SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Nisan 2002 )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Nisan 2002 )"

Transkript

1 SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Nisan 2002 ) 2002/3849 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarına ait bölge müdürlüklerinin ve başmüdürlüklerin kaldırılması ve alınacak tasarruf tedbirlerine ilişkin esaslar belirlenmiştir. (RG: / 24717M) 2002/3835 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun 48 inci maddesi hükmü uyarınca verilmekte olan seyahat kartları sahipleri, tarihinden geçerli olmak üzere 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasından muaf tutulmuştur. (RG: /24717) 304 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2002 yılının birinci üç aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % olarak belirlenmiştir.(rg: /24717) ve tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ ile 4731 sayılı Kanunun anılan depremlerden zarar görenlerden aranılan amme alacaklarının terkini ile ilgili 1 ve 2 nci maddelerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar açıklanmıştır. (RG: /24719) 4751 sayılı "Vergi Usul Kanunu, Emlak Vergisi Kanunu ve Harçlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" yayımlanmıştır. Bu Kanun ile emlak vergisinde beyan esası kaldırılmış, 2002 yılından geçerli olmak üzere takdir komisyonlarınca 2001 yılında tespit edilen arsa ve arazi birim metrekare değerlerinin yeni kurulacak komisyonlarca incelenerek yeniden karara bağlanması esası getirilmiştir. ( /24721) Devlet Muhasebesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle Kişi Borçları Hesabı nda izlenen bazı alacaklar için hesaplanan faizin başlangıç tarihleri yeniden belirlendi. (RG: /24723) 33 Seri Numaralı Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 4736 ve 4751 sayılı Kanunlarla emlak vergisinde yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalar yapılmıştır. (RG: /24723) Görev tazminatı ödenmesi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve anılan Kanunun Ek Geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara ne miktarda zam ve tazminat verileceğine ilişkin Kararda değişiklik yapan Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır. (RG: /24725) 2002/3911 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıt tüketim vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. (RG: /24728) 1

2 2002/3928 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6245 sayılı Harcırah Kanunu nun 46 ncı maddesi uyarınca yurtdışı yer değiştirme giderinin mesafeye göre değişen kısmının hesaplanmasında esas alınan cetvellere Abuja (Nijerya) ile Astana (Kazakistan) eklenmiştir. (RG: /24729) 2002/3903 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Aksaray ili, Merkez ilçesi, Zafer Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 4 üncü fıkrasına istinaden belediyelere devredilmesi kararlaştırılmıştır. (RG: /24730) Memur sendika aidatlarının gönderilmesine ilişkin 589 Sıra Numaralı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği yayımlanmıştır. (RG: /24731) T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği yayımlanmıştır. (RG: /24732) 2002/3974 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması kararlaştırılmıştır. (RG: /24736 M) ( Mayıs 2002 ) 305 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına tabi mükelleflerin "mal ve hizmet alım formu" ile bildirmesi gereken "bir kişiden alınmış mal ve hizmet tutarı"na ilişkin limit 10 milyar liradan 15 milyar liraya yükseltilmiştir. (RG: /24749 M) 75 Sıra Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2002 yılı Ocak-Mart geçici vergi döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının %20.8 ini kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacakları belirlenmiştir. (RG: /24752) 2002/4035 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Akaryakıt Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. (RG: /24755) 2002/1 Sıra Numaralı Kamu İhale Tebliği ile 4734 sayılı Kanuna göre Kamu İhale Kurumu geliri olarak vize ve tescile tabi sözleşmelerden alınacak paylarla ilgili açıklama yapılmıştır. (RG: /24756) 2002/3985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların arasına "Tasfiye İşletme Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi'nde yer alan 2

3 hükümlere göre muafiyetlerden yararlananlar" Maliye Bakanlığı'nca belirlenecek esaslar çerçevesinde olmak üzere ilave edilmiştir. (RG: /24757) 2002/3992 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Antalya İli, Merkez İlçesi, Muratpaşa (Yeniemek) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 4 üncü fıkrasına istinaden belediyelere devredilmesi kararlaştırılmıştır. (RG: /24757) Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Tahsisli Olan Bazı Yerler ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Müteşebbislere Tahsisinde ve Değerlendiril-mesinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Tebliğ yayımlandı. (RG: /24759) 4756 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun la Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına ilave edilen hükümlerle, yurtdışındaki radyo ve televizyonlara verilen reklam bedellerinin ve basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminatların vergiden düşülmemesi esası getirilmiştir. (RG: /24761) 425 Sıra Numaralı Tahsilat Genel Tebliği ile ve tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen mükelleflerin vergi borçlarının ertelenmesi ve taksitlendirilmesinde başvuru süresi 16 Ağustos 2002 günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. (RG: /24761) Kamu İhale Kurumu'nun 2002/2 Sıra Numaralı Kamu İhale Tebliği ile 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşların, 'den sonra yapmayı planladıkları yapım ihalelerinde uymak zorunda oldukları yasal zorunlulukları (arsa temini, kamulaştırma, imar işlemleri, uygulama projesi gibi) hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak amacıyla bir an önce yerine getirmeleri duyurulmuştur. (RG: /24763) 2002/4067 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Antalya İli, Merkez İlçesi, Zeytinköy (Yeşildere) Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 4 üncü fıkrasına istinaden belediyelere devredilmesi kararlaştırılmıştır. (RG: /24768) Maliye Bakanlığı Personeli Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği yayımlanmıştır. (RG: /24769) 2002/4132 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkan ve üyeleri için ortalama ücret toplamı üst sınırı lira olarak tespit edilmiştir. (RG: /24770) 3

4 ( Haziran 2002 ) 4759 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile; 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ve 2926 sayılı Tarımda Kendi adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanun larında, daha önce Anayasa Mahkemesince iptal edilen, emeklilik yaş ve hizmet sürelerine ilişkin hususlar yeniden düzenlenmiştir. (RG: /24772) 154 Seri Numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği ile Devlet memurlarının yıllık izin sürelerinin hesabında, hangi statüde olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilen hizmet sürelerinin dikkate alınması gerektiği duyurulmuştur. (RG: / 24777) Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. (RG: /24782) 2002/4195 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Akaryakıt Tüketim Vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. (RG: /24783) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu yayımlanmıştır. Söz konusu Kanun ekinde yer alan 4 ayrı listede toplanan mallar için 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren özel tüketim vergisi uygulanmaya başlanacaktır. (RG: /24783) 306 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, yapılan incelemeler sonucu sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belgelerin bilerek kullanılıp kullanılmadığının vergi incelemelerinde tespit edilmesi, bu belgeleri bilmeden kullandığı belirlenenler hakkında vergi suçu raporları düzenlenmemesi ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. (RG: /24789) 2003 Yılı Bütçe Çağrısı yayımlanmıştır.(rg: /24790) 2002/4206 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2001/3483 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nin terör örgütlerinin ve terörizmi finanse eden kişi ve kuruluşların mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin kararları doğrultusunda tüm hak ve alacakları ile mal varlıkları dondurulacaklara dair Bakanlar Kurulu Kararına ilaveler yapılmıştır. (RG: /24790) 4761 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu, 492 sayılı 4

5 Harçlar Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda muhtelif değişiklikler yapılmıştır; -492 sayılı Harçlar Kanuna bağlı (6) sayılı tarifenin III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları bölümünün (1) numaralı fıkrasının sonuna İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir cümlesi eklenmiştir sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (2) sayılı tablonun IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümüne eklenen fıkralarla, bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar, faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kağıtlar, gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri ve kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna edilmesi sağlanmıştır. - Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 7 numaralı bendinin parantez içi hükmü (Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mevduat faizi sayılır.) şeklinde değiştirilmiştir. -Gelir Vergisi Kanunun vergi tevkifatını düzenleyen 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 6,7,8 ve 9 numaralı bentlerdeki kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul kıymetin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göre, ibaresi 6,7,8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan; mevduat veya menkul kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için, şeklinde değiştirilmiş, maddenin sonuna Maliye Bakanlığı, vergiye tabi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. İbaresi eklenmiştir. -Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 60 ıncı madde ile, mevcut veya yeni kurulacak olan sermaye şirketlerine, ayni veya nakdi sermaye olarak konulan değerlerden hareketle; herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat (Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendi dahil) yapılamayacağı belirtilmiştir. Bu hükmün uygulanabilmesi için tarihine kadar; mevcut sermaye şirketlerinde sermaye artırımı işlemlerinin, yeni 5

6 kurulacak şirketlerde şirket kuruluşunun tamamlanması ve sermaye olarak konan değerlerin şirket aktifine girmiş olması şartı getirilmiştir sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen geçici 31 inci madde ile, yılları kazançlarına uygulanmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt dışı iştiraklerinin finansmanından doğan alacaklarının değerlemesinden kaynaklanan kur farkları pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilerek dönem kazancına dahil edilmeyeceği, bu karşılıkların sermayeye eklendikleri takdirde işletmeden çekiş ve kar dağıtımı sayılmayacağı, aleyhlerine oluşan kur farklarının ise aktifte özel bir karşılık hesabında tutulacağı ve gelecek yıllarda lehlerine oluşacak kur farkları ile kapatılacağı, lehte kur farkı ile kapatılamayan tutarların ise yurt dışı iştirakin işi bırakması halinde zarar addolunacağı hükme bağlanmıştır. - Kamu İhale Kanunu nda yapılan değişiklikle kamu kuruluşlarının yapacağı uluslararası ihalelere ilişkin eşik değerler aşağı çekilmiştir. (RG: /24793) 76 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin sonuna 4761 sayılı Kanunla eklenen hükme istinaden, bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden, yapılacak vergi tevkifatından İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi (Takasbank) sorumlu tutulmuştur. (RG: /24797) 307 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bu tebliğ ile ikmalen, re sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezaları ile bunlardan vadesi geçtiği halde ödenmemiş olanların kamuoyuna açıklanmasında esas alınacak hususlar açıklanmıştır. (RG: /24798) 261 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği ile Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmaz malların, kamu hizmetinde kullanılmak üzere genel, katma ve özel bütçeli idarelere tahsis işlemleri düzenlenmiştir. (RG: /24798) 2002/1 Sıra Numaralı Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Haberleşme Adresleri ve Sorumluluk Alanları Hakkında Tebliğ yayımlanmıştır. (RG: /24798) 2002/4300 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul İli,Beykoz İlçesi, Tokat Köy Mahallesinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 4 üncü fıkrasına istinaden Belediyelere devredilmesi kararlaştırılmıştır. (RG: /24798) 2002/3 Sıra Numaralı Kamu İhale Tebliği İle tarihinden itibaren Kamu İhale Yasası kapsamındaki idarelerce yapılan ihale sözleşmelerinde yeralan yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin 6

7 onbinde beşinin Kurum hesaplarına sözleşmenin imzalanmasından önce yatırılması gerektiği belirtilmiştir. ( /24798) Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin açmış oldukları yaz okulları ile tezsiz yüksek lisans programlarına ilişkin esas ve usullerin tespit edildiği 11 Sıra Numaralı Bütçe Uygulama Talimatı yayımlanmıştır. (RG: /24800) 2002/4369 ve 4370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile bankalar ve Sermaye Piyasası Kanunu na göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizlerden tarihinden itibaren yüzde 16 oranında vergi tevkifatı yapılması kararlaştırılmıştır. (RG: /24800) ( Temmuz 2002 ) ve Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini hakkında 2 Sıra Numaralı Genel Tebliğ ile söz konusu tarihlerde meydana gelen depremlerden zarar görenlerin vergi borçları ve vergi cezalarının terkini hakkında, 1 Sıra Numaralı Genel Tebliğ ile belirlenen ve pazartesi günü mesai saati bitimine kadar olan başvuru süresi, çarşamba günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. (RG: /24803) Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği yayımlanmıştır. (RG: /24804) 86 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile, 84 Seri Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin uygulanmasında güçlükle karşılaşılan hususlara ilişkin açıklamalar yapılmış; Katma Değer Vergisi tevkifatına tabi hurdaların kapsamına hurda veya atık cam teslimleri de dahil edilmiş, hurda ve hurda metal kavramlarının tanımı yapılmış, hurda metal, hurda plastik, hurda veya atık kağıt ve cam teslimlerinin alıcılar tarafından % 90 oranında tevkifata tabi tutulacağı, % 10'luk kısmın ise satıcıya ödeneceği belirtilmiştir. Ayrıca tevkifat uygulamasından doğan inceleme raporu ve teminat aranılmadan yerine getirilecek nakden iade taleplerindeki 200 milyon liralık sınır 2 milyar liraya yükseltilmiş, tevkifat uygulamasından doğan iade alacaklarının miktara bakılmaksızın mükellefin kendisinin, ortaklarının mal ya da hizmet satın aldığı kişilerin vergi borçlarına ithalat sırasında uygulanan vergilere, sosyal sigortalar kurum prim borçlarına inceleme raporu ve teminat aranılmadan mahsup edilmesi uygun görülmüştür. (RG: /24806) 426 Seri Numaralı Tahsilat Genel Tebliği ile ve tarihlerinde meydana gelen depremlerden etkilenen Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova, Kocaeli İllerinin merkez ve ilçelerinde mükellefiyet kaydı bulunan tüm mükellefler ile İstanbul, Eskişehir, Bursa İllerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerden varlıklarının en az % 10 unu kaybedenlerin, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 414 Seri 7

8 Numaralı Genel Tebliğinde düzenlenen tecil ve taksitlendirme imkanından yararlanmak için başvuru süreleri günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Bu düzenlemeye paralel olarak da bu mükelleflerin borçlarını ilk taksit Eylül 2002 ayından başlamak üzere 4 ayda, 4 eşit taksitte ödemeleri uygun görülmüştür. (RG: /24806) 2002/4338 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Maliye Bakanlığı Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı bünyesinde (1) adet şube müdürlüğü kurulması ile Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde bulunan (1) adet şube müdürlüğünün kaldırılması kararlaştırılmıştır. (RG: /24806) 2002/4373 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. (RG: /24811) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün, DMO Ana Statüsünün 4 üncü ve 23 üncü Maddeleri Gereğince Teşekkül Eden Standardizasyon Komitesi Kararı yayımlanmıştır. (RG: /24812) 2002/4382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar % 5 artış getirecek şekilde yeniden tespit edilmiş, muhtelif statülerde istihdam edilen sözleşmeli personelin ücretleri de aynı oranda artırılmıştır. (RG: /24812) Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı, Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. (RG: /24812) 308 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2002 yılının altı aylık geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde olarak tespit edilmiştir. (RG: /24815) Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. (RG: /24821) Kamu İhale Kurumu İhale Yönetmeliği yayımlanmıştır. (RG: /24821) 2002/4393 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıt tüketim vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. (RG: /24824) 2002/4480 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile mal teslimleri ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için yüzde 18, (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 1 ve (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için yüzde 8 olarak tespit edilmiştir. (RG: /24831) 2002/4481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların (I) sayılı listeye 8

9 dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere ithalatçıları veya imalatçıları tarafından tesliminde tecil edilecek vergi tutarı belirlenmiştir. (RG: / 24831) 2002/4482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1 Ağustos 2002 tarihinden itibaren uygulanacak Özel Tüketim Vergisi tutarları belirlenmiştir. (RG: /24831) 2002/4506 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun değişik 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılarak bankalararası kambiyo satış işlemlerinde, banka ve sigorta muameleleri vergisinin satış tutarı üzerinden sıfır olarak uygulanacağı kararlaştırılmıştır. (RG: /24831) 1 Seri Numaralı Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu hükümleri ile Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları hakkında açıklamalar yapılmıştır. (RG: /24831) 77 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2002 yılı Nisan-Haziran ikinci geçici vergi döneminde kullandıkları yabancı kaynaklara ilişkin gider ve maliyet unsurlarının yüzde sını kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alacakları belirlenmiştir. (RG: /24832) 9

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002

SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER -2002 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2002 BAKANLAR KURULU KARARLARI 07.12.2001 Tarih ve 2001/3463 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 02.10.1984 tarih ve 84/8581 sayılı Bakanlar

Detaylı

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. (Mayıs 2003)

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. (Mayıs 2003) SEÇİLMİŞ MEVZUAT Bakanlar Kurulu Kararları : (Mayıs 2003) - 2003/5549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer

Detaylı

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN 12223 İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6552 Kabul Tarihi : 10/9/2014 Yayımlandığı

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne,

İZMİR. 2.8.2010. Muhasebe Müdürlüğüne, Sayı: YMM.03.2010-59 Konu: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İZMİR. 2.8.2010 Muhasebe Müdürlüğüne, 6009 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2006/1 İstanbul, 02 Ocak 2006 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu

KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 43/2014 İstanbul, 03.06.2014 KONU: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM ye Sunuldu AÇIKLAMALAR: Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması ile

Detaylı

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER

SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER SERMAYE P YASASI DÜZENLEMELER 2004 SERMAYE PİYASASI DÜZENLEMELERİ - 2004 BAKANLAR KURULU KARARLARI 30.07.2004 Tarih ve 2004/7712 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı - Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması,

Detaylı

6637 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler

6637 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler 6637 Sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Yapılan Vergisel Düzenlemeler Duyuru No: 2015/25 İstanbul, 07/04/2015 İçeriğinde bazı vergisel düzenlemeler

Detaylı

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258

TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 30 Eylül 2006 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26305 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ SERİ NO: 258 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 258 Resmi Gazete Tarihi: 30.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26305 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

SAYI : 2015 / 22 İstanbul,07.04.2015. KONU : Vergi Kanunları ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 6637 sayılı Kanun yayımlandı

SAYI : 2015 / 22 İstanbul,07.04.2015. KONU : Vergi Kanunları ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 6637 sayılı Kanun yayımlandı SİRKÜLER SAYI : 2015 / 22 İstanbul,07.04.2015 KONU : Vergi Kanunları ve diğer bazı Kanunlarda değişiklik yapan 6637 sayılı Kanun yayımlandı Bazı vergi kanunları ile diğer başka kanunlarda da değişiklik

Detaylı

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, Başlık 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Kapsam Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109. Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 24.04.2013 Sayı: 2013/109 Ref: 4/109 Konu: BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİKLER YAPAN 6456 SAYILI KANUN YAYINLANMIŞTIR 18.04.2013 tarih ve 28622 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 6456

Detaylı

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 6 SERİ NO'LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28283 Resmi Gazete Tarihi 05/05/2012 Kapsam Bu Tebliğde, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1 uygulanmasına ilişkin

Detaylı

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark,

a) Alım satımına aracılık ettikleri menkul kıymetler ile diğer sermaye piyasası araçlarının alış ve satış bedelleri arasındaki fark, Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen

Detaylı

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu tebliğin konusunu oluşturmaktadır. 257 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26039 Resmi Gazete Tarihi 30/12/2005 Gelir Vergisi Kanununa 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen Geçici 67 nci maddede, menkul kıymetler

Detaylı

Mali Bülten No: 2015/36

Mali Bülten No: 2015/36 ` Mali Bülten No: 2015/6 Vergi/ Nisan 2015 667 Sayılı Kanun (Torba Yasa) Cumhurbaşkanı nın Onayına Sunuldu kpmgvergi.com kpmg.com.tr Özet: 667 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların,

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Tarih Konu Özet Bu Kanuna ekli (I), (II) ve (III) sayılı listelerde yer alan malların, ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2015/35

Detaylı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 SİRKÜLER SİRKÜLER TARİH : 13.09.2014 SİRKÜLER NO : 2014/34 KONU: İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 69 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 28.02.2007 SAYI KONU : B.07.1.GİB.4.34.l6.01/GVK-Geç.67-13434/3603

Detaylı

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 4842 Kabul Tarihi : 9.4.2003 MADDE 1. 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun yürürlükten kaldırılmış

Detaylı

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış,

GENEL GEREKÇE. - Eğitim, sağlık, kültür ve spor alanlarındaki gelişmeyi teşvik amacıyla yapılan vergisel düzenlemelerle önemli kolaylıklar sağlanmış, GENEL GEREKÇE Vergi sisteminin yapılandırılması belirli bir strateji çerçevesinde devam etmektedir. Bu çerçevede son iki yıl içerisinde önemli bir mesafe kaydedilmiş olmakla beraber, özellikle vergi sisteminin

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı

7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN

7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN 7 Nisan 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29319 KANUN BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6637 Kabul Tarihi: 27/3/2015 MADDE 1 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı

Detaylı

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/1 3 Ocak 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş.

Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN - 2013/1 3 Ocak 2013 SÜRYAY A.Ş. Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. NELER OLDU? Abonelerimize ÖZEL BÜLTEN 2013/1 3 OCAK 2013 SÜRYAY A.Ş. A- GEÇEN YILIN SON GÜNÜNDE ÖNEMLİ TEBLİĞLER YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2012 tarih ve 28514 sayılı, 4. mükerrer Resmi Gazete

Detaylı

6637 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

6637 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER 6637 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN ÖNEMLİ DÜZENLEMELER 7 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6367 sayılı kanun ile yapılan önemli düzenlemeler özetle aşağıdaki gibidir; 1- Sermaye Şirketlerinde Nakit

Detaylı

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23

VERGİ KANUNLARINDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA SİRKÜLER SİRKÜLER NO: 2004/23 1 İstanbul, 20.01.2004 02.01.2004 tarih ve 25334 sayılı Mükerrer Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5035 sayılı Kanun ile vergi kanunlarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Anılan yasa ile

Detaylı

5615 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişikliklerin Maliyeti DUYURU NO:2007/28

5615 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişikliklerin Maliyeti DUYURU NO:2007/28 İstanbul, 12.04.2007 5615 Sayılı Kanun ile Vergi Kanunlarında Yapılan Değişikliklerin Maliyeti 04.04.2007 tarih ve 26483 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5615 sayılı kanun ile vergi kanunlarında bazı

Detaylı