CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)"

Transkript

1 KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... n The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... MARCO DE ANGELIS (ITALIA) Frist Prize International Studio Andromeda Cartoon Contest ANGEL BOLÝGAN (MEXICO) Frist Prize 3rd Rhodes International Cartoon Exhibition Album Album (Greece) 2003 KOTRHA-CARTOONS WEB PAGE kotrha-cartoons.webovastranka.sk

3 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR Leaving the Haifa International Cartoon Contest Israeli Prize - Winning Cartoonists Boycott Haifa International Cartoon Contest For more than 15 years we took part at the Haifa International Cartoon Contest as participants or as judges. With a great sorrow we note that during the last years, this event gradually deteriorated from professional and organizational point of view. It's impossible to list here all faults caused by bad selection and careless judging, but results are talking by themselves. A lot of our friends, well known cartoonists, agree with our feeling, position, and with this statement. Members of Israeli cartoonist association will not participate in this event. We tried to discuss those issues with the organizers, but they were not willing to do so. Therefore we've decided not to take part at the Haifa International Cartoon Contest this year. Israeli Prize - Winning Cartoonists Boris Erenburg Sergey Sichenko Ilya Katz Grigory Katz Gennady Litinsky ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n EÞME FESTÝVALÝNDE ÇEVRE KARÝKATÜRLERÝ SERGÝSÝ Uþak ýn Eþme Ýlçesi, "18. Uluslararasý Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali" karikatür sergisine ev sahipliði yaptý. Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði Çevre konulu karma karikatür sergisini bir hafta boyunca Eþme halkýnýn beðenisine sundu. Birçok dalda etkinliklerin düzenlendiði þenlik 3 gün sürdü. Karikatür sergisine gösterilen yoðun ilgiden mutlu olduklarýný belirten Uþak Belediye Baþkaný Ahmet Yýldýrým; 3 yýldýr aðýrladýðýmýz Ýzmirli karikatürcüler her yýl deðiþik konularda açtýklarý sergi ile festivalimizi renklendiriyorlar dedi. Sergi açýlýþýna Uþak Valisi Özdemir Çakacak, Ýlçe Kaymakamý Mustafa Üner, Uþak Milletvekilleri Dilek Yýlmaz, Mehmet Altay, Ýsmail Güner, Merkez Bankasý Eski Baþkaný Durmuþ Yýlmaz ve kalabalýk mizah severler katýldý. Ýzmirli çizerler Mehmet Aslan, Sezer Odabaþýoðlu, Özhan Mercan ve Mustafa Yýldýz sergi açýlýþýnda hazýr bulundular.

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) BAÞSAÐLIÐI Türk Karikatür Sanatçýsý, Deðerli Üstad GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU'NUN vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma rahmet, Kabakçýoðlu ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- DERVÝÞ KERÝMOÐLU CHP GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU'NUN KARÝKATÜRCÜLERLE BULUÞMASI... Sýcak bi yaz günü, Bodrum'dan tüm biraderlere merhaba. Yeni Akrep'in bi önceki sayýsýnda okudum haberi. Haber özetlen þöyle: "CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun, Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerini konuk ettiði yemekteyiz. Bu kadar komik bir aradayken gülmekten kýrýlmanýz beklenir ama ortam stresten kasýlmakta. Kýlýçdaroðlu gecikmiþ durumda... CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylýgil "Düþüncelerinizi alalým" diye mikrofonu mizahçýlara uzatýnca bir mini panel baþlýyor. Latif Demirci, genel baþkan gelene kadar susma hakkýný kullanacaðýný açýklayarak mikrofondan bir an evvel kurtulmanýn formülünü buldu. Cumhuriyet çizerlerinden Musa Kart "Bu topraklarda çok deðerli çizer ustalar yaþadý. Bizler bu ustalarýn takipçisiyiz, bazýlarýmýz siyasetçilerle arasýndaki mesafeyi koruyamasa da mesafe konusunda genel olarak baþarýlý olduðumuzu düþünüyorum. Bir siyasetçinin halkçý olmasýnýn tek ölçüsü mizaha nasýl baktýðý ile ilgilidir. Bizlerin tek isteði hoþgörüdür" diyerek ilk sözlerini tamamladý." Bal Mahmut'un mizahi anektodlarý gibi, lezzetli bi þekilde uzayýp gidiyo haber. Arzu eden biraderler Yeni Akrep'in 100. sayýsýnda neþriyat yapýlan mevzubahis haberi bulup okuyabilirler. Hasýlý kelam, haberin nihayetinde, mevzubahis yemekli toplantýya husisi olarak avdet eden çizerlerin listesi yer almakta. Bu çizerler þöyle: Vedat Kemer, Öner Olcaytu, Musa Kart, Kâmil Masaracý, Mümtar Arýkan, Birol Bayram, Sefer Selvi, Latif Demirci, Ergin Asyalý, Tan Oral, Emre Ula, Tuncay Akgün, Güneri Ýçoðlu, Kutlukhan Perker, Ahmet Yýlmaz, Kaan Ertem, Suat Özkan, Elif Nurþad, Bahadýr Boysal, Vedat Özdemiroðlu, Rýdvan Baðýþ, Mehmet Ýlhan, Eda Oral Nuhoðlu, Seyfi Þahin, Anýl Gürak, Öðünç Ersöz, Alper Ocak, Abdülkadir Tamer, Asým Akgül, Kadir Doðruer, Ý. Bülent Çelik, Ergün Gündüz, Arman Salepçi, Mert Ali. Karikatürcülerin isimlerini okuyunca, kendi kendime dedim ki: "Yahu birader, bu memlekette Karikatürcüler Derneði Baþkaný diye bi yetkili yok mu? Karikatürcüler Derneði'nin anlý-þanlý vede anti-demokratik baþkaný davet edilemez miydi bu toplantýya?" Kimbilir, belki de davet edilmiþtir. Davet edilmiþtir de, iþtirak etmeyi münasip görmemiþtir. Velev ki davet edilmemiþtir. Nasýl davet edilsin birader? Antidemokratik genel kurullar düzenleyerekten, her daim seçim kazanan, asýrlýk diktatörler gibi hala ayný koltukta oturmaya devam eden, yapýlan yanlýþlarý eleþtiren üyelerini dýþlayýp küstüren bi Karikatürcüler Derneði Baþkaný'ný kimse kaale almaz ki. Gerek ben, gerekse biçok biraderimiz, yýllardýr yazýyoz - çiziyoz - eleþtiriyoz bu hususta. Duymayan kalmadý. Saðýr Sultan bile duyuverdi. Böylesi bi durumda, böylesi yemekli bi buluþmaya, niye davet etsinler ki Karikatürcüler Derneði Baþkaný'ný. Davet etseler bile, böylesi bi ortamda, CHP Genel Baþkaný ile neler konuþacaktý ki? Bi iki duble Yeni Raký'yý devirince çakýrkeyf olacak, ondan sonra yuvarla gitsin. Öylesine bi Geyik Muhabbeti baþlýyacaktý ki, sormayýn gitsin birader. AKP Rejimi'nin Türkiye'yi hallaç pamuðu gibi daðýttýðý, Musolini'nin faþizan rejimi misali yönettiði, "Benden olan yaþayacak, benden olmayan kodesi boylayacak" zihniyeti devam ettiði sürece, "Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn" zihniyetli Metin Peker'den, CHP'nin düzenlediði yemekli bi toplantýya iþtirak etmesini beklemek sýký bi durum gerektirir. Öylesine sýký bi durum gerektirir ki, kýl bile geçmeyecek birader. Mazzallah, Gazanferaða Medresesi'ndeki Karikatür Müzesi gibi, Yerebatan Sarnýcý'ndaki Karikatürcüler Derneði Genel Merkezi elden gider. Metin Peker biraderde var mý böyle bi cesaret?

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization TABRÝZCARTOONS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com ELMAN MIRZOYEV WEB PAGE AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) CARTOON-IRAN (CARTOON&HUMOR NEWS)

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- OÐUZ GÜREL SÝMÝLAR ÜZERÝNE... En baþta 2011 Aydýn Doðan Karikatü Yarýþmasý ile ilgili Don Kiþot web sitesinde verilen örneðin yorumlanmasýnýn smilar olmadýðýný düþünüyorum.. Similar - Benzerlik konusunda özellikle son 2-3 yýldýr uluslararasý sitelerin pekçoðunda örnekler yayýnlanmaktadýr Her verilen örneðin bu kategoriye girip - girmediði ayrý bir yazý konusu olabilir.. Ama gözüken þudur; Similar - Benzerlik - Esinlenme - Taklit - Çalýntý vb kavramlar çok fazla içiçe geçmiþtir.. Oysa esinlenmek ne bir çizer için, ne bir ressam için, ne bir sinemacý için, ne bir heykeltraþ için olumsuz bir þey deðildir.. Ama esinlenmenin ötesinde sanatçýnýn attýðý adým fazla yoksa karþýmýza taklit durumu çýkabilir.. Dolayýsýyla Similar - Benzerlik - Esinlenme - Taklit - Çalýntý vb kavramlarý aynýymýþ gibi göstermek zaten konuyu çýkmaza sokar.. Gözden kaçýrýlan bir diðer detay da Similar konusunun sanki bugün ortaya çýkmýþ gibi algýlanmasýdýr.. Oysa Similar hep vardý ve var da olacaktýr.. Ama günümüzün hýzlý iletiþim aðlarý bu konuyu daha güncel hale getirmiþtir.. Similar örneklerinin artmasý karikatür dünyasýnda özgünlük - yeni - sýradýþý örneklerin de eskisi kadar olmadýðýnýn da bize bir göstergesi olabilir.. Ayný þeyleri düþünmek ne kadar doðalsa bunun sonucu Similar örneklerin artmasý da doðaldýr.. Ama ayný þeyleri düþünmek baþka bir þeydir, ayný düþünülen þeyleri yine ayný kompozisyonla çizmek baþka bir þey.. Önümüzde öyle örnekler var ki mesela þezlongda yatan bir kadýnýn yatýþý - hareketi - elindeki kitabý tutuþu gibi ayrýntýlar dahi ayný.. Þimdi bu durumda bunu Similar ile sýnýrlamak hata olur.. Similar konusunun görecelik noktasýndan çýkýp daha kuramsal - teorik hale gelmesi salt bu örnekleri yayýnlamakla olmaz.. Zaten Türkiye'de 2-3 site dýþýnda buna ilgi gösteren de pek yok.. Örnekleri yayýnlamak elbette bir gereklilik ama dediðim gibi bu yetmez.. Konunun gerekirse panellerde, açýk oturumlarda tartýþýlmasý da gerekli.. Ama görüldüðü kadarýyla karikatürle en ilgisiz konular bile panel konusu olurken bu konu bir türlü panellik düzeye gelemedi(!) Karikatürün teorik tartýþmalarýnýn eski zenginlikte olmamasý karikatürde sýradan örneklerin yer yer çoðalmasýnýn da sebeplerinden biridir.. Özgünlük yarýþma albümlerini karýþtýrarak elde edilmez.. Yine özgünlük bildik konularý ufak deðiþikliklerle çizmekle de olmaz.. Bakýn, her ay onlarca yarýþma düzenleniyor ve soralým bu ödüllü iþlerin yüzde kaçý hafýzanýza kazýnýyor?.. Ýþte Similar konusu özgün iþlerin sayýca artmasý azalmasý ile de doðru orantýlýdýr.. Ama kesin olan þudur.. Her Similar örneði çizerleri taklitçi yapmaz.. Tesadüf - ayný þeyleri ayný anda düþünme her zaman olacaktýr.. Ama þu da var: 2011 de çizilmiþ bir çalýþmanýn diyelim 1996'da daha önce yapýldýðý gerçeði de deðiþmeyecektir.. Bugün ayný yarýþmada dahi benzer onlarca örneðe rastlamak mümkün.. Ama yukarýda da deðindiðim gibi Similar - Benzerlik - Esinlenme - Taklit - Çalýntý vb kavramlarýn hepsi ayný þey deðildir.. Bunu ayný gösterme çabasý konuyu sulandýrmaktan baþka bir þeye yaramaz.. Daha uzunca bir süre Similar konusu tartýþýlacaktýr ama konuyu gündemde tutanlarý kategorize etme - etiketleme çabasý anlamsýzdýr.. Çünkü Similar konusu karikatürün teorik temeli noktasýnda elimize bazý detaylarý sunmaktadýr.. Bir anlamsýz olan detay da çizerlerin benzer örnekleri yayýnlandýðýnda savunma yapmasý-tepki göstermesidir.. Burada yine unutulan Similar konusunun halen tez aþamasýnda olduðudur.. Teori'nin oluþmasý için once tezlerin ortaya çýkmasý gerektiði unutulmaktadýr.. Bundan 5-6 yýl önce benzeri çýktýðý için ödül alan çalýþmanýn ödül iptali belki hayaldi.. Ama bugün var.. Bu da bize konunun sanýldýðýndan geniþ boyutta olduðunu gösteriyor.. Similar konusunda örneðin jürilerin de sorumluluklarý unutulmamalý.. Dünyayý izleyen, yarýþma sergilerindeki çalýþmalarý izlemeye çalýþan, albümleri yakýndan izleyen yani genel olarak karikatür dünyasýný izleyen, ulusal sýnýrlarda kalmayan jüri üyelerinin bu konuda daha doðru seçimler yapmasý mümkündür.. Ama bu konuda çizerlerin de ciddi çeliþkisi elbette var.. Dünyaca ünlü kurumsallaþmýþ bir yarýþmayý ''ön eleme'' sisteminden dolayý eleþtirirken, 15 kiþilik jürisinde sadece bir çizerin olduðu yarýþmaya katýlmayý da normal görebilmektedir

8 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 DUYURU ANNOUNCEMENTS ATTENTION TO ALL INTERNATIONAL CARTOONIST! I was "awarded" the 1st Prize at the Yilmaz Güney Kültür Festivali - Karikatür Yarýþmasý 2008 (Turkey). Award ceremony was held on the 27th January 2008 in Ankara but until today ( ) I have not received the "1st Prize", that was 21 months ago. My advice to all is: Do Not Participate on this Turkish cartoon festival and this event must be Black Listed. Greetings. LOUIS POL (Sydney - Australia) ÇOCUK HAKLARI KARÝKATÜR SERGÝSÝ ADANA'DA AÇILDI... "Acýbadem Adana Hastanesi" ve "Mersin Çocuklarý Ýstismar ve Ýhmalden Koruma Derneði"nin birlikte organize ettikleri "Karikatür ve Çocuk Haklarý" karikatür sergisi 23 Haziran 2011 tarihinde "Acýbadem Adana Hastanesi" giriþinde düzenlenen kokteyl ile açýlýdý. Sergi 30 Haziran 2011 tarihine kadar açýk kaldý. Sergide 8 çizerden toplam 44 karikatür yer aldý. Katýlan sanatçýlar; Hayati Boyacýoðlu (Almanya), Seyran Caferli (Azerbaycan), Hüseyin Çakmak (Kýbrýs), Ýsmail Doðan (Belçika), Halis Dokgöz (Türkiye), Mehmet Gölebatmaz (Türkiye), Erdoðan Karayel (Almanya), Firuz Kutal (Norveç). ULUSLARARASI KARÝKATÜR SANATÇILARININ DÝKKATÝNE 2008 yýlýnda düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazandým. Ödül töreni 27 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da yapýlacaktý ancak aradan 21 ay geçmesine raðmen ödülümü alamadým. Benim herkese önerim: Bundan sonra düzenlenecek olan sözkonusu karikatür festivaline katýlmamanýz ve bu yarýþmanýn kara listeye alýnmasýdýr. Selamlarýmla. LOUIS POL (Sydney - Avustralya) BAÞSAÐLIÐI Tiyatro Sanatçýsý ve Kýbrýs Türk Mizah Emekçisi YÜCEL KÖSEOÐLU'NUN vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma rahmet, Köseoðlu ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 DUVAR YAZILARI ÝBRAHÝM ORMANCI n HAT'larý düzgün kýzlarýn, HATA'larý da pek görülmez be!... n KURT kocayýnca, Evlilik programlarýnýn maskarasý olur!... n Süt dökmüþ KEDÝ gibi olma, Ýçini dökmüþ KEDÝ gibi gez piyasada!... n Ben sana ÝKONCAN olamazsýn demedim, Adam olamazsýn dedim oðlum!... n Sen Mahalle Baskýsý'nýn resmini yapabilir misin Abidin? n Hiç denize gitmiþliðim yoktur ama, Her þeye BALIKLAMA atlarým!... n Erkekler, Feministlere sakýn sakýn kliþe, BEYLÝK laflar etmeyin!... n Hulkiiiiii, nikotin saðlýða zararlýdýr, PURO ile saadet olmaz ona göre!... n Kimsenin keþfetmediði, Çakýl'lara durgunluk verecek kadar güzel bir plaj biliyorum!... n Hem doktor, hem de bilgisayarlara çok düþkün, PC-KOLOG yani!... n Deveye sýnýf atlatmak, hendek atlatmaktan daha kolaydýr!... n Yeni erkek arkadaþý çok acemi, BOY FRÝEND deðil, TOY FRÝEND!... n ''Ýçin dýþýn bir olsun'' dedim kýz, Transparan giy demedim!... n Güzellik yarýþmasý naklen yayýnlanýrsa ne olur? CAN-AN'LI yayýn!... n Hayatýmý yazsam konu bulamam, Deðil roman, SMS bile olmaz yahu!... n Partisi milletvekilliðine aday gösterirse, Parti verecek!... n Benden sonra Tufan, Tufan'dan sonra Numan haaaa!... n Birlikte dansa gittiði kýz onu terk edince, DAM'dan düþmüþ kediye döndü!... n Hani HALKA mal olacaktýn, Lunapark'ta HALKA atýp duruyorsun? n Test çöze çöze helak oldum, AÇI'LARIN ÇOCUÐUYUM!... n Eeee bu musluk damlayýp durduça, Ben Zý-VANA'dan çýkmaz mýyým? n Eskiden aðzýn SÜT kokardý, þimdi ASLAN SÜTÜ kokuyor yani!... n SEÇKÝN bir koca bulacaðým dedin, GEÇKÝN bir kýz oldun be!... n Koskoca KURUMU idare ediyorsun ama, evde bir DURUMU idare edemiyorsun!.. n Çok fýrsatçýdýr çoook, Buluttan NEMA kapar!... n Yok yok bu devirde aðzý olan konuþamýyor, Kontörü olan konuþabiliyor!... n Öyle bir devir gelecek ki, Cenaze levazýmatçýlarý bile promosyon yapacak!... n ''Dimdik ayaktayým'' dedi, gitti göðüslerini gerdirdi!... n Damarýma basýn ama, Nasýrýma basmayýn ne olur!... n Yok yok o sözü þöyle deðiþtirmek gerek, Can çýkar, huysuzluk çýkmaz!... n ÝPÝNCE hatunlara karþý, boynum elbette kýldan ÝNCE'dir!... n ''Beni taþýyacak bir erkek arýyorum'' dedi, Gitti bir hamal ile evlendi!... n ''Hayat sürprizlere GEBE'dir'' dedi kýz, ''Hamileyim '' dedi babasýna!... n Yabancý dil bileceðine, yalancý dil öðrensene kardeþim!... n Artýk, leb demeden leblebiyi anlayanlar deðil, lap demeden laptopu anlayanlar gözde! n Fazla NAZ aþýk usandýrýr, ama fazla NAZAR'da aþýklarý ayýrýr!... ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10 ATiLA ÖZER'E SAYGI SERGiSi ÞAHABETTÝN TOSUNER Eskiþehir Sanat Derneði tarafýndan, geçtiðimiz Nisan ayýnda vefat eden Eskiþehir'in uluslararasý karikatür sanatçýsý Prof. Atila Özer'e Büyükþehir Sanat Merkezi'nde saygý sergisi 21 Haziran 2011 tarihinde düzenledi. Saygý sergileri daha çok sanatçýlarýn ardýndan hem anma hem de tanýtma sergileridir. Çünkü gerçek sanatçý ortalýkta kendisini tanýtmak için gezenlerden deðildir. O kozasýnda eserlerini üretmek için yaþar. Sanatçýyý ancak yaþadýðý dönemde kendisiyle yapýlan söyleþilerde, röportajlarda tanýyabiliriz. O da sýk sýk yapýlmaz, ancak bir baþarýsýyla gündeme geldiði günlerde yapýlýr. Hele, Atila Özer gibi kendini öne çýkarmayan, büyük büyük laflar etmeyen, iþini yapan, mütevazi kiþiliðe sahip sanatçýlar için bu sergiler önemlidir. Ýkinci konu yaþadýðý ülkesine, kentine büyük baþarýlar getirmiþ sanatçýlar için kentin sanat örgütünün görevidir onu anmak ve tanýtmak. Eskiþehirimizin sanat örgütü olarak Eskiþehir Sanat Derneði de bu bilinçe sahiptir. Atila Özer 1975 yýlýndan beri hep karikatür çizdi, hem de her gün gazetelerde, mizah dergilerinde yayýnlamak, yarýþmalara katýlmak, oralarda ödüller almak, sergiler açmak, albümlerini yayýnlamak üzere. Eskiþehir'i karikatür sanatýnda ödüllerle tanýþtýrdý, ulusal ve uluslararasý pek çok ödül alarak çevresindeki karikatürcüleri etkiledi, Uluslararasý alanda Türk Karikatürü'nün temsilcisi oldu, eserleri dünya karikatürünün buluþtuðu sergilere, müzelere alýndý. Sadece karikatür mü çizdi Atila Özer? Karikatür sanatýný araþtýran, bilimsel çalýþmalar yapan, karikatürün bilim adamýydý. Anadolu Üniversitesi'ni ülkemizde karikatür sanatýnda ilk eðitim yapýlan üniversite olmasýnda görev aldý. Yine, Anadolu Üniversitesi'nde ülkemizde ilkler olan Karikatür Kulübü'nün kurulmasýndan Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin kurulmasýna, hatta ülkemizde üniversiteye baðlý ilk Karikatür Müzesi'nin kurulmasýný gerçekleþtirdi, yöneticileri oldu. Buna baðlý üç uluslararasý serginin ve bir de dünyadaki karikatür müzelerinin yöneticilerinin Eskiþehir'de buluþmalarýna kadar pek çok çalýþmayý da gerçekleþtirdi. Kýsaca, Eskiþehir'i ve Anadolu Üniversitesi'ni dünya karikatüründe önemli merkezlerinden biri yaptý. Ve genç denilecek yaþta, daha yapacaðý çok iþleri varken, yakalandýðý bir hastalýkla, 23 Nisan 2011 tarihinde aramýzdan ayrýldý. "Atila Özer'e Saygý Sergisi" tamamen Eskiþehir Sanat Derneði'nin arþiv ve koleksiyonuyla hazýrlandý. Sergi üç bölümden oluþturuldu. Birinci bölümde Atila Özer'i tanýtan dergi ve gazetelerde yýllarýnda kendisiyle yapýlmýþ röportajlar, yazýlar ve karikatürlerindeki geliþmeyi gösteren karikatürleri. Ýkinci bölümde Atila Özer'in son yýllarýndaki karikatürlerinden sunuldu. Üçüncü bölümde Eskiþehirli karikatürcüler Beytullah Heper, Hikmet Cerrah, Ali Galip Altunçul, Cengiz Çalýþ, Yaþar Arda, Atilla Yakþi, Kadir Aydoðdu, Süleyman Genç, Sertaç Ürer ve hep aramýzda hissettiðimiz karikatür üstadýmýz Pertev Ertün ustadan karikatürler sergilendi. Sergi açýlýþýnda Atila Özer'in eþi Vicdan Özer, Atila Özer'in ustasý, yol yöntem gösteren onu teþvik edip yüreklendiren Beytullah Heper de hazýr bulundu, anýlar anlatýldý, saygýyla anýldý. [http://www.ismailkar.com] TEÞEKKÜR 23 Nisan 2011 tarihinde kaybettiðim eþim karikatürist Atila Özer için Eþkiþehir'e cenaze törenine gelen, çelenk gönderen, mesaj yollayan, telefon eden, mektup yazan çok deðerli karikatürist dostlarýmýza, sevgili arkadaþlarýmýza sonsuz teþekkür eder, saygýlar sunar, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim... Vicdan Bulunmaz Özer

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 Karikatür Vakfý ve Yunanistan Karikatür Dostlarý Derneði, 5-9 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda "Karikatürlerle Türk Yunan Komþuluðu" konulu etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinlikle ilgili 7 Temmuz 2011 tarihinde Türk ve Yunan Karikatürcülerin katýlýmý ile bir basýn toplantýsý gerçekleþtirildi... Kültür, Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneði 'nin (KÜLTURÇEV) de desteklediði etkinlikler, Yunanlý karikatürcüler Triantafillou NIkos, Giannis Geroulias, Sofia Mitraki (Karachaliou), Antonis Passaris, Türk karikatürcüler Tan Oral, Nezih Danyal, Kamil Masaracý, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Muhammet Þengöz ve Ankaralý karikatüristlerin katýldýklarý çalýþta Ýnþaat Mühendisleri odasýnda gerçekleþtirildi. Türkiye ve Yunanistan arasýnda karikatür sanatý aracýlýðýyla kültürel diyaloðun geliþtirilmesine katkýda bulunmak amacýyla Avrupa Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan yürütülen Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalogu II -Kültür & Sanat Bileþeni Hibe Programý kapsamýnda Avrupa Birliði nin desteðiyle düzenlenen etkinliklerde Türk ve Yunan karikatüristleri, ilerleyen günlerde, Yunanistan'da da çalýþtaylar, paneller düzenleyecekler ve sergiler TÜRK VE YUNAN KARÝKATÜRCÜLER ANKARA'DA ÇALIÞTAY DÜZENLEDÝLER açacaklar. Sergilerle, halklarýn kültürlerinin en güçlü bölümü olan sanatý vede özelinde kendi içinde de anlatýmý en güçlü sanat dalý olan karikatürü kullanarak, unutulmak üzere olan veya en azýndan öne çýkarýlmayan iki ülke arasýndaki ortak yanlar duyurulacak. Karikatür Vakfý ve Yunanistan Karikatür Dostlarý Derneði ve Külturçev in çalýþtayla ilgili yaptýðý ortak açýklama þöyle: "Türkiye ve Yunanistan tarihten gelen sayýsýz ortak özellikleri olan ülkelerdir. Coðrafi konum ve ekolojik özelliklerinin ayný olmasý sonucu her ikisinin çok benzer folklorik özellikleri vardýr. Ayný yemekleri piþirip yerler ama farklý isimler verirler. Ayný içkileri içerler ama ve yine deðiþik adlarla üretirler. Ayný müziði dinlerler ancak farklý lisanlarda dizeler yerleþtiriler. Halklarýn en belirleyici özelliklerinden olan folklorik kültürleri neredeyse aynýdýr. Türkiye nin batý kýyýlarýnda söylenen þarkýlar, oynanan halk oyunlarý Yunanistan ýn Ege kýyýlarýnda aynen uygulanýr. Atina da bir tavernada eðlendiðiniz zaman Ýzmir ya da Ýstanbul da benzer bir taverna olduðunu ve orada insanlarýn hemen hemen ayný ezgileri dinlediðini ve ayný þekilde dans ettiklerini gözlemlenebilir." Türk ve Yunan karikatürcülerin çizdikleri karikatürler Kasým ayýnýn ilk yarýsýnda Ankara da, Aralýk ayýnýn ilk yarýsýnda da Atina da sergilenecektir. (Abdullah Ortaç

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 KARÝKATÜR ÝLE TÜMCE KURMA Cartoon By: Lubomir Kotrha (Slovkia) Eurohumor, Edizione Straordinaria di Eurohumor 2003, Cuneo - Italia HASAN EFE Yazýnsal bir kavram ile görsel bir kavramýn iliþkilendirilmesi, iki sanat alanýnýn buluþtuklarý ortak noktalarla gerçekleþebilir. Kavramlarý kendi alanlarýnda ele alýr ya da bu düzeyden bakarsanýz böyle bir þeyin olurluðundan söz edemezsiniz. Biz karikatür ve genelde yazýn ya da yazýnsalý, birkaç ortak noktada bir bütün olarak (karikatür-yazýn birlikteliði) görürsek karikatür ile tümce kurmayý da var kýlabiliriz. Bu önermemizi daha da basitleþtirelim. Örneðin, karikatür ile nasýl tümce kurabilirsiniz? sorusu üzerinde düþünelim. Karikatür, temellenirken varlýðýný bir çizgi dünyasýyla kavramlaþtýrmýþtýr. Bu temelin diðer unsurlarýndan biri de düþüncedir. Düþüncenin bulunduðu yerde sözcükler ve kavramlar da varlýðýný gösterir. Orada yeni bir yaþam belirir. Bu da beliren bir düþünceyi bir alandan alýp bir baþka alana götürür. Bu geçiþ süreci iþlerken; düþünce ortaya çýktýðý bir sanat alanýndan (karikatürden) diðer bir sanat veya bilim alanýna (yazýn ya da yazýnsal) doðru evrilirken kendi diliyle iþlev kazanýr ki bu da karikatür dilini yazýnsallaþtýrýr. Yukarýdaki önermemizi þöyle somutlaþtýrabiliriz. Slovak sanatçý Lubomir Kotrha'nýn karikatürüne bakalým. 1. Bu karikatür üzerine neler söylenebilir? 2. Kotrha, bu yapýtýyla okuru/bakan kiþiyi neler düþündürmek istiyor? 3. Sanatçý bu çizgisiyle hangi iletiyi veriyor? Bu üç soru üzerinde neler düþünürsünüz? Bunlarý kýsaca ifade edebilir misiniz? Yanýtýnýz evet ise o zaman karikatürdeki düþünceyi sizler tümcelerle ifade etme durumundasýnýz. Böylece karikatür kendi üzerine aldýðý düþünceyi yazýnsal ya da yazýnýn olanaklarý olan sözcük, tümce, kavram, vb ile yani dilbilgisi ve dil bilim unsurlarýyla açarak bir alandan (karikatürden) diðer bir alana (yazýnayazýnsala) evrilmeyi saðlayacaktýr. Bu da karikatür ile tümce kurmanýn yolunu açar. Bu tümcelerdeki dil de kendi alanýnda alt dil, üst dil ve diller üstü gibi bir geliþimi oluþturur.

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU VEFAT ETTi Karikatür sanatçýsý, Mimar ve Ressam Güngör Kabakçýoðlu, bir süredir devam eden saðlýk sorunlarý nedeniyle 27 Haziran 2011 tarihinde vefat etti. Güngör Kabakçýoðlu nun cenazesi, 29 Haziran 2011 tarihinde, Levent Camii nde kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan Kilyos taki aile kabristanýna defnedildi. Tercüman, Akþam, Güneþ, Yeni Yüzyýl gibi gazetelerde çizgileri yayýnlanan Güngör Kabakçýoðlu, 2009 yýlýnda sanatta 60. yýlýný kutlamýþtý. Güngör Kabakçýoðlu, 9 Eylül 1933 tarihinde Antalya nýn Serik ilçesinde doðdu. Ýlkokul ve lise öðreniminin bir kýsmýný Ýzmir Karþýyaka ilçesinde tamamladý. Ýstanbul Iþýk Lisesi nden mezun oldu. Resim ve karikatür faaliyetleri henüz Ýzmir deki öðrencilik yýllarýnda baþlayan Güngör Kabakçýoðlu nun ilk karikatürleri Ýzmir Anadolu Gazetesi nde yayýnlandý. Sanatçý, yýllarý arasýnda ise Doðan Kardeþ Dergisi nin kapak ve iç resimlerini çizdi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ndeki yüksek öðrenimine Resim Bölümü nde baþlayan, daha sonra Mimarlýk Bölümü ne geçerek buradan mezun olan Güngör Kabakçýoðlu, kariyeri boyunca pek çok mimari esere imza attý, farklý mesleki faaliyetlerini bir arada yürüttü. Ýzmir Büyük Efes Oteli nin gece kulübü duvarlarýný, Emek Sinemasý fuayesini sanatçýnýn çizimleri süsledi. Mimarlýk, resim ve karikatür yarýþmalarýnda birçok ödüller kazanan ve jüri üyelikleri bulunan Güngör Kabakçýoðlu nun "Güngör Kabakçýoðlu Yazýsýz Karikatürler", Nasrettin Hocanýn Torunlarý, Portreler ve Sakýpname isimli karikatür kitaplarý bulunmaktadýr. Güngör Kabakçýoðlu, yýllarýnda Yapý Kredi Bankasý'nýn Kültür Hizmetleri'nden olan haftalýk Doðan Kardeþ Çocuk Dergisi'nin kapak ve iç resimlerini çizdi. 1955'de "Güngör Kabakçýoðlu Yazýsýz Karikatürler" albümünü yayýnladý. T.C. Kültür Bakanlýðý, 2002 yýlýnda bu albümün týpký basýmýný yaptý yýllarý arasýnda Tercüman Gazetesi'nde politik karikatürler çizdi. Varlýk Çocuk Yayýnlarý'nýn ve Dost Yayýnlarý'nýn birçok kitaplarýný resimledi. Pinokyo, Alice Harikalar Ülkesinde, Polyanna, Arý Maya gibi. Attila Ýlhan'ýn Sisler Bulvarý, Sokaktaki Adam, Orhan Kemal'in Grev ve Kardeþ Payý kitaplarýnýn kapak resimleri bu çalýþmalar arasýndadýr. Ýstanbul Belediyesi Þehir Galerisi'nde ve Adalet Cimcoz'un Maya Sanat Galerisi'nde eserlerini birkaç kez sergiledi. Güngör Kabakçýoðlu 1955'de Türkiye'yi yabancý ülkelere tanýtmak amacý ile açýlan afiþ yarýþmasýnda derece aldý. Ulusal ve uluslararasý Karikatür yarýþmalarýna katýldý. 1963'de Ýstanbul Emek Sinemasý'nýn fuaye duvarlarýný karikatür çalýþmalarý ile resimledi. 1964'de Ýzmir Efes Oteli'nin sanat iþleri için açýlan yarýþmada derece alarak, otelin duvar ve panolarýný resimledi. Emekli Sandýðýnýn Ýstanbul'daki Tarabya Restaurant ve Plajýnýn dýþ cephesindeki beton rölyefler onun eseridir. 20 yýla yakýn bir süre BP Petrolleri ve Kervansaray A.Þ'nin mimarlýðýný yaptý. Askerlik görevi dolayýsý ile yýllarýnda Ýstihkam subayý olarak Gelibolu'da bulundu yýlýnda Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi sekreter üyeliðini üstlendi. Kervansaray Mocamplarý, Bodrum'daki Buganvilla Turistik Tesisleri ve Nur-Tur Villalarý onun mimari yapýtlarýndandýr yýllarý arasýnda 18 yýl Hasajans Reklamcýlýk A.Þ.'nin ortaðý ve sanat yönetmeni olarak bu þirketin yönetiminde görev aldý. Ýstanbul üzerine yaptýðý resimlerin bir kýsmýný 1986'da 14. Uluslararasý Ýstanbul Festivali kapsamý içinde sergiledi. 1987'de 35. Sanat Yýlý dolayýsýyla Ýstanbul Kazým Taþkent Sanat Galerisi'nde Retrospektif bir sergi açtý. 1995'de Bodrum'da Bodrum'dan Manzaralar ve Mitolojik Resimlerini sergiledi Haziran 2007'de Jazz Now Sanat Merkezi & Galeri'de Bodrum Resimleri ve Karikatür çalýþmalarýndan örnekler sergisini açtý. 1996'da Ýstanbul Mizah Ve Karikatür Müzesi'nde Portreler adý altýnda bir Karikatür Sergisi açtý. Ayný yýl Yeni Yüzyýl Gazetesinde "Çize çize" köþesinde siyasi karikatürleri ile yine ayný gazetede "Sevcangiller" adý altýnda band karikatürleri yayýnladý. 1955'de Penthause dergisinde Erkeðin Adý Priapos, Halikarnaslý Salmakis ile Hermafrodit'in öyküsü, Dört Tanrýdan Dört Aþk Hikayesi adlý resimli öyküleri yayýnlandý eþi Beril ile evlendi. Zeynep ve Ömer adýnda iki çocuðu vardýr. 1949'dan bu yana çizdiði Tiyatro, Sinema, Ses Sanatçýsý, Yazar, Çizer, Sporcu, Gazeteci, Ýþ adamý ve Politikacýnýn 1000'i aþkýn portreleri, Çize çize, Erkeðin Adý Priapos, Konuþa konuþa, I Love Cappadocia, Yatak Odasý Sohbetleri, Aþk Rüzgarlarý, Savaþ Rüzgarlarý, Eller, Ayaklar, AÝDS'i Durduralým adlarýnda karikatür kitabý çalýþmalarý. Baykuþlar ve Annemin Dantelleri, annesinin dantelleri ile yapýlmýþ resim ve kolaj çalýþmalarý. Neden Olmasýn" Ve Söz Büyüðün adý altýnda 'i aþkýn band karikatürler. (www.turkishpaintings.com)

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 12TH GEORGE VAN RAEMDONCK CARTOON CONTEST (BELGIUM) 6TH INTERNATIONAL "PLOVDIV-2011" CARTOON BIENNIAL (BULGARIA) INT. "ST. PETERSBURG" CARTOON COMPETITION (RUSSIA) INTERNATIONAL "MOLLA NASRADDIN" CARTOON CONTEST (AZERBAIJAN) "Trains and Stations..." Initially each participant can send before , at most 10 works in digital form via Internet to the following address: Their size will be DIN A4 (210x297mm), good quality paper, not folded and without a passe-partout JULY 2011 Frist Prize: 2000 Second Prize: 1500 Third Prize: 750 4th prize: 500 5th prize: 250 6th prize: 150 Mail Culturele Dienst Gemeente Boechout George van Raemdonck Kartoenale Jef van Hoofplein 20 B2530 Boechout (Belgium) Detail Info: Information: Ronald Vanoystaeyen (0) ) "You are welcomed by your clothes, you are seen off by " Each participant should send up at least one piece of work 210x297 (A4 format)... Colour or Black White JULY Caricaturists "Master of Caricature" Prize... Note: The catalogue of the exhibition will be given, free-of-charce to winners and those included in the catalogue... Regional Ethnographic Museum 2, Dr. Chomakov St Plovdiv (Bulgaria) Detail Info: Organizing Committee... Tel: "Caution: People..." The format is open... Participants not based in St. Petersburg can submit their works electronically on CD/ DVD... Submissions made by should be either in TIFF or JPEG format and have a resolution of at least 300 DPI AUGUST 2011 Theme 1st Prize RUB 2nd Prize RUB 3rd Prize RUB The Viewers Choice Award (determined by online voting at RUB International Cartoon Contest., 10 Pushkinskaya Street, Office 1, , St. Petersburg - Russia Detail Info: Presiding Jurors: Victor Bogorad Cell: +7 (812) "No to Narcotic!"... The contest is held via internet... No more than two drawings can be sent to the contest... Together with the cartoons the name and the family name of the author, the address, the telephone number and should be sent. The participant filling in the forum of the contest should send his autobiography and photo, too... A4 or A3... Send cartoons of high quality, please (300 dpi, JPG/JPEG) 10 AUGUST 2011 The cartoons won a prize in other competitions can't be sent to the contest... Azerbaijan, Baku, AZ 1065 Inshaatchilar avenue 30, Flat 10. Azerbaijan Cartoonists Union (Azerbaijan) Web: Bayram Hajizadeh (994 12)

15 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15 21TH INTERNATIONAL "SAITAMA" CARTOON EXHIBITION (JAPAN) INT. "ATÝLA ÖZER" PORTRAIT CARTOON EXHIBITION" (TURKEY) 1. INTERNATIONAL "TURHAN SELCUK" CARTOON CONTEST (TURKEY) INTERNATIONAL CARTOON CONTEST OF VISUAL ART (UKRAINA) Themes: A) "Kibou" (Means "wish" or "hope") B) "Free" A3 (420x297 mm) Are limited to one (1) cartoon for each section... Can be either original cartoons or copies of them... The works that arrive later than the deadline will not be included in the catalog AUGUST 2011 Nonexistent... Note: All participants to sent special catalogue... International Cartoon Festival in Saitama. Plaza North Miyahara-cho, Kita-ku, Saitama-shi Saitama (Japan) Nonexistent... Web: Nonexistent... Director: Tsutomu Hoshino "Atila Özer Portrait Cartoons..." (In the scope of this activity, which will be organized at the date of October 2011, Atila Özer Portrait Cartoon Exhibition will hold a place... This exhibition will be formed from the portrait cartoons of Atila Özer implied by his drawing companions, and at the end of the exhibition these cartoons will be collected in an album...) Only (1) one cartoon... Only digital cartoon... Max. A4, 300 Dpi JPG format AUGUST Detail Info: Album: The album will be send to all participants for this reason please do not forget to send your post address... Organizing Committee Phone - Fax: (No Phone) "Free..." Free... Original or digital printings can be accepted provided that they must be signed by artist... All works remain property of the Festival... Max. A AUGUST st Prize: USD., 2nd Prize: , 3rd Prize: USD... Special Prizes 1. Uluslararasý Turhan Selçuk Karikatür Yarýþmasý., Milas Belediyesi, Kültür Sanat Birimi, Milas - Muðla (Türkiye) infomilas.bel.tr Web: Organizing Committee Phone - Fax: +0 (252) Themes: 1) "The Castle..." 2) "Free" A4 (210 x 297) A3 (400 x 300) The number of works is unlimited but at least two ones AUGUST 2011 Theme and Free Sections: 1 Prize: Gold Medal and Diplom., 2 Prize: Silver Medal and Diplom., 3 Prize: Bronze Medal and Diplom., Special Prizes... Mail International contest of Visual Art "Fun in Vasylivka Style" 1 Chekistov St. Vasylivka Zaporozhye region Ukraine Detail Info: Contact Persons: Organizing Committee None...

16 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:16 29TH INTERNATIONAL "ST JUST LE MARTEL" CARTOON EXHIBITION (FRANCE) 6TH INTERNATIONAL "LODZ" CARTOON CONTEST 2011 (POLAND) INTERNATIONAL "BACAU" CARTOON CONTEST (ROMANIA) INTERNATIONAL BOOK CARTOON CONTEST (IRAN) Themes: "Living Together" (2011: The Year of the Forest and The Year of Volunteer Work... Thirty years ago "Death Penalty" was abolished in France. And for Children "Dragons and a Fantasy World"... And, of course, drawings about currents events in 2011 Policy, Society, Sports) A4 or A3... We would like you to send us about 5-6 drawings... Original or Photocopy 30 AUGUST 2011 Porcelain Pen (One Person-The Best Cartoonist) Salon International Caricature dessin presse&humour Saint-Just-Le-Martel Haute-Vienne-Limousin 5, rue de la Mairie Saint-Just-Le- Martel (France) Web: Gerard Vandenbroucke "The City Getting Undeground and Traditionally - The City of Lodz..." Maximum A3... Max. 5 works... Original works entered in the contest can be made using any drawing, graphic (including computer graphics) or painting technique AUGUST 2011 The Jury shall hand out the regulatory Grand Prix of the contest amounting to PLN 10,000, funded by the President of the City of Lódz... The prize is indivisible... The Jury reserves the right to resign from handing out the award... "Big Boat of Humour 2011" Lódzki Dom Kultury (Lódz Cultural Centre), ul. Traugutta 18, Lódz (Poland) Web: Zbigniew Olubek (0-42) "Doctors and Patients..." A4 (210x297 mm) A3 (297x420 mm) Free... Technique: Free SEPTEMBER 2011 Great Prize: 1500 ; First Prize: 1000 ; Second Prize: 800 ; Third Prize: 500 ; 3 Special 3 x 300 (each) The County Center for Preservation and Promotion of Traditional Culture Braila No. 1, Aleea Cresei, Cartier Viziru I , Braila (Romania) portal-braila.ro Contact Details: yahoo.co.uk Organizing Committee (No Phone) "Book..." (Book and Library... I Read Book... Everybody Read Book... Read Good Book... Grownup with Book... Future belongs to Book readers..." A4 or A3... Artworks must be in 200 dpi by width or length of 1500 pixel by jpg format... Each participant can send maximum 5 artworks SEPTEMBER 2011 First Prize: $ 2.000, Honorable Mention & Trophy., Second Prize: $ 1.500, Honorable Mention & Trophy., Third Prize: $ 1.000, Honorable Mention & Trophy., 5 Honorable Mention & Trophy... Web: Masoud S. Tabatabai (+98 21)

17 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17 VII. HUMOR HALL OF LIMEIRA SÃO PAULO - LIMEIRA (BRAZIL) 16TH ANTI-WAR CARTOON SALON "KRAGUJEVAC-2011" (SERBIA) 6TH INTERNATIONAL "DON QUICHOTTE" CARTOON CONTEST (GERMANY) 2ND INTERNATIONAL "BANANA" CARTOON CONTEST (CANADA) Free... Categories: Cartoon, Charge, Caricature, Comics, and Digital (Hand made send by ) A4 or A3... Original or Digital... We will only accepted works sent in paper, and digitals for the 2 (two) corresponding categories SEPTEMBER 2011 They will be 7 prizes of R$ 500,00 in money for the 7 categories (Total of R$ 3.500,00) + Trophy PIU + Certifyd of Awardes and Expositor... Mail VII. Salâo de Humor de Limeira., Rua Santa Terezinha 30 SL 02, Centro, Limeira - SP, CEP (Brazil) Detail Info: Director: Roberto Bonomi "Anti-War Cartoons" Maximum A3... Max. 3 original cartoons SEPTEMBER 2011 Grand Prize: 1,500 Gold Plague + 1,000., Silver Plaque , Bronze Plaque , Award of the Mayor of Bydgoszc (Poland) in the amount of 750., Award of the City of Ingolstadt (Germany) in the amount of 500., Award of the City of Bielsko Biala (Poland) in the amount of 500., Award of the City of Suresnes (Fr.) in the amount of Salon Antiratne Karikature., Trg Slobode Kragujevac (Serbia) Detail Info: Miodrag Stojilovic Tel: +064 / "50 Years Together..." The designs are to be drawn in A3 size to deliver in 200 dpi dissolution and in JPEG format... They know both and black and white, and to be colored, the coloured representation is exactly the same as the colortechnical treatment of the work is incumbent on not a containment... Free... With participation in competition is possible only by Internet SEPTEMBER 2011 Grand Prize: Euro., 2 Honour Prize., (Don Quichotte Sculptur) Mention Prize... donquichotte.org Web: Erdoðan Karayel Nonexistent... "Why Not?..." Number of entries: unlimited... The size of the works should be A4 or A3. 30 SEPTEMBER 2011 First Prize: Sculpture Golden Quebec Banana+ Diploma+Catalogue., Second Prize: Sculpture Silver Quebec Banana+ Diploma+Catalogue., Third Prize: Sculpture Bronze Quebec Banana+ Diploma +Catalogue., Five Honorable Bronze Medal+ Diploma+Catalogue (Original Bronze Sculptures) Gallery - Studio Do 2285 Rue Cardinal, Montreal, H4E, 1N7, Quebec (Canada) Web: Oleg Dergachov... None

18 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18 INTERNATIONAL OF THE "OLENSE" KARTOENALE (BELGIUM) INTERNATIONAL "GALLARATE" CARTOON CONTEST (ITALIA) 11TH "TABRIZ" INTERNATIONAL CARTOON CONTEST (IRAN) INTERNATIONAL "BARAKALDO" HUMOUR CONTEST (SPAIN) "The main theme is Balloons, Zeppelins and other flying beauties'. Also this year Amnesty International offers a special prize to the best cartoon with theme 'Male and female equality..." Original cartoons in black and white or colour, may bear no captions... Dimensions including any passe-partout 21x30 cm... Works sent rolled and works larger than DIN A4 will not be returned... Number of entries per contestant: Maximum OCTOBER st Prize: Euro. 2 nd Prize: 300 Euro. 3rd Prize: 250 Euro. 4th Prize: 100 Euro. Olense Kartoenale Gemeentehuis Dorp 1 B-2250 Olen (Belgium) (Belgium) Web: Inge Gerlo "H2O..." Sections: A) Graphics-Cartoon B) Satire C) Caricature It's possible to participate in all the sections... A4 (21x29,7 cm) Technique: Free... Common graphic and digital prints will be accepted but only if signed by the author... Max. 3 works... The works must be original OCTOBER 2011 Grand Prix: "Marco Biassoni"... 1st Prize... Jury Special Prizes... Special Mention (5)... Pro Loco Gallarate Vicolo del Gambero N Gallarate (VA) Italy Detail Info: Vittorio Pizzolato Phone/Fax: (+39) "Economy..." A4 or A3... The works must be original... The authors should have full copyright and be responsible for all the legal responsibilities related to the productions copyright OCTOBER 2011 First Prize: Golden Statuette of Tabrizcartoon + Diplom $; Second Prize: Silver Statuette of Tabrizcartoon + Diplom $; Bronze Statuette of Tabrizcartoon+ Diplom $; Honorable Tabrizcartoon Sculpture + Diplom + Catalogue... Post Golestan Garden Tabriz Art Home Tabriz Cartoon Museum Tabriz - Iran Web: Rahim Baqqal Asghari (+98) "New Technologies..." (Internet, Biology, Space, Telecommunications, Medicine, etc) The works will have a length of one page that will not exceed 800x600 pixels, with a minimum resolution of 72 pixels per inch... Each applicant can present a maximum of three piece of work OCTOBER 2011 The "Hermes de Barakaldo" prize amounts to shared between five winners: 1st Prize: , 2nd Prize: , 3rd Prize: 800., 4th Prize: 700., 5th Prize: 500., barakaldo.org Detail Info: Organizing Committee Tel: Nonexistent...

19 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:19 THE UNITED NATIONS RANAN LURIE 2011 CARTOON AWARD (UNITED NATIONS) 2ND INTERNATIONAL "TOURISM" CARTOONS CONTEST (TURKEY) 5TH INTERNATIONAL "URZICENI" CARTOON CONTEST (ROMANIA) 20. INTERNATIONAL "GOLDEN HELMET" CARTOON CONTEST (SERBIA) "Entries for awards must be received on or before November 1, 2011, to cover work done in the year 2010/11, reflecting the importance of human dignity, mutual respect and friendship among nations, as well as economic consideration and environmental responsibilities towards each other..." 9x12 inches... Only reproductions will be accepted! Two cartoons OCTOBER st Prize: of $10, and a Plaques., 2nd Prize: $5, and a Plaque., 3rd Prize: $3, and a Plaque., 10 Honorable Mentions (Plaques)... The United Nations Ranan Lurie Political Cartoon Award, 25 Columbus Circle, Suite 63E, New York, NY, (USA) (No ) Web: Organizing Committee (No Phone) "Tourism..." A4 or A3... Each performer is allowed to submit maximum three works... Original or Digital OCTOBER 2011 The Grand Award: All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (7 days, 2 persons)., The Second Award: All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (6 days, 2 persons)., The Third Award: All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (5 days, 2 persons)., Five Mansions... Postal Prof. Atila Özer Anadolu University, Eðitim Karikatürleri Müzesi, Akcami Mah., Malhatun Sokak, No: 6, Odunpazarý, Eskiþehir (Turkey) Detail Info: cartoon/ Information: Nazmi Kozak, Ph.D /2128 Themes: A) "Love for Sale..." B) Portraits of Famous Ladies from Romanian Politics... A4 or A3... Max. (5) Five Works... The works must be accompanied by the author's biography NOVEMBER 2011 First Prize: 1000 $ Second Prize: 700 $ Third Prize: 400 $ Two Special Prizes with a value of 400 $ and 300 $ for a portrait of a well known world personality any domain... Casa Municipala de Cultura Urziceni Calea Bucuresti Nr Urziceni Jud. Ialomita (Romania) Web: None... Organizing Committee "Atom..." Free... Original... All works remain property of the Festival... Min. A4., Max. A FEBRUARY st Prize: Golden Helmet (Medal)+800 uro+ Diplom+One-Man Exhibition in 2012., 2nd Prize: 400 uro., 3rd Prize: International Festival of Humour and Satire "Golden Helmet"., Cultural Center-Krusevac International Festival of Humor and Satire "Golden Helmet" Toplicina Krusevac (Serbia) Web: Organizing Committee Phone - Fax: +381 (37)

20 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20 GEÇMÝÞ ZAMAN-P -PAST TENSE RAMÝZ GÖKÇE PORTRE KARÝKATÜRÜ: ERICO JUNQUEIRA AYRES (BREZÝLYA) ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA ÜSTAD RAMÝZ GÖKÇE'YÝ SAYGI, SEVGÝ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara

3. Yücel DEMİR - AFIAP, FSK - Ankara 2015/059-2015/404 Nevşehir Belediyesi 6. Uluslararası Kapadokya Fotoğraf Yarışması / 2015/059-2015/404 Municipality of Nevşehir 6th International Cappadocia Photography Contest Sonuç Bildirgesi / Report

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 1 st BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR CADETS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 23 25, 2015 BURSA / TURKIYE Dear President, The 1 st Balkan Championships for Cadet in Free Style,

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi

MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi MUSTAFA ASLIER ĠN SANATI VE ÖZGÜN BASKIRESME KATKILARI Gülşah Dokuzlar Canpolat Yüksek Lisans Tezi Baskı Sanatları Anasanat Dalı Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eylül, 2012 MUSTAFA ASLIER

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy

A mysterious meeting. (Esrarengiz bir toplantı) Turkish. List of characters. (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Esrarengiz bir toplantı) List of characters (Karakterlerin listesi) Khalid, the birthday boy (Halit, doğum günü olan oğlan) Leila, the mysterious girl and phone voice (Leyla, esrarengiz kız ve telefon

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2008 2000 2005 2006 2007 2008 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 79,3 1 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ-HUGO'DAN KÜRESEL BAŞARI: ULUSLARARASI METROPOLIS KONGRESİ 2017'DE BİNİ AŞKIN UZMANLA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EV SAHİPLİĞİNDE YAPILACAK Göç ve

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007

ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 ÜLKELER / COUNTRIES 2000 2005 2006 2007 2000 2005 2006 2007 SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK SIRA / RANK FRANSA / FRANCE 77,2 75,9 78,9 81,9 1 1 1 1 İSPANYA / SPAIN 47,9 55,9 58,2 59,2 3 2 2 2 A.B.D.

Detaylı

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞI TURKISH WRESTLING FEDERATION INVITATION TO INVITATION TO 2 nd BALKAN CHAMPIONSHIPS FOR SCHOOLBOYS, SCHOOLGIRLS IN FREE STYLE, GRECO-ROMAN AND FEMALE WRESTLING OCTOBER 14 16, 2016 BURSA / TURKIYE Dear President, The 2 nd Balkan Championships for

Detaylı

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved

Choreography Notes for: Usta-Çırak 2014 Schadia, all rights reserved 5 4 Usta-Çırak Usta sen ol bu sefer çırağın ben. Yaklaşa yaklaşa mesafe kalmadı. Dünden hazırız ama cesaret olmalı Sen bana aşık ben sana aşık Ne duruyoruz ki başlasak artık? Seni çözmek için alt yazı

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA]

CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ 2012) YIL: 10 SAYI: 110 CARTOON BY: YURÝ KOSOBUKÝN [UKRAINA] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (TEMMUZ - JULY 2012) SAYI - ISSUE: 110 FLORIAN DORU

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4

INDEX. I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012. Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi 4 OPEN DAYS 2012 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET TÜRKIYE Beşiktaş Belediyesi Kadıköy Belediyesi INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2012 Beşiktaş Belediyesi 3 Kadıköy Belediyesi

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

International Symposium of The Holy Quran and Literature

International Symposium of The Holy Quran and Literature International Symposium of The Holy Quran and Literature The 4 th Symposium of Islamic Turkish Literature will be held April 25th-26th, 2015. Yagmur Magazine of Language-Culture and Literature will organize

Detaylı

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate

1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate MUSTAFA ALBAYRAK 1971 Born in İspir /Erzurum 1995 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Department Undergraduate 1999 Ataturk University Fine Arts Faculty Painting Dapartment and graduated with

Detaylı

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989

1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 BUBİ He was born in İstanbul. He studied psychology. 1979 He established Koleksiyon Art Gallery together with Nihat Sümeralp, directed it until 1989 1989 He established Lâmi Art Gallery together with Hüsamettin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz.

Kaybettiğimiz Tüm üyelerimizin ailelerine ve Maden Mühendisliği camiasına başsağlığı dileriz. Yitirdiklerimiz Nevzat YAZ (1935-2000) 1935 yılında Elazığ'da doğan Nevzat YAZ, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun oldu. Meslektaşımız, Ege bölgesindeki çeşitli kuruluşlarda

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

The Journalist and Writers Foundation, Intercultural Dialoge Platform I. International Photography Contest: Peace at the Frame

The Journalist and Writers Foundation, Intercultural Dialoge Platform I. International Photography Contest: Peace at the Frame The Journalist and Writers Foundation, Intercultural Dialoge Platform I. International Photography Contest: Peace at the Frame Subject: Peace at the Frame We would like to draw attention one more time

Detaylı

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye

Işık, bu topraklardan bir kez daha yükselsin diye Değerli Meslektaşlarımız, Dear Colleagues, TAVCAM, siz dostlarımızın bildiği gibi, bir aile kuruluşu olup 1979 yılından beri aydınlatma sektöründe size ve ülkemize hizmet etmenin huzuru içinde yoluna devam

Detaylı

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013

Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 Devrim Erbil Contemporary Istanbul 2013 1 2 Devrim Erbil 1937 de Uşak ta doğdu. 1955 de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü ne girdi. Galeride

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges

Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler. Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges Kültür ve Turizm Avrupa - Akdeniz Kültürlerarası Köprüler Culture & Tourism Euro - Mediterranean Intercultural Bridges 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE THURSDAY, July 8 th 9 Temmuz 2010 CUMA FRIDAY, July 9 th Swissôtel

Detaylı

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI

PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI PROF.DR. TÜZİN BAYCAN RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÇALIŞMALARI RSAI VE BÖLGE BİLİMİ TÜRK MİLLİ KOMİTESİ KAPSAMINDAKİ ÜYELİKLERİ 2015- Regional Science Association International

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA

INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA INTERNATIONAL INTERNAL MEDICINE TRAINING MEETINGS-2 MACEDONIA Uluslararası İÇ HASTALIKLARI EĞİTİM TOPLANTILARI-2 MAKEDONYA 06-08 Aralık 2013 Üsküp/Makedonya December 06-08, 2013 Skopje/Macedonia International

Detaylı

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS)

CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (NÝSAN - MAYIS 2012) YIL: 10 SAYI: 108 CARTOON BY: HUSEYÝN ÇAKMAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 10 (NÝSAN - MAYIS 2012) SAYI - ISSUE: 108 FERNANDO

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI

FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI Read Online and Download Ebook FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA CELALEDDIN RUMI DOWNLOAD EBOOK : FIHI MA-FIH - NE VARSA ONUN ICINDE VAR BY MEVLANA Click link bellow and free register to

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI EKİM 12-1 EKİM 201 UNIT 1 WHEEL OF FORTUNE EYLÜL 28 EYLÜL -09 EKİM 2015 2015 201 ÖĞRETİM YILI YARIMBAĞ İLKOKULU 3/ A SINIFI İNGİLİZCE DERSİ LENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 4 2 Asking for permission Giving

Detaylı

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING

GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB ADVERTISING Ladies Clubs at Gordion and Erzurum SC Category A. Cause Related Marketing Entry Classification: Joint Centre Campaign GORDİON&ERZURUM LADIES CLUB SUMMARY No Description

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

LÜTFİYE KÖSTEN. 1978, İzmir. Eğitim 2015

LÜTFİYE KÖSTEN. 1978, İzmir. Eğitim 2015 LÜTFİYE KÖSTEN 1978, İzmir Eğitim 2015 1998 Nantes Beaux Arts Üniversitesi, Güzel Sanatlar Bölümü, Yüksek Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Education 2015 Nantes Beaux

Detaylı

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri

11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00. 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı. 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00. Emirgan Korusu Etkinlikleri Etkinlik Adı Tarih Saat 10. İstanbul Lale Festivali Açılışı 11 Nisan 2015, Cumartesi 11.00 Emirgan Korusu Etkinlikleri 11 Nisan 2015 / 3 Mayıs 2015 11.00 / 20.00 Kadıköy Göztepe 60. Yıl Parkı Etkinlikleri

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ

ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ ANKARA AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ S.NU AY YAPILACAK FAALİYET ADI BAŞLANGIÇ BİTİŞ SAATİ 1 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının Başlangıcı 28.09.2015 17.06.2016 2 1.Sınıf

Detaylı

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81

ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (MAYIS 2009) YIL: 7 SAYI: 81 HÜSEYÝN ÇAKMAK (2. SAYFADA) ARISTIDES H. ARES (3. SAYFADA) BAYRAM HACIZADE (9. SAYFADA) MUSTAFA YILDIZ (11. SAYFADA) ULUS IRKAD (25.-26.

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS)

CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ARALIK 2011) YIL: 10 SAYI: 105 CARTOON BY: ARÝF A. ALBAYRAK (CYPRUS) (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 DARKO DRLJEVIC (MONTENEGRO) International "Calarasi" Cartoon Contest

Detaylı

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009

NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI Semih KAPLAN SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 NOKTA VE ÇİZGİNİN RESİMSEL ANLATIMDA KULLANIMI SANATTA YETERLİK TEZİ Resim Ana Sanat Dalı Danışman: Doç. Leyla VARLIK ŞENTÜRK Eylül 2009 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Eskişehir RESİMSEL

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 2013 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÖRELE ANADOLU LİSESİ 9. SINIFLAR İNGİLİZCE DERSİ 1. DÖNEM PERFORMANS ÖDEV KONULARI 1. Create your family tree and describe your family members 2. Prepare a visual poster

Detaylı

Automechanika İstanbul

Automechanika İstanbul Automechanika İstanbul 09 12 Nisan / April 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.automechanika.com.tr -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels Işıklı

Detaylı

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities

January February March 2013 IYLA Trainings and Activities January February March 2013 IYLA Trainings and Activities In the months of January February March 2013, various local trainings on 5 different subjects were conducted. In total, our trainers conducted

Detaylı

WIN EURASIA Automation

WIN EURASIA Automation WIN EURASIA Automation 19-22 March / March 2015 TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Tüyap Fair and Congress Centre Istanbul TURKEY www.win-fair.com -1- Işıklı Duvar Panoları Illuminated Wall Panels 3 Işıklı Duvar

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

HIGH SCHOOL BASKETBALL

HIGH SCHOOL BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 7 (08 December 21 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL MIDDLESCHOOL STREETBALL 8B has won the match that it played against 8C and got 3rd place with a a score of 10-9. 8D became the champion

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey

Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey INTERNATIONAL SYMPOSIUM SERIES 2017 Improving Outcomes of Implant Dentistry Antalya, Turkey Tomas Linkevicius Alain Romanos Marius Steigmann Hom-Lay Wang RIXOS SUNGATE 5-8 OCTOBER / EKIM, 2017 Registration

Detaylı

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT

PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT PROJENİN TANITIMI OUR PROJECT Mihrimah anlam olarak, Güneş ile Ay demektir. Güneş in ışıltısından ve Ay ın zerafetinden ilham alarak tasarlanmış olan projemizde, Güneş i simgeleyen sarı tonlar, Ay ı simgeleyen

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. OKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK TEMEL BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 2015.11.10 MAT461 Fonksiyonel Analiz I Arasınav N. Course Adi: Soyadi: Öğrenc i No: İmza: Ö R N E K T İ R S A M P L E

Detaylı

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017

6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 6th INTERNATIONAL CHESS TOURNAMENT 6. IT KONJIC OPEN 2017 Konjic, MAR 2nd MAR 5th 2017 Organizer of the tournament: Chess Club IGMAN KONJIC Name of the tournament: 6th International Chess Tournament 6.

Detaylı

Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74

Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74 Newsletter No: 7 ( 04 18 January, 2016 ) Page 1 BASKETBALL ENKA SPORTS (CLUB) Little club basketball team lost their first match against their strong rival in Group C. Enka 26 Bahçeşehir Yıldızları 74

Detaylı

9. ULUSLARARASI PENDİK ÇOCUK FESTİVALİ

9. ULUSLARARASI PENDİK ÇOCUK FESTİVALİ www.pendik.bel.tr 444 81 80 2634 2 Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz; geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Little ladies and gentlemen!

Detaylı

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında

2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında 2 0 15-2016 Eğitim-Öğretim Yılında TÜRKİYE'DEKİ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI İÇİN YURT DIŞINDAN KABUL EDİLECEK ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Yükseköğretim Genel Kurulunun 19.03.2015 tarihli toplantısında kabul edilen;

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL

LITTLE TEAM MIDDLESCHOOL STREETBALL HIGH SCHOOL TEAM. Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL SCHOOLS Bulletin No: 5 (24 Nov 07 December 2014 ) Page 1 BASKETBALL LITTLE TEAM Little basketball team plays its practice matches. We gave chance of playing to all of our students in our match against

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği

KA-1 : Öğrenme Hareketliliği ERASMUS+ KA-1 : Öğrenme Hareketliliği Learning Mobility of Individuals Yükseköğretim Kurumları İçin Özlem YÜCEL Erasmus Uzmanı 21 Kasım 2013 - Fırat Üniversitesi, Elazığ ERASMUS+ KA1 : Learning mobility

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers

ingilizce.com-müşterilerle En çok kullanılan Kelime ve Deyimler-Top words and phrases to use with customers The Top words and phrases to use with customers Müşterilerle En Çok Kullanılan Kelime ve Deyimler Definitely Kesinlikle Surely Tabii! Kesinlikle Absolutely Muhakkak Kesinlikle Certainly Elbette PHRASES

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 A special discount for this promotion! Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı