Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : Sayı : Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeli in amacı; ambulans hizmetleri ve özel ambulans servislerinin, kurulu, i leyi ve denetlenmesine ili kin usul ve esaslar ile ambulansların tıbbi ve teknik özelliklerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlı ı hariç bütün kamu kurum ve kurulu ları ile gerçek ki iler, özel hukuk tüzel ki ileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalı an kamu kurum ve kurulu ları tarafından verilen ambulans hizmetlerini, ambulansların teknik ve tıbbi özellikleri ile özel ambulans servislerinin kurulu, i leyi, personel, araç-gereç, ücret, denetim, devir ve uygunluk belgelerinin geri alınmasına dair usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, Sa lık Bakanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 3359 sayılı Sa lık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmı tır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a. Bakanlık: Sa lık Bakanlı ı nı, b. Genel Müdürlük: Temel Sa lık Hizmetleri Genel Müdürlü ünü, c. Müdürlük: l Sa lık Müdürlü ünü, d. Özel Kurulu : Özel hukuk gerçek ve tüzel ki ilerini, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalı an kamu kurum ve kurulu larını, e. Açmaya ve letmeye Yetkililer: Bütün kamu kurum ve kurulu ları ile özel hukuk gerçek ve tüzel ki ilerini ve iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalı an kamu kurum ve kurulu larını, f. Ambulans: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve Yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmı kara, hava ve deniz ula ım araçlarını, g. Ambulans Servisi: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kurulan i letmeyi, h. Ça rı Merkezi: Gelen ça rıların de erlendirildi i ve ambulansların sevk ve idare edildi i yeri, i. stasyon: Ça rı Merkezine ba lı olarak faaliyet gösteren ambulans ve ekibinin bekleme yerini, j. Hekim: 1219 sayılı Kanuna göre mesle ini icra etme yetkisine sahip tıp fakültesi mezunu tabipleri, k. Sa lık Personeli: Sa lık meslek liselerinin acil tıp teknisyenli i, hem irelik, ebelik, sa lık memurlu u bölümü mezunları ve/veya ambulans ve acil bakım teknikerli i yüksek okulu mezunlarını, l. Komisyon: Müdürlük acil sa lık hizmetlerinde görevli en az biri hekim olmak kaydı ile en az iki sa lık personelini, m. Mes ul Müdür: Kamu kurum ve kurulu larında ba hekimler ile di er ambulans servislerinde idari i lerden bizzat, tıbbi i lemlerden ise di er hekimler ile birlikte sorumlu hekimi, n. Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi: Ambulans servisinin faaliyet gösterebilmesi için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

2 o. Ambulans Uygunluk Belgesi: Ambulans servisinde faaliyet gösterecek/gösteren ambulans araçları için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi, p. Acil Yardım Ambulans Ekibi: En az biri hekim olmak üzere iki sa lık personeli ile oförden olu an acil yardım ambulans personelini, r. Hasta Nakil Ambulans Ekibi: En az bir sa lık personeli ile oförden olu an hasta nakil ambulansı personelini, s. oför: En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip ki iyi, t. Ola andı ı Durum: Aniden olu an ve büyük zararlara yol açan do al afetler ile teknolojik afetlerin ve büyük çapta gerçekle en kitlesel kazaların bütününü, ifade eder. Ambulans K NC BÖLÜM Ambulansların Sınıflandırılması, Dı Özellikleri, Personeli ve Tescili Madde 5 Yönetmelik ile düzenlenen ambulans hizmetlerinde kullanılacak araçlar, kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları ise ayrıca acil yardım ambulansı ve hasta nakil ambulansı olarak sınıflandırılır. Acil yardım ambulansları; her türlü acil durumlarda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gereken tüm acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve EK-1, 2 ve 4 te yer alan teknik ve tıbbi donanımlara sahip 24 saat hizmet veren kara araçlarıdır. Hasta nakil ambulansları; acil tıbbi müdahale gerektirmeyen ve durumu stabil olan hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan ve EK-1, 3 ve 4 te belirtilen teknik ve tıbbi donanımlara sahip kara araçlarıdır. Hava ve deniz ambulansları; Ek-5 de belirtilen tıbbi donanımlara sahip olan, teknik özellik bakımından ulusal deniz ve havacılık yetkili makamlarınca onaylı ve uluslar arası standartlara uygun 24 saat hizmet veren araçlardır. Ambulans Personeli Madde 6- Kara ambulanslarından, Acil Yardım Ambulansları; en az biri hekim olmak üzere iki sa lık personeli ile oförden, Hasta Nakil Ambulansları ise en az bir sa lık personeli ile oförden olu ur. Hava ve deniz ambulansları; en az bir hekim ile hava/deniz ambulansını kullanma ehliyetine sahip personelden olu ur. Ambulans Üzerinde Yer Alacak Yazı ve aretler Madde 7 Kara ambulansları beyaz renkte olacak, bunlardan Acil yardım ambulanslarında erit, kırmızı renkte ve maksimum 200 mm geni li inde, hasta nakil ambulanslarında ise erit, lacivert renkte ve maksimum 200 mm geni li inde olacaktır. Ambulans üzerinde yer alacak yazı, i aret ve logo özellikleri EK-15 de belirtilmi olup, yazı ve rakam karakterleri maksimum 300 mm büyüklü ünde olacaktır. Hilal karakteri, AMBULANS, HASTA NAK L AMBULANSI ve AC L YARDIM AMBULANSI kelimeleri, kırmızı renkte olacaktır. Kara, hava ve deniz ambulanslarında amblemler ve i aretler için kullanılacak madde fosforlu özellikte olacaktır. Ambulans Tescili Madde 8- Açmaya ve i letmeye yetkili ki i ve kurumlarca ambulans hizmetlerinde kullanılan kara araçlarının ambulans olarak tescili; Yönetmeli in EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 sayılı cetvellerinde öngörülen çerçevede

3 Müdürlükçe yapılan inceleme ve de erlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak yetkili trafik birimlerince yapılır. Hava ve deniz araçlarının ambulans olarak tescili, Yönetmeli in EK-5 sayılı cetvelinde öngörülen çerçevede Müdürlükçe yapılan inceleme ve de erlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak ulusal deniz ve havacılık yetkili birimlerince yapılır. Müdürlükçe Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan denetim veya de erlendirmeler neticesinde ambulans olarak nitelenemeyecek vasıftaki araçların tespiti halinde, durum tespit tutana ı ile zapta geçirilir. Ambulans ilgilisi (sahibi-mes ul müdürü) zabıt evrakında kendisine Yönetmelik hükümlerine göre verilen mehil müddetinde, tespit edilen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür. Süresi içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde trafik tescil belgesinde cinsi hanesindeki ambulans ibaresinin kaldırılması ve araç üzerindeki ambulans yazısı ile tepe lambası, siren, tıbbi donanımları ve i aretlerin kaldırılması hususlarında düzenlenen belge, gerekli i lemlerin yapılması için, kara ambulansları bakımından yetkili trafik birimlerine, hava ve deniz ambulansları bakımından ise yetkili ulusal deniz ve havacılık birimlerine iletilir. Özel Ambulans Servisleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Ambulans Servisleri, Kurulması, Ba vuru artları ve Ba vurunun De erlendirilmesi Madde 9- Özel ambulans servisleri, hizmet altyapı özellikleri ve personel durumuna göre ça rı merkezi yada ça rı merkezi ve istasyonlardan olu ur. Her ambulans servisi, en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak zorundadır. E er hem acil yardım, hem nakil ambulansı bulundurulacak ise, her iki tip için en az birer ambulans olacaktır. Ambulanslar, her ne surette olursa olsun amaçları dı ında kullanılamaz. Hasta nakil amaçlı olarak kullanılmak üzere tahsis olunan ambulanslar, tahsis amaçları dı ında Acil yardım ambulansları yerine kullanılamaz. lgili mevzuat hükümlerine göre faaliyet gösteren özel hastaneler, en az bir adet acil yardım ambulansı bulundurmak ve ambulans uygunluk belgesi almak zorundadır. 09/3/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Te his ve Tedavi Yapılan Özel Sa lık Kurulu ları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında olan özel sa lık kurulu ları, ambulans bulundurdukları takdirde Ambulans Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Belirtilen kurulu lar birden fazla ambulans bulundurdukları takdirde Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Bu kurulu ların sorumlu hekimleri, aynı zamanda özel ambulans servisinin mes ul müdürü statüsünde sayılırlar. Kurulu ta çalı an hekim ve di er sa lık personeli, bu yönetmelikte öngörülen çalı ma izin belgesinden muaftır. Sa lık Bakanlı ı (112 Acil Sa lık Hizmetleri) kurulu ve i leyi bakımından 11 Mayıs 2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü e giren Acil Sa lık Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine tabidir. Kurulma Madde 10- Ambulans servisleri; açmaya yetkili ki i ve kurumlar tarafından acil yardım ve/veya hasta nakli amacıyla kurulur ve Müdürlükçe düzenlenen Uygunluk Belgesi ile faaliyet gösterir. Ba vuru çin Gereken Belgeler Madde 11- Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mes ul müdürleri vasıtasıyla, kurulu un unvanını, sahip/sahiplerini, faaliyet adresini, verilmek istenen ambulans hizmetinin ve sahip olunan ambulansların türünün belirtildi i dilekçe ile Müdürlü e ba vurur. Müdürlükçe olu turulacak bir komisyon tarafından açılması istenen ambulans servisinin fiziksel mekan, park yeri, araçların yeterlili i hakkında bir ön inceleme raporu düzenlenir. Ön inceleme raporu uygun olan kurulu a ait dosyada bulunması gereken bilgi ve belgeler unlardır.

4 a. Ambulans servisinin ça rı merkezi ile noktaların adresleri, telefon ve faks numaraları, b. Ambulans servisinin oda esasında park yeri dahil bütün mekanların ne amaçla kullanılaca ını gösterir 1/100 ölçekli krokisi, c. Mesken olarak kullanılan binaların bir bölümünde özel ambulans servisi kurulması istenmesi durumunda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu nun 24 üncü maddesi ikinci fıkrası gere ince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, bina i yeri ise mar Müdürlü ünden alınacak i yeri belgesi, d. Yangına kar ı gereken tedbirlerin alındı ına dair yetkili mercilerden alınan belge, e. Yetkili mercilerle yapılan tıbbi atık sözle mesi, f. letmeye ait vergi levhasının noter onaylı bir örne i, e er irket olarak açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı bir örne i, g. Özel ambulans servisinde çalı an ve bir kamu kurum ve kurulu unda görev yapan sa lık personelinin 2368 sayılı Sa lık Personelinin Tazminat ve Çalı ma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sa lık personeli için düzenlenecek personel çalı ma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren maa larından kesilmeye ba lanılaca ını bildirir belgeleri, h. Mes ul müdürün açılacak ambulans servisinde mes ul müdür olarak çalı aca ına dair noterlikçe tasdikli mes ul Müdürlük sözle mesi ile hekimlik diploma örne i, mes ul müdüre ait tasdikli nüfus cüzdanı örne i, 2 adet vesikalık foto raf ve ikametgah ilmühaberi, i. Özel ambulans servisinde çalı acak hekim ve sa lık personeli diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri ile iki er adet vesikalık foto rafları ve mes ul müdür tarafından onaylanmı nüfus cüzdanı fotokopileri ile hekimlerin meslek kurulu una kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik kartının mes ul müdür tarafından onaylı bir örne i, j. Araç oförü olarak çalı acak personelin ehliyet fotokopisi, 2 adet vesikalık foto raf ve ikametgah ilmühaberi, k. Bu Yönetmeli in EK-1, 2,3, 4 ve 5 sayılı cetvellerinde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mes ul müdür tarafından her ambulans için onaylı liste, l. Ambulans olarak kullanılan ta ıtlara ait trafik tescil belgelerinin onaylı birer adet örne i, Kamu kurum ve kurulu lardan (c), (f), (g), (h), (i), (j) maddeleri istenmez. Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir. Ba vuru sırasında sa lık kurulu unda çalı an sa lık personeline ait okul çıkı belgeleri, ba vuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kabul edilir. Ancak bu süre sonunda diplomasının aslını Müdürlü e ibraz etmek zorundadır. Bu süre sonunda diploma aslının Müdürlü e ibraz edilmemesi halinde, personelin çalı masına müsaade edilmez. Ba vurunun De erlendirilmesi Madde 12- Bu Yönetmeli in 9 uncu maddesine göre vaki olan ba vuru, öncelikle dosya üzerinde incelenir. Ba vuru dosyasında eksiklik yoksa ambulans servislerinin kurulu ve faaliyetlerinin Yönetmeli e uygun olup olmadı ının incelenmesi için bir komisyon olu turulur. Komisyon, açılacak kurulu u, ça rı merkezi ve istasyon(lar) ile ambulansları yerinde inceler. Yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan kurulu a ait ön inceleme raporu; ba vuru için istenen belgeler ile birlikte Müdürlü e gönderilir. Müdürlükçe, ba vurunun uygun görülmesi halinde mes ul müdür adına Yönetmeli in EK-7 sayılı cetvelinde gösterilen Mes ul Müdürlük Belgesi, di er çalı anların her birine Yönetmeli in EK-8 sayılı cetvelinde gösterilen Personel Çalı ma zin Belgesi ile Yönetmeli in EK-6/a sayılı cetvelinde gösterilen Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi düzenlenir. Bu belgelerin Müdürlükçe onaylı birer örne i ambulans servisinde faaliyet gösteren ambulansların içinde bulundurulur. Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri ça rı merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres de i ikli i oldu u takdirde 11inci maddenin (a), (b) (c) (d) (e) fıkralarında belirtilen belgeler, ilave istasyonlar açılır ise 11inci maddenin (a), (b), (c), (d) (e) (g) fıkralarında belirtilen belgeler düzenlenerek Müdürlü e bir dilekçe ile ba vurulur.

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Personel ve Altyapı Mes ul Müdür Madde 13- Ambulans servislerinin ça rı merkezinde mes ul müdür bulunur. Mes ul müdür, idari i lerden bizzat, tıbbi i lemlerden ise di er hekimler ile birlikte sorumludur. Ambulans servisi ça rı merkezinde; resmi çalı ma günlerinde mesai saati süresince, mesai saatleri dı ında ve tatil günlerinde ise 24 saat süre ile mes ul müdür veya mes ul müdüre vekalet eden hekim bulundurulur. Mes ul müdürün idari i lerinden, ambulans servisinin i leyi inden ve sunulan hizmetin gerektirdi i altyapı olanaklarının sa lanmasından ambulans servisinin sahipleri de bizzat sorumludurlar. Ça rı merkezinde görevli olan mes ul müdür veya mes ul müdüre vekalet eden hekim aynı anda ambulans hekimi olarak çalı amaz. Mes ul müdür kurulu ta bulunmadı ı zamanlar için (yazılı olarak) kendisine vekil(ler) tayin eder. Mes ul müdürün görevleri unlardır: a. Açılı ve i leyi ile ilgili her türlü izin i lemlerini yürütmek, b. Ambulans servisinin gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sa lamak, c. Ambulans servisinin i leyi inde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm de i iklikleri zamanında müdürlü e bildirmek, d. Ambulans servisinde görevine son verilen veya ayrılan sa lık personelinin çalı ma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlü e iade etmek, e. Ambulans servisinin çalı ma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sa lamak, f. Ambulans servisinin nöbet sistemini ve çalı malarını düzenlemek, g. Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sa lamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek, h. Ambulansların EK-1 de bahsedilen teknik özellikleri koruyup korumadı ı, EK-2, 3 ve 4 te belirtilen araç ve gereçlerin tam ve kullanılır durumda bulunup bulunmadı ını, ihtiyaç gösteren cihaz ve malzemelerin uygun ekilde steril edilip muhafazasını kontrol ve temin etmek, i. Personelin periyodik hizmet içi e itimlerini temin etmek. Mes ul müdür, ambulans servisinin kurulu u, i leyi i ve denetimi ile ilgili her türlü i leminde Müdürlü ün birinci derecede muhatabıdır. Kamu kurum ve kurulu larında mes ul Müdürlük yapanlar hariç olmak üzere mes ul müdür, mesle ini serbest olarak sadece mes ul Müdürlük yaptı ı kurulu ta icra edebilirler; muayenehane de dahil olmak üzere bir ba ka sa lık kurulu unda mesle ini serbest olarak icra etmesi yasaktır. Mes ul müdür ambulans servisindeki görevini sona erdirmek istedi inde veya görevine son verilmek istendi inde, bu durumun ambulans servisinin sahibi veya mes ul müdür tarafından Müdürlü e bir hafta öncesinden bildirilmesi arttır. Hekim Madde 14- Ambulans servisinde hekimler, adlarına düzenlenmi personel çalı ma belgeleri ile çalı abilirler. 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ambulans servisinde çalı an hekimlerin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mes ul müdür tarafından onaylanarak saklanır. Hekimler ambulans servisince hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi i lemlerden ve hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan i lemlerin ve tıbbi müdahalelerin hasta-yaralının dosyasına i lenmesinden ve kullanılan aletlerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonundan sorumludur. Sa lık personeli Madde 15- Ambulans servisinde sa lık personeli, adlarına düzenlenmi personel çalı ma belgeleri ile çalı abilirler. 24 saat çalı an ambulans servisinde çalı an sa lık personelinin nöbet aralarındaki süre en az 48

6 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mes ul müdür tarafından onaylanarak saklanır. Sa lık personeli tıbbi uygulamalarda hekime yardımcı olur ve hekimin verdi i di er tıbbi görevleri yerine getirir. Sa lık personeli görevleri hekimin gözetiminde yapar. Bulunması zorunlu asgari birimler Madde 16- Kurulu ta a a ıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur: a. Çalı ma odası: Ça rı kabul ve ambulans yönlendirilmesinin yapıldı ı bölüm, b. Personel odası: 24 saat hizmet sunmak üzere açılan kurulu lar için nöbet tutan hekim ve di er personelin dinlenmesine ayrılmı bir oda, c. Ar iv birimi ve bu birim için bir bölme veya oda, d. Asgari bir mutfak, tuvalet ve lavabo, e. Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmi kapalı bir bölme veya oda, f. lgili mevzuata uygun ambulans park yeri. Sa lık kurulu unun çalı ma odasında; kurulu a ait uygunluk belgesinin aslı, mes'ul Müdürlük belgesinin aslı, mes'ul müdürün ve mes'ul müdürün kurulu ta bulunmadı ı süreler için belirledi i ve görevlendirdi i hekimin ismi ile çalı an bütün sa lık personelin isimlerinin bulundu u tabela, sa lık kurulu u ile ilgili ikayetlerin yapılabilece i Müdürlü ün ve meslek odalarının belirlenmi telefonlarının bulundu u liste, hasta hakları tabelası, hastalar ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca ambulans ücretlerini gösteren bir fiyat listesi bulunur. Ça rı BE NC BÖLÜM Özel Ambulans Servisi Çalı ma Usul ve Esasları Madde 17 Ça rı, hasta veya yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir ahıs ile ola an dı ı durumlarda Müdürlük tarafından, ahsen veya haberle me araçları ile yapılır. Ça rının De erlendirilmesi ve Kabulü Madde 18 Ambulans servisinde acil yardım ambulansı var ise acil yardım talebi hekim tarafından de erlendirilir. Ça rı, ambulans servisinin kapasitesi, çalı an personelin niteli i ile ekipman durumuna göre kabul veya ret olunur. Talebin kabul edilmedi i durumlarda ça rıyı yapana talebinin nasıl kar ılanması gerekti i ambulans servisince bildirilmek zorundadır. Acil yardım talebi kabul edilerek acil yardım ambulansı görevlendirildi inde, derhal Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine telefon veya telsiz vasıtasıyla bildirilecektir. Ekibin Yapaca ı ler Madde 19 Hasta veya yaralının bulundu u yere ula an ekip giden ambulansın özelli ine göre gerekli tıbbi acil yardımı veya nakil i lemini gerçekle tirir. Acil yardım ambulanslarının ula tıkları hastalara yapılan i lemlere ait bilgiler aylık bildirim formları ile Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine bildirilir. Acil hasta veya yaralılar gerekti inde ekip tarafından önceden bilgilendirilerek hastaneye nakledilir. Hasta veya yaralıya ça rılan ekip EK-12 de gösterilen Hasta Muayene ve Gözlem Formunu her hasta veya yaralı için düzenlemek zorundadır. Haberle me Madde 20- Özel ambulans servislerinde ça rı merkezine ait yedi rakamlı bir telefon kullanılır. Bu telefon ve ambulans servisine ait di er telefonlar, Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine önceden bildirilir.

7 Ça rı Merkezi, Noktalar, Ambulanslar ve Ekiplerinde UHF Bandında telsizler kullanılacaktır. Kullanılacak UHF bandındaki telsiz frekansı tüm telsizlerde iki adet olup, bunlardan birisi ambulans servisinin i leri için, di eri tüm di er ambulans servisleri için ortak bir frekans olup, bu frekans sadece Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi ile haberle meler için kullanılacaktır. Ortak frekanstan Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından ola andı ı durumlarda verilen görevlendirilmelere ambulans deste i verilir. Bu frekanslara ilave olarak hava ve deniz ambulanslarında uluslar arası hava ve deniz haberle melerinde kullanılan haberle me cihazları bulunmalıdır. Kıyafet Madde 21 Ambulans servisinde görev yapan sa lık personeli hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giymek zorundadırlar. Kıyafet üzerinde, görev yapan personelin unvanı yazılı olarak bulunacaktır. Kıyafet üzerinde fosforlu eritler, ambulans servisinin amblemi ve isimleri ile uluslar arası acil sa lık i aretleri bulundurabilir. Kimlik kartı Madde 22- Ambulans servisi personeli, Müdürlükçe onaylı ve EK-11 da belirtilen bilgileri içeren tanıtıcı kimlik kartlarını hizmet sunumunda hizmeti alanlarca görünebilecek yerde bulundurmak zorundadır. Protokol/Adli Rapor Defteri ALTINCI BÖLÜM Tutulacak Defterler Madde 23 Ambulans servisine ba vuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi i lemlerin kaydında kullanılmak üzere Ek-14 de gösterilen ve Müdürlük tarafından onaylı protokol/adli rapor defteri bulundurulur. Tefti ve Denetim Defteri Madde 24- Ambulans servisinde, Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından yapılacak ola an veya ola anüstü denetimlerde tefti sonuçlarının yazılması için EK-9 da gösterilen Müdürlük tarafından onaylanan Tefti ve Denetim Defteri bulundurulur. Kayıt Madde 25- Ambulans servisine ba vuran her hasta/yaralıya yapılan i lemler EK-12 de belirtilen Özel Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formuna kaydedilir. Ar iv Madde 26- Ambulans servisinde kayıtlar 10 yıl süre ile saklanır. Faaliyeti sona eren ambulans servisi kayıtları ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere Müdürlü e devredilir. Bildirimler Madde 27- Ambulans servisleri sundukları hizmet ile ilgili bilgileri EK-13 de gösterilen Özel Ambulans Servisi Bildirim Formu ile müdürlü e Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere yılda iki kez periyodik olarak bildirmek zorundadır. Denetim YED NC BÖLÜM Denetim, Ücretlendirme, Tabela ve Devir Durumu Madde 28 Ambulans servisleri komisyonca düzenli olarak denetlenir. ikayet ve soru turma ile Genel Müdürlük veya Müdürlü ün talebi üzerine yapılacak ola an dı ı denetimler hariç olmak üzere, ola an

8 denetimler en az yılda iki kez yapılır. Denetimlerde Yönetmeli in EK-10 sayılı cetvelinde gösterilen Denetleme Formu kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar Müdürlü e ait Tefti ve Denetim Defterine yazılır. Denetimlerde tespit edilen aksaklıklar, ilgili kurum veya kurulu larca en fazla EK-10 sayılı cetvelde belirtilen süre içinde giderilir. kinci defa yapılan denetimlerde aynı aksaklıkların devam etti inin tespiti halinde tespit edilen aksaklıklar giderilinceye kadar ambulans servisi faaliyetten men edilir. Bu ekilde faaliyeti durdurulan ambulans servisi, faaliyetin meninden itibaren azami bir ay içinde aksaklı ını gidermemesi halinde, Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi iptal edilir. ptal nedeni ambulansın teknik ve tıbbi yetersizlik veya eksikliklerine ba lı ise motorlu araç tescil belgesi, Müdürlü ün yazılı teklifi üzerine yetkili trafik birimlerince iptal edilir. Belgesi iptal edilen araçların üzerinde bulunan ambulans oldu unu gösteren her türlü yazı, sesli ve ı ıklı ikaz cihazları ile tıbbi donanımları sökülerek durumuna uygun araç olarak yeniden tescili yapılır. Ücretlendirme Madde 29 Ambulans hizmetlerinden alınacak ücretler; ambulans servisleri ile ambulans hizmeti veren ki i veya kurulu larca verilen teklifler; l Sa lık Müdürü ya da görevlendirece i bir yardımcısının ba kanlı ında, l Emniyet Müdürlü ü, Sanayi ve Ticaret l Müdürlü ü, Belediye Ba kanlı ı, Tabip Odası, oförler ve Otomobilciler Derne i temsilcileri ile görevli acil sa lık hizmetlerini yürütmekle görevli ube Müdüründen olu an bir komisyonca; fiyat indeksleri, yerel ko ullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir. Tespit edilen ücretler Bakanlıkça aynen ya da de i tirilerek onaylandıktan sonra uygulanır. Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan e ya fiyatları endeksi artı ları % 25'i geçti i takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek ko uluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir. Tabela Madde 30 Ambulans servisinin dı tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kurulu ismi ve unvanı yazılır. Bu tabelanın azami boyutları 8 metrekare yüzölçümünde olabilir. Ambulans servisinin birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabelada, a a ıda örne i verilen kurulu ismi tek renkli olmak üzere, en fazla iki renk kullanılabilir. Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, "Özel" ibaresini takiben sa lık kurulu unun ismi ve bu ismi takiben ise bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Müdürlükçe verilmi "...Ambulans Servisi" unvanı yer alır. Tabelalarda ve di er basılı materyalde kullanılan, "Özel" ibaresi de dahil olmak üzere, sa lık kurulu una ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde kullanılır, "Özel" ibaresi di er yazı puntolarının 1/3'ünden küçük olamaz. Devir Durumu Madde 31- Bu Yönetmelikte belirtilen ambulans servisinin veya ambulansların devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almı sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmi sayılarak ek bir süre verilmez. Ambulans servisini devralan ki iler madde 8 ve 11 de belirtilen belgeleri hazırlayarak müracaat etmeleri halinde inceleme sonucu uygun bulunanlara, Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi düzenlenir. Yasaklar SEK Z NC BÖLÜM Di er Hükümler Madde 32 Bu Yönetmelikte belirtilen ambulanslar ve ambulans servisleri:

9 a. Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almadan faaliyete geçemez. b. Özel ambulans servisinde, serbest meslek icra etmek yetkisi bulunan hekimler ve sa lık personeli dı ında hekim unvanı kazanmamı stajyer ö renciler ve ilgili mevzuata göre çalı ma izni olmayan yabancı uyruklu hekimler çalı amaz ve çalı tırılamaz. c. Özel ambulans servisinde çalı an hekim ve di er sa lık personeli bu Yönetmelik kapsamındaki ba ka bir özel ambulans servisinde çalı amaz ve çalı tırılamaz. d. Müdürlükçe adlarına personel çalı ma belgesi düzenlenmemi hekim ve sa lık personeli, her ne surette olursa olsun, özel ambulans servisinde-ambulansta çalı tırılamaz. e. Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi dı ında tek bir ça rı merkezinden ve özel ambulans servisinden kendisine ait ambulanslar dı ındaki ba ka ambulans servisleri ve ambulanslara aracılık edilemez. Bu amaçla hiçbir telefon, ileti im aracı, elektronik ortam, ki i veya kurulu kullanılamaz. f. Ça rı merkezinin telefonu üç rakamlı, ulusal veya uluslar arası acil ça rı numaralarını ça rı tıran bir numara olamaz. g. Ambulanslar üzerinde bu Yönetmelikte belirtilenler dı ında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamaz. h. Nakil ambulansları durumu stabilize edilmemi acil hasta/yaralıların ta ınmasında kullanılamaz. i. Hastaneler ile tıp merkezleri ve polikliniklere ait ambulanslar, ba ka ambulans servisleri ve kurum veya kurulu lar tarafından yönlendirilemez. j. Aynı il hudutları içinde aynı isimle birden fazla ambulans servisi bulunamaz. stasyon açacak olan ambulans servisi istasyonun adını ilk kurulu un adının sonuna bulundu u semtin, yerle im yerinin adı koyarak isimlendirir. k. Hiçbir ambulans cenaze nakli amacıyla kullanılamaz. l. Ambulans servisi irket, dernek, vakıf, v.b sahipli inde ise, bu kurulu ların faaliyet alanına giren sa lık hizmetleri dı ındaki di er i ler ambulans servisinde yapılamaz. m. Ambulanslar ve ambulans servisleri hasta nakil ve acil yardım hizmetlerini do rudan kendileri vermek zorundadırlar. Bu amaçla kurulmu aracı kurulu lara hizmet veremezler. Verdikleri hizmetten hasta ve yaralıya kar ı do rudan sorumludurlar. n. Özel ambulans servisine ait ambulanslar (hava ve deniz ambulansları hariç) Uygunluk Belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konu lanmak zorundadırlar. l sınırları dı ına afetler ve Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından bildirilen Ola an Dı ı Durumlar dı ında, ancak nakil ambulanslarının, hava ve deniz ambulanslarının il dı ı sevkleri nedeni ile çıkabilirler, sevk i lemini gerçekle tiren ambulanslar, personelin dinlenmesi, hastanın sevk edildi i sa lık kurulu una yerle tirilmesi, teknik nedenler (akaryakıt dolumu, arıza, onarım vb.) haricinde il dı ında uzun süreli bekleme ve ambulans hizmeti veremezler. ( leti im, araç-gereç, fiziki mekan ve personel yönünden inceleme neticesinde Genel Müdürlükçe uygun bulunan ambulans servisleri bu madde kapsamı dı ındadır.) o. Sa lık personeli, ki i için hayati olan ve o an için bir hekimin bulunamadı ı acil durumlarda zorunlu ilk yardım ve tıbbi müdahaleler hariç olmak üzere, hekim kararı ve talimatı olmaksızın, hangi surette olursa olsun hastalara do rudan tıbbi hizmet sunamazlar. Sa lık personelinin, bu kurala aykırı olarak sundu u hizmetlerden do an neticelerden söz konusu personelin kendisi ile birlikte, bu kararı ve talimatı veren hekim de sorumludur. p. Bu Yönetmelik kapsamındaki ambulans servisleri, tabelada veya basılı evrakta ba ka bir unvan veya mevcut unvanların yabancı dildeki kar ılıklarını kullanamazlar. r. Aynı il sınırları içinde, ambulans servisi açmaya yetkili ki i ve kurulu lar tarafından daha önceden kullanılmı bir ticari unvan, ba ka ki i ve kurulu larca açılacak sa lık kurulu larında kullanılamaz. s. Ambulans servisleri, vatanda ın yanlı algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; resmi sa lık kurulu larınca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler. t. Ambulans servisleri yukarıda belirtilen çalı ma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar. Müeyyideler Madde 33 Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır; bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

10 Madde 34 Ambulans Servisleri ve çalı anları her ne sûrette olursa olsun; kurulu ları, kurulu larının sundukları hizmet, uyguladıkları tanı ve tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz ve benzeri araçlar ile ilgili kitle ileti im araçları, elektronik ortam, görsel-i itsel araçlar, yazılı materyaller veya benzeri nitelikteki araçlar ile do rudan ve dolaylı olarak tüketici konumundaki kitleye yönelik reklam ve tanıtım yapamazlar. Ba kaca ki i, kurum ve kurulu ların benzer nitelikteki çalı malarına aracı olamazlar. Ambulans servisleri çalı malarına ticarî bir görünüm veremeyecekleri gibi; insanları yanıltıcı, pani e sevk edici, yanlı yönlendirici, benzer nitelikteki kurulu lar ve çalı anları arasında rekabete yol açıcı davranı larda bulunamazlar. Ancak, sadece özel ambulans servisine ba vuran hastaların kullanımına yönelik olarak, temel olarak sa lı ı geli tirici ve koruyucu nitelikte söz konusu ambulans servisinin faaliyet gösterdi i alan ile ilgili sa lık sorunları, bu sorunlardan korunma veya sa lık sorunlarının ki ide meydana getirdi i olumsuzlukların ahsî tedbirler aracılı ı ile giderilmesi veya azaltılması hakkında bilgiler içeren yazılı veya görsel-i itsel e itim materyalleri hazırlayabilirler. Söz konusu materyal üretilmeden önce Müdürlükten materyalin içerdi i bilgilerin bu Yönetmelik ile getirilen kurallara uygunlu u açısından yazılı onay alınması ve üretilen materyalde bu onayın tarih ve sayısına yer vermek zorunludur. Bu tür e itim materyalinde söz konusu ambulans servisi ile ilgili olarak yalnızca kurulu un ismine, adresine ve telefon numarasına yer verilebilir. Bu bilginin dı ında materyalde materyali hazırlayan ki inin adı, unvanı da dahil olmak üzere, söz konusu materyali hazırlayan kurulu bir ba ka sa lık kurulu unun sundukları hizmet, uyguladıkları tanı veya tedavi yöntemleri ya da kullandıkları her türlü cihaz veya benzeri malzemeler ile ilgili reklam, tanıtım niteli inde bilgi yer alamaz. Geçici Hükümler DOKUZUNCU BÖLÜM Son Hükümler Geçici Madde 1- Bu Yönetmelik yürürlü e girmeden önce faaliyette olan ambulans servisleri bir yıl içerisinde Yönetmelikteki artları yerine getirerek Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Aksi takdirde faaliyetleri Valilikçe süresiz olarak durdurulur. Geçici Madde 2- Kamu ve özel kurulu larca halen kullanılmakta olan ambulansların, bu Yönetmeli in yürürlü e girmesinden itibaren bir yıl içerisinde bu yönetmelikte yer alan hükümlere göre gerekli tadilat ve donanımların yerine getirilmesi zorunludur. Aksi takdirde Müdürlü ün yazı teklifi ile araçların ambulans tescil belgeleri yetkili trafik birimlerince iptal edilir. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde Ocak 1993 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Özel Ambulans Servisleri Yönetmeli i, bu Yönetmeli in yayımı tarihinden itibaren yürürlükten kalkar. Yürürlük Madde 36 Maliye Bakanlı ı ve Sayı tay Ba kanlı ının uygun görü ü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlü e girer. Yürütme Madde 37 Bu Yönetmelik hükümlerini Sa lık Bakanı yürütür.

11 EK-1 AC L YARDIM VE HASTA NAKL AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TA IT OLARAK ÖZELL KLER 1. Araçlar, Karayolu Trafik Kanunu na uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar 5 (be ) ya ından fazla olmamalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almı ve 5 (be ) ya ını doldurmu olan araçlar her iki yılda bir teknik ve tıbbi araç-gereç muayeneleri yapılarak, uygun olanların izinleri 15 (on be ) ya ına kadar uzatılabilir. 2. Araçlar mono blok gövdeli panelvan tipinde veya hasta kabinli pick-up tipinde olacaktır. 3. Hasta kabini ölçüleri acil müdahale ambulanslarında en az uzunluk 300 cm, yükseklik 170 cm, geni lik 150 cm olmalı; hasta nakil ambulanslarında ise en az uzunluk 270 cm, yükseklik 130 cm, geni lik 150 cm olmalıdır. 4. Siren cihazı ile aracın ön kısmında dörtlü mavi renkte tepe lambası, arka kısmında bir adet mavi renkte döner lamba olmalıdır. 5. Kabinde bulunan kapılar sedye giri ine uygun olmalı, arka kapı(lar) kabin geni li inde açılabilmeli, sedye rampası bulunmalıdır. 6. Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemleri bulunmalıdır. 7. Egzoz çıkı ı; egzoz gazı içeriye girmeyecek ekilde kapılardan uzak ve aracın sol yan tarafında olmalıdır. 8. Araçlar sarsıntısız bir ekilde hasta naklini sa layacak özel bir süspansiyon sistemine sahip olmalıdır. 9. Araçlara ve hasta kabinine monte edilecek tüm kablolar, cihaz ve malzemeler Türk Standartları Enstitüsü standardı veya uluslar arası kabul görmü standartlardan birine sahip olmalıdır. 10. Her araçta asgari iki adet 2 litrelik yangın söndürücü bulunmalıdır. 11. Her araçta asgari birer adet emniyet kemeri kesece i, demir manivela ve imdat çekici bulunmalıdır.

12 EK-2 AC L YARDIM AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK TA ITLARDA BULUNDURULACAK ASGAR TIBB C HAZ, ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELER N N TEL K VE M KTARLARI SIRA NO TIBB C HAZ, ARAÇ-GEREÇ, MALZEMELER ADET 1 Ana sedye 1 Adet 2 Kombinasyon sedye 1 Adet 3 Vakum Sedye 1 Adet 4 Fara sedye 1 Adet 5 Oksijen tüpü ve prizi 1 Adet 6 Vakum aspiratörü 1 Adet 7 Portatif oksijen tüpü 1 Adet 8 Portatif aspiratör 1 adet 9 Asgari 6 De i ik Parçalı i me Atel Seti 1 Adet 10 Traksiyon atel seti 1 Adet 11 Boyunluk seti 1 Adet 12 Resüsitatör (Ambu cihazı, Bebek ve yeti kin için) 1 Adet 13 Laringoskop seti 1 Adet 14 Defibrilatör (Monitörlü) 1 Adet 15 Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu) 1 Adet 16 Portatif tansiyon aleti(steteskoplu) 1 Adet 17 Diagnostik set 1 Adet 18 Sırt tahtası 1 Adet 19 KED kurtarma Yele i 1 Adet 20 Cenaze torbası 2 Adet 21 Acil do um seti 1 Adet 22 Cut-down seti 1 Adet 23 Zehir antidot seti 1 Adet 24 Yanık seti(alüminyum yanık battaniyesi, yanık sargısı ve kompresler) 25 Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli) 1 Adet 1 Adet 26 Oksijen maskesi ve nazal kateterler(3 farklı boyda) 1 er adet 27 Aspirasyon kateterleri(3 farklı boyda) 1 er adet 28 Muhtelif boyda foley sonda ve idrar torbası(3 farklı boyda) 1 er adet 29 Muhtelif ölçüde enjektör 10 adet 30 Serum seti ve kelebek set 5 er adet

13 EK-3 HASTA NAK L AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK TA ITLARDA BULUNDURULACAK ASGAR TIBB C HAZ, ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELER N N TEL K VE M KTARLARI SIRA NO TIBB C HAZ, ARAÇ-GEREÇ, MALZEMELER ADET 1 Ana sedye 1 Adet 2 Kombinasyon sedye 1 Adet 3 Oksijen tüpü ve prizi 1 Adet 4 Vakum aspiratörü 1 Adet 5 Asgari 6 De i ik Parçalı i me Atel Seti 1 Adet 6 Boyunluk seti 1 Adet 7 Resüsitatör (Ambu cihazı bebek ve yeti kin tipi) 1 Adet 8 Laringoskop seti 1 Adet 9 Sabit tansiyon aleti (Steteskoplu) 1 Adet 10 Portatif tansiyon aleti (Steteskoplu) 1 Adet 11 Diagnostik set 1 Adet 12 Sırt tahtası 1 Adet 13 Cenaze torbası 2 Adet 14 Cut-down seti 1 Adet 15 Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres,sargı bezi,antiseptik solüsyonlar,elastik bandaj ve plaster içermeli) 1 Adet 16 Oksijen maskesi ve nazal kateterler(3 farklı boyda) 1 er adet 17 Aspirasyon kateterleri(3 farklı boyda) 1 er adet 18 Muhtelif boyda foley sonda ve idrar torbası(3 farklı boyda) 1 er adet 19 Muhtelif ölçüde enjektör 10 adet 20 Serum seti ve kelebek set 5 er adet

14 EK-4 AC L YARDIM VE HASTA NAKL AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK TA ITLARDA BULUNDURULACAK ASGAR SERUM VE LAÇLARIN N TEL K VE M KTARLARI AC L YARDIM SIRA NO SERUM VE LAÇLAR AMBULANSINDA BULUNACAK M KTAR HASTA NAK L AMBULANSINDA BULUNACAK M KTAR 1 %5 dekstroz 500 cc 4 adet 2 adet 2 % 0,9 luk NaCl. 500 cc 4 adet 2 adet 3 %20 mannitol 500 cc 4 adet 2 adet 4 Analjezik 10 amp. 5 amp. 5 Adrenalin 1 mg 10 amp. 5 amp. 6 Atropin sulphat 0,5 mg 10 amp. 5 amp. 7 Beta Bloker 4 amp 2 amp 8 Sodyum bikarbonat% 8,4 10 amp. 5 amp. 9 Kalsiyum glukonat %10 4 amp. 2 amp. 10 Dopamin 4 amp. 2 amp. 11 Digoksin amp 4 amp. 2 amp 12 Lidokain %2 4 amp. 2 amp. 13 Antihistaminik 10 amp. 5 amp. 14 Aminophillin 4 amp. 2 amp. 15 Diazepam 4 amp. 2 amp. 16 Nidilat kapsül 1 kutu 1 kutu 17 sordil 5 mg 1 kutu 1 kutu 18 soptin 4 amp. 2 amp 19 Kortikosteroid 10 amp. 5 amp. 20 Diüretik 10 amp. 5 amp.

15 EK-5 HAVA VE DEN Z AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK TA ITLARDA BULUNDURULACAK ASGAR TIBB C HAZ, ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELER N N TEL K VE M KTARLARI SIRA NO TIBB C HAZ, ARAÇ-GEREÇ, MALZEMELER ADET 1 Ana Sedye 1 2 Kombinasyon Sedye 1 3 Scoop Sedye 1 4 Vakum Sedye 1 5 Monitörlü Defibrilatör ve EKG 1 6 Oksijen sistemi (Depo, Yedek Tüpü ve aparatları) 1 7 Tıbbi aspiratör sistemi 1 8 Sedye oturtma rayları ve Emniyet Kilitleri (iki sedye için ayrı ayrı) 1 9 Sa lık Personel Koltu u 2 10 Puls Oksimetre 1 11 Volüm Ayarlı nfüzyon Pompası 2 12 Boyunluk Seti (küçük, orta ve büyük ebatlarda, Ayarlanabilir) 2 13 Asgari 6 De i ik Parçalı i me Atel Seti 1 14 Re animasyon Çantası (Komple) 1 15 Anti ok lkyardım Çantası (Komple) 1 16 Traksiyon Atel Seti 1 17 Volümetrik Oksijen Respiratörü (Komple, Ayarlanabilir) 1 18 Steril Do um Seti 1 19 Tıbbi Malzeme bagajları (Her biri asgari 3 kg kapasiteli) 2 20 IV Sıvı i e/torba Askıları 1

16 EK-6/a T.C....VAL L l Sa lık Müdürlü ü Belge No:0000 Tarih SA LIK KURULU U AD TÜRÜ: ADRES VE TEL: AMBULANS SERV S UYGUNLUK BELGES SAH B(LER) ADI ve SOYADI: UNVANI: ÇALI MA SAATLER : AMBULANS(LAR): Sıra No: Plakası: Cinsi(Acil Yardım/Hasta Nakil) 1-2- Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel ambulans servisinin Mes ul Müdür... sorumlulu unda faaliyet göstermesi... l Valili i nce uygun görülmü tür. Bu belge tarih ve 0000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar, Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre düzenlenmi tir. Adı Soyadı Vali a. l Sa lık Müdürü

17 EK:6/b T.C....VAL L, l Sa lık Müdürlü ü Belge No:0000 Tarih Acil Yardım/Hasta Nakil AMBULANS UYGUNLUK BELGES AMBULANSIN MARKASI : MODEL : PLAKA NO : MOTORNO : AS NO : TESC L TAR H : TESC L SIRA NO : SAH B(LER) ADI ve SOYADI : ADRES GÖREV YAPTI I KURULU UN ADI : ADRES : Yukarıda belirtilen ambulans aracının... isimli kurulu ta faaliyet göstermesi tarih ve 0000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar, Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre uygun görülmü tür. Adı Soyadı Vali a. l Sa lık Müdürü

18 EK-7 T.C.... VAL L l Sa lık Müdürlü ü Belge No:0000 Tarih MES UL MÜDÜRLÜK BELGES MES UL MÜDÜRÜN ADI ve SOYADI : UNVANI : FOTO BABA ADI : DO UM YER : DO UM TAR H : Mezun Oldu u Fakülte : Mezuniyet Tarihi : Diploma No : Uzmanlık Diploma No : GÖREV YAPACA I ÖZEL KURULU UN ADI : ADRES : Yukarıda açık kimli i yazılı olan ahsın... isimli özel ambulans servisinde mesûl Müdürlük görevini yürütmesi l Sa lık Müdürlü ünce uygun görülmü tür. Bu belge tarih ve 0000 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ambulanslar, Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre düzenlenmi tir. l Sa lık Müdürü

19 EK-8 T.C.... VAL L l Sa lık Müdürlü ü Belge No: Tarih PERSONEL ÇALI MA Z N BELGES PERSONEL N ADI ve SOYADI : ÜNVANI : GÖREV : BABA ADI : FOTO DO UM YER : DO UM TAR H : Mezun Oldu u Okul/Fakülte: Mezuniyet Tarihi : Diploma No : Uzmanlık Diploma No : GÖREV YAPACA I ÖZEL KURULU UN ADI : ADRES : Yukarıda açık kimli i yazılı olan sa lık personelinin... isimli özel ambulans servisinde mesle ini icra etmesi l Sa lık Müdürlü ünce uygun görülmü tür. Bu belge tarih ve 0000 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ambulanslar, Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine göre düzenlenmi tir. l Sa lık Müdürü

20 EK-9 TEFT VE DENET M DEFTER Tefti ve Denetim Defterinin ta ıması gereken özellikler a a ıda belirtilmi tir; 1) Defter, asgari A4 boyutlarında, beyaz ve çizgili bir bo bir defterden olu ur. 2) Defterin her bir sayfası kullanılmadan önce numaralanmı olacaktır. 3) Defterin ilk sayfasında a a ıdaki bilgileri içeren ve l Sa lık Müdürlü ünce doldurulmu bölüm yer alır; a) Defterin hangi özel sa lık kurulu u tarafından kullanılaca ı, b) Defterin kaç sayfadan ibaret oldu u, c) Defterin söz konusu sa lık kurulu una onaylanan kaçıncı defter oldu u, d) Bu bilgileri onaylanan yetkilinin adı, soyadı, imzası, onay tarihi ve kurum mühürü. 4) Defterin numaralandırılmı her sayfası l Sa lık Müdürlü ünce mühürlenir. Tefti ve Denetim Defteri, adına düzenlenen özel sa lık kurulu una Bakanlık Merkez veya l Sa lık Müdürlü ü yetkililerince gerçekle tirilecek olan tüm denetimlerde saptanan hususların ve verilen kararların kaydı için ortak olarak kullanılır. Bu nedenle, her bir özel sa lık kurulu una bir adet Tefti ve Denetim Defteri düzenlenir. Bu deftere, Bakanlık Tefti Kurulu Ba kanlı ına ba lı müfetti lerce yapılacak denetimler i lenmez. Her bir denetim i lemine ait olmak üzere Tefti ve Denetim Defterine sırasıyla a a ıdaki bilgiler yazılır; 1) Denetimin gerçekle tirildi i gün ve saat, 2) Denetim ne amaçla gerçekle tirildi i (ola an, ola andı ı, ikayet üzerine, vs.), 3) Denetimi gerçekle tiren yetkililerin adı, soyadı, unvanı ve görev yaptıkları kurulu, 4) Denetimde saptanan eksiklikler, 5) Denetim sonucunda verilen karar, 6) Denetimi gerçekle tiren yetkililer ile özel sa lık kurulu u mes ul müdürünün adı, soyadı ve imzaları.

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Yönetmelikler

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Yönetmelikler Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim 1920 8 Temmuz 2001 PAZAR Sayı : 24456 Yönetmelikler Sağlık Bakanlığından : Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri

Detaylı

ACİL YARDIM AMBULANSI DENETİM FORMU AMBULANS ŞİRKETİNİN

ACİL YARDIM AMBULANSI DENETİM FORMU AMBULANS ŞİRKETİNİN ACİL YARDIM AMBULANSI DENETİM FORMU.../.../20 Denetimi Yapan Kurum: ADI SAHİBİ TELEFON ADRESİ AMBULANS ŞİRKETİNİN PLAKASI MARKASI MODELİ RUHSAT TARİH VE NO AMBULANSIN BÖLÜM.1. TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

Detaylı

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0150004/

Detaylı

YOĞUN BAKIM AMBULANSI TIBBİ ARAÇ GEREÇ VE MALZEME LİSTESİ

YOĞUN BAKIM AMBULANSI TIBBİ ARAÇ GEREÇ VE MALZEME LİSTESİ YOĞUN BAKIM AMBULANSI TIBBİ ARAÇ GEREÇ VE MALZEME LİSTESİ A)AMBULANSIN TEKNİK VERİLERİ 1. Plaka Numarası 2. Modeli 3. Markası 4. Tipi 5. Motor Numarası 6. Şasi Numarası 7. Rengi 8. İstiap Haddi 9. Ağırlığı

Detaylı

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ EK 1 AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ a) Araçlar, Karayolu Trafik Kanunu'na uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar 5 (beş) yaşından fazla olmamalıdır. Daha

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

ACİL SAĞLIK 1 HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMBULANS SERVİSİ AÇMA BAŞVURU FORMU

ACİL SAĞLIK 1 HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AMBULANS SERVİSİ AÇMA BAŞVURU FORMU ACİL SAĞLIK 1 HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Yayın Tarihi:24.07.2013 RevizyonTarihi:30.09.2015 Revizyon No:03 Sayfa No: 1 / 6 Başvuru Tarihi: AÇILACAK AMBULANS SERVİSİNİN BİLGİLERİ 1 Unvanı: 2 Adı: 3 Sahibi

Detaylı

EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 ACİL VE AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Ambulans Uygunluk Belgesi için

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOĞUN BAKIM AMBULANSI DENETİM FORMU

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ YOĞUN BAKIM AMBULANSI DENETİM FORMU Revizyon No:03 Sayfa No: / 5 AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN Uygun TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ a) Araçlar, 3/0/983 tarihli ve 298 sayılı Karayolu Trafik Kanununa uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı

Detaylı

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ARTVİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Eğitim Talep Dilekçesi Eğitim

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20.09.2006 R.G. Sayısı:26295 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK 28 Haziran 2012 PERŞEMBE Sağlık Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ EK-1 AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ a) (Değişik:RG-20/9/2013-28771) Ambulans olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolu Trafik Kanununa uygun

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 07.12.2006 R.G.

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. R.G. Tarihi: 07.12.2006 R.G. YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ R.G. Tarihi: 07.12.2006 R.G. Sayısı: 26369 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 27.02.2001 Sayı: 24331 MADDE 1 14/10/1999 tarihli ve 23846 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ

Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ Sağlık Bakanlığından: Kurum Tabipliklerinin Standardına Dair Tebliğ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1 - Bu Tebliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti

Detaylı

ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞE AİT BİLGİLER 1- İzmir ilinde hastaların sağlık kurumundan sağlık kurumuna, sağlık kurumundan eve nakli için aşağıda belirtilen miktar ve özellikte

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Muayenehane standardı ve açılması MADDE 12/D (Ek:RG-3/8/2010-27661) (1) (Değişik:RG-3/8/2011-28014) Muayenehanelerin; hastaların,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 MADDE 1 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliğinin 1 inci maddesi

Detaylı

AMBULANSLAR VE ACĐL SAĞLIK ARAÇLARI ĐLE AMBULANS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. Sağlık Bakanlığından:

AMBULANSLAR VE ACĐL SAĞLIK ARAÇLARI ĐLE AMBULANS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ. Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26369 Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACĐL SAĞLIK ARAÇLARI ĐLE AMBULANS HĐZMETLERĐ YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406 Sağlık Bakanlığından İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-22/05/2002

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarih: 22.05.2002; Sayı: 24762

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarih: 22.05.2002; Sayı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 22.05.2002; Sayı: 24762 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması,

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı: 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı: 25406 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı: 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı: 25406 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı: 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı: 25406 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı: Fertlerin

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Kayıt ve Bildirim Sistemi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Kayıt ve Bildirim Sistemi Resmi Gazete Tarih: 14.10.1999; Sayı: 23846 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Kayıt İKİNCİ BÖLÜM Kayıt ve Bildirim Sistemi Madde 27 - Sağlık kuruluşuna başvuran

Detaylı

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 10.07.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 10.07. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 10.07.2003 Sayı: 25164 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İLE BU TEDAVİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İLE BU TEDAVİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM AKUPUNKTUR TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI İLE BU TEDAVİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.09.2002-24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI

MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM DAVA SÜRECİ VE DANIŞTAY 10. DAİRESİNİN KARARLARI MUAYENEHANE STANDARDI VE AÇILMASI NA İLİŞKİN YARGI KARARLARI ve SON DURUM 15 Şubat 2008 tarihli Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik; bu tarihten sonra da defalarca

Detaylı

Ek-1 OPTİSYENLİK MÜESSESESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ GEREÇ LİSTESİ

Ek-1 OPTİSYENLİK MÜESSESESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ GEREÇ LİSTESİ Ek-1 OPTİSYENLİK MÜESSESESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ GEREÇ LİSTESİ Optisyenler, gözlük veya gözlük camlarının muayene ve kontrolü veya tamiri konusunda ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere

Detaylı

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 24 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28627 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE Amaç ve kapsam YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN

Detaylı

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak.

Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Dayanak. Türk Tabipleri Birliğinden: TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ TABELA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete:14.2.2015-29267 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hakkı gözetilerek,

Detaylı

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. )

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ Tedavi Hizmetleri G.M. Tarih:26.02.2001 Sayı:1832 ( Makamın 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam Dayanak

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik. Tarih: 14.11.2001 Sayı: 24583

Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik. Tarih: 14.11.2001 Sayı: 24583 Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Tarih: 14.11.2001 Sayı: 24583 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG)

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK. (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (04/12/2009 tarih ve 27422 sayılı RG) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ ŞOFÖRSÜZ HASTA NAKİL AMBULANSI KİRALAMA TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞE AİT BİLGİLER 1- İzmir ilinde hastaların evden sağlık kurumuna, sağlık kuramımdan eve ve gerektiğinde sağlık kurumundan

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ (EK-1) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Belge No : EĞİTİMCİ EĞİTİMİ DÜZENLEME YETKİ BELGESİ Eğitimci Eğitimi Veren Kuruluşun: ADI : ADRESİ ve TEL : BELGE GEÇERLİLİK TARİHİ

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik:RG-18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne

Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Tarih: 20.01.2011 Sayı: 2011/0049 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ne Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Gazete No. 28260 R.G. Tarihi: 10.4.2012 Sağlık Bakanlığından: AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7 12 2006 tarihli

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.05.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24762 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: RG 18/03/2004-25406) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin

Detaylı

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi

İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işletme belgesi verilmesinde uygulanacak usul ve esasları belirlemektir. Kapsam

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU KILAVUZU

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU KILAVUZU TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU KILAVUZU Bu kılavuz, ruhsatlandırma öncesinde standardizasyonu sağlamak amacı ile denetçilere ve denetlenen tıbbi laboratuvara yol gösterici amacıyla

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Amaç: İSG hizmetleri İlgili diğer yönetmeliklerinin uygulanması İSG hizmetlerinde ekip halinde çalışmanın önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır Öğrenim

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 BÖLÜMLER, ASGARİ VE TEKNİK ŞARTLAR Muayenehane Poliklinik Veteriner Hekim Odası (6m2)

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DİPLOMA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 (1) Bu yönergenin amacı; Aksaray Üniversitesine bağlı Enstitülerde lisansüstü (tezsiz

Detaylı

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları İle Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik R.G. Tarihi:17.09.2002 R.G. Sayısı:24879 Bu Yönetmelik 17 Eylül2002 gün ve 24879 sayılıresmi Gazete

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ve Öncelikle Uygulanacak Hüküm GAYRİKABİL-İ RÜCÜ SİCİLDEN TERKİN VE İHRAÇ TALEBİ YETKİ FORMU NUN (IDERA) KAYDA ALINMASINA, İPTAL EDİLMESİNE VE İCRASINA İLİŞKİN TALİMAT(SHT-IDERA Rev.01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evde Bakım Maaşı Müracaatlarının Değerlendirilmesi BELGELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK, MAAŞ AİLE

Detaylı

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE

AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE Sağlık Bakanlığından: 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26369 Alt çizgili bölümler. Sağlık Bakanlığının Resmi Gazete 20 Eylül 203 CUMA Sayı: 2877 yayımlanan AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış ve açılacak

Detaylı

SAĞLIK EVİ DEĞERLENDİRME FORMU

SAĞLIK EVİ DEĞERLENDİRME FORMU SAĞLIK EVİ DEĞERLENDİRME FORMU İli / İlçesi : / Tarihi:././. Sağlık Evi Adı : Adresi :. Telefon / Faks : / Hizmet Verdiği Nüfus : Sağlık Evi Personelinin : Binanın Mülkiyeti: HSM Diğer Kamu Özel Sağlık

Detaylı

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin

Detaylı

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge; Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı yüksekokul, fakülte ve enstitülerden mezun olanlara verilecek

Detaylı

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720

Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369. Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Resmi Gazete Tarih : 7 Aralık 2006 Sayı : 26369 Değişiklik Resmi Gazete : 4 Aralık 2007 Sayı : 26720 Değişiklik Resmi Gazete : 17 Ekim 2008 Sayı : 27027 Değişiklik Resmi Gazete : 04 Nisan 2012 Sayı : 28254

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU.. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU.. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIBBİ LABORATUVARLARIN RUHSAT ÖNCESİ YERİNDE DENETİM FORMU.. İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Denetim Tarihi Kurumun Bulunduğu İl Kurumun Adı Tıbbi Laboratuvarın Adı Tıbbi Laboratuvar Sahipliği Tıbbi Laboratuvarın

Detaylı

Uygulama ve eğitim odası Atölye

Uygulama ve eğitim odası Atölye EK - 1 Tablo - 1 (Ismarlama protez ve ortez merkezlerinde bulundurulması gereken asgari fiziksel standartlar) Bölümler Büyüklüğü (metrekare) Hasta kabul ve dinlenme odası Ölçüprova odası Atölye Malzeme

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 22.05. 2002 Sayı : 24762 Değişiklik Resmi Gazete 18.03.2004 Sayı : 25406 Değişiklik Resmi Gazete 17.10.2008 Sayı : 27027 İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AHİLER KALKINMA AJANSI 1 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMU AÇILIŞ REHBERİ 1 GEREKLİ FORM, BELGE, RAPOR ve İZİN İŞLEMLERİ 2 3 BAŞVURU İŞLEMİ EVRAK VE BİNA İNCELEME

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ) Muayene

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 Eczane Nakil 2 Eczane Açılış HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Matbu Form. 2-Diploma örneği: 3-Göz raporu:

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük

TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük TÜKETİCİLERİ KORUMA YASASI (40/2003 Sayılı Yasa) Madde 22 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Tüketicileri Koruma Yasası nın 22 nci maddesinin kendisine verdiği yetkiyi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 77979112/ Konu : Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Bilindiği üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarih: 14.10.1999 ; Sayısı: 23486 Amaç AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Millî Eğitim Bakanlığı personel kimlik kartlarıyla ilgili işlemlere ait usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

6- Yeni Açılacak Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi

6- Yeni Açılacak Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi İÇİNDEKİLER 1- Yeni Açılacak Medikal Merkezlerinin Yetkilendirilme Başvuru İşlemleri 2- Medikal Merkezlerin Yetkilendirilme İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi 3- Medikal Merkez Nakil ve Devir İşlemleri

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

Yürürlükten kaldırılan İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Çarşamba, 12 Ocak :53 - Son Güncelleme Cumartesi, 01 Ağustos :01

Yürürlükten kaldırılan İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ Çarşamba, 12 Ocak :53 - Son Güncelleme Cumartesi, 01 Ağustos :01 29.7.2015 tarihinde yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılmıştır İLKYARDIM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete:22.05.2002-24762 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(Değişik

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 24.03.2004 Sayı: 25412 MADDE l 11/05/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı