T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye M ü fettişi: Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ EDEN"

Transkript

1 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: A.Ü.:41/29 M.N.B.:181/60 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2013 TEFTİŞ YERİ İLİ : KIRKLARELİ İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye M ü fettişi: Ali ÜÇLER Mehmet Nuri BAŞARAN TEFTİŞ EDİLEN Daire : İl Özel İdaresi İşler : Genel İş ve Yürütiimü Y ıllar : 16/07/ /09/2013 Görevli : Vali Mustafa YAMAN TEFTİŞ TARİHLERİ Teftişe Başlama Tarihi Teftişi Bitirme Tarihi Eski Teftişin Tarihi 01/09/ /09/ /07/2010

2 İÇİNDEK İLER ÖNCEKİ TEFTİŞ VE SONUCU... 1 SAYIŞTAY DENETİMİ İLE İLGİLİ H USU SLARI... 2 YERLEŞİM D U RU M U... 2 İL ÖZEL İDARESİ O R G A N LA R I... 3 A-İl Genel Meclisi İle İlgili İş ve İşlem ler... 3 B-İl Encümeni İle İlgili İş ve İşlem ler... 9 C-V ali Stratejik P lân Performans Planları...13 Faaliyet Raporları D-Organlara İlişkin Ortak Hüküm ler...15 İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUM LULUKLARI A-İl Çevre Düzeni Planı B-İmar Planı ve İmar Planı Tadilatları...17 C-Kaçak veya Ruhsata Aykırı Y apılaşm alar D-Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin B elgeleri...26 E-İfraz, Tevhit ve Köy Yerleşik Alan Tespit İşlem leri...29 F-Acil Durum Planlam ası...34 G-Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıklar H-Bölünmüş Y ollar İL ÖZEL İDARE GENEL SEKRETERLİĞİ ve PERSONEL İŞLEM LERİ...43 BÜTÇE VE KESİN HESAP İŞLEM LERİ...52 EMLAK VE İSTİMLAK İŞ VE İŞLEM LERİ TAŞINIR MAL İŞ VE İŞLEM LERİ EVRAK, KAYIT, DOSYALAM A VE ARŞİV İŞLER İ...66 RUHSAT İŞLER İ...68 A-Sıhhi ve Gayrisıhhi İşyerleri ile Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Y erleri B-I (a) Grubu M adenler İle İlgili İş ve İşlem ler...72 SU VE KANAL H İZM ETLERİ TARIMSAL HİZM ETLER...77 YOL VE ULAŞIM H İZM ETLERİ...78 İŞLETME M ÜDÜRLÜĞÜ...78 PLAN, PROJE, YATIRIM VE İNŞAAT H İZM ETLERİ...80 HUKUK İŞLERİ İHALE İŞ VE İŞLEM LERİ A-Yapım İşleri İhaleleri...84 B-Mal Alım İhaleleri...86 C-Hizmet İşleri İhaleleri...87 D-Doğrudan Temin İhaleleri...88 E-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre Yapılan İş ve İşlem ler...88 KAMU HİZM ETLERİNİN SUNUMUNDA UYULACAK USUL VE E SA SLA R MİKRO K R E D İ METİP PR O JE Sİ...89 DİĞER H U SU SLA R İŞBÖLÜM Ü GÖREV VE SO N U Ç... 93

3 , «& Ç. x / -». \ Sayfa(l) B «# ' %. î *'J2 İ {( j* $ İçişleri Bakanlığı...^.TEFTÎŞ'.^AÇÖRU-/... Mülkiye Müfettişliği * ^ ^ % k ' ' ''... V v a».t J? Kırklareli İl Özel İdaresi Genel İ^ve-Y üfûtüm ü tarafımızdan teftiş edilerek, görülebilen eleştiri ve öneriye değer hususlar aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır. ÖNCEKİ TEFTİŞ VE SONUCU: 1- Kırklareli İl Özel İdaresi Genel İş ve Yürütümü teftişinin bundan önce Mülkiye Başmüfettişi Necati KÜÇÜKDUMLU tarafından yapıldığı, dairesinde mevcut 16/07/2010 gün ve 42/22 sayılı Teftiş R aporu ndan anlaşılmıştır. Sözü edilen Teftiş Raporu nda tenkit ve tavsiye edildiği halde, henüz tamamlanıp düzeltilmeyen hususlara rastlanıldığında, bu Teftiş Raporu nun ilgili maddelerinde ayrıca değinilecektir. 2- Mülkiye Teftiş Defteri nin bulunduğu ancak defterin ilgili bölümüne, teftişle ilgili olarak Bakanlıktan ve diğer m ercilerden gönderilen emir ve genelgelerin işlenmediği incelenmiştir. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü nün 55. maddesinde; Kurulun teftişine tabi her daire ve kuruluşta bir teftiş defteri bulunur. Bu defterlerin sayfaları numaralanır ve illerde valilik, ilçelerde kaymakamlık mührüyle mühürlenir. Son sayfasına defterin kaç sayfa olduğu ayrıca yazılarak tasdik edilir. Müfettişler, teftişin başlayıp ve bitiş tarihlerini, hangi işleri teftiş ettiklerini, düzenledikleri layiha ve raporun tarih ve sayısını, teftiş edilen memurun görevini, adını ve soyadını deftere yazar ve imzalarlar. Teftişle ilgili olarak Bakanlıktan gönderilen emir ve genelgelerin tarih ve sayılarıyla özetleri, teftiş olunan memurlarca defterin özel bölümüne yazılarak imzalanır. 50. maddenin son fıkrası hükmü, teftiş defterleri hakkında da uygulanır. denilmektedir. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Tüzüğü nün 50. maddesinde; Teftiş layihaları doğrudan teftiş edilen memura, teftiş raporları, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar aracılığıyla ilgili birim veya kuruluşa verilir. Layiha ve raporlar, ayrıca Bakanlığa da gönderilir. Layiha ve raporlar, teftiş olunan yerlerde, Bakanlıktan ve diğer mercilerden bunlarla ilgili olarak verilen emir ve yazılarla birlikte, özel bir dosyada saklanır. Bunların saklanmasından ve devir ve tesliminden ilgili birim ve kuruluşun amir ve memurları sorumludurlar. denilmektedir. Bundan böyle yukarda sayılan madde hükümlerine göre işlemlerin yürütülmesi sağlanmalıdır. 3- Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen Teftiş Raporu nun, kamuoyuna açıklanmadığı ve İl Genel M eclisinin bilgisine sunulmadığı incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun Denetimin kapsamı ve türleri başlıklı 38. maddesinin son fıkrasında yer alan; (...) İl özel idaresinin malî işlemler dışında kalan diğer İdarî işlemleri, idarenin bütünlüğüne ve kalkınma plânı ve stratejilerine uygunluğu açısından İçişleri Bakanlığı, vali veya görevlendireceği elemanlar tarafından da denetlenir. (...) Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur. hükmü uyarınca, Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen raporlar ile yukarıdaki madde metninde yapılacağı belirtilen diğer denetimlere dair raporların sonuçlarının, kamuoyuna açıklanması ve İl Genel M eclisinin bilgisine sunulması gerektiği göz önünde tutulmalıdır.

4 / % * î \ 4-18/04/2011 tarih ve B.05.İLİ.0^02'.02;00-/ sayılı onay ile yürürlüğe giren Mülkiye Müfettişlerince Düzenlenen Raporların" Değerlendirilmesi, Takibi ve Sonuçlandırılması Hakkında Yönergenin de dikkatlice incelenerek bundan sonra Mülkiye Müfettişlerince hazırlanan raporlara verilecek olan cevapların şekil ve sürelerine uyularak cevabi raporun hazırlanması, takibi ve sonuçlandırılması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca Yönergenin 22. maddesi gereği Yönergenin hizmet içi eğitim ve seminerlerde konu olarak işlenmesi ihmal edilmem elidir. SAYIŞTAY DENETİM İ İLE İLGİLİ HUSUSLAR: 5- Kırklareli İl Özel İdaresinin teftişe tabi dönemde 2012 mali yılı hesaplarının Sayıştay Uzman Denetçileri Baş Denetçi Hülya SEVEN, Uzman Denetçi Emine ÖZEY ve Uzman Denetçi Gökhan KARSLIOĞLU tarafından denetlendiği, 2012 yılı Taslak Denetim Raporu nun İl Özel İdaresine gönderildiği incelenmiştir. İl Özel İdaresinin 2010 ve 2011 yılı hesap iş ve işlemlerinin Sayıştay Başkanlığınca denetlenmediği anlaşılmıştır. Sayıştay kararlarının yakından takip edilerek ilam sonucuna göre hareket edilmesi sağlanmalıdır. YERLEŞİM DURUM U: İ * 3 > ^ x İ İ/ **' ^ * : ; \... ' ; Sayfa{2) içişleri Bakanlığı... KTÇETİŞ RA PORUr... Mülkiye Müfettişliği 6- Kırklareli İl Özel İdaresinin, şehir merkezinde bulunan Genel Sekreterlik hizmet binasının bahçe içinde 1964 yılında yapılmış 3 katlı hizmet binasının olduğu, eski Köy Hizmetleri Müdürlüğünden kalan 1 idari bina ile birlikte saha amirliği binası, kaporta, boyahane, kaynaklama, ağır şase, marangozhane ve yedek parça gibi atölyelerinin olduğu, ayrıca yemekhane ve çay ocağının bulunduğu, İl Genel Meclisi toplantılarının Genel Sekreterlik hizmet binasının alt katındaki toplantı salonunda yapıldığı, hizmet binasının hizmet ve genel meclis açısından yeterli ve uygun olmadığı, Kavaklı ve Lüleburgaz da asfalt depolama tesislerinin olduğu, Demirköy İlçesinde kışın kar m ücadelesi için kullanılan bakım evinin olduğu ifade edilmiştir. Şehir merkezinde bulunan Genel Sekreterlik hizmet binasının hizmet şartlarına uygun ve yeterli olmadığı değerlendirildiğinden, ek hizmet binası veya tespit edilecek başka bir alanda yapılacak hizm et binalarına taşınm ası tavsiyeye değer görülmüştür. 7- İl Özel İdaresi organlarından olan İl Genel Meclisinin bulunduğu binada TC Kırklareli İl Özel İdaresi ibareli tabelanın kullanıldığı incelenmiştir. Tabelaların nasıl düzenleneceği hususunda İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün gün ve 2565 sayılı yazısında; İl özel idarelerinin resmi yazışmaları ve bina girişlerine asılacak tabelalar konusunda aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması uygun bulunmuştur. 1. Resmi yazıların Resm î Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere uygun olarak hazırlanması, 2. Resmi yazıların kural olarak vali tarafından imzalanması, yetki devri yapılmışsa yazıda Vali a. ibaresini mutlaka belirtmesi, 3. İl özel idaresinin fa a liyet gösterdiği hizmet binalarının dışına asılan tanıtıcı tabelaların, T.C....İL ÖZEL İDARESİ şeklinde, il özel idaresinin organlarından birisi fa rklı bir binada ise tabelanın,

5 ' Sayfa(3) İçişleri Bakanlığı....TEFTİŞ RAPORU... Mülkiye Müfettişliği ' '* : T.C.... İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi şeklinde düzenlenmesi ve bunun dışındaki hallerde organ veya birim isimlerinin binaların dışına asılan tabelalara yazılmaması, 4. Herhangi bir konuda Bakanlığımızdan talep edilecek görüş isteme yazılarında ise tarih ve 2006/75 sayılı genelgemize göre hareket edilmesi uygun görülm üştür. denilmektedir. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün gün ve 2565 sayılı yazısı doğrultusunda uygulam anın yapılması sağlanmalıdır. İL ÖZEL İDARESİ ORGANLARI: A- İl Genel M eclisi İle İlgili İs ve İşlemler: 8- İl Genel M eclisinin her ay İl Genel Meclisi Başkanı tarafından belirlenen gündemle toplandığı, Vali tarafından önerilen hususların gündeme alınarak karara bağlandığı ve gündemin üyelere web sayfası, e-posta, toplu SMS ve ilan panosuna asılmak suretiyle duyurulduğu, İl Basın ve Halkla İlişkiler M üdürlüğü vasıtasıyla halka duyurulduğu, İl Genel M eclisinin kesinleşen kararlarının, İl Özel İdaresi Hizmet Binasının girişindeki ilan panosuna asılmak ve internet sayfasına konulm ak sureti ile ilan edildiği incelenmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 8. maddesi uyarınca; Gündem, Meclis Başkanı tarafından belirlenir ve genel sekreterlik tarafından üyelere en az üç gün önceden bildirilir. Üç günün hesabında duyuru günü ile toplantı günü hesaba katılmaz. Meclis üyelerine bildirim, imza karşılığı gündemin teslimi, taahhütlü posta, telefon, faks, özel idare web sitesinde yayımlama, elektronik posta gibi ispat edici yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır. Telefonla bildirimde, bildirimin hangi numaralı telefonla, ne zaman ve kimin tarafından yapıldığı hususunda bildirimi yapan kişi tarafından imzalanmış bir belge düzenlenir. Meclis Başkanının izinli, raporlu veya görevli olduğu durumlarda gündem birinci Başkan Vekili, o da bulunmadığı takdirde ikinci Başkan Vekili tarafından belirlenir. Gündem, çeşitli yollarla halka da duyurulur. Bu duyuru, meclis toplantı salonunun girişine ve özel idare ilân panosuna veya halkın yoğun olarak bulunduğu ve gelip geçtiği yerlere ilân asarak; gazete, hoparlör, internet, radyo ve televizyon yayını gibi yöntemlerden biri veya birkaçı kullanılarak yapılır. Valinin önerdiği hususlar gündeme alınır. Vali, gündeme alınmasını istediği konuları yazılı olarak meclis başkanlığına bildirir. Meclis Başkam meclis toplantı halinde değilse ilk yapılacak meclis toplantısı gündemine ilave ederek üyelere duyurur. Meclis toplantı halinde ise o toplantı gündeminin son maddesi olarak görüşülür. Meclis toplantıları sırasında üyeler de İl Özel İdaresine ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır. hükmü uyarınca işlem yapılm asına devam edilmelidir. 9- Meclis kararlarının; Dönemi, Konusu, Karar N o, Toplantı Tarihi, şeklinde yazıldığı incelenmiştir. Meclis kararlarındaki başlıkların bundan sonra, İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği nin 4. maddesindeki başlıklar açılarak tutulması sağlanmalıdır.

6 İçişleri Bakanlığı Sayfa(4) M ülkiye M üfettişliği... ^ ' * şy II Genel M eclisinin toplantılan'nıa her ayın ilk haftası başladığı ve genellikle ara verilmeden tam am landığı incelenmiştir. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6. maddesinde;...m eclis toplantısı her ayın ilk haftası başlar ve ara verilmeden tamamlanır. Ancak ilk haftanın tamamının resmi tatile rastlaması halinde takip eden ilk çalışma günü toplantı günü olarak belirlenebilir. Resmi tatile rastlayan günlerde çalışmaya ara verilebilir... hükmü uyarınca Meclis toplantılarının ara verilmeden tamamlanması sürdürülmelidir. 11- Meclis toplantılarının sesli cihazla kaydedildiği ancak görüntülü cihazlarla kaydedilmediği incelenmiştir. İl Özel İdaresi Kanunu nun 12. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 16. maddesindeki; Toplantılar meclisin kararıyla sesli veya görüntülü cihazlarla da kaydedilebilir... hükmü gereğince toplantıların görüntülü cihazlarla kaydedilmesi sağlanmalıdır. 12- İl Genel Meclisi toplantılarına ilişkin gündemin birim müdürlüklerine gönderildiği incelenmiştir sayılı Kanunun 12. maddesinde;...özel idare teşkilatı ve ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının birim amirleri gündemdeki konularla ilgili olarak meclis toplantılarına davet edilebilir ve bilgi alınabilir... hükmü uyarınca her toplantı gündeminin o toplantıda ilgisi olan yatırımcı m üdürlüklere gönderilm esi uygulam asının devamı sağlanmalıdır. 13- İl Genel Meclisi kararlarının bir sonraki toplantıda Meclis üyelerine dağıtıldığı ancak bu dağıtım ın tutanağa bağlanm adığı incelenmiştir. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 16. maddesi gereğince; kararların, bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılm ası ve buna ait belgelerin dosyasında bulundurulm ası sağlanmalıdır. 14- İl Genel Meclisi kararlarının İl Valisine gönderilmesinde genelde 5 günlük süreye uyulduğu incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 15. ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 17. maddesi gereğince; İl Genel Meclisi tarafından alman kararların tam metninin, en geç beş gün içinde Valiye gönderilm esi uygulam asına devam edilmelidir. 15- Teftişe tabi dönemde İl Genel Meclisi kararlarının üç nüsha olarak Valilik Makamına gönderildiği, bu kararları teslim almakla görevlendirilmiş bir personelin bulunduğu, İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne gönderilen kararların görevli bulunan Müdür tarafından alınarak deftere kaydedildiği ifade edilmiştir. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 17. maddesindeki;...m eclis tarafından alınan kararların tam metni, başkan tarafından en geç beş gün içinde Valiye g ö n derilir... Valiye gönderilm eyen meclis kararları yürürlüğe girm ez... Başkan tarafından Valiye gönderilen kararlar, valinin görevlendireceği kişiye imza karşılığı teslim edilir. Teslim alınan kararın son sayfasına, karar tarihi, teslim alındığı tarih ve kayıt numarası yazıldıktan sonra kararın bir sureti iade edilir. Bu şekilde kayıtları tamamlanan karar genel sekreterlik tarafından dosyasında saklanır. Bu kararları kaydetmek üzere bir defter tutulur... hükm ü uyarınca işlem yapılm asının devamı sağlanmalıdır. 16- İl Genel Meclisince alınan kararların imzalı asıllarınm her yıl için ayrı dosyalamasının yapıldığı ancak ciltlem e işlem i yapılmadığı incelenmiştir.

7 Sayfa(5) İçişleri Bakanlığı... v:teftiş RAPORU... Mülkiye Müfettişliği İşlem kolaylığı sağlanması bakımı'ndan İl Genel Meclisince alman kararların imzalı asıllarının tek kararlar dosyasında toplanıp yıllar itibari ile ciltlenmesi tavsiyeye değer görülmüştür. 17- İl Genel Meclisi kararlarının kaydedildiği bir defterin tutulduğu ve Meclis kararlarının katip üyelerce im zalandığı incelenmiştir. İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 16. maddesi uyarınca işlem yapılmasına devam edilmelidir. 18- İl Genel Meclisi kararlarının genellikle toplantıya katılanlarm oybirliği ile alındığı, oyçokluğu ile alman meclis kararlarında, hangi meclis üyelerinin karara muhalefet ettiğinin belirtildiği incelenmiştir sayılı Kanun ile İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 14. maddeleri gereğince oy çokluğu ile alman kararlarda, kararın karara muhalif olan üyelerin isimlerinin yazılması uygulaması sürdürülmelidir. 19- Meclis kararları üzerinde örnekleme yöntemiyle yapılan incelemede, İl Genel M eclisi nin görevleri arasında olm ayan konularda karar vermediği incelenm iştir. Uygulam anın devam ı sağlanmalıdır. 20- Teftişe tabi dönemde Meclisin 2013 yılı Nisan ayında (1), 2012 yılında Temmuz ayında (1), 2011 yılında Ekim ayında (1) defa olağanüstü toplantı gerçekleştirdiği, 2010 yılında olağanüstü toplantı yapmadığı, olağanüstü toplantıların ilan edildiği, gündem yazısında görüşülecek olan acil durumun açıklandığı incelenm iştir sayılı Kanunun 12. maddesinin ek fıkrası; (Ek Fıkra: 30/5/ /2 md.) İl genel meclisi başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde il genel meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az üç gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur ve ayrıca mutat usûllerle ilan edilir. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında hiçbir konu görüşülemez. şeklindedir. Olağanüstü toplantı yapılması iki bakımdan tahdit edilmiştir. Bunlar acil bir durumun olması ve bir yılda en fazla üç kez olağanüstü toplantı yapılabilmesidir. Olağanüstü toplantıların kanunun gösterdiği durumlarda yapılması ve davet-gündem yazısına bunun yazılm ası sağlanmalıdır. 21- İl Genel Meclisince kanunla kurulması zorunlu olan ihtisas komisyonlarının kurulduğu ve toplam (14) adet kom isyonun faaliyetlerine devam ettiği anlaşılmıştır sayılı Kanunun 16. maddesinde, kurulacak ihtisas komisyonu sayısı ve konusu açısından bir sınırlandırma söz konusu olmamakla birlikte, komisyonun tanımından da anlaşılacağı üzere ihtisas gerektiren, diğer bir ifade ile uzmanlığa ihtiyaç duyulan ve meclise katkı sağlayacağı düşünülen alanlarda ihtisas kom isyonlarının kurulması gerektiği düşünülmeli, uzm anlık gerektirm eyen konularda ihtisas komisyonları kurulm am ası sağlanm alıdır sayılı Kanunun değişik 16. maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 20. maddesi hükümleri uyarınca işlem yapılm asına devam edilmelidir. 22- İl Genel Meclisi karar özetlerinin İl Özel İdaresine ait w w w.kirklareliilozelidaresi.gov.tr internet sayfası üzerinden duyurusunun yapıldığı, ilan

8 ir / f V E e A f/ CSB; u Sayfa(6) a S s c- V «ı [i,y\ \ ** ~ Vs \ a içişleri Bakanlığı......Mülkiye Müfettişliği :.X İ İ v -V; '*.{ f..,.. panolarında ilan edildiği, yerel basında yayınlanması için Valilik Basın ve Halkla ilişkiler M üdürlüğüne yazı gönderilerek halka duyurüldüğu ifade edilmiş ve incelenm iştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 16. maddesinde;...kom isyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir... şeklinde hüküm bulunduğundan komisyon raporlarının uygun vasıtalarla halka duyurulması uygulam asına devam edilmelidir. 23- İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclisi kararlarıyla her yıl Denetim Komisyonlarının oluşturulduğu ve komisyon raporlarının kanunda öngörülen sürede hazırlandığı incelenmiştir sayılı Kanunun 17. maddesindeki; İl genel meclisi, her yılın ocak ayında yapılacak toplantısında il özel idaresinin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az, beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasî parti grubunun ve bağımsız üyelerin il genel meclisindeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon, vali tarafından il özel idare binası içinde belirlenen yerde çalışır ve çalışmalarında uzman kişi ve kuruluşlardan yararlanabileceği gibi valinin onayıyla kamu kuruluşları personelinden de yararlanabilir. Komisyon tarafından istenen bilgi ve belgelerin iade edilmek üzere verilmesi zorunludur. Komisyon, çalışmasını şubat ayı sonuna kadar tamamlar ve buna ilişkin raporunu, izleyen ayın onbeşine kadar m eclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. hükmü uyarınca işlem yapılmasına devam edilmesi sağlanmalıdır. 24- İl Genel M eclisinin 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları huzur hakları miktarları aşağıda gösterilmiştir YILI İL GENEL MECLİSİ HUZUR HAKLARI (TL) AYLAR M ECLİS HUZUR HAKKI KOM İSYON HUZUR HAKKI DENETLEM E KOM İSYONU TOPLAM BÜTÇE GİDERİ OCAK , ,81 ŞUBAT , , ,20 MART , ,57 NİSAN , , , ,25 M AYIS , ,29 HAZİRAN , , ,56 TEMMUZ AĞUSTOS , , ,61 EYLÜL , , ,54 EKİM , , ,63 KASIM , , ,16 ARALIK , ,95 TOPLAM , , , ,57

9 ff v, \ ' \ ' % Sayfa(7) I " ^ L. «V :: " I İçişleri Bakanlığı...Â;.TEFTİŞ RAPÖ RIİ... Mülkiye Müfettişliği i\ î- ^ """..?' 2011 YILI İL G ENEL M ECLİSİ HUZUR HAKLARI (TL) AYLAR M ECLİS HUZUR HAKKI KOM İSYON HUZUR HAKKI DENETLEM E K O M İSYO NU TO PLAM BÜTÇE GİDERİ OCAK , ,91 ŞUBAT , ,67 M ART , ,05 NİSAN , , , ,26 M AYIS , ,50 HAZİRAN , ,94 TEM M UZ... - AĞUSTOS , , ,93 EYLÜL , , ,95 EKİM , , ,94 KASIM , , ,72 ARALIK , ,24 TOPLAM , , , , YILI İL G ENEL M ECLİSİ H UZUR H AKLARI (TL) AYLAR M ECLİS HUZUR HAKKI KOM İSYON H UZUR HAKKI DENETLEM E KOM İSYONU TOPLAM BÜTÇE GİDERİ OCAK , , ,05 ŞUBAT , , ,38 M ART , , ,80 NİSAN , , , ,73 M AYIS , , ,79 HAZİRAN , , ,82 TEM M UZ 4.052, ,03 AĞUSTOS , , ,03 EYLÜL , , ,15 EKİM , , ,39 KASIM , , ,02 ARALIK , , ,52 TOPLAM , , , , Y IL I] L G ENEL M ECLİSİ H UZUR H AKLARI (TL) AYLAR M ECLİS H UZUR HAKKI KOM İSYON HUZUR HAKKI DENETLEM E KOM İSYONU TO PLAM BÜTÇE GİDERİ OCAK , , ,69

10 İçişleri Bakanlığı...Mülkiye Müfettişliği 'v * / a * ^ Ş ŞUBAT , ,26 MART , , ,62 NİSAN , , , ,54 M AYIS , , ,64 HAZİRAN , , ,56 TEM M UZ , , ,42 AĞUSTOS , , ,68 TOPLAM , , , , YILI İL GENEL M ECLİSİ HUZUR H AKLARI (TL) YIL M ECLİS HUZUR HAKKI KOM İSYON HUZUR HAKKI DENETLEM E KOM İSYO NU TO PLAM BÜTÇE GİDERİ , , , , , , , , , , , , (A ğustos a kadar) , , , ,41 TOPLAM , , , , Teftişe tabi dönemde 2010 yılında (51) konunun, 2011 yılında (58) konunun, 2012 yılında ( 67 ) konunun, 2013 yılında ( 48 ) konunun, komisyonlara havale edildiği ve tamamının sonuçlandığı yukarıda gösterilen tabloda da anlaşıldığı üzere bu meclis üyelerine toplam ,80 TL huzur hakkı ödem esi yapıldığı incelenmiştir. Komisyonların karar almasını gerektirmeyecek konuların komisyona havale edilmesi uygulamasına son verilmeli, komisyon üyelerine huzur hakkı ödeyebilmek için bir hakkın suiistimali şeklinde anlaşılabilecek uygulamalara fırsat verilmemesi, keza uzmanlık gerektirmeyen konularda kom isyonlara iş havale edilmem esi tavsiye değer bulunmuştur. 26- Denetim K om isyonu raporlarının yayınlanmadığı incelenmiştir Sayılı Kanunun 16. maddesindeki;...kaymakamlar ve ildeki kamu kuruluşlarının amirleri ve ildeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversite ve sendikalar ile gündemdeki konularla ilgili köy ve mahalle muhtarları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılabilir ve görüş bildirebilir. Komisyon çalışm alarında uzman kişilerden yararlanılabilir. Komisyon raporları alenîdir, çeşitli yollarla halka duyurulur ve isteyenlere il genel meclisi tarafından belirlenecek bedel karşılığında verilir. hükümleri gereği işlem yapılması sağlanmalıdır. 27- Teftişe tabi dönemde, İl Genel Meclisinde meclis üyeleri tarafından İl Özel İdaresi işleri ile ilgili soru önergesi verildiği ayrıca İl Genel Meclisi kararlarının Vali tarafından hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle ikinci kez görüşülm ek üzere M eclise gönderildiği anlaşılm ıştır sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 18. maddesinde Meclisin Bilgi Edinme ve Denetim Yollarının sayıldığı, bunların soru, genel görüşme ve faaliyet raporunu değerlendirm e olduğu,

11 f/, ' V*v- \v A Sayfa(9) İçişleri Bakanlığı...E.,3 W 3 ^ R A F O R tj...mülkiye Müfettişliği maddenin 2. fıkrasında; Meclis ü y e le rf$ ^ â lrstbûşmanlığına önerge vererek il özel idaresi işleriyle ilgili konularda sözlü veya yazılı soru sorabilir' hükmünün yer aldığı, İl Genel M eclisinin bilgi edinme ve denetim yollarını daha etkili kullanması sağlanmalı, ancak bu yetki ve görevin il özel idaresi görev ve sorumluluk alanıyla sınırlı olduğu, il genel meclisinin veya başkanlarınm; il genel idaresi kapsamında Vali tarafından görev tevdi edilen merkezi idare kuruluşlarıyla doğrudan temasa geçmesi, bilgi ve belge istemesi veya görev vermesinin mümkün olamayacağı, bu tür kararların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa açıkça aykırılık oluşturacağından Vali tarafından yeniden görüşülmek üzere İl Özel İdaresi Kanunu nun 15. maddesine göre İl Genel Meclisine gönderilmesinin gerekeceği, İl Genel M eclisinin ısrar etmesi halinde bile söz konusu kararın açıkça hukuka aykırı olması nedeniyle yok hükmünde olmasından dolayı uygulanmaması ve karara katılan üyeler hakkında işlem yapılmasının temini bakımından konunun İçişleri Bakanlığı na intikal ettirilmesi gerektiği, genel meclisi üyelerinin genel idarenin görev alanına giren konularda vakıf oldukları olumsuzlukları, yazılı veya sözlü olarak Valilik M akamına intikal ettirmek suretiyle takipçisi olmaları sağlanmalıdır. 28- İl Genel Meclisi kararıyla kanunda yer almayan ve özel idarenin düzenlediği ruhsatlar için ücret tarifesi belirlenm ediği incelenmiştir. U ygulam anın devam ı sağlanmalıdır. 29- Teftiş döneminde 2010, 2011 ve 2012 yılları için performans planının yapıldığı, bu planın Strateji Geliştirme Müdürlüğünce hazırlandığı ve İl Genel Meclisinde görüşülerek kabul edildiği incelenmiştir sayılı Kanunun 31. maddesi ve Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16/2. maddesi gereğince bütçeler performans planına uygun olarak hazırlanacağından bütçeden önce İl Genel Meclisinde görüşülerek kabul edileceği nedeniyle sağlıklı verilere dayanılarak usulüne uygun şekilde hazırlanması ve uygulanmasına devam edilmelidir. 30- Teftişe tabi yıllar olan 2010, 2011 ve 2012 yılları için faaliyet raporlarının hazırlandığı, faaliyet raporlarının İl Genel Meclisinde görüşülüp İçişleri Bakanlığı ve Sayıştay Başkanlığına gönderildiği ibraz edilen dosyanın incelenm esinden anlaşılmıştır sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. maddesinde; Vali, Kamu M alî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş perform ans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır sayılı Kanunun 41, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 39. maddeleri ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 4. ve 11/3. maddeleri hükümleri uyarınca yapılan çalışm alara devam edilmelidir. B- İl Encümeni İle İlgili İs ve İşlemler: 31- İl Encümen kararlarının üyeler tarafından imzalandığı, kararların isim açılmayan diğer sayfalarının ise paraflandığı incelenmiştir.

12 U ygulam anın devam ı sağlanmalıdır. Sayfa(lO) içişleri Bakanlığı... TŞFTlŞ RÂPORy-,./... Mülkiye Müfettişliği 32- İl Encüm en gündem inin Vali tarafından hazırlandığı incelenmiştir sayılı Kanunun 27. maddesinin 3. fıkrasında; Encümen gündemi vali tarafından hazırlanır. Encümen üyeleri gündem maddesi teklif edebilir. hükmü doğrultusunda işlem yapılması ve gündeme ilişkin belgelerin dosyalanm ası uygulam asına devam edilmelidir. 33- Encüm ene havale edilen konuların genel olarak süresi içinde görüşüldüğü incelenmiştir. İl Encüm enince 2010 yılında (239) adet, 2011 yılında (223) adet, 2012 yılında (238) adet ve teftiş tarihi itibarıyla 2013 yılında (186) adet karar alındığı, İl Encümeni karar özetlerinin Kırklareli İl Özel İdaresi internet sitesinde yayınlandığı incelenmiştir. İl Encümeninde alman kararların internet sitesinde yayımlanmasına devam edilmesi sağlanmalıdır. 34- Teftişe tabi dönemde bazı İl Encümeni kararlarında 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun ilgili maddesi belirtilm ek suretiyle işlem yapılm asına karar verildiği incelenm iştir. Uygulama genel nitelikte olmakla birlikte 24/07/2013 gün ve 154 sayılı kararda 2886 sayılı Kanunun 45. m addesine göre ihale yapılm asına karar verilmiş olması uygulam aya örnektir sayılı Kanunun 26. maddesinde, İl Encümenin görev ve yetkileri fıkralar halinde tadat edilmek suretiyle sayılmıştır. Bu maddeye göre İl Encümenin;...a) Stratejik plân ve yıllık çalışma program ı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fon ksiyo n el sınıflandırm anın ikinci düzeyleri arasında aktarm a yapmak. e) K anunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beşmilyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçm em ek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. j) K anunlarla verilen diğer görevleri yapmak. görev ve yetkileri bulunm aktadır sayılı Devlet İhale Kanunu nun 11. maddesine göre ihalede uygulanacak olan usulün ita amiri tarafından onay belgesinde belirlenmesi gerektiğinden, İl Encümeni tarafından 2886 sayılı Kanuna göre uygulanacak usul ve esaslar açısından herhangi bir karar alınmaması ve bu hususta özellikle 5302 sayılı Kanunun 26. maddesi ile encümene görev veren diğer kanunlar esas alınmalı, bir konu gündeme alınmadan önce onun kanuni dayanağı mutlaka araştırılmalı, kararlara da yazılması usul haline getirilmelidir. 35- Teftişe tabi dönemde, umuma açık yerlerle ilgili olarak İl Encümeni tarafından ceza tatbikatı yapılmış olduğu ifade edilmiş ve incelenmiştir. Uygulam anın devam ı sağlanmalıdır. 36- İl Özel İdaresi bütçesinin ve kesin hesabın encümende zamanında görüşüldüğü incelenmiştir.

13 S ayfa(ll) İçişleri Bakanlığı M ülkiye M üfettişliği 5302 sayılı Kanunun 45. maddesin$p\' Vdli! tarafından hazırlanan bütçe tasarısı eylül ayı başında İl Encümenine sunulur. EncuM en^büfçeyi inceleyerek görüşüyle birlikte kasım ayının birinci gününden önce İl Genel M eclisine sunar. İl genel meclisi bütçe tasarısını yılbaşından önce aynen veya değiştirerek kabul eder. Ancak, meclis bütçe denkliğini bozacak biçimde gider artırıcı ve gelir azaltıcı değişiklikler yapam az. Aynı Kanunun 47. maddesinde; Her yıl bütçesinin kesin hesabı, vali tarafından hesap döneminin bitiminden sonra gelen mart ayı içinde encümene sunulur. Kesin hesap il genel meclisinin mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Kesin hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde, bütçeye ilişkin hükümler uygulanır. Hükmü bulunduğundan bundan böyle de bütçe ve kesin hesabın encümen ve mecliste zamanında görüşülmesi ve Encüm en in görüşlerini bir rapor ile M eclis e iletm esine devam edilmelidir. 37- İl Encümen başkan ve üyelerinin, işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına başlamadan önce, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili bağlantılarının olup olm adığı konularına dikkat edildiği ifade edilmiştir sayılı Kanunun 27. maddesi;...encümen başkan ve üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü encümen toplantılarına katılamazlar. şeklindedir. Bundan dolayı doğması muhtemel hukuki anlaşmazlıklara neden olunmaması için 5302 sayılı Kanunun 27. maddesinin son fıkrası uyarınca işlem yapılm asına devam edilmelidir. 38- İl Encümeni tarafından Stratejik Plan m incelendiği ve İl Genel Meclisine görüş bildirildiği incelenmiştir sayılı Kanun un 26. maddesinin (a) bendi uyarınca işlem yapılmasının devamı sağlanmalıdır. 39- Teftişe tabi dönemde, İl Encümeni tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu nun 42. maddesi uygulaması ile ilgili im ar para cezası verildiği incelenmiştir. İl Encüm eni nin 17/06/2013 gün ve 103 sayılı kararı uygulam aya örnektir sayılı İmar Kanunu nun 42. maddesinde ceza hükümleri açıkça düzenlenmiş olup, imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş yapılarla ilgili olarak gerekli işlemlerin başka bir incelemeye gerek kalmaksızın başlatılması sağlanmalı, ayrıca imara aykırı yapıların tespiti için oluşturulacak komisyonların belediye sınırları dışındaki yerlerde tespit çalışmaları yapması temin edilmeli, Kanun hüküm leri yerine getirilmesine devam edilmelidir. 40- İl Encüm eni kararlarının genellikle oy birliği ile alındığı incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 27. maddesindeki;...alınan kararlar başkan ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Karara m uhalif kalanlar gerekçelerini de açıklar... hükmü göz önüne alınarak, bundan sonra alınacak kararlarda kararların oybirliğiyle mi yoksa oy çokluğuyla mı alındığı belirtilerek, oy çokluğu ile alman karara m uhalif kalan üyenin isminin altına (X) işareti konulmak suretiyle imzasının alınması sağlanmalı, bu gibi durumlarda kararın... nın muhalefeti ile oy çokluğu ile karar verilmiştir... şeklinde bağlanması ve muhalif kalan üyenin imzalı m uhalefet gerekçesinin karara eklenmesi usul haline getirilmelidir. 41- İl Encüm eni nin her hafta çarşamba günlü toplandığı, en son toplantı gün ve saatinin 03/07/2012 tarihinde belirlendiği incelenmiştir.

14 # e,, Sayfa(12) (v. o % Mr a*rf.r. v *4' *!. #) f t?** VXV '?r -:Vş s ji ev içişleri Bakanlığı... T E p I Ş ;RAPPUrf'...Mülkiye Müfettişliği, ^ V. ' «5. Sk 5302 sayılı Î1 Özel İdaresi K anûçu ıjuri., Brıcümen toplantısı başlıklı 27. maddesinde yer alan; Encümen, haftada en az bir defa ohnabit'ere önceden belirlenen gün ve saatte toplanır. Başkan acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. hükmüne göre işlem tesis edilmesi sürdürülmelidir. C- Vali: 42- Valilik M akamınca tarihinde Kırklareli İl Özel İdaresi İmza Yetkileri Yönergesi nin güncellendiği incelenmiştir. U ygulam anın devam ı sağlanmalıdır. 43- Teftişe tabi dönemde, İl Valisi adına vali yardımcısı tarafından tarihinde İl Özel İdaresinin denetlendiği, denetim sonucunun rapora bağlandığı incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 30. maddesinin (k) bendi uyarınca İl Valisinin İl Özel İdaresini denetlemesi veya denetlettirmesine ve yapılan denetimlerin rapora bağlanması uygulamasına devam edilmelidir. 44- Teftişe tabi dönemde İl Valisinin 2010 yılında (39) defa, 2011 yılında (10) defa İl Encümeni ne başkanlık ettiği, 2012 yılında ve 2013 yılında ise İl Encüm eni ne başkanlık etmediği incelenmiştir. Valinin katılm adığı toplantılara Genel Sekreterin başkanlık ettiği anlaşılmıştır sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 25. maddesindeki; İl encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. hükümler gereğince, İl Valisinin, İl Encüm eni ne başkanlık etmeye devam etmesi, zaruretten katılamadığı durumlara münhasır olarak Genel S ekreter in İl Encüm eni ne başkanlık etmesi hususuna özen gösterilmelidir. Stratejik Plân: f 45- İl Özel İdaresinin yıllarına dair ikinci 5 yıllık Stratejik Plam mn hazırlanmasına 26/05/2009 tarih ve 1276 sayılı yazıları ile başlanıldığı, İl Encümeni nin 01/10/2009 tarih ve 226 sayılı kararı ile görüşüldüğü, İl Genel M eclisinin 09/10/2009 tarih ve 164 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe konulduğu incelenmiştir. 46- Stratejik Plan ın hazırlanmasında üniversite ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alındığı incelenmiştir sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31. maddesinin 2. fıkrasında; Stratejik plan, varsa üniversiteler ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşleri alınarak hazırlanır ve il genel meclisince kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. denilmektedir. Bu hüküm gereği stratejik planların hazırlanmasında üniversite ve meslek odaları ile konuyla ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerinin alınması uygulam asına devam edilmelidir.

15 >#" -i** -nv f * \ Sayfa(13) İçişleri Bakanlığı...f e F 5 İ Ş ^ # ) R U....Mülkiye Müfettişliği % *< "1*. S Î-H'î S * 47- Stratejik planlama sürecinin^,15aşlâtılmâsı 'ilehlgili hazırlık çalışmalarının üst yönetici tarafından bir genelge ile çalışmaların 'başlatıldığının 22/05/2009 gün ve 1274 sayılı Valilik Makamı O lur larıyla duyurulduğu incelenmiştir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in hazırlık dönemi ve programı başlıklı 8. maddesi; Kamu idarelerinin stratejik planlama süreci hazırlık dönemi ile başlar. Üst yönetici tarafından bir iç genelge ile çalışmaların başlatıldığı duyurulur. şeklindedir. Yönetmelik hükm ü uyarınca işlem tesis edilmesine devam edilmelidir. 48- Stratejik Plan m hazırlık programının yapıldığı incelenmiştir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in hazırlık dönemi ve programı 8/2. maddesi; Çalışmaların sevk ve idaresini yürütmek üzere strateji geliştirme biriminin koordinatörlüğünde bir stratejik planlama ekibi kurulur. Stratejik planlama ekibi hazırlık dönemine ilişkin faaliyetleri ve zaman çizelgesini içeren bir hazırlık programı oluşturur. şeklindedir. Yönetmelik hükmü uyarınca işlem yapılmasına devam edilmelidir. 49- Stratejik Plan m İl Genel Meclisi tarafından kabulünden sonra 18/01/2010 tarih ve 231 sayılı yazı ile İçişleri Bakanlığına, 18/01/2010 tarih ve 230 sayılı yazı ile Devlet Planlama Teşkilatı M üsteşarlığına gönderildiği incelenmiştir. Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in stratejik planların sunulması başlıklı 15. maddesi; (3) M ahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir. şeklindedir. Yönetmelikte açık ve kesin bir süre belirtilmemiştir. Ancak müteakip denilerek bu sürenin meclis kararının ardından çok da uzun olmayan bir süre içinde olacağı im a edilmiştir. Stratejik Plan ın İçişleri Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına Meclis kararının ardından makul bir süre içinde gönderilmesi uygulamasının devamı sağlanmalıdır. Performans Planlan: 50- Teftişe tabi dönemde, a) 2010 yılı İl Özel İdaresinin Kurumsal Performans Plam mn hazırlanıp İl Genel Meclisinde görüşüldü ve 20/11/2009 tarih ve 199 sayılı kararı ile kabul edildiği, b) 2011 yılı İl Özel İdaresinin Kurumsal Performans Planı nın hazırlanıp İl Genel Meclisinde görüşüldü ve 11/11/2010 tarih ve 149 sayılı kararı ile kabul edildiği, c) 2012 yılı İl Özel İdaresinin Kurumsal Performans Planı nın hazırlanıp İl Genel Meclisinde görüşüldü ve 28/11/2011 tarih ve 210 sayılı kararı ile kabul edildiği, d) 2013 yılı İl Özel İdaresinin Kurumsal Performans Planı nın hazırlanıp İl Genel Meclisinde görüşüldü ve 23/11/2012 tarih ve 224 sayılı kararı ile kabul edildiği, incelenmiştir. Bundan böyle de Performans Plam mn; 5302 sayılı Kanunun 31. maddesi ile 5018 sayılı Kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası ve 05/07/2008 gün ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanıp, 5302 sayılı Kanunun 10. maddesinin (a) bendi gereğince, İl Genel Meclisinde görüşülüp kabul edilmesi uygulaması sürdürülmelidir. 51- Performans program ı hazırlam a sürecinin zam anında başlatılm adığı incelenmiştir.

16 Sayfa(14) İçişleri Bakanlığı M ülkiye M üfettişliği Kamu İdarelerince Hazırlanmak * performans Programları Hakkında Yönetmeliğin Performans program ların hazırlanm ası Başlıklı 4/5. maddesi; Kam u idarelerinin perform ans programını hazırlama süreci, kamu idarelerinin üst yöneticisi ve harcama yetkilileri tarafından program dönemine ilişkin öncelikli stratejik amaç ve hedeflerin, performans hedef ve göstergelerinin, faaliyetlerin ve bunlardan sorumlu harcama birimlerinin belirlenerek, en geç Mayıs ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından harcama birimlerine yazılı olarak duyurulmasıyla başlar, "şeklindedir. Performans programı hazırlama sürecinin en geç Mayıs ayı sonuna kadar başlatılması sağlanmalıdır. 52- Performans programının üst yönetici tarafından kamuoyuna açıklandığı ve internet sitesinden halka duyurulduğu incelenmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik in performans programların hazırlanması başlıklı 7/5. maddesi; (5) Sosyal güvenlik kurum lan ve m ahalli idarelerin perform ans program ları, üst yöneticileri tarafından bütçe teklifleri ile birlikte ilgili mevzuatında belirlenen tarihte yetkili organlara sunulur. Bu kurum ve idarelerin yetkili organlarında kesinleşen bütçe büyüklüklerine göre revize edilen perform ans programları, sosyal güvenlik kurumlarında ilgili Bakan veya üst yönetici; mahalli idarelerde ise üst yöneticiler tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanır. şeklindedir. Kamuoyuna açıklama, internet sitesine performans programının yüklenmesi değildir. Zira aynı Yönetmelik in aynı maddesinin devam eden metni şu şekildedir; (6) Kamuoyuna açıklanan performans programları ilgili idarelerin internet sitelerinde yayımlanır. İnternet sitesi bulunmayan idareler, performans programlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. Performans programının Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanması uygulamasına devam edilmelidir. 53- Bazı yıllara ait performans planlarının İçişleri Bakanlığına ve Kalkınma Bakanlığı Kurumsal ve Stratejik Dairesi B aşkanlığına gönderildiği incelenmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin performans programların hazırlanması başlıklı 7/7. maddesi; (7) Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler ve sosyal güvenlik kurumlan, Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanan performans programlarını en geç M art (Değişik ibare:r.g.l5/7/ ) ayının on beşine kadar Bakanlığa ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına; mahalli idareler ise aynı süre içerisinde İçişleri Bakanlığına gönderirler. şeklindedir. Performans programının süresi içinde Bakanlığa ve Kurumsal ve Stratejik Dairesi Başkanlığına gönderilm esine devam edilmelidir. Faaliyet Raporları: 54- Teftişe tabi dönem de, a) 2010 yılı İl Özel İdaresinin Faaliyet Raporu nun hazırlandığı, 03/03/2011 tarih ve 1572 sayılı yazı ile İl Genel Meclisine sunulduğu ve 07/03/2011 tarih ve 42 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edildiği, b) 2011 yılı İl Özel İdaresinin Faaliyet Raporu nun hazırlandığı, 27/02/2012 tarih ve 318 sayılı yazı ile İl Genel M eclisine sunulduğu ve 09/03/2012 tarih ve 55 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edildiği,

17 Sayfa(15) İçişleri Bakanlığı...TEFTİŞ RAPORU...Mülkiye Müfettişliği c) 2012 yılı İl Özel İdaresinin Faaliyet Raporu nun hazırlandığı, 27/02/2013 tarih ve 1687 sayılı yazı ile İl Genel Meclisine sunulduğu ve 08/03/2013 tarih ve 79 sayılı İl Genel Meclisi kararı ile kabul edildiği, Faaliyet raporlarının Mart ayı toplantısında Vali tarafından M eclis e sunulduğu, Meclis tarafından kabul edilen faaliyet raporlarının bir örneğinin CD ortamında İçişleri Bakanlığına gönderildiği incelenmiştir sayılı yasanın 39. maddesi; Vali, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde, stratejik plan ve performans hedeflerine göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporu mart ayı toplantısında vali veya genel sekreter tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığı na gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır. şeklindedir. Bundan sonraki yıllarda da Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlanacak faaliyet raporlarının Bakanlığımızın 26/06/2007 gün ve sayılı yazısı gereği her yıl en geç 20 Marta kadar, CD ortamında İçişleri Bakanlığına gönderilm esi ihmal edilmemelidir. 55- Faaliyet Raporlarının kam uoyuna her yıl açıklandığı incelenmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin Açıklık ilkesi başlıklı faaliyet raporlarının kamuoyuna açıklanması başlıklı 20. maddesi; (1) Genel faaliyet raporu, mahalli idareler genel faaliyet raporu ve idare faaliyet raporları Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenmiş olan sürelere uyularak basın açıklaması yapılm ak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve ilgili idarenin internet sayfasında yayımlanır. İnternet sayfası bulunmayan idareler, faaliyet raporlarına kamuoyunun erişimini sağlamak üzere gerekli tedbirleri alırlar. şeklindedir. Madde hükm ü gereğince işlem yapılm asına devam edilmelidir. 56- Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının Strateji Geliştirme M üdürlüğü tarafından yürütüldüğü incelenmiştir. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporu birbiriyle bağlantılı ve birbirini tamamlayan belgelerdir. Sözgelimi Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3. maddesinde performans hedefi şöyle tanımlanmıştır; i) Performans hedefi: Kamu idarelerinin stratejik planlarında yer alan amaç ve hedeflerine ulaşmak için program döneminde gerçekleştirm eyi planladıkları çıktı-sonuç odaklı hedefleri. Stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporlarının birbiriyle bağlantısı göz önüne alınıp üç belgenin de aynı birim tarafından hazırlanm ası uygulam asına devam edilmelidir. D- O rganlara İlişkin Ortak Hükümler: 57- Teftişe tabi dönemde, görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idaresi organları veya bu organların üyelerinin kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılm alarını gerektirici bir durum un olm adığı ifade edilmiştir. İl Özel İdaresi Kanunu nun 34. maddesinde; Görevleriyle ilgili bir suç nedeniyle haklarında soruşturma veya kovuşturma açılan il özel idaresi organları veya bu organların üyeleri, geçici bir önlem olarak kesin hükme kadar görevden uzaklaştırılabilir. Görevden uzaklaştırma önlemi iki ayda bir gözden geçirilir. Devamında kamu yararı bakımından yarar görülm eyen görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır.

18 İçişleri Bakanlığı... Mülkiye Müfettişliği ÂJ>f1 rt.4'* ^ j&?.... t../ y # # # Soruşturma veya kovuşturm a sebebiyle görevden uzaklaştırılan il özel idaresi organları veya bu organların üyeleri hakkında; 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre soruşturma izni verilmemesi, takipsizlik, kamu davasının düşmesi veya beraat kararı verilmesi, davanın genel a f ile ortadan kaldırılması veya görevden düşürülmeyi gerektirmeyen bir suçla mahkûm olunması durumunda görevden uzaklaştırma önlemi kaldırılır. denildiğinden, Gerek duyulduğunda bu madde hükmüne göre hareket edilmesi sağlanmalıdır. İL ÖZEL İDARESİNİN GÖREV. YETKİ VE SORUM LULUKLARI: A-İl Çevre Düzeni Planı: I / ; "'"'v, \ Sayfa( 16) P Sî f V \ ' j İ? 58-1/ ölçekli Kırklareli Çevre Düzeni Planı ile ilgili olarak; Çevre ve Orman Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Trakya Kalkınma Birliği (TRAKAB) arasında imzalanmış ortak hizmet protokolü çerçevesinde hazırlanmış olan 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı; tarihinde, Çevre ve Orman B akanlığı nca onaylanarak yürürlüğe girdiği, 1/ ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı kararları çerçevesinde; 1/ ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı İ.M.P. (İstanbul M etropoliten Planlam a ve Kentsel Tasarım M erkezi) koordinatörlüğünde hazırlandığı, 1/ ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı; 5302 Sayılı İl Özel Kanunu nun 6. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun ilgili maddeleri gereğince, Kırklareli İl Genel M eclisi nin tarih ve 72 sayılı Kararı ile Kırklareli Belediye M eclisi nin tarih ve 81 sayılı Kararı doğrultusunda onandığı, tarihinde Plan ve Plan Notlarının imzalı paftaları tutanakla Kırklareli Belediyesi tarafından teslim alındığı, tarihinde bahsi geçen Plan 1 ay süre ile askıya çıkartıldığı, askı süresince, ilgili kurum/kuruluşlardan ve belediyelerden gelen itirazların İM P ye iletildiği, itirazların değerlendirileceği ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı beyan edilerek, tarihinde Kırklareli Belediyesi ne tutanakla teslim edilen imzalı paftalar, askıdan sonra (Haziran 2011) İMP tarafından geri alındığı, tarih ve sayılı İM P nin yazısı (Kırk.Bel.Baş./İmar ve Şehircilik Müd. ne) ile; Kırklareli Belediyesi ve İl Özel İdaresi ile diğer kurum/kuruluşlarm askı esnasında yapmış oldukları itirazlar ve taleplerin tekrar incelenmesi isteği uyarınca, İMP tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu plan ve plan hükümleriyle ilgili yapılması uygun görülen değişikliklerin ilgili kurumlara bildirildiği, Bu süreç esnasında İMP (İstanbul M etropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi) lağvedildiği, itirazların değerlendirileceği ve gerekli düzeltmelerin yapılacağı beyan edilerek Kırklareli Belediyesi nden alınan imzalı paftalar üzerinde hiçbir düzeltme yapılmadan, geri gönderildiği, tarih/ sayılı yazısı ile İM P nin plana askı sürecinde yapan itirazlara istinaden uygun görüşü verdiği değişikliklerin plana işlenmesi aşamasında; Kırklareli Belediyesi ve Kırklareli İl Özel İdaresi teknik personelince yapılan çalışmalar esnasında söz konusu plan üzerinde sayısız fiziki hata ve paftalarda ölçekleme hatası tespit edildiği, yapılan araştırmalar sonucu; İM P nin lağvolmasından sonra, söz konusu planı hazırlamış olan planlama ekibinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin BİMTAŞ A.Ş. birimine aktarılmış olduğunun tespit edilerek ve İBB ile irtibata geçildiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşm eler ve istişareler

19 \ Sayia( 17) İçişleri Bakanlığı... u.uteetiş RAPORÜ...Mülkiye Müfettişliği V. ' 'V' t** * *' "vv ' ri h sonucu, 1/ ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı ndaki fiziki ve ölçekleme hataları; planı hazırlayan planlama ekibince düzeltildiği, İM P nin plana askı sürecinde yapan itirazlara istinaden uygun görüş vermiş olduğu değişikliklerin yine bu ekip tarafından söz konusu plana ve plan notlarına işlendiği, Kırklareli Valiliği, İl Özel İdaresi ve İBB/İMP tarafından hazırlanan 1/ ölçekli Kırklareli İl Çevre Düzeni Planı; Kırklareli İl Genel M eclisi nin tarih/72 sayılı Kararı ile onandığı ve Kırklareli Belediye M eclisi nin tarih/81 sayılı Kararı ile onaylanıp askıya çıkartılmdığı, askı süreci esnasında yapılmış olan itirazlar içerisinde İBB/İMP tarafından kabul edilen ve İl Genel M eclisi nin tarih/76 sayılı Kararı ve /104 sayılı Kararı ile onaylanan düzeltmelerin plana işlenerek hazırlandığı 63 adet plan paftası, 9 adet Plan Hükümleri Paftası, 1 adet lejand paftası ve 1 adet Plan Açıklama Raporu ndan oluşan 1/ ölç. Kırklareli Çevre Düzeni Planının; Kırklareli Belediye M eclisi nin tarih/214 sayılı Kararı ve tarih/62 sayılı Kararı, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 6. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18. ve 84. maddeleri gereğince kabul edilmiş olduğu incelenmiştir. Uygulam aların plan hüküm leri doğrultusunda yapılm asına dikkat edilmelidir. B-İmar Planı ve İmar Planı Tadilatları: 59- Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde yılı Ağustos ayı itibariyle teftişe tabi dönemde toplam (31) adet Nazım İmar Planının İl Genel M eclisince onaylandığı incelenmiştir. Teftişe tabi dönemde, imar planı ve imar planı tadilatları ile ilgili veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir; O NAYLANAN YILLAR İM AR PLANLARI İM AR PLANI TADİLATLARI REVİZYON TO PLAM yılları arası toplam (31) adet imar planı dosyası bulunduğu, bu dosyaların yıllara göre dağılımının; 2010 yılına ait toplam (2) dosyanın bulunduğu, (2) dosyanın imar planı için uygun bulunduğu ve imar planının onaylandığı, 2011 yılına ait toplam (6) dosya bulunduğu, (6) dosyanın imar planı için uygun bulunduğu ve imar planının onaylandığı, 2012 yılm a ait toplam (10) dosya bulunduğu, (10) dosyanın imar planının onaylandığı, 2013 yılına ait toplam (14) dosya bulunduğu, (3) dosyanın M eclis e sevk edildiği, bunlardan (2) dosyanın imar planının askıya çıkarıldığı (13) dosyanın imar planının onaylandığı incelenmiştir.

20 I / S ay fa(l8) İçişleri Bakanlığı... %.'tj'ekmş:r  PÖ rc j... Mülkiye Müfettişliği v v % # ' il.^ ^4 Plan Yapımına Ait E saslara':qair yyönetm'eliğin tanımlar başlıklı 3. maddesi; Plan değişikliği: Plan ana kararlarını, sürekliliğini',"bütünlüğünü, teknik ve sosyal donatı dengesini bozmayacak nitelikte, bilimsel, nesnel ve teknik gerekçelere dayanan, kamu yararının zorunlu kılması halinde yapılan plan düzenlemeleridir. şeklindedir. Bu nedenle bu tanıma uygun hareket edilmesi ve zorunluluk olmadıkça plan değişikliğine gidilmemesi sağlanmalıdır. 60- Teftişe tabi dönemde yapılan imar plan ve değişiklerinin, müfettişliğimizce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden görevlendirilen teknik elemanlara, örnekleme metoduyla inceletilmesi sonucunda; 1- Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Eskibedir Köyü, Ağıl Yeri Mevkii, 441 N o lu Parsel üzerinde yapılan Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılığı Tesis Alanı amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam nın; tarih ve 39 Sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan süresince plan ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığı, söz konusu yere ait imar dosyasında ilgili kurum görüşlerinin ve İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu nun mevcut olduğu, bahsi geçen planın birer nüshasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve İl Bank A.Ş. ye gönderildiği, 2- Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Ovacık Köyü, M üsellim Yolu Mevkii, 2352 Parsel üzerinde yapılan Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılık Tesisi amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli N azım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli U ygulam a İmar Plam mn; tarih ve 59 Sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan süresince plan ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığı, söz konusu yere ait imar dosyasında ilgili kurum görüşlerinin ve İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu nun mevcut olduğu, Jeolojik Etüt Raporu nda söz konusu alanm yerleşime uygun alanda kaldığının belirtildiği, bahsi geçen plan ile ilgili bürokratik sürecin tebligatının vatandaşa yapılmış olduğu, fakat birer nüshasının Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik M üdürlüğü ile İl Bank A.Ş. ye gönderilmediği, 3- Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Eskibedir Köyü, Ağıl Yeri Mevkii, 1757 N o lu Parsel üzerinde yapılan Büyükbaş Süt ve Besi Hayvancılığı Tesis Alanı amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı nın; tarih ve 40 sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan süresince plan ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığı, söz konusu yere ait imar dosyasında ilgili kurum görüşlerinin ve İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu nun mevcut olduğu, bahsi geçen planın birer nüshasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik M üdürlüğüne ve İl Bank A.Ş. ye gönderildiği, 4- Kırklareli İli, M erkez İlçesi, Asilbeyli Köyü, Çilekli Mevkii, 1917 Parsel üzerinde yapılan Büyükbaş Hayvancılık Tesisi amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam mn; tarih ve 27 sayılı İl Genel Meclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan süresince plan ile ilgili herhangi bir itirazın olmadığı, söz konusu yere ait imar dosyasında ilgili kurum görüşlerinin ve İmara Esas Jeolojik Etüt Raporu nun mevcut olduğu, bahsi geçen plan ile ilgili bürokratik sürecin tebligatının vatandaşa yapılmış olduğu fakat birer nüshasının Kırklareli İl Çevre ve Şehircilik M üdürlüğü ile İl Bank A.Ş. ye gönderilmediği, 5- Kırklareli İli, M erkez İlçesi, Karadere Köyü ,48 m2 lik Orman Alanı üzerinde yapılan Rüzgar Enerji Santrali amaçlı (onaylı halihazır haritalar üzerine çizilmiş) 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plam nın; tarih ve 35 sayılı İl Genel M eclis Kararı ile onanarak (1 ay) 30 gün süreyle askı ilanında kalmış olduğu ve ilan

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat

Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Yerel Yönetimler Katılımcılık - Mevzuat Dr. Nuran Talu, ODTÜMD/STK Üyesi ODTÜMD, 11 Nisan 2009 1 5393 Sayılı Belediye Kanununda (13.7.2005 tarih ve 25874 sayılı RG) yeralan Katılımcılık ile ilgili Hükümler

Detaylı

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır.

6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 1 2 6360 sayılı Kanun un 1 inci maddesine göre büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il özel idarelerinin tüzel kişiliği kaldırılmıştır. 3 İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde

Detaylı

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK III-13 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK PERFORMANS PROGRAMLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 05/07/2008 R.G. Sayısı : 26927 BİRİNCİ

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,

Detaylı

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YÜKSEK ÇEVRE KURULU VE MAHALLİ ÇEVRE KURULLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SUNUMU Resmi Gazete Sayısı: 26111, 29183 HAZIRLAYAN: TANER GÜLER - STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA MÜDÜRÜ AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK Bu

Detaylı

Büyükşehir Belediyesinin Organları

Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir Belediyesinin Organları Büyükşehir belediye meclisi Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır. Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanıdır;

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1)

Detaylı

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği

T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. 50 plan değişikliği T.C SARIÇAM BELEDİYESİ MECLİS KARAR DEFTERİ RAPORU KARAR NO 50 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Akkuyu Mahallesi 158 ada 1 Sarıçam İlçe Belediye Meclisinin 04.05.2015 tarihli oturumunda okunan parsel 1/1000

Detaylı

Belediyenin Organları

Belediyenin Organları Belediyenin Organları Belediye meclisi MADDE 17.- Belediye meclisi, belediyenin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usûllere göre seçilmiş üyelerden oluşur. Meclisin görev ve yetkileri

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.03.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26111 KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Maliye Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; genel bütçe

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE

YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KARARLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:RDM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 24.06.2016 Kararın Nosu : 68 Belediye Meclisinin 01.06.2016 tarih ve 66 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen konuya ilişkin İmar Komisyonu' nun 22.06.2016 tarih ve

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

Turizm Şurası Yönetmeliği

Turizm Şurası Yönetmeliği TURİZM ŞURASI YÖNETMELİĞİ Turizm Şurası Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanlığı Resmi Gazete Tarihi: 13/10/1998 Resmi Gazete Sayısı: 23492 BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 -Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02.

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler. Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği Resmi Gazete Yayım Tarih ve Sayısı : 05.02. MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç ve kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar İkinci Bölüm - Konseyin Kuruluş Amacı, Oluşumu ve

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ

T.C. SİNCAN BELEDİYE MECLİSİ KARAR NO: 189 02.10.2015 K A R A R Muhtarlık İşleri Müdürlüğü kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarına ilişkin hazırlanan yönetmelik ile ilgili Hukuk ve Tarifeler Komisyonu ile Plan ve Bütçe

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ İzmir/23.06.2015 DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesinde 657 sayılı

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20

T.C. PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE MECLİSİ. Dönemi : 2014 Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 20 Karar No : 20 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 5.ve 19.maddesi uyarınca görev süreleri tamamlanan 1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekilinin

Detaylı

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: TRAFİK HİZMETLERİNİN PLANLANMASI, KOORDİNASYONU VE DENETİMİ YASA TASARISI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Kısa isim Tefsir Fasıl 96

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7. DÖNEM TEMMUZ AYININ 1. TOPLANTISININ 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ : Görev ve Çalışma Yönetmeliği. TEKLİF : Etüt Proje Müdürlüğü nün 02.07.2014 tarih, 2014/11669 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İlgi : 02.05.2014 tarih ve 6439 sayılı Başkanlık Oluru ilgi

Detaylı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği. www.irisakademi.com Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği www.irisakademi.com Resmi Gazete Tarihi:05.02.2013 Resmi Gazete Sayısı:28550 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU EVRAK KAYIT BÜROSU 1 - İmar arşiv dosyasının arşivden çekilmesi - Onaylı mimari projenin ozalitinin temini (ozalit çektirme

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL ÖDÜL YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Türkiye İstatistik Kurumunun

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KAMU İDARELERİNİN KESİN HESAPLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Yayın : 26/04/2006 tarihli ve 26150 sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik. 2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar SORUMLU /ALT 1 38.99.00.01 Üst yönetim, akademik ve idari birimler kurumsal kodu altında yer alan tertiplerdeki ödeneklerin harcama birimleri itibarıyla dağıtılması, dağıtımı yapılan ödeneklerin ekonomik

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 7.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 7.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİMLER YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI İl Özel İdaresi YEREL YÖNETİMLER Yerinden yönetim ilkesini coğrafi

Detaylı

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili

Öner YİĞİT Kutbettin HACIYUSUFOĞULLARI Ayla TARHAN İl Genel Meclisi Katip Katip 1. Başkan Vekili Konu: Program Değişikliği. Toplantı : Mayıs Karar Sayısı : 101 mizin 30.11.2012 tarih ve 277 sayılı kararları ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 2013 Yılı İş Programında yapımı karara bağlanan Çatak

Detaylı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı

T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Da resi Başkanlığı r v ıııa ıy a u u } u r ^ c iih u c ı c u ı y c o ı Planlama Şube Müdürlüğü S3/ 1: 90852262-301.03-E.948 Tarih: 05.04.201712:27 Dosya Numarası: 2017-63843 ^ 0 T.C. ANTALYA B Ü Y Ü K ^H İR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313

Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Resmi Gazete Tarihi: 08.10.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26313 Amaç MADDE 1 KENT KONSEYİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kent yaşamında, kent vizyonunun

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ERGENE BELEDİYESİ. Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. TEKİRDAĞ İLİ ERGENE BELEDİYESİ. Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM T.C. TEKİRDAĞ İLİ ERGENE BELEDİYESİ Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Ergene Belediyesi

Detaylı

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI

GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GAZĠANTEP BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYE BAġKANLIĞI GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK GAZĠANTEP-2011 GÖREV YETKĠ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELĠRLEYEN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM,

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Karar No: 205/23 Karar Tarih:07/04/205 Dairesi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Konu: Plan Tadilatı. Evrak No: 9483 Özet: Zeytinburnu İlçesi, Beştelsiz Mahallesi, 400/ Pafta, 2085 Ada 8 ve 9 parsel sayılı

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü Sayı : BO54VLK4070200-506-1665 22/01/2013 Konu : 2013 Yılı Yatırım Programının İl de Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesi GENELGE 2013/1 İlgi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak DEFNE BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUġ, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı; Defne Belediye Başkanlığı Çevre

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları;

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları; a) Belediye ve varsa mücavir alan sınırları içerisindeki tüm yapılaşmaların plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak,

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY

İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ GENEL SEKRETERLİK SÜRECİ İŞ AKIŞI AÇIKLAMA SORUMLU KAYIT/DOKUMAN KONTROL ONAY liğe bağlı liğe bağlı birimlerin çalışmaları ile ilgili birim amirleri ile belirli aralıklarla toplantılar

Detaylı

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU İDARELERİNDE STRATEJİK PLANLAMAYA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Karar Tarihi Yönetmelik No: 5018 YT 015 Yürürlük Tarihi Yayın Tarihi RG Sayısı 26179 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ALANYA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EYLÜL,2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Alanya Belediyesi Yapı Kontrol

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ. GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Defne Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü nün

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR

FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR FATSA BELEDİYE MECLİSİNİN 2016 YILI OCAK AYI TOPLANTISININ 04/01/2016 TARİHLİ I. BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLAR Karar Tarihi Ve Sayısı (04.01.2016) (2016-1/1-1) Konusu: (Gündeme İlave Madde: Yerleşik Alan

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç- MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ

ERENLER BELEDİYE MECLİSİNİN 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ ERENLER N 06/04/2015 TARİHİNDE YAPMIŞ OLDUĞU TOPLANTISINA AİT TUTANAK ÖZETİ G Ü N D E M : Bir evvelki Meclis Toplantısına ait Tutanağın okunarak kabulü 1-2014 Yılına Ait Denetim Komisyonu Raporu 2- Seçimlerin

Detaylı

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Yazı İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Mart 2016 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu 2016 Görev Ve Çalışma Yönetmeliği T.C. FATSA BELEDİYESİ Evlendirme Memurluğu GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ (15.12.2011 - R.G. 213 - EK III - A.E. 652 Sayılı Yönetmelik) ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK DANIŞMA MECLİSİNİN

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Usul ve Esaslar ın amacı; İstanbul Aydın Üniversitesi Kalite

Detaylı