YENİ İSTİHDAM PRİM VE GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YENİ İSTİHDAM PRİM VE GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ"

Transkript

1 YENİ İSTİHDAM PRİM VE GELİR VERGİSİ TEŞVİKİ Adana, İbrahim GÜLER Adana SMMM Odası Vergi Mevzuatı İnceleme Komisyonu Başkanı Bağımsız Denetçi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na, tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile geçici 17 ve geçici 18.maddeler eklenmiştir. Geçici 17. maddenin uygulanmasına ilişkin tarih ve /174 sayılı, Genelge, SGK başkanlığı tarafından, Geçici 18. maddenin uygulanmasına ilişkin 297 seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ise, Maliye Bakanlığı tarafından tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış bulunmaktadır. I- SGK AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ YÖNÜNDEN İŞVEREN DESTEĞİ 4447 sayılı Kanun'un geçici 17.maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için; 1- Sigortalı Yönünden Şartlar: a) tarihleri arasında işe alınmış olmalı, b) Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olmalı, c) İşe giriş tarihinde, işe giriş tarihinden önceki üç aya ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmamalı, Örnek: İşçinin işe başlama tarihi 'dir. İşçi son çalıştığı yerde en fazla 2016/kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde görünmelidir. ç) Destekleme primine tabi olmamalı, d) Yurt dışında çalışan sigortalı olmamalıdır. 2- İşveren Yönünden Şartlar: a) Özel sektör olmalı (ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç) ya da 5510 sayılı Kanun'un Ek:9.Maddesinin birinci fıkrası kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalıları çalıştıranlar), b) 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılmalı, c) 2016 Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesi SGK'ya verilememişse, 2016 yılında SGK'ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılmalı, ç) Aylık prim ve hizmet belgeleri yasal süresi içinde SGK'ya verilmeli, d) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmeli, e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmamalı, f) Sigortasız işçi çalıştırdığı veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmamalı, Hem sigortalı hem de işveren yönünden bu şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. 3- Diğer Özellik Arzeden Şartlar: Sigortalıların; i) Aday çırak, çırak veya işletmelerde mesleki eğitim görmesi nedeniyle 7 veya 42 no'lu belge türü seçilmek suretiyle, ii) Mesleki ve teknik orta öğretim ile yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik orta öğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler, kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler ile 2547

2 -2- sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 46.maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, günlük prime esas kazanç alt sınırının 30 katından fazla olmaması nedeniyle; 22, 43, 49 ve 50 no'lu belge türü seçilmek suretiyle, iii) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılmış olması nedeniyle 25, 44 veya 46 no'lu belge türü seçilmek suretiyle, Düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK'ya bildirilmiş olması halinde, bu süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde SGK'ya bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacaktır. Yani teşvikten yararlanacaktır. Buna karşılık, işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilen sigortalılar, son üç aylık sürede SGK'ya bildirilen sigortalı gibi dikkate alınacağından bu sigortalılardan dolayı destekten yararlanılamayacaktır. Örnek: (A) tarihinde işe alınmıştır. (A)'nın en son çalıştığı işyerinden ise 2016/Ağustos ayında (19) koduyla işten ayrılış bildirgesi verildiği anlaşılmıştır. (A) sigortalısı (19) işten ayrılış koduyla bildirge verilmesini takip eden altı aylık süreden sonra işe girdiğinden bu sigortalı için destekten yararlanılacaktır. Örnek: (B) tarihinde işe alınmıştır. (B)'nin en son çalıştığı işyerinden ise 2016/Ekim ayında (30) koduyla işten ayrılış bildirgesi verildiği anlaşılmıştır. (B) sigortalısı (30) koduyla işten ayrılış bildirgesi verildiği ve altı aylık süre dolmadan işe girdiğinden bu sigortalı için destekten yararlanılamayacaktır Arasında Tescil Edilen İşyerleri: İş bu destekten 2017/Şubat ila 2017/Aralık ayları/dönemleri arasında yararlanılacaktır yılında ilk defa tescil edilmiş olan işyerlerinde 2016/Aralık ayında SGK'ya bildirim yapılmış olamayacağından, 2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde ila tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla işyerinin tescil edildiği tarihi takip eden üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir. Örnek: Şirketin 5510 sayılı Kanun kapsamına alındığı tarih, Tescil tarihini takip eden üçüncü ay Nisan Destekten yararlanılabilecek ay Nisan Nisan 2017 (dahil) tarihine kadar destek kapsamında sigortalı işe alındığında 2017/Nisan ayı ve sonrasında destekten yararlanılacaktır. Şirket, destek kapsamına giren tarihinde 2 kişi, tarihinde 1 kişi ve tarihinde 1 kişi olmak üzere Nisan ayı dahil 4 kişiyi işe almıştır. Bu dört sigortalıdan dolayı destek tutarının yarısı kadar 2017/Nisan ayı ve sonrasında destekten yararlanılacaktır. Yararlanılacak destek tutarı sigortalıların Ay İçi Prim Ödeme Gün Sayısı x (22,22/2 =) 11,11 TL'dir. Bu tutar işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır Diğer taraftan, 2017 yılından önce tescil edildiği halde, işçi çalıştırmadığı için 2016 yılında SGK'ya hiç bildirimde bulunmayan işyeri işverenleri, 2017 yılında SGK'ya bildirim yapılan ilk ayı takip eden üçüncü aydan itibaren destek kapsamına giren işçilerden dolayı destek tutarının yarısı kadar bu destekten yararlanabileceklerdir. 5- Toplam ve Ortalama Sigortalı Sayısının Tespiti: /Aralık Ayındaki Toplam Sigortalı Sayısının ve Destekten Yararlanılacak Aydaki Toplam Sigortalı Sayısının Tespiti (Hesaplanması): (+) Asıl ve Ek nitelikli aylık prim ve hizmet belgesindeki sigortalı sayısı (-) İptal nitelikli aylık prim ve hizmet belgesindeki sigortalı sayısı (+) SGDP'li çalışanlar (+) Sıfır (0) gün ve sıfır (0) kazançlı olarak kayıtlı olanlar (+) Ay içinde işe giren ve işten çıkan sigortalılar (+) Alt işverenlerce çalıştırılan toplam sigortalı sayısı * Mükerrer kayıtları dikkate alma

3 -3- * Aday çırak, çırak, işletmede mesleki eğitim gören öğrenciler, staja tabi tutulan öğrenciler, üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler ve Türkiye İş Kurumu'nca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerleri dikkate alma * Gerek 2016/Aralık ayına ilişkin gerekse 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı aylara ilişkin geriye yönelik olarak; i- Kendiliğinden, ii- Mahkeme kararına göre, iii- Kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen belgelere istinaden, iv- SGK denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlere istinaden, Düzenlenen asıl/ek/iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı, sigortalı için e-bildirge sistemi üzerinden tanımlama tarihi itibariyle hesaplanan toplam sigortalı sayısını veya ortalama sigortalı sayısını değiştirmeyecektir. * Dolayısıyla, 2016/Aralık ayındaki toplam sigortalı sayısının, 2016 yılı ortalama sigortalı sayısının ve destekten yararlanılacak ayda toplam sigortalı sayısının tespitlerinde; 7, 22, 25, 42, 43, 44, 46, 47, 49, ve 50 no'lu belge türleri ile yapılan bildirimler dikkate alınmayacaktır Yılı Ortalama Sigortalı Sayısının Tespiti (Hesaplanması): 2016 Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesi SGK'ya verilememişse, 2016 yılında SGK'ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir. Ortalama sigortalı sayısı, SGK'ya 2016/Ocak ila 2016/Kasım aylarında bildirilmiş olan toplam sigortalı sayısının, aynı dönem aralığında SGK'ya bildirim yapılmış ay sayısına bölünerek bulunacaktır. Ortalama sigortalı sayısının küsurat kısmı 0,01 ila 0,49 arasında ise 0(sıfır) olarak dikkate alınacak, 0,50 ila 0,99 arasında ise tama iblağ edilecektir. Örnek: İşçinin işe alındığı tarih 'dir. İşyeri 2016/Aralık ayında işçi çalıştırmamış olup aylık prim ve hizmet belgesi bildirimi yoktur. İşyeri 2016 Ocak ayında 5, Şubatta 5, Martta 6, Nisanda 8, Mayısta 8, Haziranda 5, Temmuzda 10, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında işçi çalışmadığı için bildirim yapılmamıştır. Toplam sigortalı sayısı= = 47 Ortalama sigortalı sayısı 47/7 = 6,7 =7 kişidir. Bu durumda şubat 2017 veya takip eden aylarda 8.işçi ve daha fazlası için destekten yararlanılabilecektir. Yani 7 işçiyi geçtiği aydan itibaren diğer şartların da sağlanması halinde destekten yararlanılabilecektir. 6- Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Verilmesi ve Ödenmesi: İş bu destekten yararlanılabilmesi için, 687 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgesinin, yasal süresi içinde SGK'ya verilmiş olması gerekmektedir. 2, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 90, 91, 92 no'lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 687 Kanun numarası seçilemeyecektir. Bununla birlikte, 2017/Şubat ile 2017/Aralık aylarına ilişkin yasal süresi dışında geriye yönelik düzenlenen asıl veya ek belgelerden dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır. 687 Kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primi ve işsizlik sigortası priminin, işsizlik sigortası fonu'ndan karşılanması için, destekten geriye kalan ve işveren tarafından ödenmesi gereken sigorta primi ile işsizlik sigortası priminin tamamının yasal sürede ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde, destekten yararlanılamayacağı için, tahakkuk eden tutarın tamamı işveren tarafından gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenir. 7- Ödeme Süresi Geçmiş Borcun Olmaması ve SGK'nın Sorgulaması: Destekten yararlanabilmek için ödeme süresi geçmiş borcun olmaması gerekir. Bu nedenle, Birden fazla işyeri olup aynı veya farklı sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezinde işlem gören işverenler, söz konusu destekten, yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan

4 -4- işyerlerinden dolayı yararlanabilecek, borcu olan işyerlerinin ise borçları ödenmediği sürece destekten yararlanamayacaktır. Aylık prim ve hizmet belgelerinin 687 Kanun numarası seçilerek gönderilmesi sırasında SGK veri tabanı, işyerinin yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunup bulunmadığını sorgulayacak ve yalnızca, yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmayan işyerleri için 687 Kanun numarasının seçilmesine izin verecektir. 15,00 TL'ye kadar olan borç asılları dikkate alınmayacaktır. Öte yandan, söz konusu borçlar yeniden yapılandırılmış veya 6183 S.K.'nun 48.maddesine göre tecil ve taksitlendirilmişse, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması (bozulmaması) kaydıyla söz konusu destekten yararlanılabilecektir. 8- Sigortasız İşçi Çalıştırdığı veya Sigortaladığı Kişileri Fiilen Çalıştırmadığı Hakkında Bir Tespitin Bulunmaması: ila tarihleri arasında sigortasız işçi çalıştırdığı veya sigortaladığı kişileri fiilen çalıştırmadığı SGK veya diğer kamu idarelerinin denetim ve kontrolle ilgili memur ve elemanlarınca ya da bankalar ve döner sermayeli kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelere veya mahkeme kararına istinaden tespit edilen işverenler 2017 yılında iş bu destekten yararlanamayacaktır. Yersiz olarak yararlanılması halinde ise gecikme zammı ve gecikme cezası ile geri ödenir. Örnek: İşveren Şubat 2017 ayından itibaren destekten yararlanmaya başlamıştır tarihinde SGK denetim yapmış ve denetim sonucunda tarihinden itibaren işyerinde çalışmaya başlayan Hasan Demir'in SGK'ya bildirilmediği tespit edilmiştir. Dikkat edilirse 2017/Nisan prim hizmet belgesi kuruma verilmiştir. Dolayısıyla, 2017/Şubat, Mart ve Nisan destekleri işverenden gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilecek olup ayrıca 2017/Mayıs-Aralık aylarında da iş bu destekten yararlanamayacaktır. Bu işverenin, 2017 yılında usulüne uygun yararlandığı diğer teşvik, destek ve indirimler geri alınmayacaktır. Ancak, 5510 sayılı Kanun'un 81.maddesinin (ı) ve (i) bentleri, ikinci fıkrası, Ek 2.maddesi ile 447 sayılı Kanun'un geçici 10 ve 15. maddeleri uyarınca sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden bir yıl süreyle yararlanması yasaklanacaktır. Buna mukabil SGK'ya bildirilmiş sigortalıların, prim ödeme gün sayısı veya prime esas kazanç tutarını eksik bildirdiği tespit edilen işverenler, diğer şartları sağlamaları halinde iş bu destekten yararlanabileceklerdir. Aynı işverenin aynı veya farklı ünitelerde birden fazla işyeri dosyası varsa, ila tarihleri arasında sigortasız işçi çalıştırdığı veya sigortaladığı kişileri fiilen çalıştırmadığı işçiler, hangi işyerinde tespit edilmiş ise iş bu destekten yalnızca o işyerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacaktır. Ayrıca, yukarıda yapılan açıklamaya göre bu dosyaya bir yıllık yasak gelecektir. Alt işverenin sigortasız işçi çalıştırdığı veya sigortaladığı kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilirse, hem alt işveren hem de asıl işveren, asıl işverenin sigortasız işçi çalıştırdığı veya sigortaladığı kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilirse, asıl işveren, iş bu destekten yararlanamayacaktır. Netice olarak, sigortasız işçi çalıştırdığı veya sigortaladığı kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenleri hiçbir teşvikten yararlandırmamak gerekir. 9- Asıl İşverenin Destek Tutarının Hesaplanması: Örnek: İşçinin işe giriş tarihi Prim ödeme gün sayısı 28. Prime esas kazanç tutarı TL. - Destek öncesi işverence ödenmesi gereken sigorta primi tutarı: x %34,5 = TL. - Destek öncesi işverence ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi tutarı: x %3 = 90 TL. - İşsizlik sigortası fonu tarafından karşılanacak tutar: 28 gün x 22,22 TL = 622,16 TL'dir. - Destek sonrası işveren tarafından ödenmesi gereken prim tutarı: (-) 622,16 = 502,84 TL'dir 10- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri: - Asıl işverenin, hem kendi çalıştırmış olduğu hem de alt işverenlerin çalıştırmış olduğu sigortalılardan kaynaklanan ayrıca, alt işverenlerin ise yalnızca kendi çalıştırmış olduğu sigortalılardan

5 -5- kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, - Gerek asıl işverence, gerekse alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsama giren sigortalının 2016/Aralık ayında bildirilen toplam sigortalı sayısına veya 2016 Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle 2016/Aralık ayına ait aylık prim ve hizmet belgesi SGK'ya verilememişse, 2016 yılında SGK'ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir. Örnek: İşçinin işe alındığı tarih İşveren ile alt işverenlerin 2016/Aralık ayında SGK'ya bildirilmiş sigortalı sayısı aşağıdaki gibidir. 2016/Aralık ayı bildirimi: Asıl işveren : 10 (B) Alt işvereni : 5 (C) Alt İşvereni : 8 Toplam : /Aralık ayında toplam 23 sigortalı bildirilmiş olduğundan 15 Mart'taki girişle sayı 24 olduğundan destekten yararlanılabilecektir. Diğer taraftan alt işverenler, sosyal sigorta yükümlülüklerini asıl işverene ait işyeri dosyası üzerinden yerine getirdiğinden, alt işverenlerin bu destekten yararlanmasında asıl işverenin işyeri tescil tarihine göre 5.bölümdeki açıklamalara göre işlem yapılacaktır. Alt işverenlerce çalıştırılan ve kapsam dahilindeki sigortalılardan, hangi alt işverence, kaç sigortalıdan dolayı yararlanılacağı hususu asıl işveren tarafından belirlenecektir. 11- Diğer Teşviklerden Yararlananların İş Bu Teşvikten Yararlanması: İşverenler, iş bu teşvikten yararlandıkları aynı işçi için, başka teşvik unsurlarından faydalanamayacaktır. Örneğin, iki teşvik unsuruna birden giriyorsa, bunlardan birini seçecektir. 12- Destekten Yararlanmak İçin Yapılacak Başvuru: Kapsama giren sigortalılara ilişkin e-bildirge kanalıyla yapılacak olan başvurular, işverenlerce, adresinden e-bildirge sistemi üzerinden ""4447/Geçici 17.Madde İşveren Desteği" menüsü işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır. Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan tanımlama işlemleri sırasında sigortalının; ila tarihleri arasında işe alınmış olup olmadığı, - İşe giriş tarihi itibariyle Türkiye İş Kurumu'na kayıtlı işsiz olup olmadığı, - İşe giriş tarihi itibariyle, işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin SGK'ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olup olmadığı, 5510 S.K'nun 4/b (eski bağkur), 4/c (kamu- eski emekli sandığı ) Ek 6.(bazı kısmi süreli çalışanlar) ve Ek 9.maddesinin birinci fıkrası (ev hizmetlerinde 10 gün ve daha fazla çalışanlar) kapsamında bildirilip bildirilmediği, - İşe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin en son (19), (20) ve (30) işten ayrılış kodu ile bildirilip bildirilmediği, kontrolleri, e- Bildirge sistemi tarafından elektronik ortamda yapılacak ve kapsama giren sigortalıların sisteme tanımlanması sağlanacaktır. İşlemin onaylanması halinde, bu sigortalılar için SGK'ya herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek yoktur. Ancak, işe alınan işçinin 2016/Aralık veya 2016/ortalama sigortalı sayısına ilave olup olmadığı işverenlerce takip edilecek olup, eğer yersiz yararlanma varsa gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte SGK tarafından tahsil edilecektir. II- MUHTASAR BEYANNAME YÖNÜNDEN STOPAJ TEŞVİKİ 297 seri no'lu GVGT'nin 4/2.maddesine göre, işverenin faaliyet konusunun herhangi bir önemi yokken, SGK yönünden, ihale konusu iş üstlenen özel sektör işyerleri, iş bu teşvik kapsamı dışında tutulmuştur. Teşvikten yararlanmaya başladıktan sonra, tarihinden önce, eski veya yeni işçilerin işten çıkarılması halinde, 2016/Aralık ayındaki sigortalı sayısının üzerinde kalınması şartıyla,

6 -6- terkin edilecek vergi tutarının tespitinde, ilave istihdam amacıyla işe alınanlardan kalan sigortalılar dikkate alınacaktır. Örnek: İşverenin, 2016/Aralık ayındaki prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı 40'dır. İlave istihdam şartlarını taşıyan işçilerden tarihinde 10, tarihinde ise 5 ilave işçi istihdam etmiştir. İşveren, 2017/Haziran ayında teşvik kapsamında olmayan 10 işçiyi işten çıkarmıştır. Kalan işçi sayısı= ( ) - 10 = 45 (2016/Aralık işçi sayısının üzerindedir). İlave istihdam işçisi 15 kişi olmasına rağmen, Aralık ayına göre artış 5 işçi olduğundan, işveren sadece 5 işçilik istihdam teşvikinden yararlanacaktır. Bu durumda işveren 15 kişi olan yeni istihdam içinden 5 kişi seçecek ve bu seçtiği işçiler istihdam teşvikinden yararlanmaya devam edeceklerdir. İşveren, 2017/Haziran ayında teşvik kapsamında olan veya olmayan 15 veya daha fazla işçiyi işten çıkarsaydı, toplam işçi sayısı 2016/Aralık ayının seviyesi veya altına düşeceğinden Haziran ayında teşvikten yararlanamayacaktı. Öte yandan, üç aylık muhtasar beyannamelerde ilave istihdam şartları aylık bazda değerlendirilecektir. Örnek: İşveren üç ayda bir muhtasar beyanname vermektedir. 2016/Aralık ayındaki prim ve hizmet belgesindeki işçi sayısı 4'dür. İlave istihdam şartlarını taşıyan işçilerden tarihinde 2, tarihinde 1, tarihinde ise 1 ilave işçi istihdam etmiştir. İşveren, şubat ve mart aylarında aldığı işçiler için, bu işçilerin çalıştığı gün sayısı dikkate alınarak teşvikten yararlanacak, ocak ayında istihdam ettiği işçilerden dolayı ise teşvikten yararlanamayacaktır. Birden fazla işyeri olup her bir işyeri için ayrı ayrı prim ve hizmet belgesi veren işverenler için stopaj teşviki şartları, her işyeri için ayrı ayrı dikkate alınacaktır. Ferdi işletmenin, kollektif ve adi komandit şirketlerin sermaye şirketine devri ve dönüşmesi ile KVK'nun 19/1.maddesi kapsamındaki devirlerde işverenler, bu işlemler öncesinde ilave istihdam kapsamında olan işçiler için teşvikten faydalanmaya devam ederler. İşverenin ölümü halinde, aynı işe devam eden mirasçıların şartları taşıması halinde, teşvikten faydalanmaları mümkündür. Stopaj teşvikinden yararlanmak isteyen işverenler tebliğ ekinde yer alan "İstihdamın Teşvikine İlişkin Bildirim"i (EK:1) doldurarak muhtasar beyanname ekinde vermeleri zorunludur. Bildirimin Tablo-1'deki (XIV) numaralı sütununun toplam satırında yer alan tutar, Tablo- 2'nin (j) sütununa aktarılacaktır. Tablo- 2'nin (j) sütununda yer alan terkin edilebilecek vergi tutarını muhtasar beyannamenin Tablo-1 "Matrah ve Vergi Bildirimi" bölümünün (20/e) No'lu satırında (4447/18.madde kapsamında terkin edilecek tutar) gösterilecektir. Bu tutar, aynı beyannamenin (19/b) No'lu satırında gösterilen stopaj toplamından indirilerek terkin işlemi gerçekleştirilmiş olacaktır. Terkin işlemi sonrasında kalan stopaj tutarı, muhtasar beyannamenin (21) No'lu "Terkin Sonrası Kalan Gelir Vergisi Tutarı" satırında gösterilecektir. Bu tutar tahakkuka esas alınacak ve beyannamenin Tablo-2 "Tahakkuka Esas İcmal Cetveli" bölümünün (2) no'lu "Tahakkuk Eden" satırına aktarılacaktır. Terkine konu edilen tutar, beyannamenin (20/e) No'lu satırında gösterilmiş olduğundan, vergi dairesince ayrıca bir terkin işlemi yapılmayacaktır. Örnek: 2016/Aralık ayı prim ve hizmet belgesinde 5 işçi bildirilmiştir tarihinde ilave istihdam şartlarını taşıyan 1 işçi alınmıştır. İşçi bekar olup asgari ücret almaktadır. Bu işçi için teşvikten faydalanılacak tutar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Önemli: Yapılacak olan hesaplamada terkin edilecek tutar, 2017 yılında uygulanan brüt asgari ücretin, çalışılan gün sayısına isabet eden kısmı üzerinden hesaplanan vergiden, asgari geçim indiriminin düşülmesinden sonraki tutarı geçemeyecektir.

7 Aylık Brüt Ücret ,50 TL Vergi Matrahı 1.777,50 - (1.777,50 x %15) 1.510,87 TL Asgari Ücretten Hesaplanan Vergi (1.510,87 x %15) 226,63 TL Asgari Geçim İndirimi 133,31 TL Terkin Edilecek Tutar (226,63-133,31) 93,32 TL Vergi Dairesine Ödenecek Tutar 226,63 - (133, ,32) 0,00 TL Örnek: 2016/Aralık ayı prim ve hizmet belgesinde 10 işçi bildirilmiştir tarihinde ilave istihdam şartlarını taşıyan 1 işçi alınmıştır. İşçi evli ve 1 çocuklu olup eşi çalışmamakta ve brüt ücreti TL'dir. Bu işçi için teşvikten faydalanılacak tutar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. Aylık Brüt Ücret 5.000,00 TL Vergi Matrahı (5.000 x %15) 4.250,00 TL Brüt Ücretinden esaplanan Vergi (4.250 x %15) 637,50 TL Asgari Ücretten Hesaplanan Vergi 1.777,50 - (1.777,50 x %15)= 1.510,87 226,63 TL (1.510,87 x %15) Asgari Geçim İndirimi 179,97 TL Terkin Edilecek Tutar (226,63-179,97) 46,66 TL Vergi Dairesine Ödenecek Tutar 637,50 - (179, ,66) 410,87 TL III- SONUÇ 1- SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Yönünden İşveren Desteği : İş bu teşvikten faydalanmadan önce işçi çalıştıran her işletme için; 2016/Aralık ayındaki toplam sigortalı sayısının veya, 2016 Aralık ayında sigortalı çalıştırılmaması nedeniyle aylık prim ve hizmet belgesi verilememişse, 2016 yılında SGK'ya bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasının hesaplanması işin en önemli başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Toplam veya ortalama sigortalı sayısı tespit edildikten sonra işe alınacak işçilerin ve çalıştıracak işverenin, iş bu teşvik şartlarına uyup uymadığının incelenmesi gerekmektedir. Buna göre diğer şartları toparlayacak olursak; 1.1 Sigortalı Yönünden: * tarihleri arasında işe alınmış olmalı, * Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı, * İşe giriş tarihinden önceki son üç aya ilişkin SGK'ya verilen prim ve hizmet belgelerinde ve muhtasar beyannamede kayıtlı olmamalı örneğin, işçinin işe başlama tarihi 'ise, işçi son çalıştığı yerde en fazla 2016/kasım ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde görünmelidir. * Destekleme primine tabi olarak çalışmamalı, * Yurt dışında çalışan sigortalı olmamalı, * İşçinin, işe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içinde işten ayrılış nedeni en son olarak SGK'ya bildirilmişse destekten yararlanamayacaktır. * Sigortalılar, eğitim nedeniyle no'lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenmiş aylık prim ve hizmet belgeleri ile SGK'ya bildirilmişse bu süreler işe giriş tarihinden önceki üç aylık süre içinde SGK'ya bildirilmiş süre olarak dikkate alınmayacak ve teşvikten yararlanacaktır.

8 İşveren Yönünden: * Özel sektör olması (SGK yönünden ihale konusu iş üstlenen işyerleri hariç, maliyede farketmiyor), * 2016/Aralık ayına ilişkin olarak verilen veya 2016/ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir. * 2017/Şubat - Aralık döneminde işçi sayısı 2016/Aralık toplamından sürekli fazla olmalı ve bu fazlalık yeni istihdam şartlarına göre alınmış işçiden dolayı olmalı, * Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK'ya verilmesi ve ödenmesi gerekmektedir. * İş bu destekten yararlanabilmek için 687 Kanun numarasının seçilmesi gerekmektedir. 2, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 90, 91, 92 no'lu belge türü seçilmek suretiyle düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri için 687 Kanun numarası seçilemeyecektir. * 687 Kanun numarası seçilerek yasal süresi içinde verilen belgelere ait primlerin destekten geriye kalan kısmının zamanında ödenmesi gerekmekte olup, aksi takdirde, destekten yararlanılamaz ve cezalı olarak tamamı ödenir. * 2017/Şubat - Aralık dönemine ilişkin yasal süresi dışında geriye yönelik düzenlenen asıl ve ek belgelerden dolayı bu destekten yararlanılamayacaktır. * SGK'ya süresi geçmiş hiçbir borç (ceza dahil) olmamalı, * Birden fazla işyeri olan işverenler, borcu bulunmayan işyerlerinden dolayı destekten yararlanabilecek, borcu olan işyerleri için borç ödenmediği sürece destekten yararlanamayacaktır. * Borçlar yeniden yapılandırılmış veya 6183 S.K.'nun 48.maddesine göre tecil ve taksitlendirilmişse, yapılandırma veya taksitlendirmenin bozulmaması halinde destekten yararlanılacaktır. * Asıl işverenin hem kendinin hem de alt işverenin çalıştırdığı sigortalılardan kaynaklanan, alt işverenin ise kendi çalıştırdığı sigortalılardan kaynaklanan SGK borcu olmamalı, * döneminde sigortasız işçi çalıştırdığı veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespit olmamalıdır. 2017/Şubat - Aralık döneminin herhangi bir ayında bu yönde bir tespit yapılırsa, geriye dönük ayların (2017 yılı) teşviklerinin tamamı iptal edilir ve cezalı olarak tahsil edilir. Ayrıca, 2017 sonuna kadar artık bu teşvikten yararlanamaz. Bunun dışında, 2017 yılında usulüne uygun yararlandığı diğer teşvikler geri alınmaz, ancak, o dosyalarda dahil tüm işyerleri için bir yıllık yararlanmama cezası verilir. * 2017'de tescil edilen işyerleri 2017/Şubat-Aralık döneminde, tescil tarihini takip eden üçüncü aydan itibaren destek tutarının yarısı kadar yararlanacaktır. * 2017'den önce tescil edildiği halde, işçi çalıştırmadığı için 2016 yılında SGK'ya hiç bildirimde bulunmayanlar, 2017'de SGK'ya bildirim yapılan ilk ayı takip eden üçüncü aydan itibaren destek kapsamındaki işçilerden dolayı destek tutarının yarısı kadar destekten yararlanabilecektir. * İş bu teşvikten yararlanan işçi başka teşviklerden yararlanamaz. * İşçinin 2016/Aralık veya 2016/Ortalama işçi sayısına ilave olup olmadığı takip edilecek olup aksi halde primler cezalı olarak SGK tarafından tahsil edilecektir. 2- Muhtasar Beyanname Yönünden Stopaj Teşviki: 297 seri no'lu GVGT'nin 4/2.maddesine göre, işverenin faaliyet konusunun herhangi bir önemi yokken, SGK yönünden, ihale konusu iş üstlenen özel sektör işyerleri, iş bu teşvik kapsamı dışında tutulmuştur.

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 19.04.2017/54-1 İLAVE İSTİHDAM SİGORTA PRİM TEŞVİKİ ÖZET : 31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 1/2/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince İŞKUR

Detaylı

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI.

İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. İŞVEREN DESTEĞİ UYGULAMASI HAKKINDA SGK GENELGESİ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: SİRKÜLER TARİHİ : 16 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/46 İŞKUR VASITASIYLA İŞE İLAVE ALINANLAR İÇİN GETİRİLEN GELİR VERGİSİ STOPAJ DESTEĞİ HAKKINDA GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: 9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

SİRKÜLER 2017/33. Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır:

SİRKÜLER 2017/33. Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır: SİRKÜLER 2017/33 17/03/2017 Sayın Yetkili; İlave İstihdam Teşvikiyle İlgili Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı. 16.03.2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmi Gazete'de, 31.12.2017 tarihine kadar işe alınanlar

Detaylı

Sirküler No: 2017 / 25 Tarih:

Sirküler No: 2017 / 25 Tarih: Sirküler No: 2017 / 25 Tarih: 23.03.2017 Konu: Gelir Vergisi Stopaj Desteğine ilişkin Tebliğ Yayımlandı. 2 Bu kez 16 Mart 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 297 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır:

Teşvikten, özel sektör işverenleri aşağıdaki şartlar dahilinde yararlanacaktır: Sayı: 2017/20 Konu: Gelir Vergisi Stopaj Desteğine İlişkin Tebliğ Yayımlandı. 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmi Gazete de, 31/12/2017 tarihine kadar işe alınanlar için sağlanacak gelir vergisi

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/16

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2017/16 Değerli Müşterimiz, Ö z e t B ü l t e n Tarih : 17.03.2017 Sayı : 2017/16 2017 yılında uygulanacak olan istihdam teşvikine ilişkin 297 No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 16.03.2017 tarih ve 30009 sayılı

Detaylı

687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki

687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki 687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki Tarih: 07.03.2017 Sayı: 2017/.. Özet 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17. Md. ÖngörülenTeşvik 687 KANUN NOLU TEŞVİK 2 Yararlanma Şartları: Sigortalılar Yönünden: İş-Kur a kayıtlı işsizler arasından 01.02.2017

Detaylı

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI.

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI. 9/2/2017 tarihli ve 29974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı KHK ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 17.03.2017 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2017/34 KONU: Gelir Vergisi Stopaj Desteği Uygulamasına İlişkin 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı. 9 Şubat

Detaylı

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında

2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine İlişkin Yayımlanan 297 Seri Numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği Hakkında Sirküler 2017 / 026 Referansımız: 0259/ 2017/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 291 57 10 Fax: +90 (212) 241 46 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 16.03.2017 2017 Yılında Uygulanacak İstihdam Teşviğine

Detaylı

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI (SERİ NO: 297) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Düzenleme Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğde, 9/2/2017 tarihli

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 018 Sirkülerimizin konusunu İlave İstihdama İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Düzenlemeleri oluşturmaktadır. KAPSAM : 297 Seri No.lu GVK Tebliği nde; 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında

Detaylı

687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşvikinin Kapsamı Genişletildi

687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşvikinin Kapsamı Genişletildi PwC Türkiye Sosyal Güvenlik Bültenleri Tarih: 10.07.2017 Sayı: 2017/41 www.pwc.com.tr 687 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşvikinin Kapsamı Genişletildi Özet 687 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler

Detaylı

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ

DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ DENET İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK SİRKÜLERİ BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 06.03.2017 Sirküler No : 2017/043 01.02.2017 TARİHİ İTİBARİYLE UYGULANACAK OLAN İŞVEREN DESTEĞİ 09.02.2017 tarih ve 29974

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA / /2017 297 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı.. Tebliğ / /2017 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264/ 174 1/3/2017 Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteği GENELGE 2017-10 1- Genel

Detaylı

Daha önce yapılan aşağıdaki düzenlemeler de göz önünde bulundurularak, Tebliğ deki açıklamalardan öne çıkan hususlar bültenimizde özetlenmiştir.

Daha önce yapılan aşağıdaki düzenlemeler de göz önünde bulundurularak, Tebliğ deki açıklamalardan öne çıkan hususlar bültenimizde özetlenmiştir. Mali Bülten VERGİ 2017/18 İlave İstihdama Teşvik Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı 16.03.2017 Özet: 16 Mart 2017 tarihli ve 30009 sayılı Resmi Gazete'de, 31/12/2017 tarihine kadar

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun Çeşitli Bilgiler 2017 Mart > > MEVZUATTAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER > 2017 Mevzuattaki

Detaylı

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI 19.04.2017/55-1 2017 YILINDA ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN DEVAMINA İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI ÖZET : 2016 yılında işverenlerimize verilen ve 2017 yılında da devam ettirilen asgari ücret desteğinin uygulama usul

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264-207.02-E.3617625 06/07/2017 Konu : 4447 Sayılı Kanunun Geçici 17 nci Maddesinde Yer Alan İşveren Desteğinden Yararlanmada

Detaylı

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Asgari Ücret Desteği konulu tarihli ve Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. Asgari Ücret Teşvik Asgari Ücret Desteği konulu 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 Sayılı Genelge yayınlanmış olup Genelgeye ulaşmak için tıklayınız. 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ

Detaylı

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır)

19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.tekrar başlatılmayacaksa 4 nolu kod kullanılır) 20.03.2017/47-1 1 ŞUBAT 2017 TARİHİNDEN SONRA ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİNCE İŞE ALINANLAR İÇİN GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ÖZET : Tebliğde 1/2/2017 tarihinden

Detaylı

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Asgari Ücret Desteği Konulu SGK Genelgesi Yayımlanmıştır. Duyuru No: 2016/15 İstanbul, 12.02.2016 2016/09 sayılı duyurumuzda bilgi verildiği üzere 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017

KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ KHK /687 ŞUBAT / 2017 SGK PRİMİNDE UYGULANACAK OLAN DESTEĞİN KAPSAMI GELİR VERGİSİ DESTEĞİ DAMGA VERGİSİ DESTEĞİ SİGORTA PRİMİNE İLİŞKİN SİGORTA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 SİRKÜLER İstanbul, 17.02.2016 Sayı: 2016/043 Ref: 4/043 Konu: SGK TARAFINDAN 6661 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İŞVERENLERE VERİLECEK ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNE İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR YAYINLANMIŞTIR Bilindiği

Detaylı

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi

Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi Tarih :20.02.2016 Sayı : İST.YMM.2016 460 Sirküler No: İST.YMM.2014/17 Asgari Ücret Desteğine İlişkin SGK Genelgesi 2016-4 6661 sayılı Kanunla, işverenlere getirilen Asgari Ücret Desteğine ilişkin Sosyal

Detaylı

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

YÜCEL AKDEMİR KHK/ SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL KHK/687-4447 SAYILI KANUN PRİM DESTEĞİ VE GV STOPAJ DESTEĞİ YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR İSMMMO BAŞKANI

Detaylı

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ERSİN UMDU E. SGK MÜFETTİŞİ İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMANI ersinumdu@gmail.com TEŞVİKLER 6661 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen

Detaylı

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI SİRKÜLER NO: YORDAM 2016/S 12 İST. 16.02.2016 ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN GÜNLÜK 3,33 TL DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI Asgari ücrete; işveren desteğine ilişkin 6661 sayılı kanun 27.01.2016 tarih ve 29606

Detaylı

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12

SİRKÜLER SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA. Tarih: Sayı:2017/12 SİRKÜLER Sayı:2017/12 Tarih:01.02.2017 6770 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ve SGK PRİM ERTELEMESİ HAKKINDA Realite Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 2000 Evler Mah. 76078 Sk. Fonte İşmerkezi

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü Kanuni Teşviklerden Yararlanma Sayıları TEŞVİK AÇIKLAMA İŞYERİ SAYISI SİGORTALI SAYISI TEŞVİK TUTARI 5510 Malullük, Yaşlılık Ölüm Sigortası

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İstihdam Teşvikleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler 1 İSTİHDAM LERİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİNDEN 5 PUANLIK İNDİRİM

Detaylı

6111 SAYILI KANUNUN 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNE

6111 SAYILI KANUNUN 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNE 6111 SAYILI KANUNUN 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİNE GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİK VE YENİLİKLER Serkan HASKOL Sosyal Güvenlik Kurumu Müfettiş Yrd. Aysel

Detaylı

SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 25.04.2017/57-1 SİGORTA PRİMİ TEŞVİK, DESTEK VE İNDİRİMLERDE YASAKLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR ÖZET : İşverenlere sağlanan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin olarak yapılan kontrol ve

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Eskişehir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü 2017/Ocak İLAVE İSTİHDAM TEŞVİĞİ 687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 17. Madde

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 12.01.2016 Sayı: 2016/019 Ref: 4/019

SİRKÜLER İstanbul, 12.01.2016 Sayı: 2016/019 Ref: 4/019 SİRKÜLER İstanbul, 12.01.2016 Sayı: 2016/019 Ref: 4/019 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 15. MADDESİNDE YER VERİLEN SİGORTA PRİM DESTEĞİNİN UYGULANMASINA DAİR GENELGE YAYINLANMIŞTIR 23.04.2015 tarih ve

Detaylı

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü

İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü İstihdam Seferberliği Ekrem GÜLCEMAL Sosyal Güvenlik İl Müdürü YASAL DAYANAK Artı İstihdam Teşviki 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 17 inci maddesi 2017/10 sayılı Genelge BAŞLAMA TARİHİ

Detaylı

Sirküler Tarihi : 15.06.2011 Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk

Sirküler Tarihi : 15.06.2011 Sirküler No : 2011/32 : 6111 Sayılı Kanunla Yapılan Sigorta Primi Desteği Düzenlemeleri Hk AKKOR SĐRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTĐ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / Đstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI

İSMMMO YÜCEL AKDEMİR 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ İSMMMO BAŞKANI İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS OF ISTANBUL 6770 SAYILI KANUN SGK PRİM ERTELEMESİNE İLİŞKİN YÖNETİCİ ÖZETİ YÜCEL AKDEMİR BAŞKANI SGK PRİM ERTELEMESİNE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI. Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü SGK Genelgesi 2017/18 Sigorta Primi Teşvik Destek ve İndirimlerde Yasaklama T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264/ 317 Tarih: 11/4/2017 Konu : Sigorta

Detaylı

EN AZ ÜÇ AYDAN BERİ İŞSİZ OLANLARIN İSDİHDAMIYLA İLGİLİ TEŞVİK UYGULAMASI

EN AZ ÜÇ AYDAN BERİ İŞSİZ OLANLARIN İSDİHDAMIYLA İLGİLİ TEŞVİK UYGULAMASI EN AZ ÜÇ AYDAN BERİ İŞSİZ OLANLARIN İSDİHDAMIYLA İLGİLİ TEŞVİK UYGULAMASI I- GİRİŞ: 18.08.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5921 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

İstanbul, Sirküler No :2017/46 Konu :Yeni İşe Alınan Sigortalılar İçin İşverenlere Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Getirilmesi

İstanbul, Sirküler No :2017/46 Konu :Yeni İşe Alınan Sigortalılar İçin İşverenlere Gelir Vergisi Stopajı Teşviki Getirilmesi Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ SİGORTA PRİMLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI PROGRAMI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ SİGORTA PRİMLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI PROGRAMI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRÜLÜĞÜ SİGORTA PRİMLERİ TEŞVİK UYGULAMALARI PROGRAMI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 23.05.2017 SİGORTA PRİMİ TEŞVİK UYGULAMALARI Yararlanma Şartları: Özel sektör işyeri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 41481264/ 317 11/4/2017 Konu :Sigorta Primi Teşvik, Destek ve İndirimlerde Yasaklamaya İlişkin Yeni Uygulama GENELGE 2017-18

Detaylı

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. AA BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM AŞ Şehit Ersan Cad. No: 28 / 5 06680 Çankaya- Ankara. Tel:+90 312 4688150 Faks: +90 312 4270847 Ticaret Sicil No: Ankara-170606 www.aa-ymm.com SİRKÜLER Tarih,16/03/2017 Sayı:2017/23

Detaylı

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır

İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır İşverenlere Torba Kanun İle Sigorta Prim Teşviki Getirilmiş, Bir İşçi İçin Prim İndirim Tavanı 1.009 TL ye Kadar Çıkarılmıştır I- GİRİŞ : 25.02.2011 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanan

Detaylı

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır.

6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 17.maddesi aşağıda yer almaktadır. ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel : 0.216.340 00 86 Fax : 0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com www.erkymm.com

Detaylı

Sayfa 1/10

Sayfa 1/10 Kurumsal Müşteri İlişkileri İK Bize Ulaşın Beni Hatırla Şifremi Unuttum Deneme Kullanımı Yayınlarımız Eğitimlerimiz Abone Olun MEVBANK > Dergi > LEBİB YALKIN MEVZUAT DERGİSİ Yeni İstihdam Teşviki Ne Gibi

Detaylı

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TORBA KANUNDAKİ İSTİHDAM TEŞVİKLERİ TEŞVİK NEDİR Sosyal Güvenlik Kurumu yada diğer Kamu Kuruluşları (İş-Kur, Hazine, vb) tarafından sağlanan teşviklerden anlaşılması gereken işverenin daha az prim ödemek

Detaylı

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI.

KONU: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ VE DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI. Altınova Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. Buttim Plaza No: 424-4 / 1702 16250 Osmangazi / BURSA T: +90 (0224) 211 42 24 F: +90 (0224) 211 42 49 www.saymmas.com.tr Sirküler No: 1797 Sirküler Tarihi: 15.02.2016

Detaylı

V E R G İ A K T Ü E L

V E R G İ A K T Ü E L S A Y I 1 N İ S A N 2 0 1 7 V E R G İ A K T Ü E L 6 8 7 S A Y I L I K H K İ L E S A Ğ L A N A N S G K P R İ M İ V E R V E R G İ T E Ş V İ K L E R İ Tüm hakları WİSDOM DD adına saklıdır. S A Y F A 1 W I

Detaylı

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ

SGK TEŞVİK İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İŞ-KUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI BİTİRENLERİN İSTİHDAMINA İLİŞKİN SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 6645 1 SİGORTALI YÖNÜNDEN ŞARTLAR 31.12.2017 Tarihine kadar İş-Kur İşbaşı Eğitim programını tamamlamış olması İşbaşı

Detaylı

T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ T.C. MERSİN VALİLİĞİ ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 687 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE GETİRİLEN TEŞVİK UYGULAMASI: 09.02.2017 TARİH 29974 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK

Detaylı

3. 01/01/2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER

3. 01/01/2016 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİNE İLİŞKİN İŞ VE İŞLEMLER ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1. KONU Bilindiği üzere, 27 Ocak 2016 Tarihli ve 29606 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 5510 sayılı

Detaylı

SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI

SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI İSTİHDAM TEŞVİKLERİ SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI II. ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA YÖNELİK İSTİHDAM TEŞVİKİ

Detaylı

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM

SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM SIGORTA PRIMLERINDE 5 PUANLIK İNDIRIM 23 Ekim tarihinde yayımlanan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uygulamasında Özellik Arzeden Hususlar başlıklı yazımızın PRİM ORANLARI

Detaylı

SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre);

SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre); SGK İŞVEREN PRİM TEŞVİKİ (6111 sayılı kanuna göre); Bilindiği üzere, Kurumumuzun kuruluş amaçlarından biri de istihdamın korunmasına, geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 2 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 27179 Resmi Gazete Tarihi 24/03/2008 Kapsam Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) İSTİHDAM TEŞVİKLERİ Mehmet CANDAN Temmuz 2011 SUNUM PLANI I. MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506-010.06-E. 1105696 27/02/2017 Konu : Asgari Ücret Desteği GENELGE 2017-9 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı

Detaylı

Konu ile ilgili olarak ayrıca 297 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak ayrıca 297 seri nolu gelir vergisi genel tebliği ve sayılı SGK genelgesi yayınlanmıştır. Bilgi Ref. No : 2017/03/232 Tarih : 22.03.2017 Sürüm : Likom Presto Plus 2.01.79.001, Likom Presto Plus Müşavir 2.02.22.01, Likom Presto XL 2.04.10.001 Konu : 687 Sayılı Yasa Gereği Personel Yönetimi Yazılımı

Detaylı

MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER

MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER MEVZUATA GİRMİŞ TEŞVİKLER 5510 Sayılı Kanunun 81. maddesi kapsamında beş puanlık prim desteği 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu geçici 7. ve geçici 9. madde kapsamında teşvikler 6111 sayılı kanunla

Detaylı

DUYURU: /8. Söz konusu Genelge de yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir:

DUYURU: /8. Söz konusu Genelge de yer alan açıklamalar, özetle aşağıdaki gibidir: DUYURU: 23.02.2016/8 01.02.2016/3 sayılı Tamim de, 6661 sayılı Kanunun Asgari Ücret Desteği ne ilişkin hükümlerinin uygulanması ile ilgili usul ve esasları içeren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genelgesi

Detaylı

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ

İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ İŞ BAŞI EGİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYAN KİŞİLERİ ÇALIŞTIRAN İŞVERENLERE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ GETİRİLDİ Gökhan BEDİR 50 * ÖZ Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 28. maddesiyle 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

SİGORTA PRİM TEŞVİKLERİ/İNDİRİMLERİ Murat ÖZDAMAR İstanbul SGK İl Müdür Yrd. TEŞVİKLER MEVCUT TEŞVİKLER-I 1-5 Puanlık Prim İndirimi (Kanun Türü:5510)-Devam Ediyor 2- Özürlü İndirimi (Kanun Türü: 14857

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDEKİ TEŞVİK- TE ORTALAMA SİGORTALI SAYISININ HESAPLANMASI VE TEŞVİKTEN YARARLANMA Ersin UMDU * I-GİRİŞ Ülkemizde Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını

Detaylı

6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmiştir.

6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenmiştir. Konu : Asgari Ücret Desteği Kurum: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sayı : 2016 / 12 A- AMAÇ VE KAPSAM 6661 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' un 17 nci maddesi ile 5510 sayılı

Detaylı

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ

İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞKUR TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ İŞGÜCÜ PİYASASI RAKAMLARI TÜRKİYE 2014 TÜRKİYE 2015 İZMİR 2014 İZMİR 2015 İŞGÜCÜ 28.786.000 29.678.000 1.746.000 1.745.000 İSTİHDAM 25.933.000

Detaylı

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015

S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 S İ R K Ü L E R :2 0 1 5 / 23 09.04.2015 EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI 1 Nisan 2015 Tarih ve 29313 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren SGK tebliği ile ev hizmetlerinde çalışanların

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 31 /1/2017 Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar GENELGE 2017-5

Detaylı

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar

SİRKÜLER. Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM.TR 20 16 Tarih-Sıra No 31.12.2015 32 Başlık SİRKÜLER Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince,

Detaylı

1/26. E-Posta:

1/26. E-Posta: 1/26 2/26 SOSYAL GÜVENLİK İSTİHDAM TEŞVİKLERİ 5510 (81 İNCİ MADDE/I) 5 PUAN İNDİRİMİ 3/26 5510 (81 İNCİ MADDE/I) 5 PUAN İNDİRİMİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR Söz konusu prim indiriminden hangi sigortalılardan

Detaylı

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009

Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Sirküler no: 035 İstanbul, 25 Mart 2009 Konu: Maliye Bakanlığı, GVK geçici 75. madde kapsamında Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerindeki stopaj uygulaması hakkında açıklamalar yaptı. Özet: 1 Nisan 2008

Detaylı

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ

KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ Sirküler Tarihi : 19.03.2009 Sirküler No : 759 KONU: SERBEST BÖLGELERDE İSTİHDAM EDİLEN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNDE GELİR VERGİSİ İSTİSNASI 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 89075644-202.99-E.695085 07/02/2017 Konu : Sigorta primlerinin ertelenmesi GENELGE 2017-7 18/1/2017 tarihli, 6770 sayılı Türkiye

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 365 7/6/2011 Konu: 6111 sayılı Kanunla yapılan sigorta primi desteği düzenlemeleri GENELGE

Detaylı

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne

Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne SİRKÜ : 2011/06 KAYSERİ Konu : Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Mevzuatlarında 21.03.2011 Torba Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Yeni Düzenlemeler (2) Muhasebe, Personel Müdürlükleri ne 12.03.2011 tarih ve

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283) Vergi Bülteni Tarih : 30.07.2012 Sayı : 2012/73 İçerik : GVK Teşvik belgeli yatırımlarda gelir vergisi stopajı teşvikine ilişkin açıklamaların yer aldığı 283

Detaylı

SİRKÜLER. Tarih : No : 2016/40

SİRKÜLER. Tarih : No : 2016/40 SİRKÜLER Tarih : 29.02.2016 No : 2016/40 Bu Sirkülerimiz; Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından www.sgk.gov.r İnternet Sitesinde Yayımlanan 6661 Sayılı Kanunla Getirilen ĠĢverenlere Verilecek Asgari Ücret

Detaylı

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ 1 SERİ NO'LU 5746 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 26959 Resmi Gazete Tarihi 06/08/2008 Kapsam 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 SİRKÜLER İstanbul, 04.01.2016 Sayı: 2016/012 Ref: 4/012 Konu: 4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10. MADDESİNDE YER ALAN SİGORTA PRİM TEŞVİKİNİN UYGULANMA SÜRESİ 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTIR 28.12.2015

Detaylı

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs

SİRKÜLER. Sayı: Mayıs SİRKÜLER Sayı: Mayıs 2017 İçindekiler 1. BÖLÜM... 2 SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI... 2 1. SGK Nakil Giriş/Çıkışlarla İlgili Değişiklik yapıldı... 2 2. Toplu İş Sözleşmesi Olan İşyerlerine İlişkin Asgari Ücret

Detaylı

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında

SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014. Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında SİRKÜLER: 2014/043 BURSA, 09.06.2014 Konu: Sosyal Hizmetlerden Yararlanmış ve Yararlanan Kişilerden Dolayı SGK Pirim Teşviki Hakkında Sayın Mükellefimiz, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu(1) nun Ek-1.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Gelişmeler. Kamber Kaya

Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Gelişmeler. Kamber Kaya Sosyal Güvenlik Mevzuatındaki Gelişmeler Kamber Kaya 23.02.2017 Sunum Planı Otomatik BES Konusunda hatırlatmalar 4 b sigorta primlerinde beş puanlık indirim Prime Esas kazanç üst limitinde değişiklik Asgari

Detaylı

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı GELİR VERGİSİ KANUNU. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Mart 2017 1 GELİR VERGİSİ KANUNU Mart 2017 2 2016 YILINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE BEYANLARA YANSIYACAK DÜZENLEMELER 3 GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASI 4 YARARLANABİLECEKLER Ticari, zirai veya serbest meslek

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

DESTEK DOKÜMANI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5921 Kabul Tarihi: 11/8/2009 MADDE 1 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ

SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI AÇISINDAN KAYIT DIŞI İSTİHDAMIN İŞVERENLERE MALİYETİ Ekrem TAŞBAŞI * I-GİRİŞ Kayıt dışı istihdam ülkemizin en önemli sorunları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik açısından da

Detaylı

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre;

Bu kapsamda 5510 sayılı yasanın 81. Maddesine (j) fıkrası eklendi. Buna göre; Bağ-Kur Kapsamındaki Sigortalılar İçin Yüzde 5 Prim İndirimi Başladı Mehmet Fatih GELERİ İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı fatihgeleri@ikplatform.com 5510/4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlar için 07.09.2016

Detaylı

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar

2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar WWW. O N E R Y M M.COM. TR 2017 2 2017 Yılı Asgari Ücreti Ve Bu Ücrete Göre Hesaplanan Hadler ve Tutarlar Özet 4857 sayılı İş Kanunu nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında

Detaylı

5510 (81 İNCİ MADDE/I) 5 PUAN İNDİRİMİ

5510 (81 İNCİ MADDE/I) 5 PUAN İNDİRİMİ SLAYT NO 3 5510 (81 İNCİ MADDE/I) 5 PUAN İNDİRİMİ Bu indirim kapsamında, özel sektör işverenlerine kapsama giren sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta

Detaylı

Page of 6 Ağustos 008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 699 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 76 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ). Giriş Teknoloji

Detaylı

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU VAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU VAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU VAN SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ SUNUM İÇERİĞİ 5510 sayılı Kanun 4447 sayılı Kanun 4857 sayılı Kanun 5225 sayılı Kanun 5746 sayılı Kanun Sigorta Primi Teşvikleri 2016/ Aralık, 2017/Ocak

Detaylı

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak)

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin. Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği. (Seri No: 1) (Taslak) 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) (Taslak) 1. Giriş Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları

Detaylı