AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış iki adet dernek tüzüğü, 2-Dernek kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları *tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, 3-Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar _ amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi, 4-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri, 5-Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. 6-Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir. 7-Dernek adres bildirimi, kira kontratı vb 2 Kuruluş Bildirimi ve 1-3adet dernek tüzüğü her sayfası paraflı ve son sayfası ise kurucu üyelerin veya yönetim kurulu üyelerinin isim ve 60 Gün Dernek tüzüğünün soy isimlerinin açılıp kurucu ve yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanması gerekmektedir. incelenmesi 2-Belirtilen tüzükler hazırlandıktan sonra Valilik Makamına (İl Dernekler Müdürlüğü) havaleli dilekçe yazılarak teslim edilmesi gerekmektedir. 3-Tüzük Değişikliği için; yukarıdaki evraklara ilave olarak Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararının fotokopisi ve eski tüzüğün de getirilmesi gerekmektedir. 3 Dernek Şube Kuruluşu 1-Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye de yerleşim hakkına sahip olduklarını gösterir 25 Dakika belgelerin fotokopileri, 2-İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış iki adet dernek tüzüğü 3-Kurucuların nüfus cüzdan fotokopisi 4-Şube kurucuları arasında tüzel kişilerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi 5-Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, 6-Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, 7-Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi

2 4 Federasyon Kuruluşu 1- Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet federasyon tüzüğü, 40 Dakika 2- Dernek tüzüklerinin; amaç, federasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti, 3- Federasyon kurulması yönünde derneklerce alınmış genel kurul karar örneği. 4- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde, bu tüzel kişilerin federasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesi, 5- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. 5 Konfederasyon Kuruluş Değerlendirmesi 1- Kurucu federasyon temsilcileri tarafından imzalanmış iki adet konfederasyon tüzüğü, 60 Dakika 2- Federasyon tüzüklerinin; amaç, konfederasyon kurma ve üye olmaya ilişkin maddelerinin bulunduğu bölümün yönetim kurulu başkanından onaylı ve kaşeli sureti, 3- Federasyonların genel kurullarında, konfederasyon kurma hakkında alınmış olan ve federasyonu temsille görevlendirilen kişinin de belirtildiği kararların örneği, 4- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından kurulan federasyon niteliğindeki tüzel kişiliklerin bulunması halinde, bu tüzel kişilerin konfederasyona kurucu olabileceğini gösteren Bakanlıkça verilmiş izin belgesi, 5- Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste. 6 Dernek Genel Kurul Sonuç 1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, Genel Bildirimi Kurulu Sonuç Bildirimi (Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğine seçilenler yazılacak) 2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, mülki idare amirliğine dilekçe, genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış iki örneği, 7 Yurt Dışından Yardım 1-Yetkili-organın karar örneği ve Yönetmelik (Ek-4 ) formu tanzim edilir. Alma Bildirimi 2-Varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme v.b belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstre ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir. 8 Türkiye de Kurulu 1-(EK-5) de belirtilen formu dört nüsha olarak merkezlerinin bulunduğu valiliğe verirler. Vakıfların Yurt Dışı 2-Valilik, formu incelettirmek üzere İl Dernekler Müdürlüğüne havale eder. Form alındıktan sonra, varsa eksiklikleri Faaliyetleri tamamlattırılır 3-Alınan belgelerin üçer adedi valilik görüşleri ile birlikte gereği için yedi gün içinde Bakanlığa gönderilir. 4-Dışişleri Bakanlığının konu ile ilgili görüşü alındıktan sonra, Bakanlıkça gerekli değerlendirme yapılır. 5-Sonuç, ilgili valiliğe bildirilir ve valilik tarafından başvuru sahiplerine on gün içinde bilgi verilir. 9 Yabancı Dernekle3in 1-İçişleri Bakanlığa na (EK-6) de belirtilen form ve eklerini dört nüsha vererek yaparlar. 60 Dakika 2-Ayrıca, temsilcilik açma başvurularında (EK- 9) da bulunan örnek statüdeki bilgileri ihtiva eden temsilcilik ana statüsünün; 3-Şube açma başvurularında ise Kanunun 4 üncü maddesinde belirtilen konuları ihtiva eden tüzüğün de verilmesi zorunludur.

3 10 Kamu Yararına Çalışan 1-İlgili dernekler müdürlüğünce onaylanmış dernek tüzüğü, 2 Saat Dernek Statüsü 2-Dernek üyelerinin sayısı, Kazanılması için Başvuru 3-Derneğin şubelerinin sayısı ve yeri, 4-Derneğin kamu yararı yönünden; faaliyeti, yaptığı hizmetler ve gelecekte yapılması düşünülen işler hakkındaki raporu, 5-Son yıla ait mali bilânço ile gelir-gider tablosu, 6-Derneğin taşınır ve taşınmaz mallarının listesi, 7-Kamu yararına çalışan derneklerden sayılması için yönetim kurulunun aldığı karar örneği. 11 Dernek Lokali Açma 1-Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği, 1 Saat 2-Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği 3-Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları karar, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği, 4-Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge. 12 Sandık Kurulması 1- Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması, 2-Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olması gerekir. 13 Beyanname Verme 1-Dernek Yönetim Kurulu karar fotokopisi, Yükümlülüğü 2-Valilik Makamı (İl Dernekler Müdürlüğü) dan havaleli dilekçe, 14 Değişikliklerin Bildirilme 15 Taşınmazların Bildirilme 1 Saat 3-Dernekler Yönetmeliğinin ilgili ekinin (EK-21) eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş şekli, 1-Genel Kurul veya Yönetim Kurulu toplantısını izleyen 30 gün içerisinde (5253/23. madde) resmi başvuru yapılmalıdır. 2-Dernek Yönetim Kurulunun Değişiklik ile ilgili Karar Fotokopisi 3-Valilik Makamına (İl Dernekler Müdürlüğü) hitaben yazılmış dilekçe 4-Adres değişikliği yapılmışsa (EK-24 e göre) Kira Kontratı veya tapu fotokopisi 5-Dernek organlarındaki değişiklik bildirimini EK-25 i doldurmak sureti ile 6-Derneklerin tüzüklerinde yapılan değişiklikler Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içerisinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 1-Derneklerin tüzüklerinde yapılan değişiklikler Genel Kurul toplantısını izleyen 30 gün içerisinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir. 2-Valilik Makamı (İl Dernekler Müdürlüğü) dan havaleli dilekçe, 3-Dernekler edindikler taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde EK- 26 ya göre doldurup mülki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler. 1- Derneklerin yetkili organlarınca alınacak karar fotokopileri, 2- Derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişilerin listesi, 3- Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı, 4- Düzenlenen tutanakta;

4 16 Platform Oluşturulması a)platformun oluşturulma amacı, b)çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri, 17 Dernekler Tarafından Açılacak Yurt c)yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir. 1- Milli Eğitim Bakanlığından /Valilikten almış oldukları yurt açma izin belgelerinin birer sureti, 2- Bu izin belgesini aldıkları tarihten itibaren (15) gün içinde dernekler birimine bildirmek zorundadırlar. 18 Dernekler Tarafından 1- Yönetim Kurulu karar fotokopisi, Açılacak Temsilcilik 2- Mülki idare amirliğine dilekçe; 3- Yönetim Kurulunda belirlenen kişinin kimlik fotokopisi, ikametgah ve iletişim bilgileri (Telefon ve mail adresi) Sayılı Yardım 1- Valilik Makamından havaleli, yardım toplamanın amacı, şekli, süresi ve faaliyet alanını ile faaliyette 1 Saat Toplama Kanunu görevlendirilen kişilerin isimlerini içeren ilgililer tarafından imzalanmış dilekçe. Kapsamında Gerçek ve 2- Yardım toplanacak kişinin her hangi bir geliri olup olmadığı, mesleği, adına kayıtlı gayrimenkul ve menkul Tüzel Kişilerin Müracaat mallarının bulunmadığı, aile fert sayılı ve bunların meslekleri, her hangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan faydalanıp faydalanmadıkları hususların içeren bilgi ve belgeler. 3-Faaliyette görevlendirilecek kişilerin fotoğraflı ve tasdikli nüfus cüzdan fotokopileri, ikametgâh ilmühaberleri, sabıka kayıtları ve ikişer adet vesikalık fotoğrafları. 4-Toplanacak yardım miktarı belirlemeye yarayan resmi makamlardan alınmış (Doktor Raporu, keşif özeti, inşaat projesi v.b. belgeler. 5-Faaliyette görevlendirilecekler arasında kamu görevlisi var ise yetkili makamlardan alınmış izin belgesi. 6-Belirtilen yardım toplama ile ilgili evraklar hazırlandıktan ve Valilik Makamından (İl Dernekler Müdürlüğü) havale ettirdikten sonra sorumlu kurul üyelerinin birisi tarafından teslim edilmesi gerekmektedir. 7-İzin veren makam, gerekli denetlenmeyi yaptırmak üzere, memurlar arasından veya dışarıdan yeterli sayıda denetçi görevlendirir ve ilgililere bildirir. İlgililer, denetçilerin isteği üzerine yardım toplama faaliyetleriyle ilgili her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorundadırlar. 8-Tüzel kişiliğin her türlü faaliyet için başvurusunda Yönetim Kurulunca alınmış karar fotokopisi gerekmektedir. 20 Kamu Kurum ve 1 -Yetkili organdan alınmış kararı fotokopisi Kuruluşları ile yapılan 2-Proje yönetim grubu tarafından yapılan protokol ve projenin örneğini (EK-23) de gösterilen Proje Bildirimine ortak proje başvuruları ekleyerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde projenin tarafı olan dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine bildirir. 21 Yetki Belgesi 1-Dernek adına gelir tahsil edecek yönetim kurulu dışındaki kişilere bir (1) yıl süreyle dernek başkanı imzalı yetki belgesi düzenlenir. Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

5 İlk Müracaat Yeri İL DERNEKLER MÜDÜRLÜĞÜ İkinci Müracaat Yeri İsim Remzi ÖZKÖK İsim Suat SEYİTOĞLU Ünvanı İl Dernekler Müdürü Ünvanı Vali Yardımcısı Adresi Hükümet Konağı Adresi Hükümet Konağı Tel Tel Faks Faks e-posta e-posta -

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam

DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ..VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam DERNEK KURULUŞ BİLDİRİMİ Ek-2.VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA.. Derneği tarafımızdan kurulmuştur. Gereğini arz ederim.. / / Vali/Kaymakam / / Saat: İmza Adı Soyadı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı veya Üyesi

Detaylı

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası

ilgili yayınlaraa ulusal ve uluslararası MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ BÖLÜM 1 DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE FAALİYET ALANI Madde 1-- Derneğin adı Mühendislik Jeolojisi Derneği olup, kısa adı MJD dir. Derneğin merkezi Ankara dır. Şubesi ve

Detaylı

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü

TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü TASİAD Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği Ana Tüzüğü Madde 1 - Derneğin Adı Tüm Asansör Sanayici ve İş Adamları Derneği'dir. Derneğin kısa adı TASİAD'dır. Madde 2 - Derneğin Merkezi Derneğin merkezi

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİYASİ PARTİLER BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. İZMİR VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİYASİ PARTİLER BÜRO AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 3 4 5-5 günü geçmemiş Yetki Belgesi, Yönetim Kurulu Kararı, - Kongre Divan Tutanağı, 3- Yönetim Kurulu Çizelgesi 4- Asil Üyeliğe seçilenlere ait Nüfus, İkamet ve Sabıka Kayıtları - Yönetim Kurulu Kararı,

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ

EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ EGELĠ TENĠS VETERAN DERNEĞĠ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1- Derneğin Adı: Egeli Tenis Veteran Derneği dir. Derneğin merkezi Vali Hüseyin Öğütcen cad. No:53/1 Balçova-ĠZMĠR dır. ġubesi yoktur..

Detaylı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Derneğin Adı ve Merkezi ÂİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Madde 1- Derneğin Adı: "AİLE MECLİSİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ" dür. Derneğin kısa adı ÂİLEM&DER" dir. Derneğin MerkeziANKARA dır. Adres: GMK Bulvarı Onur Çarşısı

Detaylı

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ KOSGEB GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME MERKEZİ Serdar ALÂ Uzman ANKARA ÖNSÖZ Türkiye de işletmelerin tabi olduğu mevzuat ve yükümlülükler oldukça karmaşık ve işletmelere büyük zaman maliyetine neden olan bir

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013

ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 ANONİM ŞİRKETLER GENEL KURUL TOPLANTISI YOL HARİTASI ŞUBAT 2013 [You can add an abstract or other key statement here. An abstract is typically a short summary of the document content.] Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SİNEMA OYUNCULARI MESLEK BİRLİĞİ (BİROY) TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Birliğin adı, merkezi ve faaliyet alanı Madde 1-5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 5101 sayılı Kanun'la değişik

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI

DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI DAVET USULÜ ÜLE YAPILACAK İHALELER İÇİN FİRMA TANITIM DOSYASI KAPSAMI 1. FİRMA TANITIM DOSYASINA KONULACAK BELGELER : a. Firma Tanıtıcı Bilgi Formu (EK-1), b. Firmanın, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret

Detaylı

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI

BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI T.C. BAŞBAKANLIK Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Başbakanlık Merkez Bina B-04 P.K. 06573 Bakanlıklar/ANKARA 1 BİLGİ EDİNME HAKKI MEVZUATI 2 Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ

SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ SINIRLI SORUMLU. YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANA SÖZLEŞMESİ 1 .YAPI KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil)

VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) VATANDAŞIN VERGĐSĐNĐ KORUMA DERNEĞĐ ANATÜZÜĞÜ (17 Mart 2001, 22 Şubat 2003 ve 03 Şubat 2007 tarihli Genel Kurullarda yapılan değişiklikler dahil) I. BÖLÜM - Kuruluş Hükümleri Kuruluş Madde 1- Yasalar ile

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı