KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ"

Transkript

1 SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER olarak anýlacaktýr.), aþaðýda belirlenen þartlarda anlaþmýþlardýr. Taraflar müþteri hesap açýlýþ formundaki adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmiþlerdir. Bu adreste deðiþiklik yapmak isteyen taraf diðer tarafa yazýlý olarak bildirmek zorundadýr. Aksi takdirde müþteri hesap açýlýþ formunda yer alan adreslere yapýlan tebligatlar geçerli sayýlacaktýr. TANIMLAR: Banka Kredisi: Aracý Kurum'un Müþteri hesabýna bir bankadan aldýðý ve bu Sözleþme çerçevesinde Kredili Menkul Kýymet Alýmý için Müþteri'ye kullandýrdýðý krediyi, Borsa: Sermaye piyasasý araçlarýnýn iþlem göreceði borsalar ve Kurul'ca Teblið konusu iþlemlerin izin verildiði teþkilatlandýrýlmýþ diðer piyasalarý, Cari Piyasa Deðeri: Seri V No:65 Tebliði nin 12. ve 13. maddesinde belirlenen esaslara göre hesaplanmýþ Menkul Kýymetler'in cari piyasa deðerini, Kredi: Aracý Kurum tarafýndan Aracý Kurum nezdinde tutulan Müþteri Kredi Hesabý'na, Aracý Kurum tarafýndan Müþteri'nin verdiði yazýlý emir veya yazýlý talimata gerek olmadan sözlü talimata dayanýlarak dahi Müþteri hesabýna Kredili Menkul Kýymet satýn alýnmasý veya Kredili Menkul Kýymetler in rüçhan hakkýnýn kullanýlmasý veya bu Sözleþme uyarýnca Müþteri tarafýndan ayrý olarak ödenmediði takdirde Menkul Kýymet alým satým komisyon, kurtaj, vergi, fon ve sair masraflarý nedeniyle yapýlan borç kayýtlarýný, Kredi Faizi: Bu Sözleþme uyarýnca Kredi için tahakkuk ettirilen akdi faiz, temerrüd faizi ve bunlara iliþkin, vergi, sair fon, komisyon ve masraflarý, Kredi Hesabý: Aracý Kurum nezdindeki Kredi, Kredi Faizi ve Kredi geri ödemelerinin izlendiði hesabý, Kredili Menkul Kýymetler: Teblið ve iþbu Sözleþme hükümlerine göre Müþteri hesabýna Kredili olarak satýn alýnmýþ Menkul Kýymetler i, Kurul: Sermaye Piyasasý Kurulu'nu Liste: Teblið'in 6.maddesinde sözü edilen "Kredili Menkul Kýymet Ýþlemleri ve Açýða Satýþ Ýþlemlerine Konu Olan Menkul Kýymetler Listeleri"ni, Özkaynak: Kredi hesabýnýn açýlýþýnda, Müþteri tarafýndan yatýrýlacak nakit veya tebliðin 12. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde Menkul Kýymetler ve bu Menkul Kýymetler için tahsil edilen kar payý, faiz ve benzeri gelirler toplamýný, Marj: Teminat Tutarý'nýn Risk'e bölünmesi (Teminat Tutarý / Risk) sonucu ortaya çýkan rakamý, Özkaynak Oraný: [(Ýþleme konu kýymetlerin cari piyasa deðeri - kredi tutarý) / iþleme konu kýymetlerin cari piyasa deðeri] hesabý sonucu ortaya çýkan rakamý, Menkul Kýymet veya Menkul Kýymetler: Kredili Menkul Kýymetler ve Müþteri tarafýndan Aracý Kurum a Kredili Menkul Kýymet iþlemi için teminat olarak yatýrýlmýþ menkul kýymetleri ve bunlardan doðan rüçhan hakký ve bedelsiz hisse senedi alma haklarýnýn kullanýmý neticesinde Aracý Kurum tarafýndan teslim alýnan menkul kýymetleri veya rüçhan hakkýnýn kullanýmýna iliþkin makbuzlarý, geçici sertifika ve ilmuhaberleri, bunlarýn deðiþtirilmesi sonucu Aracý Kurum tarafýndan teslim alýnan menkul kýymet ve geçici sertifika ve ilmuhaberleri ve bunlarýn her tür kuponlarýný, - 1 -

2 SANKO Mevcut Kredi Tutarý: Müþteri'ye açýlmýþ bulunan Kredi'den Kredi geri ödemelerinin düþülmesinden sonra kalan tutarý, Risk: Mevcut Kredi Tutarý ile Kredi Faiz toplamýný, Teblið: Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri 5 No.65, 68, 74, 78 ve 81 sayýlý Kredili Menkul Kýymet Açýða Satýþ ve Menkul Kýymetlerin Ödünç Alma ve Verme Ýþlemleri Hakkýnda Teblið'leri ve bu Tebliðler'deki deðiþiklikleri, Teminat: Menkul Kýymetler ve bu Menkul Kýymetler için ödenen kar payý, faiz ve benzeri gelirler toplamýný, Teminat Tutarý: Menkul Kýymetler'in Seri V No:65 Tebliði nin 12. ve 13. maddesindeki esaslara göre belirlenen Cari Piyasa Deðerleri ile bu Menkul Kýymetler için ödenen kar payý, faiz ve benzeri gelirler toplamýný ifade eder. KREDÝ LÝMÝTÝ, KREDÝNÝN AÇILIÞI VE SÜRESÝ Madde 1 Aracý Kurum tarafýndan Müþteri lehine.-tl ( Türk Lirasý) limitli Kredi tahsis edilmiþtir. Aracý Kurum Kredi'yi kýsmen veya tamamen kullandýrmaya, kullandýrma koþullarýný saptamaya ve deðiþtirmeye, dondurmaya, tahsis edilen Kredi limitini azaltmaya veya tümünü dilediði anda kesmeye veya iptal etmeye yetkilidir. Taraflarca aksi yazýlý olarak kararlaþtýrýlmadýkça Kredi'nin belirli bir süresi yoktur. Aracý Kurum dilediði anda, res'en tayin edeceði bir süre içinde bu Sözleþme ile tahsis ettiði Kredi'nin bir kýsmýnýn veya tamamýnýn geri ödenmesini talep edebilir veya Müþteri dilediði anda Kredi'yi faiz ve her türlü teferruatý ile birlikte geri ödeyerek sona erdirebilir. Taraflar, Kredi'nin kullandýrýlmaya baþlanmasýndan faiz ve her türlü teferruatý ile birlikte geri ödenmesine kadar, Kredi'nin, Sözleþme, Teblið, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiþ ve verilecek talimat hükümlerine tabi bulunacaðýný beyan ve kabul eder. Aracý Kurum, Kredi açmanýn ön þartý olarak Müþteri'den Cari Piyasa Deðeri Kredili Menkul Kýymet tutarýna eþit tutarda menkul kýymet veya nakdi Aracý Kurum'a Teminat olarak yatýrmasýný isteyebilir. Aracý Kurum, dilediði menkul kýymeti Teminat olarak kabul etmeye veya reddetmeye veya bunlarý sonradan deðiþtirme ve bunlar yerine baþka menkul kýymet talep etme hakkýna sahiptir. Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri 5 No.65, 68, 74, 78 ve 81 Tebliðinde yer alan özkaynaða iliþkin hükümler ve Kredili Alým Ýþlemleriyle ilgili diðer hükümleri saklýdýr. KREDÝ HESABININ ÝÞLEYÝÞÝ: Madde 2 Kredi, sadece Aracý Kurum aracýlýðý ile Kredili Menkul Kýymetler satýn almak veya mevcut Kredili Menkul Kýymetler'in rüçhan hakkýný kullanmak amacýyla kullanýlacaktýr. Aracý Kurum tarafýndan, Müþteri'nin yazýlý veya sözlü talimatýna dayanarak Müþteri hesabýna Menkul Kýymet satýn alýndýðýnda veya rüçhan hakký kullanýldýðýnda, iþlemin gerçekleþtiði gün itibariyle o miktar Kredi, Müþteri tarafýndan kullanýlmýþ sayýlacaktýr. Sermaye Piyasasý Kurulunun Seri 5 No.6 Tebliði çerçevesince, Aracý Kurum aracýlýðý ile Müþteri'nin Aracý Kurum'a verdiði yazýlý emir veya yazýlý talimata gerek olmadan, sözlü talimata dayanýlarak dahi Müþteri hesabýna Kredili Menkul Kýymet satýldýðýnda veya Menkul Kýymet kar payý, faiz ve benzeri gelirlerin tahsilatý yapýldýðýnda, elde edilen nakit Kredi borcunun kapatýlmasýnda veya Aracý Kurum'un kabul etmesi þartýna baðlý olarak tekrar Menkul Kýymet alýmýnda kullanýlacaktýr. Teminat fazlasýna iliþkin olarak Sermaye Piyasasý Kurulunun Seri 5 No.65, 68, 74, 78 ve 81 Tebliðlerinde yer alan özkaynaða iliþkin hükümler ve Kredili Alým Ýþlemleriyle ilgili diðer hükümler saklýdýr. Müþteri, sözü edilen nakit deðerlerin kendisine veya bir baþka kimseye ödenmesini veya baþka bir þekilde kullanýlma konusunda bir talep hakkýnýn olmayacaðýný peþinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Kredi'nin baþlangýç ve geri ödeme valörü Aracý Kurum tarafýndan iþlemlerin takas günü esas alýnmak suretiyle belirlenir. Müþteri ancak Marj'ýn 2'nin üzerinde olmasý ve Aracý Kurum'un kabulü þartýna baðlý olarak Marj'ý 2'nin altýna düþürmeyecek miktarda nakdi, Kredi Hesabý'dan çekebilir. -2 -

3 SANKO Müþteri bu Sözleþme kapsamý dahilindeki her türlü Kredili Menkul Kýymet iþleminin Aracý Kurum tarafýndan Borsa'da gerçekleþtirilmesini kabul eder. Aracý Kurum tarafýndan gerçekleþtirilen bu iþlemler ile ilgili komisyon, kurtaj ve sair ücretleri ve bunlara terettüp eden vergi, fon, resim ve harçlar (hepsi birlikte "Masraf") Müþteri tarafýndan Aracý Kurum'a nakden ödenecektir. Masraf, Müþteri ile Aracý Kurum arasýnda akdedilmiþ tarihli Alým ve Satýma Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi hükümlerine göre tayin olur. Aracý Kurum dilediði takdirde veya Müþteri'nin zamanýnda ödememesi durumunda Masraf'ý Müþteri'nin Kredi Hesabý'ný borçlandýrmak suretiyle Kredi'ye ilave edebilecektir. KREDÝNÝN GERÝ ÖDENMESÝ VE SONA ERMESÝ Madde 3 Müþteri, Kredi'den doðan anapara, faiz, fon, gider ve sair vergiler ile bunlara terettüp eden gecikme cezalarý ve diðer her türlü cezalarý ve bu Sözleþme'den doðmuþ, doðacak sair her türlü borçlarýný Aracý Kurum'ca belirlenecek tarih ve vadelerde nakden veya Menkul Kýymetler için satýþ emri vermek suretiyle geri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Aracý Kurum'un, 5.madde çerçevesinde Menkul Kýymetler i nakde tahvil ederek Kredi'yi sona erdirme hakký saklýdýr. KREDÝ BORCUNUN MUACCELÝYETÝ Madde 4 Aþaðýdaki durumlarda Kredi muaccel olur: a) 5. maddede belirtilen durumlarýn ortaya çýkmasý, b) Aracý Kurum Tarafýndan Kredi'nin Kat Edilmesi; Aracý Kurum, Kredi'yi dilediði takdirde kat etme hakkýný haizdir. Bu halde Aracý Kurum bir ihtarname keþide ederek, borçlu ve kefillere borcun ödenmesi için 3 günlük mühlet tanýr. Müþteri, bu süre içinde borcun ödenmemesi halinde borcun muaccel hale geleceðini beyan, kabul ve taahhüt eder. (5. madde hükmü saklýdýr.) c) Kredili Menkul Kýymetler'in Liste'den çýkarýlmasý; Kredili Menkul Kýymet veya Kredili Menkul Kýymetler'in Liste'den çýkarýlmasý durumunda o Menkul Kýymet veya Menkul Kýymetler için açýlmýþ olan Kredi muaccel hale gelir. Liste'den çýkarýlan Kredili Menkul Kýymetler için açýlmýþ olan Kredi, Müþteri'nin talebi ve Aracý Kurum'un kabulü yanýnda Liste'de yer alan baþka bir menkul kýymet ile deðiþtirilmek þartý ile devam edebilir. d) Diðer Sebepler; Müþteri tarafýndan bu Sözleþme hükümlerinden herhangi birisine uyulmadýðý takdirde veya üçüncü þahýslar tarafýndan Müþteri hakkýnda haciz, iflas veya sair bir yoldan icra takibine baþvurulmasý, ihtiyati haciz kararý alýnmasý veya sair benzeri hallerde bakiye Kredi borcu muaccel hale gelir. Kredi'nin muaccel hale gelmesi durumunda Müþteri Kredi'yi faiz, fon, vergi, resim, harçlar ve sair teferruatý ile birlikte derhal Aracý Kurum'a ödemek ile yükümlü olacaktýr. TEMÝNATIN KORUNMASI, MARJ TAMAMLAMA ÇAÐRISI VE NAKDE TAHVÝL Madde 5 Baþlangýçta %50 olan Özkaynak Oraný nýn [(Ýþleme konu kýymetlerin cari piyasa deðeri - kredi tutarý) / iþleme konu kýymetlerin cari piyasa deðeri] Kredi süresi içinde %35'ýn altýna düþmesi durumunda Aracý Kurum Müþteri'ye bildirimde bulunarak özkaynak oranýný %50'ye çýkarmasý için ek teminat getirmesini ister. Müþteri, bir iþgünü içinde ek teminat getirerek söz konusu oraný %50'ye çýkarmaz ise Aracý Kurum bunu izleyen iþ günü söz konusu Menkul Kýymetler in tamamýný veya bir kýsmýný satarak elde edilen nakit ile Müþteri'nin Aracý Kurum'a olan Kredi borcunu kapatmak veya bu oranýn %50'ye çýkartýlmasýný saðlamaya yetkilidir. Kredi süresi içinde özkaynak oraný hiç bir þekilde %35'in altýna düþemez. Özkaynak Oraný nýn herhangi bir nedenle % 35'in altýna düþmesi durumunda Aracý Kurum Müþteri'ye herhangi bir bildirimde bulunmaksýzýn, derhal Menkul Kýymetler'i kýsmen veya tamamen satarak Kredi'yi sona erdirme veya Özkaynak Oraný ný %50' ye çýkarma hakkýna sahiptir. Yukarýdaki durumlarda 4. maddede sözü edilen Ýhtarname'nin Müþteri'ye gönderilmesi gerekmez ve Kredi kendiliðinden muaccel hale gelir. -3 -

4 SANKO Müþteri, Özkaynak Oraný ný izlemekle kendisinin de yükümlü olduðunu ve Özkaynak Oraný nýn %35 in altýna düþmesi durumunda Aracý Kurum'un bildirimde bulunmaksýzýn Menkul Kýymetler i satma yetkisine haiz olduðunu ve bu nedenle Aracý Kurum'un doðacak zararlardan hiç bir þekilde sorumlu tutulamayacaðýný beyan ve kabul eder. Sermaye Piyasasý Kurulu nun Seri 5 No.65, 68, 74, 78 ve 81 Tebliðinde yer alan özkaynaða iliþkin hükümler ve Kredili Alým Ýþlemleriyle ilgili diðer hükümleri saklýdýr. ARACI KURUMUN REHÝN VE HAPÝS HAKKI Madde 6 a) Bu Sözleþme uyarýnca, Kredili Menkul Kýymet iþlemi ile ilgili olarak, Müþteri tarafýndan teminat olarak Aracý Kurum'a teslim edilen Müþteri'ye ait Menkul Kýymetler, sonradan ek teminat olarak Aracý Kurum'a teslim edilen veya bunlarýn yerine Aracý Kurum'a teminat olarak teslim edilen Menkul Kýymetler ve Aracý Kurum tarafýndan Müþteri hesabýna satýn alýnan Kredili Menkul Kýymetler Müþteri'nin bu Sözleþme'den doðmuþ veya doðacak borçlarýnýn teminatý olarak Aracý Kurum lehine rehinlidir. Müþteri, Aracý Kurum'un merkez ve diðer þubelerinde bulunan ve ileride bulunabilecek olan vadesi gelmiþ veya gelecek tüm alacak, havale, cari hesaplar, nakit, hisse senedi ve diðer menkul kýymetlerle vesair tüm kýymetli evrak üzerinde Aracý Kurum'un herhangi bir ihbara gerek olmaksýzýn, rehin, takas ve hapis hakký olduðunu beyan ve kabul eder. b) Müþteri, Aracý Kurum'un Menkul Kýymetler'e iliþkin rüçhan haklarýný kullanmaya, sermaye arttýrýmý dolayýsýyla apelleri ödemeye ve kendisini bu þekilde borçlandýrmaya, Menkul Kýymetler'e ait kar payý, faiz ve benzeri gelirleri ve ödemeleri tahsile, özetle Aracý Kurum'un, Menkul Kýymetler üzerindeki kendisine ait bilimum haklarý kullanmaya ve gerekli iþlemleri ifaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olduðunu beyan ve kabul eder.. Kullanýlan bu çeþit haklar neticesinde elde edilenler, Aracý Kurumun teminatýna dahil edilir. c) Menkul Kýymetler, Aracý Kurum adýna ve Müþteri itibariyle ya da Menkul Kýymetler'in Banka Kredisi alýnmasý nedeniyle bankaya teminata verilmesi durumunda ilgili banka adýna Merkezi Kayýt Kuruluþu A.Þ. de saklanýr. MÜÞTEREK BORÇLU VE MÜTESELSÝL KEFÝLLER Madde 7 Aþaðýda müþterek borçlu ve müteselsil kefil ("Kefil") olarak imzasý bulunan Kefil, Müþteri'nin Kredi Borcunun bu Sözleþme'nin 1. maddesinde yazýlý meblaða kadarlýk kýsmýný (Kefalet Meblaðý) müþterek borçlu ve müteselsil kefil olarak ödemeði beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, ayrýca Kefalet Meblaðý'ndan ayrý olarak, bu Sözleþme'de öngörülen þekil ve oranda hesaplanacak akdi ve temerrüt faizlerini, fon ve gider vergilerini, sair vergi, resim ve harçlarý, cezalarý ve her türlü masraf ve komisyonlarý da ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, kefaletinden ötürü, Müþteri ve diðer kefillerin her türlü borçlarýna, müteselsil kefil, müþterek müteselsil borçlusu sýfatýyla kefil ve zamin olduðunu ve bu sýfatla bu Sözleþme'deki hükümlerin tamamýnýn kendisi hakkýnda da aynen uygulanmasýný kabul ile söz konusu hükümlerde yer alan hususlarý aynen kabul ve taahhüt ettiðini, Borçlar Kanununun 490.maddesinde kefile tanýnan haklardan feragat ettiðini, Kredi ve bu Sözleþme'den doðan Aracý Kurum'un alacaðý için iþlemiþ ve iþleyecek faizlerin tamamýndan bir senelikten fazla olsa dahi sorumlu olduðunu, Borçlar Kanununun 493. ve 494. maddelerindeki kefaletten kurtulma haklarýndan feragat ile bu maddelere dayanarak Aracý Kurum'a karþý hiç bir istekte bulunmayacaðýný beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, Müþteri'nin ödemelerini tatil etmesi, borçlarýný ödemekte acze düþmesi, iflasa maruz kalmasý veya Kredi'nin kat'ý veya herhangi bir sebeple Kredi borcunun geri ödenme sorumluluðunun doðduðu hallerde, müþterek borçlu ve müteselsil kefil sýfatý ile tarafýna herhangi bir ihbarda bulunmaksýzýn borçlarýnýn muaccel hale geleceðini, bu gibi hallerde Aracý Kurum'dan borçlu aleyhinde takibata geçilmesini ve kefaletten kurtulmayý talep etmeyeceðini ve bu haklarýndan þimdiden feragat ettiðini beyan, kabul ve taahhüt eder. Kefil, Müþterek borçlu ve müteselsil kefil sýfatý ile Borçlar Kanununun 500. ve 502.maddeleri ile tarafýna tanýnan haklardan þimdiden feragat ettiðini, Müþteri'nin iflasý veya ölümü sonucunda mirasýn veya iflas masasýnýn tasfiyesine dair hükümler dairesinde oluþacak iflas masasýna, tasfiye memurlarý seçilmesi halinde de bu memurlara müteselsil kefil ve müþterek borçlu olmasý sebebiyle doðmuþ ve doðacak haklarýnýn kaydýnýn yaptýrýlabileceðini beyan, kabul ve taahhüt eder. -4 -

5 SANKO KREDÝ FAÝZ ORANI VE FAÝZ TAHAKKUK DEVRELERÝ Madde 8 Kredi, günlük % oranýnda Kredi Faizi ne tabidir. Aracý Kurum zaman zaman Kredi Faizi oranýný deðiþtirmek, oraný azaltýp, arttýrmak hakkýný haizdir. Müþteri Kredi Faizi ni, gider vergisi ve sair ücret ve masraflarla birlikte, Aracý Kurum'ca belirlenecek dönemlerde, def'aten ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Müþteri, bu Sözleþme ve Kredi'den ötürü doðmuþ ve doðacak her türlü muaccel borçlarýna, Kredi Faizi oranýna % 50 puan ilavesi suretiyle bulunacak oranda temerrüd faizi tatbik edileceðini beyan, kabul ve tahhüt eder. Müþteri, Aracý Kurum'un dilediði takdirde herhangi bir neden göstermeye, peþinen rýza ve muvaffakatýný almaya ve ayrýca kendisine ihbar ve ihtarda bulunmaya gerek olmaksýzýn kredi ve temerrüt faizleri oranlarýný arttýrmaya, faiz arttýrma oranlarýný, bilgi bakýmýndan, aþaðýda yazýlý adresine bildirmeðe ve bildirim tarihinden itibaren arttýrýlan faiz oranlarýný uygulamaya yetkili ve mezun olduðunu beyan, kabul ve taahhüt eder. TAKAS SÜRESÝ ÝÇERÝSÝNDE YAPILAN ÝÞLEMLERÝN TEMÝNATLANDIRILMASI Madde 9 Müþterinin takasý henüz gerçekleþmemiþ hisse senedi alýmý iþlemleri sonucunda, belirli bir anda oluþabilecek açýk takas pozisyonunun asgari % 20 si oranýnda net varlýðýnýn bulunmasý zorunludur. Aracý kurum daha yüksek bir teminat oraný belirleyebilir. Açýk takas pozisyonu hesaplanýrken öncelikle ayný hisse senedi için yapýlan alým ve satým tutarlarý netleþtirilerek müþterinin aracý kuruma karþý hisse senedi alým iþlemlerinden doðan nakit yükümlülüðü hesaplanýr. Müþterinin net varlýðý Seri V No:65 Tebliðinin 12. maddesinde sayýlan kýymetlerden oluþur. Net varlýðýn hesaplanmasýnda müþterinin takas yükümlülüðünü yerine getirmediði kýymetler ile herhangi bir iþlemin teminatý olan kýymetler dikkate alýnmaz. Bu maddenin birinci fýkrasýnda yer alan teminat oranýnýn herhangi bir nedenden dolayý saðlanamamasý halinde, teminat oranýný daha da düþürecek emirler kabul edilmez ve gün sonunda müþterinin teminat oranýný saðlayamamasý halinde, ertesi gün ilk seansýn baþlangýcýnda müþterinin belirtilen teminat oranýný saðlayacak tutardaki kýymeti aracý kurum tarafýndan belirlenen teminat oraný saðlanýncaya kadar sözleþmedeki hükümler çerçevesinde resen satýlýr. BANKA KREDÝSÝ Madde 10 Aracý Kurum, Müþteri hesabýna Banka Kredisi alarak Müþteri'ye bu Sözleþme hükümleri çerçevesinde kullandýrma yetkisine sahiptir. Aracý Kurum, Banka Kredisi'ni Müþteri'ye kullandýrýrken ilave bir faiz, komisyon ve masraf karþýlýðý alamaz. Aracý Kurum'un Müþteri hesabýna Banka Kredisi almasý durumunda Müþteri; Aracý Kurum'un Banka Kredisi almasýnda vekil sýfatýyla hareket ettiðini, Banka Kredisi alýnmasý ve Banka Kredisi ile ilgili sözleþmelerin imzalanmasý nedeniyle doðacak tüm borç ve yükümlülüklerin kendisine ait olacaðýný; Banka Kredisi'ni, Banka Kredi Sözleþmesi ve bu Sözleþme hükümlerine göre anapara, faiz, vergi, fon ve diðer masraflar ile birlikte geri ödeyeceðini; Aracý Kurum tarafýndan vekil sýfatýyla Banka ile imzalanacak Banka Kredisi Sözleþmesi hükümlerinin kendisi için tamamen baðlayýcý olacaðýný; Banka Kredisi nedeniyle Aracý Kurum'un uðrayacaðý her türlü zarar ve ziyanýn kendisine ait olduðunu ve bunlarý tazminle yükümlü olacaðýný, Aracý Kurum'un Müþteri'ye ait Menkul Kýymetler i Banka'ya Kredi'nin rehinli teminatýný teþkil etmek üzere teslim etmeye yetkili olduðunu kabul, beyan ve taahhüt eder. VERGÝ VE MASRAFLAR Madde 11 Kredi, iþbu Sözleþme ve Banka Kredi Sözleþmesi'den ötürü doðmuþ veya ileride doðabilecek her türlü fon, damga vergisi, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi, diðer vergi, resim ve harçlar ile bunlara terettüp eden gecikme cezalarý ve sair cezalarý ve doðabilecek sair her türlü masraflar Müþteri tarafýndan karþýlanacaktýr. HESAP ÖZETÝ GÖNDERÝLMESÝ VE BÝLDÝRÝMLER Madde 12 Aracý Kurum, Kredi Hesaplarý'na iliþkin Hesap Özetlerini aylýk dönemleri takip eden 7 gün içinde Müþteri'ye yazýlý olarak veya müþterinin talimatý doðrultusunda elektronik yollarla gönderecektir. -5 -

6 SANKO Sözleþme'nin 5. maddesi uyarýnca Aracý Kurum tarafýndan Müþteri'ye yapýlacak bildirimler Müþteri'nin bu Sözleþme'de yazýlý faks numarasýna faks cihazýyla da yapýlabilir. Bu durumda Müþteri, faks mesajýnýn Aracý Kurum tarafýndan gönderildiði gün itibariyle faks cihazýyla yapýlmýþ bildirimi teblið etmiþ kabul edilecektir. Faks cihazýyla yapýlan bildirimler, bildirimin gönderildiðine iliþkin Aracý Kurum'da kalan faks cihazý raporlarý, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi uyarýnca kesin delil sayýlýr. Müþteri faks numarasý deðiþtiðinde, yeni faks numarasýný derhal bildireceðini, bu hususu yerine getirmediði takdirde, aþaðýda yazýlý faks numarasýna gönderilen bildirimleri tebellüð etmiþ sayýlacaðýný beyan, kabul ve taahhüt eder. AÇIKLIK Madde 13 Müþteri, bu Sözleþme hükümlerine uymamasý halinde, durumun, ismi veya ünvaný ile birlikte, diðer aracý kuruluþlara ve sair ilgili kuruluþlara duyurulmasýný peþinen kabul ve bu bildirim nedeniyle Aracý Kurum'u hiçbir þekilde sorumlu tutmayacaðýný beyan, kabul ve taahhüt eder. DÝÐER SÖZLEÞMELERE ATIF Madde 14 Ýþbu Sözleþme uyarýnca Aracý Kurum tarafýndan Müþteri hesabýna yapýlacak Menkul Kýymet alým satým iþlemlerinde, taraflar arasýnda akdedilmiþ bulunan tarihli Alým Satýma Aracýlýk Çerçeve Sözleþmesi (bu Sözleþme'ye aykýrý hususlar hariç) aynen uygulanýr. Bu sözleþmede hükmü bulunmayan veya aykýrý hükmü bulunan konularda ise, yürürlükteki Sermaye Piyasasý Kurulu Tebliði, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiþ ve verilecek talimat hükümleri ve genel hukuk hükümleri uygulanýr. YETKÝLÝ MAHKEME Madde 15 Taraflar bu Sözleþme'den doðacak her türlü uyuþmazlýklarýn çözümünde,... Mahkeme ve Ýcra Dairelerinin yetkili olduðunu kabul eder. YÜRÜRLÜK Madde 16 Ýþbu sözleþme.../.../... tarihinde iki nüsha olarak düzenlenip imzalanmýþ ve imzasý ile yürürlüðe girmiþ olup bir nüshasý müþteri, bir nüshasý da Aracý Kurum tarafýndan alýnmýþtýr. MÜÞTERÝ/LER ADI SOYADI: ARACI KURUM SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. ÝMZA: -6 -

7 SANKO KREDÝLÝ ÝÞLEMLER OTOMATÝK VÝRMAN TALÝMATI Ýstanbul.../.../... SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. OPERASYON ve MUHASEBE MÜDÜRLÜÐÜ ÝSTANBUL Konu : Þirketiniz nezdinde mevcut olan þahsýma ait Cari Hesap ve Kredili Hesap lar arasýnda aþaðýdaki açýklanan hesap durumlarýnda ilgili virmanlarýn yapýlmasý. 1- Kredi hesabýmda aþaðýdaki koþullarýn gerçekleþmesi halinde cari hesabýmdaki borç tutarýnýn kredi hesabýna virman yapýlmasý, - Kredi hesabýmda özkaynak oraný %50 yi aþmamasý halinde - Kredili borç tutarýnýn kredi limitini aþmamasý durumunda - Gerekli teminatýmýn kredi hesabýmda olmasý halinde Cari hesabýmdaki borç bakiyesinden kullanýlabilir kredi tutarý kadar kýsmýnýn takas gününde kredi hesabýma aktarýlmasý, 2- Cari hesabýmdan, kredi iþlemlerinde özkaynak olarak kabul edilebilir hisse senetlerimin kredi hesabýma virman yapýlmasý 3- Kredi hesabýmda borç bakiyesi mevcut iken, cari hesabýmda Alacak bakiyesi olmasý durumunda, kredi hesabýmdaki borç tutarýnýn cari hesabýmdan otomatik olarak virman yoluyla karþýlanmasý, 4- Kredi hesabýmda Alacak bakiyesi olmasý durumunda cari hesabýma virman yapýlmasý Hususlarýnda ayrýca talimatým olmaksýzýn gereðini bilgilerinize arz ederim. Saygýlarýmla, Müþteri Adý, Soyadý Hesap No Ýmza : : : -7 -

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HESAP NO... Yatırım Menkul Değerler A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HESAP NO... KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SANKO KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Bundan sonra ARACI KURUM

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : ÖNCE SABİT SONRA DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 03/2015-2 ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS) yer verilen hükümler

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Müşteri No. İşbu Ev Değiştiren Mortgage Krediye şkin Bilgiler sayfası, Ödeme Planı, Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Kapak Sayfası, Sözleşme Öncesi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI:

Tahsilat Dönemi - - - - ifade eder. CAYMA HAKKI: TÜRKİYE BANKASI Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET,

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1]

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No.:...[1] KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No.:...[1] Bu formda bilgileri yer alan konut finansmanı (mortgage) kredisinin kullanılabilmesi için konut sigortası ve hayat sigortası yaptırılması

Detaylı

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası

Müşteri Adı Soyadı Kredi Numarası Türkiye İş Bankası A.Ş. Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Şube Adı / Adresi: Telefon Numarası:

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka:

Detaylı

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ ACAR Yatırım Menkul Değerler A.Ş. AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR 1 İstanbul, Mecidiyeköy,Gazeteciler Sitesi, Keskinkalem sok. No: 25 adresinde ticari faaliyet gösteren ACAR YATIRIM MENKUL

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı Center 34330 4. Levent Istanbul Telefonu

Detaylı

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu Sabit Faizli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme

Detaylı

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : DEĞİŞKEN FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi

HIZLI KREDİ SÖZLEŞMESİ. Kredinin Türü: Belirli süreli tüketici kredisi Müşteri Adı Soyadı Türkiye İş Bankası A.Ş. - Mersis No: 8943397612554680 Açık Adres: Konaklar Mh. Meltem S. İş Kuleleri No:1 Levent/ Beşiktaş www.isbank.com.tr Telefon: +90 850 724 0 724 Kayıtlı Elektronik

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1 İşbu sözleşmenin tarafları, İstanbul-Şişli Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi V Plaza No: 14 Kat: 8

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1- İşbu sözleşme, bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan ve "Sözleşmeyi Akdedenler" Bölümünde ünvanı, açık adresi, telefonu ve MERSİS bilgileri

Detaylı

KEFALET VE HESAP REHNİ ŞÖZLEŞMESİ. Kefil ve Rehin Veren (Bundan böyle Kefil ve Rehin Veren veya Kefil veya Rehin Veren olarak anılacaktır.

KEFALET VE HESAP REHNİ ŞÖZLEŞMESİ. Kefil ve Rehin Veren (Bundan böyle Kefil ve Rehin Veren veya Kefil veya Rehin Veren olarak anılacaktır. KEFALET VE HESAP REHNİ ŞÖZLEŞMESİ Kefil ve Rehin Veren :. (Bundan böyle Kefil ve Rehin Veren veya Kefil veya Rehin Veren olarak anılacaktır.) Alacaklı Müşteri Kefalet ve Rehin Miktarı : TÜRKİYE FİNANS

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ 1 KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Bir tarafta Tekstil Bankası A.Ş. adına... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KREDİLİ MENKUL KIYMET İŞLEMLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Hesap No : Adı ve Soyadı: Bir tarafta İstanbul da yerleşik ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.(Aşağıda kısaca ARACI KURUM olarak anılacaktır.) ile diğer

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Banka

Detaylı

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ

TAKASBANK PARA PİYASASI TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK -İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. (ki bundan sonra bu taahhütnamede kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafından organize edilen TAKASBANK PARA PİYASASI (ki bundan böyle

Detaylı

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ

NAKİT KREDİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Nakit Kredi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı:... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Madde 1- Müşteri ile Banka arasında, aşağıda yazılı ve taraflarca kabul edilen hükümler doğrultusunda (.) TL (Yalnız ) limitli Kredili

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU

OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU OKUL AİLEM ARTI PARA BİLGİ VE TALEP FORMU Form versiyon no : 12/2014-1 Ek.27-a Bankamızca tarafınıza sağlanacak artı para kredisi, imzalamış bulunduğunuz Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi nde (BBHS)

Detaylı

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ:

MADDE 2- FON'UN ADI ÝLE KURUCU, YÖNETÝCÝ VE SAKLAYICI KURULUªUN (LARININ) UNVANI VE MERKEZ ADRESLERÝ: FÝNANSBANK A.ª. EUROPEAN EQUITY B TÝPÝ YABANCI MENKUL KIYMETLER FONU ÝÇTÜZÜÐÜ MADDE 1- FONUN KURULUª AMACI: 1.1 FÝNANSBANK A.ª tarafýndan 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ 1 KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir tarafta ICBC Turkey Bank A.Ş. adına..... Şubesi (aşağıda kısaca Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta.... (aşağıda kısaca Müşteri olarak anılacaktır.) ve bu sözleşmede

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU KREDİYE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Türü Kredinin Toplam Tutarı (Anapara Tutarı) (TL) Belirli Süreli Tüketici Kredisi Kredi Vadesi/Süresi (Ay) BSMV Oranı

Detaylı

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31

Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 Staja Baþlama Ticaret Hukuku Çýkmýþ Soru ve Cevap Gönderen : guliz - 12/05/2009 12:31 TÝCARET HUKUKU - 1-Aþaðýdakilerden hangisi Ticaret Sicili Tüzüðüne göre, ticari iþletmenin genel unsurlarýndan biri

Detaylı

Müşteri İmzası:... 1 / 5

Müşteri İmzası:... 1 / 5 Tarih: Müşteri Müşteri Numarası KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak kredi sözleşmesi

Detaylı

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ

102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ 102 BANKALAR HESABI TL MEVDUAT 642. FAİZ GELİRİ DÖNEM İÇİ X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. İKİ DÖNEM ARASI tarihinde

Detaylı

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI

EV DEĞİŞTİREN MORTGAGE KONUT FİNANSMAN KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU VE ÖRNEK ÖDEME PLANLARI Müşteri No: İşbu Ev Değiştiren Mortgage Konut Finansman Kredisi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Ev Değiştiren Mortgage Krediye İlişkin Bilgiler ve Ödeme Planı ile Konut Finansman Kredisi Sözleşmesi nin ayrılmaz

Detaylı

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme (Kredi Başvuru) No: Madde 1-Taraflar SABİT FAİZLİ TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada ismi bulunan

Detaylı

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur.

A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. A. BİLANÇO DİPNOTLARI Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi A tipi Hisse Fonu ( Fon ) nun bilanço dipnotları aşağıda sunulmuştur. a) Birim Pay Değeri: 31.12.2010 31.12.2009 Fon Toplam Değeri (TL)

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AKBANK Sözleşme no:... Türk Anonim Şirketi TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1-Taraflar: Bir taraftan bu sözleşmede kısaca "BANKA" diye anılacak olan AKBANK T.A.Ş. ile diğer taraftan son sayfada isim ve

Detaylı

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ KONUT KREDİSİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşterinin satın aldığı veya alacağı taşınmazın finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi amacı dışında kullanamaz. TANIMLAR 2. Bu

Detaylı

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44

FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 FÝNANSAL MUHASEBE SORU VE CEVAPLAR Gönderen : guliz - 28/10/2008 11:44 YAPRAK A.Þ. 2006 AÇILIÞ BÝLANÇOSU A) Hazýr De ð erl er A) Ticari B oýclar: Kasa 40.000,00 S atýcý lar 200.000,00 Alýn. Çekler ve Öd:Emideri

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1]

KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] KREDİLİ MEVDUAT HESABI (KURTARAN HESAP) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] I. TARAFLAR: Bu Kredili Mevduat Hesabı (Kurtaran Hesap) Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Unvanı : Denizbank A.Ş Merkez Adresi : Şube Adresi

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME 1/5 T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ AVANS KREDİSİ SÖZLEŞMESİ MADDE - 1) TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Bir taraftan aşağıda

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SİSTEMİ (MORTGAGE) SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 33. maddesi

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % :

Kredi Faiz Türü Kredi Tutarı : Kredi Vadesi (Ay) : Taksit Tutarı : Peşin Faiz Tutarı : Akdi Faiz Oranı (Aylık) % : Akdi Faiz Oranı (Yıllık) % : İPOTEK TEMİNATLI İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU MÜŞTERİ NO : ADI SOYADI : MADDE 1 TANIMLAR İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade

Detaylı

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ

BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ AMAÇ 1. Bu kredi Müşteri nin satın aldığı veya alacağı taşınır/taşınmaz mal yahut yararlanacağı hizmetin finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmiş olup, Müşteri bu krediyi

Detaylı

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır.

ÖRNEK. *Ödenecek Toplam Borç Tutarı; kredinin, faiz, fon, vergi, ücret ve diğer maliyetler dahil toplam fiyatıdır. MESAFELİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı Akbank T.A.Ş. (Banka) Adresi Akbank Genel Müdürlüğü Sabancı Center 34330 4. Levent İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI

1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI 1. EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYE ESASLARI Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağına ilişkin esaslar Müşteri Emri Gerçekleştirme

Detaylı

OKUL AİLEM ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ÖRNEK

OKUL AİLEM ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ÖRNEK Ek.27-a OKUL AİLEM ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERENE İLİŞKİN BİLGİLER Kredi Verenin Unvanı: Adresi: Akbank T.A.Ş. (Banka) Genel Müdürlük Adresi Adresi Akbank Genel Müdürlügü Sabancı

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir.

KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ. Tahsilat Dönemi. Açıklama. %2,52 Aylık BSMV ve KKDF hariçtir. Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDNİN ADI/TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF

Detaylı

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri:

Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. a) Konut finansmanı kuruluşunun unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri: Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Konut Finansmanı Kuruluşlarınca Verilecek Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

KISA VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ

KISA VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ KISA VADELİ KREDİ SÖZLEŞMESİ MADDE 1-TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ Kredi Veren; İzmir Yerel Hizmet Çalışanları Yardımlaşma Derneği Sandığı (Bundan böyle Sandık olarak anılacaktır.) ile Kredi Kullanan: T.C.

Detaylı

TCDD Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI ARAÇ KREDİSİ TALEP FORMU

TCDD Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI ARAÇ KREDİSİ TALEP FORMU TCDD Yİ GELİŞTİRME VE TCDD PERSONELİ DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA VAKFI ARAÇ KREDİSİ TALEP FORMU Tarih:.. / /. TCDD yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı ndan Araç Kredisi almak istiyorum.

Detaylı

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil)

.. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Takas Kredisi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır.

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ - TEMEL SÖZLEŞME Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. Bu Temel sözleşme sadece core sisteminden basılarak kullanılmalıdır. MADDE 1 Bir taraftan Finansbank A.Ş. (aşağıda Banka diye anılacaktır) ile diğer taraftan borçlu.. (aşağıda Müşteri diye anılacaktır)

Detaylı

ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016

ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016 ÜCRET VE KOMİSYON LİSTESİ Yürürlük Tarihi: 27 Mayıs 2016 TABLO 1 ) BANKACILIK HİZMEERİNDEN ALINACAK ÜCRET VE KOMİSYONLAR İşlem Bazında Başvurulacak Birim: BİREYSEL BANKACILIK YÖNETİMİ & TİCARİ BANKACILIK

Detaylı

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN

Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Konu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Eski Sayfa/Madde Öncekinde Yok. Yenisinde 1.sayfa olarak eklendi. Adı ve Soyadı/Unvanı Hesap No Şubesi Müşteri Temsilcisi T.C. Kimlik No/VKN Yeni SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ

Detaylı

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA ŞİRKETİMİZ NEZDİNDE UYGULANACAK KOMİSYON, ÜCRET, VERGİ TUTAR VEYA ORANLARI HAKKINDA AÇIKLAMA Pay sı İşlemleri Şirketimiz nezdinde adınıza açılacak hesabınızda, Pay sında yapacağınız, Pay ve Varant işlemleri

Detaylı

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı)

Ücreti, (varsa) İpotek Tesis (Yıllık Maliyet Oranı) ÜRÜNE AİT BİLGİLER Ürünün Adı/Tanımı Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı (TL) Kredi Taksit Tutarı (TL) Toplam Geri Ödeme Tutarı (TL) BSMV Oranı (%) KKDF Oranı (%) TL TKHK İhtiyaç Kredisi Banka Sigorta Muamele

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ. Sözleşme No :... [1] BİREYSEL KREDİ SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] Bir taraftan DenizBank A.Ş. [2] Şubesi ( Banka olarak anılacaktır), diğer taraftan [3] ( Müşteri olarak anılacaktır) ve... ile... [4] ( Kefiller olarak anılacaktır)

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir.

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ. MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları ifade edecektir. Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... Kredinin Türü :... Kredinin Limiti :... KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - TANIM İşbu kredi sözleşmesi metninde geçen aşağıdaki ibareler karşılarındaki anlamları

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ

ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ Sözleşme No : [1] ANINDA PARA HESABI SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR: Bu Anında Para Hesabı Sözleşmesi (Sözleşme), Ticaret Ünvanı : DenizBank A.Ş. Merkez Adresi : Şube Adresi (TEBLİGAT ADRESİDİR) : [2] Ticaret

Detaylı

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU

YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU YEDEK HESAP SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU 1. Finansmanın Türü: İşbu sözleşme konusu finansman, belirsiz süreli tüketici kredisi dir. 2. Formdaki Bilgilerin Geçerli Olduğu Süre

Detaylı

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] TAŞIT KREDİSİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29

Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 Geçmiþ yýllarda çýkan sorular ve açýklamalý cevap Gönderen : guliz - 12/06/2009 18:29 ÖRNEK SORULAR Topluca geçmiþ yýllarda çýkan sorular 100. Ticaret iþletmelerinde envanter çýkarýlýrken üzerinde en çok

Detaylı

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39

Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu neleri getiriyor? Gönderen : abana - 21/03/2010 15:39 Çek Kanunu'nun hangi yenilikleri getirdiðini biliyormuyuz 1- KANUNUN AMAÇ VE KAPSAM Çek kanununun amaç ve kapsamý 1. maddesinde Bu Kanunun

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ...

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME BİLGİLENDİRME FORMU 1. Taraflar ve Sözleşme Bilgileri Sağlayıcı : Burgan Bank A.Ş İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Mersis: 0140003231000116, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:13

Detaylı

TAKAS KREDİSİ TAAHHÜTNAMESİ

TAKAS KREDİSİ TAAHHÜTNAMESİ Bu Taahhütname, TAKASBANK - İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. nin (ki bundan sonra bu Taahhütname de kısaca TAKASBANK olarak anılacaktır) tarafımıza Takas Kredisi vermesi, TAKASBANK tarafından çıkarılan

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ĠLLER BANKASI A. ġ. KREDĠLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

ĠLLER BANKASI A. ġ. KREDĠLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ĠLLER BANKASI A. ġ. KREDĠLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Hakkındaki Kanun ve Banka Ana sözleşmesinde öngörülen

Detaylı

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU GERÇEK KİŞİ YATIRIM AMAÇLI İŞYERİ KREDİSİ İLE İLGİLİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No: İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, Gerçek Kişi Yatırım Amaçlı İşyeri Kredisi i İle İlgili Sözleşme Öncesi Bilgi

Detaylı

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap)

Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) Tarih : KREDİLİ MEVDUAT HESAPLARI (EK HESAP) SÖZLEŞMESİ KREDİ TÜRÜ : Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi KREDİNİN ADI / TANIMI : Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON

Detaylı

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler

S-53-4 TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler S-53-4 Kredinin Türü TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ : Sabit Faizli Tüketici (İhtiyaç) Kredisi TL Odea Bank A.Ş. ( Banka ) ile ( Müşteri ) arasında aşağıdaki hükümler dairesinde işbu Tüketici (İhtiyaç) Kredisi

Detaylı

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1]

ÖRNEKTİR BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU. Form No :... [1] BİREYSEL KREDİ ÜRÜN VE SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Form No :... [1] Bu formda yer alan bilgiler ve kredi koşulları. [2] tarihi itibari ile düzenlenmiş olup, verilen bilgiler. [3] tarihine kadar geçerlidir.

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi 01.02.2014 tarihinde A Bankasında 100 000 TL lik 6 ay vadeli %12 faiz oranlı vadeli mevduat hesabı açtırmıştır. VB VS 102 Bankalar Hs. 100 000 - Vadeli Mevduat 102 Bankalar Hs. 100

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞMESİ TARAFLAR ARTI PARA KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Madde 1- İşbu sözleşme, bir taraftan bu sözleşmede kısaca BANKA diye anılacak olan ve Sözleşmeyi Akdedenler Bölümünde ünvanı, açık adresi, telefonu ve MERSİS bilgileri

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KARMA BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR A. BİLANÇO DİPNOTLARI Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Gelir Amaçlı Karma Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu ("Fon") mali

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU Tarih: Kredi Hesap No KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ VE TALEP FORMU ÜRÜNÜN ADI /TANIMI: Kredili Mevduat Hesabı (Ek Hesap) KREDİNİN TÜRÜ: Belirsiz Süreli Tüketici Kredisi 6502 sayılı Tüketicinin

Detaylı

RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER, GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER % 0 RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER, GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER % 0 RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER EK : 1 RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER, GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE % 0 RİSK AĞIRLIKLI AKTİFLER GAYRİ NAKDİ KREDİLER VE - NAKİT DEĞERLER a) Kasa b) Efektif Deposu /Kıymetli Madenler c) Yoldaki Paralar - BANKALAR KKTC

Detaylı

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ

KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ KARZ-I HASEN Lİ YEDEK HESAP SÖZLEŞMESİ 1- TANIMLAR : BANKA : TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. yi ifade eder. MÜŞTERİ : Banka tarafından, işbu sözleşmedeki Finansman Limiti dâhilinde kendisine Yedek

Detaylı

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER

VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ ANONİM ŞİRKETİ'NDEN ORTAKLARIN YENİ PAY ALMALARINA İLİŞKİN SİRKÜLER ÇIKARILMIŞ SERMAYEMİZ 65.000.000 TÜRK LİRASINDAN 28.000.000 TÜRK LİRASINA AZALTILMAKTA, EŞANLI OLARAK ÇIKARILMIŞ

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi,5582 sayılı Konut Finansmanına İlişkin Çeşitli

Detaylı

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31

Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 Menkul Kýymetlerin Deðerlemesi... Gönderen : guliz - 02/11/2009 22:31 1.Giriþ : Menkul kýymet; ortaklýk veya alacaklýlýk saðlayan, belli bir meblaðý temsil eden, yatýrým aracý olarak kullanýlan, dönemsel

Detaylı

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu

Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5. Sabit Faizli Ön Ödemeli Konut Finansmanı Sözleşme Öncesi Bilgi Formu Doküman No 07.KRE.FR.1709 Sayfa No 1/5 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Ticaret Sicil No: 189356 Mersis No: 0876004342000105 TEB Kampüs C ve D Blok Saray Mah. Sokullu Cad. No:7A - 7B Ümraniye/ İSTANBUL www.teb.com.tr

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı