Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Sa lık Bakanlı ı ndan Resmi Gazete Tarih : Sayı : Amaç Ambulanslar ile Özel Ambulans Servisleri ve Ambulans Hizmetleri Yönetmeli i B R NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmeli in amacı; ambulans hizmetleri ve özel ambulans servislerinin, kurulu, i leyi ve denetlenmesine ili kin usul ve esaslar ile ambulansların tıbbi ve teknik özelliklerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlı ı hariç bütün kamu kurum ve kurulu ları ile gerçek ki iler, özel hukuk tüzel ki ileri, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalı an kamu kurum ve kurulu ları tarafından verilen ambulans hizmetlerini, ambulansların teknik ve tıbbi özellikleri ile özel ambulans servislerinin kurulu, i leyi, personel, araç-gereç, ücret, denetim, devir ve uygunluk belgelerinin geri alınmasına dair usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Yönetmelik, Sa lık Bakanlı ının Te kilat ve Görevleri Hakkında 181 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ile 3359 sayılı Sa lık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmı tır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen; a. Bakanlık: Sa lık Bakanlı ı nı, b. Genel Müdürlük: Temel Sa lık Hizmetleri Genel Müdürlü ünü, c. Müdürlük: l Sa lık Müdürlü ünü, d. Özel Kurulu : Özel hukuk gerçek ve tüzel ki ilerini, iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalı an kamu kurum ve kurulu larını, e. Açmaya ve letmeye Yetkililer: Bütün kamu kurum ve kurulu ları ile özel hukuk gerçek ve tüzel ki ilerini ve iktisadilik esaslarına ve özel hukuk hükümlerine göre çalı an kamu kurum ve kurulu larını, f. Ambulans: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kullanılan ve Yönetmelikte öngörülen teknik ve tıbbi malzemelerle özel olarak donatılmı kara, hava ve deniz ula ım araçlarını, g. Ambulans Servisi: Hasta nakli ve/veya acil yardım amacıyla kurulan i letmeyi, h. Ça rı Merkezi: Gelen ça rıların de erlendirildi i ve ambulansların sevk ve idare edildi i yeri, i. stasyon: Ça rı Merkezine ba lı olarak faaliyet gösteren ambulans ve ekibinin bekleme yerini, j. Hekim: 1219 sayılı Kanuna göre mesle ini icra etme yetkisine sahip tıp fakültesi mezunu tabipleri, k. Sa lık Personeli: Sa lık meslek liselerinin acil tıp teknisyenli i, hem irelik, ebelik, sa lık memurlu u bölümü mezunları ve/veya ambulans ve acil bakım teknikerli i yüksek okulu mezunlarını, l. Komisyon: Müdürlük acil sa lık hizmetlerinde görevli en az biri hekim olmak kaydı ile en az iki sa lık personelini, m. Mes ul Müdür: Kamu kurum ve kurulu larında ba hekimler ile di er ambulans servislerinde idari i lerden bizzat, tıbbi i lemlerden ise di er hekimler ile birlikte sorumlu hekimi, n. Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi: Ambulans servisinin faaliyet gösterebilmesi için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi,

2 o. Ambulans Uygunluk Belgesi: Ambulans servisinde faaliyet gösterecek/gösteren ambulans araçları için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi, p. Acil Yardım Ambulans Ekibi: En az biri hekim olmak üzere iki sa lık personeli ile oförden olu an acil yardım ambulans personelini, r. Hasta Nakil Ambulans Ekibi: En az bir sa lık personeli ile oförden olu an hasta nakil ambulansı personelini, s. oför: En az 5 yıllık B sınıfı sürücü belgesine sahip ki iyi, t. Ola andı ı Durum: Aniden olu an ve büyük zararlara yol açan do al afetler ile teknolojik afetlerin ve büyük çapta gerçekle en kitlesel kazaların bütününü, ifade eder. Ambulans K NC BÖLÜM Ambulansların Sınıflandırılması, Dı Özellikleri, Personeli ve Tescili Madde 5 Yönetmelik ile düzenlenen ambulans hizmetlerinde kullanılacak araçlar, kara, hava ve deniz ambulansları olarak; kara ambulansları ise ayrıca acil yardım ambulansı ve hasta nakil ambulansı olarak sınıflandırılır. Acil yardım ambulansları; her türlü acil durumlarda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gereken tüm acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve EK-1, 2 ve 4 te yer alan teknik ve tıbbi donanımlara sahip 24 saat hizmet veren kara araçlarıdır. Hasta nakil ambulansları; acil tıbbi müdahale gerektirmeyen ve durumu stabil olan hasta veya yaralıların nakli amacıyla kullanılan ve EK-1, 3 ve 4 te belirtilen teknik ve tıbbi donanımlara sahip kara araçlarıdır. Hava ve deniz ambulansları; Ek-5 de belirtilen tıbbi donanımlara sahip olan, teknik özellik bakımından ulusal deniz ve havacılık yetkili makamlarınca onaylı ve uluslar arası standartlara uygun 24 saat hizmet veren araçlardır. Ambulans Personeli Madde 6- Kara ambulanslarından, Acil Yardım Ambulansları; en az biri hekim olmak üzere iki sa lık personeli ile oförden, Hasta Nakil Ambulansları ise en az bir sa lık personeli ile oförden olu ur. Hava ve deniz ambulansları; en az bir hekim ile hava/deniz ambulansını kullanma ehliyetine sahip personelden olu ur. Ambulans Üzerinde Yer Alacak Yazı ve aretler Madde 7 Kara ambulansları beyaz renkte olacak, bunlardan Acil yardım ambulanslarında erit, kırmızı renkte ve maksimum 200 mm geni li inde, hasta nakil ambulanslarında ise erit, lacivert renkte ve maksimum 200 mm geni li inde olacaktır. Ambulans üzerinde yer alacak yazı, i aret ve logo özellikleri EK-15 de belirtilmi olup, yazı ve rakam karakterleri maksimum 300 mm büyüklü ünde olacaktır. Hilal karakteri, AMBULANS, HASTA NAK L AMBULANSI ve AC L YARDIM AMBULANSI kelimeleri, kırmızı renkte olacaktır. Kara, hava ve deniz ambulanslarında amblemler ve i aretler için kullanılacak madde fosforlu özellikte olacaktır. Ambulans Tescili Madde 8- Açmaya ve i letmeye yetkili ki i ve kurumlarca ambulans hizmetlerinde kullanılan kara araçlarının ambulans olarak tescili; Yönetmeli in EK-1, EK-2, EK-3 ve EK-4 sayılı cetvellerinde öngörülen çerçevede

3 Müdürlükçe yapılan inceleme ve de erlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak yetkili trafik birimlerince yapılır. Hava ve deniz araçlarının ambulans olarak tescili, Yönetmeli in EK-5 sayılı cetvelinde öngörülen çerçevede Müdürlükçe yapılan inceleme ve de erlendirme sonucunda düzenlenen belgeye dayanılarak ulusal deniz ve havacılık yetkili birimlerince yapılır. Müdürlükçe Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan denetim veya de erlendirmeler neticesinde ambulans olarak nitelenemeyecek vasıftaki araçların tespiti halinde, durum tespit tutana ı ile zapta geçirilir. Ambulans ilgilisi (sahibi-mes ul müdürü) zabıt evrakında kendisine Yönetmelik hükümlerine göre verilen mehil müddetinde, tespit edilen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür. Süresi içerisinde eksikliklerin giderilmemesi halinde trafik tescil belgesinde cinsi hanesindeki ambulans ibaresinin kaldırılması ve araç üzerindeki ambulans yazısı ile tepe lambası, siren, tıbbi donanımları ve i aretlerin kaldırılması hususlarında düzenlenen belge, gerekli i lemlerin yapılması için, kara ambulansları bakımından yetkili trafik birimlerine, hava ve deniz ambulansları bakımından ise yetkili ulusal deniz ve havacılık birimlerine iletilir. Özel Ambulans Servisleri ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Ambulans Servisleri, Kurulması, Ba vuru artları ve Ba vurunun De erlendirilmesi Madde 9- Özel ambulans servisleri, hizmet altyapı özellikleri ve personel durumuna göre ça rı merkezi yada ça rı merkezi ve istasyonlardan olu ur. Her ambulans servisi, en az iki adet kara ambulansı ve ekibini bulundurmak zorundadır. E er hem acil yardım, hem nakil ambulansı bulundurulacak ise, her iki tip için en az birer ambulans olacaktır. Ambulanslar, her ne surette olursa olsun amaçları dı ında kullanılamaz. Hasta nakil amaçlı olarak kullanılmak üzere tahsis olunan ambulanslar, tahsis amaçları dı ında Acil yardım ambulansları yerine kullanılamaz. lgili mevzuat hükümlerine göre faaliyet gösteren özel hastaneler, en az bir adet acil yardım ambulansı bulundurmak ve ambulans uygunluk belgesi almak zorundadır. 09/3/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Ayakta Te his ve Tedavi Yapılan Özel Sa lık Kurulu ları Hakkındaki Yönetmelik kapsamında olan özel sa lık kurulu ları, ambulans bulundurdukları takdirde Ambulans Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Belirtilen kurulu lar birden fazla ambulans bulundurdukları takdirde Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almak zorundadır. Bu kurulu ların sorumlu hekimleri, aynı zamanda özel ambulans servisinin mes ul müdürü statüsünde sayılırlar. Kurulu ta çalı an hekim ve di er sa lık personeli, bu yönetmelikte öngörülen çalı ma izin belgesinden muaftır. Sa lık Bakanlı ı (112 Acil Sa lık Hizmetleri) kurulu ve i leyi bakımından 11 Mayıs 2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlü e giren Acil Sa lık Hizmetleri Yönetmeli i hükümlerine tabidir. Kurulma Madde 10- Ambulans servisleri; açmaya yetkili ki i ve kurumlar tarafından acil yardım ve/veya hasta nakli amacıyla kurulur ve Müdürlükçe düzenlenen Uygunluk Belgesi ile faaliyet gösterir. Ba vuru çin Gereken Belgeler Madde 11- Ambulans servisi kuracaklar, bizzat veya mes ul müdürleri vasıtasıyla, kurulu un unvanını, sahip/sahiplerini, faaliyet adresini, verilmek istenen ambulans hizmetinin ve sahip olunan ambulansların türünün belirtildi i dilekçe ile Müdürlü e ba vurur. Müdürlükçe olu turulacak bir komisyon tarafından açılması istenen ambulans servisinin fiziksel mekan, park yeri, araçların yeterlili i hakkında bir ön inceleme raporu düzenlenir. Ön inceleme raporu uygun olan kurulu a ait dosyada bulunması gereken bilgi ve belgeler unlardır.

4 a. Ambulans servisinin ça rı merkezi ile noktaların adresleri, telefon ve faks numaraları, b. Ambulans servisinin oda esasında park yeri dahil bütün mekanların ne amaçla kullanılaca ını gösterir 1/100 ölçekli krokisi, c. Mesken olarak kullanılan binaların bir bölümünde özel ambulans servisi kurulması istenmesi durumunda, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu nun 24 üncü maddesi ikinci fıkrası gere ince kat malikleri kurulu muvafakat belgesi, bina i yeri ise mar Müdürlü ünden alınacak i yeri belgesi, d. Yangına kar ı gereken tedbirlerin alındı ına dair yetkili mercilerden alınan belge, e. Yetkili mercilerle yapılan tıbbi atık sözle mesi, f. letmeye ait vergi levhasının noter onaylı bir örne i, e er irket olarak açılacak ise ticaret sicil gazetesinin aslı veya noter onaylı bir örne i, g. Özel ambulans servisinde çalı an ve bir kamu kurum ve kurulu unda görev yapan sa lık personelinin 2368 sayılı Sa lık Personelinin Tazminat ve Çalı ma Esaslarına Dair Kanunda öngörülen tazminatların, söz konusu sa lık personeli için düzenlenecek personel çalı ma belgesinin tarihinin bildirilmesinden itibaren maa larından kesilmeye ba lanılaca ını bildirir belgeleri, h. Mes ul müdürün açılacak ambulans servisinde mes ul müdür olarak çalı aca ına dair noterlikçe tasdikli mes ul Müdürlük sözle mesi ile hekimlik diploma örne i, mes ul müdüre ait tasdikli nüfus cüzdanı örne i, 2 adet vesikalık foto raf ve ikametgah ilmühaberi, i. Özel ambulans servisinde çalı acak hekim ve sa lık personeli diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri ile iki er adet vesikalık foto rafları ve mes ul müdür tarafından onaylanmı nüfus cüzdanı fotokopileri ile hekimlerin meslek kurulu una kayıtlı olduklarını bildirir belgenin veya meslek odası kimlik kartının mes ul müdür tarafından onaylı bir örne i, j. Araç oförü olarak çalı acak personelin ehliyet fotokopisi, 2 adet vesikalık foto raf ve ikametgah ilmühaberi, k. Bu Yönetmeli in EK-1, 2,3, 4 ve 5 sayılı cetvellerinde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mes ul müdür tarafından her ambulans için onaylı liste, l. Ambulans olarak kullanılan ta ıtlara ait trafik tescil belgelerinin onaylı birer adet örne i, Kamu kurum ve kurulu lardan (c), (f), (g), (h), (i), (j) maddeleri istenmez. Bu belgeler iki nüsha halinde eklenir. Ba vuru sırasında sa lık kurulu unda çalı an sa lık personeline ait okul çıkı belgeleri, ba vuru tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kabul edilir. Ancak bu süre sonunda diplomasının aslını Müdürlü e ibraz etmek zorundadır. Bu süre sonunda diploma aslının Müdürlü e ibraz edilmemesi halinde, personelin çalı masına müsaade edilmez. Ba vurunun De erlendirilmesi Madde 12- Bu Yönetmeli in 9 uncu maddesine göre vaki olan ba vuru, öncelikle dosya üzerinde incelenir. Ba vuru dosyasında eksiklik yoksa ambulans servislerinin kurulu ve faaliyetlerinin Yönetmeli e uygun olup olmadı ının incelenmesi için bir komisyon olu turulur. Komisyon, açılacak kurulu u, ça rı merkezi ve istasyon(lar) ile ambulansları yerinde inceler. Yapılacak inceleme neticesinde uygun bulunan kurulu a ait ön inceleme raporu; ba vuru için istenen belgeler ile birlikte Müdürlü e gönderilir. Müdürlükçe, ba vurunun uygun görülmesi halinde mes ul müdür adına Yönetmeli in EK-7 sayılı cetvelinde gösterilen Mes ul Müdürlük Belgesi, di er çalı anların her birine Yönetmeli in EK-8 sayılı cetvelinde gösterilen Personel Çalı ma zin Belgesi ile Yönetmeli in EK-6/a sayılı cetvelinde gösterilen Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi düzenlenir. Bu belgelerin Müdürlükçe onaylı birer örne i ambulans servisinde faaliyet gösteren ambulansların içinde bulundurulur. Bu Yönetmelik kapsamındaki mevcut ambulans servislerinin faaliyet gösterdikleri ça rı merkezi veya istasyonlardan herhangi birinde adres de i ikli i oldu u takdirde 11inci maddenin (a), (b) (c) (d) (e) fıkralarında belirtilen belgeler, ilave istasyonlar açılır ise 11inci maddenin (a), (b), (c), (d) (e) (g) fıkralarında belirtilen belgeler düzenlenerek Müdürlü e bir dilekçe ile ba vurulur.

5 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Personel ve Altyapı Mes ul Müdür Madde 13- Ambulans servislerinin ça rı merkezinde mes ul müdür bulunur. Mes ul müdür, idari i lerden bizzat, tıbbi i lemlerden ise di er hekimler ile birlikte sorumludur. Ambulans servisi ça rı merkezinde; resmi çalı ma günlerinde mesai saati süresince, mesai saatleri dı ında ve tatil günlerinde ise 24 saat süre ile mes ul müdür veya mes ul müdüre vekalet eden hekim bulundurulur. Mes ul müdürün idari i lerinden, ambulans servisinin i leyi inden ve sunulan hizmetin gerektirdi i altyapı olanaklarının sa lanmasından ambulans servisinin sahipleri de bizzat sorumludurlar. Ça rı merkezinde görevli olan mes ul müdür veya mes ul müdüre vekalet eden hekim aynı anda ambulans hekimi olarak çalı amaz. Mes ul müdür kurulu ta bulunmadı ı zamanlar için (yazılı olarak) kendisine vekil(ler) tayin eder. Mes ul müdürün görevleri unlardır: a. Açılı ve i leyi ile ilgili her türlü izin i lemlerini yürütmek, b. Ambulans servisinin gerekli alt yapı ve hizmet kalite standartlarının korunması ve sürdürülmesini sa lamak, c. Ambulans servisinin i leyi inde alt yapı, personel, malzeme yapısında meydana gelen ve Yönetmelikte bildirimi zorunlu kılınan tüm de i iklikleri zamanında müdürlü e bildirmek, d. Ambulans servisinde görevine son verilen veya ayrılan sa lık personelinin çalı ma izin belgelerini en geç bir hafta içerisinde Müdürlü e iade etmek, e. Ambulans servisinin çalı ma saatleri içerisinde hizmetlerini düzenli ve sürekli olarak yürütmek ve yürütülmesini sa lamak, f. Ambulans servisinin nöbet sistemini ve çalı malarını düzenlemek, g. Tanımlanan düzenlemelerin ilgililer tarafından yerine getirilmesini sa lamak üzere gerekli iç denetimleri yürütmek, h. Ambulansların EK-1 de bahsedilen teknik özellikleri koruyup korumadı ı, EK-2, 3 ve 4 te belirtilen araç ve gereçlerin tam ve kullanılır durumda bulunup bulunmadı ını, ihtiyaç gösteren cihaz ve malzemelerin uygun ekilde steril edilip muhafazasını kontrol ve temin etmek, i. Personelin periyodik hizmet içi e itimlerini temin etmek. Mes ul müdür, ambulans servisinin kurulu u, i leyi i ve denetimi ile ilgili her türlü i leminde Müdürlü ün birinci derecede muhatabıdır. Kamu kurum ve kurulu larında mes ul Müdürlük yapanlar hariç olmak üzere mes ul müdür, mesle ini serbest olarak sadece mes ul Müdürlük yaptı ı kurulu ta icra edebilirler; muayenehane de dahil olmak üzere bir ba ka sa lık kurulu unda mesle ini serbest olarak icra etmesi yasaktır. Mes ul müdür ambulans servisindeki görevini sona erdirmek istedi inde veya görevine son verilmek istendi inde, bu durumun ambulans servisinin sahibi veya mes ul müdür tarafından Müdürlü e bir hafta öncesinden bildirilmesi arttır. Hekim Madde 14- Ambulans servisinde hekimler, adlarına düzenlenmi personel çalı ma belgeleri ile çalı abilirler. 24 saat esasına göre faaliyet gösteren ambulans servisinde çalı an hekimlerin nöbet aralarındaki süre en az 48 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mes ul müdür tarafından onaylanarak saklanır. Hekimler ambulans servisince hasta ve yaralılara uygulanan tıbbi i lemlerden ve hasta ve yaralı kayıtlarının düzenli tutulmasından, yapılan i lemlerin ve tıbbi müdahalelerin hasta-yaralının dosyasına i lenmesinden ve kullanılan aletlerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonundan sorumludur. Sa lık personeli Madde 15- Ambulans servisinde sa lık personeli, adlarına düzenlenmi personel çalı ma belgeleri ile çalı abilirler. 24 saat çalı an ambulans servisinde çalı an sa lık personelinin nöbet aralarındaki süre en az 48

6 saat olmalıdır. Nöbet listeleri aylık hazırlanır ve mes ul müdür tarafından onaylanarak saklanır. Sa lık personeli tıbbi uygulamalarda hekime yardımcı olur ve hekimin verdi i di er tıbbi görevleri yerine getirir. Sa lık personeli görevleri hekimin gözetiminde yapar. Bulunması zorunlu asgari birimler Madde 16- Kurulu ta a a ıda belirtilen nitelikleri haiz bölümler bulunur: a. Çalı ma odası: Ça rı kabul ve ambulans yönlendirilmesinin yapıldı ı bölüm, b. Personel odası: 24 saat hizmet sunmak üzere açılan kurulu lar için nöbet tutan hekim ve di er personelin dinlenmesine ayrılmı bir oda, c. Ar iv birimi ve bu birim için bir bölme veya oda, d. Asgari bir mutfak, tuvalet ve lavabo, e. Atık toplama birimi ve bu birim için hasta ve yakınlarının dolanım alanlarından izole edilmi kapalı bir bölme veya oda, f. lgili mevzuata uygun ambulans park yeri. Sa lık kurulu unun çalı ma odasında; kurulu a ait uygunluk belgesinin aslı, mes'ul Müdürlük belgesinin aslı, mes'ul müdürün ve mes'ul müdürün kurulu ta bulunmadı ı süreler için belirledi i ve görevlendirdi i hekimin ismi ile çalı an bütün sa lık personelin isimlerinin bulundu u tabela, sa lık kurulu u ile ilgili ikayetlerin yapılabilece i Müdürlü ün ve meslek odalarının belirlenmi telefonlarının bulundu u liste, hasta hakları tabelası, hastalar ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca ambulans ücretlerini gösteren bir fiyat listesi bulunur. Ça rı BE NC BÖLÜM Özel Ambulans Servisi Çalı ma Usul ve Esasları Madde 17 Ça rı, hasta veya yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir ahıs ile ola an dı ı durumlarda Müdürlük tarafından, ahsen veya haberle me araçları ile yapılır. Ça rının De erlendirilmesi ve Kabulü Madde 18 Ambulans servisinde acil yardım ambulansı var ise acil yardım talebi hekim tarafından de erlendirilir. Ça rı, ambulans servisinin kapasitesi, çalı an personelin niteli i ile ekipman durumuna göre kabul veya ret olunur. Talebin kabul edilmedi i durumlarda ça rıyı yapana talebinin nasıl kar ılanması gerekti i ambulans servisince bildirilmek zorundadır. Acil yardım talebi kabul edilerek acil yardım ambulansı görevlendirildi inde, derhal Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine telefon veya telsiz vasıtasıyla bildirilecektir. Ekibin Yapaca ı ler Madde 19 Hasta veya yaralının bulundu u yere ula an ekip giden ambulansın özelli ine göre gerekli tıbbi acil yardımı veya nakil i lemini gerçekle tirir. Acil yardım ambulanslarının ula tıkları hastalara yapılan i lemlere ait bilgiler aylık bildirim formları ile Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine bildirilir. Acil hasta veya yaralılar gerekti inde ekip tarafından önceden bilgilendirilerek hastaneye nakledilir. Hasta veya yaralıya ça rılan ekip EK-12 de gösterilen Hasta Muayene ve Gözlem Formunu her hasta veya yaralı için düzenlemek zorundadır. Haberle me Madde 20- Özel ambulans servislerinde ça rı merkezine ait yedi rakamlı bir telefon kullanılır. Bu telefon ve ambulans servisine ait di er telefonlar, Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezine önceden bildirilir.

7 Ça rı Merkezi, Noktalar, Ambulanslar ve Ekiplerinde UHF Bandında telsizler kullanılacaktır. Kullanılacak UHF bandındaki telsiz frekansı tüm telsizlerde iki adet olup, bunlardan birisi ambulans servisinin i leri için, di eri tüm di er ambulans servisleri için ortak bir frekans olup, bu frekans sadece Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi ile haberle meler için kullanılacaktır. Ortak frekanstan Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından ola andı ı durumlarda verilen görevlendirilmelere ambulans deste i verilir. Bu frekanslara ilave olarak hava ve deniz ambulanslarında uluslar arası hava ve deniz haberle melerinde kullanılan haberle me cihazları bulunmalıdır. Kıyafet Madde 21 Ambulans servisinde görev yapan sa lık personeli hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giymek zorundadırlar. Kıyafet üzerinde, görev yapan personelin unvanı yazılı olarak bulunacaktır. Kıyafet üzerinde fosforlu eritler, ambulans servisinin amblemi ve isimleri ile uluslar arası acil sa lık i aretleri bulundurabilir. Kimlik kartı Madde 22- Ambulans servisi personeli, Müdürlükçe onaylı ve EK-11 da belirtilen bilgileri içeren tanıtıcı kimlik kartlarını hizmet sunumunda hizmeti alanlarca görünebilecek yerde bulundurmak zorundadır. Protokol/Adli Rapor Defteri ALTINCI BÖLÜM Tutulacak Defterler Madde 23 Ambulans servisine ba vuran hastaların kimlik bilgileri ile tıbbi i lemlerin kaydında kullanılmak üzere Ek-14 de gösterilen ve Müdürlük tarafından onaylı protokol/adli rapor defteri bulundurulur. Tefti ve Denetim Defteri Madde 24- Ambulans servisinde, Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından yapılacak ola an veya ola anüstü denetimlerde tefti sonuçlarının yazılması için EK-9 da gösterilen Müdürlük tarafından onaylanan Tefti ve Denetim Defteri bulundurulur. Kayıt Madde 25- Ambulans servisine ba vuran her hasta/yaralıya yapılan i lemler EK-12 de belirtilen Özel Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formuna kaydedilir. Ar iv Madde 26- Ambulans servisinde kayıtlar 10 yıl süre ile saklanır. Faaliyeti sona eren ambulans servisi kayıtları ilgili mevzuatta belirtilen süre müddetince saklanmak üzere Müdürlü e devredilir. Bildirimler Madde 27- Ambulans servisleri sundukları hizmet ile ilgili bilgileri EK-13 de gösterilen Özel Ambulans Servisi Bildirim Formu ile müdürlü e Temmuz ve Ocak ayında olmak üzere yılda iki kez periyodik olarak bildirmek zorundadır. Denetim YED NC BÖLÜM Denetim, Ücretlendirme, Tabela ve Devir Durumu Madde 28 Ambulans servisleri komisyonca düzenli olarak denetlenir. ikayet ve soru turma ile Genel Müdürlük veya Müdürlü ün talebi üzerine yapılacak ola an dı ı denetimler hariç olmak üzere, ola an

8 denetimler en az yılda iki kez yapılır. Denetimlerde Yönetmeli in EK-10 sayılı cetvelinde gösterilen Denetleme Formu kullanılır. Denetim ile ilgili bulgular ve sonuçlar Müdürlü e ait Tefti ve Denetim Defterine yazılır. Denetimlerde tespit edilen aksaklıklar, ilgili kurum veya kurulu larca en fazla EK-10 sayılı cetvelde belirtilen süre içinde giderilir. kinci defa yapılan denetimlerde aynı aksaklıkların devam etti inin tespiti halinde tespit edilen aksaklıklar giderilinceye kadar ambulans servisi faaliyetten men edilir. Bu ekilde faaliyeti durdurulan ambulans servisi, faaliyetin meninden itibaren azami bir ay içinde aksaklı ını gidermemesi halinde, Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi iptal edilir. ptal nedeni ambulansın teknik ve tıbbi yetersizlik veya eksikliklerine ba lı ise motorlu araç tescil belgesi, Müdürlü ün yazılı teklifi üzerine yetkili trafik birimlerince iptal edilir. Belgesi iptal edilen araçların üzerinde bulunan ambulans oldu unu gösteren her türlü yazı, sesli ve ı ıklı ikaz cihazları ile tıbbi donanımları sökülerek durumuna uygun araç olarak yeniden tescili yapılır. Ücretlendirme Madde 29 Ambulans hizmetlerinden alınacak ücretler; ambulans servisleri ile ambulans hizmeti veren ki i veya kurulu larca verilen teklifler; l Sa lık Müdürü ya da görevlendirece i bir yardımcısının ba kanlı ında, l Emniyet Müdürlü ü, Sanayi ve Ticaret l Müdürlü ü, Belediye Ba kanlı ı, Tabip Odası, oförler ve Otomobilciler Derne i temsilcileri ile görevli acil sa lık hizmetlerini yürütmekle görevli ube Müdüründen olu an bir komisyonca; fiyat indeksleri, yerel ko ullar ve emsal ücretler göz önünde bulundurularak tespit edilir. Tespit edilen ücretler Bakanlıkça aynen ya da de i tirilerek onaylandıktan sonra uygulanır. Ücretler bir yıl geçmeden artırılamaz. Ancak toptan e ya fiyatları endeksi artı ları % 25'i geçti i takdirde, ücret saptanmasından en az altı ay geçmek ko uluyla bu süre beklenmeden artırma isteminde bulunulabilir. Tabela Madde 30 Ambulans servisinin dı tabelasında sadece uygunluk belgesinde belirtilen kurulu ismi ve unvanı yazılır. Bu tabelanın azami boyutları 8 metrekare yüzölçümünde olabilir. Ambulans servisinin birden fazla cephesi var ise en fazla iki cephesine bu tabeladan asılabilir. Tabelada, a a ıda örne i verilen kurulu ismi tek renkli olmak üzere, en fazla iki renk kullanılabilir. Tabelalarda ve kullanılan basılı materyaldeki isimlendirmede, "Özel" ibaresini takiben sa lık kurulu unun ismi ve bu ismi takiben ise bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Müdürlükçe verilmi "...Ambulans Servisi" unvanı yer alır. Tabelalarda ve di er basılı materyalde kullanılan, "Özel" ibaresi de dahil olmak üzere, sa lık kurulu una ait isim ve unvan aynı yazı karakterinde kullanılır, "Özel" ibaresi di er yazı puntolarının 1/3'ünden küçük olamaz. Devir Durumu Madde 31- Bu Yönetmelikte belirtilen ambulans servisinin veya ambulansların devredilmesi halinde, devralanlar aynı zamanda denetimler neticesinde tespit olunan eksik ve aksaklıklardan dolayı, devredenin sorumluluklarını da almı sayılır. Bu yüzden önceden devredene verilen süre devralana da verilmi sayılarak ek bir süre verilmez. Ambulans servisini devralan ki iler madde 8 ve 11 de belirtilen belgeleri hazırlayarak müracaat etmeleri halinde inceleme sonucu uygun bulunanlara, Özel Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi düzenlenir. Yasaklar SEK Z NC BÖLÜM Di er Hükümler Madde 32 Bu Yönetmelikte belirtilen ambulanslar ve ambulans servisleri:

9 a. Ambulans Servisi Uygunluk Belgesi almadan faaliyete geçemez. b. Özel ambulans servisinde, serbest meslek icra etmek yetkisi bulunan hekimler ve sa lık personeli dı ında hekim unvanı kazanmamı stajyer ö renciler ve ilgili mevzuata göre çalı ma izni olmayan yabancı uyruklu hekimler çalı amaz ve çalı tırılamaz. c. Özel ambulans servisinde çalı an hekim ve di er sa lık personeli bu Yönetmelik kapsamındaki ba ka bir özel ambulans servisinde çalı amaz ve çalı tırılamaz. d. Müdürlükçe adlarına personel çalı ma belgesi düzenlenmemi hekim ve sa lık personeli, her ne surette olursa olsun, özel ambulans servisinde-ambulansta çalı tırılamaz. e. Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi dı ında tek bir ça rı merkezinden ve özel ambulans servisinden kendisine ait ambulanslar dı ındaki ba ka ambulans servisleri ve ambulanslara aracılık edilemez. Bu amaçla hiçbir telefon, ileti im aracı, elektronik ortam, ki i veya kurulu kullanılamaz. f. Ça rı merkezinin telefonu üç rakamlı, ulusal veya uluslar arası acil ça rı numaralarını ça rı tıran bir numara olamaz. g. Ambulanslar üzerinde bu Yönetmelikte belirtilenler dı ında hiçbir yazı, numara veya resim bulunamaz. h. Nakil ambulansları durumu stabilize edilmemi acil hasta/yaralıların ta ınmasında kullanılamaz. i. Hastaneler ile tıp merkezleri ve polikliniklere ait ambulanslar, ba ka ambulans servisleri ve kurum veya kurulu lar tarafından yönlendirilemez. j. Aynı il hudutları içinde aynı isimle birden fazla ambulans servisi bulunamaz. stasyon açacak olan ambulans servisi istasyonun adını ilk kurulu un adının sonuna bulundu u semtin, yerle im yerinin adı koyarak isimlendirir. k. Hiçbir ambulans cenaze nakli amacıyla kullanılamaz. l. Ambulans servisi irket, dernek, vakıf, v.b sahipli inde ise, bu kurulu ların faaliyet alanına giren sa lık hizmetleri dı ındaki di er i ler ambulans servisinde yapılamaz. m. Ambulanslar ve ambulans servisleri hasta nakil ve acil yardım hizmetlerini do rudan kendileri vermek zorundadırlar. Bu amaçla kurulmu aracı kurulu lara hizmet veremezler. Verdikleri hizmetten hasta ve yaralıya kar ı do rudan sorumludurlar. n. Özel ambulans servisine ait ambulanslar (hava ve deniz ambulansları hariç) Uygunluk Belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konu lanmak zorundadırlar. l sınırları dı ına afetler ve Acil Sa lık Hizmetleri (112) Komuta ve Kontrol Merkezi tarafından bildirilen Ola an Dı ı Durumlar dı ında, ancak nakil ambulanslarının, hava ve deniz ambulanslarının il dı ı sevkleri nedeni ile çıkabilirler, sevk i lemini gerçekle tiren ambulanslar, personelin dinlenmesi, hastanın sevk edildi i sa lık kurulu una yerle tirilmesi, teknik nedenler (akaryakıt dolumu, arıza, onarım vb.) haricinde il dı ında uzun süreli bekleme ve ambulans hizmeti veremezler. ( leti im, araç-gereç, fiziki mekan ve personel yönünden inceleme neticesinde Genel Müdürlükçe uygun bulunan ambulans servisleri bu madde kapsamı dı ındadır.) o. Sa lık personeli, ki i için hayati olan ve o an için bir hekimin bulunamadı ı acil durumlarda zorunlu ilk yardım ve tıbbi müdahaleler hariç olmak üzere, hekim kararı ve talimatı olmaksızın, hangi surette olursa olsun hastalara do rudan tıbbi hizmet sunamazlar. Sa lık personelinin, bu kurala aykırı olarak sundu u hizmetlerden do an neticelerden söz konusu personelin kendisi ile birlikte, bu kararı ve talimatı veren hekim de sorumludur. p. Bu Yönetmelik kapsamındaki ambulans servisleri, tabelada veya basılı evrakta ba ka bir unvan veya mevcut unvanların yabancı dildeki kar ılıklarını kullanamazlar. r. Aynı il sınırları içinde, ambulans servisi açmaya yetkili ki i ve kurulu lar tarafından daha önceden kullanılmı bir ticari unvan, ba ka ki i ve kurulu larca açılacak sa lık kurulu larında kullanılamaz. s. Ambulans servisleri, vatanda ın yanlı algılamalarının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla; resmi sa lık kurulu larınca kullanılan isimleri ticari isim olarak kullanamaz ve tabelalarında belirtemezler. t. Ambulans servisleri yukarıda belirtilen çalı ma düzenine tam olarak uymak ve uygunluk belgelerinde belirtilen süreler içinde öngörülen hizmetleri sunmak zorundadırlar. Müeyyideler Madde 33 Bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uymayanlar ile yasaklara aykırı hareket edenlere bu Yönetmelikte öngörülen müeyyideler uygulanır; bunlar, cezai ve hukuki sorumlulukları bakımından genel hükümlere tabidir. Reklam, Tanıtım ve Bilgilendirme

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ

AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ EK 1 AMBULANS OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ a) Araçlar, Karayolu Trafik Kanunu'na uygun olmalı ve ilk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar 5 (beş) yaşından fazla olmamalıdır. Daha

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş sağlığı ve güvenliği

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan iģyerlerini kapsar. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iģ sağlığı

Detaylı

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik

Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Özel kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 12 20 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28713 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL KADIKÖY ATALAY M.T.S.KURSU TİP YÖNETMENLİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK KURULUŞ: Özel Kadıköy Atalay Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu ÖZEL

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 31.01.2013 tarihli 28545 sayılı düzenlemeli BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAKIMA MUHTAÇ ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri tarafından

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 24 Kasım 04 Aralık 2010 Yayımlandığı Tarih 05 Aralık 2010 Sayı 464 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM 27 Kasım 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27768 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Ġġ GÜVENLĠĞĠ UZMANLARININ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK VE EĞĠTĠMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ 4 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28755 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TARTI ALETLERİ MUAYENE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı