GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR"

Transkript

1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ UNVAN DEĞĠġĠKLĠĞĠ SINAVI HAZĠRAN 2011 TEKNĠKER BĠLGĠSAYAR ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KĠMLĠK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız. Soru grubu Soru no ALAN BĠLGĠSĠ.1-35 ORTAK KONULAR Genel Açıklama 1. Bu kitapçıkta 50 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan baģlayabilirsiniz. 2. Sınav süresi 75 dakikadır. 3. ĠĢaretlemelerinizi yumuģak uçlu kurģun kalem ile iģaretleme yapacağınız alanı taģırmadan yapınız. 4. DeğiĢtirmek istediğiniz bir cevabı, cevap kâğıdını yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdını katlamayınız, buruģturmayınız ve gereksiz iģaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap Ģıkkı iģaretlenecektir. Birden fazla iģaretleme yapmanız durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlıģ sayılacaktır. 7. Testte yanlıģ cevaplar doğru cevaplardan düģülmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı iģaretlemek yararınıza olabilir. 8. BoĢ yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1

3 1. AĢağıda verilen elemanlardan hangisi bir mikrobilgisayarın temel bileģenlerinden değildir? A) Ana kart B) Disket sürücü C) Printer D) Sabit disk 7. AĢağıdakilerden hangisi internette adres kısaltmalarından değildir? A) edu (eğitim) B) gov (resmi) C) com (ticari) D) tef (bilim) 2. CPU ne demektir? A) Merkezi ĠĢlem Birimi B) Merkezi Program Ünitesi C) Compress Power Unit kelimelerinin kısaltılmıģ halidir. D) Central Power Unit 3. AĢağıdakilerden hangisi en temel bilgisayar giriģ birimidir? A) Bellek B) Hoparlör C) Laser Yazıcı D) Klavye 4. RAM ne demektir? A) Real Audio Memory B) Rastgele EriĢimli Bellek C) DeğiĢtirilemeyen Bellek D) Random Access Monitor 5. AĢağıdakilerden hangisi en temel bilgisayar çıkıģ birimidir? A) Mouse (fare) B) Interrupt C) Bellek D) Ekran 6. AĢağıdakilerden hangisi bir bilgisayar sistemi için hem giriģ hem de çıkıģ birimidir? A) Mouse B) Scanner C) Disket D) Klavye 8. Bir programın veya problemin çözülebilmesi sırasında tasarlanan en mantıklı yolun kelimelerle ifadesine ne denir? A) AkıĢ Ģeması B) Algoritma C) Haritalama D) Paket program 9. En düģük seviye dil hangisidir? A) Assembly B) Visual Basic C) Pascal D) C Hesaplama veya değiģkenlere değer ataması yapılmasını gösteren akıģ Ģeması sembolü hangisidir? A) Disk sembolü B) Klavye sembolü C) Dikdörtgen D) Baklava dilimi 11. Sayılar ve harflerin çeģitli geniģlikte ve uzunluktaki çubuk ve boģlukların bir araya gelmeleriyle oluģturulan kodlama sistemi aģağıdakilerden hangisidir? A) Mors Alfabesi B) Barkod C) Binary kodları D) Klavye 1

4 12. Bilgisayar, iģlenecek programları önce bu üniteye yükler. Bu ifade ile tanımlanan nedir? A) Sabit Disk B) BIOS C) ANAKART D) RAM 18. Çift-taraflı/tek-katman bir DVD nin kapasitesi nedir? A) 4,68 GB B) 8,45 GB C) 8,75 GB D) 16.9 GB 13. Ġletilecek verileri paketlere böler ve kart çıkıģına bağlı ağ kablosuna gönderir. Tanımı aģağıdakilerden hangisine aittir? A) Ethernet Kartı B) CPU C) Klavye D) Ekran kartı 19. AĢağıda verilenlerden hangisi bir ağ çeģididir? A) SMS B) GPRS C) IPAD D) LAN 14. RJ45 Nedir? A) Ağ kablosunun bağlandığı porttur. B) TV kablo giriģidir. C) Ekran giriģ portudur. D) Telefon giriģ kablosunun bağlandığı porttur. 15. Bir bilgisayar ekranının çözünürlüğü ifade edilirken kullanılır. Bu ifade ile ne anlatılmaktadır? A) Dot B) Pixel C) MGhz D) Inch 16. AĢağıdan hangisi ekran türü değildir? A) CRT ekranlar B) LCD ekranlar C) Plazma ekranlar D) VGA ekranlar 17. AĢağıdakilerden hangisi bir disk üzerinde bulunmaz? A) Silindirler (cylinder) B) Ġzler (track) C) Ayraçlar ( Seperators ) D) Bölümler (sector) 20. Birden fazla benzer ya da farklı topolojide (mimaride) ağın birleģtirilmesiyle oluģturulan ağlardır. Ağ yapıları arasında en büyük ve karmaģık olanıdır. Bu ifadelerle hangi ağ tanımlanmaktadır? A) Internet B) WAN (Wide Area Networks) C) MAN (Metropolitan Area Networks D) Radyo ve Uydu Ağlar 21. AĢağıdakilerden hangisi bir bilgisayar ağ topolojisi değildir? A) Bus (TaĢıt) Toplojisi B) Daisy (Papatya) Topolojisi C) Star (Yıldız) Topolojisi D) Tree (Ağaç) Topolojisi 22. AĢağıdakilerden hangisi korumasız çift bükümlü kablo çeģididir? A) RJ-45 B) BNC C) STP D) UTP 2

5 23. Ağ yönetim hizmetlerini sunarlar. Ağ trafiğini filtre ederler ve değiģik protokolleri birbirine bağlarlar. Tanımı verilen ağ cihazı hangisidir? A) Router B) HUB C) Repeater D) Switch 24. En genel tanımıyla, bir amaca uygun olarak düzenlenmiģ veriler topluluğudur. Birbirleriyle iliģkileri olan verilerin tutulduğu, mantıksal ve fiziksel olarak tanımların bulunduğu depolardır. Burada tanımı verilen nedir? A) Veri Bankası B) Dizinler C) Dosyalar D) Veri Tabanı 25. AĢağıdakilerden hangisi bir VTYS (Veri Tabanı Yönetim Sistemi) programı değildir? A) MS-SQL B) PHP C) SQL D) Oracle 26. Bir SQL Tablodan bir satır silmek için..deyimi kullanılır. BoĢ bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? A) ERASE B) KILL C) DELETE D) UNDELETE 27. PHP bir. dilidir. BoĢluk bırakılan yere aģağıdakilerden hangisi gelmelidir? A) Compiler (Derleyici) dir. B) Interpreter (Yorumlayıcı)dır. C) Script (Betik) dilidir. D) Veri Tabanı programıdır. 28. AĢağıdakilerden hangisi bir iģletim sistemi değildir? A) MS-DOS B) C# C) Linux D) Windows 29. Büyük Ģehir alan ağları, ya da geniģ alan ağları adları da kullanılır. Tanımı yapılan ağ aģağıdakilerden hangisidir? A) VLMAN (Very Large Metro Network) B) Internet C) http (Hiper Text Transfer Protocol) D) MAN (Metropolitan Area Network) 30. Bir sabit disk (Hard Disc) içerisinde bulunabilecek elektrik motorları hangileridir? A) Sürücü motoru- Adım Motoru B) Adım motoru-adım motoru C) DC Motor- AC Motor D) Lineer Motor - Gölge kutuplu motor 31. Bir bilgisayarın (PC) ana kartı üzerinde bulunan elemanların çalıģma gerilimleri aģağıda verilenlerden hangileri olabilir? A) 110V-220V B) 45V-90V C) 24V-44V D) 5V-12V 32. AĢağıdakilerden hangisi bir yazıcı (Printer) çeģidi değildir? A) Nokta vuruģlu (Dot Matrix Printers) B) Termik Tonerli Yazıcılar C) Mürekkep Püskürtmeli (InkJet) Yazıcılar D) Lazer Jet Yazıcılar 33. Bir bilgisayar ekranının fiziksel ölçüsü nasıl tanımlanır? A) Kısa kenar uzunluğu verilerek B) KöĢeden çapraz köģeye uzunluğu verilerek C) Uzun kenar uzunluğu verilerek D) Orta noktasının köģeye uzunluğu verilerek 3

6 34. Modemlerin hızları ne ile belirtilir? A) Bps B) byte C) Mhz D) Dps 39. Doğum yapan devlet memurlarına en çok kaç aya kadar aylıksız izin verilir? A) 6 B) 8 C) 12 D) Ethernet kartında sadece o karta ait bir numara vardır. Bu numara kaç bittir? A) 128 bit B) 64 bit C) 48 bit D) 32 bit 36. AĢağıdakilerden hangisi Devlet memurlarının ödev ve sorumlulukları arasında yer alır? A) Çekilme B) Uygulamayı isteme C) Mal bildiriminde bulunma D) Müracaat, Ģikâyet ve dava açma 37. AĢağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına koyulan yasaklardan değildir? A) Toplu eylem ve hareketlerde bulunma B) Tarafsızlık ve Devlete bağlılık C) Denetimindeki teģebbüsten menfâât sağlama D) Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma 38. Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakât etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eģ ve çocukları ile kardeģlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi Ģartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak kaç aya kadar izin verilir? A) 1 ay B) 3 ay C) 6 ay D) 12 ay 40. Mevcut kuruluģ biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kiģiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler aģağıdakilerden hangisidir? A) SözleĢmeli personel B) ĠĢçi C) Memur D) Geçici personel 41. Memura, eģinin doğum yapması halinde, isteği üzerine kaç gün babalık izni verilir? A) 3 gün B) 5 gün C) 7 gün D) 10 gün 42. AĢağıdakilerden hangisi halkla iliģkilerin amaçları arasında yer almaz? A) Mal ve hizmetlerin niteliklerinin geliģtirilmesine katkıda bulunmak B) Örgütün kurumsal kimliğinin oluģturulması ve benimsetilmesine yardımcı olmak C) Örgüte iliģkin olarak, kamuoyunda ortaya çıkmıģ olan yanlıģ anlamaları önlemek D) Toplumun, kurumun sahip olduğu eksiklikleri değil, güçlü yönlerini algılamalarını sağlamak 43. Halkla iliģkilerin hangi aģaması hedef kitlelere bilgi aktarmaya ve onları etkilemeye yönelik iletiģim aģamasıdır? A) Bilgi toplama B) Planlama C) Uygulama D) Değerlendirme 4

7 44. Halkla iliģkilerde kullanılan destek verme (sponsorluk) hangi tür araçlar arasında yer alır? A) Yayım ve görsel-iģitsel araçlar B) Sosyal ve kültürel etkinlikler C) Yazılı ve basılı araçlar D) Eğitim 45. Kaynaktan alıcıya gönderilen uyarıcılar ya da iletiģime esas olan haber veya bilgiler olarak nitelendirilen iletiģim öğesi hangisidir? A) Mesaj B) Kaynak C) Alıcı D) Kanal 46. Etik kurul üyeleri aģağıdaki kurumlardan hangisi tarafından seçilir? A) CumhurbaĢkanı B) BaĢbakan C) Bakanlar Kurulu D) TBMM 47. Etik, aģağıdakilerden hangisinin etik olup olmadığı ile ilgilidir? A) Bireylerin etik olup olmadığı ile B) Kurumların etik olup olmadığı ile C) Grupların etik olup olmadığı ile D) Yöneticilerin etik olup olmadığı ile 49. Etik kavramı söz konusu olduğunda aģağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıģtır? A) Etikte, etik iliģkide karģılaģılan sorunları çözmek amacıyla doğru değerlendirme yapabilmek için bilgiye gereksinim vardır. B) Etik, grupların ya da toplumların değil, kiģilerin etik olup olmadıkları ile ilgilenir. C) Etik, bize neyi yapmamız, neyi yapmamamız gerektiğini söyleyen normatif bir disiplindir. D) Nesnesi eylem ve kiģi olan etiğin temelinde insanın değeri yer alır. 50. Kamu görevlileri, halka hizmetin kişisel veya özel her türlü menfaatin üzerinde bir görev olduğu bilinciyle hizmet gereklerine uygun hareket eder, hizmetten yararlananlara kötü davranamaz, işi savsaklayamaz, çifte standart uygulayamaz ve taraf tutamazlar. Yönetici veya denetleyici konumunda bulunan kamu görevlileri, keyfi davranışlarda, baskı, hakaret ve tehdit edici uygulamalarda bulunamaz, açık ve kesin kanıtlara dayanmayan rapor düzenleyemez, mevzuata aykırı olarak kendileri için hizmet, imkân veya benzeri çıkarlar talep edemez ve talep olmasa dahi sunulanı kabul edemezler 2004 yılında 5176 Sayılı Kanun la, kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranıģ ilkelerini belirlemek ve uygulamayı gözetmek amacıyla kurulan Kamu Etik Kurulu nun Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik inde yer alan yukarıdaki tanım, hangi maddenin kapsamına girmektedir? A) Hizmet standartlarına uyma B) Nezaket ve saygı C) Amaç ve misyona bağlılık D) Saygınlık ve güven 48. Etiğin temelinde yatan unsur aģağıdakilerden hangisidir? A) Ahlakın değeri B) Hukukun üstünlüğü C) Dini inanç D) Ġnsanın onuru TEST BĠTTĠ! CEVAPLARINIZI KONTROL EDĠNĠZ. 5

8 SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR 1. Sınav süresince görevlilerle konuģmak ve soru sormak yasaktır. Aynı Ģekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuģmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teģebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BĠREYSEL SINAV ĠPTAL TUTANAĞINA yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkıģanları uyarmak zorunda değil; sorumluluk size aittir. 3. Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiģtirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her Ģeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dıģarı çıkmak yasaktır. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 30 dakikası içerisinde ve sınav süresinin son 5 dakikasında, sınavlarını tamamlasalar dahi, öğrencilerin salondan çıkmasına izin verilmez. Sınavın baģlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınmaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yerlere adınız ve soyadınız ile aday, salon ve sıra numaralarınızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası dahi eksik çıkarsa o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak iģaretlemeler için koyu siyah kurģun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVAPLARIN TÜMÜ CEVAP KÂĞIDINA ĠġARETLENECEKTĠR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan iģaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boģ yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. BaĢka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. Adayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dıģarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. Ģeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Adaylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletiģim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon baģkanına teslim etmeleri gerekir. 11. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine Ģahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda yasal iģlem yapılacaktır. SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ. 6

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI TARIMSAL YAYIM ve DANIŞMANLIK SINAVI HAZİRAN 2014 A ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı

Detaylı

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL

2014 - GÜZ ARA - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YARIYIL NDOLU ÜNİVERSİTESİ İKTİST VE İŞLETME FKÜLTELERİ ÇIKÖĞRETİM FKÜLTESİ 1107 2014 - GÜZ R - 1. OTURUM - Cumartesi 09:30 1. YRIYIL ÖĞRENCİNİN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NO / ÖĞRENCİ NO :... SINV SLON NO :...

Detaylı

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

CEVAPLAR ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI. 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 22 Ekim 2014 Saat: 14.00 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... GENEL 1. Bu soru kitapçığı Görevde Yükselme Sınavı için hazırlanmış

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

2015 AĞUSTOS DÖNEMİ KILAVUZU

2015 AĞUSTOS DÖNEMİ KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ TIPTA UZMANLIK İÇİN YABANCI DİL A S Y M ASYM ANKARA ÜNİVERSİTESİ TÖMER TIPDİL SINAVI 2015 AĞUSTOS DÖNEMİ KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2015 AĞUSTOS DÖNEMİ TÖMER

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 16 HAZİRAN 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 5 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır.

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ STAJ VE SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ 1. Temel İlkeler 3568 sayılı Yasa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA

STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA STAJ ve SINAVLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDAKİ UYGULAMA YÖNERGESİ (TASLAK) EYLÜL 2013 / ANKARA İÇİNDEKİLER 1- Amaç ve Kapsam... 1 2- Hedefler... 1 3- TESMER Otomasyon Sistemi ( TEOS )... 2 4- Aday

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (PÖS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ- EKONOMETRİ-İSTATİSTİK-KAMU YÖNETİMİ- ULUSLARARASI

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU 2014 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir.

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER

AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 0 AKHĠSAR MESLEK YÜKSEK OKULU MAKĠNE BÖLÜMÜ BĠLGĠ ve ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ DERSĠ NOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER 1-BĠLGĠSAYARA GĠRĠġ... 2 A.BĠLGĠSAYAR ÇEġĠTLERĠ... 2 B. ANAKARTLAR... 3 C.ĠġLEMCĠLER... 3 D.BELLEK BĠRĠMLERĠ...

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 14 HAZİRAN 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU

DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (DUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli değildir. Başvurunuzu

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (PS) ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) 6 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.C.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU 2014 TUS BAŞVURU KILAUZU 2014 TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVLARI (TUS) BAŞVURU KILAVUZU Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru için yeterli

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 20 HAZİRAN 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (ARFF) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (ARFF) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI GAZİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MESLEK YÜKSEKOKULU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞEF (ARFF) GÖREVDE YÜKSELME SINAVI A Adı - Soyadı: Sicil Numarası: SINAV TARİHİ : 17 KASIM 2012 CUMARTESİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ TEMELLERİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG)

2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) 2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2015-İSG) SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR 2015-İSG Mayıs Dönemi Sınavı 23 Mayıs 2015

Detaylı

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü

T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü T.C. ULAġTIRMA, DENĠZCĠLĠK ve HABERLEġME BAKANLIĞI Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü KARAYOLU TAġIMACILIK FAALĠYETLERĠ MESLEKĠ YETERLĠLĠK SINAVI (30 HAZĠRAN 2012) YURTĠÇĠ EġYA-KARGO TAġIMACILIĞI ÜST DÜZEY

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CS) GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 4 TEMMUZ 2015 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı