CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)"

Transkript

1 KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (TEMMUZ - AÐUSTOS 2011) YIL: 9 SAYI: 101 CARTOON BY: GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU (TURKEY)

2 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:2 HÜSEYÝN ÇAKMAK n Bu sayfada yayýnlayacaðýmýz karikatürler, Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzer karikatürlerden oluþacaktýr... Benzer karikatürleri yayýnlamamýzdaki amaç herhangi bir tartýþma ortamý veya suçlama yaratmak amacýný taþýmamaktadýr; sadece ve sadece Dünya Karikatür Sanatý'ndaki benzerlikleri-ilginçlikleri ortaya çýkartmak ve tekrarlanmasýný önlemektir... n The cartoons we are going to publish in this page are those examples from the World Cartoon Art which are similar to each other... By doing this, we do not have any aim of creating an atmosphere of discussion or accusing anyone... We aim only and only at showing the similarities in the World Cartoon Art and preventing their repeat... MARCO DE ANGELIS (ITALIA) Frist Prize International Studio Andromeda Cartoon Contest ANGEL BOLÝGAN (MEXICO) Frist Prize 3rd Rhodes International Cartoon Exhibition Album Album (Greece) 2003 KOTRHA-CARTOONS WEB PAGE kotrha-cartoons.webovastranka.sk

3 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:3 KARiKATÜR VE MÝZAH ÜZERÝNE YAZILAR-ANILAR- NOTLAR-ANEKTODLAR-AKTARMALAR-ALINTILAR Leaving the Haifa International Cartoon Contest Israeli Prize - Winning Cartoonists Boycott Haifa International Cartoon Contest For more than 15 years we took part at the Haifa International Cartoon Contest as participants or as judges. With a great sorrow we note that during the last years, this event gradually deteriorated from professional and organizational point of view. It's impossible to list here all faults caused by bad selection and careless judging, but results are talking by themselves. A lot of our friends, well known cartoonists, agree with our feeling, position, and with this statement. Members of Israeli cartoonist association will not participate in this event. We tried to discuss those issues with the organizers, but they were not willing to do so. Therefore we've decided not to take part at the Haifa International Cartoon Contest this year. Israeli Prize - Winning Cartoonists Boris Erenburg Sergey Sichenko Ilya Katz Grigory Katz Gennady Litinsky ÝZMÝR'DEN KARÝKATÜRLÜ HABERLER MUSTAFA YILDIZ n EÞME FESTÝVALÝNDE ÇEVRE KARÝKATÜRLERÝ SERGÝSÝ Uþak ýn Eþme Ýlçesi, "18. Uluslararasý Turistik Kilim, Kültür ve Sanat Festivali" karikatür sergisine ev sahipliði yaptý. Karikatürcüler Derneði Ýzmir Temsilciliði Çevre konulu karma karikatür sergisini bir hafta boyunca Eþme halkýnýn beðenisine sundu. Birçok dalda etkinliklerin düzenlendiði þenlik 3 gün sürdü. Karikatür sergisine gösterilen yoðun ilgiden mutlu olduklarýný belirten Uþak Belediye Baþkaný Ahmet Yýldýrým; 3 yýldýr aðýrladýðýmýz Ýzmirli karikatürcüler her yýl deðiþik konularda açtýklarý sergi ile festivalimizi renklendiriyorlar dedi. Sergi açýlýþýna Uþak Valisi Özdemir Çakacak, Ýlçe Kaymakamý Mustafa Üner, Uþak Milletvekilleri Dilek Yýlmaz, Mehmet Altay, Ýsmail Güner, Merkez Bankasý Eski Baþkaný Durmuþ Yýlmaz ve kalabalýk mizah severler katýldý. Ýzmirli çizerler Mehmet Aslan, Sezer Odabaþýoðlu, Özhan Mercan ve Mustafa Yýldýz sergi açýlýþýnda hazýr bulundular.

4 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:4 INTERNATIONAL CARTOON WEB SITE: Hasan Bleibel FARUK ÇAÐLA Cartoon Web Page HUMORGRAFE (CARTOON&HUMOR NEWS) BAÞSAÐLIÐI Türk Karikatür Sanatçýsý, Deðerli Üstad GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU'NUN vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma rahmet, Kabakçýoðlu ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

5 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:5 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- DERVÝÞ KERÝMOÐLU CHP GENEL BAÞKANI KEMAL KILIÇDAROÐLU'NUN KARÝKATÜRCÜLERLE BULUÞMASI... Sýcak bi yaz günü, Bodrum'dan tüm biraderlere merhaba. Yeni Akrep'in bi önceki sayýsýnda okudum haberi. Haber özetlen þöyle: "CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu'nun, Türkiye'nin önde gelen karikatüristlerini konuk ettiði yemekteyiz. Bu kadar komik bir aradayken gülmekten kýrýlmanýz beklenir ama ortam stresten kasýlmakta. Kýlýçdaroðlu gecikmiþ durumda... CHP Genel Sekreteri Bihlun Tamaylýgil "Düþüncelerinizi alalým" diye mikrofonu mizahçýlara uzatýnca bir mini panel baþlýyor. Latif Demirci, genel baþkan gelene kadar susma hakkýný kullanacaðýný açýklayarak mikrofondan bir an evvel kurtulmanýn formülünü buldu. Cumhuriyet çizerlerinden Musa Kart "Bu topraklarda çok deðerli çizer ustalar yaþadý. Bizler bu ustalarýn takipçisiyiz, bazýlarýmýz siyasetçilerle arasýndaki mesafeyi koruyamasa da mesafe konusunda genel olarak baþarýlý olduðumuzu düþünüyorum. Bir siyasetçinin halkçý olmasýnýn tek ölçüsü mizaha nasýl baktýðý ile ilgilidir. Bizlerin tek isteði hoþgörüdür" diyerek ilk sözlerini tamamladý." Bal Mahmut'un mizahi anektodlarý gibi, lezzetli bi þekilde uzayýp gidiyo haber. Arzu eden biraderler Yeni Akrep'in 100. sayýsýnda neþriyat yapýlan mevzubahis haberi bulup okuyabilirler. Hasýlý kelam, haberin nihayetinde, mevzubahis yemekli toplantýya husisi olarak avdet eden çizerlerin listesi yer almakta. Bu çizerler þöyle: Vedat Kemer, Öner Olcaytu, Musa Kart, Kâmil Masaracý, Mümtar Arýkan, Birol Bayram, Sefer Selvi, Latif Demirci, Ergin Asyalý, Tan Oral, Emre Ula, Tuncay Akgün, Güneri Ýçoðlu, Kutlukhan Perker, Ahmet Yýlmaz, Kaan Ertem, Suat Özkan, Elif Nurþad, Bahadýr Boysal, Vedat Özdemiroðlu, Rýdvan Baðýþ, Mehmet Ýlhan, Eda Oral Nuhoðlu, Seyfi Þahin, Anýl Gürak, Öðünç Ersöz, Alper Ocak, Abdülkadir Tamer, Asým Akgül, Kadir Doðruer, Ý. Bülent Çelik, Ergün Gündüz, Arman Salepçi, Mert Ali. Karikatürcülerin isimlerini okuyunca, kendi kendime dedim ki: "Yahu birader, bu memlekette Karikatürcüler Derneði Baþkaný diye bi yetkili yok mu? Karikatürcüler Derneði'nin anlý-þanlý vede anti-demokratik baþkaný davet edilemez miydi bu toplantýya?" Kimbilir, belki de davet edilmiþtir. Davet edilmiþtir de, iþtirak etmeyi münasip görmemiþtir. Velev ki davet edilmemiþtir. Nasýl davet edilsin birader? Antidemokratik genel kurullar düzenleyerekten, her daim seçim kazanan, asýrlýk diktatörler gibi hala ayný koltukta oturmaya devam eden, yapýlan yanlýþlarý eleþtiren üyelerini dýþlayýp küstüren bi Karikatürcüler Derneði Baþkaný'ný kimse kaale almaz ki. Gerek ben, gerekse biçok biraderimiz, yýllardýr yazýyoz - çiziyoz - eleþtiriyoz bu hususta. Duymayan kalmadý. Saðýr Sultan bile duyuverdi. Böylesi bi durumda, böylesi yemekli bi buluþmaya, niye davet etsinler ki Karikatürcüler Derneði Baþkaný'ný. Davet etseler bile, böylesi bi ortamda, CHP Genel Baþkaný ile neler konuþacaktý ki? Bi iki duble Yeni Raký'yý devirince çakýrkeyf olacak, ondan sonra yuvarla gitsin. Öylesine bi Geyik Muhabbeti baþlýyacaktý ki, sormayýn gitsin birader. AKP Rejimi'nin Türkiye'yi hallaç pamuðu gibi daðýttýðý, Musolini'nin faþizan rejimi misali yönettiði, "Benden olan yaþayacak, benden olmayan kodesi boylayacak" zihniyeti devam ettiði sürece, "Bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn" zihniyetli Metin Peker'den, CHP'nin düzenlediði yemekli bi toplantýya iþtirak etmesini beklemek sýký bi durum gerektirir. Öylesine sýký bi durum gerektirir ki, kýl bile geçmeyecek birader. Mazzallah, Gazanferaða Medresesi'ndeki Karikatür Müzesi gibi, Yerebatan Sarnýcý'ndaki Karikatürcüler Derneði Genel Merkezi elden gider. Metin Peker biraderde var mý böyle bi cesaret?

6 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:6 HOMURDANANLARIN SENFONÝK HOMURTUSU PETAR PISMESTROVIC SEZER ODABAÞIOÐLU CARTOON WEB PAGE FOTOLOG.COM INT. CARTOON WEB PAGE AZERBAIJAN CARTOON WEB PAGE FECO WEB PAGE Federation of Cartoonists Organization TABRÝZCARTOONS WEB PAGE HOMUR HOMUR (HOMUR MiZAH DERGiSi) homur.blogspot.com ELMAN MIRZOYEV WEB PAGE AFRICAN CARTOONISTS WEB PAGE M. BONDAROWICZ (Cartoonist & Illustrator) CARTOON-IRAN (CARTOON&HUMOR NEWS)

7 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:7 MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER-MEKTUP-LETTER- OÐUZ GÜREL SÝMÝLAR ÜZERÝNE... En baþta 2011 Aydýn Doðan Karikatü Yarýþmasý ile ilgili Don Kiþot web sitesinde verilen örneðin yorumlanmasýnýn smilar olmadýðýný düþünüyorum.. Similar - Benzerlik konusunda özellikle son 2-3 yýldýr uluslararasý sitelerin pekçoðunda örnekler yayýnlanmaktadýr Her verilen örneðin bu kategoriye girip - girmediði ayrý bir yazý konusu olabilir.. Ama gözüken þudur; Similar - Benzerlik - Esinlenme - Taklit - Çalýntý vb kavramlar çok fazla içiçe geçmiþtir.. Oysa esinlenmek ne bir çizer için, ne bir ressam için, ne bir sinemacý için, ne bir heykeltraþ için olumsuz bir þey deðildir.. Ama esinlenmenin ötesinde sanatçýnýn attýðý adým fazla yoksa karþýmýza taklit durumu çýkabilir.. Dolayýsýyla Similar - Benzerlik - Esinlenme - Taklit - Çalýntý vb kavramlarý aynýymýþ gibi göstermek zaten konuyu çýkmaza sokar.. Gözden kaçýrýlan bir diðer detay da Similar konusunun sanki bugün ortaya çýkmýþ gibi algýlanmasýdýr.. Oysa Similar hep vardý ve var da olacaktýr.. Ama günümüzün hýzlý iletiþim aðlarý bu konuyu daha güncel hale getirmiþtir.. Similar örneklerinin artmasý karikatür dünyasýnda özgünlük - yeni - sýradýþý örneklerin de eskisi kadar olmadýðýnýn da bize bir göstergesi olabilir.. Ayný þeyleri düþünmek ne kadar doðalsa bunun sonucu Similar örneklerin artmasý da doðaldýr.. Ama ayný þeyleri düþünmek baþka bir þeydir, ayný düþünülen þeyleri yine ayný kompozisyonla çizmek baþka bir þey.. Önümüzde öyle örnekler var ki mesela þezlongda yatan bir kadýnýn yatýþý - hareketi - elindeki kitabý tutuþu gibi ayrýntýlar dahi ayný.. Þimdi bu durumda bunu Similar ile sýnýrlamak hata olur.. Similar konusunun görecelik noktasýndan çýkýp daha kuramsal - teorik hale gelmesi salt bu örnekleri yayýnlamakla olmaz.. Zaten Türkiye'de 2-3 site dýþýnda buna ilgi gösteren de pek yok.. Örnekleri yayýnlamak elbette bir gereklilik ama dediðim gibi bu yetmez.. Konunun gerekirse panellerde, açýk oturumlarda tartýþýlmasý da gerekli.. Ama görüldüðü kadarýyla karikatürle en ilgisiz konular bile panel konusu olurken bu konu bir türlü panellik düzeye gelemedi(!) Karikatürün teorik tartýþmalarýnýn eski zenginlikte olmamasý karikatürde sýradan örneklerin yer yer çoðalmasýnýn da sebeplerinden biridir.. Özgünlük yarýþma albümlerini karýþtýrarak elde edilmez.. Yine özgünlük bildik konularý ufak deðiþikliklerle çizmekle de olmaz.. Bakýn, her ay onlarca yarýþma düzenleniyor ve soralým bu ödüllü iþlerin yüzde kaçý hafýzanýza kazýnýyor?.. Ýþte Similar konusu özgün iþlerin sayýca artmasý azalmasý ile de doðru orantýlýdýr.. Ama kesin olan þudur.. Her Similar örneði çizerleri taklitçi yapmaz.. Tesadüf - ayný þeyleri ayný anda düþünme her zaman olacaktýr.. Ama þu da var: 2011 de çizilmiþ bir çalýþmanýn diyelim 1996'da daha önce yapýldýðý gerçeði de deðiþmeyecektir.. Bugün ayný yarýþmada dahi benzer onlarca örneðe rastlamak mümkün.. Ama yukarýda da deðindiðim gibi Similar - Benzerlik - Esinlenme - Taklit - Çalýntý vb kavramlarýn hepsi ayný þey deðildir.. Bunu ayný gösterme çabasý konuyu sulandýrmaktan baþka bir þeye yaramaz.. Daha uzunca bir süre Similar konusu tartýþýlacaktýr ama konuyu gündemde tutanlarý kategorize etme - etiketleme çabasý anlamsýzdýr.. Çünkü Similar konusu karikatürün teorik temeli noktasýnda elimize bazý detaylarý sunmaktadýr.. Bir anlamsýz olan detay da çizerlerin benzer örnekleri yayýnlandýðýnda savunma yapmasý-tepki göstermesidir.. Burada yine unutulan Similar konusunun halen tez aþamasýnda olduðudur.. Teori'nin oluþmasý için once tezlerin ortaya çýkmasý gerektiði unutulmaktadýr.. Bundan 5-6 yýl önce benzeri çýktýðý için ödül alan çalýþmanýn ödül iptali belki hayaldi.. Ama bugün var.. Bu da bize konunun sanýldýðýndan geniþ boyutta olduðunu gösteriyor.. Similar konusunda örneðin jürilerin de sorumluluklarý unutulmamalý.. Dünyayý izleyen, yarýþma sergilerindeki çalýþmalarý izlemeye çalýþan, albümleri yakýndan izleyen yani genel olarak karikatür dünyasýný izleyen, ulusal sýnýrlarda kalmayan jüri üyelerinin bu konuda daha doðru seçimler yapmasý mümkündür.. Ama bu konuda çizerlerin de ciddi çeliþkisi elbette var.. Dünyaca ünlü kurumsallaþmýþ bir yarýþmayý ''ön eleme'' sisteminden dolayý eleþtirirken, 15 kiþilik jürisinde sadece bir çizerin olduðu yarýþmaya katýlmayý da normal görebilmektedir

8 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:8 DUYURU ANNOUNCEMENTS ATTENTION TO ALL INTERNATIONAL CARTOONIST! I was "awarded" the 1st Prize at the Yilmaz Güney Kültür Festivali - Karikatür Yarýþmasý 2008 (Turkey). Award ceremony was held on the 27th January 2008 in Ankara but until today ( ) I have not received the "1st Prize", that was 21 months ago. My advice to all is: Do Not Participate on this Turkish cartoon festival and this event must be Black Listed. Greetings. LOUIS POL (Sydney - Australia) ÇOCUK HAKLARI KARÝKATÜR SERGÝSÝ ADANA'DA AÇILDI... "Acýbadem Adana Hastanesi" ve "Mersin Çocuklarý Ýstismar ve Ýhmalden Koruma Derneði"nin birlikte organize ettikleri "Karikatür ve Çocuk Haklarý" karikatür sergisi 23 Haziran 2011 tarihinde "Acýbadem Adana Hastanesi" giriþinde düzenlenen kokteyl ile açýlýdý. Sergi 30 Haziran 2011 tarihine kadar açýk kaldý. Sergide 8 çizerden toplam 44 karikatür yer aldý. Katýlan sanatçýlar; Hayati Boyacýoðlu (Almanya), Seyran Caferli (Azerbaycan), Hüseyin Çakmak (Kýbrýs), Ýsmail Doðan (Belçika), Halis Dokgöz (Türkiye), Mehmet Gölebatmaz (Türkiye), Erdoðan Karayel (Almanya), Firuz Kutal (Norveç). ULUSLARARASI KARÝKATÜR SANATÇILARININ DÝKKATÝNE 2008 yýlýnda düzenlenen Yýlmaz Güney Kültür Festivali Karikatür Yarýþmasý'nda birincilik ödülü kazandým. Ödül töreni 27 Ocak 2008 tarihinde Ankara'da yapýlacaktý ancak aradan 21 ay geçmesine raðmen ödülümü alamadým. Benim herkese önerim: Bundan sonra düzenlenecek olan sözkonusu karikatür festivaline katýlmamanýz ve bu yarýþmanýn kara listeye alýnmasýdýr. Selamlarýmla. LOUIS POL (Sydney - Avustralya) BAÞSAÐLIÐI Tiyatro Sanatçýsý ve Kýbrýs Türk Mizah Emekçisi YÜCEL KÖSEOÐLU'NUN vefatýný büyük bir üzüntü ile öðrenmiþ bulunmaktayýz... Merhuma rahmet, Köseoðlu ailesine baþsaðlýðý dileriz... Kýbrýs Türk Karikatürcüler Derneði

9 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:9 DUVAR YAZILARI ÝBRAHÝM ORMANCI n HAT'larý düzgün kýzlarýn, HATA'larý da pek görülmez be!... n KURT kocayýnca, Evlilik programlarýnýn maskarasý olur!... n Süt dökmüþ KEDÝ gibi olma, Ýçini dökmüþ KEDÝ gibi gez piyasada!... n Ben sana ÝKONCAN olamazsýn demedim, Adam olamazsýn dedim oðlum!... n Sen Mahalle Baskýsý'nýn resmini yapabilir misin Abidin? n Hiç denize gitmiþliðim yoktur ama, Her þeye BALIKLAMA atlarým!... n Erkekler, Feministlere sakýn sakýn kliþe, BEYLÝK laflar etmeyin!... n Hulkiiiiii, nikotin saðlýða zararlýdýr, PURO ile saadet olmaz ona göre!... n Kimsenin keþfetmediði, Çakýl'lara durgunluk verecek kadar güzel bir plaj biliyorum!... n Hem doktor, hem de bilgisayarlara çok düþkün, PC-KOLOG yani!... n Deveye sýnýf atlatmak, hendek atlatmaktan daha kolaydýr!... n Yeni erkek arkadaþý çok acemi, BOY FRÝEND deðil, TOY FRÝEND!... n ''Ýçin dýþýn bir olsun'' dedim kýz, Transparan giy demedim!... n Güzellik yarýþmasý naklen yayýnlanýrsa ne olur? CAN-AN'LI yayýn!... n Hayatýmý yazsam konu bulamam, Deðil roman, SMS bile olmaz yahu!... n Partisi milletvekilliðine aday gösterirse, Parti verecek!... n Benden sonra Tufan, Tufan'dan sonra Numan haaaa!... n Birlikte dansa gittiði kýz onu terk edince, DAM'dan düþmüþ kediye döndü!... n Hani HALKA mal olacaktýn, Lunapark'ta HALKA atýp duruyorsun? n Test çöze çöze helak oldum, AÇI'LARIN ÇOCUÐUYUM!... n Eeee bu musluk damlayýp durduça, Ben Zý-VANA'dan çýkmaz mýyým? n Eskiden aðzýn SÜT kokardý, þimdi ASLAN SÜTÜ kokuyor yani!... n SEÇKÝN bir koca bulacaðým dedin, GEÇKÝN bir kýz oldun be!... n Koskoca KURUMU idare ediyorsun ama, evde bir DURUMU idare edemiyorsun!.. n Çok fýrsatçýdýr çoook, Buluttan NEMA kapar!... n Yok yok bu devirde aðzý olan konuþamýyor, Kontörü olan konuþabiliyor!... n Öyle bir devir gelecek ki, Cenaze levazýmatçýlarý bile promosyon yapacak!... n ''Dimdik ayaktayým'' dedi, gitti göðüslerini gerdirdi!... n Damarýma basýn ama, Nasýrýma basmayýn ne olur!... n Yok yok o sözü þöyle deðiþtirmek gerek, Can çýkar, huysuzluk çýkmaz!... n ÝPÝNCE hatunlara karþý, boynum elbette kýldan ÝNCE'dir!... n ''Beni taþýyacak bir erkek arýyorum'' dedi, Gitti bir hamal ile evlendi!... n ''Hayat sürprizlere GEBE'dir'' dedi kýz, ''Hamileyim '' dedi babasýna!... n Yabancý dil bileceðine, yalancý dil öðrensene kardeþim!... n Artýk, leb demeden leblebiyi anlayanlar deðil, lap demeden laptopu anlayanlar gözde! n Fazla NAZ aþýk usandýrýr, ama fazla NAZAR'da aþýklarý ayýrýr!... ÝBRAHÝM ORMANCI - HARBÝCÝ MÝZAH

10 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:10 ATiLA ÖZER'E SAYGI SERGiSi ÞAHABETTÝN TOSUNER Eskiþehir Sanat Derneði tarafýndan, geçtiðimiz Nisan ayýnda vefat eden Eskiþehir'in uluslararasý karikatür sanatçýsý Prof. Atila Özer'e Büyükþehir Sanat Merkezi'nde saygý sergisi 21 Haziran 2011 tarihinde düzenledi. Saygý sergileri daha çok sanatçýlarýn ardýndan hem anma hem de tanýtma sergileridir. Çünkü gerçek sanatçý ortalýkta kendisini tanýtmak için gezenlerden deðildir. O kozasýnda eserlerini üretmek için yaþar. Sanatçýyý ancak yaþadýðý dönemde kendisiyle yapýlan söyleþilerde, röportajlarda tanýyabiliriz. O da sýk sýk yapýlmaz, ancak bir baþarýsýyla gündeme geldiði günlerde yapýlýr. Hele, Atila Özer gibi kendini öne çýkarmayan, büyük büyük laflar etmeyen, iþini yapan, mütevazi kiþiliðe sahip sanatçýlar için bu sergiler önemlidir. Ýkinci konu yaþadýðý ülkesine, kentine büyük baþarýlar getirmiþ sanatçýlar için kentin sanat örgütünün görevidir onu anmak ve tanýtmak. Eskiþehirimizin sanat örgütü olarak Eskiþehir Sanat Derneði de bu bilinçe sahiptir. Atila Özer 1975 yýlýndan beri hep karikatür çizdi, hem de her gün gazetelerde, mizah dergilerinde yayýnlamak, yarýþmalara katýlmak, oralarda ödüller almak, sergiler açmak, albümlerini yayýnlamak üzere. Eskiþehir'i karikatür sanatýnda ödüllerle tanýþtýrdý, ulusal ve uluslararasý pek çok ödül alarak çevresindeki karikatürcüleri etkiledi, Uluslararasý alanda Türk Karikatürü'nün temsilcisi oldu, eserleri dünya karikatürünün buluþtuðu sergilere, müzelere alýndý. Sadece karikatür mü çizdi Atila Özer? Karikatür sanatýný araþtýran, bilimsel çalýþmalar yapan, karikatürün bilim adamýydý. Anadolu Üniversitesi'ni ülkemizde karikatür sanatýnda ilk eðitim yapýlan üniversite olmasýnda görev aldý. Yine, Anadolu Üniversitesi'nde ülkemizde ilkler olan Karikatür Kulübü'nün kurulmasýndan Karikatür Sanatýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi'nin kurulmasýna, hatta ülkemizde üniversiteye baðlý ilk Karikatür Müzesi'nin kurulmasýný gerçekleþtirdi, yöneticileri oldu. Buna baðlý üç uluslararasý serginin ve bir de dünyadaki karikatür müzelerinin yöneticilerinin Eskiþehir'de buluþmalarýna kadar pek çok çalýþmayý da gerçekleþtirdi. Kýsaca, Eskiþehir'i ve Anadolu Üniversitesi'ni dünya karikatüründe önemli merkezlerinden biri yaptý. Ve genç denilecek yaþta, daha yapacaðý çok iþleri varken, yakalandýðý bir hastalýkla, 23 Nisan 2011 tarihinde aramýzdan ayrýldý. "Atila Özer'e Saygý Sergisi" tamamen Eskiþehir Sanat Derneði'nin arþiv ve koleksiyonuyla hazýrlandý. Sergi üç bölümden oluþturuldu. Birinci bölümde Atila Özer'i tanýtan dergi ve gazetelerde yýllarýnda kendisiyle yapýlmýþ röportajlar, yazýlar ve karikatürlerindeki geliþmeyi gösteren karikatürleri. Ýkinci bölümde Atila Özer'in son yýllarýndaki karikatürlerinden sunuldu. Üçüncü bölümde Eskiþehirli karikatürcüler Beytullah Heper, Hikmet Cerrah, Ali Galip Altunçul, Cengiz Çalýþ, Yaþar Arda, Atilla Yakþi, Kadir Aydoðdu, Süleyman Genç, Sertaç Ürer ve hep aramýzda hissettiðimiz karikatür üstadýmýz Pertev Ertün ustadan karikatürler sergilendi. Sergi açýlýþýnda Atila Özer'in eþi Vicdan Özer, Atila Özer'in ustasý, yol yöntem gösteren onu teþvik edip yüreklendiren Beytullah Heper de hazýr bulundu, anýlar anlatýldý, saygýyla anýldý. [http://www.ismailkar.com] TEÞEKKÜR 23 Nisan 2011 tarihinde kaybettiðim eþim karikatürist Atila Özer için Eþkiþehir'e cenaze törenine gelen, çelenk gönderen, mesaj yollayan, telefon eden, mektup yazan çok deðerli karikatürist dostlarýmýza, sevgili arkadaþlarýmýza sonsuz teþekkür eder, saygýlar sunar, çalýþmalarýnýzda baþarýlar dilerim... Vicdan Bulunmaz Özer

11 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:11 Karikatür Vakfý ve Yunanistan Karikatür Dostlarý Derneði, 5-9 Temmuz 2011 tarihleri arasýnda "Karikatürlerle Türk Yunan Komþuluðu" konulu etkinlikler düzenledi. Düzenlenen etkinlikle ilgili 7 Temmuz 2011 tarihinde Türk ve Yunan Karikatürcülerin katýlýmý ile bir basýn toplantýsý gerçekleþtirildi... Kültür, Turizm ve Çevre Gazetecileri Derneði 'nin (KÜLTURÇEV) de desteklediði etkinlikler, Yunanlý karikatürcüler Triantafillou NIkos, Giannis Geroulias, Sofia Mitraki (Karachaliou), Antonis Passaris, Türk karikatürcüler Tan Oral, Nezih Danyal, Kamil Masaracý, Ýzel Rozental, Ercan Akyol, Muhammet Þengöz ve Ankaralý karikatüristlerin katýldýklarý çalýþta Ýnþaat Mühendisleri odasýnda gerçekleþtirildi. Türkiye ve Yunanistan arasýnda karikatür sanatý aracýlýðýyla kültürel diyaloðun geliþtirilmesine katkýda bulunmak amacýyla Avrupa Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan yürütülen Türkiye ve AB Sivil Toplum Diyalogu II -Kültür & Sanat Bileþeni Hibe Programý kapsamýnda Avrupa Birliði nin desteðiyle düzenlenen etkinliklerde Türk ve Yunan karikatüristleri, ilerleyen günlerde, Yunanistan'da da çalýþtaylar, paneller düzenleyecekler ve sergiler TÜRK VE YUNAN KARÝKATÜRCÜLER ANKARA'DA ÇALIÞTAY DÜZENLEDÝLER açacaklar. Sergilerle, halklarýn kültürlerinin en güçlü bölümü olan sanatý vede özelinde kendi içinde de anlatýmý en güçlü sanat dalý olan karikatürü kullanarak, unutulmak üzere olan veya en azýndan öne çýkarýlmayan iki ülke arasýndaki ortak yanlar duyurulacak. Karikatür Vakfý ve Yunanistan Karikatür Dostlarý Derneði ve Külturçev in çalýþtayla ilgili yaptýðý ortak açýklama þöyle: "Türkiye ve Yunanistan tarihten gelen sayýsýz ortak özellikleri olan ülkelerdir. Coðrafi konum ve ekolojik özelliklerinin ayný olmasý sonucu her ikisinin çok benzer folklorik özellikleri vardýr. Ayný yemekleri piþirip yerler ama farklý isimler verirler. Ayný içkileri içerler ama ve yine deðiþik adlarla üretirler. Ayný müziði dinlerler ancak farklý lisanlarda dizeler yerleþtiriler. Halklarýn en belirleyici özelliklerinden olan folklorik kültürleri neredeyse aynýdýr. Türkiye nin batý kýyýlarýnda söylenen þarkýlar, oynanan halk oyunlarý Yunanistan ýn Ege kýyýlarýnda aynen uygulanýr. Atina da bir tavernada eðlendiðiniz zaman Ýzmir ya da Ýstanbul da benzer bir taverna olduðunu ve orada insanlarýn hemen hemen ayný ezgileri dinlediðini ve ayný þekilde dans ettiklerini gözlemlenebilir." Türk ve Yunan karikatürcülerin çizdikleri karikatürler Kasým ayýnýn ilk yarýsýnda Ankara da, Aralýk ayýnýn ilk yarýsýnda da Atina da sergilenecektir. (Abdullah Ortaç

12 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:12 KARÝKATÜR ÝLE TÜMCE KURMA Cartoon By: Lubomir Kotrha (Slovkia) Eurohumor, Edizione Straordinaria di Eurohumor 2003, Cuneo - Italia HASAN EFE Yazýnsal bir kavram ile görsel bir kavramýn iliþkilendirilmesi, iki sanat alanýnýn buluþtuklarý ortak noktalarla gerçekleþebilir. Kavramlarý kendi alanlarýnda ele alýr ya da bu düzeyden bakarsanýz böyle bir þeyin olurluðundan söz edemezsiniz. Biz karikatür ve genelde yazýn ya da yazýnsalý, birkaç ortak noktada bir bütün olarak (karikatür-yazýn birlikteliði) görürsek karikatür ile tümce kurmayý da var kýlabiliriz. Bu önermemizi daha da basitleþtirelim. Örneðin, karikatür ile nasýl tümce kurabilirsiniz? sorusu üzerinde düþünelim. Karikatür, temellenirken varlýðýný bir çizgi dünyasýyla kavramlaþtýrmýþtýr. Bu temelin diðer unsurlarýndan biri de düþüncedir. Düþüncenin bulunduðu yerde sözcükler ve kavramlar da varlýðýný gösterir. Orada yeni bir yaþam belirir. Bu da beliren bir düþünceyi bir alandan alýp bir baþka alana götürür. Bu geçiþ süreci iþlerken; düþünce ortaya çýktýðý bir sanat alanýndan (karikatürden) diðer bir sanat veya bilim alanýna (yazýn ya da yazýnsal) doðru evrilirken kendi diliyle iþlev kazanýr ki bu da karikatür dilini yazýnsallaþtýrýr. Yukarýdaki önermemizi þöyle somutlaþtýrabiliriz. Slovak sanatçý Lubomir Kotrha'nýn karikatürüne bakalým. 1. Bu karikatür üzerine neler söylenebilir? 2. Kotrha, bu yapýtýyla okuru/bakan kiþiyi neler düþündürmek istiyor? 3. Sanatçý bu çizgisiyle hangi iletiyi veriyor? Bu üç soru üzerinde neler düþünürsünüz? Bunlarý kýsaca ifade edebilir misiniz? Yanýtýnýz evet ise o zaman karikatürdeki düþünceyi sizler tümcelerle ifade etme durumundasýnýz. Böylece karikatür kendi üzerine aldýðý düþünceyi yazýnsal ya da yazýnýn olanaklarý olan sözcük, tümce, kavram, vb ile yani dilbilgisi ve dil bilim unsurlarýyla açarak bir alandan (karikatürden) diðer bir alana (yazýnayazýnsala) evrilmeyi saðlayacaktýr. Bu da karikatür ile tümce kurmanýn yolunu açar. Bu tümcelerdeki dil de kendi alanýnda alt dil, üst dil ve diller üstü gibi bir geliþimi oluþturur.

13 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:13 GÜNGÖR KABAKÇIOÐLU VEFAT ETTi Karikatür sanatçýsý, Mimar ve Ressam Güngör Kabakçýoðlu, bir süredir devam eden saðlýk sorunlarý nedeniyle 27 Haziran 2011 tarihinde vefat etti. Güngör Kabakçýoðlu nun cenazesi, 29 Haziran 2011 tarihinde, Levent Camii nde kýlýnan öðle namazýnýn ardýndan Kilyos taki aile kabristanýna defnedildi. Tercüman, Akþam, Güneþ, Yeni Yüzyýl gibi gazetelerde çizgileri yayýnlanan Güngör Kabakçýoðlu, 2009 yýlýnda sanatta 60. yýlýný kutlamýþtý. Güngör Kabakçýoðlu, 9 Eylül 1933 tarihinde Antalya nýn Serik ilçesinde doðdu. Ýlkokul ve lise öðreniminin bir kýsmýný Ýzmir Karþýyaka ilçesinde tamamladý. Ýstanbul Iþýk Lisesi nden mezun oldu. Resim ve karikatür faaliyetleri henüz Ýzmir deki öðrencilik yýllarýnda baþlayan Güngör Kabakçýoðlu nun ilk karikatürleri Ýzmir Anadolu Gazetesi nde yayýnlandý. Sanatçý, yýllarý arasýnda ise Doðan Kardeþ Dergisi nin kapak ve iç resimlerini çizdi. Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ndeki yüksek öðrenimine Resim Bölümü nde baþlayan, daha sonra Mimarlýk Bölümü ne geçerek buradan mezun olan Güngör Kabakçýoðlu, kariyeri boyunca pek çok mimari esere imza attý, farklý mesleki faaliyetlerini bir arada yürüttü. Ýzmir Büyük Efes Oteli nin gece kulübü duvarlarýný, Emek Sinemasý fuayesini sanatçýnýn çizimleri süsledi. Mimarlýk, resim ve karikatür yarýþmalarýnda birçok ödüller kazanan ve jüri üyelikleri bulunan Güngör Kabakçýoðlu nun "Güngör Kabakçýoðlu Yazýsýz Karikatürler", Nasrettin Hocanýn Torunlarý, Portreler ve Sakýpname isimli karikatür kitaplarý bulunmaktadýr. Güngör Kabakçýoðlu, yýllarýnda Yapý Kredi Bankasý'nýn Kültür Hizmetleri'nden olan haftalýk Doðan Kardeþ Çocuk Dergisi'nin kapak ve iç resimlerini çizdi. 1955'de "Güngör Kabakçýoðlu Yazýsýz Karikatürler" albümünü yayýnladý. T.C. Kültür Bakanlýðý, 2002 yýlýnda bu albümün týpký basýmýný yaptý yýllarý arasýnda Tercüman Gazetesi'nde politik karikatürler çizdi. Varlýk Çocuk Yayýnlarý'nýn ve Dost Yayýnlarý'nýn birçok kitaplarýný resimledi. Pinokyo, Alice Harikalar Ülkesinde, Polyanna, Arý Maya gibi. Attila Ýlhan'ýn Sisler Bulvarý, Sokaktaki Adam, Orhan Kemal'in Grev ve Kardeþ Payý kitaplarýnýn kapak resimleri bu çalýþmalar arasýndadýr. Ýstanbul Belediyesi Þehir Galerisi'nde ve Adalet Cimcoz'un Maya Sanat Galerisi'nde eserlerini birkaç kez sergiledi. Güngör Kabakçýoðlu 1955'de Türkiye'yi yabancý ülkelere tanýtmak amacý ile açýlan afiþ yarýþmasýnda derece aldý. Ulusal ve uluslararasý Karikatür yarýþmalarýna katýldý. 1963'de Ýstanbul Emek Sinemasý'nýn fuaye duvarlarýný karikatür çalýþmalarý ile resimledi. 1964'de Ýzmir Efes Oteli'nin sanat iþleri için açýlan yarýþmada derece alarak, otelin duvar ve panolarýný resimledi. Emekli Sandýðýnýn Ýstanbul'daki Tarabya Restaurant ve Plajýnýn dýþ cephesindeki beton rölyefler onun eseridir. 20 yýla yakýn bir süre BP Petrolleri ve Kervansaray A.Þ'nin mimarlýðýný yaptý. Askerlik görevi dolayýsý ile yýllarýnda Ýstihkam subayý olarak Gelibolu'da bulundu yýlýnda Mimarlar Odasý Ýstanbul Þubesi sekreter üyeliðini üstlendi. Kervansaray Mocamplarý, Bodrum'daki Buganvilla Turistik Tesisleri ve Nur-Tur Villalarý onun mimari yapýtlarýndandýr yýllarý arasýnda 18 yýl Hasajans Reklamcýlýk A.Þ.'nin ortaðý ve sanat yönetmeni olarak bu þirketin yönetiminde görev aldý. Ýstanbul üzerine yaptýðý resimlerin bir kýsmýný 1986'da 14. Uluslararasý Ýstanbul Festivali kapsamý içinde sergiledi. 1987'de 35. Sanat Yýlý dolayýsýyla Ýstanbul Kazým Taþkent Sanat Galerisi'nde Retrospektif bir sergi açtý. 1995'de Bodrum'da Bodrum'dan Manzaralar ve Mitolojik Resimlerini sergiledi Haziran 2007'de Jazz Now Sanat Merkezi & Galeri'de Bodrum Resimleri ve Karikatür çalýþmalarýndan örnekler sergisini açtý. 1996'da Ýstanbul Mizah Ve Karikatür Müzesi'nde Portreler adý altýnda bir Karikatür Sergisi açtý. Ayný yýl Yeni Yüzyýl Gazetesinde "Çize çize" köþesinde siyasi karikatürleri ile yine ayný gazetede "Sevcangiller" adý altýnda band karikatürleri yayýnladý. 1955'de Penthause dergisinde Erkeðin Adý Priapos, Halikarnaslý Salmakis ile Hermafrodit'in öyküsü, Dört Tanrýdan Dört Aþk Hikayesi adlý resimli öyküleri yayýnlandý eþi Beril ile evlendi. Zeynep ve Ömer adýnda iki çocuðu vardýr. 1949'dan bu yana çizdiði Tiyatro, Sinema, Ses Sanatçýsý, Yazar, Çizer, Sporcu, Gazeteci, Ýþ adamý ve Politikacýnýn 1000'i aþkýn portreleri, Çize çize, Erkeðin Adý Priapos, Konuþa konuþa, I Love Cappadocia, Yatak Odasý Sohbetleri, Aþk Rüzgarlarý, Savaþ Rüzgarlarý, Eller, Ayaklar, AÝDS'i Durduralým adlarýnda karikatür kitabý çalýþmalarý. Baykuþlar ve Annemin Dantelleri, annesinin dantelleri ile yapýlmýþ resim ve kolaj çalýþmalarý. Neden Olmasýn" Ve Söz Büyüðün adý altýnda 'i aþkýn band karikatürler. (www.turkishpaintings.com)

14 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:14 12TH GEORGE VAN RAEMDONCK CARTOON CONTEST (BELGIUM) 6TH INTERNATIONAL "PLOVDIV-2011" CARTOON BIENNIAL (BULGARIA) INT. "ST. PETERSBURG" CARTOON COMPETITION (RUSSIA) INTERNATIONAL "MOLLA NASRADDIN" CARTOON CONTEST (AZERBAIJAN) "Trains and Stations..." Initially each participant can send before , at most 10 works in digital form via Internet to the following address: Their size will be DIN A4 (210x297mm), good quality paper, not folded and without a passe-partout JULY 2011 Frist Prize: 2000 Second Prize: 1500 Third Prize: 750 4th prize: 500 5th prize: 250 6th prize: 150 Mail Culturele Dienst Gemeente Boechout George van Raemdonck Kartoenale Jef van Hoofplein 20 B2530 Boechout (Belgium) Detail Info: Information: Ronald Vanoystaeyen (0) ) "You are welcomed by your clothes, you are seen off by " Each participant should send up at least one piece of work 210x297 (A4 format)... Colour or Black White JULY Caricaturists "Master of Caricature" Prize... Note: The catalogue of the exhibition will be given, free-of-charce to winners and those included in the catalogue... Regional Ethnographic Museum 2, Dr. Chomakov St Plovdiv (Bulgaria) Detail Info: Organizing Committee... Tel: "Caution: People..." The format is open... Participants not based in St. Petersburg can submit their works electronically on CD/ DVD... Submissions made by should be either in TIFF or JPEG format and have a resolution of at least 300 DPI AUGUST 2011 Theme 1st Prize RUB 2nd Prize RUB 3rd Prize RUB The Viewers Choice Award (determined by online voting at RUB International Cartoon Contest., 10 Pushkinskaya Street, Office 1, , St. Petersburg - Russia Detail Info: Presiding Jurors: Victor Bogorad Cell: +7 (812) "No to Narcotic!"... The contest is held via internet... No more than two drawings can be sent to the contest... Together with the cartoons the name and the family name of the author, the address, the telephone number and should be sent. The participant filling in the forum of the contest should send his autobiography and photo, too... A4 or A3... Send cartoons of high quality, please (300 dpi, JPG/JPEG) 10 AUGUST 2011 The cartoons won a prize in other competitions can't be sent to the contest... Azerbaijan, Baku, AZ 1065 Inshaatchilar avenue 30, Flat 10. Azerbaijan Cartoonists Union (Azerbaijan) Web: Bayram Hajizadeh (994 12)

15 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:15 21TH INTERNATIONAL "SAITAMA" CARTOON EXHIBITION (JAPAN) INT. "ATÝLA ÖZER" PORTRAIT CARTOON EXHIBITION" (TURKEY) 1. INTERNATIONAL "TURHAN SELCUK" CARTOON CONTEST (TURKEY) INTERNATIONAL CARTOON CONTEST OF VISUAL ART (UKRAINA) Themes: A) "Kibou" (Means "wish" or "hope") B) "Free" A3 (420x297 mm) Are limited to one (1) cartoon for each section... Can be either original cartoons or copies of them... The works that arrive later than the deadline will not be included in the catalog AUGUST 2011 Nonexistent... Note: All participants to sent special catalogue... International Cartoon Festival in Saitama. Plaza North Miyahara-cho, Kita-ku, Saitama-shi Saitama (Japan) Nonexistent... Web: Nonexistent... Director: Tsutomu Hoshino "Atila Özer Portrait Cartoons..." (In the scope of this activity, which will be organized at the date of October 2011, Atila Özer Portrait Cartoon Exhibition will hold a place... This exhibition will be formed from the portrait cartoons of Atila Özer implied by his drawing companions, and at the end of the exhibition these cartoons will be collected in an album...) Only (1) one cartoon... Only digital cartoon... Max. A4, 300 Dpi JPG format AUGUST Detail Info: Album: The album will be send to all participants for this reason please do not forget to send your post address... Organizing Committee Phone - Fax: (No Phone) "Free..." Free... Original or digital printings can be accepted provided that they must be signed by artist... All works remain property of the Festival... Max. A AUGUST st Prize: USD., 2nd Prize: , 3rd Prize: USD... Special Prizes 1. Uluslararasý Turhan Selçuk Karikatür Yarýþmasý., Milas Belediyesi, Kültür Sanat Birimi, Milas - Muðla (Türkiye) infomilas.bel.tr Web: Organizing Committee Phone - Fax: +0 (252) Themes: 1) "The Castle..." 2) "Free" A4 (210 x 297) A3 (400 x 300) The number of works is unlimited but at least two ones AUGUST 2011 Theme and Free Sections: 1 Prize: Gold Medal and Diplom., 2 Prize: Silver Medal and Diplom., 3 Prize: Bronze Medal and Diplom., Special Prizes... Mail International contest of Visual Art "Fun in Vasylivka Style" 1 Chekistov St. Vasylivka Zaporozhye region Ukraine Detail Info: Contact Persons: Organizing Committee None...

16 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:16 29TH INTERNATIONAL "ST JUST LE MARTEL" CARTOON EXHIBITION (FRANCE) 6TH INTERNATIONAL "LODZ" CARTOON CONTEST 2011 (POLAND) INTERNATIONAL "BACAU" CARTOON CONTEST (ROMANIA) INTERNATIONAL BOOK CARTOON CONTEST (IRAN) Themes: "Living Together" (2011: The Year of the Forest and The Year of Volunteer Work... Thirty years ago "Death Penalty" was abolished in France. And for Children "Dragons and a Fantasy World"... And, of course, drawings about currents events in 2011 Policy, Society, Sports) A4 or A3... We would like you to send us about 5-6 drawings... Original or Photocopy 30 AUGUST 2011 Porcelain Pen (One Person-The Best Cartoonist) Salon International Caricature dessin presse&humour Saint-Just-Le-Martel Haute-Vienne-Limousin 5, rue de la Mairie Saint-Just-Le- Martel (France) Web: Gerard Vandenbroucke "The City Getting Undeground and Traditionally - The City of Lodz..." Maximum A3... Max. 5 works... Original works entered in the contest can be made using any drawing, graphic (including computer graphics) or painting technique AUGUST 2011 The Jury shall hand out the regulatory Grand Prix of the contest amounting to PLN 10,000, funded by the President of the City of Lódz... The prize is indivisible... The Jury reserves the right to resign from handing out the award... "Big Boat of Humour 2011" Lódzki Dom Kultury (Lódz Cultural Centre), ul. Traugutta 18, Lódz (Poland) Web: Zbigniew Olubek (0-42) "Doctors and Patients..." A4 (210x297 mm) A3 (297x420 mm) Free... Technique: Free SEPTEMBER 2011 Great Prize: 1500 ; First Prize: 1000 ; Second Prize: 800 ; Third Prize: 500 ; 3 Special 3 x 300 (each) The County Center for Preservation and Promotion of Traditional Culture Braila No. 1, Aleea Cresei, Cartier Viziru I , Braila (Romania) portal-braila.ro Contact Details: yahoo.co.uk Organizing Committee (No Phone) "Book..." (Book and Library... I Read Book... Everybody Read Book... Read Good Book... Grownup with Book... Future belongs to Book readers..." A4 or A3... Artworks must be in 200 dpi by width or length of 1500 pixel by jpg format... Each participant can send maximum 5 artworks SEPTEMBER 2011 First Prize: $ 2.000, Honorable Mention & Trophy., Second Prize: $ 1.500, Honorable Mention & Trophy., Third Prize: $ 1.000, Honorable Mention & Trophy., 5 Honorable Mention & Trophy... Web: Masoud S. Tabatabai (+98 21)

17 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:17 VII. HUMOR HALL OF LIMEIRA SÃO PAULO - LIMEIRA (BRAZIL) 16TH ANTI-WAR CARTOON SALON "KRAGUJEVAC-2011" (SERBIA) 6TH INTERNATIONAL "DON QUICHOTTE" CARTOON CONTEST (GERMANY) 2ND INTERNATIONAL "BANANA" CARTOON CONTEST (CANADA) Free... Categories: Cartoon, Charge, Caricature, Comics, and Digital (Hand made send by ) A4 or A3... Original or Digital... We will only accepted works sent in paper, and digitals for the 2 (two) corresponding categories SEPTEMBER 2011 They will be 7 prizes of R$ 500,00 in money for the 7 categories (Total of R$ 3.500,00) + Trophy PIU + Certifyd of Awardes and Expositor... Mail VII. Salâo de Humor de Limeira., Rua Santa Terezinha 30 SL 02, Centro, Limeira - SP, CEP (Brazil) Detail Info: Director: Roberto Bonomi "Anti-War Cartoons" Maximum A3... Max. 3 original cartoons SEPTEMBER 2011 Grand Prize: 1,500 Gold Plague + 1,000., Silver Plaque , Bronze Plaque , Award of the Mayor of Bydgoszc (Poland) in the amount of 750., Award of the City of Ingolstadt (Germany) in the amount of 500., Award of the City of Bielsko Biala (Poland) in the amount of 500., Award of the City of Suresnes (Fr.) in the amount of Salon Antiratne Karikature., Trg Slobode Kragujevac (Serbia) Detail Info: Miodrag Stojilovic Tel: +064 / "50 Years Together..." The designs are to be drawn in A3 size to deliver in 200 dpi dissolution and in JPEG format... They know both and black and white, and to be colored, the coloured representation is exactly the same as the colortechnical treatment of the work is incumbent on not a containment... Free... With participation in competition is possible only by Internet SEPTEMBER 2011 Grand Prize: Euro., 2 Honour Prize., (Don Quichotte Sculptur) Mention Prize... donquichotte.org Web: Erdoðan Karayel Nonexistent... "Why Not?..." Number of entries: unlimited... The size of the works should be A4 or A3. 30 SEPTEMBER 2011 First Prize: Sculpture Golden Quebec Banana+ Diploma+Catalogue., Second Prize: Sculpture Silver Quebec Banana+ Diploma+Catalogue., Third Prize: Sculpture Bronze Quebec Banana+ Diploma +Catalogue., Five Honorable Bronze Medal+ Diploma+Catalogue (Original Bronze Sculptures) Gallery - Studio Do 2285 Rue Cardinal, Montreal, H4E, 1N7, Quebec (Canada) Web: Oleg Dergachov... None

18 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:18 INTERNATIONAL OF THE "OLENSE" KARTOENALE (BELGIUM) INTERNATIONAL "GALLARATE" CARTOON CONTEST (ITALIA) 11TH "TABRIZ" INTERNATIONAL CARTOON CONTEST (IRAN) INTERNATIONAL "BARAKALDO" HUMOUR CONTEST (SPAIN) "The main theme is Balloons, Zeppelins and other flying beauties'. Also this year Amnesty International offers a special prize to the best cartoon with theme 'Male and female equality..." Original cartoons in black and white or colour, may bear no captions... Dimensions including any passe-partout 21x30 cm... Works sent rolled and works larger than DIN A4 will not be returned... Number of entries per contestant: Maximum OCTOBER st Prize: Euro. 2 nd Prize: 300 Euro. 3rd Prize: 250 Euro. 4th Prize: 100 Euro. Olense Kartoenale Gemeentehuis Dorp 1 B-2250 Olen (Belgium) (Belgium) Web: Inge Gerlo "H2O..." Sections: A) Graphics-Cartoon B) Satire C) Caricature It's possible to participate in all the sections... A4 (21x29,7 cm) Technique: Free... Common graphic and digital prints will be accepted but only if signed by the author... Max. 3 works... The works must be original OCTOBER 2011 Grand Prix: "Marco Biassoni"... 1st Prize... Jury Special Prizes... Special Mention (5)... Pro Loco Gallarate Vicolo del Gambero N Gallarate (VA) Italy Detail Info: Vittorio Pizzolato Phone/Fax: (+39) "Economy..." A4 or A3... The works must be original... The authors should have full copyright and be responsible for all the legal responsibilities related to the productions copyright OCTOBER 2011 First Prize: Golden Statuette of Tabrizcartoon + Diplom $; Second Prize: Silver Statuette of Tabrizcartoon + Diplom $; Bronze Statuette of Tabrizcartoon+ Diplom $; Honorable Tabrizcartoon Sculpture + Diplom + Catalogue... Post Golestan Garden Tabriz Art Home Tabriz Cartoon Museum Tabriz - Iran Web: Rahim Baqqal Asghari (+98) "New Technologies..." (Internet, Biology, Space, Telecommunications, Medicine, etc) The works will have a length of one page that will not exceed 800x600 pixels, with a minimum resolution of 72 pixels per inch... Each applicant can present a maximum of three piece of work OCTOBER 2011 The "Hermes de Barakaldo" prize amounts to shared between five winners: 1st Prize: , 2nd Prize: , 3rd Prize: 800., 4th Prize: 700., 5th Prize: 500., barakaldo.org Detail Info: Organizing Committee Tel: Nonexistent...

19 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:19 THE UNITED NATIONS RANAN LURIE 2011 CARTOON AWARD (UNITED NATIONS) 2ND INTERNATIONAL "TOURISM" CARTOONS CONTEST (TURKEY) 5TH INTERNATIONAL "URZICENI" CARTOON CONTEST (ROMANIA) 20. INTERNATIONAL "GOLDEN HELMET" CARTOON CONTEST (SERBIA) "Entries for awards must be received on or before November 1, 2011, to cover work done in the year 2010/11, reflecting the importance of human dignity, mutual respect and friendship among nations, as well as economic consideration and environmental responsibilities towards each other..." 9x12 inches... Only reproductions will be accepted! Two cartoons OCTOBER st Prize: of $10, and a Plaques., 2nd Prize: $5, and a Plaque., 3rd Prize: $3, and a Plaque., 10 Honorable Mentions (Plaques)... The United Nations Ranan Lurie Political Cartoon Award, 25 Columbus Circle, Suite 63E, New York, NY, (USA) (No ) Web: Organizing Committee (No Phone) "Tourism..." A4 or A3... Each performer is allowed to submit maximum three works... Original or Digital OCTOBER 2011 The Grand Award: All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (7 days, 2 persons)., The Second Award: All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (6 days, 2 persons)., The Third Award: All inclusive holiday in a five star hotel in Turkey (5 days, 2 persons)., Five Mansions... Postal Prof. Atila Özer Anadolu University, Eðitim Karikatürleri Müzesi, Akcami Mah., Malhatun Sokak, No: 6, Odunpazarý, Eskiþehir (Turkey) Detail Info: cartoon/ Information: Nazmi Kozak, Ph.D /2128 Themes: A) "Love for Sale..." B) Portraits of Famous Ladies from Romanian Politics... A4 or A3... Max. (5) Five Works... The works must be accompanied by the author's biography NOVEMBER 2011 First Prize: 1000 $ Second Prize: 700 $ Third Prize: 400 $ Two Special Prizes with a value of 400 $ and 300 $ for a portrait of a well known world personality any domain... Casa Municipala de Cultura Urziceni Calea Bucuresti Nr Urziceni Jud. Ialomita (Romania) Web: None... Organizing Committee "Atom..." Free... Original... All works remain property of the Festival... Min. A4., Max. A FEBRUARY st Prize: Golden Helmet (Medal)+800 uro+ Diplom+One-Man Exhibition in 2012., 2nd Prize: 400 uro., 3rd Prize: International Festival of Humour and Satire "Golden Helmet"., Cultural Center-Krusevac International Festival of Humor and Satire "Golden Helmet" Toplicina Krusevac (Serbia) Web: Organizing Committee Phone - Fax: +381 (37)

20 (YENÝ AKREP) SAYFA-PAGE:20 GEÇMÝÞ ZAMAN-P -PAST TENSE RAMÝZ GÖKÇE PORTRE KARÝKATÜRÜ: ERICO JUNQUEIRA AYRES (BREZÝLYA) ÖLÜMÜNÜN 10. YILINDA ÜSTAD RAMÝZ GÖKÇE'YÝ SAYGI, SEVGÝ VE ÖZLEMLE ANIYORUZ KIBRIS TÜRK KARÝKATÜRCÜLER DERNEÐÝ

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY]

CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2015) YIL: 13 SAYI: 125 CARTOON BY: SEZER ODABAÞIOÐLU [TURKEY] (YENÝ AKREP) SAYFA - PAGE: 2 YIL - YEAR: 13 (ÞUBAT - FEBRUARY) SAYI - ISSUE: 125 LOUIS POSTRUZIN

Detaylı

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19

YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 YENÝ AKREP ULUSLARARASI KARÝKATÜR VE MÝZAH DERGÝSÝ (ÞUBAT 2004) YIL:2 SAYI:19 Hüseyin Çakmak Bu Kez Karikatürleriyle Deðil Mizahi Yazýlarýyla Yargýlanacak... DENKTAÞ'IN AVUKATINDAN GAPPELLARÝ FUAD DAYI'YA

Detaylı

12 Kariyer Öykü Serter 92

12 Kariyer Öykü Serter 92 indeks 2 N D E S I K7Konuk Yazar Aycan Alp 95 21-23 Duyurularýmýz 38 Kiþisel Geliþim Zerrin Koyunpýnar Füge Demirok 76 46 Yaþam Çocuk Zuhal Özer 79 8Portre Ahmet Göksun 72 24-31 Bizim Dünyamýz 32 Maariften

Detaylı

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda

içindekiler ayýn konusu kültür sanat üzerine fragmanlar ismail ýþýk picasso sergisinin düþündürdükleri alaattin bender odtü 50 yaþýnda içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 149 Þubat 2006 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri Müdürü

Detaylı

Temmuz / July 2008 Doðal Gaz Dünyasý Natural Gas World GAZBÝR Marcogaz a üye oldu GAZBÝR became a member of Marcogaz Eurogas Genel Kurulu 2009 da Antalya da Eurogas General Assembly in Antalya at 2009

Detaylı

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu

2004 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Aðustos - Ekim BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu 17 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Araþ. Gör. Ýlknur Kalay Ýçimizden Biri Doç. Dr. Özden Uslu / Ceylan Pakkan Sosyal Tesislerimiz (IX) Mediko-Sosyal

Detaylı

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk

Okulum. Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club. Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri 2014 / 8. Presence of Atatürk Yayın & İletişim Kulübü Publication & Communication Club 2014 / 8 Marmaralı Cumhuriyet Bekçileri The Guards of the Republic were at the Ata nın Huzurunda Presence of Atatürk okulummarmara@mek.k12.tr ilknurakgun@mek.k12.tr

Detaylı

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ

NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ 1 2 NEW POVERTY AND THE CHANGING WELFARE REGIME OF TURKEY REPORT PREPARED FOR THE UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME YENÝ YOKSULLUK VE TÜRKÝYE'NÝN DEÐÝÞEN REFAH REJÝMÝ BÝRLEÞMÝÞ MÝLLETLER KALKINMA PROGRAMI

Detaylı

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record

Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Kış çiçekleri Winter flowers Sıra mağara turizminde Caving tourism in next Başkan Başaran Ulusoy rekor kırdı Chairman Başaran Ulusoy broke the record Dünya'nın biletini kesiyoruz! AIR 2.267 Seyahat Acentesi

Detaylı

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI

BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BALKANLARDA GELECEK TASAVVURU KÜLTÜR, SÝYASET, ÖRGÜTLENME VE ÝÞBÝRLÝÐÝ ALANLARI BANDROL UYGULAMASINA ÝLÝÞKÝN YÖNETMELÝÐÝN 5. MADDESÝNÝN 2. FIKRASINA GÖRE BANDROL TAÞIMA ZORUNLULUÐU YOKTUR. Kitabýn Adý

Detaylı

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals.

ÖZEL MARMARA KOLEJİ NİN GURURU PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE. Our swimming champion Selin Ünser won 8 medals. Marmara Eğitim Vakfı İstanbul AVAZ GENÇLİK DERGİSİ / SAYI 12 / OCAK 2015 AVAZ YOUTH MAGAZINE / ISSUE 12 / January 2015 / ISSN 2148-8614 PRIDE OF MARMARA PRIVATE COLLEGE Our swimming champion Selin Ünser

Detaylı

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir

Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı. Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Yayınlayan Publisher Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Proje Koordinatörü Project Coordinator Canan Demir Kapak Tasarımı Cover Design Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen

Detaylı

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride

ALMAMATER YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU. ForeIgn university acceptances are a cause for pride 2014 / 02 YURTDIŞI KABULLERDE GURUR TABLOSU ForeIgn university acceptances are a cause for pride söyleşiler INTERVIEWS METİN HARA AYÇA MUTLUER KERİM URALLI ABDULLAH BEDEL TÜRKER ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ'NİN

Detaylı

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın

TACLIFE2012 / 2. An Exciting. Derslere bir de üç boyutuyla bakın TACLIFE2012 / 2 TAC DE 124. MEZUNİYET COŞKUSU Tarsus Amerikan Koleji nden 2012 yılında mezun olan 43 öğrenci, törenle diplomalarını aldı. Tören, TAC nin yüz yılı aşkın geleneğinde yerini aldı. Derslere

Detaylı

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION...

ACI ACTION. ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI in ACTION www.aci.k12.tr 15 EYLÜL 2012 SEPTEMBER ACI DA MEZUNİYET COŞKUSu THE JOY OF GRADUATION... ACI ÖĞRENCİLERİ YURTDIŞI ETKİNLİKLERİNDE ACI STUDENTS ABROAD ACI PROJELERİNE ÖDÜL YAĞDI ACI PROJECTS

Detaylı

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba

Bulutların üstünde hava hep açıktır. Above the clouds, the sky is always clear. O. Aruoba TMMOB MİMARLAR ODASI ANKARA ŞUBESİ ÇOCUK VE MİMARLIK ÇALIŞMA GRUBU BÜLTENİ UCTEA CHAMBER OF ARCHITECTS OF TURKEY ANKARA BRANCH BULLETIN OF CHILDREN AND ARCHITECTURE STUDY GROUP Bulutların üstünde hava

Detaylı

Turizmde Türkiye farkı

Turizmde Türkiye farkı BAŞ Ş KAN DAN-FROM A N THE PRESIDENT Turizmde Türkiye farkı Turkey s Difference in Tourism Dünya turizm liginde ilk beşe girmeye hazırlanan Türkiye, bu yıl 30 milyon turist ve 22,5 milyar dolarlık turizm

Detaylı

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL

İSTANBUL DA YAŞADILAR, İSTANBUL DA ÇALIŞTILAR VE İSTANBUL İÇİN ÜRETTİLER CONTEMPORARY ART GUESTS OF İSTANBUL SAYI / ISSUE 10 EKIM - KASIM - ARALIK / OCTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 2010 BU BIR SÜRELİ YAYINDIR / THIS IS A PERIODICAL JOURNAL YÖNETİM / ADMINISTRATION İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Adına

Detaylı

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi

2005 Yeditepe Üniversitesi haberdergisi Eylül - Kasým BU SAYIDA. Çýkarken... Haber Turu Haber Merkezi 21 BU SAYIDA Haber Turu Haber Merkezi Akademik Faaliyetler Haber Merkezi Atamalar Haber Merkezi Yeni Yayýnlarýmýz Haber Merkezi Yeni Laboratuvarlarýmýz / Atölyelerimiz / Stüdyolarýmýz Makina Mühendisliði

Detaylı

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44

DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE OYUNLARI PARİS TEN İKİ MADALYA NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLYMPIC WORLD NİSAN / APRIL 2011 SAYI:44 OLİMPİYAT DÜNYASI 2013 AKDENİZ OYUNLARI MERSİN DE 2013 MEDITERRANEAN GAMES IN MERSİN ANADOLU NUN ZİRVESİNDE ÜNİVERSİTE OYUNLARI UNIVERSITY GAMES AT THE SUMMIT OF

Detaylı

DÜNYASI VANCOUVER BÜYÜLEDİ OLİMPİYAT DÜNYASINDA YAS HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE

DÜNYASI VANCOUVER BÜYÜLEDİ OLİMPİYAT DÜNYASINDA YAS HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE OLYMPIC WORLD HAZİRAN / JUNE 2010 SAYI:42 OLİMPİYAT DÜNYASI 2010 FIFA DÜNYA KUPASI GÜNEY AFRİKA 2010 FIFA WORLD CUP SOUTH AFRICA 2010 FIBA DÜNYA ŞAMPİYONASI TÜRKİYE 2010 FIBA WORLD CHAMPIONSHIP TURKEY

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 Bu Yaz Bodrum da Neler Olacak? What s going on in Bodrum this summer? Endüstriyel Tasarımın Dünü Ve Bugünü The past and present of

Detaylı

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION

www.ito.org.tr GROWTH DRIVE DURING THE CRISIS TURKEY IS DISCUSSING GROWTH WHILE THE WORLD IS LOOKING FOR DIRECTION YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:91 A Ğ USTOS/AUGUST 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE DÜNYA YÖNÜNÜ ARARKEN TÜRKİYE

Detaylı

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR

TÜRSAB DERGİ DERGİ. 21. OLAĞAN GENEL KURUL A DOĞRU TOWARDS THE 21 st ORDINARY GENERAL ASSEMBLY YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN HAPPY NEW YEAR Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Association of Turkish Travel Agencies ARALIK 2013 DECEMBER 342 TÜRSAB DERGİ DERGİ Şubat / February 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaylı

Fenamizah ı şimdi aşağıdaki platformlardan da okuyabilirsiniz:

Fenamizah ı şimdi aşağıdaki platformlardan da okuyabilirsiniz: international humor magazine imtiyaz sahibi / yay n ve görsel yönetmeni: aziz yavuzdoğan yayın kurulu: Erdoğan Başol, Osman Yavuz İnal, Ekrem Borazan, hukuk danışmanı: Av. Cem Koç ayl k e-dergi mountly

Detaylı

Mali kriz Belçika yý da vurdu

Mali kriz Belçika yý da vurdu Brüksel güzeli Zeynep 19 Yaþýndaki Türk kýzý Zeynep Sever Brüksel i Belçika güzellik yarýþmasýnda temsil etmeye layýk görüldü. 4 te Belçika nýn göbeðindeki küçük Türkiyeler Bizim Sokaklar yazý dizimiz,

Detaylı

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014

ESK NEWS. IGCSE Two awards for outstanding ESK student. IGCSE Olağanüstü ESK öğrencisine iki ödül. Inside this issue: Feb 2014 Academic Year 2013/14 Feb 2014 Inside this issue: KEY DATES IGCSE Information Meeting 19/02 Parenting Workshop (in Tur) 20/02 Y7 & Y10 Parents Meeting 20/02 Y4 Mountain Walk 21/02 Y9 & Y12 Parents Meeting

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan

aalto @ turkey içindekiler ankara üzerine senaryolar Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan içindekiler Bak Postacý Geliyor - Tezcan Karakuþ Candan 2 aalto @ turkey Mimarlar Odasý nda Bir Simge: Teoman Öztürk - Yavuz Önen 3 Geçen Sayýdan Yansýmalar 4 Aalto Etkinliklerinin Ardýndan - Nuri Arýkoðlu

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı