ELEKTRONĠK ve BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELEKTRONĠK ve BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ"

Transkript

1 ELEKTRONĠK ve BĠLGĠSAYAR EĞĠTĠMĠ DERS ĠÇERĠKLERĠ TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ I (1 0 7) Bilgisayarın tanım, tür ve kullanımının öğrenilmesi; bilgisayar alanında kullanılan temel kavramlar ve terimleri (RAM, CPU vs.), temel ve çevre birimleri (HDD, CD, printer vs.); İşletim sistemi kavramı ve türleri ( Windows, DOS, UNIX vs.); makine dili, programlama ve derleyiciler. Windows altında çalışan bazı paket programlara giriş; internet ve internet kullanımı. Temel donanım bilgileri. Karagülle, İ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar. Türkmen Kitapevi.İstanbul. Korkmaz, İ., Excel 97. Aksa Yayınevi. Bursa: Microsoft Corporation. Windows 98 Kullanım Kitabı: 1998 MESLEKĠ VE TEKNĠK EĞĠTĠM ÖĞRETMENLĠĞĠNE GĠRĠġ (1 1 1) Bu derste öğrencilerin öğretmenlik, teknik öğretmenlik ve mesleki ve teknik eğitim ile ilgili genel bilgi ve görüş kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu çerçevede ilgili kavramlar, kanunlar, eğitim sisteminin ve mesleki ve eğitim sisteminin yapısı, kuramsal esasları, sorunları ve yönelimleri ele alınmaktadır. Fidan, N., Erden, M. (1979). Eğitim Bilimine GiriĢ. Ankara: Repa Eğitim Yayınları Oğuzkan, F (1989) Orta Dereceli Okullarda Öğretim, Amaç, İlke, Yöntem ve Teknikler. Ankara. Oğuzkan, F (1971) Öğretmenliğin Uç Yönü. Ankara: Eğitim Yayınları: 12 Sönmez, V. (1991). Program GeliĢtirmede Öğretmen El Kitabı, Hedefler, Davranışlar, İçerik, Genel-Özel Öğretme Yöntemleri-Değerlendirme. Ankara: Adım Yayınları. Varış, F. (1981). Eğitim Bilimine GiriĢ. Ankara: AU Yayınları: 70 FĠZĠK I (1 0 3) Vektörler; bileşke ve bileşenler, mekaniğin temel birimleri, kuvvet, denge, Newton un 1. Kanunu, Newton un 3. hareket kanunu, sürtünme. Bir kuvvetin momenti, dengenin 2. şartı, ağırlık merkezi problemleri. Doğrusal hareket, hız, ivme bağıntıları, ortalama hız. Newton un 2. Kanunu, uygulamalı düzlemsel hareket, kütle, ağırlık, genel çekim kanunu. Eğik atış, dairesel hareket, açısal hız ve açısal ivme, sabit açısal ivmeli hareket, merkezcil kuvvet ve problemler. İş ve enerji, güç, impuls ve momentum, dönüş hareketi ve kinetik enerjisi. Coulomb kanunu, elektrik yükleri, değme ile yüklenme, iletken ve yalıtkanlar, bir iletken tesiriyle yükleme, elektrik alanı ve kuvvet çizgileri, iletken içindeki yükler. Elektrik potansiyel enerjisi, potansiyel farkı, yüklü kürenin potansiyeli, iş ve enerji prensipleri. Ohm kanunu, akım ve direnç, Joule kanunu. Doğru akım devreleri, elektromotor kuvveti devre denklemleri, güç. Bueche, F.L. D. Jerde, Fizik Ġlkeleri, Palme Yayıncılık, (Çev: Kemal Çolakoğlu) KĠMYA (1 0 5) Kimyada Temel Kavramlar ve Madde Element, bileşik, karışım ve bazı kimyasal kavramlar, önemli kimya kanunları, Lavoisler, proust, dalton, avagadro vs., Atom ağırlığı, molekül ağırlığı, atom-gr, molfram. SEMBOLLER, FORMÜLLER, DENKLEMLER VE BİLEŞİKLER: Semboller, formüller denklemler, Ağırlıkça bileşim, % bileşim, basit formül, molekül formülün tayini, Elementlerin değerlilikleri, iyon ve molekül yapısı, değerlik kavramı, Bileşik formüllerin yazılışı ve adlandırılması, Redoks denklemlerinin denkleştirilmesi, Stokiyometri. ATOMUN YAPISI VE PERDODİK CETVEL: Atom çekirdeği, izotopluk, element, Akımın elektron yapısı, kuantum 2

2 sayıları ve yörünge, periyodik sistem, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi. ORGANİK KİMYA: Organik bileşiklerin sınıflandırılması, Hidrokarbonlar (Alkanlar, Alkenler, Alkinler), Heteroalifatikler (Alkoller, Eterler, Aldehitler, Ketonlar, Asitler, Esterler), Aromatik bileşikler. Mortimer, C.E. Modern Üniversite Kimyası, Çağlayan Kitapevi, İstanbul. MATEMATĠK I (1 0 1) Bu derste matematiksel düşünmenin önemi ve her alanda düşünce tarzının önemi, özet olarak temel cebir kavramları, sayılar, fonksiyonlar, trigonometri, limit kavramı, fonksiyonların, limiti, limit bulma teknikleri, türev tanımı, türevin varlığı, türev alma yöntemleri, türev uygulamaları, ekstrama değerler, fonksiyonların grafik çizim metotları, optimizasyon problemleri, kompleks sayılar konuları işlenmektedir. Ġleri Matematik, Murray R. Speigel ((Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Evi, Ankara, ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ I (1 1 5) İnkılap ve benzeri kavramlar. Türk inkılabı ve özellikleri. Atatürk ün inkılap anlayışı. Fransız ihtilali ve yaydığı fikirleri. Sanayi inkılabı, kapitalizm, emperyalizm, sosyalizm. Osmanlı devleti, devleti n çöküş nedenleri, devleti kurtarma çabaları. XX. yüzyılda Osmanlı devleti, I.Meşrutiyet, II.Meşrutiyet, I.Balkan savaşı, II.Balkan savaşı. Birinci Dünya Savaşı, Savaşta Osmanlı devleti, savaşın bitişi, Mondros ateşkes anlaşması. Milli ordunun kuruluşu Kuvay-ı Milliye, düzenli orduya geçiş. Ermeni meselesi ve Ermenilerle yapılan savaşlar. Fransızlarla yapılan savaşlar ve Ankara İtirafnamesi. Yunanlılarla yapılan savaşlar, Birinci İnönü, İkinci İnönü ve Sakarya Meydan Muharebesi, Siyasi sonuçlar. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Anlaşması. Lozan Konferansı. Erollu, H., Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük, (YÖK yayını) Karıl, E.Z., Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük. TÜRK DĠLĠ I (1 1 3) Dil nedir? Dil-düşünce ve duygu bağlantısı. Dil kültür münasebeti. Dilin kültür ve millet varlığı içindeki yeri. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları. Türkçenin ses özellikleri, ses bilgisi ve hece bilgisi, imla kuralları, noktalama işaretleri ve uygulamaları. Kompozisyonla ilgili bilgiler ve çeşitleri. Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dil Bilimi, Doğan Aslan, Türk Dili Kurumu Yayını, Türk Dili Bilgisi, Muharrem Ergin, Bayrak Yayınları, ĠNGĠLĠZCE I (1 1 7) OPENING STRATEGIES (UNIT 1- UNIT 5) Özne zamirler, mülkiyet sıfatları, isimler ve çoğul yapıları, işaret sıfatları ve bazı zarflar,. Geniş zaman, olma ilgili ile bu zamanın olumlu, olumsuz ve soru yapıları. Bağlaçlar, işaret zamirleri, belgili ve belgisiz harfi tarif, isim fiiller ve nesne zamirler. Çekimsiz yardımcı fiillerden can ve örneklerle kullanımı. Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford University Press, Oxford, English Grammer in Use, Roymand Murphy, Cambridge University Press, Cambridge,

3 TEKNĠK RESĠM (1 0 9) Amaç tarifler, sınıflandırma ve gelişmeler, teknik resim standartları, teknik resim araç ve gereçlerin kullanılması, temel geometrik çizimler, düzlemsel parçaların resimleri ve ölçümlendirilmesi, çeşitli parçaların izdüşümleri ve perspektif çizimleri, izdüşümden perspektif çıkarma, kesit alma, kroki resimler, ölçümlendirme, ara kesitler ve açılımlar, tolerans. Arslan.M.,M.Sağlam.Uygulama Teknik ve Mesleki Resmi OKUL DENEYĠMĠ I (1 1 2) Bu ders kapsamında yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Dönem planı, yönerge ve açıklamalar, soru sorma alıştırmaları, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, değerlendirme ve kayıt tutma, test hazırlama-puanlama-analiz, öğretimde benzetimlerden yararlanma, ders planlama ve etkinlikleri sıraya koyma, okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi. YÖK.(1998). Fakülte-Okul İşbirliği. YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Kılavuzu, Ankara:YÖK Selçuk, Z.(2000),Okul Deneyimi ve Uygulama (2.baskı). Ankara, Nobel Yay. FĠZĠK II (1 0 4) Mıknatıslık, mıknatıslık alanı, iletkenlere etkiyen kuvvetler, kapalı bir devreye etkiyen kuvvet, Galvanometre, ampermetre ve problemler, bir akımın magnetik alanı, doğru ve uzun bir iletkenin meydana getirdiği magnetik alan, indüksiyon elektromotor kuvveti, hareketten doğan e.m.k, Faraday kanunu, Lenz s kanunu. Sığa ve dielektriklerin özellikleri, kondansatörler, yüklü bir kondansatörün enerjisi, dielektrik katsayısı. Alternatif akım; alternatif akım seri devresi, etkin değerler rezonansı, transformatör problemleri. Bueche, F.L. D. Jerde, Fizik Ġlkeleri, Palme Yayıncılık, (Çev: Kemal Çolakoğlu) MATEMATĠK II (1 0 2) Bu derste, temel lineer cebir kavramları, vektör tanımı, vektör cebiri, matris kavramı,matrisler üzerine tanımlı fonksiyonlar(trace, Determinant), lineer denklem sistemlerinin çözüm,yöntemleri, anti türev tanımı ve belirsiz integral, logaritmik ve exponensiyel fonksiyonlar, entegrasyon teknikleri, belirli integral tanımı, belirli integral yardımıyla alan ve hacim hesapları, çok değişkenli fonksiyon kavramı ve katlı integral konuları işlenmektedir. Ġleri Matematik, Murray R. Speigel ((Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Evi, Ankara, ATATÜRK ĠLKELERĠ VE ĠNKILAP TARĠHĠ II (1 1 6) Mustafa Kemal Atatürk, çevresi (sosyal-politik), kişiliği. Kurtuluş savaşı, hazırlık dönemi, Mustafa Kemal Paşa nın Samsun a çıkışı. Amasya Tamimi. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. İstanbul Hükümetinin tutumu. Mebusan Meclisi nin toplanması. İstanbul un işgali. Büyük Millet Meclisi nin Ankara da toplanması. Atatürk İnkılabı ve hedefleri. Saltanatın kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı. 20 Ocak 1921 tarihli Anayasa, 20 Nisan 1924 tarihli Anayasa. Cumhuriyetçilik tanımı ve nitelikleri. Milliyetçilik, milletin anlamı ve tanımı, milletin unsurları. Halkçılık, tanımı ve nitelikleri. Laiklik, tanımı ve nitelikleri. Devletçilik, tanımı ve nitelikleri. İnkılapçılık, tanımı ve nitelikleri. Eroğlu, H., Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük. 4

4 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük, (YÖK yayını) Karel, E.Z., Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi, Atatürkçülük. TÜRK DĠLĠ II (1 1 4) Türkçe de yapım ekleri. Cümle ve tahlili. Cümle öğeleri ve çeşitleri. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan. Anlatım türleri. Türkçe de genel anlatım bozuklukları. Cümle bozuklukları. İyi bir anlatımın nitelikleri. Anlatım ve çeşitleri anlatım bozuklukları yazılı kompozisyon türleri ve uygulamalar. Her Yönüyle Dil-Ana Çizgileriyle Dil Bilimi, Doğan Aslan, Türk Dili Kurumu Yayını, : Türk Dili Bilgisi, Muharrem Ergin, Bayrak Yayınları, ĠNGĠLĠZCE II (1 1 8) OPENNING STRATEGIES (UNIT 6-UNIT 10) Sayılabilen ve sayılamayan isimler zaman zarfları, belgisiz zamirler, emir cümleleri, zaman gösteren edatlar, ünlem ifadeleri, sıklık zarfları, çekimsiz yardımcı fiillerden would ile renkler, günler, aylar ve bunlarla ilgili metin çalışmaları. Şimdiki zaman ve olmak fiili ile di li geçmiş zaman. (Have got) yapısının örneklerle kullanımı. İleri düzey dinleme becerisi. Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford University Press, Oxford, : English Grammer in Use, Roymand Murphy, Cambridge University Press,Cambridge, Inside English Grammer for Prep Classes, Sevil Soylu, Daniş Soylu, Hacettepe, TAŞ, Ankara. EĞĠTĠM PSĠKOLOJĠSĠ (1 1 0) Bu derste öğrenciler; Eğitim-psikoloji ilişkileri, birey ve gelişim, bedensel gelişim, devimsel gelişim. Zihinsel gelişim, duygusal gelişim, toplumsal gelişim, törel gelişim, bireyin öğrenme çevresi, bireyim çevresine uyumu, öğrenmeye ortam hazırlama, öğrenmenin niteliği, becerilerin öğrenilmesi, tutumların öğrenilmesi konularını işlerler. Başaran, İbrahim Ethem. Eğitim Psikolojisi. Ankara: Gül Yayınevi, 1994 Baymur, Feriha. Genel Psikoloji. İstanbul: İnkılap Kitapevi, DEVRE TEMELLERĠ (1 0 8) Elektrik devre tanımları ve değişkenleri; direnç özellikli devre elemanları, direnç devreleri ve direnç devrelerine ilişkin analiz yöntemleri; Elektrikte kullanılan birimler; Elektrik devre elemanlarının teknolojik tanıtımı; Ohm kanunu, akım - gerilim karakteristikleri, Kirchoff kanunları ve devrelere uygulanması. Devre teoremleri, Süperpozisyon, Thevenin, Norton. Maksimum güç teoremi. Kondansatörler, bobinler ve bağlantı şekilleri. Opamp devreleri. TEMEL BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ II (1 0 6) Ofis uygulama yazılımları MS Word ve Excel in ileri seviyede kullanımı. Powerpoint ile sunu hazırlama. Temel veritabanı kavramları, temel seviyede MS Access kullanımı ve MS Outlook kullanımı. ĠNGĠLĠZCE III (2 0 3) OPENING STRATEGIES (UNIT 11 - UNIT 13) Too + sıfat, not-either, nothing to + fiil nothing + sıfat yapılarının kullanımı, bazı deyimsel fiiller (phrasel verb) ve bazı karşıt ve eş anlamlı sözcükler. Şimdiki zaman anlamında kullanımı. Zorunluluk ve yasaklama gösteren (must-5

5 musn t) yardımcı fiili ile would you like a + isim, would you like to + fiil soru kalıplarının kullanımı. Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford University Press, Oxford, English Grammer in Use, Roymand Murphy, Cambridge University Press, Cambridge, Inside EnglishGrammer for Prep Classes, Sevil Soylu, Daniş Soylu, Hacettepe, TAŞ, Ankara. MATEMATĠK III (2 0 5) Bu derste öğrenciler, diferansiyel denklemler ve çözümleri, diferansiyel denklemlerin geometrik anlamı, birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması, birinci mertebeden diferansiyel denklemlerin uygulamaları, birinci mertebeden diferansiyel denklemlere dönüştürülebilen diferansiyel denklemler, ikinci mertebeden lineer diferansiyel denklemler, yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemleri, değişken katsayılı lineer denklemler, laplace dönüşümü uygulamaları konularını işlerler. İleri Matematik, Murray R. Speigel (Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Evi, Ankara, ĠSTATĠSTĠK (ESKĠ: 207) (YENĠ: 316) Giriş ve temel kavramlar. Yığın, değişken, sınıflama, ölçme düzeyi, eşit aralıklı ölçme düzeyi, oranlama ölçme düzeyi. Verileni toplanması. İstatistiğin amacı. Verilerin kullanıma sunulması: Tablolar halinde gösterim, çokluk dağılımı, grafikler, histogram, diyagram, Merkezsel eğitim ölçütleri: Aritmetik ortalama, meydan (ortanca), mod (tepe değer), geometrik ortalama, harmonik ortalama, ayrılış, değişim katsayısı. Olasılık: Olasılık kavramı, ayrık olaylar, olasılığın tanımı, bazı olasılık kuralları, koşullu olasılık, permütasyon ve kombinasyon. Dağılımlar: Binom dağılımı, Poisson dağılımı, normal dağılım, X2 (ki kare) dağılımı. Örnekleme: Ki kare testleri, ki kare uyum iyiliği testleri. İlişki katsayıları. Korelasyon katsayısı Spcorman ın snır korelasyonu. Korelasyon: Uygun modelin seçimi, en küçük kareler yöntemi. Regrasyon: Uygun modelin seçimi, en küçük kareler yöntemi. Ünver, Ö., (1985), Uygulamalı Ġstatistik, Bilim yayınları, Ankara. Akdeniz, F. et al., (2001), Ġstatistik, MEB yayınları, Ankara. Downie, N.M. and Heath, R.W., (1965), Basic Statistical Methods, Harper and Row Publishers, London. Akhun, İ., (1988), Temel Ġstatistiksel Kavramlar, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi yayınları, Ankara. Hawkes, J.S., (1993), Discovering Statistics, Quant Publishing, Charleston, SC. Mandenhall, W., (1979), Introduction to Probability and Statistics, Duxbury Press, Massachusetts. Huntsberger, D.V. and Billingsley, P.P., (1989), Elements of Statistical Inference, Wm.C. Brown Publishers, Iowa. EĞĠTĠM FELSEFESĠ VE SOSYOLOJĠSĠ (2 0 1) Dersin kapsamında eğitim felsefesi, eğitimin amacı, felsefe ve eğitim akımları, çevre değişmeleri ve insan bilgi, eğitim sosyolojisi, temel kavramları, yöntemleri, sosyalleşme ve eğitim, eğitim, okulun toplumsal görevleri, sosyal yapı ve hareketlilik, toplumsal değişme ve eğitim konuları üzerinde durulmaktadır. Sönmez, V. Eğitim Felsefesi, Anı Yayıncılık, Ankara, Tezcan, M. Eğitim Sosyolojisi, Ankara,

6 : Yıldırım, C. Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Eğitim Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi. Yayınları, Eskişehir, DEVRE ANALĠZĠ I (2 0 9) Kondansatör, bobin ve bağımlı kaynak içeren birinci mertebeden devrelerin çözümleri. İkinci mertebeden devrelerde çözümler. Sinüsoidal sinyaller ve fazör kavramları. Kompleks fonksiyonlar. Empedans ve admitans kavramları. Fazör Diyagramları. ELEKTRONĠK I (2 1 1) Çeşitli diyotların yapıları ve karekteristikleri. Diyot devreleri. Transistörlerin yapısı ve karekteristikleri. Transistörlü basit yükselteçlerin DC, küçük sinyal analizi ve tasarımı. Alan etkili transistörlerin yapısı, karakteristikleri, bu transistörlerle yapılan basit yukselteçlerin DC ve küçük sinyal analizi ve tasarımı. Yükselteçlerde kararlılığın incelenmesi. Konularla ilgili deneyler. MANTIK DEVRELERĠ I (2 1 3) Sayı sistemleri ve Boolean cebiri, mantıksal kapılar. Kodlama çeşitleri. Birleşik mantık devreleri. (Toplayıcı, çıkarıcı, karşılaştırıcı, kod çözücü, kodlayıcı, çoklayıcılar, PLA, PAL devreleri). Konularla ilgili deneyler. ALGORĠTMA TASARIMI (2 1 5) Algoritma tanımı ve hazırlanması, Algoritmalarda kullanılan terimler ve operatörler, Değişkenler ve geçerlilik alanları. Aritmetik ve mantıksal ifadeler, Akış diyagramları, Akış diyagramlarından programa geçiş, Programları bloklara ayırma, Top-down ve bottom-up yaklaşımları, Fonksiyonlar, Örnek Algoritma Uygulamaları, Dizler, Döngüler ve Seri Hesaplamaları, Arama ve Sıralama algoritmaları, Algoritma analizi ve Big-O notasyonu, Recursive algoritmalar. Algoritma Tasarımı ve Program Geliştirme, Fahri Vatansever, Seçkin Yayınevi. : Introduction to Algorithms, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Riverst, Mc.Graw Hill yayın evi ISBN: Bilgisayar Yazılımında Veri Yapıları ve Algoritma, M. Ümit Karakaş, Seçkin Y.E. Algoritma Tasarlama ve Programlamaya Giriş, Selami Eryılmaz, Seçkin Y.E. PROGRAMLAMA DĠLLERĠ I (2 1 7) Bu derste yapısal programlama dillerinin temellerini anlatılmaktadır. Dersin uygulamaları C++ programlama dili kullanılarak yapılmaktadır. ĠĢlenen Konular: Yapısal programlama dillerinin temelleri. Problem çözümü ve programlama. Program yazım aşamaları. C/C++ programlama dilinin genel yapısı; değişkenler, sabitler ve veri türleri. Çalıştırılabilir komutlar, atama komutları. Parametresiz ve parametreli fonksiyonlar. Standart kütüphaneler ve fonksiyonlar. Konrol komutları (if ve switch), Döngü komutları (while, for ve do-while). Parametreli Fonksiyonlar (detay). Veri türleri ve mantıksal işlemler. Karakter işlemleri. Formatlama ve dosyalar. Dizi kavramı ve uygulamaları. Problem Solving, Abstraction, and Design Using C++ (Frank L. Friedman and Elliot B. Koffman) Addison Wesley Inc. ISBN: : C ve C++ (C: How to Program) Yazarı: Harvey M. Deitel & Paul J. Deitel Çevirmen: Metin Zavrak,Ekrem Aksoy, H. Nihal Karaca, Sistem Yayıncılık. ISBN: C/C++ Programcının Rehberi (Chris H. Pappas William H. Murray Cev: Kadir Ertürk) Sistem Yayıncılık. 7

7 ÖĞRETĠMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDĠRME (2 0 2) Bu derste temel program geliştirme kavramları ve süreçleri, ders programı, yıllık, ünite, günlük planların geliştirilmesi, içerik seçimi ve organizasyonu ve öğretim yöntemleri ve stratejileri, materyallerin özellikleri ve seçimi, ölçme ve değerlendirme, değerlendirme yaklaşımları, test türleri, özleme ve başarı testlerinin geliştirilmesi, sınav sorusu yazma teknikleri ve not verme gibi konular işlenmektedir. Bilen, M. (1996).Plandan Uygulamaya Öğretim. (4. Baskı). Ankara Açıkgöz, Ün.. (1996).Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir Özçelik, D.A. (1992) Ölçme ve Değerlendirme ÖSYM Yayınları Ankara Küçükahmet,L.(1999) Öğretimde Planlama ve Değerlendirme. Alkım Yayınevi. Ankara ĠNGĠLĠZCE IV (2 0 4) OPENING STRATEGIES (UNIT 14 -UNIT 16) Olumlu, olumsuz emir cümleleri. Geçmiş zaman ve düzenli, düzensiz fiiller. Going to kalıbı ile gelecek zaman. Echoed questions. Mülkiyet zamirleri. Olumsuz soru yapıları ile günlük konuşma örnekleri. Yet-already sözcükleri ile şimdiki bitmiş zaman (Present- Perfect- Simple) ın işlenmesi. Life Lines, Tom Hutchinson, Oxford University Press, Oxford, English Grammer in Use, Roymand Murphy, Cambridge University Press,Cambridge, Inside EnglishGrammer for Prep Classes, Sevil Soylu, Daniş Soylu, Hacettepe, TAŞ, Ankara. MATEMATĠK IV (2 0 6) Diferansiyel denklemler. Laplace dönüşümü ve bunun diferansiyel denklemlere uygulaması. Vektör analizi. Çizgisel, yüzeysel ve hacimsel intagraller. Fourier serileri ve dönüşümü, Ġleri Matematik, Murray R. Speigel ((Çeviren: H. Hilmi Hacısalihoğlu) Nobel Yayın Evi, Ankara, DEVRE ANALĠZĠ II (2 0 8) Periyodik fonksiyonlar. Ortalama ve etkin değer kavramları. Birim basamak, birim darbe fonksiyonları. Laplas dönüşümü ve özellikleri. Devrelerin Laplas dönüşümü kullanılarak çözümlenmesi. Devrelerde frekans davranışları. Bode çizimleri. Filtre Devreleri. Fourier serileri ve Fourier dönüşümü. ELEKTRONĠK II (2 1 0) Çok katlı yükselteçlerin sınıflandırılması ve kuplaj çeşitleri. Çok katlı yükselteçlerin analizi, frekans karakteristiklerinin incelenmesi ve tasarımı. Yükselteçlerde geri besleme. Yükselteçlerin çalışma sınıfları. Güç yükselteçleri. Büyük sinyal analizi ve distorsiyon. Güç transistörlerinde soğutma. Diferansiyel yükselteçler. İşlemsel yükselteçlere giriş. Temel Güç Kaynakları ve Regülasyon Devreleri. Konularla ilgili deneyler. MESLEKĠ BĠLGĠSAYAR UYGULAMASI (ESKĠ: 212) (YENĠ: 311) Bu derste örnek uygulama olarak bilgisayar grafikleri ve animasyonları anlatılmaktadır. Dersin uygulamaları Flash 8 kullanılarak yapılmaktadır. ĠĢlenen konular: Renk, ışık, Bilgisayar resim formatları, Flash 8 e bir bakış, Flash editörü, Basit grafiklerin oluşturulması, Basit grafiklerde değişiklik yapmak, Tek ve çok katman ve üzerinde grafikler, Grafik nesnelerin kaydedilmesi ve kullanılması, Flash dışındaki grafiklerin kullanılması, Kare kare animasyon, Motion tween ve Shape tween ile animasyon, Karmaşık animasyon işlemleri, ActionScripting, Düğmeler ve kullanımı, Animasyonlara Ses ve Video eklenmesi 8

8 Macromedia Flash MX, Katherine Ulrich (Çev: Ali Halaç), Sistem Yayıncılık. : Adobe Flash CS3 Professional Yetkili Eğitim Kılavuzu, Yazarı: Adobe Yaratıcı Ekibi, (Çev: Arif Ortakmaç), ISBN: ActionScript ile Flash 8 Programlama, Yazarı: Savaş Tekin, Alfa Basım Yayım. MANTIK DEVRELERĠ II (2 1 4) Senkron ve asenkron ardışıl devreler. Flip flop lar. Kaydediciler, sayıcılar, frekans bölücüler ve tasarımı, RAM, ROM, EPROM, bellek kod çözücü devreler. ADC ve DAC devreleri, seri ve paralel arabirimler, konularla ilgili deneyler. PROGRAMLAMA DĠLLERĠ II (2 1 6) Bu derste Programalama I dersinin devamı niteliğinde öncelikle olup yapısal programlama dillerinde ileri konular ardından C# ile programlama anlatılmaktadır. Dersin uygulamaları C++ ve C# programlama dilleri kullanılarak yapılmaktadır. ĠĢlenen Konular: Programlama Dilleri I dersinin genel tekrarı, Struct veri yapıları, Algoritma analizi ve verimliliği, Class lar, String veri türü, Veri yapıları ve diziler, Recursion, Dinamik veri yapıları, Text tabanlı C# programlama, Bir C# programının yapısı ve ilk C# programı, Tanımlamalar ve Temel giriş çikiş işlemleri, Döngüler ve Kontol komutları, Window tabanlı C# programlama. Problem Solving, Abstraction, and Design Using C++ (Frank L. Friedman and Elliot B. Koffman) Addison Wesley Inc. ISBN: : Visual C#.NET Başlangıç Rehberi, Yazarı: İhsan Karagülle, Türkmen Kitapevi, 2004 C ve C++ (C: How to Program) Yazarı: Harvey M. Deitel & Paul J. Deitel Çevirmen: Metin Zavrak,Ekrem Aksoy, H. Nihal Karaca, Sistem Yayıncılık. ISBN: ÖĞRETĠM TEKNOLOJĠSĠ VE MATERYAL GELĠġTĠRME (3 0 1) Bu derste öğrenciler; öğrenme, program geliştirme, eğitim teknolojisi, eğitim teknolojisinin kapsamı ve tarihsel gelişimi, eğitim teknolojisinin yararları, doğru ve yanlış kullanımı, eğitimin niteliğini geliştirmede eğitim teknolojisinin rolü, iletişim-öğrenme-eğitim teknolojisinin rolü, eğitim teknolojisi ve öğrenmenin değişen görevleri, eğitim araç ve yöntemlerin sınıflaması, yapısal ve eğitimsel özellikleri, eğitim teknolojisinde çeşitli yöntemleri ve çağdaş uygulama modelleri, hareketsiz görsel materyaller, paket program hazırlama sunumu, Türkiye de İl Eğitim Araçları Merkezleri. Alkan. C.(1996). Eğitim Teknolojisi. Ankara : Alkan. C., D.Deryakulu,,N. Şimşek.(1995). Eğitim Teknolojisine GiriĢ: Disiplin-Süreç-Ürün. Ankara Çilenti. K.(1992). Eğitim Teknolojisi ve Öğretim. Ankara Doğdu, S..Z. Arslan.(1993). Eğitim Teknolojisi Uygulamaları ve Eğitim Araç-Gereçleri. Ankara Ergin, A.(1995) Öğretim Teknolojisi: İletişim. Ankara Rıza. E.T.(199l) Eğitimde Yöntemler Teknolojisi. İzmir. Rıza, E.T.(1991) Eğitimde Araç Gereçler Teknolojisi. İzmir Uşun,S.(2000).Özel Öğretim Teknolojileri ve Materyal GeliĢtirme. Ankara:Pegem Yay. Yalın, H.İ. Eğitim Teknolojisi Öğretim Tasarımı. Ankara:Pegem Yay. Yalın, H.İ.(2000).Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme.(2.Baskı) Ankara:Nobel Yay. 9

9 MĠKROĠġLEMCĠLER I (3 0 3) Mikroişlemcilere giriş, mikrobilgisayar sistemlerinin temelleri. 8 bitlik mikro-işlemciler ve yapıları. ALU, kaydediciler ve kontrol birimleri. Bilgisayarda bilgi iletimi, makina dili, assembly dili ve çeşitleri. Adresleme metotları. PIC serisi mikrodenetleyicilerin tanıtımı. PIC 16F628A ve PIC16F877A Özellikleri. PIC Assembly, Bit ve Bayt Yönlendirmeli Komutlar. Veri Transferi ve Karar İşlemleri. Zaman Geciktirme ve Alt Programlar. Bit Kaydırma ve Mantıksal İşlem Komutları. Kesmeler. Donanım sayıcıları. BĠLGĠSAYAR AĞLARI I (3 0 5) İnternetin yapısı ve internet araçları, OSI referans modeli, Uygulama katmanı protokolleri; Ulaşım katmanı, UDP ve TCP protokolleri; Ağ katmanı, TCP/IP modeli, IP adresleme, Bir ağı alt ağlara bölme; Veri bağı katmanı; Fiziksel katman, Hata bulma ve düzeltme teknikleri, Ethernet Kablolama, Ağ testi. ĠġLETĠM SĠSTEMLERĠ (3 0 7) İşletim sisteminin tanımı, görevleri, Kaynakların paylaşımı, İşletim sisteminin mantısal yapısı, CPU işletim modları, Aygıt yönetimi, I/0 kesme yapısı, işlem yönetimi, İşlem kontrol bloğu, İşlem zamanlaması (process scheduling), Semafor ve kilitlenme, Bellek yönetimi, paging ve segmentation, Dosya yönetimi, İşletim sistemi katmanları, Çelkirdek, kabuk, sistem sevisleri, Windows işletim sistemi, Linux işletim sistemi, Çok erişimli sistemlerde terminal idaresi. Güvenlik ve koruma. Performans değerlendirmesi. KONTROL SĠSTEMLERĠ (3 0 9) Kontrol sistemlerinin ve kavramlarının tanıtımı: Temel tanımlar, kontrol sistemlerinin sınıflandırılması. Açık çevrim ve kapalı çevrim, geri beslemenin getirdiği özellikler. Kontrol etme problemi, analiz ve sentez yöntemleri. Elektriksel ve mekaniksel elemanların modellenmesi ve aralarındaki ilişkiler. Elektriksel sistemler ile ötelemeli ve dönerli mekanik sistemlerin matematiksel modellerinin çıkarılması. Elektriksel ve mekaniksel sistemlerin benzerlikleri. Elektromekanik sistemlerin modellenmesi ve konuyla ilgili örnek hesaplamalar. Birinci ve ikinci dereceden sistemlerin zaman düzlemindeki cevaplarının incelenmesi. Durum uzayı, durum denklemlerinin kurulması, analitik ve sayısal çözümü. Transfer fonksiyonları, blok diyagramları, işaret akış diyagramları ve sadeleştirme yöntemleri, Kararlılık ve kararlılık yöntemleri, Kontrol sistemlerinin tepkisi, davranış ölçütleri, P, PI, PD ve PID kontrol. MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE I (3 1 3) Bu derste öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri teknik Ingilizce bilgisi verilmektedir. Dersler genellikle bilgisayarla ilgili ders kitabından seçilmiş metinler incelenerek verilmektedir. Ayrıca native speakerlar tarafında kaydedilmiş bilgisayar bölümü ile alakalı örnek ders videoları incelenmektedir. ĠĢlenen konular: How to prepare a CV, What is a computer?, History of computers, Characteristics of computers, Translation Workshop, Computer capabilities and limitations, Hardware and software, Mainframes, Listening Workshop (Recordings of Access Lectures), Microcomputers, The Central Processing Unit, Conductors, Insulators and Semiconductors, Circuit Elements English for Computer Science, Yazarı: P. Charles Brown, Norma D. Mullen, Yayınevi: Oxford University Press, ISBN: : English in Electrical Engineering and Electronics, Yazarı: Eric H. Glendinning, Yayınevi: Oxford University Press, ISBN: X IEEE de yayınlanmış bilgisayar mimarisi ile ilgili makaleler. 10

10 EĞĠTĠMDE ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ (3 1 5) Tarihi araştırmalarla ilgili kavramların ve yöntemlerin bilgisi, deneysel araştırmalarda kullanılan kavramları ve yöntemlerin bilgisi verilir. Araştırma araçlarının, tanımlayıcı istatistiğin nasıl kullanılacağı, araştırma raporunun hazırlanması. Eleştirilmesi ve basılı araştırmanın kendi öğretim çalışmalarına nasıl uygulanabileceği verilir. Karasar, Niyazi. Bilimsel AraĢtırma Yöntemi: Kavramlar, Ġlkeler, Teknikler. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara, Taha Akyol, Bilim ve Yanılgı, AD yayıncılık A.Ş Erol Alaçam, Bilimsel Etkinlik ve Yayım. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Yayını, Ankara, OKUL, SINIF VE ATELYE YÖNETĠMĠ (3 0 2) Eğitim sistemi ve okullar, eğitim yönetimi, okul yönetimi, personel ve öğrenci hizmetleri, öğretim ile ilgili hizmetler, eğitim ile ilgili hizmetler, okul işletmesi gibi konular ele alınmaktadır. Açıkalın, Aytaç. Toplumsal, Kuramsal ve Teknik Yönleriyle Okul Yöneticiliği. Personel GeliĢtirme Merkezi Yayın No. 10, Ankara, 1995 ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ I (3 0 4) Bu derste; psikomotor beceriler, aşamalı sınıflaması, hedefleri ve yazımı, davranışları, ürünleri, analizi, planlaması ve öğretimi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi, mikro öğretim ve uygulamaları, gösteri yöntemi, problem çözmeye dayalı öğrenme, aktif öğrenmeyi gerçekleştirme, öğrenci özellikleri: tanıma, baş etme, geliştirme, öğrenme stilleri, öğrenme stratejileri, benlik algısı, zeka (çoklu zeka) yaratıcılık, güdü (motivasyon), düşünmeyi öğrenme,öğrenmeyi öğretme/öğretmeyi öğrenme, kitap inceleme. Açıkgöz, K. (1996). Etkili Öğrenme ve Öğretme. İzmir. Alkan, C. ve M. Kurt. (1998).Özel Öğretim Yöntemleri:Disiplinlerin Öğretim Teknolojileri. Ankara: Anı Yayıncılık. Demirel, Ö. (2002). Plandan Değerlendirmeye Öğretme Sanatı. Üçüncü basım. Ankara: Pegem Yayncılık. BĠLGĠSAYAR MĠMARĠSĠ (3 0 8) Bilgisayar organizasyonu. Bilgisayarın yapısı ve bileşenleri. Bus yapıları ve PCI-bus, DMA ve kesme işlemleri, Cache hafızalar, dahili hafızalar, RAM organizasyonu ve hata tesbiti, harici hafızalar, bellek ve I/0 bağlantıları CPU yapısı ve bileşenleri, Pipelining, Komut seti karakteristiği ve tasarımı, RISC işlemciler, Komut seviyesinde paralellik, Kontrol ünitesi ve mikroprogramlı kontrol. MESLEKĠ ĠNGĠLĠZCE II (3 1 2) Bu derste öğrencilerin meslek hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri teknik Ingilizce bilgisi verilmektedir. Dersler genellikle bilgisayarla ilgili ders kitabından seçilmiş metinler veya IEEE den secilmiş makaleler incelenerek verilmektedir. Ayrıca TOEFL ve GRE gibi uluslararası sınavlar hakkında bilgiler verilmekte ve örnekler çözülmektedir. ĠĢlenen konular: How to prepare a succesfull presentation, Article workshop: Reading and understanding an IEEE journal article, Reading: Bits and Bytes, Textbook workshop : Understanding a textbook, how to get most out of a textbook, Reading: LANs and WANs 11

11 Computer Components: Memory, Input and output devices, Numbers and Computer Arihmetic, Understanding TOEFL exam, Understanding GRE exam, Reading: Disks and Disk Drives, Reading: IC Fabrication, Reading: Printers, Reading: Programs and Programming Languages. English for Computer Science, Yazarı: P. Charles Brown, Norma D. Mullen, Yayınevi: Oxford University Press, ISBN: : English in Electrical Engineering and Electronics, Yazarı: Eric H. Glendinning, Yayınevi: Oxford University Press, ISBN: X IEEE de yayınlanmış bilgisayar mimarisi ile ilgili makaleler. MĠKROĠġLEMCĠLER II (3 1 4) Mikroişlemci Sistem Temelleri ve Hafızalar. Hafıza Organizasyonu. Motorola 6800 Mikroişlemcisinin Tanıtımı. Adresleme ve Adresleme Çeşitleri komut kümesi. Kesme kavramı ve kesme vektörleri. PIA ile Paralel İletişim. ACIA ile Seri İletişim. Assembler ile Program Yazmak. Simülatör ve deney seti ile uygulamalar. WEB TASARIMI (3 0 6) Web tasarımının temelleri, browser lar, metin editörü, HTML Kodları. Tablolar oluşturma. Form ve form nesneleri. Katmanlar. Çerçeveler. CSS Kodları. Web sayfası oluşturma. Javascript ile kodlama. Javascript nesneleri. Dinamik kontroller oluşturma. GÖRSEL PROGRAMLAMA (3 1 0) Görsel Programlamanın temel kavramları; Visual Basic.NET Ara yüzü; Olay tabanlı programlamaya giriş; Visual Basic.NET Menü elemanları ve görevleri; Değişkenler ve Veri Tipleri; Program Kontrol Deyimleri ve Döngü Deyimleri; Fonksiyon ve Alt Programlar; Bilgi Giriş ve Mesaj Pencereleri; Visual Basic.NET Kontrol Elemanları; Nesneler, Nesnelerin özellikleri, metotları ve olayları; Menüler, Araç Çubukları ve Diyalog pencereleri tasarımı; Visual Basic te Dosyalama İşlemleri; Visual Basic te Veri Tabanı İle Programlama; Visual Basic te Sihirbaz kullanarak veri tabanı yönetimi ve uygulama geliştirme. OKUL DENEYĠMĠ II (4 0 1) Okul deneyimi I dersinde daha kapsamlı olarak yer alması önerilen başlıca etkinlikler şunlardır: Dönem planı, yönerge ve açıklamalar, soru sorma alıştırmaları, dersin yönetimi ve sınıfın kontrolü, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesi, ders kitaplarından yararlanma, grup çalışmaları, çalışma yapraklarının hazırlanması ve kullanılması, değerlendirme ve kayıt tutma, test hazırlama-puanlama-analiz, öğretimde benzetimlerden yararlanma, ders planlama ve etkinlikleri sıraya koyma, okul deneyimi çalışmalarının değerlendirilmesi. YÖK.(1998). Fakülte-Okul ĠĢbirliği. YÖK / Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Kılavuzu Ankara:YÖK Selçuk, Z.(2000).Okul Deneyimi ve Uygulama.(2.baskı).Ankara:Nobel Yay. ÖZEL ÖĞRETĠM YÖNTEMLERĠ II (4 0 3) Bu derste öğrenciler; mesleki ve teknik eğitimde özel öğretim yöntemleri, mesleki eğitim, öğretme, öğrenme, beceri öğrenimi, alışkanlıkların geliştirilesi, ders ve dersin içeriği ve öğrenim safhaları, öğretmenin ders öncesi hazırlıkları, yeni becerileri takdim etme yöntemleri, okulendüstri-işyeri ilişkileri (kooperatif mesleki eğitim), okul-endüstri-işyeri işbirliğine duyulan ihtiyaç: kooperatif mesleki eğitim amacı ve eğitim ilkeleri, işbirliğine dayalı (kubaşık eğitim) eğitim programları, ilgili ve sorumlu taraflar ve koordinatör öğretmen, mesleki yaşama (geleceğe) hazırlık: ÖSYM (LES, KPDS, KMS, ÜDS vb) konuları işlenmektedir. 12

12 Alkan, C. Ve Kurt, M. Özel Öğretim Yöntemleri: Disiplinlerin Öğretim Teknolojileri, Anı Yayıncılık, Ankara, : Açıkgöz, K. Etkili Öğrenme ve Öğretme, Anı Yayıncılık, İzmir, VERĠ TABANI YÖNETĠMĠ (4 0 5) Veritabanlarına giriş. Tasarım modelleri- hiyerarşik, ağ ve ilişkisel veritabanı sistemleri. Basit ve karmaşık sorgu cümleleri. İlişkisel Veri Modeli, İlişkisel Cebir ve Hesap. SQL dilini kullanarak verileri sorgulama, değiştirme, ekleme, silme. Veritabanında programlama, sistem tasarımı ve programlama örnekleri. MESLEKĠ TASARIM VE UYGULAMA (4 0 7) Bu derste her öğrenci bu yarıyıla kadar öğrenmiş olduğu tüm bilgisayar ve kontrol teknik ve bilgilerini kullanarak uygulamalı bir proje tasarlar ve gerçekleştirir. NESNEYE YÖNELĠK PROGRAMLAMA TEKNĠKLERĠ (4 0 9) Nesneye yönelik programlamaya giriş. Java dilinin temel özellikleri. Sınıf (class) ve nesne (object) kavramları, Kalıtım (inheritance), Çok biçimlilik (polymorhism), Arayüzler ve dahili sınıflar, İstisnalar, Jenerik (Generic) programlama, Koleksiyonlar (Collections). WEB PROGRAMLAMA (4 1 3) Server Teknolojileri ve Çalışma Ortamları, ASP, PHP, JSP ve Java Script. VB Script'te döngüler, karar yapıları, diziler, operatörler, VB Script Fonksiyonları. ASP Nesneleri. Cookie ve Session. Formlarla çalışma. ASP ile veri tabanı kullanımı. ASP ile veri tabanı uygulamaları. ASP.NET. ASP.NET Formları BĠLGĠSAYAR AĞLARI II (4 0 6) OSI ve TCP/IP Modelleri, IP adresleme, Değişken uzunluklu alt ağ maskeleri ile alt-ağlara bölme, Yönlendiriciler, Yönlendirme protokolleri, IP yönlendirme, Statik yönlendirme, LAN anahtarları (LAN Switches), Sanal Yerel Alan Ağları (VLAN) ile çalışma, WAN kurulumu ve teknolojileri; Kablosuz ağlar, Kablosuz ağ aygıt yapılandırması. MESLEKĠ REHBERLĠK (4 0 2) Öğrencinin tanınması amacıyla, öğrenci hakkında nasıl bilgi toplanacağı ve bilgi kaynaklarının nereden elde edileceğinin verilmesi. Öğrencinin çeşitli ihtiyaçlarının giderilmesinde onlarla hangi görüşme tekniklerinin uygulanması gerektiği, öğrencilere eğitsel ve mesleki alanlarda nasıl bilgi sağlanacağı, öğrencilerin işe girme başvuruları veya ileri öğrenim konularında nasıl yardımcı olunacağı verilir. Yeşilyaprak, B. Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Anderson, A, 2001 e Doğru Ġnsan Kaynakları AraĢtırması, İstanbul., MEZUNĠYET TEZĠ (4 0 4) Mezun durumundaki öğrencilere danışmanları tarafından; bilgilerini yenileme ve öğretim dönemlerinde kazandıkları eğitim, teknoloji, sanat ve estetik, üretim yönetimi ve maliyetle ilgili bilgilerin kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla Mezuniyet Tezi Yürütme Ve Değerlendirme Klavuzu na uygun olarak bir tez yaptırılır. 13

13 ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI (4 1 0) Belli süreler içinde uygulama planları hazırlayabilmek, dershanelerde verilen dersleri izlemek ve öğretim faaliyetleri için malzeme üreterek öğretimin başarılı bir şekilde sürdürülmesini sağlayarak, gerekli yönetimsel görevleri de yürütebilmek için uygulamalarda bulunmak ve uygulama dosyaları hazırlamak. Alkan, Cevat ve Hacıoğlu, Fatma Öğretmenlik Uygulamaları, Öğretim Teknolojisi. Ankara. Alkan, Cevat. (1987). Öğretmenlik Uygulamaları.. Ankara. YÖK Fakülte Okul ĠĢbirliği. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Kılavuzu. YAPAY ZEKA UYGULAMALARI (4 1 6) Zihinsel olayların bilgisayarda modellenmesine ve yapay sinir ağlarına giriş. Yapay sinir ağlarının oluşturulması, yapay sinir ağlarının yapıları, danışmanlı öğrenme, danışmansız öğrenme, yapay sinir ağ uygulamaları, genetik algoritma ve tarihçesi, genetik algoritma kavramları, genetik algoritma uygulamaları. PROGRAMLANABĠLĠR MANTIK DENETLEYĠCĠLERĠ (4 1 4) Kumanda ve kumanda teknikleri. Geleneksel kumanda ve programlanabilir kumandanın özellikleri. Temel mantik fonksiyonlari. Bellek, sayici ve zamanlayıcı devreleri. Sözcük işlemleri. PLC'nin yapisi ve çalişma şekli. PLC'nin kontak şemasına göre, fonksiyon şemasına ve komut listesine göre programlanması, PLC ile yapılan çeşitli uygulamalar. BULANIK MANTIK (308) Bulanık Mantığa Giriş, Bulanık Mantığın tarihi, Uygulama alanları, Bulanık Mantık kavramı, Klasik ve bulanık mantık karşılaştırması, Bulanık Mantık Bileşenleri, Dilsel değişkenler, Üyelik fonksiyonları, Üyelik fonksiyon geçerlilikleri, Bulanık kural tabanı, Kural oluşturma, MATLAB Fuzzy Logic Toolbox, Mamdani Çıkarımı, Sugeno çıkarımı, Bulanık Mantıkla problem çözme, Bulanık kontrol, Geri besleme ve hata kontrolü, Bulanık kontrolcü tasarımı, Bulanık kontrol uygulama örneği ve MATLAB ile uygulaması, Bulanık kontrolün sistemlere uygulanması, Bulanık kontrolün sistemlere uygulanması, Zekai ŞEN, Mühendislikte Bulanık Mantık İle Modelleme Prensipleri, Su Vakfı Yayınları Çetin ELMAS, Bulanık Mantık Denetleyiciler, Seçkin Yayıncılık SAYISAL İŞARET İŞLEME (418) Sürekli zamanlı, ayrık zamanlı ve sayısal işaret kavramları. Ayrık zamanlı işaret ve sistemlerin özellikleri. Ayrık Zamanlı Fourier Dönüşümü. Örnekleme teoremi. Z dönüşümü. Hızlı Fourier dönüşümü (FFT). Ayrık zamanlı sistemlerin gerçekleştirilmesi. FIR ve IIR süzgeç tasarımı yöntemleri ve yazılım uygulamaları. Sonlu kelime uzunluğunun etkileri.

14 GÖRÜNTÜ İŞLEME Görüntü işlemeye giriş ve genel kavramlar. Örnekleme ve kuantalama kullanılarak sayısal görüntünün elde edilmesi, pikseller arasındaki komşuluk, bitişiklik gibi temel ilişkilerin tanımlanması. Gri seviyeli, ikili ve RGB görüntü işleme teknikleri. Piksel uzayında görüntü filtreleme. Frekans uzayında görüntü filtreleme. Kenar belirleme algoritmaları. Histogram eşitlenmesi ve histogram özelleştirmesi. Eşikleme işlemi,otomatik eşik değeri seçim metotları. Morfolojik ve diğer bölgesel operatörler. Görüntü onarımı. Görüntü bölütleme (segmentation). Görüntü sıkıştırma uygulamaları.

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EK 2 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MAKİNE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ - TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ VE İÇERİKLERİ ATA1001-ATATÜRK İLKELERİ VE

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

2203103 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ

2203103 ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE GİRİŞ I. YARIYIL 2203101 MATEMATİK-I (2-0-2) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir fonksiyonun

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

Kredi 17 30 Kredi 17 30 2. SINIF

Kredi 17 30 Kredi 17 30 2. SINIF NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2014 2015 ÖĞRETİM YILI 1. SINIF

Detaylı

DERS PROGRAMI 2. SINIF

DERS PROGRAMI 2. SINIF NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ EREĞLİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ (I.ÖĞRETİM) DERS PROGRAMI 1. SINIF I. YARIYIL

Detaylı

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I

I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I I.YARIYIL 2211101 MATEMATİK-I (3-1-3.5) Bağlantı ve Fonksiyon; Cümle, sıralı ikili, bağlantı, fonksiyon kavramı ve bunların özellikleri, fonksiyon türleri, foksiyonların bileşkesi, ters fonksiyon, bir

Detaylı

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları.

3 Programlama ve programlama dili. 4 Yapısal programlama kavramı. 6 Dizilerde (vektörlerde) arama ve sıralama algoritmaları. Dersin Adı Algoritmalar Ve Programlama Kredi 2 Dönemi Güz Teorik 2 Ders Sorumlusu Yrd. Doç. Dr. Kali GÜRKAHRAMAN AKTS 4 Ders Konuları Algoritma kavramı. Akış diyagramları. Programlama ve programlama dili.

Detaylı

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü

Hazırlık Sınıfı Ders Kodu Ders Adı Teorik Pratik Lab/Uyg Akts T.Kredi Saat Türü Hazırlık Sınıfı HAZ-001 Hazırlık Sınıfı 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Zorunlu I. Yarıyıl BIL-101 Algoritma ve Programlama 3,0 1,0 0,0 7,0 3,5 4,0 Zorunlu Algoritma Tasarımı ve Akış Şemaları, C program yapısı.

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER I. YARIYIL DERSLERİ... 7 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 7 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 7 MEK1005

Detaylı

1. YARIYIL II. YARIYIL

1. YARIYIL II. YARIYIL 1. YARIYIL BÖTE 101 Eğitimde Bilişim Teknolojileri I (3-2-4) Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri; İşletim sistemleri: İşletim

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI USIS-2003 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ USİS 2003 EĞİTİM PLANI Birinci Sınıf Dersleri Bilgisayar Bilimlerine

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL

BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ I. YARIYIL BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü 2 bazında):

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

DERS İÇERİKLERİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 1 0 0 1 AKTS:2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve diğer mühendislik alanları. Mühendislik mesleği ve etik kuralları. Elektrik-Elektronik

Detaylı

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri. 1.Sınıf Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Ders İçerikleri 1.Sınıf Elektrik -Elektronik Mühendisliğine Giriş (2 0 0 2) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü nün tanıtımı. Mühendislik mesleğinin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI

BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL DERSİN ADI T U K DERSİN ADI T U K A Eğitimde Bilişim Teknolojileri I 3 2 4 A Eğitimde Bilişim Teknolojileri II 3

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş 3+1 5,0 Problem Çözüm İlkeleri ve Problem Çözüm Evreleri; Algoritma ve Akış Şemaları; Bir Problemi Tanımlama;

Detaylı

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ TUR 0101 Türk Dili (T-U) K: (4-0) 4 AKTS:4 Dilin tanımı, sosyal

Detaylı

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL

EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR I. YARIYIL EK-2 BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİNİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR AİB 101 ATATÜRK İLKELERİ İNKILÂP TARİHİ- I I. YARIYIL Seviye: Lisans Yarıyıl: 1 Kredi: 2 AKTS kredisi (iş yükü

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 2. YARIYIL

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 2. YARIYIL 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 3 1 4 3,5 7 Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik Fonksiyonlar

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I. T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ HAZIRLIK PROGRAMI (M.T.O.K) I.YARIYIL (T U K) BHT 101 Matematik (7 0 7) Lineer denklem sistemlerinin matris

Detaylı

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR EK-1 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1.Yarıyıl Dersleri Matematik I (3-1) 3,5 Uzayda Doğru ve Düzlem. Kümeler, Sayı kümeleri. Fonksiyonlar, Bileşke Fonksiyon, Ters Fonksiyon, Limit, Fonksiyonlarda

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENLİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MAT115 Matematik - I (4, 2, 5) 6 Kümeler, reel sayılar, kompleks sayılar,

Detaylı

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I

: Eğitimde Bilişim Teknolojileri I LİSANS DERS İÇERİKLERİ (Güz ) : Eğitimde Bilişim Teknolojileri I : BTE-103 : 1. Sınıf, Güz : 3 (Teori) 2 (Uygulama) : Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama

Detaylı

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2)

EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ II (3 2) SAYFA:1/8 I. YARIYIL DERSLERİ BTO1001 EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ I (3 2) AKTS:12 Bilgisayar sistemini oluşturan temel bileşenler: İşlemci, giriş-çıkış birimleri, depolama ve diğer çevre birimleri;

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Ders Adı Matematik I, Zorunlu DERS SAATİ: 4 Dönemi Güz KREDİSİ: 4 Ders Sorumlusu Dr. Muzaffer ATASOY Tel:(352) 4374901 (İç hat:) 32500 E-mail:, Web sayfası : Çalışma saatleri: 8.00-17.00 Matematik I dersi

Detaylı