Vergi Kayıp Ve Kaçağının İhbarı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergi Kayıp Ve Kaçağının İhbarı"

Transkript

1 Vergi Kayıp Ve Kaçağının İhbarı İmdat TÜRKAY (Gelir İdaresi Müdürü) 1. Giriş Avrupa Birliğine üyelik sürecinde müzakerelerin başlamasıyla birlikte Türkiye'de Devletin yeniden yapılanması, kamu hizmetlerinin daha verimli bir yapıya kavuşturulması, yolsuzlukla mücadelenin daha etkin biçimde yürütülmesi de geri dönüşü olmayan bir şekilde ülke gündemine girmiştir. Ancak, her konuda olduğu gibi kayıtlı düzene geçilmesi ve kayıt dışı ekonominin topluma ve Devlete verdiği zararın en aza indirilmesi için Devletin bu çabasına vatandaşların da katılması büyük önem taşımaktadır. Kayıt dışı ekonominin genel olarak mali, siyasi, ekonomik, coğrafi, yapısal ve vergi sistemi gibi birçok nedenleri bulunmaktadır. Kayıt dışı ekonominin bir sonucu olan vergi kayıp ve kaçağının azaltılmasında büyük bir fonksiyonu olan "vergi konusunda duyarlılık ve hassasiyet gösteren vatandaşlara" her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Vatandaşların, özelinde de mükelleflerin desteği olmadan, kayıt dışılıkla mücadelede kamu tarafından alınan her türlü önlemler istenen sonucu sağlayamayacaktır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadele ve vergi kayıp ve kaçağının önlenmesinde yararlanılan araçlardan biri olan ihbar müessesesi son derece etkin bir fonksiyona sahiptir. Bu konuda Sayın Başbakanın İstanbul Ticaret Odasında (İTO) işadamlarına yönelik olarak yapmış olduğu bir konuşmasında, "Kayıt dışı çalışanı, vergi kaçıranı ihbar edin. Bunu yaparken de "arkadaşımı ihbar ediyorum" diye üzüntü duymayın. Çünkü vergi kaçıranı ihbar eden vatanseverdir " demesi de ihbar sistemine verilen önemi en üst seviyede ortaya koymaktadır. Öte yandan, son yıllarda vatandaşlarda vergi kaçakçılığına yönelen kişi ve kurumları şikâyet/ihbar etme konusunda gözle görülür bir artış vardır. Bunda ülkemizde son yıllarda her alanda yaşanan demokratikleşme sürecine paralel olarak gelişen mükellef haklarının ön plana çıkması ve vergisini ödeyen vatandaşların kendi haklarına sahip çıkarak, vergisini doğru ödemeyen kişi ve kurumları şikâyet/ihbar etmeyi demokratik bir hak olarak algılamalarının da büyük etkisi vardır. Mükelleflerin, sürekli olarak vergi kayıp ve kaçağı konusunda hassas olan vatandaşlar tarafından izlendiğini ve vergi idaresine kendisinin şikâyet edilebileceğini bilmesi, vergiye gönüllü uyumlarının artmasına önemli katkı yapmaktadır. Ayrıca, ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınarak vergi toplanması ve bu ekonomik büyüklüğün vergi, istihdam ve millî gelir boyutlarıyla da kavranmasına yönelik olarak hazırlanan "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı ( )" 05/02/2009 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de 2009/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanmış ve Plânda yer alan eylemlere ilişkin gerçekleşmeler Gelir İdaresi Başkanlığınca izlenmiştir. Daha sonra da "Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Plânı ( )" 21/12/2011 tarihli ve sayılı Resmi Gazete'de 2011/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi olarak yayımlanarak uygulamaya konulmuş ve Gelir İdaresi Başkanlığının "http://www.gib.gov.tr" internet adresinde de yayımlanmıştır. Bugün için vatandaşlar tarafından vergi kayıp ve kaçağının azaltılması noktasında yapılabilecek en doğru iş vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet verenleri vergi idaresine bildirmektir. Ekonomik faaliyetlerde bulunan kişi veya kuruluşların vergi idaresinin bilgisi dışında tuttuğu gelirlerinin tespiti ise, re'sen ya da bir ihbar üzerine yapılan incelemeler ile mümkün olabilmektedir. İhbar dilekçeleri ise Anayasanın 74'üncü maddesinde siyasi hak olarak yer alan "Dilekçe Hakkı"nın kullanma biçimi olan 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun hükümlerine göre verilmekte ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Ayrıca, vatandaşlar tarafından vergi kayıp ve kaçağını ihbar

2 edenlere, ortaya çıkan vergi ve vergi ceza tutarına göre talepleri halinde ilgili mevzuat hükümlerine göre ihbar ikramiyesi de ödenebilmektedir. Vergi kayıp ve kaçağının azaltılmasında vatandaşların yazılı veya telefonla vergi idaresine yapacakları bildirimlerin (ihbarın) büyük katkısı bulunmaktadır. Bu çalışmada kısaca ihbar sisteminden bahsettikten sonra, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezine telefonla yapılan ihbarların, ihbar sistemine olan katkısı üzerinde durulacaktır. 2. Vergi İhbar Sisteminin Türk Vergi Sistemindeki Yeri ve Önemi Kayıt dışı ekonomi vergi sistemini ve vergi idaresini olumsuz etkilemekte, idarenin vergi toplama gücünü ve etkinliğini azaltmaktadır. Bundan da önemlisi vergisel yükümlülüklerine uymak suretiyle vergi dairesine kayıtlı olarak faaliyette bulunan mükelleflerin, kendi faaliyet bölgelerinde yaygın olarak kayıt dışı faaliyetleri gördükçe Devlete ve özelinde vergi idaresine olan güvenlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Türk vergi sistemi esas itibariyle beyan esasına dayanmaktadır. Ancak, bazı hallerde beyan edilen matrahlarla gerçek matrahlar arasında bazı farklılıklar olabilmektedir. Bu durum çoğu zaman, yapılan vergi incelemeleri ile ortaya çıkarılabilmektedir. Vergi incelemelerinde amaç ise ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak, başka bir ifadeyle gerçek durumu tespit etmektir. Ülkemizde vergi inceleme oranının istenen seviyelerde olmadığı düşünülürse incelenecek mükelleflerin seçiminin nedenli önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla, mükellefler hakkında üçüncü kişiler tarafından yapılan ihbarlar ve bunların sonucunda yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkarılan matrah ve vergi farkları önemli hale gelmektedir. i 1982 Anayasasına göre vatandaşlar tarafından kullanılan siyasi haklardan bir tanesi de "Dilekçe hakkı" olup, bu hakkın vatandaşlar tarafından ne şekilde kullanılacağı ise 01/11/1984 tarih ve 3071 sayılı "Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun" ile düzenlenmiş bulunmaktadır. İhbar dilekçeleri de Anayasanın 74'üncü maddesinde siyasi hak olarak yer alan "Dilekçe Hakkı"nın kullanma biçimi olan ve 3071 sayılı Kanun hükümlerine göre verilmekte ve değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Şekil şartlarını taşıyan, ciddi ve somut bilgiler içeren ihbar ve şikâyetler beyanları gerçek durumu yansıtmayan mükelleflerin incelenmesini ve gerçek matrahları üzerinden vergilendirilmelerini sağlamaktadır. Şekil şartlarını taşımayan ya da somut bilgi ve belgeler içermeyen ihbar ve şikâyetler ise hem yetkili makamları gereksiz yere meşgul etmekte hem de yasal mevzuata uyan mükellefleri rencide etmektedir. Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet veren kişi veya kurumlar hakkında vatandaşlar tarafından yazılı ve sözlü olarak ihbarda bulunmak mümkün bulunmaktadır. Muhbirin ihbar dilekçesini Vergi Dairesi Başkanlıklarına, Defterdarlıklara (Gelir Müdürlüğü), Vergi Dairesi Müdürlüklerine, Malmüdürlüklerine, Gelir İdaresi Başkanlığına, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına elden veya posta ile yapılabileceği gibi bu birimlerin internet sayfalarına kimlik ve adres belirtilmek suretiyle elektronik posta yoluyla da yapılabilir. Bürokrasiyi azalttığı için telefonla veya yoluyla yapılan ihbarlar çok etkili olabilmektedir. Ancak, muhbirin ihbar ikramiyesi talebi varsa bu ihbarını yazılı olarak dilekçe ile yapması gerekmektedir. Ayrıca, ihbarın tarh zamanaşımı (5 yıl) süresi içinde yapılması gerekmekte olup, tarh zamanaşımı süresi geçen bir vergisel olay hakkında vergi incelemesi veya denetim yapmak ve de bunların sonucunda vergi ve ceza tarhiyatı yapmak mümkün değildir. Vergi kayıp ve kaçağını ihbarda bulunan kişinin ihbar ikramiyesi talebi olması durumunda ise belli şartlar dahilinde muhbirlere ikramiye de ödenebilmektedir. Ülkemizde gizli tutulmuş bulunan kaynakların açığa çıkarılmasını teşvik etmek ve bu konuda yardımı görülenleri ödüllendirmek için 26/12/1931 tarih ve 1905 sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Hakları ve Daimi Vergilerin Mektumatı Muhbirlerine Verilecek İkramiye Hakkında Kanun" ii hazırlanarak 31/12/1931 tarihinde yürürlüğe girmiş ve yaklaşık 80 yıldır aralıksız olarak uygulanan ender kanuni

3 düzenlemelerden bir tanesidir. Vergi kayıp ve kaçağı ile ilgili olarak verilen ihbar dilekçelerinin vergi incelemesine yetkili kişiler tarafından incelenmesi sonucunda vergi ziyaına sebebiyet verildiğinin vergi inceleme raporu ile tespit edilmesi durumunda, ihbarın konusu ile ilgili olarak bulunan matrah ve matrah farkı üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen daimi nitelikteki vergi ve buna bağlı cezalar üzerinden muhbire talebi halinde anılan Kanunda belirtilen oranda ikramiye ödenmektedir. 01/01/ /12/2010 tarihleri arasında vatandaşlar tarafından vergi idaresine verilen ihbar, şikâyet ve müracaat dilekçeleri ve ihbar ikramiyeleriyle ilgili istatistikler aşağıda yer almaktadır. iii Bu ihbar dilekçe sayısı ve muhbirlere ödenen ikramiye tutarları da göstermektedir ki maalesef bu kadar kayıtdışılığın yüksek olduğu ülkemizde, vatandaşlarımız ihbar müessesesini yeterince kullanmamakta ve derin bir sessizlik içinde kayıtdışı ekonomik faaliyetleri seyretmekte ve her şeyi Devletin yapmasını istemektedirler. Dilekçe İkramiyesi Ödenen Ödenen İhbar İkramiyesi Yılı Sayısı Kişi Sayısı Tutarı (TL) , , , ,00 Vergi idaresinin yapılandırılması, vergi açısından yapılacak planlamanın en önemli ayaklarından birisini oluşturmaktadır. Çünkü, iyi hukuk kurallarına sahip olmak, bunların uygulanmasında etkinlik yoksa bir anlam ifade etmemektedir. Dünya uygulamaları, hukuka saygılı ve anayasal vergile(ndir)me ilkelerini hayata geçirmeyi hedefleyen, yargı kararlarına uyumlu, etkin, mükellef haklarına saygılı, ayrık uygulamalara yer vermeyen, hızlı çalışan vergi idareleri kurma yönündedir. iv 2005 yılında 5345 sayılı Kanun ile Maliye Bakanlığına bağlı olarak kurulan Gelir İdaresi Başkanlığının Stratejik Planında Başkanlığın misyonu, "Toplumsal refahın artırılmasına destek sağlamak üzere yeterli geliri adalet, tarafsızlık, verimlilik ilkeleri çerçevesinde toplamak, vergi sisteminin basitleştirilmesi ve uyumun artırılmasına katkıda bulunmak ve mükellefe kaliteli hizmet sunmaktır." olarak açıklanmıştır. Aynı Stratejik Planda Başkanlığın vizyonu ise, "Her türlü ekonomik yapı ve aktiviteyi geliştiren, kavrayan; güvenilir, etkin, şeffaf, küresel boyutta öncü ve örnek bir idare olmaktır." şeklinde belirtilmiştir. v Gelir İdaresi Başkanlığının kuruluş Kanununda ise vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapmak gibi birçok amaç belirlenmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı toplumsal vergi bilincini artırmak, mükellefleri vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek, mükellef hizmetlerini etkin ve hızlı yürütmek, mükellef haklarını korumak, mükellef şikâyetlerini dinlemek için 5345 sayılı Kanunla Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığını vi ana hizmet birimi olarak kurmuştur. Bu kapsamda Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezi (VİMER ), mükelleflerin vergisel konularda güncel, doğru ve hızlı bilgiye telefon aracılığıyla ulaşmalarını sağlamak amacıyla 1 Mart 2008 tarihinde kurulmuştur. Tüm Türkiye genelinde çağrı merkezi olarak faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezi, vergisel konularda danışma, ihbar yönetimi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi işlemlerine ilişkin hizmet vermektedir. Vergi İletişim Merkezi'nde hizmet saatleri hafta içi 09:00-19:00 arasında olup, resmi tatil

4 günlerinde hizmet verilmemektedir. Vergi İletişim Merkezi ile telefonla yapılan görüşmeler şehir içi görüşme tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir. vii 1 Eylül 2010 tarihine kadar vatandaşlar, Gelir İdaresine bağlı olarak 81 ilde faaliyette olan Alo Maliye 189 Telefon Hattını telefonla arayıp belge düzeni, kayıt dışı çalışan mükelleflerin bildirilmesi veya mükellefler tarafından vergi dairesine bildirimi yapılmayan hizmet erbablarının bildirimi gibi konularda ihbarda bulunmaktaydılar. Sözlü ihbarlar, tüm Türkiye genelinde 01/09/2010 tarihinden itibaren tek merkezden hizmet veren Vergi İletişim Merkezine (VİMER) telefon hattı aracılığı ile yapılabilmektedir. Bu uygulama ile birlikte illerde faaliyet gösteren Alo Maliye 189 ihbar hatları kapatılmış ve böylece, ihbar bildirimlerinin tek merkezden VİMER aracılığıyla alınması, alınan ihbar bildirimlerinin ilgili yerlere gönderilmesi, sonuçlarının izlenmesi ve kontrolünün sağlanması mümkün hale gelmiştir. 1 Eylül 2010 tarihinden itibaren 81 ilde bulunan Alo Maliye 189 hatları kapatılması ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak vergisel konularda danışmanlık hizmeti sunan Vergi İletişim Merkezinin yapılan ihbarları da numaralı hattan almaya başlanmasıyla birlikte, telefonla yapılan vergi ihbarlarının hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması sağlanmış bulunmaktadır. VİMER telefon hattına yapılan ihbarlar tek merkezden alınıp, sisteme kaydedilmekte ve illere denetim yapılmak üzere sevk edilerek sonuçlandırılmaktadır. Telefonla yapılan ihbarlar genellikle vergi incelemesi gerektirmeyen ihbarlardır ve muhbirlerin ikramiye talebi de yoktur. İhbar ikramiyesi talep edecek muhbir ihbarını yazılı olarak yapması ve ihbar ettiği konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi vermesi ve de ikramiye talebi olduğunu dilekçesinde ayrıca belirtmesi gerekmektedir. 3. Sonuç Ülkemizde toplumsal baskı nedeniyle ihbar müessesesi ne yazık ki yeterince çalışmamakta ve kayıt dışı ekonomik faaliyetlerden bireysel olarak şikâyet eden vatandaşlar tarafından vergi idaresine yeterince yardımcı olunmamaktadır. Devletin kamu harcamalarını karşılamak üzere Anayasa ve vergi kanunlarına dayanarak vatandaşlarından mali güçlerini de dikkate alarak toplamış olduğu en sağlam gelir kaynağı olan vergi gelirlerini arttırma konusunda vergi kayıp ve kaçağına sebep olan kişi veya kurumları vergi idaresine bildirmek bir vatandaşlık görevidir. Vatandaşlar tarafından vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefleri vergi idaresine yazılı olarak bildirmenin yanında; mükellef odaklı hizmet anlayışının bir gereği olarak Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı olarak faaliyette bulunan Vergi İletişim Merkezine (VİMER ) telefonla ihbarda bulunmaları da mümkün bulunmaktadır. Hızlı ve etkin bir şekilde profesyonel olarak hizmet veren kamunun ilk çağrı merkezlerinden biri olan Vergi İletişim Merkezine vatandaşlar tarafından telefonla vergi ihbarının da yapılabilmesi, bu hizmet kanalını kullanacak olan kişiler açısından büyük bir kolaylıktır. Türkiye genelinden Vergi İletişim Merkezine yapılacak ihbarların tek merkezden yönetimi, değerlendirilmesi ve kısa sürede sonuçlandırılması, ihbarda bulunan vatandaşların ihbar müessesesine olan inancının artmasına ve ondan da önemlisi vatandaşların/mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artmasına katkı sağlayacaktır. Ancak, ihbar ikramiyesi talep eden bir muhbirin telefonla veya yoluyla yapmış olduğu ihbarı için daha sonra mutlak surette yazılı olarak bir dilekçe vermesi gerekmektedir. Son yıllarda özel sektör kuruluşlarında olduğu gibi kamu kurumlarında da "Vatandaş Odaklı Hizmetin Önemi" giderek arttığı bir gerçektir. Bu kapsamda, Kamu Çağrı Merkezlerinin sunmuş olduğu kaliteli hizmetler vatandaşlar tarafından başta zaman tasarrufu sağladığı için büyük ilgi görmekte ve vatandaş memnuniyeti her geçen gün artmaktadır. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının da vatandaş/mükellef odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda kaliteli, güncel ve etkin bir şekilde hizmet sunmak amacına yönelik olarak kurmuş olduğu Vergi İletişim Merkezinin; vatandaşlarına hızlı, güvenli, kaliteli ve profesyonel bir şekilde vergisel konularda danışmanlık ve ihbar yönetim hizmeti sunmasının toplumsal vergi bilincinin/vergiye gönüllü uyumun artmasına katkısı büyük olacaktır. Öte

5 yandan, kamuya ait çağrı merkezlerinden sunulan hizmetlerin kalite ve çeşitliliğinin artması ile birlikte, hem hizmetlerden yararlanan kişilerin memnuniyeti artırmakta hem de vatandaşların çağrı merkezlerinden olan beklentileri artmaktadır. i İmdat TÜRKAY, "Vergi Kayıp ve Kaçağının Azaltılmasında İhbar Müessesesinin Fonksiyonu", Vergi Sorunları Dergisi, Haziran ii tarih ve 1993 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. iii http: Gelir İdaresi Başkanlığı Faaliyet Raporları (Dilekçe sayısına merkez ve 81 ile verilen dilekçe sayısı dahil bulunmaktadır.) iv 9. Kalkınma Planı ( ) Vergi Özel İhtisas Komisyonu Raporu, v Gelir İdaresi Başkanlığı Stratejik Planı. vi tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5345 sayılı Kanunun 10. maddesi. vii Yeni Mükellef Hizmetleri Vergi İletişim Merkezi.

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 1 Ayrıntılı

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2014-2018 Dönemi Stratejik Planı Yayın No: 4 T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İnönü Bulvarı No: 42 PK: 06520 Emek / Ankara

Detaylı

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının

Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının Akın AK / Başbakanlık Uzmanı Türk Kamu Yönetiminde Açık Yönetim İlkesi ve Açık Yönetim Ortaklığı Yönetimde açıklık ilkesi yeni kamu yönetimi anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Günümüzde vatandaşlar

Detaylı

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir.

Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. Bilgi Paylaştıkça Çoğalan Bir Hazinedir. 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Makaleler Mevzuat Değişiklikleri Mali Takvim Dernek Faaliyetleri Pratik Bilgiler 2014 / Yıl 1, Ekim -Aralık Başkanın Mesajı 04 Başkanın

Detaylı

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İÇ TİCARET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 03.03.2014 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 5 A- Misyon ve Vizyon... 5 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler...

Detaylı

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ

G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ G.V.K. GEÇİCİ 67 NCİ MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI. Program Koordinatörü Maliye Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü ARALIK 2014 KAMU GELİRLERİNİN KALİTESİNİN ARTIRILMASI PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2012 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz

Detaylı

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır.

Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLER REHBERİ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi almak için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 telefon

Detaylı

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER

VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER 1 VERGİ KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELEDE ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ TEDBİRLER CELAL ÇELİK Eski Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası - Nisan 2005 (Sayı : 284)). GİRİŞ Vergi, devletin ortaklaşa kamu hizmetlerinin giderlerini

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI

(2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAYIT DIŞI EKONOMİNİN AZALTILMASI PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Gelir İdaresi Başkanlığı OCAK 2015 KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELE STRATEJİSİ EYLEM PLANI 1.

Detaylı

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU Nisan ANKARA Mali Hizmetler Müdürlüğü İÇİNDEKİLER SUNUŞ III I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki Görev ve Sorumluluk 1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ AVUKAT DOKTOR MÜHENDİS MİMAR REHBER SANATÇI SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR 1 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ ÜCRETSİZDİR MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere

Detaylı

Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta

Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta 80 Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2007 Cilt: 44 Sayı:510 Türk Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma ve Gelinen Nokta Ersan ÖZ 1 Birol KARAKURT 2 Özet Türk Gelir İdaresinin yeniden yapılanması, 1950 li

Detaylı

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir:

Çifte vergilendirmenin önlenmesinde kullanılan yöntemler kısaca şöyledir: ÇİFTE VERGİLENDİRME ÖNLEME ANLAŞMALARI: Çifte Vergilendirme, konusu, mükellefi ve dönemi aynı olan kazanç üzerinden birden fazla vergileme yapılmasıdır. Diğer bir ifade ile mükellefi, kaynağı, konusu aynı

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri*

İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* T Ü R K S A N A Y İ C İ L E R İ V E İ Ş A D A M L A R I D E R N E Ğ İ 08 İş ve Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik TÜSİAD Önerileri* *8 Nisan 2010 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Niğde SGK İl Müdürlüğü 2015-2019 YILI STRATEJİK PLANI ÇALIŞMADAN, YORULMADAN, ÖĞRENMEDEN RAHAT YAŞAMA YOLLARINI ARAMAYI İTİYAT HALİNE GETİREN MİLLETLER, ÖNCE HAYSİYETLERİNİ,

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ ÜCRETSİZDİR AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI VERGİ İSTİSNALARI REHBERİ 2012 Ayrıntılı Bilgi İçin Vergi İletişim Merkezinin 444 0 189 numaralı telefon

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI GELİR VERGİSİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI MADDE 1-31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 www.gib.gov.tr SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz Ayrıntılı

Detaylı

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ

E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ E-DEVLET VE TASARRUF ETKİSİ KAPSAMINDA VEDOP PROJESİ A. Atilla UĞUR Gaziantep Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü 27310 Şehitkamil/Gaziantep E-posta: augur@gantep.edu.tr İbrahim ÇÜTCÜ Adıyaman Üniversitesi

Detaylı