: WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE"

Transkript

1 Yayın tarihi:23/01/2015 Revizyon tarihi:11/04/2016 Yerini alanlar:14/07/2015 Versiyon: 2.1 KISIM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli : Karışımlar Ürün adı : WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Ürünün kodu : Ürün grubu : Karışımı 1.2. Maddenin veya karışımın tanımlanmış uygun kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımlar Tanımlanmış uygun kullanımlar Ana kullanım kategorisi Endüstriyel/profesyonel kullanım özellikleri İşlev veya kullanım kategorisi : Endüstriyel kullanım,mesleki kullanım,tüketici kullanımlar : Wide dispersive use : Cleaning/washing agents and additives Tavsiye edilmeyen kullanımlar 1.3. Güvenlik bilgi kağıdını hazırlayan tedarikçiye ilişkin bilgiler WOLF OIL CORPORATION N.V. Georges Gilliotstraat, Hemiksem - België T 0032 (0) F 0032 (0) Acil durumlarda kullanılabilecek telefon numarası Acil durumda aranacak numara KISIM 2: Olası tehlikeler 2.1. Maddenin veya karışımın sınıflandırılması : (NL/EN/FR/DE) 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırmakarışımlar/maddeler: SDS EU 2015: (AB) 2015/830 düzenlemesine göre (REACH Ek II) Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3 H226 H ibarelerinin tam metni: Bkz. kısım Etiket elemanları "1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketlendirme sistemi Extra labelling to displayextra classification(s) to display Zararlılık işareti (CLP) : Uyarı kelimesi (CLP) Zararlılık İfadesi (CLP) Önlem İfadeleri (CLP) Çocuklar için tapayı sıkıca kapatın. Dokunma ile tespit edilebilen tehlike uyarıları : Dikkat GHS02 : H226 - Alevlenir sıvı ve buhar. : P101 - Tıbbi yardım gerekiyorsa, ürün ambalajı veya etiketini yanınızda bulundurun P102 - Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. P210 - sıcak yüzeyler, açık alev, Kıvılcım çıkarır., ısı yüzeylerden uzakta tutun. Sigara içilemez P302+P350 - DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile iyice yıkayın P501 - Yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası yönetmeliklere uygun olarak içerik ve ambalajı işleyin. : Hayır : Hayır 2.3. Diğer tehlikeler 11/04/2016 TR (Türkçe) 1/8

2 KISIM 3: Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler 3.1. Maddeler Uygulanamaz 3.2. Karışımlar Adı Ürün tanımlayıcı % 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Ethanol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) ethanediol (CAS numarası) (AB numarası) (AB kimlik numarası) (REACH No) H cümleleri tam metni: 16. kısma bkz KISIM 4: İlk yardıma yönelik tedbirler 4.1. İlk yardıma yönelik tedbirler Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri 10-24,99 Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H ,49 Acute Tox. 4 (Oral), H302 STOT RE 2, H373 : Temiz havanın solunduğundan emin olunuz. Kendinizi kötü hissediyorsanız, tıbbi yardım alın. : Bol sabun ve su ile yıkayın Ciddi dereceli, akut veya gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler Solumayı takiben semptomlar/lezyonlar Deriyle temas etmesi halinde semptomlar/lezyonlar Gözle teması takiben semptomlar/lezyonlar Yutmayı takiben semptomlar/lezyonlar 4.3. Tıbbi acil yardım veya özel tedavi ile ilgili bilgiler KISIM 5: Yangınla mücadele tedbirleri 5.1. Söndürme maddesi Uygun söndürme maddeleri 5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler : Contact lenses should be removed. Göz ile temas etmesi halinde derhal temiz su ile dakika durulayın. : Ağzınızı çalkalayın. Bilinçsiz bir kişiye ağızdan hiçbir şey vermeyin. Acil tıbbi müdahale/yardım alın. Kusturmayın. : Beklenen normal kullanım koşullarında önemli bir solunum tehlikesi arz etmesi beklenmemektedir. : Beklenen normal kullanım şartları altında cilt için herhangi bir önemli tehlikeye sebebiyet vermesi beklenmemektedir. : Kızarıklık. May cause slight irritation. : Yutulması mide bulantısı, kusma ve ishale sebep olabilir. : Su sisi. Köpük. Toz. Kuru kimyevi maddeler Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler Yangın Önleme Tedbirleri Yangınla mücadele tedbirleri Yangın anında korunma : Herhangi bir kimyasal yangın ile savaşırken ciddi dikkat gösterin. : Maruz kalan konteyneri soğutmak için su spreyi veya sis kullanın. : Solunum sistemi koruyucuları dahil uygun koruyucu ekipmanı kullanmadan yangın alanına girmeyin. KISIM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı tedbirler 6.1. Kişisel tedbirler Acil durumlar için eğitilmemiş personel için Koruyucu donanım : Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın Acil müdahale ekiplerine Koruyucu donanım : Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın Çevreyi korumaya yönelik tedbirler Kanalizasyona veya insanların kullandığı sulara karışmasını önleyin. Ürün kanalizasyona veya insanların kullandığı suya karışırsa bu durumu yetkililere bildiriniz Kuşatma ve temizlik için yöntemler ve materyal Sınırlama için : Atıl granüler katılar ile karıştırarak büyük döküntüleri toplayın ve kurtarın. 11/04/2016 TR (Türkçe) 2/8

3 Temizlik işlemleri Diğer bilgiler : Deterjan. Sıvı maddeyi emici malzeme, kum, talaş, diyatomit (yosun kumu) ile alın. : Dökülen alan kaygan olabilir. Uygun imha konteynerlerini kullanın Diğer bölümlere gönderme KISIM 7: Kullanım ve depolama 7.1. Güvenli kullanım için koruma tedbirleri Güvenli kullanım için koruma tedbirleri Hijyen ölçütleri 7.2. Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla emniyetli saklama koşulları Depolama yeri 7.3. Spesifik nihai kullanımlar : Tüm gereksiz maruz kalma durumlarından kaçının. Genelde hem yerel hem de genel oda havalandırılması yapılması gereklidir. Ateşleme kaynağını çıkarın. Çıplak ışığa bakmayın. Sigara içmeyin. Buharı solumayın. Kaçının: Asitler. Nem. yanıcı maddeler. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. : Herhangi birşey yemeden, içmeden ve işten ayrılmadan önce orta derecede sabun ve su kullanarak ellerinizi ve vücudunuzun maruz kalan diğer uzuvlarını yıkayın. : Kuru, serin, iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin. KISIM 8: Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi / Kişisel koruyucu ekipman 8.1. Kontrol parametreleri AB IOELV TWA (mg/m³) 260 AB IOELV STEL (mg/m³) 1900 min 8.2. Maruziyetin sınırlanması ve denetlenmesi Bireysel korunma donanınımı Ellerin koruması Deri ve vücudun korunması Solunum yollarının koruması : Emniyet gözlükleri. Eldivenler. : Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitrile rubber (NBR) / : Normal kullanım şartları sırasında herhangi bir özel elbise/cilt koruma ekipmanı kullanılması önerilmemektedir. : Yetersiz havalandırma olması durumunda uygun solunum ekipmanı giyin. KISIM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler Hal : Sıvı madde Görünüş : Sıvı madde. Renk : Mavi. Koku : lemon odour. Koku eşiği ph : 6-9 Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) Erime noktası Donma noktası Kaynama noktası : 92 C Alevlenme noktası : 27 C Kendi kendini tutuşturma ısısı : 400 Ayrışma ısısı Yanabilirlik (katı, gaz) Buhar basıncı : 30,93 20 C 50 C ısıda buhar basıncı : 156,05 50 C 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu Rölatif yoğunluk : 0,933 Hacimsel kütle : 960 C 11/04/2016 TR (Türkçe) 3/8

4 Çözünürlük Log Pow Vizkosite, kinematik Vizkosite, dinamik Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlama sınırı : Tamamlandı Diğer bilgiler Uçucu organik bileşen içeriği : 35 % KISIM 10: Stabilite ve reaktivite Reaktivite Hiçbiri normal şartlar altında değil Kimyasal stabilite Normal koşullar altında kararlıdır Tehlikeli reaksiyon olasılığı Hiçbiri normal şartlar altında değil Kaçınılması gereken şartlar Korumasız alev. Isı Bağdaşmayan malzemeler Ateşleme kaynağı. Güçlü oksitleyiciler Tehlikeli ayrışma maddeleri Karbondiyoksit. KISIM 11: Toksikoloji ile ilgili bilgiler toksikolojik etkileri hakkında bilgiler Akut zahirlenme WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Ağız yoluyla DL50 fare Deride DL50 fare Deride DL50 tavşan Ağız yoluyla DL50 fare Deri korozyonu/tahrişi Ağır göz hasarı/tahrişi Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması Germ hücreleri mutajenitesi Kanserojenite Üreme sistemi için zehirli Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik maruziyet) Spesifik hedef organ toksisitesi (tekrarlayıcı maruziyet) Aspirasyon tehlikesi 7060 mg/kg (ethanol) mg/m3/10h (ethanol) > mg/kg (ethanol) 500 mg/kg ph: 6-9 ph: 6-9 KISIM 12: Çevreye ilişkin veriler Toksisite WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE CL50 balık 1 CL50 balık 1 CE50 Daphnia 1 CE50 suda yaşayan diğer canlılar mg/dm³/96h - Salmo gairdneri (Ethanol) Pimephales promelas Daphnia magna Selenastrum capricornutum 11/04/2016 TR (Türkçe) 4/8

5 CL50 balık 1 CE50 Daphnia 1 CE50 suda yaşayan diğer canlılar (Alburnus alburnus) 9268 (Daphnia magna) 1450 (Mycrocystis aeruginosa) Sürüp giderlik / çözünebilirlik WOLF WINDSCREEN -22 C READY TO USE Sürüp giderlik / çözünebilirlik Suda çözünmez ve dolayısıyla biyolojik olarak minimum bozulma gösterir. Biochemical oxygen demand (BOD) Kimyasal oksijen gereksinimi (KOG) Biyolojik bozunma 90 % Biyolojik bozunma 89 % Biyoakümülasyon potansiyeli Biyolojik yoğunluk faktörü (BCF REACH) 10 Log Pow -1,36 Biyolojik yoğunluk faktörü (BCF REACH) 3 Log Pow -0, Toprakta mobilite 0,47 g O₂/g madde 1,29 g O₂/g madde Yüzey gerilimi C Yüzey gerilimi C Log Koc PBT ve vpvb değerlendirme sonuçları Diğer zararlı etkiler KISIM 13: Atık giderilmesine ilişkin bilgiler Atık işleme yöntemleri Ek endikasyonlar : Yerel/ulusal düzenlemelere göre güvenilir bir şekilde imha edin. KISIM 14: Taşıma bilgileri ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak UN no UN no. (ADR) : 1987 UN no. (IMDG) : 1987 UN no. (IATA) : 1987 UN no. (ADN) UN no. (RID) UNO gönderi adı Uygun sevkiyat (ADR) Uygun sevkiyat (IMDG) Uygun sevkiyat (IATA) Uygun sevkiyat (ADN) Uygun sevkiyat (RID) Taşıma dokümanın açıklanması (ADR) Taşıma dokümanın açıklanması (IMDG) : ALCOHOLS n.o.s. (mixture contains ethanol) : ALCOHOLS n.o.s. (mixture contains ethanol) : ALCOHOLS, N.O.S. : UN 1987 ALCOHOLS n.o.s. (mixture contains ethanol), 3, III, (D/E) : UN 1987 ALCOHOLS n.o.s. (mixture contains ethanol), III Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları ADR Bulaşıcı Maddeler : 3 11/04/2016 TR (Türkçe) 5/8

6 Tehlike etiketleri (ADR) : 3 : IMDG Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları (IMDG) IATA Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları (IATA) ADN Kirletici Salınım ve Taşınım Kaydedicileri RID Nakliye için tehlike sınıfı/sınıfları (RID) Ambalaj grubu Ambalaj grubu (ADR) Ambalaj grubu (IMDG) Ambalaj grubu (IATA) Ambalaj grubu (ADN) Ambalaj grubu (RID) Çevre tehlikeleri Çevreye zararlıdır Denizi kirletici Diğer bilgiler : III : III : III : Hayır : Hayır : Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır Kullanıcıya yönelik özel güvenlik önlemleri - Karayollarıyla taşıma Özel hükümler (ADR) : 274 Sınırlı miktar değerleri (ADR) : 5l Tünel kısıtlama kodu (ADR) : D/E - Deniz taşımacılığı Özel hükümler (IMDG) : 223, 274 Sınırlı miktarlar (IMDG) : 5 L Hariç tutulan miktarlar (IMDG) : E1 Ambalaj talimatları (IMDG) : P001, LP01 GRV (IMDG) ambalaj talimatları : IBC03 Tanklara ilişkin talimatlar (IMDG) : T4 Tanklar için özel hükümler (IMDG) : TP1, TP29 EmS-No. (yangın) : F-E N FS (Dökülme) : S-D Yükleme kategorisi (IMDG) : A - Hava taşımacılığı Yolcu uçağı ve kargo uçağı muaf tutulan miktarlar (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar için, maksimum net ağırlık (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı ambalaj talimatları (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı için, maksimum net ağırlık (IATA) : E1 : Y344 : 10L : 355 : 60L 11/04/2016 TR (Türkçe) 6/8

7 Ambalajlama talimatları, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA) Maksimum net miktar, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA) Özel hükümler (IATA) ERG kodu (IATA) : 366 : 220L : A3, A180 : 3L - İç sularda gemi nakliyesi Kullanılabilir veriler yok - Demiryolu taşımacılığı Kullanılabilir veriler yok MARPOL anlaşması 73/78 ek II ve IBC kodu uyarınca kitle malı taşıması Uygulanamaz KISIM 15: Düzenlemeye yönelik bilgiler Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat AB talimatları REACH'in XVII ekine göre kısıtlamalara tabii madde içermez Hiçbir REACH aday maddesi içermemektedir REACH'in XIV ekinde listelenmiş hiçbir madde içermez Uçucu organik bileşen içeriği : 35 % Diğer bilgiler, kısıtlamalar ve yasal hükümler : Regulation (EC) No. 648/2004 of 31 March 2004 on detergents. İçindekiler: <5%. anyonik tensidler. parfümler Ulusal talimatlar Almanya VwVwS, ekin referansı İmisyon kontrollerine yönelik Alman federal yasanın uygulanmaya konulmasına ilişkin 12. karar - 12.BlmSchV Hollanda SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling Danimarka Class for fire hazard Store unit Sınıflandırmaya ilişkin hatırlatmalar Danimarka resmi düzenlemelerindeki tavsiyeler : su için tehlike sınıfı (WGK) 1, zayıf su kirletici (VwVwS, Ek 4'e göre sınıflandırma) : 12. BlmSchV'ye (emisyonlara karşı korunmaya yönelik kararname) tabii değildir (ciddi kazalara ilişkin düzenleme) : Ethanol liste içinde yer alır : Bileşenlerden hiçbiri liste içinde yer almaz : Ethanol liste içinde yer alır : Ethanol liste içinde yer alır : Ethanol liste içinde yer alır : Sınıf II-1 : 5 litre : R10 <H226>; Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed : Ürün ile çalışan gebe/emziren kadınların, doğrudan temas etmemeleri gerekir Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi KISIM 16: Diğer bilgiler Diğer bilgiler : Bu SDS'de yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inandığımız bir kaynaktan sağlanmıştır. Ancak bilgiler, bilgilerin doğruluğu hakkında herhangi bir doğrudan veya dolaylı garanti verilmeden sağlanmaktadır. Ürünü sevketme, depolama, kullanma ve imha etme ile şartlar ve yöntemler kontrolümüzün dışında olup bilgimiz dışında da olabilir. Bu ve diğer sebepler dolayısıyla bu ürünün depolanması, saklanması, kullanımı veya imha edilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan hasar kayıp veya ziyanlardan ötürü herhangi bir doğrudan veya dolaylı sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu MSDS sadece bu ürün için hazırlanmış olup bu ürünle birlikte kullanılacaktır. Ürünün başka bir üründe komponent olarak kullanılması halinde bu MSDS bilgileri geçerli olmayabilir. 11/04/2016 TR (Türkçe) 7/8

8 H ve EUH cümlelerinin tam metni: Acute Tox. 4 (Oral) Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 4 Eye Irrit. 2 Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2 Flam. Liq. 2 Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 STOT RE 2 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tekrarlı maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 2 H225 Yüksek düzeyde yanıcı sıvı ve buhar H226 H302 H319 H373 Alevlenir sıvı ve buhar. Yutulması halinde zarar verir Ciddi göz tahrişine neden olur uzun süreli ve tekrarlayan bir şekilde maruz kalınması halinde, > filter=(_)?exp_route_.+}) zarar verebilir. GBF AB (REACH ek II) Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 11/04/2016 TR (Türkçe) 8/8