KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ HĠZMET STANDARTLARI"

Transkript

1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 Özel Hastane açma işlemleri 2 Diyaliz Merkezi açma işlemleri 2-İtfaiye Belgesi 3-Deprem Belgesi 4-Tıbbi Atık Raporu 5-Müşterek Teknik Rapor 6-Uzman Dal Raporu 7-Yapı Kullanma İzin Belgesi 8-Mimari Proje 9-Şirket Bilgi ve Belgeleri 2-Proje 3-Yapı Kullanma İzin Belgesi 4-Yangın Önlem Raporu 5-Cihaz, Araç ve Gereç Listesi 6-Ticaret Sicil Belgesi 7-Personel Belgeleri 8-Su Sistemi Belgeleri İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 6 ay 6 Ay 3 Kan Merkezleri ve İstasyonlarında çalışan personelin eğitim işleri 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 ay 4 Organ ve Doku Bağışı işlemleri 1-Organ Bağış Formu 2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5 gün 5 6 Diyaliz Eğitimi başvurusu Yeşil Kart Hizmeti 2-Bilgi Formu 3-Başvuru Formu 4-Diploma 5-Taahhütname 6-İhtiyaç Yazısı 2-Nüfus Kayıt Örneği 3-İki (2) adet fotoğraf 4-Tapu, Belediye, Vergi Dairesi, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, Emniyet Müdürlüğü tahkikat formları 5 gün 45 gün

2 7 8 Yabancıların Tedavisi Raporlara İtiraz KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 1-Pasaport 2-Dilekçe veya kurum yazısı 2-İtiraz edilen rapor örneği 15 gün 10 gün 9 Diş Protez Loboratuvarı Ruhsat ve Mesul Müdürlük İşlemleri 2-Laboratuarın açılması düşünülen bina ve laboratuarın bölümlerini gösteren, metrekare cinsinden kullanım alanı belirtilmiş mes'ul müdür tarafından onaylanmış ölçümlü kat ve yerleşim planı, 3-Laboratuar şirket tarafından açılacak ise; şirketin diş protez hizmetleri ile ilgili kuruluş amacı ve faaliyet alanının yer aldığı, ortaklarının tamamının diş hekimi ve/veya diş protez teknisyeni olduğunu gösteren ve aslının görüldüğüne dair müdürlükçe onaylanmış Ticaret Sicil Gazetesi örneği, 4-Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair, ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge, 5-Açılmak istenen laboratuarın sahibi ile mes'ul müdürü olan diş hekimi veya diş protez teknisyeninin diplomasının veya Bakanlıkça verilen diş protez teknisyenliği meslek belgesinin Müdürlükçe aslının görüldüğüne dair onaylanmış örneği, 6-Çalışacak diş hekimi ve diş protez teknisyenlerinin aslının görüldüğüne dair Müdürlükçe onaylanmış diploma veya meslek belgesi örneği, 7-Laboratuarda çalışan her bir kişinin, laboratuar sahibi ile mes'ul müdürünün nüfus cüzdanı örneği, Türk vatandaşı olmayan diş protez teknisyenlerinin Türkçe tercüme edilmiş noter tasdikli kimlik belgesi ile ilgili mevzuatı gereği yetkili merciinden alınacak çalışma izin belgesi, 8-Mes'ul müdürün mes'ul müdürlük belgesi için son 6 ay içinde çekilmiş 4 adet renkli vesikalık fotoğrafı, 9-Diş hekimlerinin Türk Diş hekimleri Birliğine, diş protez teknisyenlerinin laboratuarın bulunduğu ilde varsa Diş Protez Teknisyenleri Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 10-Mes'ul müdür ve çalışanların 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa göre gerekli sağlık muayenelerinin yapılıp, bulaşıcı hastalığı olmadığı ve mesleğini icraya mani bir hal bulunmadığına dair sağlık kuruluşundan alınacak tek hekim imzalı sağlık raporu, 11-Laboratuarın türüne göre belirlenmiş mes'ul müdür imzalı asgari araç-gereç ve malzeme listesi, 12-Ruhsat kaybı nedeniyle yapılacak ruhsat yenileme işlemleri için ruhsatın kaybolduğuna dair gazete ilanı. 1 Ay 10 Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunan Kuruluşlara Verilen Muayenehane uygunluk belgeleri 2-Muayenehanenin faaliyet göstereceği adresi, 3-Muayenehanenin yerleşim planını gösterir en az 1/100 ölçekli kroki 4-Sağlık kuruluşu bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise; Ticaret Sicili Gazetesinin ve ortaklarının tamamının tabip veya diş hekimi olduklarını gösteren belgenin, diplomalarının ve var ise uzmanlık belgelerinin Müdürlükçe tasdikli suretleri, 5-Muayenehane sahibinin vergi dairesine başvurduğuna dair belgenin veya vergi levhasının noter tasdikli sureti, 6-Sağlık kuruluşunda bulundurulması zorunlu araç, gereç ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren liste, 7-Muayenehanede bulunan ünit ve diğer malzemelere ait faturaların, satış veya kullanım hakkı belgelerinin birer örneği, ancak daha önce açılmış sağlık kuruluşları için bir kez geçerli olmak üzere ünit ve malzemenin diş hekimine ait olduğunu bildirir beyanı, 8-Muayenehanede çalışan diş hekiminin odaya kayıtlı olduğuna dair oda kayıt belgesi ( Askeri hekimler için istenmez) 9-Muayenehanede çalışan diş hekiminin diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Müdürlükçe onaylı sureti, iki adet vesikalık fotoğrafı 10-Tabelalarının standartlara uygun olduğunu gösterir oda tarafından düzenlenmiş belge,

3 11-Muayenehanede çalışan diş hekimine ait varsa SDE sertifikasının fotokopisi, 12-Muayenehane bünyesinde sadece kendi hastalarına yönelik direkt radyolojik tanı hizmetleri sunulacak ise, söz konusu söz konusu hekime ait tarihli ve 3153 sayılı Kanunun 7. maddesi hükümlerine göre üç aylık kurs gördüğüne dair ilgili uzman hekimce verilen sertifikanın ve röntgen cihazı için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nca muayenehane sahibinin adına düzenlenmiş lisans belgesinin Müdürlükçe onaylı örneği, 13.İkametgâh, İlmühaberi, Nüfus Cüzdanı sureti, 14.Tıbbi Atık Sözleşmesi, 15.Odadan temin edilecek ve belgeler teslim alınırken Sağlık Müdürlüğünce onaylanacak 1 adet Protokol defteri, 2 adet Teftiş ve Denetim defteri, 16.Dekont 11 Ferdi Şikâyetlerin Değerlendirilmesi 1.Dilekçe 12 Sahte Diş Hekimlerine Ait Şikayetlere Dair İşlemler 1.Dilekçe 13 Şikâyet işlemleri ve ekinde iddiayı destekleyecek belgeler 2-Elektronik ortamda yapılan şikayetler 3-Telefon (184) ile yapılan şikayetler 2 Hafta 14 Eczane açma, kapama, nakil, devir, mesul müdür atanması, vereseli eczane ruhsatlandırma işlemleri 1-Matbu form 2-Diploma örneği 3-Özgeçmiş 4-En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi 5-Göz raporu 6-Sağlık raporu 7-Savcılık belgesi 8-Eczanenin adı, adresi, net kullanım alanı bilgileri ve gösterir kroki 9-Vesikalık 4 adet 4x6 cm boyutlarında fotoğraf 10- Ruhsat harç makbuzu aslı, başvuru dilekçesi ile teslim alındıktan sonra eczacı odası belgelerinin tamamlanması için eczacı odasına yazı yazılır 11-Eczacı odası uygunluk ve değerlendirme raporu NOT:Eczane nakil, Mesul Müdür atanması ve vereseli eczane açılması için kanunda ve genelgelerde belirtilen ek belgeler istenebilmektedir. 1 Hafta Ecza Deposu açma işlemleri 984 sayılı Ecza Depoları hakkında kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre YENİ DEPO AÇILIŞI: Mes'ul Müdüre Ait Belgeler 1 ay

4 1- Dilekçe KĠLĠS ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2- Matbu form (Ek-5) (Eksiksiz doldurulmuş ve nüfus hüviyet cüzdanı kısmı, eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlıkça tasdik edilmiş olmalıdır) 3- El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan özgeçmiş Diplomanın ön ve arka yüzü noter tasdikli sureti veya mezuniyet belgesinin aslı (Mezuniyet tarihi 2 yılı dolan eczacıların diploma getirmeleri zorunlu olup mezuniyet tarihi 2 yılı geçmemiş olan eczacıların ise mezuniyet belgelerini Sağlık Bakanlığı'ndan tescil ettirmeleri gerekmektedir) 5- Savcılık belgesi (Yeni tarihli olmalıdır. Belgede adli sicil kaydı var ise ilgili mahkeme kararının fotokopileri de eklenmelidir) 6-4 adet vesikalık fotoğraf (Polaroid veya renkli fotokopi olmamalı) 7- Göz Raporu (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise Sağlık Müdürlüğü'nden tasdiklenmiş olmalıdır) 8- Resmi bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu (Raporda fiziksel ve ruhsal açıdan eczacılık yapmasında sakınca yoktur ibaresi mutlaka bulunmalıdır) 9- Türk Eczacılar Birliği'nce onaylanmış, Mes'ul Müdür'ün meslekten men cezasının olmadığına dair Eczacı Odası'ndan alınan belge 10- Mes'ul Müdür'ün Eczacı Odasına kayıtlı olduğuna dair belge 11- Bayanlar için; evlenme cüzdanının noter tasdikli sureti (Boşanan eczacılar için ilgili mahkeme kararının fotokopisi) 12- En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (Ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve ünvanı belirtilmeli) Daha önce eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak ilgili İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan yazının da dosyalarına eklenmesi gerekmektedir. 13- Tebellüğ Belgesi (İlgili Yönetmeliğin 26. maddesi uyarınca çıkarılan kılavuzun okunup tebellüğ edildiğini belirten ve hükümlerince uygulanacağı taahhüdünü ihtiva eden imzalı belge Şubemizden temin edilebilir) Ecza Deposuna Ait Belgeler 1- Dilekçe 2- Ecza deposunun kurulacağı yerin İmar Planı (İmara uygundur ibaresi olmalı) 3- Ecza deposunun kurulacağı yerin Yapı Kullanım İzin Belgesi 4- Depo yerinin 984 sayılı yasa ve tarih ve sayılı yönetmelik gereği İlaçlar ve Ecza Depolarında

5 Bulundurulan Ürünler Kılavuzuna uygun olduğuna dair Eczacı Odası ve Sağlık Müdürlüğünce onaylı rapor 5- Deponun bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki 6- Depo bir ticaret şirketi tarafından kuruluyor ise ticaret sicil gazetesinin aslı (Mes'ul Müdür ortaklardan biri olmalı; şirketin adı, adresi, amaç ve sermayesi belirtilmiş olmalıdır) 7- Ecza deposu olacak yerin tamamının yangın güvenliği açısından uygun olduğuna dair ilgili makamlarca onaylı rapor 8- Harç Makbuzu (Depo açılacak ilçenin nüfusuna göre belirlenen ve her yılbaşında yeniden değerlendirme oranında zamlanan harç miktarının İlgili vergi dairesine yatırılması gerekmektedir) 9- Sağlık Bakanlığı Merkez Saymanlık hesabına depo ve mes'ul müdür için yatırılan harçlara ait belgeler NOT:Başvuruda belirtilen evrakların tümü yeni tarihli, asıl ve eksiksiz olarak dosyalanmış olmalıdır. 1-Sağlık raporu 16 Hemofili karne müracaatı 2-Hemofili bildirim formu 3-İki adet fotoğraf 4- Nüfus cüzdanı fotokopisi 1 hafta NOT: Hastalığın tipine göre başka evraklar da istenebilir. 17 Yeşil-kırmızı-mor reçeteler 1 (bir) Reçete koçanı için Bakanlığımızın belirlediği ücretin (Özel Sağlık Kurumları ve Muayenehaneler için) Maliye Bakanlığına yatırıldığını gösterir dekont 1 gün BaĢvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dıģında belge istenmesi, eksiksiz belge ile baģvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine veya ikinci müracaat yerine baģvurunuz. Ġlk Müracaat Yeri Adı Soyadı :Dr.Yemliha AKSOY Görev Ünvanı :İl Sağlık Müdürü Adresi :İl Sağlık Müdürlüğü Telefon Numarası : Faks Numarası : E-Posta Adresi Ġkinci Müracaat Yeri Adı Soyadı :Ulaş AKHAN Görev Ünvanı :Vali yardımcısı Adresi :Kilis Valiliği Telefon Numarası : Faks Numarası :

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ VATANDAŞA SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER ve İŞ BİTİRME SÜRELERİ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 15. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SİİRT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN

Detaylı

Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.

Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir. ECZANE NAKİL 1 - AYNI İLÇE NAKİL Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz. ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ 1) Eczane olacak yerlerin bodrum,

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ S.N. 1 2 3 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI Armağan silah ve mermi menşei belgesi. Mermi satın alma belgesi. Silah bulundurma ruhsatı. 4 Silah taşıma ruhsatı. 5 Ruhsatlı silahın hibesi. 6 Silah nakil belgesi.

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S. TAMAMLANMA 1 Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği kapsamında Merkez ve Taşra Teşkilatına

Detaylı

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAYBURT İL GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S I RA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma İzni ve Gıda Sicili 1- Dilekçe, 2- Bağlı

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü

T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü T.C. MUĞLA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 5253 sayılı Dernekler Kanununa göre Dernek

Detaylı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAN MA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Araçların Kendi Adına Nakil 1.Dilekçe 2.Tescil ve Trafik belgesi 3 Trafik

Detaylı

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KIRKLARELİ VALİLİĞİ İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU İL PLANLAMA VE KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ 1 2 ADI Yabancı Sermayeli Şirketlerin Taşınmaz Mülkiyeti Edinimi Yabancı Sermayeli Şirketlerin Sınırlı Ayni Hak Edinimi 1. Başvuru dilekçesi 2. Taşınmaza ilişkin tapu

Detaylı

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BARTIN İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI AV BARUTU VE AV MALZEMESİ BAYİLİĞİ, YİVSİZ AV TÜFEĞİ BAYİLİĞİ, MERMİ SATIŞ BAYİLİĞİ AÇMAK İSTEYEN ŞAHISLARDAN İSTENEN

Detaylı

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm

file:///c:/wamp/www/dokuman/birimler/hizmetstandarti/hizmetstandarti.htm KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sayfa 1 / 10 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE) 1 Çocuk Bahçesi Tamiratı

Detaylı

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EK-2 BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Öğrenci Kontenjan ve Koşulların Belirlenmesi 3 Gün 2

Detaylı

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C AMASYA VALİLİĞİ İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No 1- Hizmetin Adı 5203 Sayılı Yasa Gereğince Verilen Belge Başvuruda İstenen Belgeler 1-İsteklerini belirtir dilekçe,

Detaylı

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. Genel Hükümler Sağlık Bakanlığından 1 /8/ 2001 gün ve 24480 sayılı 7/11/2002 gün ve 24929 sayılı (değişiklik) 6/11/2007 gün ve 26692 sayılı (değişiklik) HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ UYGULANAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün.

Türkiye Geneli Ortalama Hizmet Süresi 30 GÜN 30 GÜN 30 GÜN 15 GÜN 20 GÜN 20 GÜN 15 GÜN 15 GÜN. 15 gün. 60 gün. 30 gün. 45 gün. 45 gün. 45 gün. BALIKESİR VALİLİĞİ ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NOT: Hizmet süresi, başvuruda istenen belgeler eksiksiz olduğuğu takdirde veya tamamlandıkdan sonra ki hizmet süresidir. Bu

Detaylı

(Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517)

(Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517) EK-1 (Mülga başlık:rg-21/3/2014-28948) (1) EK-1/a (Değişik:RG-10/3/2010-27517) (Değişik başlık:rg-11/7/2013-28704) 1- A VE B TİPİ TIP MERKEZLERİNDE RUHSATNAME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1) Tıp merkezi

Detaylı

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU AMASYA VALİLİĞİ İl Dernekler Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Dernek Kuruluşu 1-Kurucular tarafından her sayfası

Detaylı

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO

Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN SIRA NO SIRA NO Ek-2 ÖRNEK KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU MAHALLĠ ĠDARELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ HĠZMET STANDARTLARI VATANDAġA SUNULAN BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN ADI 1 Sosyal güvencesi

Detaylı

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ

T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI GERÇEK KİŞİ (HAKİKİ ŞAHIS) İŞLEMLERİ T.C. AKŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TİCARET SİCİL SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) GERÇEK KİŞİ

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326-15.02.2008/26788-23.07.2008/26945-11/3/2009/27166

Detaylı

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU

T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU T.C. MALTEPE BELEDİYESİ KAMU HİZMETLERİ STANDART TABLOSU 1 3071 Sayılı Dilekçe Hakkı Kanunu 2 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 1 Kimlik Fotokopisi 2 İletişim Bilgileri 3 İkametgah Bilgileri 4 Dilekçe 1 Kimlik

Detaylı

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 İlk defa Gemiadamı Cüzdanı/Gemiadamı Belgesi Talebi b) Döner Sermaye

Detaylı

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HOPA LİMAN BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İlk defa CüzdanıTalebi Zayiinden Cüzdanı Talebi STCW Belgesi ilk düzenleme Talebi Süresi dolan STCW Belgelerinin Yenilenmesi

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ NOT: 27.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 13.04.2003/25078-14.01.2004/25346-03.03.2004/25391-28/5/2004/25475-21.10.2006/26326

Detaylı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. Maddesi kapsamındaki 4 İhale Değişken. 1-Kararname 2-Maaş nakil bildirimi 3-Göreve başlama yazısı 4- Beyanname DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 Yazışmalar ve Yazı Talebe göre -15-2 Doğrudan Alımlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi 10 gün 3 İlan Giderleri İlanlarla ilgili gazete, fatura

Detaylı

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MEVZUAT: Kozmetik Kanun No: 3977 Kabul Tarihi: 23.02.1994 Kozmetik Yönetmeliği: 08.04.1994/21899 sayılı Resmi Gazete Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 28.01.1998/23244 Sayılı

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER S.NO 1 3 6 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KOZAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI Nakdi Tazminat Müracaat Mal Bildirim Formu Doldurtulması işlemleri Hizmet Birleştirilmesi Başvuru

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İMRANLI MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO ÖĞRENCİ İŞLERİ HİZMETİN ADI 1 Kesin Kayıt 2 Kayıt Yenileme 3 Yatay Geçiş 4 Ders Telafileri 5 Bölüm / program

Detaylı