ELEKTRONĠK ve BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONĠK ve BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ"

Transkript

1 ELEKTRONĠK ve BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ I (1 0 7) Bilgisayarın tanım, tür ve kullanımının öğrenilmesi; bilgisayar alanında kullanılan temel kavramlar ve terimleri (RAM, CPU vs.), temel ve çevre birimleri (HDD, CD, printer vs.); İşletim sistemi kavramı ve türleri ( Windows, DOS, UNIX vs.); makine dili, programlama ve derleyiciler. Windows altında çalışan bazı paket programlara giriş; internet ve internet kullanımı. Temel donanım bilgileri. Karagülle, İ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar. Türkmen Kitapevi.İstanbul. Korkmaz, İ., Excel 97. Aksa Yayınevi. Bursa: Microsoft Corporation. Windows 98 Kullanım Kitabı: 1998 MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠNE GĠRĠġ (1 1 1) Bu derste öğrencilerin öğretmenlik, teknik öğretmenlik ve mesleki ve teknik eğitim ile ilgili genel bilgi ve görüş kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu çerçevede ilgili kavramlar, kanunlar, eğitim sisteminin ve mesleki ve eğitim sisteminin yapısı, kuramsal esasları, sorunları ve yönelimleri ele alınmaktadır. Fidan, N., Erden, M. (1979). Eğitim Bilimine GiriĢ. Ankara: Repa Eğitim Yayınları Oğuzkan, F (1989) Orta Dereceli Okullarda Öğretim, Amaç, İlke, Yöntem ve Teknikler. Ankara. Oğuzkan, F (1971) Öğretmenliğin Uç Yönü. Ankara: Eğitim Yayınları: 12 Sönmez, V. (1991). Program GeliĢtirmede Öğretmen El Kitabı, Hedefler, Davranışlar, İçerik, Genel-Özel Öğretme Yöntemleri-Değerlendirme. Ankara: Adım Yayınları. Varış, F. (1981). Eğitim Bilimine GiriĢ. Ankara: AU Yayınları: 70 FĠZĠK I (1 0 3) Vektörler; bileşke ve bileşenler, mekaniğin temel birimleri, kuvvet, denge, Newton un 1. Kanunu, Newton un 3. hareket kanunu, sürtünme. Bir kuvvetin momenti, dengenin 2. şartı, ağırlık merkezi problemleri. Doğrusal hareket, hız, ivme bağıntıları, ortalama hız. Newton un 2. Kanunu, uygulamalı düzlemsel hareket, kütle, ağırlık, genel çekim kanunu. Eğik atış, dairesel hareket, açısal hız ve açısal ivme, sabit açısal ivmeli hareket, merkezcil kuvvet ve problemler. İş ve enerji, güç, impuls ve momentum, dönüş hareketi ve kinetik enerjisi. Coulomb kanunu, elektrik yükleri, değme ile yüklenme, iletken ve yalıtkanlar, bir iletken tesiriyle yükleme, elektrik alanı ve kuvvet çizgileri, iletken içindeki yükler. Elektrik potansiyel enerjisi, potansiyel farkı, yüklü kürenin potansiyeli, iş ve enerji prensipleri. Ohm kanunu, akım ve direnç, Joule kanunu. Doğru akım devreleri, elektromotor kuvveti devre denklemleri, güç. Bueche, F.L. D. Jerde, Fizik Ġlkeleri, Palme Yayıncılık, (Çev: Kemal Çolakoğlu) KĠMYA (1 0 5) Kimyada Temel Kavramlar ve Madde Element, bileşik, karışım ve bazı kimyasal kavramlar, önemli kimya kanunları, Lavoisler, proust, dalton, avagadro vs., Atom ağırlığı, molekül ağırlığı, atom-gr, molfram. SEMBOLLER, FORMÜLLER, DENKLEMLER VE BİLEŞİKLER: Semboller, formüller denklemler, Ağırlıkça bileşim, % bileşim, basit formül, molekül formülün tayini, Elementlerin değerlilikleri, iyon ve molekül yapısı, değerlik kavramı, Bileşik formüllerin yazılışı ve adlandırılması, Redoks denklemlerinin denkleştirilmesi, Stokiyometri. ATOMUN YAPISI VE PERDODİK CETVEL: Atom çekirdeği, izotopluk, element, Akımın elektron yapısı, kuantum 2

2 sayıları ve yörünge, periyodik sistem, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi. ORGANİK KİMYA: Organik bileşiklerin sınıflandırılması, Hidrokarbonlar (Alkanlar, Alkenler, Alkinler), Heteroalifatikler (Alkoller, Eterler, Aldehitler, Ketonlar, Asitler, Esterler), Aromatik bileşikler. Mortimer, C.E. Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi, İstanbul. MATEMATĠK I (1 0 1) Bu derste matematiksel düşünmenin önemi ve her alanda düşünce tarzının önemi, özet olarak temel cebir kavramları, sayılar, fonksiyonlar, trigonometri, limit kavramı, fonksiyonların, limiti, limit bulma teknikleri, türev tanımı, türevin varlığı, türev alma yöntemleri, türev uygulamaları, ekstrama değerler, fonksiyonların grafik çizim metotları, optimizasyon problemleri, kompleks sayılar konuları işlenmektedir. Ġleri Matematik, Murray R. Speigel ((Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Evi, Ankara, ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I (1 1 5) İnkılap ve benzeri kavramlar. Türk inkılabı ve özellikleri. Atatürk ün inkılap anlayışı. Fransız ihtilali ve yaydığı fikirleri. Sanayi inkılabı, kapitalizm, emperyalizm, sosyalizm. Osmanlı devleti, devleti n çöküş nedenleri, devleti kurtarma çabaları. XX. yüzyılda Osmanlı devleti, I.Meşrutiyet, II.Meşrutiyet, I.Balkan savaşı, II.Balkan savaşı. Birinci Dünya Savaşı, Savaşta Osmanlı devleti, savaşın bitişi, Mondros ateşkes anlaşması. Milli ordunun kuruluşu Kuvay-ı Milliye, düzenli orduya geçiş. Ermeni meselesi ve Ermenilerle yapılan savaşlar. Fransızlarla yapılan savaşlar ve Ankara İtirafnamesi. Yunanlılarla yapılan savaşlar, Birinci İnönü, İkinci İnönü ve Sakarya Meydan Muharebesi, Siyasi sonuçlar. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Anlaşması. Lozan Konferansı. Erollu, H., Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük, (YÖK yayını) Karıl, E.Z., Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük. TÜRK DĠLĠ I (1 1 3) Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil kültür münasebeti. Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri, ses bilgisi ve hece bilgisi, imla kuralları, noktalama işaretleri ve uygulamaları. Kompozisyonla ilgili bilgiler ve çeşitleri. Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dil Bilimi, Doğan Aslan, Türk Dili Kurumu Yayını, Türk Dili Bilgisi, Muharrem Ergin, Bayrak Yayınları, ĠNGĠLĠZCE I (1 1 7) OPENING STRATEGIES (UNIT 1- UNIT 5) Özne zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar,. Geniş zaman, olma ilgili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları. Bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler. Çekimsiz yardımcı fiillerden can ve örneklerle kullanımı. Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford University Press, Oxford, English Grammer in Use, Roymand Murphy, Cambridge University Press, Cambridge,

3 TEKNĠK RESĠM (1 0 9) Amaç tarifler, sınıflandırma ve gelişmeler, teknik resim standartları, teknik resim araç ve gereçlerin kullanılması, temel geometrik çizimler, düzlemsel parçaların resimleri ve ölçümlendirilmesi, çeşitli parçaların izdüşümleri ve perspektif çizimleri, izdüşümden perspektif çıkarma, kesit alma, kroki resimler, ölçümlendirme, ara kesitler ve açılımlar, tolerans. Arslan.M.,M.Sağlam.Uygulama Teknik ve Mesleki Resmi OKUL DENEYĠMĠ I (1 1 2) Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Dönem planı, yönerge ve açıklamalar, soru sorma alıştırmaları, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, değerlendirme ve kayıt tutma, test hazırlama-puanlama-analiz, öğretimde benzetimlerden yararlanma, ders planlama ve etkinlikleri sıraya koyma, okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi. YÖK.(1998). Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Kılavuzu, Ankara:YÖK Selçuk, Z.(2000),Okul Deneyimi ve Uygulama (2.baskı). Ankara, Nobel Yay. FĠZĠK II (1 0 4) Mıknatıslık, mıknatıslık alanı, iletkenlere etkiyen kuvvetler, kapalı bir devreye etkiyen kuvvet, Galvanometre, ampermetre ve problemler, bir akımın magnetik alanı, doğru ve uzun bir iletkenin meydana getirdiği magnetik alan, indüksiyon elektromotor kuvveti, hareketten doğan e.m.k, Faraday kanunu, Lenz s kanunu. Sığa ve dielektriklerin özellikleri, kondansatörler, yüklü bir kondansatörün enerjisi, dielektrik katsayısı. Alternatif akım; alternatif akım seri devresi, etkin değerler rezonansı, transformatör problemleri. Bueche, F.L. D. Jerde, Fizik Ġlkeleri, Palme Yayıncılık, (Çev: Kemal Çolakoğlu) MATEMATĠK II (1 0 2) Bu derste, temel lineer cebir kavramları, vektör tanımı, vektör cebiri, matris kavramı,matrisler üzerine tanımlı fonksiyonlar(trace, Determinant), lineer denklem sistemlerinin çözüm,yöntemleri, anti türev tanımı ve belirsiz integral, logaritmik ve exponensiyel fonksiyonlar, entegrasyon teknikleri, belirli integral tanımı, belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesapları, çok değişkenli fonksiyon kavramı ve katlı integral konuları işlenmektedir. Ġleri Matematik, Murray R. Speigel ((Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Evi, Ankara, ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II (1 1 6) Mustafa Kemal Atatürk, çevresi (sosyal-politik), kişiliği. Kurtuluş savaşı, hazırlık dönemi, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı. Amasya Tamimi. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. İstanbul Hükümetinin tutumu. Mebusan Meclisi nin toplanması. İstanbul un işgali. Büyük Millet Meclisi nin Ankara da toplanması. Atatürk İnkılabı ve hedefleri. Saltanatın kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı. 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa, 20 Nisan 1924 tarihli Anayasa. Cumhuriyetçilik tanımı ve nitelikleri. Milliyetçilik, milletin anlamı ve tanımı, milletin unsurları. Halkçılık, tanımı ve nitelikleri. Laiklik, tanımı ve nitelikleri. Devletçilik, tanımı ve nitelikleri. İnkılapçılık, tanımı ve nitelikleri. Eroğlu, H., Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük. 4

4 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük, (YÖK yayını) Karel, E.Z., Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük. TÜRK DĠLĠ II (1 1 4) Türkçe de yapım ekleri. Cümle ve tahlili. Cümle öğeleri ve çeşitleri. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan. Anlatım türleri. Türkçe de genel anlatım bozuklukları. Cümle bozuklukları. İyi bir anlatımın nitelikleri. Anlatım ve çeşitleri anlatım bozuklukları yazılı kompozisyon türleri ve uygulamalar. Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dil Bilimi, Doğan Aslan, Türk Dili Kurumu Yayını, : Türk Dili Bilgisi, Muharrem Ergin, Bayrak Yayınları, ĠNGĠLĠZCE II (1 1 8) OPENNING STRATEGIES (UNIT 6-UNIT 10) Sayılabilen ve sayılamayan isimler zaman zarfları, belgisiz zamirler, emir cümleleri, zaman gösteren edatlar, ünlem ifadeleri, sıklık zarfları, çekimsiz yardımcı fiillerden would ile renkler, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları. Şimdiki zaman ve olmak fiili ile di li geçmiş zaman. (Have got) yapısının örneklerle kullanımı. İleri düzey dinleme becerisi. Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford University Press, Oxford, : English Grammer in Use, Roymand Murphy, Cambridge University Press,Cambridge, Inside English Grammer for Prep Classes, Sevil Soylu, Daniş Soylu, Hacettepe, TAŞ, Ankara. EĞĠTĠM PSĠKOLOJĠSĠ (1 1 0) Bu derste öğrenciler; Eğitim-psikoloji ilişkileri, birey ve gelişim, bedensel gelişim, devimsel gelişim. Zihinsel gelişim, duygusal gelişim, toplumsal gelişim, törel gelişim, bireyin öğrenme çevresi, bireyim çevresine uyumu, öğrenmeye ortam hazırlama, öğrenmenin niteliği, becerilerin öğrenilmesi, tutumların öğrenilmesi konularını işlerler. Başaran, İbrahim Ethem. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi, 1994 Baymur, Feriha. Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılap Kitapevi, DEVRE TEMELLERĠ (1 0 8) Elektrik devre tanımları ve değişkenleri; direnç özellikli devre elemanları, direnç devreleri ve direnç devrelerine ilişkin analiz yöntemleri; Elektrikte kullanılan birimler; Elektrik devre elemanlarının teknolojik tanıtımı; Ohm kanunu, akım - gerilim karakteristikleri, Kirchoff kanunları ve devrelere uygulanması. Devre teoremleri, Süperpozisyon, Thevenin, Norton. Maksimum güç teoremi. Kondansatörler, bobinler ve bağlantı şekilleri. Opamp devreleri. TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ II (1 0 6) Ofis uygulama yazılımları MS Word ve Excel in ileri seviyede kullanımı. Powerpoint ile sunu hazırlama. Temel veritabanı kavramları, temel seviyede MS Access kullanımı ve MS Outlook kullanımı. ĠNGĠLĠZCE III (2 0 3) OPENING STRATEGIES (UNIT 11 - UNIT 13) Too + sıfat, not-either, nothing to + fiil nothing + sıfat yapılarının kullanımı, bazı deyimsel fiiller (phrasel verb) ve bazı karşıt ve eş anlamlı sözcükler. Şimdiki zaman anlamında kullanımı. Zorunluluk ve yasaklama gösteren (must-5

5 musn t) yardımcı fiili ile would you like a + isim, would you like to + fiil soru kalıplarının kullanımı. Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford University Press, Oxford, English Grammer in Use, Roymand Murphy, Cambridge University Press, Cambridge, Inside EnglishGrammer for Prep Classes, Sevil Soylu, Daniş Soylu, Hacettepe, TAŞ, Ankara. MATEMATĠK III (2 0 5) Bu derste öğrenciler, diferansiyel denklemler ve çözümleri, diferansiyel denklemlerin geometrik anlamı, birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları, birinci mertebeden diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen diferansiyel denklemler, ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemleri, değişken katsayılı lineer denklemler, laplace dönüşümü uygulamaları konularını işlerler. İleri Matematik, Murray R. Speigel (Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Evi, Ankara, ĠSTATĠSTĠK (ESKĠ: 207) (YENĠ: 316) Giriş ve temel kavramlar. Yığın, değişken, sınıflama, ölçme düzeyi, eşit aralıklı ölçme düzeyi, oranlama ölçme düzeyi. Verileni toplanması. İstatistiğin amacı. Verilerin kullanıma sunulması: Tablolar halinde gösterim, çokluk dağılımı, grafikler, histogram, diyagram, Merkezsel eğitim ölçütleri: Aritmetik ortalama, meydan (ortanca), mod (tepe değer), geometrik ortalama, harmonik ortalama, ayrılış, değişim katsayısı. Olasılık: Olasılık kavramı, ayrık olaylar, olasılığın tanımı, bazı olasılık kuralları, koşullu olasılık, permütasyon ve kombinasyon. Dağılımlar: Binom dağılımı, Poisson dağılımı, normal dağılım, X2 (ki kare) dağılımı. Örnekleme: Ki kare testleri, ki kare uyum iyiliği testleri. İlişki katsayıları. Korelasyon katsayısı Spcorman ın snır korelasyonu. Korelasyon: Uygun modelin seçimi, en küçük kareler yöntemi. Regrasyon: Uygun modelin seçimi, en küçük kareler yöntemi. Ünver, Ö., (1985), Uygulamalı Ġstatistik, Bilim yayınları, Ankara. Akdeniz, F. et al., (2001), Ġstatistik, MEB yayınları, Ankara. Downie, N.M. and Heath, R.W., (1965), Basic Statistical Methods, Harper and Row Publishers, London. Akhun, İ., (1988), Temel Ġstatistiksel Kavramlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları, Ankara. Hawkes, J.S., (1993), Discovering Statistics, Quant Publishing, Charleston, SC. Mandenhall, W., (1979), Introduction to Probability and Statistics, Duxbury Press, Massachusetts. Huntsberger, D.V. and Billingsley, P.P., (1989), Elements of Statistical Inference, Wm.C. Brown Publishers, Iowa. EĞĠTĠM FELSEFESĠ VE SOSYOLOJĠSĠ (2 0 1) Dersin kapsamında eğitim felsefesi, eğitimin amacı, felsefe ve eğitim akımları, çevre değişmeleri ve insan bilgi, eğitim sosyolojisi, temel kavramları, yöntemleri, sosyalleşme ve eğitim, eğitim, okulun toplumsal görevleri, sosyal yapı ve hareketlilik, toplumsal değişme ve eğitim konuları üzerinde durulmaktadır. Sönmez, V. Eğitim Felsefesi, Anı Yayıncılık, Ankara, Tezcan, M. Eğitim Sosyolojisi, Ankara,

6 : Yıldırım, C. Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi. Yayınları, Eskişehir, DEVRE ANALĠZĠ I (2 0 9) Kondansatör, bobin ve bağımlı kaynak içeren birinci mertebeden devrelerin çözümleri. İkinci mertebeden devrelerde çözümler. Sinüsoidal sinyaller ve fazör kavramları. Kompleks fonksiyonlar. Empedans ve admitans kavramları. Fazör Diyagramları. ELEKTRONĠK I (2 1 1) Çeşitli diyotların yapıları ve karekteristikleri. Diyot devreleri. Transistörlerin yapısı ve karekteristikleri. Transistörlü basit yükselteçlerin DC, küçük sinyal analizi ve tasarımı. Alan etkili transistörlerin yapısı, karakteristikleri, bu transistörlerle yapılan basit yukselteçlerin DC ve küçük sinyal analizi ve tasarımı. Yükselteçlerde kararlılığın incelenmesi. Konularla ilgili deneyler. MANTIK DEVRELERĠ I (2 1 3) Sayı sistemleri ve Boolean cebiri, mantıksal kapılar. Kodlama çeşitleri. Birleşik mantık devreleri. (Toplayıcı, çıkarıcı, karşılaştırıcı, kod çözücü, kodlayıcı, çoklayıcılar, PLA, PAL devreleri). Konularla ilgili deneyler. ALGORĠTMA TASARIMI (2 1 5) Algoritma tanımı ve hazırlanması, Algoritmalarda kullanılan terimler ve operatörler, Değişkenler ve geçerlilik alanları. Aritmetik ve mantıksal ifadeler, Akış diyagramları, Akış diyagramlarından programa geçiş, Programları bloklara ayırma, Top-down ve bottom-up yaklaşımları, Fonksiyonlar, Örnek Algoritma Uygulamaları, Dizler, Döngüler ve Seri Hesaplamaları, Arama ve Sıralama algoritmaları, Algoritma analizi ve Big-O notasyonu, Recursive algoritmalar. Algoritma Tasarımı ve Program Geliştirme, Fahri Vatansever, Seçkin Yayınevi. : Introduction to Algorithms, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Riverst, Mc.Graw Hill yayın evi ISBN: Bilgisayar Yazılımında Veri Yapıları ve Algoritma, M. Ümit Karakaş, Seçkin Y.E. Algoritma Tasarlama ve Programlamaya Giriş, Selami Eryılmaz, Seçkin Y.E. PROGRAMLAMA DĠLLERĠ I (2 1 7) Bu derste yapısal programlama dillerinin temellerini anlatılmaktadır. Dersin uygulamaları C++ programlama dili kullanılarak yapılmaktadır. ĠĢlenen Konular: Yapısal programlama dillerinin temelleri. Problem çözümü ve programlama. Program yazım aşamaları. C/C++ programlama dilinin genel yapısı; değişkenler, sabitler ve veri türleri. Çalıştırılabilir komutlar, atama komutları. Parametresiz ve parametreli fonksiyonlar. Standart kütüphaneler ve fonksiyonlar. Konrol komutları (if ve switch), Döngü komutları (while, for ve do-while). Parametreli Fonksiyonlar (detay). Veri türleri ve mantıksal işlemler. Karakter işlemleri. Formatlama ve dosyalar. Dizi kavramı ve uygulamaları. Problem Solving, Abstraction, and Design Using C++ (Frank L. Friedman and Elliot B. Koffman) Addison Wesley Inc. ISBN: : C ve C++ (C: How to Program) Yazarı: Harvey M. Deitel & Paul J. Deitel Çevirmen: Metin Zavrak,Ekrem Aksoy, H. Nihal Karaca, Sistem Yayıncılık. ISBN: C/C++ Programcının Rehberi (Chris H. Pappas William H. Murray Cev: Kadir Ertürk) Sistem Yayıncılık. 7

7 ÖĞRETĠMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDĠRME (2 0 2) Bu derste temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu ve öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, özleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri ve not verme gibi konular işlenmektedir. Bilen, M. (1996).Plandan Uygulamaya Öğretim. (4. Baskı). Ankara Açıkgöz, Ün.. (1996).Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir Özçelik, D.A. (1992) Ölçme ve Değerlendirme ÖSYM Yayınları Ankara Küçükahmet,L.(1999) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Alkım Yayınevi. Ankara ĠNGĠLĠZCE IV (2 0 4) OPENING STRATEGIES (UNIT 14 -UNIT 16) Olumlu, olumsuz emir cümleleri. Geçmiş zaman ve düzenli, düzensiz fiiller. Going to kalıbı ile gelecek zaman. Echoed questions. Mülkiyet zamirleri. Olumsuz soru yapıları ile günlük konuşma örnekleri. Yet-already sözcükleri ile şimdiki bitmiş zaman (Present- Perfect- Simple) ın işlenmesi. Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford University Press, Oxford, English Grammer in Use, Roymand Murphy, Cambridge University Press,Cambridge, Inside EnglishGrammer for Prep Classes, Sevil Soylu, Daniş Soylu, Hacettepe, TAŞ, Ankara. MATEMATĠK IV (2 0 6) Diferansiyel denklemler. Laplace dönüşümü ve bunun diferansiyel denklemlere uygulaması. Vektör analizi. Çizgisel, yüzeysel ve hacimsel intagraller. Fourier serileri ve dönüşümü, Ġleri Matematik, Murray R. Speigel ((Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Evi, Ankara, DEVRE ANALĠZĠ II (2 0 8) Periyodik fonksiyonlar. Ortalama ve etkin değer kavramları. Birim basamak, birim darbe fonksiyonları. Laplas dönüşümü ve özellikleri. Devrelerin Laplas dönüşümü kullanılarak çözümlenmesi. Devrelerde frekans davranışları. Bode çizimleri. Filtre Devreleri. Fourier serileri ve Fourier dönüşümü. ELEKTRONĠK II (2 1 0) Çok katlı yükselteçlerin sınıflandırılması ve kuplaj çeşitleri. Çok katlı yükselteçlerin analizi, frekans karakteristiklerinin incelenmesi ve tasarımı. Yükselteçlerde geri besleme. Yükselteçlerin çalışma sınıfları. Güç yükselteçleri. Büyük sinyal analizi ve distorsiyon. Güç transistörlerinde soğutma. Diferansiyel yükselteçler. İşlemsel yükselteçlere giriş. Temel Güç Kaynakları ve Regülasyon Devreleri. Konularla ilgili deneyler. MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR UYGULAMASI (ESKĠ: 212) (YENĠ: 311) Bu derste örnek uygulama olarak bilgisayar grafikleri ve animasyonları anlatılmaktadır. Dersin uygulamaları Flash 8 kullanılarak yapılmaktadır. ĠĢlenen konular: Renk, ışık, Bilgisayar resim formatları, Flash 8 e bir bakış, Flash editörü, Basit grafiklerin oluşturulması, Basit grafiklerde değişiklik yapmak, Tek ve çok katman ve üzerinde grafikler, Grafik nesnelerin kaydedilmesi ve kullanılması, Flash dışındaki grafiklerin kullanılması, Kare kare animasyon, Motion tween ve Shape tween ile animasyon, Karmaşık animasyon işlemleri, ActionScripting, Düğmeler ve kullanımı, Animasyonlara Ses ve Video eklenmesi 8

8 Macromedia Flash MX, Katherine Ulrich (Çev: Ali Halaç), Sistem Yayıncılık. : Adobe Flash CS3 Professional Yetkili Eğitim Kılavuzu, Yazarı: Adobe Yaratıcı Ekibi, (Çev: Arif Ortakmaç), ISBN: ActionScript ile Flash 8 Programlama, Yazarı: Savaş Tekin, Alfa Basım Yayım. MANTIK DEVRELERĠ II (2 1 4) Senkron ve asenkron ardışıl devreler. Flip flop lar. Kaydediciler, sayıcılar, frekans bölücüler ve tasarımı, RAM, ROM, EPROM, bellek kod çözücü devreler. ADC ve DAC devreleri, seri ve paralel arabirimler, konularla ilgili deneyler. PROGRAMLAMA DĠLLERĠ II (2 1 6) Bu derste Programalama I dersinin devamı niteliğinde öncelikle olup yapısal programlama dillerinde ileri konular ardından C# ile programlama anlatılmaktadır. Dersin uygulamaları C++ ve C# programlama dilleri kullanılarak yapılmaktadır. ĠĢlenen Konular: Programlama Dilleri I dersinin genel tekrarı, Struct veri yapıları, Algoritma analizi ve verimliliği, Class lar, String veri türü, Veri yapıları ve diziler, Recursion, Dinamik veri yapıları, Text tabanlı C# programlama, Bir C# programının yapısı ve ilk C# programı, Tanımlamalar ve Temel giriş çikiş işlemleri, Döngüler ve Kontol komutları, Window tabanlı C# programlama. Problem Solving, Abstraction, and Design Using C++ (Frank L. Friedman and Elliot B. Koffman) Addison Wesley Inc. ISBN: : Visual C#.NET Başlangıç Rehberi, Yazarı: İhsan Karagülle, Türkmen Kitapevi, 2004 C ve C++ (C: How to Program) Yazarı: Harvey M. Deitel & Paul J. Deitel Çevirmen: Metin Zavrak,Ekrem Aksoy, H. Nihal Karaca, Sistem Yayıncılık. ISBN: ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠSĠ VE MATERYAL GELĠġTĠRME (3 0 1) Bu derste öğrenciler; öğrenme, program geliştirme, eğitim teknolojisi, eğitim teknolojisinin kapsamı ve tarihsel gelişimi, eğitim teknolojisinin yararları, doğru ve yanlış kullanımı, eğitimin niteliğini geliştirmede eğitim teknolojisinin rolü, iletişim-öğrenme-eğitim teknolojisinin rolü, eğitim teknolojisi ve öğrenmenin değişen görevleri, eğitim araç ve yöntemlerin sınıflaması, yapısal ve eğitimsel özellikleri, eğitim teknolojisinde çeşitli yöntemleri ve çağdaş uygulama modelleri, hareketsiz görsel materyaller, paket program hazırlama sunumu, Türkiye de İl Eğitim Araçları Merkezleri. Alkan. C.(1996). Eğitim Teknolojisi. Ankara : Alkan. C., D.Deryakulu,,N. Şimşek.(1995). Eğitim Teknolojisine GiriĢ: Disiplin-Süreç-Ürün. Ankara Çilenti. K.(1992). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara Doğdu, S..Z. Arslan.(1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç-Gereçleri. Ankara Ergin, A.(1995) Öğretim Teknolojisi: İletişim. Ankara Rıza. E.T.(199l) Eğitimde Yöntemler Teknolojisi. İzmir. Rıza, E.T.(1991) Eğitimde Araç Gereçler Teknolojisi. İzmir Uşun,S.(2000).Özel Öğretim Teknolojileri ve Materyal GeliĢtirme. Ankara:Pegem Yay. Yalın, H.İ. Eğitim Teknolojisi Öğretim Tasarımı. Ankara:Pegem Yay. Yalın, H.İ.(2000).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.(2.Baskı) Ankara:Nobel Yay. 9

9 MĠKROĠġLEMCĠLER I (3 0 3) Mikroişlemcilere giriş, mikrobilgisayar sistemlerinin temelleri. 8 bitlik mikro-işlemciler ve yapıları. ALU, kaydediciler ve kontrol birimleri. Bilgisayarda bilgi iletimi, makina dili, assembly dili ve çeşitleri. Adresleme metotları. PIC serisi mikrodenetleyicilerin tanıtımı. PIC 16F628A ve PIC16F877A Özellikleri. PIC Assembly, Bit ve Bayt Yönlendirmeli Komutlar. Veri Transferi ve Karar İşlemleri. Zaman Geciktirme ve Alt Programlar. Bit Kaydırma ve Mantıksal İşlem Komutları. Kesmeler. Donanım sayıcıları. BĠLGĠSAYAR AĞLARI I (3 0 5) İnternetin yapısı ve internet araçları, OSI referans modeli, Uygulama katmanı protokolleri; Ulaşım katmanı, UDP ve TCP protokolleri; Ağ katmanı, TCP/IP modeli, IP adresleme, Bir ağı alt ağlara bölme; Veri bağı katmanı; Fiziksel katman, Hata bulma ve düzeltme teknikleri, Ethernet Kablolama, Ağ testi. ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠ (3 0 7) İşletim sisteminin tanımı, görevleri, Kaynakların paylaşımı, İşletim sisteminin mantısal yapısı, CPU işletim modları, Aygıt yönetimi, I/0 kesme yapısı, işlem yönetimi, İşlem kontrol bloğu, İşlem zamanlaması (process scheduling), Semafor ve kilitlenme, Bellek yönetimi, paging ve segmentation, Dosya yönetimi, İşletim sistemi katmanları, Çelkirdek, kabuk, sistem sevisleri, Windows işletim sistemi, Linux işletim sistemi, Çok erişimli sistemlerde terminal idaresi. Güvenlik ve koruma. Performans değerlendirmesi. KONTROL SĠSTEMLERĠ (3 0 9) Kontrol sistemlerinin ve kavramlarının tanıtımı: Temel tanımlar, kontrol sistemlerinin sınıflandırılması. Açık çevrim ve kapalı çevrim, geri beslemenin getirdiği özellikler. Kontrol etme problemi, analiz ve sentez yöntemleri. Elektriksel ve mekaniksel elemanların modellenmesi ve aralarındaki ilişkiler. Elektriksel sistemler ile ötelemeli ve dönerli mekanik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılması. Elektriksel ve mekaniksel sistemlerin benzerlikleri. Elektromekanik sistemlerin modellenmesi ve konuyla ilgili örnek hesaplamalar. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin zaman düzlemindeki cevaplarının incelenmesi. Durum uzayı, durum denklemlerinin kurulması, analitik ve sayısal çözümü. Transfer fonksiyonları, blok diyagramları, işaret akış diyagramları ve sadeleştirme yöntemleri, Kararlılık ve kararlılık yöntemleri, Kontrol sistemlerinin tepkisi, davranış ölçütleri, P, PI, PD ve PID kontrol. MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE I (3 1 3) Bu derste öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri teknik Ingilizce bilgisi verilmektedir. Dersler genellikle bilgisayarla ilgili ders kitabından seçilmiş metinler incelenerek verilmektedir. Ayrıca native speakerlar tarafında kaydedilmiş bilgisayar bölümü ile alakalı örnek ders videoları incelenmektedir. ĠĢlenen konular: How to prepare a CV, What is a computer?, History of computers, Characteristics of computers, Translation Workshop, Computer capabilities and limitations, Hardware and software, Mainframes, Listening Workshop (Recordings of Access Lectures), Microcomputers, The Central Processing Unit, Conductors, Insulators and Semiconductors, Circuit Elements English for Computer Science, Yazarı: P. Charles Brown, Norma D. Mullen, Yayınevi: Oxford University Press, ISBN: : English in Electrical Engineering and Electronics, Yazarı: Eric H. Glendinning, Yayınevi: Oxford University Press, ISBN: X IEEE de yayınlanmış bilgisayar mimarisi ile ilgili makaleler. 10

10 EĞĠTĠMDE ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (3 1 5) Tarihi araştırmalarla ilgili kavramların ve yöntemlerin bilgisi, deneysel araştırmalarda kullanılan kavramları ve yöntemlerin bilgisi verilir. Araştırma araçlarının, tanımlayıcı istatistiğin nasıl kullanılacağı, araştırma raporunun hazırlanması. Eleştirilmesi ve basılı araştırmanın kendi öğretim çalışmalarına nasıl uygulanabileceği verilir. Karasar, Niyazi. Bilimsel AraĢtırma Yöntemi: Kavramlar, Ġlkeler, Teknikler. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, Taha Akyol, Bilim ve Yanılgı, AD yayıncılık A.Ş Erol Alaçam, Bilimsel Etkinlik ve Yayım. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yayını, Ankara, OKUL, SINIF VE ATELYE YÖNETĠMĠ (3 0 2) Eğitim sistemi ve okullar, eğitim yönetimi, okul yönetimi, personel ve öğrenci hizmetleri, öğretim ile ilgili hizmetler, eğitim ile ilgili hizmetler, okul işletmesi gibi konular ele alınmaktadır. Açıkalın, Aytaç. Toplumsal, Kuramsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği. Personel GeliĢtirme Merkezi Yayın No. 10, Ankara, 1995 ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ I (3 0 4) Bu derste; psikomotor beceriler, aşamalı sınıflaması, hedefleri ve yazımı, davranışları, ürünleri, analizi, planlaması ve öğretimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, mikro öğretim ve uygulamaları, gösteri yöntemi, problem çözmeye dayalı öğrenme, aktif öğrenmeyi gerçekleştirme, öğrenci özellikleri: tanıma, baş etme, geliştirme, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, benlik algısı, zeka (çoklu zeka) yaratıcılık, güdü (motivasyon), düşünmeyi öğrenme,öğrenmeyi öğretme/öğretmeyi öğrenme, kitap inceleme. Açıkgöz, K. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir. Alkan, C. ve M. Kurt. (1998).Özel Öğretim Yöntemleri:Disiplinlerin Öğretim Teknolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık. Demirel, Ö. (2002). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Üçüncü basım. Ankara: Pegem Yayncılık. BĠLGĠSAYAR MĠMARĠSĠ (3 0 8) Bilgisayar organizasyonu. Bilgisayarın yapısı ve bileşenleri. Bus yapıları ve PCI-bus, DMA ve kesme işlemleri, Cache hafızalar, dahili hafızalar, RAM organizasyonu ve hata tesbiti, harici hafızalar, bellek ve I/0 bağlantıları CPU yapısı ve bileşenleri, Pipelining, Komut seti karakteristiği ve tasarımı, RISC işlemciler, Komut seviyesinde paralellik, Kontrol ünitesi ve mikroprogramlı kontrol. MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE II (3 1 2) Bu derste öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri teknik Ingilizce bilgisi verilmektedir. Dersler genellikle bilgisayarla ilgili ders kitabından seçilmiş metinler veya IEEE den secilmiş makaleler incelenerek verilmektedir. Ayrıca TOEFL ve GRE gibi uluslararası sınavlar hakkında bilgiler verilmekte ve örnekler çözülmektedir. ĠĢlenen konular: How to prepare a succesfull presentation, Article workshop: Reading and understanding an IEEE journal article, Reading: Bits and Bytes, Textbook workshop : Understanding a textbook, how to get most out of a textbook, Reading: LANs and WANs 11

11 Computer Components: Memory, Input and output devices, Numbers and Computer Arihmetic, Understanding TOEFL exam, Understanding GRE exam, Reading: Disks and Disk Drives, Reading: IC Fabrication, Reading: Printers, Reading: Programs and Programming Languages. English for Computer Science, Yazarı: P. Charles Brown, Norma D. Mullen, Yayınevi: Oxford University Press, ISBN: : English in Electrical Engineering and Electronics, Yazarı: Eric H. Glendinning, Yayınevi: Oxford University Press, ISBN: X IEEE de yayınlanmış bilgisayar mimarisi ile ilgili makaleler. MĠKROĠġLEMCĠLER II (3 1 4) Mikroişlemci Sistem Temelleri ve Hafızalar. Hafıza Organizasyonu. Motorola 6800 Mikroişlemcisinin Tanıtımı. Adresleme ve Adresleme Çeşitleri komut kümesi. Kesme kavramı ve kesme vektörleri. PIA ile Paralel İletişim. ACIA ile Seri İletişim. Assembler ile Program Yazmak. Simülatör ve deney seti ile uygulamalar. WEB TASARIMI (3 0 6) Web tasarımının temelleri, browser lar, metin editörü, HTML Kodları. Tablolar oluşturma. Form ve form nesneleri. Katmanlar. Çerçeveler. CSS Kodları. Web sayfası oluşturma. Javascript ile kodlama. Javascript nesneleri. Dinamik kontroller oluşturma. GÖRSEL PROGRAMLAMA (3 1 0) Görsel Programlamanın temel kavramları; Visual Basic.NET Ara yüzü; Olay tabanlı programlamaya giriş; Visual Basic.NET Menü elemanları ve görevleri; Değişkenler ve Veri Tipleri; Program Kontrol Deyimleri ve Döngü Deyimleri; Fonksiyon ve Alt Programlar; Bilgi Giriş ve Mesaj Pencereleri; Visual Basic.NET Kontrol Elemanları; Nesneler, Nesnelerin özellikleri, metotları ve olayları; Menüler, Araç Çubukları ve Diyalog pencereleri tasarımı; Visual Basic te Dosyalama İşlemleri; Visual Basic te Veri Tabanı İle Programlama; Visual Basic te Sihirbaz kullanarak veri tabanı yönetimi ve uygulama geliştirme. OKUL DENEYĠMĠ II (4 0 1) Okul deneyimi I dersinde daha kapsamlı olarak yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Dönem planı, yönerge ve açıklamalar, soru sorma alıştırmaları, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, değerlendirme ve kayıt tutma, test hazırlama-puanlama-analiz, öğretimde benzetimlerden yararlanma, ders planlama ve etkinlikleri sıraya koyma, okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi. YÖK.(1998). Fakülte-Okul ĠĢbirliği. YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Kılavuzu Ankara:YÖK Selçuk, Z.(2000).Okul Deneyimi ve Uygulama.(2.baskı).Ankara:Nobel Yay. ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ II (4 0 3) Bu derste öğrenciler; mesleki ve teknik eğitimde özel öğretim yöntemleri, mesleki eğitim, öğretme, öğrenme, beceri öğrenimi, alışkanlıkların geliştirilesi, ders ve dersin içeriği ve öğrenim safhaları, öğretmenin ders öncesi hazırlıkları, yeni becerileri takdim etme yöntemleri, okulendüstri-işyeri ilişkileri (kooperatif mesleki eğitim), okul-endüstri-işyeri işbirliğine duyulan ihtiyaç: kooperatif mesleki eğitim amacı ve eğitim ilkeleri, işbirliğine dayalı (kubaşık eğitim) eğitim programları, ilgili ve sorumlu taraflar ve koordinatör öğretmen, mesleki yaşama (geleceğe) hazırlık: ÖSYM (LES, KPDS, KMS, ÜDS vb) konuları işlenmektedir. 12

12 Alkan, C. Ve Kurt, M. Özel Öğretim Yöntemleri: Disiplinlerin Öğretim Teknolojileri, Anı Yayıncılık, Ankara, : Açıkgöz, K. Etkili Öğrenme ve Öğretme, Anı Yayıncılık, İzmir, VERĠ TABANI YÖNETĠMĠ (4 0 5) Veritabanlarına giriş. Tasarım modelleri- hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veritabanı sistemleri. Basit ve karmaşık sorgu cümleleri. İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesap. SQL dilini kullanarak verileri sorgulama, değiştirme, ekleme, silme. Veritabanında programlama, sistem tasarımı ve programlama örnekleri. MESLEKĠ TASARIM VE UYGULAMA (4 0 7) Bu derste her öğrenci bu yarıyıla kadar öğrenmiş olduğu tüm bilgisayar ve kontrol teknik ve bilgilerini kullanarak uygulamalı bir proje tasarlar ve gerçekleştirir. NESNEYE YÖNELĠK PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ (4 0 9) Nesneye yönelik programlamaya giriş. Java dilinin temel özellikleri. Sınıf (class) ve nesne (object) kavramları, Kalıtım (inheritance), Çok biçimlilik (polymorhism), Arayüzler ve dahili sınıflar, İstisnalar, Jenerik (Generic) programlama, Koleksiyonlar (Collections). WEB PROGRAMLAMA (4 1 3) Server Teknolojileri ve Çalışma Ortamları, ASP, PHP, JSP ve Java Script. VB Script'te döngüler, karar yapıları, diziler, operatörler, VB Script Fonksiyonları. ASP Nesneleri. Cookie ve Session. Formlarla çalışma. ASP ile veri tabanı kullanımı. ASP ile veri tabanı uygulamaları. ASP.NET. ASP.NET Formları BĠLGĠSAYAR AĞLARI II (4 0 6) OSI ve TCP/IP Modelleri, IP adresleme, Değişken uzunluklu alt ağ maskeleri ile alt-ağlara bölme, Yönlendiriciler, Yönlendirme protokolleri, IP yönlendirme, Statik yönlendirme, LAN anahtarları (LAN Switches), Sanal Yerel Alan Ağları (VLAN) ile çalışma, WAN kurulumu ve teknolojileri; Kablosuz ağlar, Kablosuz ağ aygıt yapılandırması. MESLEKĠ REHBERLĠK (4 0 2) Öğrencinin tanınması amacıyla, öğrenci hakkında nasıl bilgi toplanacağı ve bilgi kaynaklarının nereden elde edileceğinin verilmesi. Öğrencinin çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesinde onlarla hangi görüşme tekniklerinin uygulanması gerektiği, öğrencilere eğitsel ve mesleki alanlarda nasıl bilgi sağlanacağı, öğrencilerin işe girme başvuruları veya ileri öğrenim konularında nasıl yardımcı olunacağı verilir. Yeşilyaprak, B. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Anderson, A, 2001 e Doğru Ġnsan Kaynakları AraĢtırması, İstanbul., MEZUNĠYET TEZĠ (4 0 4) Mezun durumundaki öğrencilere danışmanları tarafından; bilgilerini yenileme ve öğretim dönemlerinde kazandıkları eğitim, teknoloji, sanat ve estetik, üretim yönetimi ve maliyetle ilgili bilgilerin kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Mezuniyet Tezi Yürütme Ve Değerlendirme Klavuzu na uygun olarak bir tez yaptırılır. 13

13 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI (4 1 0) Belli süreler içinde uygulama planları hazırlayabilmek, dershanelerde verilen dersleri izlemek ve öğretim faaliyetleri için malzeme üreterek öğretimin başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlayarak, gerekli yönetimsel görevleri de yürütebilmek için uygulamalarda bulunmak ve uygulama dosyaları hazırlamak. Alkan, Cevat ve Hacıoğlu, Fatma Öğretmenlik Uygulamaları, Öğretim Teknolojisi. Ankara. Alkan, Cevat. (1987). Öğretmenlik Uygulamaları.. Ankara. YÖK Fakülte Okul ĠĢbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Kılavuzu. YAPAY ZEKA UYGULAMALARI (4 1 6) Zihinsel olayların bilgisayarda modellenmesine ve yapay sinir ağlarına giriş. Yapay sinir ağlarının oluşturulması, yapay sinir ağlarının yapıları, danışmanlı öğrenme, danışmansız öğrenme, yapay sinir ağ uygulamaları, genetik algoritma ve tarihçesi, genetik algoritma kavramları, genetik algoritma uygulamaları. PROGRAMLANABĠLĠR MANTIK DENETLEYĠCĠLERĠ (4 1 4) Kumanda ve kumanda teknikleri. Geleneksel kumanda ve programlanabilir kumandanın özellikleri. Temel mantik fonksiyonlari. Bellek, sayici ve zamanlayıcı devreleri. Sözcük işlemleri. PLC'nin yapisi ve çalişma şekli. PLC'nin kontak şemasına göre, fonksiyon şemasına ve komut listesine göre programlanması, PLC ile yapılan çeşitli uygulamalar. BULANIK MANTIK (308) Bulanık Mantığa Giriş, Bulanık Mantığın tarihi, Uygulama alanları, Bulanık Mantık kavramı, Klasik ve bulanık mantık karşılaştırması, Bulanık Mantık Bileşenleri, Dilsel değişkenler, Üyelik fonksiyonları, Üyelik fonksiyon geçerlilikleri, Bulanık kural tabanı, Kural oluşturma, MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, Mamdani Çıkarımı, Sugeno çıkarımı, Bulanık Mantıkla problem çözme, Bulanık kontrol, Geri besleme ve hata kontrolü, Bulanık kontrolcü tasarımı, Bulanık kontrol uygulama örneği ve MATLAB ile uygulaması, Bulanık kontrolün sistemlere uygulanması, Bulanık kontrolün sistemlere uygulanması, Zekai ŞEN, Mühendislikte Bulanık Mantık İle Modelleme Prensipleri, Su Vakfı Yayınları Çetin ELMAS, Bulanık Mantık Denetleyiciler, Seçkin Yayıncılık SAYISAL İŞARET İŞLEME (418) Sürekli zamanlı, ayrık zamanlı ve sayısal işaret kavramları. Ayrık zamanlı işaret ve sistemlerin özellikleri. Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü. Örnekleme teoremi. Z dönüşümü. Hızlı Fourier dönüşümü (FFT). Ayrık zamanlı sistemlerin gerçekleştirilmesi. FIR ve IIR süzgeç tasarımı yöntemleri ve yazılım uygulamaları. Sonlu kelime uzunluğunun etkileri.

14 GÖRÜNTÜ İŞLEME Görüntü işlemeye giriş ve genel kavramlar. Örnekleme ve kuantalama kullanılarak sayısal görüntünün elde edilmesi, pikseller arasındaki komşuluk, bitişiklik gibi temel ilişkilerin tanımlanması. Gri seviyeli, ikili ve RGB görüntü işleme teknikleri. Piksel uzayında görüntü filtreleme. Frekans uzayında görüntü filtreleme. Kenar belirleme algoritmaları. Histogram eşitlenmesi ve histogram özelleştirmesi. Eşikleme işlemi,otomatik eşik değeri seçim metotları. Morfolojik ve diğer bölgesel operatörler. Görüntü onarımı. Görüntü bölütleme (segmentation). Görüntü sıkıştırma uygulamaları.

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0).

BEDEN EĞİTİMİ I: Haftalık ders 1 saattir (T-0 ) (U-l) (K-0). I.SINIF-1.YARIYIL TÜRK DİLİ I : Haftalık ders 2 saattir (T-2 ) (U-0) (K-2). Ders İçeriği; % 10 Dil, Diller ve Türk Dili, % 15 Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle % 25 Kelime Türleri % 25 Anlatım Öğeleri ve Anlatım

Detaylı

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209

3. Yarıyıl Ders Planı Kodu Ders Z/S Dil T+U Saat Kredi AKTS BBP 209 SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı MYO 101 İLETİŞİM VE ETİK

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE PROGRAMLAMA DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Matematik I Sayılar. Cebir. Denklemler ve Eşitsizlikler. Fonksiyonlar. Logaritma. Trigonometri. Geometri. Teknolojinin Bilimsel İlk. Malzeme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ ELMADAĞ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TDİ111 TÜRKDİLİ 1 1. Dil, diller ve Türk dili 2. Dil bilgisi, sözcük, cümle 3. Kelime Türleri 4. Anlatımın

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU MATEMATİK 2 ( ) ELEKTRONİK VE OTOMASYON ELEKTRONİK HABERLEŞME. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ) MATEMATİK 2 (0860210080-0860300063) Zorunlu Meslek i Seçmeli lık (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin

Detaylı

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ

TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ Bu bölüm; Sosyal Bilimler Anabilim Dalı Fen Bilimleri Anabilim Dalı Yabancı Diller Anabilim Dalı ndan oluşmaktadır. Fakültenin tüm bölümlerinin eğitim programları; genel kültür, alan

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (MF) DAF NO DERS 2. T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar M2 1 Çarpanlara Ayırma F2 1 Vektör - Kuvvet B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 EKİM 2014 545 60 60 90 78 45 50 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe KİMYA BİYOLOJİ REHBERLİK 3 Cuma TATİL 85 72 5 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Adı Öğretim Dili Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Dersin Adı Öğretim Dili DERS BİLGİ PAKETİ Elektrik Devre Temelleri Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (MF) 545 T 1 Sözcük Anlamı M1 1 Temel Kavramlar G 1 Doğruda Açılar K 1 Kimyanın Gelişimi B 1 TÜRKÇE MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ FİZİK 1 FİZİK 2 KİMYA 545 60 60 90 78 45 50 85 BİYOLOJİ REHBERLİK 72 5 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ (2010) 1. SINIF GÜZ YARIYILI 6913130 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma

Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma KONTROL ve OTOMASYON TEKNOLOJİSİ DERS İÇERİKLERİ I. Yarıyıl Matematik - I Sayılar, cebir, denklemler ve eşitsizlikler, fonksiyonlar, trigonometri, komplerks sayılar, logaritma Bilgisayar - I Wındows işletim

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120

D.Saati AKTS Zorunlu Ders (Z) 23 28 Meslek Dersi (M) 60 62 Seçmeli Ders (S) 13 30 TOPLAM 96 120 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. SINIF GÜZ YARIYILI ( I. YARIYIL) 1 6913130 Atatürk

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ DERS TANITIM FORMU Dersin Kodu / Adı : 088 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Bölüm / Anabilim Dalı : ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ Öğretim Dili : Türkçe Yarıyılı

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİĞİ I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap

Detaylı

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN

ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN ADALET BAKANLIĞI 2017 YILI UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAV KONULARI (Bu bölümde görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine iliģkin konulardaki sorular yer almakta olup soru sayısı 50 dir) 1- MAKĠNE MÜHENDĠSĠ

Detaylı

C Programlama Dili (MCS116) Ders Detayları

C Programlama Dili (MCS116) Ders Detayları C Programlama Dili (MCS116) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati C Programlama Dili MCS116 Güz 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i MCS 115 Bilgisayar

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER KODLAB İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 LYS HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (TM) DAF NO DERS 2 TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA EKİM 2014 540 68 55 75 100 90 92 1 Çarşamba ARİFE 2 Perşembe TARİH FELSEFE 3 Cuma TATİL 45 15 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say

Çoktan Seçmeli Değerlendirme Soruları Akış Şemaları İle Algoritma Geliştirme Örnekleri Giriş 39 1.Gündelik Hayattan Algoritma Örnekleri 39 2.Say İÇİNDEKİLER 1. Bilgisayarın Yapısı Ve Programlama Dilleri Giriş 1 Bilgisayar ve Programlamanın Kısa Bir Tarihçesi 2 Donanım ve Yazılım Kavramları 3 Bilgisayarın Donanımsal yapısı 4 Giriş Birimi (Input

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ TUR 101 Türk Dili I (T:2 U: 0 K:2 AKTS:2 ) Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme

MEB YÖK MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAM GELİŞTİRME PROJESİ. 1. Tipik bir mikrobilgisayar sistemin yapısı ve çalışması hakkında bilgi sahibi olabilme PROGRAMIN ADI DERSIN KODU VE ADI DERSIN ISLENECEGI DÖNEM HAFTALIK DERS SAATİ DERSİN SÜRESİ ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK MİK.İŞLEMCİLER/MİK.DENETLEYİCİLER-1 2. Yıl, III. Yarıyıl (Güz) 4 (Teori: 3, Uygulama: 1,

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (1999-2001)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (1999-2001) IV. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL I. YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI (1999-2001) 6909101 Programlama ya giriş ve algoritmalar

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Bilgisayar Bilimlerine Giriş (MCS115) Ders Detayları

Bilgisayar Bilimlerine Giriş (MCS115) Ders Detayları Bilgisayar Bilimlerine Giriş (MCS115) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Bilimlerine Giriş MCS115 Güz 2 2 2 3 3 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ Bergama Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ PROGRAMI İ.Ö. (İKMEP) DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. YARIYIL 8913001012010 - TÜRK DİLİ I Dilin tanımı. Dil ve iletişim, dil-düşünce-millet-edebiyat-kültür ilişkisi. Dilin türleri. Yeryüzündeki

Detaylı

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi.

I. YARIYIL. Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I. Türk Dili I. Yabancı Dil I (İngilizce) Genel Matematik. Doğru Akım Devre Analizi. I. YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılâpları Tarihi I Türk İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük" dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Devleti'nin yıkılışını ve Türk inkılabını hazırlayan sebeplere

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM)

2014 / 2015 LYS HAFTA SONU KURS TAKVİMİ (TM) TÜRKÇE EDEBİYAT MATEMATİK 1 MATEMATİK 2 GEOMETRİ COĞRAFYA TARİH 540 68 55 75 100 90 92 45 FELSEFE 15 1 Cuma Ağustos 2014 2 Cumartesi 3 Pazar 4 Pazartesi SINAVLAR DERSLER DAĞILIMLARI 5 Salı 1. Hafta 2.

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları

Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Mikroişlemciler (EE 208) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Uygulama Kodu Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Mikroişlemciler EE 208 Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i COMPE 102 (FD) Dersin Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin Türü Zorunlu (x) Seçmeli

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi MATEMATİK 2 (0860120182-0860170092) VE ENERJİ Zorunlu Meslek i Seçmeli (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri ) 4 56 19 75 Kredisi 3+1 3 Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları

Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Sinyaller ve Sistemler (EE 303) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sinyaller ve Sistemler EE 303 Güz 3 0 2 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i EE 206 (FD),

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA AVNİ ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA AVNİ ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA AVNİ ÇELİK MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Ö.Ö.(ÖRGÜN ÖĞRETİM) Dersin Adı: Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı (Temel Bilgisayar

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ ÇEMİŞGEZEK MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Türk Dili-I Z 2 0 2 2 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme,

Detaylı

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI

MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş. BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI MAK 1005 Bilgisayar Programlamaya Giriş Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü BİLGİSAYARA GİRİŞ ve ALGORİTMA KAVRAMI Prof. Dr. Necmettin Kaya 1 KONULAR 1. Bilgisayara giriş,

Detaylı

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ SEYDİŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRİK PROGRAMI (İLETİM DAĞITIM VE TESİSAT) (I.ÖĞRETİM) DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 6902103 Matematik-I 4 3 1 3,5 6902109 İngilizce-I 4 4 0 4 6902110

Detaylı

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( )

AVRASYA UNIVERSITY. Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X ) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X )

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012 MÜFREDATI

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012 MÜFREDATI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012 MÜFREDATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (AITB191) (2 + 0, Teorik) Osmanlı İmparatorluğu, I.

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I (AITB191) (2 + 0, Teorik) Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya savaşı ve

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi ve İletişim Teknolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (x) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri.

Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Nesne Tabanlı Programlama-I Ders No : 0690130114 Teorik : 3 Pratik : 1 Kredi : 3.5 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI

2 ALGORİTMA VE AKIŞ DİYAGRAMLARI İÇİNDEKİLER IX İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Kitabın Amacı 1 Algoritmanın Önemi 2 Bilgisayarın Doğuşu ve Kullanım Amaçları 3 Programlama Dili Nedir? 3 Entegre Geliştirme Ortamı (IDE) Nedir? 4 2 ALGORİTMA VE AKIŞ

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2

2014 / 2015 YGSH HAFTA İÇİ KURS TAKVİMİ (YGSH) DAF NO DERS 2 EKİM 2014 TÜRKÇE 425 60 MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ 80 50 45 30 50 ARİFE 1 Çarşamba 2 Perşembe 3 Cuma TATİL COĞRAFYA TARİH FELSEFE 45 45 20 KURBAN BAYR. 4 Cumartesi TATİL 1.GÜN KURBAN BAYR.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar II Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x) Dersin

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları

Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Kompleks Analiz (MATH 346) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kompleks Analiz MATH 346 Güz 4 0 0 4 7 Ön Koşul Ders(ler)i Math 251 Dersin Dili

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ Ders No : 0010130005 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Haziran 2014 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI Eğitim Öğretim Yılı T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ MİDYAT MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI (UZAKTAN ÖĞRETİM) ÖNLİSANS PROGRAMI 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ BPU101 5 AKTS 1. yıl/1.yarıyıl

Detaylı

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.

Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Ders No : 0020120008 : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Devre Teorisi 2 EEE DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Devre Teorisi 2 EEE224 4 6 5 6 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-II Ders No : 0690130057 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DOĞRU AKIM DEVRE ANALİZİ Ders No : 06900006 Teorik : Pratik : Kredi :.5 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017

EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 EEM 419-Mikroişlemciler Güz 2017 Katalog Bilgisi : EEM 419 Mikroişlemciler (3+2) 4 Bir mikroişlemci kullanarak mikrobilgisayar tasarımı. Giriş/Çıkış ve direk hafıza erişimi. Paralel ve seri iletişim ve

Detaylı

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI

2015 LYS-3 EDEBİYAT KONULARI 1-İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı 2-Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı 3-Halk Edebiyatı 4-Divan Edebiyatı 5-Tanzimat Edebiyatı 6-Servet-i Fünun Edebiyatı 7-Fecr-i Ati Edebiyatı 8-Milli Edebiyat Dönemi 9-Cumhuriyet

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1

İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 İÇİNDEKİLER SÖZEL BÖLÜM... 1 TÜRKÇE Test 1 Sözcükte Anlam... 3 Test 2 Sözcükler Arası Anlam İlişkileri ve Mecaza Dayalı Söz Sanatları... 6 Test 3 Deyimler Atasözleri İkilemeler... 9 Test 4 Söz ve Sözcük

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2013 / 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ 1. SINIF 1. YARIYIL 107 Matematik-I 3 0 3 3 Sayılar,olasılık ile ilgili temel esasları uygulamak, cebir çözümlerini yapmak, geometri

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Teknik Programlar Bölümü BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL 101 TÜRK DİLİ I (2+0+2) (Teori+UYG +

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ 1. YARIYIL DERSİN ADI Teori Uygulama Kredi Ders Saati Z/M/S

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ LĠSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı VERĠ TABANI VE YÖNETĠMĠ BIL301 6 AKTS Kredisi 3. yıl 5. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI. 2011-12 Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA BİL 133 5 AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 saat/hafta

Detaylı

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları

Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Bilgisayar Programlama (COMPE 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayar Programlama COMPE 102 Bahar 2 2 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Grafik ve Animasyon-I Ders No : 0690130054 Teorik : 2 Pratik : 1 Kredi : 2.5 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Sayısal Lojik Tasarımı BIL281 3 5+0 5 6 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze

Detaylı

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste

3. sınıf. Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste 3. sınıf 5. Yarıyıl (Güz Dönemi) Bilgi Kaynaklarının Tanımlanması ve Erişimi I (AKTS 5) 3 saat Bilgisayarla kataloglamanın doğuşu gelişimi ve bugünkü durum ele alınmaktadır. Bu derste Kütüphane Otomasyon

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Programlama Dilleri DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Programlama Dilleri 354 6 2+2 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersi Veren Öğretim Elemanı Türkçe Lisans Zorunlu Doç. Dr. O. Adem

Detaylı

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI

LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI LYS KONULARI LYS COĞRAFYA KONULARI 1- DOĞAL SİSTEMLER Topografya ve Kayaçlar Levha Hareketlerinin Etkileri Levha Hareketlerinin Etkileri Doğadaki üç Unsur ( Su - Türkiye'nin Su varlığı Doğadaki üç Unsur

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Mesleki Matematik-II Ders No : 0690040050 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi

DERS BİLGİ FORMU. Okul Eğitimi Süresi SÜRE VE ÖĞRENME ÇIKTILARI VE MATEMATİK 1 (0860120170-0860170080) lık Okul Eğitimi (Proje, Ödev, Araştırma, İş Yeri Eğitimi) Bu derste; Mesleğinde Matematik İle İlgili bilgi ve becerilerinin kazandırılması

Detaylı

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. DÖNEM Türk Dili I Z 2 0 2 2 Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve

Detaylı

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu

Ders Kodu Dersin Adı Dersin Ġntibak Durumu ENDÜSTRĠ SĠSTEMLERĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ĠNTĠBAK ÇĠZELGESĠ 2010-2011 1.SINIF / GÜZ DÖNEMĠ IUE100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon CS 115 Programlamaya Giriş I Bu ders 1. Sınıf güz döneminden 2. Sınıf güz

Detaylı

TC OKÜ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

TC OKÜ BAHÇE MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I YARIYIL T U K TDI TÜRK DİLİ 1 2 0 2 AİİT ATATÜRK İLKELERİ. VE İNKILÂP TARİHİ 1 2 0 2 BTP105 BEDEN EĞİTİMİ I 0 1 0 BTP107 GÜZEL SANATLAR I 0 1 0 YDİ I İNGİLİZCE 1 4 0 4 BTP111 MATEMATİK 1 3 1 4 BTP113

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KÜMELER Bölüm 2 SAYILAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 KÜMELER 11 1.1. Küme 12 1.2. Kümelerin Gösterimi 13 1.3. Boş Küme 13 1.4. Denk Küme 13 1.5. Eşit Kümeler 13 1.6. Alt Küme 13 1.7. Alt Küme Sayısı 14 1.8. Öz Alt Küme 16 1.9.

Detaylı

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI

2010 / 2011 YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI YGS BAŞARI İZLEME SINAVI FORMATI TÜRKÇE (BİS) (YGS) Soru dağılımı Türkçe 30 Türkçe 30 Tek kitapçık olarak hazırlanır. 30 Sorudan oluşur. Sınav uygulama süresi 30 dakikadır. Cevap anahtarı dershanelere

Detaylı

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS

1. SINIF GÜZ YARIYILI Y. YIL ÖN KOŞUL DERSİN KODU DERSİN ADI Z/S T U L TOPLAM KREDİ AKTS 1. SINIF GÜZ YARII I.YARI ADI Z/S T U L KREDİ AKTS UNV13101 TÜRK DİLİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAP TARİHİ-I Z 2 0 0 2 2 2 UNV13105 İNGİLİZCE-I Z 4 0 0 4 4 4 UNV13107 TEMEL BİLGİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ...

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 RESİMLER LİSTESİ... 1 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ... 2 I.YARIYIL... 2 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4)... 2 Matematik

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ 1 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2017/2018 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI Not 1 : Fransızca Hazırlık sınıfından gelen ve Fransızca seviye tespit sınavında başarısız olan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı