GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)"

Transkript

1 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : (Mük.) V.Tertip Düsturun Cildi : 23 Sh.: 556 Bu KHK ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yönetmelik için, "Yönetmelikler Külliyatı" nın kanunlara göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve İstisnalar Amaç: Madde 1 Bu Kanun HükmündeKararnamenin amacı, kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluģlarına ait kadroların ihdası, iptali ve kullanılmasına dair esas ve usullerini düzenlemektir. Kapsam: Madde 2 Bu Kanun Hükmünde Kararname, a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluģlar, kanunlarla kurulan, fonlar ve kefalet sandıkları; (2) b) (Mülga: 7/12/ /87 md.) c) Özel kanunla kurulan kuruluģ ve teģekküller ve hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden aldıkları ödeneklerle yürüten kamu kurum ve kuruluģları; (2) hakkında uygulanır. İstisnalar: (3) Madde 3 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümleri, CumhurbaĢkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi BaĢkanlığı Ġdari TeĢkilatı, Ġktisadi Devlet TeĢekkülleri, Kamu Ġktisadi KuruluĢları, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek TeĢekkülleri, Üniversite Öğretim elemanları ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin kadroları ile milli güvenlik sebebiyle gizli kalması gereken kadrolar hakkında uygulanmaz. (1) a - Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci maddesi hükmü uyarınca Bakanlar Kurulunun 18/7/1984 tarih ve 84/8360 sayılı kararı ile düzenlenen kadro cetvelleri 13/8/1984 tarih ve Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. b - Sözkonusu kadro cetvellerinde çeşitli mevzuatla yapılan ek ve değişiklikler ile serbest bırakılan kadroları gösteren liste, ekli cetvelde gösterilmiştir. (2) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle (a) bendinde geçen "Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla" ibareleri "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile"; (c) bendinde yer alan "genel veya katma bütçelerin" ibaresi "genel bütçenin" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu maddede yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği ibaresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

2 214 ĠKĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Kadro cetvelleri : Madde 4 Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kurum ve kuruluģlardan; a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluģların, kanunlarla kurulan fonların ve kefalet sandıklarının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (I) sayılı Cetvelde, (1) b) Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, DanıĢtay, SayıĢtay BaĢkanlıklarında ve Adalet Bakanlığında, hakimlik ve savcılık mesleklerinde bulunanlar ile bu mesleklerden sayılan görevlerde olanların kadroları (II) sayılı cetvelde, c) Ġkinci maddenin (c) fıkrası kapsamına giren diğer kamu kurum ve kuruluģlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur kadroları (III) sayılı cetvelde, gösterilir. Bu cetvellerde, taģra teģkilatı bulunan kurum ve kuruluģların, kadroları, merkez ve taģraya ait olmak üzere, iki ayrı bölümde düzenlenir. Mahalli idarelerin kadroları: Madde 5 (Mülga: 7/12/ /87 md.) Kadroların ihdası: Madde 6 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (b) bendlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluģlarının kadroları kanunla ihdas edilir. Bakanlıklarca merkez ve taģra kuruluģları itibariyle ayrı ayrı hazırlanan kadro teklifleri incelenmek üzere, Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığına gönderilir. Ġlgili Bakanlıkça bu kuruluģların görüģleri aynen eklenerek hazırlanacak kanun taslağı BaĢbakanlığa sunulur. Kadro ihdasını öngören kanun taslaklarına eklenecek kadro cetvellerinin hazırlanmasında ve tutulan kadroların serbest bırakılma iģlemlerinde kalkınma planları ve yıllık programlara dayanılarak yapılacak iģ analizleri ve Devlet Personel Dairesince hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulacak yönetmelik esas alınır. Kadroların serbest bırakılması: Madde 7 Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin tutulan kadro sütununda gösterilen kadrolar, serbest bırakma iģlemleri tamamlanıncaya kadar kullanılmaz. Kurum ve kuruluģlara kanunlarla verilmiģ bulunan görevlerin gerektirdiği kadrolar Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüģleri de eklenerek ilgili Bakanlığın teklifi üzerine ve Bakanlar Kurulunca serbest bırakılabilir. (DeğiĢik üçüncü fıkra: 11/10/2011-KHK-662/77 md.) Herhangi bir yıla iliģkin serbest bırakma teklifleri, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir. Serbest bırakma iģlemleri, ilgili malî yılbaģından itibaren geçerli olmak üzere bir önceki malî yıl sonuna kadar sonuçlandırılır. (1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 37 nci maddesiyle bu bentte geçen "Genel ve katma bütçeli kuruluşlarla" ibareleri "Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

3 215 Kadroların dağılımı: Madde 8 Ekli cetvellerde yer alan ve kuruluģlara tahsis edilmiģ olan serbest kadroların bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklendikleri tarihten itibaren üç ay içinde ünvan, sınıf, derece ve adet belirtilmek suretiyle, yurtiçinde merkez ve taģra birimleri itibariyle, yurtdıģında toplam sayı olarak dağılımı yapılır. Yukarıdaki fıkraya göre yapılan kadro dağılımına dair cetveller, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi ile ve uygunluk sağlandıktan sonra, SayıĢtay denetimine tabi kuruluģlarca vize için SayıĢtay'a, bunlar dıģında kalanlarda onay için onay merciine gönderilir. Bu dağılımda sonradan yapılacak değiģikliklerde de aynı usullere uyulur. Ancak taģra için tahsis edilmiģ kadrolar, merkeze alınamaz. Merkezdeki kadroların taģra teģkilatına tahsisi ikinci fıkradaki mercilere bildirilmek kaydıyla, ilgili Bakanın onayıyla yapılır. (DeğiĢik Son cümle: 21/4/ /24 md.) DeğiĢtirilen veya ihdas edilen kadrolar, bu kadroların dağılımına iliģkin cetvellerin ilgili mercilerce vize veya onaylandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere kullanılır ve aylık ödemeler vizeli veya onaylı kadro dağılım cetvellerine göre yapılır. Bu dağılıma iliģkin cetvellerin Ģekli ve onay mercileri altıncı maddede öngörülen yönetmelikte gösterilir. Kadro değişikliği: Madde 9 KuruluĢlara verilmiģ bulunan ve ekli cetvellerde gösterilen serbest kadrolar, hiyerarģik yapıyı bozmamak kaydıyla, yedinci maddede belirtilen usule uygun olarak Bakanlar Kurulunca değiģik derecelerden aynı sınıf ve unvanlı kadrolarla değiģtirilebilir. (DeğiĢik 5/7/ KHK - 434/1 md.; Aynen kabul : 26/12/ /1 md.) Kanunlar ve andlaģmalar gereği yapılması Ģart olan veya önceden tahmin edilemiyen hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulan kadroların, karģılanması amacıyla tutulan veya boģ olan kadrolarda sınıf, unvan ve derece değiģikliği yapmaya, mevcut kadroları birden fazla dereceyi kapsayacak Ģekilde değiģtirmeye ve boģ kadroları iptal etmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu maddeye göre kadroları değiģtirilenlerin özlük hakları, değiģtirilen yeni kadrolara atanma iģlemleri tamamlanıncaya ve bu kadro derecesini kazanılmıģ hak olarak alıncaya kadar eski kadro dereceleri esas alınarak ödenmeye devam olunur. Bu değiģiklik iģlemleri her kurum için yılda iki defa yapılır. (1) Kadro unvanları: Madde 10 Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer almayan kadro unvanları kullanılamaz. Sürekli ve Geçici İşçi Kadro ve Pozisyonları (2) Madde 11 Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluģların, a) Kanunla ve milletlerarası anlaģmalarla veya yıllık programlarla kurulması veya geniģletilmesi öngörülen atelye, Ģantiye, fabrika ve çiftlik gibi iģçi istihdamı zorunlu olan hizmet birimleri için ihtiyaç duyacakları sürekli iģçi kadrolarını mevcut kadrolarından karģılarlar. Mevcut iģçi kadrolarının bu birimlerin ihtiyaçlarının karģılanmasına kafi gelmemesi halinde, Devlet Personel Dairesinin görüģü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yeni birimlerin norm kadrolarını aģmamak üzere, bütçe imkanları gözönünde bulundurularak uygun görülebilecek kısmı kadar sürekli iģçi kadrosu vize edilebilir. b) Vize edilmiģ bulunan sürekli iģçi kadroları Devlet Personel dairesinin görüģü üzerine Maliye ve Gümrük Bakanlığınca baģka unvanlı sürekli iģçi kadroları ile değiģtirilebilir. Birimlerarası veya kuruluģlararası aktarmalarda da aynı usule uyulur. (1) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK nin 77 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan bir defa ibaresi iki defa şeklinde değiştirilmiştir. (2) Bu madde başlığı, 5/7/1991 tarih ve 434 sayılı Kararnamenin 2. maddesiyle değiştirilmiş Ancak, 434sayılı KHK'nin Kanunlaşması ile ilgili 26/12/1991 tarih ve 3767 sayılı Kanunla bu hükme yer verilmemiştir.

4 216 c) Yukarıdaki fıkralar hükümleri uyarınca Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilen cetvellerin bir örneği, ilgisine göre SayıĢtay BaĢkanlığına veya Yüksek Denetleme Kuruluna gönderilir. d) (Ek: 1/7/ /37 md.) Vize edilmiģ sürekli iģçi kadrolarından boģ olanların açıktan atama amacıyla kullanılması, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü iģçi atamaları hariç Devlet Personel BaĢkanlığının görüģü üzerine Maliye Bakanlığının iznine tâbidir. (Ek cümle: 29/6/ /5 md.) Engelli ve eski hükümlü iģçi atamaları, izleyen ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel BaĢkanlığına bildirilir.bu kadroların boģ olanlarından Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığınca uygun görülenler BaĢbakan onayı ile iptal edilir. (1)(2) Bu vize iģlemi yapılmaksızın sürekli iģçi çalıģtırılamaz ve ödeme yapılamaz. (Mülga son fıkra: 7/12/ /87 md.) (Ek : 5/7/ KHK - 434/2 md.) (3) Kadro araştırmaları: Madde 12 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ve kapsama dahil kurumların personel istihdamına dair konularda kadro ve iģ analizleri yapmaya ve gerekli evrakı tetkike Devlet Personel Dairesi ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı yetkilidir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler İptal edilen kadrolar: Madde 13 Kadroları bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde gösterilen kuruluģ ve teģekküller adına, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce Kanunlar ve Kararnamelerle veya Kanunların verdiği yetkiye dayanılarak ihdas edilmiģ bütün kadrolar iptal edilmiģtir. Kaldırılan hükümler: Madde 14 31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu ile diğer Kanunların bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmıģtır. Ek Madde 1 (Ek : 3/7/ /27 md.) Mevcut üniversitelerde yeni kurulan fakülte,enstitü ve yüksekokullar ile fakülteye dönüģtürülen ve fakültelerle birleģtirilen yükseköğretim kurumlarında kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiģtir. Ek Madde 2 (Ek : 3/7/ /27 md.) Yeni kurulan üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde kullanılmak üzere ekli listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle ilgili üniversite ve yüksek teknoloji enstitüsü bölümleri olarak eklenmiģtir. Ek Madde 3 (Ek : 13/8/ KHK - 496/4 md.) Anadolu Üniversitesinde yeni kurulan fakülte,enstitü ve yüksekokullarda kullanılmak üzere Ek-III sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümüne eklenmiģtir. Ek-IV sayılı cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere Osmangazi Üniversitesi bölümü olarak eklenmiģtir. (1) 29/6/2012 tarihli ve 6338 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle, bu bentte yer alan kullanılması, ibaresinden sonra gelmek üzere 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca yükümlü oldukları özürlü ve eski hükümlü işçi atamaları hariç ibaresi eklenmiştir. (2)25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesi ile bu bentte yer alan özürlü ve Özürlü ibareleri sırasıyla engelli ve Engelli şeklinde değiştirilmiştir. (3) Bu hüküm, 434 Sayılı KHK nin değiştirilerek kabulü hakkındaki 26/12/1991 tarih ve 3767 Sayılı Kanunda yer almadığı için hüküm metinden çıkarılmıştır.

5 216-1 Ek Madde 4 (Ek: 1/6/ /3 md.) Yeni kurulan Galatasaray Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli II sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerle, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiģtir. 4/9/1992 tarih ve 3577 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Galatasaray Eğitim ve Öğretim Kurumuna tahsis edilerek, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellere eklenen kadrolar iptal edilmiģtir. Ek Madde 5- (1/3/ /7 md.) Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiģtir. (1) Ek Madde 6- (1/3/ /7 md.) Balıkesir Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerin Balıkesir Üniversitesine ait bölümüne eklenmiģtir. (1) Açıktan ve nakil suretiyle atama sayıları Ek Madde 7- (Ek: 1/7/ /38 md.; DeğiĢik: 29/6/ /6 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluģlarının; serbest memur kadrolarına açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluģlarından nakil suretiyle yapabilecekleri toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir. Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve DiĢ Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluģlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluģların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir. (2)(3) Sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabileceği ikinci fıkrada belirtilen kadrolardan ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmaz. (1) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 17/3/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ye bakınız. (2) 21/2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle, bu fıkrada yer alan asistan kadrolarına yapılacak atamalar, ibaresinden sonra gelmek üzere 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar, ibaresi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ibaresinden sonra gelmek üzere merkezî yönetim bütçe kanunu kapsamında yer alan genel ve özel bütçeli kamu idarelerinden; ilgili bakanlık ile bağlı kuruluşlarının ve aynı bakanlığa bağlı kuruluşların döner sermaye kadrolarında bulunanlar hariç olmak üzere kendi aralarında yapacakları nakiller ibaresi eklenmiştir. 3) 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan özürlü ibaresi engelli şeklinde değiştirilmiştir.

6 216-2 Merkezî yönetim bütçe kanununda belirtilen atama sayısının kamu idare, kurum ve kuruluģları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususlar Devlet Personel BaĢkanlığının bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanının müģterek teklifi üzerine BaĢbakan onayı ile belirlenir. (Ek cümle: 21/2/ /20 md.) Ġhtiyaç duyulması hâlinde söz konusu onayda atama sayısı ilgili bakanlık ile bağlı kuruluģları için toplam sayı olarak belirlenebilir. Mali yıl içinde yeniden teģkilatlanan veya yeni kurulan kamu idare, kurum ve kuruluģları için merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen atama sayısının yüzde onunu geçmemek ve Personel Giderlerini KarĢılama Ödeneği tertibindeki ödenek dikkate alınmak suretiyle ilave sayı tespit etmeye Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Kanunun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılabilecek açıktan atamalar için Devlet Personel BaĢkanlığından izin alınması zorunludur. Kamu idare, kurum ve kuruluģları, izleyen mali yıla ait ilave atama izin taleplerini içinde bulunulan mali yılın ağustos ayı sonuna kadar Maliye Bakanlığına ve Devlet Personel BaĢkanlığına bildirir sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluģları kadro ve pozisyonlarının dolu-boģ durumları ile bunlarda meydana gelen değiģikliklere iliģkin bilgileri mart, haziran, eylül ve aralık aylarının son günleri itibarıyla düzenleyerek, anılan ayları izleyen ayın yirmisine kadar bütçe bilgi sistemi vasıtasıyla Maliye Bakanlığına bildirirler. Ayrıca, bu bilgileri içeren cetveller, Devlet Personel BaĢkanlığına gönderilir. Ek Madde 8 (Ek: 17/5/ /11 md.) Yeni kurulan üniversitelerde, Bozok Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi ve Giresun Üniversitesinde yeni kurulan fakülte ve enstitülerde ve Selçuk Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiģtir. Ek Madde 9 (Ek: 22/5/ /5 md.) (1) Yeni kurulan üniversitelerde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiģtir. Ek Madde 10 (Ek: 22/5/ /5 md.) (2) Adıyaman Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Muğla Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesinde yeni kurulan birimlerde kullanılmak üzere ekli (IV) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiģtir. Ek Madde 11 (Ek: 1/4/ /3 md.) (3) Yeni kurulan Türk-Alman Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (II) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümü olarak eklenmiģtir. (1) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 31/5/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ye bakınız. (2) Bu maddeler ile ihdas edilen kadrolar için 31/5/2008 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ye bakınız. (3) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 10/4/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ye bakınız.

7 216-3 Ek Madde 12 (Ek: 14/7/ /6 md.) (1) Yeni kurulan Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Ġstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ġzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiģtir. Ek Madde 13 (Ek: 17/2/ /19 md.) (2) Akdeniz Üniversitesi, Bozok Üniversitesi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi, GaziosmanpaĢa Üniversitesi, Kafkas Üniversitesi, KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (4) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellerde, ilgili üniversitelere ait bölümlere eklenmiģtir. Ek Madde 14 (Ek: 31/3/ /4 md.) (3) Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bölümü olarak eklenmiģtir. Ek Madde 15 (Ek: 22/1/ /7 md.) (4) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi bölümü olarak eklenmiģtir. GEÇİCİ HÜKÜMLER Geçici Madde 1 Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren kuruluģların personeline ait Ģahsa bağlı kadrolar ekli (IV) sayılı cetvelde gösterilir. Bu kadrolar herhangi bir surette boģaldığı takdirde hiçbir iģleme gerek kalmaksızın iptal edilir ve boģalma tarihinden itibaren bir ay içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Personel Dairesi vize mercilerine bildirilir. Geçici Madde 2 Bu Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmesi öngörülen cetveller ve cetvellerde yer alacak kadrolar, bu Kanun Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak en geç sekiz ay içerisinde hazırlanır ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Resmi Gazete de yayımlanır. Yayımlanan bu cetveller yürürlüğe girdiği tarihten bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki sayılır. (5) Yayımı tarihinden itibaren, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin eki olan cetvellerde ancak bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen esas ve usullere uyularak değiģiklik yapılabilir. Geçici Madde 3 Yapılan yeni düzenlemeler sebebiyle teģkilat yapıları değiģen, bünyelerine yeni birimler eklenen kuruluģların mevcut kadrolarında, bu birimlerin iģbirliğini sağlamaya yönelik unvan sınıf ve derece değiģikliği yapmaya geçici 2 nci madde uyarınca kadro cetvelleri yayımlanıncaya kadar Bakanlar Kurulu yetkilidir. (1) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 21/7/2010 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ye bakınız. (2) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 3/3/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ye bakınız. (3) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 14/4/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ye bakınız. (4) Bu madde ile ihdas edilen kadrolar için 31/1/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ye bakınız. (5) Sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı 13/8/1984 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, değişiklikleri bu KHK'nin sonundaki listede belirtilmiştir.

8 216-4 Geçici Madde 4 Kadro cetvellerinin Bakanlar Kurulunca yayımlanması ve kadroların, bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 nci maddesine göre dağıtılması ve vize edilmesi iģlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgililerin aylıklarının 13 üncü maddeye göre kaldırılan kadrolara dayanılarak ödenmesine devam olunur. Geçici Madde 5 Kadroları ekli cetvellerde yer alan ve yeni teģkilatlanma nedeniyle kadro ünvanı ve derecesi değiģen görevlilerin eski kadrolarına ait aylık, ek gösterge ve her türlü zam ve tazminat hakları yeni görevlerinde kaldıkları sürece Ģahıslarına bağlı olarak saklı tutulur. KuruluĢlar için tesbit edilmiģ ve ekli cetvellerde gösterilmiģ olan kadroların tahsisinde: Sınıf, unvan ve kadro dereceleri değiģmeyenler, baģkaca bir iģleme gerek kalmaksızın, bu kadrolara atanmıģ sayılırlar, değiģenler hakkında ise, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun ilgili hükümlerine göre iģlem yapılır. Ancak, bu gibilerin atandıkları yeni kadroların aylık, mevcut ise ek gösterge ile zam ve tazminatların toplamı, almakta olduğu aylık, ek gösterge ile zam ve tazminatlardan az olduğu takdirde aradaki fark giderilinceye kadar tazminat olarak ödenir. Birinci fıkra hükmü, her ne suretle olursa olsun Genel Ġdare Hizmetleri Sınıfından Mütehassıs MüĢavir, Uzman MüĢavir, Bakanlık MüĢaviri, MüsteĢarlık MüĢaviri, Özel MüĢavir,Basın MüĢaviri gibi MüĢavir ve DanıĢman Ünvanlı Kadrolara atananların ek göstergeleri hakkında da uygulanır. Geçici Madde 6 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlük tarihinden önce, Bütçe Kanunları gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca vize edilmiģ sürekli iģçi kadroları geçerlidir. Geçici Madde 7 Altıncı madde ile hazırlanması öngörülen Yönetmelik bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde yürürlüğe konulur. Geçici Madde 8 (Ek :5/7/ KHK - 434/3 md.) (1) Geçici Madde 9 (Ek :22/1/ /1 md.) Bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan "veteriner" unvanlı kadrolar, "veteriner hekim" olarak değiģtirilmiģtir. Halen bu kadrolarda çalıģmakta olan personel baģka bir iģleme gerek olmaksızın yeni kadrolarına atanmıģ sayılırlar. Kapsama yeni giren idareler Geçici Madde 10 (Ek: 1/7/ /39 md.) Kapsama yeni giren kamu idare, kurum ve kuruluģları mevcut kadrolarını 31/12/2007 tarihine kadar bu Kanun Hükmünde Kararnameye uygun hâle getirir. Tabi olduğu cetveli değiģen kamu idare, kurum ve kuruluģları, hiçbir iģleme gerek kalmaksızın mevcut cetvellerden çıkarılmıģ ve ilgili cetvellere eklenmiģ sayılır. (1) Sözkonusu Bakanlar Kurulu Kararı 13/8/1984 tarih ve mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, değişiklikleri bu KHK'nin sonundaki listede belirtilmiştir.

9 yılında kadroların kullanımına ilişkin hususlar Geçici Madde 11 (Ek: 1/7/ /39 md.) 2006 yılında, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile 5018 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı cetvelde yer alan idarelerin, açıktan atama izni aranmaksızın boģ kadrolarına (iģçi kadroları hariç) yapacakları açıktan atama sayıları ile genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden bu kadrolara yapacakları nakil sayıları toplamı, bu idarelerin 2005 yılında emeklilik, ölüm, istifa ve nakil sonucu ayrılan personel sayısının yüzde seksenini aģamaz. AraĢtırma görevlisi kadrolarına yapılacak atama sayısı ise 2005 yılında ayrılan (TUS ve DUS eğitiminden ayrılanlar hariç) araģtırma görevlilerinin yüzde yüzünü aģamaz. Bu sınırlar içinde personel ihtiyacını karģılayamayacak idareler için ilave yirmibirbin adet açıktan atama izni verilebilir. Söz konusu ilave sayının kurum ve kuruluģlar itibarıyla dağılımı, gerekli görülmesi hâlinde bu toplam sayının bir kısmının rezerv tutulması ve kullanımı ile diğer hususlar Devlet Personel BaĢkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının müģterek önerisi üzerine BaĢbakan onayı ile belirlenir. Hakimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü uyarınca araģtırma görevlisi veya asistan kadrolarına, yükseköğretim kurumları öğretim üyeliklerine, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 4046 sayılı ÖzelleĢtirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri, 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanun uyarınca ihdas edilen iç denetçi ve malî hizmetler uzmanı kadrolarına yapılacak atamalar ile hâlen Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Hastanesinde çalıģan ve Sağlık Bakanlığı kadrolarında bulunan personelin Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarına nakilleri, birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tâbi değildir. Birinci fıkra kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddeleri uyarınca yapılacak açıktan atamalar için Devlet Personel BaĢkanlığından izin alınması zorunludur sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan kurumların ve (II) sayılı cetvelde yer almayan özel bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının serbest memur kadrolarına yapacakları açıktan atama sayıları ile diğer kamu idare ve kurumlarından yapacakları memur nakil sayıları toplamı (4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 406 sayılı Kanunun ek 29 uncu maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri hariç) ile bunların kullanımı ve diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Geçici Madde 12- (Ek: 21/2/ /21 md.) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluģları hariç, diğer kamu idare, kurum ve kuruluģlarından bağlı olunan bakanlığa veya aynı bakanlığa bağlı diğer kuruluģlara 2012 yılında nakil suretiyle giden personel sayısı, ilgili kamu idaresi için 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınır.

10 216-6 Yürürlük: Madde 15 Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin, a) 5,7 ve 9 ncu maddeleri 1/1/1985 tarihinde, b) 4 ve 13 ncü maddeleri her kurum ve kuruluģ için ihdas edilen kadroların yürürlüğe girdiği tarihte, c) Diğer hükümleri, yayımı tarihinde yürürlüğe girer, Yürütme: Madde 16 Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür

11 /12/1983 TARĠHLĠ VE 190 SAYILI KHK'YE ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER 1. 26/12/1991 tarih ve 3767 sayılı Kanunun geçici maddesi : Geçici Madde 1 Kamu Kurum ve KuruluĢlarının Görev ve Yetkileri ile Bunların Personelinin Mali ve Sosyal Haklarında Düzenlemeler Yapılmasına ĠliĢkin, Bakanlar Kuruluna verilen Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, tarih ve 3755 sayılı Kanunda belirtilen süre sonuna kadar devam eder. 2. 1/6/1994 tarih ve 3993 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi: Madde 4 Maliye Bakanlığının merkez teģkilatında kullanılmak üzere ekli cetvelde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (1) sayılı cetvelinin ilgili bölümüne eklenmiģtir. Eklenen kadrolardan Bütçe Dairesi BaĢkanı saymanlık yetkisini haizdir /11/1994 tarih ve 4048 sayılı Kanunun geçici maddesi : Geçici Madde 1 3/7/1992 tarih ve 3837 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek Madde 2 ile Sakarya Üniversitesi Merkez TeĢkilatı için ihdas edilen idari kadrolardan toplam kadro sayısı içinde olduğu halde dereceler itibariyle yer almayan ekli 1 sayılı listedeki kadrolar anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin Sakarya Üniversitesi ile ilgili bölümüne eklenmiģtir /2/1995 tarih ve 4081 sayılı Kanunun geçici maddesi: Geçici Madde 1 Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlükleri ile bünyesinde Tıp Fakültesi bulunan üniversitelerin yardımcı hizmetler sınıfına dahil kadrolarından 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 4 üncü maddesi gereğince iptal edilmiģ bulunanlar baģkaca bir iģleme gerek kalmaksazın ihdas edilmiģ ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiģ sayılır. 5. 1/3/2006 tarihli ve 5467 sayılı Kanunun geçici maddesi: GEÇĠCĠ MADDE 2 AĢağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiģtir. (V) SAYILI CETVEL ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi GĠH Memur Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası hükmüne bağlı kalınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığının görüģleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değiģikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karģılamak üzere tahsis edilebilir. Bu Ģekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usûl ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar baģka bir iģleme gerek kalmaksızın iptal edilmiģ sayılır. (1) Bu madde, 434 Sayılı KHK'nin değiştirilerek kabulü hakkındaki 26/12/1991 tarih ve 3767 Sayılı Kanunda yer almadığı için metinden çıkarılmıştır.

12 /5/2007 tarihli ve 5662 sayılı Kanunun geçici maddesi: GEÇĠCĠ MADDE 1 AĢağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiģtir. ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR (V) SAYILI CETVEL Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi GĠH Memur Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığının görüģleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değiģikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karģılamak üzere tahsis edilebilir. Bu Ģekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar baģka bir iģleme gerek kalmaksızın iptal edilmiģ sayılır /4/2008 tarihli ve 5757 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi: MADDE 4 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümünde "YH - Yardımcı Hizmetler Sınıfı" olarak yer alan "ÇarĢı ve Mahalle Bekçisi" unvanlı kadroların sınıfı "EMH - Emniyet Hizmetleri Sınıfı" olarak değiģtirilmiģtir /5/2008 tarihli ve 5765 sayılı Kanunun Geçici Maddesi: GEÇĠCĠ MADDE 1 AĢağıdaki kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiģtir. ĠHDAS EDĠLEN KADROLAR (V) SAYILI CETVEL Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi GĠH Memur Bu cetvelde yer alan kadrolar, iki yıl içerisinde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin son fıkrası dikkate alınmaksızın Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel BaĢkanlığının görüģleri üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile gerektiğinde sınıf, unvan ve derece değiģikliği yapılmak suretiyle, yeni kurulan üniversitelerin ihtiyaçlarını karģılamak üzere tahsis edilebilir. Bu Ģekilde tahsis edilecek kadroların kullanımında uyulacak usul ve esaslar Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir. Bu süre içerisinde tahsis edilmeyen kadrolar baģka bir iģleme gerek kalmaksızın iptal edilmiģ sayılır /2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası: (5) Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi adına ihdas edilmiģ kadrolardan boģ olanlar iptal edilmiģ ve Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinden çıkarılmıģtır.

13 /8/2011 tarihli ve 648 sayılı KHK nin 62 nci maddesi: Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü bölümlerinden çıkarılmıģ ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek aynı cetvelin Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne ait bölümlerine eklenmiģtir. Bu Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı merkez ve taģra teģkilatında kullanılmak üzere ihdas edilen ikiyüze kadar kadroya, 6091 sayılı 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunundaki sınırlamalara tabi olmadan açıktan ve naklen atama yapılabilir. (1) /10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK nin 96 ncı maddesi: MADDE 96- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerine eklenmiģ ve ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerin ilgili bölümlerinden çıkarılmıģtır. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin DıĢiĢleri Bakanlığına ait bölümünde yer alan Diplomasi Akademisi BaĢkanı, Büyükelçi kadrosunun unvanı Diplomasi Akademisi BaĢkanı Ģeklinde değiģtirilmiģtir. 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Savunma Sanayii MüsteĢarlığına ait bölümünde yer alan Uzman ve Uzman Yardımcısı kadrolarının unvanı sırasıyla Savunma Sanayii Uzmanı ve Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Ģeklinde değiģtirilmiģ ve 17/8/2011 tarihi itibarıyla anılan kadrolarda bulunanlar dâhil, bu maddenin yayımı tarihinde bu kadrolarda bulunanlar ilgisine göre Savunma Sanayii Uzmanı ve Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı kadrolarına baģka bir iģleme gerek kalmaksızın bulundukları kadro dereceleriyle atanmıģ sayılır /3/2012 tarihli ve 6287 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi: MADDE 23 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede; Zonguldak Karaelmas, Rize, Konya ve Kayseri Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmıģ olan atıflar Bülent Ecevit, Recep Tayyip Erdoğan, Necmettin Erbakan ve Abdullah Gül Üniversitelerine yapılmıģ sayılır /4/2012 tarihli ve 6296 sayılı Kanunun 5 inci maddesi: MADDE 5 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Bilecik Üniversitesine yapılmıģ olan atıflar Bilecik ġeyh Edebali Üniversitesine yapılmıģ sayılır /6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 33 üncü maddesi: MADDE 33 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait bölümünde yer alan BaĢ ĠĢ MüfettiĢi unvanlı kadrolar ĠĢ BaĢmüfettiĢi olarak değiģtirilmiģtir /6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beşinci fıkrası: MADDE 22 (5) Ekli (1) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmıģ, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Ġnsan Hakları Kurumu bölümü olarak eklenmiģtir. (1) Bu fıkra, Anayasa Mahkemesinin 29/11/2012 tarihli ve E:2011/106, K:2012/192 sayılı kararıyla iptal edilmiş olup, Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı 2/4/2013 tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.

14 /2/2013 tarihli ve 6428 sayılı Kanunun 22 ve 23 üncü maddeleri: MADDE sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerin Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne ait bölümlerinde yer alan Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri (SH) Sınıfı na ait kadrolardan; BaĢtabip, BaĢtabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, BaĢasistan ve Uzman DiĢ Tabibi unvanlı olanların dereceleri (1-7); Asistan, Tabip, DiĢ Tabibi, Veteriner Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk GeliĢimcisi, ĠĢ ve UğraĢı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve KonuĢma Terapisti, Antropolog, Odyolog ve Sosyal ÇalıĢmacı unvanlı olanların dereceleri (1-8); Tıbbi Teknolog unvanlı olanların dereceleri (1-9); Sağlık Teknikeri unvanlı olanların dereceleri (1-10); Ebe, HemĢire ve Sağlık Memuru unvanlı olanların dereceleri (1-12); Sağlık Teknisyeni, DiĢ Protez Teknisyeni ve Laborant unvanlı olanların dereceleri (3-12) ve HemĢire Yardımcısı unvanlı olanların dereceleri (5-12) olarak değiģtirilmiģtir. MADDE 23 Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Ġlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna ait bölümlerine eklenmiģtir. (1) (1) Bu maddede yer alan kadrolarla ilgili olarak 9/3/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete ye bakınız.

15 SAYILI KHK'ye EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE Kanun Yürürlüğe No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriģ tarihi KHK/434 2 nci maddesi 1/1/ inci ve 3 üncü maddeleri 8/7/ /12/ /7/1992 KHK/496 18/8/ /6/ /12/ /3/ Geçici mad. 9 29/1/ , 5 ve 11 24/12/ /4/ Ek Madde 5, 6 ve ĠĢlenemeyen Hüküm 17/3/ ,4,11, Ek Madde 7, Geçici Madde 10 ve 11 12/7/ Ek Madde 8, ĠĢlenemeyen Hüküm 29/5/ ĠĢlenemeyen Hüküm 8/5/ Ek Madde 9, 10 ve ĠĢlenemeyen Hüküm 31/5/ Ek Madde 11 10/4/ Ek Madde 12 21/7/ Ek Madde 13, ĠĢlenemeyen Hüküm 3/3/ Ek Madde 14 14/4/2011 KHK/634 Ek (I) sayılı Cetvel 12/6/2011 tarihinde yapılan milletvekili seçiminden sonra kurulan ilk Bakanlar Kurulu üyelerinin atandığı tarihte , Ek Madde 7 3/5/2013

16 SAYILI K.H.K. YE EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESĠ TARAFINDAN ĠPTAL EDĠLEN HÜKÜMLERĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE DeğiĢtiren Kanunun/ K.H.K. nin/ Ġptal Eden Anayasa Mahkemesinin Kararının Numarası 190 sayılı K.H.K. nin değiģen veya yürürlükten maddeleri Yürürlüğe GiriĢ Tarihi KHK/662 7, 9, ĠĢlenemeyen hüküm 2/11/ /12/ ĠĢlenemeyen hüküm 11/4/ ĠĢlenemeyen hüküm 27/4/ ĠĢlenemeyen hüküm 30/6/ ĠĢlenemeyen hüküm 30/6/ , Ek Madde 7 1/1/ Ek Madde 15 31/1/ Ek Madde 7, Geçici Madde 12, ĠĢlenemeyen hükümler Anayasa Mahkemesinin 29/11/2012 tarihli ve E:2011/106, K:2012/192 sayılı kararı ĠĢlenemeyen Hüküm (648 sayılı KHK nin 62 nci maddesi) 9/3/2013 2/4/2013 tarihinden baģlayarak altı ay sonra (2/10/2013) , Ek madde 7 3/5/2013

17

18 218 Yapılan DeğiĢiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste : (1)(2)(3)(4)(5) DeğiĢiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı R.G. nin Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı KuruluĢun Adı ve ĠĢlemin Niteliği Bak.Kur.Kar / Mük. Genel düzenleme ( gün ve Mük.S. R.Gazete de düzeltmesi vardır) Kanun Polis Akademisi Bak.Kur.Kar / Genel olarak Kadro DeğiĢikliği Bak.Kur.Kar / Diyanet ĠĢl. BaĢ; Serbest bırakma Kanun Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı ( gün 8968 Sa.Re. Gazete de düzeltmesi vardır) Bak.Kur.Kar / Tarım Or.Köy.ĠĢl.Bak. ve Bağlı Kur. Bak.Kur.Kar / Mük. Maliye ve Gümrük Bak; serbest bırakma Bak.Kur.Kar / Mük. Genel olarak Kadro değiģikliği bırakma ( gün veve serbest; sayılı; gün ve sayılı R.Gazeteler de düzeltmesi vardır) (1) Bu listede yeralan Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ibaresi Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı olarak, 24/8/2000 tarihli ve 616 sayılı KHK nin 54 üncü maddesiyle, değiştirilmiştir. (2) Bu listede yeralan İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü ibaresi Türkiye İş Kurumu olarak, 24/8/2000 tarihli ve 617 sayılı KHK nin 36 ncı maddesiyle değiştirilmiştir. (3) 3/6/2011 tarihli ve 634 sayılı KHK nin 39 uncu maddesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan "Avrupa Birliği Genel Sekreterliği" ibaresi "Avrupa Birliği Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir. (4) 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı Kanunun 33 üncü maddesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde yer alan Baş İş Müfettişi unvanlı kadrolar İş Başmüfettişi olarak değiştirilmiştir. (5) 21/6/2012 tarihli ve 6332 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı listede yer alan kadro iptal edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele İnsan Hakları Kurumu bölümü olarak eklenmiştir. (6) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle, kanuna ekli (1), (2) ve (3) sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bölümü olarak eklenmiştir.

19 219 EK 2 Yapılan DeğiĢiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste : DeğiĢiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı R.G. nin Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı KuruluĢun Adı ve ĠĢlemin Niteliği Kanun Savunma Sanayi MüsteĢarlığı, Kadro iptal ve ihdası. (1) Kanun Maliye ve Gümrük Bak. KHK Yük.Öğr.Kredi ve Yurtlar Kur. Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü (2) Kanun Telsiz Gn.Md. ( gün ve sayılı R.Ga- zete'de düzeltmesi vardır.) BakKur.Kar / Diyanet ĠĢl.BaĢ. ( gün ve sayılı R.Gazete'de düzeltmesi vardı Bak.Kur.Kar / BaĢbakanlık ile Basın-Yayın Gn.Md. (1) 30/10/1989 tarih ve 390 sayılı KHK'nin 2 inci maddesi ile "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" ibaresi "Savunma Sanayii Müsteşarlığı" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (Bakınız: R.G.:2/11/ ) (2) 24/1/1989 tarih ve 356 sayılı KHK'nin 6 ncı maddesi ile Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ibaresi "Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (Bakınız: R.G.:2/3/ )

20 220 EK 3 Yapılan DeğiĢiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste : DeğiĢiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı R.G. nin Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı KuruluĢun Adı ve ĠĢlemin Niteliği KHK Yük. Öğr. Kredi ve Yurt. Kur. Gn. Md. ile Bazı Üniversitelerin kadrolarında değiģiklik Bak.Kur.Kar / Mük. Genel olarak Kadro DeğiĢikliği ve serbest bırakma ( gün sayılı R.Ga- zete'de düzeltmesi vardır) Bak.Kur.Kar / Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bak. ile Diyanet ĠĢleri BĢk. KHK Toplu Konut ve Kamu Ort.Ġd.BĢk. KHK Adalet Bak; kad. değiģikliği Bak.Kur.Kar / Ankara, Adana, Ġzmir Büyük ġehir Bel.kadroları KHK BaĢbakanlık KHK Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Kanun Yargıtay BaĢkanlığı Bak.Kur.Kar / Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı KHK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı KHK (m) BaĢbakanlık ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı KHK Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü

21 220-1 EK 4 Yapılan DeğiĢiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste : DeğiĢiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı R.G. nin Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı KuruluĢun Adı ve ĠĢlemin Niteliği Bak.Kur.Kar / UlaĢtırma Bakanlığı Kadrolarının ihdası ve serbest bırakılması Bak.Kur.Kar / Kültür ve Turizm Bakanlığı kadrolarının ihdası Bak.Kur.Kar / Genel olarak kadro değiģikliği ve serbest bırakılması KHK Yüksek Seçim Kurulu, KHK Adalet Bakanlığı kadro ilavesi, KHK Simel Limited ġt. kadrolarının iptali; Ġller Bankası Genel Md.lüğü kadrolarının ihdası KHK BaĢbakanlık, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, kadro ihdası ve iptali Bak.Kur.Kar / ĠçiĢleri Bakanlığı KHK Milli Piyango Ġdaresi Gen. Md. KHK Sağlık ve Sosyal Bakanlığı Bak.Kur.Kar / Adalet Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığına, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kadro ihdası. Bak.Kur.Kar / DPT. Kadro DeğiĢikliği

22 220-2 Yapılan DeğiĢiklikler ile Serbest Bırakılan Kadroları Gösterir Liste : DeğiĢiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı R.G. nin Türü Tarihi Sayısı Tarihi Sayısı KuruluĢun Adı ve ĠĢlemin Niteliği Bak.Kur.Kar. 4/7/ / /8/ DıĢiĢleri Bakanlığı Bak.Kur.Kar. 21/9/198888/ /10/ Maliye ve Gümrük Bakanlığı Bak.Kur.Kar. 26/9/ / /10/ Tapu ve Kadastro Genel Md. KHK 6/8/ /11/ Bağ-Kur Genel Md. KHK 3/11/ /11/ Adalet Bakanlığı Bak.Kur.Kar. 30/9/ / /12/ Genel KHK 23/12/ /12/ Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Ġdaresi BaĢkanlığı KHK Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Gen. Mük. Md.Merkez teģkilatı ile Gençlik ve Spor Gen.Md. merkez teģkilatına kadro ihdası Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı, kadro ihdası ve iptali, Gaziantep Üniversitesine, Emniyet Genel Müdürlüğüne kadro ihdası. 17/3/ Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı kadro ihdas ve iptali. 14/4/ Adalet Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, UlaĢtırma Bakanlığı, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Tarım-Orman ve Köy iģleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı, DıĢiĢleri Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Hazine ve DıĢ Ticaret MüsteĢarlığına kadro ihdası ile Devlet Ġstatistik Enstitüsü BaĢkanlığı Merkez TeĢkilatında ihdas edilen kadro ünvanında değiģiklik.

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (14/7/1965 tarihinde kabul edilen bu Kanun 23/7/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (14/7/1965 tarihinde kabul edilen bu Kanun 23/7/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU (14/7/1965 tarihinde kabul edilen bu Kanun 23/7/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) KISIM - I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler,

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2)

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) 295 KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)(2) Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 8/6/1984 No : 233 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 18/6/1984

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VEGÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ĠLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1.

KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1. KAMU ĠKTĠSADĠ TEġEBBÜSLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (*) Karar Sayısı: KHK/233 Resmi Gazete ile NeĢir ve Ġlânı: 18 Haziran 1984 - Sayı: 18435 (1. Mükerrer) (*) 1. Kamu Ġktisadi TeĢebbüslerinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Şubat 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28926 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

Detaylı

2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006

2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006 2007 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5565 Kabul Tarihi : 26/12/2006 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1- (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli

Detaylı

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR (6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28/6/1978 tarih ve 16330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) Madde 1-(Değişik: 22/11/2010-2010/1169)Bu

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 10 Temmuz 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27990 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞININ KURULMASI AMACIYLA BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge 5724 SAYILI 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge Gider MADDE 1 (1) Bu Kanuna bağlı (A) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere,

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU 6033 YÜKSEKÖĞRETİM PERSONEL KANUNU Kanun Numarası : 2914 Kabul Tarihi : 11/10/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/10/1983 Sayı : 18190 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 673 * * *

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2)

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU (2) Kanun no : 5018 DÖRDÜNCÜ KISIM : KAMU HESAPLARI VE MALİ İSTATİSTİKLER BİRİNCİ BÖLÜM : KAMU HESAPLARI MUHASEBE SİSTEMİ Madde 49 - Muhasebe sistemi; mali raporların

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Mart 2013 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28582 SAĞLIK BAKANLIĞINCA KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ MODELİ İLE TESİS

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Şubat - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU. BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Kurumun Görevleri TÜRKĠYE Ġġ KURUMU KANUNU Kanun No: 4904 Kabul Tarihi: 25.6.2003 Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı: 05.07.2003-25159 BĠRĠNCĠ KISIM Türkiye ĠĢ Kurumunun KuruluĢ ve Görevleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı