- Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "- Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz,"

Transkript

1 Malulen Emekli olma Şartları 30 Ağustos 2014 Maluliyet Aylığı Maluliyet Başvuru Koşulları : - En az on yıldan beri sigortalı sürekli bulunup, bakımına toplam muhtaç malullü olarak derecede 1800 malûl gün veya olan k, başka sigort yaşlı Nereye Başvuruda Bulunulur: - Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz. Maluliyet Tespitinde Esas Alınan Mevzuat: 4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet Tespitinde : - Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği 4/c Sigortalıları için Maluliyet Tespitinde, - Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Ş sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında çalışan ve657 sayılı Devlet Memurları Esas alınır. Maluliyete Esas Teşkil : Edecek Rapor Nasıl ve Nerede Hazırlanır - Sosyal Güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından size verilen sevk yazısında belirtilen, Devlet üniversite Maluliyet Kararı Veren Birim: - Sevkiniz sonucu hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporları ve diğer belgeler bağlı bulunduğunuz S Sonuç Nereden Öğrenilir: - Müracaat ettiğiniz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünden gerekli bilgiyi alabilirsiniz, Maluliyet Talebinden Sonra Yeniden Muayene veya Bir Takım Belgelerin İstenme Sebebi: - Sevkiniz sonucunda düzenlenen ilk sağlık kurulu raporu karar vermek için yetersiz veya eksik olduğu d Çalışma Gücünün %60 ını Kaybetmediği Gerekçesiyle Talebin Red İle Sonuçlanması: - Kurum Sağlık Kurullarınca hakkınızda düzenlenen sağlık kurulu raporlarının, bir kere de Yüksek sağlık 1 / 9

2 İşe Girildiği Tarihte de Malul Olduğu Kararı Verildiği halde Malül Aylığının Bağlanamama Durum - Sigortalı olarak ilk defa işe girdiğiniz tarihte de malul sayılmayı gerektirecek derecede (çalışma gücünü Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Maluliyet Dosyasında; - Maluliyet talep dilekçesi, - İlk işe giriş bildirgesi - Erkek sigortalılar için askerlik süre belgesi - Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene b - İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı, - Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi be - Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve epikrizlerin (çıkı - Kurumumuzca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir örneği ile da bulunmalıdır. Yaşlılık Aylığı 5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 4 üncü Fıkrası: Kurum Sağlık Kurullarınca haklarında İşe Girdiği Tarihte de Malul Kararı Verilenlerden: - En az onbeş yıldan beri sigortalı olmak ve 3960 gün Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmi 5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 5 inci Fıkrası: Çalışma Gücü Kaybı %60 In Altında, Ancak % 40 Ve Üzerinde Özürlü olanlardan: - Özür Oranı, % 50 ilâ % 59 arasında ise, en az 16 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4320 gün, - Özür Oranı % 40 ilâ % 49 arasında ise, en az 18 yıldan beri sigortalı olmanız ve 4680 gün, Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmak şartıyla yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığın 5510 Sayılı Kanunun 28. maddesinin 8 inci Fıkrası: Kadın Sigortalılardan Başka Birinin Sürekli Bakımına Muhtaç Derece Özürlü Çocuğu olanların emeklilik - Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne müracaatınız sonucu, özürlü çocuğunuz ha Özürlü Raporu na Göre Tüm Vücut Fonksiyon Kaybı Oranı % 60 dan Fazla Olduğu Halde, Malulen - Özürlü sağlık kurulu raporlarında kullanılan ölçüt ve sınıflandırmalar farklıdır. Özürlü Raporlarında Tüm Vergi İndiriminden Yararlanmak İçin Ne Yapmalıyım? - Özür oranınızı bildirir raporunuz ile ilinizde bulunan defterdarlık yada vergi dairesine başvuruda bulunm Malulen Emekli olup, Kontrol Muayenesine Tabi Tutulma: - Malulen emekli edildiğiniz kararı ile birlikte, şayet Kontrol Muayene Tarihi bildirilmiş ise Kontrolün hang 2 / 9

3 Başvuruları Sonucu Maluliyetleri Reddedilen Sigortalılar: - Kurum sağlık kurullarından red kararı almış olan sigortalılar dosyalarının bir kez de Yüksek Sağlık Ku Vazife ve Adi Maluliyet Nereye Başvuruda Bulunulur: - Çalışanlar, bağlı bulundukları kurumlara, - Ayrılanlar ise Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Dairesi Başkanlığ Vazife Malullüğü: Sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların; - Vazifelerini yaptıkları sırada veya vazifeleri dışında idarelerince görevlendirildikleri herhangi bir kamu id Harp Malullüğü: Subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş ile Türk Silahlı Kuvvetlerince görevlendirilen 4 üncü ma - Harpte fiilen ateş altında, - Harpte, harp bölgelerindeki harp harekât ve hizmetleri sırasında, bu harekât ve hizmetlerin sebep ve et - Harpte veya harbe hazırlık devresinde her çeşit düşman silâhlarının etkisiyle, - Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ve sınır hareketleri sırasında, bu hareketlerin sebep ve etkisiyle, - Barışta veya olağanüstü hallerde, emir veya görev ile uçuş yapan uçucularla hangi meslek ve sınıftan o - Anayasanın 92 nci maddesi veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca Türk Silâh vazife malûlü olanlara, Harp Malûlü denir. İş Kazası 3 / 9

4 İş Kazası Sonucu Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti: - İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sa Başvuru: - İş Kazası geçiren sigortalı, Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı nın tespiti için priminin yattığı Sosyal Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen İş Kazası Dosyasında; Kurum Sağlık Kuruluna Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespiti için gönderilen dosyalarda; - İlk işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan, - Sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait asker hastanesince düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulg - Olayın iş kazası olup olmadığını net olarak belirtir tahkikat raporu ve tutanaklar, - İş kazasından sonra başvurduğu hastanelerde görmüş olduğu tedavi, ameliyat bilgilerini içerir epikrizler - Sigortalının tedavileri tamamlandıktan sonra son durumunu gösterir, çalışır/çalışamaz tarihini bildiren - Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim ve imzası, bulunmalıd İş Kazası Geçiren Ancak Hastalığında Artma Olduğu İddiası: - Sürekli İş Göremezlik geliri bağlanmış sigortalılar, malullük durumlarında artma veya başka birinin süre İtiraz: - İş kazası tespit oranlarına yapılan itirazları da. Yüksek Sağlık Kurulu değerlendirmektedir Sigortalılar do Meslek Hastalığı - Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartla Meslek Hastalığı Şüphesi Olan Sigortalı Nereye Başvurmalı? - İlinizde bulunan sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvurarak meslek hastalığı tespit işlemlerinizi Yükümlülük Süresi: - Sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana Maruziyet Süresi: - Zararlı etkenin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süreyi ifade eder. - Yönetmelikte belirlenmiş hastalıklar dışında herhangi bir hastalığın meslek hastalığı sayılıp sayılmamas Kurum Sağlık Kuruluna Gönderilen Meslek Hastalığı Dosyasında; 4 / 9

5 - İlk işe giriş sağlık raporu, bulunmadığı durumlarda bu raporun olmadığına dair yazılı beyan, - Sigortalının çalışma süre ve koşullarını belirleyen mesai listesi yada listeleri, - Kurumumuz adına, daha önce meslek hastalığı tespit edilmiş, kontrol muayenesi yada hastalığında art - İlk tespit ise yeni açılmış dosyası ile, yeni sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler, - İşyerinde yapılmış olan periyodik muayene raporları yada onaylı örnekleri, - Dosya içerisinde mevcut belgelere dair kontrol listesi, kontrol eden yetkilinin isim ve imzası, bulunmalıd Yüksek Sağlık Kurulu 5510 sayılı Kanunda yazılı olan görevleri yerine getirmek üzere branşları Kurum tarafından belirlenecek Kurul; - Millî Savunma Bakanlığı, - Sağlık Bakanlığı, - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, - Yüksek Öğretim Kurulu, - En fazla üyeye sahip işveren,işçi ve kamu çalışanlarını temsil eden konfederasyonlar, - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, - Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, - Türk Tabipleri Birliği, - Türkiye Ziraat Odaları Birliği, - Kurum Tarafından görevlendirilecek birer uzman hekimden oluşur Görevleri : - Kurul, sigortalılar hakkında vazife malûllük derecesi, iş kazası ve meslek hastalığı sonucu sürekli iş gör - Kurul, sigortalı veya hak sahiplerinin talebi üzerine görevlendirdiği uzman bir hekimi dinlemek zorundad - Kurul, bu Kanunda yazılı görevlerle sınırlı olmak kaydıyla, mahkemelerden intikal eden ve bilirkişi sıfatı - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun hizmetlerini ifa etmesi için gerekli sekretarya işlemleri Kurumc - Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu ANKARA dadır. Bölge Sağlık Kurulları 5 / 9

6 KURUM SAĞLIK KURULLARI BAĞLI BULUNAN İLLER Adana Adana, Hatay, İçel (Mersin), Osmaniye Ankara Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kastamonu, Kırşehir, Zonguldak, Karabük, Yozgat, Elazığ, Kars, Ağrı, Bingöl Antalya Antalya, Isparta, Burdur Bursa Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale Eskişehir 6 / 9

7 Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar Gaziantep Gaziantep, K.Maraş, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman İstanbul İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli İzmir İzmir, Aydın, Manisa, Uşak, Muğla, Denizli Kayseri Kayseri, Nevşehir, Sivas, Malatya Kocaeli 7 / 9

8 Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu Konya Konya, Niğde, Aksaray, Karaman Samsun Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum Trabzon Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan Kaynak; sgk.gov.tr / 9

9 Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. [ Geri ] 9 / 9

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı. Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN

Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı. Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN Maluliyet ve Sağlık Kurulları Daire Başkanlığı Şb. Md. Dr. Eyüp KUŞDOĞAN MESLEKTE KAZANMA GÜCÜ KAYBI ORANI TESPİTİ İŞLEMLERİ Meslek Hastalığı Tanımı Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar,

a) Aynı Kanunun 59 uncu maddesinde sayılan istisnai memurluklar, DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No : 19/04/1983-83/6525 Dayandığı Kanun Tarihi - No : 14/07/1965-657 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖĞRETMENLERİN ÖZÜR DURUMUNA BAĞLI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU Öğretmenler; Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, yeni nesli sizler yetiştireceksiniz.

Detaylı

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

EMEKLİLİK. İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine yapılan sürekli ödemeye gelir denir. EMEKLİLİK Emekli Sosyal Güvenlik Kurumundan yaşlılık veya malullük aylığı alanlar ile geçirdiği iş kazası veya tutulduğu meslek hastalığı sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara emekli denir. Sigortalının

Detaylı

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 01/12/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete

Detaylı

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK

DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK DEVLET METEOROLOJĐ ĐŞLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĐNĐN YER DEĞĐŞTĐRME SURETĐYLE ATANMALARINA ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK (10 kasım 2009 tarihli ve 27402 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100THG0100002-3120 25.02.2005 03526 KONU :Sağlık Bakanlığı-Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Hizmetleri Protokolü...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

Detaylı

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ

ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÖN KAPAK ÖZÜRLÜLER İÇİN VERGİ REHBERİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu rehber; Kaset, CD-Rom ve Braille Tekniği ile de hazırlanmıştır.

Detaylı

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis...

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.11366&mevzuatilis... Sayfa 1 / 5 Resmi Gazete Tarihi: 08.06.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26546 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 5754, 5763, 5797 Sayılı Kanunlarla Değişik 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5754 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir

HUKUK DAİRELERİ 2011'den Devir 2012'de Gelen İş 2012'de Çıkan İş 2013'e Devir Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21.01.2013 tarih ve 1 sayılı Kararı Yargıtay Kanununun 14. maddesi gereğince toplanan Kurulumuzca: 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler

Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler GÜMRÜK ANTREPOSU AÇMA VE İŞLETME İZİNLERİNİN VERİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER Başvuru dilekçesi ve eklenecek belgeler Madde 2- (11/7/2007 tarih ve 26579 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 16 seri nolu Tebliğ

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞĠġTĠRME SURETĠYLE ATANMALARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI

DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI 2014 DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ İŞYÜKÜNE DAYALI PERSONEL İHTİYACI BELİRLEME YÖNTEMİ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURUMLARI UYGULAMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü Telif hakkı sahibi: Türkiye

Detaylı

Malın GTİP No su Cinsi Miktarı Tutarı

Malın GTİP No su Cinsi Miktarı Tutarı İthal Edilecek Mallara İlişkin Liste EK-1/a İthal Edilecek Mallara İlişkin Listesi AT Yüklenicisinin Unvanı/Adı Tüzel Kişiler için Vergi Kimlik Numarası Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik Numarası İthal edilen

Detaylı

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır?

3- İş kazasının işverenin kastı ile meydana gelmesi durumunda işverene yaptırım var mıdır? İş Kazası 1- Gelir nedir? İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir. 2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : GENELGE 2008-106 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı Sayı : Konu : B.13.2.SGK.0.10.04.00/31-842714 Organize sanayi ve endüstri bölgelerinde faaliyet gösteren

Detaylı

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI ENGELLİ HAKLARI KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI KAMUSAL HAKLAR 1-SORU:Engelliler su indiriminden nasıl yararlanır? CEVAP:Öncelikle bulunduğunuz il/ilçe/belde belediyesinin engellilere su indirimi

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 18 Nisan 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR

İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR İŞ MAKİNELERİNİN TESCİLİ İLE İLGİLİ ESASLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması; seferberlik

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

Türkiye de Belediye Nüfusları

Türkiye de Belediye Nüfusları 1 Türkiye de Belediye Nüfusları Yrd. Doç. Dr. Hüsniye AKILLI 1580 sayılı Belediye Kanununda bir yerleşmeye belediye tüzel kişiliğinin verilebilmesi için, son nüfus sayımına göre o yerleşimin 2000 den fazla

Detaylı