MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÇİÇEK VE DİĞER BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÇİÇEK VE DİĞER BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler"

Transkript

1 MİLLET MECLİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ ÇİÇEK VE DİĞER BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmelik, Millet Meclisi Genel Sekreterliği Park ve Bahçeler Müdürlüğünün asıl görevinin gerektirdiği hizmet ve çalışmaların gereği olan kullanışlardan artan bitkisel malzeme ve bunların ayrılmaz parçası sayılan her türlü maddenin en yararlı biçimde değerlendirilmesini düzenler. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik, birinci maddede belirlenen bitkisel malzeme ve maddelerin değerlendirilme-sine, değerlendirme hizmetinin gördürülmesine ve bu konularda ilgili müdürlüklere görev, yetki ve sorumluluk verilmesine ilişkin şekil, yöntem ve esasları kapsar. Deyimler Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen Genel Sekreterlik sözünden Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Müdürlük sözünden Millet Meclisi Park ve Bahçeler Müdürlüğü anlaşılır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte sözü geçen çalışmaların, bitkisel malzeme ve bunların ayrılmaz parçası sayılan maddelerin tanımları, aşağıda açıklandığı gibidir: a) Dış mekan düzenlemesi: TBMM ne ait yapıları çevreleyerek içine alan her türlü arazi veya arazi parçalarının Peyzaj Mimarisi prensiplerine göre planlanması, plan ve projelerin uygulanması ve bu yolla elde edilen yeşil alanların bakım-idame ve geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetler. b) İç mekan düzenlemesi: TBMM ne ait binalar içindeki çeşitli kullanış alanlarında bitkisel malzeme ile yapılması öngörülen dekorasyon çalışmaları.

2 c) Üretim çalışmaları: İç ve dış mekan düzenlemelerinde kullanılan her türlü bitkisel malzemeden, satın alma yoluyla elde edilenlerden başka veya bunlara ilave olarak, Müdürlük olanaklarıyla yapılması gerekli veya yararlı olanların yetiştirilip çoğaltılmasıyla ilgili hizmetler. d) Bitkisel malzeme: İç ve dış mekan düzenlemelerinde anamalzeme olarak kullanılan her türlü bitki, bitki parçası veya bitki karakterindeki her türlü varlık. e) Ayrılmaz parça sayılan madde: Bitki varlığının yaşamı ve kullanılması için vazgeçilmez olan toprak, gübre, saksı, vb. gibi her türlü malzeme ve madde. Asıl Görev Madde 5- Müdürlüğün asıl görevi şunlardır: a)dış mekan düzenlemesi ve düzenlenmiş dış mekanların sürekliliğinin sağlanmasıyla ilgili tüm hizmetler. b)iç mekan düzenlemesi amacıyla, TBMM yapıları içindeki olanaklarıyla bitkisel dekorasyon çalışmalarının yapılması, ortak ve genel kullanışa açık alanlarda Müdürlük c)makam ve çalışma odalarına saksı bitkisi yerleştirilmesi. d)genel Sekreterlikçe öngörülen makam odalarına kesme çiçek yerleştirilmesi. e)resmi tören, toplantı ve ziyafetlere ilişkin bitkisel düzenlemelerin yapılması. f)yukarıdaki görevlerin yerine getirilmesi ile ilgili bir kısım bitkisel malzemenin olanaklar dahilinde üretimi ile ilgili çalışmaların yapılması. Değerlendirme Görevi Madde 6- Müdürlüğün asıl görevleriyle ilgili çalışmalardaki kullanıştan artan bitkisel malzeme ve bunların ayrılmaz parçası sayılan maddelerin değerlendirilmesi hizmeti de bu Yönetmelikteki şekil, yöntem ve esaslar dahilinde Müdürlük tarafından görülür. İKİNCİ BÖLÜM Değerlendirme Değerlendirme Şekli ve Geliri Madde 7- (21/3/1985 tarih ve 48 sayılı Başkanlık Divanı Kararı ile değişik) Değerlendirilmesi söz konusu olan bitkisel malzeme ve bunların ayrılmaz parçası sayılan maddeler, 12 ve 13 üncü maddelerdeki yetkilere giren istisnalar dışında, esas olarak satış yoluyla değerlendirilir. Satış yoluyla elde edilen gelir Türkiye Büyük Millet Meclisinin kültürel, güzel sanat, eski eser ve anıt hizmetlerine maddi ve manevi katkı ve desteği sağlamak amacıyla kurulmuş ve 903 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre de vergi muafiyeti bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfına aittir.

3 Satış Listeleri Madde 8- Satış yoluyla değerlendirilecek olan bitkisel malzeme ve bunların ayrılmaz parçası sayılan maddelerin listeleri Müdürlükçe hazırlanır. Listede yer alan her maddenin mutlaka satış zorunluğu yoktur. Satış İşleminin Esasları Madde 9- Müdürlükçe yapılacak satışlarda fiyatlar aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir. a) Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak Müdürlükçe satışa arz edilmek üzere listesi hazırlanan bitkisel malzeme ve bunların ayrılmaz parçası sayılan maddelerin fiyatları, Genel Sekreterlik oluru ile kurulacak üç kişilik Fiyat Takdir Komisyonu tarafından saptanır. Komisyon, Park ve bahçeler Müdürünün Başkanlığında, Donatım ve Saymanlık Müdürlerinden oluşur. Bu müdürlerin yardımcıları da Komisyonun yedek üyeleri sayılır ve Müdürünün bulunamadığı hallerde Komisyona katılır. b) Komisyon, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün göstereceği lüzum üzerine toplanır ve ekseriyetle karar alır. c) Komisyonca tespit edilen ve gereğinde değiştirilen fiyatlar Genel Sekreterin onayı ile yürürlüğe konulur. d) Yürürlükteki fiyatlar üzerinden alıcı bulmadığından zayii söz konusu olan bitkilerin geçici olarak düşük fiyatla satılmasına Komisyon karar verir ve onaya sunulmaksızın uygulanır. Ayrıca, TBMM üye ve personeli haricinde yapılacak satışlarda, Park ve Bahçeler Müdürü veya yardımcısının, tahsilat makbuzu üzerinde imzaladığı yüksek fiyat ile satış yapılabilir. Eleman Görevlendirilmesi ve Satış İşlemi Madde 10- a) Satış işlemini bu esaslara göre yürütmek üzere Park ve Bahçeler Müdürlüğünden iki eleman, Müdürlüğün teklifi ve Genel Sekreterin oluru ile Mutemet ve Mutemet Yardımcısı olarak görevlendirilir. Anılan görevliler bu hizmeti asıl hizmetleri ile birlikte yürütürler. b) Mutemet yardımcısı, mutemedin bulunmadığı zamanlarda görevi, aynı yetki ve sorumlulukla yerine getirir. Satış İşlemi Madde 11- a) Satış işlemi resmi mesai gün ve saatlerinde mutemet veya yardımcısı tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü nezaretinde yapılır. b) Mutemet veya yardımcısı, tahsilatı peşin olarak ve imzaladıkları kopyalı, sıra numaralı, Müdürlük mührüyle mühürlü Alındı

4 ile yaparlar. c) Mutemet veya yardımcısı, tahsil ettiği paraları her hafta veya en geç on beş gün içinde, alındı sıra numarası, miktar ve kimden tahsil ettiği belirtilen listeler halinde Saymanlık Müdürlüğüne teslim eder ve buradan kesilecek müzekkere ile de bankadaki hesaba emanet olarak yatırır. Bankadan alınacak makbuzlar, saklanmak üzere Saymanlık Müdürlüğüne verilir. d) Saymanlık Müdürlüğü, Emanet Defterinde ayıracağı bir bölümde mevcut tahsilatı toplar ve en geç üç ayda bir gelir saymanlığına intikal ettirir. e) Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yıllık gelir tutarlarını Genel Sekreterliğin bilgisine sunar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yetkiler Genel Sekreterlik Yetkileri Madde 12- Millet Meclisi Genel Sekreterliği şu yetkilere sahiptir. a) Müdürlük yetkilerini aşan hususlarda değerlendirmeyle ilgili Müdürlük teklifleri hakkında karar vermek, b) Protokolün gerektirdiği hallerde ve teşkilat mensuplarının hastalık, evlenme ve benzeri törenlerinde bedelsiz çiçek göndermek. c) Hizmeti ve hizmeti görenleri denetlemek. Müdürlük Yetkileri Madde 13- Park ve Bahçeler Müdürlüğü aşağıdaki yetkilere sahiptir: a)değerlendirme konusu olan her türlü bitkisel malzeme ve bunların ayrılmaz parçası sayılan maddelerle ilgili hizmet ve isteklerin karşılanmasında, hizmet gerekleri ve Müdürlük olanakları içerisinde takdirini kullanmak. b)satış listelerini ve kapsamını, şartlara ve olanaklara göre değiştirerek uygulamak. c)numune, bitki anacı, çelik tohum soğan - yumru gibi üretim unsurlarını edinme ve edindirme konularında ilgili kuruluş ve kişilerle olabilecek yardımlaşma imkanlarını, hizmet menfaatlerini gözeterek değerlendirmede takdirini kullanmak. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

5 Sorumluluk Müdürlüğün Sorumluluğu Madde 14- Müdürlüğün her seviyedeki görevlileri, bu Yönetmelik hükümlerini aynen uygulamaktan sorumludur. Hizmet Birimlerinde Sorumluluk Madde 15- Ortak ve genel kullanıma açık alanlar dışında hizmet birimlerine ait mekan bölümlerinde yer alan bitkilerin bakım ve korunmasından, hizmet birimlerinde görevli yardımcı hizmetler sınıfı personeli sorumludur. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Kaldırılan Hükümler Madde 16- Millet Meclisi Başkanlık Divanının 11/5/1978 gün ve 19 sayılı Kararı ile kabul edilmiş bulunan Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 17- Bu Yönetmelik hükümleri 1 Mart 1982 tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Millet Meclisi Genel Sekreteri yürütür.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM FIRAT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Fırat Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kapsam ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ. SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Üniversite Yönetim Kurulu: 03 Şubat 2012/617-2 Senato: 07 Şubat 2012/299-3-F BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

25.12.2012 Tarihli Senato Kararı Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi

25.12.2012 Tarihli Senato Kararı Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi 25.12.2012 Tarihli Senato Kararı Ankara Üniversitesi Sosyal Tesisler İşletme Yönergesi ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 25/12/2012 Toplantı Sayısı : 353 Karar Sayısı : 3007 3007-

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı BATMAN ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletmesinin İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN

İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN 10187 İSTANBUL 2010 AVRUPA KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5706 Kabul Tarihi : 2/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/11/2007 Sayı : 26700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BAŞKANLIĞINA BAĞLI MERKEZLERİN KURULUŞ VE İŞLETMESİNE İLİŞKİN ÇERÇEVE YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, yapımı ve işletilmesine ilişkin

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ESTETİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir Büyükşehir

Detaylı

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar / /.. YÖNERGE SKS Daire Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLER KURMA VE İŞLETME YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu yönergenin amacı, Üniversite mensupları,

Detaylı

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ 28 Aralık 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28156 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ (15.08.2012 TARİH VE 28385 SAYILI RESMİ

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı nın

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C Antalya Büyükşehir Belediyesi Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Harcama

Detaylı

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 YÖNETMELİK Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi - işveren ilişkilerini düzenlemek denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı

Amaç Madde 1 - Bu Kanunun amacı, çalışma hayatını, işçi - işveren ilişkilerini düzenlemek denetlemek ve sosyal güvenlik imkanını sağlamak, bu imkanı ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME VE ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 184 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN

Detaylı

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN

ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN 12197 ÇANAKKALE SAVAġLARI GELĠBOLU TARĠHĠ ALAN BAġKANLIĞI KURULMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 6546 Kabul Tarihi : 19/6/2014 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 28/6/2014 Sayı : 29044 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından: TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE l (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290

Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290 Resmi Gazete Tarihi: 15.09.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26290 KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ KİRAYA VERME İŞLEMLERİ GENEL HİZMET YÖNETMELİĞİ (1) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 18 Ağustos 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27323 YÖNETMELİK Kapadokya Meslek Yüksekokulundan: KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 29.05.2015 Sayı : 230103 Başkanlık Makamı Onay Tarihi : 01.06.2015 Sayı : 230578 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI SOSYAL TESİSLER İŞLETME YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, SOSYAL TESİSLER İŞLETMESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanı Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge nin amacı, üniversite mensupları, emeklileri, öğrencileri, mezunları, eş

Detaylı

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29144 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ PALYATİF BAKIM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar,

T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, T.C. ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar, Amaç MADDE 1- (1) Yönergenin amacı, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin, Atatürk

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun (Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun

Detaylı

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 23 Aralık 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27794 YÖNETMELİK Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksekokulundan: FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. İKİNCİ BÖLÜM Stajlar TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI MİLLİ SARAYLARDAN SORUMLU GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞINA BAĞLI BİRİMLERDE ZORUNLU STAJ, BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ VE BECERİ EĞİTİMİ GÖRECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN BELİRLENMESİ

Detaylı