ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş."

Transkript

1 ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. MÜŞTERİ PORTFÖYÜ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No: Tarih : MÜŞTERİ PORTFÖYÜ YÖNETİMİ SÖZLEŞMESİ 1- Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Aşağıda kısaca ACAR olarak anılmıştır.) İkametgahı : Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sk. No: Esentepe/ İSTANBUL İle, 2- (Aşağıda kısaca MÜŞTERİ olarak anılmıştır.) İkametgahı :.. arasında Sermaye Piyasası Mevzuatı na göre, Müşteri Portföyü Yönetimi konusunda aşağıdaki şartlar çerçevesinde bu sözleşme akdedilmiştir. TANIMLAR Sözleşmeye konu olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI : Sermaye Piyasası Kanunu nun ilgi maddesi uyarınca ortaklık veya alacaklılık sağlayan; belli bir meblağı temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli halde seri halde çıkarılan ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi, dövize endeksli tahvil, özel sektör tahvili, hisse senedi, finansman bonosu, banka garantili bono, yatırırm fonu katılma belgesi ve benzeri gibi tedavüle çıkabilecek her türlü kıymetleri tanımlar. SÖZLEŞMENİN KONUSU Madde 1- MÜŞTERİ nin portföye tahsis edeceği Türk Lirası tutarının, MÜŞTERİ nin yazılı veya sözlü bir talimatı gerekmeksizin Türk sermaye piyasalarında işlem göören her türlü menkul kıymet araçlarına yatırırlmak suretiyle MÜŞTERİ hesabına vekil sıfatıyla ACAR tarafından yönetilmesi işbu sözleşmenin konusunu teşkil eder. Bu yönetim, her türlü sermaye piyasası araçlarının, Müşteri adına ACAR tarafından sözleşme şartları uyarınca satın alınması, satılması, saklanması, bu araçların içerdiği ve bu sözleşmede yazılmış bulunan hakların kullanılması hususlarını kapsar. TAHSİS EDİLEN TUTAR Madde 2 - MÜŞTERİ, portföye başlangıçta tahsis edeceği Türk Lirası tutarı ACAR nezdinde açılacak bir hesapta sözleşme başlangıcından itibarenhazır bulundurmayı işbu sözleşme uyarınca taahhüt etmektedir. Bunun dışında sözleşmenin imzalanması ACAR a hiçbir yükümlülük getirmez. Portföy yönetimi başladıktan sonra ilave tahsis yapılmak istendiği takdirde, daha önceden bırakılan tutarın yeni tahsisin yapıldığı gün itibariyle ulaştığı değer üzerinden Madde 12 de belirtilen başarı primi dönem sonunda tahsil edilmek üzere hesaplandıktan sonra, hesapta olan değer yeni tahsis edilen değerle birleştirilerek, yeni oluşacak portföyün başlangıç değeri olarak kabul edilecektir. PORTFÖYÜN OLUŞUMU, İŞLETİLMESİ VE PORTFÖYE DAHİL KIYMETLERİN DEĞERLEME ESASI Madde 3- MÜŞTERİ nin, kendi adına oluşturulacak olan portföyün şekli konusundaki tercihini, önerilen seçenekler içinde serbestçe, sözleşme ekinde sunulan Genel İşlem Formu nda kendi el yazısı ile olamak kaydı ilee, belirtmesi sonucunda ACAR tarafından formdaki limitler aşılmamak kaydı ile portföyün oluşturulması esastır. Potföye dahil hisse senetleri için değerleme esası günlül İMKB kapanış fiyatları, sabit getirili menkul kıymetler için kullanılacak değerleme esası ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda (bundan böyle kısaca İMKB olarak anılacaktır.) işlem gören sabit getirili menkul kıymetler için İMKB nda oluşan

2 günlük ortalama fiyat, diğer sabit getirili sermaye piyasası araçları için ise yatırılan tutar, vade sonuna kalan gün sayısı, varsa kupon üzerindeki yıllık faiz oranı ve söz konusu menkul kıymetin nominal değeri kullanılarak hesaplanan günlük değerdir. Herhangi bir anda nakit olarak bulundurulacak değerler toplamı toplam portföy değerinin %5 ini aşmayacaktır. Ancak işbu sözleşmenin 11. ve 14. maddeleri uyarınca işlemler bu şarttan müstesnadır. İMKB de işlem gören hisse senedi alım-satımlarında ACAR kendi portföyünden müşteri portföyüne, müşteri portföyünden kendi portföyüne alım-satımda bulunamaz. Ancak, hisse senedi dışındaki sermaye piyasası araçlarının alım-satımlarında ACAR kendi portföyünden müşteri portföyüne, müşteri portföyünden kendi portföyüne cari fiyatlarla olmak kaydıyla alım-satım yapabilir. Halka arz suretiyle yapılan satışlarda, ACAR satışına aracılık ettiği sermaye piyasası araçlarını portföye satabilir. KAZANCIN DAĞITIMI VE KULLANILMASI Madde 4 Sözleşme süresince elde edilen kazançlar Madde 3 deki esaslar doğrultusunda sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. ARAÇLARIN İÇERDİĞİ HAKLAR Madde 5 Portföydeki sermaye piyasası araçları ile ilgili rüçhan hakkı, bedelsiz hisse alımı, anapara, gelir payı, faiz ve temettü kuponu tahsilatı ACAR tarafından kullanılacak ve yerine getirilecektir. Anapara, temettü, gelir payları veya faizler MÜŞTERİ ye ödenmeyecek; sözleşme süresince, yeniden sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Yukarıdaki işlemler için MÜŞTERİ den herhangi bir talimat alınmasına gerek yoktur. MÜŞTERİ DİREKTİFLERİ Madde 6 MÜŞTERİ, Portföy Yönetimim esasları ile bağdaşmayacağı için yönetim süresinde, ACAR a portföy işlemleri hakkında herhangi bir direktif vermeyecektir. Portföydeki hisse senetlerini ihraç eden şirketlerin genel kurullarına katılma ve oy kullanma hakkı MÜŞTERİ tarafından ACAR a devredilmiştir. MÜŞTERİ nin Genel Kurul da belirtilmesini istediği bir konu olduğu takdirde, durumu ilgili şirketlerin Genel Kurul Toplantısı nın yapılacaağı günden en geç 10 gün önce yazılı olarak ACAR a bildirilmesi gerekir. PORTFÖYÜN SAKLANMASI Madde 7 Portföyün yönetilmesinden ACAR, saklanmasından aie SPK mevzuatı gereği Takasbank İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile T.C. Merkez Bankası sorumludur. MÜŞTERİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ Madde 8 ACAR, MÜŞTERİ nin başlangıçtaki tercihine göre oluşturulan portföy kompozisyonunun içindeki nakit ve sermaye piyasası araçlarının dökümünü, portföyün toplam değerini ve portföy performansını içeren raporları dönemsel olarak hazırlayacak ve MÜŞTERİ nin tarafımızda kayıtlı olan tebligat adresine iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir. PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN ESASLAR Madde 9 ACAR, işbu sözleşme ile ilgili olarak aşağıda yazılı ilkelere aynen uyacaktır. a) MÜŞTERİ nin yazılı bir direktifi olmadan portföye, rayiç değerleri saptanabilecek sermaye araçları için, rayiç değerinin üstünde sermaye piyasası aracı satın almayacak ve portföyden bu değerin altında sermaye piyasası aracı satmayacakkktır. b) Portföyü oluşturan sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde, kendi veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir hukuki tasarrufta bulunmayacak, MÜŞTERİ' nin yazılı bir talimatı olmadan portföye dahil sermaye piyasası araçlarını ve nakdi bir başka şahsa devir veya teslim etmeyecektir. c) Birden fazla MÜŞTERİ portföyü yönettiğindei kendi portföyü yahut portföylerden biri veya birden fazla lehine, diğerleri aleyhine sonuç verebilecek işlemlerde bulunmayacak. d) Portföyle ilgili yatırım kararlarını, makul gerekçe veya belgelere dayandırmak, MÜŞTERİ nin makul durumunu, MÜŞTERİ nin arzu ettiği risk derecesini,portföy çeşitlendirmesini dikkate almak ve sözleşmede belirlenen yatırım ilkelerine uygun davranmakla yükümlüdür. e) MÜŞTER; ye portföyün önceden saptanmış belirli bir getiriyi sağlayacağına dair herhangi bir sözlü ve yazılı garanti vermeyecektir. f) Kendine çıkar sağlamak üzere portföyde bulunan sermaye piyasası araçlarının gereksiz yere alımını ve satımını yapmayacaktır. Madde 10- MÜŞTERİ, kendi nam ve hesabına sözleşme çerçevesinde yapılan tüm işlemlerden dolayı, ACAR ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, sermaye piyasası araçlarının değer kaybetmesi nedeniyle uğrayabileceği zararlardan ACAR ın sorumlu olmadığını, ACAR ın portföy yönetim süresi içerisinde uygun gördüğü her türlü sermaye piyasası aracını portföye alıp-

3 satmakta serbest olduğunu, ACAR ın kendisine asla kar garantisi vermediğini, aksine portföy yönetim süresinin sonunda portföy yönetimine verdiği başlangıç tutarının altında bir portföy değerine sahip olabileceğini, özetle seçilen yatırım türü ve bu nedenle meydana gelebilecek değer kaybından ACAR ın sorumlu olmayacağını kabul eder. ARACI KURULUŞUN ÜCRETİ Madde 11- ACAR ın, MÜŞTERİ nin vekili sıfatıyla gerçekleştireceği işlemlerden alacağı işlem komisyonu aşağıdaki gibidir. a) Hisse senedi alım-satım işlemleri üzerinden %0.25(Bindeikibuçuk) oranında komisyon tutarını her türlü vergi ve masrafı ile birlikte işlem gününde tahsil edecektir. Ayrıca, portföyün bakımı ile ilgili (rüçhan hakkı kullanımı ve temettü tahsilatı gibi) hizmet komisyonları uygulanacaktır. b) Sabit getirili menkul kıymetlerin alım-satım işlemleri üzerinden işlem komisyonu alınmayacaktır. Madde 12 ACAR ın, MÜŞTERİ nin vekili sıfatıyla gerçekleştireceği işlemlerden alacağı yönetim komisyonu aşağıdaki gibidir. Her dönem için, DIE verileri kullanılarak, o döneme ait enflasyon oranı hesaplanacaktır. ACAR, her dönem için, o dönemde elde edilen net kazançtan dönem enflasyonu oranına tekabül edecek kazanç miktarı düşüldükten sonra kalan miktarın % 15 (yüzde onbeş) ini, dönem sonunda BAŞARI PRİMİ olarak tahsil edecektir. ACAR, yukarıda belirtilen ücretler dışında MÜŞTERİ den başka bir ücret talep etmeyecektir. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ Madde 13 İşbu sözleşmenin süresi,././.. e kadardır. Sürenin bitiminde taraflardan biri diğerine sözleşmeyi feshettiğini yazılı olarak bildirmediği takdirde, sözleşme aynı şartlarla bir dönem daha yenilenmiş sayılır. Bu şekilde sözleşme defalarca yenilenebilir. Yıl içindeki dönemler aşağıdaki gibidir: 1. Dönem = 1 Ocak 31 Mart 2. Dönem = 1 Nisan 30 Haziran 3. Dönem = 1 Temmuz 30 Eylül 4. Dönem = 1 Ekim 31 Aralık PORTFÖYÜN VADE SONUNDA TASFİYESİ Madde 14 Taraflardan biri, Madde 13 de belirtilen şekşlde yazılı olarak dönem sonunda sözleşmenin feshedildiğini bildirdiği takdirde, ACAR portföye dahil sermaye piyasası araçlarını Portföy Yöneticisine uygun görülecek cari fiyatlardan likide ederek ilgili komisyon ve masrafların tahsilini yaptıktan sonra kalan bakiyeyi MÜŞTERİ ye nakden ödeyecektir. Sözleşmenin Madde 13 te belirtildiği şekilde kendiliğinden bir dönem daha yenilenmesi halinde ise, portföyün vade sonunda ulaştığı değer üzerinden ilgili işlem komisyonları ve başarı primi tahsil edildikten sonra kalan değer yeni oluşacak portföyün başlangıç değeri olarak kabul edilecektir. SÖZLEŞMENİN FESİH, İNFİSAH VE TASVİYESİ Madde 15 Taraflardan herbiri, işbu sözleşmeyi süresinden önce yazılı adreslere noter marifetiyle gönderecekleri bir yazıyla tek taraflı olarak feshetmek hakkına sahiptirler. Sözleşme, fesih ihbarının karşı tarafa tebliğ tarihinden sonra yedi gün içinde sona ermiş sayılacaktır. MÜŞTERİ, sözleşmeyi süresinden önce fesh ettiği takdirde, madde 11 ve madde 12 deki ücretleri, vadesinden önce bozmanın cezai şartı olarak cari portföy büyüklüğünün %2(yüzdeiki) sini ve varsa ACAR a olan borçlarını ödedikten sonra kalan miktarı nakit olarak işbu sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren en geç yedi (7) gün içinde ACAR dan almak zorundadır. Aksi takdirde ACAR, her türlü yükümlülükten kurtulacaktır. Yedi günlük fesih ihbar süresi içinde işbu sözleşme hükümleri yürürlükte kalacatır. Sözleşmenin feshi konusunda MÜŞTERİ nin 18. Madde de öngörülen hakkı saklıdır. Madde 16 MÜŞTERİ, portföye tahsis ettiği miktarın bir bölümünü dönem sonundan evvel çekmek isterse, çekmek istediği gün itibariyle tüm portföyün ulaştığı değer üzerinden Madde 11 ve Madde 12 de belirtilen işlem komisyonları ve başarı primi ve sadece çekilmek istenilen miktar üzerinden cezai şart olarak %2 (yüzde iki) tahsil edildikten sonra kalan miktar yeni bir portföyün başlangıç değeri olarak kabul edilecektir. AMD VE PORTFÖY YÖNETİCİSİNİ TANITICI BİLGİLER Madde 17 ACAR ve Portföy Yöneticisini tanıtıcı bilgiler, işbu sözleşmenin ekindedir. PORTFÖY YÖNETİCİSİNİN AYRILMASI VEYA DEĞİŞTİRİLMESİ Madde 18 Sözleşme ekinde belirtilen portföy yöneticisinin ACAR dan ayrılması veya değiştirilmesi halinde, bu durum ACAR tarafından MÜŞTERİ ye yazılı olarak derhal bildirilir.

4 MÜŞTERİ, yeni tayin olunan portföy yöneticisini uygun görmediği takdirde bildirim tarihini takiben 15 iş günü içinde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. TEBLİGAT VE ADRES DEĞİŞİKLİĞİ Madde 19 İşbu sözleşmede yer alan hususların yerine getirilmesi ve gerekli tebligatların yapılabilmesi için taraflar, yukarıda 1. Sayfada kayıtlı adreslerinin kanuni ikametgahları olduğunu beyan ve bu adreslere yaoılacak tebligatların kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. MÜŞTERİ, ACAR ın adres değişikliği konusunda Ticaret Sicili nde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir. MÜŞTERİ, kanuni ikametgahını değiştirdiği takdirde, yeni ikametgah adresini değişikliği izleyen onbeş(15) gün içinde noter marifeti ile yazılı olarak AMD ye bildireceğini, aksi takdirde ilk ikametgah adresine yapılacak tebligata hiçbir itirazı olmayacağını ve bu adrese yapılan tebligatın geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt eder. AMD KAYITLARININ DELİL TEŞKİL EDECEĞİ Madde 20 Bu sözleşme Türk Ticaret Kanunu nun 87. Maddesine göre bir cari hesap sözleşmesi olup, aynı yasanın 87. ve müteakip maddelerine göre cari hesap şeklinde tutulur. ACAR ın kayıtları bu sözleşmeye ilişkin uygulamalarda yasalar çerçevesinde delil teşkil eder. YETKİ Lİ MAHKEMELER Madde 21 - İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların halinde taraflar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili bulunduğunu kabul etmişlerdir. DİĞER HÜKÜMLER Madde 22 İşbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsaları na ilişkin mevzuat ile Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku Mevzuatı uygulanacaktır. Madde 23 İşbu sözleşme 31 Ocak 1992 tarihinde sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Aracılık Faaliyetlerinde Bulunacak Kuruluşlar ile Bunların Faaliyetlerine ve yetkilendirilmelerine ilişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tanzim edilmiş olup bu yönetmelikle vaki değişiklikler kendiliğinden tarafları bağlar. Madde 24 MÜŞTERİ nin vefatı halinde, MÜŞTERİ nin varisleri ACAR a gelip mirasçı olduklarını bildirir veraset belgesi ibraz edene kadar, MÜŞTERİ tarafından ACAR a bu sözleşme ile verilen yetkiler, ölümden sonra da hüküm ifade eden vekaletname mahiyetindedir. MÜŞTERİ nin vefatı halinde varisleri keyfiyeti ACAR a bildirmek zorundadır. Bildirmediği taktirde, işbu sözleşme varisleri bağlar, işlemlerde veraset ve intikal belgesi mevzuatı uygulanır. Madde 25 İki yada daha fazla kişiler tarafından açılan ortak hesaplarda, veya birden fazla mirasçı bulunan ahvalde, bu sözleşme ortakların hepsi için geçerli olmakla beraber, ortaklar, tebligatın içlerinden sözleşmenin başında yazılı olan kişiye yapılması halinde, bu kişi mümessil kabul olunarak tümüne yapılmış sayılacağını kabul ederler. Madde 26 Ortak hesaplarda, hesap sahipleri hisse miktarını yüzde (%) olarak açıkça tespit etmemişlerse, ortak hesaptaki hisselerinin eşit miktarda olduğu kabul edilecektir. Madde 27 Ortak hesap sahipleri, bu sözleşmenin kendilerine tanıdığı hakların kullanılması sırasında, içlerinden birinin tek başına müracaatı halinde ortak hesabın tamamı üzerinde işlem yapma ve tasarrufta bulunmayan ortak hesap sahipleri ACAR ı sorumlu tutamazlar. Madde 28 MÜŞTERİ portföyüne haciz geldiği veya herhangi bir yasal yaptırım ortaya çıkrığı taktirde, sözleşme feshedilerek, Portföy yasal yaptırımın tebliğ edildiği günkü durumu ile aynen muhafaza edilir. Madde 29 Yürürlükteki yasal düzenlemelerden veya bunlar hakkında ileride oluşabilecek muhtemel değişikliklerden dolayı, Müşteri portföyü kazancı üzerine getirilebilecek her türlü vergi, stopaj veya masraf ve bunlara benzer maddi yükümlülüklerin tamamı müşterilere aittir. Bunların beyan edilmesi ve ödenmesi müşterinin sorumluluğundadır. Madde 30 Toplam 30 (otuz) maddeden ibaret olan işbu sözleşme /./ tarihinde da iki orijinal nüsha halinde düzenlenerek, imzalarını müteakip birer nüshası taraflar arasında teati edilmiştir.

5 Acar Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Damga Vergisi Müşteri Müşterinin Nüfus Cüzdanı Örneği : Adı Soyadı : Baba Adı : Doğum Yeri : Doğum Tarihi : Vilayeti : Kazası : Mahalle / Köyü : Cilt No : Sayfa No : Cüzdan No : Veriliş Tarihi : Türü : Telefon No (Ev) : Telefon No (İş) :

6 EK : 1 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ GENEL İŞLEM FORMU Portföy Yöneticisi : Portföye alınması istenmeyen sermaye piyasası araçları :.. İşlem Yapılması İstenen Toplam Portföy İçinde İzin Sermaye Piyasası Araçları Verilen En Yüksek Oranı(%) TL Cinsinden Sabit Getirili Araçlar : %100 (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Finansman Bonosu, Özel Sektör Tahvili, vb.) TL Cinsinden Değişken Getirili Araçlar : (Hisse Senedi, Yatırım Fonu Katılma Belgesi, Gelir Ortaklığı Senedi, vb.) Yabancı Para Birimi Cinsinden Sabit Getirili Araçlar : (Dövize Endeksli Tahvil, Yabancı Bonolar, vb.). Yabancı Para Cinsinden Değişken Getirili Araçlar : (Yabancı Hisse Senetleri, Yabancı Fon Katılma Belgeleri, vb.).. Portföy kompozisyonumun yukarıdaki seçeneklerde belirttiğim oranları aşmamak kaydıyla oluşturulmasını talep ederim.../ /.. İsim : İmza : EK : 2 PORTFÖY YÖNETİCİLERİNİ TANITICI BİLGİLER

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ. Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Sıra No: KREDİLİ SERMAYE PİYASASI ARACI İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, İstanbul da, adresinde yerleşik EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ (aşağıda kısaca ARACI KURUM denilecektir.), diğer tarafta...(aşağıda

Detaylı

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA:

fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA MZALANMIfiTIR AD SOYAD: MZA: 1 2 3 PORTFÖY YÖNETİM SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : Hesap No : Bir tarafta MEKSA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak, Güven

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap Numarası : SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR : 1. TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş (Aşağıda Aracı Kurum diye anılacaktır.) ADRES: Nisbetiye Cd. Akmerkez

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU. Önemli Açıklama SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama Sermaye Piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya

Detaylı

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ALIM SATIM ARACILIĞI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme No:... YATIRIMCIYI TANITICI BİLGİLER Yatırımcı Hesap No : İş bu sözleşme, bir taraftan Valikonağı Cad. No:73 Kat:2 Nişantaşı_İSTANBUL adresinde mukim Marbaş

Detaylı

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ SERMAYE PĐYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bir tarafta Ömeravni Mah.Đnönü Cd. N:36 K:3 Beyoğlu-Đstanbul adresinde mukim ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER

Detaylı

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No: ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR Bir taraftan Prim Menkul Değerler A.Ş. (Bundan sonra PRİM olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan adı geçen (Bundan sonra YATIRIMCI

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği;

1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; ONLİNE SÖZLEŞME SETİ İLE BİRLİKTE TARAFIMIZA İLETİLMESİ ZORUNLU BELGELER ; STANDART 1. Vatandaşlık numarası ihtiva eden Nüfus Cüzdanı ya da Sürücü Belgesi örneği; 2. Yerleşim Yeri Belgesi; - Muhtarlıktan

Detaylı

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU

BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU V2 MÜŞTERİ NÜSHASI BANKACILIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU Önemli Açıklama: Ekte bir örneği yer alan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi ni ( Sözleşme ) imzalamak suretiyle, Bankamız nezdinde hesaplar

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ I. GENEL HÜKÜMLER: Finansbank A.Ş. (kısaca Banka diye anılacaktır.) ile ismi bu Sözleşmenin son sayfasında yer alan Müşteri (kısaca Müşteri diye anılacaktır.), aşağıdaki hüküm ve şartlarda anlaşmışlar

Detaylı

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş

EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve Borsa İstanbul A.Ş Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda, kaldıraç etkisi nedeniyle, yüksek

Detaylı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU

YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU YATIRIM DANIŞMANLIĞI TANITICI FORMU (Bu form, yatırım danışmanlığı sözleşmesi imzalanmadan önce okunmalı ve imzalanmalıdır. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: V, No: 55 Sayılı Tebliğ in 12. Maddesi Gereğince

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ VADEL filem ve OPS YON BORSASI ALIM ve SATIM SÖZLEfiMES MEKSA YATIRIM fi BU SÖZLEfiME HUZURUMDA

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) KREDİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIMLAR VE KISALTMALAR İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ KONUT FİNANSMANI KAPSAMINDA KREDİ SÖZLEŞMESİ 1. KREDİYE İLİŞKİN MALİ BİLGİLER 1.1. Tutar Bilgileri Kredi Anapara Tutarı: Kredi Kâr Payı Tutarı: Kredinin Masrafları Toplamı: Toplam Borç Tutarı: 1.2. Toplam

Detaylı

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KATILIM ENDEKSİ A TİPİ BORSA YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESĐ Taraflar 1.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aşağıda kısaca Aracı Kurum olarak adlandırılacaktır.) Adres:

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Türk Anonim Şirketi Sözleşme versiyon no : 09/2013-2 Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak

Detaylı

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ NO:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ NO:.... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında imzası bulunan MÜŞTERİ

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No:... YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 3001/PBY/27/0215/100.000 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİREYSEL MÜŞTERİ SÖZLEŞMESİ 1 TARAFLAR Bir taraftan, sözleşmenin 32.sayfasında

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME

MEKSA YATIRIM. SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N SÖZLEfiME Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI filemler ÇERÇEVE SÖZLEfiMES NTERNET ÜZER NDEN YAPILAN filemlere L fik N

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı