T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ YERİ İLİ : KIRKLARELİ İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye M ü fettişi: Ali ÜÇLER Mehmet Nuri BAŞARAN TEFTİŞ EDİLEN Daire : İl Özel İdaresi İşler : Genel İş ve Yürütiimü Y ıllar : 16/07/ /09/2013 Görevli : Vali Mustafa YAMAN TEFTİŞ TARİHLERİ Teftişe Başlama Tarihi Teftişi Bitirme Tarihi Eski Teftişin Tarihi 01/09/ /09/ /07/2010

2 İÇİNDEK İLER ÖNCEKİ TEFTİŞ VE SONUCU... 1 SAYIŞTAY DENETİMİ İLE İLGİLİ H USU SLARI... 2 YERLEŞİM D U RU M U... 2 İL ÖZEL İDARESİ O R G A N LA R I... 3 A-İl Genel Meclisi İle İlgili İş ve İşlem ler... 3 B-İl Encümeni İle İlgili İş ve İşlem ler... 9 C-V ali Stratejik P lân Performans Planları...13 Faaliyet Raporları D-Organlara İlişkin Ortak Hüküm ler...15 İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUM LULUKLARI A-İl Çevre Düzeni Planı B-İmar Planı ve İmar Planı Tadilatları...17 C-Kaçak veya Ruhsata Aykırı Y apılaşm alar D-Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin B elgeleri...26 E-İfraz, Tevhit ve Köy Yerleşik Alan Tespit İşlem leri...29 F-Acil Durum Planlam ası...34 G-Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklar H-Bölünmüş Y ollar İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ ve PERSONEL İŞLEM LERİ...43 BÜTÇE VE KESİN HESAP İŞLEM LERİ...52 EMLAK VE İSTİMLAK İŞ VE İŞLEM LERİ TAŞINIR MAL İŞ VE İŞLEM LERİ EVRAK, KAYIT, DOSYALAM A VE ARŞİV İŞLER İ...66 RUHSAT İŞLER İ...68 A-Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyerleri ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Y erleri B-I (a) Grubu M adenler İle İlgili İş ve İşlem ler...72 SU VE KANAL H İZM ETLERİ TARIMSAL HİZM ETLER...77 YOL VE ULAŞIM H İZM ETLERİ...78 İŞLETME M ÜDÜRLÜĞÜ...78 PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT H İZM ETLERİ...80 HUKUK İŞLERİ İHALE İŞ VE İŞLEM LERİ A-Yapım İşleri İhaleleri...84 B-Mal Alım İhaleleri...86 C-Hizmet İşleri İhaleleri...87 D-Doğrudan Temin İhaleleri...88 E-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İş ve İşlem ler...88 KAMU HİZM ETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE E SA SLA R MİKRO K R E D İ METİP PR O JE Sİ...89 DİĞER H U SU SLA R İŞBÖLÜM Ü GÖREV VE SO N U Ç... 93

3 , «& Ç. x / -». \ Sayfa(l) B «# ' %. î *'J2 İ {( j* $ İçişleri Bakanlığı...^.TEFTÎŞ'.^AÇÖRU-/... Mülkiye Müfettişliği * ^ ^ % k ' ' ''... V v a».t J? Kırklareli İl Özel İdaresi Genel İ^ve-Y üfûtüm ü tarafımızdan teftiş edilerek, görülebilen eleştiri ve öneriye değer hususlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. ÖNCEKİ TEFTİŞ VE SONUCU: 1- Kırklareli İl Özel İdaresi Genel İş ve Yürütümü teftişinin bundan önce Mülkiye Başmüfettişi Necati KÜÇÜKDUMLU tarafından yapıldığı, dairesinde mevcut 16/07/2010 gün ve 42/22 sayılı Teftiş R aporu ndan anlaşılmıştır. Sözü edilen Teftiş Raporu nda tenkit ve tavsiye edildiği halde, henüz tamamlanıp düzeltilmeyen hususlara rastlanıldığında, bu Teftiş Raporu nun ilgili maddelerinde ayrıca değinilecektir. 2- Mülkiye Teftiş Defteri nin bulunduğu ancak defterin ilgili bölümüne, teftişle ilgili olarak Bakanlıktan ve diğer m ercilerden gönderilen emir ve genelgelerin işlenmediği incelenmiştir. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü nün 55. maddesinde; Kurulun teftişine tabi her daire ve kuruluşta bir teftiş defteri bulunur. Bu defterlerin sayfaları numaralanır ve illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık mührüyle mühürlenir. Son sayfasına defterin kaç sayfa olduğu ayrıca yazılarak tasdik edilir. Müfettişler, teftişin başlayıp ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri layiha ve raporun tarih ve sayısını, teftiş edilen memurun görevini, adını ve soyadını deftere yazar ve imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayılarıyla özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel bölümüne yazılarak imzalanır. 50. maddenin son fıkrası hükmü, teftiş defterleri hakkında da uygulanır. denilmektedir. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü nün 50. maddesinde; Teftiş layihaları doğrudan teftiş edilen memura, teftiş raporları, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar aracılığıyla ilgili birim veya kuruluşa verilir. Layiha ve raporlar, ayrıca Bakanlığa da gönderilir. Layiha ve raporlar, teftiş olunan yerlerde, Bakanlıktan ve diğer mercilerden bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazılarla birlikte, özel bir dosyada saklanır. Bunların saklanmasından ve devir ve tesliminden ilgili birim ve kuruluşun amir ve memurları sorumludurlar. denilmektedir. Bundan böyle yukarda sayılan madde hükümlerine göre işlemlerin yürütülmesi sağlanmalıdır. 3- Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen Teftiş Raporu nun, kamuoyuna açıklanmadığı ve İl Genel M eclisinin bilgisine sunulmadığı incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun Denetimin kapsamı ve türleri başlıklı 38. maddesinin son fıkrasında yer alan; (...) İl özel idaresinin malî işlemler dışında kalan diğer İdarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir. (...) Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. hükmü uyarınca, Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ile yukarıdaki madde metninde yapılacağı belirtilen diğer denetimlere dair raporların sonuçlarının, kamuoyuna açıklanması ve İl Genel M eclisinin bilgisine sunulması gerektiği göz önünde tutulmalıdır.

4 / % * î \ 4-18/04/2011 tarih ve B.05.İLİ.0^02'.02;00-/ sayılı onay ile yürürlüğe giren Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların" Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin de dikkatlice incelenerek bundan sonra Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporlara verilecek olan cevapların şekil ve sürelerine uyularak cevabi raporun hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca Yönergenin 22. maddesi gereği Yönergenin hizmet içi eğitim ve seminerlerde konu olarak işlenmesi ihmal edilmem elidir. SAYIŞTAY DENETİM İ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 5- Kırklareli İl Özel İdaresinin teftişe tabi dönemde 2012 mali yılı hesaplarının Sayıştay Uzman Denetçileri Baş Denetçi Hülya SEVEN, Uzman Denetçi Emine ÖZEY ve Uzman Denetçi Gökhan KARSLIOĞLU tarafından denetlendiği, 2012 yılı Taslak Denetim Raporu nun İl Özel İdaresine gönderildiği incelenmiştir. İl Özel İdaresinin 2010 ve 2011 yılı hesap iş ve işlemlerinin Sayıştay Başkanlığınca denetlenmediği anlaşılmıştır. Sayıştay kararlarının yakından takip edilerek ilam sonucuna göre hareket edilmesi sağlanmalıdır. YERLEŞİM DURUM U: İ * 3 > ^ x İ İ/ **' ^ * : ; \... ' ; Sayfa{2) içişleri Bakanlığı... KTÇETİŞ RA PORUr... Mülkiye Müfettişliği 6- Kırklareli İl Özel İdaresinin, şehir merkezinde bulunan Genel Sekreterlik hizmet binasının bahçe içinde 1964 yılında yapılmış 3 katlı hizmet binasının olduğu, eski Köy Hizmetleri Müdürlüğünden kalan 1 idari bina ile birlikte saha amirliği binası, kaporta, boyahane, kaynaklama, ağır şase, marangozhane ve yedek parça gibi atölyelerinin olduğu, ayrıca yemekhane ve çay ocağının bulunduğu, İl Genel Meclisi toplantılarının Genel Sekreterlik hizmet binasının alt katındaki toplantı salonunda yapıldığı, hizmet binasının hizmet ve genel meclis açısından yeterli ve uygun olmadığı, Kavaklı ve Lüleburgaz da asfalt depolama tesislerinin olduğu, Demirköy İlçesinde kışın kar m ücadelesi için kullanılan bakım evinin olduğu ifade edilmiştir. Şehir merkezinde bulunan Genel Sekreterlik hizmet binasının hizmet şartlarına uygun ve yeterli olmadığı değerlendirildiğinden, ek hizmet binası veya tespit edilecek başka bir alanda yapılacak hizm et binalarına taşınm ası tavsiyeye değer görülmüştür. 7- İl Özel İdaresi organlarından olan İl Genel Meclisinin bulunduğu binada TC Kırklareli İl Özel İdaresi ibareli tabelanın kullanıldığı incelenmiştir. Tabelaların nasıl düzenleneceği hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün gün ve 2565 sayılı yazısında; İl özel idarelerinin resmi yazışmaları ve bina girişlerine asılacak tabelalar konusunda aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur. 1. Resmi yazıların Resm î Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanması, 2. Resmi yazıların kural olarak vali tarafından imzalanması, yetki devri yapılmışsa yazıda Vali a. ibaresini mutlaka belirtmesi, 3. İl özel idaresinin fa a liyet gösterdiği hizmet binalarının dışına asılan tanıtıcı tabelaların, T.C....İL ÖZEL İDARESİ şeklinde, il özel idaresinin organlarından birisi fa rklı bir binada ise tabelanın,

5 ' Sayfa(3) İçişleri Bakanlığı....TEFTİŞ RAPORU... Mülkiye Müfettişliği ' '* : T.C.... İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi şeklinde düzenlenmesi ve bunun dışındaki hallerde organ veya birim isimlerinin binaların dışına asılan tabelalara yazılmaması, 4. Herhangi bir konuda Bakanlığımızdan talep edilecek görüş isteme yazılarında ise tarih ve 2006/75 sayılı genelgemize göre hareket edilmesi uygun görülm üştür. denilmektedir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün gün ve 2565 sayılı yazısı doğrultusunda uygulam anın yapılması sağlanmalıdır. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI: A- İl Genel M eclisi İle İlgili İs ve İşlemler: 8- İl Genel M eclisinin her ay İl Genel Meclisi Başkanı tarafından belirlenen gündemle toplandığı, Vali tarafından önerilen hususların gündeme alınarak karara bağlandığı ve gündemin üyelere web sayfası, e-posta, toplu SMS ve ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulduğu, İl Basın ve Halkla İlişkiler M üdürlüğü vasıtasıyla halka duyurulduğu, İl Genel M eclisinin kesinleşen kararlarının, İl Özel İdaresi Hizmet Binasının girişindeki ilan panosuna asılmak ve internet sayfasına konulm ak sureti ile ilan edildiği incelenmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca; Gündem, Meclis Başkanı tarafından belirlenir ve genel sekreterlik tarafından üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Üç günün hesabında duyuru günü ile toplantı günü hesaba katılmaz. Meclis üyelerine bildirim, imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, telefon, faks, özel idare web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır. Telefonla bildirimde, bildirimin hangi numaralı telefonla, ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı hususunda bildirimi yapan kişi tarafından imzalanmış bir belge düzenlenir. Meclis Başkanının izinli, raporlu veya görevli olduğu durumlarda gündem birinci Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde ikinci Başkan Vekili tarafından belirlenir. Gündem, çeşitli yollarla halka da duyurulur. Bu duyuru, meclis toplantı salonunun girişine ve özel idare ilân panosuna veya halkın yoğun olarak bulunduğu ve gelip geçtiği yerlere ilân asarak; gazete, hoparlör, internet, radyo ve televizyon yayını gibi yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır. Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. Vali, gündeme alınmasını istediği konuları yazılı olarak meclis başkanlığına bildirir. Meclis Başkam meclis toplantı halinde değilse ilk yapılacak meclis toplantısı gündemine ilave ederek üyelere duyurur. Meclis toplantı halinde ise o toplantı gündeminin son maddesi olarak görüşülür. Meclis toplantıları sırasında üyeler de İl Özel İdaresine ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır. hükmü uyarınca işlem yapılm asına devam edilmelidir. 9- Meclis kararlarının; Dönemi, Konusu, Karar N o, Toplantı Tarihi, şeklinde yazıldığı incelenmiştir. Meclis kararlarındaki başlıkların bundan sonra, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği nin 4. maddesindeki başlıklar açılarak tutulması sağlanmalıdır.

6 İçişleri Bakanlığı Sayfa(4) M ülkiye M üfettişliği... ^ ' * şy II Genel M eclisinin toplantılan'nıa her ayın ilk haftası başladığı ve genellikle ara verilmeden tam am landığı incelenmiştir. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6. maddesinde;...m eclis toplantısı her ayın ilk haftası başlar ve ara verilmeden tamamlanır. Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir... hükmü uyarınca Meclis toplantılarının ara verilmeden tamamlanması sürdürülmelidir. 11- Meclis toplantılarının sesli cihazla kaydedildiği ancak görüntülü cihazlarla kaydedilmediği incelenmiştir. İl Özel İdaresi Kanunu nun 12. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 16. maddesindeki; Toplantılar meclisin kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir... hükmü gereğince toplantıların görüntülü cihazlarla kaydedilmesi sağlanmalıdır. 12- İl Genel Meclisi toplantılarına ilişkin gündemin birim müdürlüklerine gönderildiği incelenmiştir sayılı Kanunun 12. maddesinde;...özel idare teşkilatı ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri gündemdeki konularla ilgili olarak meclis toplantılarına davet edilebilir ve bilgi alınabilir... hükmü uyarınca her toplantı gündeminin o toplantıda ilgisi olan yatırımcı m üdürlüklere gönderilm esi uygulam asının devamı sağlanmalıdır. 13- İl Genel Meclisi kararlarının bir sonraki toplantıda Meclis üyelerine dağıtıldığı ancak bu dağıtım ın tutanağa bağlanm adığı incelenmiştir. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 16. maddesi gereğince; kararların, bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılm ası ve buna ait belgelerin dosyasında bulundurulm ası sağlanmalıdır. 14- İl Genel Meclisi kararlarının İl Valisine gönderilmesinde genelde 5 günlük süreye uyulduğu incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 15. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 17. maddesi gereğince; İl Genel Meclisi tarafından alman kararların tam metninin, en geç beş gün içinde Valiye gönderilm esi uygulam asına devam edilmelidir. 15- Teftişe tabi dönemde İl Genel Meclisi kararlarının üç nüsha olarak Valilik Makamına gönderildiği, bu kararları teslim almakla görevlendirilmiş bir personelin bulunduğu, İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilen kararların görevli bulunan Müdür tarafından alınarak deftere kaydedildiği ifade edilmiştir. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 17. maddesindeki;...m eclis tarafından alınan kararların tam metni, başkan tarafından en geç beş gün içinde Valiye g ö n derilir... Valiye gönderilm eyen meclis kararları yürürlüğe girm ez... Başkan tarafından Valiye gönderilen kararlar, valinin görevlendireceği kişiye imza karşılığı teslim edilir. Teslim alınan kararın son sayfasına, karar tarihi, teslim alındığı tarih ve kayıt numarası yazıldıktan sonra kararın bir sureti iade edilir. Bu şekilde kayıtları tamamlanan karar genel sekreterlik tarafından dosyasında saklanır. Bu kararları kaydetmek üzere bir defter tutulur... hükm ü uyarınca işlem yapılm asının devamı sağlanmalıdır. 16- İl Genel Meclisince alınan kararların imzalı asıllarınm her yıl için ayrı dosyalamasının yapıldığı ancak ciltlem e işlem i yapılmadığı incelenmiştir.

7 Sayfa(5) İçişleri Bakanlığı... v:teftiş RAPORU... Mülkiye Müfettişliği İşlem kolaylığı sağlanması bakımı'ndan İl Genel Meclisince alman kararların imzalı asıllarının tek kararlar dosyasında toplanıp yıllar itibari ile ciltlenmesi tavsiyeye değer görülmüştür. 17- İl Genel Meclisi kararlarının kaydedildiği bir defterin tutulduğu ve Meclis kararlarının katip üyelerce im zalandığı incelenmiştir. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 16. maddesi uyarınca işlem yapılmasına devam edilmelidir. 18- İl Genel Meclisi kararlarının genellikle toplantıya katılanlarm oybirliği ile alındığı, oyçokluğu ile alman meclis kararlarında, hangi meclis üyelerinin karara muhalefet ettiğinin belirtildiği incelenmiştir sayılı Kanun ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 14. maddeleri gereğince oy çokluğu ile alman kararlarda, kararın karara muhalif olan üyelerin isimlerinin yazılması uygulaması sürdürülmelidir. 19- Meclis kararları üzerinde örnekleme yöntemiyle yapılan incelemede, İl Genel M eclisi nin görevleri arasında olm ayan konularda karar vermediği incelenm iştir. Uygulam anın devam ı sağlanmalıdır. 20- Teftişe tabi dönemde Meclisin 2013 yılı Nisan ayında (1), 2012 yılında Temmuz ayında (1), 2011 yılında Ekim ayında (1) defa olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği, 2010 yılında olağanüstü toplantı yapmadığı, olağanüstü toplantıların ilan edildiği, gündem yazısında görüşülecek olan acil durumun açıklandığı incelenm iştir sayılı Kanunun 12. maddesinin ek fıkrası; (Ek Fıkra: 30/5/ /2 md.) İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. şeklindedir. Olağanüstü toplantı yapılması iki bakımdan tahdit edilmiştir. Bunlar acil bir durumun olması ve bir yılda en fazla üç kez olağanüstü toplantı yapılabilmesidir. Olağanüstü toplantıların kanunun gösterdiği durumlarda yapılması ve davet-gündem yazısına bunun yazılm ası sağlanmalıdır. 21- İl Genel Meclisince kanunla kurulması zorunlu olan ihtisas komisyonlarının kurulduğu ve toplam (14) adet kom isyonun faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır sayılı Kanunun 16. maddesinde, kurulacak ihtisas komisyonu sayısı ve konusu açısından bir sınırlandırma söz konusu olmamakla birlikte, komisyonun tanımından da anlaşılacağı üzere ihtisas gerektiren, diğer bir ifade ile uzmanlığa ihtiyaç duyulan ve meclise katkı sağlayacağı düşünülen alanlarda ihtisas kom isyonlarının kurulması gerektiği düşünülmeli, uzm anlık gerektirm eyen konularda ihtisas komisyonları kurulm am ası sağlanm alıdır sayılı Kanunun değişik 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 20. maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılm asına devam edilmelidir. 22- İl Genel Meclisi karar özetlerinin İl Özel İdaresine ait w w w.kirklareliilozelidaresi.gov.tr internet sayfası üzerinden duyurusunun yapıldığı, ilan

8 ir / f V E e A f/ CSB; u Sayfa(6) a S s c- V «ı [i,y\ \ ** ~ Vs \ a içişleri Bakanlığı......Mülkiye Müfettişliği :.X İ İ v -V; '*.{ f..,.. panolarında ilan edildiği, yerel basında yayınlanması için Valilik Basın ve Halkla ilişkiler M üdürlüğüne yazı gönderilerek halka duyurüldüğu ifade edilmiş ve incelenm iştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 16. maddesinde;...kom isyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir... şeklinde hüküm bulunduğundan komisyon raporlarının uygun vasıtalarla halka duyurulması uygulam asına devam edilmelidir. 23- İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclisi kararlarıyla her yıl Denetim Komisyonlarının oluşturulduğu ve komisyon raporlarının kanunda öngörülen sürede hazırlandığı incelenmiştir sayılı Kanunun 17. maddesindeki; İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın onbeşine kadar m eclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. hükmü uyarınca işlem yapılmasına devam edilmesi sağlanmalıdır. 24- İl Genel M eclisinin 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları huzur hakları miktarları aşağıda gösterilmiştir YILI İL GENEL MECLİSİ HUZUR HAKLARI (TL) AYLAR M ECLİS HUZUR HAKKI KOM İSYON HUZUR HAKKI DENETLEM E KOM İSYONU TOPLAM BÜTÇE GİDERİ OCAK , ,81 ŞUBAT , , ,20 MART , ,57 NİSAN , , , ,25 M AYIS , ,29 HAZİRAN , , ,56 TEMMUZ AĞUSTOS , , ,61 EYLÜL , , ,54 EKİM , , ,63 KASIM , , ,16 ARALIK , ,95 TOPLAM , , , ,57

9 ff v, \ ' \ ' % Sayfa(7) I " ^ L. «V :: " I İçişleri Bakanlığı...Â;.TEFTİŞ RAPÖ RIİ... Mülkiye Müfettişliği i\ î- ^ """..?' 2011 YILI İL G ENEL M ECLİSİ HUZUR HAKLARI (TL) AYLAR M ECLİS HUZUR HAKKI KOM İSYON HUZUR HAKKI DENETLEM E K O M İSYO NU TO PLAM BÜTÇE GİDERİ OCAK , ,91 ŞUBAT , ,67 M ART , ,05 NİSAN , , , ,26 M AYIS , ,50 HAZİRAN , ,94 TEM M UZ... - AĞUSTOS , , ,93 EYLÜL , , ,95 EKİM , , ,94 KASIM , , ,72 ARALIK , ,24 TOPLAM , , , , YILI İL G ENEL M ECLİSİ H UZUR H AKLARI (TL) AYLAR M ECLİS HUZUR HAKKI KOM İSYON H UZUR HAKKI DENETLEM E KOM İSYONU TOPLAM BÜTÇE GİDERİ OCAK , , ,05 ŞUBAT , , ,38 M ART , , ,80 NİSAN , , , ,73 M AYIS , , ,79 HAZİRAN , , ,82 TEM M UZ 4.052, ,03 AĞUSTOS , , ,03 EYLÜL , , ,15 EKİM , , ,39 KASIM , , ,02 ARALIK , , ,52 TOPLAM , , , , Y IL I] L G ENEL M ECLİSİ H UZUR H AKLARI (TL) AYLAR M ECLİS H UZUR HAKKI KOM İSYON HUZUR HAKKI DENETLEM E KOM İSYONU TO PLAM BÜTÇE GİDERİ OCAK , , ,69

10 İçişleri Bakanlığı...Mülkiye Müfettişliği 'v * / a * ^ Ş ŞUBAT , ,26 MART , , ,62 NİSAN , , , ,54 M AYIS , , ,64 HAZİRAN , , ,56 TEM M UZ , , ,42 AĞUSTOS , , ,68 TOPLAM , , , , YILI İL GENEL M ECLİSİ HUZUR H AKLARI (TL) YIL M ECLİS HUZUR HAKKI KOM İSYON HUZUR HAKKI DENETLEM E KOM İSYO NU TO PLAM BÜTÇE GİDERİ , , , , , , , , , , , , (A ğustos a kadar) , , , ,41 TOPLAM , , , , Teftişe tabi dönemde 2010 yılında (51) konunun, 2011 yılında (58) konunun, 2012 yılında ( 67 ) konunun, 2013 yılında ( 48 ) konunun, komisyonlara havale edildiği ve tamamının sonuçlandığı yukarıda gösterilen tabloda da anlaşıldığı üzere bu meclis üyelerine toplam ,80 TL huzur hakkı ödem esi yapıldığı incelenmiştir. Komisyonların karar almasını gerektirmeyecek konuların komisyona havale edilmesi uygulamasına son verilmeli, komisyon üyelerine huzur hakkı ödeyebilmek için bir hakkın suiistimali şeklinde anlaşılabilecek uygulamalara fırsat verilmemesi, keza uzmanlık gerektirmeyen konularda kom isyonlara iş havale edilmem esi tavsiye değer bulunmuştur. 26- Denetim K om isyonu raporlarının yayınlanmadığı incelenmiştir Sayılı Kanunun 16. maddesindeki;...kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. Komisyon çalışm alarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. hükümleri gereği işlem yapılması sağlanmalıdır. 27- Teftişe tabi dönemde, İl Genel Meclisinde meclis üyeleri tarafından İl Özel İdaresi işleri ile ilgili soru önergesi verildiği ayrıca İl Genel Meclisi kararlarının Vali tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ikinci kez görüşülm ek üzere M eclise gönderildiği anlaşılm ıştır sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 18. maddesinde Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarının sayıldığı, bunların soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirm e olduğu,

11 f/, ' V*v- \v A Sayfa(9) İçişleri Bakanlığı...E.,3 W 3 ^ R A F O R tj...mülkiye Müfettişliği maddenin 2. fıkrasında; Meclis ü y e le rf$ ^ â lrstbûşmanlığına önerge vererek il özel idaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir' hükmünün yer aldığı, İl Genel M eclisinin bilgi edinme ve denetim yollarını daha etkili kullanması sağlanmalı, ancak bu yetki ve görevin il özel idaresi görev ve sorumluluk alanıyla sınırlı olduğu, il genel meclisinin veya başkanlarınm; il genel idaresi kapsamında Vali tarafından görev tevdi edilen merkezi idare kuruluşlarıyla doğrudan temasa geçmesi, bilgi ve belge istemesi veya görev vermesinin mümkün olamayacağı, bu tür kararların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa açıkça aykırılık oluşturacağından Vali tarafından yeniden görüşülmek üzere İl Özel İdaresi Kanunu nun 15. maddesine göre İl Genel Meclisine gönderilmesinin gerekeceği, İl Genel M eclisinin ısrar etmesi halinde bile söz konusu kararın açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle yok hükmünde olmasından dolayı uygulanmaması ve karara katılan üyeler hakkında işlem yapılmasının temini bakımından konunun İçişleri Bakanlığı na intikal ettirilmesi gerektiği, genel meclisi üyelerinin genel idarenin görev alanına giren konularda vakıf oldukları olumsuzlukları, yazılı veya sözlü olarak Valilik M akamına intikal ettirmek suretiyle takipçisi olmaları sağlanmalıdır. 28- İl Genel Meclisi kararıyla kanunda yer almayan ve özel idarenin düzenlediği ruhsatlar için ücret tarifesi belirlenm ediği incelenmiştir. U ygulam anın devam ı sağlanmalıdır. 29- Teftiş döneminde 2010, 2011 ve 2012 yılları için performans planının yapıldığı, bu planın Strateji Geliştirme Müdürlüğünce hazırlandığı ve İl Genel Meclisinde görüşülerek kabul edildiği incelenmiştir sayılı Kanunun 31. maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16/2. maddesi gereğince bütçeler performans planına uygun olarak hazırlanacağından bütçeden önce İl Genel Meclisinde görüşülerek kabul edileceği nedeniyle sağlıklı verilere dayanılarak usulüne uygun şekilde hazırlanması ve uygulanmasına devam edilmelidir. 30- Teftişe tabi yıllar olan 2010, 2011 ve 2012 yılları için faaliyet raporlarının hazırlandığı, faaliyet raporlarının İl Genel Meclisinde görüşülüp İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderildiği ibraz edilen dosyanın incelenm esinden anlaşılmıştır sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. maddesinde; Vali, Kamu M alî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş perform ans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır sayılı Kanunun 41, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. maddeleri ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 4. ve 11/3. maddeleri hükümleri uyarınca yapılan çalışm alara devam edilmelidir. B- İl Encümeni İle İlgili İs ve İşlemler: 31- İl Encümen kararlarının üyeler tarafından imzalandığı, kararların isim açılmayan diğer sayfalarının ise paraflandığı incelenmiştir.

12 U ygulam anın devam ı sağlanmalıdır. Sayfa(lO) içişleri Bakanlığı... TŞFTlŞ RÂPORy-,./... Mülkiye Müfettişliği 32- İl Encüm en gündem inin Vali tarafından hazırlandığı incelenmiştir sayılı Kanunun 27. maddesinin 3. fıkrasında; Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir. hükmü doğrultusunda işlem yapılması ve gündeme ilişkin belgelerin dosyalanm ası uygulam asına devam edilmelidir. 33- Encüm ene havale edilen konuların genel olarak süresi içinde görüşüldüğü incelenmiştir. İl Encüm enince 2010 yılında (239) adet, 2011 yılında (223) adet, 2012 yılında (238) adet ve teftiş tarihi itibarıyla 2013 yılında (186) adet karar alındığı, İl Encümeni karar özetlerinin Kırklareli İl Özel İdaresi internet sitesinde yayınlandığı incelenmiştir. İl Encümeninde alman kararların internet sitesinde yayımlanmasına devam edilmesi sağlanmalıdır. 34- Teftişe tabi dönemde bazı İl Encümeni kararlarında 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddesi belirtilm ek suretiyle işlem yapılm asına karar verildiği incelenm iştir. Uygulama genel nitelikte olmakla birlikte 24/07/2013 gün ve 154 sayılı kararda 2886 sayılı Kanunun 45. m addesine göre ihale yapılm asına karar verilmiş olması uygulam aya örnektir sayılı Kanunun 26. maddesinde, İl Encümenin görev ve yetkileri fıkralar halinde tadat edilmek suretiyle sayılmıştır. Bu maddeye göre İl Encümenin;...a) Stratejik plân ve yıllık çalışma program ı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fon ksiyo n el sınıflandırm anın ikinci düzeyleri arasında aktarm a yapmak. e) K anunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçm em ek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. j) K anunlarla verilen diğer görevleri yapmak. görev ve yetkileri bulunm aktadır sayılı Devlet İhale Kanunu nun 11. maddesine göre ihalede uygulanacak olan usulün ita amiri tarafından onay belgesinde belirlenmesi gerektiğinden, İl Encümeni tarafından 2886 sayılı Kanuna göre uygulanacak usul ve esaslar açısından herhangi bir karar alınmaması ve bu hususta özellikle 5302 sayılı Kanunun 26. maddesi ile encümene görev veren diğer kanunlar esas alınmalı, bir konu gündeme alınmadan önce onun kanuni dayanağı mutlaka araştırılmalı, kararlara da yazılması usul haline getirilmelidir. 35- Teftişe tabi dönemde, umuma açık yerlerle ilgili olarak İl Encümeni tarafından ceza tatbikatı yapılmış olduğu ifade edilmiş ve incelenmiştir. Uygulam anın devam ı sağlanmalıdır. 36- İl Özel İdaresi bütçesinin ve kesin hesabın encümende zamanında görüşüldüğü incelenmiştir.

13 S ayfa(ll) İçişleri Bakanlığı M ülkiye M üfettişliği 5302 sayılı Kanunun 45. maddesin$p\' Vdli! tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı başında İl Encümenine sunulur. EncuM en^büfçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce İl Genel M eclisine sunar. İl genel meclisi bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapam az. Aynı Kanunun 47. maddesinde; Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. Hükmü bulunduğundan bundan böyle de bütçe ve kesin hesabın encümen ve mecliste zamanında görüşülmesi ve Encüm en in görüşlerini bir rapor ile M eclis e iletm esine devam edilmelidir. 37- İl Encümen başkan ve üyelerinin, işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına başlamadan önce, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili bağlantılarının olup olm adığı konularına dikkat edildiği ifade edilmiştir sayılı Kanunun 27. maddesi;...encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar. şeklindedir. Bundan dolayı doğması muhtemel hukuki anlaşmazlıklara neden olunmaması için 5302 sayılı Kanunun 27. maddesinin son fıkrası uyarınca işlem yapılm asına devam edilmelidir. 38- İl Encümeni tarafından Stratejik Plan m incelendiği ve İl Genel Meclisine görüş bildirildiği incelenmiştir sayılı Kanun un 26. maddesinin (a) bendi uyarınca işlem yapılmasının devamı sağlanmalıdır. 39- Teftişe tabi dönemde, İl Encümeni tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42. maddesi uygulaması ile ilgili im ar para cezası verildiği incelenmiştir. İl Encüm eni nin 17/06/2013 gün ve 103 sayılı kararı uygulam aya örnektir sayılı İmar Kanunu nun 42. maddesinde ceza hükümleri açıkça düzenlenmiş olup, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş yapılarla ilgili olarak gerekli işlemlerin başka bir incelemeye gerek kalmaksızın başlatılması sağlanmalı, ayrıca imara aykırı yapıların tespiti için oluşturulacak komisyonların belediye sınırları dışındaki yerlerde tespit çalışmaları yapması temin edilmeli, Kanun hüküm leri yerine getirilmesine devam edilmelidir. 40- İl Encüm eni kararlarının genellikle oy birliği ile alındığı incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 27. maddesindeki;...alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara m uhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar... hükmü göz önüne alınarak, bundan sonra alınacak kararlarda kararların oybirliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alındığı belirtilerek, oy çokluğu ile alman karara m uhalif kalan üyenin isminin altına (X) işareti konulmak suretiyle imzasının alınması sağlanmalı, bu gibi durumlarda kararın... nın muhalefeti ile oy çokluğu ile karar verilmiştir... şeklinde bağlanması ve muhalif kalan üyenin imzalı m uhalefet gerekçesinin karara eklenmesi usul haline getirilmelidir. 41- İl Encüm eni nin her hafta çarşamba günlü toplandığı, en son toplantı gün ve saatinin 03/07/2012 tarihinde belirlendiği incelenmiştir.

14 # e,, Sayfa(12) (v. o % Mr a*rf.r. v *4' *!. #) f t?** VXV '?r -:Vş s ji ev içişleri Bakanlığı... T E p I Ş ;RAPPUrf'...Mülkiye Müfettişliği, ^ V. ' «5. Sk 5302 sayılı Î1 Özel İdaresi K anûçu ıjuri., Brıcümen toplantısı başlıklı 27. maddesinde yer alan; Encümen, haftada en az bir defa ohnabit'ere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. hükmüne göre işlem tesis edilmesi sürdürülmelidir. C- Vali: 42- Valilik M akamınca tarihinde Kırklareli İl Özel İdaresi İmza Yetkileri Yönergesi nin güncellendiği incelenmiştir. U ygulam anın devam ı sağlanmalıdır. 43- Teftişe tabi dönemde, İl Valisi adına vali yardımcısı tarafından tarihinde İl Özel İdaresinin denetlendiği, denetim sonucunun rapora bağlandığı incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 30. maddesinin (k) bendi uyarınca İl Valisinin İl Özel İdaresini denetlemesi veya denetlettirmesine ve yapılan denetimlerin rapora bağlanması uygulamasına devam edilmelidir. 44- Teftişe tabi dönemde İl Valisinin 2010 yılında (39) defa, 2011 yılında (10) defa İl Encümeni ne başkanlık ettiği, 2012 yılında ve 2013 yılında ise İl Encüm eni ne başkanlık etmediği incelenmiştir. Valinin katılm adığı toplantılara Genel Sekreterin başkanlık ettiği anlaşılmıştır sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 25. maddesindeki; İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. hükümler gereğince, İl Valisinin, İl Encüm eni ne başkanlık etmeye devam etmesi, zaruretten katılamadığı durumlara münhasır olarak Genel S ekreter in İl Encüm eni ne başkanlık etmesi hususuna özen gösterilmelidir. Stratejik Plân: f 45- İl Özel İdaresinin yıllarına dair ikinci 5 yıllık Stratejik Plam mn hazırlanmasına 26/05/2009 tarih ve 1276 sayılı yazıları ile başlanıldığı, İl Encümeni nin 01/10/2009 tarih ve 226 sayılı kararı ile görüşüldüğü, İl Genel M eclisinin 09/10/2009 tarih ve 164 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulduğu incelenmiştir. 46- Stratejik Plan ın hazırlanmasında üniversite ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alındığı incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. maddesinin 2. fıkrasında; Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. denilmektedir. Bu hüküm gereği stratejik planların hazırlanmasında üniversite ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması uygulam asına devam edilmelidir.

15 >#" -i** -nv f * \ Sayfa(13) İçişleri Bakanlığı...f e F 5 İ Ş ^ # ) R U....Mülkiye Müfettişliği % *< "1*. S Î-H'î S * 47- Stratejik planlama sürecinin^,15aşlâtılmâsı 'ilehlgili hazırlık çalışmalarının üst yönetici tarafından bir genelge ile çalışmaların 'başlatıldığının 22/05/2009 gün ve 1274 sayılı Valilik Makamı O lur larıyla duyurulduğu incelenmiştir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in hazırlık dönemi ve programı başlıklı 8. maddesi; Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar. Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı duyurulur. şeklindedir. Yönetmelik hükm ü uyarınca işlem tesis edilmesine devam edilmelidir. 48- Stratejik Plan m hazırlık programının yapıldığı incelenmiştir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in hazırlık dönemi ve programı 8/2. maddesi; Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur. şeklindedir. Yönetmelik hükmü uyarınca işlem yapılmasına devam edilmelidir. 49- Stratejik Plan m İl Genel Meclisi tarafından kabulünden sonra 18/01/2010 tarih ve 231 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığına, 18/01/2010 tarih ve 230 sayılı yazı ile Devlet Planlama Teşkilatı M üsteşarlığına gönderildiği incelenmiştir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in stratejik planların sunulması başlıklı 15. maddesi; (3) M ahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir. şeklindedir. Yönetmelikte açık ve kesin bir süre belirtilmemiştir. Ancak müteakip denilerek bu sürenin meclis kararının ardından çok da uzun olmayan bir süre içinde olacağı im a edilmiştir. Stratejik Plan ın İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına Meclis kararının ardından makul bir süre içinde gönderilmesi uygulamasının devamı sağlanmalıdır. Performans Planlan: 50- Teftişe tabi dönemde, a) 2010 yılı İl Özel İdaresinin Kurumsal Performans Plam mn hazırlanıp İl Genel Meclisinde görüşüldü ve 20/11/2009 tarih ve 199 sayılı kararı ile kabul edildiği, b) 2011 yılı İl Özel İdaresinin Kurumsal Performans Planı nın hazırlanıp İl Genel Meclisinde görüşüldü ve 11/11/2010 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edildiği, c) 2012 yılı İl Özel İdaresinin Kurumsal Performans Planı nın hazırlanıp İl Genel Meclisinde görüşüldü ve 28/11/2011 tarih ve 210 sayılı kararı ile kabul edildiği, d) 2013 yılı İl Özel İdaresinin Kurumsal Performans Planı nın hazırlanıp İl Genel Meclisinde görüşüldü ve 23/11/2012 tarih ve 224 sayılı kararı ile kabul edildiği, incelenmiştir. Bundan böyle de Performans Plam mn; 5302 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası ve 05/07/2008 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanıp, 5302 sayılı Kanunun 10. maddesinin (a) bendi gereğince, İl Genel Meclisinde görüşülüp kabul edilmesi uygulaması sürdürülmelidir. 51- Performans program ı hazırlam a sürecinin zam anında başlatılm adığı incelenmiştir.

16 Sayfa(14) İçişleri Bakanlığı M ülkiye M üfettişliği Kamu İdarelerince Hazırlanmak * performans Programları Hakkında Yönetmeliğin Performans program ların hazırlanm ası Başlıklı 4/5. maddesi; Kam u idarelerinin perform ans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar, "şeklindedir. Performans programı hazırlama sürecinin en geç Mayıs ayı sonuna kadar başlatılması sağlanmalıdır. 52- Performans programının üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklandığı ve internet sitesinden halka duyurulduğu incelenmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik in performans programların hazırlanması başlıklı 7/5. maddesi; (5) Sosyal güvenlik kurum lan ve m ahalli idarelerin perform ans program ları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen perform ans programları, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili Bakan veya üst yönetici; mahalli idarelerde ise üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. şeklindedir. Kamuoyuna açıklama, internet sitesine performans programının yüklenmesi değildir. Zira aynı Yönetmelik in aynı maddesinin devam eden metni şu şekildedir; (6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. Performans programının Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanması uygulamasına devam edilmelidir. 53- Bazı yıllara ait performans planlarının İçişleri Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Dairesi B aşkanlığına gönderildiği incelenmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin performans programların hazırlanması başlıklı 7/7. maddesi; (7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlan, Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç M art (Değişik ibare:r.g.l5/7/ ) ayının on beşine kadar Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderirler. şeklindedir. Performans programının süresi içinde Bakanlığa ve Kurumsal ve Stratejik Dairesi Başkanlığına gönderilm esine devam edilmelidir. Faaliyet Raporları: 54- Teftişe tabi dönem de, a) 2010 yılı İl Özel İdaresinin Faaliyet Raporu nun hazırlandığı, 03/03/2011 tarih ve 1572 sayılı yazı ile İl Genel Meclisine sunulduğu ve 07/03/2011 tarih ve 42 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edildiği, b) 2011 yılı İl Özel İdaresinin Faaliyet Raporu nun hazırlandığı, 27/02/2012 tarih ve 318 sayılı yazı ile İl Genel M eclisine sunulduğu ve 09/03/2012 tarih ve 55 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edildiği,

17 Sayfa(15) İçişleri Bakanlığı...TEFTİŞ RAPORU...Mülkiye Müfettişliği c) 2012 yılı İl Özel İdaresinin Faaliyet Raporu nun hazırlandığı, 27/02/2013 tarih ve 1687 sayılı yazı ile İl Genel Meclisine sunulduğu ve 08/03/2013 tarih ve 79 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edildiği, Faaliyet raporlarının Mart ayı toplantısında Vali tarafından M eclis e sunulduğu, Meclis tarafından kabul edilen faaliyet raporlarının bir örneğinin CD ortamında İçişleri Bakanlığına gönderildiği incelenmiştir sayılı yasanın 39. maddesi; Vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı na gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. şeklindedir. Bundan sonraki yıllarda da Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak faaliyet raporlarının Bakanlığımızın 26/06/2007 gün ve sayılı yazısı gereği her yıl en geç 20 Marta kadar, CD ortamında İçişleri Bakanlığına gönderilm esi ihmal edilmemelidir. 55- Faaliyet Raporlarının kam uoyuna her yıl açıklandığı incelenmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Açıklık ilkesi başlıklı faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanması başlıklı 20. maddesi; (1) Genel faaliyet raporu, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve idare faaliyet raporları Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenmiş olan sürelere uyularak basın açıklaması yapılm ak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve ilgili idarenin internet sayfasında yayımlanır. İnternet sayfası bulunmayan idareler, faaliyet raporlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. şeklindedir. Madde hükm ü gereğince işlem yapılm asına devam edilmelidir. 56- Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının Strateji Geliştirme M üdürlüğü tarafından yürütüldüğü incelenmiştir. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayan belgelerdir. Sözgelimi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3. maddesinde performans hedefi şöyle tanımlanmıştır; i) Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirm eyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefleri. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının birbiriyle bağlantısı göz önüne alınıp üç belgenin de aynı birim tarafından hazırlanm ası uygulam asına devam edilmelidir. D- O rganlara İlişkin Ortak Hükümler: 57- Teftişe tabi dönemde, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idaresi organları veya bu organların üyelerinin kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılm alarını gerektirici bir durum un olm adığı ifade edilmiştir. İl Özel İdaresi Kanunu nun 34. maddesinde; Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idaresi organları veya bu organların üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bakımından yarar görülm eyen görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır.

18 İçişleri Bakanlığı... Mülkiye Müfettişliği ÂJ>f1 rt.4'* ^ j&?.... t../ y # # # Soruşturma veya kovuşturm a sebebiyle görevden uzaklaştırılan il özel idaresi organları veya bu organların üyeleri hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel a f ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır. denildiğinden, Gerek duyulduğunda bu madde hükmüne göre hareket edilmesi sağlanmalıdır. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV. YETKİ VE SORUM LULUKLARI: A-İl Çevre Düzeni Planı: I / ; "'"'v, \ Sayfa( 16) P Sî f V \ ' j İ? 58-1/ ölçekli Kırklareli Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak; Çevre ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Trakya Kalkınma Birliği (TRAKAB) arasında imzalanmış ortak hizmet protokolü çerçevesinde hazırlanmış olan 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı; tarihinde, Çevre ve Orman B akanlığı nca onaylanarak yürürlüğe girdiği, 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde; 1/ ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı İ.M.P. (İstanbul M etropoliten Planlam a ve Kentsel Tasarım M erkezi) koordinatörlüğünde hazırlandığı, 1/ ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı; 5302 Sayılı İl Özel Kanunu nun 6. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun ilgili maddeleri gereğince, Kırklareli İl Genel M eclisi nin tarih ve 72 sayılı Kararı ile Kırklareli Belediye M eclisi nin tarih ve 81 sayılı Kararı doğrultusunda onandığı, tarihinde Plan ve Plan Notlarının imzalı paftaları tutanakla Kırklareli Belediyesi tarafından teslim alındığı, tarihinde bahsi geçen Plan 1 ay süre ile askıya çıkartıldığı, askı süresince, ilgili kurum/kuruluşlardan ve belediyelerden gelen itirazların İM P ye iletildiği, itirazların değerlendirileceği ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı beyan edilerek, tarihinde Kırklareli Belediyesi ne tutanakla teslim edilen imzalı paftalar, askıdan sonra (Haziran 2011) İMP tarafından geri alındığı, tarih ve sayılı İM P nin yazısı (Kırk.Bel.Baş./İmar ve Şehircilik Müd. ne) ile; Kırklareli Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile diğer kurum/kuruluşlarm askı esnasında yapmış oldukları itirazlar ve taleplerin tekrar incelenmesi isteği uyarınca, İMP tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu plan ve plan hükümleriyle ilgili yapılması uygun görülen değişikliklerin ilgili kurumlara bildirildiği, Bu süreç esnasında İMP (İstanbul M etropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi) lağvedildiği, itirazların değerlendirileceği ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı beyan edilerek Kırklareli Belediyesi nden alınan imzalı paftalar üzerinde hiçbir düzeltme yapılmadan, geri gönderildiği, tarih/ sayılı yazısı ile İM P nin plana askı sürecinde yapan itirazlara istinaden uygun görüşü verdiği değişikliklerin plana işlenmesi aşamasında; Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli İl Özel İdaresi teknik personelince yapılan çalışmalar esnasında söz konusu plan üzerinde sayısız fiziki hata ve paftalarda ölçekleme hatası tespit edildiği, yapılan araştırmalar sonucu; İM P nin lağvolmasından sonra, söz konusu planı hazırlamış olan planlama ekibinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin BİMTAŞ A.Ş. birimine aktarılmış olduğunun tespit edilerek ve İBB ile irtibata geçildiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşm eler ve istişareler

19 \ Sayia( 17) İçişleri Bakanlığı... u.uteetiş RAPORÜ...Mülkiye Müfettişliği V. ' 'V' t** * *' "vv ' ri h sonucu, 1/ ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı ndaki fiziki ve ölçekleme hataları; planı hazırlayan planlama ekibince düzeltildiği, İM P nin plana askı sürecinde yapan itirazlara istinaden uygun görüş vermiş olduğu değişikliklerin yine bu ekip tarafından söz konusu plana ve plan notlarına işlendiği, Kırklareli Valiliği, İl Özel İdaresi ve İBB/İMP tarafından hazırlanan 1/ ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı; Kırklareli İl Genel M eclisi nin tarih/72 sayılı Kararı ile onandığı ve Kırklareli Belediye M eclisi nin tarih/81 sayılı Kararı ile onaylanıp askıya çıkartılmdığı, askı süreci esnasında yapılmış olan itirazlar içerisinde İBB/İMP tarafından kabul edilen ve İl Genel M eclisi nin tarih/76 sayılı Kararı ve /104 sayılı Kararı ile onaylanan düzeltmelerin plana işlenerek hazırlandığı 63 adet plan paftası, 9 adet Plan Hükümleri Paftası, 1 adet lejand paftası ve 1 adet Plan Açıklama Raporu ndan oluşan 1/ ölç. Kırklareli Çevre Düzeni Planının; Kırklareli Belediye M eclisi nin tarih/214 sayılı Kararı ve tarih/62 sayılı Kararı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 6. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18. ve 84. maddeleri gereğince kabul edilmiş olduğu incelenmiştir. Uygulam aların plan hüküm leri doğrultusunda yapılm asına dikkat edilmelidir. B-İmar Planı ve İmar Planı Tadilatları: 59- Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde yılı Ağustos ayı itibariyle teftişe tabi dönemde toplam (31) adet Nazım İmar Planının İl Genel M eclisince onaylandığı incelenmiştir. Teftişe tabi dönemde, imar planı ve imar planı tadilatları ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; O NAYLANAN YILLAR İM AR PLANLARI İM AR PLANI TADİLATLARI REVİZYON TO PLAM yılları arası toplam (31) adet imar planı dosyası bulunduğu, bu dosyaların yıllara göre dağılımının; 2010 yılına ait toplam (2) dosyanın bulunduğu, (2) dosyanın imar planı için uygun bulunduğu ve imar planının onaylandığı, 2011 yılına ait toplam (6) dosya bulunduğu, (6) dosyanın imar planı için uygun bulunduğu ve imar planının onaylandığı, 2012 yılm a ait toplam (10) dosya bulunduğu, (10) dosyanın imar planının onaylandığı, 2013 yılına ait toplam (14) dosya bulunduğu, (3) dosyanın M eclis e sevk edildiği, bunlardan (2) dosyanın imar planının askıya çıkarıldığı (13) dosyanın imar planının onaylandığı incelenmiştir.

20 I / S ay fa(l8) İçişleri Bakanlığı... %.'tj'ekmş:r  PÖ rc j... Mülkiye Müfettişliği v v % # ' il.^ ^4 Plan Yapımına Ait E saslara':qair yyönetm'eliğin tanımlar başlıklı 3. maddesi; Plan değişikliği: Plan ana kararlarını, sürekliliğini',"bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir. şeklindedir. Bu nedenle bu tanıma uygun hareket edilmesi ve zorunluluk olmadıkça plan değişikliğine gidilmemesi sağlanmalıdır. 60- Teftişe tabi dönemde yapılan imar plan ve değişiklerinin, müfettişliğimizce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görevlendirilen teknik elemanlara, örnekleme metoduyla inceletilmesi sonucunda; 1- Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Eskibedir Köyü, Ağıl Yeri Mevkii, 441 N o lu Parsel üzerinde yapılan Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılığı Tesis Alanı amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam nın; tarih ve 39 Sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan süresince plan ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığı, söz konusu yere ait imar dosyasında ilgili kurum görüşlerinin ve İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu nun mevcut olduğu, bahsi geçen planın birer nüshasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Bank A.Ş. ye gönderildiği, 2- Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ovacık Köyü, M üsellim Yolu Mevkii, 2352 Parsel üzerinde yapılan Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılık Tesisi amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Plam mn; tarih ve 59 Sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan süresince plan ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığı, söz konusu yere ait imar dosyasında ilgili kurum görüşlerinin ve İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu nun mevcut olduğu, Jeolojik Etüt Raporu nda söz konusu alanm yerleşime uygun alanda kaldığının belirtildiği, bahsi geçen plan ile ilgili bürokratik sürecin tebligatının vatandaşa yapılmış olduğu, fakat birer nüshasının Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik M üdürlüğü ile İl Bank A.Ş. ye gönderilmediği, 3- Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Eskibedir Köyü, Ağıl Yeri Mevkii, 1757 N o lu Parsel üzerinde yapılan Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılığı Tesis Alanı amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nın; tarih ve 40 sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan süresince plan ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığı, söz konusu yere ait imar dosyasında ilgili kurum görüşlerinin ve İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu nun mevcut olduğu, bahsi geçen planın birer nüshasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik M üdürlüğüne ve İl Bank A.Ş. ye gönderildiği, 4- Kırklareli İli, M erkez İlçesi, Asilbeyli Köyü, Çilekli Mevkii, 1917 Parsel üzerinde yapılan Büyükbaş Hayvancılık Tesisi amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam mn; tarih ve 27 sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan süresince plan ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığı, söz konusu yere ait imar dosyasında ilgili kurum görüşlerinin ve İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu nun mevcut olduğu, bahsi geçen plan ile ilgili bürokratik sürecin tebligatının vatandaşa yapılmış olduğu fakat birer nüshasının Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik M üdürlüğü ile İl Bank A.Ş. ye gönderilmediği, 5- Kırklareli İli, M erkez İlçesi, Karadere Köyü ,48 m2 lik Orman Alanı üzerinde yapılan Rüzgar Enerji Santrali amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam nın; tarih ve 35 sayılı İl Genel M eclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA

5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA 5393 SAYILI BELEDĐYE KANUNUNDA BELEDĐYE MECLĐSĐNĐN ÇALIŞMA GÖREV VE YETKĐLERĐ Belediye Meclisi Madde 17- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Tarih: 22 Ağustos 2009 Sayı: 27327 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI

YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARIN GENEL KURUL YOL HARİTASI SUNUŞ... 3 YAPI KOOPERATİFLERİ VE ÜST KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARINDA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MAHALLİ İDARELER BÜTÇE VE MUHASEBE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birliklerin; gelir ve gider

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI. GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK ÇANAKKALE ĠL ÖZEL ĠDARESĠ TEġKĠLATI GÖREVLERĠ, ÇALIġMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Esaslar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Görev ve yetkileri

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28635 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TABİAT VARLIKLARI VE DOĞAL SİT ALANLARI İLE ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİNDE BULUNAN DEVLETİN HÜKÜM VE TASARRUFU

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL

ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL ODALAR ARASI UYGULAMA B RL KTEL İDARİ VE MALİ KONULAR 04.06.2011 / ANKARA TÜRMOB YAYINLARI- 415 2ODALAR ARASI UYGULAMA BİRLİKTELİĞİ Dizgi - Düzenleme Tuncay TEKYILDIZ Baskı Ziraat Gurup Matbaacılık A.Ş.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİNİN GENEL DENETİMİNE/TEFTİŞİNE İLİŞKİN REHBER (2015) İÇİNDEKİLER KISALTMALAR:... 2 GİRİŞ:... 3 I- İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN

Detaylı

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde;

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, tüm üyeler aktif olarak görev alacak şekilde; İSTANBUL PROJE YÖNETİM DERNEĞİ TÜZÜĞÜ MADDE 1 DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ Derneğin adı İstanbul Proje Yönetim Derneği'dir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. MADDE 2 DERNEĞİN AMACI VE FAALİYETLERİ MADDE 2.1

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: KANUN YAPIM SÜRECİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KANUN YAPIM SÜRECİ 52 YASAMA DERNEĞİ w w w. y a s a d e r. o r g A - KANUN TANIMI VE TÜRLERİ B - KANUN YAPIM TEKNİĞİ Kimler kanun önerebilir? Bir kanun tasarısı

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı