Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen marka tescil başvurusunun yeri, zamanı ve başvuru evrakının düzenlenmesi ile markalarla ilgili diğer işlemlerde uyulacak usul ve esasların belirlenmesidir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, marka tesciline uygun mal veya hizmetlere marka verilerek bunların korunmasına ilişkin esasları, kuralları ve şartları kapsar. Hukuki Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Paris Sözleşmesi, TRIPS Anlaşması, Nis Anlaşması ve Viyana Anlaşmasına dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a) Enstitü : Türk Patent Enstitüsünü, b) Kanun Hükmünde Kararname : 3/11/1995 tarihli ve 4128 sayılı Kanunla değişik 24/6/1995 tarihli ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi, c) Marka : Ortak markalar ve garanti markaları dahil ticaret markaları veya hizmet markalarını, d) Resmi Marka Gazetesi e) Resmi Marka Bülteni : Tescile bağlanmış markaların yayımlandığı Gazeteyi, : Marka başvurularının ilan edildiği Bülteni, f) Sınıf : Markaların kullanılacağı mallar veya hizmetlerin Uluslararası sınıflandırılmasını, g) Şekil : İki boyutlu şekiller veya marka niteliği taşıyan malın kendisini göstermeyen fakat malın ambalajı olarak kullanılma niteliği taşıyan ve Kanun Hükmünde Kararnamenin diğer hükümlerine uygun üç boyutlu şekilleri, h) Tebliğ :544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6/f ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsünce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği, i) Paris Sözleşmesi : 20/3/1883 tarihli Sınai Mülkiyetin Himayesi için Bir İttihat Teşkili Hakkındaki Mukavelenamenin Türkiye tarafından onaylanmış değişikliklerini, j) TRIPS Anlaşması : 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması eki Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını, k) Nice Anlaşması : 12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 13/8/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına ilişkin Nice Anlaşması ve Değişikliklerini, l) Viyana Anlaşması :12/7/1995 tarihli ve 95/7094 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen ve 13/8/1995 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşmasını,

2 ifade eder. Başvurunun Yeri ve Zamanı Madde 5- Bir markayı tescil ettirecek gerçek veya tüzel kişiler Enstitüye veya onun yetkili kıldığı makama başvuruda bulunur. Başvuru tarihi ve zamanı, Enstitü veya yetkili kıldığı makam tarafından verilecek gün, saat ve dakikadır. Başvuru sahibinin posta vasıtasıyla yapmış olduğu başvuru ikinci fıkrada yazılı esaslara göre Enstitü veya onun yetkili kıldığı makama geliş tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Her markanın tescili için, ayrı başvuru yapılması şarttır. Aynı marka örneği, aynı mal veya hizmetler için bir kez tescil edilir. Ortak Markaların Özellikleri İKİNCİ KISIM Markaların Özellikleri ve Korumadan Yararlanacak Kişiler BİRİNCİ BÖLÜM Markaların Özellikleri Madde 6- Ortak Marka, üretim veya ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan bir grubun mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Garanti Markalarının Özellikleri Madde 7- Garanti Markası, marka sahibinin kontrolü altında bir çok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usüllerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Ticaret Markalarının Özellikleri Madde 8- Ticaret Markası, bir işletmenin imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları, başka işlemlerin mallarından ayırt etmeye yarayan işarettir. Hizmet Markalarının Özellikleri Madde 9- Hizmet Markası, bir işletmenin hizmetlerini diğer işlemlerin hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işarettir. Korumadan Yararlanacak Kişiler İKİNCİ BÖLÜM Koruma Madde Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin öngördüğü şekilde, korumadan yararlanacak kişiler aşağıda gösterilmiştir: a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan veya sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi yahut Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler. b) Yukarıdaki bent kapsamına girmemekle beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri de karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye'de marka korumasından aynı şekilde yararlanır. Karşılıklılık ilkesi, ülkelerin Türk vatandaşlarının markalarını tescil etmesi veya edeceğini yazılı bildirmesi olarak kabul edilir. ÜÇÜNCÜ KISIM Başvuru

3 BİRİNCİ BÖLÜM Başvuru Dilekçesi ve Eklenecek Evrak Başvuruda Bulunacaklar ile Başvuru Koşulları, Şekli ve Dilekçesi Madde 11- Aşağıda belirtilen kişiler marka tescil başvurusunda bulunabilir. edilir.) a) Gerçek veya tüzel kişiler (Tüzel kişiler, yetkili organları tarafından belirlenen kişi veya kişilerce temsil b) Marka vekilleri. Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisi olmayan kişilerce yapılan marka tescil başvurularında veya tescil sonrası yapılacak diğer işlemlerle ilgili taleplerde, başvuru sahibine marka vekili ataması için iki aylık süre verilir. Süresi içinde marka vekili atamayan kişilerin talepleri reddedilir. Ancak, Türkiye de ikametgâhı olanların başvurularında vekil tayin edilmediği takdirde işlemler sahibi adına yürütülür. Marka başvuru dilekçesi, Yönetmeliğe ekli (Ek:I) örneğe uygun kâğıda daktilo veya bilgisayar yazıcısıyla yazılır ve dilekçenin tüm bölümleri noksansız olarak doldurulur. Marka başvuru dilekçesinde, başvuru sahibinin adı ve soyadı, unvanı, adresi, telefon numarası, faks numarası, vekil tayin edilmişse vekilin adı, soyadı veya unvanı, vekil sicil numarası, adresi, telefon numarası, faks numarası, markanın çeşidi, anlam ve telâffuzu, mal ve/veya hizmet listesi ile sınıf numarası ve alt kodu, rüçhan bilgileri, imza ve imza sahibinin adı ve soyadı bulunur. Marka başvuru dilekçesinde, markanın kullanılacağı mallar ve/veya hizmetler uluslararası sınıflandırmaya uygun olarak genel tabir kullanılmadan yazılır. Mal veya hizmet listesinde genel tabir kullanılmış ise Enstitü, genel tabirlerin açıklanmasını ister. Başvurunun incelenmesine ancak gerekli açıklama yapıldıktan sonra başlanır. Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler Madde 12- Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin eklenmesi zorunludur. a) Tescili istenen markanın yayına ve baskı yoluyla çoğaltmaya elverişli en az 5x5 cm. en fazla 7x7 cm. ebadında 20 adet marka örneği, b) Marka başvuru harcı, araştırma, inceleme ve değerlendirme ücreti ödenti belgesi aslı, c) Sınıf veya sınıfların ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı, d) Marka vekili tayin edilmiş ise usulüne uygun düzenlenmiş vekaletname, e) Başvuru sahibi tüzel kişi ise noterden tasdikli imza sirküleri, f) Başvuru sahibinin ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraştığını gösterir belge. Bu belge, Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ticaret Sicili Memurluğu veya Vergi Dairesi'nden alınacaktır. g) Başvuru ortak marka yada garanti markası için yapılmış ise, noter tasdikli teknik yönetmelik, h) Rüçhan hakkı talep ediliyorsa, Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde rüçhan hakkı belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ve bu belgenin noterden tasdikli Türkçe çevirisi, ı) Rüçhan hakkı talebi, sergilerdeki teşhire dayanıyorsa, serginin açıldığı ülkenin yetkili makamından alınan; teşhir edilen markanın kullanıldığı malların ve/veya hizmetlerin ya da markanın, ambalaj üzerine basılmış hâli ile görünür şekilde sergilendiği tarihin ve serginin resmî açılış tarihinin yer aldığı belge ve markanın tasdikli örneği, i) Marka tescil harcı ile marka tescil belgesi düzenleme ve sicil kayıt ücret ödendiğini gösterir belge aslı, j) Yabancı ülkedeki tescil veya başvuruya dayanılarak yapılan başvurular için ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraşıldığına dair belge veya tescilin yapıldığı ülke tarafından verilmiş bulunan marka tescil belgesinin aslı veya noterden tasdikli sureti ve noterden tasdikli Türkçe çevirisi,

4 Başvurunun geri çekilmesi halinde vekaletnamede bu yetkinin açıkça belirtilmiş olması ve noter tasdiki aranır. İşlem sırasında başvuru sahibinin vekilini değiştirmesi halinde tebligat yeni vekile yapılır. Yukarıda (d) bendinde belirtilen vekâletnameye ilişkin olarak, ikametgâhı Türkiye'de olmayanlar, markalarını tescil ettirmek ve tescil sonrası yapılacak diğer işlemler için kendilerini Enstitü Vekil Siciline kayıtlı marka vekili ile temsil ettirmek zorundadır. Ayrıca, (g) bendinde belirtilen teknik yönetmelikte, 1) Başvuru sahipleri gerçek kişi ise adı ve soyadlarının, tüzel kişi ise ticaret ünvanlarının, 2) Başvuru sahiplerinin adresinin, 3) Marka örneğinin, 4) Yazışma adresinin, 5) Marka örneğinin kullanma şekil ve şartlarının, 6) Markanın hangi mal ve hizmetlerde ne şekilde kullanılacağının, 7) Garanti markası teknik yönetmeliğinde; markanın garanti ettiği mal ve hizmetlerin ortak özelliklerinin, markanın kullanılmasının ne şekilde kontrol edileceğinin ve gerektiğinde uygulanacak yaptırımların; ortak marka teknik yönetmeliğinde, markayı kullanmaya yetkili işletmelerin, belirtilmesi zorunludur. İnceleme İKİNCİ BÖLÜM Başvurunun İncelenmesi Madde 13- Bir marka başvurusunun incelemeye alınabilmesi için, aşağıda belirtilen evrakın müracaat anında verilmesi zorunludur: a) Bu Yönetmeliğe ekli (Ek: I) örneğe uygun olarak düzenlenmiş, 11 inci maddedeki bilgileri içeren imzalı başvuru dilekçesi, b) Marka başvuru harcı ile marka başvurusu araştırma, inceleme ve değerlendirme ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı, c) 5 adet marka örneği, d) Başvuru dilekçesinde veya marka örneği üzerinde latin harfleri dışında harf ve sayıların bulunması halinde bu ibarelerin latin harflerine uygun karşılığı. e) Marka başvurusunda rüçhan hakkı talep edilmiş ise, rüçhan hakkı talebi ücreti ödenti belgesinin aslı, f) Ortak marka ve garanti markasına ait başvurularda, ilgili işletme tarafından hazırlanan teknik yönetmelik, Rüçhan ücreti hariç, başvuru sahibinin kimliğinin anlaşılır olması koşuluyla, yukarıda belirtilen evrakda veya dilekçede yer alan mal ve/veya hizmet listesi, başvuruyu yapanın adı, soyadı, unvanı, adresi ve imzası ile ilgili bilgilerin herhangi birinde eksiklik olması halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için bir aylık süre verilir. Bu süre içinde eksikliği giderilmeyen veya adresi bulunmayan başvurular reddedilir. Başvuru, eksikliklerin tamamlandığı gün, saat ve dakika itibariyle kesinleşir. Sınıflandırma Madde 14- Kanun Hükmünde Kararnamenin 24 üncü maddesine göre marka başvuru dilekçesinde bulunan mal veya hizmetler Uluslararası sınıflandırmaya ilişkin esaslara göre sınıflandırılır.

5 Tescili istenilen markanın kullanılacağı mallar veya hizmetler, ait oldukları sınıf numaraları ile birlikte ve aynı sınıfa dahil mal veya hizmetlerle bir grup oluşturacak şekilde belirtilir. Üçten fazla sınıf içeren marka başvurularında fazla sınıf ücretinin verilen süre içerisinde ödenmemesi halinde başvuru, mal veya hizmet listesindeki ilk üç sınıf için değerlendirmeye alınır. Enstitü, başvuru dilekçesinde belirtilen mallar, hizmetler ve sınıflar üzerinde gerekli düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Mal veya hizmet listesinin ikinci fıkrada belirtilen şekilde düzenlenmemesi halinde ücüncü fıkra gereğince Enstitü tarafından yapılacak düzenlemeler için başvuru sahibinden sabit başvuru ücreti tutarında liste düzenleme ücreti alınır. Süreler Madde 15- Başvuruların, mal ve/veya hizmet listelerinde yer alan genel tabirlerin açıklanması veya mal ve/veya hizmet listelerinin düzenlenmesi ya da liste düzenleme ücretinin ödenmesi için iki ay süre verilir. Verilen süre içerisinde eksiklikleri giderilmeyen ve düzenlemesi yapılmayan ya da yaptırılmayan başvuruların, açıklama ve düzenlemeye konu kısımları reddedilir. Başvuruya ait fazla sınıf veya sınıfların eksik olan ücretlerinin ödenmesi için iki ay süre verilir. Ücreti ödenmeyen sınıflar başvuru listesinden çıkartılır. Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yazılı olup, 12 nci maddenin (h) ve (ı) bentleri hariç, 13 üncü maddesinde yazılı olanların dışında kalan belgeler, başvuru dilekçesine eklenmemiş ise, Enstitü tarafından bu belgelerin tamamlanması için talep tarihinden itibaren dört ay süre verilir. Yönetmeliğin 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26 ncı maddeleri gereğince yapılacak işlemlerde eksik evrakın tamamlanması ve Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince marka üzerinde gerekli değişikliklerin yapılması için iki ay süre verilir. Bu süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi hâlinde, bu maddelerde öngörülen işlemler yapılmaz ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir. Üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen süre içinde istenen belgelerin verilmemesi hâlinde, başvuru veya talep işlemden kaldırımış sayılır. Yayım ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Başvurunun ve Tescilin Yayımlanması Madde 16- Başvuru şartları eksiksiz şekilde yerine getirilmiş ve Kanun Hükmünde Kararnamenin 29, 30, 31 ve 32 nci madde hükümlerine göre reddedilmemiş bir marka tescil başvurusu, aylık olarak yayımlanan Resmi Marka Bülteninde aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde; yayımlanır. a) Başvuru numarası ve tarihi, b) Başvuru sahibinin adı, adresi, c) Marka örneği, d) Mal veya hizmetlerin listesi ile ait oldukları sınıf kodları, e) Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddelerine göre mal listesinden çıkartılmış olan mal veya hizmetler, f) Vekil bilgileri, Enstitü gerektiğinde bu süreye bağlı kalmaksızın ek bülten yayımlayabilir. Başvurunun birinci fıkrada belirtilen madde hükümlerine göre reddedilmesine başvuru yayımlandıktan sonra karar verilirse, başvurunun reddedildiğine ilişkin karar ayrıca yayımlanır.

6 Tescilin Yayımlanması Madde 17- Kanun Hükmünde Kararnamenin 39 uncu maddesine göre tescil edilen bir marka iki ayda bir yayımlanan Resmî Marka Gazetesinde ilân edilir. İlân, sicil kaydında bulunan bilgileri içerir. Yenileme Başvurusu DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yenileme Madde 18- Koruma süresi sona eren bir marka, sahibinin veya vekilinin talebi üzerine Tebliğde belirtilen harç ve ücretin ödenmesi koşuluyla yenilenir. Yenileme talebinin yapılması, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu süresinin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi Tebliğde belirtilen ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı ay içerisinde de yapılabilir. Yenileme Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Madde 19- Yenileme başvurusu için, talep dilekçesi ile birlikte yenileme harcı ve ücreti ödenti belgesinin aslı, vekil var ise vekaletnamenin verilmesi zorunludur. Enstitü, gerektiğinde dosyasında eksik olan diğer belgeleride ister. Yenileme başvurusundaki noksanlar iki ay içerisinde tamamlanmalıdır. İki aylık süre içerisinde noksanların giderilmemesi halinde yenileme işlemi yapılmaz ve alınan ücret Enstitüye irat kaydedilir. Değişiklik İşlemleri BEŞİNCİ BÖLÜM Tescil Sonrası İşlemler Madde 20- Marka sahibi marka üzerindeki değişiklikleri Enstitüye bildirmek zorundadır. Marka sahibinin tescil sonrası adresinin, ünvanının ve şirket nevinin değişmesi halinde bu değişikliklerin markalar siciline işlenmesi için sahibinin talebi üzerine veya yukarıda bahsedilen değişikliklerin, marka sahibinin yeni bir marka mürcaatı sırasında tesbit edildiğinde markalar sicilinde adına kayıtlı bulunan markalarının ve başvurularının tamamı üzerinde bu değişikliklerin yapılması istenir. Adres, unvan, nevi değişiklikleri ve marka iptali için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Adres değişikliği için; 1- Talep dilekçesi, 2- Marka tescil belgesi aslı, 3- Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, 4- Vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri, b) Ünvan değişikliği için; 1- Talep dilekçesi, 2- Ünvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu değişikliği gösterir belge, 3- Marka tescil belgesi aslı, 4- Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, 5- Vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri, c) Nevi değişiklik için; 1- Talep dilekçesi,

7 2- Nevi değişikliğini gösterir belge, 3- Marka tescil belgesi aslı, 4- Ücret Ödenti belgesi aslı, 5- Vekil var ise vekaletname aslı, tüzel kişilik ise noterden düzenlenen imza sirküleri aslı, d) Marka iptali için, 1) Talep dilekçesi, 2) İptal vekil tarafından yapılıyor ise, iptal yetkisini havi noterden tasdikli vekaletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, 3) Marka sahibi tüzel kişi ise noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, 4) Gerçek kişi ise noterden tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noterden tasdikli sureti, 5) Ücret ödenti belgesinin aslı Yeni oluşturulan marka tescil belgesi için düzenleme ücreti alınır. Veraset ile İntikal Madde 21- Markaların veraset yoluyla intikal etmesi halinde bu değişikliğin marka sicil kütüğüne işlenmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Mahkeme kararı aslı veya ilgili mahkemeden veya noterden tasdikli sureti, c) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, d) Marka tescil belgesi aslı, e) Vekil var ise vekaletname, tüzel kişilik ise imza sirküleri Marka Devri, Bölünme ve Birleşme Madde 22- Marka devri için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur: a) Devralanın ve devredenin imza ve beyanları bulunan marka tescil numarası ile marka adının yer aldığı, kısmî devirler için devredilen mal veya hizmetlerin tek tek belirtildiği noter onaylı devir senedi, b) Devralanın ticaretle, imalâtla veya hizmetle uğraştığını gösteren belge, c) Marka tescil belgesi aslı, d) Devir harcı ile devir şerhi sicil kayıt ve ilân ücretinin ödendiğini gösterir belge aslı, e) Devralan tüzel kişi ise noterde düzenlenen imza sirküleri aslı, f) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname, Devir, taraflardan birinin talebi üzerine marka siciline kayıt edilir ve yayımlanır. Markanın devir işlemleri, Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası hükmü kapsamına giriyorsa, marka üzerinde yapılacak değişiklikler ilgiliye bildirilir. İlgili yapılması gereken değişiklikleri kabul ettiğini Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen süre içerisinde yazılı olarak Enstitüye beyan etmez ise devir işlemi yapılmaz.

8 Marka devri sicile kaydedilmedikçe, Enstitü sicilde kayıtlı olan kişiyi marka sahibi olarak kabul eder. Marka bölünmesi, kısmî devir sonucu mümkündür. Kısmî devir işlemlerinde, kısmî olarak devredilen mal veya hizmetler için, kısmî devralan adına yeni marka dosyası oluşturularak devir kapsamı mal veya hizmetleri içeren marka tescil belgesi yeni marka numarası verilerek düzenlenir. Marka, yeni tescil numarası ile ilk tescil tarihide belirtilerek sicile kaydedilir ve Resmî Marka Gazetesinde yayımlanır. Yeni oluşturulan marka tescil belgesi için düzenleme ücreti alınır. Birleşme için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur; a) Talep dilekçesi, b) Birleşmeyi gösterir belge aslı, c) Ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraştığını gösterir belge, d) Marka tescil belgesi aslı, e) Tüzel kişi ise noterde düzenlenen imza sirküleri aslı veya noter tasdikli sureti, f) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekâletname, g) Birleşme ücreti ödendiğini gösterir belge aslı, Marka üzerinde birleşme ve devir işleminin yapılması durumunda, marka sahibi tarafından talep edilmesi hâlinde marka yenileme ve tescil belgesi düzenleme ücreti yatırılması koşuluyla marka sahibiyle ilgili son bilgilerin yer aldığı bir yenileme ya da tescil belgesi verilir. Bu durumda marka yenileme ve tescil belgesi istenmez. Lisans Madde 23- Marka sahibi markasına ait malların ve/veya hizmetlerin tamamında veya bir kısmında kullanılmak üzere lisans verebilir. Lisans sözleşmesinde Kanun Hükmünde Kararname ile konuya ilişkin diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlere aykırı hükümler bulunamaz. Lisans için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur: a) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, lisansa konu olan mal ve/veya hizmetleri, marka tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir lisans sözleşmesi, b) Lisans alanın ticaretle, imalatla veya hizmetle uğraştığını gösterir belge, c) Marka tescil belgesi aslı, d) Harç ve ücret ödenti belgesi aslı, e) Lisans alan tüzel kişi ise imza sirküleri, f) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname, g) Yenilenen markalarla ilgili lisans devamı işlemi için, lisans ücreti ödendiğini gösterir belge aslı. Yenilenen marka ile, marka sicil kaydında yapılan her türlü değişiklik Resmi Marka Gazetesinde ilan edilir. Bunun için Ücret Tebliğinde öngörülen ücret ödenir. Teminat ve Teminat Üzerinde Değişiklik Madde 24- Marka, işletmeden bağımsız olarak, teminat gösterilebilir. Teminat, taraflardan birinin talebi üzerine sicile kaydedilir ve yayımlanır. Teminat olarak gösterilen marka üzerinde yapılan değişiklikler, teminatı kabul edene masrafı ilgilisinden alınarak Enstitü tarafından bildirilir. Ancak, markanın devir ve iptali işlemi teminatı kabul edenin muvafakatı ile yapılır.

9 Teminatın marka siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur. a) Talep dilekçesi, b) Teminat sözleşmesi aslı veya noter tasdikli sureti, c) Marka tescil belgesi aslı, d) Teminat ücreti ödendiğini gösterir belgenin aslı, e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekâletname, tüzel kişi ise noterde düzenlenen imza sirküleri. Teminatın marka sicilinden kaldırılabilmesi için, teminat sözleşmesinin karşılıklı olarak feshini gösterir ve sözleşmenin yapılma usulüne göre düzenlenmiş belge veya teminatı kabul edenin noter tasdikli beyanının verilmesi zorunludur. Haciz Madde 25- Marka işletmeden bağımsız olarak haczedilebilir. Haciz sicile kaydedilir ve yayımlanır. Hacizli bir marka üzerinde, haciz alacaklısının zararına yol açabilecek işlemler, ancak haciz alacaklısının muvafakatıyla yapılabilir. Rehin Madde 26- Marka işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir. Rehin taraflardan birinin talebi üzerine sicile kayıt edilir ve yayımlanır. Markanın rehin edilmesi hâlinde bu marka üzerinde yapılan işlemler, rehin alacaklısının zararına yol açabilecek nitelikte ise Enstitü, bu işlemlerin yapılabilmesi için alacaklının rızasını arar. Rehin edilen marka üzerinde yenileme ve adres değişikliği hariç, rehin kısıtlaması kalkmadıkça diğer işlemler yapılmaz. Rehin talebinin marka siciline işlenebilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur: a) Talep dilekçesi, b) Rehin sözleşmesi aslı veya noter tasdikli sureti, c) Marka tescil belgesi aslı, d) Rehin ücreti ödendiğini gösterir belge aslı. e) Vekil tarafından yapılıyor ise vekâletname, tüzel kişi ise noterde düzenlenmiş imza sirküleri. Marka rehninin sona ermesi hâlleri aşağıda gösterilmiştir. a) Rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi, b) Rehin bir şarta veya süreye bağlanmış ise bu şart veya sürenin sona ermesi, c) Markanın icra yoluyla satılması, Hukukî İşlemlerin Başvurulara Uygulanması Madde 27- Devir, lisans, intikal, haciz, rehin ve marka sahibi hakkındaki değişiklikler ile ilgili hukukî işlemler, ilgili belgelerin ibrazı halinde başvurulara da uygulanır. Ücret ALTINCI BÖLÜM Ücret, Suret, Sicil ve Rüçhan

10 Madde 28- Marka tescili ve yapılacak işlemler ile ilgili ücretler, 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6/f ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsü'nce uygulanacak olan Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğde yayımlanır. Sicil Ücretler hizmeti talep edenden alınır. Ücreti kanunî süre içinde tam olarak ödenmeyen talepler reddedilir. Marka işlemleri için ödenen ücretin iadesi yapılmaz. Marka sahibinin veya vekilinin talebi halinde marka tescil belgesi sureti verilir. Suret için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur: a) Talep dilekçesi, b) Marka tescil belgesi suret harcı ve ücret ödenti belgesi aslı, Madde 29- Marka sicili alenidir. Talep edilmesi ve Tebliğde öngörülen harç ve ücretin ödenmesi koşuluyla sicil örneği verilir. Sicil Kaydında Bulunması Gereken Bilgiler Madde 30- Marka sicilinde aşağıda belirtilen bilgiler yer alır; Rüçhan a) Marka tescil numarası, başvuru ve tescil tarihi, b) Marka örneği, c) Marka sahibinin adı, soyadı, tüzel kişi ise ünvanı, uyruğu, adresi, var ise vekilin adı, soyadı ve adresi, d) Markanın üzerine konulacağı mal veya hizmetler listesi, e) Sınıf kodları, Madde 31- Rüçhan hakkı talebinin uygun bulunması halinde marka tescil belgesi ile sicile aşağıdaki şekilde şerh verilir. Bu markanın tescili için ilk defa... idaresine... tarih ve... sayı ile müracaat edildiği anlaşılmış olup, bu tarihten itibaren rüçhan hakkı bulunmaktadır. Başvuru Yayımına İtiraz DÖRDÜNCÜ KISIM İtiraz Madde 32- Tescil başvurusu yapılmış bir markanın, Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci ve 8 inci maddeleri hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar ile başvurunun kötü niyetle yapıldığına ilişkin itirazlar ilgili kişiler tarafından marka başvurusunun yayımından itibaren üç ay içerisinde bu Yönetmeliğe ekli Ek II örneğe uygun imzalı dilekçe ile yapılır. Enstitü itiraz sahibinden, bir ay içerisinde yerine getirilmek üzere ek belge, kanıt ve gerekçeler isteyebilir. İtirazın yerinde bulunması halinde, marka tescil başvurusu reddedilir. Enstitü Kararlarına İtiraz

11 Madde 33- Enstitüsü kararlarından zarar gören kişiler, ret veya kısmî ret kararının bildirim tarihinden itibaren iki ay içinde Enstitüye itirazda bulunabilirler. Alınan kararlarla ilgili işlemlere taraf diğer kişiler de, doğrudan itiraz yetkisine sahiptir. İtirazın Şekli ve Zamanı Madde 34- İtiraz, Yönetmeliğin 32 ve 33 üncü maddelerinde belirtilen süreler içinde ve itiraz konusunun gerekçelerinin de gösterildiği imzalı dilekçe ile Enstitüye yapılır. Bu dilekçeye, Ücret Tebliğinde yer alan itiraz ücretinin tam olarak ödendiğine ilişkin belge aslı ile vekil tarafından yapılan itirazlarda vekaletname eklenir. İtarazlarda, belgelerin tamamı itiraz anında verilmemiş ise bildirim yapılmadan eksik belgeler itiraz süresi içinde verilebilir. Karara itirazlarda belgeler eksiksiz olarak verilmiş ise iki aylık sürenin tamamlanması beklenmeden incelemeye başlanabilir. 32 ve 33 üncü maddelerde gösterilen süreler içerisinde, belirtilen belgelerin tamamlanmaması hâlinde itiraz yapılmamış sayılır. İlgili Dairenin Düzeltme Kararı Madde 35- Enstitünün ilgili dairesince, itirazın haklı olduğu ve doğruluğu anlaşılır ise karar düzeltilir. Enstitü ilgili dairesi yapılan itirazı kabul etmezse, itirazı herhangi bir yorumda bulunmaksızın, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kuruluna gönderir. İtirazın İncelenmesi Madde 36- İtiraz incelenebilir nitelikte ise, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, itirazın incelenmesi işlemlerini başlatır. Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu, bir ay içinde diğer taraf veya makam tarafından ileri sürülen görüşler hakkında, gerek duyduğu takdirde tarafları görüşlerini bildirmeye davet eder.. İtiraz Ücreti Madde 37- Enstitü'nün marka tescil başvuruları ile ilgili aldığı karara yapılan itirazların incelenmesi için alınan ücret, itiraz kabul edildiği taktirde, marka tescil belgesi düzenleme ve sicil kayıt ücretine mahsup edilir. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat BEŞİNCİ KISIM Son Hükümler Madde tarih ve Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Markalar Kanunu'nun uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde Sayılı Markalar Kanunu'nun mülga 40 ıncı maddesindeki üç yıllık yenileme süresine sahip olan markalar kalan sürelerine bakılmaksızın bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde yenilebilir. Bu süre içerisinde yenilenmeyen marka sicil kaydı terkin edilir. Geçici Madde tarihinden itibaren yapılan başvurular için ödenmesi gereken ücretler 544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6/f ve 25 inci maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsü'nce uygulanacak olan Ücret Tarifesine ilişkin Tebliğin yürürlüğe girmesinden itibaren iki ay içerisinde ödenir. Geçici Madde 3- Bu Yönetmeligin lehte olan hükümleri daha önceki başvurular için de uygulanır. Yürürlük Madde 39- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 40- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.

12 Not: 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmeliğin son halidir. Yönetmelik 5/11/1995 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 20/4/1999 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler normal tonda ve eğik olarak gösterilmiştir. 2/10/2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren değişiklikler koyu ve eğik olarak gösterilmiştir. TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ Markalar Dairesi Başkanlığı Ek : 1 En Çok 7x7 cm çapındaki Örneği yapıştırılacak ve aynı örnekten 20 adet dilekçeye eklenecektir. BAŞVURU SAHİBİNİN Adı Soyadı veya Ünvanı (1) :... Gerçek Kişi ise Doğum Yeri ve Tarihi :... Uyruğu :... Telefon Numarası (2) :... Telefaks numarası (2) :... Adresi (2) :... Vergi Dairesi (8) :... Vergi Numarası (8) :... VEKİLİN Adı Soyadı veya Ünvanı (1) :... Telefon Numarası (2) :... Telefaks numarası (2) :... Adresi (2) :...

13 Vergi Dairesi (8) :... Vergi Numarası (8) :... Markanın Çeşidi (3) :... Marka Türkçe olmayan Kelime İhtiva Ediyorsa Anlamı ve Telaffuzu (4) :... Markanın üzerinde Kullanacağı Mal veya Hizmetlerin Sınıfları ve Listesi (5) :... :... :... Rüçhan Talebi Var mı? (6) Var Başvuruya Dayanıyor Var Sergiye Dayanıyor Yok Marka Başka Ülkede Tescilli mi? (7) Evet Hayır Daha önce Enstitüde kayıtlı başvuru ve/veya tescilli markanız var mı? Var Yok Var ise tescil numarasını/başvuru kod numarasını belirtiniz. 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde yukarıda bilgileri verilen markanın tescilini arz ederiz. Adı Soyadı (9) Tarih/ İmza (1) Unvan kısaltma yapılmaksızın tam ve açık olarak yazılacaktır. (2) Adreslerde telefon ve tele faks numaraları, alan kodları ile tam olarak yazılacaktır. (3) Marka çeşidi Ticari, Hizmet, Ortak, Garanti markalarından hangileri olduğu yazılacaktır. (4) Marka yabancı kelime ihtiva ediyorsa anlamı ve telaffuzu ile Latin harfleri dışındaki harfler kullanılmışsa latin harfleri karşılığı açıkça belirtilecektir. (5) Mal veya hizmetler genel tabirler kullanılmadan Uluslararası NİCE Anlaşması' nın ekinde yer alan mal ve hizmet listesinden alınarak açık olarak yazılacaktır. Gerektiğinde ek kağıt kullanılabilir. (6) Rüçhan talebi başvuruya dayanıyorsa. Rüçhan hakkı ile ilgili başvurunun yapıldığı ülkenin adı, başvuru tarih ve numarası ayrıca belirtilecektir. Rüçhan talebi sergiye dayanıyorsa serginin açıldığı ülkenin, eyaletin, ilin veya ilçenin adı, teşhir ve resmi açılış tarihi ayrıca belirtilecektir. (7) Başvurusu yapılan marka başka ülkelerde tescilli ise ülkelerin adı, tescilin tarih ve numaraları ayrıca belirtilecektir. (8) Başvuru ücreti başvuru sahibi adına yatırılmış ise başvuru sahibinin, vekil adına yatırılmış ise vekilin kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası belirtilecektir. (9) Dilekçeyi imzalayanın adı ve soyadı yazılacaktır. Adresiniz değişti ise, önceki markalarınız için adres değişikliği talebinde bulunmanız gerekmektedir. Ek : 2 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI TESCİL BAŞURUSU YAPILMIŞ OLUP İLAN EDİLEN MARKALARA İTİRAZ FORMU İtiraz Edilen Marka Başvurusunun; Yayınlandığı Bültenin Tarih ve Numarası :... İtiraz Edilen Markanın Başvuru Numarası :... İtiraz Edilen Markanın Adı :...

14 İtiraz Sahibinin Adı Soyadı :... İtiraz Sahibinin Adresi :... İtiraz Sahibinin Telefon Numarası :... Vekili Var ise, Adı Soyadı :... Vekilin Adresi ve Telefon Numarası :... İtiraz Sahibinin Tescilli Markası :... Tescil Tarihi ve Tescil Numarası :... İtiraz Gerekçeleri : Benzerlik Diğer Yukarıda belirtilen marka başvurusunun yine yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan nedenlerden dolayı tescil edilmesine itirazımız olup, gereğini arz ederim. İSİM/TARİH/İMZA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Sayı: 25348 (Asıl Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete 16.01.2004 Cuma Sayı: 25348 (Asıl Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarların sicil işlemlerinin nasıl yürütüleceği, defter ve kayıtların ne şekilde tutulacağı, hangi

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı: TOPRAK MAHSULLERİ

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/2004 No : 2004/7189 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9/10/2003 No : 4982 Yayımlandığı

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır.

Bu Kanunun 5 ve 6 ncı madde hükümleri, tahkim yerinin Türkiye dışında belirlendiği durumlarda da uygulanır. MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU Kanun No: 4686 Kabul Tarihi: 21/06/2001 Resmi Gazete Tarihi: 05/07/2001 Resmi Gazete Sayısı: 24453 BİRİNCİ BÖLÜM : GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM

Detaylı

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Amaç Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Antrepo Rejimi) (Seri No: 10) Madde 1-4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesi uyarınca açılacak olan gümrük antrepolarının açma ve işletme izinlerinin verilmesine,

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller

Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usuller Tarih: 05.05.2004 Sayı: 25453 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar Resmi Gazete Sayı: 27323 Resmî Gazete Tarihi: 18 Ağustos 2009 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ KISIM Amaç, Dayanak, Tanım ve Kısaltmalar MADDE 1 (1)

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği

www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği www.pwc.com.tr Bağımsız Denetim Yönetmeliği Bağımsız Denetim Yönetmeliği Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) 11311 TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6103 Kabul Tarihi : 14/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, işverenlerce,

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik YÖNETMELİK ( Tamamı Son Değişiklikler Dahil ) Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii

Detaylı