TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE"

Transkript

1 ( tarihli ve /010.04/644 sayılı Bakanlık Makam Onayı) TELE SAĞLIK SERVİSİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, seyir halindeki deniz ve hava araçlarında yaşanabilecek sağlık sorunlarıyla ilgili gelen taleplerde, uzaktan tıbbi tavsiye yapacak, ihtiyaç halinde uzman konsültasyonu sağlayacak, gerektiğinde tıbbi tahliye organizasyonunu ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak gerçekleştirecek, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde, hasta ya da yaralıya acil sağlık hizmeti sunacak; Tele Sağlık Servislerinin görev ve sorumluluklarının belirlenerek, hizmetin birlikte yürütüleceği diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki eş güdümün sağlanmasıdır. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge hükümleri, sağlık yardımı talebinde bulunan seyir halindeki tüm deniz ve hava araçlarını, Türk Arama Kurtarma Bölgesi içerisinde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan, sağlık hizmetlerini sunan, bu hizmetlerin yerine getirilmesinde doğrudan veya dolaylı olarak görev alan bütün kamu, özel kurum ve kuruluşlarınca sunulacak hizmetlerle ilgili faaliyetleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge; tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü Maddesine, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Seyir Halindeki Gemilerde Daha İyi Tıbbi Hizmet Verilmesi İçin Gerekli Asgari Sağlık ve Güvenlik Koşulları Hakkında Yönetmelik in 9 uncu ve 13 üncü Maddesine, 12 Aralık 2001 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği nin 7 nci Maddesi ile tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği nin 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı nı, b) Genel Müdürlük: Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü nü, c) Genel Sekreterlik: Kamu Hastaneleri Birliği nin karar ve yürütme organını, ç) Kamu Hastaneleri Birliği: Genel Sekreterlik ve hastane yöneticiliğinden oluşan ve ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini yöneten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu nun taşra teşkilatını, d) Tele Sağlık Hizmeti (TSH): Deniz ve hava araçlarındaki personel ve yolcuların acil yardım ve diğer sağlık danışmanlığı taleplerinin karşılanması maksadıyla uzaktan ücretsiz tıbbi tavsiyelerde bulunmayı, gerektiği durumlarda hastanın tahliyesine karar vermeyi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak tahliye etmeyi, ayrıca Arama Kurtarma faaliyetlerinde acil sağlık görevini koordine eden hizmeti, e) Tele Sağlık Merkezi Baştabipliği (TSM): Tele Sağlık Hizmeti vermek için baştabiplik olarak kurulan ve hizmet konusuyla ilgili tüm teçhizat ve donanıma sahip olan merkezi, f) Sağlık denetleme merkezi: Genel Müdürlüğün havaalanı ve limanlarda bulunan sağlık denetleme merkezini, g) Uzman Konsültan Hekim (UKH): Tele sağlık hizmetinin verilmesi esnasında oluşabilecek konsültasyon ihtiyacına cevap verebilecek uzman hekimi, ifade eder. (2) Birinci fıkrada yer almayan, ancak 12 Aralık 2001 tarih ve sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Türk Arama ve Kurtarma Yönetmeliği nde yer alan diğer tanımlar bu Yönerge için de yapılmış sayılır. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Tele Sağlık Servisleri, Görevleri, Sevk ve İdaresi Tele Sağlık Merkezi MADDE 5- (1) Tele sağlık hizmetinin en iyi şekilde sunulabilmesi için, 24 saat ve kesintisiz olarak, bir ekip anlayışı içerisinde yürütülmesi ve kısa zamanda ulaşılabilir olması esastır. TSM, Tele Sağlık Hizmetinin bu esaslara göre, bu hizmetle ilgili faaliyet gösteren kamu veya özel bütün kurum ve kuruluşların iştiraki ile tek merkezden yönetilmesi ve yönlendirilmesini sağlamak amacıyla teşkil olunmuştur. Tele Sağlık Merkezinin yerleşimi İstanbul dadır. Tele Sağlık Merkezinin görevleri MADDE 6- (1) TSM, Genel Müdürlüğe bağlı taşra teşkilat birimi olarak aşağıdaki görevleri yapar; a) TSM ye ulaşan sağlık yardım taleplerini değerlendirmek, tıbbi tavsiyelerde bulunmak, gerektiğinde tıbbi tahliye önermek, b) Tele sağlık hizmetinin verilmesi sırasında, tıbbi tahliye gereken durumlarda hizmete katılan kurum ve kuruluşlar arasında iş birliğini sağlamak, c) Arama Kurtarma faaliyetlerinde olayın meydana geldiği yere göre Deniz, Hava ve Kara AKKM leri ile birden fazla AKKM nin ilgili olduğu olayda ise AAKKM ile koordinasyonu sağlamak, ç) Tele sağlık servislerinin imkân ve kabiliyetlerine yönelik bilgileri güncel olarak tutmak, d) Tele sağlık servisi ile ilgili kayıtları tutmak, tutulan kayıtlar üzerinden hizmet istatistiklerini çıkarmak ve her ay bu istatistikleri Genel Müdürlüğe göndermek, e) Tele sağlık servis çalışanlarının hizmet içi eğitimlerini planlamak ve yerine getirmek, f) Verilen hizmet ile ilgili geri bildirimleri almak, g) Tele sağlık hizmeti ile ilgili periyodik çalışma planlarını yapmak, bu planlara yönelik değerlendirme ve raporlama faaliyetlerini yürütmek, ğ) Tele sağlık hizmeti ile ilgili taşınır, taşınmaz, eğitim vb. ihtiyaçların tespit ve temini için gerekli çalışmaları yapmak, h) Genel Müdürlük tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak. Tele sağlık servisiyle işbirliği yapan birimler MADDE 7- (1) Tele Sağlık Servisiyle işbirliği yapan birimler şunlardır; a) Genel Müdürlüğe bağlı sağlık denetleme merkezleri, b) Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlar, c) Kamu Hastaneleri Birliği, ç) Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşları, d) Sağlık hizmeti sunan şahıslar ile kuruluşlar. (2) Tele sağlık servisiyle işbirliği yapan birimler gerektiğinde tıbbi tavsiye veya arama kurtarma faaliyetlerinde tıbbi müdahale ve acil sağlık hizmeti sunar. Sağlık denetleme merkezlerinin yükümlülükleri MADDE 8- (1) Kendi görev mahalline yakın kıyı bölgelerinde veya denizde ilk ve acil yardıma ihtiyaç duyulduğunda TSM tarafından icra edilen tele sağlık hizmeti ve arama kurtarma faaliyetlerinde görev almakla yükümlüdür. Acil sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşların yükümlülükleri MADDE 9- (1) TSM ye direk gelen veya AAKKM/AKKM/YAKKM lerden ulaşan ihbarlar sonucunda, TSM nin yönlendirmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi veya 112 İl Ambulans Servisi Komuta ve Kontrol Merkezi ne bağlı 112 acil sağlık hizmet ekipleri hasta veya yaralıya ilk tıbbi müdahaleyi yaparlar ve uygun olan en yakın tedavi kurumuna götürmek için belirlenen buluşma noktasına en kısa sürede ulaşırlar. Gerektiğinde TSM nin uygun görmesi ile hasta veya yaralıya gerekli ilk tıbbi müdahaleyi yapmak üzere kendilerini olay mahalline götürecek birimle birlikte hareket ederler. Gerektiğinde uygun olan en yakın tedavi kurumuna hasta veya yaralıyı naklederler. Kamu hastane birliklerinin yükümlülükleri MADDE 10- (1) Tele Sağlık Merkezi Baştabipliğine tıbbi konsültasyon hizmeti vermek üzere genel sekreterliklerce görevlendirilmiş uzman hekimler, Tele Sağlık Merkezinin talep ettiği durumlarda tıbbi konsültasyon hizmeti verirler. Tıbbi konsültasyon hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin esaslar ilgili Genel Sekreterlik ve Genel Müdürlükçe birlikte belirlenir. 2

3 (2) Genel Sekreterliklere bağlı sağlık tesisleri bünyesinde yer alan acil servisler, 112 acil sağlık ekiplerince TSM hizmeti kapsamında kendilerine nakledilen hasta veya yaralıya gerekli hizmeti vermekle yükümlüdür. Birinci basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının yükümlülükleri MADDE 11- (1) Tele sağlık servisine destek sağlamak amacıyla Bakanlığa bağlı tüm birinci basamak sağlık kuruluşları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait birinci basamak hizmet veren sağlık kuruluşları, TSM nin yönlendirmesiyle bulundurdukları ekipmanlar ve imkânlar ölçüsünde gereken her türlü acil tıbbi müdahaleyi yapmakla yükümlüdürler. Sağlık hizmetleri sunan kuruluşlar ile şahısların yükümlülükleri MADDE 12- (1) Sağlık hizmeti sunan sağlık kuruluşları, ilgili şahıslar ve ambulans servisleri ile bu yönde görev yapan her türlü kurum ve kuruluş, Tele Sağlık Servisine ihtiyaç duyan hasta veya yaralılar arasında hiçbir ayrım yapmaksızın, TSM nin yönlendirmesiyle bulundurdukları ekipmanlar ve imkânlar ölçüsünde gereken her türlü acil tıbbi müdahaleyi yapmakla yükümlüdür. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Personel, Nitelikleri ve Görevleri TSM personelinin nitelikleri ve görevleri MADDE 13- (1) TSM de Genel Müdürlükçe istihdam edilen personelin nitelikleri ve görevleri şunlardır; a) Tele sağlık servisinin kapasitesini takip edebilecek ve değerlendirebilecek, gelen çağrılara tıbbi tavsiyelerde bulunabilecek, arama kurtarma görevlerini yönlendirebilecek, uluslararası iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilen Tıp Fakültesi mezunu tabip, b) Çağrıları alabilecek, koordinasyon ve yönlendirme hizmetlerini yürütebilecek, hizmetin bakım ve idamesini sağlayabilecek, evrak ve yazışma işlerini yapabilecek, tercihen uluslararası iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilen yardımcı sağlık personeli veya uluslararası iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce bilen en az lise ve dengi okullardan mezun olan iletişim görevlisi, (2) TSM de görevlendirilen personel, hizmet içi eğitim programını tamamladıktan sonra TSM de istihdam edilir. TSM de görev yapan personel, bu hizmetle ilgili bilgilerinin güncelleştirilmesini sağlamak amacıyla, Genel Müdürlüğün belirleyeceği eğitim kuruluşlarında ve sürelerde periyodik eğitime alınır. TSM baştabibinin görevleri ve sorumlulukları MADDE 14- (1) Tele sağlık merkezi baştabibinin görev ve sorumlulukları şunlardır; a) TSM de hizmetin daha iyi yürütülebilmesi için gerekli çalışma düzenini kurmak, nöbet listelerini hazırlamak, kontrol, denetim ve eğitim çalışmalarını yapmak, Tele Sağlık ve Arama Kurtarma ile ilgili toplantılara katılmak, b) Gerekli yazışmaları yapmak, takip etmek, c) TSM çalışanlarının yıllık, mazeret ve hastalık izinlerini usulüne uygun ve hizmeti aksatmayacak biçimde kullanmalarını sağlamak ve takibini yapmak, ç) Tele sağlık servisi için kendine tahsis edilen bütün araç, gereç ve taşıtları kullanıma hazır bulundurmak, gerekli bakım, onarım ihtiyacını tespit ederek anında bildirmek, d) Tele sağlık hizmetinin verim ve kalitesini yükseltmek üzere gerekli planlamaları yapmak ve tedbirleri almak, uygulanmasını sağlamak, e)gerektiğinde danışılmak üzere görevlendirilen konsültan uzman hekimlerin çalışmalarını koordine etmek, f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri diğer görevleri yapmaktır. TSM tabibinin görev ve sorumlulukları MADDE 15- (1) Tele sağlık merkezi tabibinin görev ve sorumlulukları şunlardır; a) Tele sağlık servisi kapsamında hava ve deniz araçlarında meydana gelebilecek tüm sağlık problemlerine telefon, e-posta, faks veya dijital veri iletişim araçlarıyla cevap vermek, tıbbi tavsiyede bulunmak, b) Deniz veya hava araçlarındaki hastaya ve müdahalede bulunacak kişiye psikolojik destek sağlamak, c) Gelen sağlık yardım taleplerine göre verilmesi gereken hizmeti belirleyerek, ilgili diğer kamu, tüzel, özel kurum ve kuruluşları koordine etmek, 3

4 ç) TSM den sağlık yardımı talep eden deniz veya hava araçlarındaki yetkililere uygun kararları almaları için sağlık önerilerinde bulunmak, hasta ya da yaralının durumunu hava şartlarını da göz önünde bulundurarak tahliye edilip edilmeyeceğine karar vermek, d) Hasta veya yaralının durumunu göz önünde bulundurarak, uygun olan en yakın tedavi merkezleri veya tahliye yerleri hakkında deniz veya hava araçlarındaki yetkililere bilgi vermek, gerektiğinde sefer yönünün değiştirilmesini önermek, e) Tele sağlık servisinde görev alacak karadaki 112 acil sağlık ekiplerini durumdan haberdar etmek, hasta hakkında bilgi vermek, bu ekiplerin gerekli hazırlıkları yapmaları için koordinasyonu sağlamak, f) Yaralı ve hastanın durumunu değerlendirerek gerektiğinde önceden belirlenmiş konsültan uzman hekimlerle iletişime geçerek hasta ve yaralıya müdahale edecek yetkili kişiyi yönlendirmek, g) Tele sağlık merkezi baştabibi tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapar. TSM iletişim görevlisinin görev ve sorumlulukları MADDE 16- (1) Tele sağlık merkezi iletişim görevlisinin görev ve sorumlulukları şunlardır; a) İletişim araçlarından gelen çağrıları ivedilikle karşılar, ilk bilgileri alır, kaydeder ve görevli tabibe bekletmeksizin yönlendirir, hizmetin yürütülmesi esnasında diğer kurum ve kuruluşlarla iletişimi sağlar, b) Evrak, kayıt, takip, yazım ve dosyalama işlemlerinde görev alır, c) Merkezin hizmet için gerekli bütün araç ve gereçlerini kullanıma hazır bulundurur ve gerekli bakım, onarım ihtiyacını anında baştabibe bildirir, ç) Tele sağlık merkezi baştabibi tarafından verilecek benzeri diğer görevleri yapar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tele Sağlık Hizmetinin Akışı ve Bildirimi Sağlık yardım çağrısının alınması MADDE 17- (1) Tele sağlık servisine ulaşmada ilk aşama, sağlık yardımı gerektiren durumlarda TSM ye yapılan başvuru niteliğindeki çağrıdır. Çağrı TSM ye, e-posta, telefon, faks ve dijital veri iletimi vasıtası ile yapılabilir. Bu çağrıyı TSM iletişim görevlisi alır, görevli tabibin vermesi gereken tele sağlık hizmetini değerlendirebilmesi ve planlayabilmesi için olay yeri ve niteliği, çağrının geldiği deniz ve hava aracının bilgileri, araçtaki hasta ya da yaralı sayısı ile kimlik bilgilerini tespit ve kayıt ederek, TSM görevli tabibine anında iletir. Sağlık yardım çağrısının değerlendirilmesi MADDE 18- (1) TSM görevli tabibi, hasta veya yaralının sağlık durumu ile ilgili aldığı tıbbi bilgiler ışığında, talebi değerlendirerek hastanın tıbbi durumunu tespit eder. Değerlendirme yetkisi çağrıyı alan tabibe aittir. Tabip, talebin acil olup olmadığını değerlendirir, tıbbi tavsiye, uzman hekim konsültasyonu veya tıbbi tahliye gerektirip gerektirmediğine karar vererek, gerekli yönlendirmeyi yapar. Tıbbi tavsiye MADDE 19- (1) TSM görevli tabibi yaptığı değerlendirme sonucunda, hasta ya da yaralıya deniz veya hava aracında bulunan imkânlar dâhilinde en üst düzeyde sağlık yardımı sunabilmek için araçta müdahaleyi yapacak yetkili kişinin aldığı sağlık eğitimini de göz önünde bulundurarak, aracın tıbbi donanımı ve bulundurduğu ilaçlar doğrultusunda gerekli tavsiyelerde bulunur. Uzman hekim konsültasyonu MADDE 20- (1) TSM görevli tabibi yaptığı değerlendirme sonucunda, tele sağlık hizmeti için görevlendirilmiş olan ilgili uzman konsültan hekim ile temasa geçer. UKH, TSM den gelecek olan uzman hekim konsültasyon çağrılarına ivedilikle cevap vermekle yükümlüdür. Hastaya ait tıbbi bilgiler telefon/video konferans, e-posta, fax veya dijital veri iletimi benzeri her türlü iletişim aracılığı ile UKH ya aktarılır. UKH, gerekli tıbbi değerlendirmeyi yaparak tıbbi kanaatini TSM tabibine iletir. TSM Tabibi ile UKH gerekli hallerde hastanın tıbbi durumunun değerlendirmesini birlikte yaparlar. Hastanın tıbbi takibinin gerekli olduğu hallerde TSM Hekimi ve UKH koordineli çalışır. Tahliye kararı ve yönlendirme 4

5 MADDE 21- (1) Tahliye kararı; hasta veya yaralının sağlık durumu, hava şartları, hastanın durumuna en uygun sağlık kuruluşu, sağlık hizmeti alınabilecek kıyıya uzaklık gibi durumlar ve gerektiğinde Deniz, Hava veya Kara AKKM lerin görüşleri de değerlendirilerek TSM tabibi tarafından verilir. Tahliyede asıl olan, deniz ve hava araçları vasıtasıyla hasta ya da yaralının kıyıya naklidir. Arama ve kurtarma faaliyetleri ile görevli her türlü deniz aracı ve bu işle görevlendirilen uçak, helikopter gibi hava araçları tahliye amacıyla kullanılabilir. (2) TSM tarafından tahliyenin gerekli görülmesi halinde AAKKM den acil olarak uygun birimin tahliye amacı ile görevlendirilmesi talep edilir. Hava şartlarını değerlendirerek göreve gidilip gidilmeyeceği hususu, görev verilen birlik tarafından değerlendirilir. Ayrıca bölgeye ulaşan hava veya deniz arama kurtarma aracındaki Arama Kurtarma İhtisaslı Personel (AKİP), yetkili sağlık personeli veya doktor, tahliye konusunda yeniden karar verebilir. Durum hakkında AAKKM ve TSM ye bilgi verilir. (3) TSM tabibinin tahliye kararı alması halinde, TSM tarafından mevcut iletişim sistemi ile en kısa sürede, ildeki 112 Acil Çağrı Merkezi veya 112 İl Ambulans Servisi Komuta ve Kontrol Merkezi veya talebin mahiyetine en uygun veya en yakın diğer tele sağlık servisi destek birimleri görevlendirilir. TSM tabibinin gerek görmesi halinde tahliye amacıyla kullanılan araçlarda tabip, yardımcı sağlık personeli veya uygun eğitime sahip olan kişilerin de hazır bulundurulması talep edilebilir. TSM tabibi, 112 Acil Çağrı Merkezi veya 112 İl Ambulans Servisi Komuta ve Kontrol Merkezi yetkilisi ile görüşerek hasta ya da yaralının durumuna göre naklin gerçekleşeceği en uygun sağlık merkezini tespit ederler. TSM tabibi, hasta ya da yaralının bu sağlık merkezine naklini AKKM ye önerir. (4) Tahliye imkanı yok ise hasta ya da yaralının içinde bulunduğu deniz aracının sefer yönü, TSM tabibinin önerisi doğrultusunda AKKM ile koordineli olarak değiştirilir, hasta veya yaralı kıyıya ulaştırılır. Acil servise nakil MADDE 22- (1) Arama ve kurtarma ya da tahliye ekibi, tahliye edilen kişiyi bir hava aracıyla doğrudan bir hastaneye nakletmediği sürece, deniz veya hava araçlarından karaya ulaştırılan hasta veya yaralıyı TSM nin temas kurduğu 112 Acil Çağrı Merkezi veya 112 İl Ambulans Servisi Komuta ve Kontrol Merkezi nin yönlendirdiği 112 acil sağlık ekibinin veya acil sağlık hizmetleri sunan özel kuruluşlara ait ambulans servislerinin tam donanımlı ambulansı, hasta veya yaralıyı uygun buluşma noktasından alarak, gerekli tıbbi değerlendirmeyi ve gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra, en uygun yataklı tedavi kurumunun acil servisine naklini gerçekleştirir. TSM tabibi ilgili sağlık kuruluşunun acil hekimi ile gerekli bilgilendirmeyi gerektiğinde UKH ile koordinasyonu da sağlar. Sonuçtan da bilgi alır. Sunulan hizmet ile ilgili bildirimlerin yapılması MADDE 23- (1) Tele Sağlık Hizmetinde işbirliği yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşları, özel hukuk tüzel kişiler ve gerçek kişiler ile bunlar tarafından kurulan sağlık kurum ve kuruluşlarından her biri, gerçekleştirdikleri hizmetler ve hasta ya da yaralıya yapılan tıbbi işlemlerle ilgili bilgileri TSM ye vermekle yükümlüdür. (2) TSM, gerçek veya potansiyel uluslararası önemi haiz her türlü (Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) halk sağlığı risklerini ivedilikle Türk Boğazları ve Sağlık Denetimleri Dairesi Başkanlığı, Erken Uyarı ve Cevap Birimi ne ivedilikle bildirir. Bu birimce yapılacak hızlı risk değerlendirmesi sonucunda gerekiyorsa ortaya çıkacak risk ile orantılı ve sınırlı olarak hastalıkların uluslararası yayılmasını önleme, bu hastalıklara karşı korunma, yayılmalarını kontrol etme ve halk sağlığı açısından gerekli cevabı verme konusunda TSM bilgilendirilir. BEŞİNCİ BÖLÜM İletişim Sistemi ve Haberleşme 5

6 İletişim ve haberleşme ilkeleri MADDE 24- (1) TSM hizmetleri kapsamında sağlık yardımı ile ilgili iletişim ve haberleşme ilkeleri; a) Yoğun olarak sağlık bilgisi kullanımına dayanır, b) İletişim ve haberleşme sürekli, öncelikli erişime izin vermelidir, c) Yardım çağrısında bulunanlara herhangi bir ayrım yapılmaksızın TSM tarafından tele sağlık hizmeti verilir, ç) Tele sağlık hizmetlerinde yapılan her türlü haberleşme, iletişim ve benzeri hallerin gizliliğine riayet edilir. Bu çerçevede kişiye TSM ve tüm diğer sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilen sağlık hizmeti, danışmanlığı ve benzeri iş ve işlemlerle ilgili bilgiler her aşamada gizli tutulur. d) Tele sağlık hizmetinde iletişimi yapılan her türlü bilgi ve belgeler tüm kurum ve kuruluşlar tarafından kayıt altına alınır. İletişim araçları MADDE 25- (1) TSM de kullanılan iletişim araçları aşağıda belirtilmiştir; a) Telefon; TSM ile deniz veya hava aracında tedaviden sorumlu kişi arasında veya tabip ile hasta arasında TSM nin duyurulmuş sabit telefonundan iletişim kurulur. Bu yolla tıbbi tavsiyeler yapılır. Gelen sağlık yardım çağrıları ya direkt olarak TSM ye ulaşır, ya da bu yardım çağrısını ilk olarak alan kuruluşlar bu çağrıyı TSM ye ulaştırır. Sadece telsiz bağlantısı olan gemilerden gelen çağrılar sahil telsiz istasyonu tarafından alınır ve TSM nin telefonuna aktarılır. Uçaklardan en yakın kule tarafından alınan çağrılar ise yine TSM nin telefonuna bildirir. b) Elektronik Posta (e-posta); TSM ye deniz veya hava aracından ulaşan sağlık sorunları TSM tarafından değerlendirilerek e-posta yoluyla cevaplandırılır. c) Faks; Deniz veya hava aracından ulaşan sağlık sorunlarına ait belirtileri tanımlamak, tedavi şekil ya da yöntemini belirlemeye yardımcı olacak resim veya diyagram alış verişi amacıyla kullanılır. ç) Dijital Veri İletimi; Deniz veya hava aracında bulunan özel olarak dizayn edilmiş dijital tıbbi ekipmanlar tarafından oluşturulmuş tıbbi veriler TSM ye iletilir. TSM tarafından alınan bu tıbbi veriler, TSM görevli tabibi ve UKH tarafından hastanın tıbbi durumunun değerlendirilmesinde kullanılır. Ayrıca imkanlar dahilinde TSM ile deniz ve hava aracı arasında video konferans gerçekleştirilebilir. d) Telsiz; TSM tabibi ile deniz veya hava aracında tedaviden sorumlu kişi veya hasta arasında imkan varsa Deniz VHF veya Hava HF telsiz ile bağlantı kurularak tıbbi tavsiyelerde bulunulur. e) 112 Acil Hizmetler, diğer sağlık kuruluşları ve UHK ile yapılacak görüşmelerde her türlü iletişim aracı kullanılır. ALTINCI BÖLÜM Son Hükümler Kayıt ve arşiv MADDE 26- (1) TSM ye deniz veya hava araçlarından gelen tüm sağlık yardım çağrıları için bir dosya açılır. TSM ye gelen tüm sağlık yardım çağrılarından ve bu çağrılarla ilgili olarak TSM tarafından yapılan tüm görüşmelerden, her vaka için, sesli ve dijital veri iletimiyle olanlar dijital kayıt ortamında, yazılı olanlar da açılan dosyalarda kayıt altına alınır. TSM tarafından yapılan vakalar nöbet ekibi tarafından ilgili vaka numarasıyla TSM nöbet defterine kayıt edilir. (2) TSH ile ilgili arşivleme bütün sesli ve yazılı kayıtların, ilgili mevzuat hükümlerine göre gizlilik esasları çerçevesinde muhafaza edilmesidir. Seslerin teknik bir arızadan dolayı kaydedilemediği veya kayıtların muhafaza edilemediği durumlarda yazılı kayıtlardan yararlanılır. (3) TSH ne ilişkin tüm bilgilerin elektronik ortamda kayıt altına alınarak her vaka için bir dosya açılıp bu bilgilerin elektronik ortamda depolanması sağlanır. Yürürlükten kaldırılan yönergeler MADDE 27- (1) 27/09/2005 tarih ve 4073 sayılı Bakanlık Makam Oluru ile yürürlüğe giren Tele Sağlık Servisi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 28- (1) Bu Yönerge, onay tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 29- (1) Bu Yönerge hükümlerini, Sağlık Bakanı yürütür. 6

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4)

Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) 11 Temmuz 2002-Sayı :24812 Amaç Ulusal Arama ve Kurtarma Planına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/4) Madde 1- Bu Tebliğin amacı, 12.12.2001 tarihli ve 24611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Türk Arama

Detaylı

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE

06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE 06/03/2014 tarih ve 9453 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe konulan TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; ağır

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ

TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ TCDD İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ 2012 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO İÇİNDEKİLER...I-II DAĞITIM PLANI...III DEĞİŞİKLİK ÇİZELGESİ... V BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ACİL SERVİS VE HASTA NAKİL ARAÇLARI ANKARA - 2008 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ (*) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Diyanet İşleri Başkanlığında İç Denetim Birimi nin işleyişi ve yönetimini,

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi: 27.11.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27768 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ

T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ T.C SAMSUN VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNERGESİ EYLÜL 2013 1 SAMSUN İLİ KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal hizmet merkezlerini kapsar. SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın,

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/7/1997 No: 97/9707 Dayandığı Kanunun

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı