ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR"

Transkript

1 TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras nda imzalanm t r. Bu Sözle me de TTNet Anonim irketi TTNet,... ise ABONE olarak an lacakt r. bu Sözle me de, TTNet ve ABONE, birlikte TARAFLAR, tek ba lar na ise TARAF olarak isimlendirilmi lerdir. 2-TANIMLAR Bu Sözle me de geçen, TÜKET C : Bir mal ve hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel ki iyi, ABONE : ADSL H ZMET nden yararlanan ve TTNet ile bu Sözle me yi imzalayan TÜKET C yi, ADSL H ZMET /H ZMET: Mevcut bak r hat üzerinden ses iletimine ilave olarak veri ileti imi sa layan ve ABONE nin talep etti i h z n garanti edilmedi i asimetrik servisi, TAR FE : TTNet in bu Sözle me kapsam nda yapaca i ve H ZMET lerin kar l olarak ABONE den alaca ücretleri, TAHS LAT B R MLER : TTNet ad na tahsilat yapma yetkisi bulunan tüzel ki iler ile TTNet tahsilat servislerini, MÜCB R SEBEPLER : H ZMET in sa lanmas na engel te kil eden deprem, su bask n, tayfun, salg n hastal k, lokavt, grev, yang n, sava, seferberlik ve ola anüstü hal ve benzeri ola an veya ola anüstü sebepler, resmi makam veya yetkili mercilerin i in yap lmas n engelleyici veya geciktirici kararlar n ve alt yap sa lay c dan kaynaklanan herhangi bir nedeni ifade eder. bu Sözle me de tan m yap lmayan hususlarda, 406 say l Telgraf ve Telefon Kanununda, 2813 say l Telsiz Kanununda ve di er ilgili yönetmeliklerde, kararlarda ve tebli lerde yer alan tan mlar geçerli olacakt r. 3-SÖZLE ME N N KONUSU Bu Sözle me nin konusu, ABONE ye tahsis edilen numaral ADSL ile ilgili olarak TTNet ve ABONE nin kar l kl hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 4-TALEP ED LEN H ZMET VE TAR FE PAKET 4.1-Seçilen TAR FE Paketi:... dir. 4.2-TTNet taraf ndan uygulanacak TAR FE paketlerine, bunlar n içeri ine ve bunlarda meydana gelebilecek de i ikliklere TTNet i yerlerinden veya adresinden ula labilinecektir. TTNet, ayr ca, TAR FE de i ikliklerini yürürlü e girmeden önce, ABONE lerine duyuracakt r. 5-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLER 5.1.ABONE nin gerekli ko ullar (adresin kapal olmas, adreste 18 ya ndan büyük birinin bulunmamas, adresin yetersiz veya yanl olmas, ankastrenin bulunmamas, ar zal olmas veya 1

2 standartlara uygun olmamas gibi) sa lamamas nedeniyle ba lant n n gerçekle tirilememesinden, TTNet sorumlu de ildir. 5.2.TTNet, altyap sa lay c dan temin etti i ADSL sistemleri üzerinden verdi i H ZMET lerden ABONE nin yararlanmas n sa layacak, ABONE, bu H ZMET lerin kar l olarak TTNet TAR FE sinde belirlenen ücretleri ödeyecektir. ABONE, mü teri hizmetlerini arayarak veya internet arac l yla ADSL H ZMET talebinde bulunmas halinde, talebini 10 (on) gün içerisinde yaz l olarak TTNet e bildirecek, TTNet yaz l talebinin kendisine bildirim yap ld tarihten itibaren 48 saat içerisinde ilk ba lant y gerçekle tirecektir. 5.3.ABONE nin yaz l olarak bildirdi i adresine yap lacak tebligat kendisine yap lm say l r. TTNet, ABONE nin fatura tebligat adresine faturas n /faturalar n kay ts z gönderebilecektir. Bu adrese di er gönderiler taahhütlü olarak gönderilecektir. ABONE nin adres de i ikli ine ili kin yaz l bildirimde bulunmamas halinde, yeni adresine tebligat yap lmamas ndan TTNet sorumluluk kabul etmez. 5.4.ABONE nin ADSL hatt n n geçici olarak haberle meye kapat lmas, TTNet TAR FE sine göre al nmas gereken ayl k ücretlerin al nmas na engel de ildir. 5.5.ABONE, TTNet taraf ndan yaz l yap lmas istenen bildirimleri yaz l olarak, mü teri hizmetlerini arayarak veya internet arac l yla yapt bildirimleri ise 10 (on) gün içerisinde yaz l olarak TTNet e sunmakla yükümlüdür. Süresinde bildirimde bulunulmamas halinde istek i lemden kald r l r. TTNet taraf ndan ifre kullan m na veya elektronik i lem kay tlar na yönelik uygulamalara geçildi inde, bu bildirimlerin usulünde ABONE ye bilgi verilerek de i ikli e gidilebilecektir. TTNet, ABONE nin iste inin mücbir sebepler veya teknik imkâns zl klar nedeniyle kar lanmamas ndan sorumlu de ildir. 5.6.ABONE, adres de i tirme, nakil, unvan de i ikli i, IP numaras de i ikli i ve kullan c kimli i de i ikli i gibi isteklerini yaz l olarak TTNet e bildirecektir. ABONE nin abonelikten vazgeçme isteminde bulunmas halinde ise, bu iste ini yaz l olarak veya mü teri hizmetlerini arayarak ya da internet arac l yla TTNet e bildirme hakk vard r. Mü teri hizmetleri aranarak veya internet arac l yla TTNet e bildirilen abonelikten vazgeçme istemleri kar s nda, ADSL hatt, bildirimin yap ld gün haberle meye kapat lacakt r. ABONE, mü teri hizmetlerini arayarak veya internet arac l yla yapt bildirimi 5.5 inci madde uyar nca 10 (on) gün içerisinde yaz l olarak TTNet e iletmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde yaz l bildirimde bulunulmamas halinde, Sözle me, TTNet taraf ndan feshedilmeyecek ve ADSL hatt haberle meye aç larak, abonelik devam ettirilecektir. Abonelikten vazgeçme isteminin, sadece yaz l ekilde bildirilmesi veya internet arac l yla ya da mü teri hizmetleri birimi aranarak iletildikten sonra 10 (on) gün içerisinde yaz l ekilde TTNet e sunulmas üzerine, ABONE nin kimli ini ispatlamas ko uluyla, i bu Sözle me feshedilecektir. TTNet, ABONE nin aboneli ine son verme yönündeki yaz l talebinin kendisine ula mas ndan itibaren 7 (yedi) gün içerisinde talebi yerine getirecek ve i bu Sözle me nin sona erdi ini, yine bu süre içerisinde, ABONE ye yaz l olarak bildirecektir. Söz konusu bildirimden sonra TTNet, varsa, kalan alacaklar için ABONE ye fatura gönderecektir. TTNET, ABONE ye son faturas n gönderirken, varsa, kullan lmayan süreye ait ücretleri ABONE nin fatura borcundan dü ecek ve kalan tutar 15 (onbe ) gün içerisinde ABONE ye iade edecektir. 5.7.ABONE, TTNet mü teri hizmetlerini arayarak veya internet arac l yla kulland mevcut TAR FE paketini de i tirme talebinde bulunabilir. ABONE, seçmi oldu u yeni TAR FE paketine ait ücreti, de i iklik talebinin gerçekle mesiyle beraber, takip eden ilk fatura döneminden itibaren, ödeyecektir. 2

3 5.8. ABONE, her türlü abonelik i leri için; TTNet ça r merkezi ile yapt görü melerin ve internet üzerinden yapt i lemlerin, TTNet taraf ndan kaydedilece ini ve belirli bir süre saklanaca n kabul eder. 5.9.ABONE taraf nda ADSL hatt na ba lanacak cihazlar n Telekomünikasyon Kurumu taraf ndan onaylanm olmas gerekir. TTNet, gerekli hallerde ABONE cihazlar n n teknik vas flar n kontrol edebilecektir. ABONE, kontrole izin vermek ve gerekli kolayl göstermekle yükümlüdür. Onays z cihaz kullan ld n n tespiti halinde, onays z cihaz onayl cihaz ile de i tirilinceye kadar, ADSL hatt TTNet taraf ndan haberle meye kapat lacakt r. Onays z kullan lan cihazlardan kaynaklanan aksakl klardan TTNet sorumlu olmad gibi, ortaya ç kan zarar ABONE den tahsil edilecektir ABONE nin hile veya muvazaa yoluna saparak ADSL hatt ile ilgili herhangi bir i lem yapt rd n n anla lmas halinde, hileli veya muvazaal i lemle ilgili her türlü sözle me geçersiz say lacak ve TTNet i bu Sözle me yi tek tarafl olarak yaz l bildirimiyle feshedebilecektir. Söz konusu fesihten dolay ABONE herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacakt r TTNet ile ABONE aras nda düzenlenecek bütün evrak ve sözle meler için vergi, resim, harç ve fonlar, yasalar n yükümlü k ld TARAF ça kar lanacakt r. Yasalarla böyle bir belirlemenin yap lmad durumlarda ise, TTNet ile ABONE aras nda düzenlenecek bütün evrak ve sözle melerden kaynaklanan vergi, resim, harç ve fonlar ABONE taraf ndan kar lanacakt r Teknolojik geli meler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, TTNet, ADSL H ZMET ni ve bu H ZMET üzerinden verilen katma de erli servisleri uygulamaya almak, de i iklik yapmak, kald rmak veya yenilemek hakk na sahiptir. Bununla birlikte, TTNet in, yetkili merciin belirledi i s n rlar içerisinde kalmak kayd yla, TAR FE lerinde de i iklik yapma hakk bulunmakta olup, TTNet, bu de i iklikleri yürürlü e girmeden önce, ABONE lerine duyuracakt r TTNet, kendisi taraf ndan belirlenen ve usulüne uygun biçimde duyurdu u sebepler nedeniyle, ayl k fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberle me bedelini, ara ödeme ad alt nda ABONE den talep edebilecektir TTNet, ABONE ye ait bilgileri ABONE nin yaz l onay olmadan üçüncü ah slara veremez. TTNet, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgileri yetkili k l nan ki i ve kurulu lara vermekle yükümlüdür Ulusal numaraland rma plan nda de i iklik yap lmas ya da mücbir sebeplerin varl halinde, TTNet, 1 (bir) ay öncesinden ABONE yi bilgilendirmek kayd yla, ADSL numaras n de i tirebilecektir TTNet, ABONE nin ba vuru s ras nda verdi i ki isel bilgiler ile ibraz etti i belgelerin do rulu unu kontrol amac ile ilgili kurulu lara ba vurarak ABONE hakk nda bilgi edinebilecektir. braz edilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanl oldu unun tespit edilmesi durumunda ve TTNet taraf ndan gerekli görülen hallerde, ABONE beyan nda ve taahhüdünde belirtilenlerin aksine bir hususun tespit edilmesi üzerine, TTNet tek tarafl olarak, yaz l bildirimiyle Sözle me yi feshedebilecektir Bina içi da t m ebekesinin (ankastre) standartlara uygun olarak yap m ile bak m ve onar m ABONE sorumlulu undad r. ABONE nin bu konudaki yükümlülü ünü yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelecek aksakl klardan dolay, TTNet sorumluluk kabul etmez. 3

4 5.18.TTNet in teknolojik geli meler paralelinde teknik hizmetlerde yapaca de i ikliklerden dolay ABONE nin kulland ve TTNet taraf ndan kurulumu yap lmam olan cihaz n de i tirilmesi gerekti inde, yeni cihaz temininden ABONE sorumludur ABONE, TTNet in gerekli altyap y kurmas halinde, TTNet ten ald tüm hizmetlere tek fatura düzenlenmesini kabul eder. Birden fazla hizmet için tek fatura düzenlenmesi halinde, faturada hizmetlerin bedeli ayr ayr gösterilecektir ABONE nin, TTNet ten ald di er hizmetlerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu Sözle me ye konu H ZMET in aboneli ine ili kin yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolay yap lacak kapama ve fesih i lemine engel de ildir ABONE, beyan etti i bilgilere ait de i iklikleri yaz l olarak TTNet e bildirmedikçe, TTNet kay tlar nda yer alan bilgiler geçerli olacakt r ABONE, yasalarla kendisine yüklenen ve/veya ileride ihdas edilecek her türlü mükellefiyeti yerine getirmeyi taahhüt eder ABONE nin vefat halinde ADSL H ZMET nin veraseten devir tescil i lemi tamamlan ncaya kadar, mirasç /mirasç lar, bu Sözle me hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür ABONE, TTNet ile aras ndaki ili kilere dair kanun, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymay, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile TTNet TAR FE lerinde sonradan yap lacak bütün de i ikliklerin kendisine de uygulanmas n kabul ve taahhüt eder. ABONE nin bu de i iklikler kar s nda her zaman için Sözle me yi feshetme hakk vard r. ABONE ile TTNet aras nda ortaya ç kacak bütün uyu mazl klar n giderilmesinde, daval n n ikametgah n n bulundu u yer mahkemesi veya Sözle me nin ifa edilece i yer mahkemesi veya daval n n veya vekilinin dava aç ld zaman orada bulunmalar art yla, Sözle me nin yap ld yer mahkemesi veya ABONE nin ikametgah n n bulundu u yer mahkemesi ve bu yerlerdeki cra Daireleri yetkilidir Teknolojik geli meler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, i bu Sözle me nin hükümleri TTNet taraf ndan ABONE ye 1 (bir) ay öncesinden ve yaz l olarak bildirilmek ko uluyla, tek tarafl olarak de i tirilebilecektir. ABONE nin, yap lan maddi de i iklikleri uygun görmemesi halinde, o zamana kadar birikmi borçlar d nda hiçbir sorumlulu u olmaks z n, Sözle me yi tek tarafl olarak feshetme hakk vard r Mücbir sebep halleri, alt yap sa lay c n n ebeke bak m onar m çal malar, i letme ar zalar, ABONE lerin veya üçüncü ki ilerin hileli bir biçimde hatlar bloke etmeye çal malar ve hukuki düzenlemelerden veya i bu Sözle me den kaynaklanan sebepler ba ta olmak üzere, TTNet in kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, sa lanan H ZMET k smen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir. TTNet, belirtilen durumlar n yan nda, kendisinin bir ba ka kurum veya kurulu tan ald hizmetlerde olu an aksamalar veya üçüncü ah slarla kurum veya kurulu lar n sebep oldu u hizmet süreklili ini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle H ZMET in sa lanamamas ndan ve altyap da meydana gelen ar za ve aksakl klar nedeniyle internet eri iminde ya anacak performans problemlerinden ve kay plar ndan da sorumlu de ildir. ABONE, söz konusu hallerde TTNet ten herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacakt r ABONE, i bu Sözle me den do an abonelik hakk n n sadece kendisine ait oldu unu, bu hakk n kullan m na ili kin özel ve gizli ifresini ve kullan c ad n, kullan c kodunu ba kas na kulland ramayaca n ve devredemeyece ini, ba kas taraf ndan ö renilme üphesi bile olsa derhal de i tirece ini, aksi takdirde yap lan tüm i lemlerin sorumlulu unun kendisine ait olaca n, söz konusu ifre ve kodlar n kendisi taraf ndan kullan lmad iddias nda bulunamayaca n kabul, beyan ve taahhüt eder. 4

5 5.28.ABONE nin TTNet e olan ve ba ka bir hizmetten kaynaklanan borcunu ödememesi durumunda, ADSL talebi, ancak söz konusu borç ödendikten sonra de erlendirmeye al nacakt r TTNet taraf ndan, ABONE nin hatt n normal kullan m düzeyinden çok daha fazla kulland n n veya yeni ABONE olmu ise, kullan m düzeyinde bir anormalli in tespiti halinde ya da ABONE nin zarar na hukuka ayk r veya hileli bir faaliyetin varl konusunda TTNet in hakl bir üphesinin var olmas durumunda, ABONE nin ç kar n n da korunmas amac yla, TTNet, ABONE ye bilgi vermek suretiyle, ayl k fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberle me bedelini ara ödeme alt nda talep edebilecek ve ADSL hatt n abone bilgilendirilmek suretiyle haberle meye kapat labilecektir ABONE, ad na kay tl ADSL H ZMET ni amac d nda kullanamaz. TTNet in yaz l izni olmad kça ba kalar na kulland ramaz. Aksi takdirde, TTNet tek tarafl olarak, yaz l bildirimiyle Sözle me yi feshetmeye ve gerekli hukuki prosedürleri gerçekle tirmeye yetkilidir. ABONE nin ADSL H ZMET ni ba kalar na kulland rmas, borç ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kald rmaz ABONE, ADSL H ZMET ni sadece ba lant adresinde kullan m hakk na sahip olup, ba lant adresi d nda üçüncü ah slara, deneme amaçl dahi olsa, kulland ramaz ABONE, TTNet'in ve alt yap sa lay c n n bilgisi d nda ADSL eri im h z ve/veya eri im hatt üzerinde ek ve/veya de i iklik yapamaz. Bu ekilde ek ve/veya de i iklik tespit edildi inde, devre alt yap sa lay c s taraf ndan kapat labilir, sak ncal görülen ek ve de i iklikler kald r labilir. Bu durumda, ABONE, TTNET in sorumlu olmad n ve altyap sa lay c s taraf ndan TTNet in sorumlu tutulmas halinde do acak her türlü zarar ve ziyan ile yap lan her türlü masraf tazmin edece ini kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE, Sözle me de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler ba ta olmak üzere hukuki düzenlemelere ayk r davranmas veya Sözle me nin süresinin bitmesi nedeniyle aboneli ine son verildi inde, TTNet e ait teçhizat aynen ve sa lam olarak geri vermekle, aksi taktirde, bunlar n bedelleri veya tespit edilen zarar ve hasar kar l olarak TTNet taraf ndan rayiç bedel üzerinden fatura edilecek paray kay ts z ve arts z ödemekle yükümlüdür Türk Telekomünikasyon A.., kamu düzeni, milli güvenlik, ola anüstü hal, s k yönetim, seferberlik ve sava hallerinde hatt geçici bir zaman için kullanabilecektir. Bundan dolay, ABONE, TTNet ten hiçbir hak ve tazminat iste inde bulunamayacakt r Hukuki düzenlemeler veya mücbir sebepler nedeniyle, ADSL aboneli inin haberle meye kapat lmas veya ADSL teçhizat n n bulundu u yerin yasal kurumlarca mühürlenmesi gibi hallerde, ABONE, TTNet ten hiçbir hak ve tazminat iste inde bulunamayacakt r. ABONE, Sözle me nin devam süresince, kendisine fatura edilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ancak, TTNet in kusurundan kaynaklanan nedenlerle ADSL hizmetinde 1 (bir) günde aral ks z 3 (üç) saati a an trafi i etkileyen ar za (kesinti) meydana gelmesi durumunda, kesinti süresinin tamam na kar l k gelen süre için ücret iadesi yap lacakt r. Tam saati doldurmayan saat kesirleri için ücret iadesi yap lmayacakt r. TTNet kay tlar nda bulunmayan veya mutabakat sa lanmayan kesinti süresi için ücret iadesi yap lmaz. TTNet, sadece bina ankastresine kadar olan hat ar zalar konusunda servis verecek olup, bina içerisindeki ba lant (lar), modem ve K SEL B LG SAYAR ayarlar ndan sorumlu de ildir. Ancak, TTNet, ABONE ye ürün temini, kurulum ve servis deste i sa layamaya dönük uygulamalar yapabilecektir TTNet ten kaynaklanmayan nedenlerle olu abilecek trafik art lar sebebiyle, maddi ve manevi herhangi bir zarara u ramamak için, antivirüs (virüs koruyucu), antispam 5

6 (istenmeyen mesaj engeli) ve firewall (güvenlik duvar ) gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak ABONE nin sorumlulu undad r. TTNet ten kaynaklanmayan nedenlerle olu acak trafik art lar sonucunda ABONE nin u rayaca zararlardan TTNet hiçbir ekilde sorumlu olmayacakt r. ABONE, gerekli duyurular ile TTNet taraf ndan sunulan ücretli/ücretsiz güvenlik hizmetlerine ait bilgilere adresinden ula abilecektir ABONE, internet ortam ndaki haber gruplar nda ve sohbet ortamlar nda gönderece i elektronik posta mesajlar nda kanunlara veya ahlaka ayk r herhangi bir amaç güden toplu tan t m, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. Hakaret, pornografi, yasad, toplum ve ahlak anlay na ters içerikler bar nd ran mesajlar gönderemez. Di er ABONE lerin haklar n n ihlal edildi i bu tür durumlarda, bu Sözle me, TTNet in tek tarafl yaz l bildirimiyle feshedilir ABONE internet eri im hizmetinden yararlan rken, ba ta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, fikir ve sanat eserleri, markalar, patent haklar gibi fikri ve s nai haklara ili kin mevzuat hükümleri olmak üzere ilgili tüm hukuki düzenlemelerin hükümlerini ihlal etmemeyi i bu Sözle me ile kabul etmi tir TTNet, kendi kusuru olmaks z n internet trafi i s ras nda kaybolacak ve/veya eksik al nacak/iletilecek bilgilerden veya internet platformunda yay nlanan ya da kendi yay nlad bilgilerin tam do rulu u, geçerlili i ya da güncelli i konusunda ABONE taraf ndan hiçbir zaman sorumlu tutulmayacakt r ABONE, internet ortam nda izne tabi alanlara (ulusal, uluslararas, devlet ve/veya özel kurulu lar n gizli bilgi ve dokümanlar n n bulundu u ya da benzer nitelikte içeri e sahip alanlar), izinsiz olarak girmemeyi ve bu alanlarda herhangi bir i lem yapmamay kabul ve taahhüt eder ABONE taraf nda cihaz n temin edilememesi, binan n haz r olmamas gibi nedenlerle yararlanmaya haz r halde bulunan hizmetten yararlan lmamas durumunda tüm sorumluluk ABONE ye aittir. Söz konusu hallerde, TTNet, ABONE den TAR FE sindeki ücreti almaya ba layacakt r H ZMET e ili kin h z ABONE nin yararland H ZMET aç s ndan maksimum h z olu turmaktad r. Bu h z alt yap sa lay c taraf ndan temin edilmektedir TTNet, ADSL sat ve servis hizmetlerini kendi personeli vas tas yla veya kendi ad na bu H ZMET i vermek üzere yetkilendirdi i irketler/bayiler arac l yla sunabilir H ZMET e ili kin ar za-bak m ve müdahale süreçleri TTNet in mevcut letme-bak m Usul ve Esaslar na göre gerçekle tirilir. TTNet, i bu Sözle me ye konu H ZMET aç s ndan Telekomünikasyon Kurumu taraf ndan belirlenecek veya uluslararas standartlara uygun H ZMET kalitesi seviyelerine uyacakt r ABONE nin ADSL hatt n spam (istenmeyen mesaj) ve ba kalar na zarar verici d müdahale amaçl olarak kulland tespit edilir ve ABONE söz konusu durumu düzeltmeye yana mazsa, ortaya ç kabilecek her türlü zarar ve ziyan ABONE ye ait olmak üzere ADSL hizmetine son verilir ve bu Sözle me, aboneye yaz l olarak bildirilerek feshedilir. 6-ÖDEMELER 6.1.TTNet taraf ndan H ZMET e ili kin faturaland rmaya alt yap sa lay c taraf ndan ADSL hatt n n aktive edildi i tarih itibariyle abone bilgilendirilerek ba lanacakt r. ABONE, TAR FE si kar l tahakkuk ettirilecek ücretleri, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. 6.2.TTNet, son ödeme tarihinden önce ABONE ye ula acak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek ekilde fatura gönderecektir. ABONE, ödemelerini faturan n adresine ula mas n 6

7 beklemeksizin yapmakla yükümlüdür. Faturan n adrese ula mamas halinde, ABONE, fatura bilgilerini TTNet i yerlerinden ve TAHS LAT B R MLER nden ö renebilecektir. 6.3.TTNet, teknik olarak mümkün olmas halinde, ABONE nin iste i üzerine, ücrete tabi ayr nt l fatura düzenlenmesini sa layacakt r. 6.4.ABONE nin ödeyece i fatura tutar, dönem tahakkuk tutar ndan ara ödeme tutarlar n n tenzilinden sonra kalan ayl k borç tutar n belirtecektir. 6.5.ADSL H ZMET nin fatura tutar n n son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, TTNet, son ödeme tarihini takip eden üçüncü günden itibaren ADSL H ZMET ni haberle meye kapatmaya ve i bu Sözle me yi tek tarafl olarak, yaz l bildirimle feshetmeye yetkilidir. 6.6.ABONE, fatura tutarlar n, TTNet in belirleyece i ekilde TAHS LAT B R MLER ne ödeyecektir. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için ABONE, ücretlerin zaman nda ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle, TTNet taraf ndan uygulanacak ekonomik veriler dikkate al narak belirlenen ve düzenlenen faturalarda yer alan faiz oran uygulanmak suretiyle hesaplanacak gecikme bedelini, ayr ca, bu Sözle me nin feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yap laca tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankas n n k sa vadeli avanslar için uygulad de i en oranlardaki avans faizini ödeyece ini kabul ve taahhüt eder ABONE, i bu Sözle me nin feshine neden olan borcunu ödemedi i taktirde, TTNet, ABONE ad na kay tl di er ADSL hatlar n da yaz l bildirimiyle haberle meye kapatmaya ve sözle melerini feshetmeye yetkilidir. 6.8.Faturaya yap lacak olan itirazlar ödemeyi durdurmayacakt r. ABONE nin itiraz n n hakl bulunmas durumunda, iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, ABONE nin talebi do rultusunda, 15 (onbe ) gün içinde ABONE ye iade edilecek ya da ABONE nin ilk düzenlenecek faturas ndan mahsup edilecektir. 6.9.ABONE, aboneli inin ba lama ve biti tarihleri, yap lan haberle me say s ve ücretleri ile di er borçlar n belirlenmesi ve di er anla mazl k hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz TTNet in evrak kay tlar, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kay tlar ve ses kay tlar yla kar la t r lacakt r. ABONE nin itiraz ile TTNet kay tlar n n birbirini tutmamas halinde, TTNet kay tlar esas al nacakt r. Bu durum, ABONE ile TTNet aras ndaki ihtilaf n yarg ya intikali durumunda, ABONE nin ba ka delillere ba vuramayaca eklinde yorumlanamaz. Ancak abone, TTNet taraf ndan kayda al nm her türlü ses kay tlar n n Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 287. maddesi anlam nda kesin delil te kil edece ini ve internet üzerinden yapm oldu u i lemlere ili kin kay tlar n tüm yarg organlar nda geçerli delil olaca n ve söz konusu kay tlar kabul etti ini beyan ve taahhüt eder Borcun süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle dosyas n n TTNet Hukuk Servisine intikalini müteakip, yasal yollara müracaat edilmeden önce, ödeme talebinde bulunan ABONE, borcunu, gecikme bedeli ve T.C. Merkez Bankas n n k sa vadeli avanslara uygulad de i en oranlarda avans faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 7-SÖZLE ME N N FESH 7.1.Sözle me de yaz l olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen TARAF, Sözle me ye ayk r davranm olur ve di er TARAF ça Sözle me feshedilebilir. bu Sözle me yi, TARAFLAR dan birinin herhangi bir sebeple feshetmesi durumunda, TARAFLAR, TTNet kay tlar na göre do mu ve do abilecek tüm borçlar ödemekle yükümlüdür. 7.2.Bu Sözle me nin ABONE nin Sözle me den do an yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle TTNet taraf ndan feshedilmesi durumunda, ABONE den pe in olarak tahsil edilen ayl k ücretler iade edilmeyecektir. Fesih tarihine kadar tahakkuk ettirilecek tutarlar 7

8 ile fesih tarihinden tahsil edilece i tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankas n n k sa vadeli avanslara uygulad de i en oranlarda avans faizi ABONE den tahsil edilecektir. Tahsili gereken ücret ABONE taraf ndan r zaen ödenmedi i takdirde, hükmen tahsil edilecektir. 8-SÖZLE ME N N SÜRES bu Sözle me, TARAFLAR ca imzaland tarihte yürürlü e girer. Sözle menin süresi, yürürlülük tarihinden y l sonuna kadard r. TARAFLAR dan biri, bu Sözle me yi süresi sona ermeden en az 15 ( onbe ) gün önceden kar TARAF a ihbarda bulunarak feshetmedi i takdirde, Sözle me ayn ko ullarla gelecek her takvim y l yürürlükte kalacakt r. 9-SÖZLE ME N N EKLER Seçilen TAR FE paketini, türünü, ki isel bilgilerin i lenmesine ve sesli ve/veya yaz l mesaj yolu ile reklamlar n gönderilmesine izin verilip verilmeyece ini içeren Ek Form, i bu Sözle me nin ayr lmaz bir parças d r. ABONE, Ek Form un tamam n okuyarak, gerekli i aretlemeleri yapacak, TTNet de, ABONE nin Ek Form da yapm oldu u i aretlemeye göre i lem tesis edecektir. ABONE, Ek Form ile vermi oldu u onay do rultusunda TTNet in yapaca i lemler nedeniyle, TTNet e kar herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayaca gibi, Ek Form da TTNet taraf ndan uyar da bulunulan durumlarda, onay vermesine ra men i lemin gerçekle tirilmedi ini ileri sürerek TTNet e kar herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde de bulunamayacakt r. 10- SÖZLE MEN N NÜSHALARI, TAR H VE MZALANDI I YER bu Sözle me, biri ABONE ye verilmek üzere 2 (iki) nüsha olarak.../.../... tarihinde.. de akdedilmi tir. Bu Sözle me yi imzalamadan önce, Sözle me de yer alan tüm maddeleri okudum, aynen kabul ettim. Ek: Form TTNET ANON M RKET ADINA ABONE MZA MZA ADI SOYADI, MZA... 8

9 ADSL ABONEL K SÖZLE MES EK FORMU TAR FE PAKET L M TL L M TS Z TAR FE TÜRÜ K SEL B LG LER N LENMES Ad, Soyad, Adres, Telefon Numaras, Ö renim Durumu, Meslek vb.gibi ki isel bilgilerimin/verilerimin; Veriyorum Vermiyorum a) TTNet taraf ndan reklam amaçl olarak i lenmesine izin b) TTNet yan nda 3.ki iler taraf ndan reklam amaçl olarak i lenmesine izin c) Bunlar n d nda TTNet taraf ndan i lenmesine izin d) Bunlar n d nda TTNet yan nda 3.ki iler taraf ndan i lenmesine izin SESL YAZILI MESAJ Veriyorum Vermiyorum a) TTNet in kendi reklamlar n sesli yada yaz l mesaj yoluyla göndermesine izin, b) TTNet'in yan nda 3.ki ilerin reklamlar n sesli yada yaz l mesaj yoluyla göndermesine izin, MZA Abone Ad -Soyad : (Vekil ise Vekilin Ad -Soyad ) mza Tarih././200 9

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler

MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA. Genel Hükümler MAR KANUNUNUN 18 NC MADDES UYARINCA YAPILACAK ARAZ VE ARSA DÜZENLENMES LE LG ESASLAR HAKKINDA YÖNETMEL K NC BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Yönetmeli in amac ; 3194 say mar Kanununun 18 inci maddesine

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. REFERANS AL-SAT YÖNTEMİYLE xdsl TOPTAN SATIŞ TEKLİFİ 1. GENEL HÜKÜMLER 1.1. GİRİŞ 1.2. AMAÇ VE

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi

ÖRNEKTİR. Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi Temel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Temel Bankacılık

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... arasında aşağıdaki şartlarla işbu faktoring sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur. Sözleşme Tarihi :... FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... Bir tarafta, Eski Büyükdere Cad. Giz 2000 Plaza, No.7 Kat: 15 / 59,60 Maslak, İstanbul adresinde mukim İstanbul Faktoring A.Ş. (FAKTOR) İle diğer

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No:

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMA ARACILIK İŞLEMLERI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESI Sözleşme No: MADDE 2. TANIMLAR VE KISALTMALAR MADDE 1. TARAFLARI TANITICI BİLGİLER 1.1 İşbu sözleşme bir tarafta: Büyükdere Cad.

Detaylı

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun?

Hastane ya da doktor. yanl tedavi uygularsa Ne yapmal? Hasta Bilgilendirme. Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Deutscher Titel: Falsch behandelt beim Arzt oder im Krankenhaus Was tun? Hasta Bilgilendirme Hastane ya da doktor yanl tedavi uygularsa Hastaland z ve sa za kavu

Detaylı

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : IKON Menkul Değerler A.Ş. MENKUL KIYMET ALIM SATIMA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TARAFLAR Madde 1- İşbu sözleşmenin tarafları aşağıda kısaca Aracı Kurum diye anılacak olan

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı