : Her 100 kad n için erkek say s d r. Net göç: Belirli bir alan n ald göç ile verdi i göç aras ndaki farkt r. Belirli bir alan n ald göç verdi inden fazla ise net göç pozitif, verdi i göç ald göçten fazla ise göç negatiftir. Net göç h z : Göç edebilecek her bin ki i için net göç say s d r. Toplam ya ba ml l k oran : ya grubundaki her 100 ki i için 0-14 ve 65 ve daha yukar ya gruplar ndaki ki i say s d r. (0-14 ya taki nüfus)+(65 ve daha yukar ya grubundaki nüfus) Ba ml l k Oran = * 100 (15-64) ya taki nüfus 2

15 Temel Göstergeler gücüne kat lma oran : gücünün kurumsal olmayan çal ma ça ndaki nüfus içindeki oran d r. sizlik oran : gücündeki her 100 ki i içinde i siz olanlar n n say s d r. Bir ba ka deyi le, i siz hanehalk nüfusunun i gücüne oran d r. hracat: Bir ülkede yerle ik ki i ve kurumlar n di er ülkelere mal satmas d r. thalat: Bir ülkede yerle ik ki i ve kurumlar n di er ülkelerden mal sat n almas d r. Bölgesel ki i ba na gayrisafi katma de er: Bölgesel gayrisafi katma de erin y l ortas bölge nüfusuna bölünmesi ile elde edilen de erdir. Yerel Birim: Co rafi olarak tan mlanan bir yerdeki mal ve hizmetlere ili kin faaliyetleri ya da bunlar n bir k sm n yürüten bir giri im ya da giri imin bir parças d r. Yerel birim giri imin; merkez, büro, ma aza, büfe, fabrika, atölye, maden oca, antiye, otel, lokanta, kafe, okul, hastane, depo gibi adresi co rafi olarak tan mlanabilen bir yerdeki yerle ik olan bölümüdür. Bu yerde ekonomik faaliyet tek ve ayn giri im için bir ya da daha çok ki inin tam gün ya da k smi olarak çal mas yla yürütülür. Giri im merkezinin bulundu u yer de bir yerel birimdir. Çal anlar say s : Ücretle çal anlar n y ll k ortalama say s na i sahibi ve ortaklarla, ücretsiz çal an aile fertlerinin ve ç raklar n y ll k ortalama say s n n eklenmesi ile bulunur. Maa ve ücretler: Hesap dönemi boyunca yap lan i kar l nda, bordroda say lan (evde çal anlar dahil) bütün ki ilere ödenebilir ayni veya nakdi toplam kar l klar olarak tan mlan r. Trafik kazas : Karayolu üzerinde hareket halinde olan bir veya birden fazla arac n kar t ölüm, yaralanma ve zararla sonuçlanm olan olayd r. Belediyelerde ki i ba na temin edilen günlük su miktar : Belediyeler taraf ndan içme ve kullanma suyu ebekesi ile da t lmak üzere temin edilen günlük ortalama su miktar n n, içme ve kullanma suyu ebekesine ba l nüfusa oran d r. lkö retim: 1997/ 98 ö retim y l ndan önce ilkokullarda 5 y ll k zorunlu e itim uygulanmakta, 6-10 ya grubundaki çocuklar kapsamaktad r tarihinde ç kan 4306 say l yasa ile 1997/ 98 ö retim y l ndan itibaren 8 y ll k kesintisiz zorunlu ilkö retime geçilmi tir. Bu okullar bitirenlere ilkö retim diplomas verilmektedir. lkö retim 6-13 ya grubundaki çocuklar n e itimini kapsamaktad r. Halk kütüphaneleri: Kad n, erkek, her ya ta, her düzeyde ve her meslekten okuyucunun çe itli konularda haz rlanm eserlerden ücretsiz ve serbestçe yararlanmas n sa layan, hizmet verdikleri bölgenin kültürel, sosyal ve teknik alanda kalk nmas na yard mc kaynak olu turan kurumlard r.

16 Temel Göstergeler

17 Temel Göstergeler

18 Temel Göstergeler

19 Temel Göstergeler

20 Temel Göstergeler

21 Temel Göstergeler

22 Temel Göstergeler 10

23 Temel Göstergeler 11

24 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (%) S ra S ra S ra Binde S ra S ra 76, ,9-15,9-101,0 - TR10 stanbul 99, , , ,8 14 TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 67, ,5 25 6, ,9 6 TR22 Bal kesir, Çanakkale 58, , , ,9 6 TR31 zmir 91, , , ,1 11 TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 57, , , ,9 13 TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak 63, , , ,0 3 TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 88, , , ,1 11 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 80, , , ,7 15 TR51 Ankara 97, , ,7 3 99,4 20 TR52 Konya, Karaman 73, ,1 9 9, ,9 26 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 69, , , ,2 2 TR62 Adana, Mersin 83, ,5 15 8, ,1 22 TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 57, ,1 7 15, ,1 5 TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir 62, ,5 12-5, ,2 24 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 75, , , ,9 9 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n 51, ,4 21 8, ,1 18 TR82 Kastamonu, Çank r, Sinop 55, ,5 8-4, ,3 23 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 64, ,7 14 0, ,4 20 TR90 ehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oran 2010 Nüfus yo unlu u 2010 Toplam ya ba ml l k oran 2010 Y ll k nüfus art h z 2010 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane 56, ,3 13-4, ,2 24 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 61, ,8 6 5, ,7 8 TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan 46, ,4 4-1, ,2 1 TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 65, ,9 10-0, ,6 19 TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 48, ,1 2 5, ,8 4 TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis 80, ,3 5 21, , , ,5 3 20, ,3 17 TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 63, ,5 1 8, ,2 10 Not. 1. Nüfus yo unlu u için göl hariç alanlar kullan lm t r /12/2010 tarihi itibariyle Adrese Dayal Nüfus Kay t Sisteminden elde edilmi tir. 3. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT)'nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r. Cinsiyet oran

25 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (devam) Binde S ra S ra S ra S ra TR10 stanbul 7, TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 7, TR22 Bal kesir, Çanakkale 1, TR31 zmir 2, TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 1, TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak -5, TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 5, TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 5, TR51 Ankara 10, TR52 Konya, Karaman -4, TR61 Antalya, Isparta, Burdur 8, TR62 Adana, Mersin -1, TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye -3, TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir -13, TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat -5, TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n -8, TR82 Kastamonu, Çank r, Sinop -9, TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya -12, TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane -9, TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt -10, TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan -16, TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli -7, TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari -10, TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis -1, , TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt -5, Kaynak: (1) Milli E itim Bakanl (2) Sa l k Bakanl (3) Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü Net göç h z lkö retimde ö retmen ba na ö renci say s (1) Yüz bin ki i ba na hastane yatak say s (2) 2007 Bin ki i ba na halk kütüphanelerinden yararlanma say s (3)

26 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (devam) (litre/ ki i-gün) S ra (kwh) S ra S ra S ra TR10 stanbul TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli TR22 Bal kesir, Çanakkale TR31 zmir TR32 Ayd n, Denizli, Mu la TR33 Belediyelerde ki i ba na temin edilen günlük su miktar 2008 Ki i ba na toplam elektrik tüketimi (4) Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik Bin ki i ba na otomobil say s (5) 2010 Bir milyon nüfusta trafik kaza say s (6) 2008 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova TR51 Ankara TR52 Konya, Karaman TR61 Antalya, Isparta, Burdur TR62 Adana, Mersin TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n TR82 Kastamonu, Çank r, Sinop TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt Kaynak: (4) TEDA, Türkiye Elektrik Da t m ve Tüketim statistikleri (5) Emniyet Genel Müdürlü ü (6) Emniyet Genel Müdürlü ü, Jandarma Genel Komutanl 14

27 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve sıralamaları (devam) Ki i ba ına gayrisafi katma de er 2008 sizlik oranı 2010 gücüne katılma oranı 2010 ($) Sıra (%) Sıra (%) Sıra ,9-48,8 - TR10 stanbul ,3 4 47,8 17 TR21 Tekirda, Edirne, Kırklareli , ,6 5 TR22 Balıkesir, Çanakkale , ,3 15 TR31 zmir ,1 3 50,1 13 TR32 Aydın, Denizli, Mu la , ,8 4 TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak , ,2 16 TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik , ,1 19 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ,0 8 50,3 12 TR51 Ankara ,1 9 46,7 20 TR52 Konya, Karaman , ,5 9 TR61 Antalya, Isparta, Burdur , ,6 2 TR62 Adana, Mersin ,7 2 52,9 6 TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye ,6 6 49,3 14 TR71 Kırıkkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, Kır ehir , ,3 21 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat ,7 5 44,2 23 TR81 Zonguldak, Karabük, Bartın , ,2 8 TR82 Kastamonu, Çankırı, Sinop , ,3 3 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya , ,6 11 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane , ,2 1 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt , ,8 7 TRA2 A rı, Kars, I dır, Ardahan , ,9 10 TRB1 Malatya, Elazı, Bingöl, Tunceli , ,4 18 TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari ,0 1 43,9 24 TRC1 Gaziantep, Adıyaman, Kilis ,1 9 44,8 22 TRC2 anlıurfa, Diyarbakır ,1 7 33,5 26 TRC3 Mardin, Batman, ırnak, Siirt , ,

28 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (devam) Sanayi ve hizmetler sektörü göstergeleri, 2008 Yerel birim say lar n n Türkiye toplam içindeki pay Çal an say lar n n Türkiye toplam içindeki pay Maa ve ücretlerin Türkiye toplam içindeki pay Maddi mallara ili kin brüt yat r mlar n Türkiye toplam içindeki pay (%) S ra (%) S ra (%) S ra (%) S ra 100,0-100,0-100,0-100,0 - TR10 stanbul 23,7 1 31,1 1 38,8 1 35,2 1 TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli 2,3 18 2,5 12 2,3 10 2,5 8 TR22 Bal kesir, Çanakkale 2,6 16 1,7 17 1,2 18 1,6 13 TR31 zmir 6,5 3 6,3 3 6,5 4 5,0 5 TR32 Ayd n, Denizli, Mu la 4,9 5 4,0 7 2,8 8 2,1 10 TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak 4,0 9 3,2 9 2,6 9 2,1 10 TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik 5,0 4 6,3 3 7,0 3 6,9 4 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova 4,2 8 5,1 5 6,5 4 9,1 3 TR51 Ankara 6,9 2 8,7 2 10,4 2 13,8 2 TR52 Konya, Karaman 3,0 13 2,6 10 1,6 13 1,4 14 TR61 Antalya, Isparta, Burdur 4,5 7 4,1 6 2,9 6 3,6 6 TR62 Adana, Mersin 4,6 6 3,7 8 2,9 6 3,1 7 TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye 3,2 12 2,4 13 1,7 12 2,4 9 TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir 1,8 19 1,2 20 1,0 19 1,0 18 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat 2,7 15 2,6 10 1,9 11 1,4 14 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n 1,3 22 1,2 20 1,4 15 1,2 16 TR82 Kastamonu, Çank r, Sinop 0,9 24 0,6 25 0,4 24 0,4 24 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya 3,4 10 2,4 13 1,4 15 1,2 16 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane 3,3 11 2,3 15 1,5 14 1,0 18 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,9 25 0,7 24 0,5 23 0,4 24 TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan 0,8 26 0,5 26 0,3 26 0,2 26 TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli 1,7 20 1,3 19 0,9 21 0,6 22 TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari 1,4 21 0,8 22 0,4 24 0,7 21 TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis 2,8 14 2,2 16 1,3 17 1,8 12 2,5 17 1,7 17 1,0 19 0,5 23 TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt 1,2 23 0,8 22 0,6 22 0,

29 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (devam) Ki i ba na bitkisel üretim de eri 2009 Ki i ba na canl hayvanlar de eri 2009 Ki i ba na hayvansal ürünler de eri 2009 (YTL) S ra (YTL) S ra (YTL) S ra TR10 stanbul TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli TR22 Bal kesir, Çanakkale TR31 zmir TR32 Ayd n, Denizli, Mu la TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova TR51 Ankara TR52 Konya, Karaman TR61 Antalya, Isparta, Burdur TR62 Adana, Mersin TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n TR82 Kastamonu, Çank r, Sinop TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt

30 Temel Göstergeler 1.1 BBS ikinci düzey (26 bölge) gösterge ve s ralamalar (devam) Ki i ba na ithalat (7) 2009 Ki i ba na ihracat (7) 2009 TÜFE - Bir önceki y l n ayn ay na göre de i im oran (Aral k 2010/Aral k 2009) ($) S ra ($) S ra (%) S ra ,4 - TR10 stanbul ,4 26 TR21 Tekirda, Edirne, K rklareli ,1 11 TR22 Bal kesir, Çanakkale ,6 8 TR31 zmir ,3 10 TR32 Ayd n, Denizli, Mu la ,0 15 TR33 Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, U ak ,7 5 TR41 Bursa, Eski ehir, Bilecik ,5 20 TR42 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova ,6 25 TR51 Ankara ,3 21 TR52 Konya, Karaman ,4 2 TR61 Antalya, Isparta, Burdur ,1 23 TR62 Adana, Mersin ,1 11 TR63 Hatay, Kahramanmara, Osmaniye ,1 11 TR71 K r kkale, Aksaray, Ni de, Nev ehir, K r ehir ,9 4 TR72 Kayseri, Sivas, Yozgat ,7 5 TR81 Zonguldak, Karabük, Bart n ,3 21 TR82 Kastamonu, Çank r, Sinop ,6 8 TR83 Samsun, Tokat, Çorum, Amasya ,6 19 TR90 Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümü hane ,0 15 TRA1 Erzurum, Erzincan, Bayburt ,2 3 TRA2 A r, Kars, I d r, Ardahan ,8 1 TRB1 Malatya, Elaz, Bingöl, Tunceli ,0 15 TRB2 Van, Mu, Bitlis, Hakkari ,1 11 TRC1 Gaziantep, Ad yaman, Kilis , ,7 5 TRC3 Mardin, Batman, rnak, Siirt ,9 24 (7) hracat ve ithalat verileri, firma vergi kimlik numaralar n n ba l oldu u ile göre olu turulmu olup, ili belirsiz olanlar Türkiye toplam nda verilmi tir. 18

31 Temel Göstergeler 1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve s ralamalar ehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oran 2010 Nüfus yo unlu u 2010 Toplam ya ba ml l k oran 2010 Y ll k nüfus art h z 2010 Cinsiyet oran 2010 (%) S ra S ra S ra Binde S ra S ra 76, ,9-15,9-101,0 - TR100 stanbul 99, , , ,8 36 TR211 Tekirda 68, , , ,9 19 TR212 Edirne 67, , , ,1 33 TR213 K rklareli 65, ,4 76-1, ,8 26 TR221 Bal kesir 60, , , ,9 35 TR222 Çanakkale 54, , , ,0 5 TR310 zmir 91, , , ,1 33 TR321 Ayd n 59, , , ,2 42 TR322 Denizli 68, ,6 58 5, ,2 56 TR323 Mu la 42, , , ,6 23 TR331 Manisa 67, , , ,3 7 TR332 Afyonkarahisar 52, ,7 37-5, ,8 71 TR333 Kütahya 65, , , ,3 7 TR334 U ak 66, ,2 56 6, ,9 59 TR411 Bursa 88, , , ,6 48 TR412 Eski ehir 89, , , ,9 69 TR413 Bilecik 76, , , ,8 1 TR421 Kocaeli 93, , , ,1 29 TR422 Sakarya 74, , , ,0 43 TR423 Düzce 57, ,4 50 9, ,8 61 TR424 Bolu 62, ,6 54-1, ,6 74 TR425 Yalova 68, ,1 61 6, ,6 48 TR510 Ankara 97, , , ,4 51 TR521 Konya 73, , , ,9 69 TR522 Karaman 68, ,8 30 3, ,5 62 TR611 Antalya 70, , , ,6 27 TR612 Isparta 69, , , ,8 2 TR613 Burdur 61, , , ,6 16 TR621 Adana 88, , , ,2 56 TR622 Mersin 77, ,7 47 4, ,9 59 TR631 Hatay 50, , , ,4 18 TR632 Kahramanmara 61, ,1 17 7, ,4 28 TR633 Osmaniye 72, , , ,6 40 TR711 K r kkale 84, , , ,2 56 TR712 Aksaray 60, ,0 25 1, ,1 66 TR713 Ni de 48, ,2 21-5, ,3 65 TR714 Nev ehir 54, ,7 37-6, ,1 79 TR715 K r ehir 70, ,9 51-5, ,4 64 TR721 Kayseri 86, , , ,4 31 TR722 Sivas 67, , , ,6 16 Not. 1. Nüfus yo unlu u için göl hariç alanlar kullan lm t r /12/2010 tarihi itibariyle Adrese Dayal Nüfus Kay t Sisteminden elde edilmi tir. 3. l, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatanda l k leri Genel Müdürlü ü taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tla uyar nca Ulusal Adres Veri Taban (UAVT)'nda yerle im yerlerine yönelik olarak yap lan; idari ba l l k, tüzel ki ilik ve isim de i iklikleri dikkate al nm t r 19

32 Temel Göstergeler 1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve s ralamalar (devam) ehir nüfusunun toplam nüfus içindeki oran 2010 Nüfus yo unlu u 2010 Toplam ya ba ml l k oran 2010 Y ll k nüfus art h z 2010 Cinsiyet oran 2010 (%) S ra S ra S ra Binde S ra S ra TR723 Yozgat 56, , , ,8 47 TR811 Zonguldak 46, ,4 71-0, ,5 62 TR812 Karabük 77, , , ,0 5 TR813 Bart n 34, ,5 59-3, ,0 81 TR821 Kastamonu 54, ,3 33 3, ,1 66 TR822 Çank r 61, , , ,4 51 TR823 Sinop 52, , ,6 74 TR831 Samsun 65, ,2 45 2, ,0 68 TR832 Tokat 58, , , ,8 36 TR833 Çorum 66, ,8 30-9, ,8 71 TR834 Amasya 65, , , ,9 14 TR901 Trabzon 54, ,9 46-1, ,5 76 TR902 Ordu 56, , ,3 53 TR903 Giresun 58, ,1 35-6, ,3 77 TR904 Rize 61, ,7 47 0, ,7 80 TR905 Artvin 54, , ,9 45 TR906 Gümü hane 47, , , ,7 39 TRA11 Erzurum 63, ,0 18-6, ,0 43 TRA12 Erzincan 59, , , ,1 4 TRA13 Bayburt 50, , ,7 21 TRA21 A r 50, ,9 4 8, ,3 7 TRA22 Kars 40, , , ,4 11 TRA23 I d r 51, ,0 13 5, ,0 12 TRA24 Ardahan 32, , , ,0 12 TRB11 Malatya 64, ,2 34 5, ,3 53 TRB12 Elaz 72, ,2 43 3, ,3 77 TRB13 Bingöl 54, ,9 20-2, ,8 30 TRB14 Tunceli 62, , , ,8 3 TRB21 Van 52, ,7 7 12, ,2 25 TRB22 Mu 35, ,7 5 5, ,7 21 TRB23 Bitlis 51, ,8 9 0, ,8 15 TRB24 Hakkari 54, , , ,5 10 TRC11 Gaziantep 88, , , ,2 32 TRC12 Ad yaman 58, ,9 16 4, ,6 48 TRC13 Kilis 69, ,8 14 8, ,7 73 TRC21 anl urfa 55, ,4 3 30,3 8 99,9 45 TRC22 Diyarbak r 71, ,6 11 9, ,8 36 TRC31 Mardin 57, ,8 8 9, ,3 53 TRC32 Batman 73, ,1 6 24, ,3 41 TRC33 rnak 62, ,7 1-0, ,9 19 TRC34 Siirt 60, ,0 2-9, ,

33 Temel Göstergeler 1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve s ralamalar (devam) Net göç h z Binde S ra S ra S ra S ra TR100 stanbul 7, TR211 Tekirda 15, TR212 Edirne -2, TR213 K rklareli 2, TR221 Bal kesir 1, TR222 Çanakkale 2, TR310 zmir 2, TR321 Ayd n 0, TR322 Denizli -1, TR323 Mu la 7, TR331 Manisa -2, TR332 Afyonkarahisar -9, TR333 Kütahya -7, TR334 U ak -1, TR411 Bursa 5, TR412 Eski ehir 6, TR413 Bilecik 0, TR421 Kocaeli 9, TR422 Sakarya 1, TR423 Düzce 2, TR424 Bolu -0, TR425 Yalova -2, TR510 Ankara 10, TR521 Konya -4, TR522 Karaman -6, TR611 Antalya 12, TR612 Isparta -7, TR613 Burdur 2, TR621 Adana -2, TR622 Mersin -0, TR631 Hatay -2, TR632 Kahramanmara -7, TR633 Osmaniye -0, TR711 K r kkale -24, TR712 Aksaray -8, TR713 Ni de -14, TR714 Nev ehir -11, TR715 K r ehir -12, TR721 Kayseri 6, TR722 Sivas -12, Kaynak: (1) Milli E itim Bakanl (2) Sa l k Bakanl (3) Kütüphaneler ve Yay mlar Genel Müdürlü ü lkö retimde ö retmen ba na ö renci say s (1) Yüz bin ki i ba na hastane yatak say s (2) 2007 Bin ki i ba na halk kütüphanelerinden yararlanma say s (3)

34 Temel Göstergeler 1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve s ralamalar (devam) Net göç h z lkö retimde ö retmen ba na ö renci say s (1) Yüz bin ki i ba na hastane yatak say s (2) 2007 Bin ki i ba na halk kütüphanelerinden yararlanma say s (3) 2009 Binde S ra S ra S ra S ra TR723 Yozgat -27, TR811 Zonguldak -12, TR812 Karabük 0, TR813 Bart n -5, TR821 Kastamonu -4, TR822 Çank r -35, TR823 Sinop 5, TR831 Samsun -7, TR832 Tokat -24, TR833 Çorum -15, TR834 Amasya -6, TR901 Trabzon -9, TR902 Ordu -11, TR903 Giresun -7, TR904 Rize -5, TR905 Artvin -5, TR906 Gümü hane -9, TRA11 Erzurum -16, TRA12 Erzincan 8, TRA13 Bayburt -10, TRA21 A r -14, TRA22 Kars -22, TRA23 I d r -9, TRA24 Ardahan -21, TRB11 Malatya -7, TRB12 Elaz -7, TRB13 Bingöl -7, TRB14 Tunceli 1, TRB21 Van -7, TRB22 Mu -14, TRB23 Bitlis -13, TRB24 Hakkari -12, TRC11 Gaziantep 2, TRC12 Ad yaman -10, TRC13 Kilis -6, TRC21 anl urfa -3, TRC22 Diyarbak r -6, TRC31 Mardin -6, TRC32 Batman 1, TRC33 rnak -4, TRC34 Siirt -16,

35 Temel Göstergeler 1.2 BBS üçüncü düzey (81 il) gösterge ve s ralamalar (devam) (litre/ ki i-gün) S ra (kwh) S ra S ra S ra TR100 stanbul TR211 Tekirda TR212 Edirne TR213 K rklareli TR221 Bal kesir TR222 Çanakkale TR310 zmir TR321 Ayd n TR322 Denizli TR323 Mu la TR331 Manisa TR332 Afyonkarahisar TR333 Kütahya TR334 U ak TR411 Bursa TR412 Eski ehir TR413 Bilecik TR421 Kocaeli TR422 Sakarya TR423 Düzce TR424 Bolu TR425 Yalova TR510 Ankara TR521 Konya TR522 Karaman TR611 Antalya TR612 Isparta TR613 Burdur TR621 Adana TR622 Mersin TR631 Hatay TR632 Kahramanmara TR633 Osmaniye TR711 K r kkale TR712 Aksaray TR713 Ni de TR714 Nev ehir TR715 K r ehir TR721 Kayseri TR722 Sivas Kaynak: (4) TEDA, Türkiye Elektrik Da t m ve Tüketim statistikleri (5) Emniyet Genel Müdürlü ü Belediyelerde ki i ba na temin edilen günlük su miktar 2008 (6) Emniyet Genel Müdürlü ü, Jandarma Genel Komutanl Ki i ba na toplam elektrik tüketimi (4) 2009 Bin ki i ba na otomobil say s (5) 2010 Bir milyon nüfusta trafik kaza say s (6)

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 Yason Burnu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE ORDU 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2014 tarihinde 2014 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Mart Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından 04.04.2011 tarihinde açıklanan, 2011 yılı

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR22 Balıkesir, Çanakkale 2010

BÖLGESEL GÖSTERGELER TR22 Balıkesir, Çanakkale 2010 TÜİK BÖLGESEL GÖSTERGELER TR22 Balıkesir, Çanakkale 2010 ISSN 1307-0894 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3533 MTB: 2011-423-170 Adet II ISBN 978-975-19-5087-1 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr.

2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ. Görme Engelliler Sın.öğr. 2006 KISMÎ ZAMANLI GEÇİCİ ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİ İL VE ALAN BAZINDA KONTENJAN LİSTESİ Din Kült. ve Ahl.Bil. Fen Bilgisi Giyim/Hazır Giyim/Moda Tas Görme Engelliler Sın.öğr. İlköğretim Öğr. İş Eğit.(İş

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017

Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 2017 Dr. Mehmet AKYOL Manisa Bölge Müdürü 11 Ekim 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2015 tarihinde 2015 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2015 tarihinde 2015 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 Yozgat-SarıkayaKaplıcaları-Tarihi Roma Hamamı TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE YOZGAT 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU ARALIK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 04/01/2016 tarihinde 2015 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama

Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama Konut Fiyat Endeksi ne İlişkin Yöntemsel Açıklama İstatistik Genel Müdürlüğü Reel Sektör Verileri Müdürlüğü İçindekiler I- Amaç... 3 II- Kapsam... 3 III- Veri Kaynağı... 3 IV- Veri Derleme Yöntemi... 3

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/11/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017

Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 2017 Adnan BEDLEK TÜİK Kars Bölge Müdürü 12 Nisan 217 Nüfus ve Göç Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri

T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü. Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri T.C. MERSİN VALİLİĞİ İl Milfi Eğitim Müdürlüğü COK ACELE VE GÜNLÜDÜR Sayı : 61961361/774/3331147 12/08/2014 Konu: Gör sel Sanatlar Öğretim Programı Tanıtım Semineri...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 13/07/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYATLARI ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2013 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2013 tarihinde 2013 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. 2013 yılı Haziran

Detaylı

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 M. SALİH URAS TÜİK DİYARBAKIR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Diyarbakır Bölge Müdürlüğü 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/05/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE VAN 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 VAN İstatistiki veri ve bilgi

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/04/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015

HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 HÜSEYİN AVNİ DIZMAN TÜİK MALATYA BÖLGE MÜDÜRÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/06/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014

ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 ÜZEYİR KARAKUŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/09/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 10/05/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 07/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/06/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 09/06/2015 1 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/07/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut Satış

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRÜĞÜ 09/02/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/08/2017 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016

ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 ARİF ŞAHİN TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜR V. 13/07/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 DR. MEHMET AKYOL TÜİK MANİSA BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ADNAN BEDLEK TÜİK KARS BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 11/04/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015

AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 AHMET MERT AKTAŞ TÜİK NEVŞEHİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/08/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 09/10/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/07/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014

TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 TÜİK İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016

METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 METİN ÖCAL TÜİK BALIKESİR BÖLGE MÜDÜRÜ 10/02/2016 1 Nüfus Eğitim Sağlık Ölüm Doğum Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 10/02/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016

KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 KENAN ÇELEBİ TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 10/03/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma Yaşam Endeksi İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Sanayi Milli Gelir Dış Ticaret

Detaylı