ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR"

Transkript

1 TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras nda imzalanm t r. Bu Sözle me de TTNet Anonim irketi TTNet,... ise ABONE olarak an lacakt r. bu Sözle me de, TTNet ve ABONE, birlikte TARAFLAR, tek ba lar na ise TARAF olarak isimlendirilmi lerdir. 2-TANIMLAR Bu Sözle me de geçen, TÜKET C : Bir mal ve hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel ki iyi, ABONE : ADSL H ZMET nden yararlanan ve TTNet ile bu Sözle me yi imzalayan TÜKET C yi, ADSL H ZMET /H ZMET: Mevcut bak r hat üzerinden ses iletimine ilave olarak veri ileti imi sa layan ve ABONE nin talep etti i h z n garanti edilmedi i asimetrik servisi, TAR FE : TTNet in bu Sözle me kapsam nda yapaca i ve H ZMET lerin kar l olarak ABONE den alaca ücretleri, TAHS LAT B R MLER : TTNet ad na tahsilat yapma yetkisi bulunan tüzel ki iler ile TTNet tahsilat servislerini, MÜCB R SEBEPLER : H ZMET in sa lanmas na engel te kil eden deprem, su bask n, tayfun, salg n hastal k, lokavt, grev, yang n, sava, seferberlik ve ola anüstü hal ve benzeri ola an veya ola anüstü sebepler, resmi makam veya yetkili mercilerin i in yap lmas n engelleyici veya geciktirici kararlar n ve alt yap sa lay c dan kaynaklanan herhangi bir nedeni ifade eder. bu Sözle me de tan m yap lmayan hususlarda, 406 say l Telgraf ve Telefon Kanununda, 2813 say l Telsiz Kanununda ve di er ilgili yönetmeliklerde, kararlarda ve tebli lerde yer alan tan mlar geçerli olacakt r. 3-SÖZLE ME N N KONUSU Bu Sözle me nin konusu, ABONE ye tahsis edilen numaral ADSL ile ilgili olarak TTNet ve ABONE nin kar l kl hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenlemektir. 4-TALEP ED LEN H ZMET VE TAR FE PAKET 4.1-Seçilen TAR FE Paketi:... dir. 4.2-TTNet taraf ndan uygulanacak TAR FE paketlerine, bunlar n içeri ine ve bunlarda meydana gelebilecek de i ikliklere TTNet i yerlerinden veya adresinden ula labilinecektir. TTNet, ayr ca, TAR FE de i ikliklerini yürürlü e girmeden önce, ABONE lerine duyuracakt r. 5-TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLER 5.1.ABONE nin gerekli ko ullar (adresin kapal olmas, adreste 18 ya ndan büyük birinin bulunmamas, adresin yetersiz veya yanl olmas, ankastrenin bulunmamas, ar zal olmas veya 1

2 standartlara uygun olmamas gibi) sa lamamas nedeniyle ba lant n n gerçekle tirilememesinden, TTNet sorumlu de ildir. 5.2.TTNet, altyap sa lay c dan temin etti i ADSL sistemleri üzerinden verdi i H ZMET lerden ABONE nin yararlanmas n sa layacak, ABONE, bu H ZMET lerin kar l olarak TTNet TAR FE sinde belirlenen ücretleri ödeyecektir. ABONE, mü teri hizmetlerini arayarak veya internet arac l yla ADSL H ZMET talebinde bulunmas halinde, talebini 10 (on) gün içerisinde yaz l olarak TTNet e bildirecek, TTNet yaz l talebinin kendisine bildirim yap ld tarihten itibaren 48 saat içerisinde ilk ba lant y gerçekle tirecektir. 5.3.ABONE nin yaz l olarak bildirdi i adresine yap lacak tebligat kendisine yap lm say l r. TTNet, ABONE nin fatura tebligat adresine faturas n /faturalar n kay ts z gönderebilecektir. Bu adrese di er gönderiler taahhütlü olarak gönderilecektir. ABONE nin adres de i ikli ine ili kin yaz l bildirimde bulunmamas halinde, yeni adresine tebligat yap lmamas ndan TTNet sorumluluk kabul etmez. 5.4.ABONE nin ADSL hatt n n geçici olarak haberle meye kapat lmas, TTNet TAR FE sine göre al nmas gereken ayl k ücretlerin al nmas na engel de ildir. 5.5.ABONE, TTNet taraf ndan yaz l yap lmas istenen bildirimleri yaz l olarak, mü teri hizmetlerini arayarak veya internet arac l yla yapt bildirimleri ise 10 (on) gün içerisinde yaz l olarak TTNet e sunmakla yükümlüdür. Süresinde bildirimde bulunulmamas halinde istek i lemden kald r l r. TTNet taraf ndan ifre kullan m na veya elektronik i lem kay tlar na yönelik uygulamalara geçildi inde, bu bildirimlerin usulünde ABONE ye bilgi verilerek de i ikli e gidilebilecektir. TTNet, ABONE nin iste inin mücbir sebepler veya teknik imkâns zl klar nedeniyle kar lanmamas ndan sorumlu de ildir. 5.6.ABONE, adres de i tirme, nakil, unvan de i ikli i, IP numaras de i ikli i ve kullan c kimli i de i ikli i gibi isteklerini yaz l olarak TTNet e bildirecektir. ABONE nin abonelikten vazgeçme isteminde bulunmas halinde ise, bu iste ini yaz l olarak veya mü teri hizmetlerini arayarak ya da internet arac l yla TTNet e bildirme hakk vard r. Mü teri hizmetleri aranarak veya internet arac l yla TTNet e bildirilen abonelikten vazgeçme istemleri kar s nda, ADSL hatt, bildirimin yap ld gün haberle meye kapat lacakt r. ABONE, mü teri hizmetlerini arayarak veya internet arac l yla yapt bildirimi 5.5 inci madde uyar nca 10 (on) gün içerisinde yaz l olarak TTNet e iletmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde yaz l bildirimde bulunulmamas halinde, Sözle me, TTNet taraf ndan feshedilmeyecek ve ADSL hatt haberle meye aç larak, abonelik devam ettirilecektir. Abonelikten vazgeçme isteminin, sadece yaz l ekilde bildirilmesi veya internet arac l yla ya da mü teri hizmetleri birimi aranarak iletildikten sonra 10 (on) gün içerisinde yaz l ekilde TTNet e sunulmas üzerine, ABONE nin kimli ini ispatlamas ko uluyla, i bu Sözle me feshedilecektir. TTNet, ABONE nin aboneli ine son verme yönündeki yaz l talebinin kendisine ula mas ndan itibaren 7 (yedi) gün içerisinde talebi yerine getirecek ve i bu Sözle me nin sona erdi ini, yine bu süre içerisinde, ABONE ye yaz l olarak bildirecektir. Söz konusu bildirimden sonra TTNet, varsa, kalan alacaklar için ABONE ye fatura gönderecektir. TTNET, ABONE ye son faturas n gönderirken, varsa, kullan lmayan süreye ait ücretleri ABONE nin fatura borcundan dü ecek ve kalan tutar 15 (onbe ) gün içerisinde ABONE ye iade edecektir. 5.7.ABONE, TTNet mü teri hizmetlerini arayarak veya internet arac l yla kulland mevcut TAR FE paketini de i tirme talebinde bulunabilir. ABONE, seçmi oldu u yeni TAR FE paketine ait ücreti, de i iklik talebinin gerçekle mesiyle beraber, takip eden ilk fatura döneminden itibaren, ödeyecektir. 2

3 5.8. ABONE, her türlü abonelik i leri için; TTNet ça r merkezi ile yapt görü melerin ve internet üzerinden yapt i lemlerin, TTNet taraf ndan kaydedilece ini ve belirli bir süre saklanaca n kabul eder. 5.9.ABONE taraf nda ADSL hatt na ba lanacak cihazlar n Telekomünikasyon Kurumu taraf ndan onaylanm olmas gerekir. TTNet, gerekli hallerde ABONE cihazlar n n teknik vas flar n kontrol edebilecektir. ABONE, kontrole izin vermek ve gerekli kolayl göstermekle yükümlüdür. Onays z cihaz kullan ld n n tespiti halinde, onays z cihaz onayl cihaz ile de i tirilinceye kadar, ADSL hatt TTNet taraf ndan haberle meye kapat lacakt r. Onays z kullan lan cihazlardan kaynaklanan aksakl klardan TTNet sorumlu olmad gibi, ortaya ç kan zarar ABONE den tahsil edilecektir ABONE nin hile veya muvazaa yoluna saparak ADSL hatt ile ilgili herhangi bir i lem yapt rd n n anla lmas halinde, hileli veya muvazaal i lemle ilgili her türlü sözle me geçersiz say lacak ve TTNet i bu Sözle me yi tek tarafl olarak yaz l bildirimiyle feshedebilecektir. Söz konusu fesihten dolay ABONE herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacakt r TTNet ile ABONE aras nda düzenlenecek bütün evrak ve sözle meler için vergi, resim, harç ve fonlar, yasalar n yükümlü k ld TARAF ça kar lanacakt r. Yasalarla böyle bir belirlemenin yap lmad durumlarda ise, TTNet ile ABONE aras nda düzenlenecek bütün evrak ve sözle melerden kaynaklanan vergi, resim, harç ve fonlar ABONE taraf ndan kar lanacakt r Teknolojik geli meler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, TTNet, ADSL H ZMET ni ve bu H ZMET üzerinden verilen katma de erli servisleri uygulamaya almak, de i iklik yapmak, kald rmak veya yenilemek hakk na sahiptir. Bununla birlikte, TTNet in, yetkili merciin belirledi i s n rlar içerisinde kalmak kayd yla, TAR FE lerinde de i iklik yapma hakk bulunmakta olup, TTNet, bu de i iklikleri yürürlü e girmeden önce, ABONE lerine duyuracakt r TTNet, kendisi taraf ndan belirlenen ve usulüne uygun biçimde duyurdu u sebepler nedeniyle, ayl k fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberle me bedelini, ara ödeme ad alt nda ABONE den talep edebilecektir TTNet, ABONE ye ait bilgileri ABONE nin yaz l onay olmadan üçüncü ah slara veremez. TTNet, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgileri yetkili k l nan ki i ve kurulu lara vermekle yükümlüdür Ulusal numaraland rma plan nda de i iklik yap lmas ya da mücbir sebeplerin varl halinde, TTNet, 1 (bir) ay öncesinden ABONE yi bilgilendirmek kayd yla, ADSL numaras n de i tirebilecektir TTNet, ABONE nin ba vuru s ras nda verdi i ki isel bilgiler ile ibraz etti i belgelerin do rulu unu kontrol amac ile ilgili kurulu lara ba vurarak ABONE hakk nda bilgi edinebilecektir. braz edilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ya da yanl oldu unun tespit edilmesi durumunda ve TTNet taraf ndan gerekli görülen hallerde, ABONE beyan nda ve taahhüdünde belirtilenlerin aksine bir hususun tespit edilmesi üzerine, TTNet tek tarafl olarak, yaz l bildirimiyle Sözle me yi feshedebilecektir Bina içi da t m ebekesinin (ankastre) standartlara uygun olarak yap m ile bak m ve onar m ABONE sorumlulu undad r. ABONE nin bu konudaki yükümlülü ünü yerine getirmemesi nedeniyle meydana gelecek aksakl klardan dolay, TTNet sorumluluk kabul etmez. 3

4 5.18.TTNet in teknolojik geli meler paralelinde teknik hizmetlerde yapaca de i ikliklerden dolay ABONE nin kulland ve TTNet taraf ndan kurulumu yap lmam olan cihaz n de i tirilmesi gerekti inde, yeni cihaz temininden ABONE sorumludur ABONE, TTNet in gerekli altyap y kurmas halinde, TTNet ten ald tüm hizmetlere tek fatura düzenlenmesini kabul eder. Birden fazla hizmet için tek fatura düzenlenmesi halinde, faturada hizmetlerin bedeli ayr ayr gösterilecektir ABONE nin, TTNet ten ald di er hizmetlerden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi, bu Sözle me ye konu H ZMET in aboneli ine ili kin yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolay yap lacak kapama ve fesih i lemine engel de ildir ABONE, beyan etti i bilgilere ait de i iklikleri yaz l olarak TTNet e bildirmedikçe, TTNet kay tlar nda yer alan bilgiler geçerli olacakt r ABONE, yasalarla kendisine yüklenen ve/veya ileride ihdas edilecek her türlü mükellefiyeti yerine getirmeyi taahhüt eder ABONE nin vefat halinde ADSL H ZMET nin veraseten devir tescil i lemi tamamlan ncaya kadar, mirasç /mirasç lar, bu Sözle me hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür ABONE, TTNet ile aras ndaki ili kilere dair kanun, tüzük ve yönetmeliklere aynen uymay, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile TTNet TAR FE lerinde sonradan yap lacak bütün de i ikliklerin kendisine de uygulanmas n kabul ve taahhüt eder. ABONE nin bu de i iklikler kar s nda her zaman için Sözle me yi feshetme hakk vard r. ABONE ile TTNet aras nda ortaya ç kacak bütün uyu mazl klar n giderilmesinde, daval n n ikametgah n n bulundu u yer mahkemesi veya Sözle me nin ifa edilece i yer mahkemesi veya daval n n veya vekilinin dava aç ld zaman orada bulunmalar art yla, Sözle me nin yap ld yer mahkemesi veya ABONE nin ikametgah n n bulundu u yer mahkemesi ve bu yerlerdeki cra Daireleri yetkilidir Teknolojik geli meler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle, i bu Sözle me nin hükümleri TTNet taraf ndan ABONE ye 1 (bir) ay öncesinden ve yaz l olarak bildirilmek ko uluyla, tek tarafl olarak de i tirilebilecektir. ABONE nin, yap lan maddi de i iklikleri uygun görmemesi halinde, o zamana kadar birikmi borçlar d nda hiçbir sorumlulu u olmaks z n, Sözle me yi tek tarafl olarak feshetme hakk vard r Mücbir sebep halleri, alt yap sa lay c n n ebeke bak m onar m çal malar, i letme ar zalar, ABONE lerin veya üçüncü ki ilerin hileli bir biçimde hatlar bloke etmeye çal malar ve hukuki düzenlemelerden veya i bu Sözle me den kaynaklanan sebepler ba ta olmak üzere, TTNet in kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle, sa lanan H ZMET k smen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir. TTNet, belirtilen durumlar n yan nda, kendisinin bir ba ka kurum veya kurulu tan ald hizmetlerde olu an aksamalar veya üçüncü ah slarla kurum veya kurulu lar n sebep oldu u hizmet süreklili ini veya tesisini engelleyen etkenler nedeniyle H ZMET in sa lanamamas ndan ve altyap da meydana gelen ar za ve aksakl klar nedeniyle internet eri iminde ya anacak performans problemlerinden ve kay plar ndan da sorumlu de ildir. ABONE, söz konusu hallerde TTNet ten herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacakt r ABONE, i bu Sözle me den do an abonelik hakk n n sadece kendisine ait oldu unu, bu hakk n kullan m na ili kin özel ve gizli ifresini ve kullan c ad n, kullan c kodunu ba kas na kulland ramayaca n ve devredemeyece ini, ba kas taraf ndan ö renilme üphesi bile olsa derhal de i tirece ini, aksi takdirde yap lan tüm i lemlerin sorumlulu unun kendisine ait olaca n, söz konusu ifre ve kodlar n kendisi taraf ndan kullan lmad iddias nda bulunamayaca n kabul, beyan ve taahhüt eder. 4

5 5.28.ABONE nin TTNet e olan ve ba ka bir hizmetten kaynaklanan borcunu ödememesi durumunda, ADSL talebi, ancak söz konusu borç ödendikten sonra de erlendirmeye al nacakt r TTNet taraf ndan, ABONE nin hatt n normal kullan m düzeyinden çok daha fazla kulland n n veya yeni ABONE olmu ise, kullan m düzeyinde bir anormalli in tespiti halinde ya da ABONE nin zarar na hukuka ayk r veya hileli bir faaliyetin varl konusunda TTNet in hakl bir üphesinin var olmas durumunda, ABONE nin ç kar n n da korunmas amac yla, TTNet, ABONE ye bilgi vermek suretiyle, ayl k fatura tarihinden önce belirlenen miktardaki haberle me bedelini ara ödeme alt nda talep edebilecek ve ADSL hatt n abone bilgilendirilmek suretiyle haberle meye kapat labilecektir ABONE, ad na kay tl ADSL H ZMET ni amac d nda kullanamaz. TTNet in yaz l izni olmad kça ba kalar na kulland ramaz. Aksi takdirde, TTNet tek tarafl olarak, yaz l bildirimiyle Sözle me yi feshetmeye ve gerekli hukuki prosedürleri gerçekle tirmeye yetkilidir. ABONE nin ADSL H ZMET ni ba kalar na kulland rmas, borç ile ilgili yükümlülüklerini ortadan kald rmaz ABONE, ADSL H ZMET ni sadece ba lant adresinde kullan m hakk na sahip olup, ba lant adresi d nda üçüncü ah slara, deneme amaçl dahi olsa, kulland ramaz ABONE, TTNet'in ve alt yap sa lay c n n bilgisi d nda ADSL eri im h z ve/veya eri im hatt üzerinde ek ve/veya de i iklik yapamaz. Bu ekilde ek ve/veya de i iklik tespit edildi inde, devre alt yap sa lay c s taraf ndan kapat labilir, sak ncal görülen ek ve de i iklikler kald r labilir. Bu durumda, ABONE, TTNET in sorumlu olmad n ve altyap sa lay c s taraf ndan TTNet in sorumlu tutulmas halinde do acak her türlü zarar ve ziyan ile yap lan her türlü masraf tazmin edece ini kabul, beyan ve taahhüt eder ABONE, Sözle me de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya mevcut kanun, tüzük ve yönetmelikler ba ta olmak üzere hukuki düzenlemelere ayk r davranmas veya Sözle me nin süresinin bitmesi nedeniyle aboneli ine son verildi inde, TTNet e ait teçhizat aynen ve sa lam olarak geri vermekle, aksi taktirde, bunlar n bedelleri veya tespit edilen zarar ve hasar kar l olarak TTNet taraf ndan rayiç bedel üzerinden fatura edilecek paray kay ts z ve arts z ödemekle yükümlüdür Türk Telekomünikasyon A.., kamu düzeni, milli güvenlik, ola anüstü hal, s k yönetim, seferberlik ve sava hallerinde hatt geçici bir zaman için kullanabilecektir. Bundan dolay, ABONE, TTNet ten hiçbir hak ve tazminat iste inde bulunamayacakt r Hukuki düzenlemeler veya mücbir sebepler nedeniyle, ADSL aboneli inin haberle meye kapat lmas veya ADSL teçhizat n n bulundu u yerin yasal kurumlarca mühürlenmesi gibi hallerde, ABONE, TTNet ten hiçbir hak ve tazminat iste inde bulunamayacakt r. ABONE, Sözle me nin devam süresince, kendisine fatura edilecek ücretleri ödemekle yükümlüdür. Ancak, TTNet in kusurundan kaynaklanan nedenlerle ADSL hizmetinde 1 (bir) günde aral ks z 3 (üç) saati a an trafi i etkileyen ar za (kesinti) meydana gelmesi durumunda, kesinti süresinin tamam na kar l k gelen süre için ücret iadesi yap lacakt r. Tam saati doldurmayan saat kesirleri için ücret iadesi yap lmayacakt r. TTNet kay tlar nda bulunmayan veya mutabakat sa lanmayan kesinti süresi için ücret iadesi yap lmaz. TTNet, sadece bina ankastresine kadar olan hat ar zalar konusunda servis verecek olup, bina içerisindeki ba lant (lar), modem ve K SEL B LG SAYAR ayarlar ndan sorumlu de ildir. Ancak, TTNet, ABONE ye ürün temini, kurulum ve servis deste i sa layamaya dönük uygulamalar yapabilecektir TTNet ten kaynaklanmayan nedenlerle olu abilecek trafik art lar sebebiyle, maddi ve manevi herhangi bir zarara u ramamak için, antivirüs (virüs koruyucu), antispam 5

6 (istenmeyen mesaj engeli) ve firewall (güvenlik duvar ) gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak ABONE nin sorumlulu undad r. TTNet ten kaynaklanmayan nedenlerle olu acak trafik art lar sonucunda ABONE nin u rayaca zararlardan TTNet hiçbir ekilde sorumlu olmayacakt r. ABONE, gerekli duyurular ile TTNet taraf ndan sunulan ücretli/ücretsiz güvenlik hizmetlerine ait bilgilere adresinden ula abilecektir ABONE, internet ortam ndaki haber gruplar nda ve sohbet ortamlar nda gönderece i elektronik posta mesajlar nda kanunlara veya ahlaka ayk r herhangi bir amaç güden toplu tan t m, postalama ve benzeri aktivitelerde bulunamaz. Hakaret, pornografi, yasad, toplum ve ahlak anlay na ters içerikler bar nd ran mesajlar gönderemez. Di er ABONE lerin haklar n n ihlal edildi i bu tür durumlarda, bu Sözle me, TTNet in tek tarafl yaz l bildirimiyle feshedilir ABONE internet eri im hizmetinden yararlan rken, ba ta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, fikir ve sanat eserleri, markalar, patent haklar gibi fikri ve s nai haklara ili kin mevzuat hükümleri olmak üzere ilgili tüm hukuki düzenlemelerin hükümlerini ihlal etmemeyi i bu Sözle me ile kabul etmi tir TTNet, kendi kusuru olmaks z n internet trafi i s ras nda kaybolacak ve/veya eksik al nacak/iletilecek bilgilerden veya internet platformunda yay nlanan ya da kendi yay nlad bilgilerin tam do rulu u, geçerlili i ya da güncelli i konusunda ABONE taraf ndan hiçbir zaman sorumlu tutulmayacakt r ABONE, internet ortam nda izne tabi alanlara (ulusal, uluslararas, devlet ve/veya özel kurulu lar n gizli bilgi ve dokümanlar n n bulundu u ya da benzer nitelikte içeri e sahip alanlar), izinsiz olarak girmemeyi ve bu alanlarda herhangi bir i lem yapmamay kabul ve taahhüt eder ABONE taraf nda cihaz n temin edilememesi, binan n haz r olmamas gibi nedenlerle yararlanmaya haz r halde bulunan hizmetten yararlan lmamas durumunda tüm sorumluluk ABONE ye aittir. Söz konusu hallerde, TTNet, ABONE den TAR FE sindeki ücreti almaya ba layacakt r H ZMET e ili kin h z ABONE nin yararland H ZMET aç s ndan maksimum h z olu turmaktad r. Bu h z alt yap sa lay c taraf ndan temin edilmektedir TTNet, ADSL sat ve servis hizmetlerini kendi personeli vas tas yla veya kendi ad na bu H ZMET i vermek üzere yetkilendirdi i irketler/bayiler arac l yla sunabilir H ZMET e ili kin ar za-bak m ve müdahale süreçleri TTNet in mevcut letme-bak m Usul ve Esaslar na göre gerçekle tirilir. TTNet, i bu Sözle me ye konu H ZMET aç s ndan Telekomünikasyon Kurumu taraf ndan belirlenecek veya uluslararas standartlara uygun H ZMET kalitesi seviyelerine uyacakt r ABONE nin ADSL hatt n spam (istenmeyen mesaj) ve ba kalar na zarar verici d müdahale amaçl olarak kulland tespit edilir ve ABONE söz konusu durumu düzeltmeye yana mazsa, ortaya ç kabilecek her türlü zarar ve ziyan ABONE ye ait olmak üzere ADSL hizmetine son verilir ve bu Sözle me, aboneye yaz l olarak bildirilerek feshedilir. 6-ÖDEMELER 6.1.TTNet taraf ndan H ZMET e ili kin faturaland rmaya alt yap sa lay c taraf ndan ADSL hatt n n aktive edildi i tarih itibariyle abone bilgilendirilerek ba lanacakt r. ABONE, TAR FE si kar l tahakkuk ettirilecek ücretleri, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödemekle yükümlüdür. 6.2.TTNet, son ödeme tarihinden önce ABONE ye ula acak ve belirli bir ödeme süresini ihtiva edecek ekilde fatura gönderecektir. ABONE, ödemelerini faturan n adresine ula mas n 6

7 beklemeksizin yapmakla yükümlüdür. Faturan n adrese ula mamas halinde, ABONE, fatura bilgilerini TTNet i yerlerinden ve TAHS LAT B R MLER nden ö renebilecektir. 6.3.TTNet, teknik olarak mümkün olmas halinde, ABONE nin iste i üzerine, ücrete tabi ayr nt l fatura düzenlenmesini sa layacakt r. 6.4.ABONE nin ödeyece i fatura tutar, dönem tahakkuk tutar ndan ara ödeme tutarlar n n tenzilinden sonra kalan ayl k borç tutar n belirtecektir. 6.5.ADSL H ZMET nin fatura tutar n n son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde, TTNet, son ödeme tarihini takip eden üçüncü günden itibaren ADSL H ZMET ni haberle meye kapatmaya ve i bu Sözle me yi tek tarafl olarak, yaz l bildirimle feshetmeye yetkilidir. 6.6.ABONE, fatura tutarlar n, TTNet in belirleyece i ekilde TAHS LAT B R MLER ne ödeyecektir. Faturada belirtilen son ödeme tarihini geçen ödemeler için ABONE, ücretlerin zaman nda ve usulüne göre ödenmemesi nedeniyle, TTNet taraf ndan uygulanacak ekonomik veriler dikkate al narak belirlenen ve düzenlenen faturalarda yer alan faiz oran uygulanmak suretiyle hesaplanacak gecikme bedelini, ayr ca, bu Sözle me nin feshedilmesi halinde, fesih tarihinden ödemenin yap laca tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankas n n k sa vadeli avanslar için uygulad de i en oranlardaki avans faizini ödeyece ini kabul ve taahhüt eder ABONE, i bu Sözle me nin feshine neden olan borcunu ödemedi i taktirde, TTNet, ABONE ad na kay tl di er ADSL hatlar n da yaz l bildirimiyle haberle meye kapatmaya ve sözle melerini feshetmeye yetkilidir. 6.8.Faturaya yap lacak olan itirazlar ödemeyi durdurmayacakt r. ABONE nin itiraz n n hakl bulunmas durumunda, iade edilmesi gereken tutar hesaplanarak, ABONE nin talebi do rultusunda, 15 (onbe ) gün içinde ABONE ye iade edilecek ya da ABONE nin ilk düzenlenecek faturas ndan mahsup edilecektir. 6.9.ABONE, aboneli inin ba lama ve biti tarihleri, yap lan haberle me say s ve ücretleri ile di er borçlar n belirlenmesi ve di er anla mazl k hallerinde bir itirazda bulunursa, söz konusu itiraz TTNet in evrak kay tlar, bilgisayarda ve elektronik ortamda saklanan kay tlar ve ses kay tlar yla kar la t r lacakt r. ABONE nin itiraz ile TTNet kay tlar n n birbirini tutmamas halinde, TTNet kay tlar esas al nacakt r. Bu durum, ABONE ile TTNet aras ndaki ihtilaf n yarg ya intikali durumunda, ABONE nin ba ka delillere ba vuramayaca eklinde yorumlanamaz. Ancak abone, TTNet taraf ndan kayda al nm her türlü ses kay tlar n n Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 287. maddesi anlam nda kesin delil te kil edece ini ve internet üzerinden yapm oldu u i lemlere ili kin kay tlar n tüm yarg organlar nda geçerli delil olaca n ve söz konusu kay tlar kabul etti ini beyan ve taahhüt eder Borcun süresi içerisinde ödenmemesi nedeniyle dosyas n n TTNet Hukuk Servisine intikalini müteakip, yasal yollara müracaat edilmeden önce, ödeme talebinde bulunan ABONE, borcunu, gecikme bedeli ve T.C. Merkez Bankas n n k sa vadeli avanslara uygulad de i en oranlarda avans faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 7-SÖZLE ME N N FESH 7.1.Sözle me de yaz l olan mükellefiyetleri yerine getirmeyen TARAF, Sözle me ye ayk r davranm olur ve di er TARAF ça Sözle me feshedilebilir. bu Sözle me yi, TARAFLAR dan birinin herhangi bir sebeple feshetmesi durumunda, TARAFLAR, TTNet kay tlar na göre do mu ve do abilecek tüm borçlar ödemekle yükümlüdür. 7.2.Bu Sözle me nin ABONE nin Sözle me den do an yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle TTNet taraf ndan feshedilmesi durumunda, ABONE den pe in olarak tahsil edilen ayl k ücretler iade edilmeyecektir. Fesih tarihine kadar tahakkuk ettirilecek tutarlar 7

8 ile fesih tarihinden tahsil edilece i tarihe kadar tahakkuk ettirilecek T.C. Merkez Bankas n n k sa vadeli avanslara uygulad de i en oranlarda avans faizi ABONE den tahsil edilecektir. Tahsili gereken ücret ABONE taraf ndan r zaen ödenmedi i takdirde, hükmen tahsil edilecektir. 8-SÖZLE ME N N SÜRES bu Sözle me, TARAFLAR ca imzaland tarihte yürürlü e girer. Sözle menin süresi, yürürlülük tarihinden y l sonuna kadard r. TARAFLAR dan biri, bu Sözle me yi süresi sona ermeden en az 15 ( onbe ) gün önceden kar TARAF a ihbarda bulunarak feshetmedi i takdirde, Sözle me ayn ko ullarla gelecek her takvim y l yürürlükte kalacakt r. 9-SÖZLE ME N N EKLER Seçilen TAR FE paketini, türünü, ki isel bilgilerin i lenmesine ve sesli ve/veya yaz l mesaj yolu ile reklamlar n gönderilmesine izin verilip verilmeyece ini içeren Ek Form, i bu Sözle me nin ayr lmaz bir parças d r. ABONE, Ek Form un tamam n okuyarak, gerekli i aretlemeleri yapacak, TTNet de, ABONE nin Ek Form da yapm oldu u i aretlemeye göre i lem tesis edecektir. ABONE, Ek Form ile vermi oldu u onay do rultusunda TTNet in yapaca i lemler nedeniyle, TTNet e kar herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamayaca gibi, Ek Form da TTNet taraf ndan uyar da bulunulan durumlarda, onay vermesine ra men i lemin gerçekle tirilmedi ini ileri sürerek TTNet e kar herhangi bir itirazda ya da herhangi bir hak veya tazminat talebinde de bulunamayacakt r. 10- SÖZLE MEN N NÜSHALARI, TAR H VE MZALANDI I YER bu Sözle me, biri ABONE ye verilmek üzere 2 (iki) nüsha olarak.../.../... tarihinde.. de akdedilmi tir. Bu Sözle me yi imzalamadan önce, Sözle me de yer alan tüm maddeleri okudum, aynen kabul ettim. Ek: Form TTNET ANON M RKET ADINA ABONE MZA MZA ADI SOYADI, MZA... 8

9 ADSL ABONEL K SÖZLE MES EK FORMU TAR FE PAKET L M TL L M TS Z TAR FE TÜRÜ K SEL B LG LER N LENMES Ad, Soyad, Adres, Telefon Numaras, Ö renim Durumu, Meslek vb.gibi ki isel bilgilerimin/verilerimin; Veriyorum Vermiyorum a) TTNet taraf ndan reklam amaçl olarak i lenmesine izin b) TTNet yan nda 3.ki iler taraf ndan reklam amaçl olarak i lenmesine izin c) Bunlar n d nda TTNet taraf ndan i lenmesine izin d) Bunlar n d nda TTNet yan nda 3.ki iler taraf ndan i lenmesine izin SESL YAZILI MESAJ Veriyorum Vermiyorum a) TTNet in kendi reklamlar n sesli yada yaz l mesaj yoluyla göndermesine izin, b) TTNet'in yan nda 3.ki ilerin reklamlar n sesli yada yaz l mesaj yoluyla göndermesine izin, MZA Abone Ad -Soyad : (Vekil ise Vekilin Ad -Soyad ) mza Tarih././200 9

Şükrüpaşa Mah. Keskin Sok. No:7/19 Merkez/EDİRNE 0 (850) 303 69 69

Şükrüpaşa Mah. Keskin Sok. No:7/19 Merkez/EDİRNE 0 (850) 303 69 69 ücretleri ABONE nin fatura borcundan düşecek ve kalan tutarı 15 (onbeş) gün içerisinde ABONE ye iade edecektir. 5.7.ABONE tarafında XDSL hattına bağlanacak cihazların Telekomünikasyon Kurumu tarafından

Detaylı

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ

+1TL TEK TELEFON SERVİSİ KAMPANYASI (12 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye ( Vodafone ) ve Vodafone Net İletişim Hizmetleri A.Ş. ( Vodafone Net ) tarafından yürütülen ve Ek-1 de detayları belirtilen +1TL Tek Telefon Servisi Kampanyası (12 Ay) dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye,

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-Yeni den ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı

Detaylı

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir.

Yukarıdaki şartları taşıyan Abone, hat başına sadece 1 (bir) adet Dect Telefonu ( Ürün ) için talepte bulunabilir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KÖY AVANTAJ veya GAP AVANTAJ TARİFELERİNDEN FAYDALANAN YENİ ABONELERE DECT TELEFON KAMPANYASI NIN KATILIM KOŞULLARI VE ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ KATILIM KOŞULLARI: Aşağıdaki şartları

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ NOTEBOOK KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 22.06.2012 tarihinden itibaren düzenlenen Notebook Kampanyası ndan ( Kampanya ) Bireysel abone olarak yararlanmak

Detaylı

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BLACKBERRY BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme

Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanya Taahhütnamesi Ek Ödeme ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Samsung Galaxy S III MINI Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

BLACKBERRY TAAHHÜTLÜ BİREYSEL BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TAAHHÜTLÜ BIS KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 01.08.2008 tarihinden itibaren düzenlemekte olduğu BlackBerry Taahhütlü Bireysel

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

xdsl BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Yakuplu Mah. Hürriyet Blv. No:1 Skyport Residence D:195 Kat:23 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde bulunan Nida Telekomünikasyon Hizmetleri

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU MAL ALIM SÖZLEŞME TASLAĞI Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kamusu Rektörlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta

Detaylı

Abone Ad :... Abone No: irketimiz taraf ndan yaz lacakt r. www.modexi.com

Abone Ad :... Abone No: irketimiz taraf ndan yaz lacakt r. www.modexi.com Abone Ad... Abone No irketimiz taraf ndan yaz lacakt r.... www.modexi.com ABONEL K SÖZLE MES ABONEL K T P K SEL B LG LER Bireysel Kurumsal Kurumsal mü teriler için firma yetkililerinin bilgileri girilmelidir.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TAKSİTLİ MICROSOFT ÜRÜNÜ (MÜŞTERİ TAKİP SİSTEMİ YAZILIMI HEDİYELİ WINDOWS 7 HOME PREMIUM) KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: 1. Türk Telekomünikasyon

Detaylı

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABONELĠK SÖZLEġMELERĠ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ

NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ NOKTADAN NOKTAYA ADSL/G.SHDSL ABONELĐK SÖZLEŞMESĐ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde bulunan TÜRK TELEKOMÜNĐKASYON A.Ş. ile... adresinde mukim ABONE.

Detaylı

WDSLNET DSL Abonelik Sözleşmesi

WDSLNET DSL Abonelik Sözleşmesi WDSLNET DSL Abonelik Sözleşmesi 1-TARAFLAR Bu Sözleşme KABLOSUZ INTERNET TELEKOMUNİKASYON HIZMETLERI. Ticaret Limited Şirketi ile arasında imzalanmıştır. Bu sözleşme de KABLOSUZ INTERNET TELEKOMUNİKASYON

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi :22.02.2011 Karar No :2011/DK-10/91 Gündem Konusu :İnternetin Güvenli Kullanımı. KARAR : 5809 sayılı Kanunun 4 üncü 6 ncı ve 50 inci maddeleri

Detaylı

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE KURUMSAL BLACKBERRY 9320 KAMPANYASI EK ÖDEME YAPISI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Kurumsal Blackberry 9320 Kampanyası Ek Ödeme Kurgusu ndan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle.../.../... tarihli, Ek-2 de listesi verilen GSM

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy Note2 Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN)

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ M2M KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 09.10.2012 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli M2M Kampanyası

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak

UYARI. MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ 1. Dayanak UYARI İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 16 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş

Detaylı

TC Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cuzdanı Sürücü Belgesi Pasaport ( )

TC Kimlik No: Kimlik Türü : Nüfus Cuzdanı Sürücü Belgesi Pasaport ( ) wwww.surnet.com.tr www.surnet.com.tr 0850 480 770850 68 480 77 68 BİREYSEL ABONELİK SÖZLEŞMESİ Sözleşme Sıra No : İl :. M / S : İlçe/Semt :.. MAC : Lokasyon :.. Accsess S/N : Blok :.. Kullanıcı Adı : Daire

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL T10 KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 11.11.2010 tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Turkcell T10 Kampanyası ndan

Detaylı

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEVŞEHİR, KIRŞEHİR VE AKSARAY İLLERİ TURİZM SEKTÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMET ALIM İŞİ SÖZLEŞMESİ

T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEVŞEHİR, KIRŞEHİR VE AKSARAY İLLERİ TURİZM SEKTÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMET ALIM İŞİ SÖZLEŞMESİ T.C. AHİLER KALKINMA AJANSI TR71 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEVŞEHİR, KIRŞEHİR VE AKSARAY İLLERİ TURİZM SEKTÖR GELİŞTİRME ÇALIŞMASI HİZMET ALIM İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.(bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 05.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) ipad (16GB, 32GB, 64GB), ipad Retina(16GB, 32GB, 64GB), Samsung Galaxy Note 10.1 cihazlarına ilişkin

Detaylı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. & TAM TİCARİ ÜNVAN TURKCELL AKILLI YETENEKLER SERVİSLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. & TAM TİCARİ ÜNVAN TURKCELL AKILLI YETENEKLER SERVİSLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. & TAM TİCARİ ÜNVAN TURKCELL AKILLI YETENEKLER SERVİSLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR A. Meşrutiyet Caddesi No:71 Tepebaşı /Beyoğlu İstanbul adresinde mukim, TURKCELL

Detaylı

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE M2M YAZARKASA SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen ve MT Bilgi Teknolojileri ve Dış Ticaret A.Ş. den (kısaca MT ) Yazar Kasa POS cihaz(lar)ı satın almış olan firmalara sunulmakta olan Vodafone İş Ortağım M2M Yazarkasa

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36

Yazar Ali Karakuş Pazartesi, 17 Kasım 2008 20:03 - Son Güncelleme Perşembe, 25 Şubat 2010 14:36 SSK PRİMİ İŞVEREN PAYLARI 5 PUAN DÜŞÜRÜLDÜ - 17.11.2008 SGK Başkanlığı SSK Genel Müdürlüğü Prim Tahsilat Daire Başkanlığı tarafından 13.11.2008 tarihinde yayınlanan 2008-93 sayılı Genelge ile %20 olarak

Detaylı

Binet Telekomünikasyon Ltd.Şti. Abonelik Sözleşmesi

Binet Telekomünikasyon Ltd.Şti. Abonelik Sözleşmesi 1-TARAFLAR Bu SÖZLEŞME, Talatpaşa Mah. Konyalı Mektep Sok. No:12 :D1 adresinde bulunan BİNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ. İle...... adresinde mukim... arasında imzalanmıştır. Bu SÖZLEŞME de, BİNET TELEKOMÜNİKASYON

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ 1. Avea İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama veya Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ SPM Kompozit İleri Malzeme Teknolojileri Müh. Dan. San. ve Tic. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 25.06.2014 SPM KOMPOZİT İLERİ MALZEME TEKNOLOJİLERİ MÜH. DAN. SAN. VE TİC. A.Ş. GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ 1. GENEL

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET TAM ZAMANINDA MEVCUT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU

01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU 01.01.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI ASGARİ ÜCRETE UYGULANACAK DEVLET DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ NOTU EMİNE ERDEM MEVZUAT ANALİZ - ŞUBAT 2016 - İSTANBUL TİCARET ODASI 1 01.01.2016 31.12.2016 TARİHLERİ ARASI

Detaylı

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ HTC BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan HTC Bireysel

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202.. TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU ELİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN.. NE PEŞİN BEDELLİ MARN SATIŞI İLE İLGİLİ 1.BEŞ YILLIK ÇERÇEVE PROTOKOLU (201..-202..) MADDE-1 TARAFLAR: Satıcı : Türkiye Kömür İşletmeleri

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV PROTOKOLÜ

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV PROTOKOLÜ MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV PROTOKOLÜ TARAFLAR: Madde 1 : Mardin Artuklu Üniversitesi Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile ilgili olarak düzenlenen

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7)

Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) 10 Nisan 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26843 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO: 7) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu

Detaylı

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

12 AY KONTRATLI FATURALI INTERNET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen 12 Ay Kontratlı Faturalı Mobil Internet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli,... numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERIM MOBİL AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRK TELEKOM MOBİL AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( İŞLETMECİ ) İşyerim Mobil Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu ndan ( Tarife

Detaylı

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ

FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ FİBERİN KRALI KAMPANYASI 24 AYLIK BİREYSEL YENİ ABONELİK TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO :... İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO :... Kampanya Kapsamında Sunulan Bireysel Paketler DAHİL OLUNAN PAKET

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZI KEŞFET 24 AY SABİT FİYAT KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Süper İnternertli Tablet Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

T.C. ERZURUM VALİLİĞİ İlMillî Eğitim Müdürlüğü. Sayı :97175630-604-E.8118640 17.08.2015 Konu: Erişim Faaliyeti

T.C. ERZURUM VALİLİĞİ İlMillî Eğitim Müdürlüğü. Sayı :97175630-604-E.8118640 17.08.2015 Konu: Erişim Faaliyeti T.C. ERZURUM VALİLİĞİ İlMillî Eğitim Müdürlüğü Sayı :97175630-604-E.8118640 17.08.2015 Konu: Erişim Faaliyeti...KAYMAKAMLIĞINA (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim

Detaylı

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI

İÇ PİYASA SATIŞ HÜKÜM VE KOŞULLARI 1. TANIMLAR İşbu İç Piyasa Satış Hüküm ve Koşulları nda aşağıdaki sıralanan ibareler kendilerine atanan ve aşağıda tanımlanan anlamları taşıyacaktır. AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş Hüküm ve Koşullar

Detaylı

Gold Telekomünikasyon İletişim Ve Tic.San.Ltd.Şti. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Sözleşme No:

Gold Telekomünikasyon İletişim Ve Tic.San.Ltd.Şti. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Sözleşme No: Gold Telekomünikasyon İletişim Ve Tic.San.Ltd.Şti. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi Sözleşme No: Bu sözleşme 23 Nisan mh Atabulvarı Gizemler plaza 3 K:5 D:39 NİLÜFER / BURSA adresinde mukim, GOLD TELEKOMİNÜKASYON

Detaylı

AYAZ GSM HABERLEŞME VE İLETİŞİM HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AYAZ GSM HABERLEŞME VE İLETİŞİM HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ AYAZ GSM HABERLEŞME VE İLETİŞİM HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- AYAZ GSM HABERLEŞME VE İLETİŞİM HİZM.TİC.LTD.ŞTİ. (SMSVİTRİNİ) Adres: Ilıca Mah. Tur Sokak, Doğan Apt. No:7/2

Detaylı

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Galaxy Young Bundle Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu name de ( name ) belirtilen Özel ve

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ AKILLI KART (KARTLI SİSTEM) YEMEK HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. TANIMLAR: Bu madde tarif edilen kelimeler, sözleşme ve eklerinde kullanıldığı takdirde aşağıdaki

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ (İnternet / STH / IPTV)

ABONELİK SÖZLEŞMESİ (İnternet / STH / IPTV) Faydalanmak istediğiniz hizmet türünü seçiniz: İnternet Hizmet Numarası istendiği durumda doldurulmalıdır.) ABONELİK SÖZLEŞMESİ (İnternet / STH / IPTV) (Mevcut internet hizmetine bağlı STH ve IPTV almak

Detaylı

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM İNTERNET HIZLI VE SINIRSIZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İNTERNET HİZMET NO: İnternet Yalın İnternet İNTERNET BAĞLANTISI YAPILACAK TEL NO: Kampanya Kapsamında Sunulan İnternet Paketleri SEÇİLEN PAKET

Detaylı

Karar Tarihi : 07/11/2007 Karar No : B.30.2.OGÜ.0.00.00.00-23/01

Karar Tarihi : 07/11/2007 Karar No : B.30.2.OGÜ.0.00.00.00-23/01 Karar Tarihi : 07/11/2007 Karar No : B.30.2.OGÜ.0.00.00.00-23/01 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR AĞI VE İNTERNET KULLANIMI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE 1500 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye 1500 Esnaf Avantaj Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle... numaralı hattım için.../.../... tarihli imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. KONUŞTURAN GSM HAVUZ KAMPANYASI NIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk

Detaylı

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar BASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL SULAMA TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Baraj, gölet, bent ve yeraltısuyu kullanılarak tarımsal sulama

Detaylı

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3)

Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık ÖRNEKTIR. Tahsilat Periyodu Tutar/Oran Nakit Avans Ücreti (TL) (3) KREDİ KARTI / EK HESAP ÜRÜN BİLGİ FORMU TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI ÜRÜN ADI: KREDİ KARTI Ürün Adı Asıl kart Yıllık Ek kart Yıllık Üyelik Ücreti Üyelik Ücreti CardFinans 85TL 42.5TL

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİZDEN İŞYERİNİZE 24 AY HEDİYE 7000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİZDEN İŞYERİNİZE 24 AY HEDİYE 7000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. BİZDEN İŞYERİNİZE 24 AY HEDİYE 7000 DAKİKA KAMPANYASI NIN KAPSAMI, KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ Kampanya nın Kapsamı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) telefon abonelerinin

Detaylı

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEVLANA ÜNİVERSİTESİ FİKRÎ MÜLKİYET VE PATENT HAKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Mevlana Üniversitesi, fikrî mülkiyet haklarının edinilmesi, paylaşılması,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMUDA İNOVASYON (KAMİN) YÖNETİM SİSTEMİ VE TEKNİKLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMUDA İNOVASYON (KAMİN) YÖNETİM SİSTEMİ VE TEKNİKLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HİZMET SÖZLEŞMESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMUDA İNOVASYON (KAMİN) YÖNETİM SİSTEMİ VE TEKNİKLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HİZMET SÖZLEŞMESİ 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Bu sözleşme, bir tarafta Maliye

Detaylı

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ İŞYERİM MOBİL 24 AYAR KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1-) İşyerim Mobil 24 Ayar Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ye ( İŞLETMECİ ) taşınması için talepte bulunduğumuz

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU

T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) NİĞDE BOR 5. ETAP ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ BAŞVURU DUYURUSU BAŞVURU ŞARTLARI: İdaremizce; 304 konutluk Niğde Bor 5.Etap Alt Gelir Grubu kapsamında

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI

İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI İMKB DE İŞLEM SIRALARI KAPATILAN ŞİRKET HİSSE SENETLERİNİN ALIŞ/SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR BÖLÜM I KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARI KAMUYU AYDINLATMA BİLGİ FORMLARININ İSTENMESİ Madde 1 Borsa da işlem gören

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME WEB SAYFASI YAPIM İŞİ TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ İDARİ ŞARTNAME Doküman No Mİ_F_13 Revizyon No. 00 Rev. Tarihi 00 Yayın Tarihi 03.03.2010 Şartname No Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler WEB SAYFASI YAPIM İŞİ 1.1. İş sahibi

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL ANTİVİRÜS GÜVENLİĞİ LİSANS YENİLEME HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞMESİ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL ANTİVİRÜS GÜVENLİĞİ LİSANS YENİLEME HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞMESİ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL ANTİVİRÜS GÜVENLİĞİ LİSANS YENİLEME HİZMETİ ALIMI SÖZLEŞMESİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2010/70468 Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA

T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA EK-1 LEKÇE T.C. KÜLTÜR VE TUR ZM BAKANLI I NA Kültür Varl klar ve Müzeler Genel Müdürlü ü ANKARA Bakanl zca Tescilli Kültür Varl klar n Kulland lmas artnamesi TK-009 kapsam nda kamuya duyurulan 5225 Say

Detaylı

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016

28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 28 Mayıs 2016 tarihli ve 29725 sayılı Resmî Gazetede yayınlanmıştır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 6282-3 Karar Tarihi : 13/05/2016 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun

Detaylı

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK)

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 15 Ağustos 2011 Maliye Bakanlığından Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği ( Sıra No: 44 ) (TASLAK) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI

ÖZEL İLETİŞİM HİZMETLERİ VERGİSİ YASASI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 25 Haziran 2007 tarihli Yetmişdördüncü Birleşiminde Oyçokluğuyla kabul olunan, Özel İletişim Hizmetleri Vergisi Yasası nın Anayasa nın 94 üncü maddesinin

Detaylı

2016 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 19 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

2016 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 19 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI 2016 YILI YAKIT HARİÇ SÜRÜCÜLÜ-SÜRÜCÜSÜZ 19 ADET ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALIM İŞİ İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/113618 HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler

1- Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Zorunlulu u Kapsam na Giren Mükellefler VERG S RKÜLER KONU NO: 2012/69 TAR H: 28.12.2012 Baz Mükellef Gruplar çin Elektronik Fatura Kullanma Ve Elektronik Defter Tutma Zorunlulu u Getirilmesine li kin 421 Seri Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebli

Detaylı

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ?

ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZDA REAKTİF CEZA ÖDÜYORMUSUNUZ? ELEKTRİK FATURALARINIZI DÜZENLİ OLARAK KONTROL EDİYORMUSUNUZ? Elektrik faturalarındaki cezalı ödemelerin genellikle farkına varılmaz. Aktif harcama

Detaylı

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ :

YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : YABANCI İŞÇİLERİN ÜÇ AYDAN SONRA SİGORTALI OLMALARI ZORUNLU MU? I- GİRİŞ : Bilindiği üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. ve 6. maddelerine göre kimlerin sigortalı

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013. İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 94 İST, 21.10.2013 ÖZET: İade dilekçeleri internet vergi dairesi üzerinden verilecek. İADE DİLEKÇELERİNİN İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN VERİLMESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ Nakden

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI

RİSK DEĞERLENDİRME VE PROJE ONAY TALİMATI : 1 / 5 Amaç IEP tarafından, kuruluşların verdikleri hizmetlerle ilgili ATEX Direktifleri kapsamındaki Türk Standardlarına ve/veya EN Standardlarına göre yapılan muayene, muayene deney, İnceleme ve Proje

Detaylı