2013 MALİ YILI KESİN HESABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 MALİ YILI KESİN HESABI"

Transkript

1 2013 MALİ YILI KESİN HESABI

2 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2013 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30) Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - IV.Düzey (Örnek:30) Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - IV.Düzey (Örnek:30) SBB Kurumsal Sınıflandırma Tablosu (Örnek:86) Genel Geçici Mizan (Ana Hesap) (Örnek:76) Genel Geçici Mizan (Detay Hesap) (Örnek:76) Bilanço (Örnek:77) Muhasebe Yetkililerine Ait Liste (Örnek:70) SBB ve İlçe Belediyeleri Kesin Hesap Raporları SBB Giderlerin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu ve Grafiği SBB Giderlerin Fonksiyonel Sınıflandırma Tablosu ve Grafiği SBB Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırma Tablosu ve Grafiği SBB ve İlçe Belediyeleri Kurumsal Bütçe Harcama Tablosu SBB ve İlçe Belediyeleri Eko.Sın. Gider Kesin Hesap Raporları ve Grafiği SBB ve İlçe Belediyeleri Fonk.Sın. Gider Kesin Hesap Raporları ve Grafiği SBB ve İlçe Belediyeleri Fonk.Sın. Gelir Kesin Hesap Raporları ve Grafiği I

3 s.di$li, Y.ALEMDAR, c.ozrtirk, A.iNCi, A.soGuK, H.cENq, o.yildirtm, H.AKCAN, A.YILMAzER, i.xenexur,r,uxgu, r.ozxerau,l,n, A.ACAR, wr.ispinogr,u, z.6zu-, M.KAYA, C.IGSER, A.K.AKSOY, r.citnsov, s.kaytr{oglu, F.KILIC, M.H.co$AR, r.rrqiocr,u, n.n.pinivrogr,u,.l.qirrqi, o.hira, c.koq, E.DUMAN, $.DUMAlr, R.ELTURAN, l.xun/brr, z.bz, ru.u.ntgrstatlr-r, z.asal, A.z.AKAR, i.piisxtrllu, H"A,LTuNTA$, $.sakal, H.BArrADrR, c.gigvrlx, C.sARr, B.soyKAN, A.ATMACA, M.saGr,lM, u.oz, o.cun, O.6zrN, i.snznn, s.zrirnaci, i.numraz, i.rtin, r.ozrrx, M.KOK, s.yener, A.sAFiTtrRK, S.qARKTAN, vr.nil.oix, A.sERT, F.KoLsuz, RNAMAZ, c.angrn, r.gnlix, y.ayar, H.aGfiN, na.r.ivr.lvrogr,u, RERvILMAZ, r.$rxrirnx, n.sogaz, v.mut, RvERLiKAvA, M.ATALAv,.l.Ozorvrin, s.kocsar, T.EFf,, vr.ozlrltin, i.cixnn. 1

4 Ti.iketime Ydnelik Mal ve Hizmet Ahmlarrna ,77.-TL; Yolluk Giderlerine ,47.-TL; Menkul Mal Bakrm Onarrmlara ,01.-TL; Gayrimenkul Bakrm ve Onanm Giderleri 05- Cari Transferlerden, Kar Amacr Gijtmeyen Kuruluqlar igin ,5I.-TL; Hane Halkrna Y BUTCE ile VERiLEN GiDER ADI Personel Giderleri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri Cari Transferler Sermave Giderleri Sermaye Transferleri Borg Verme Yedek Odenek 2

5 Mrl vc Eizmct AIm Gidcrlcri.03 Cari Tmnsfcrlcr 05 Bort Vrmc 08 3

6 ;ERqEKLE$ME YOZDESi Genel Kamu Hizmetleri Kamu Dtizeni ve Giivenlik Hiz. Ekonomik igler ve Hizmetler Qevre KorumaHizmetleri iskan ve Toplum Refahr Hizm. Saf,hk Hizmetleri Sosyal Giiv. Ve Sosyal Yrd. Hiz. 4

7 Genel Kemu Eizmctlcri Kemu Diizcni Ekonomih igler v. Hizmctler Ccvre Korume Eizmctleri 0t C-HARCAMA sirin[nri ouzryinne BUTqE VE GERCEKLE$ME DURUMLARI TABLOSU Mal ve Hizmet Ahm Giderleri 5

8 Mal ve Hizmet Ahm Giderleri Personel Giderleri Sermaye Giderleri YAzr i$leri olinbsi BA$KANLrdr TEFTi$ KURULU BA$KANLIdI Personel Giderleri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri HUKUKMugAviRl,idi Personel Giderleri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri Sermaye Giderleri 6

9 GERqEKLE$ME YUZDESI Personel Giderleri Sermaye Giderleri Personel Giderleri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri CEVRE KORUMA VE KONTROL DAiRESi BA$KANLIdI PersonelGiderleri Mal ve Hizmet ALm Giderleri Sermave Giderleri FEN isleri DAiRESi BA$KANLIGI Personel Giderl ri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri Sermave Giderleri MALi HiZMI,TLER DAiRf,,Si BASKANLIdI 7

10 Personel Giderleri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri Sermaye Giderleri iu.ln vn $EHiRCiLiK DAiRESi BA$KANLrer Personel Giderleri Mal ve Hizmet Alrm Giderleri Sermaye Giderleri irr.a.iyb DAIRESi BA$KANLTGT Personel Giderleri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri Sermaye Giderleri ZABITA DAiRESi BA$KANLIGI Personel Giderleri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri Sermaye Giderleri 8

11 KtrLTtlR ve sosyal i$lrn olinnsi nl' Mal ve Hizmet Ahm Giderleri ULA$IM DAiRESi BA$KANLIGI Personel Giderleri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri Sermaye Giderleri Personel Giderleri Mal ve Hizmet Ahm Giderleri 9

12 SBB 2OI3 MALi YILI BUrCE GELiRLERiNiN nxoxoltix SnITIaNDIRILMASI TABLosu Vergi Gelirleri Tesebbiis ve Miilkiyet Gelirleri Diger Gelirler Sermaye Gelirleri 10

13 Beslenme Grda Amaqh ve Mutfakta Kullanrlan Malz. Giyecek Mefruqat ve Tuhafrye Malzemeleri Grubu Canh Hayvanlar Grubu Bakrm Onanm Uretim Malzemeleri Grubu 11

14 Yedek Parqalar Grubu De[igim Bafrq ve Satrg Amagh Yayrnlar Grubu Gtivenlik Kontrol ve TedbirAmaglr 12

15 13

16 Genel Kamu Hizmetleri 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk oy qoklueu ile kabul edilmigtir. Kamu Diizenive Giivenlik Hiz. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk oy coklueu ile kabul edilmistir. Ekonomik igler ve Hizmetler 54 Kabul, 7 gekimser oyuna karqrlrk oy coklueu ile kabul edilmistir. Qevre Koruma Hizmetleri 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk oy coklueu ile kabul edilmistir. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk oy coklueu ile kabul edilmistir. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrlrk oy coklueu ile kabul edilmistir. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk oy coklueu ile kabul edilmistir. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk oy coklueu ile kabul edilmistir. Sosyal Gtiv. Ve Sosyal Yrd. Hiz. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk oy coklueu ile kabul edilmistir. Personel Giderleri 54 Kabul, 7 gekimser oyuna karg: oy coklueu ile kabul edilmistir. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna karg oy coklueu ile kabul edilmistir. Mal ve Hizmet Ahm Giderleri 54 Kabul, 7 gekimser oyuna karg oy aoklueu ile kabul edilmistir. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna karq oy qoklugu ile kabul edilmistir. Cari Transferler 54 Kabul, 7 gekimser oyuna karqr oy QokluEu ile kabul edilmistir. Sermaye Giderleri 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargr ov coklueu ile kabul edilmistir. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk 54 Kabul, T gekimser o)runa kargrhk Kamu Dtizeni ve Gtivenlik Hiz. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk 14

17 iskan ve Toplum Refahr Hizm. Dinlenme, Kiilttir ve Din Hizm. Sosyal Giiv. Ve Sosyal Yrd. Hiz. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk i4 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk Personel Giderleri :y ooklueu ile kabul edilmistir. Sosyal Giivenlik Kurumlanna i4 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk Devlet Primi Giderleri >y ooklueu ile kabul edilmistir. 54 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk ry qoklueu ile kabul edilmistir. i4 Kabul, 7 gekimser o)runa kargrhk )y aoklueu ile kabul edilmistir. i4 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk Cari Transferler >y poklueu ile kabul edilmistir. i4 Kabul, 7 gekimser oyuna kargrhk Sermaye Giderleri ry coklueu ile kabul edilmistir. j4 Kabul, 7 gekimser oyuna karqrhk Sermaye Transferleri ry qoklueu ile kabul edilmistir yrl,r BtiTCE GELiRLERi TABLOSU (62 Gel Basrh Evrak, Form Satrs Gelirleri man Kira Gelirleri Takipteki Kurum Alacaklan Faizleri ilerden Alacaklar Faizleri 15

18 Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Ahnan Paylar Maden isletmelerinden Alrnan Paylar alrsanlardan Tedavi Katrhm Yukarrda Tanrmlanmayan Di Eer P ara Cezalart lecek Nakdi Teminatlar Yukanda Tanrmlanmavan DiEer Cesitli Gelirler Ekonomik Kod Agtklama Hazine yardrmr Muhtar odenekleri iqin genel biitqeden ahnan EEitim hizmetleri icin senel butceden ahnan Kurumlardan Ahnan BaErs ve Yardrmlar Kisilerden alman yardim ve baerslar Kurumlardan Ahnan $arth Bafirg ve Yardrmlar KiSilerden Alman $arth BaErs ve Yardlmlar Kurumlardan alman yardim ve baerslar Genel Biitgeli idarelerden Ahnan Proje Yardrmlan Genel Biitqeli idarelerden Ahnan Proie Yardrmlan Kodu Agrklama Toplam Odenek Biitge Gideri iptal Edilen 6denek Ertesi Yrla Devredilen Odenek Personel Giderleri SosyalGiivenlik Kurumlanna Devlet Primi Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri 16

19 Agrklama Biitge Gideri Toplamr il ozel idaresi Grda Tarrm ve Hayvancrhk Hizmetleri Qevre ve Orman Hizmetleri Genclik ve Spor Hizmetleri Kiiltiir ve Turizm Hizmetleri Sosyal Hizmetler Agrklama Biitge Gideri Toplamr il Afet ve Acil Durum Hizmetleri Grda Tarrm ve Hayvancrhk Hizmetleri Qevre ve Orman Hizmetleri Genclik ve Spor Hizmetleri Kiiltiir ve Turizm Hizmetleri SosyalHizmetler 17

20 2013 MALİ YILI BÜTÇE GELİRLERİ KESİN HESAP CETVELİ

21 Kurum : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 Gelirin Kodu I II III IV 01 Vergi Gelirleri ,00 111, , , , , , ,16 0,55 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 226, , , , , , ,93 0,78 04 Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel Gelirler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 05 Diger Gelirler , , , , , , , ,01 0,96 06 Sermaye Gelirleri ,00 0, , , ,08 0, ,08 0,00 1,00 08 Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Red ve Iadeler (-) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ Gelir Açıklaması Bütçe Tahmini Devreden Gelir Yılı Tahakkuku Toplam Tahakkuk Yılı Tahsilatı Tahsilattan Ret ve İadeleri Yılı Net Tahsilatı Gelecek Yıla Devredilen Tahakkuk , , , , , , , ,10 1,00 Tahsilat Oranı % 18 Örnek: 30

22 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ Kurum : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 Gelirin Kodu Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Yılı Net Gelecek Yıla Tahsilat Gelir Açıklaması Bütçe Tahmini Yılı Tahsilatı I II III IV Gelir Tahakkuku Tahakkuk Ret ve İadeleri Tahsilatı Devredilen Oranı 01 Vergi Gelirleri ,00 111, , , , , , ,78 0, Mülkiyet Uzerinden Alinan Vergiler 0,00 0, , , ,46 865, , ,68 0, Mülkiyet Uzerinden Alinan Diger Vergiler 0,00 0, , , ,46 865, , ,68 0, Çevre Temizlik Vergisi 0,00 0, , , ,46 865, , ,68 0, Dahilde Alinan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 111, , , , , , ,42 0, Ozel Tüketim Vergisi ,00 0, , , ,08 0, ,08 0,00 1, Elektrik ve Havagazi Tüketim Vergisi ,00 0, , , ,08 0, ,08 0,00 1, Dahilde Alinan Diger Mal ve Hizmet Vergileri ,00 111, , , , , , ,42 0, Yangin Sigortasi Vergisi ,00 0, , , ,97 486, , ,64 0, Ilan ve Reklam Vergisi ,00 111, , , , , , ,78 0, Harclar ,00 0, , , ,04 0, , ,68 0, Diger Harclar ,00 0, , , ,04 0, , ,68 0, Isgal Harci ,00 0, , , ,43 0, , ,55 0, Isyeri Acma Izni Harci ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, Tellallik Harci 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 1, Tasıt aracları ısletme ruhsat harcı ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Harclar ,00 0, , , ,61 0, , ,13 0,63 03 Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 226, , , , , , ,93 0, Mal ve Hizmet Satis Gelirleri ,00 0, , , , , , ,78 0, Mal Satis Gelirleri ,00 0, , , , , , ,48 0, Sartname, Basili Evrak, Form Satis Gelirleri ,00 0, , , , , , ,48 0, Diger Mal Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hizmet Gelirleri ,00 0, , , , , , ,30 0, Avukatlik Vekalet Ucreti Gelirleri 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurs, Toplanti, Seminer, Egitim vb. Faaliyet 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Danismanlik / Bilgilendirme Gelirleri ,00 0, , , , , ,24 0,00 1, Ilan ve Reklam Gelirleri 0,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00 180,00 0,00 1, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine Iliskin Gelirler ,00 0, , , , , , ,49 0, Ekonomik Hizmetlere Iliskin Gelirler ,00 0, , , , , , ,60 0, Kültürel Hizmetlere Iliskin Gelirler ,00 0, , , ,10 0, ,10 0,00 1, Saglik Hizmetlerine Iliskin Gelirler ,00 0, , , ,44 318, , ,27 0, Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Gelirler ,00 0, , , , , , ,94 0, Diger hizmet gelirleri ,00 0, , , , , , ,00 0, KIT ve Kamu Bankalari Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hazine Portfoyü ve Istirak Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yeniden Degerlendirme Farklari ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasilati 0,00 226, , , ,40 0, ,40 0,00 1, Mahalli Idareler Kurumlar Hasilati 0,00 226, , , ,40 0, ,40 0,00 1, Saglik Hizmetlerine Iliskin Kurumlar Hasilati 0,00 226, , , ,40 0, ,40 0,00 1, Ulastirma Hizmetlerine Iliskin Kurumlar 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 1, Kira Gelirleri ,00 0, , , ,15 70, , ,15 0, Tasinmaz Kiralari ,00 0, , , ,15 70, , ,15 0,45 19 Örnek: 30

23 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ Kurum : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 Gelirin Kodu Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Yılı Net Gelecek Yıla Tahsilat Gelir Açıklaması Bütçe Tahmini Yılı Tahsilatı I II III IV Gelir Tahakkuku Tahakkuk Ret ve İadeleri Tahsilatı Devredilen Oranı Lojman Kira Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ecrimisil Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Tasinmaz Kira Gelirleri ,00 0, , , ,15 70, , ,15 0, Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0,00 1, Diger Gelirler 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0,00 1, Diger Çesitli Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0, , , ,50 0, ,50 0,00 1,00 05 Diger Gelirler , , , , , , , ,01 0, Faiz Gelirleri ,00 0, , , ,44 0, ,44 0,00 1, Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vergi, Resim ve Harc Gecikme Faizleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Faizler ,00 0, , , ,44 0, ,44 0,00 1, Kisilerden Alacaklar Faizleri 1.000,00 0,00 15,00 15,00 15,00 0,00 15,00 0,00 1, Diger Faizler ,00 0, , , ,44 0, ,44 0,00 1, Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar ,00 0, , , ,15 0, , ,41 0, Vergi ve Harc Gelirlerinden Alinan Paylar ,00 0, , , ,77 0, , ,56 0, Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan ,00 0, , , ,87 0, ,87 0,00 1, Çevre Temizlik Vergisinden Alinan Paylar ,00 0, , , ,90 0, , ,56 0, Kamu Harcamalarina Katilma Paylari ,00 0, , , ,45 0, , ,85 0, Yol Harcamalarina Katilma Payi ,00 0, , , ,45 0, , ,85 0, Diger Harcamalara Katilma Paylari ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Genel Bütceli Idarelere Ait Paylar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Digerlerinden Alinan Paylar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli Idarelere Ait Paylar ,00 0, , , ,93 0, ,93 0,00 1, Maden Isletmelerinden Alinan Paylar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Müze Giris Ucretlerinden Alinan Paylar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ortak Altyapi Hizmetleri Icin Diger Kurumlar ,00 0, , , ,67 0, ,67 0,00 1, Mahalli Idarelere Ait Diger Paylar ,00 0, , , ,26 0, ,26 0,00 1, Diger Paylar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Paylar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Para Cezalari , , , , , , , ,40 0, Idari Para Cezalari ,00 0, , , , , , ,51 0, Diger Idari Para Cezalari ,00 0, , , , , , ,51 0, Vergi Cezalari , , , , ,36 0, , ,89 0, Vergi ve Diger Amme Alacaklari Gecikme , , , , ,36 0, , ,89 0, Diger Para Cezalari ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 1, Yukarida Tanimlanmayan Diger Para ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 1, Diger Çesitli Gelirler ,00 0, , , ,55 0, ,55 13,20 1, Diger Çesitli Gelirler ,00 0, , , ,55 0, ,55 13,20 1, Irat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Irat Kaydedilecek Teminat Mektuplari 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kisilerden Alacaklar ,00 0, , , ,83 0, ,83 0,00 1, Otopark Yonetmeligi Uyarinca Alinan ,00 0, , , ,32 0, ,32 0,00 1,00 20 Örnek: 30

24 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ Kurum : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 Gelirin Kodu Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Yılı Net Gelecek Yıla Tahsilat Gelir Açıklaması Bütçe Tahmini Yılı Tahsilatı I II III IV Gelir Tahakkuku Tahakkuk Ret ve İadeleri Tahsilatı Devredilen Oranı Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli 1.000,00 0, , , ,40 0, ,40 13,20 1,00 06 Sermaye Gelirleri ,00 0, , , ,08 0, ,08 0,00 1, Tasinmaz Satis Gelirleri ,00 0, , , ,13 0, ,13 0,00 1, Diger Bina Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Bina Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Arazi Satisi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Arazi Satisi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Arsa Satisi ,00 0, , , ,13 0, ,13 0,00 1, Arsa Satisi ,00 0, , , ,13 0, ,13 0,00 1, Tasinir Satis Gelirleri ,00 0, , , ,95 0, ,95 0,00 1, Tasinir Satis Gelirleri ,00 0, , , ,95 0, ,95 0,00 1, Tasinir Satis Gelirleri ,00 0, , , ,95 0, ,95 0,00 1, Tasit Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tasit Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Tasinir Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Çesitli Tasinir Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Sermaye Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Sermaye Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Çesitli Sermaye Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 08 Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yurtici Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Mahalli Idarelerden ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Belediyelerden ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Bagli Idarelerden ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Yurtici Alacaklardan Tahsilat 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dernek, Birlik, Kurum, Kurulus, Sandik vb ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Digerlerinden 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09 Red ve Iadeler (-) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Harclar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Harclar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baska Yerde Siniflandirilmayan Vergiler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Baska Yerde Siniflandirilmayan Diger ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Gelirler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Gelirler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Faiz Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Faizler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kisi ve Kurumlardan Alinan Paylar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 Örnek: 30

25 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ Kurum : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 Gelirin Kodu Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Yılı Net Gelecek Yıla Tahsilat Gelir Açıklaması Bütçe Tahmini Yılı Tahsilatı I II III IV Gelir Tahakkuku Tahakkuk Ret ve İadeleri Tahsilatı Devredilen Oranı Diger Paylar ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Para Cezalari ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Para Cezalari ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Çesitli Gelirler ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Yukarida Tanimlanmayan Diger Çesitli ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tasinmaz Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Tasinmaz Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Tasinir Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Tasinir Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Sermaye Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Diger Sermaye Satis Gelirleri ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM , , , , , , , ,72 1,00 22 Örnek: 30

26 2013 MALİ YILI BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ

27 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ EKO. SINIF. AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek I II III IV I II III IV I I II Eklenen (+) Düşülen (-) 46 BELEDIYE 0, ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, SAKARYA ILI 0, ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, SAKARYA 0, ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, GENEL SEKRETERLIK 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, Yasama ve Yurutme 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, Yasama ve yurutme 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, Yasama ve yurutme 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,78 0, ,22 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,19 0, ,81 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,46 0,00 875,54 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,46 0,00 875,54 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,08 0, ,92 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,89 0, ,11 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, OZEL KALEM 0, ,00 0, , , , , ,65 0, ,35 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,91 0, ,09 0, Yasama ve Yurutme 0, ,00 0, , , , , ,91 0, ,09 0, Yasama ve yurutme 0, ,00 0, , , , , ,91 0, ,09 0, Yasama ve yurutme 0, ,00 0, , , , , ,91 0, ,09 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,91 0, ,09 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,01 0, ,99 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,28 0, ,72 0, DIGER PERSONEL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,73 0,00 946,27 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,98 0, ,02 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,98 0, ,02 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,32 0, ,68 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,61 0, ,39 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,11 0, ,89 0, TEMSIL VE TANITMA 0, ,00 0, , , , , ,94 0,00 871,06 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,10 0, ,90 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, EGITIM HIZMETLERI 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, Siniflandirmaya 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, Siniflandirmaya girmeyen 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, Siniflandirmaya girmeyen 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,74 0, ,26 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Aktarmayla Net Bütçe Ödeneği Toplamı Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama İptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 23 Örnek: 29

28 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı TUKETIME YONELIK 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, INSAN KAYNAKLARI VE 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, Genel personel 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, Genel personel 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,39 0, ,61 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,62 0,00 873,38 0, ISCILER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,36 0, ,64 0, GECICI PERSONEL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,03 0, ,97 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,14 0,00 396,86 0, ISCILER 0, ,00 0, , , , , ,26 0,00 697,74 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,30 0, ,70 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, , , , , ,43 0,00 694,57 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,52 0, ,48 0, CARI TRANSFERLER 0, ,00 0, , , , , ,68 0,00 356,32 0, KAR AMACI 0, ,00 0, , , , , ,68 0,00 356,32 0, BILGI ISLEM DAIRESI 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, Diger genel hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, Diger genel hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,26 0, ,74 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,42 0, ,58 0, ISCILER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,81 0,00 988,19 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,26 0,00 517,74 0, ISCILER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,55 0,00 470,45 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,66 0, ,34 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,53 0,00 968,47 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,51 0, ,49 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,41 0,00 44,59 0, MENKUL SERMAYE 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, GAYRI MADDI HAK 0, ,00 0, , , , , ,10 0, ,90 0, YAZI ISLERI VE 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0,00 Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama İptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 24 Örnek: 29

29 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Genel personel 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, Genel personel 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,54 0, ,46 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,69 0, ,31 0, TEFTIS KURULU 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, Diger genel hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, Diger genel hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,73 0, ,27 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,63 0, ,37 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,63 0, ,37 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 712,04 712,04 0, ,96 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 171,60 171,60 0, ,40 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MENKUL MAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 540,44 540,44 0, ,56 0, HUKUK MUSAVIRLIGI 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, Diger genel hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, Diger genel hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 0, ,42 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 0, ,42 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,95 0, ,05 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,20 0, ,80 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 291,90 291,90 0,00 708,10 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,20 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0,00 0, , , , ,36 0, ,64 0, GAYRIMENKUL 0, ,00 0,00 0, , , , ,36 0, ,64 0, BASIN YAYIN 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, Yasama ve Yurutme 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, Yasama ve yurutme 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, Yasama ve yurutme 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,15 0, ,85 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,15 0, ,85 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,47 0, ,53 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,47 0, ,53 0,00 Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama İptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 25 Örnek: 29

30 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,50 0, ,50 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,28 0, ,72 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,52 0, ,48 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,70 0, ,30 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HALKLA ILISKILER 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, Yasama ve Yurutme 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, Yasama ve yurutme 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, Yasama ve yurutme 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,94 0, ,06 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,37 0, ,63 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,37 0, ,63 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,57 0, ,43 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,47 0, ,53 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 129,70 129,70 0, ,30 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, CEVRE KORUMA VE 0, ,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, CEVRE KORUMA 0, ,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, Atik Yonetimi Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, Atik yonetimi hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, Atik yonetimi hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,82 0, ,18 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, ISCILER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,95 0, ,05 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,99 0, ,01 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,40 0, ,60 0, ISCILER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,59 0,00 660,41 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,27 0, ,73 0, URETIME YONELIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,37 0, ,63 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,56 0, ,44 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,50 0, ,50 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,04 0, ,96 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,04 0, ,96 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0,00 0, , , , ,16 0, ,84 0, TEDAVI VE CENAZE 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 729,00 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, MENKUL SERMAYE 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama İptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 26 Örnek: 29

31 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı GAYRIMENKUL 0, ,00 0, , , , , ,63 0, ,37 0, MENKUL MALLARIN 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BUYUK 0, ,00 0,00 0, , , , ,48 0, ,52 0, FEN ISLERI DAIRESI 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, EKONOMIK ISLER VE 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, Madencilik Imalat ve 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, Insaat isleri hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, Insaat isleri hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,96 0, ,04 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,62 0, ,38 0, ISCILER 0, ,00 0,00 0, , , , ,44 0, ,56 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,89 0, ,11 0, ISCILER 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,60 0, ,40 0, URETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,09 0, ,91 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,85 0, ,15 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,48 0, ,52 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,37 0, ,63 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0, ,18 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,98 0, ,02 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,29 0, ,71 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,99 0, ,01 0, GAYRIMENKUL 0, ,00 0, , , , , ,07 0, ,93 0, MENKUL MALLARIN 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL BUYUK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,23 0,00 504,77 0, MALİ HİZMETLER 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, Yasama ve Yurutme 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, Finansal ve mali isler ve 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, Finansal ve mali isler ve 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,44 0, ,56 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,22 0, ,78 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,71 0, ,29 0, ISCILER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,51 0, ,49 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, , , , , ,87 0,00 497,13 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,52 0,00 352,48 0, ISCILER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,35 0,00 144,65 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,19 0, ,81 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,46 0, ,54 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,77 0,00 32,23 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,05 0, ,95 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,57 0, ,43 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, FAIZ GIDERLERI 0, ,00 0,00 0, , , , ,59 0,00 56,41 0, DIGER IC BORC FAIZ 0, ,00 0,00 0, , , , ,59 0,00 56,41 0, CARI TRANSFERLER 0, ,00 0, , , , , ,17 0,00 524,83 0,00 Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama İptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 27 Örnek: 29

32 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı KAR AMACI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,83 0,00 5,17 0, HANE HALKINA 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTDISINA YAPILAN 0, ,00 0,00 0, , , , ,76 0,00 26,24 0, GELIRLERDEN 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 0,00 493,42 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, SERMAYE 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTICI SERMAYE 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, BORC VERME 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YURTICI BORC VERME 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ODENEKLER 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, PERSONEL YEDEK 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, YEDEK ODENEK 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, DESTEK HİZMETLERİ 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, GENEL KAMU 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, Genel Hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, Diger genel hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, Diger genel hizmetler 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, MEMURLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,54 0, ,46 0, ISCILER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,58 0, ,42 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, , , , , ,34 0, ,66 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,83 0, ,17 0, ISCILER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,51 0,00 659,49 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,21 0, ,79 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,70 0, ,30 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,45 0, ,55 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,82 0, ,18 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,17 0, ,83 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,52 0, ,48 0, SERMAYE GIDERLERI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 950,00 0, GAYRIMENKUL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 950,00 0, KAMU DUZENI VE 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 159,88 0, Guvenlik Hizmetleri 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 159,88 0, Kurumsal guvenlik 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 159,88 0, Kurumsal guvenlik 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 159,88 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 159,88 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 159,88 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,12 0,00 159,88 0, IMAR VE SEHIRCILIK 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, ISKAN VE TOPLUM 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, Toplum Refahi Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, Toplum refahi hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, Toplum refahi hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,97 0, ,03 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, ISCILER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,06 0,00 944,94 0,00 Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama İptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 28 Örnek: 29

33 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,82 0,00 889,18 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,48 0,00 585,52 0, ISCILER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,34 0,00 303,66 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, ,00 0, , , ,51 0, ,49 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,08 0, ,92 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,94 0, ,06 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,94 0, ,06 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,71 0, ,29 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, ITFAIYE DAIRESI 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, KAMU DUZENI VE 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, Yangindan Korunma 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, Yangindan korunma 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, Yangindan korunma 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,66 0, ,34 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,14 0, ,86 0, ISCILER 0, ,00 0, ,00 0, , , ,52 0, ,48 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, , , , , ,98 0, ,02 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,55 0, ,45 0, ISCILER 0, ,00 0, , , , , ,43 0, ,57 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,23 0, ,77 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,48 0, ,52 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,80 0, ,20 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,04 0, ,96 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0,00 0, , , , ,80 0, ,20 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ZABITA DAIRESI 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, KAMU DUZENI VE 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, Siniflandirmaya 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, Siniflandirmaya girmeyen 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, Siniflandirmaya girmeyen 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,31 0, ,69 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,84 0, ,16 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,09 0, ,91 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,09 0, ,91 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,67 0, ,33 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,79 0, ,21 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , ,00 797,81 797,81 0, ,19 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 864,87 864,87 0, ,13 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, MENKUL MAL 0, ,00 0,00 0, , , , ,15 0, ,85 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama İptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 29 Örnek: 29

34 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,71 0, ,29 0, KULTUR VE SOSYAL 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, DINLENME KULTUR VE 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, Kultur hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, Kultur hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, Kultur hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,11 0, ,89 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,37 0, ,63 0, MEMURLAR 0, ,00 0, , , , , ,81 0,00 274,19 0, ISCILER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,56 0,00 946,44 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,06 0, ,94 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,83 0,00 217,17 0, ISCILER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,23 0,00 797,77 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,57 0, ,43 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,20 0, ,80 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,06 0, ,94 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, SAGLIK VE SOSYAL 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, SAGLIK HIZMETLERI 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, Hastane Isleri ve 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, Genel hastane hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, Genel hastane hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,76 0, ,24 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,12 0, ,88 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,47 0, ,53 0, SOZLESMELI 0, ,00 0, , , , , ,01 0, ,99 0, ISCILER 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, , , , , ,75 0, ,25 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,35 0, ,65 0, SOZLESMELI 0, ,00 0, , , , , ,14 0, ,86 0, ISCILER 0, ,00 0, , , , , ,26 0, ,74 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,64 0, ,36 0, URETIME YONELIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,87 0, ,13 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, ,00 0, , , ,50 0, ,50 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,76 0, ,24 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,80 0, ,20 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, ,00 0, , , ,71 0, ,29 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, CARI TRANSFERLER 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, HANE HALKINA 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, ULASIM DAIRESI 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, EKONOMIK ISLER VE 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, Ulastirma Hizmetleri 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0,00 Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama İptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 30 Örnek: 29

35 01/01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI BÜTÇE GİDER KESİN HESAP CETVELİ Kurumun Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Yılı : 2013 KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA FİN. TİPİ EKO. SINIF. I II III IV I II III IV I I II AÇIKLAMA Geçen Yıldan Devreden Bütçe ile Verilen Ek Aktarmayla Eklenen (+) Düşülen (-) Net Bütçe Ödeneği Toplamı Karayolu sistemi isletme 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, Karayolu sistemi isletme 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, MAHALLI IDARELER 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, PERSONEL GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,85 0, ,15 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,93 0, ,07 0, ISCILER 0, ,00 0, , , , , ,92 0, ,08 0, SOSYAL GUVENLIK 0, ,00 0, , , , , ,40 0, ,60 0, MEMURLAR 0, ,00 0, ,00 0, , , ,15 0, ,85 0, ISCILER 0, ,00 0, , , , , ,25 0, ,75 0, MAL VE HIZMET ALIM 0, ,00 0, , , , , ,07 0, ,93 0, URETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,62 0, ,38 0, TUKETIME YONELIK 0, ,00 0, , , , , ,05 0, ,95 0, YOLLUKLAR 0, ,00 0,00 0, , , , ,58 0, ,42 0, GOREV GIDERLERI 0, ,00 0,00 800, , ,00 722,42 722,42 0, ,58 0, HIZMET ALIMLARI 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, MENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,87 0, ,13 0, GAYRIMENKUL MAL 0, ,00 0, , , , , ,66 0, ,34 0, SERMAYE GIDERLERI 0, ,00 0, , , , , ,13 0, ,87 0, MAMUL MAL ALIMLARI 0, ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, GAYRIMENKUL 0, ,00 0, , , , , ,68 0, ,32 0, MENKUL MALLARIN 0, ,00 0, , , , , ,45 0, ,55 0, SOSYAL HİZMETLER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,28 0,00 606,72 0, SOSYAL GÜVENLİK VE 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,28 0,00 606,72 0, Sınıflandırmaya 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,28 0,00 606,72 0, Sınıflandırmaya 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,28 0,00 606,72 0, Genel hastane hizmetleri 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,28 0,00 606,72 0, MAHALLI IDARELER 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,28 0,00 606,72 0, PERSONEL GIDERLERI 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,25 0,00 427,75 0, MEMURLAR 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,25 0,00 427,75 0, SOSYAL GUVENLIK 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,83 0,00 100,17 0, MEMURLAR 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,83 0,00 100,17 0, MAL VE HIZMET ALIM 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,20 0,00 78,80 0, MENKUL MAL 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,20 0,00 78,80 0,00 Genel Toplam , , , , ,23 0, ,77 0,00 Bütçe Gideri Toplamı Ödenen Bütçe Gideri Üstü Harcama İptal Edilen Sonraki Yıla Devreden 31 Örnek: 29

36 KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU

37 KURUMSAL KOD I II III IV SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI KURUMSAL SINIFLANDIRMA TABLOSU KURUMUN ADI GENEL SEKRETERLIK , , OZEL KALEM MUDURLUGU , , INSAN KAYNAKLARI VE EGITIM DAI.BSK , , BILGI ISLEM DAI.BSK , , YAZI ISLERI VE KARARLAR DAI.BSK , , TEFTIS KURULU BASKANLIGI , , HUKUK MUSAVIRLIGI , , BASIN YAYIN , , HALKLA ILISKILER , , CEVRE KORUMA VE KONTROL DAI.BSK , , FEN ISLERI DAI.BSK , , MALİ HİZMETLER DAI.BSK , , DESTEK HİZMETLERİ DAI.BSK , , IMAR VE SEHIRCILIK DAI.BSK , , ITFAIYE DAI.BSK , , ZABITA DAI.BSK , , KULTUR VE SOSYAL ISLER DAI.BSK , , SAGLIK ISLERI DAI.BSK , , ULASIM DAI.BSK , , SOSYAL HİZMETLER DAI.BSK ,28 GİDERLER TOPLAMI BÜTÇE İLE VERİLEN 2013 YILI HARCANAN , ,23 32

38 2013 MALİ YILI GENEL GEÇİCİ MİZAN (ANA HESAP)

39 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 100 KASA HESABI , ,43 0,00 0, BANKA HESABI , , ,19 0, VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME , ,22 0,00 0, EMİRLERİ DİĞER HAZIR HESABI DEĞERLER ( - ) HESABI , , ,56 0, BANKA KREDİ KARTLARINDAN , , ,02 0, ALACAKLAR GELİRLERDEN HESABI ALACAKLAR HESABI , , ,06 0, GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR , , ,40 0, HESABI GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ 167,53 167,53 0,00 0, ALACAKLAR VERİLEN DEPOZİTO HESABIVE ,13 0, ,13 0, TEMİNATLAR DİĞER FAALİYET HESABI ALACAKLARI , ,08 0,00 0, HESABI TAKİPTEKİ KURUM ALACAKLARI ,00 0, ,00 0, HESABI KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,94 0, İLK MADDE VE MALZEME HESABI , , ,02 0, İŞ AVANS VE KREDİLERİ HESABI , ,22 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI HESABI , ,97 0,00 0, BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER , , ,07 0, HESABI DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ , , ,10 0, HESABI GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI , , ,64 0, KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN , ,00 0,00 0, ALACAKLAR MALİ KURULUŞLARA HESABI YATIRILAN ,58 0, ,58 0, SERMAYELER MAL VE HİZMET HESABI ÜRETEN ,00 0, ,00 0, KURULUŞLARA ARAZİ VE ARSALAR YATIRILAN HESABISERMAYE , , ,87 0, YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ ,22 0, ,22 0, HESABI BİNALAR HESABI ,90 0, ,90 0, TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR , , ,58 0, HESABI TAŞITLAR HESABI ,59 0, ,59 0, DEMİRBAŞLAR HESABI , , ,94 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI , ,74 0, , ( YAPILMAKTA - ) OLAN YATIRIMLAR , , ,29 0, HESABI YATIRIM AVANSLARI HESABI , ,00 0,00 0, HAKLAR HESABI ,62 0, ,62 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI 0, ,00 0, , ( BANKA - ) KREDİLERİ HESABI , ,33 0, , KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR , ,08 0, , HESABI BÜTÇE EMANETLERİ HESABI , ,46 0, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR , ,77 0, , HESABI EMANETLER HESABI , ,06 0, , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , ,01 0, , HESABI ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK , ,17 0, , KESİNTİLERİ FONLAR VEYA HESABI DİĞER KAMU , ,52 0, , İDARELERİ VADESİ GEÇMİŞ, ADINA ERTELENMİŞ YAPILAN TAVEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ , ,79 V 0, , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI , ,51 0, , GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , ,70 0, , HESAPLANAN KATMA DEĞER , ,87 0,00 0, VERGİSİ BANKA KREDİLERİ HESABI HESABI , ,66 0, ,01 Örnek: 76 33

40 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 403 KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR , ,12 0, , HESABI GİDER TAHAKKUKLARI HESABI , ,73 0, , NET DEĞER HESABI , , ,41 0, GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET , ,42 0, , SONUÇLARI GEÇMİŞ YILLAR HESABI OLUMSUZ FAALİYET , ,13 0,00 0, SONUÇLARI DÖNEM OLUMLU HESABI FAALİYET ( SONUCU , ,19 0, , HESABI GELİRLER HESABI , ,69 0,00 0, GİDERLER HESABI , ,60 0,00 0, FAALİYET SONUÇLARI HESABI , ,97 0,00 0, BÜTÇE GELİRLERİ HESABI , ,04 0,00 0, GELİR YANSITMA HESABI , ,04 0,00 0, BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE , ,81 0,00 0, İADELER BÜTÇE GİDERLERİ HESABI HESABI , ,70 0,00 0, GİDER YANSITMA HESAPLARI , ,70 0,00 0, BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI , ,54 0,00 0, HESABI GÖNDERİLECEK BÜTÇE , ,63 0,00 0, ÖDENEKLERİ BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI HESABI , ,93 0,00 0, ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI , ,70 0,00 0, TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI , , ,74 0, TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ , ,74 0, , HESABI GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI , , ,17 0, GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI , ,58 0, , HESABI KİRAYA VERİLEN DURAN VARLIKLAR ,89 0, ,89 0, DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI 0, ,89 0, ,89 HESABI TOPLAM , , , ,93 Düzenleyen : Düzenleyen : Muhasebe Yet.Yrd. : Muhasebe Yetkilisi : Adı soyadı : Adı soyadı : Adı soyadı : Adı soyadı : Tarih : Tarih : Tarih : Tarih : İmza : İmza : İmza : İmza : Örnek: 76 34

41 2013 MALİ YILI GENEL GEÇİCİ MİZAN (DETAY MİZAN)

42 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı 100 KASA HESABI , ,43 0,00 0, BANKA HESABI , , ,19 0, VAKIFBANK HESAPLARI , , ,82 0, Kamu Harcamaları Hesabı , , ,74 0, MaaĢ ve Sosyal Haklar Hesabı , ,15 0,00 0, Otopark Havuz Hesabı , , ,00 0, OGS Hesabı 4.272, ,11 989,88 0, Vadeli Hesap , ,04 0,00 0, ĠĢkur Hesabı , ,03 0,00 0, Key Hesabı (Pasif) 0,20 0,00 0,20 0, Kira ve SatıĢ Gelirleri Hs , ,58 380,00 0, HALKBANK HESAPLARI , , ,90 0, Iller Bankası Otomatik Odeme , ,44 776,74 0, Doğu Marmara Kalkınma , , ,16 0, ZIRAAT BANKASI , , ,00 0, Kamu Harcamaları , ,74 0,00 0, Çevre ve ġehircilik Bak. Blokeli ,00 0, ,00 0, BAGLI BELEDIYELER , , ,47 0, Adapazarı Belediyesi , , ,00 0, Erenler Belediyesi , ,00 246,00 0, Hendek Belediyesi , , ,95 0, Karapurcek Belediyesi 3.743,32 100, ,52 0, Serdivan Belediyesi , ,60 700,00 0, Söğütlü Belediyesi 600,00 0,00 600,00 0, VERİLEN ÇEKLER VE , ,22 0,00 0, VERILEN ÇEKLER HESABI ( , ,27 0,00 0, Verilen VAKIFBANK Cekleri , ,27 0,00 0, Kamu Harcamaları Hesabı , ,27 0,00 0, VERILEN GONDERME , ,95 0,00 0, Verilen VAKIFBANK , ,32 0,00 0, Kamu Harcamaları Hesabı , ,41 0,00 0, MaaĢ ve Sosyal Haklar Hesabı , ,15 0,00 0, Otopark Havuz Hesabı , ,00 0,00 0, OGS Hesabı 3.283, ,11 0,00 0, Vadeli Hesap , ,04 0,00 0, ĠĢkur Hesabı , ,03 0,00 0, Kira ve SatıĢ Gelirleri Hs , ,58 0,00 0, Verilen HALKBANK , ,44 0,00 0, Iller Bankası Otomatik Odeme , ,44 0,00 0, Doğu Marmara Kalkınma , ,00 0,00 0, Verilen ZIRAAT BANKASI , ,74 0,00 0, Kamu Harcamaları , ,74 0,00 0, Verilen OTOPARK , ,45 0,00 0, Adapazarı Belediyesi , ,00 0,00 0, Erenler Belediyesi , ,00 0,00 0, Hendek Belediyesi , ,05 0,00 0, Karapurcek Belediyesi 100,80 100,80 0,00 0, Serdivan Belediyesi , ,60 0,00 0, DİĞER HAZIR DEĞERLER , , ,56 0, Kasa Varlığından Bankaya , , ,56 0, BANKA KREDİ , , ,02 0, GELİRLERDEN , , ,06 0, Vergi Gelirlerinden Alacaklar , , ,48 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan , ,14 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan , ,14 0,00 0, Çevre Temizlik Vergisi , ,14 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet , , ,48 0, Özel Tüketim Vergisi , ,48 0,00 0, Elektrik ve Havagazı Tüketim , ,48 0,00 0, Dahilde Alınan Diğer Mal ve , , ,48 0, Eğlence Vergisi 550,00 550,00 0,00 0, Yangın Sigortası Vergisi , ,27 0,00 0, Ġlan ve Reklam Vergisi , , ,48 0, Harçlar , , ,00 0,00 Örnek: 76 35

43 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Diğer Harçlar , , ,00 0, ĠĢgal Harcı , , ,30 0, ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı , ,00 600,00 0, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene 511,70 0,00 511,70 0, Tellallık Harcı , ,00 0,00 0, Toptancı Hali Resmi , ,68 0,00 0, Diğer Harçlar , ,98 0,00 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet , , ,97 0, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , , ,77 0, Mal SatıĢ Gelirleri , , ,04 0, ġartname, Basılı Evrak, Form , , ,04 0, Hizmet Gelirleri , , ,73 0, DanıĢmanlık / Bilgilendirme , ,54 0,00 0, Ġlan ve Reklam Gelirleri 180,00 180,00 0,00 0, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine , , ,30 0, Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin , , ,00 0, Kültürel Hizmetlere ĠliĢkin , ,00 0,00 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin , , ,11 0, UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin , , ,32 0, Diğer hizmet gelirleri , , ,00 0, Kurumlar Hasılatı 227,70 227,70 0,00 0, Mahalli Ġdareler Kurumlar 227,70 227,70 0,00 0, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine 1,00 1,00 0,00 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin 226,70 226,70 0,00 0, Kira Gelirleri , , ,20 0, TaĢınmaz Kiraları , , ,20 0, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , , ,20 0, Diğer Gelirlerden Alacaklar , , ,61 0, KiĢi ve Kurumlardan Alınan , , ,04 0, Vergi ve Harç Gelirlerinden , ,70 0,00 0, Merkezi idare Vergi , ,24 0,00 0, Iller Bankası Kanalıyla , ,94 0,00 0, Muhasebat GM Kanalıyla , ,30 0,00 0, Çevre Temizlik Vergisinden , ,46 0,00 0, Kamu Harcamalarına Katılma , , ,04 0, Yol Harcamalarına Katılma , , ,04 0, Mahalli Ġdarelere Ait Paylar , ,26 0,00 0, Ortak Altyapı Hizmetleri Ġçin , ,00 0,00 0, Mahalli Ġdarelere Ait Diğer , ,26 0,00 0, Para Cezaları , , ,57 0, Ġdari Para Cezaları , , ,87 0, Diğer Ġdari Para Cezaları , , ,87 0, Vergi Cezaları , , ,70 0, Vergi ve Diğer Amme , , ,70 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler 155,20 155,20 0,00 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler 155,20 155,20 0,00 0, Otopark Yönetmeliği Uyarınca 142,00 142,00 0,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer 13,20 13,20 0,00 0, GELİRLERDEN TAKİPLİ , , ,40 0, Vergi Gelirlerinden Alacaklar , , ,68 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan , , ,68 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan , , ,68 0, Çevre Temizlik Vergisi , , ,68 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet , , ,94 0, Dahilde Alınan Diğer Mal ve , , ,94 0, Eğlence Vergisi 550,00 0,00 550,00 0, Yangın Sigortası Vergisi 4.627,64 0, ,64 0, Ġlan ve Reklam Vergisi , , ,30 0, Harçlar , , ,06 0, Diğer Harçlar , , ,06 0, ĠĢgal Harcı , , ,25 0, ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı ,00 0, ,00 0, Toptancı Hali Resmi ,68 0, ,68 0, Diğer Harçlar , , ,13 0,00 Örnek: 76 36

44 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı TeĢebbüs ve Mülkiyet , , ,96 0, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , , ,01 0, Mal SatıĢ Gelirleri , , ,44 0, ġartname, Basılı Evrak, Form , , ,44 0, Hizmet Gelirleri , , ,57 0, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine , , ,19 0, Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin , , ,60 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin , , ,16 0, UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin , , ,62 0, Diğer hizmet gelirleri 3.375,00 0, ,00 0, Kurumlar Hasılatı 454,40 453,40 1,00 0, Mahalli Ġdareler Kurumlar 454,40 453,40 1,00 0, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine 1,00 0,00 1,00 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin 453,40 453,40 0,00 0, Kira Gelirleri , , ,95 0, TaĢınmaz Kiraları , , ,95 0, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , , ,95 0, Diğer Gelirlerden Alacaklar , , ,76 0, KiĢi ve Kurumlardan Alınan , , ,37 0, Vergi ve Harç Gelirlerinden ,56 0, ,56 0, Çevre Temizlik Vergisinden ,56 0, ,56 0, Kamu Harcamalarına Katılma , , ,81 0, Yol Harcamalarına Katılma , , ,81 0, Para Cezaları , , ,19 0, Ġdari Para Cezaları , , ,00 0, Diğer Ġdari Para Cezaları , , ,00 0, Vergi Cezaları , , ,19 0, Vergi ve Diğer Amme , , ,19 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler 101,08 87,88 13,20 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler 101,08 87,88 13,20 0, KiĢilerden Alacaklar 87,88 87,88 0,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer 13,20 0,00 13,20 0, GELİRLERDEN TECİLLİ 167,53 167,53 0,00 0, Vergi Gelirlerinden Alacaklar 104,95 104,95 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet 25,00 25,00 0,00 0, Dahilde Alınan Diğer Mal ve 25,00 25,00 0,00 0, Ġlan ve Reklam Vergisi 25,00 25,00 0,00 0, Harçlar 79,95 79,95 0,00 0, Diğer Harçlar 79,95 79,95 0,00 0, Diğer Harçlar 79,95 79,95 0,00 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet 39,98 39,98 0,00 0, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 39,98 39,98 0,00 0, Mal SatıĢ Gelirleri 39,98 39,98 0,00 0, ġartname, Basılı Evrak, Form 39,98 39,98 0,00 0, Diğer Gelirlerden Alacaklar 22,60 22,60 0,00 0, Para Cezaları 22,60 22,60 0,00 0, Vergi Cezaları 22,60 22,60 0,00 0, Vergi ve Diğer Amme 22,60 22,60 0,00 0, VERİLEN DEPOZİTO VE ,13 0, ,13 0, DİĞER FAALİYET , ,08 0,00 0, Sermaye Gelirleri , ,08 0,00 0, TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , ,13 0,00 0, Arsa SatıĢı , ,13 0,00 0, Arsa SatıĢı , ,13 0,00 0, TaĢınır SatıĢ Gelirleri 1.702, ,95 0,00 0, TaĢınır SatıĢ Gelirleri 1.702, ,95 0,00 0, TaĢınır SatıĢ Gelirleri 1.702, ,95 0,00 0, TAKİPTEKİ KURUM ,00 0, ,00 0, Kurumca Verilen Borçlardan ,00 0, ,00 0, Mahalli Ġdarelere Verilen ,00 0, ,00 0, Belediyeye Bağlı KuruluĢ ve ,00 0, ,00 0, KİŞİLERDEN , , ,94 0, Tahsilinde Bütçeye Gelir ,12 60, ,00 0, Alacağın Aslı ,12 60, ,00 0,00 Örnek: 76 37

45 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Diğer Alacaklar , , ,94 0, Alacağın Aslı , , ,94 0, Alacağın Faizi 15,00 15,00 0,00 0, İLK MADDE VE , , ,02 0, Kırtasiye Malzemeleri Grubu , , ,26 0, Yazı Araçları , , ,35 0, Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç , ,36 302,23 0, Kağıt Ürünler , , ,33 0, Yazıcı, Faksimile Cihazı ve , , ,88 0, Kağıt Tutturucular, Tutkallar ve , , ,21 0, Yazı Düzelticiler 6.683, , ,19 0, Küçük Kırtasiye Gereç ve , , ,08 0, BiliĢim Malzemeleri , , ,99 0, Beslenme, Gıda Amaçlı ve , , ,41 0, Tek Kullanımlık Mutfak 6.119, ,74 691,14 0, Servis ve Saklama Kapları 4.678, ,22 983,74 0, Sofra Takımı ve Çatal Bıçak 7.748, ,87 596,58 0, Ġçecek Servis Takımları , , ,19 0, Mutfak Araç ve Gereçleri , ,94 882,76 0, Tıbbi ve Laboratuar Sarf , , ,42 0, Ġlaçlar ve Farmakolojik Ürünler , , ,29 0, Biyokimyasallar ve Gaz 113,82 60,72 53,10 0, Medikal Malzemeler , , ,83 0, Laboratuar Malzemeleri 583,20 0,00 583,20 0, Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve , , ,01 0, Katı Yakıtlar , , ,73 0, Sıvı Yakıtlar , , ,75 0, Yağlar ve Katkı Yağlar , , ,53 0, Temizleme Ekipmanları Grubu , , ,14 0, Temizlik Malzemeleri , , ,24 0, Temizlik Araç ve Gereçleri , , ,62 0, Temizleme ve Dezenfeksiyon , , ,28 0, Giyecek, MefruĢat ve Tuhafiye , , ,09 0, Giyecekler , , ,41 0, MefruĢat Ürünleri , , ,17 0, Tuhafiye Malzemeleri 3.445, , ,51 0, Yiyecek Grubu , , ,36 0, Bakliyat 5.844, ,42 0,00 0, Yemeklik Yağlar 7.515, ,50 0,00 0, Sebze, Meyve, YemiĢ ve 4.399, ,91 0,00 0, Un ve Unlu Gıdalar , ,01 0,00 0, Baharat ve ÇeĢniler ile Çikolata , , ,83 0, Günlük Tüketilmesi Gereken , ,16 806,53 0, Etler ve Et Ürünleri 4.968, ,00 0,00 0, Deniz Ürünleri 1.416, ,00 0,00 0, Ġçecek Grubu , , ,10 0, Alkolsüz Ġçecekler , , ,10 0, Canlı Hayvanlar Grubu 1.477, ,36 0,00 0, Gösteri Amaçlı Hayvanlar 1.477, ,36 0,00 0, Zirai Maddeler Grubu , , ,62 0, Tohum, Fideler, Filizler ve , , ,30 0, Gübre, Bitki Gıdaları ve Bitki , , ,92 0, HaĢerelere KarĢı Mücadele , ,09 0,00 0, Çiçekler , , ,40 0, Yem Grubu , , ,44 0, Balık Yemleri 772,90 772,90 0,00 0, Köpek ve Kedi Yemleri , , ,44 0, Bakım Onarım ve Üretim , , ,29 0, Küçük El Aletleri ve Gereçleri , , ,34 0, Tutturucular , , ,88 0, Kaplayıcılar , , ,34 0, Elektrik-Elektronik ve , , ,14 0, Ağaç Ürünleri , , ,14 0, Metal Ürünler , , ,24 0,00 Örnek: 76 38

46 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Cam Ürünler , , ,12 0, Plastik Ürünler 59,47 59,47 0,00 0, Karayolları ve Trafik , , ,41 0, Kaynak Malzemeleri 1.193,23 616,55 576,68 0, Yedek Parçalar Grubu , , ,89 0, Makineler ve Aletler Grubu , , ,55 0, Cihazlar ve Aletler Grubu , , ,63 0, TaĢıtlar Grubu Yedek Parçaları , , ,56 0, Büro Makineleri Grubu Yedek , , ,56 0, Su ve Sıhhi Tesisatı Yedek , , ,59 0, Nakil Vasıtaları Lastikleri , , ,15 0, Otomobil Lastikleri , , ,04 0, Minibüs, Kamyonet Lastikleri 7.320, ,72 0,00 0, Kamyon, Otobüs Lastikleri , , ,19 0, Traktör ve ĠĢ Makinesi 9.668, ,00 51,92 0, DeğiĢim, BağıĢ ve SatıĢ Amaçlı , , ,62 0, Basılı Yayınlar , , ,62 0, Spor Malzemeleri Grubu , , ,30 0, Doğa Sporlarında Kullanılan , , ,08 0, Salon Sporlarında Kullanılan , , ,22 0, Saha Sporlarında Kullanılan , , ,14 0, Diğer Spor Malzemeleri , , ,86 0, Basınçlı Ekipmanlar 8.073, , ,80 0, Pompalar 8.073, , ,80 0, Diğer Tüketim Amaçlı , , ,12 0, Hediye Amaçlı Alınan , , ,61 0, Ödül Amaçlı Alınan TaĢınırlar , , ,53 0, Güvenlik, Koruma ve Gösteri , , ,85 0, Eğitim ve Öğretim Amaçlı , ,63 185,64 0, Sosyal Yardım Amaçlı , , ,27 0, Halka Açık Alanlarda , , ,22 0, İŞ AVANS VE KREDİLERİ , ,22 0,00 0, Mutemet Avansları , ,22 0,00 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,22 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal ve , ,00 0,00 0, Görev Giderleri Avansı , ,90 0,00 0, Hizmet Alımları Avansı , ,02 0,00 0, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,00 0,00 0, Mamul Mal Alım, Bakım ve , ,30 0,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım ve 1.000, ,00 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI , ,97 0,00 0, Yurtiçi Geçici Görev Avansları 7.750, ,00 0,00 0, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 7.750, ,00 0,00 0, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu 7.750, ,00 0,00 0, YurtdıĢı Geçici Görev Avansları , ,00 0,00 0, YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu , ,00 0,00 0, YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu , ,00 0,00 0, YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu 6.000, ,00 0,00 0, YurtdıĢı Geçici Görev Yolluğu 6.000, ,00 0,00 0, MaaĢ, Ücret ve , ,97 0,00 0, Personel Giderleri Avansları , ,97 0,00 0, Memur MaaĢ Avansı , ,32 0,00 0, SözleĢmeli Personel MaaĢ , ,03 0,00 0, ĠĢçi Ücret Avansı , ,43 0,00 0, Diğer Personel Ücret Avansı , ,19 0,00 0, BÜTÇE DIŞI AVANS VE , , ,07 0, Gelecek Yıl Bütçesine , , ,07 0, MaaĢ Avansları , , ,07 0, DEVREDEN KATMA , , ,10 0, GELİRLERDEN , , ,64 0, Vergi Gelirlerinden Alacaklar , ,48 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet , ,48 0,00 0, Dahilde Alınan Diğer Mal ve , ,48 0,00 0, Ġlan ve Reklam Vergisi , ,48 0,00 0,00 Örnek: 76 39

47 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Harçlar , ,00 0,00 0, Diğer Harçlar , ,00 0,00 0, ĠĢgal Harcı , ,30 0,00 0, ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı 600,00 600,00 0,00 0, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene 511,70 511,70 0,00 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet , , ,00 0, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , , ,00 0, Mal SatıĢ Gelirleri , ,04 0,00 0, ġartname, Basılı Evrak, Form , ,04 0,00 0, Hizmet Gelirleri , , ,00 0, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine , , ,00 0, Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin , ,00 0,00 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin , , ,00 0, UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin , ,11 0,00 0, Diğer hizmet gelirleri , ,00 0,00 0, Kira Gelirleri , ,48 0,00 0, TaĢınmaz Kiraları , ,48 0,00 0, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , ,48 0,00 0, Diğer Gelirlerden Alacaklar , ,61 586,64 0, KiĢi ve Kurumlardan Alınan , ,04 0,00 0, Kamu Harcamalarına Katılma , ,04 0,00 0, Yol Harcamalarına Katılma , ,04 0,00 0, Para Cezaları , ,57 586,64 0, Ġdari Para Cezaları , ,87 586,64 0, Diğer Ġdari Para Cezaları , ,87 586,64 0, Vergi Cezaları 1.977, ,70 0,00 0, Vergi ve Diğer Amme 1.977, ,70 0,00 0, KURUMCA VERİLEN , ,00 0,00 0, Mahalli Ġdarelerden Alacaklar , ,00 0,00 0, Belediyeye Bağlı KuruluĢ ve , ,00 0,00 0, MALİ KURULUŞLARA ,58 0, ,58 0, Diğerleri ,58 0, ,58 0, MAL VE HİZMET ÜRETEN ,00 0, ,00 0, Sermaye Payları ,00 0, ,00 0, Sermaye Payı Oranı % 10 a ,00 0, ,00 0, Sermaye Payı Oranı % 50 den ,00 0, ,00 0, ARAZİ VE ARSALAR , , ,87 0, Araziler , , ,29 0, Tarla , , ,15 0, Tarım DıĢı Alanlar ,14 0, ,14 0, Arsalar , , ,58 0, YERALTI VE YERÜSTÜ ,22 0, ,22 0, Köprü ve Geçitler ,67 0, ,67 0, Köprüler ,67 0, ,67 0, Yollar ,83 0, ,83 0, Park ve Bahçeler ,01 0, ,01 0, Diğer Yeraltı ve Yerüstü ,71 0, ,71 0, Mezarlıklar ,00 0, ,00 0, Diğer Yeraltı ve Yerüstü ,71 0, ,71 0, BİNALAR HESABI ,90 0, ,90 0, Beton, Kagir, Demir ve Celik ,90 0, ,90 0, Idare Binalari ,94 0, ,94 0, Hizmet Binaları ,38 0, ,38 0, Diğer ,56 0, ,56 0, Eğitim ve Öğretim Amaçlı ,94 0, ,94 0, Ġlköğretim Okulları ,94 0, ,94 0, Diğer ,00 0, ,00 0, Sosyal ve Kültürel Amaçlı ,93 0, ,93 0, Ġbadet Yerleri ,13 0, ,13 0, Hayvan Barınakları ,80 0, ,80 0, Diğer ,00 0, ,00 0, Konutlar ,00 0, ,00 0, Kamu Konutları ,00 0, ,00 0, Ticaret Amaçlı Binalar ,09 0, ,09 0,00 Örnek: 76 40

48 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Diğer ,09 0, ,09 0, TESİS, MAKİNE VE , , ,58 0, Tesisler , ,97 0,00 0, Diğer Tesisler , ,97 0,00 0, Makineler ve Aletler Grubu , , ,67 0, Tarım ve Ormancılık Makineleri ,79 0, ,79 0, ĠnĢaat Makineleri ve Aletleri ,16 0, ,16 0, Atölye Makineleri ve Aletleri ,87 0, ,87 0, ĠĢ Makineleri ve Aletleri ,25 0, ,25 0, Güç Elektroniği ve Basınçlı ,78 0, ,78 0, Posta Makineleri ,60 0, ,60 0, Ayırma, Sınıflandırma 9.225, , ,61 0, Matbaacılıkta Kullanılan ,61 0, ,61 0, Cihazlar ve Aletler Grubu ,91 0, ,91 0, Yıkama, Temizleme ve Ütüleme ,42 0, ,42 0, Beslenme, Gıda ve Mutfak ,56 0, ,56 0, Kurtarma Amaçlı Cihaz ve ,00 0, ,00 0, Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ,63 0, ,63 0, Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı ,15 0, ,15 0, AraĢtırma ve Üretim Amaçlı ,08 0, ,08 0, Müzik Aletleri ve Aksesuarları ,07 0, ,07 0, TAŞITLAR HESABI ,59 0, ,59 0, Karayolu TaĢıtları Grubu ,59 0, ,59 0, Otomobiller ,00 0, ,00 0, Yolcu TaĢıma Araçları ,87 0, ,87 0, Yük TaĢıma Araçları ,52 0, ,52 0, Özel Amaçlı TaĢıtlar ,20 0, ,20 0, Mopet ve Motosikletler 3.000,00 0, ,00 0, Motorsuz Kara Araçları ,00 0, ,00 0, Su ve Deniz TaĢıtları Grubu ,00 0, ,00 0, Botlar ,00 0, ,00 0, DEMİRBAŞLAR HESABI , , ,94 0, DöĢeme ve MefruĢat Grubu ,86 0, ,86 0, DöĢeme DemirbaĢları ,53 0, ,53 0, Temsil ve Tören DemirbaĢları ,34 0, ,34 0, Koruyucu Giysi ve Malzemeler ,58 0, ,58 0, Seyahat, Muhafaza ve TaĢıma 227,00 0,00 227,00 0, Hastanede Kullanılan DemirbaĢ ,41 0, ,41 0, Büro Makineleri Grubu ,05 0, ,05 0, Bılgısayar ve Sunucular ,69 0, ,69 0, Bilgisayar Çevre Birimleri ,75 0, ,75 0, Teksir ve Çoğaltma Makineleri ,21 0, ,21 0, HaberleĢme Cihazları ,33 0, ,33 0, Ses, Görüntü ve Sunum ,08 0, ,08 0, Aydınlatma Cihazları 3.400,00 0, ,00 0, Diğer Büro Makineleri ve ,99 0, ,99 0, Mobilyalar Grubu , , ,79 0, Büro Mobilyaları ,64 0, ,64 0, Misafirhane, Konaklama ve , , ,29 0, Kafeterya ve Yemekhane ,89 0, ,89 0, Bebek ve Çocuk Mobilyası ve 300,00 0,00 300,00 0, Seminer ve Sunum Amaçlı ,97 0, ,97 0, Beslenme, Gıda ve Mutfak 365,80 0,00 365,80 0, Yemek Hazırlama Ekipmanları 365,80 0,00 365,80 0, Kütüphane DemirbaĢları Grubu 7.424,07 0, ,07 0, Kütüphane Mobilyaları 4.500,96 0, ,96 0, Basılı Yayınlar 1.658,01 0, ,01 0, Görsel ve ĠĢitsel Kaynaklar 1.265,10 0, ,10 0, Eğitim DemirbaĢları Grubu ,18 0, ,18 0, Eğitim Mobilyaları ve ,78 0, ,78 0, Öğrenmeyi KolaylaĢtırıcı ,40 0, ,40 0, Spor Amaçlı Kullanılan ,40 0, ,40 0, Doğa Sporlarında Kullanılan ,10 0, ,10 0, Salon Sporlarında Kullanılan ,70 0, ,70 0,00 Örnek: 76 41

49 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Saha Sporlarında Kullanılan 7.339,40 0, ,40 0, Diğer Spor Amaçlı Kullanılan 5.711,20 0, ,20 0, Güvenlik, Kontrol ve Tedbir ,34 0, ,34 0, Kontrol ve Güvenlik Sistemleri ,92 0, ,92 0, Yangın Söndürme ve Tedbir ,42 0, ,42 0, DemirbaĢ Niteliğindeki Süs 1.283,72 0, ,72 0, Duvarda Sergilenen Süs 1.283,72 0, ,72 0, Kullanımda Olan DemirbaĢ 6.648,97 0, ,97 0, Büro Malzemeleri 6.648,97 0, ,97 0, Diğer DemirbaĢlar 7.028,76 0, ,76 0, Seyyar Tanklar ve Tüpler 7.028,76 0, ,76 0, BİRİKMİŞ , ,74 0, , Binalar 0, ,47 0, , Eğitim ve Öğretim Amaçlı 0, ,93 0, , Ġlköğretim Okulları 0, ,93 0, , Sosyal ve Kültürel Amaçlı 0, ,80 0, , Ġbadet Yerleri 0, ,80 0, , Konutlar 0,00 216,76 0,00 216, Kamu Konutları 0,00 216,76 0,00 216, Tutukevi, Cezaevi ve Islahevleri 0, ,98 0, , Diğer 0, ,98 0, , Tesis, Makine ve Cihazlar , ,91 0, , Tesisler 0, ,00 0, , Sanayi ve Üretim Tesisleri 0, ,00 0, , Diğer Sanayi ve Üretim 0, ,00 0, , Makineler ve Aletler Grubu 0, ,55 0, , Tarım ve Ormancılık Makineleri 0, ,86 0, , ĠnĢaat Makineleri ve Aletleri 0, ,80 0, , Atölye Makineleri ve Aletleri 0, ,64 0, , ĠĢ Makineleri ve Aletleri 0, ,81 0, , Güç Elektroniği ve Basınçlı 0, ,98 0, , Posta Makineleri 0, ,00 0, , Ayırma, Sınıflandırma 0, ,00 0, , Matbaacılıkta Kullanılan 0,00 940,46 0,00 940, Cihazlar ve Aletler Grubu , ,36 0, , Yıkama, Temizleme ve Ütüleme , ,99 0, , Beslenme, Gıda ve Mutfak 0, ,99 0, , Kurtarma Amaçlı Cihaz ve 0, ,00 0, , Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları 0, ,66 0, , Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı 0, ,20 0, , AraĢtırma ve Üretim Amaçlı 0, ,00 0, , Müzik Aletleri ve Aksesuarları 0, ,52 0, , TaĢıtlar , ,65 0, , Karayolu TaĢıtları Grubu 0, ,65 0, , Otomobiller 0, ,00 0, , Yolcu TaĢıma Araçları 0, ,56 0, , Yük TaĢıma Araçları 0, ,69 0, , Özel Amaçlı TaĢıtlar 0, ,00 0, , Motorsuz Kara Araçları 0, ,40 0, , Su ve Deniz TaĢıtları Grubu , ,00 0, , Tankerler , ,00 0, , DemirbaĢlar , ,02 0, , DöĢeme ve MefruĢat Grubu 0, ,37 0, , DöĢeme DemirbaĢları 0, ,22 0, , Temsil ve Tören DemirbaĢları 0, ,85 0, , Koruyucu Giysi ve Malzemeler 0,00 837,80 0,00 837, Hastanede Kullanılan DemirbaĢ 0, ,50 0, , Büro Makineleri Grubu 0, ,94 0, , Bilgisayarlar ve Sunucular 0, ,37 0, , Bilgisayar Çevre Birimleri 0, ,55 0, , Teksir ve Çoğaltma Makineleri 0, ,00 0, , HaberleĢme Cihazları 0, ,12 0, , Ses, Görüntü ve Sunum 0, ,71 0, , Diğer Büro Makineleri ve 0, ,19 0, ,19 Örnek: 76 42

50 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Mobilyalar Grubu , ,92 0, , Büro Mobilyaları , ,35 0, , Misafirhane, Konaklama ve 0, ,63 0, , Kafeterya ve Yemekhane 0, ,20 0, , Seminer ve Sunum Amaçlı 0, ,74 0, , Beslenme, Gıda ve Mutfak 0,00 200,60 0,00 200, Yemek Hazırlama Ekipmanları 0,00 200,60 0,00 200, Eğitim DemirbaĢları Grubu 0, ,78 0, , Eğitim Mobilyaları ve 0, ,78 0, , Spor Amaçlı Kullanılan 0, ,94 0, , Doğa Sporlarında Kullanılan 0, ,44 0, , Salon Sporlarında Kullanılan 0, ,00 0, , Saha Sporlarında Kullanılan 0, ,60 0, , Diğer Spor Amaçlı Kullanılan 0,00 713,90 0,00 713, Güvenlik, Kontrol ve Tedbir 0, ,67 0, , Güvenlik ve Korunma Amaçlı 0, ,00 0, , Kontrol ve Güvenlik Sistemleri 0, ,62 0, , Yangın Söndürme ve Tedbir 0, ,05 0, , DemirbaĢ Niteliğindeki Süs 0, ,60 0, , Duvarda Sergilenen Süs 0, ,60 0, , Kullanımda Olan DemirbaĢ 0, ,20 0, , Büro Malzemeleri 0, ,20 0, , Diğer Maddi Duran Varlıklar 0, ,69 0, , Diğer Maddi Duran Varlıklar 0, ,69 0, , YAPILMAKTA OLAN , , ,29 0, Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri , , ,28 0, Köprü ve Geçitler ,84 0, ,84 0, Köprüler ,84 0, ,84 0, Park ve Bahçeler ,43 0, ,43 0, Diğer Yeraltı ve Yerüstü , , ,01 0, Diğer Yeraltı ve Yerüstü , , ,01 0, Binalar ,01 0, ,01 0, Ġdare Binaları ,05 0, ,05 0, Hizmet Binaları 746,89 0,00 746,89 0, Diğer ,16 0, ,16 0, Eğitim ve Öğretim Amaçlı ,55 0, ,55 0, Orta Öğretim Okulları ,55 0, ,55 0, Diğer ,00 0, ,00 0, Spor Amaçlı Bina ve Tesisler ,41 0, ,41 0, Diğer ,41 0, ,41 0, YATIRIM AVANSLARI , ,00 0,00 0, Müteahhitlere Verilen Avanslar , ,00 0,00 0, HAKLAR HESABI ,62 0, ,62 0, Bilgisayar Yazılımları ,00 0, ,00 0, Lisanslar ,62 0, ,62 0, BİRİKMİŞ 0, ,00 0, , Haklar Amortismanı 0, ,00 0, , Bilgisayar Yazılımları 0, ,00 0, , BANKA KREDİLERİ , ,33 0, , Ġller Bankasından Alınan , ,14 0, , Katı Atık Bertaraf Tesisi , ,93 0, , ġehirlerarası Terminal Kredisi , ,38 0, , Kamyon ve Otobüs Kredisi , ,98 0, , Malzeme (Bitüm) Alımı Kredisi , ,10 0,00 0, Kültür Merkezi Kredisi , ,13 0, , Gar Meydanı KamulaĢtırma , ,10 0, , Gar Meydanı KamulaĢtırma , ,64 0, , Gar Meydanı KamulaĢtırma , ,28 0, , Otobus Alımı Kredisi (20 Adet) , ,76 0, , Okul Yapımı Kredisi , ,75 0, , Sakarya Nehri Kıyısı , ,03 0, , Adet Yol Süpürme Aracı , ,06 0, , Diğer Bankalardan Alınan , ,19 0, , Vakıfbanktan Alınan Krediler , ,19 0, ,01 Örnek: 76 43

51 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Tahsis NO: , ,14 0, , Tahsis NO: , ,05 0, , KAMU İDARELERİNE , ,08 0, , Genel Bütçe Kapsamındaki , ,08 0, , Hazine MüsteĢarlığına , ,08 0, , Garantilerden Kaynaklı , ,29 0, , Anapara , ,05 0, , Faiz , ,75 0, , Gecikme Faizi , ,49 0, , Ikrazlardan Kaynaklı-Uzlasma , ,79 0, , Anapara , ,77 0, , Faiz , ,84 0, , Gecikme Faizi , ,18 0, , BÜTÇE EMANETLERİ , ,46 0, , CARĠ YILA (N-2013) AĠT , ,30 0, , Ġhaleli Firmalar , ,94 0, , Doğrudan Alımlar , ,39 0, , KamulaĢtırma 0, ,32 0, , Avukatlar , ,74 0, , Kiralık Araçlar , ,32 0, , BelpaĢ Hizmet Alımları , ,41 0,00 0, BelpaĢ Akaryakıt , ,65 0, , BelpaĢ Diğer Emanetler , ,15 0, , SedaĢ Emaneti , ,86 0, , Madde Kesintisi , ,97 0, , Temlik Emaneti , ,15 0, , Diğer Emanetler , ,40 0, , N-1 (2012) YILINA AĠT , ,98 0, , Ġhaleli Fimalar , ,38 0, , Doğrudan Alımlar , ,00 0, , KamulaĢtırma , ,00 0, , Avukatlar , ,01 0, , Kiralık Araçlar , ,66 0,00 0, BelpaĢ Hizmet Alımları , ,23 0,00 0, BelpaĢ Akaryakıt , ,00 0,00 0, BelpaĢ Diğer Emanetler , ,55 0,00 0, Madde Kesintisi , ,93 0, , Temlik Emaneti , ,35 0,00 0, Diğer Emaneti , ,87 0, , N-2 (2011) YILINA AĠT , ,80 0, , Ġhaleli Firmalar , ,20 0,00 3, Doğrudan Alımlar , ,80 0,00 18, Avukatlar , ,57 0, , SGK Payı Ġndirimi (%5) 0, ,12 0, , Madde Kesintisi 0, ,15 0, , Temlik Emaneti , ,00 0,00 0, Diğer Emanetler , ,96 0, , N-3 (2010) YILINA AĠT , ,48 0, , Ġhaleli Firmalar , ,00 0, , Doğrudan Alımlar 0, ,83 0, , Hastane 0, ,88 0, , Avukatlar 5.245, ,00 0, , Kiralık Araçlar 0, ,00 0, , SedaĢ Emaneti , ,68 0,00 0, Key Emaneti 0, ,99 0, , SGK Ġndirim Payı (%5) 0, ,85 0, , Diğer Emanetler 2.390, ,25 0, , N-4 (2009) YILINA AĠT 2.305, ,62 0, , Ġhaleli Firmalar 0, ,97 0, , Doğrudan Alımlar 0, ,43 0, , Hastane 2.290, ,00 0, , Diğer Emanetler 15, ,22 0, , N-5 (2008) YILINA AĠT , ,28 0,00 0, ALINAN DEPOZİTO VE , ,77 0, ,85 Örnek: 76 44

52 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Ġhale Teminatları , ,77 0, , Geçici teminatlar , ,43 0, , Ek Kesin Teminatlar 0, ,34 0, , Alınan Diğer Depozito ve , ,00 0,00 0, EMANETLER HESABI , ,06 0, , KiĢilere Ait Emanetler , ,35 0, , Avukatlık Ücretleri , ,12 0, , Avukatlık Vekalet Ucretı , ,89 0, , Avukatlık Yardımcı Ucretı , ,23 0, , KiĢilere Ait Diğer Emanetler 0,00 4,23 0,00 4, Ġcra Kesintileri ve Ġcra Daireleri , ,93 0,00 270, Normal Ġcra Kesintisi , ,93 0,00 270, Dağıtılacak Paralar , ,85 0, , Memur sendikalarina ödeme , ,85 0, , Bağımsız Sendikalar , ,85 0, , Bem-Bir Sen , ,99 0, , Türk.Yerel.Hizmet.Sen , ,10 0,00 0, tüm Bel.Sen , ,90 0,00 0, Sendıka 0, ,13 0, , Bem-Bir Sen Sosyal Denge 9.197, ,40 0,00 202, Türk.Yerel.Hizmet.Sen. Sosyal 1.436, ,48 0, , tüm Bel.Sen.Sosyal Denge 1.744, ,68 0,00 0, Sendikasız 1.796, ,13 0, , Uye Olamayan-Aday Memur 1.555, ,04 0, , BaĢka Muhasebe Birimleri 5.280, ,00 0,00 0, Diğer 5.280, ,00 0,00 0, Sendikalara Ait Emanetler , ,87 0, , Sendika Üye DayanıĢma 0, ,18 0, , ĠĢçi Sendika Üye DayanıĢma 0, ,18 0, , ĠĢçi Sendikalarına Ödenen , ,93 0, , Hizmet ĠĢ Sendikası , ,33 0, , Diğer ĠĢçi Sendikaları 0, ,60 0, , Memur Sendikalarına Ödenen 0,00 100,76 0,00 100, MEMURSEN e Bağlı 0,00 8,28 0,00 8, Belediye Birliği Sendikası 0,00 8,28 0,00 8, Diğer Memur Sendikaları 0,00 92,48 0,00 92, DĠĞER EMANETLER , ,06 0, , Bağlı Belediyeler Otopark , ,59 0,00 0, Adapazarı Belediyesi , ,80 0,00 0, Akyazı Belediyesi , ,00 0,00 0, Arifiye Belediyesi , ,69 0,00 0, Erenler Belediyesi , ,88 0,00 0, Hendek Belediyesi , ,00 0,00 0, Karapürçek Belediyesi 4.310, ,32 0,00 0, Sapanca Belediyesi 1.300, ,00 0,00 0, Serdivan Belediyesi , ,90 0,00 0, Söğütlü Belediyesi 500,00 500,00 0,00 0, MaaĢ-Ücret-Aylık vb Öd , ,76 0,00 0, KiĢi Borcu 8.521, ,85 0,00 0, Ġkrazlar 1.521, ,25 0,00 0, Yevmiye Cezası 917,66 917,66 0,00 0, ġoförler Derneği 6.140, ,00 0,00 0, Disiplin Cezası 800,00 800,00 0,00 0, ÇeĢitli Emanetler , ,50 0, , Adi Emanetler , ,75 0, , Saski (Adasu) Muhtelif , ,67 0,00 0, Gap ,59 501,59 0,00 0, Firma Cezaları 0, ,20 0, , Doğu Marmara Kalkınma 0, ,61 0, , Gelirden Emanete Alınan , ,68 0, , Sınıflandırılmayan Diğer , ,21 0, , ÖDENECEK VERGİ VE , ,01 0, , Gelir Vergisi , ,74 0, , Gelir Vergisi Kanununun 94/ , ,33 0, ,33 Örnek: 76 45

53 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Asgari Ücretlilerden Yapılan , ,05 0, , Diğer Ücretler Ġle Ücret Sayılan , ,28 0, , Gelir Vergisi Kanununun 94/ , ,51 0, , Stopaj - Dığer serbest meslek , ,51 0, , Gelir Vergisi Kanununun 94/ , ,90 0, , Damga Vergisi , ,71 0, , Ücret ve Ücret Sayılan 2.582, ,01 0, , SözleĢmeye Ait Damga Vergisi , ,17 0, , Ġhale Kararlarına Ait Damga , ,08 0, , Diğer Ödemelere Ait Damga , ,45 0, , Katma Değer Vergisi 259, ,56 0, , Katma Değer Vergisi Tevkifatı 259, ,56 0, , /3 Oranında KDV Tevkifatı 0, ,00 0, , /6 Oranında KDV Tevkifatı 259,12 259,12 0,00 0, /10 Oranında KDV Tevkifatı 0, ,44 0, , ÖDENECEK SOSYAL , ,17 0, , Emekli Sandigi Genel , ,88 0, , ĠĢtirakçi Payları , ,24 0, , %16 Aylik Aidat Kesintisi , ,40 0, , %25 Giris Aidati Kesintisi , ,85 0,00 0, %100 Artis Kesenekleri 47,99 47,99 0,00 0, Devlet Paylari , ,64 0, , %20 Aylik Aidati Devlet , ,57 0, , %25 Giris Aidati Devlet Katkisi , ,44 0,00 0, %100 Artis Kesenekleri Devlet , ,63 0,00 0, %12 Genel Saglik Sigortasi , ,00 0, , Sosyal Sıgortalar Kurumu , ,87 0, , SSK Primleri , ,87 0, , SSK Primi Isci , ,42 0, , SSK Primi Isveren , ,45 0, , Prim Tahsilatlari , ,42 0, , Istirakci Paylari , ,54 0, , Malulluk, Yaslilik ve emeklilik , ,23 0, , Genel Saglik Sigortasi Primi , ,31 0, , Isveren payi , ,88 0, , Malulluk, Yaslilik ve Emeklilik , ,01 0, , Kisa vadeli Sigorta Kollari , ,54 0, , Genel Saglik Sigortasi Primi , ,33 0, , FONLAR VEYA DİĞER , ,52 0, , Fonlar Adına Yapılan , ,60 0, , ĠĢsizlik Sigortası Fonu , ,60 0, , ĠĢsizlik Sigortası Primi-ĠĢçi , ,44 0, , ĠĢsizlik Sigortası Primi-ĠĢveren , ,16 0, , Diğer Kamu Ġdareleri Adına 341,92 341,92 0,00 0, Özel Bütçe Kapsamındaki 341,92 341,92 0,00 0, Kefalet sandığı baģkanlığı 341,92 341,92 0,00 0, kefalet aidati aylik kesenegi 341,92 341,92 0,00 0, VADESİ GEÇMİŞ, , ,79 0, , Vergi ve Fonlar , ,40 0, , Gelir Vergisi , ,78 0, , Gelir Vergisi Kanununun 94/ , ,10 0, , Asgari Ücretlilerden Yapılan , ,87 0, , Diğer Ücretler Ġle Ücret Sayılan 26, ,23 0, , Gelir Vergisi Kanununun 94/2 0, ,19 0, , Diğer Serbest Meslek ĠĢleri 0, ,19 0, , Gelir Vergisi Kanununun 94/3 0, ,47 0, , Gelir Vergisi Kanununun 94/4 0,00 48,02 0,00 48, Damga Vergisi , ,05 0, , Ücret ve Ücret Sayılan 0, ,52 0, , SözleĢmeye Ait Damga Vergisi 85, ,31 0, , Ġhale Kararlarına Ait Damga 0, ,40 0, , Diğer Ödemelere Ait Damga , ,82 0, , Katma Değer Vergisi , ,53 0, , Ödenecek Katma Değer Vergisi 0, ,70 0, ,70 Örnek: 76 46

54 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Katma Değer Vergisi Tevkifatı , ,47 0, , /2 Oranında KDV Tevkifatı 0, ,55 0, , /3 Oranında KDV Tevkifatı , ,11 0,00 0, /3 Oranında KDV Tevkifatı , ,04 0, , /6 Oranında KDV Tevkifatı , ,23 0, , /10 Oranında KDV Tevkifatı , ,54 0,00 0, Diğer Katma Değer Vergisi 0, ,36 0, , Diğer Vergiler 0, ,04 0, , Ödenecek Diğer Vergiler 0, ,04 0, , Sosyal Güvenlik Kesintileri , ,80 0, , Emekli Sandigi Genel , ,70 0, , ĠĢtirakçi Payları , ,22 0, , %16 Aylik Aidat Kesintisi , ,75 0, , %25 Giris Aidati Kesintisi , ,48 0, , %100 Artis Kesenekleri 0,00 47,99 0,00 47, Devlet Paylari , ,48 0, , %20 Aylik Aidati Devlet , ,25 0, , %25 Giris Aidati Devlet Katkisi 0, ,12 0, , %100 Artis Kesenekleri Devlet 0, ,74 0, , %12 Genel Saglik Sigortasi , ,37 0, , Sosyal Sıgortalar Kurumu 0, ,32 0, , SSK Primleri 0, ,32 0, , SSK Primi Isci 0, ,21 0, , SSK Primi Isveren 0, ,11 0, , Prim Tahsilatlari , ,60 0, , Istirakci Paylari 0, ,25 0, , Malulluk, Yaslilik ve emeklilik 0, ,35 0, , Genel Saglik Sigortasi Primi 0, ,90 0, , Isveren payi , ,35 0, , Malulluk, Yaslilik ve Emeklilik 0, ,66 0, , Kisa vadeli Sigorta Kollari 0, ,24 0, , Genel Saglik Sigortasi Primi , ,45 0, , Diğer Tahsilatlar , ,18 0, , Diğerleri , ,18 0, , Diğer Yükümlülükler , ,59 0, , Vadesinde Odenemeyen , ,70 0, , Vadesinde Odenemeyen SGK , ,11 0, , Vergi ve Sgk Primleri 0, ,78 0, , KIDEM TAZMİNATI , ,51 0, , GİDER TAHAKKUKLARI , ,70 0, , Faiz ve Ġskonto Giderleri , ,70 0, , Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,70 0, , Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,70 0, , Ulusal Para Cinsinden Diğer Ġç , ,70 0, , HESAPLANAN KATMA , ,87 0,00 0, BANKA KREDİLERİ , ,66 0, , Ġller Bankasından Alınan , ,69 0, , Katı Atık Bertaraf Tesisi , ,42 0, , ġehirlerarası Terminal Kredisi , ,20 0, , Kamyon ve Otobüs Kredisi , ,30 0, , Kültür Merkezi Kredisi , ,16 0, , Gar Meydanı KamulaĢtırma , ,07 0, , Gar Meydanı KamulaĢtırma , ,41 0, , Gar Meydanı KamulaĢtırma , ,40 0, , Otobus Alımı Kredisi (20 Adet) , ,96 0, , Okul Yapımı Kredisi , ,33 0, , Sakarya Nehri Kıyısı , ,42 0, , Adet Yol Süpürme Aracı , ,02 0, , Diğer Bankalardan Alınan , ,97 0, , Vakıfbanktan Alınan Krediler , ,97 0, , Tahsis NO: , ,99 0, , Tahsis NO: , ,98 0, , KAMU İDARELERİNE , ,12 0, , Genel Bütçe Kapsamındaki , ,12 0, ,63 Örnek: 76 47

55 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Hazine MüsteĢarlığına , ,12 0, , Garantilerden Kaynaklı , ,49 0, , Anapara , ,91 0, , Gecikme Faizi , ,58 0, , Ikrazlardan Kaynaklı-Uzlasma 0, ,63 0, , Anapara 0, ,04 0, , Faiz 0, ,59 0, , GİDER TAHAKKUKLARI , ,73 0, , Faiz ve Ġskonto Giderleri , ,73 0, , Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,73 0, , Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,73 0, , Ulusal Para Cinsinden Diğer Ġç , ,73 0, , NET DEĞER HESABI , , ,41 0, Denge Kayıtları , , ,92 0, Ġlk Yıl Denge Kaydı ,54 0, ,54 0, Diğer Denge Kayıtları , , ,38 0, Varlık Envanteri , ,25 0, , Mali Duran Varlıklardan 0, ,67 0, , Mali KuruluĢlara Yatırılan 0, ,67 0, , Mal ve Hizmet Üreten 0, ,00 0, , Maddi Duran Varlıklardan , ,35 0, , Arazi ve Arsalar ,27 0, ,27 0, Binalar 0, ,46 0, , Tesis, Makine ve Cihazlar , , ,42 0, TaĢıtlar 0, ,57 0, , DemirbaĢlar 0, ,77 0, , Stoklardan Envanteri Yapılanlar 0, ,23 0, , Borç Envanteri , , ,22 0, Ġç Mali Borçlardan Envanteri , , ,22 0, Banka Kredileri , , ,90 0, Kamu Ġdarelerine Mali Borçlar ,32 0, ,32 0, GeçmiĢ Dönem Faaliyet , , ,28 0, GEÇMİŞ YILLAR , ,42 0, , N-1 Yılına Ait Olumlu Faaliyet , ,13 0,00 0, N-2 Yılına Ait Olumlu Faaliyet , ,50 0, , N-3 Yılına Ait Olumlu Faaliyet , ,83 0, , N-4 Yılına Ait Olumlu Faaliyet , ,21 0, , N-5 Yılına Ait Olumlu Faaliyet 0, ,75 0, , GEÇMİŞ YILLAR , ,13 0,00 0, N-5 Yılına Ait Olumsuz , ,13 0,00 0, DÖNEM OLUMLU , ,19 0, , GELİRLER HESABI , ,69 0,00 0, Vergi Gelirleri , ,18 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan , ,14 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan , ,14 0,00 0, Çevre Temizlik Vergisi , ,14 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet , ,04 0,00 0, Özel Tüketim Vergisi , ,08 0,00 0, Elektrik ve Havagazı Tüketim , ,08 0,00 0, Dahilde Alınan Diğer Mal ve , ,96 0,00 0, Eğlence Vergisi 550,00 550,00 0,00 0, Yangın Sigortası Vergisi , ,61 0,00 0, Ġlan ve Reklam Vergisi , ,35 0,00 0, Harçlar , ,00 0,00 0, Diğer Harçlar , ,00 0,00 0, ĠĢgal Harcı , ,63 0,00 0, ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı , ,00 0,00 0, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene 511,70 511,70 0,00 0, Tellallık Harcı , ,00 0,00 0, Toptancı Hali Resmi , ,68 0,00 0, Diğer Harçlar , ,99 0,00 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,63 0,00 0, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , ,02 0,00 0, Mal SatıĢ Gelirleri , ,58 0,00 0,00 Örnek: 76 48

56 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı ġartname, Basılı Evrak, Form , ,58 0,00 0, Hizmet Gelirleri , ,44 0,00 0, DanıĢmanlık / Bilgilendirme , ,54 0,00 0, Ġlan ve Reklam Gelirleri 180,00 180,00 0,00 0, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine , ,03 0,00 0, Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin , ,26 0,00 0, Kültürel Hizmetlere ĠliĢkin , ,30 0,00 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin , ,92 0,00 0, UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin , ,41 0,00 0, Diğer hizmet gelirleri , ,98 0,00 0, Kurumlar Hasılatı , ,82 0,00 0, Mahalli Ġdareler Kurumlar , ,82 0,00 0, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine 1,00 1,00 0,00 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin , ,82 0,00 0, UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin 40,00 40,00 0,00 0, Kira Gelirleri , ,29 0,00 0, TaĢınmaz Kiraları , ,29 0,00 0, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , ,29 0,00 0, Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet , ,50 0,00 0, Diğer Gelirler , ,50 0,00 0, Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve , ,50 0,00 0, Alınan BağıĢ ve Yardımlar ile , ,16 0,00 0, Kurumlardan ve KiĢilerden , ,00 0,00 0, Sermaye , ,00 0,00 0, KiĢilerden alınan BağıĢ ve , ,00 0,00 0, Proje Yardımları , ,16 0,00 0, Sermaye , ,16 0,00 0, Genel Bütçeli Ġdarelerden , ,00 0,00 0, Diğerlerinden Alınan Proje , ,16 0,00 0, Diğer Gelirler , ,72 0,00 0, Faiz Gelirleri 6.428, ,44 0,00 0, Diğer Faizler 6.428, ,44 0,00 0, KiĢilerden Alacaklar Faizleri 15,00 15,00 0,00 0, Diğer Faizler 6.413, ,44 0,00 0, KiĢi ve Kurumlardan Alınan , ,66 0,00 0, Vergi ve Harç Gelirlerinden , ,64 0,00 0, Merkezi idare Vergi , ,18 0,00 0, Iller Bankası Kanalıyla , ,66 0,00 0, Muhasebat GM Kanalıyla , ,52 0,00 0, Çevre Temizlik Vergisinden , ,46 0,00 0, Kamu Harcamalarına Katılma , ,09 0,00 0, Yol Harcamalarına Katılma , ,09 0,00 0, Mahalli Ġdarelere Ait Paylar , ,93 0,00 0, Ortak Altyapı Hizmetleri Ġçin , ,67 0,00 0, Mahalli Ġdarelere Ait Diğer , ,26 0,00 0, Para Cezaları , ,34 0,00 0, Ġdari Para Cezaları , ,09 0,00 0, Diğer Ġdari Para Cezaları , ,09 0,00 0, Vergi Cezaları , ,25 0,00 0, Vergi ve Diğer Amme , ,25 0,00 0, Diğer Para Cezaları , ,00 0,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer , ,00 0,00 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler , ,28 0,00 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler , ,28 0,00 0, KiĢilerden Alacaklar , ,72 0,00 0, Otopark Yönetmeliği Uyarınca , ,96 0,00 0, Otopark-Adapazarı Belediyesi , ,80 0,00 0, Otopark-Akyazı Belediyesi , ,00 0,00 0, Otopark-Arifiye Belediyesi , ,69 0,00 0, Otopark-Erenler Belediyesi , ,88 0,00 0, Otopark-Hendek Belediyesi , ,00 0,00 0, Otopark-Karapürçek Belediyesi 6.684, ,69 0,00 0, Otopark-Sapanca Belediyesi 1.300, ,00 0,00 0, Otopark-Serdivan Belediyesi , ,90 0,00 0,00 Örnek: 76 49

57 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Otopark-Söğütlü Belediyesi 600,00 600,00 0,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer , ,60 0,00 0, GİDERLER HESABI , ,60 0,00 0, Personel Giderleri , ,83 0,00 0, Memurlar , ,84 0,00 0, Temel MaaĢlar , ,86 0,00 0, Temel MaaĢlar , ,86 0,00 0, Zamlar ve Tazminatlar , ,49 0,00 0, Zamlar ve Tazminatlar , ,49 0,00 0, ler 7.288, ,35 0,00 0, ler 7.288, ,35 0,00 0, Sosyal Haklar , ,30 0,00 0, Sosyal Haklar , ,30 0,00 0, Ek ÇalıĢma KarĢılıkları , ,84 0,00 0, Ek ÇalıĢma KarĢılıkları , ,84 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,01 0,00 0, Ücretler , ,64 0,00 0, Diğer SözleĢmeli Personel , ,64 0,00 0, Sosyal Haklar , ,37 0,00 0, Diğer SözleĢmeli Personelin , ,37 0,00 0, ĠĢçiler , ,22 0,00 0, ĠĢçilerin Ücretleri , ,19 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Ücretleri , ,17 0,00 0, Geçici ĠĢçilerin Ücretleri , ,02 0,00 0, ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem , ,57 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem , ,57 0,00 0, ĠĢçilerin Sosyal Hakları , ,26 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Sosyal Hakları , ,48 0,00 0, Geçici ĠĢçilerin Sosyal Hakları 6.349, ,78 0,00 0, ĠĢçilerin Fazla Mesaileri , ,06 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Fazla Mesaileri , ,86 0,00 0, Geçici ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 5.404, ,20 0,00 0, ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri , ,14 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Ödül ve , ,14 0,00 0, Geçici Personel , ,03 0,00 0, Ücretler , ,03 0,00 0, Aday Çırak, Çırak ve Stajyer , ,03 0,00 0, Diğer Personel , ,73 0,00 0, Ücret ve Diğer Ödemeler , ,73 0,00 0, Belediye BaĢkanına Yapılan , ,70 0,00 0, Belediye Meclis Üyelerine , ,03 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,22 0,00 0, Memurlar , ,19 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumuna , ,19 0,00 0, Sosyal Güvenlik Primi , ,77 0,00 0, Sağlık Primi Ödemeleri , ,42 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,14 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumuna , ,14 0,00 0, Sosyal Güvenlik Primi , ,94 0,00 0, Sağlık Primi Ödemeleri , ,20 0,00 0, ĠĢçiler , ,89 0,00 0, ĠĢsizlik Sigortası Fonuna , ,12 0,00 0, ĠĢsizlik Sigortası Fonuna , ,12 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumuna , ,77 0,00 0, Sosyal Güvenlik Primi , ,13 0,00 0, Sağlık Primi Ödemeleri , ,64 0,00 0, Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , ,57 0,00 0, Üretime Yönelik Mal Ve , ,27 0,00 0, Kereste ve Kereste Ürünleri , ,35 0,00 0, Kereste ve Kereste Ürünleri , ,35 0,00 0, Diğer Mal ve Malzeme , ,92 0,00 0, Diğer Mal ve Malzeme , ,92 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal Ve , ,41 0,00 0, Kırtasiye ve Büro Malzemesi , ,28 0,00 0,00 Örnek: 76 50

58 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Kırtasiye Alımları , ,49 0,00 0, Periyodik Yayın Alımları , ,26 0,00 0, Diğer Yayın Alımları 1.082, ,72 0,00 0, Baskı ve Cilt Giderleri , ,21 0,00 0, Diğer Kırtasiye ve Büro 967,60 967,60 0,00 0, Su ve Temizlik Malzemesi 3.148, ,68 0,00 0, Temizlik Malzemesi Alımları 3.148, ,68 0,00 0, Enerji Alımları , ,91 0,00 0, Yakacak Alımları , ,70 0,00 0, Akaryakıt ve Yağ Alımları , ,72 0,00 0, Elektrik Alımları , ,24 0,00 0, Diğer Enerji Alımları , ,25 0,00 0, Yiyecek, Ġçecek ve Yem , ,17 0,00 0, Yiyecek Alımları , ,50 0,00 0, Ġçecek Alımları 1.080, ,00 0,00 0, Diğer Yiyecek, Ġçecek ve Yem 4.351, ,67 0,00 0, Giyim ve KuĢam Alımları , ,80 0,00 0, Giyecek Alımları , ,00 0,00 0, Spor Malzemeleri Alımları , ,08 0,00 0, Bando Malzemeleri Alımları 150,00 150,00 0,00 0, Diğer Giyim ve KuĢam Alımları , ,72 0,00 0, Özel Malzeme Alımları , ,69 0,00 0, Laboratuvar Malzemesi ile 5.593, ,80 0,00 0, Tıbbi Malzeme ve Ġlaç Alımları , ,90 0,00 0, Diğer Özel Malzeme Alımları 3.523, ,99 0,00 0, Diğer Tüketim Mal ve , ,88 0,00 0, Bahçe Malzemesi Alımları ile , ,58 0,00 0, Diğer Tüketim Mal ve , ,30 0,00 0, Yolluklar , ,13 0,00 0, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,23 0,00 0, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,23 0,00 0, Yurtiçi Sürekli Görev 5.561, ,71 0,00 0, Yurtiçi Sürekli Görev 5.561, ,71 0,00 0, YurtdıĢı Geçici Görev , ,19 0,00 0, YurtdıĢı Geçici Görev , ,19 0,00 0, Görev Giderleri , ,97 0,00 0, Yasal Giderler , ,72 0,00 0, Mahkeme Harç ve Giderleri , ,19 0,00 0, Ödül, Ġkramiye ve Benzeri , ,00 0,00 0, Diğer Yasal Giderler , ,53 0,00 0, Ödenecek Vergi, Resim, , ,25 0,00 0, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar , ,25 0,00 0, Hizmet Alımları , ,92 0,00 0, MüĢavir Firma ve KiĢilere , ,93 0,00 0, Etüt-Proje BilirkiĢi Ekspertiz , ,16 0,00 0, Bilgisayar Hizmeti Alımları , ,52 0,00 0, Müteahhitlik Hizmetleri , ,24 0,00 0, Özel Güvenlik Hizmeti Alım , ,12 0,00 0, Diğer MüĢavir Firma ve KiĢilere , ,89 0,00 0, HaberleĢme Giderleri , ,62 0,00 0, Posta ve Telgraf Giderleri , ,99 0,00 0, Telefon Abonelik ve Kullanım , ,05 0,00 0, Uydu HaberleĢme Giderleri 342,98 342,98 0,00 0, Diğer HaberleĢme Giderleri 4.404, ,60 0,00 0, TaĢıma Giderleri , ,71 0,00 0, Diğer TaĢıma Giderleri , ,71 0,00 0, Tarifeye Bağlı Ödemeler , ,28 0,00 0, Ilan Giderleri , ,98 0,00 0, Sigorta Giderleri , ,50 0,00 0, Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 3.131, ,80 0,00 0, Kiralar , ,55 0,00 0, TaĢıt Kiralaması Giderleri , ,79 0,00 0, IĢ Makinası Kiralaması , ,00 0,00 0, Hizmet Binası Kiralama , ,00 0,00 0,00 Örnek: 76 51

59 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Bilgisayar ve Bilgisayar Sist. ve , ,56 0,00 0, Diğer Kiralama Giderleri , ,20 0,00 0, Diğer Hizmet Alımları , ,83 0,00 0, Kurslara Katılma ve Eğitim , ,52 0,00 0, Diğer Hizmet Alımları , ,31 0,00 0, Temsil Ve Tanıtma Giderleri , ,35 0,00 0, Temsil Giderleri , ,33 0,00 0, Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, , ,33 0,00 0, Tanıtma Giderleri , ,02 0,00 0, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, , ,02 0,00 0, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak , ,36 0,00 0, Menkul Mal Alım Giderleri , ,85 0,00 0, Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malzeme , ,78 0,00 0, Büro ve ĠĢyeri Makine ve , ,68 0,00 0, Avadanlık ve Yedek Parça 297,95 297,95 0,00 0, Yangından Korunma 5.338, ,32 0,00 0, Diğer Dayanıklı Mal ve , ,12 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , ,00 0,00 0, Bilgisayar Yazılım Alımları ve , ,00 0,00 0, Bakım ve Onarım Giderleri , ,51 0,00 0, TefriĢat Bakım ve Onarım 500,00 500,00 0,00 0, Makine Teçhizat Bakım ve , ,21 0,00 0, TaĢıt Bakım ve Onarım , ,99 0,00 0, ĠĢ Makinası Onarım Giderleri , ,32 0,00 0, Diğer Bakım ve Onarım , ,99 0,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım Ve , ,16 0,00 0, Hizmet Binası Bakım ve , ,40 0,00 0, Büro Bakım ve Onarımı , ,50 0,00 0, Diğer Hizmet Binası Bakım ve , ,90 0,00 0, Yol Bakım ve Onarımı , ,52 0,00 0, Yol Bakım ve Onarımı , ,52 0,00 0, Diğer TaĢınmaz Yapım, Bakım , ,24 0,00 0, Diğer TaĢınmaz Yapım, Bakım , ,24 0,00 0, Tedavi Ve Cenaze Giderleri , ,00 0,00 0, Cenaze Giderleri , ,00 0,00 0, Mezar ve ġehitlik Yapım ve , ,00 0,00 0, Faiz Giderleri , ,52 0,00 0, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,52 0,00 0, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,52 0,00 0, TL Cinsinden Diğer Ġç Borç , ,52 0,00 0, Cari Transferler , ,93 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen , ,51 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen , ,51 0,00 0, Dernek, Birlik, Kurum, , ,51 0,00 0, Diğerlerine , ,00 0,00 0, Hane Halkına Yapılan , ,66 0,00 0, Eğitim Amaçlı Diğer Transferler 600,48 600,48 0,00 0, Eğitim Amaçlı Diğer Transferler 600,48 600,48 0,00 0, Sağlık Amaçlı Transferler , ,30 0,00 0, Sağlık Amaçlı Transferler , ,30 0,00 0, Yiyecek Amaçlı Transferler , ,25 0,00 0, Yiyecek Amaçlı Transferler , ,25 0,00 0, Barınma Amaçlı Transferler 2.882, ,00 0,00 0, Diğer Barınma Amaçlı 2.882, ,00 0,00 0, Sosyal Amaçlı Transferler , ,63 0,00 0, Diğer Sosyal Amaçlı Transferler , ,63 0,00 0, YurtdıĢına Yapılan Transferler 7.473, ,76 0,00 0, Uluslararası KuruluĢlara 7.473, ,76 0,00 0, Uluslararası KuruluĢlara Üyelik 7.473, ,76 0,00 0, Gelirlerin Ret Ve Ġadesinden 5.907, ,60 0,00 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.907, ,60 0,00 0, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri 5.825, ,00 0,00 0, Hizmet Gelirleri 5.825, ,00 0,00 0, Kurumlar Karları 82,60 82,60 0,00 0,00 Örnek: 76 52

60 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Mahalli Ġdareler 82,60 82,60 0,00 0, Amortisman Giderleri , ,59 0,00 0, Maddi Duran Varlıkların , ,59 0,00 0, Tesis, Makine Ve Cihazların , ,20 0,00 0, TaĢıtların Amortisman Giderleri , ,43 0,00 0, DemirbaĢların Amortisman , ,96 0,00 0, Ġlk Madde ve Malzeme , ,34 0,00 0, Kırtasiye Malzemeleri , ,00 0,00 0, Beslenme, Gıda Amaçlı ve , ,82 0,00 0, Tıbbi ve Laboratuar Sarf , ,61 0,00 0, Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve , ,80 0,00 0, Temizleme Ekipmanları , ,32 0,00 0, Giyecek, MefruĢat ve Tuhafiye , ,15 0,00 0, Yiyecek , ,04 0,00 0, Ġçecek , ,07 0,00 0, Canlı Hayvanlar 1.477, ,36 0,00 0, Zirai Maddeler , ,59 0,00 0, Yem , ,46 0,00 0, Bakım Onarım ve Üretim , ,78 0,00 0, Yedek Parçalar , ,86 0,00 0, Nakil Vasıtaları Lastikleri , ,32 0,00 0, DeğiĢim, BağıĢ ve SatıĢ Amaçlı , ,80 0,00 0, Spor Malzemeleri Grubu , ,77 0,00 0, Basınçlı Ekipmanlar 6.705, ,09 0,00 0, Diğer Tüketim Amaçlı , ,50 0,00 0, FAALİYET SONUÇLARI , ,97 0,00 0, BÜTÇE GELİRLERİ , ,04 0,00 0, Vergi Gelirleri , ,32 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan , ,46 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan , ,46 0,00 0, Çevre Temizlik Vergisi , ,46 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet , ,82 0,00 0, Özel Tüketim Vergisi , ,08 0,00 0, Elektrik ve Havagazı Tüketim , ,08 0,00 0, Dahilde Alınan Diğer Mal ve , ,74 0,00 0, Yangın Sigortası Vergisi , ,97 0,00 0, Ġlan ve Reklam Vergisi , ,77 0,00 0, Harçlar , ,04 0,00 0, Diğer Harçlar , ,04 0,00 0, ĠĢgal Harcı , ,43 0,00 0, ĠĢyeri Açma Ġzni Harcı , ,00 0,00 0, Tellallık Harcı , ,00 0,00 0, Diğer Harçlar , ,61 0,00 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,95 0,00 0, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , ,48 0,00 0, Mal SatıĢ Gelirleri , ,10 0,00 0, ġartname, Basılı Evrak, Form , ,10 0,00 0, Hizmet Gelirleri , ,38 0,00 0, DanıĢmanlık / Bilgilendirme , ,54 0,00 0, Ġlan ve Reklam Gelirleri 180,00 180,00 0,00 0, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine , ,12 0,00 0, Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin , ,10 0,00 0, Kültürel Hizmetlere ĠliĢkin , ,10 0,00 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin , ,44 0,00 0, UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin , ,88 0,00 0, Diğer hizmet gelirleri , ,20 0,00 0, Kurumlar Hasılatı , ,82 0,00 0, Mahalli Ġdareler Kurumlar , ,82 0,00 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin , ,82 0,00 0, UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin 40,00 40,00 0,00 0, Kira Gelirleri , ,15 0,00 0, TaĢınmaz Kiraları , ,15 0,00 0, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri , ,15 0,00 0, Diğer TeĢebbüs ve Mülkiyet , ,50 0,00 0,00 Örnek: 76 53

61 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Diğer Gelirler , ,50 0,00 0, Diğer ÇeĢitli TeĢebbüs ve , ,50 0,00 0, Diğer Gelirler , ,69 0,00 0, Faiz Gelirleri 6.428, ,44 0,00 0, Diğer Faizler 6.428, ,44 0,00 0, KiĢilerden Alacaklar Faizleri 15,00 15,00 0,00 0, Diğer Faizler 6.413, ,44 0,00 0, KiĢi ve Kurumlardan Alınan , ,15 0,00 0, Vergi ve Harç Gelirlerinden , ,77 0,00 0, Merkezi idare Vergi , ,87 0,00 0, Iller Bankası Kanalıyla , ,57 0,00 0, Muhasebat GM Kanalıyla , ,30 0,00 0, Çevre Temizlik Vergisinden , ,90 0,00 0, Kamu Harcamalarına Katılma , ,45 0,00 0, Yol Harcamalarına Katılma , ,45 0,00 0, Mahalli Ġdarelere Ait Paylar , ,93 0,00 0, Ortak Altyapı Hizmetleri Ġçin , ,67 0,00 0, Mahalli Ġdarelere Ait Diğer , ,26 0,00 0, Para Cezaları , ,55 0,00 0, Ġdari Para Cezaları , ,19 0,00 0, Diğer Ġdari Para Cezaları , ,19 0,00 0, Vergi Cezaları , ,36 0,00 0, Vergi ve Diğer Amme , ,36 0,00 0, Diğer Para Cezaları , ,00 0,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer , ,00 0,00 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler , ,55 0,00 0, Diğer ÇeĢitli Gelirler , ,55 0,00 0, KiĢilerden Alacaklar , ,83 0,00 0, Otopark Yönetmeliği Uyarınca , ,32 0,00 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer , ,40 0,00 0, Sermaye Gelirleri , ,08 0,00 0, TaĢınmaz SatıĢ Gelirleri , ,13 0,00 0, Arsa SatıĢı , ,13 0,00 0, Arsa SatıĢı , ,13 0,00 0, TaĢınır SatıĢ Gelirleri 1.702, ,95 0,00 0, TaĢınır SatıĢ Gelirleri 1.702, ,95 0,00 0, TaĢınır SatıĢ Gelirleri 1.702, ,95 0,00 0, GELİR YANSITMA , ,04 0,00 0, BÜTÇE GELİRLERİNDEN , ,81 0,00 0, Vergi Gelirleri 5.094, ,49 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan 865,95 865,95 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan 865,95 865,95 0,00 0, Çevre Temizlik Vergisi 865,95 865,95 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet 4.228, ,54 0,00 0, Dahilde Alınan Diğer Mal ve 4.228, ,54 0,00 0, Yangın Sigortası Vergisi 486,17 486,17 0,00 0, Ġlan ve Reklam Vergisi 3.742, ,37 0,00 0, TeĢebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,32 0,00 0, Mal ve Hizmet SatıĢ Gelirleri , ,00 0,00 0, Mal SatıĢ Gelirleri 4.445, ,00 0,00 0, ġartname, Basılı Evrak, Form 4.445, ,00 0,00 0, Hizmet Gelirleri , ,00 0,00 0, DanıĢmanlık / Bilgilendirme 2.336, ,30 0,00 0, Çevre ve Esenlik Hizmetlerine 1.184, ,76 0,00 0, Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin 2.645, ,27 0,00 0, Sağlık Hizmetlerine ĠliĢkin 318,75 318,75 0,00 0, UlaĢtırma Hizmetlerine ĠliĢkin 2.156, ,92 0,00 0, Diğer hizmet gelirleri , ,00 0,00 0, Kurumlar Karları 82,60 82,60 0,00 0, Mahalli Ġdareler 82,60 82,60 0,00 0, Ekonomik Hizmetlere ĠliĢkin 82,60 82,60 0,00 0, Kira Gelirleri 70,72 70,72 0,00 0, TaĢınmaz Kiraları 70,72 70,72 0,00 0, Diğer TaĢınmaz Kira Gelirleri 70,72 70,72 0,00 0,00 Örnek: 76 54

62 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Diğer Gelirler 1.243, ,00 0,00 0, Para Cezaları 1.243, ,00 0,00 0, Ġdari Para Cezaları 1.243, ,00 0,00 0, Diğer Ġdari Para Cezaları 1.243, ,00 0,00 0, BÜTÇE GİDERLERİ , ,70 0,00 0, Personel Giderleri , ,83 0,00 0, Memurlar , ,84 0,00 0, Temel MaaĢlar , ,86 0,00 0, Temel MaaĢlar , ,86 0,00 0, Zamlar ve Tazminatlar , ,49 0,00 0, Zamlar ve Tazminatlar , ,49 0,00 0, ler 7.288, ,35 0,00 0, ler 7.288, ,35 0,00 0, Sosyal Haklar , ,30 0,00 0, Sosyal haklar , ,30 0,00 0, Ek ÇalıĢma KarĢılıkları , ,84 0,00 0, Ek ÇalıĢma KarĢılıkları , ,84 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,01 0,00 0, Ücretler , ,64 0,00 0, Diğer SözleĢmeli Personel , ,64 0,00 0, Sosyal Haklar , ,37 0,00 0, Diğer SözleĢmeli Personelin , ,37 0,00 0, ĠĢçiler , ,22 0,00 0, ĠĢçilerin Ücretleri , ,19 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Ücretleri , ,17 0,00 0, Geçici ĠĢçilerin Ücretleri , ,02 0,00 0, ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem , ,57 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Ġhbar ve Kıdem , ,57 0,00 0, ĠĢçilerin Sosyal Hakları , ,26 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Sosyal Hakları , ,48 0,00 0, Geçici ĠĢçilerin Sosyal Hakları 6.349, ,78 0,00 0, ĠĢçilerin Fazla Mesaileri , ,06 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Fazla Mesaileri , ,86 0,00 0, Geçici ĠĢçilerin Fazla Mesaileri 5.404, ,20 0,00 0, ĠĢçilerin Ödül ve Ġkramiyeleri , ,14 0,00 0, Sürekli ĠĢçilerin Ödül ve , ,14 0,00 0, Geçici Personel , ,03 0,00 0, Ücretler , ,03 0,00 0, Aday Çırak, Çırak ve Stajyer , ,03 0,00 0, Diğer Personel , ,73 0,00 0, Ücret ve Diğer Ödemeler , ,73 0,00 0, Belediye BaĢkanına Yapılan , ,70 0,00 0, Belediye Meclis Üyelerine , ,03 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,22 0,00 0, Memurlar , ,19 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumuna , ,19 0,00 0, Sosyal Güvenlik Primi , ,77 0,00 0, Sağlık Primi Ödemeleri , ,42 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,14 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumuna , ,14 0,00 0, Sosyal Güvenlik Primi , ,94 0,00 0, Sağlık Primi Ödemeleri , ,20 0,00 0, ĠĢçiler , ,89 0,00 0, ĠĢsizlik Sigortası Fonuna , ,12 0,00 0, ĠĢsizlik Sigortası Fonuna , ,12 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumuna , ,77 0,00 0, Sosyal Güvenlik Primi , ,13 0,00 0, Sağlık Primi Ödemeleri , ,64 0,00 0, Mal Ve Hizmet Alım Giderleri , ,57 0,00 0, Üretime Yönelik Mal Ve , ,87 0,00 0, Kereste ve Kereste Ürünleri , ,45 0,00 0, Kereste ve Kereste Ürünleri , ,45 0,00 0, Metal Ürünü Alımları , ,93 0,00 0, Metal Ürünü Alımları , ,93 0,00 0,00 Örnek: 76 55

63 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Diğer Mal ve Malzeme , ,49 0,00 0, Diğer Mal ve Malzeme , ,49 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal Ve , ,77 0,00 0, Kırtasiye ve Büro Malzemesi , ,01 0,00 0, Kırtasiye Alımları , ,12 0,00 0, Büro Malzemesi Alımları , ,56 0,00 0, Periyodik Yayın Alımları , ,46 0,00 0, Diğer Yayın Alımları 8.837, ,72 0,00 0, Baskı ve Cilt Giderleri , ,61 0,00 0, Diğer Kırtasiye ve Büro , ,54 0,00 0, Su ve Temizlik Malzemesi , ,65 0,00 0, Su Alımları 729,00 729,00 0,00 0, Temizlik Malzemesi Alımları , ,65 0,00 0, Enerji Alımları , ,43 0,00 0, Yakacak Alımları , ,60 0,00 0, Akaryakıt ve Yağ Alımları , ,34 0,00 0, Elektrik Alımları , ,24 0,00 0, Diğer Enerji Alımları , ,25 0,00 0, Yiyecek, Ġçecek ve Yem , ,03 0,00 0, Yiyecek Alımları , ,04 0,00 0, Ġçecek Alımları 8.580, ,32 0,00 0, Diğer Yiyecek, Ġçecek ve Yem 4.351, ,67 0,00 0, Giyim ve KuĢam Alımları , ,97 0,00 0, Giyecek Alımları , ,08 0,00 0, Spor Malzemeleri Alımları , ,09 0,00 0, Bando Malzemeleri Alımları 150,00 150,00 0,00 0, Diğer Giyim ve KuĢam Alımları , ,80 0,00 0, Özel Malzeme Alımları , ,76 0,00 0, Laboratuvar Malzemesi ile , ,71 0,00 0, Tıbbi Malzeme ve Ġlaç Alımları , ,83 0,00 0, Zirai Malzeme ve Ġlaç Alımları , ,00 0,00 0, Diğer Özel Malzeme Alımları 6.376, ,22 0,00 0, Güvenlik ve Savunmaya , ,70 0,00 0, Diğer Savunma Mal ve , ,70 0,00 0, Diğer Tüketim Mal ve , ,22 0,00 0, Bahçe Malzemesi Alımları ile , ,68 0,00 0, Diğer Tüketim Mal ve , ,54 0,00 0, Yolluklar , ,47 0,00 0, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,57 0,00 0, Yurtiçi Geçici Görev Yollukları , ,57 0,00 0, Yurtiçi Sürekli Görev 5.561, ,71 0,00 0, Yurtiçi Sürekli Görev 5.561, ,71 0,00 0, YurtdıĢı Geçici Görev , ,19 0,00 0, YurtdıĢı Geçici Görev , ,19 0,00 0, Görev Giderleri , ,50 0,00 0, Yasal Giderler , ,72 0,00 0, Mahkeme Harç ve Giderleri , ,19 0,00 0, Ödül, Ġkramiye ve Benzeri , ,00 0,00 0, Diğer Yasal Giderler , ,53 0,00 0, Ödenecek Vergi, Resim, , ,78 0,00 0, Diğer Vergi, Resim ve Harçlar , ,78 0,00 0, Hizmet Alımları , ,22 0,00 0, MüĢavir Firma ve KiĢilere , ,08 0,00 0, Etüt-Proje BilirkiĢi Ekspertiz , ,86 0,00 0, Bilgisayar Hizmeti Alımları , ,42 0,00 0, Müteahhitlik Hizmetleri , ,79 0,00 0, Özel Güvenlik Hizmeti Alım , ,12 0,00 0, Diğer MüĢavir Firma ve KiĢilere , ,89 0,00 0, HaberleĢme Giderleri , ,62 0,00 0, Posta ve Telgraf Giderleri , ,99 0,00 0, Telefon Abonelik ve Kullanım , ,05 0,00 0, Uydu HaberleĢme Giderleri 342,98 342,98 0,00 0, Diğer HaberleĢme Giderleri 4.404, ,60 0,00 0, TaĢıma Giderleri , ,71 0,00 0,00 Örnek: 76 56

64 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Diğer TaĢıma Giderleri , ,71 0,00 0, Tarifeye Bağlı Ödemeler , ,28 0,00 0, Ġlan Giderleri , ,98 0,00 0, Sigorta Giderleri , ,50 0,00 0, Diğer Tarifeye Bağlı Ödemeler 3.131, ,80 0,00 0, Kiralar , ,55 0,00 0, TaĢıt Kiralaması Giderleri , ,79 0,00 0, ĠĢ Makinası Kiralaması , ,00 0,00 0, Hizmet Binası Kiralama , ,00 0,00 0, Bilgisayar ve Bilgisayar , ,56 0,00 0, Diğer Kiralama Giderleri , ,20 0,00 0, Diğer Hizmet Alımları , ,98 0,00 0, Kurslara Katılma ve Eğitim , ,52 0,00 0, Diğer Hizmet Alımları , ,46 0,00 0, Temsil Ve Tanıtma Giderleri , ,21 0,00 0, Temsil Giderleri , ,70 0,00 0, Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, , ,70 0,00 0, Tanıtma Giderleri , ,51 0,00 0, Tanıtma, Ağırlama, Tören, Fuar, , ,51 0,00 0, Menkul Mal,Gayrimaddi Hak , ,01 0,00 0, Menkul Mal Alım Giderleri , ,61 0,00 0, Büro ve ĠĢyeri Mal ve Malzeme , ,07 0,00 0, Büro ve ĠĢyeri Makine ve , ,63 0,00 0, Avadanlık ve Yedek Parça 297,95 297,95 0,00 0, Yangından Korunma , ,15 0,00 0, Diğer Dayanıklı Mal ve , ,81 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , ,00 0,00 0, Bilgisayar Yazılım Alımları ve , ,00 0,00 0, Bakım ve Onarım Giderleri , ,40 0,00 0, TefriĢat Bakım ve Onarım 5.043, ,00 0,00 0, Makine Teçhizat Bakım ve , ,99 0,00 0, TaĢıt Bakım ve Onarım , ,14 0,00 0, ĠĢ Makinası Onarım Giderleri , ,69 0,00 0, Diğer Bakım ve Onarım , ,58 0,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım Ve , ,52 0,00 0, Hizmet Binası Bakım ve , ,70 0,00 0, Büro Bakım ve Onarımı , ,50 0,00 0, Diğer Hizmet Binası Bakım ve , ,20 0,00 0, Yol Bakım ve Onarımı , ,18 0,00 0, Yol Bakım ve Onarımı , ,18 0,00 0, Diğer TaĢınmaz Yapım, Bakım , ,64 0,00 0, Diğer TaĢınmaz Yapım, Bakım , ,64 0,00 0, Tedavi Ve Cenaze Giderleri , ,00 0,00 0, Cenaze Giderleri , ,00 0,00 0, Mezar ve ġehitlik Yapım ve , ,00 0,00 0, Faiz Giderleri , ,59 0,00 0, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,59 0,00 0, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,59 0,00 0, TL Cinsinden Diğer Ġç Borç , ,59 0,00 0, Cari Transferler , ,10 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen , ,51 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen , ,51 0,00 0, Dernek, Birlik, Kurum, , ,51 0,00 0, Diğerlerine , ,00 0,00 0, Hane Halkına Yapılan , ,25 0,00 0, Eğitim Amaçlı Diğer Transferler , ,08 0,00 0, Eğitim Amaçlı Diğer Transferler , ,08 0,00 0, Sağlık Amaçlı Transferler , ,30 0,00 0, Sağlık Amaçlı Transferler , ,30 0,00 0, Yiyecek Amaçlı Transferler , ,75 0,00 0, Yiyecek Amaçlı Transferler , ,75 0,00 0, Barınma Amaçlı Transferler 2.882, ,00 0,00 0, Diğer Barınma Amaçlı 2.882, ,00 0,00 0, Sosyal Amaçlı Transferler , ,12 0,00 0,00 Örnek: 76 57

65 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Diğer Sosyal Amaçlı Transferler , ,12 0,00 0, YurtdıĢına Yapılan Transferler 7.473, ,76 0,00 0, Uluslararası KuruluĢlara 7.473, ,76 0,00 0, Uluslararası KuruluĢlara Üyelik 7.473, ,76 0,00 0, Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,58 0,00 0, Diğerlerine Verilen Paylar , ,58 0,00 0, Ġller Bankasına Verilen Paylar , ,58 0,00 0, Sermaye Giderleri , ,39 0,00 0, Mamul Mal Alımları , ,75 0,00 0, Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat , ,75 0,00 0, Bilgisayar Alımları , ,15 0,00 0, ĠĢyeri Makine Teçhizat Alımları , ,60 0,00 0, TaĢıt Alımları , ,00 0,00 0, Kara TaĢıtı Alımları , ,00 0,00 0, Diğer TaĢıt Alımları , ,00 0,00 0, ĠĢ Makinası Alımları , ,00 0,00 0, Hareketli ĠĢ Makinası Alımları , ,00 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , ,10 0,00 0, Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,10 0,00 0, Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,10 0,00 0, Gayrimenkul Alımları Ve , ,00 0,00 0, Arazi Alım ve KamulaĢtırma , ,00 0,00 0, Diğer Gayrimenkul Alım ve , ,00 0,00 0, Bina Alım ve KamulaĢtırma , ,00 0,00 0, Diğer Bina Alım ve , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim , ,38 0,00 0, MüĢavir Firma ve KiĢilere , ,77 0,00 0, Proje Giderleri , ,58 0,00 0, Diğer Giderler , ,19 0,00 0, Malzeme Giderleri , ,76 0,00 0, ĠnĢaat Malzemesi Giderleri , ,42 0,00 0, Diğer Giderler , ,34 0,00 0, Müteahhitlik Giderleri , ,22 0,00 0, Sosyal Tesisler , ,43 0,00 0, Yol Yapım Giderleri , ,76 0,00 0, Diğerleri , ,03 0,00 0, Diğer Giderler , ,63 0,00 0, Diğer Giderler , ,63 0,00 0, Menkul Malların Büyük Onarım , ,45 0,00 0, Müteahhitlik Hizmetleri , ,45 0,00 0, Müteahhitlik Hizmetleri , ,45 0,00 0, Diğer Giderler , ,00 0,00 0, Diğer Giderler , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım , ,71 0,00 0, Diğer Giderler , ,71 0,00 0, Diğer Giderler , ,71 0,00 0, GİDER YANSITMA , ,70 0,00 0, BÜTÇE UYGULAMA , ,54 0,00 0, GÖNDERİLECEK BÜTÇE , ,63 0,00 0, Personel Giderleri , ,00 0,00 0, Memurlar , ,00 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,00 0,00 0, ĠĢçiler , ,00 0,00 0, Geçici Personel , ,00 0,00 0, Diğer Personel , ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,00 0,00 0, Memurlar , ,00 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,00 0,00 0, ĠĢçiler , ,00 0,00 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,27 0,00 0, Üretime Yönelik Mal ve , ,00 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal ve , ,00 0,00 0, Yolluklar , ,00 0,00 0, Görev Giderleri , ,00 0,00 0,00 Örnek: 76 58

66 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Hizmet Alımları , ,00 0,00 0, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,27 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım ve , ,00 0,00 0, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,00 0,00 0, Faiz Giderleri , ,00 0,00 0, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,00 0,00 0, Cari Transferler , ,00 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen , ,00 0,00 0, Hane Halkına Yapılan , ,00 0,00 0, Yurt DıĢına Yapılan Transferler , ,00 0,00 0, Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,00 0,00 0, Sermaye Giderleri , ,36 0,00 0, Mamul Mal Alımları , ,20 0,00 0, Menkul Sermaye Üretim , ,00 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Alımları ve , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim , ,16 0,00 0, Menkul Malların Büyük Onarım , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım , ,00 0,00 0, Sermaye Transferleri , ,00 0,00 0, Yurt Ġçi Sermaye Transferleri , ,00 0,00 0, Borç Verme , ,00 0,00 0, Yurtiçi Borç Verme , ,00 0,00 0, Yedek ler , ,00 0,00 0, Personel Yedek Ödeneği , ,00 0,00 0, Yedek , ,00 0,00 0, BÜTÇE ÖDENEKLERİ , ,93 0,00 0, Bütçe BaĢlangıç Ödeneği , ,00 0,00 0, Personel Giderleri , ,00 0,00 0, Memurlar , ,00 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,00 0,00 0, ĠĢçiler , ,00 0,00 0, Geçici Personel , ,00 0,00 0, Diğer Personel , ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,00 0,00 0, Memurlar , ,00 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,00 0,00 0, ĠĢçiler , ,00 0,00 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 0,00 0, Üretime Yönelik Mal ve , ,00 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal ve , ,00 0,00 0, Yolluklar , ,00 0,00 0, Görev Giderleri , ,00 0,00 0, Hizmet Alımları , ,00 0,00 0, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,00 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım ve , ,00 0,00 0, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,00 0,00 0, Faiz Giderleri , ,00 0,00 0, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,00 0,00 0, Cari Transferler , ,00 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen , ,00 0,00 0, Hane Halkına Yapılan , ,00 0,00 0, Yurt DıĢına Yapılan Transferler , ,00 0,00 0, Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,00 0,00 0, Sermaye Giderleri , ,00 0,00 0, Mamul Mal Alımları , ,00 0,00 0, Menkul Sermaye Üretim , ,00 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Alımları ve , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim , ,00 0,00 0, Menkul Malların Büyük Onarım , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım , ,00 0,00 0,00 Örnek: 76 59

67 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Sermaye Transferleri , ,00 0,00 0, Yurt Ġçi Sermaye Transferleri , ,00 0,00 0, Borç Verme , ,00 0,00 0, Yurtiçi Borç Verme , ,00 0,00 0, Yedek ler , ,00 0,00 0, Personel Yedek Ödeneği , ,00 0,00 0, Yedek , ,00 0,00 0, Kurum Ġçi Aktarmalarla , ,00 0,00 0, Personel Giderleri , ,00 0,00 0, Memurlar , ,00 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,00 0,00 0, ĠĢçiler , ,00 0,00 0, Diğer Personel , ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,00 0,00 0, Memurlar , ,00 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,00 0,00 0, ĠĢçiler , ,00 0,00 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 0,00 0, Üretime Yönelik Mal ve , ,00 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal ve , ,00 0,00 0, Yolluklar , ,00 0,00 0, Görev Giderleri , ,00 0,00 0, Hizmet Alımları , ,00 0,00 0, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,00 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım ve , ,00 0,00 0, Cari Transferler , ,00 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen , ,00 0,00 0, Hane Halkına Yapılan , ,00 0,00 0, Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,00 0,00 0, Sermaye Giderleri , ,00 0,00 0, Mamul Mal Alımları , ,00 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Alımları ve , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim , ,00 0,00 0, Menkul Malların Büyük Onarım , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım , ,00 0,00 0, Kurum Ġçi Aktarmalarla , ,00 0,00 0, Personel Giderleri , ,00 0,00 0, Memurlar , ,00 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,00 0,00 0, ĠĢçiler , ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,00 0,00 0, Memurlar , ,00 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,00 0,00 0, ĠĢçiler , ,00 0,00 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,00 0,00 0, Üretime Yönelik Mal ve , ,00 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal ve , ,00 0,00 0, Yolluklar , ,00 0,00 0, Görev Giderleri , ,00 0,00 0, Hizmet Alımları , ,00 0,00 0, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,00 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım ve , ,00 0,00 0, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,00 0,00 0, Faiz Giderleri , ,00 0,00 0, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,00 0,00 0, Cari Transferler , ,00 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen , ,00 0,00 0, Hane Halkına Yapılan , ,00 0,00 0, Yurt DıĢına Yapılan Transferler , ,00 0,00 0, Sermaye Giderleri , ,00 0,00 0, Mamul Mal Alımları , ,00 0,00 0,00 Örnek: 76 60

68 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Menkul Sermaye Üretim , ,00 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Alımları ve , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim , ,00 0,00 0, Menkul Malların Büyük Onarım , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım , ,00 0,00 0, Sermaye Transferleri , ,00 0,00 0, Yurt Ġçi Sermaye Transferleri , ,00 0,00 0, Borç Verme , ,00 0,00 0, Yurtiçi Borç Verme , ,00 0,00 0, Yedek ler , ,00 0,00 0, Yedek , ,00 0,00 0, Yedek ten Aktarmalarla , ,00 0,00 0, Sermaye Giderleri , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Alımları ve , ,00 0,00 0, Yedek ten Aktarmalarla , ,00 0,00 0, Yedek ler , ,00 0,00 0, Personel Yedek Ödeneği , ,00 0,00 0, Yedek , ,00 0,00 0, Yılı Ġçinde Eklenen Özel 0, ,00 0, , Sermaye Giderleri 0, ,00 0, , Gayrimenkul Sermaye Üretim 0, ,00 0, , Sayılı Kanunun 40 ıncı ,00 0, ,00 0, Sermaye Giderleri ,00 0, ,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim ,00 0, ,00 0, Yıl Sonunda Ġptal Edilen , ,93 0,00 0, Personel Giderleri , ,17 0,00 0, Memurlar , ,16 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,99 0,00 0, ĠĢçiler , ,78 0,00 0, Geçici Personel , ,97 0,00 0, Diğer Personel 946,27 946,27 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,78 0,00 0, Memurlar , ,81 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,86 0,00 0, ĠĢçiler , ,11 0,00 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,70 0,00 0, Üretime Yönelik Mal ve , ,13 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal ve , ,23 0,00 0, Yolluklar , ,53 0,00 0, Görev Giderleri , ,50 0,00 0, Hizmet Alımları , ,78 0,00 0, Temsil ve Tanıtma Giderleri 871,06 871,06 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak , ,99 0,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım ve , ,48 0,00 0, Tedavi ve Cenaze Giderleri 729,00 729,00 0,00 0, Faiz Giderleri 56,41 56,41 0,00 0, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri 56,41 56,41 0,00 0, Cari Transferler , ,90 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen 361,49 361,49 0,00 0, Hane Halkına Yapılan , ,75 0,00 0, Yurt DıĢına Yapılan Transferler 26,24 26,24 0,00 0, Gelirlerden Ayrılan Paylar 493,42 493,42 0,00 0, Sermaye Giderleri , ,97 0,00 0, Mamul Mal Alımları , ,45 0,00 0, Menkul Sermaye Üretim 5.000, ,00 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları 1.003, ,90 0,00 0, Gayrimenkul Alımları ve , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim , ,78 0,00 0, Menkul Malların Büyük Onarım , ,55 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım 1.840, ,29 0,00 0, Yedek ler , ,00 0,00 0, Yedek , ,00 0,00 0, ÖDENEKLİ GİDERLER , ,70 0,00 0,00 Örnek: 76 61

69 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Personel Giderleri , ,83 0,00 0, Memurlar , ,84 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,01 0,00 0, ĠĢçiler , ,22 0,00 0, Geçici Personel , ,03 0,00 0, Diğer Personel , ,73 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarına , ,22 0,00 0, Memurlar , ,19 0,00 0, SözleĢmeli Personel , ,14 0,00 0, ĠĢçiler , ,89 0,00 0, Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,57 0,00 0, Üretime Yönelik Mal ve , ,87 0,00 0, Tüketime Yönelik Mal ve , ,77 0,00 0, Yolluklar , ,47 0,00 0, Görev Giderleri , ,50 0,00 0, Hizmet Alımları , ,22 0,00 0, Temsil ve Tanıtma Giderleri , ,21 0,00 0, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak , ,01 0,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım ve , ,52 0,00 0, Tedavi ve Cenaze Giderleri , ,00 0,00 0, Faiz Giderleri , ,59 0,00 0, Diğer Ġç Borç Faiz Giderleri , ,59 0,00 0, Cari Transferler , ,10 0,00 0, Kar Amacı Gütmeyen , ,51 0,00 0, Hane Halkına Yapılan , ,25 0,00 0, Yurt DıĢına Yapılan Transferler 7.473, ,76 0,00 0, Gelirlerden Ayrılan Paylar , ,58 0,00 0, Sermaye Giderleri , ,39 0,00 0, Mamul Mal Alımları , ,75 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , ,10 0,00 0, Gayrimenkul Alımları ve , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim , ,38 0,00 0, Menkul Malların Büyük Onarım , ,45 0,00 0, Gayrimenkul Büyük Onarım , ,71 0,00 0, TEMİNAT MEKTUPLARI , , ,74 0, Banka Teminat Mektupları , , ,74 0, TEMİNAT MEKTUPLARI , ,74 0, , GİDER TAAHHÜTLERİ , , ,17 0, Yılı Ġçin Geçerli SözleĢmelere , , ,17 0, Cari Taahhütler , , ,71 0, Üretime Yönelik Mal ve , , ,09 0, Kereste ve Kereste Ürünleri , , ,09 0, Tüketime Yönelik Mal ve , , ,70 0, Kırtasiye ve Büro Malzemesi , ,56 0,00 0, Giyim ve KuĢam Alımları , ,00 0,00 0, Özel Malzeme Alımları , ,00 0,00 0, Diğer Tüketim Mal ve , , ,70 0, Hizmet Alımları Taahhütleri , , ,92 0, MüĢavir Firma ve KiĢilere , , ,26 0, Kiralar , , ,23 0, Diğer Hizmet Alımları , , ,43 0, Menkul Mal, Gayrimaddi Hak , , ,00 0, Menkul Mal Alım Giderleri , , ,00 0, Bakım ve Onarım Giderleri , , ,00 0, Gayrimenkul Mal Bakım ve , ,00 0,00 0, Yol Bakım ve Onarımı Giderleri , ,00 0,00 0, Sermaye Taahhütleri , , ,46 0, Mamul Mal Alımları , , ,00 0, Büro ve ĠĢyeri Makine Teçhizat , , ,00 0, TaĢıt Alımları , ,74 0,00 0, Gayri Maddi Hak Alımları , ,00 0,00 0, Bilgisayar Yazılımı Alımları , ,00 0,00 0, Gayrimenkul Alımları ve , ,00 0,00 0, Bina Alım ve KamulaĢtırması , ,00 0,00 0,00 Örnek: 76 62

70 Kurum Adı: SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI : /01/ /12/2013 TARİHLERİ ARASI MİZAN Kodu Hesap Adı Borç Tutarı Alacak Tutarı Borç Kalanı Alacak Kalanı Gayrimenkul Sermaye Üretim , , ,52 0, MüĢavir Firma ve KiĢilere , , ,63 0, Malzeme Giderleri , , ,55 0, Müteahhitlik Giderleri , , ,46 0, Diğer Giderler , , ,88 0, Gayrimenkul Büyük Onarım , , ,94 0, Diğer Giderler , , ,94 0, GİDER TAAHHÜTLERİ , ,58 0, , KİRAYA VERİLEN DURAN ,89 0, ,89 0, Arazi ve Arsalar ,00 0, ,00 0, Binalar ,89 0, ,89 0, Diğer Duran Varlıklar ,00 0, ,00 0, DİĞER NAZIM HESAPLAR 0, ,89 0, ,89 TOPLAM , , , ,93 Düzenleyen : Düzenleyen : Muhasebe Yet.Yrd. : Muhasebe Yetkilisi : Adı soyadı Tarih Ġmza : Adı Soyadı : Adı soyadı : Adı soyadı : : 20/04/2014 Tarih : 20/04/2014 Tarih : 20/04/2014 Tarih : 20/04/2014 : Ġmza : Ġmza : Ġmza : Örnek: 76 63

71 2013 MALİ YILI BİLANÇO

72 YILI BİLANÇOSU Kurum Adı : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AKTİF HESAPLAR 2013 YILI PASİF HESAPLAR 2013 YILI I DÖNEN VARLIKLAR ,49 III KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR ,60 10 HAZIR DEĞERLER ,77 30 KISA VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR , BANKA HESABI , BANKA KREDILERI HESABI , DIGER HAZIR DEGERLER HESABI , KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI , BANKA KREDI KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI ,02 32 FAALİYET BORÇLARI ,89 12 FAALİYET ALACAKALRI , BÜTÇE EMANETLERI HESABI , GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI ,06 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR , GELIRLERDEN TAKIPLI ALACAKLAR HESABI , ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR HESABI , Verilen Depozito ve Teminatlar Hs , EMANETLER HESABI ,54 13 KURUM ALACAKLARI ,00 36 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , TAKIPTEKI KURUM ALACAKLARI HESABI , ÖDENECEK VERGI VE FONLAR HESABI ,12 14 DİĞER ALACAKLAR , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLIK KESINTILERI , KISILERDEN ALACAKLAR HESABI , FONLAR VEYA DIGER KAMU IDARELERI ADINA ,95 15 STOKLAR , VADESI GEÇMIS, ERTELENMIS VEYA , ILK MADDE VE MALZEME HESABI ,02 37 BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI ,00 16 ÖN ÖDEMELER , KIDEM TAZMINATI KARSILIGI HESABI , BÜTÇE DISI AVANS VE KREDILER HESABI ,07 38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER ,23 19 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR , GIDER TAHAKKUKLARI HESABI , DEVREDEN KATMA DEGER VERGISI HESABI ,10 IV UZUN VADELI YABANCI KAYNAKLAR ,14 II DURAN VARLIKLAR ,61 40 UZUN VADELİ İÇ MALİ BORÇLAR ,64 22 FAALİYET ALACAKLARI , BANKA KREDILERI HESABI , GELIRLERDEN ALACAKLAR HESABI , KAMU IDARELERINE MALI BORÇLAR HESABI ,63 24 MALİ DURAN VARLIKLAR ,58 48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER , MALI KURULUSLARA YATIRILAN SERMAYELER , GIDER TAHAKKUKLARI HESABI , MAL VE HIZMET ÜRETEN KURULUSLARA YATIRILAN ,00 V ÖZKAYNAKLAR ,64 25 MADDİ DURAN VARLIKLAR ,77 50 NET DEĞER , ARAZI VE ARSALAR HESABI , NET DEGER HESABI , YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERI HESABI ,22 57 GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET , BINALAR HESABI , GEÇMIS YILLAR OLUMLU FAAL?YET SONUÇLARI , TESIS, MAKINE VE CIHAZLAR HESABI ,58 59 DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI , TASITLAR HESABI , DÖNEM OLUMLU FAALIYET SONUCU HESABI , DEMIRBASLAR HESABI , BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) , YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI ,29 26 MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , HAKLAR HESABI , BIRIKMIS AMORTISMANLAR HESABI ( - ) ,00 AKTİF TOPLAM ,10 PASİF TOPLAM ,10 IX NAZIM HESAPLAR ,98 IX NAZIM HESAPLAR ,98 90 ÖDENEK HESAPLARI ,07 90 ÖDENEK HESAPLARI , ÖDENEKLI GIDERLER HESABI , BÜTÇE ÖDENEKLERI HESABI ,07 91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR ,74 91 NAKİT DIŞI TEMİNATLAR , TEMINAT MEKTUPLARI HESABI , TEMINAT MEKTUPLARI EMANETLERI HESABI ,74 92 TAAHHÜT HESAPLARI ,17 92 TAAHHÜT HESAPLARI , GIDER TAAHHÜTLERI HESABI , GIDER TAAHHÜTLERI KARSILIGI HESABI ,17 TOPLAM ,98 TOPLAM ,98 AKTIF GENEL TOPLAM ,08 PASIF GENEL TOPLAM ,08

73 2013 MALİ YILI GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE

74 YÖNETİM DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN MUHASEBE YETKİLİLERİNE AİT LİSTE Muhasebe Biriminin Kodu : Muhasebe Biriminin Adı : MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 01/01/2013 Tarihinden Mahsup Dönemi Sonuna Kadar Asil Veya Vekil Olarak Görev Yapan Muhasebe Yetkililerinin Adı Soyadı Asil veya Vekil Bugünkü Adresi Göreve Başlama ve Görevden Ayrılma Tarihleri Başlama Tarihi Ayrılma Tarihi HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU Asıl STAD ARKASI KALE SOKAK GÜLAÇTI APT. DAİRE:5 ADAPAZARI/SAKARYA RECEP ÖREN Vekil YENİGÜN MAHALLESİ ADAPINAR SOKAK NO:30 ADAPAZARI/SAKARYA HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU Asıl STAD ARKASI KALE SOKAK GÜLÇATI APT. DAİRE:5 ADAPAZARI/SAKARYA RECEP ÖREN Vekil YENİGÜN MAHALLESİ ADAPINAR SOKAK NO:30 ADAPAZARI/SAKARYA HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU Asıl STAD ARKASI KALE SOKAK GÜLÇATI APT. DAİRE:5 ADAPAZARI/SAKARYA RECEP ÖREN Vekil YENİGÜN MAHALLESİ ADAPINAR SOKAK NO:30 ADAPAZARI/SAKARYA HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU Asıl STAD ARKASI KALE SOKAK GÜLÇATI APT. DAİRE:5 ADAPAZARI/SAKARYA RECEP ÖREN Vekil YENİGÜN MAHALLESİ ADAPINAR SOKAK NO:30 ADAPAZARI/SAKARYA HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU Asıl STAD ARKASI KALE SOKAK GÜLÇATI APT. DAİRE:5 ADAPAZARI/SAKARYA RECEP ÖREN Vekil YENİGÜN MAHALLESİ ADAPINAR SOKAK NO:30 ADAPAZARI/SAKARYA HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU Asıl STAD ARKASI KALE SOKAK GÜLÇATI APT. DAİRE:5 ADAPAZARI/SAKARYA RECEP ÖREN Vekil YENİGÜN MAHALLESİ ADAPINAR SOKAK NO:30 ADAPAZARI/SAKARYA HÜSEYİN KARAMEHMETOĞLU Asıl STAD ARKASI KALE SOKAK GÜLÇATI APT. DAİRE:5 ADAPAZARI/SAKARYA Kayıtlara Uygundur Muhasebe Yetkilisinin Adı ve Soyadı İmza - Mühür 65

75 2013 MALİ YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KESİN HESAP TABLO VE GRAFİKLERİ

76 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI EKONOMİK SINIFLANDIRMA TABLOSU EKO. KODU GİDER ADI TUTARI (TL) 01 Personel Giderleri ,83 18,23 02 S.G.K. Devlet Prim Giderleri ,22 2,85 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,30 42,26 04 Faiz Giderleri ,59 6,12 05 Cari Transferler ,10 5,08 06 Sermaye Giderleri ,19 25,46 TOPLAM ,23 100,00 % Personel Giderleri S.G.K. Devlet Prim Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri

77 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA TABLOSU FONK. KODU GİDER ADI TUTARI (TL) % 01 Genel Kamu Hizmetleri ,03 26,50 03 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz ,30 8,08 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler ,41 40,51 05 Çevre Koruma Hizmetleri ,63 10,82 06 İskân ve Toplum Refahı Hizm ,97 1,89 07 Sağlık Hizmetleri ,76 8,10 08 Dinlenme, Kültür ve Din Hizm ,11 3,99 09 Eğitim Hizmetleri ,74 0,08 10 Sosyal Güv. ve Sos.Yardım Hizm ,28 0,02 TOPLAM ,23 100, Genel Kamu Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hiz. Ekonomik İşler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri İskan ve Toplum Sağlık Hizmetleri Dinlenme, Kültür Refahı Hizm. ve Din Hizm. Eğitim Hizmetleri Sosyal Güv. ve Sos.Yard.Hizm

78 SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI GELİRLERİN EKONOMİK SIN. TABLOSU GELİR KODU GELİR ADI TUTARI (TL) % 01 Vergi Gelirleri ,09 3,29 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,32 9,96 05 Diğer Gelirler ,82 86,71 06 Sermaye Gelirleri ,08 0,05 09 Red ve İadeler (-) ,81-0,02 TOPLAM ,50 100, Vergi Gelirleri Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Diğer Gelirler Sermaye Gelirleri Red ve İadeler (-)

79 2013 MALİ YILI SBB İLE İLÇE BELEDİYELERİ BÜTÇE GERÇEKLEŞME TABLOSU

80 2013 MALİ YILINA AİT SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLÇE BELEDİYELERİ BÜTÇE HARCAMA TABLOSU BELEDİYE ADI 2013 MALİ YILI BÜTÇESİ 2013 MALİ YILI GİDER TOPLAMI GERÇEKLEŞME YÜZDESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ , ,23 89,42% ADAPAZARI BELEDİYESİ , ,09 97,12% AKYAZI BELEDİYESİ , ,44 96,79% ARİFİYE BELEDİYESİ , ,17 79,67% ERENLER BELEDİYESİ , ,60 70,66% FERİZLİ BELEDİYESİ , ,42 80,46% GEYVE BELEDİYESİ , ,24 69,56% HENDEK BELEDİYESİ , ,53 99,76% KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ , ,00 74,02% KARASU BELEDİYESİ , ,08 59,49% KAYNARCA BELEDİYESİ , ,58 91,65% KOCAALİ BELEDİYESİ , ,49 93,12% PAMUKOVA BELEDİYESİ , ,51 99,35% SAPANCA BELEDİYESİ , ,28 96,01% SERDİVAN BELEDİYESİ , ,47 91,62% SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ , ,45 81,98% TARAKLI BELEDİYESİ , ,14 23,38% TOPLAM , ,72 85,37% 69

81 BELEDİYE ADI 2013 MALİ YILI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE BAĞLI BELEDİYELERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE GİDER KESİN HESAP RAPORLARI Personel Giderleri S.G.K. Devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Trasferleri 2013 YILI TOPLAM SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD , , , , , ,19 0, ,23 ADAPAZARI BELEDİYESİ , , , , , ,29 0, ,09 AKYAZI BELEDİYESİ , , , , , ,28 0, ,44 ARİFİYE BELEDİYESİ , , , , , , , ,17 ERENLER BELEDİYESİ , , ,97 0, , , , ,60 FERİZLİ BELEDİYESİ , , , , ,58 0,00 0, ,42 GEYVE BELEDİYESİ , , , , , ,07 0, ,24 HENDEK BELEDİYESİ , , , , , ,82 0, ,53 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ , , , , , ,00 0, ,00 KARASU BELEDİYESİ , , ,92 0, , ,38 0, ,70 KAYNARCA BELEDİYESİ , , ,23 0, , ,00 0, ,58 KOCAALİ BELEDİYESİ , , ,81 0, ,86 0,00 0, ,49 PAMUKOVA BELEDİYESİ , , , , , ,76 0, ,51 SAPANCA BELEDİYESİ , , ,13 0, , ,16 0, ,28 SERDİVAN BELEDİYESİ , , , , , ,16 0, ,47 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ , , , , , ,11 0, ,45 TARAKLI BELEDİYESİ , , , , , ,96 0, ,14 TOPLAM , , , , , , , ,34 70

82 2013 MALİ YILI SBB VE İLÇE BELEDİYELERİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA GRAFİĞİ , , , , , ,81 0 Personel Giderleri S.G.K. Devlet Prim Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Faiz Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri ,82 Sermaye Trasferleri

83 BELEDĠYE ADI Genel Kamu Hizmetleri 2013 MALĠ YILI SAKARYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠLE BAĞLI BELEDĠYELERĠN FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE GĠDER KESĠN HESAP RAPORLARI Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm. Ekonomik ĠĢler ve Hizmetler Çevre Koruma Hizmetleri Ġskan ve Toplum Refahı Hizm. Sağlık Hizm. Dinlenme Kültür ve Din Hizm. Eğitim Hizmetleri Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm YILI TOPLAM SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BLD , , , , , , , , , ,23 ADAPAZARI BELEDİYESİ , , , , ,14 0, ,17 0,00 0, ,09 AKYAZI BELEDİYESİ , ,79 0, , , , ,85 0,00 0, ,44 ARİFİYE BELEDİYESİ ,25 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,17 ERENLER BELEDİYESİ , , , , , , ,05 0, , ,60 FERİZLİ BELEDİYESİ , ,47 0, , ,99 0, ,75 0,00 0, ,42 GEYVE BELEDİYESİ , , , , , , ,05 0, , ,24 HENDEK BELEDİYESİ , , , , , ,07 0,00 0,00 0, ,53 KARAPÜRÇEK BELEDİYESİ ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 KARASU BELEDİYESİ , , , , , , ,70 0, , ,08 KAYNARCA BELEDİYESİ , , ,87 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,58 KOCAALİ BELEDİYESİ ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,49 PAMUKOVA BELEDİYESİ , , ,51 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,51 SAPANCA BELEDİYESİ , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0, ,28 SERDİVAN BELEDİYESİ , , , , ,83 0,00 0,00 0,00 0, ,47 SÖĞÜTLÜ BELEDİYESİ ,53 0, , , ,95 0, ,97 0, , ,45 TARAKLI BELEDİYESİ , , , , ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,14 TOPLAM , , , , , , , , , ,72 72

84 ,57 Genel Kamu Hizmetleri ,25 Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizm MALĠ YILI SBB VE ĠLÇE BELEDĠYELERĠ FONKSĠYONEL SINIFLANDIRMA GRAFĠĞĠ ,78 Ekonomik Ġşler ve Hizmetler ,22 Çevre Koruma Hizmetleri , , ,78 Ġskan ve Sağlık Hizm. Toplum Refahı Hizm. Dinlenme Kültür ve Din Hizm , ,49 Eğitim Hizmetleri Sosyal Güv. ve Sosyal Yrd. Hizm

2012 MALİ YILI KESİN HESABI

2012 MALİ YILI KESİN HESABI 2012 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2012 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-16 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 17

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 760, Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,64 14. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 58.907,97 800.000,00 32.866.879,21 18.819.120,11 1.115.340,25 102.186,77 30.565,26 340.957,38 24. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 7.213, , , , , , , ,91 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

MALİ YILI KESİN HESABI

MALİ YILI KESİN HESABI 2011 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2011 Mali İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-7 Bütçe Gelir Kesin Hesap Cetveli - I.Düzey (Örnek:30)... 8 Bütçe

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 12.842,36 16.945.078,32 6.704.465,26 1.145.752,18 5.543.586,00 81.953,44 196.125,39 503.301,18 2.730.027,81 36. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,07 27. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 34.790,10 87.523.493,19 187.034.650,90 65.576.358,27 118.303.070,36 119.369.664,37 34.540,10 3.732. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halkbankası..,..,., T.C Ziraat Bankası..,.., T.Halk Bankası..,..,.. Verilen

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 6.293,19 28.614,28 34.907,47 29.790,11 5.117,35 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 955,45 2.117,02 3.072,47 2.602,26

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,74 177, , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 5.589, , , , , , , ,00 68. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Özel lara İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 80.449.791,68 56.144.644,08 295.839,45 200.000,00 17.385,35 67.953,03 6.082,74 43.604.958,36 46. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.., BAP Özel larına İlişkin BBanka Hesabı Verilen Gönderme Emirleri Hesabı..,..,.,..,.., BAP Özel larına

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.023,87 2.069.697,42 27.200.000,00 10,50 184.453,64 3.704.930,84 9.522,61 3.000.010,50 3.400,00 16.139. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.,., BANKA HESABI..,..,., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) DİĞER

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 14.800.835,88 23.454.054,84 328.352,97 133.724,09 9.520,00 1.359,46 11.520,00 285. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.352.163.107,68 1.287.566.614,81 507.326,82 1.812.911,74 67.223,98 123.460,79 1.624.058,93 127. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı...,..., Vadeli...,...,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.., BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) DİĞER

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ

T A Ş I N I R K E S İ N H E S A P C E T V E L İ 150.01 ADI Kırtasiye Malzemeleri Grubu 1 150.01.01 Yazı Araçları 33.411,36 21.060,03 54.471,38 48.178,20 6.293,19 2 150.01.02 Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri 341,61 1.094,10 1.435,71 480,26 955,45

Detaylı

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ

T.C.DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA/KOCAELİ 100 KASA HESABI 278,992.23 278,992.23 0.00 0.00 102 BANKA HESABI 90,084,895.32 88,205,834.05 1,879,061.27 0.00 1 T.C. ZİRAAT BANKASI DARICA SUBESİ 85,099.33 82,099.16 3,000.17 0.00 T.C.ZİRAAT BANKASI POSTA

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,83

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,83 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., Personel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,33 3. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 32.875.524,64 24.020.824,65 53.300,00 211.923,40 0,00 6.236,30 195.333,14 41,94 57.263.361,05 31.125,00 211.009,48 11. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu ,06 3, , , , ,21 920,87 877, ,93 31.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu ,06 3, , , , ,21 920,87 877, ,93 31. MİZAN (Ayrıntılı) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şb.) - (Ziraat Bankası

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,59 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 47 ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 313.418,83 4.684.1,96 4.7.520,79 4.729.357,97 268.162,82 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,. Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 21.174,12 3,29 5.945.427,00 719.109,85 110.983,26 566.379,00 2.270.330,35 387,78 3.563.745,33 17. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., MERKEZ BANKASI,, - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası - (Ziraat Bankası VERİLEN ÇEKLER HS.(ZİRAAT BANKASI)

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.,, BANKA HESABI..,..,., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) DİĞER

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu MİZAN (Ayrıntılı) Kurum : Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Ödeme Hesabı..,.., Muhasebe Birimi Tahsilat Hesabı,, Muhasebe Birimi Yurt Dışı Ödeme Hesabı..,..,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 858.6,78 1.3.2,16 2.161.8,94 1.730.9,14 430.9,80 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,52 81. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,. Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,99 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 95 AVRUPA BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI 20 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.848,27 2.8.8,22 3.2.846,49 2.229.575,61 981.270,88 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 00 ANAYASA MAHKEMESI 22 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 193.0, 728.9,12 921.911,16 6.762,32 314.148,84 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 22 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 4.8.114, 4.8.114, 3.718.728,31 359.385,71 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile Cihazı ve Fotokopi

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,11 48. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2015 Kurum. Ekonomik Kodlar 43.066.199,05 33.182.931,97 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,55 69.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,55 69. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , ,

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , , TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli...... BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , ,

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE ÖZEL HESABI..,.,..,.,.,

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 5.842.162,27.470.918,70 16.313.0,97 12.489.166, 3.823.914,94 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , ,42 44.

MİZAN (Ana Hesap Bazında) , , , , , , , , , ,42 44. MİZAN (Ana Bazında) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.,., BANKA HESABI..,..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) PROJE

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 20 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 537.4,44 8.980.867, 9.518.268,53 8.833.320,41 684.948,12 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı, Faksimile

Detaylı

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,07

TABLO 1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU. Yılı : 2016 Kurum. Ekonomik Kodlar , ,07 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLAR TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) Kodlar BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GİDERLERİ HESAB.., BÜTÇE GELİRLERİ HESAB.., Personel

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında)

MİZAN (Ana Hesap Bazında) MİZAN (Ana Bazında) Kurum : Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESAB.,., BANKA HESAB..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESAB ( - )..,..,., KİŞİLERDEN

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

MİZAN (Ana Hesap Bazında)

MİZAN (Ana Hesap Bazında) MİZAN (Ana Bazında) Kurum : Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESAB.,., BANKA HESAB..,.., VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESAB ( - )..,..,., KİŞİLERDEN

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,87 15.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,87 15. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ TAŞINIR KESİN CETVELİ 38 GAZI ÜNIVERSITESI 23 TAŞINIR DETAY I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 674.0,95 6.631.563,62 7.3.554,57 4.611.897,33 2.694.657,24 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli.,.,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 21 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 684.948,12 8.692.17 9.377.119,30 8.644.988,33 732.130,97 Kırtasiye Malzemeleri Yazı Araçları Yazım, Çizim ve Ölçüm Araç ve Malzemeleri Kağıt Ürünler Yazıcı,

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 24.082.751,67 20.908.690,51 419.934,13 155.638,07 31.620,00 19.924,72 102.318,12 73.935,16 35.247.256,42 13.002,00 2. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,74 177, // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,.., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 39 ADANA BILIM VE TEKNOLOJI ÜNIVERSITESI 23 I 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 1.816.864,40 1.816.864,40 626.114,98 1.190.749,42 Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , ,14 523, , ,85 49. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli.,.,. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,94 6.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,94 6. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,00 28. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,, Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,91 63.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,91 63. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ

TAŞINIR KESİN HESAP CETVELİ 23 TAŞINIR DETAY 150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 685.3,77 685.3,77 250.684,70 434.624, Kırtasiye Malzemeleri Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanıl Servis ve Saklama Kapları 1.351,97 1.351,97 "KONTROL

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, ,

Avukatlık Vekalet Ücreti Gelirleri 1.000, ,75 643,75 643, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2012/31-12-2012 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2012 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

, , ,65

, , ,65 TABLO. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU Yılı : Kurum :. Adı : Ay: Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ Cari Yıl (N) GİDERLER HESABI.., BÜTÇE GELİRLERİ HESABI.., PERSONEL GİDERLERİ..,

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu // : Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI..,.., Muhasebe Birimindeki Çekler.,., Tahsildeki Çekler.,., Muhasebe Birimi Ödeme Hesabı...,..., Muhasebe

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli..,...., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim

Detaylı

01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2007 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

01.01-31.12 TARİHLİ KESİN MİZAN Yılı: 2007 Ayı: 01-12. Kurumun Adı: MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 100 KASA HESABI 102 BANKA HESABI 103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI 118 DİĞER MENKUL KIYMETLER VE VARLIKLAR 120-01 Vergi Gelirlerinden Alacaklar 120-03

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,73 57. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.. Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarlara İlişkin Banka

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.036,32 487.251.908,31 6.210.588,77 62.287,21 22.373.535,57 24.800,00 853,28 435.233,68 63.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu 1.036,32 487.251.908,31 6.210.588,77 62.287,21 22.373.535,57 24.800,00 853,28 435.233,68 63. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k KASA HESABI.,., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,33 11.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,33 11. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,, Vadeli...... Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı SAN-TEZ Projelerine Akt.Tutarllara İlişkin Banka Hesabı BAP Özel

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER SBB ve İlçe Belediyeleri Bütçe Tasarılarına İlişkin Meclis Kararı... 11-17 Bütçe Kararnamesi... 18-21

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , ,

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,24 60.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,24 60. MİZAN (Ayrıntılı) Kurum :. Ait Olduğu Ay : Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Borç Artığı Alacak Artığı KASA HESABI.,.., Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin

Detaylı

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8.

Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , ,00 931,26 18, , , ,38 8. TABLO. // Tarihi itibariyle yapılan işlemleri kapsamaktadır. Kurum :. Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,., Vadeli..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına

Detaylı

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,11 7.

MİZAN (Ayrıntılı) Hesap Kodu. Ekonomik Kodu , , , , , , , ,11 7. Kurum :. Bütçe Yılı : Adı B o r ç A l a c a k Muhasebe Birimi Banka Hesabı..,..,.., Tübitak Özel larına İlişkin Banka Hesabı BAP Özel larına İlişkin Banka Hesabı Farabi Değişim Prog. Desteklenmesine İlişkin

Detaylı

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar

Eğitim Hizmetlerine İlişkin Kurumlar Hasılatı 1.000, Ekonomik Hizmetlere İlişkin Kurumlar Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2013/31-12-2013 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, ,

1 9 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler ,35 140,35 140, , Gelirin Kodu BÜTÇE GELİR KESİN HESAP CETVELİ 01-01-2014/31-12-2014 TARİHLERİ ARASI Kurumun Adı : 2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Devreden Yılı Toplam Tahsilattan Gelecek Yıla Tahsil İle Gelir

Detaylı