Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 GÖKSER LOKAL ISITMA-SOÐUTMA SÝSTEMLERÝ LOCAL HEATING-COOLING SYSTEMS GÖKSER Makina Sanayi, kurulduðu 1987 yýlýndan günümüze kadar brülörlü ýsý üretim setleri konusunda hizmet vermektedir. Gökser Makina süregelen geliþimi içerisinde Türk Silahlý Kuvvetlerinin ýsýtma ihtiyaçlarýný karþýlamak için çalýþmalarýný bu yönde sürdürmüþ, bu yönlenme lokal ýsý üretim cihazlarý ile birlikte mobil ýsýtma sistemlerinin ihtiyacýnýn ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Mobil ýsýtma sistemleri elektrikten baðýmsýz, akuple jenaratörlü kapalý kasa içerisinde römork þeklinde sistemlerdir. Sistemin ýsýtma özelliði motorin brülörlü olduðundan çok soðuk havalarda motorinin donmamasý için sistem önce kendini ýsýtýr. Bu özelliði ile cihaz -32 / +44 ºC NATO çalýþma þartlarýna uygun hale gelmiþtir. Mobil ýsýtma sistemleri ile birlikte ihtiyaçlar mobil ýsýtma-soðutma sistemlerine yönlenmiþ, bu tasarým için yürütülen AR-GE faaliyetleri sonucunda mobil ýsýtma-soðutma sistemleri de hayata geçmiþtir. Sistem, soðutma görevini kondenser - evaparatörlü komponentlerle yerine getirirken ýsýtma görevini mazot brülörlü ýsýtma ekipmaný ile tamamlamaktadýr. Gökser Makina günümüzde olduðu gibi gelecekte de ilklere imza atmanýn haklý gururunu yaþamak istemektedir. Since 1987, the establishement of Gokser Machine Ind.Ltd., we have been producing varius kinds of heaters with burners and their equipments. In the lasting evolution of Gokser Machine Ind.Ltd., while we keep maintaining needs of Turkish Armed Forcess' about heating machines and its equipments, we also have discovered that Turkish Armed Forces requires modern multi-purpose mobile heating systems in terrain. The mobile heating systems are seperate from the electricity line, with an acuple generator inside, and on a overclosed trailer. In order to cover the NATO running principles, the mobile heating system has an inner fuel preheating part in case of running between -32 / 44 C without any problem. With the mobile heating systems, the new requirements about mobile cooling systems has been raised up. As a conclusion of the studies and researches about the mobile cooling systems, the new combined heating&cooling systems has been produced. The system achieves the cooling mission by condensingevoporating components while achieving the heating mission by diesel burner equipments. Gokser Machine Ind.Ltd. wants to feel the right honor of being the first as today in the future too.

2 LOKAL ISI ÜRETÝM CÝHAZLARI LOCAL HEATERS GÖKSER Kullaným Alanlarý Ýnþaatlar Çadýr Isýtma Seralar Hangar, Depolar Fabrikalar Toplantý Salonlarý Bilardo, düðün salonlarý Kümesler Çini, seramik imalathaneleri Sucuk imalathaneleri Fýndýk Kurutma Odalarý Çelik Eþya, Oto ve Elekrostatik boya fýrýnlarý Büyük iþ makineleri Seralarda ekonomik olarak hizmet vermektedir. Eþanjörlü, bacalý ve alev kontrollüdür. Isý kontrol sistemi ile tam otomatik olarak çalýþýr. Sera ortamýný ve doðal havayý pratik olarak üretebilen modeller, bitkiler için gerekli olan sýcak ve temiz havayý her türlü iklim þartlarýnda saðlarlar. Aplications Contructions Tents Green Houses Depot Shed Factories Meeting Halls Billard Halls Poultry Houses Ceramic, Tile Factories Sausage Factories Hazelnut Drying Rooms Steel Furniture, Auto ve Elecrostatic Paint Ovens. Huge Working Machines Heaters are operated economically in the green houses. They have funnel exchanger and flame control system and exhaust. They operate full automatically with heat control system. Each model could create the natural green-house environment practically, and provide hot and clean air which is required by plants in all climate conditions. Lokal ýsý üretim cihazlarýmýz temiz ve sýcak hava ile ýsýtýlmasý gereken her yerde güvenle kullanýlýr. Tüm modellerimizde deðiþek kalori ve güçlerde ýsý iþlevi bulunmaktadýr. Üretilen sýcak hava fleksibýl ýsý nakil körükleri ile istenilen yere rahatlýkla iletilebilir. Her boyuttaki modelimiz ýsý kontrollü olarak tam otomatik çalýþýr. Çabuk, pratik ve ekonomik çözüm saðlayan ýsýtýcý, Türk Standartlarý enstitüsünce (TSE) Kalite Belgelidir. Our Air Heaters can be used safety in every place needs to be heated by clean and hot air. Each model is donated with heating function in various calories and capacities. It can realize hot air transfer to places where hot air is required, thanks to our own production of the Flexible Heat Resistant Ducts. Heaters are operating with fully Automatic Flame Control System. Heaters providing fast, pratical and economical solution, are labeled with Quality of Turkish Stantart of Institute. (TSE) MODEL AÐIRLIK TÝPÝ KAPASÝTE TÜKETÝM ÇIKIÞ SICAKLIÐI MODELS WEIGHT TYPE CAPACITY CONSUPTION TEMPERATURE G KG Büro Atelye Kcal/h 250 W/h ºC Buros Work -Shops 900 m 3 /h 2-3 lt/h G KG Kurutma Isýtma Kcal/h 250 W/h ºC Drying Heating 1000 m 3 /h 3-4 lt/h G KG Kurutma Isýtma Kcal/h 370 W/h ºC Drying Heating 1500 m 3 /h 4-5 lt/h G KG Oto ve Çelik Eþya Kcal/h 370 W/h ºC Boya Fýrýný 1800 m 3 /h 5-6 lt/h Auto and Steel Furn. Ovens G KG Hangar Depo-Sera Kcal/h 550 W/h ºC Green Houses 2620 m 3 /h 6-7 lt/h Ware Houses G KG Fýrýn Termoblok Kcal/h 1500 W/h ºC Oven Thermoblock 3000 m 3 /h 8-9 lt/h

3 GÖKSER LOKAL ISI ÜRETÝM CÝHAZLARI G-200/S JENERATÖRLÜ ISI ÜRETÝM CÝHAZI Referanslarýmýz arasýnda Kara Kuvvetleri Komutanlýðý, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý, Emniyet Genel Müdürlüðü, Kara Havacýlýk Okulu gibi kurumlarýn da bulunduðu birçok müþterimize en kaliteli hizmeti vermekteyiz. Gökser olarak, elektrikle çalýþan brülörlü depo-hangar tipi ýsýtma sistemleri ile birlikte tamamen baðýmsýz sahra tipi ýsý ve elektrik setleri konusunda da hizmet vermekteyiz. Gökser, sahra tipi askeri çadýrlarýn ýsý ve elektrik ihtiyacýný karþýlayan G-200 modeli ile Türk ordusunun hareket kabiliyetini arttýran lojistik destek saðlayan firma olmanýn haklý gururunu yaþamaktadýr. G-200 modeli çok amaçlý bir lojistik settir. Römorklu, içerisinde ýsý ve elektrik gruplarýnýn birbirine akuple halde bulunduðu; istenildiðinde kontrol paneli üzerindeki çýkýþlardan 220 V 50 Hz elektrik alýnabilen, istenildiðinde ise hem sýcak hava hem de elektrik ihtiyacýný karþýlayan bir settir. Standart donanýmýnda bulunan fleksibýl ýsýya dayanýklý körükleri sayesinde istenilen yere sýcak hava transferi yapýlabilir. Askeri çadýrlarýn ön taraflarýna yapýlmýþ olan hava giriþ menfezlerinde körükler adapte edilmek sureti ile çadýr içerisine sýcak hava giriþi saðlanabilir. Yanma sonucu oluþan atýk gazlar ýsýtýlan hava ile kesinlikle karýþmadýðýndan çadýr içerisinde temiz sýcak hava giriþi saðlanýr. Fotosel, selonoid, valf, brülör otomatiði, kontaklý termostat gibi emniyet ekipmanlarýný bünyesinde bulundurduðu için istenilen çýkýþ sýcaklýðýna ayarlanarak tam otomatik olarak güvenle kullanýlabilir. Askeri helikopterlerin soðuk ve nemli havalarda kritik hareket parçalarý buzlandýðýndan dolayý ilk çalýþtýrma esnasýnda çok büyük mekanik zorlanmalara maruz kalýrlar. Bu da akü, elektrik sistemi ve ilk hareket ekipmanlarýna riskli þekilde yüklenilmesi anlamýna gelir. G- 200 modeli ile motor, ana rotor sistemi, Paller ve Transmisyon gibi kritik hareketli parçalarýn sýcak hava ile ýsýtýlarak buzlarý çözülür ve risksiz bir ilk hareket saðlanýr. Teknik Özellikler Isý Kapasitesi : Btu/h ( kcal/h) Çýkýþ Sýcaklýðý : ºC Elektrik Çýkýþý : 1,5 kw - 18 kw ( V) Hava Debisi : 900 m 3 /h m 3 /h * Yukarýdaki deðerler istenilen ýsýtýcý ve jeneratör grubuna göre saðlanabilir. Ancak kapasitelerimiz bunlarla sýnýrlý olmayýp, müþterilerimizin sipariþlerine göre yükseltilebilir. * Diesel, JP4-8 ve Benzinli motor seçenekleri mevcuttur.

4 LOCAL HEATERS G-200/S AIR HEATER WÝTH GENERATOR GÖKSER We are providing service of best quality to many customers including National institutions like Turkish Land Forces Command, Turkish Air Forces Command, General Directorate of Security & Land Aviation School. Gökser, rendering service in the field of heat and electricity sets of completely independent field type together with the heating sets of depot-shed type with burner operating with electricity. Gökser are proud to be a group supplying the logistic support increasing the movement of the Turkish Army with its G-200 model satisfying heat and electricity requirements of field type military tents. G-200 model is a multi purpose logistic set. It is a set with a trailer where heat and electricity groups are coupled with each other. Electricity with a power of 220 V 50 Hz can be received from the outlets on the control panel and it can satisfy the need for both hot air and electricity, when required. It can realize hot air transfer thanks to the flexible heat resistant duct built in its standard installation. By adapting blowers to the air inlet holes built on the front sides of the military tents, hot air entry can be ensured. Since the waste gasses created as a result of combustion and the heated air do not mix with each other at all, clean hot air enters into the tent. It can be adjisted to a desired output temperature since it has security equipment such as photocell, celonoid, valve, burner switch, thermostat with ignition etc. within itself and be used safely as a full automatic instrument. Since the critical starting parts of the military helicopters are frosted in cold and moist air, they are exposed to a considerable amount of mechanical pressure when they are operated for the first time. This means a risky pressure on the accumulator, electricity system and first starting equipment. When the ice on the critical starting parts such as engine, main rotor system, Blades and Transmission is heated by the hot air and melted with G-200 model, a risk-free starting action is achieved. Technical Specifications Heat Capacity : Btu/h ( kcal/h) Output Temperature : ºC Electric Output : 1,5 kw - 18 kw ( V) Air Flow : 900m 3 /h m 3 /h * Above mentioned values could be supplied in accordance with required heater and generator group, but our production is not limited to these values. We can increase our production values according to our customer needs. * Engine types could be used with Diesel, JP4 and Gasoline.

5 GÖKSER LOKAL ISI ÜRETÝM CÝHAZLARI G-200/YS 90N SAHRA TÝPÝ ISITMA SOÐUTMA G-200 YS90 N modeli, NATO Standartlarýnda belirtilen, aðýr çevre þartlarýnda ( (-32ºC) - (+44 ºC) ) çalýþma imkaný saðlayan özel sistemlere sahip, akuple jeneratör içeren, yüksek kapasiteli, ekstra ses yalýtýmýna (Double Sound - Proof System 75dB) sahip, SAHRA TÝPÝ ÇADIR ISITMA - SOÐUTMA CÝHAZI dýr. G-200 YS90 N modeli, her türlü askeri araçla çekilebilmesi için NATO standartlarýnda Çeki Okuna, Havalý Fren Tartibatýna, Tandem Dingil Sistemine sahiptir. Bütün bu özelliklerinden dolayý, karayolunda azami 80 km. sürat ile istenilen bölgeye en hýzlý ve en güvenli þekilde intikali saðlanýr. Askeri taþýtlarýn girebildiði her türlü araziye intikal edebilir, ordugahlarda kolaylýkla devreye girer. Ayrýca, istenildiðinde G-200 YS90 N, her çeþit kara, hava ve deniz taþýmacýlýðýna da uygundur. (Kamyon, týr, tren, gemi, veya uçak gibi). G-200 YS90 N, sýcak - soðuk hava saðlanmasý ve gerektiðinde jeneratör kapasitesi oranýnda her türlü elektrik ihtiyacýný karþýlamak amacý ile kullanýlmaktadýr. G-200 YS90 N modeli ile 60 m2 lik 1 adet (veya 2 adet 30 m2 lik) sahra tipi isolasyonlu çadýrýn Isýtma - Soðutma ve elektrik ihtiyacý karþýlanabilir. Cihazýn yakýt deposundaki motorinin donmamasý için özel geliþtirilen sistemler kullanýlmýþtýr. Cihazdan çýkan sýcak veya soðuk hava çadýr içerisine kendi imalatýmýz olan esnek Özel Hava Nakil Sistemi ile iletilmektedir. Bu Özel Hava Nakil Sistemi ile cihazda üretilen sýcak veya soðuk hava ekstra-yalýtýmlý körük sayesinde ýsý veya soðuk kaybýna uðramadan çadýr içerisine homojen bir þekilde nakledilir. Ayrýca, çadýr içi sýcaklýk - soðukluk düzeyleri istenilen dereceye ayarlanabilir ve ayarlandýðý derecede sabitlenebilir. ASKERÝ AMAÇLI KULLANIM Helikopterin motorunu çalýþtýrmadan önce mekanik parçalarýndaki buzlanmayý gidermek için Kalkýþtan önce uçaklarýn mekanik parçalarýndaki donma ve buzlanmayý gidermek için Kapalý çalýþma istasyonlarý ve hangar ýsýtmalarý için Askeri çadýrlara ýsýtma ve elektrik enerjisi saðlamak için Soðuk havalarda askeri araçlarýn fuel oil tanklarýný ve yakýt hatlarýný ýsýtmak için Sahradaki askeri araçlarýn akülerinin þarj edilmesi için Askeri tanklarýn motorlarýnýn ýsýtýlmasý için BELEDÝYELERDE KULLANIM Aðýr iþ makineleri mekanik parçalarýnýn, yakýt tanklarýnýn ve yakýt hatlarýnýn üzerindeki donma ve buzlanmayý gidermek için Mobil çalýþma alanlarýný ýsýtmak için ve elektrik enerjisi saðlamak için Alan araçlarýnýn akülerinin þarj edilmesi için Alan çadýr ve konteynerlerinin ýsýtýlmasý için Hangarlarýn ve çalýþma alanlarýnýn ýsýtýlmasý için KIZILHAÇ VE KIZILAYDA KULLANIM Kýzýlhaç çadýrlarýný ýsýtmak ve elektrik enerjisi saðlamak için (acil servis alanlarý dahil) Mobil çalýþma alanlarýný ýsýtmak ve elektrik enerjisi saðlamak için Hangar, çalýþma alanlarý ve mobil hastanelerin ýsýtýlmasý için Kýzýlhaç ve Kýzýlay araçlarýnýn akülerinin þarj edilmesi için ÝNÞAAT VE ACÝL DURUMLARDA KULLANIMDA Kötü hava koþullarýnda elektrik enerjisi, ýsý ve aydýnlatma saðlamak için Aðýr iþ makineleri ve inþaat araçlarýnýn mekanik parça, yakýt tanký ve yakýt hatlarý üzerindeki buzlanma ve donmayý gidermek için Tüm makine ve araçlarýn akülerinin doldurulmasý için Mobil çalýþma alanlarýný ýsýtmak için, inþaat alanlarýndaki yurtlarýn (yatakhanelerin) ýsýtýlmasý ve elektrik enerjisi saðlamak için

6 LOCAL HEATERS G-200/YS 90N MILITARY FIELD TYPE HEATING&COOLING SYSTEMS GÖKSER Model G-200 YS90 N, meets the NATO standards in heavy wheather conditions (-32 to +44 Degrees Celcius), includes an acoupled generator, specially designed for noise (Double - Sound Proof System, 75dB), which is a high capacity heating and cooling system for military fields. To enable for pulling with all military vehicles, this model have includes High Capasity Hitch, Air Brake, Tandem Acxel System, which meets NATO standards. With these specialities, this system is able to being pulled 80 km./hr. Furthermore, G-200 YS90 N is capable to go, with every type of road, with military trucks fast and safe. It is also suitable for all kinds of transportation (by truck, semi truck, train, ship and air-plane.) G-200 YS90 N, have been used for heating, cooling and generating electrical energy. G-200 YS90 N s suitable for Isolated Military Tents with the capasity of 60 m2 (or 2 x 30 m2) covered areas. Special developed systems are used not to frost diesel fluid in the fuel tank of the machine. The cold or hot air running from the machine is transfered in to the tent by our flexible special air transfer system. This system transfers hot or cool air by specially designed Isolated Air Ducts without any loss of required temperature into the tent. Once it has transferred inside, with same ducts, hot or cool air will flow homogeneously, reaches up to the required temperature and keeps up the same temperature. As refers, this system is able to supply fresh air into the tent while cooling or heating. MILITARY USAGE: For heating the frost and icing on the mechanical parts in helicopters (choppers) before running the engine. For heating the frost and icing on the mechanical parts in aeroplanes before take-offs. Indoor work stations and hangar heating. For heating and supplying electrical energy for military tents. For heating and supplying electrical energy for military tents. Recharging up the batteries for the military vehicles in site stationary. For heating up engines for military tanks. MUNICIPAL USAGE: For heating the frost and icing on the mechanical parts, fuel tanks and fuel lines for heavy duty mechinery and vehicles. For heating the mobile work-shops and supplying electrical energy. Recharging up the batteries for the site vehicles. For heating site tents and containers. For heating hangars and work-shops. RED CROSS & RED CRESCENT USAGE: For heating and supplying electrical energy of Red Cross / Red Crescent tents (including the emergency outlets) For heating the mobile work-shops and supplying electrical energy. For heating hangars, work-shops and mobile field hospitals. Recharging up the batteries for the Red Cross / Red Crescent vehicles. CONSTRUCTION & EMERGENCY USAGE: In bad weather conditions, supplying electrical energy, heat and lightening for the roads. For heating the frost and icing on the mechanical parts, fuel tanks and fuel lines for heavy duty mechinery and construction vehicles. Recharging up the batteries for all mechinery. For heating the mobile workshops, supplying electrical energy and heating up the dormitories in construction site.

7 GÖKSER TERMOBLOK THERMOBLOCK GÖKSER Makina yüksek ýsý kapasiteleri ihtiyaçlarý için motorin ve/veya LPG ile çalýþabilen hava kazanlarý (termoblok) üretmektedir. Termobloklar yüksek kapasiteleri nedeniyle endüstriyel tesislerde ýsýtma - kurutma amacýyla görev yaparlar. CR-NÝ sacdan imal edilmekte ve yüksek verim alýnmasý için özel ýsý transfer kanadý yapýsýný ihtiva etmektedir. GOKSER Machine Co Ltd. produces air boiler (thermoblock) with gas oil and /or LPG for the high temperature requirements. Thermoblocks run in industrial areas for the purpose of heating and drying because of their high capacity. Thermoblocks are made of CR-NI steel plates and to have special heat transfer wings to get high efficiency.

8 LOKAL ISI ÜRETÝM CÝHAZLARI LOCAL HEATERS BELGE VE SERTÝFÝKALARIMIZ OUR DOCUMENTS & CERTIFICATES GÖKSER 1: NATO ÝMALATÇI FÝRMA KODU BELGESÝ (NCAGE: T 2735) 2: NATO STOK NUMARASI BELGESÝ (NSN: ) 3: T.C. SANAYÝ BAKANLIÐI ÝMALATÇI BELGESÝ 4: T.C. SANAYÝ BAKANLIÐI SÝCÝL BELGESÝ 5: TÜRK STANDARTLARI ENSTÝTÜSÜ (TSE) KALÝTE BELGESÝ 1: NATO MANUFACTURING COMPANY CODE DOCUMENT (NCAGE: T 2735) 2: NATO STOCK NUMBER DOCUMENT (MSN: ) 3: MANUFACTURING CERTIFICATE MINISTRY OF TRADE & COMMERCE REPUBLIC OF TURKEY 4: REGISTRATION CERTIFICATE MINISTRY OF TRADE & COMMERCE REPUBLIC OF TURKEY 5: QUALITY CERTIFICATE OF TURKISH STANDARDS OF INSTITUTE (TSE)

Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr

Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý www.emak.com.tr EMAK LTD. ÞTÝ. 1968'de Ýstanbul'da kurulmuþ, yenilikçi, ciddi ve müþterilerine saygýlý bir Mühendislik

Detaylı

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS 2014 Arþimet Siraküza savunmasýnda, su buharýndan faydalanarak bir buhar topu tasarlarken, bugün her yerde kullandýðýmýz basýnçlý kaplara

Detaylı

Downloaded from AC-Manual.com Manuals

Downloaded from AC-Manual.com Manuals KULLANIM KILAVUZU DUVAR TÝPÝ SPLIT KLÝMA AFSW-09HRR1R AFSW-12HRR1R AFSW-18HRR1R AFSW-22HRR1R 0216 444 999 0 www.airfel.com 0216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde özen ile

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

HERMETÝK KOMBÝ HERMETIC BOILER ECOFEL KB1-24CE MTAJ VE KULLANMA KILAVUZU INSTALLATI AND OPERATI INSTRUCTIS +90 216 444 999 0 www.airfel.com Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde itina ile üretilen

Detaylı

Ývedik O.S.B. Aðaç Ýþleri Yapý Kooperatifi 21.Cadde 524.Sokak No:13 Ývedik-Yenimahalle / ANKARA -TÜRKÝYE Tel : +90 0312 394 64 08 (pbx) Fax : +90 0312 394 64 82 E-mail : info@mupapano.com.tr Web : www.mupapano.com.tr

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 1 Ýçindekiler Montaj, 25 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum saðlanmasý

Detaylı

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23

Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 385 40 21 Faks : +90(312) 385 70 23 İdari Bina /Management 34. Sokak No:5 Ostim-Ankara TÜRKİYE Tel : +90(312) 354 26 18 (Pbx) : +90(312) 385 79 17 (Pbx, 6 lines) Faks : +90)312) 354 40 14 Merkez /Center 56. Sokak No:48 Ostim-Ankara TÜRKİYE

Detaylı

GÖÇMAKSAN MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 56.SOK. NO: 48 OSTİM 06370 Yenimahalle, Ankara Tel: 0312 354 26 18 0312 385 79 17 Faks: 0312 354 40 14

GÖÇMAKSAN MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 56.SOK. NO: 48 OSTİM 06370 Yenimahalle, Ankara Tel: 0312 354 26 18 0312 385 79 17 Faks: 0312 354 40 14 GÖÇMAKSAN MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 56.SOK. NO: 48 OSTİM 06370 Yenimahalle, Ankara Tel: 0312 354 26 18 0312 385 79 17 Faks: 0312 354 40 14 Göçmaksan 1960 yılından itibaren inşaat sektöründe hizmet vermektedir.

Detaylı

Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ;

Sevgi ve Saygılarımla. Beyazıt YILDIRIM CEO - FOUNDER. Değerli Paydaşlarımız ; Değerli Paydaşlarımız ; Bizler TES WATER GROUP olarak; faaliyet gösterdiği Su ve Atıksu Arıtma sektöründe öncü ve lider duruşuyla, çevresel değerleri gözeten Aktif olduğu işkolunun gelişimine ve ilerlemesine

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 38 ülkede 53 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions HOB English,1 Türkçe,11 Contents Installation, 2-5 Positioning Electrical connection Gas connection Data plate Burner and nozzle specifications Description of the appliance, 6 Overall

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı

SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru

SASEL Elektromekanik. Sasel Elektromekanik. ipekboru Sasel Elektromekanik Genel Müdürlük / Headquarters Office ODTÜ Teknokent -Met Alaný (Mikro Elektronik Teknolojileri Merkezi) Eskiþehir Yolu 9. Km. A-1 Blok No:280 06520 Çankaya-ANKARA-TÜRKÝYE Tel : (312)

Detaylı

Basým T: ÞÝRKET PROFÝLÝMÝZ EKS Kimya, 1974'ten beri, kimya ve boya sektöründe üretim, uygulama ve satýþ konularýnda hizmet vermektedir. Türkiye nin ilk epoksi boya üreticilerinden ve ilk epoksi modifiye

Detaylı

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý OCAKLI FIRIN TR Türkçe, 1 GB English, 14 Ýçindekiler DİKKAT, 2 Montaj, 6 Cihazýn yerleþtirilmesi ve seviye ayarlanmasý Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Farklý gaz tiplerine uyum

Detaylı

GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER AIR HEAT GAZORAM BURNERS. High Technology. High Performans

GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER AIR HEAT GAZORAM BURNERS. High Technology. High Performans Yüksek Teknoloji High Technology Yüksek Performans High Performans GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER AIR HEAT GAZORAM BURNERS GAZORAM KURUTMA BRÜLÖRLER TERMO ISI Sistemleri Tic ve San A.Ș. Türkiye nin ısı sektöründe

Detaylı

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS

JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS JET ve TÜNEL FANLARI JET & TUNNEL FANS FM 98140 - ISO 9001:2008 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ / FAN & PROJECT SOLUTIONS 0036 CPD RG06 03 FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN ve PROJE ÇÖZÜMLERİ FAN & PROJECT SOLUTIONS Ofis

Detaylı

Deðerli Müþterimiz, Prysmian Kablo ve Sistemleri olarak, 21 ülkede 54 üretim tesisimiz, 12.000 i aþkýn çalýþanýmýz, 5 Milyar Euro nun üzerindeki yýllýk satýþ ciromuzla sektörümüzde lider konumumuzu sürdürmekteyiz.

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions E2BYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance, 4 Reversible

Detaylı

mekon Sağlam, Zarif, Emniyetli, Teknoloji Ürünü ve Uygun Fiyatlı Kapılarımız Uçağınızın Güvencesidir.

mekon Sağlam, Zarif, Emniyetli, Teknoloji Ürünü ve Uygun Fiyatlı Kapılarımız Uçağınızın Güvencesidir. R mekon Sağlam, Zarif, Emniyetli, Teknoloji Ürünü ve Uygun Fiyatlı Kapılarımız Uçağınızın Güvencesidir. Your airplane is Confided to Our Durable, Elegant, Safe, Product of Technology, Profitable Priced

Detaylı

Operating Instructions

Operating Instructions ENBY 19xxx F O3 (TK) ENBYH 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS İŞ MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. MobilmiX0 MobilmiX60 MobilmiX90 MobilmiX120 Ankara Büro / Ankara Office Cinnah Caddesi No:49/1 Çankaya Ankara Türkiye Tel:

Detaylı

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi

Montaj Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Konumlandýrma Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Türkçe, 1 English, 11 Ýçindekiler Montaj, 2 Cihazýn yerleþtirilmesi ve baðlanmasý Kapýlarýn açýlýþ yönünün deðiþtirilmesi Cihazýn tanýmý, 3-4 Kontrol paneli

Detaylı

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr

DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS. v.01 2015. www.ulusoyelektrik.com.tr DAĞITIM TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION TRANSFORMERS v.01 2015 www.ulusoyelektrik.com.tr İÇİNDEKİLER INDEX Hakkımızda / About Dökme Reçineli Kuru Tip Transformatör / Cast Resin Dry Type Transformer Standartlar

Detaylı

Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz.

Deðerli müþterilerimiz, bu doðrultuda sizleri Z Makina Teknolojisi A.Ş.'nin zemin teknolojisi geliþtiren ve üreten dünyasýna bekliyoruz. Z Makina Teknolojisi A.Ş.Türkiye'nin ve dünyanýn sayýlý delici ekipman ve zemin teknolojisi üreten firmalarýndan biri olma hedefi ile kuruldu. Z Makina Teknolojisi A.Ş., uzman makina mühendislerinin önderliðinde,

Detaylı

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION

Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION E2BYH 19xxx F O3 (TK) E2BY 19xxx F O3 (TK) English Operating Instructions REFRIGERATOR/FREEZER COMBINATION Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Description of the appliance,

Detaylı

güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde...

güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde... güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde... everywhere the sun rises, the wind blows... www.ferhat.com.tr güneşin doğduğu, rüzgarın estiği heryerde... everywhere the sun rises, the wind blows... şirket

Detaylı