Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2"

Transkript

1 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI: 238 HAZİRAN 2014 FİYAT: 2 YAZISI 17/18/19/20. SAYFALARDA FLORYA DAKİ AV KÖŞKÜ Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ndan Halk Günü nde ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR Yazısı 9. sayfada Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, seçim propagandasında verdiği sözü tutarak her salı halk günü düzenliyor. Kartaltepe Kültür Merkezi Altan Erbulak Sahnesi nde her salı 11:00-17:00 saatleri arasında Bakırköylü vatandaşların istek ve şikayetlerini dinleyen Kerimoğlu, halk gününde önemli açıklamalarda da bulunuyor. İşte Kerimoğlu nun halk gününde öne çıkan açıklamaları; Kentsel Dönüşüm Biliyorsunuz seçim propagandası içinde Kentsel Dönüşüm ile ilgili hem ben hem de diğer siyasi partinin adayı hemen hemen benzer şeylerden bahsettik. Sorun aynı olunca, çözüm içinde herkes 3 aşağı 5 yukarı küçük nüanslarla aynı önerileri sunuyor. Bu konuyla ilgili olarak ben siyasi parti farkı gözetmeksizin ve hiçbir komplekse girmeksizin Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ı ziyaret ettim. Belediyede Yaşanan Maddi Sıkıntılar Maaş alamayanlarla ilgili olarak, evet maaşlarla ilgili bir sorun var. Belediye bütçesinin ekonomik zorluklarını aşmaya çalışıyoruz Gezi ve kamplar. Bununla ilgili olarak daha önce bir takım dernekler bu işi tur haline dönüştürdükleri, kendi arkadaşlarını, dostlarını sürekli olarak geziye götürdükleri için biz bunu disipline etmek amacıyla şöyle dedik... BÖYLEYDİ BÖYLE OLDU (Yazısı 13. sayfada) Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi. BAKIRKÖY DE GÜVENLİK TOPLANTISI CAMİ DEĞİL KÜLLİYE Ataköy 7-8 Kısım da Cami tartışması devam ederken TMMOB İstanbul Şube Sekreteri Ali Hacıalioğlu Referansını dinsel temelden alan herkes benim için aynıdır. Şehirciliğe öyle bakamayız. Kentlere öyle bakamayız. Bu ülkede yaşayan insanların farklı dini ve inançları olabilir. İhtiyaç ve beklentilere paralel bir planlama yapılabilir. Katılımcılık da budur. Gerçekten Ataköy 7-8 Kısım ın, 11. Kısım ın, Ataköy Konakları nın yoğun baskı ve talebi mi var? Bunun bilinmesi lazım. diyor. Yazısı sayfalarda Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy deki sitelerin güvenlik sorunlarına yönelik site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi. Bakırköy Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu nda düzenlenen toplantıda Bakırköy İlçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Bakırköy de emniyet teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verirken, Bakırköy Asayiş Büro Amiri Çağatay Şenol ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cebrail Gündoğan ise sitelerde ve binalarda alınması gereken önlemler ve uygulanacak tedbirler hakkında bilgiler verdi. Yazısı 11. sayfada Uzun yıllar siyasetin her kademesinde görev almış Yakup AKYÜZ BAKIRKÖY'ÜN SON İKİ AYINI DEĞERLENDİRDİ Yazısı 15. sayfada

2

3 3 Bak rköy Belediyesi nde 12 y l görev yapt AYIN YAZISI RANT PE NDE KO ANLAR B RAZ DA HALKI DÜ ÜNÜN 11 y l Bak rköy Belediyesi Hukuk leri Müdürlü ü nde Avukat olarak görev yapt ktan sonra son bir y ld r Bak rköy Belediyesi nin i tiraki olan ve Botanik Park da i leten Bak rköy Yap n aat Ula m Hizmetleri A.. de Genel Müdür olarak görev yapan Avukat Turgay Gürcan bu görevlerinden ayr larak Hukuk Bürosu açt. Bak rköy ncirli Caddesi Mine Apartman Kat 3 Daire15 teki bürosunun aç l nda Avukat Turgay Gürcan ailesi, arkada ve meslekta lar yaln z b rakmad. Ataköy K s m Mahalle Muhtar Fehamet Berk ten Resim Sergisi GEÇM TEN GÜNÜMÜZE MOT FLER M Z, DÜ LER M Z Ataköy K s m Mahalle Muhtar Fehamet Berk, Geçmi ten Günümüze Motiflerimiz, Dü lerimiz isimli resim sergisi açt. Ataköy Yunus Emre Kültür Merkezi Çetin Emeç Salonu nda gerçekle tirilen serginin aç l törenine Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy Mahalle Muhtarlar ve Fehamet Berk in yak n arkada lar ile mahalle sakinleri kat ld. Aç l ta konu an sergi sahibi Ataköy Mahalle Muhtar Fehamet Berk, y llard r hobi olarak çal t alanda sergi açmaktan dolay mutlu oldu unu belirterek, kendisine destek verenlere ve serginin aç l na kat larak kendisini onurland ran Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk e te ekkür etti. Açt sergiden ve sanata olan eme inden dolay Fehamet Berk i kutlayan Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk de, mahalle muhtarlar n n halk n sorunlar na, isteklerine cevap vermenin yan s ra bu ekilde sanatla ilgilenmelerinin de çok güzel oldu unu ve insanlar da sanata te vik edece ini söyledi. Konu malar n ard ndan Ataköy K s m Mahalle Muhtar Fehamet Berk, davetlilerle birlikte sergiyi gezerek çal malar hakk nda bilgiler verdi. Gazetemizin orta sayfalar nda Bak rköy ün bizi yönetenler taraf ndan ne hale getirildi ini görüyorsunuz. Bak rköy yap lan gökdelenlerle rant u runa adeta beton duvarlarla çevriliyor. Bizi yönetenlerin as l amaçlar n n, bizlerin huzurlu ve mutlu bir çevrede ya amam z sa lamalar de il midir? Öyle olmas gerekmez mi? Bizi yönetenler öyle mi yap yor? Maalesef Özcan Atamer tam tersi davran içindeler. Onlar için halk yok. Sadece ve sadece kendi yanda lar na rant sa lamak dü üncesi var. Yapt klar bu uygulamalarla halk n ya am n çekilmez hale getirecekler, umurlar nda bile de il. Rant u runa her eyi k l f na uydurarak bidiklerini okuyorlar. Beni en çok üzen nedir biliyor musunuz? ehirleri ya anmaz hale getiren bu yap la maya mimarlar, mühendisler, çevre mühendisleri nas l imza at yorlar? Geli mi ülkelerde olsa bunlar n hepsinin diplomalar ellerinden al n r, hapse t k l r, ömürlerinin sonuna kadar içeride kalmalar için büyük mücadele verilir. Çünkü bunlar n yapt insanl k suçudur. Bugün günlerden Cuma. Saat da ncirli Caddesi ndeki ofisimden ç kt m. Her zamanki kulland m yoldan Ataköy 11. K s m daki evime gidece im. 4.5 kilometrelik bir yol. 4. K s m daki Zuhuratbaba Türbesi nin oraya tahminen 30 dakikada geldim. Ondan sonra evime gelmem 1 saat 15 dakikay ald. Sinan Erdem Kapal Spor Salonu nda etkinlik varm. Onlarca otobüs ve araba yollarda park etmi ler, geçmek imkans z. Bu i kenceyi her zaman çekiyoruz. Bunu size niye anlatt m biliyor musunuz? Sinan Erdem Kapal Spor Salonu yap l rken itiraz etti imizde baz akl evveller bizi vatan hainli i ile suçlam lard. Oysa ki biz yat r ma kar ç kmay p yerin yanl oldu unu savunmu tuk. imdi ne kadar hakl oldu umuz ortada. Bizi yönetenlere her zaman söylüyorum. mar de i ikli i yapmadan önce gelin projeyi tart al m. Burada ya ayanlar olarak birlikte karar verelim. Uygulamalar ondan sonra yap ls n. Böyle olursa mutlu ve huzurlu bir ya am sürmeye devam edebilir, bizden sonra gelenlere ve çocuklar m za sa l kl ya anacak bir yer b rakm oluruz. Sahil in aatlar ile ilgili tapeler de yay nland. Biz de Cumhuriyet Gazetesi nde yay nlanan haberi aynen kulland k bakal m muhattaplar ne cevap verecekler... Bu arada Belediye Ba kan Bülent Kerimoglu Halk Günü toplant lar nda önemli mesajlar veriyor. Erzen Ba kanl ndaki belediyeden nemalananlar n avantalar n kesme yolunda önemli ad mlar at yor. Bir tehlikenin fark nda m bilmiyoruz ama önceki dönemde avantalar kesildi i için y llard r yapmad klar n b rakmayanlar, belediyeye adeta sava açanlar Kerimo lu nun çevresindeki halkay gittikçe daralt yorlar. Biz uyar görevimizi yap yoruz. Bu arada Bak rköy d ndan birilerinin Bak rköy ü adeta kar kar tarayarak nereden nas l nemalan r z aray içinde olduklar ortada. Kerimo lu nun bu geli meleri de yak ndan takip etmesi ve gereken ne ise yapmas n beklemek hakk m z diye dü ünüyorum. Say n Kerimo lu Özel Kaleminiz de önceki sistem aynen devam ediyor. Özel Kaleminizi arayarak sizden 4 gün sonras için bir haber konusunda görü mek üzere randevu talep ettim. Geri dönüp cevap veren dahi olmad. Bundan sonra bir daha ararm y m bilemiyorum. Birkaç gün önce Bak rköy lçe Emniyet Müdürlü ü Bak rköy deki tüm site yönetimlerini arayarak sitelerde al nacak emniyet tedbirlerinin anlat l p tart laca bir toplant düzenledi. Bu çok önemli bir giri imdi. Bak rköy de yakla k 12 y l sonra bu yönlü bir toplant düzenleniyordu. Halk E itim Merkezi Toplant Salonu nda saat da yap lan toplant ya kat l m büyüktü. Osmaniye den, Kartaltepe den, Florya dan ve Ataköy den çok say da yönetici ve apartman görevlisi toplant ya kat lm t. Emniyet Müdürü yard c lar yla birlikte çok önemli ve ayd nlat c bilgiler aktard sonra soru cevaba geçildi. Herkes söz ald. Olumsuzluklar ve taleplerini anlatt lar. Bu arada Bak rköy de en çok siteyi bar nd ran yer Ataköy oldu u için haliyle söz alanlar n ço unlu u Ataköy dendi. Sonra ne oldu biliyor musunuz, bilmem ne gazetesi muhabiri oldu unu söyleyen bir kad n söz almadan ba lad konu maya; Bu Ataköylüler zaten her zaman böyledir. Her eyin kendilerine yap lmas n isterler. Ayr cal k hep onlar ister... gibi suçlamalarda bulununca söz alarak kendisini gazeteci olarak tan tan ki iye Bunca y ld r Bak rköy de böyle bir gazetenin yay nland ndan haberim olmad n söyledim ve toplant ya gazeteci kimli i ile kat l yorsa, görevi toplant y takip etmek ve kendisinden bir ey katmadan haberle tirmektir. dedim. Bu arada toplant ya kat lanlar taraf ndan çok büyük tepki çekti ini de söylemeden geçemeyece im. Her zaman söylüyorum gazetecilik onu bunu karalamak, menfaat pe inde ko mak de ildir. Ulusal Medya n n büyük bölümünün durumu ortada. Yerel Medya ya gelince durum içler ac s. Sapla saman birbirine kar m durumda. Görevini yasalar n amir hükümlerine uyarak yapanlar n say s parmakla gösterilecek kadar az. Çözüm yok mu? Tabii ki var. Ba ta Valilik ve Kaymakaml k Yerel Gazeteleri mevcut yasalara uymalar yönünde uyarsa, uymayanlara yasalar uygulasa k sa sürede gerçek gazeteciler ve gazeteler yay nlanmaya devam eder, di erleri silinir gider. Bu arada özellikle resmi kurulu lar toplant lar na gerçek gazeteleri davet etmelidir. Bunu yapmad klar sürece onlar da yasalar yok saym olurlar. Ba ta Vali olmak üzere Kaymakam ve di er yetkilileri görevlerini yapmaya ça r yorum. Ça r m z duyup gerekeni yapan ç kar m do rusu bilemiyorum. Bekleyip görece iz...

4

5 Bak rköy Lisesi Geleneksel Pilav Günü okul bahçesinde yap ld. ESK DOSTLAR B R ARAYA GELD 5 Bak rköy Lisesi Mezunlar Dene i nin düzenledi i Bak rköy Lisesi Geleneksel Pilav Günü okul bahçesinde gerçekle tirildi. Pilav Günü ne Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy Lisesi mezunu olan CHP Grup Ba kan Vekili Akif Hamza Çebi, Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, AK Parti Bak rköy lçe Ba kan Mahmut Gürcan, Bak rköy Lisesi Müdürü rfan Müftüo lu ve çok say da mezun kat ld. Birbirleriyle bol bol sohbet ederek, eski günleri yad eden mezunlar ayr ca y llar aras nda 14 y l Bak rköy Lisesi Müdürü olarak görev yapan ve pilav gününe kat lan 94 ya ndaki smail Lütfü Alpay ve eski ö retmenleri ile hasret gidererek, hat ra foto raf çektirdiler. Sunuculu unu Bak rköy Lisesi mezunu olan Göksenin leri nin yapt etkinlikte konu an Bak rköy Lisesi Mezunlar Derne i Ba kan Nihat Y lmaz, pilav gününe kat lan tüm eski mezunlara ve protokol üyelerine te ekkür ederek, eski an lar yad ettikleri bu güzel günde çocukluklar n, ö rencilik y llar n bir kez daha güzel an larla and klar n söyledi. Y lmaz ayr ca, 94 ya nda bu özel güne kat lan eski müdürleri smail Lütfü Alpay ve eski ö retmenlerine de kat l mlar ndan dolay te ekkür etti. Y lmaz n konu mas n n ard ndan ise Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy Lisesi Mezunlar Derne i ni bu özel günü haz rlad klar için tebrik etti. Öztürk, Bak rköy Lisesi mezunlar n n birlik ve beraberli inin Bak rköy e örnek olaca n da belirterek, e itime önem verdiklerini ve Bak rköy de e itimin kalitesini artt rarak, eskiden oldu u gibi yine ça da ve ülkeye yararl gençler mezun edeceklerini de söyledi. Öztürk ün konu mas n n ard ndan ise, çal malar n Bak rköy Lisesi Spor Salonu nda sürdüren stanbul Yeditepe Halk Oyunlar Derne i ekibi, çe itli yörelerin halk oyunlar n sergiledi. Halk oyunlar gösterilerinin ard ndan ise pilav gününe kat lan eski mezunlara çe itli ikramlar yap ld. Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ile birlikte etkinli in ortalar nda Pilav Günü ne i tirak eden CHP Grup Ba kan Vekili Akif Hamza Çebi de, Bak rköy Lisesi mezunu olmaktan dolay gurur duydu unu belirterek, herkesi sayg ve sevgiyle selamlad n söyledi. Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ise, Ben liseyi Ankara da okudum. Ama Bak rköy Liseliler beni fahri üye yapt lar. Bana her konuda çok yard m ve destekleri oldu. Onun için beni de Bak rköy Liseli say n. Tüm Bak rköy Liselileri sayg ve içtenlikle selaml yorum. diye konu tu. Gün boyu süren etkinlikte, eski mezunlar ö rencilik y llar na geri dönerken, birbirleriyle bol bol sohbet ettiler.

6

7 7 Evinizin s cakl ve konforu ihtiyac n z olan sa l k hizmetleriyle beraber Aileden Biri Bak mevi nde Aileden Biri Bak mevi ve Galatasarayl lar Yard mla ma Vakf i birli iyle Florya'da kap lar n açan Aileden Biri Bak mevi, sundu u s cak ve konforlu ortamda misafirlerini a rlamaya haz r. Hedefimiz, hizmet verdi imiz misafir ve yak nlar na, t pk ailesinden birinin gösterdi i ilgi ve özeni göstermektir." diyen irketin Genel Müdürü Ferhat ayeste ile bu alandaki tecrübelerini, bak mevinde sunulan hizmet ve imkânlar konu tuk. Aileden Biri Bak mevi hakk nda biraz bilgi alabilir miyiz? Aileden Biri Bak mevi, 2005 y l ndan bu yana uzun dönemli bak m alan nda ihtiyaç sahiplerine hizmet veren ve alan nda ilk ruhsatland r lan irketlerden biri olan Aileden Biri Evde Bak m Merkezi ekibi taraf ndan kuruldu. Kurulu umuzdan günümüze binlerce aileye evlerinde, ihtiyaç duyduklar sa l k ve bak m hizmetlerini sunduk. nsanlar bize güvendiler ve evlerini açt lar. imdi de biz onlar için kendi s cak ortam m z olu turduk, art k yeni tesisimiz olan Florya Galatasarayl lar Yurdu nda onlar a rlayaca z. Hedefimiz kurumsal ve sürdürülebilir çat alt nda ilerlerken, hizmet verdi imiz misafir ve yak nlar na, t pk ailesinden birinin gösterdi i ilgi ve özeni göstermektir. Kurumunuzun Galatasarayl lar Yard mla ma Vakf yla olan ili kisi nedir? Aileden Biri Bak mevi olarak hizmet verdi imiz bina Florya Galatasarayl lar Yurdu, Galatasarayl lar Yard mla ma Vakf 'n n in a etti i bir bina. Galatasarayl lar Yard mla ma Vakf n n öncülü ünde ve yaln z ba larla in a edilen binan n yap m na 2002 y l nda ba lanm y l nda Aileden Biri Bak mevi olarak sürece dâhil oldu umuzda binan n çok büyük bir bölümü tamamlanm t. Biz yaln zca gereken tadilatlar yap p hizmete haz r hale getirdik. Böylece buras bir sivil toplum örgütü ile özel sektör temsilcisinin birlikte çal t bir alan haline geldi. Galatasarayl lar Yard mla ma Vakf, Galatasaray camias ndan olan ki ilerin aras ndaki dayan may sa lamak için 1977 y l nda kurulmu bir vak f. Bu bak mevinin i letmesinde birlikte çal aca z. Aileden Biri Bak mevi personeli ve hizmetleri hakk nda bilgi verir misiniz? Binam zda sosyal hizmet uzman olan bir bina müdürümüz, uzun süre hem ire olarak tecrübe edinmi bir yönetici hem iremiz, kurum doktorumuz, kurum doktorumuzun yönetiminde çal an hem irelerimiz ve hasta bak c lar m z var. Çal an personelimizi çok iyi seçiyor ve iyi e itimler veriyoruz. Çünkü i iniz sa l k oldu u zaman, görev tan m n zda yapman z gereken i lemlerin yan nda, kar n zdaki ki iye bir insan olarak dokunmay, onunla ileti im kurmay, güvenini kazanmay, rahatlatmay içeriyor. Biz 9 y l a an tecrübemizle bu konudaki deneyimimize güveniyoruz. Burada huzurevi ve bak mevi olmak üzere iki ayr bölümde hizmet veriyoruz. Huzurevi bölümünde kendi ya am n ba ms z olarak devam ettirebilen ki iler konakl yorlar. Buradaki misafirlerimiz, hem art k hayat n getirdi i bir tak m sorunlarla u ra mak istemedikleri için hem de sosyalle me imkânlar ndan faydalanmak için buradalar. Ayn zamanda ihtiyaç duyduklar nda sa l k hizmetlerine ula abiliyorlar. Bak mevi bölümümüzde ise bir kronik rahats zl k sonucu ve ya l l n getirdi i yetersizliklerden dolay sürekli olarak bir sa l k personelinin bak m na ihtiyaç duyan ki iler konakl yor. Bu ki iler sürekli olarak hastabak c ve hem ire gözetimi alt nda oluyorlar. Konaklayanlara sunulan imkân ve hizmetleriniz nelerdir? Buray bir otel ve sa l k kurumu olarak dü ünebiliriz. Bir otelin sundu u yemek, konaklama, temizlik, oda servisi, uzun dönemli konaklamalara yönelik konfor artt racak odaya gazete ve yemek servisinin yap lmas gibi hizmetler sunuluyor. Sa l k ve bak m hizmetleri taraf nda ise doktor gözetiminde uygulanabilecek, günlük ya am aktivitelerinde destek sunuluyor. Örne in, yataktan kalkmakta güçlük çeken birisinin kalkmas na, yard mc olmak, öz bak m n, vücut temizli ini yapmas nda yard mc olmak ve sürekli olarak o ki iye refakat etmekten ba l yor, daha ciddi anlamda pansuman, enjeksiyon, aspirasyon gibi hem irelik giri imlerine ihtiyaç duyan hastalar n bak m na kadar geni liyor. Aileden Biri Bak mevi sakinleri günlük ya ant lar nda burada neler yapabiliyor? Sosyal ya am ve faaliyet alanlar ndan bahseder misiniz? Galatasarayl lar Yard mla ma Vakf tüzü ünde belirtildi i üzere bu bina, ihtiyaç sahibi olan üyelerine huzurevi/bak mevi ortam sunabilmek ad na tasarlanm bir bina. Dolay s yla bina en ba ndan itibaren uzun dönemli konaklamalara yönelik bir merkez olarak tasarlanm. Mimarisinin dikey yerine yatay olmas bina içerisinde daha kolay dola lmas na ve hizmet sunulmas na imkân veriyor. Binan n çevresinde yürüyü yolu, 1500 m² lik bir bahçemiz var. Bulundu umuz konum itibariyle çok rahat bir yerde, Florya'n n sessiz sakin, a açlarla çevrili bir bölgesindeyiz. Ayn zamanda Florya Caddesi'ne 5 dakika, sahil yolu ve Florya Koru suna 10 dakika mesafedeyiz. Bina içinde oldukça geni oturma alanlar m z mevcut. Geni bir yemek ve oturma salonumuz, özel dekore edilmi bir kütüphanemiz, bak mevi sakinlerimiz için ayr bir kafeteryam z bulunuyor. Ayr ca kat sakinlerinin s kl kla bir araya gelebilece i, her katta özel oturma alanlar da mevcut. En üst kat m zda da aktivite salonumuz var. Buray daha çok el i leri, resim yapma gibi u ra lar için haz rlad k. Bodrum kat m zda ise sinema salonu olarak kulland m z bir bölümümüz var. Bütün bunlar n çok özel ve konforlu artlar olu turdu unu dü ünüyoruz. Görüyoruz ki "Aileden Biri" sadece Bak mevi de il, ayn zamanda her detay n dü ünüldü ü geni bir ya am alan. Tüm bunlar n yan nda sa l k hizmetlerine de oldukça önem veriyorsunuz. Bir bak mevinde, olmas gereken öncelikli sa l k hizmetleri nelerdir ve sizin bu alanda özel çal man z var m? Bak mevlerinin i leyi ini düzenleyen yönetmelikler gere i en öncelikli sa l k hizmeti t bbi takip hizmetidir. Her sakinimiz için aram za kat ld ilk gün t bbi geçmi lerine ve güncel sa l k durumlar na ili kin raporlar olu turuyoruz. Bu raporlar doktorumuz gözetiminde sa l k ekibimizce haz rlan yor. kinci ad m ise düzenli ve kapsaml kontroller olu turmaktad r. Bu kontroller s ras nda olumsuz bir bulguya rastlan rsa, ekibimiz durumu kontrol alt na almak ad na sakinimiz için kapsaml bir tedavi plan haz rl yor ve tüm süreç taraf m zca yönetiliyor. Bu noktada Aileden Biri Bak mevi di er huzurevlerinden ayr l yor den beri verdi imiz evde bak m hizmetleri sebebiyle i birli i halinde oldu umuz say s z sa l k kurulu u, doktor ve di er sa l k profesyonelleri sayesinde sakinlerimize çok daha kapsaml hizmet verebiliyoruz. Alzheimer hastal en yo un çal t m z alanlardan bir tanesi, bu konuda hem hasta hem de hasta yak nlar na yönelik hizmetler konusunda uzun zamand r çal yoruz. Alzheimer Derne i ile ortak yürütmü oldu umuz, bize bu konuda birikim katan bir projemiz oldu. Ayr ca Alzheimer hastal olan ki iler için uygun ve do ru bak m, hastaya yakla m, hasta için elveri li ya am alanlar olu turulmas, hasta ile kaliteli vakit geçirme gibi konularda hasta yak nlar için e itimler düzenledik. Bu projeye destek veren personellerimiz, bak mevimizin Alzheimer bölümünün olu turulmas nda ve uygulanacak metotlar n belirlenmesinde görev ald lar. Bu sebeplerden ötürü Alzheimer ve benzer nörolojik rahats zl klar (Parkinson, demans vb.) konusunda donan ml oldu umuza inan yoruz. Adres: Ye ilyurt Caddesi Orman Sokak No:39 enlikköy Florya/ stanbul - Telefon:

8

9 9 Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ndan Halk Günü nde ÖNEML AÇIKLAMALAR Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, seçim propandas nda verdi i sözü tutarak her sal halk günü düzenliyor. Kartaltepe Kültür Merkezi Altan Erbulak Sahnesi nde her sal 11:00-17:00 saatleri aras nda Bak rköylü vatanda lar n istek ve ikayetlerini dinleyen Kerimo lu, halk gününde önemli aç klamalarda da bulunuyor. te Kerimo lu nun halk gününde öne ç kan aç klamalar : Kentsel Dönü üm Biliyorsunuz seçim propagandas içinde Kentsel Dönü üm ile ilgili hem ben hem de di er siyasi partinin aday hemen hemen benzer eylerden bahsettik. Sorun ayn olunca, çözüm içinde herkes 3 a a 5 yukar küçük nüanslarla ayn önerileri sunuyor. Bu konuyla ilgili olarak ben siyasi parti fark gözetmeksizin ve hiçbir komplekse girmeksizin Büyük ehir Belediye Ba kan Kadir Topba ziyaret ettim. Bak rköy halk n n yarar na olacak bir beklentiyi kendisinden rica ettim. Dedim ki, Say n Büyük ehir Belediye Ba kan m z arkada lar da ayn eyi söylüyordu. Bizim de gündemimizde. Burada ciddi sorunlar var. Bu sorunlar n çözümü için yard mc olun. Kat art r m, emsal art r m, ama büyük devasa blokla malar de il, 1-2 kat artt rarak bu sorunu çözelim. Büyük ehir Belediye Ba kan Say n Kadir Topba aynen unu söyledi; Yak n bir dönemde büyük kentsel dönü üm projesi konusunda hep birlikte çal ma yapaca z. Zaman verebilir misiniz bana dedim. 3-6 ay aras nda bu konuyu masaya getirece iz. dedi. Çünkü ne onlar bizsiz çözebiliyor, ne de biz onlars z çözebiliyoruz. 3 ile 6 ay içinde Bak rköy Belediyesi ne de bir iade-i ziyaret yap p, kendi sorunlar m z burada konu mak üzere sözle tik. Ama bana söyledi i takvimden 2 ay geçti, önümüzde en geç 4 ay daha bir süre var. En geç 4 ay içinde biz nas l bir kentsel dönü üm yapaca m z, bununla ilgili proje, bunun finansman n, bununla ilgili çal may kamuoyuna sunaca z. Ben Kadir Topba ile bu konuyu konu tum. 2 kez konu tum. Kendileri de bu konuda iyi niyet ortaya koydular. Çözüm konusunda hep birlikte çaba sarf ediyoruz. Belediyede Ya anan Maddi S k nt lar Maa alamayanlarla ilgili olarak, evet maa larla ilgili bir sorun var. Belediye bütçesinin ekonomik zorluklar n a maya çal yoruz. Bununla ilgili olarak ller Bankas ndan kredi talebimiz var. Taktir edersiniz ki, çok yüksek mebla lardaki bir maa ödemesi için belediye bütçesinin olanaklar n n yeterli olmas laz m. Bu zorluklar a aca z. Kimsenin paras belediyede kalmaz. Biraz gecikir ama ödenir, ödenmeye de ba lad zaten. May s ay itibariyle emlak vergileri belediye kasas na girdi i için kasada para olu tu, para olu unca da maa lar ödeyece iz. Kimsenin hakk yenmez. Kimsenin eme i ödenmemezlik yap lmaz. Sa l ktaki Sorunlar Bugün doktorumuzu belediyeye davet ettim. Kendilerine yapm olduklar özverili çal malar ndan dolay te ekkür ettim. Zorluklar n bildi imi, a mak için birlikte gayret edece imizi söyledim. Onlar da hakl olarak hastalar n önemli bir k sm n n Bak rköy den de il di er ilçelerden geldi ini, dolay s yla Bak rköy halk na yeterince hizmet edemedi imizi, e er mümkün olursa Bak rköy d ndan hastalar n engellenmesi gerekti ini söylediler. Sizce bu hakl olabilir mi? Ama öyle de bir dü ünün, Bak rköy d ndan hiçbir hasta gelemeyecek denecek. Bunun bas na bir yans mas n dü ünün. Ya da birisi der ki, Bak rköylüler hasta da biz de il miyiz? Ayr ca, biliyorsunuz Evrensel nsan Haklar Beyannamesi nde her hastan n her hastaneye ve her doktora gidebilme hakk var. Hekim seçebilme hakk var. Siz bir sa l k merkezi açt n zda Güngören deki, Ba c lar daki, Zeytinburnu ndakiler gelmesin demek olmaz. Ayr ca Bakkartl lar a özel olsun dendi. Ama bu da ayn ey gibi geliyor. Bu konuda ortak bir fikir bulaca z. Belki internetten randevu sistemini kald rarak çözüm bulabiliriz. O zaman sadece yürüme mesafesindeki Bak rköylüler gelebilir, yo unluk azalabilir. Bu konuda tekrar bir araya gelip, çözümler arayaca z. Gezi ve kamplar Bununla ilgili olarak daha önce bir tak m dernekler bu i i tur haline dönü türdükleri, kendi arkada lar n, dostlar n sürekli olarak geziye götürdükleri için biz bunu disipline etmek amac yla öyle dedik. Belediyenin bütçesinde de sorunlar var, geziye gitmek isteyenler otobüsü belediyeden temin edilebilir. Ama bundan sonra gezi amaçl seyahate gidecekler 10-20' er TL verecekler benzin paras n koyacaklar. Kim bu paray verip, gezi düzenlerlerse buyursunlar gitsinler dedik. Burada yanl var m? Ayr ca dedik ki, cenazedir. Allah göstermesin, insanlar tela l, üzgün oluyor. Cenazelerde bizim otobüs verme ile ilgili hiçbir problemimiz yok. Onlardan maddi hiçbir destek de istemeyiz. lkokul, ortaokul, lise ça ndaki ö rencilerimize, spor kulüplerine otobüs verelim. Ama takdir edersiniz ki, nisan ay nda Ayval k, May s ay nda Çanakkale, Haziran ay nda Karadeniz gezisine gidece im diyene, adeta bir tur irketi gibi gezi düzenleyenlere de kar koyaca z. Bir ayr hususu daha söyleyeyim. An tkabir ziyareti, Ankara ziyareti, Çanakkale ehitlikler ziyareti ile ilgili olarak belediyemizin program nda hiçbir iptal söz konusu de il. Onunla ilgili olarak daha önce Aral k ay nda gezi takvimi ilan edilmi. Fakat maalesef daha sonra Ocak ay nda, Bak rköy Belediye Ba kan aday n n de i ti i tarihte iptal edilmi. Bizimle ilgili bir sorun de il. Gezilerle ilgili ilan ve duyurular mahallere asaca z. nsanlar ba vurular n yapacak, kay tlar n alaca z, böylece bir tak m derneklerin insiyatifinden ç kar p, bütün halka açaca z. Yoksa öbür türlü sürekli ayn gruplar geziye gidiyorlar. Bütün mahallelere de pankart asaca z. Bununla ilgili de planlama yapt k. Çocuklar m z ve engellilerin yararland kamplara gelince Kültür Müdürümüz ile bu konuda geni kapsaml görü tüm. Çocuklar m za ve engellilerimize yönelik yapt m z gezi ve kamplara kaç ki inin ba vurdu unu, kaç ki inin bu hizmetlerden yararland n söyledim. Kamplara bin aile ba vuruyor, 100 çocuk yararlan yor. Geri kalan 900 çocu un memnuniyetsizli i ne olacak? Bu nedenle kamplar yapt m z zaman ya çok geni kapsaml yapar z ya da zaten bu kadar s k nt l bir dönemde yapmay z. Tabi ki, eski al kanl klar olan baz bürokratlar beni yönetmeye çal yor. Bunu ba aramay nca halk n aras nda ba kan gezileri, kamplar iptal etti diye bir söylem yarat l yor. Ben de yüzlerce ki iyi binlerce ki iyi geziye götürürüm, belediyenin borcunu 1 trilyona ç kar r m. Bundan kolay bir ey yok. Ama biz bunu yapmayaca z. (Yavuz ARPACIK) BAKIRKÖY KAYMAKAMLI I HABER M Z ÜZER NE SORU TURMA BA LATTI Gazetemizin 237. say s nda yay nlad m z Bak rköy Belediyesi ne ait olmas na ra men arsa ve binan n Uzman Ticaret A.. taraf ndan GAL DEVAM ED YOR, BELED YE GÖZ YUMUYOR NEDEN? ba l kl haberimizde ayr ca ayn yerde ar c l k da yap ld n foto raflar ile yay nlam t k. Bak rköy Kaymakaml lçe Mahalli dareler efli i nden Kaymakam Adem Öztürk mzas ile gazetemize gönderilen yaz aynen öyle; Ataköy Gazetesi nin May s 2014 tarih ve 237 say l nüshas nda Yüce Tarla Caddesi ile Fi ekhane Caddesinin kesi ti i yerde. Capacity otopark n n tam kar s nda yer alan arsa ve binan n i gal edildi i ve bu i galli yerde ar c l k yap ld haberle tirilmi tir. Konunun ara t r larak yasal gere inin yap lmas n ve sonucundan Kaymakaml m za bilgi verilmesini rica ederim. Da t m Belediye Ba kanl na, Bak rköy G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü ne. ARI KOVANLARI

10 10 Çok değerli okuyucularım, sevgili Bakırköylü dostlarım, inanınız son ülke faciasından sonra kaybedilen yüzlerce emekçilerin vefatları nedeniyle sizlere iyi günler dilemeye bile utanıyor, üzülüyorum. Orada daha çiçeği burnunda diyebileceğimiz ortalama yaş grupları 30 u geçmeyen 301 fidana, geride bıraktıkları yürek kaldırmaz acıları yaşayan yakınları hele hele geride kalan 432 tane öksüzlere nasıl BAŞ SAĞLIĞI dileyeceğimi bile bilemiyorum. Hepimizin yakınen gözlemlediği olayların detayları ışığında yine de tüm aile fertlerine, çocukları, eşleri, anne-baba-kardeşlerine yürekten sabırlar, gençliklerini yaşayamayan 301 insanımıza Tanrı dan rahmetler diliyor, dualar ediyoruz. Değerli sevgili dostlar elbetteki bu acı ölümde, alınmayan tedbirler ve güvenlik eksikliklerine sebep olanlara da lanet yağdırıyor, demokrasi ile yaşadığımız iddia edilen bu ülkede kendilerine layık oldukları cezaların en fazlasının verilmesini sade bir Türk vatandaşı sıfatıyla sorumlulardan bekliyorum ve bu olayların hiç unutulmamasını istiyorum. Ayrıca bu unutulmaz ülke felaketinde bizleri yöneten, sorumluluk taşıyan, güvenlikte eksik kalarak sadece para kazanmak, kömür elde etmek adına insanlarımızı 21. yüzyılda Afrika yı unutturan şekilde köle gibi (su içmeden, yemek yemeden, tuvalete göndermeden) çalıştıranlara kocaman bir YUH OLSUN diyorum. Yine DEVLET BABA dediğimiz, vatandaşların çalışmasını, ekmek parası kazanmasını, teknik ve teknolojik imkanlarla güvenliği, sağlığı korumak durumundakileri de kınamak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bu ve benzeri durumlarda yurttaşlarının her türlü ihtiyacını temin etmek, onlara müşfik davranmak, acıları paylaşmak, geride kalanların elinden tutmak durumunda olanların tam aksine devletin bütün gücünü kullanarak, polis-jandarma gücü ile onları hırpalayan, tekmeleyen, tokatlayanları da ayrıca kınıyor, lanet ediyor, protesto ediyorum. Maden ocakları, kömür çıkarılması denince ülkemizde aklımıza ilk gelen Zonguldak ilimizdir. Ereğli İlçesi vatandaşı UZUN MEHMET in buluşu olan ve ilk adı Ereğli Kömür İşletmesi (EKİ) olan bu işletme irdelenmelidir, düzene sokulmalıdır. Ömrümün ilk 20 yılını, gençliğimi geçirdiğim bu ilimizde yaşayan birisi olarak, madenci tabiri ile ifade edilen GÖÇÜK, GRİZU PATLAMASI ve YANGIN olaylarının bir canlı şahidiyim. Tabi ki o yıllarda ( ) teknik olanakların azlığı nedeniyle çok ölü verildi, çok insanımız yaşamını yitirdi. Bu bağlamda bir kıyaslama yapmak adına; yıllarında bulunduğum Almanya ya 1962 yılında Tophane deki İş ve İşçi Bulma Kurumu nda seçerek götürülen 400 Türk maden işçisi, 200 öğrencinin sevkiyatında tercüman olarak görev alan bir kişi olarak Zonguldak ile Kuzey Almanya daki DORTMUNDER BERGBAU Taş Kömürü Ocakları ndaki işletme, kömür çıkarılma, çalışma teknolojisi, emniyeti, dinlenmeleri, beslenmelerinin YAŞAM IIN İİÇ İİNDEN Fikret TORAMAN MADENCİLİK - ADAM OLABİLMEK KONULARI yüzde yüz farklı olduğunu gördüm, yaşadım ama hiçbir ölüme şahit olmadım. Orada (-) 800 metreye indiğinizde çevreyi ve tesisleri süper olarak, eksiksiz gördüm. Bizim daha o seviyelere gelmek için 100 yıl beklememiz lazım. ADAM OLABİLMEK! Sevgili okurlarım, doğuyor, yaşıyor, ölüyoruz. Bu süreç içinde insanlar hem ekonomik hem de kültürel olarak eline geçen fırsatları değerlendirebilmek, iyilikler, yardımlar yanında çevresi ile düzeyli bir sosyal iletişim kurabilmek için var olmuşlardır. Allah akıl ve can bahşetmiş. Bu meziyetleri iyi yolda kullanmak onların becerisine, başarılarına, insaflarına kalmıştır. Bu bölümde insan (ADAM) sözcüğünü çok çeşitli amaçlar ve geniş anlamda ilişkiler, konular için bazı belge ve yazılı medyadan derleyerek edindiğim görüşleri sizlerle paylaşıyor, bu görüşten herkesin değil de bu düzeni yakalamayanların pay alacaklarını umuyorum. ADAM sözcüğü saygı ve güvenle karşılama, ahlaklı, onurlu, erdemli, sözüne güvenilir, yapmacık yalakalıktan arınmış bir kişiyi tarif eder Bu özelliklerde İNSAN her yerde, her zaman bulunmaz, azınlıktadırlar. Bu özelliklerde olmayan kişiler, düş kırıklığı yaratır, tutum ve davranışları, sahte ifadeleri BİL- İNÇLİ NANKÖRLÜK ile kötülüklerle küçülenler ADAM SAYILMAZ BU SIFATA GİREMEZLER!.. Toplumun kınamasına, şikayetine neden olanlar, bencilik, yalancılık, şakşakçılık ve yalakacılık ile insanları birbirlerine düşürür, sosyal düzeni, barışı bozarlar. Bu gibiler, saldırgan, dili bozuk olurlar ve ADAM YERİNE KONMAZLAR. Adam olmak; bilgi, eğitim, kültür, yetenek, çalışmak, karşılıksız özveride olmak herkeste bulunmaz. Yoksa günümüzde, her yerde rastladığımız gibi; kimilerini adam sanarak yanılgıya düşeriz. Siz, siz olun çevrenizde, sosyal alanlarda, siyasette dost görünen, arkadan hemen size sırtını çevirenlerden, sizi zaman zaman sahte hareket ve tavırlarla göklere çıkartıp; ÇIKAR SÖZ KONUSU OLUNCA 90 derece fırıldak olabilen, küçülebilenlerden sakınınız Lütfen. Terbiye sınırını aşanlar, yalan dolan ile iş yapanlar, insanlık dışı davranışlarda bulunanlar adam yerine konmazlar. Sonuçta her ortamda, beraber yaşamlarda, sosyal aktivitelerde, sohbetlerde, eğlencelerde yalnız kalırlar, yüzlerine bile bakan bir GERÇEK DOST bulamazlar. Bu tespit ve görüşlerimi hem siz değerli okuyucularımla paylaşıyor hem de yukarıdaki tespitleri ilgilisi olanlara armağan ediyorum. BAKIRKÖY BELEDİYEMİZE GELİNCE Nisan ve Mayıs aylarında Ataköy Gazetesi nde detaylarını sunduğum ve Bakırköy sorunlarını içeren bir dosyayı yerel seçimlerden gün önce sevgili başkanımıza dernek adına sunmuştum. Projelerini anlattığı ziyaretinde, fazla vaktini almamak için yazılı sunduğum sorun ve çözüm önerileriyle ilgili iki ay süre geçmesine rağmen henüz bir haber alamadık. Umarım sayın başkan, vatandaş ve STK lardan aldığı bu ve benzeri konuları çok yakın tarihte ele alacak, ilgilerle konuların çözüm çalışmalarına girecektir. İlgili toplantıda da söylediğim gibi, bizler laftan çok icraata önem verdiğimizi, sorunların ve çözümlerin halk adına takipçisi olacağımızı tekrar ediyor, bu konuda bir habercik beklediğimizi sizlerle paylaşıyorum. Bu arada kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmalarda sulama yapılmadığını, çevre binalardaki apartmanların kapı, pencerelerinin ve sokakların toza büründüğünü de buradan dile getiriyor, bu konuda da bir çalışma yapılmasını öneriyorum. Maden faciasını özetleyecek olursak, Türkiye deki tüm maden ocakları ve işletmeciliği ilkeldir. Tek çözüm Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) Anlaşması nı Türkiye kabul ve imza etmelidir.yargılama ve yargı süresi hızlandırılmalı ve bu faciada sorumlulukları bulunan iki bakanın da derhal istifa etmeleri gerekmektedir. Bu arada yine yaz sezonu geldi. Yeşilköy ve sahillerinde doğa tahribatı, mangal dehşeti ile her yıl boğulan çocuğu hatırlıyorum. Yıllardır bu konuda net bir çözüm üretilemedi. Bu bölge şu sıralarda da Suriyeli lerin istilasına uğradı. Hırsızlık, kapkaççılık olayları çoğalmaya başladı. Bu konuda da ilgililerin dikkatini çekerim. Sağlık, huzur ve mutluluk dileklerimle... -

11 Bak rköy lçe Emniyet Müdürlü ü site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi. BAKIRKÖY DE GÜVENL K TOPLANTISI Bak rköy lçe Emniyet Müdürlü ü, Bak rköy deki sitelerin güvenlik sorunlar na yönelik site yönetimleri ve site sakinlerini bilgilendirdi. Bak rköy Halk E itim Merkezi Konferans Salonu nda düzenlenen toplant da Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, Bak rköy de emniyet te kilat n n çal malar hakk nda bilgi verirken, Bak rköy Asayi Büro Amiri Ça atay enol ve lçe Emniyet Müdür Yard mc s Cebrail Gündo an ise sitelerde ve binalarda al nmas gereken önlemler ve uygulanacak tedbirler hakk nda bilgiler verdi. Yo un kat l m n oldu u güvenlik toplant s nda ilk olarak Asayi Büro Amiri Ça atay enol, h rs zl k olaylar na kar al nmas gereken önlemler hakk nda bilgiler aktard. Bak rköy de son dönemlerde evden h rs zl k ve otodan h rs zl k olaylar nda belli oranda art oldu unu fakat ayn zamanda olaylar n ayd nlat lmas yönünde de önemli mesafeler kat edildi ini söyledi. Bak rköy ün ekonomik düzeyinin yüksek olmas nedeniyle h rs zl k olaylar na s kça rastland n da kaydeden enol, ço u site ve binada ise hiçbir cayd r c güvenlik önlemlerinin bulunmad n da belirtti. Kamera ve Alarm Sitemlerinin Önemine Dikkat Çekildi Polis olarak h rs zl k olaylar ile ilgili yo un çal malar yapt klar n da kaydeden enol, sitelerin güvenlik kameras ve alarm sistemlerini mutlaka kullanmas gerekti ini de ifade ederek, Güvenlik kameralar ve alarm sistemleri cayd r c l k bak m ndan çok önemli. Güvenlik kamera sistemlerinin de tak l rken kameralar n çözünürlüklerinin yüksek olmas na özen gösterilmeli. H rs zlar inan n hangi güvenlik kameras n n ne kadar çözünürlülük içerdi ini bile biliyorlar. Ayr ca alarm sistemleri de cayd r c l k anlam nda önemli. Sizlerden ricam bu sistemleri kullan n. dedi. enol, özel güvenlik elemanlar bulunan sitelerle de irtibata geçeceklerini ve kendi telefon numaralar n özel güvenliklere de vereceklerini ve özel güvenliklerle de sürekli ileti im halinde olacaklar n da söyledi. Evden h rs zl k, otodan h rs zl k ve di er bütün h rs zl k olaylar ndan sonra, h rs zl fark eden insanlar n kesinlikle hiçbir e ya veya maddeye ellerini sürmemeleri gerekti ini de kaydeden enol, Do al olarak h rs zl k olay n fark eden insanlar bir tak m e yalar n saklad klar yerlere bak yorlar. Bu i lem polisin i ini güçle tiriyor. Bu gibi olaylarda hiçbir e ya veya maddeye dokunmadan 155 i aray n z. Polisimiz 5 dakika içinde yan n zda olacakt r. Ve polisin i i de daha kolayla acakt r. dedi. Tatile ç kacaklar dikkat! Bak rköy deki ço u sitede ve dairede megafon sisteminin bulundu unu kaydeden Asayi Büro Amiri Ça atay enol, fakat bu megafon sisteminin de tam anlam yla kullan lmad n, Kim o? sorusunu sormadan kap lar n aç lmas n n da yanl oldu unu belirtti. enol, yaz aylar nda tatile ç kan ve uzun süreli evinden ayr olan ki ilerin de posta kutular n n anahtarlar n kom ular na vermelerini ve kom ular n n olaylar na ise çok nadir rastlan ld n da sözlerine ekledi. Asayi Büro Amiri Ça atay enol un bilgilendirmesinin ard ndan ise Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner, emniyet te kilat n n Bak rköy deki çal malar hakk nda bilgiler verdi. BAKIRKÖY SUÇ ORANININ DÜ TÜ Ü NAD R LÇELERDEN B R Bak rköy ün stanbul un 39 ilçesi aras nda suç oranlar n n dü ü te oldu u nadir ilçelerden birisini oldu unu fakat bunu ba ar olarak görmediklerini belirten Çetiner, Polislik hizmetleri, güvenlik hizmetleri yerine getirilirken mutlaka vatanda lar n deste iyle bu hizmetler yerine getirilmelidir. Bak rköy ilçemiz stanbul daki 39 ilçemiz aras nda suç oranlar n n ciddi anlamda dü ü gösterd i nadir ilçelerden biri. Bak rköy çok sorunlu, s k nt l bir ilçe de il. lçemiz bütün suçlarda bir dü ü trendinde. Biz kesinlikle suçlar n dü ü içinde olmas n ba ar olarak görmüyoruz. Benim için ba ar suçun meydana gelmemesidir. dedi. 11 istedim. diye konu tu. Bak rköy lçe Emniyet Müdürlü ü hakk nda da bilgiler veren Çetiner, 750 civar nda polisim var. Bunlar n 170 tanesi nokta görevinde. lçemizde, büyük elçi, konsolosluklar var. Oralarda nokta görevindeler. Biz bu arkada lar m z aktif olarak polislik hizmetlerinde kullanm yoruz. Önleyici hizmetler ube müdürlü ümüz var. Bu müdürlü ümüze ba l 24 ekibimiz var. Bu ekipler 24 saat ilçemizin bütün sokaklar n dola r, bir sorun, suç oldu unda buna müdahale ederler. Baz amir arkada lar n da kulland klar araçlar vard. Onlar da ald k. Belki arkada lar m z bana k z yor, müdür bey geldi araçlar m z elimizden ald lar diyorlar ama onlar da soka a ç kart yoruz ve bu ekip say m z 34 ç kartaca z. Motorize ekiplerimizin say s n artt raca z. Arkada lar m z çok iyi çal yor. Bizim için 08:00-17:00 mesaisi yok. Arkada lar m z sabah evden ç kt klar nda çocuklar n görmüyor, gece eve geldiklerinde görmüyor. Bu onlar için bir sorun olabilir ama Bak rköy deki suçlar minimize edene kadar bu böyle devam edecek. En büyük ödül vatanda n güvenli ini, huzurunu sa lamak. dedi. BÜTÜN KAPILARI YIKIYORUZ, VATANDA IMIZ RAHATLIKLA B ZE GELEB L R Çetiner, Türkiye genelinde insanlar n kamu kurumlar na ve polise gittiklerinde bir çekimser havaya büründüklerini de belirterek, Ben rnak ta 4 y l çal t m. Orada da, burada da ayn eyi görüyorum. Vatanda m z, kamu kurumuna, polise gelince çekiniyor. Böyle bir ey yok. Bütün kap lar y k yoruz, vatanda m z rahatl kla gelsinler. Bana da gelsin. Herkes vatanda la ilgilenmek, görü mek zorunda. Vatanda geldi i zaman ilk muhatap oldu u polis i lemini yapmak zorunda en az ndan rehberlik yapmak zorunda. Bunu arkada lar m za söylüyoruz. Di er önemli bir husus var, alg çok önemli. Polisimiz gerçekten fedekarca çal yor. Bizim te kilat m zda da sorumsuz davranan, kast a anlar oluyor. Biz de bunlarla ilgili cezaland rma mekanizmalar n uyguluyoruz. Ama arkada lar m za unu söylüyoruz. En kötü fiili yapt n dü ündü ünüz insana bile nezaketli davranacaks n z. Kimseye kötü davranmayacaks n z. Ben lçe Emniyet Müdürü olarak bunu size taahhütte bulunuyorum. Vatanda lar m z kendisine kötü davranan polisleri bana bildirsin ben gerekeni yapaca m. Polisler de bizim evlatlar m z, bunlar uzaydan gelmiyor. Kimisi teyzenizin o lu, kimisi kom unuz, kimisi arkada n z. diye konu tu. lçe Emniyet Müdürü Çetiner in konu mas n n ard ndan ise toplant ya kat lan site yöneticileri ve site sakinlerinin sorular na geçildi. Bir çok mahalleden çok say da kat l mc n n sordu u sorulara yan tlar veren Bak rköy lçe Emniyet Müdürü Murat Çetiner ve Asayi Büro Amiri Ça atay enol, toplant da gündeme getirilen konularla ilgili, ara t rma yap l p, neticelerinin soruyu soran vatanda lara iletilece ini de da posta kutusuna gelen evraklar almalar n istedi. H rs zlar n posta kutular ndaki evraklar n doluluk oranlar na bakarak hangi evin ev sahibinin evde olmad n anlad klar n ve genellikle o dairelere girdiklerini söyledi. Asayi Büro Amiri Ça atay enol, son y llarda kapkaçç l k BAKIRKÖY ÜN EN BÜYÜK SORUNU HIRSIZLIK VE NARKOT K H rz l k olaylar n n kendisini çok üzdü ünü de kaydeden Çetiner, Bir h rs zl k olay na yak n m kaybetmi kadar üzülüyorum. Çünkü insanlar n bütün kazan mlar bir h rs zl k olay nda gidebiliyor. Benim bütün personelim de bunu dert edinmek zorunda. lçemizde neler oluyor her gün rapor halinde arkada lar m zdan al yorum. Bak rköy ün en büyük sorunu h rs zl k ve narkotik sorunu. Narkotik sorunu ile ilgili lçe Milli E itim Müdürümüzü arad m. Risk te kil eden okullarla ilgili çok detayl bir rapor söylediler. Toplant n n sonunda ise kat l mc lara Bak rköy lçe Emniyet Müdürlü ü personeli taraf ndan 7/24 Suçla Sava yoruz isimli bilgilendirici bro ürler da t ld. (Yavuz ARPACIK)

12 12 TEOG ve YGS haz rl k ö rencilerine yaz ay na özel uygun ko ullarda derslerimiz ba layacakt r. lk s nav n za uzman kadromuz e li inde yazdan haz r olman z için sizleri bekliyoruz. Tel: Yasemin BAYER DEN Z YILDIZI Ya am boyu hiç fark na varmadan sahip oldu umuz sa l m z n ne denli de erli oldu unu hiç dü ünmeyiz. Sa l kl olmak nedense pek do al gelir insana. Ama herhangi bir hastal k sorunuyla kar la t m z zaman hemen durumun ciddiyetini alg lar z. Oysa hastal klar da insanlar n ya am nda yer alan olaylardand r. T pk do umlar ve ölümler gibi... Üstelik hastahanelerde do umlarla ölümlerin aras nda bir kat uzakl k vard r genellikle... Ama herkes için ya am n çok önemli bir de eri vard r. Hep ya amak ister insan, hep ya amak. Ya aman n bir anlam vard r. diyen doktorun sözleri bana Deniz Y ld z n n öyküsünü an msatt. O gün denizin çok dalgal olmas nedeniyle hiç kimse denize girmiyormu. Küçük çocuk ve ailesi de deniz k y s nda dinleniyormu. Dalgalar deniz y ld zlar n sürekli sahile at yormu. Binlerce deniz y ld z sahilde ölümü beklerken küçük çocuk deniz y ld zlar n toplayarak denize atmaya çal yormu. Güne in en s cak oldu u saatlerde kan ter içinde kalan çocu unu izleyen baba dayanamay p o luna seslenmi : O lum bo una çaba harc yorsun. Sahil milyonlarca deniz y ld z yla dolu. Bu i in anlam yok! Çocuk çal mas n n temposunu dü ürmeden sahilden bir deniz y ld z daha al p denize atarken babas na, Bak Babac m, onun için bir anlam var. O ya ayacak! diye yan t vermi. Babas çocu una bakarken asl nda o lunun bu davran yla evrende dikkatli bir gözlemci olarak kendisine sunulmu fark olu turma becerisini ne kadar iyi alg lad n, ya ama nas l katk da bulundu unu görüp utanm. Hayat m z güzelle tiren fark ndal klar ayr nt larda gizli. Bu basit ve küçük ayr nt lar bizim ya ant m z anlaml, huzurlu, mutlu k lan eyler. Neye de er veriyoruz? Önemsediklerimiz nelerdir? Ya ant m zda her eyi ona göre görür, duyar, hisseder ve ya ar z. Sa l kl ya amak da böyle bir ey... Ard m zdan b rakt klar m zla ya ayabilmeyi gerçekle tirmek için çabalamal, hep iyi ve iyimser olmay becerebilmeli, Hay r! sözcü ünü konu mam zdan ç karmal, hep umutlu, kendi kendimizle bar k olmal y z. Kendi deniz y ld z m z bulmak, sa l kl ve mutlu olmak tamamen kendi elimizde... ARPACIK MOB LYA Mutfak Dolab, TV Ünitesi, Vestiyer, Ofis Mobilyalar ve Her Türlü Özel Sipari Mobilyalar Yap l r. Gününde Teslim Edilir. Adres: Veliefendi Mah. 26/4 Sok. No: 34 Zeytinburnu / stanbul Tel : Ye ilköy Okulu ö rencilerinin el eme i ürünleri sergilendi ENGELL Ö RENC LERDEN ÇOK ÖZEL SERG Hafif düzeyli zihinsel engelli ö rencilerin e itim gördü ü Ye ilköy Okulu, Engelliler Haftas nda düzenledi i etkinlik ile engellerin nas l a ld n bir kez daha gösterdi. Bak rköy Cumhuriyet Meydan nda Bak rköy lçe Milli E itim Müdürlü ü nün deste iyle düzenlenen etkinlikte Ye ilköy Okulu nda e itim gören hafif düzeyli zihinsel engelli ö rencilerin resim, el sanatlar, galo, tekstil, yiyecek-içecek, büro yönetimi, matbaa, güzellik ve saç bak m atölyelerinde üretti i ürünler sergilendi. Etkinlikte ayr ca ö renciler taraf ndan halk oyunlar gösterileri yap ld ve Türk Sanat Müzi i konseri de verildi. Ye ilköy Okulu taraf ndan düzenlenen ve engelli ö renciler taraf ndan haz rlanan sergi ve gösterilerin aç l törenine Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, Bak rköy lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n, Bak rköy Askerlik ubesi ve Garnizon Komutan Per. Alb. hsan Bursal, Bak rköy Müftüsü Zakir Uzun, Bak rköy deki okullarda görev yapan okul müdürleri ö retmenler, ö renciler ve çok say da Bak rköylü vatanda kat ld. Etkinlikte konu an Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, Bak rköy de iki engelliler okulunda toplam 600 ö rencinin e itim gördü ünü belirterek, Bugün bu sergiyle beraber engelli çocuklar m z n f rsat verildi inde neler yapabileceklerini bir kez daha görüyoruz. Hepsinin ellerine sa l k. Ayr ca tüm ö retmenlerinin de eme ine sa l k. dedi. Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu ise doktor olmas nedeniyle engellilerin ve ailelerinin sorunlar n çok yak ndan bildi ini belirterek, Engelli vatanda lar n ve ö rencilerin üretimin içine ve sosyal hayat n içine katma gibi sorumlulu umuzun oldu unu çok iyi biliyorum ve bunun içinde her zaman çaba gösterece iz. diye konu tu. Etkinlikte konu an Bak rköy lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n ise Bak rköy ün e itim alan nda sorunsuz ilçelerden birisi oldu unu ve Ye ilköy Okulu nun da Bak rköy de bulunmas ndan dolay memnuniyet duyduklar n belirterek, Engelli ö rencilerimizin e itimine çok önem veriyoruz. Engelli ö rencilerimizi sosyal ya ama ve aktivitelere katmak için elimizden gelen deste i verece iz. Ye ilköy Okulu da bugüne kadar elde etti i ba ar lar ve yeti tirdi i ö renciler ile Bak rköy ün ad n çok iyi ekilde temsil etmi tir. Bugün de bu etkinlikte ö rencilerimizin birbirinden güzel eserlerini seyrediyoruz. Hepsinin ellerine sa l k. Hepsiyle gurur duyuyoruz. Ayr ca onlar yeti tiren tüm ö retmen arkada lar ma da sonsuz te ekkür ediyorum. dedi. Aç l konu malar n n ard ndan ise protokol üyeleri ve Bak rköylü vatanda lar engelli ö rencilerin el eme i ürünlerinden haz rlanan sergiyi gezdiler.

13 AV KÖ KÜ KURTARILDI, RESNEL LER KÖ KÜ SE YOK OLMAK ÜZERE Bak rköy de tarihi eserlere olan ilgisizlik hatta sayg s zl k devam ediyor. Gazetemiz ise tarihi eserlerin kurtar l p topluma kazand r lmas ile ilgili haberleri yaparak bu sayg s zl gündemde tutmaya çal yor. Tarihten günümüze kalan Bak rköy deki iki önemli yap dan birisi olan enlikköy Karakol Binas ve Atatürk Park kar s ndaki 1800 y llar n sonuna do ru in a edilen Tarihi Av Kö kü nün, Beyazlar n aat taraf ndan sat n al narak, asl na uygun olarak restorasyonu devam ediyor. Beyazlar n aat yetkilisi Mimar Tufan Beyaz çal malar n %95 inin tamamland n belirtti. Bak rköy deki en önemli tarihi eserlerden bir di eri de ncirli Caddesi ndeki Resneliler Kö kü. Tarihi de eri çok büyük olan bu yap her geçen gün ayakta durmakta zorlan yor. Yay nlar m z üzerine konuya ciddiyetle e ilen Bak rköy Belediyesi, Resneliler Kö kü nün kurtar labilmesi için Belediye Meclisi tarihli oturumunda 2012 y l mali bütçesine 10 milyon TL ay rm t. O tarihte, Belediye Ba kan Ate Ünal Erzen ile yapt m z söyle ide, Resneliler Kö kü nün kamula t r lmas için bütçeden bir pay ayr ld. Bundan sonraki süreç nas l i leyecek sorumuza Erzen; Resneliler Kö kü ile ilgili çal malar m z devam ediyor. Biz haz r z. Ba ka yerlerde kamula t rma ç km. Burada niye ç kmas n. E er kimse partizanl k yapmazsa ç kar. Oras benim hayalimdi. demi ti. Bak rköy Belediye Meclisi Resneliler Kö kü nün kamula t rma çal malar n n ba lamas için 10 milyon TL ay rm t. Bu olay takip edecek Bak rköy Belediye Meclisi E itim ve Kültür Komisyonu na pazartesi tarihli Meclis Oturumu nda Gülser Alparslan, Kenan Zülalo lu, Servet Deniz, U ur Beceren ve P nar Ünsal oyçoklu uyla seçilmi lerdi. Biz de konuyu bu o tarihte komisyon üyelerine sormu tuk. O tarihte Komisyon üyelerinin verdikleri cevaplara biz hiç yorum katm yoruz. Kenan Zülalo lu: Hiç haberim yok o konudan, senden duyuyorum. U ur Beceren: Ben E itim Kültür Komisyonu nda de ilim. Gülser Alparslan var o 13 komisyonda. Servet Deniz: O konuyla ilgili komisyon ba kan arkada m z Kenan Zülalo lu bu i in takipçisi. Onunla görü olur mu? P nar Ünsal: Onunla ilgili bir geli me oldu unu duymad m aç kças... Ve böyle giderse bu tarihi kö k çok k sa süre içerisinde ya yan p kül olacak ya da kendili inden çöküp gidecek. Bu arada 7 Numaral An tlar Kurulu ile Vak flar Genel Müdürlü ü nün yasalar neden i letmeyip bu kö kü kamula t rmad n da sorgulamak gerekiyor. SORUMLULAR VE ANITLAR KURULU DER N UYKUDA (!) RESNEL LER KÖ KÜ YOK OLMAK ÜZERE BAKIRKÖY BELED YE MECL S E T M VE KÜLTÜR KOM SYONU ÜYELER N N HABERLER B LE YOK Yine o tarihlerde görü üne ba vurdu umuz Bak rköy Belediyesi E itim ve Kültür Komisyonu üyesi Gülser Alparslan: Evet öylece kald. Mirasç lar ndan dolay öylece kald. Benim bir bilgim yok. Öyle bir karar alm t k. Bende çok mutlu oldu umu söylemi tim komisyonda. Ama mirasç lar n yüzünden herhalde bir problem ya and. Bundan sonraki dönemde mecliste olal m veya olmayal m bunun pe ine dü mek laz m. Yo un oldu umuzdan dolay onu ben unuttum. Asl nda ne güzel bir kültür merkezi olacakt ama her yerede yeti ilmiyor yo unluktan dolay. Ama bazen böyle göze çarpacak eylerin de yap lmas güzel olur. Ama bundan sonra kim belediye ba kan olursa olsun bunun pe ine dü mek laz m. Toplum olarak pe ine dü memiz gerekir. demi ti. Seçimler oldu, yeni meclis üyeleri seçildi. Bak rköy Belediyesi E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu na ise seçilen üyeler unlar: Süleyman Nadir ATAMAN, Hasan ÇALI, Hatice Selli DURSUN, brahim GÜNDÜZ, Nurhan ÇET NKAYA Bak rköy Belediye Meclisi E itim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyelerine AÇIK ÇA RI Süleyman Nadir ATAMAN, Hasan ÇALI, Hatice Selli DURSUN, brahim GÜNDÜZ, Nurhan ÇET NKAYA LK N Z RESNEL LER KÖ KÜ NÜ TOPLUMA KAZANDIRMAK OLMALIDIR.

14 14 Bak rköy Belediye Ba kan Bülent Kerimo lu, genellikle kalabal k toplant larda yapt konu mas nda Bak rköy Belediye Ba kanl seçimlerinin, kazand ilk seçim oldu unu belirtiyor. Uzun y llard r siyasetin içinde aktif olarak görev ald n vurgulayan Kerimo lu, ne hikmetse aday oldu u hiçbir seçimi kazanamam. Kendi ifadesine göre örgüt içinde girdi i seçimleri de kazanamam. Bak rköy Belediye Ba kanl seçimleri Kerimo lu - nun kazand ilk seçim oldu undan heyecan n hala yenememi olmal ki Bak rköy de seçilmi bir Belediye Ba kan de il atanm bir Belediye Ba kan oldu unu (seçimler öncesinde Zeytinburnu nda yap lan Karsl lar gecesindeki) toplant da yapt konu mas nda ifade etti ini unutmu olmal. Seçimler öncesinde kendisine verilen ba kanl k sözünün yerine gelmesi için de en uygun ilçe Bak rköy olarak görülmü ki aday gösterildi. Öyle ya on dört aday aday n n bulundu u Bak rköy de meclis üyelerinde oldu u gibi önseçim yap lm olsayd Kerimo lu geçmi te ya ad hüsranlardan birini daha ya ayacakt. (Gerçi meclis üyelikleri için yap lan ön seçim de ba l ba na bir muamma gibi. Bunu seçilen meclis üyelerine bak ld nda anlamamak mümkün de il. Kaç meclis üyesi önseçimle listeye girdi kaç meclis üyesi seçime girmeden listeye seçilebilecek yerlerden girdi) Bence Bak rköy de adil bir aday belirleme listesi olmam bir anlamda k smi atamalarla adaylar belirlenmi tir. Bak rköy Bak ryurt Olma Yolunda m? Neden böyle bir soru ba l att m n anla lmas için konuyu açmakta yarar var. Belediye Ba kan Op. Dr. Bülent Kerimo lu ndan ba layal m siyasetin içinde olan herkesin bildi i gibi Kerimo lu, Esenyurt ta siyaset yapm, oradan aday olmu, doktorluk mesle ini ircaa etmi. Meclis Birinci Ba kan Vekilli i ne seçilen Mahir Çelik her ne kadar Bak rköy de oturuyorum dese de Esenyurt kökenlidir. Bunlara bir KONUK YAZAR YILMAZ BACACI de Yahya Gökta eklemek laz m. Kendisi hakk nda MHP de siyaset yapt eklinde haber yapan gazeteye bir aç klama göndererek MHP de de il DYP de yapt n MHP de dan manl k yapt n aç kl yor seçimlerinde 3. Bölge AKP Milletvekili Aday oluyor. Seçilemeyince 2009 seçimlerinde CHP den l Genel Meclis Üyesi 2014 seçimlerinde de Bak rköy Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Kendisine birde rüzgargülü lakab takm lar. MHP, DYP, AKP ve CHP de siyaset yapmas ndan bu lakab alm olsa gerek. Karacan operasyonundan tutuklan p 203 gün cezaevinde yatmas da i in cabas. Tek tek isimler üzerinden gidecek olursam yaz m baya uzun olacak. O nedenle k sa k sa aç klamalar yapay m. Atamas yap lan Belediye Ba kan Yard mc s n n Esenyurtlu oldu u söyleniyor. Meclis üyeli ine seçilenlerin birço u Esenyurt ba lant l. Daha ne olsun? Yak n bir zamanda müdürlerin ve çal anlar n ço unlu unu da Esenyurtlular olu turursa a rmayal m. Bak rköy Bak ryurt olma yolundaysa buna dur demek Bak rköylüler in ve partililerin görevidir. Bak rköy Belediye Ba kanl Kerimo lu na K l çdaro lu nun bir lütfu mu? Mahir Çelik ne i yapar? Bu soru bana da soruldu meclis üyelerinin birço unu tan mayan Bak rköylüler kendilerini yönetenleri tan mak için zaman zaman bana da meclis üyelerinin isimlerini ve ne i yapt klar n sorarlar. Bende tan d klar m isimleri ve yapt klar i leriyle birlikte söyler insanlar ayd nlat r m. Geçenlerde eski Bak rköylüler den biri bana Meclis Ba kan Vekilli i ne kimin seçildi ini ve ne i yapt n sordu. Bende kendisine aynen öyle söyledim. Mahir Çelik isminde bir arkada Birinci Ba kan Vekilli i ne seçildi bildi im kadar yla u s ralar yapt bir i yok gibi. Günün hangi saatinde meclis binas na gitsem kendisini orada görüyorum. Bana soruyu soran Bak rköylü dostum gibi bende merak ettim. Sahi!! Mahir Çelik Meclis Ba kan Vekilli i nden ba ka ne i yapar? Liseli ö renciler tüm senenin yorgunlu unu att lar FLORYA TEVF K ERCAN L SES BAHAR ENL Florya Tevfik Ercan Lisesi okul yönetimi çok kapsaml bir Bahar enli i program düzenleyerek e itim-ö retim sezonunun sonunda ö renci ve velileri ile tüm senenin yorgunlu unu att lar. 3 gün boyunca süren Bahar enli i program kapsam nda foto raf sergisi, ö rencilerin haz rlad projelerin sunuldu u proje enli i, Paleontolojik Fosiller sergisi, Fen Power gösterisi, spor faaliyetleri ve müzikal dinletiler gerçekle tirildi. Bahar enli i kapsam nda Do a Bilimleri Derne i Ba kan Altu Revnak, Canl lardaki Teknoloji ve Prof. Dr. Orhan Kural da Çevre ve nsan konulu konferanslarla ö rencileri bilgilendirdiler. Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi nde gerçekle tirilen ve 3 gün süren Bahar enli i nin aç l n ise Bak rköy Kayamakam Adem Öztürk, Bak rköy lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n, Bak rköy Halk E itim Merkezi Müdürü Yener Y ld r m ve Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Müdürü Adem Düzgün birlikte yapt lar. Bahar enli i nin aç l n yapt ktan sonra ö rencilerle yak ndan ilgilenen Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk ve Bak rköy lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n daha sonra ise beraberlerindeki heyetle birlikte ö rencilerin haz rlad projelerin stantlar n gezerek projeler hakk nda ö rencilerden bilgiler ald lar. Birbirinden farkl ve özgün projelerin haz rland n ve ö rencilerin bu konudaki özverileri çal malar n takdir ve tebrik eden Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, ö rencilerin haz rlad ve do a ile insan odakl projeleri çok be endi ini belirterek, Bu projelerin haz rlanmas nda eme i geçen tüm ö rencilerimizi ve onlara destek olan ö retmenlerimizi tebrik ederim. Gördü üm projeler çok güzel. Ö rencilerimizin ça da e itim ve bilimin nda ilerlediklerini görmek bizleri çok memnun ve mutlu ediyor dedi. Bak rköy lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n da gezdikleri stantlarda gördükleri projelerin kayda de er ve çok önemli çal malara k tutabilecek ba lang çlar oldu unu ifade ederek, eme i geçen tüm ö rencileri ve ö retmenleri çal malar ndan dolay kutlad. 3 gün süren Bahar enli i kapsam nda ö renciler, veliler ve ö retmenlerle birlikte tüm sezonun yorgunlu unu att klar n ifade eden Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Müdürü Adem Düzgün ise, Bahar enli i ne kat larak ö rencileri ve kendilerini mutlu eden Bak rköy Kaymakam Adem Öztürk, lçe Milli E itim Müdürü Emrullah Ayd n ve tüm protokol üyelerine te ekkür etti. Düzgün, Bahar enli i boyunca müzik çalmad klar n bu y l Soma da gerçekle en faciadan dolay daha sade bir Bahar enli i tertiplediklerini de belirterek, Hepimizi derinden yaralayan çok üzücü bir olay ya ad k. Soma daki maden facias ndan dolay Bahar enli i mizde bu y l e lence yapmad k. Ayr ca ö rencilerimiz kendi aralar nda bir yard m sand olu turarak Soma daki ailelere yard mda bulunmak için harekete geçtiler. Tüm ö rencilerimin bu örnek davran ylada bir kez daha gurur duydum. dedi. Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi Bahar enli i kapsam nda ayr ca okulun spor salonunda voleybol, basketbol, masa tenisi ve satranç turnuvalar düzenlendi. Turnuvada dereceye giren ö rencilere kupalar ve madalyalar verildi.

15 15 Uzun y llar siyasetin her kademesinde görev alm Yakup AKYÜZ BAKIRKÖY'ÜN SON K AYINI DE ERLEND RD Say n Akyüz, Bak rköy deki siyasi kimli iniz biliniyor. Seçimlerden bu yana 2 ay geçti. Bak rköy deki seçim sonras n nas l görüyorsunuz ve iki ayl k dönemi nas l de erlendirirsiniz? Seçimlerin adayl k tespitinden ba layarak devam edersek daha sa l kl bir sonuca var r z. Ben aday belirlemede partili üyelerle ön seçimi sürekli gündemde tutan ve ön seçimle adaylar n tespit edilmesini isteyen biriyim. Özellikle belediye ba kanlar n n atamayla de il, seçimle gelmelerini savundum. Aday seçimlerinde ön seçim esas al nmas na ra men merkez yoklamas yla tespit edilece i hükmü parti tüzü ümüzde var. Esas nda bu hükmü tüzü e koymak bence son derece yanl t. Bu hüküm konuldu u dönemlerde de yap lan toplant larda, çal malarda benim savundu um tez yine ön seçimdi. Yani "halk kendisine hizmet edecek ki iyi kendisi seçmelidir" eklinde savunmam oldu. Bu seçimde de ben ayn eyi savundum ancak, Genel Merkez özellikle belediye ba kan adaylar n önseçim ile de il, merkez yoklamas ile belirledi ve Bülent Kerimo lu aday olarak Bak rköy e atand. Ben Kerimo lu nun aday olarak belirlendikten ve çal malara ba lad ktan sonra Bak rköy de özlem duyulan bir ba kan olabilece ini gördüm. Kerimo lu nu, istedi imiz, özlemini çekti imiz, kap lar halka aç k, halk n aras nda dola an, Anadolu terbiyesiyle yeti mi, zenginli i de fakirli i de ya am terbiyeli bir siyasetçi olarak gördüm. Bu Bak rköy için bir ans olabilir. Tabi ki bunlar benim ki isel de erlendirmemdir. Genç bir insan, günde 15 saat çal abilecek bir insan. Çok ciddi bir meslek sahibi. Bak rköy e çok güzel hizmetler yapabilir. Bizim yapmam z gereken böyle bir ba kana f rsat vermemiz. Yard mc olmam z. Kerimo lu, CHP de belli görevlerde bulunmu ve defosu olmayan birisi. imdiye kadar bu anlamda hiçbir ey duymad m. Kerimo lu nun ba ar s z olmas n isteyen birilerinin oldu unu da ne yaz k ki görüyorum. Bu insanlar her dönemde vard, bu dönemde de var. Böylelerine f rsat vermeyece iz. Kerimo lu Bak rköy e atamayla da gelse yapaca çal malarla bu tarz ele tirileri bertaraf edecektir. Genellikle Bak rköylü olmad için ele tiriliyor. Bak rköylü olmak ya da olmamak önemli. Bak rköy ün içinden gelen biri önemli. Hep savunuruz bunlar ama Bak rköy lü olup da burada siyaset yapan, burada do up büyüyen kaç tane siyasetçi var. Bende dahil olmak üzere hepimiz d ar dan geldik. Ben 55 y ld r Bak rköy deyim. Öteki 45, öteki 35 y ld r. Yani bunu bu ekilde de erlendirerek ba lang çta ba ar s zl te vik etmenin hiçbir anlam yok. Ba kan n nereli oldu una de il nas l hizmet verdi ine bakmak laz m. Ben hizmet konusunda say n ba kana güveniyorum. Say n Kerimo lu, insanlar seven biri. Terbiyeli ve ahlakl biri. yi bir aile reisi. yi bir doktor. Bak rköy de yapaca belediye ba kanl yla dürüst, ahlakl, temiz bir belediye ba kan n siyaset kazanm olacak. Bizim görevimiz, Kerimo lu nun Bak rköy halk n n ihtiyaçlar do rultusunda yapaca hizmetlere yard mc olmam z. Gençlere, kad nlara, ya l lara önem vermesi, kültür ve sanatla yak ndan ilgilenmesi, engellilerle çok yak ndan ilgilenmesi gerekir. Bundan önce halk yarar na yap lan hizmetleri kesinlikle devam ettirmesi gerekir. Dün bir hizmet verilmi se bugünkü ba kan iki vermeli, en az ndan bir i korumal. Çünkü dün bir ey veriliyor da bugün gelen vermiyorsa bunun bir anda büyük bir tepkisi olacakt r. Ve bu tepkinin de insan n çal ma ve ya am gücünü zorla t raca n bilmemiz, görmemiz gerekir. Tabi ki, iki ay çok k sa bir süredir ve kesin bir ey söylemek do ru de ildir ama ben Kerimo lu ile bugüne kadar olan ili kilerimizden, izlenimlerimden ba ar l olaca n hissettim. Kerimo lu bundan önce oldu u gibi spora, sa l a önem verecek. Bu arada önceden yap lan hizmetleri göz ard edemeyiz. Ama ben oralardan geçen biri olarak aç k ve net olarak söylüyorum; yap lan hizmetler ve onlar için ödenen bedellere bak ld nda çok daha fazla hizmet yap labilirdi. Ben say n ba kandan bunu bekliyorum. K l k rk yararak, her kuru u en ince teferraut na kadar hesaplayarak harcamal ve bu harcamalar hizmete dönü türmeli. Bunlar yapt zaman atamayla da gelse bir dahaki seçimde yap lacak olan ön seçimde en fazla oyu alan olacakt r. Kerimo lu seçimlerde yüzde 69 oy ald. Ben e er 10 gün daha süre olsayd yüzde 75 lere yak n oy oran na eri ece ini dü ünüyorum. Yolu aç k olsun. Güzel bir ilçeye, sorunlar olan bir ilçeye belediye ba kan oldu. Kerimo lu, ald yüzde 69 oyun yükünün alt nda oldu unu dü ünerek çal mal. u anda oldu u gibi kap lar n halka açan, halka s cak davranan, kucaklayan bir belediye ba kan olarak, de i meden devam etmesini istiyor ve ba ar lar diliyorum. Gelen ikayetleri Zab ta, mar Müdürlü ü ne, mar Müdürlü ü Zab ta ya havale etti ve büfe büyüdü ESK TAS ESK HAMAM(!) Ataköy 9-10 K s m B 5 Blok yan nda bulunan büfe büyütülmeye ba lay nca önce semt sakinleri daha sonra mahalle muhtar Bak rköy Belediye Zab tas na arayarak durumu bildirdiler. Zab ta Benem görevim de il deyince mahalle muhtar Bak rköy Belediyesi mar ve ehircilik Müdürü nü arad. mar Müdürü Bu i benim de il Zab tan n. cevab n verdi. Bu arada büfenin büyütme i i son sürat devam ediyordu. u anda büfe foto raflarda da görülece i gibi iki kat kadar büyütülmü durumda. Yukar daki ifadeler olay ikayet edenlerin söylemleri. Mahalle Muhtar da görü meleri aynen teyit ediyor. Bir semt sakini Bu i ler hep böyle oluyor. ikayet ediyorsunuz yetkililer topu birbirlerine at yor. Bu arada at alan Üsküdar geçiyor. çimizden birisi olmamas na ra men seçilen belediye ba kan m z seçim dönemi tan d k. yi eyler yapaca na inand k. Aradan iki ay geçti demek ki belediyede hiçbir ey de i memi. Bu arada büfenin her taraf ilan dolu. Bunun için büyük paralar al yorlar. Ama merak ediyoruz Belediye ye reklam vergisi ödüyorlar m? diyor. B LMEYENLERE HATIRLATMA Ataköy 9-10 K s m da bulunan 150 daireli A Bloklar ile 54 daireli B bloklar ki bu k s mda 6150 konut vard r, 1989 A ustos ay nda iskana aç ld. Daire sahipleri ta nmaya ba lad lar. Atrium AVM nin temeli bile at lmam t. Metronun bulundu u yerdeki irinevler köprüsü de yoktu. Bu k sma en yak n çar 4. ve 5. K s m çar lar yd. Dönemin Emlak Bankas yönetimi ta nanlar n en az ndan gazete, su, me rubat ve pakette sat labilecçek g da ihtiyaçlar n gidermeleri için 19 adet Kioks konmas na karar verdi. Bu kiokslar n bir k sm apartmanlar n arazisi içinde, bir k sm da kamuya ait araziye yerle tirdildi. Apartmanlar n arazisinde bulunan kiokslar n kiras n apartman yönetimleri al yor. Zaman içinde Belediye yetkililerinin görmezden gelmesi ile bu kiokslar, markete dönü tü. Baz lar hat rl ki ilerin araya girmesi ile cadde kenarlar na ta nd. Büyüdükçe büyüdüler, yaya yollar n i gal ettiler. Belediyenin yapmas gereken öncelikle yer de i tiren kiokslar n peysaj planlar nda görülen yerlere kald r lmas n, planlardaki büyüklü e dönü türülmesini sa lamakt r. Bu yap lmad sürece Ataköylüler in Eski tas eski hamam sözlerini daha yüksek sesle söyleyece inden kimsenin ku kusu olmamal d r...

16 Ye ilköy Okulu nda okuyan 43 engelli 1 günlük temsili askerliklerini yapt. ÖZEL TERT P LER ASKERL N YAPTI Jandarma Genel Komutanl 'n n 175'inci kurulu y l dönümü kutlamalar kapsam nda aralar nda Ye ilköy Okulu nda okuyan 43 ö rencinin de bulundu u 204 engelli vatanda 1 günlük "temsili" askerlik yapt. 16 Ferhan KILIÇ Sevgili dostlar, gezi olaylar n n y ldönümünde içimden Ata'ya mektup yazmak geldi... ATATÜRK'E MEKTUP... Sevgili Atam; Sen do ru bildi in eyleri aç kça söylemekten çekinmeyen, yak n tarihin en merkezi ahsiyetlerinden biriydin. Gençlere: "Yolunda yürüyen bir yolcunun yanl z ufku görmesi kafi de ildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi laz md r" demi tin. Sana atfedilecek her türlü olumsuzluk, sadece senin hat ran zedelemekle kalmaz, toplumu da rencide eder. imdilerde baz insanlara "Kemalist" diyorlar. Kemalizm kelimesini terörizm gibi alg layan kafalar var. Onlar n dilinde Kemalist sözü; cuntac, fa ist, eli sopal, halka tepeden bakan, bütün etnik gruplara ve inançlara dü man, elitist, züppe bir tipi anlat yor. Bu kafalar bizleri Do u'ya sürüklemeye çal yor. Osmanl y bilim kar tlar ve kara cehalet bitirmi ti. Ülkemizde hala yüzlerce y ll k cehaletin karanl k kuyusunda ya amak isteyenlerin bulunmas ac d r, üzücüdür. Senin büyük devrimlerini "din kar t " gibi göstermek isteyenlere, bizler yine senin söyledi in o anlaml sözlerle ve ilkelerinin savunucusu olarak kar duruyoruz. Senden bayra devralanlar, senin aç k ara farkla önde gitti in ko uyu yava lat p, Türkiye'nin demokrat ülkeler ligine girmesine engel oldular. Kendi iç çeki melerimiz yüzünden arkada kald k. Sevgili Atam, sen 1926 suikast giri iminin ard ndan Türk Milletine u sözleri sarf etmi tin: "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacakt r. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacakt r." Sen memleketin bütün s n r boylar ndan getirilen topra n alt nda yatarken unutma ki, biz senin bize emanet etti in, senin ve yüce Türk Milleti nin en de erli varl m z olan Cumhuriyet'imize leke sürdürmeyece iz. Senin ilke ve ink laplar n do rultusunda O'nu her türlü iç ve d tehdide kar kan m z n son damlas na kadar tek yürek olup koruyaca z. Rahat uyu yerinde, emanetin emin ellerde... Sevgilerimle... Alemda Jandarma Komando Tabur Komutanl 'na sabah saatlerinde gelen engelli vatanda lar, kay t i lemlerinin ard ndan askeri üniformalar n giydi. Ard ndan 2 saatlik temel askerlik e itimini alan engelli Mehmetçikler, ö le yeme i yedikten sonra da yemin töreninin yap laca alana geçti. Tören öncesinde, stanbul Büyük ehir Belediyesi Engelliler Mehteran tak m konser verdi. Sayg duru u ve stiklal Mar 'n n okunmas n n ard ndan, stanbul l Jandarma Komutan Kurmay Albay Mehmet Artar bir konu ma yapt. Artar, engelli vatanda lar k lalar nda görmenin mutlulu unu ya ad klar n söyledi. Askerli in, necip Türk milleti için bir onur vesilesi oldu unu vurgulayan Artar, "Kutsal askerlik görevini yerine getiren her birey, bunun hakl gururunu ömür boyu ya amaktad r. Engelli vatanda lar n da bu hak ve ödevi yerine getirmeleri için bu günü tertiplemi durumday z. Temsili askerlik hizmetini yerine getirmek için gelen ve asker elbiselerini giymi askerlerimiz, kar n zda gurur ve onurla durmaktad r. Sevgili mehmetçikler, bu üniforma ve kutsal askerlik and yla tam bir asker olacaks n z. anl Türk ordusunun birer neferi olarak sizleri aram zda görmekten mutluluk ya yoruz." dedi. Yemin eden erler ad na konu an Abdullah Köksal da bugün bir hayallerini gerçekle tirdiklerini kaydederek, "Bugün bizlerin ömründe ayr bir sayfa aç ld. Kahraman Türk Silahl Kuvvetleri'nin bir ferdi olarak orduya kat ld k. Bir gün süreyle askerlik yapt k, bu ortamdaki o güzel havay teneffüs ettik, bayra m z n gölgesinde ant içtik. Bizler bugün her Bak rköy Gençlik Hizmetleri ve Spor lçe Müdürlü ü, ilçede bulunan özel spor salonlar n olu turdu u denetim ekibi ile aral ks z denetliyor. Spor yapmak isteyen Bak rköylüler e sa l kl ortamlarda spor yapt rmak istediklerini belirten Bak rköy Gençlik Hizmetleri ve Spor lçe Müdürü Metin Albayrak, denetimlerin aral ks z devam etti ini belirterek, Öncelikli olarak bütün spor salonlar n ruhsatland rmak için çal yoruz. Daha sonra fiziki ortamlar n, çal anlar n ve personelin çal ma ko ullar n sürekli istenilen ekilde tutulmas için çal malar m z devam edecek dedi. Bu arada polis, zab ta, uzman ve memurlardan olu an denetim ekibi 38 özel spor salonunu denetleyerek tutanaklar tuttu. Tutulan tutanaklar gerekli i lemlerin yap lmas için Gençlik Spor l Müdürlü ü ne gönderildi. zamankinden daha güçlü ve gururluyuz. Kahraman ordumuzun bir mensubu olma onurunu bizlere verdi iniz için ükranlar m z sunar z." diye konu tu. Konu malar n ard ndan, engelli vatanda lar ant içti ve aileleriyle birlikte objektiflere poz verdi. K laya en erken gelen 10 engelliye de terhis belgesi ve takdirnameleri, stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu taraf ndan verildi. Engelli vatanda lar n 1 günlük k la maceras, tören geçi inin ard ndan sona erdi. BAKIRKÖY DE DENET MLER ARALIKSIZ DEVAM ED YOR 8 HAZ RAN TAR H N UNUTMAYIN BAKIRKÖYLÜLER BULU UYOR Bak rköy Belediyesi Botanik Park nda 8 Haziran 2014 te Bak rköylüler Bulu mas düzenleniyor. 11:00 da ba lay p gün boyu sürecek etkinli i tüm Bak rköylüler davetlidir.

17 17 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede ehircilik uzmanlar ne i yapar? diye soruyor YA AMI ÇEK LMEZ HALE GET RECEK PROJELER Bak rköy de Sahil ve O-2 ( E-5) yoluna cepheli yap la ma tüm h z yla sürüyor. ehircilik kurallar na uymayan sadece Bak rköylüler in de il tüm stanbullular n ya am n çekilmez hale getirecek projelerin tamam na ruhsat verildi. Bu arada Ataköy 7-8 K s m a da Külliye yap l yor. Geli meleri TMMOB stanbul ube Sekreteri Ali Hac alio lu na sorduk. te ald m z cevaplar. Say n Ali Hac alio lu, hiçbir ehircilik kurallar na uymayan in aatlar Bak rköy de süratle yap lmaya devam ediyor. Sahildeki olaylar belli. Do a n aat n ve Ali A ao lu nun yapaca in aatlar belli. Florya da O-2 yoluna cepheli nerede ise iskana haz r hale gelmi binalar ortada. imdi bir de Ataköy ün kuzeyinde Airport Al veri Merkezi ile Kültür Üniversitesi nin yan nda 3 in aat firmas n n devasa binalar yükselecek. sterseniz önce sahile gelelim. Biliyorsunuz, sahildeki ve 164 parseldeki in aatlar durduruldu. Bunlar n içinde sadece 160 parsel Ataköy Sahili nde. 6 adet Baruthane harabelerinin bulundu u 59 dönüm arazi. Bilindi i gibi bu arazi Çelebican A.. ye verilmi ti. u anda zaten bu alanda in ai faaliyet ba lam de il. Di er parseller Yenimahalle ve Zeytinburnu taraf nda Turizm alan ilan edilen yerlerde. n aatlar 5. dare Mahkemesi taraf ndan yeniden duduruldu. Sizce imdi ne olacak? Bu binalar n yap lmas na olanak tan yan planlar n yürütmesi durduruldu. Yani ruhsata esas olan, o ruhsat n al nmas için gerekli olan planlar yürürlükten kald r lm oldu. Mahkeme nihai kararlar n da ileriki süreçte verecek. Bu durumda planlar iptal oldu u için ruhsatlar u an kadük hale gelmi demektir. Nihai olarak mahkeme karar n verinceye kadar belediyenin in aatlar durdurmas laz m. E er mahkeme planlar bütünüyle iptal ederse bu binalar n y k m gündeme gelir. Geriye dönük olarak y k lmas gerekir. Ali Bey y k ld ktan sonra eskiye dönü olmayacak. Biliyorsunuz orada korunmas gereken an t a açlar da vard. Ye il bir aland. Bu durum ortadan kalkm olacak. imdi burada s k nt u. Malesef bu tür zararlar kar s nda yine bu imar suçlar yla ilgili yasal mevzuat m zda; Ceza Kanunumuzda net tan mlamalar olmad için bunu yapanlar n geriye dönük bunun bedelini ödeme gibi bir durumu söz konusu olam yor. Böyle bir gerçek var. Çünkü orada bol miktarda an t a açlar vard. Bunlar n raporlar var. Hepsinin yok edildi ini biliyoruz. A açlar geri getirmek art k imkans z gibi görünüyor. Bu planlamalar n bütünüyle esasen ranta dönük planlama anlay ndan ç kt n rahatl kla söyleyebiliriz. Ali Bey bunlar yetmiyormu gibi hiçbir ehircilik kurallar na uymayan gökdelenler yükseliyor. Yollar ayn yollar, alt yap ayn alt yap ama imdi bir de Ataköy ün kuzeyinde Airport Al veri Merkezi ile Kültür Üniversitesi nin yan nda 3 ayr in aat firmas 18 er katl binalar yap yor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Plana bütünsel aç dan bakmak laz m. Böyle bakt m zda gerek Ataköy Sahili ndeki yap la ma, gerek Sümerbank n satt arazide Do a n aat n ba lad in aat, hemen onun yan nda A ao lu - nun ba lad ama u an durdurulmu olan in aat ve imdi sizin bahsetti iniz yüksek yo unluklu, ayr cal kl imar planlar Bak rköy ün mevcut plan bütünlü ünün çok d nda, bu yo unluk kontrolünün tamamen d nda art nüfus yo unlu u çekecek, alt yap dengesini bozacak kararlar n oldu unu görüyoruz. Bu aç dan do ru bulmak mümkün de il. Çünkü mevcut dokusu olu mu yerlerdeki planlama süreçlerinde oran n sosyoekonomik tahlilleri yap l r, beklentileri yap l r. Bu çerçevede e er plan tadilat gerekiyorsa kat l mc l k anlam ndaki süreçleri tamamlayarak bunlar yapars n z. Burada bu planlamalar n bütünüyle esasen ranta dönük planlama anlay ndan ç kt n rahatl kla söyleyebiliriz. Bu aç dan kabul edilebilir planlama süreçleri de ildir. Tamamen kentsel rant n belli projelerde odaklanarak toparlanmas ve o anlamda kontrol alt na al nmas olarak de erlendirebiliriz. Kabul edilebilir projeler de ildir. Ataköy Sahili, Ataköy Plan n n bir parças. Yani orada zaman nda 50 li, 60 l y llarda modern ehircilik olarak bir cumhuriyet ehircili i olarak Ataköy planlan rken, bir nüfus öngörüsü yap lm, bir yo unluk tan m yap lm, buna göre fonksiyonlara ayr lm, sahilde bu anlamda çok dü ük yo unluklu misafirhane eklinde motellerin oldu u bir alan olarak zaman nda planlanm t ve y llarca böyle kullan ld. imdi kentte olu an bu arz-talep dengesine de ba l olan rant bir ekilde de erlendirmek ve belli projeler kanal yla bunu paraya çevirmek için olu turulan projeleri bizim kabul etmemiz mümkün de il. Ataköylüler, Bak rköylüler, stanbullular da bunu kabul etmediler. Y llard r bunun mücadelesini verdiler. Netice olarak hukuk davalar aç ld ve o davalardan bir tanesi de u an sonuçland. Önemli bir hukuki kazan m elde edildi. Halk n sesine bugüne kadar kulak asmayanlar hukukun kar s nda mecbur kalacaklar. Hukukun kurallar n uygulayacaklard r. Belediye terk yap lmadan nas l imar veriyor? Bu tür yap la malarda dikkatimizi çeken bir husus var. Bu konuda da görü lerinizi almak istiyoruz. mar kanunlar belli, yönetmelikleri belli. Buna göre bir parsel üzerinde yap la ma yap laca zaman bunun kamuya terk alanlar olmas laz m. Ye il alanlar olmas laz m. Zannediyorum yüzde 40. Bunlarda bunu da göremiyoruz. Bu konuda neler söylersiniz? Bu projeleri de erlendirirken hangi noktalarda temel hatalar n yap ld n s ralayarak söylememiz gerekirse, öncelikle buralar kamu kurumlar na ait alanlar. Yani kamusal alanlar. Özel mülkiyet de il. Özel mülkiyette bir plan tadilat bask s olabilir. Çünkü bir ma duriyet söz konusu olabilir. O durumda ya kamula t r rs n z ya oran n dokusuna uygun bir imar izni vermek durumunda kal rs n z. Ama buras zaten kamuya ait bir mülkiyet. Bu aç dan buralar n özelle tirilme yoluyla ve yüksek imarlar verilerek imara aç lmas kabullenilemez. Bu çok önemli. kincisi küçücük bir tarlay imar açarken yüzde 40 a kadar bila bedel terkler yapmak durumundas n z. Çünkü siz oraya bir nüfus getirdi inizde ihtiyaç duyulacak ba ka alanlar da gündeme geliyor. badet alan ndan tutun, e itimden, sosyal donat alanlar ndan, ye il alanlardan yollara var ncaya kadar bir kent topraklar n n olu mas laz m. Bunun için bir terk yapmak zorundas n z. Burada dönümlük yerleri planl yorlar, 1 metrekare terk yap lm yor. Ve belediye terk yap lmadan nas l imar veriyor. As l kabul edilemeyen noktalardan biri bu olmal. Bu plan n bir parças olarak bu terklerin yap l p, ruhsatlar n en az ndan terklerin yap lmas ndan sonra verilmesi laz m. Burada ben terklerin de yap lmad n biliyorum. Bu bak mdan da kabul edilemez. Bir çok ey söylemek bu aç dan mümkün. Ali Bey uygulamada öyle bir ey de görüyoruz. Usulen terk ediyorlar, fiilen terk etmiyorlar. Kendileri çeviriyor, kendileri kullan yor? Malesef bu da son y llarda, son dönemlerde kullan lan bir yöntem. Hukuki anlamda belediyeye terki yap l yor. Bir çok projede bunu görüyoruz ama fiilen oradaki proje giri imcilerinin kullan m nda oluyor. Bu durum bir çok yerde malesef var. Ali Bey Türkiye de hukukun i lemedi ini biliyoruz. Tüketiciyi de yan ltm oluyorlar. Terk edilmi alan kendi alan ym gibi gösteriyor. Oraya sportif aktiviteler koyuyor, ye il alan koyuyor. Bunu zaten Ataköy Sahili nde de görüyoruz. K y Kenar Kanunu na göre 50 metre çektiklerini söylüyorlar. 50 metreyi ölçtü ünüz zaman binan n ana duvar na kadar geliyorsunuz. Ama maketlerde bakt n z zaman 10 metre yol ay rm sahilde, ondan sonra ye il alan gösteriyor. Tüketici de balkonumda oturdu um zaman ye il alan görece im zannediyor ama halbuki ye il alan olarak gösterilen yerler kamuya terk alanlar. ATAKÖY DEK CAM YER Ataköy de sizin de takip etti iniz çok önemli bir konu daha var. Bir cami in aat söz konusu. Bu araziyi SK, Hazine den Biyolojik Ar tma Tesisi kurmak için alm. SK ye devir edildi i arazi metrekare zannediyorum. 24 bin konuta cevap verebilecek bir ar tma tesisi kuruldu ama çal mad. Pompaj görevi gördü her yeri su bast için. Bu aç kças ideolojik bir dayatman n planlama sürecine olan yans mas d r. SK cami yap ls n diye 3331 metrekareyi bir de orada kadostral bo luk var. 770 metrekare. Toplamda 4081 metrekare araziye külliye yap lacak. Büyük ehir Belediyesi nden ibadet alan olarak geçti. Bak rköy Belediyesi nden de cami alan yap lmak üzere geçti. Ama görüyoruz ki, belediyenin yerel seçime 1 gün kala imzalad ruhsatta orada bir külliye yap l yor metrekare cami alan, metrekare yurt alan ve bir de metrekare oturum alanl lojman alan var. imdi meclisten geçen karar çok aç k. Cami diye geçiyor. Hatta biz onu da yay nlad k. Cami olarak geçti ine göre verilmi olan bu ruhsat kadük de il midir? Yani hukuki olarak bir dayana var m d r? Çünkü külliye yap l yor orada. imdi buran n plan notlar na iyi bakmak laz m. Ama mesele bence külliye veya cami meselesi de de il. Son y llarda biliyoruz ki, stanbul plan tadilatlar nda en çok tadilat gören, fonksiyon de i ikli i yap lan konulardan bir tanesi de camidir. Cami alanlar na yönelik inan lmaz derece de plan tadilatlar yap ld n biliyoruz. imdi Ataköy de böyle bir karar verilme sürecini iyi irdelememiz gerekiyor. Bu aç kças ideolojik bir dayatman n planlama sürecine olan yans mas d r. Burada ideolojik bir dayatma vard r. Çünkü siz dokusu tamamlanm bir bölgeye bir fonksiyon getiriyorsan z öncelikle planlamada kat l mc l k konusu önemlidir ve esast r. O bölge halk n n ne derece böyle bir fonksiyona ihtiyaç duyup duymad n analiz etmeniz laz m. Bunlar n yöntemleri var. Yani bir yere plan yap l rken kapsaml bir anket çal mas yla bölgenin ekonomik durumu, sosyal, kültürel durumu, dokusu her eyi analiz edilir, buna göre bir öngörü yap l r. Çünkü plan yapmak gelece i kurgulamakt r. YAZININ DEVAMI 20. SAYFADA

18

19

20 Öncelikle bu camiden yararlanacak olan Ataköy mahallelerinin gerçekten camiye ihtiyac var m? sorusunu sormak gerekir. Ataköy de yeterli büyüklükte ve ölçekte iki caminin oldu unu biliyoruz. Kullan m yo unluklar n da orada ya ayan birisi olarak çok iyi biliyoruz. Böyle bir camiye ihtiyaç olmad çok aç k ortada. Bunun bilinmesi laz m. Bir tahlil yap lsa ibadet fonksiyonu olarak belki cami de il farkl bir fonksiyon ön plana ç kabilirdi. Örne in Cemevi talebi olabilirdi. O ayr bir ey. Orada ya ayan insanlar n beklentileri yönünde de erlendirmeniz gerekiyor. Onlar n de erlendirmesine sunman z gerekiyor. Bu birincisi. Planlamada bir esas daha var. Gizlilik esas. Fakat bizim özellikle planlamadaki erkler, kat l mc l k ve gizlilik esaslar n bilimsel, olmas gerekenin d nda çok daha farkl de erlendirerek uyguluyorlar. Gizlilikteki kas t, siz bir yere plan yaparken bir de er olu turuyorsunuz. Planlama arsaya, tarlaya bir de eri götüren düzenlemedir. Özellikle mülkiyet sahipleri aras ndaki haklar maksimum düzeyde korumak için, hiçbir bask ya maruz kalmamak için gizli tutars n z. Gizlilik budur. Hakkaniyeti korumak içindir. Planlar n yap lma a amas n n gizlili i denen kavram buradan gelir. Çünkü öbür türlü bir tak m etkiler devreye girer. Siz oradaki planlama sürecinde kamusal alanlar tespit edeceksiniz, yollar geçecektir, arsadaki kadastral s n rlara özen gösterirsiniz, hak kay plar n minunum edersiniz, herkesin o plandan e it yararlanmas n amaç edinirsiniz. Bunun için gizlilik esas vard r. Fakat son y llarda bu tür tadilatlardaki gizlili i halktan saklamak olarak görüyorlar. Ataköy de ya ayan insanlar cami in aat ba lad nda orada ne yap l yor oldu unu ö renmesi vahim bir durumdur. Önceden bunun bilinmesi laz m. Buraya böyle bir öngörü söz konusu, bunu siz talep ediyor musunuz, etmiyor musunuz denmesi laz m. Olaya böyle bakmak laz m. Bu aç dan bak ld zaman buradaki camiye ihtiyaç duyuldu unu ben hiç zannetmiyorum. Bende y llard r orada ya ayan birisiyim. Çünkü orada yeterli büyüklükte 2 tane cami var. Doluluk oran haftaya, aya yayd n zda son derecede dü üktür. Çok yo un oldu u da söylenemez. Cenazelerde cami avlusunda yo unlu u görürüz, bir de Cuma namazlar nda görürüz. Onlarda ibadet mekanlar servisle hizmet veren mekanlar de il. Yani ta mal e itim gibi, ta mal ibadet söz konusu de il. Ama son y llarda moda oldu. Kendini camide göstermek isteyenler Cuma namazlar nda kalabal kla yor. Böyle bir fonksiyona burada gerçekten ihtiyaç yok. Ama u var. Y llard r mevcut siyasi iktidar n politik öngörüsüne ba l olarak yeti tirmek istedi i ku a bu tür alt yap olu turarak, külliyelerde yeti tirmeleri laz m. Onun alt yap s n yap yorlar. Onun için cümlemin ba nda söyledi im gibi bu ideolojik yakla m n planlamaya yans mas n görüyoruz. imdi burada ince bir nokta daha var. Ba bakan Paralel yap n n inlerine kadar inece iz diyor. Bunu yapt ran n da paralel yap oldu u söyleniyor. Ben onlar n detay n bilmiyorum. Beni hiç ilgilendirmiyor. Paraleli, paralel olmayan hepsi benim için bir. Yani referans n dinsel temelden alan herkes benim için ayn d r. ehircili e öyle bakamay z. Kentlere öyle bakamay z. Bu ülkede ya ayan insanlar n farkl dini ve inançlar olabilir. htiyaç ve beklentilere paralel bir planlama yap labilir. Kat l mc l k da budur. Gerçekten Ataköy 7-8 K s m n, 11. K s m n, Ataköy Konaklar n n yo un bask ve talebi mi var. Bunun bilinmesi laz m. Böyle bir talebin olmad n biliyoruz. Burada çok iyi biliyoruz ki bir külliye olu turulacak. Ve demin bahsetti im anlamda bir nesil yeti tirmek üzere mekanlar elde ediliyor. Bu görü lerin mekanlara yans mas d r. Ali Bey dini konular oldu unda ilk kar la lan soru u oluyor. Cami ye kar m s n z? Tam bu noktada bir ey söyleyeyim. As l burada dini istismar eden kendileridir. Çünkü camiye kar m s n z slogan ndan hareket ederek cami ad alt nda yapmak istedikleri bamba ka bir eydir. Asl nda dini sömüren onlard r. Camiye, dine kar olan bizler de iliz. Ama camiyi kullanarak, dinsel bir mekan kullanarak dayatma yapan, dini kullanan demektir. Bu kadar basit. Ataköy halk n n bir k sm bu tart may cami yeri k sm na çekti. Ben bunu do ru bulmuyorum. Çünkü cami yeri tart mas ; konunun as l k sm n bir kenara b rak p, nerede olsun tart mas de il. Bu caminin me ru olup, olmad d r. Bu planlama do ru mudur, de il midir? Mesele budur. E er gerçekten ihtiyaç varsa siz yerini tart rs n z. Birinciyi çözmeden ikinciyi tart mak ilk yap lan n karar n me rula t rmak anlam na gelir, ben bunu do ru bulmuyorum. Bende sizin görü lerinize öyle kat l yorum. Ataköy de camiye ihtiyaç yok. Türkiye nin en büyük camilerinden birisi 5. K s m da biliyorsunuz. 9. Ks m da bir camimiz var. 4. K s m a gelince orada da Zuhuratbaba da 3 tane cami var. Bunu söyledi iniz zaman camiye kar m s n z? deniyor. Say n Hac alio lu SK ye arazi, Biyolojik Ar tma Tesisi yap ls n diye tahsis ediliyor. Ama SK aradan y llar geçiyor, arazinin bir bölümü için fonksiyon de i tiriyor. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Bu konuda kanunda y llard r bildi imiz net bir ey var. Kamula t rma amac n n d nda kullan lamaz. Çok net. Size hangi konuda, ne tahsisi yap lm sa o konuda kullanmak durumundas n z. E er tahsis amac n, kullan m amac n de i tirirseniz ilk mülkiyet sahibinin tasarrufuna geçmesi söz konusudur. Ben bunu böyle biliyorum. Y llard r da bu böyleydi. Son y llarda bunu de i tirmek istiyorlar, de i tirdiler mi bilmiyorum ama bunu da de i tirebilirler. Kamula t rma fonksiyonunun d nda kullan m na öngörücek bir düzenlemeyi Torba Yasa ile ç karmak istiyorlard. Henüz ç kmad diye biliyorum. unu yapm olabilirler mi? 3. ah sa, bir ba ka ah sa da gerekti inde devredebilir gibi bir ibare. Çünkü Emlak Bankas da bunu çok yapt için biliyorum. Acaba öyle bir ey var m, onu da ara t rmam z gerekiyor. Son bir konumuz var. Yine Ataköy ve Bak rköy ile ilgili. Biliyorsunuz sahillerde 6. An tlar Kurulu bu ifraz yapm yordu. 7.An tlar Kurulu nu kurdular. Bir gecede ilk icraat sahildeki arsay ifraz ederek 4 parçaya böldüler. Sonra onu da kald rd lar. 7. Kurul yok imdi. Fonksiyonu bitti. Yenileme kurulu yapt lar onu. Say n Hac alio lu, Yunus Emre Kültür Merkezi olarak ad geçen Baruthane, spirtohane ve onun uzant s olarak sahilde de 6 tane tarihi eser var. Ve bu parça 59 dönümlük bir parça. Biz, Halkla kavga etmenin bir gere i yok. Tamam sahillerin tamam halka aç lacak diye bir kural da yok. Halka aç lan bölümlerin d dünyada gördü ümüz gibi aç lmas laz m. Ama orada yap lacak yap la man n da çevreye uyum sa lamas gerekir, dedik. Ve öyle bir öneri getirdik, Yunus Emre ye, spirtohane ye yapt m z gibi buralarda uzant s oldu una göre 6 adet tarihi eser niteli indeki bina Bak rköy Belediyesi ne kültür hizmetlerinde kullan lmak üzere verilsin ve bu 59 dönümlük yerde p r l p r l 20 halka aç lm olur. Bu önerimizi o zamanki Kaymakam ve Belediye Ba kan ile görü tük. Onlar da çok s cak bakt ama eski Çevre ve ehircilik Bakan Erdo an Bayraktar, eski Kaymakam n bana ifadesini söylüyorum. Sadece sahil yolundaki binay verebiliriz. demi. Tabi bir söz vard r. Ölümü gösterip, s tmaya raz etmek gibi bir durum. Orman yan yor, ne kadar a ac kurtarabiliriz diye u ra yoruz. Bu durumda o. Elbetteki bu binalar n bahsetti iniz deminki kültür fonksiyonlar na ba l belediye taraf ndan i letilmesi son derece güzel olurdu. Bu çok do ru. Buna ayk r bir ey söyleyemeyiz. Bizim zaten söylemimiz, yap lacak her türlü düzenlemenin toplumun geneline dönük olmas d r. Buna uyan her eye biz mimar olarak, meslek odas olarak zaten evet deriz. Bu çerçevedeki öneri benimsenebilir bir öneri. Ama öyle de anla lmamas laz m. O da çok büyük s k nt. Sanki di er kesimleri bütünüyle unuttuk. Onun bir pazarl gibi öyle bir eye var l yor noktas çok tehlikeli bir noktad r. Buna da dikkat etmek gerekir. Asl nda TOK buray 49 y ll na kiraya verdi. Hemen yan tarafta in aatlar yükselen 2 parseli kar payla m usulüyle verdi, di er taraf satt. As l mesele bu. Yani siz 450 dönümlük sahili, tek parseli parçalayarak farkl yöntemlerle pazarl yorsunuz. Kamu aç s ndan olaya bakal m. imdi burada ciddi bir kamu zarar var. Niye kamu zarar var? Buran n ayn imar planlar verilerine göre, hepsine ayn imar ko ullar nda in aat yapt rmay taahhüt ediyorsunuz, planlar buna göre yap yorsunuz. Yat r mc n n bir tanesi arsaya ciddi ekilde para ödüyor, ondan sonra bu in aatlar yap yor. Di eri arsaya hiçbir para ödemeden has lat payla m usulüyle yap yor. Bir di erine ise sadece kiraya veriyorsunuz ve 49 y ll na yay yorsunuz, ayn imar ko ullar nda in aat yap yorsunuz. Bu ihale yöntemlerinin ayn parselden parçalanm yerlerde uygulanmas bile ba l ba na soru turma konusudur. Büyük bir haks z rekabettir. Olay n bir de bu boyutu var. Buna kimse de inmiyor. Onun için bunu vurgulamak istedim. Burada yaln z ince bir husus var. Biliyorsunuz tarihi eserlerin yan nda bina yap ld taktirde tarihi eserlerin çat s n geçemez, yani irtifa ayn olmas laz m. Burada 4 parsele bölmelerinin nedenlerinden biri de bu olabilir mi? Tabiki. Zaten bu parseli ay r p, tarihi eserleri 1. Derecede etkile imin d na ç karabilmek için di er hemen yanlar nda da geçi parselleri gibi parsel b rakt lar. Bu kanun tan mamazl n sonu yok. Etkile im falan kimsenin umrunda de il. Parselin kendisinin içinde devasa projeye ruhsat verdiler. Burada yan lm yorsam 300 bin metrekareye yak n in aat ruhsat verilmi durumda. n aat ba lamad henüz. Ba lamas da bizim açt m z davayla mahkeme karar yla durdurulmu durumda. u an in aat yap lam yor. Ruhsat biz iptal ettirdik. Ali Bey dönüp dola p una geliyoruz. E er hukuk gerçekten i lese bunlar n hiçbirine kimse tevessül dahi edemez. Ayn eyi Yunus Emre nin yan nda ya yoruz imdi. Yunus Emre nin yan nda biz 2 dönüm yer ay rtm t k. Dü ük yo unluklu hizmet alan olarak. Oras n da satm TOK. Ali Bey TOK oras n ki iye özel ihaleyle K z lay a satt. Oraya Atatürk Heykeli ve Atatürk ün Selanikte teki evinin maketini koydurtmu tuk. Parsel içinde kalmak kayd yla hem 5 binlikte öyle geçti, 1000 likte öyle geçti. Bak rköy Belediyesi nin yapt gerçekten Bak rköylüler e ve Ataköylüler e ihanettir. Bir gece ans z n Atatürk Heykeli ni arsan n d na ç kard lar. imdi biz unun kavgas n veriyoruz. Diyoruz ki, dünyan n hiçbir yerinde tarihi eserlerin yan nda bina yoksa bina yapt r lmaz. Ayr ca olan binalar da kald r l r ki tarihi eserler tam ortaya ç ks n diye. imdi onun kavgas devam ediyor. Bakal m o konuda ne olacak? Gerekirse hukuka müraracaat edece iz. Tüm bunlar n nda son olarak neler söylemek istersiniz? Bütün bu süreçlerden ders ç karan bir siyasi iktidar n olmas n temenni ederim.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ OREM(ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİ KULÜBÜ) SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ KALEMİMİ VER, GELECEĞİMİ YAZAYIM 2015 06-09 Mayıs 2015 tarihleri arasında, İ.Ü. Orman Fakültesi,

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI

MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI MERTER KOLEJİNDE CUMHURİYET KUPASI HEYECANI Özel Merter Anadolu Lisesinin düzenlediği sınıflar arası Cumhuriyet Kupası karşılaşmaları, oynanan final maçıyla sona erdi. 12 sınıfın kıyasıya mücadele ettiği

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz.

ANKARA GEZİMİZ. Sevgili ATAM, TED gençleri olarak manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. ALMANCA TİYATRO TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Lisesi Almanca Tiyatro Kulübünün sergileyeceği Meine Leiche, Deine Leiche isimli oyuna katılımınız bizleri onurlandıracaktır. ANKARA GEZİMİZ Gelenekselleşen

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI

GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI MÜDEK Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği nin İlk Genel Kurul Toplantısı, 23 Haziran 2007 Cumartesi günü 14:00 de ARI Teknokent, ARI 2 Binası

Detaylı

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir.

HAM PUAN: Üniversite Sınavlarına giren adayların sadece netler üzerinden hesaplanan puanlarına hem puan denir. YGS / LYS SÖZLÜĞÜ OBP (ORTA ÖĞRETİM BAŞARI PUANI): Öğrencinin diploma notunun diğer öğrencilerin diploma notlarına oranıdır. En az 100 en çok 500 puan arasında değişen bu değer, öğrencinin başarısı okulun

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü

SINIF KURALLARI. Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması. Düzey: 1. sınıf ve üstü SINIF KURALLARI Amaç: Öğrencilerin sınıf kurallarını öğrenmesi ve uygulaması Düzey: 1. sınıf ve üstü Materyal : Her öğrenci için bir adet kağıt,kalem, Uygulama2: Sınıf kuralları panosu için fon kağıdı,

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK

Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Haziran 2014 Medeniyetin esası, gelişme ve gücün temeli aile hayatındadır. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı işbirliği ile

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Sevgili Veliler, ne düsündügünüz bizim için önemli! Okul içerisindeki çalismalarimizin kalitesini sürekli yükseltmek istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda basarili

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ. BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ YAZILIM KULÜBÜ TÜZÜĞÜ BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş Gerekçesi, Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Kuruluş Gerekçesi Kulüp, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Yazılım Kulübü ismi ile

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları

Aliağa Atatürk Ortaokulu / Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Çalışma Soruları (6.Sınıf) 1. İnternette uygun olmayan içerikle karşılaştığınızda bildirebileceğiniz ihbar telefon numarası bulunmaktadır. Boş bırakılan yere uygun

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN HAZİRAN 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 06.06.2016 KARAR NO: 104 Belediyemiz 2015 Mali yılı kesin hesabının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendi

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları(

İLK$100$GÜN$ Alan(11:(Bologna(Sürecine(Uyum(Çalışmaları( İLK$100$GÜN$ Yönetimegeldiğimizilkhaftaiçerisinde,şeffaflıkvehesapverebilirlikilkelerine dayananyönetimanlayışımızınbirürünüolarakbir AcilEylemPlanı yapılmış ve tüm üniversite ile paylaşılmıştır.$ Acil

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti

Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti. SPoD LGBTİ, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yü Ziyaret Etti Trans Terapi Toplantılarının On Beşincisi Gerçekleşti SPoD LGBTİ ve Uzman Psikiyatrist Dr. Seven Kaptan ın gönüllü işbirliğiyle Şubat 2013 ten itibaren düzenlenen Trans Terapi Toplantıları nın on beşincisi

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı