Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 GÖKSER LOKAL ISITMA-SOÐUTMA SÝSTEMLERÝ LOCAL HEATING-COOLING SYSTEMS GÖKSER Makina Sanayi, kurulduðu 1987 yýlýndan günümüze kadar brülörlü ýsý üretim setleri konusunda hizmet vermektedir. Gökser Makina süregelen geliþimi içerisinde Türk Silahlý Kuvvetlerinin ýsýtma ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþmalarýný bu yönde sürdürmüþ, bu yönlenme lokal ýsý üretim cihazlarý ile birlikte mobil ýsýtma sistemlerinin ihtiyacýnýn ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Mobil ýsýtma sistemleri elektrikten baðýmsýz, akuple jenaratörlü kapalý kasa içerisinde römork þeklinde sistemlerdir. Sistemin ýsýtma özelliði motorin brülörlü olduðundan çok soðuk havalarda motorinin donmamasý için sistem önce kendini ýsýtýr. Bu özelliði ile cihaz -32 / +44 ºC NATO çalýþma þartlarýna uygun hale gelmiþtir. Mobil ýsýtma sistemleri ile birlikte ihtiyaçlar mobil ýsýtma-soðutma sistemlerine yönlenmiþ, bu tasarým için yürütülen AR-GE faaliyetleri sonucunda mobil ýsýtma-soðutma sistemleri de hayata geçmiþtir. Sistem, soðutma görevini kondenser - evaparatörlü komponentlerle yerine getirirken ýsýtma görevini mazot brülörlü ýsýtma ekipmaný ile tamamlamaktadýr. Gökser Makina günümüzde olduðu gibi gelecekte de ilklere imza atmanýn haklý gururunu yaþamak istemektedir. Since 1987, the establishement of Gokser Machine Ind.Ltd., we have been producing varius kinds of heaters with burners and their equipments. In the lasting evolution of Gokser Machine Ind.Ltd., while we keep maintaining needs of Turkish Armed Forcess' about heating machines and its equipments, we also have discovered that Turkish Armed Forces requires modern multi-purpose mobile heating systems in terrain. The mobile heating systems are seperate from the electricity line, with an acuple generator inside, and on a overclosed trailer. In order to cover the NATO running principles, the mobile heating system has an inner fuel preheating part in case of running between -32 / 44 C without any problem. With the mobile heating systems, the new requirements about mobile cooling systems has been raised up. As a conclusion of the studies and researches about the mobile cooling systems, the new combined heating&cooling systems has been produced. The system achieves the cooling mission by condensingevoporating components while achieving the heating mission by diesel burner equipments. Gokser Machine Ind.Ltd. wants to feel the right honor of being the first as today in the future too.

2 LOKAL ISI ÜRETÝM CÝHAZLARI LOCAL HEATERS GÖKSER Kullaným Alanlarý Ýnþaatlar Çadýr Isýtma Seralar Hangar, Depolar Fabrikalar Toplantý Salonlarý Bilardo, düðün salonlarý Kümesler Çini, seramik imalathaneleri Sucuk imalathaneleri Fýndýk Kurutma Odalarý Çelik Eþya, Oto ve Elekrostatik boya fýrýnlarý Büyük iþ makineleri Seralarda ekonomik olarak hizmet vermektedir. Eþanjörlü, bacalý ve alev kontrollüdür. Isý kontrol sistemi ile tam otomatik olarak çalýþýr. Sera ortamýný ve doðal havayý pratik olarak üretebilen modeller, bitkiler için gerekli olan sýcak ve temiz havayý her türlü iklim þartlarýnda saðlarlar. Aplications Contructions Tents Green Houses Depot Shed Factories Meeting Halls Billard Halls Poultry Houses Ceramic, Tile Factories Sausage Factories Hazelnut Drying Rooms Steel Furniture, Auto ve Elecrostatic Paint Ovens. Huge Working Machines Heaters are operated economically in the green houses. They have funnel exchanger and flame control system and exhaust. They operate full automatically with heat control system. Each model could create the natural green-house environment practically, and provide hot and clean air which is required by plants in all climate conditions. Lokal ýsý üretim cihazlarýmýz temiz ve sýcak hava ile ýsýtýlmasý gereken her yerde güvenle kullanýlýr. Tüm modellerimizde deðiþek kalori ve güçlerde ýsý iþlevi bulunmaktadýr. Üretilen sýcak hava fleksibýl ýsý nakil körükleri ile istenilen yere rahatlýkla iletilebilir. Her boyuttaki modelimiz ýsý kontrollü olarak tam otomatik çalýþýr. Çabuk, pratik ve ekonomik çözüm saðlayan ýsýtýcý, Türk Standartlarý enstitüsünce (TSE) Kalite Belgelidir. Our Air Heaters can be used safety in every place needs to be heated by clean and hot air. Each model is donated with heating function in various calories and capacities. It can realize hot air transfer to places where hot air is required, thanks to our own production of the Flexible Heat Resistant Ducts. Heaters are operating with fully Automatic Flame Control System. Heaters providing fast, pratical and economical solution, are labeled with Quality of Turkish Stantart of Institute. (TSE) MODEL AÐIRLIK TÝPÝ KAPASÝTE TÜKETÝM ÇIKIÞ SICAKLIÐI MODELS WEIGHT TYPE CAPACITY CONSUPTION TEMPERATURE G KG Büro Atelye Kcal/h 250 W/h ºC Buros Work -Shops 900 m 3 /h 2-3 lt/h G KG Kurutma Isýtma Kcal/h 250 W/h ºC Drying Heating 1000 m 3 /h 3-4 lt/h G KG Kurutma Isýtma Kcal/h 370 W/h ºC Drying Heating 1500 m 3 /h 4-5 lt/h G KG Oto ve Çelik Eþya Kcal/h 370 W/h ºC Boya Fýrýný 1800 m 3 /h 5-6 lt/h Auto and Steel Furn. Ovens G KG Hangar Depo-Sera Kcal/h 550 W/h ºC Green Houses 2620 m 3 /h 6-7 lt/h Ware Houses G KG Fýrýn Termoblok Kcal/h 1500 W/h ºC Oven Thermoblock 3000 m 3 /h 8-9 lt/h

3 GÖKSER LOKAL ISI ÜRETÝM CÝHAZLARI G-200/S JENERATÖRLÜ ISI ÜRETÝM CÝHAZI Referanslarýmýz arasýnda Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü, Kara Havacýlýk Okulu gibi kurumlarýn da bulunduðu birçok müþterimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz. Gökser olarak, elektrikle çalýþan brülörlü depo-hangar tipi ýsýtma sistemleri ile birlikte tamamen baðýmsýz sahra tipi ýsý ve elektrik setleri konusunda da hizmet vermekteyiz. Gökser, sahra tipi askeri çadýrlarýn ýsý ve elektrik ihtiyacýný karþýlayan G-200 modeli ile Türk ordusunun hareket kabiliyetini arttýran lojistik destek saðlayan firma olmanýn haklý gururunu yaþamaktadýr. G-200 modeli çok amaçlý bir lojistik settir. Römorklu, içerisinde ýsý ve elektrik gruplarýnýn birbirine akuple halde bulunduðu; istenildiðinde kontrol paneli üzerindeki çýkýþlardan 220 V 50 Hz elektrik alýnabilen, istenildiðinde ise hem sýcak hava hem de elektrik ihtiyacýný karþýlayan bir settir. Standart donanýmýnda bulunan fleksibýl ýsýya dayanýklý körükleri sayesinde istenilen yere sýcak hava transferi yapýlabilir. Askeri çadýrlarýn ön taraflarýna yapýlmýþ olan hava giriþ menfezlerinde körükler adapte edilmek sureti ile çadýr içerisine sýcak hava giriþi saðlanabilir. Yanma sonucu oluþan atýk gazlar ýsýtýlan hava ile kesinlikle karýþmadýðýndan çadýr içerisinde temiz sýcak hava giriþi saðlanýr. Fotosel, selonoid, valf, brülör otomatiði, kontaklý termostat gibi emniyet ekipmanlarýný bünyesinde bulundurduðu için istenilen çýkýþ sýcaklýðýna ayarlanarak tam otomatik olarak güvenle kullanýlabilir. Askeri helikopterlerin soðuk ve nemli havalarda kritik hareket parçalarý buzlandýðýndan dolayý ilk çalýþtýrma esnasýnda çok büyük mekanik zorlanmalara maruz kalýrlar. Bu da akü, elektrik sistemi ve ilk hareket ekipmanlarýna riskli þekilde yüklenilmesi anlamýna gelir. G- 200 modeli ile motor, ana rotor sistemi, Paller ve Transmisyon gibi kritik hareketli parçalarýn sýcak hava ile ýsýtýlarak buzlarý çözülür ve risksiz bir ilk hareket saðlanýr. Teknik Özellikler Isý Kapasitesi : Btu/h ( kcal/h) Çýkýþ Sýcaklýðý : ºC Elektrik Çýkýþý : 1,5 kw - 18 kw ( V) Hava Debisi : 900 m 3 /h m 3 /h * Yukarýdaki deðerler istenilen ýsýtýcý ve jeneratör grubuna göre saðlanabilir. Ancak kapasitelerimiz bunlarla sýnýrlý olmayýp, müþterilerimizin sipariþlerine göre yükseltilebilir. * Diesel, JP4-8 ve Benzinli motor seçenekleri mevcuttur.

4 LOCAL HEATERS G-200/S AIR HEATER WÝTH GENERATOR GÖKSER We are providing service of best quality to many customers including National institutions like Turkish Land Forces Command, Turkish Air Forces Command, General Directorate of Security & Land Aviation School. Gökser, rendering service in the field of heat and electricity sets of completely independent field type together with the heating sets of depot-shed type with burner operating with electricity. Gökser are proud to be a group supplying the logistic support increasing the movement of the Turkish Army with its G-200 model satisfying heat and electricity requirements of field type military tents. G-200 model is a multi purpose logistic set. It is a set with a trailer where heat and electricity groups are coupled with each other. Electricity with a power of 220 V 50 Hz can be received from the outlets on the control panel and it can satisfy the need for both hot air and electricity, when required. It can realize hot air transfer thanks to the flexible heat resistant duct built in its standard installation. By adapting blowers to the air inlet holes built on the front sides of the military tents, hot air entry can be ensured. Since the waste gasses created as a result of combustion and the heated air do not mix with each other at all, clean hot air enters into the tent. It can be adjisted to a desired output temperature since it has security equipment such as photocell, celonoid, valve, burner switch, thermostat with ignition etc. within itself and be used safely as a full automatic instrument. Since the critical starting parts of the military helicopters are frosted in cold and moist air, they are exposed to a considerable amount of mechanical pressure when they are operated for the first time. This means a risky pressure on the accumulator, electricity system and first starting equipment. When the ice on the critical starting parts such as engine, main rotor system, Blades and Transmission is heated by the hot air and melted with G-200 model, a risk-free starting action is achieved. Technical Specifications Heat Capacity : Btu/h ( kcal/h) Output Temperature : ºC Electric Output : 1,5 kw - 18 kw ( V) Air Flow : 900m 3 /h m 3 /h * Above mentioned values could be supplied in accordance with required heater and generator group, but our production is not limited to these values. We can increase our production values according to our customer needs. * Engine types could be used with Diesel, JP4 and Gasoline.

5 GÖKSER LOKAL ISI ÜRETÝM CÝHAZLARI G-200/YS 90N SAHRA TÝPÝ ISITMA SOÐUTMA G-200 YS90 N modeli, NATO Standartlarýnda belirtilen, aðýr çevre þartlarýnda ( (-32ºC) - (+44 ºC) ) çalýþma imkaný saðlayan özel sistemlere sahip, akuple jeneratör içeren, yüksek kapasiteli, ekstra ses yalýtýmýna (Double Sound - Proof System 75dB) sahip, SAHRA TÝPÝ ÇADIR ISITMA - SOÐUTMA CÝHAZI dýr. G-200 YS90 N modeli, her türlü askeri araçla çekilebilmesi için NATO standartlarýnda Çeki Okuna, Havalý Fren Tartibatýna, Tandem Dingil Sistemine sahiptir. Bütün bu özelliklerinden dolayý, karayolunda azami 80 km. sürat ile istenilen bölgeye en hýzlý ve en güvenli þekilde intikali saðlanýr. Askeri taþýtlarýn girebildiði her türlü araziye intikal edebilir, ordugahlarda kolaylýkla devreye girer. Ayrýca, istenildiðinde G-200 YS90 N, her çeþit kara, hava ve deniz taþýmacýlýðýna da uygundur. (Kamyon, týr, tren, gemi, veya uçak gibi). G-200 YS90 N, sýcak - soðuk hava saðlanmasý ve gerektiðinde jeneratör kapasitesi oranýnda her türlü elektrik ihtiyacýný karþýlamak amacý ile kullanýlmaktadýr. G-200 YS90 N modeli ile 60 m2 lik 1 adet (veya 2 adet 30 m2 lik) sahra tipi isolasyonlu çadýrýn Isýtma - Soðutma ve elektrik ihtiyacý karþýlanabilir. Cihazýn yakýt deposundaki motorinin donmamasý için özel geliþtirilen sistemler kullanýlmýþtýr. Cihazdan çýkan sýcak veya soðuk hava çadýr içerisine kendi imalatýmýz olan esnek Özel Hava Nakil Sistemi ile iletilmektedir. Bu Özel Hava Nakil Sistemi ile cihazda üretilen sýcak veya soðuk hava ekstra-yalýtýmlý körük sayesinde ýsý veya soðuk kaybýna uðramadan çadýr içerisine homojen bir þekilde nakledilir. Ayrýca, çadýr içi sýcaklýk - soðukluk düzeyleri istenilen dereceye ayarlanabilir ve ayarlandýðý derecede sabitlenebilir. ASKERÝ AMAÇLI KULLANIM Helikopterin motorunu çalýþtýrmadan önce mekanik parçalarýndaki buzlanmayý gidermek için Kalkýþtan önce uçaklarýn mekanik parçalarýndaki donma ve buzlanmayý gidermek için Kapalý çalýþma istasyonlarý ve hangar ýsýtmalarý için Askeri çadýrlara ýsýtma ve elektrik enerjisi saðlamak için Soðuk havalarda askeri araçlarýn fuel oil tanklarýný ve yakýt hatlarýný ýsýtmak için Sahradaki askeri araçlarýn akülerinin þarj edilmesi için Askeri tanklarýn motorlarýnýn ýsýtýlmasý için BELEDÝYELERDE KULLANIM Aðýr iþ makineleri mekanik parçalarýnýn, yakýt tanklarýnýn ve yakýt hatlarýnýn üzerindeki donma ve buzlanmayý gidermek için Mobil çalýþma alanlarýný ýsýtmak için ve elektrik enerjisi saðlamak için Alan araçlarýnýn akülerinin þarj edilmesi için Alan çadýr ve konteynerlerinin ýsýtýlmasý için Hangarlarýn ve çalýþma alanlarýnýn ýsýtýlmasý için KIZILHAÇ VE KIZILAYDA KULLANIM Kýzýlhaç çadýrlarýný ýsýtmak ve elektrik enerjisi saðlamak için (acil servis alanlarý dahil) Mobil çalýþma alanlarýný ýsýtmak ve elektrik enerjisi saðlamak için Hangar, çalýþma alanlarý ve mobil hastanelerin ýsýtýlmasý için Kýzýlhaç ve Kýzýlay araçlarýnýn akülerinin þarj edilmesi için ÝNÞAAT VE ACÝL DURUMLARDA KULLANIMDA Kötü hava koþullarýnda elektrik enerjisi, ýsý ve aydýnlatma saðlamak için Aðýr iþ makineleri ve inþaat araçlarýnýn mekanik parça, yakýt tanký ve yakýt hatlarý üzerindeki buzlanma ve donmayý gidermek için Tüm makine ve araçlarýn akülerinin doldurulmasý için Mobil çalýþma alanlarýný ýsýtmak için, inþaat alanlarýndaki yurtlarýn (yatakhanelerin) ýsýtýlmasý ve elektrik enerjisi saðlamak için

6 LOCAL HEATERS G-200/YS 90N MILITARY FIELD TYPE HEATING&COOLING SYSTEMS GÖKSER Model G-200 YS90 N, meets the NATO standards in heavy wheather conditions (-32 to +44 Degrees Celcius), includes an acoupled generator, specially designed for noise (Double - Sound Proof System, 75dB), which is a high capacity heating and cooling system for military fields. To enable for pulling with all military vehicles, this model have includes High Capasity Hitch, Air Brake, Tandem Acxel System, which meets NATO standards. With these specialities, this system is able to being pulled 80 km./hr. Furthermore, G-200 YS90 N is capable to go, with every type of road, with military trucks fast and safe. It is also suitable for all kinds of transportation (by truck, semi truck, train, ship and air-plane.) G-200 YS90 N, have been used for heating, cooling and generating electrical energy. G-200 YS90 N s suitable for Isolated Military Tents with the capasity of 60 m2 (or 2 x 30 m2) covered areas. Special developed systems are used not to frost diesel fluid in the fuel tank of the machine. The cold or hot air running from the machine is transfered in to the tent by our flexible special air transfer system. This system transfers hot or cool air by specially designed Isolated Air Ducts without any loss of required temperature into the tent. Once it has transferred inside, with same ducts, hot or cool air will flow homogeneously, reaches up to the required temperature and keeps up the same temperature. As refers, this system is able to supply fresh air into the tent while cooling or heating. MILITARY USAGE: For heating the frost and icing on the mechanical parts in helicopters (choppers) before running the engine. For heating the frost and icing on the mechanical parts in aeroplanes before take-offs. Indoor work stations and hangar heating. For heating and supplying electrical energy for military tents. For heating and supplying electrical energy for military tents. Recharging up the batteries for the military vehicles in site stationary. For heating up engines for military tanks. MUNICIPAL USAGE: For heating the frost and icing on the mechanical parts, fuel tanks and fuel lines for heavy duty mechinery and vehicles. For heating the mobile work-shops and supplying electrical energy. Recharging up the batteries for the site vehicles. For heating site tents and containers. For heating hangars and work-shops. RED CROSS & RED CRESCENT USAGE: For heating and supplying electrical energy of Red Cross / Red Crescent tents (including the emergency outlets) For heating the mobile work-shops and supplying electrical energy. For heating hangars, work-shops and mobile field hospitals. Recharging up the batteries for the Red Cross / Red Crescent vehicles. CONSTRUCTION & EMERGENCY USAGE: In bad weather conditions, supplying electrical energy, heat and lightening for the roads. For heating the frost and icing on the mechanical parts, fuel tanks and fuel lines for heavy duty mechinery and construction vehicles. Recharging up the batteries for all mechinery. For heating the mobile workshops, supplying electrical energy and heating up the dormitories in construction site.

7 GÖKSER TERMOBLOK THERMOBLOCK GÖKSER Makina yüksek ýsý kapasiteleri ihtiyaçlarý için motorin ve/veya LPG ile çalýþabilen hava kazanlarý (termoblok) üretmektedir. Termobloklar yüksek kapasiteleri nedeniyle endüstriyel tesislerde ýsýtma - kurutma amacýyla görev yaparlar. CR-NÝ sacdan imal edilmekte ve yüksek verim alýnmasý için özel ýsý transfer kanadý yapýsýný ihtiva etmektedir. GOKSER Machine Co Ltd. produces air boiler (thermoblock) with gas oil and /or LPG for the high temperature requirements. Thermoblocks run in industrial areas for the purpose of heating and drying because of their high capacity. Thermoblocks are made of CR-NI steel plates and to have special heat transfer wings to get high efficiency.

8 LOKAL ISI ÜRETÝM CÝHAZLARI LOCAL HEATERS BELGE VE SERTÝFÝKALARIMIZ OUR DOCUMENTS & CERTIFICATES GÖKSER 1: NATO ÝMALATÇI FÝRMA KODU BELGESÝ (NCAGE: T 2735) 2: NATO STOK NUMARASI BELGESÝ (NSN: ) 3: T.C. SANAYÝ BAKANLIÐI ÝMALATÇI BELGESÝ 4: T.C. SANAYÝ BAKANLIÐI SÝCÝL BELGESÝ 5: TÜRK STANDARTLARI ENSTÝTÜSÜ (TSE) KALÝTE BELGESÝ 1: NATO MANUFACTURING COMPANY CODE DOCUMENT (NCAGE: T 2735) 2: NATO STOCK NUMBER DOCUMENT (MSN: ) 3: MANUFACTURING CERTIFICATE MINISTRY OF TRADE & COMMERCE REPUBLIC OF TURKEY 4: REGISTRATION CERTIFICATE MINISTRY OF TRADE & COMMERCE REPUBLIC OF TURKEY 5: QUALITY CERTIFICATE OF TURKISH STANDARDS OF INSTITUTE (TSE)

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model:

*BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Model: : *BSWA : Ayarlanabilir, dairesel kanatlý ve kare ön tablalý swirl difüzör. Malzeme: Ürün ön tablasý DKP sacdan, kanatlar ise siyah plastikten imal edilmektedir. Kullaným: Taze havanýn mahal havasý ile

Detaylı

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks

U Z U N Ö M Ü R. Uygulama Alanlarý Main Applications. Çekiciler Tow Trucks TRAKSÝYONER AKÜ GRUPLARI TRACTION BATTERY GROUPS E N E N E N U Z U N Ö M Ü R the Longest Life Y Ü K S E K P E R F O R M A N S the Highest Performance E K O N O M Ý K Ç Ö Z Ü M L E R Ý Ç Ý N the Most Economical

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 40 BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 41 42 AYDIN TRAFO BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI AYDIN TRAFO HIGH PRESSURE WASHERS Aydın Trafo Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları nda yüksek kaliteli, 3 silindirli

Detaylı

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN

OMB. Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN OMB Gaz Yakma Proses Bekleri 2010 TR-EN TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL DATA 650 kw a kadar döküm gövde. 650 kw dan sonra çelik gövde NiCrNi namlu Otomatik ateşleme İyonizasyon elektrodu Modüler tasarım 6.000

Detaylı

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US /

HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / 1 2 2 www.lukas.com.tr 3 4 4 HAKKIMIZDA HAKKIMIZDA / ABOUT US / Firmamız 2002 yılında Konya da kurulmuştur. Süt sistemleri ve tarım makineleri üretimi yapmaktayız. Üretmiş olduğumuz ürünleri Avrupa başta

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

Beton Santralleri Concrete Batching Plants

Beton Santralleri Concrete Batching Plants Polita Sabit Beton Santralleri, hazır beton üretimi ve şantiyelerdeki çok uzun süreli beton dökümü için uygundur. Her türlü betonu üretebilme kabiliyetine sahip, istikrarlı ve sorunsuz çalışan, yedek parça-servis

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

DC Motors and Windscreen Wiper Systems

DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motors and Windscreen Wiper Systems DC Motorlar ve Silecek Sistemleri 50031326 50031342 2,2 1,0 32 32 1,5 1,5 Sweep Angle (α) Silme Açısı 95 60 Self-Oscillating Windscreen Wiper Motor İçten Mekanizmalı

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST

UÇACAKSANIZ IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST UÇACAKSANIZ EN İYİSİYLE UÇUN IF YOU LL FLY, FLY WITH THE BEST Zorlu Air faaliyetlerini 1992 yılından bu yana Türkiye nin en büyük kuruluşlarından biri olan Zorlu Holding bünyesinde sürdürmektedir. Zorlu

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables

PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables PVC Yalıtkanlı Protoflex Kontrol Kabloları PVC Insulated Protoflex Control Cables 0 A brand of the 8 Özel Kablolar Special Cables Kontrol - Ölçü - Kumanda Kabloları H05VV5-F Control - Measurement and Signal

Detaylı

Sorun Yıkamaksa Çözüm

Sorun Yıkamaksa Çözüm Sorun Yıkamaksa Çözüm Parça Yıkama Makinaları w w w.yilmaksan.com Öncelikle bizim kataloğumuzu eline alıp inceleme nezaketini gösteren siz değerli müşterilerimize teşekkür ederiz. 2000'li yıllarda böyle

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP

CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP CONTAINERTANK GRUBU MOBILETANK GROUP MOBİLTİP MobilTip 1 tank sistemleri 3 m³ den 80 m³ e kadar çeşitli boy ve ölçülerde üretilmektedir. Çift cidarlı ve tek cidarlı, bölmeli ve bölmesiz olmak üzere tank

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş.

ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASTES ASANSÖR SAN. ve TİC. A.Ş. ASANSÖR MAKİNALARI ELEVATOR MACHINES Bilgi Deneyim Yüksek teknoloji Know how Experience High-tech 13.000 m² alana sahip yeni tesisimizde en son teknoloji ve kalitede asansör

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION

GENEL AÇIKLAMA GENERAL DESCRIPTION 1 GENEL AÇIKLAMA 1982 yılında başlamış olduğumuz ticari hayatımıza ilk yıllarda mekanik sistemli kurtarıcı araç imalatı, daha sonraki yıllarda teleskopik vinç, katlanır bomlu vinç ve kayar kasa rampalı

Detaylı

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS

YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" YÜKSEK BASINÇ POMPALARI / HIGH PRESSURE PUMPS YMD-¾" TEKNİK ÖZELLİKLERİ GÖVDE VE DİŞLİLER : Pik döküm, Çelik döküm, Paslanmaz AISI 304-316 döküm, bronz döküm, sfero döküm. YATAKLAR : Snbz 12 bronz,

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

Fan Coil. Floor Type Wall Type Ceiling Type High Pressure Type. Döşeme Tipi Duvar Tipi Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip E11-114/1.A

Fan Coil. Floor Type Wall Type Ceiling Type High Pressure Type. Döşeme Tipi Duvar Tipi Tavan Tipi Yüksek Basınçlı Tip E11-114/1.A an oil 11-114/1. öşeme Tipi uvar Tipi Tavan Tipi Yüksek asınçlı Tip loor Type Wall Type eiling Type High Pressure Type ihaz Tanımı Unit escription RY an oiller, N ISO 01 : 8 Kalite Yönetim Sisteminin uygulandığı

Detaylı

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor

Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları. Automatic Type Ovens with Conveyor Otomatik Konveyörlü Kurutma Fırınları Otomatik Kot Kurutma Fırını, işletmenin iş akışı veya yerleşim planına göre U önüşlü ya da Tünel Tip olarak seçilir. Fırınlarda termoblok (ısıtma ünitesi) fırının

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE

ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE ŞİRKET PROFİLİ ve ÜRÜN ÇEŞİTLERİ COMPANY PROFILE & PRODUCT RANGE FİRMA PROFİLİ Üretime Buzdolabı Buzlukları imalatıyla başlayan AZAK Soğutma 1979 yılında Konya da kurulmuştur. 1983 yılında Sanayi Tipi

Detaylı

best association for camshaft...

best association for camshaft... www.estas.com.tr ESTAŞ Eksantrik San. ve Tic. A.Ş. 1. Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım 2. Cad. No:31 PK. 22 58060 Sivas / TURKEY Tel:+90.346. 218 12 20 (3 Lines) Fax:+90.346. 218 12 31 e-mail : estas@

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100

STICK 8 LINES STICK MULTI LINES SCF100 S110 SIMPLEX S110 DUPLEX 6 8 D200 D300 24 26 D150KM D280 42 44 S110KM SIMPLEX S110KM DUPLEX S140 S140STD S260STD SDC200 12 14 16 18 20 22 SD80 STICK 8 LINES STICK MULTI LINES STICK 3 LINES STICK80 STICK80W

Detaylı

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser

YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI. Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI Round Ceiling Diffuser YUVARLAK TAVAN ANEMOSTADI ( ) ROUND CEILING DIFFUSER Yuvarlak Tavan Anemostadý Teknik Detaylarý Round Ceiling Diffuser Technical Details : Malzeme: Kullaným:

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

w w w. i n d e k s. c o m. t r

w w w. i n d e k s. c o m. t r Jeneratör Gruplarý Generator Groups Forklift & Ýstif Makinalarý Forklift & Warehouse Equipment Ýþ Makinalarý Construction Machines Kamyon Ve Otobüs Gruplarý Trucks & Bus Groups w w w. i n d e k s. c o

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this

Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this Tuğra Makina bu katalogtaki tüm bilgiler üzerinde değișiklik yapma hakkı saklıdır. Tugra Makina all rights reserved to change all information in this catalog. 1997 yılında muhtelif metal eșya, sac metal,

Detaylı

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722

TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 5. CADDE NO:33 41455 DİLOVASI / KOCAELİ - TURKEY Phone: 0090 262 722 T TURBOSAN TURBOMAKINALAR SAN. VE TIC. A.S. A broad range of products and sophisticated materials technology combined with application knowhow are the keys to success in industrial plants. Türbosan API-Process

Detaylı

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com

TRAKTÖR KOLTUKLARI. www.gurexseat.com 335 TRAKTÖR KOLTUKLARI ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE www.gurexseat.com Certificate Sertifikalarımız Sertifikalarımız Marka Tescil ISO 9001 : 00 HAKKIMIZDA ABOUT US Certificate Marka Tescil Şirket 197

Detaylı

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65

AHK. 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 3 Valsli Hidrolik Silindir Makineleri 3 Rolls Hydraulic Plate Bending Machines AHK 25/65 AKYAPAK AKBEND üretimi üç valsli hidrolik silindir makineleri, 2 mm den 200 mm ye kadar sac kalınlığında ve 1000

Detaylı

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama

Photopolymer Plate Processor Fotopolimer Kalıp Hazırlama Finisher Dryer Finisher Dryer Include exposure unit, for Back, Main and Post, Dryer, * The machine is controlled from the control panel. All settings are made from here and can be stored in memory * 2x40

Detaylı

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored

Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Inventory of LCPs in Turkey LCP Database explained and explored Hakan Hatipoglu Antalya, 9 October 2015 Requirements and specifications (TOR) Web based database application that will: Support Inventory

Detaylı

Seri No: 401 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1400x1350-1500x1350 42 lik Makina / Machine of 42 CS-42 QUATTRO PLUS

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr

OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS. www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTIMA ELEVATOR COMPONENTS www.optimaasansor.com.tr info@optimaasansor.com.tr OPTİMA ASANSÖR SİSTEMLERİ Optima Asansör firması 1993 yılında teknolojinin merkezi İstanbul da kurulmuştur. Firmamız çok güçlü

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6

aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 aluminıum Profıle Brushıng Machine APSAM V6 Sat i naj Mak inası APSAM V6 Teknik Özellikler Fırça Hızı Makina 3 grup fırçadan oluşmaktadır.her grup alt ve üst olmak üzere iki fırçadan oluşmaktadır. senkronizasyona

Detaylı

ENDÜSTRİYEL CHILLER INDUSTRIAL CHILLER

ENDÜSTRİYEL CHILLER INDUSTRIAL CHILLER 8 ENDÜSTRİYEL CHILLER INDUSTRIAL CHILLER ISISO nun tescilli markasıdır. TEKNİK ÖZELLİKLER; R22 / R2 / R4A / R7A Vidalı veya yarı hermetik kompresör, Hava veya su soğutmalı kondenser, Fonksiyonel plakalı

Detaylı

YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 2½  POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 2½ " POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

. Condensing Water Heater Daxom. Industrial Type TS 615 EN 26

. Condensing Water Heater Daxom. Industrial Type TS 615 EN 26 Wall Hung Boilers Water Heaters Daxom Condensing Water Heater Industrial Type TS 615 EN 26 2195 Condensing Water Heater Daxom 33 lt (UKDAX -33BT) / 20 lt (UKDAX-20BT) Technical Features UKDAX-33BT Model

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

BC Teknik bilgi Technical info Kod Code FİYAT PRICE EURO Paket Box ENDÜSTRİYEL NEM ALMA CİHAZLARI Yüzme havuzlarının bulunduğu kapalı ortamlarda oluşabilecek neme karşı önlem olarak kullanılır. İstenmeyen

Detaylı

Krom / Chrome System

Krom / Chrome System Krom / Chrome System 24 lü Vakum Tüplü Sistem / 24 Vaccum Tube System 145 LT (double) Sistemimizde 24 adet vakum tüp kullanılmıştır. Cam tüp uzunlukları 47*1800 mm dir. Sistem kapasitesi 180 Lt, 240 Lt

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model:

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE. Notlar Notes. Model: AVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Notlar Notes : Malzeme: Kullaným: Kaplama: Montaj: Aksesuar: Sipariþ Kodu: *BAL-B : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL-CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL-CCB: Eðrisel kanatlý

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com

www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com www.vitalmutfak.com www.mutasgroup.com Merkez: Plevne Cad. No: 40 Gülveren/Mamak/ANKARA Tel: 0 312 363 99 33 (pbx) Fax: 0312 363 94 92 Fabrika: Taşpınar Köyü Mevkii No: 1 Çubuk/ANKARA Tel: 0 312 837 76

Detaylı

PROJE, İMALAT, SERVİS

PROJE, İMALAT, SERVİS HİZMET KATALOĞU SERVICE BROCHURE PROJE, İMALAT, SERVİS PROJECT, PRODUCTION, SERVICE 2010 TR-EN ÖNSÖZ INTRODUCTION B.N.:34/14.01/9310 B. N.:01.09.0218.513 Onurmak ısı sistemleri 2001 yılında Onur Metal

Detaylı

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers

Darbeli Kırıcılar Impact Crushers Darbeli Kırıcılar Impact Crushers TK15-TK16 Serisi Darbeli Kırıcılar TK15-TK16 Series Impact Crushers TK15 ve TK16 darbeli kırıcılar, tesiste sekonder veya tersiyer olarak kullanılabilir özellikte kırıcılardır.

Detaylı

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak

MEMBRAN KAPAK SİSTEMLERİ PVC MEMBRAN PRESS MDF DOORS. www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak www.mksmobilya.com www.facebook.com/mkscapak FİRMAMIZ ; Mobilya İmalat&Satış taki 30 yıllık tecrübemizle, MKS MOBİLYA DEKORASYON SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. adı altında uzun yıllardır müşterilerimize hizmet

Detaylı

YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP

YMD ¾  POMPA HIGH PRESSURE PUMP YMD ¾ " POMPA HIGH PRESSURE PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators

Transformatör Geçit İzolatörleri. Transformer Bushing Insulators İzolatör / Insulator Transformatör Geçit İzolatörleri Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..!

İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..! İmal ettiğimiz makineleri görmeden karar vermeyiniz..! DON T DECIDE WITHOUT SEEING OUR MACHINES 1985 ten bugüne Zeytin Ayırma Makinalarını biz üretiyoruz. Gelişmiş teknolojik ekipmanlarımız ve kadromuzla

Detaylı

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER

MAFSALLI ÇOK AMAÇLI KENETLER Kullanıldığı anayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, eramik, Ahşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım Alanları: MOL: 501 M,502 M,503 M,504 M 501 ML,502

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

BANT KAYNAK MAKİNESİ BENT WELDING MACHINE KULLANMA KLAVUZU USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8515.80.99.00.00

BANT KAYNAK MAKİNESİ BENT WELDING MACHINE KULLANMA KLAVUZU USER'S GUIDE. GTİP/HS Code: 8515.80.99.00.00 BANT KAYNAK MAKİNESİ BENT WELDING MACHINE KULLANMA KLAVUZU USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8515.80.99.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi

Detaylı

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT )

BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ) BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT 2016 PRODUCTS AND SERVICES CATALOGUE ( CONSTRUCTION BMT YAPI MALZEMELERI SAN. VE DIS TIC. LTD. STI. ( BMT EXPORT ABOUT US : BMT EXPORT is founded

Detaylı

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers

GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers GENEL SO UTMA MAK NALARI SAN. VE T C. LTD.fiT. Hava So utmal Kondenserler Air Cooled Condensers Standart Tip GMK Serisi Kondenserler Standard Type GMK Series Condensers T P / Type Watt ÜZE Surface m 2

Detaylı

YÜKSEK BASINÇLI BUHAR ve KIZGIN SU KAZANLARI

YÜKSEK BASINÇLI BUHAR ve KIZGIN SU KAZANLARI BUHAR ve KIZGIN SU KAZANLARI HEAT PRESSURE STEAM AND HOT WATER BOILERS ALEV BORULU ve ÜÇ ÇEKİŞLİ tip 20 bar basınç ve 15.000.000 kcal/h kızgın su veya 30 t/h buhar kapasitelerine kadar. SU BORULU tip bar

Detaylı

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız.

ATEM. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. Zamanında ve etkin servis hizmetiyle size en yakın noktadayız. A U S T R I A ATEM www.eurocnc.com info@eurocnc.com MAKİNE OTOMASYON SAN. VE T İC. LT D. ŞTİ. Arı Sanayi Sitesi 1364. (Eski 585.) Sokak No:

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP

YHL 10 POMPA HELICAL GEAR PUMP YHL 10" POMPA HELICAL GEAR PUMP KULLANIM ALANLARI: Fuel Oil Servis Tankları, Gaz Yağı, Mazot Tankerlerinde Küçük çapta kızgın yağ sirkülasyonlarında Endüstrinin yarı viskoz mayilerinin pompaj işlemlerinde.

Detaylı

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr

AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr AFB Enerji Mühendislik Ltd. fiti. www.afb.com.tr SAC KÖŞKLER SAC KÖŞKLER METAL KIOSKS (CABINETS) Sac köşkler müşteri taleplerine göre üretilmekte, yurt içi ve yurt dışı piyasalarına sevk edilmektedir.

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products.

We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Page 1 We convert our experiencess and knowledge about aluminum into qualified products. Alüminyum Hakkındaki Bilgi ve Tecrübemizi Kaliteli Ürünlere Dönüştürüyoruz Highest security with SSL Page 2 Aluminum

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling

Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Projects Manufacturing Construction Energy Assembling Proje / Project 01 İmalat / manufacturing 02 İnşaat / construction 03 Enerji / energy 04 Montaj / installation 05 hakkımızda / abaut us Firmamız daha

Detaylı

İstanbul a Hoşgeldiniz

İstanbul a Hoşgeldiniz Welcome To Istanbul İstanbul a Hoşgeldiniz CHIC Accessories Administration Office CHIC Tekstil ve Metal would like to welcome you to Turkey! Our company s aim is to offer our clients complete branding

Detaylı

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ

HAKKIMIZDA MİSYONUMUZ HAKKIMIZDA İç ve dış piyasa ihtiyaçlarından olan hidrolik fren merkezleri konusundaki 1985 yılından süre gelen tecrübe ve deneyimlerimizi 2009 yılı itibarıyla FRENMARK tescilli markamız ile tek çatı altında

Detaylı

AKILLI SERA PROJESĐ SMART GREENHOUSE PROJECT

AKILLI SERA PROJESĐ SMART GREENHOUSE PROJECT SĐNOP ÜNĐVERSĐTESĐ MESLEK YÜKSEKOKULU MEKATRONĐK PROGRAMI AKILLI SERA PROJESĐ SMART GREENHOUSE PROJECT Proje Yürütücüleri Ömer ALTUNDAL, Sinop Ünv. Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü, SĐNOP Ebulcihat

Detaylı

Şirket Profili Company Profile

Şirket Profili Company Profile Şirket Profili Company Profile Ülkemizdeki otomotiv yedek parçalarının dışa bağımlılığını azaltmak ve yeni iş sahaları yaratmak amaçlı yola çıkan firma, 1970 yılında kardan milleri ve parçaları, hidrolik

Detaylı

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D

Model ZT 7728D ZT 9228D ZT 10728D ÜRETİM PRODUCTION 2 ŞİRKETİMİZ; 1975 ten beri endüstrinin birçok kolunda hizmet veren bir aile şirketi, Otuzdan fazla özel tasarım makine modeli sahibi, 1984 ten beri metal boru üreticisi, 1993 ten beri

Detaylı

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL

A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ / A801 PNEUMATIC PISTON SEAL A801 PNÖMATİK PİSTON KEÇESİ A801 Piston keçelerimiz pnömatik silindirlerde çift tesirli olarak çalışmak üzere tasarlanmış metal pul ile NBR malzemenin

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI. Tanıtım OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI Tanıtım Otomotiv sektörü günümüzde neredeyse ülkelerin ekonomik durumlarının temel göstergesi sayılmaktadır. Ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri olan Otomotiv sektöründe

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler:

ÖZEL KENETLER MODEL:207-B,101EK,Y-ÖZEL,204BL-ÖZEL. www.kenetfikssan.com. Kullanıldığı Sanayiler: ÖZEL KENETLER MODEL:207-,101EK,Y-ÖZEL,204L-ÖZEL Kullanıldığı Sanayiler: Özellikle; Otomotiv, eyaz eşya, Makina, Seramik, hşap Plastik sanayilerle birlikte, her türlü sanayide kullanılabilir. Kullanım lanları:

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers

Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers Hava Soğutmalı Kondenserler Air Cooled Condensers 1 Soğutma Sistemlerinde İdeal Çözümler In Cooling Systems Ideal Solution 1978 yılında Sayın Ekrem GÜNDOĞAR tarafından kurulmuştur. İlk yıllarında sanayi

Detaylı

2014 Fiyat Listesi 2014 Price List. Taban Saclı Base Sheet Camlı Dağıtım Sigortalı Distribution Board & Glass. Camlı Taban Saclı Base Sheet & Glass

2014 Fiyat Listesi 2014 Price List. Taban Saclı Base Sheet Camlı Dağıtım Sigortalı Distribution Board & Glass. Camlı Taban Saclı Base Sheet & Glass Camlı Dağıtım Sigortalı Distribution Board & Glass & Glass Dağıtım Sigortalı Distribution Board Şantiye Tipi Sayaçlı Construction Type With Current Meter 2014 Listesi 2014 List Polyester Pano Cam elyaf

Detaylı

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES

AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES 2 AĞAÇ İŞLERİ SEKTÖRÜNE YÖNELİK HORTUMLAR HOSES FOR THE WOODWORKING INDUSTRIES Günümüzde ahşap işleme ve talaş temizleme işlemleri için çok çeşitli makinalar üretilmekte, ahşaba talep artmakta ve makinalar

Detaylı