T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne Gmnml IHüdürlüiünm başvurulur. başvurulur. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 7/13817 Milletlerarası Andlaşma Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 27/4/ 977 tarihinde imzalanan ilişik «Kontrollü Ziraî Kredi Personel Eğitimi Proje Anlaşmasının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/18/1977 tarihli ve UEKD-733H235-VII-1052 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunim 3 üncü ve 5 inci madde erine göre. Bakanlar Kurulunca 16/8/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başbakan S. DEMİREL Devlet Bakanı S. A. EMRE Milli Savunma Bakanı Dr. S. BİLGİÇ Milli Eğitim Bakanı N. MENTEŞE Gum. ve Tekel Bakanı G SAZAK Sanayi ve Tek. Bakanı O. ASILTÜRK Köyişleri ve Koop. Bakanı T. YÜCEL Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. N. ERBAKAN Devlet Bakanı S. SOMUNCUOĞLU İçişleri Bakanı Prof. K. ÖZAL Bayındırlık Bakanı S. KILIÇ Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı F. ADAK En. ve Tabii Kay. Bakanı K. İNAN Kültür Bakanı A. AKYOL Orman Bakanı S. SAVCI Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı A. TÜRKEŞ Devlet Bakam A. Ş. EREK Dışişleri Bakanı İ. S. ÇAĞLAYANGİL Ticaret Bakanı Dr. A. O. GÜNER CUMHURBAŞKANI FAHRİ S. KORUTÜRK Devlet Bakanı S. ÖZTÜRK Adalet Bakanı N. CEVHERİ Maliye Bakanı C. BİLGEHAN Sağ. ve Sos. Yar Bakanı C. GÖKÇEK Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr. İ.F. CUMALIOĞLU Turizm ve Tan. Bakanı İ. C. EGE Sosyal Güvenlik Bakanı T. KAPANLI imar ve iskân Bakanı M. R. KUTAN Gençlik ve Spor Bakanı Ö. SAKAR Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 163

2 Sayfa: 2 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye T.C. Hükümeti Projesi Konusu: Kontrollü Kredi personeli Eğitimi Numarası: TUR/75/008/B/01/12 Bsas «Örev -. Doğrudan doğruya eğitim Talî «örer: Kurumsal gelişme Sektör: Tarım Süresi: 2 1/2 yıl (UNDP kod): S Tanın, Ormancılık, Balıkçılık. (UNDP kod) 0670 Tarımsal Finansman Alt Sektör: Kredi Hükümet adına uygulayıcı kuruluş: T.C. Ziraat Bankası (Kontrollü Krediler Müdürlüğü) İcracı Kuruluş: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı. Tahmini Başlangıç Tarihi: 1/4/1977 UNDP girdileri: $ Hükümet girdileri:» , TL. (Ayni) Hükümetin Masraflara 'Katkısı: % 237J200* (TL ) İmza: Hükümet «t a adına Metin Karaca, Başkan Dışişleri Bakanlığı UEKD Dairesi. İcracı Kuruluş 1 a aâma A. Denton Thompson FAO Türkiye Temsilcisi UNDP P a adına Nessim Shallon UNDP Temsilcisi I. HUKUKİ MESNET Bu proje dokumam (Bundan böyle uygulama planı olarak anılacaktır.) Türk Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında 21 Ekim 1665 tarihinde imzalanan ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının özel fon sektörü tahtında yapılacak yardımla İlgili Anlaşmanın l İnci maddesinin 2. nci paragrafında öngörülen belge durumundadır. n. ÖZGEÇMİŞ VE YARDIMCI BİLGİLER m m 1. Projenin amacı: A. PROJENİN N GE GEREKÇESİ Tarih : 27 Nisan 1*77 Tarih : 4 Mayıs 1977 Projenin amacı T.C. Ziraat Bankası "ne. (TCZB) ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Kontrollü Zirai Krediler (KZK) Ue ilgili personel için bir eğitim (*) UNDP ile anlaşma sağlandıktan sonra ödeme TL. sı olarak kabul edilebilecek. (Lütfen 13 üncü sayfaya bakınız.) Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 164

3 ı9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 programı geliştirme ve güçlendirme hususunda yardımcı olmaktır. Eğitim programı tahtında, TCZB. nin ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın seçilecek yönetici ve teknik personeli, KZK'nın teknik, ekonomik ve mali yönleri ile ilgili olarak eğitim göreceklerdir. Proje, tarımsal kredinin optimum kullanımını ve tarımsal üretimdeki etkinliğini artırmada gittikçe artan ölçüde rol oynayacak Kontrollü Ziraî Kredi programı dolayısıyla uzun vadeli bir eğitim programı uygulamayı amaçlamaktadır. Projenin uygulaması, Ziraat Bankasının hizmet içi eğitim programlan ve ders programlarının gözden geçirilmesi ve tavsiyelerde bulunulması amacıyla ve TUR hükmü gereğince yapılacak iki aylık danışmanlık dönemini izleyecektir. 2. Tarımsal at kalkınma TTKt ve kredi Iç talep ve ühracaat tahminlerine dayanarak, 3. Beş Yıllık Plan ( ) bitkisel üretimde % 4.1, hayvansal üretimde de % 5.0 yıllık büyüme hızı amaçlamıştır. Bitkisel üretimdeki artışın sulama, daha çok gübre kullanma ve zirai mücadele ile sağlanacağı umulmaktadır. Hayvansal üretimdeki artışın, daha iyi ve yeterli yem ve etkin veteriner hizmetleri sayesinde gerçekleşeceği umulmaktadır. Tarımsal kredinin de çiftçilere öncelik esasına göre verilmesi gerekmektedir. Banka sisteminin tarım sektörüne açtığı kredi, dağıtılan yıllık toplam kredilerin ancak % 20 sini bulmaktadır. Çiftçilerin ihtiyacı olan kredinin önemli bölümü halen geleneksel özel kaynaklardan sağlanmaktadır. Banka sistemi içerisinde bir kamu kuruluşu olan Ziraat Bankası (TCZB) önemli rol oynamaktadır. m 3. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat R Bankası 31 Temmuz 1976 tarihi itibariyle TCZB yurt çapında 863 şubeye sahiptir kişilik de bir memur kadrosu mevcuttur yılı sonunda TCZB'den doğrudan doğruya kredi alanların sayısı 0.9 milyon. Tarım Kredi i Kooperatifleri i kanalıyla kredi alanların sayısı ise 13 milyon olmak üzere toplam 2.2 milyon idi yılı sonunda kooperatiflerce açılan kredilerin zammet bakiyesi 4 milyar. Bankaca doğrudan doğruya açılan kredilerin zimmet bakiyesi de 15 Eylül tarihi itibariyle 10.8 milyar İdi. 27 milyon hektarlık taran arazisi mevcut olduğuna göre, 1976 yılı ortasında hektar başına 550 TL. lık zimmet bakiyesi düşmektedir. 1 yıl vadeli kısa vadeli krediler, 1974 yılı sonunda, toplam tarımsal kredinin % 83 ünü teşkil etmekte idi. 4. Gıda-Tarım m ve Hayvancılık hk B, Bakanlığı Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tüm ülkede tarım ve hayvancılık konularında 4000 dolayında tarımsal yayım elemanı çalıştırmaktadır. Bunlar arasında seçilecek olan ve Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüyle illerde Teknik Ziraat Müdürlükleri ve ilçelerde Ziraat Mühendisliklerinde görevli bulunan elemanlar Ziraat Bankası ile halen müştereken yürütülmekte olan ve yeni uygulanacak kısa vadeli Kontrollü Krediler programına katılacaklardır. 5. Kontrollü lu Ziraî Krediler er (Kontrollü llu Kredi Programı mı - KKP) TCZB, optimum çiftlik kalkınması için gerekli tüm krediyi sağlamak amacı ile 1964 yılında KKP'nı uygulamaya koydu, Şimdiki durumda 67 ilin 45'ini ve 361 şubeyi kapsayan programın 1979 yılına kadar bütün illerde ve 550 şubede uygulanması hedef alınmıştır. Şu anda 324 olan teknik eleman sayısı da 1979 yılında 547ye ulaşacaktır. Eğitim Kurslarına öncelikle Şube Müdürleri ve teknik elemanlar katılacaktır. TCZB ve Dünya Bankası, KKP tahtındaki bir özel fon projesinde Ziraat İşleri Genel Müdürlüğünün teknik hizmetlerinin kullanılması ve KKP ile müştereken KKP çalışmalarının denetlenmesi ve Banka personeline yardımcı olunması hususunu müzakere etmişlerdir. TCZB ve Bakanlık arasındaki bu iş birliği iki kuruluş arasında yapılan protokol hükümleri gereğidir. Bakanlığın tarımsal yayın elemanlarının Kontrollü Zirai Krediler konusunda özel eğitim görmeleri bu projenin amacı ve gereğidir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 165

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: Personel nakil ve değişiklikleri nedeniyle de eğitim gerekil görülmektedir. Kredi sistemi, kontrol, personel ve eğitim ile daha geniş bilgi ek 1 de verilmiştir. o 6. TCZB - Eğitim un Olanakları TCZB, kendi personelini ve yatandan ilgili bulunduğu Tarım Kredi Kooperatiflerinin yet küllerini yetiştirmek için iki eğitim merkez kurmuştur. İkincisi doğrudan doğruya Bankanın kontrolunda olmayıp bağımsız bir kuruluşa bağlıdır. Birincisi ise 1974 yılında Ankara'da açılmıştır. Bu Merkez alt ve orta kademelerdeki Banka memur ve yetkililerinin katıldığı eğitim kursları düzenlemektedir. Eğitim Merkezi 300 öğrencinin İhtiyacına cevap verecek biçimde planlanmış ise de yatak kapasitesi ancak İSO öğrenciye yetecek kadardır. Merkezin 1976 yılı programı 125 kursiyer için her biri 4/5 ay süreli iki kurstan ve ayrıca 20 kursiyer için 13,6 aylık kambiyo ve yabancı dil eğitim kursundan oluşmakta, daha küçük bazı faaliyetler de eğitim programım tamamlamaktadır. Merkezin kendi özel öğretim kadrosu yoktur. Yabancı dil için dışarıdan öğretmen sağlanmaktadır. Mevcut kursların organizasyonu Eğitim Müdürü, Yardımcısı ve Uç eğitim uzmanı tarafından sağlanır. Eğitim kadrosu, ayrıca, görev içi eğitim için bir eğitim yayın servisi hazırlamıştır. Adı geçen merkezin tüm olanakları normal şartlarda tümüyle kullanılmakta ise de bunlardan KKP personeli için de yararlanılması düşünülmüştür. B. KURUMSAL AL G GELİŞME Projede işbirliği yapacak kuruluş T. C. Z. B. özellikle onun kontrollü Zira! Krediler Müdürlüğü Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü ile müşterek çalışacaktır. T.C.Z.B. yurt içi masrafları karşılayacak, ayrıca projenin toplam masraflarına dolar karşılığı TL. lık bir pay ile katkıda bulunacaktır. Program koordinasyon komitesi aşağıda belirtildiği biçimde olacaktır. Başkan, TCZB Genel Müdürü Başkan Vekili, KKP ile sorumlu TCZB Genel Müdür Yardımcısı Üye, Eğitim İle sorumlu TCZB Genel Müdür Yardımcısı Üye, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdür Yardımcısı, Üye, TCZB Personel Müdürü Üye, TCZB Kontrollü Zirai Krediler Müdürü Üye, TCZB Eğitim Müdürü Üye, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Zirai Krediler Müdürü. UNDP Daimî Temsilcisi ve PAO Ülke Temsücisi veya onların yetkili temsilcileri t toplantılara danışman sıfatıyla katılacaklardır. Türk ve yabancı ekip başkanları Komitenin sekreterliğini yapacaklardır. Komite 6 ayda bir toplanacaktır. Komite üyeleri toplantılara temsilcilerini gönderebilirler. C. İLGİLİ DİĞER R ÇA ÇALIŞMALAR Ziraat Bankası personeli ve Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının seçilmiş bir grup tarımsal yayım elemanları için Kontrollü Ziraî Krediler eğitim programı hazırlanması, Dünya Bankası ile Türk Hükümeti arasında 1976 yılında imzalanan 63 milyon dolarlık «Tarımsal Kredi ve Tarımsal Sanayüer Projesi» nin gerektirdiği hizmetlerin Dünya Bankası Tun isteklerine uygun yürütülebilmesi için personelin eğitilmesini ve böyle bir programın PAO ve UNDP kuruluşları ile işbirliği yapılarak uygulanmasını öngören İkraz Anlaşmasını tamamlayıcı mahiyettedir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II 168

5 9 Kasım 1977 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 D. UYGULAMA İÇİN GEREKLİ Lt HA HAZIRLIKLAR 1. TCZB'nin bir eğitim Merkezine sahip oluşu, eğitimin Bankanın personel geliştirme politikasının temel unsurlarından biri olduğunu göstermektedir. 2,5 yıllık bir proje tahtında, KKP da görevli Banka personelinin ancak yarışma yakın kısmının eğitim programına katılabilmesi, uzun vadeli bir eğitim programının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bundan başka, ilk devreden sonra, kursa katılanların gecen zaman içinde tekrar eğitilmeleri gereği muhtemelen ortaya çıkacaktır. 2. Bu projede konularla ilgili fultaym eğitimciler görevlendirilecektir. Yüksek seviyedeki bu uzmanlar UNDP/FAO yardımı sona erdikten sonra da görevlerine devam edeceklerdir. Bunlar eğitimci de yetiştirecek, böylece TCZB çeşitli eğitim konularında fultaym görevlendirebileceği yönetim ve teknik eğitim uzmanlarının sayısını artıracaktır. III. PROJENİN HEDEFLERİ ; A. UZUN VADELİ HEDEFLER ER : 1. Projenin uzun vadeli hedefleri (i) KKP (Kontrollü Kredi Programı) ile ilgili TCZB personelini aşağıdaki amaçlara varmak için eğitmek, a) KKP'nln ülkedeki tarımsal kalkınmaya etkisinin daha iyi anlaşılması, b) Kontrollü kredi projelerinin hazırlanmasında, değerlendirmesinde ve onaylanmasında daha etkin ve yetenekli olunması, c) Daha etkili denetim, çiftçilere yol gösterilmesi ve yapılan işin sonuçlarının değerlendirilmesi suretiyle programın çîftçi ekonomisi üzerinde sürekli etkisinin sağlanması, d) Gelirler ve masraflarda yapılacalacak gelişmeleri daha yakından kontrole imkan veren özellikle (nakit akımı) gibi yöntemlerle ve endirekt olarak tarımda otofinansman ve tarım için artan hacimde kredi yaratacak garantili bir geri ödeme paterni sağlanması, (ii) Kontrollü Zirai Krediler konusunda sürekli gelişen eğitim programlarım yürütebilecek eğitilmiş tecrübeli bir eğitim kadrosunun kurulmasına yardımcı olmak. (iii) Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel (Müdürlüğünün tarımsal yayım personelini kontrollü Zirai Kredilerin anlamı, hedefleri ve değeri konusunda eğitmektir. 1. Kurslar B. İLK HEDEFLER 2,5 yıllık proje süresinde TCZB Eğitim Merkezinde herbiri 25 öğrenciden oluşacak 15 kurs düzenlenecektir. Bunlardan: a) Şube Müdürleri için 7 kurs - yılda 3 kurs - 2 hafta süreli, b) Teknik elemanlar için 8 kurs - yılda 3 kurs - herbiri 4 hafta süreli, Program proje değerlendirme ve denetimine özel önem vererek, KKP'nin teknik, ekonomik ve idari yönlerini kapsayacaktır. 2. Arazi laboratuvarı UM 2.1. Tarımsal al yayım elemanları rı (Tarım m Ba Bakanlığı) TCZB Teknik Personeli ile müşterek çalışacak olan tarımsal yayım elemanları İçin tanıtıcı bir eğitim programı düzenlenecektir. 1977'de 3, 1978'de 4 ve 1979'da 3 olmak üzere 8'er gün süreli 10 yerel eğitim kursu düşünülmektedir. Her kursa tarımsal yayım elemanı katılacaktır. c 2.2. Arazi 3 Çalışmaları öğrenciler kurslarda, programa katılan kuruluşların koordinasyon çalışmalarını da içine alan entegre çiftlik danışma hizmetlerinin işleyiş biçimini inceleyecek U Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II - 167

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 9 (Kasım 1977 Sayı: lerdir. Yukarıda belirtilen İştirakçilerin yarısı, kurslardan önce veya sonra ve üretim zamanında arazide bir hafta geçireceklerdir.. 3. Arazi Eğitim m Af Merkezleri İl Merkezlerinde 20'şer kişilik 3'er gün süreli, 1977 de 7, 1978 de 10, 1979 da 8 olmak üzere 2,5 yılda toplam 25 Arazi Eğitim Merkezi açılacaktır. Buralarda KKP ile ilgili teknik, ekonomik ve mali bölgesel sorunlar tartışılacaktır. Merkezi egjtimciler bu vesileyle faaliyetlerini değerlendirme ve çalışmaları için bilgi toplama fırsatını bulacaklardır Yayınlar TCZB Eğitim Merkezi mevcut yayınlarına devam edecek ve/veya KKP ile ilgili yeni seriler hazırlayacaktır. Referans literatür hazır bulundurulacak, banka işlemleri hakkındaki el kitapları daha da geliştirilecektir. 5. İnceleme gezileri Seri Ulusal ve Uluslararası grup İnceleme turları aşağıda belirtilen programa göre hazırlanacak, gelişme ve tecrübelerin ışığında gözden geçirilecektir. 5.1 Yurt içi inceleme gezilerinin İl seviyesinde yılda 20, bölgesel seviyede yılda 10 gezi, olmak üzere her biri 1 hafta ve 25 kişilik gruplar halinde yapılması planlanmıştır. 5.2 Uluslararası inceleme gezileri, tarımsal üretimin teknik ve mali koşullarıyla çiftlik yönetimi ve üretim programları arasındaki ilişkilerin incelenmesinden ve ayrıca yardımcı mali kuruluşların organizasyon ve yönetimleri ile kredi programlarının ve kredi kurumlarıyla çiftçiye başka hizmetler sağlayan örgütlerin tetkikinden azami faydayı sağlamak İçin planlanacak ve zamanlanacaktır. Yılda 3 Avrupa ülkesine 3 hafta süreli 2 veya 3 gezi düzenlenecek, geziler 10'ar kişilik gruplar halinde yapılacak ve 2,5 yılda toplam 60 kişi 6 inceleme gezisi yapacaktır. C. YATIRIM M P POTANSİYELİ Projenin ilk anda yatırım potansiyeli yoktur. Ancak, ileri teknik bilgi ve tarımsal kredi yöntemlerine daha analitik yaklaşmaya ve daha iyi bir yatırım havası yaratmaya müncer olacak ve böylece daha güçlü yatırım projeleri hazırlanacaktır. IV. ÇALIŞMA P PLANI Bu hedeflere varılabilmesi için, proje, aşağıda belirtilen faaliyetleri deruhte edecek ve gerekli uzmanlık ve danışmanlık hizmetlerini ve ekipmanlarım temin yoluyla bu faaliyetleri sürdürecektir. Proje sorumluları TUR/75/008 anlaşması uyarınca TCZB'de görevlendirelecek Kontrollü Zirai Krediler personeli Eğitim Danışmanının önerilerini değerlendireceklerdir. Bütün program ve kurslar TCZB'na, ve gerekli hallerde Ziraat İşleri Genel Müdürlüğüne danışılarak devre devre gözden geçirilerek değerlendirilecek ve uygun bi- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 168

7 9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 7 çimde değiştirilecektir. Bu tür çalışmaların ilki. Banka Şube Müdürleri ve Teknik elemanlar için öngörülen kuralar, arazi laboratuvarları ve Arazi Merkezlerindeki ilk çalışmaları müteakip yapılacaktır. 1. Kurslar A - Çalışma Plânı Proje çalışmaları (1) Yer Başlangıç tarihi 1.1 Şube Müdürleri ve Teknik Elemanlar İçin kurs programlarının ve zaman tablosunun sonuçlandırılması. Ankara 13 Banka Müdürleri ve Teknik Elemanları için yılda 6 devre olmak üzere 15 kursluk serinin ilkine başlanması. Ankara 2. Arazi Laboratuvarlan Laboratuvarları Ankara 2.1 Bakanlık TYE'leri (X) için kura programının ve ders programlarına kesin şeklin verilmesi 10 Arazi merkezi (1977 de 3, 1976 de 4 ve 1979 da 3) 22 Arazi lalboratuvarlanrun laboratuvarlarının ilkinin Arazi başlangıcı 3. Arazi Merkezleri 3.1 Arazi Eğitim Merkezleri çalışmalarına kesin şeklin verilmesi 32 Üç günlük Arazi Eğitim merkezi programlarından ilkinin başlangıcı t. Yayınlar 4.1 Yayın serileri programının geliştirilmesine, çeşitli konular hakkında yayın hazırlanmasına, teşkilata dağıtımına Bankaca bunların gözden geçirilmesine, ve Şube Müdürleri ve teknik elemanları için referans literatürünün toplanmasına yardımcı olunması. 4.2 Eğitim merkezlerinde ve Merkezlerinde başvurulacak literatürün temini, teknik kadro için periyodik yayınların sağlanması, gerektiğinde yabancı yayınların temini. S. İnceleme Gezileri S.l (i) İl ve bölge seviyesinde (ii) ve uluslararası inceleme gezileri programlarının hazırlanması ve gerekli hazırlık çalışmalarına başlanması. n Ankara Arazi Ankara Ankara Ankara Nisan 1977 Mayıs 1977 Mayıs/Temmuz 1977 Ağustos 1977 Nisan/Mayıs 1977 Haziran 1977 Mayıs/Haziran 1977 Mayıs/Haziran 1977 Mayıs/Haziran 1977 (1) 1977 yılı Mayıs ayından itibaren Dünya Bankasınca KKP'nin finansmanına başlanmadan önce eğitime başlanabilmesi için ve ayrıca programın zamanlama açısından aksamamasını teminen yabancı personelin ön danışmanlığına ihtiyaç olacağı düşünülmüştür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 169

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: Proje çalışmaları Yer Başlangıç tarihi 5.2 Düzenlenen bölgesel ve îl düzeyindeki ge- Ankara ve zilerln başlangıcı. Arazi 1977 ortası 5.3 Uluslararası gezilerin başlangıcı Avrupa Eylül 1977 (X) Tarımsal Yayım Elemanları 6 Raporlar 1 Projenin uygulama döneminde yabancı uzmanlar ve danışmanlar yabancı ekip başkanıyla birlikte görevleri süresinde teknik raporlar, çalışma raporları ve konferans notlarını ve bu görevi tamamlayıcı olarak nihai raporları ve önerileri hazırlayacaklardır. 2 Ekip Başkanı tarafından 6 ayda bir Standart formlarda gelişme raporu sunulacaktır. 3 Yabancı ekip Başkam, Danışmanın çalışmalarını ve vardığı sonuçları ayrı bir bölümde içeren ve ilk taslağı Mart 1979 da hazırlanmak üzere nihaî raporu hazırlayacaktır. 7 Çizgi Grafiği tedir. Ekte sunulan çizgi grafiği çeşitli proje çalışmalarının zamanlarını B. UNDP Girdilerinin Mahiyeti göstermek 1. Yabancı Uzmanlar Yer Başlangıç tarihi Süre M/m a. Ekip Başkam ve kredi ve organizasyon Uzmanı - Tarımsal kredi alanında ve kırsal kuruluşlarda kazanılmış yeterli pratik tecrübe ve pratik 'Bankacılık tecrübesi yanında, iyi akademik nitelikler, personel eğitiminde ve/veya eğitim programları hazırlama ve yürütmede yetenek sahibi olması aranacaktır. Kredi ve organizasyon uzmanı ek p 2 nci Başkam ve Banka yöneticileri ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır. Ankara Nisan/ b. Çiftlik Yönetimi uzmanı Çiftlik Yönetimi veya ilgili tarım alanında Üniversite mezunu olması; Tarımsal kuruluş larda ve/veya araştırma ve eğitim enstitülerinde yeterli tecrübe (kazanmış olması aranır. Tarımsal kalkınma projelerinde veri toplama, işleme ve değerlendirmede Içalışma ve tarımsal ekonomi dalında köklü bilgiye ve tecrübeye sahip olmalıdır. Ankara Nisan/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 170

9 W II : Bj/»S OUiOlöfl 9->eP 8A euuchoa MALİYETLER Kurslar 1.1. Şube Müdürleri (25 kisi 2 hafta) 12 Teknik Personel (25 kişi 4 hafta) Arazi Laboratuvarı 21. Tarımsal Yayım Elemanları (25 kişi 10 ar gün) (10 kurs) 2X Arazi Çalışmaları (11 ve 12) (5-7 kişilik gruplar) Arazi Merkezleri 3.1. Programa kesin şeklin verilmesi 3.2. (25 merkez, 3 er gün) Yayınlar İnceleme Gezileri 5.1. Yurtioi ve yurt dışı gezi programlarının hazırlanması 5.2. Yurtiçi gemilerinin başlangıcı 5.3. Yurt dışı gezilerin başlangıcı A.. A., A N M H T A E E K A O Ş M N M H T A E E K A O Ş M N M H T A S XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX xxr XXX 9 Kasmı 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 9 Kasım 1977 Sayı: Başlangıç Süre Yer tarihi M/m e. Danışmanlar ( 1) Kurs programı çalışmalarında ve tecrübelerin ışığında ortaya çıkabilecek uzmanlık bilgisi veya teknik tavsiye ihtiyaçlarını karşılayacaklardır. Ankara 18 (11) Mali analistin görev süresi 6 ay/ kişi olacaktır. (III) Eğitim teknik ve metodlarını değerlendirecek bir sistemin kurulmasında ve yönetilmesinde ve eğitim programlarına ve müfredatına ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasında çalıştırılmak üzere 4 ay/kişi sureli özel danışmanlık yardımı (sağlanacaktır. 2. Yardımcı Personel a. Ekip Başkam için sekreterlik de yapabilecek ve fultaym çalışacak, İngilizce bilen bir yardımcı yönetici atanacaktır. Ankara Nisan/ b. Arazi programlarını, tartışmaları ve yabancı uzmanların takrirlerini tercüme edebilecek bir fultaym tercüman temin edilecektir. Ankara Nisan/ Eğitim Maliyet S Her biri 10 kursiyer için yılda 2 defa olmak ve 3 haftayı geçmemek üzere, 6 ince- 3 Avrupa Eylül/ lerne gezisi. ülkesi 4. Ekipman ve gereçler Ekipman olarak bir otobüs ve bir steyşin vagon temini gereklidir. Merkez personelinin arazi merkezlerine taşınmasında, daha ekonomik olacağı düşünüldüğünden inceleme gezilerinde ve diğer konularda kullanılacaktır. (Merkez ve İllerin kitaplıkları İçin yabancı referans literatürü temini amacıyla ek kaynaklar sağlanacaktır, özel durumlarda yabancı literatür programa katılanların hizmetine sunulacaktır. a. Dayanıksız ekipman - literatür Ankara Mayıs / (dağıtım için) Haziran 1977 devamlı b. Dayanıklı ekipman (I) Motorlu araç Ankara Aralık/ (II) İlâve ekipman Toplam ekipman Müteferrik Maliyet $ a. Ekipmanların işletme ve bakımı 2,000 b. Büro malzemeleri 3,000 c. Rapor masrafları d. Muhtelif ,500 C. Türk Hükümetince Sağlanacak Girdiler: I. Mali Sorumluluklar a) Ziraat Bankası projede görevli her yabancı uzmana (karşı aynı uzmanlık dalında fultaym (bir Türk uzman bulunduracak ve ücretini ödeyecektir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II- 172

11 9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 11 Bundan başka, orta kademedeki personeli de teinin edecektir. TCZB Eğitim Merkezinde çalışma yeri ve pansiyon imkânını ve gerekli diğer imkânları sağlıyacaktır. Hükümetin katkısı bölümünde {«Muhtelif» başlığı altında sıralanan mahalli masrafları karşılayacak fon da sağlanacaktır. b) T.C.Z.B projenin yurt içi masraflarını karşılayacak, ayrıca projenin toplam masraflarına dolar karşılığı TL. sı katkıda bulunacaktır. 2. Yerli Uzmanların m Atanmaları n : a. Kredi ve organizasyon uzmanı ve Türk ekip Başkanı - Akademik nitelikleri olan ve genel bankacılıkta ve tarımsal kredilerde ve mümkünse (Şube Müdürlüğü ve kooperatiflerde tecrübeli, üst kademelerde görev yapmış bir Bankacı atanacaktır. Yabancı Ekip Başkanı ile birlikte çalışacak ve programın tüm Sorumluluğunu taşıyacaktır. Ankara Nisan/ b. Çiftlik yönetim uzmanı - kıdemli bir teknik eleman, (Başmühendis veya benzeri) çiftlik yönetiminde tecrübesi olan, tercihen KKP da fiilen çalışmış, tarımda akademik niteliği olan bir eleman atanacaktır. Ankara Nisan/ c. Danışmanlar - eğitimciler. (mali analizci dahil) kısa süre için projede görev almak üzere dışarıdan teknik ve ekonomik konularda uzmanlar atanabilir, ö- zellikle agronomi (tarla bitkileri) uzmanları ve tarımla ilgili diğer dallarda uzmanlar istenmektedir. Ankara Zaman zaman 30 d. Yardımcı eğitimciler: Projenin çeşitli bölümlerinin icrasında özellikle arazi çalışmalarında, yurt içi gezilerinde ve yayınlarda uzman personele yardımcı olmak üzere akademik nitelikleri olan eğitim yardımcıları görevlendirilecektir. Ankara Nisan/ Yer Başlangıç tarihi Süre M/m 3. Yerli Yardımcı Personelin atanmaları: ri 000TL. a. idarî ve teknik görevler yapacak iki yardımcı yönetici atanacaktır, (kitaplık, yayın ve program izleme işleri) Ankara Nisan/ b. Büro hizmetlerinde çalışacak biri Sabancı dil bilen üç daktilograf görevlendirilecektir. Ankara I.san/ c. Diğerleri E Eğitim a. Kursa katılanların aylıkları: Proje çalışmalarına katılacak Banka personeline aylıklarının ödenmesine devanı edilecektir. Muhtelif Nisan/ b. Kurslar - Ankara'da Eğitim Merkezinde 2 ve 4 haftalık olmak Üzere Baraka Şube Müdürleri ve teknik elemanlar için 15 kurs (düzenlenecektir. Gündelik, seyahat masrafları ve dışardan gelecek eğitimcilerin masrafları karşılanacaktır. Ankara Mayıs/ Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 173

12 «UMA s ï s I I Tarımsal Kredi ve organ. (Ekip Bşk.) 02 Çiftlik Yönetimi c Arazi laboratuvarı - Tarımsal Yayım elemanları ve kurslara katılanlar arazide de eğitim göreceklerdir. Muhtelif d. Arazi merkezleri (25) {kursa katılanlar» T» yerli eğitimcilerin gündelik ve seyahat masrafları karşılaşacaktır. Muhtelif e. İnceleme gezileri yurtici gezilere katılanların gündelik ve seyahat masrafları karşılanacaktır. Müttelif f. İnceleme gezileri yurt dışı (6) Avrupa ve 60 kursiyer için. Avrupa g. Yayınlar - materyal temini, baskı gider- Ankara'dan leri ve referans kitaplıkları 5. Müteferrik: a. Dershane, büro ve vasıta kiraları (Ziraat Bankası bunları bağlıyamaz ise söz Ankara'da konusu olacaktır.) ve arazide b. Ders malzemeleri, telefon, v.b. giderler (Bankaca bunlar başka seklide karşılanamaz İse) söz konusu olacaktır.) Ankara V Tarım Bakanlığı ile Banka arasında yapılacak anlaşmalar uyarınca bu giderler Bakanlık tarafından karşılanacaktır. Yer tarihi TL. 000 UNDP Katkısınıda kapsayan proje bütçesi (US Doları olarak) Ülke : Türkiye Proje No. Projenin Adı Toplam kişi/ay : TUR/75/008/B/01/12 Kontrollü Krediler Personeli Egttimi - Ankara 1977 Toplam kişi/ay 0 9 Ağustos/ / Haziran/ /ortası 950 Eylül/ Mayıs/Haziran Toplam kişi/ay Nisan/1977 Nisan/ Toplam kişi/ay» s Sayfa : 13 RESMÎ GAZETE 9 Kasma 1877 Sayı : 16108

13 Sil -IM BJ/8S DUiOlwfl»*P»A ournnoa Toplam kişi/ar 1977 Toplam Jdsl/ay 1978 Toplam 3d$i/ay 09 Danışmanlar Ara Toplam Yardımcı Personel B Seyahat Giderleri Bölüm Toplamı Eğitim 32 Grup Eğitimi Bölüm Toplamı Ekipman 45, Cttteferrlk Ara Toplam J500»7 Masraf Payı VNDP Toplanı Kattan HÜKÜMET (T.C. ZİRAAT BANKASI) AYNİ KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ Ülke Proje. No. Türkiye TUR/75/008/B/m/ TL. Projenin Adı: Kontrollü Krediler Persomli Eğitimi - Ankara Toplam Toplam Toplam klsi/ay kişt/ay kisl/ay 10. Proje Personeli 11. Görevli Personel 01. Kredi ve organizasyon uzmanı (Türk Ekip Bak.) Çiftlik Yönetimi Uzmanı Danışman - Eğitimci (Mail Analizci dahil) Yardımcı Eğitimciler (2) i) Ara Toplam , ,0 60 J0 13. Yardımcı Personel 450,0 135/) 19. Bolüm Toplamı 1.450,0 435, , Toplam Odsi/ay * Toplam klsi/ay 9St 9A $ « ,0 435,0 9 Kasım 1977 Sayı : RESMİ GAZETE Sayfa: 13

14 Sil - II : BJXBS 0UIDI99 ejspj OA w m>a 30. Eğitim 32, Grup Eğitimi 33. Hizmetiçi Eğitimi 39. Bölüm Toplamı 59. Muhtelif 99. Toplam Hükümet Katkısı Toplam İtişi/av 4.491, , , X Toplam kisi/ay 875, , jm# 197«Toplam kişi/ay HÜKÜMETİN MASRAF PAYI KATKISINI KAPSAYAN PROJE BÜTÇESİ Ülke : Türkiye (Dolar cinsinden) Proje No. : TUR/75/008/B/01/12 Proje Adı : Kontrollü Kredi Personeli Eğitimi - Ankara 56. Kurumun genel masrafı 97. Masraf payı katkısı 99. Genel Toplam A) Ödeme planı (X) Toplam " 1.134/) 2.930« Mayıs dolar 1 Mart dolar 1 Ağustos dolar 1 Mart dolar T B) Türkiye Garanti Bankası Yenişehir Şubesi nezdindeki 624/21 DNDP hesabına yatırılacaktır. (Proje numarası ve adı belirtilecektir.) numaralı (X) ödeme, o tarihteki cari kur üzerinden ve UNDP ile anlaşma yapıldıktan sonra Türk Lirası olarak yapılacaktır Toplam kişi/ay 1.347,0 875JO ,0 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 9 Kasam 1977 Sayı: 16108

15 9 Kasım 1977 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 1 Sistem: KONTROLLÜ KREDİ PROGRAMI (KKP) Appendix 1 Çiftçilerin, yıllık üretim kredilerinden sınırlı ölçüde yarar sağlayabildiklerini dikkate alan Ziraat Bankası 1964 yılında KKP'nı uygulamaya başladı. Program 67 ilin halen 45 inde uygulanmaktadır. Ziraat Bankası teknik elemanlarının rehberliği ve gözetimi altında çalışmayı kabul eden seçilmiş çiftçilerin yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçları bu sistem tahtında karşılanır. Ziraat Bankası teknik elemanları tarafından yatırımları, ürün patenini, girdi kullanımım, kredi ihtiyacını ve geri ödeme tablosunu içeren 5 yıllık bir «Çiftlik Kalkınma Plânı» hazırlanır. KKP başlangıcından itibaren geçen 12 yıllık dönem içinde toplam olarak çiftçi bu krediden yararlanmıştır. Kontrollü Zirai Kredilerin yarıdan fazlası orta vadeli, takriben dörttebiri kısa vadeli, % 6 sı uzun vadelidir. Açılan kredi tutarı 1975 yılı sonunda 1.6 milyar liraya, krediden yararlanan çiftçi sayısı da e ulaşmıştır. 2 K Kontrol: Kontrol, Şubelere atanan Ziraat Mühendisleri ve Ziraat Teknisyenlerince sağlanır. Eylül 1976 tarihi itibariyle 361 Şubede 328 teknik eleman bulunmaktaydı. Teknik elemanlar köy toplantı mahallerinde tanıtma faaliyetlerine katılır ve geçmişte Ziraat Bankası ile olan ilişkileri bakımından kredi almaya durumu elverişli olanlar Kontrollü Kredi almak üzere başvurmaya davet olunur. Ayrıca, bir çok çiftçi krediiçin kendiliğinden de Bankaya başvurmaktadır. İlk çiftlik ziyaretinde, teknik eleman, başvurma formundaki bilgilerin doğruluğunu araştırır ve eksiklikleri tamamlar. Sonra çiftçinin krediye lâyık olup olmadığını araştırır. İlgili Şube de çiftçinin durumunu inceledikten sonra teknik eleman ile 3 ilâ 5 yıllık bir «çiftlik kalkınma plânı» hazırlar. Bu plâna dayalı olarak yıllık plânlar hazırlanır ve projeler onay, değiştirme veya redde yetkili makama sunulur Çiftlik kontrolü sık ve ani ziyaretler şeklinde yapılır. Proje hazırlanması için gerekli zaman ve nakil aracı yetersizliği teknik elemanların gözetimini sınırlayıcı unsurlardır. Teknik eleman Tarım Bakanlığının Tarımsal yayın, zirai mücadele, veteriner hizmetleri ve Toprak-Su'nun teknik hizmetlerinin desteğine muhtaçtır. Teknik elemanın her konuda gerekli teknik bilgiye ve uzmanların tavsiyelerini çiftçiye aktarabilecek yeteneğe sahip olması gerekir. 3 Personel: Kontrollü Kredi programı, programa dahil Şubelerin normal görevlerinin bir parçasıdır. Program halen 45 ilde 361 Şubede uygulanmaktadır yılına kadar 67 ilin ve 550 Şubenin uygulama kapsamına alınması umulmaktadır. Şimdilik, geriye kalan 300 Şube tarımsal kredi uygulaması yapmadığından programa alınmaları düşünülmemektedir Yılma kadar 450 Şube için 547 teknik eleman görevlendirilmiş olacaktır. Yılda % 401 Ziraat Mühendisi, % 60 ı da Ziraat Teknisyeni olmak üzere 62 yeni eleman alınması gerekecektir Ziraat Bankasının bu konuda uzun vadeli bir teknik eleman istihdam programı vardır. Ayrıca çeşitli nedenlerle boşalacak kadroların da doldurulması gerekecektir. Özel sektör, Ziraat Mühendisleri ve teknisyenleri için daha cazip olanaklar sağladığı için her yıl mevcut KKP teknik elemanlarının ayrılacağı söylenebilir. Ziraat Bankası, seçilecek bazı illerde, KKP vasıtasıyla özel bir program geliştirmektedir. KKP esas itibariyle kısa vadeli kredi sağlıyacak ve kontrollarda Ba- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II 177

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Mayıs 1988 PAZAR Sayı : 19808

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 14 Şubat 1983 PAZARTESİ. Milletlerarası Sözleşme T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 14 Şubat 1983 PAZARTESİ Sayı: 17959 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ

IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKA LIĞI DIŞ ĐLĐŞKĐLER VE EVRUPA BĐRLĐĞĐ KOORDĐ ASYO DAĐRESĐ BAŞKA LIĞI IPARD PLA I I UYGULA MASI ĐÇĐ GEREKE ĐDARĐ YAPILAR VE PLA UYGULAMASI I ĐZLE MESĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UZMA LIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Mayıs 2000 PERŞEMBE Sayı: 24046 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

Tarım bankacılığına farklı bir bakış

Tarım bankacılığına farklı bir bakış 8 Tarım bankacılığına farklı bir bakış A A different view on agricultural banking A Hazırlayan / Editorial: Mehmet Yıldız Kıdemli Tarımsal Kredilendirme Uzmanı (Senior Agricultural Lending Expert), Erdal

Detaylı

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DÜNYA BANKASI KREDİLERİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME ÖNDER GÜMÜŞ DANIŞMAN: PROF.DR. Sibel

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

Herhangi bir şahsın, yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey, kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin şerefi,

Detaylı

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com

Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com. Yüksel GÜNDÜZ. gunduz0735@hotmail.com Gelişmiş Bazı Ülkeler İle Türkiye deki Öğretmenlerin Hizmet İçi Eğitimlerinin Karşılaştırılması 1 Öznur YAZICI Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi yazicioznur@gmail.com Yüksel GÜNDÜZ Artvin Çoruh

Detaylı

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ

İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ İLLERİMİZ AB YE HAZIRLANIYOR PROGRAMI PROJE ÖZETLERİ PROVINCES PREPARING FOR THE EUROPEAN UNION PROJECT ABSTRACTS 21 Haziran 2011 21 June 2011 Ankara İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı REF

Detaylı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı

MESLEKİ YETERLİK TEZİ. Hazırlayan Ferhan DİNÇER Maliye Uzman Yardımcısı. Doç. Dr. Ahmet KESİK Strateji Geliştirme Başkanı DÜNYA BANKASI VE AVRUPA BİRLİĞİ PROJE YAKLAŞIMLARININ PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE TÜRKİYE DEKİ PROJE YAKLAŞIMI İLE KARŞILAŞTIRILMASI MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Ferhan DİNÇER

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi.

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ. Uzmanlık Tezi. AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI PROJE VE PROGRAMLARIN İZLEME VE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi Serdar ÖZTÜRK EKONOMİK VE MALİ KONULAR DAİRESİ Mayıs 2004 ANKARA ÖZET 1999 Helsinki

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi

Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Empowered lives. Resilient nations. Türkiye nin Ege Kıyısındaki Korunan Alanlarında Sosyo-Ekonomik Durum ve Yeni Gelir Getirici Faaliyetlerin Analizi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK

Detaylı

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti

2011 Yılı. Çalışma Programı Özeti 2011 Yılı Çalışma Programı Özeti Ankara 2011 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...2 1.GİRİŞ...3 2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ...5 3. 2011 YILI FAALİYETLERİ...6 3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri...6 3.1.1. Yönetim

Detaylı

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli

2013 HESAP YILI. Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 2013 HESAP YILI 2013 Faaliyet Raporu Kayıtlı Sermaye 100.000.000 TL. Çıkarılmış Sermaye 75.857.033 TL. Merkez Kocaeli 24.03.2014 Pazartesi, Saat: 14:00 da G.O.S.B. İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze / Kocaeli

Detaylı

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour

International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara. Turkey in Geneva Roundtable on Good Practices in Combating Child Labour Newsletter International Labour Office, Ankara Uluslararası Çalışma Ofisi, Ankara International Labour Office, Ankara ISSN 1564-510 X Cenevre de düzenlenen Çocuk İşçiliği ile Mücadelede İyi Örnekler konulu

Detaylı

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK

STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ. (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK STRATEJİK YÖNETİM SİSTEMİ PROJESİ (MODEL ve YAZILIM) MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI & TÜSSİDE & STRATEK 1 Genel Bilgi Proje Özeti 5018 sayılı Kanunun öngördüğü ve 2006 yılı başından itibaren

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ)

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ YAPISAL FONLARIN HEDEF, KAPSAM VE YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜLKE UYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ (İRLANDA ÖRNEĞİ) Uzmanlık Tezi Arif Hakan YETER SEKTÖREL VE BÖLGESEL POLİTİKALAR

Detaylı

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir.

Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar verilmektedir. TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

92 CARÎ AÇIĞA KARŞI KOBİ LER VE TARIM 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ RAPORU MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 395 00 00 Faks: +90 212

Detaylı