A.B.D. SEC MLER 2004

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A.B.D. SEC MLER 2004"

Transkript

1 A.B.D. SEC MLER 2004

2 Kapak: Bir asr a k n süredir Amerikal seçmenlerin yakalar kampanya rozetleriyle süslenmi tir. Bu sadece ba kanl k seçimlerinin canl l n n de il ayn zamanda güç ve duygusall n n da bir simgesidir. Yan sayfa: Beyaz Saray, Washington, D.C. Ç NDEK LER Sayfa 2 Sayfa 7 Sayfa 12 Sayfa 16 Sayfa 18 Sayfa 22 Sayfa 27 Sayfa 31 Sayfa 35 Sayfa 37 GENEL YAYIN MÜDÜRÜ: George Clack ED TÖR: Paul Malamud SANAT YÖNETMEN /TASARIMCISI: Thaddeus A. Miksinski, Jr. RES M YÖNETMEN : Joann Stern A.B.D. DE S YAS PART LER JOHN F. BIBBY BA KANLIÊA ADAY BEL RLENMES VE AMER KAN DEMOKRAS S STEPHEN J. WAYNE A.B.D. SEÇ M USULLER MICHAEL W. TRAUGOTT 2004 SEÇ M TAKV M THOMAS MANN LE 2004 SEÇ M KAMPANYASI HAKKINDA SÖYLE PAUL MALAMUD KONGRE SEÇ MLER JOHN H. ALDRICH SEÇ M ANKETLER, EKSPERLER VE 2004 SEÇ MLER JOHN ZOGBY KAMPANYA F NANSMAN DURUMU JOSEPH E. CANTOR SEÇ MLER SÖZLÜÊÜ B BL OGRAFYA VE NTERNET S TELER FOTO RAF KAYNAKLARI All engravings courtesy Bureau of Printing and Engraving. Cover and inside cover: courtesy New York Historical Society. 2: HultonArchive by Getty Images. 3: HultonArchive by Getty Images. 4: HultonArchive by Getty Images (4). 5: HultonArchive by Getty Images (3). 7: Getty Images. 8: Krause Publications (2); Bettmann/CORBIS. 9: REUTERS. 10: (George Bush): Stephen Crowley/The New York Times. 11: CORBIS; Krause Publications (2). 12: Republished with permission of The Globe Newspaper Company, Inc. Vincent Laforet/The New York Times. 13: REUTERS; Shane Young/The New York Times Suzanne DeChillo/The New York Times Andrew Itkoff/The New York Times Rob Crandall/The Image Works. 14: Jenni Girtman/Atlanta Journal Constitution Jim West/The Image Works. 15: AFP/CORBIS : Richard Anderson. 23: AP/Wide World Photos Doug Mills/The New York Times. 25: Doug Mills/The New York Times; AP/Wide World Photos (3). 26: AP/Wide World Photos c AFP/CORBIS. 27: CORBIS Bettmann/CORBIS Philip Jones Griffiths/Magnum Photos. 28 Getty Images. 29: Bob Daemmrich/The Image Works (2) 30: c Brooks Kraft/CORBIS courtesy Meet the Press (2). 31: Paul Hosefros/The New York Times REUTERS. 33: AP/Wide World Photos REUTERS Mark Peterson/CORBIS SABA. 34: AP/Wide World Photos. 37: (George Bush portrait): Najlah Feanny/CORBIS SABA. Back cover: courtesy New York Historical Society. A.B.D. SECiMLERi 2004 Bu yay n, A.B.D. nin seçim uygulamalar ve gelenekleri konusunda bilgi sahibi olmayan ki ilere Amerikan seçim süreçleri hakk nda genel tan t m bilgileri sa lamak amac yla haz rlanm t r. A.B.D. Seçimleri 2004 ü haz rlamak için, ço u siyaset bilimci olan yedi uzmandan, farkl seçim sistemlerine sahip uluslararas toplum üyelerine önümüzdeki Amerikan seçimlerinin önemli özelliklerini aç klamalar n istedik. John F. Bibby tart may, Amerikan sisteminde siyasi partilerin rolünü gözden geçirerek ba lat yor. Partiler, 1789 tarihli Amerikan Anayasas nda yer almamalar na ra men, 1800 lü y llar n ba lar nda, ilk kurulu lar ndan beri geli- erek Amerikan demokrasisinin temel özelliklerinden biri haline gelmi tir. Baz kimseler Amerikan yönetiminin istikrar n n kayna n, yüzy ld r siyasi alana hakim iki partinin mevcudiyetine ba lamaktad r. kinci olarak Stephen Wayne, uzun süreli Ba kanl k kampanyas n ve aday gösterme sürecini aç kl yor. Amerikan seçim sisteminin, partilerin aday seçim kongreleri ve aday yoklamalar gibi Anayasada yer almayan ana unsurlar ndan büyük bir k sm, Amerika Cumhuriyeti nin ilk y llar nda temeli at lm olan tarihi geli menin sonucunda ortaya ç km t r. Michael W. Traugott, daha sonra, seçim kurumlar n n uygulad seçmenleri kaydetme, oylar sayma, oy pusulas n yap land rma yöntemlerini tart arak, adaletin ne ekilde sa land n ayr nt l olarak aç kl yor. Brookings Institution da görevli ünlü siyasi analist Thomas Mann la görü memizin ana konusu önümüzdeki seçimler olmu tur. Ocak 2004 tarihli ilk Ba kan aday n seçme kozas ndan birkaç ay önce görü tü ümüz Mann, önümüzdeki seçimlerde hangi konulara dikkat edilmesi gerekti ini aç kl yor. John H. Aldrich, 2004 y l nda, Ba kanl k seçimlerinin yan s ra, Temsilciler Meclisi ndeki 435 üyenin ve Senatodaki 100 üyenin üçte birinin de seçilece ini hat rlat yor. Seçimler ayr ca Valileri, Belediye Ba kanlar n ve eyalet yasama organlar n da kapsayacak. Seçimleri ilginç k lan bir nokta da Beyaz Saray a gelecek olan parti ile Kongre Meclisleri nden birine veya ikisine hakim olan partilerin farkl olma ihtimalidir. A.B.D. de yürütme ve yasama organlar n n seçimi, parlamenter sistemlerden farkl olarak, birbirinden ba ms z olarak gerçekle mektedir. Son olarak, modern seçimlerde hayati önem kazanm olan bir sürecin iki boyutunu inceliyoruz: kamuoyu ara t rmalar ve seçim kampanyas finansman mevzuat. Kamuoyu ara t rma uzman John Zogby, ara t rma sonuçlar n n adaylar n seçmenlerin önemli buldu u konular saptamas na yard mc oldu unu fakat, sonuçlar tahmin etme alan nda kötüye kullan labilece ini veya yanl yorumlanabilece ini de belirtiyor. Joseph E. Cantor, seçimlerdeki masraf ve katk lar düzenleyen karma k yasalar k saca aç kl yor 2000 y l Ba kanl k seçimlerinde 607 milyon dolar harcanm t. Siyasi kampanyalar n düzenlenmesi, Amerikanl lar n iki ana de er unsuru aras nda do abilecek çat ma konusunu da içermektedir: Amerikan Anayasas n n Birinci Düzeltme Maddesi (Amendment) olan konu ma özgürlü ü ve tüm adaylara adil ve e it f rsatlar tan nmas n sa lamak konusu. Yazarlar n birço unun belirtti i gibi, Amerikan seçim sisteminin bir kaç yüzy ll k özelli i, ayn zamanda modernle me ve de i iklik ihtiyac na da cevap veren temel istikrar unsurudur. Tüm dünyadaki okurlar n, bu kitapç n önümüzdeki aylarda geli melerini izleyece imiz 2004 seçimlerinin tarihi içeri i ve seçim kampanyas n n özellikleri alan ndaki rehberli ini yararl bulaca n ümit ediyoruz. 3

3 A.B.D. DE S YAS PART LER JOHN F. BIBBY George Washington Federalist (Ba kan, ) Altta: Büyük Ulusal bayra, 1880; ba kan aday (ba ar l ) General James A. Garfield ve önerilen Ba kan Yard mc s Chester A. Arthur un foto raf yla. yayg n olsa da, seçimlerin ço- unda sendika üyelerinin en az üçte birinin lere oy vermeleri beklenmektedir y ll nda Parti, sendika oylar n n %46 s n alm t r y l nda sendika üyeleri ve aile fertlerinin %37 si lere oy vermi tir. Genellikle gelir seviyesi art nca lara verilen destek azald halde, partili Ba kan- Amerika Cumhuriyeti nin kurucular 1787 y l nda Anayasay haz rlad klar nda, siyasi partilere yönetimde bir rol öngörmemi lerdi. Aksine, Cumhuriyetin Kurucular, güçlerin ay r m, yasama, yürütme ve yarg kuvvetlerinin birbirinden ayr olmas ve di erlerini denetlemesi, federal sistem ve Ba kan n seçim kurulu (electoral college) taraf ndan dolayl olarak seçilmesi gibi anayasal tedbirler alarak yeni cumhuriyeti siyasal partilerden ve hizipten korumaya çal t lar. A.B.D., kurucular n bu niyetlerine ra men, 1800 y l nda ulusal tabanl partiler kuran ve yürütme erkinin bir siyasi gruptan di erine seçimle aktar lmas n sa layan ilk ülke olmu tur. S YAS PART LER N DO U U VE YAYGINLA MAS Siyasi partilerin geli imi, 1800 y llar n n ba nda, oy kullanabilmek için gayrimenkul sahibi olma gereklili inin iptal edilmesiyle olu an seçmenlik hakk n n yayg nla t r lmas yla yak ndan ba lant l d r. Seçmenlerin önemli oranda artmas ndan dolay onlar harekete geçirmek için yeni bir araca ihtiyaç duyulmaya ba land. Siyasi partiler, bu esas görevi yerine getirmek için kurumsal bir yap lanmaya gittiler ve böylece Amerikan siyasi partileri bu demokratik geli menin bir sonucu olarak ortaya ç k p 1830 lu y llara gelindi inde siyasi ortamda sa lam bir yer edindiler. Günümüzde ve Partiler siyasi sürece hakim durumdad r. Amerikal lar n %60 kendilerini veya olarak nitelendirir ve ba ms z olduklar n söyleyenlerin bile partizanl k e ilimleri ve partiye ba l l yüksektir. Örne in 1980 ile 1996 y llar aras ndaki 5 Ba kanl k seçiminde veya Parti ye e ilimi olan seçmenler, tercih ettikleri partinin ba kan aday na oy verdiler y l nda Parti ye e ilimi olanlar n %79 u George W. Bush a oy verirken, Parti ye e ilimi olanlar n %72 si oylar n Parti aday Al Gore a verdiler. Partizanl k etkisini yönetimdeki partide de göstermektedir. ki büyük parti Ba kanl k, Kongre, Valilik ve Eyalet Yasama organlar na da hakim olmu tur y l ndan beri tüm Ba kanlar veya Parti mensubu olmu tur ve II Dünya Sava ndan sonraki dönemde iki ana partinin ba kanl k için toplad oylar ortalama %94.8 civar ndad r y l Kongre ve yerel seçimler sonucunda, Senato daki 100 üye aras nda sadece bir ba ms z senatör vard ve Temsilciler Meclisi ndeki 435 üyenin sadece ikisi ba ms zd. Eyalet seviyesindeki 50 Valinin tümü veya Parti ye ba l yd ve 7300 eyalet yasama kurulu üyesinden sadece 21 i (%0.003) veya Parti nin d ndan seçilmi ti. Bu iki büyük parti hem ulusal hem eyalet seviyesinde, hükümete hakimdir. Amerika daki siyasi partilerin ideolojiye ve programa ba l l, genellikle birçok demokratik ülkedeki partilerinkinden daha az olmas na ra men, bu partiler kamu politikas n yönlendirme aç s ndan önemli ve kesin bir rol oynamaktad r seçimlerinden beri Kongre deki ve üyelerin siyasi görü leri aras nda önemli farkl l klar gözlemlenmi ve parti içi birlik, geçmi e k yasla büyük bir art kaydetmi tir. ki parti aras ndaki siyasi anla mazl klar, iki y lda bir gerçekle tirilen Temsilciler Meclisi ve Senato seçimleri çerçevesinde, bu kurumlar kontrol eden partileri de i tirme potansiyeline sahiptir. Son y llarda, politik fikir ayr l ve bu kurumlar n kontrolü için geli tirilen hararetli rekabet ortam, hem Senato hem Temsilciler Meclisi nde partiler aras s cak bir çat ma ortam na yol açm t r seçimleri için yap lan haz rl klarda, her iki partinin Kongre liderleri, ik Parti nin Ba kan adaylar ve Bush yönetimi, seçimlerde avantaj sa lamak için bir dizi tedbir almaktad r. NEDEN K PART L B R S STEM? ki partili rekabet sistemi Amerikan siyasi sisteminin en belirgin ve dura an özelliklerinden biri olarak kar m za ç kar. ler ve lar 1860 dan beri seçim politikas na hakim olmu tur. Ayn iki partinin sürekli olarak ulusal seçim politika ortam n tekelinde tutmas, hem siyasi sistemin yap sal özelliklerini, hem Amerikan siyasi partilerinin özel niteliklerini yans tmaktad r. Amerika da ulusal ve eyalet a amas nda yasama organ n seçmek için uygulanan standart yöntem tek üyeli bölge sistemidir. Oylar n ço unlu unu elde eden (bir seçim bölgesinde en fazla oy alan) ki i seçilir. Orant l sistemden farkl olan tek üyeli sistem, bir bölgede sadece tek partinin kazanmas na imkan verir. Bu sistem, seçim bölgelerinde ço unlu u elde edebilecek iki geni tabanl parti kurmay te vik ederek, küçük üçüncü partileri sürekli olarak kaybetmeye mahkum eder bu durumda küçük partiler büyük partilerden biriyle güç birli i yapmad takdirde bu küçük partilerin uzun süre ayakta kalma ihtimali çok dü üktür. Fakat, eyaletlerin büyük bir ço unlu unda, bir aday n birden fazla partinin aday olmas na izin verilmemesi yüzünden, küçük partilerin ço u için, büyük bir partiyle güç birli i yapmak mümkün de ildir. ki partili sistemi destekleyen di er bir kurumsal unsur da ba kanlar seçmek için uygulanan Seçim Kurulu (electoral college) sistemidir. Bu sisteme göre Amerikal lar direkt olarak bir adaylar listesine oy vermek yerine, her eyalette Ba kanl k adaylar ndan birine ba l olan bir Seçim Kurulu listesine oy verirler. Ba kan n, seçilmek için 50 eyaletteki 538 oyun mutlak ço unlu unu elde etmesi gereklidir. Bu zorunluluk üçüncü bir partinin Ba kanl a ula mas n hemen hemen imkans z bir hale getirir; zira bireysel eyalet oylar n n da t m kazanan tümünü al r sistemine göre uygulanmaktad r. Yani bir eyaletteki oylar n, az farkla olsa bile, ço unlu- unu kazanan aday, tüm eyaletin oylar n kazanm say l r. Seçmenler Kurulu sistemi de, tek üyeli bölge sistemi gibi, bir eyaletin oylar n kazanma olana dü ük olan ve Ba kan seçtirecek say da eyaletin oylar n kazanma ans na sahip olamayan üçüncü partilerin aleyhine çal maktad r. lar n ve lerin devlet mekanizmas n kontrol alt nda tutmas ndan dolay büyük partilere avantaj sa - layan seçim kurallar koymalar a rt c de ildir. Yeni bir partinin ad n eyalet oy pusulalar na dahil etmek bile zor ve pahal bir giri imdir. Örne in Kuzey Carolina eyaletinde, 2004 seçimlerinde, yeni bir partinin aday n n ad n eyalet oy pusulalar na koydurabilmek için seçmen taraf ndan imzalanm bir dilekçe verilmesi gereklidir. Bunun yan s ra, Federal Seçim Kampanyas Yasas n n büyük partilere sa lad avantajlar ve Ba kanl k kampanyalar na sa lanan kamu deste inin, son seçimlerde %5 lik taban a an partiler dahil olmak üzere, tüm küçük partilere sa - lanan destekten çok daha fazla olmas da önemli etkenlerdir. Amerika n n özel aday gösterme süreci de üçüncü partiler için ek bir yap sal engel olu turmaktad r. Amerika, tüm dünya demokrasileri aras nda, hem Kongre ve eyalet dairelerindeki görev adaylar, hem Ba kanl k adaylar için eyalet seviyesinde ön seçim uygulayan tek ülkedir. Bu aday gösterme sisteminde, seçmenler, genel seçimler için kendi parti adaylar n ön seçimle tespit ederler. Bu adaylar, ülkelerin ço unda, parti lideri veya parti örgütü taraf ndan seçilir. Amerika da ise ve adaylar n kimler olaca konusundaki son karar seçmenler taraf ndan verilmektedir. Her ne kadar bu sistem parti içi organizasyonunu di er demokrasilere k yasla zay flatsa da, bu kat l mc aday seçme süreci, ve lar n 150 y ll k hakimiyetine katk da bulunmu tur. Ön seçim sistemi arac l yla parti adayl na gelen muhalifler, üçüncü bir parti kurmak zorunda kalmadan, genel seçim oy pusulas na girme ve kazanma f rsat n elde ederler. lk aday seçme süreci bu ekilde ihtilaflar iki büyük partiye do ru yönlendirerek, muhalifleri, zor bir süreç olan üçüncü bir parti kurma zahmetinden kurtar r. Ayr ca, bu ön seçim sistemi iki partiyi çok geçirgenle tirerek, zaman zaman marjinal sosyal hareketlerin temsilcilerine veya d ardan adaylara da aç k olmalar na sebebiyet verir. GEN TABANL DESTEK VE MERKEZC POZ SYONLAR Amerikan partilerinin seçmenleri çok s n fl ve geni tabanl d r y l nda %90 parti aday na oy veren Afrika kökenli Amerikal lar n d nda, gerek gerek partiler toplumdaki tüm sosyo-ekonomik gruplardan önemli oranda destek görmektedir. Sendika üyelerinin aile fertlerinin genellikle Partiye oy verdi i dü üncesi her ne kadar John Adams Federalist ( ) Altta: Büyük Ulusal bayra, 1880; partinin ba kan adaylar n n foto raf yla. Thomas Jefferson - ( ) 4 5

4 Yukar dan a a ya do ru: John Fremont ile Ba kan Yard mc s aday William Drayton un adayl n destekleyen 1856 tarihli afi. Ba kan aday William McKinley in erefine bestelenen Two-Step dans n müzik kapa seçiminde Ulysses S. Grant ve Ba kan Yard mc s aday Schuyler Colfax gösteren Parti Kampanya posteri seçiminde Abraham Lincoln ve Ba kan Yard mc s aday Hannibal Hamlin i gösteren posteri. James Madison - ( ) l k adaylar üst orta s n fa mensup seçmenlerden de önemli oranda destek alabilir. Örne in, Parti aday Al Gore, 2000 y l nda, geliri dolar n üzerinde olan ailelerin oylar n n %43 ünü alm t r. A.B.D.deki siyasi partilerin içinde genellikle birlik zay ft r ve ideolojik ve politik amaçlara s k bir ba l l k yoktur; partilerin ana kayg lar her eyden önce seçimleri kazanmak ve devlet yönetimini eline geçirmektir. Amerikan siyasi partileri, seçmenlerin geni sosyo-ekonomik taban na ve ideolojik aç dan a r uçlara meyilli olmayan bir topluma hitap etmek ihtiyac na uygun ekilde, kendilerine merkezi pozisyonlar seçmi tir. Ayr ca politika konusunda oldukça esnek davranmaktad rlar. Dogmac olmayan bu tutum, ve lar n kendi içlerinde büyük bir çe itlili i kabul etmesine imkan vermekte ve üçüncü partileri ve protestocu ak mlar da içlerine almalar na olanak sa lamaktad r. MERKEZ YETÇI OLMAYAN S YAS PART LER Amerikan siyasi partilerinin merkeziyetçi olmayan bir yap da oldu unu ne kadar vurgulasak azd r. Tarihsel aç dan, iktidardaki partinin ba kan Kongre deki parti üyelerinin kendi program na yüzde yüz destek vermesini bekleyemez ve Kongre deki parti ba kanlar parti mensuplar n n parti çizgisi do rultusunda oy verece ini de varsayamaz. Parti örgütü dahilindeki ve Kongre Üyesi ve Senatör Seçim Kampanyas Komiteleri, Ba kanl a yönelik ulusal parti komitelerinden ve Parti Ulusal Komiteleri ba ms z olarak hareket eder. Ayr ca ulusal parti örgütleri, ulusal aday seçme kongrelerindeki delege seçimi yöntemleri haricinde, eyaletlerin parti faaliyetlerine çok ender durumlarda müdahale ederler. Organizasyonun bu ekilde bölünmü olmas anayasada belirtilen güçlerin ay r l sistemini yans tmaktad r yasama, yürütme ve yarg lama organlar n n farkl yöntemlerle seçilmesi, farkl hizmet sürelerine sahip olmas ve birbirinden ba ms z olmas. Bu ekilde ayr lm güçler sistemi, yasama organ mensuplar ile parti ba kan aras ndaki birli i ancak k s tl oranda te vik eden bir durum olu turur. Bu durum gerek Kongre üyeleri ile kendi partilerinin ba kan, gerek eyalet milletvekilleri ile vali aras ndaki ili kiler için geçerlidir. Çok tabakal federal, eyaletsel ve yerel hükümet sistemini olu turan anayasaya dayal federal sistemi yine federal, eyalet ve yerel düzeyde, binlerce seçim bölgesini ve yetkilileri meydana getirerek partilerinin merkeziyetçi olmamas n te vik eder. Daha önce belirtildi i gibi aday göstermek için kullan lan ön seçimler de partilerin kendi adaylar n seçme olana tan mayarak parti te kilat n daha da zay flat r. Bu nedenle her bir aday n, önce ön seçimi kazanmak sonra genel seçimi kazanmak için kendi ki isel seçim kampanya örgütlerini olu turmas te vik edilmektedir. Parti örgütlerinin maddi kaynaklar genelde az oldu u ve özelikle federal seçim kampanyalar nda sa layabilecekleri parasal deste i yasa taraf ndan çok s n rland r lm oldu u için seçim kampanyas na maddi kaynak sa lamak bile aday adaylar n n ki isel sorumlulu udur. AMER KALILARIN S YAS PART LERE DUYDU U GÜVENS ZL K Amerikan siyasi sisteminde halk n partilere ayr ld gerçe inin ne kadar etkileyici oldu u ve sa lam kan tlara dayal olsa da Amerikan sivil kültürünün do as ndaki en önemli unsur, siyasi partilere duydu u güvensizliktir. Ön seçim sisteminin kongre ve eyalet düzeyindeki adaylar göstermek için benimsenmesi ve ba kanl k seçimlerinde belirleyici bir rol oynamaya ba layan daha yak n bir geçmi e dayal ba kanl k ön seçimleri kamunun partilerle ya ad kar tl n n bir delilidir. Amerikal lar parti te kilat liderlerinin hükümette fazla güce sahip olmalar ndan çok rahats zd rlar. Yap lan kamuoyu anketleri sürekli olarak, seçmenlerin büyük bir k sm n n, partilerin sorunlar çözüme ula t rmaya de il daha karma k bir hale getirmekte i e yarad na inand n ve oy pusulas nda partilerin bulunmamas n n daha iyi olaca n dü ündü ü ortaya koymaktad r. Amerikan siyasi partileri, genelde dü manca bir kültürel ortamda faaliyet göstermekle kalm yor ayn zamanda partiye ba l l a önem verenlerin say s n n gittikçe azalmas sorunuyla da kar kar yad r. Partilere olan ba l l n seçmenlerde zay flad n n göstergelerinden biri pusula bölünmesi olaylar yani ayn seçimde farkl partilerden gelen adaylara oy vermek. Örne in 2000 y l nda seçmenlerin %20 si, farkl partilere mensup olan ba kanl k ve Temsilciler Meclisi adaylar na oy vererek pusulalar n bölmü lerdir. Dolay s yla George W. Bush un ba kanl k seçiminde kazand 40 Temsilciler Meclisi bölgesinde, adaylar seçilmi tir. Birçok Amerikal n n parti ba l l n n zay f olmas, kendilerini ba ms z olarak gören seçmen say s n n fazla olmas ve vatanda lar n önemli bir k sm n n oy pusulas n bölme e ilimi nedeniyle Amerikan siyaseti parti merkezli de il aday merkezli olarak tan mlanabilir. Bu- nun sonucunda devletin yürütme ve yasama organlar n n partiler taraf ndan bölü ülmesi hem ulusal düzeyde hem de 50 eyalet düzeyinde yayg n oldu. Örne in 1980 y l ndan bu yana ba kanl k ve Kongre nin en az bir meclisin farkl partilerin kontrolünde olmad yaln zca 4 y l vard y l nda yap lan seçimlerden sonra eyaletlerin 29 unda (%58) farkl partiler iktidar payla m lard r. ÜÇÜNCÜ PART LER VE BA IMSIZ ADAYLAR A a daki tabloda görüldü ü gibi yukar da belirtilen engellere ra men üçüncü partiler ve ba- ms z adaylar Amerikan siyasetinde dönem dönem rol oynam t r. Genelde büyük partilerin yüzle mek istemedi i sosyal sorunlar kamu gündemine ve hükümet gündemine getirmi lerdir. Yine de üçüncü partilerin ço u ancak bir seçim için ayakta kalmay ba arm lard r, ondan sonra yok olur, önemsiz hale gelir veya büyük partilerin birinin bünyesine girer li y llardan bu yana büyük bir parti olmay ba aran tek parti ler olmu tur. Burada ülkeyi bölen ciddi bir ahlak sorunu söz konusuydu, bu sorun aday toplamak ve seçmenleri harekete geçirmek için sa lam bir temel olu turmaktayd. Tablodaki veriler üçüncü partilerin uzun vadede sürdürülebilir olmas yönünde fazla kan t sa lamasa da bu partilerin seçim sonuçlar konusunda çok etkileyici olabilece i yönündeki kan tlar mevcuttur. Örne in Theodore Roosevelt in 1912 y l ndaki üçüncü bir partiden aday olmas geleneksel seçmenleri bölerek aday olan Woodrow Wilson un toplam oylar n yar s ndan az yla seçilmesine neden oldu y l nda H. Ross Perot un ba ms z aday olmas, 1980 den beri lere oy veren seçmenleri çekerek görevli ba kan George H. W. Bush un yenilmesine neden oldu. George W. Bush ile Al Gore aras ndaki son derece yak n olan 2000 seçiminde Ye il Parti aday Ralph Nader Florida oy pusulas nda gösterilmeseydi Gore o eyaletin seçim kurul oylar n kazanabilir ve ba kan olarak seçilmek için gerekli olan seçim kurulunun ço unlu unu elde edebilirdi l y llardan bu yana kamuoyu anketlerinde, halk n üçüncü bir partinin kurulmas fikrine s cak bakt hep gözlemlenmi tir seçiminden önce yap lan Gallup Anketi sonuçlar na göre Amerikal lar n %67 si ba kanl k, Kongre ve eyalet düzeyinde ve adaylara kar aday gösterecek bir partinin kurulmas n desteklediler y l nda Texasl milyarder Perot un ba kanl k seçiminde oylar n %19 unu almas na sebebiyet veren ey de halk n bu fikri ve tabii ki çok para harcam olmas. Yine de bu, Theodore Roosevelt in (Progressive Party) 1912 y l nda oylar n %27 sini almas ndan bu yana üçüncü bir partinin en büyük ba ar s yd. Üçüncü bir partinin kurulmas için olas deste in mevcut olmas yönündeki göstergelere ra men üçüncü bir partinin ba kanl k seçimini kazanmas na ya da çok say da senatör veya temsilciyi seçtirmesine engel olan a lmas güç engeller var. Yukar da belirtilenlere ek olarak seçmenler aras ndaki en yayg n korku, üçüncü bir partinin aday na oy vererek oyunu bo una kullanm olaca korkusu. Üçüncü bir partinin aday n n kazanamayaca n sezdiklerinde seçmenlerin ikinci tercihlerine oy vererek stratejik oylama politikas na gittikleri gözlemlenmi tir y l nda seçim öncesi anketlerde seçmenlerin %15 i Ralph Nader i George W. Bush ve Al Gore a tercih ettiklerini belirttiler ama Ralph Nader toplam oylar n yaln zca %2.7 sini ald. Ayn ekilde 1992 y l nda Ross Perot u di er adaylara tercih edenlerin %21 i oylar n ba ka adaylara vermi tir. Bir de üçüncü partilere protest oy verme olay var. Örne in 1992 y l ndaki Gallup Anketlerine göre Perot a oy verenlerin %5 i onun kazanabilece ini dü ünseydiler ona oy vermeyeceklerini söylediler. Üçüncü bir partinin aday n n veya ba ms z bir aday n ba kanl k seçimini kazanmas durumunda seçim sonras nda ba edilmesi zor bir sorunla kar la acaklar. Büyük bir partiden gelmeyen bir ba kanla i birli i yapmak için ç kar az olan ve lar n hakimiyetinde bir Kongre ile çal mak ve kabineyi olu turmak yönetme i inin ba l ca sorunu olacakt r. John F. Bibby, Wisconsin Üniversitesi Milwaukee Siyasal Bilgiler Fakültesinde Profesör Emeritus ve Amerikan Siyasal Bilgiler Derne inin siyasi partiler bölümünün eski ba kan d r. A.B.D. siyaseti ve devlet konular nda uzmanla m Bibby Politics, Parties and Election in America isimli kitab n yazar d r. James Monroe - ( ) Yukar dan a a ya do ru: lar n ba kan ve ba kan yard mc s adaylar Horatio Seymour ve Frank Blair i destekleyen 1868 tarihli afi. adaylar General George McClellan ve ba kan yard mc s aday George Pendleton n 1864 tarihli kampanya afi i. lar n ba kan ve ba kan yard mc s adaylar Samuel Tilden ve Thomas Hendricks i destekleyen 1876 tarihli poster. 6 7

5 SEÇ M KURULU Seçim Kurulu, eyaletler baz nda siyasal eylemci ve parti üyelerinin aday gösterdi i bir grup seçmene verilen isimdir. Bu kurul üyeleri seçim günü, bir aday seçmeyi taahhüt etmi olarak, oy çoklu u baz nda seçilirler. Ba kanl k seçimlerini takip eden Aral k ay içinde seçim kurulu üyeleri kendi eyaletlerinin ba kentinde bir araya gelerek, Ba kan ve Ba kan Yard mc s için oy kullan rlar. Seçilmek için bir Ba kan n 270 oy almas gerekmektedir. Adaylar aras ndaki oy fark n n birbirine çok yak n oldu u bir seçimde veya çok partili bir seçimde seçim kurulunun herhangi bir adaya 270 oy vermemesi durumda, Ba kan, Temsilciler Meclisi taraf ndan seçilir. Seçim kurulu sistemi A.B.D. Anayasas Madde II, Bölüm I de gösterilen ekilde kurulmu tur. Son y llarda hafif tart malara yol açt halde, yine de seçimlerde dengeleyici bir güç olarak nitelendirilmektedir. SEÇ M KURULU BUGÜN NASIL ÇALI MAKTADIR Ba kanl k seçim y l nda, Eylül ay n n birinci Pazartesini takiben ilk Sal gününde, Washington D.C. ve 50 eyaletteki kay tl seçmenler ba kan ve yard mc ba kan için oy kullan rlar. Eyaletteki genel oylamay kazanan adaylar genellikle o eyaletin seçim oylar n kazan rlar. Bir eyaletin seçim kurulu üyesi say s, o eyaletin senatör ve temsilcilerinin toplam say s na e ittir. Kongre de oy kullanan temsilcileri olmayan Washington D.C. nin üç seçim kurulu oyu vard r. Ba kanl k seçiminin oldu- u bir y lda, Aral k ay n n ikinci Çar ambas n takiben birinci Pazartesi gününde, seçim kurulu üyeleri bir araya gelerek, Ba kan ve Ba kan Yard mc s için resmi olarak oy kullan rlar. 538 seçim kurulu üyesi oldu una göre seçim kurulunu kazanmak için en az 270 oy gerekmektedir. Hiç bir ba kan aday seçim kurulunda oylaman n ço unlu unu, Temsilciler Meclisi seçim kurulunda en çok oy alan üç aday aras ndan kazanan seçmek zorundad r. Bunun için Temsilciler Meclisi üyeleri eyaletlere göre oy kullan rlar: Her bir eyaletten gelen delegeler bir oy kullan rlar. Hiç bir ba kan yard mc s aday seçim kurulunda oylaman n ço unlu unu kazanmazsa, Senato seçim kurulunda en çok oy alan iki aday aras ndan kazanan seçmek zorundad r. Ba kan ve ba kan yard mc s, seçimleri takiben 20 Ocak tarihinde yeminlerini ederler ve görevlerine ba larlar. AMER KA TAR H NDEK ÜÇÜNCÜ PART LER Üçücü Parti Y l Toplam Oy Seçim Kurulu Sonraki Seçimdeki Oylar Oylar Eylem Anti Masons Whig aday n destekledi Free Soil Oylar n %5 ini ald lere temel att. Whig-American Parti feshedildi. Southern Democrat Parti feshedildi. Constitutional Union Parti feshedildi. People s (Populist) aday n destekledi Progressive (T. Roosevelt in partisi) lere kat ld Socialist Oylar n %3.2 sini ald Progressive (R. La Follette nin partisi) lere kat ld State s Rights Parti feshedildi. Progressive (H. Wallace) Toplam oyun %1.4 ünü ald American Independent (G. Wallace) Toplam oyun %1.4 ünü ald John B. Anderson te aday olmad. H. Ross Perot Reform Partisini olu turup 1996 da tekrar seçime girdi Reform (Perot) Pat Buchanan aday olarak gösterdi, oylar n %0.5 ini ald Green (R. Nader) Seçmen Kurulunun Eyalet Baz ndaki Oy Da l m Alabama 9 Alaska 3 Arizona 10 Arkansas 6 California 55 Colorado 9 Connecticut 7 Delaware 3 District of Columbia 3 Florida 27 Georgia 15 Hawaii 4 Idaho 4 Illinois 21 Indiana 11 Iowa 7 Kansas 6 Kentucky 8 Louisiana 9 Maine 4 Maryland 10 Massachusetts 12 Michigan 17 Minnesota 10 Mississippi 6 Missouri 11 Montana 3 Nebraska 5 Nevada 5 New Hampshire 4 New Jersey 15 New Mexico 5 New York 31 North Carolina 15 North Dakota 3 Ohio 20 Oklahoma 7 Oregon 7 Pennsylvania 21 Rhode Island 4 South Carolina 8 South Dakota 3 Tennessee 11 Texas 34 Utah 5 Vermont 3 Virginia 13 Washington 11 West Virginia 5 Wisconsin 10 Wyoming 3 BA KANLIÊA ADAY BEL RLENMES VE AMER KAN DEMOKRAS S STEPHEN J. WAYNE AB.D. Ba kanl na aday gösterme sistemi karma k, hatta kaos gibi görünür, ve öyledir li y llarda ve Partileri Ba kan ve Ba kan Yard mc s adaylar n seçme kurallar reformunu ba latt klar ndanberi sistem bir de i im içindedir. En ba ar l adaylar da bu güçlükleri anlayan ve onlar n içinde ve etraf nda gerekti i gibi hareket etmesini bilenler olmu tur. Yarat c politikac lar n yapt da siyaset oyununu ö renmek ve h rsla ve ustaca bu oyunu oynamakt r. PART LER VE ADAY GÖSTERMELER : TAR HÇE Ba kan seçmek için uygulanan Seçmenler Kurulu sisteminden farkl olarak, ba kan adaylar n gösterme usulleri A.B.D. Anayasas nda ayr nt l olarak belirtilmemektedir. Anayasan n yaz ld ve onayland 1700 lü y llar n sonunda siyasi partiler mevcut de ildi. Partiler, hükümet i lerlik kazanmaya ba lay nca ve Amerikan n ilk ba kan George Washington un uygulad politikalar n sonucu olarak geli meye ba lam lard r dan itibaren zaman n partilerinden birine ba l olan A.B.D. Kongresi üyeleri, gayri resmi olarak bir araya gelerek partilerinin ba kan n ve ba kan yard mc s adaylar n belirlerlerdi. King Caucus olarak bilinen parti adaylar n seçme sistemi yakla k 30 y l boyunca kullan ld y l nda, A.B.D. nin bat ya do ru yay lmas yla birlikte, siyasi partilerin bünyesindeki gücün merkezden uzakla mas, sistemin art k i lemez olmas na neden oldu. Ulusal Aday Belirleme Konvansiyonlar (toplant lar ) King Caucus un yerini ald de küçük ve önemi az olan Anti- Masonlar Partisi Maryland eyaletinin Baltimore kentinde bir barda, adaylar n ve platformlar n (bir parti veya aday n kabul etti i ilke ve politikalar içeren deklarasyon) saptamak için bir araya geldiler. Bir y l sonra lar adaylar n belirlemek için ayn barda bulu tular. O zamandan beri ba ta gelen partiler ve küçük partilerin ço u, ba kan ve ba kan yard mc s adaylar n ve politikalar n saptamak amac yla eyalet delegelerinin de kat ld Ulusal Aday Belirleme toplant lar düzenlemi lerdir. 19. yüzy l boyunca ve 20. yüzy la girildi inde aday belirleme toplant lar, eyalet delegelerinin tek tek seçilmesi için nüfuzlar n kullanarak toplant da do ru oy kulland klar ndan emin olmak isteyen, eyalet parti liderleri taraf ndan kontrol ediliyordu. Bu parti liderlerinin tahakkümü nihayet parti içinde sorun olmaya ba lad. Yerle mi patron lar n adaylar belirlemelerinden memnun olmayanlar, eyalet içindeki parti üyelerine ön seçimlerde genel seçimlerden önce yap lan seçimler Kongre delegelerini seçme hakk n sa layan reformlar desteklediler y l na gelindi inde, eyaletlerin yar s ndan fazlas nda ba kanl k ön seçimleri düzenleniyordu. Ancak kendilerini parti taraftar addeden daha çok ki inin partilerinin ba kan n seçme sürecine kat lmalar n te vik eden hareket uzun sürmedi. Birinci Dünya Sava ndan sonra, ön seçimlerin hakimiyetlerini tehdit etti ine inanan parti liderleri, eyalet kanun koyucular n ikna etmek için bunlar n pahal ya mal olduklar n ve az say da ki inin kat ld n iddia ederek, ön seçimleri iptal ettirmeyi ba ard lar. Aday olabilecek baz ki iler de, eyalet parti liderlerinin deste ine sahip olduklar ndan ve bu deste i halk oylamas nda kaybetme riskini göze almad klar ndan, ön seçimlere kat lmay reddetmi lerdi. Ayr ca baz eyaletlerde ba kan tercihi yaln zca tavsiye niteli inde idi; büyük toplant delegeleri ba ka ekilde seçilirdi y l na gelindi inde ba kanl k ön seçimi düzenlemeye devam eden oniki kadar eyalet kalm t. John Quincy Adams - ( ) Ortadaki resim: Los Angeles, California da yap lan 2000 ik Ulusal Konvansiyon da lar bayrak sall yorlar. Andrew Jackson ( ) 8 9

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI

Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ana hatlar ile ABD DEVLET YAPISI Ç NDEK LER Bölüm I Anayasa: Kal c Bir Belge.................................... 4 Bölüm II Anayasan n aç klanmas : Federalist Yaz lar......................

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i)

Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Ça da Bir Denetim Organizasyonu Olarak Ombudsmanl k (Kamu Denetçili i) Do an KESTANE * ÖZET sveç te do an ve idarenin denetim türlerinden birisi olan ombudsmanl k müessesesi di er denetim usullerinin eksikliklerini

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES

KADINA YÖNEL K DDETLE MÜCADELE PROJES Ba ak Kültür ve Sanat Vakf Ba ak Culture and Art Foundation Yerel Destek Mekanizmayla Toplumsal Cinsiyet Temelli E itsizlikle ve Kad na Yönelik iddetle Mücadele Projesi The Project on Empowering Victims

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar

6112 SAYILI KANUN. Emsal Kararlar Üst Kurul Kararlar 6112 SAYILI KANUN Amaç Madde (1) Bu Kanunun amac ; radyo, televizyon ve iste e ba l yay n hizmetlerinin düzenlenmesi ve denetlenmesi, ifade ve haber alma özgürlü ünün sa lanmas, medya hizmet sa lay c lar

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i *

f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Cilt:8 Say :1 Y l:2011 f ö retmenlerinin yönetici olma e ilimleri: stanbul Esenyurt ilçesi örne i * Mehmet Bingül ** Özge Hac fazl lu *** Özet Ara rman n genel amac, ilkö retim okullar nda görev yapan

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1

Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Cilt:8 Say :2 Y l:2011 Yarat dü ünme tekniklerinden sinektik uygulamas na örnek bir ara rma: çocu un gözünde yarat k 1 Aysun Öztuna Kaplan 2 Serhat Ercan 3 Özet Bu çal ma, fen ve teknoloji ö retiminde

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER

TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER Abdullah ÖCALAN TÜRK YE DE DEMOKRAT KLE ME SORUNLARI KÜRD STAN DA ÇÖZÜM MODELLER (YOL HAR TASI) ABDULLAH ÖCALAN SOSYAL B MLER AKADEM YAYINLARI 1 Bas m Yeri: Azadi Matbaas Bas m Tarihi: Ocak 2011 2 ÖNSÖZ...

Detaylı

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu

Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu Neden Yeni Bir Yüksek Ö retim Vizyonu PROF. DR. ÜSTÜN ERGÜDER PROF. DR. MEHMET fiah N PROF. DR. TOSUN TERZ O LU PROF. DR. ÖKTEM VARDAR İÇİNDEKİLER SAYFALAR 4-9 G R fi Neden Yeni Bir Yüksekö retim Vizyonu?

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i

Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Konut Sakinlerinin Fiziksel ve Toplumsal Çevre Alg lamalar : Kahramanmara Örne i Yrd. Doç. Dr. U ur YILDIRIM Kahramanmara

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma

Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Stres, A ve B Tipi Ki ilik Yap s ve Bunlar Aras ndaki li ki Üzerine Bir Ara t rma Yrd. Doç. Dr. Ufuk DURNA Ni de Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma

Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma Onar c Adalet, Ma dur-fail Arabuluculu u ve Ceza Davalar nda Uzlaflma E itim Materyalleri DERLEYENLER Galma Jahic - Burcu Yefliladal Derleyenler Galma Jahic - Burcu Yefliladal ONARICI ADALET, MA DUR-FA

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı